MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 382/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 382         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 2 iunie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

120. - Lege privind stimularea investitorilor individuali-business angels

 

494. - Decret pentru promulgarea Legii privind stimularea investitorilor individuali-business angels

 

121. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

 

495. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

361. - Hotărâre privind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 

373. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu roi de autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

 

374. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.50. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.9/2006 pentru aprobarea “M.R.U.-1/7, Norme privind repartizarea în funcţii a ofiţerilor absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Apărare şi a absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            61. - Ordin privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind stimularea investitorilor individuali-business angels

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementează condiţiile în care persoanele fizice, denumite investitori individuali-business angels, pot beneficia de facilităţi fiscale, ca urmare a dobândirii de părţi sociale prin investiţii în microîntreprinderi şi întreprinderi mici, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare societăţi, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) sunt constituite ca societăţi cu răspundere limitată în condiţiile art. 2 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) sunt întreprinderi autonome în sensul Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) nu se află în incapacitate de plată sau în stare de insolvenţă ori în faliment şi nu a fost deschisă procedura concordatului preventiv sau a lichidării societăţii.

(2) Nu intră sub incidenţa prezentei legi investiţiile realizate în societăţi care desfăşoară activităţi în următoarele domenii:

a) bancar;

b) asigurări şi reasigurări, al pieţei de capital, intermedieri financiare, orice alte activităţi în domeniul financiar;

c) tranzacţii imobiliare, închiriere active imobiliare, intermedieri în domeniul imobiliar, dezvoltare imobiliară;

d) jocuri de noroc şi pariuri;

e) producţie sau comercializare de oţel;

f) producţie sau comercializare de cărbune;

g) construcţii de nave maritime şi fluviale;

h) producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;

i) consultanţă în orice domeniu.

Art. 2. - (1) Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute la art. 3, orice persoană fizică poate deveni investitor individual-business angel la societăţile prevăzute la art. 1, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) este o persoană din afara societăţii şi dobândeşte calitatea de asociat al acesteia prin aportul său în numerar la capitalul social al societăţii, rezultând emiterea de noi părţi sociale în favoarea sa; investitorul individual-business angel va dobândi un număr de părţi sociale la societate la valoarea nominală cu primă de emisiune aferentă aportului său, plătită la data majorării capitalului social;

b) investeşte o sumă cuprinsă între 3.000 de euro şi 200.000 de euro, echivalent lei la cursul Băncii Naţionale a României din ziua efectuării operaţiunii în societatea al cărei asociat devine, prin dobândirea de părţi sociale; dobândirea părţilor sociale are loc prin majorare de capital social, în conformitate cu prevederile lit. a), iar suma investită va fi plătită prin intermediul sistemului bancar din România şi va fi înregistrată în contabilitatea societăţii, conform legii; aceste limite de sume se aplică cumulat, indiferent de numărul investitorilor;

c) investiţia este efectuată strict în vederea îndeplinirii obiectului principal de activitate al societăţii şi planului de afaceri pentru care investitorul individual-business angel va investi;

d) nu are fapte înscrise în cazierul fiscal eliberat de autorităţile competente la data efectuării investiţiei;

e) nu poate deţine, ca urmare a investiţiei, în nume propriu sau prin persoane interpuse, mai mult de 49% din capitalul social al societăţii în cauză;

f) nu este incapabilă ori nu a fost condamnată pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, sau pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Dacă mai multe persoane fizice devin investitori individuali-business angels în condiţiile alin. (1), facilităţile fiscale pot fi acordate pentru maximum 49% din capitalul social al societăţii în cauză, proporţional cu procentul părţilor sociale deţinute.

Art. 3. - (1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pe veniturile sub formă de dividende pentru o perioadă de 3 ani din momentul dobândirii părţilor sociale, pentru dividendele aferente părţilor sociale dobândite în condiţiile art. 2 alin. (1) lit. a).

(2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, investitorul individual-business angel este scutit de impozitul pentru câştigul stabilit conform art. 66 alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, dacă transferul părţilor sociale are loc după trecerea unui termen de cel puţin 3 an: de la dobândire.

(3) Valoarea totală, cumulată a sumelor pentru care se aplică facilităţile acordate conform alin. (1) nu poate depăşi valoarea investiţiei efectuate de către toţi investitorii individuali-business angels.

(4) Investitorul individual-business angel poate cesiona părţile sociale într-o societate închisă împreună cu investiţia acordată societăţii către un alt investitor individual, care la data dobândirii prin cesiune a drepturilor de participare, potrivit art. 2 alin. (1), nu avea calitatea de asociat, acesta din urmă beneficiind de toate facilităţile fiscale acordate de prezenta lege pentru investitorul individual-business angel. Termenele şi condiţiile stabilite de prezenta lege se vor aplica noului investitor individual-business angel pentru restul perioadei rămase.

Art. 4. - Facilităţile fiscale prevăzute la art. 3 se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) investitorul individual-business angel nu înstrăinează părţile sociale înainte de expirarea termenului de 3 ani de la data dobândirii acestora în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a); în caz contrar, acesta datorează impozitul pe veniturile sub formă de dividende conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aferent perioadei pentru care a fost acordată facilitatea fiscală prevăzută la art. 3 alin. (1), la care se adaugă accesorii potrivit legii, precum şi impozitul pe veniturile din investiţii conform art. 67 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aferent înstrăinării părţilor sociale;

b) actul constitutiv al societăţii, depus pentru susţinerea cererii de înregistrare a majorării capitalului social prin emiterea de noi părţi sociale în registrul comerţului, conţine următoarele clauze:

(i) participarea la profit şi pierderi a asociaţilor va deveni proporţională cu procentul părţilor sociale deţinute de fiecare asociat;

(ii) deciziile privind planul de afaceri şi renunţarea la împărţirea profitului, aferente investiţiei efectuate, se vor lua cu acordul tuturor asociaţilor;

c) societatea şi asociaţii nu utilizează prima de emisiune la majorarea capitalului social şi nu o repartizează către asociaţi, pe o durată de 3 ani de la data înregistrării investitorului individual-business angel la registrul comerţului;

d) societatea nu are datorii către bugetul general consolidat la data cesionării părţilor sociale de către investitorul individual-business angel.

Art. 5. - (1) Investitorul individual-business angel, asociaţii societăţii şi societatea vor încheia un acord de contribuţie în care se menţionează obligatoriu majorarea de capital social prin emiterea de părţi sociale şi prima de emisiune urmând să îl înregistreze la registrul comerţului, conform legislaţiei în vigoare.

(2) în registrul comerţului se face menţiunea despre statutul de investitor individual-business angel, pe baza acordului de contribuţie, care va fi ataşat la cererea de înregistrare a majorării de capital social şi emiterea de noi părţi sociale.

Art. 6. - (1) Societatea va lua măsurile necesare pentru obţinerea şi deţinerea de informaţii complete, clare şi actualizate, despre structura deţinătorilor părţilor sociale, inclusiv a investitorului individual-business angel, şi le va pune la dispoziţia Oficiului Naţional al Registrului Comerţului sau a altor autorităţi competente, conform prevederilor legale.

(2) Reprezentantul legal desemnat al societăţii asigură păstrarea, potrivit prevederilor legii, într-o formă corespunzătoare a datelor de identitate ale deţinătorilor părţilor sociale, inclusiv ale investitorului individual-business angel, şi a înregistrărilor tuturor operaţiunilor financiare desfăşurate de societate pe o perioadă de minimum 5 ani de la data la care societatea şi-a încetat activitatea.

Art. 7. - Măsurile de natura ajutorului de stat sau de minimis instituite de prezenta lege vor fi acordate în baza unei scheme de ajutor de stat sau de minimis elaborate de Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

Art. 8. - Prezenta lege intră în vigoare la 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 120.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind stimularea investitorilor individuali-business angels

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind stimularea investitorilor individuali-business angels şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 mai 2015.

Nr. 494.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79 din 10 decembrie 2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (5) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) Persoanele fizice care desfăşoară activităţi producătoare de venit, definite de Codul fiscal, şi ale căror venituri sunt determinate în sistem real au obligaţia să conducă evidenţa contabilă pe baza regulilor contabilităţii în partidă simplă sau, la opţiunea acestora, pe baza regulilor contabilităţii în partidă dublă, potrivit reglementărilor contabile emise în acest sens, cu excepţia situaţiei în care în legislaţia fiscală se prevede altfel,”

2. La articolul I punctul 5, alineatul (2) al articolului 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Contabilitatea se organizează şi se conduce, de regulă. În compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Prin persoană împuternicită să îndeplinească funcţia de director economic sau contabil-şef se înţelege o persoană angajată potrivit legii, care are studii economice superioare şi care are atribuţii privind conducerea contabilităţii entităţii.”

3. La articolul I punctul 11, alineatul (3) al articolului 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Dacă situaţiile financiare anuale ale societăţii-mamă sunt prezentate în vederea aprobării odată cu situaţiile financiare anuale consolidate, societatea-mamă poate prezenta un singur raport de audit asupra situaţiilor financiare anuale depuse, în cazul în care societatea-mamă are obligaţia de auditare.”

4. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Atunci când societatea-mamă are obligaţia să întocmească şi să depună şi situaţii financiare anuale consolidate, raportul administratorilor poate fi prezentat sub forma unui singur raport.”

Art. II. - Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 29 mai 2015.

Nr. 121.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin, (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2014 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 28 mai 2015.

Nr. 495.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea realizării de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă realizarea de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice pentru Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, a reţelei securizate de comunicaţii de arie extinsă,

Art. 2. - Se autorizează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să achiziţioneze de pe piaţa publică servicii de comunicaţii de buclă locală sau alte tipuri de servicii de comunicaţii pe care Serviciul de Telecomunicaţii Speciale nu le poate asigura cu resurse proprii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi să gestioneze reţeaua constituită conform cerinţelor beneficiarului.

Art. 3. - Modalitatea de recuperare a sumelor reprezentând costul serviciilor prevăzute la art. 2, precum şi orice alte detalii se stabilesc prin protocol comun, încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 4. - (1) Costurile pentru serviciile achiziţionate potrivit art. 2 se recuperează de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale din sumele alocate cu această destinaţie în bugetul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Cu sumele rezultate în urma acestei activităţi. Încasate în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.

Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale vor aproba prin ordin comun normele tehnice privind modul de utilizare a reţelei constituite potrivit prevederilor art. 1.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru dialog social,

Liviu-Marian Pop

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,

Cristiana Barbu

Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

Marcel Opriş

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul pentru societatea informaţională,

Sorin Mihai Grindeanu

 

Bucureşti, 20 mai 2015.

Nr. 361.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE)

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial Mediu (POS M), Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) şi Programul operaţional regional (POR), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii iunie a anului 2015, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a echivalentului în euro al sumei de 820.000,00 mii lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate potrivit alin. (1) vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 30 septembrie 2015.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral, în euro, al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României şi administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management, cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 10 iulie 2015.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi al Uniunii Europene, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficiente.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, până la concurenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), potrivit notificărilor autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3), până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2), se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

Art. 5. - Hotărârea Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 10 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru lunile aprilie-iunie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial «Creşterea competitivităţii economice» (POS CCE)”

 

2. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 1 . - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţii de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), aferent lunilor aprilie-iunie 2015, în vederea efectuării plăţii către Fondul European de Investiţii care administrează şi implementează Fondul de participare JEREMIE, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 50 milioane euro aferente Fondului de participare JEREMIE.”

3. La articolul 2, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

,,(2) Suma de 50 milioane euro, prevăzută la art. 1 alin. (1), se transferă de către Autoritatea de certificare şi plată, în euro, în contul Fondului European de Investiţii LU58 0019 0150 0580 9000 deschis la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat (BCEE), într-o singură tranşă, în maximum două zile lucrătoare de la încasarea sumei transferate de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, conform alin. (1).”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. 373.

 

ANEXĂ

 

Repartiţia sumelor alocate temporar, pentru luna iunie a anului 2015, din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management

 

- mii lei –

 

Ordonator principal de credite –

AM

Total necesar fonduri iunie 2015

1

2

Ministrul fondurilor europene - POS Mediu

150.000,00

Ministrul fondurilor europene - POS CCE

200.000,00

Ministrul fondurilor europene - POS DRU

270.000,00

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - POR

200.000,00

TOTAL

820.000,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru finanţarea unor cheltuieli ale Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată prin Legea nr. 92/2015,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor la capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 51 “Transferuri între unităţi ale administraţiei publice”, alineatul 51.01.62 “Transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor cu pregătirea personalului aeronautic şi a celor aferente misiunilor de asistenţă medicală publică de urgenţă”, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2015, cu suma de 1 -465 mii lei, pentru Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă, în vederea finanţării cheltuielilor cu aeronava Cessna Citation V seria 560-0200, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2014 pentru aprobarea unor măsuri privind operarea unei aeronave aflate în proprietatea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată prin Legea nr. 92/2015.

Art. 2. - Ministerul Transporturilor va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, de către Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. 374

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.9/2006 pentru aprobarea “M.R.U.-1/7, Norme privind repartizarea în funcţii a ofiţerilor absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Apărare şi a absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale”

În vederea aplicării prevederilor art. 64 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 41, art. 176 alin. (4) şi ale art. 339 alin. (1)şi (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/2006* pentru aprobarea “M.R.U.-1/7, Norme privind repartizarea în funcţii a ofiţerilor absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Apărare şi a absolvenţilor instituţiilor militare de învăţământ pentru formarea ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale” se abrogă.

(2) Repartiţia şi numirea în funcţii a absolvenţilor cursurilor de bază şi ai cursurilor de formare pe filieră indirectă a ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin, se realizează în conformitate cu prevederile ordinului prevăzut la alin. (1).

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apăram naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 27 mai 2015.

Nr. M.50.


* Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.9/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii naţionale.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, prevederile art. 73 din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 23 din Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008,

în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 87/2009 privind aprobarea Metodologiei de calcul pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de eficienţă înaltă în vederea certificării prin garanţii de origine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 3 decembrie 2009.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 1 aprilie 2015.

Nr. 61.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE DE CALCUL

pentru stabilirea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă în vederea certificării prin garanţii de origine

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileşte cerinţele şi procedura de autoevaluare pentru certificare a unei configuraţii de producţie în cogenerare, aplicabile producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare în vederea obţinerii, la cerere, a garanţiilor de origine pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, într-o anumită perioadă de timp.

Art. 2. - (1) Prezenta metodologie se aplică de către ANRE şi producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, care deţin sau exploatează comercial unităţi de cogenerare cu una dintre următoarele tehnologii:

a) ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică;

b) turbină cu abur de contrapresiune;

c) turbină cu abur de condensaţie cu prize de termoficare;

d) turbină cu gaze prevăzută cu recuperarea de energie termică;

e) motor cu combustie internă;

f) microturbine;

g) motoare Stirling;

h) pile de combustie;

i) motoare cu abur;

j) cicluri Rankine pentru fluide organice;

k) orice alt tip de tehnologie de producere combinată a energiei electrice şi termice sau combinaţii ale acestora.

(2) Prezenta metodologie creează cadrul procedural pentru certificarea cantităţilor de energie electrică produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care pot beneficia de garanţii de origine, la solicitarea producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare.

Art. 3. - (1) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie sunt definiţi în Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică utilă, în Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008, precum şi în

Regulamentul de calificare a producţiei de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă şi de verificare şi monitorizare a consumului de combustibil şi a producţiilor de energie electrică şi energie termică utilă, în cogenerare de înaltă eficienţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 114/2013, denumit în continuare Regulament.

(2) în înţelesul prezentei metodologii, termenii specifici utilizaţi au următoarele semnificaţii:

a) autoevaluare pentru certificare - evaluarea făcută de responsabilul de configuraţie, pe baza procedurilor prevăzute de prezenta metodologie, a unei configuraţii de producţie în cogenerare, în scopul stabilirii cantităţii de energie electrică produsă de aceasta în cogenerare de înaltă eficienţă, într-o anumită perioadă de timp, pentru care pot fi emise garanţii de origine;

b) certificare - atestare, conform prevederilor prezentei metodologii, în vederea obţinerii garanţiilor de origine, a unei cantităţi de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de o configuraţie de producţie în cogenerare;

c) cogenerare de înaltă eficienţă - procesul de cogenerare care realizează o producţie de energie termică utilă şi energie electrică şi eventual mecanică ce îndeplineşte condiţiile de certificare referitoare la eficienţa globală şi economia de energie primară, conform prevederilor prezentei metodologii;

d) economie de energie primară (EEP) - economia de combustibil (MWh), calculată conform prevederilor prezentei metodologii, realizată de o configuraţie/unitate de producţie în cogenerare faţă de producerea separată, cu tehnologii alternative, a aceloraşi cantităţi de energie termică utilă şi energie electrică şi/sau mecanică;

e) eficientă globală - suma producţiilor de energie termică utilă şi de energie electrică şi/sau mecanică, raportată la cantitatea de energie conţinută în combustibilii utilizaţi pentru producerea acestor energii, pe perioada de calcul, într-un proces de cogenerare;

f) înregistrare - înscriere a unei/unor centrale/configuraţii/ capacităţi de producere energie termică utilă şi electrică şi/sau mecanică pe lista configuraţiilor/unităţilor de producţie în cogenerare, conform prevederilor Regulamentului;

g) solicitant - producător de energie electrică şi termică în cogenerare în numele căruia responsabilul de configuraţie solicită garanţii de origine conform prevederilor prezentei metodologii.

(3) Abrevierile utilizate au următoarele semnificaţii:

a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

b) CAF - cazan de apă fierbinte;

c) CAI - cazan de abur industrial;

d) CPTP - consum propriu tehnologic din producţia proprie;

e) EEP - economie de energie primară;

f) GO- garanţii de origine;

g) PIF - punere în funcţiune;

h) TA - turbină cu abur.

 

CAPITOLUL II

Autoevaluarea pentru certificare a configuraţiilor de producţie în cogenerare

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii de certificare prin garanţi de origine a unei cantităţi de energie electrică produsă de o configuraţie de producţie în cogenerare

 

Art. 4. - (1) Stabilirea prin calcul de autoevaluare a cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, care poate beneficia de garanţii de origine, precum şi a

economiei de energie primară la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă este obligatorie pentru obţinerea garanţiilor de origine solicitate de producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare.

(2) Calculul de autoevaluare pentru certificare se face separat pentru fiecare unitate de cogenerare din configuraţia înregistrată de responsabilul de configuraţie conform prevederilor Regulamentului şi separat pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită garanţii de origine.

(3) Certificarea în vederea obţinerii garanţiilor de origine a unei cantităţi de energie electrică produsă de o configuraţie de producţie în cogenerare se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) respectiva configuraţie a fost înregistrată conform prevederilor cap. II din Regulament; şi

b) responsabilul de configuraţie demonstrează producerea respectivei cantităţi de energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă, conform prevederilor prezentei metodologii; şi

c) cantitatea de energie termică produsă în cogenerare a avut o întrebuinţare utilă, iar cantitatea de energie electrică certificată în vederea obţinerii garanţiilor de origine a fost livrată şi vândută.

Art. 5. - Energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă de o unitate de cogenerare se determină pe baza datelor de exploatare realizate de respectiva unitate în perioada pentru care se solicită garanţii de origine.

Art. 6. - Producţia de energie electrică a unei unităţi de cogenerare se consideră ca fiind energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, care poate beneficia de garanţii de origine, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) eficienţa globală a respectivei unităţi de cogenerare este de cel puţin 75% în cazul unităţilor de cogenerare care utilizează una dintre tehnologiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b), d), e), f), g) şi h) şi de cel puţin 80% în cazul unităţilor de cogenerare care utilizează una dintre tehnologiile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) şi c); în cazul unităţilor de microcogenerare, comparaţia se poate face cu valorile certificate de furnizorii de echipamente pentru respectivele unităţi;

b) EEP realizată de respectiva unitate de cogenerare este mai mare sau egală cu 10%, cu excepţia unităţilor de cogenerare de mică putere şi/sau unităţilor de microcogenerare pentru care EEP realizată trebuie să fie mai mare ca 0%.

Art. 7. - În cazul în care, în perioada pentru care se solicită garanţii de origine, o unitate de cogenerare nu îndeplineşte condiţia prevăzută la art. 6 lit. a) pentru stabilirea cantităţii de energie electrică ce poate fi certificată, consumurile/ producţiile/livrările totale de energie se ajustează conform prevederilor cap. III.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Principii, etape şi documente necesare certificării

 

Art. 8. - (1) Perioada de timp pentru care se solicită GO poate fi:

a) cel puţin o lună calendaristică;

b) mai multe luni calendaristice succesive;

c) cei mult un an calendaristic.

(2) Producătorii de energie electrică şi termică în cogenerare, prin responsabilii de configuraţie, pot solicita GO în termen de cel mult 90 de zile de la sfârşitul perioadei pentru care solicită aceste garanţii, dar nu înainte de finalizarea proceselor de măsurare şi, după caz, corectare/comunicare/convenire între părţile implicate a cantităţilor de energie intrate şi/sau ieşite din configuraţiile/unităţile de producţie în cogenerare pe care aceştia le deţin sau exploatează comercial.

Art. 9. - (1) Certificarea unei cantităţi de energie electrică produsă de o configuraţie de producţie în cogenerare se face în baza documentaţiei de certificare, transmisă la AN RE de responsabilul de configuraţie.

(2) Documentaţia de certificare a unei cantităţi de energie electrică produsă de o configuraţie de producţie în cogenerare trebuie să cuprindă:

a) cererea de emitere a GO, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008;

b) informaţiile necesare pentru emiterea GO pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, completate conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la Procedura privind emiterea garanţiilor de origine pentru energia electrică produsă în cogenerare de eficienţă înaltă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.461/2008;

c) declaraţia de conformitate, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 cu menţionarea responsabilului de configuraţie şi a numerelor unice de înregistrare ale configuraţiei/unităţilor de producţie în cogenerare, aşa cum au fost stabilite la înregistrarea respectivei configuraţii;

d) datele privind consumurile, producţiile şi livrările lunare de energie ale fiecărei unităţi de cogenerare din configuraţie în perioada pentru care se solicită GO, care se completează conform machetelor prezentate în tabelele 1, 2, 3 şl 4 prevăzute în anexa nr. 2 la Regulament; datele au aceeaşi semnificaţie cu cele prevăzute în Regulament şi se vor prezenta defalcat pe fiecare unitate de cogenerare din configuraţie; se vor specifica valorile erorii globale de măsură şi/sau calcul pentru consumurile de energie din combustibil, cantităţile de energie electrică produsă şi cantităţile de energie termică utilă livrate;

e) producţiile de energie electrică şi livrările de energie termică ale fiecărei unităţi de cogenerare din configuraţie, în orele de funcţionare (din perioada pentru care se solicită GO) cu cele mai mari sarcini termice şi debit minim de căldură evacuată la condensator/sisteme de răcire; datele se completează orar conform machetei prezentate în tabelul 5 din anexa nr. 1 la Regulament, pentru un număr de ore care reprezintă minimum 10% din totalul orelor de funcţionare a fiecărei unităţi în perioada pentru care se solicită GO (în ordinea descrescătoare a sarcinii termice totale a unităţii);

f) datele de referinţă pentru certificare, care se completează conform machetelor prezentate în tabelele 1, 2 şi 3 din anexa nr. 3 la Regulament; datele au aceeaşi semnificaţie cu cele prevăzute în Regulament, dar toate se vor prezenta defalcat pe fiecare unitate de cogenerare din configuraţie şi pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită GO;

g) rezultatele calculelor de autoevaluare pentru certificare, prezentate conform tabelului din anexa nr. 1, total şi defalcat pe fiecare unitate de cogenerare din configuraţie şi pentru flecare lună din perioada pentru care se solicită GO.

(3) în cazul în care, datorită schemelor termomecanice de funcţionare şi dotării cu mijloace de măsurare a unităţilor de cogenerare din configuraţie, unele dintre datele prevăzute la alin. (2) lit. d) şi e) nu pot fi rezultatul unor măsurători directe pe fiecare unitate, este obligatorie prezentarea într-un raport separat, în detaliu, a algoritmului de determinare indirectă a acestora, pornind de la valorile măsurate pe configuraţie/ centrală, precum şi a tuturor datelor de exploatare, care au rezultat din măsurători directe, utilizate în aplicarea acestui algoritm.

Art. 10. - (1)în cazul unei configuraţii/unităţi de producţie în cogenerare la care au apărut modificări semnificative ale datelor de înregistrare transmise/actualizate conform prevederilor Regulamentului, la solicitarea de obţinere a GO, odată cu documentaţia de certificare, responsabilul de configuraţie

trebuie să transmită şi datele şi informaţiile modificate din documentaţia de înregistrare.

(2) Documentaţia de certificare se completează obligatoriu cu datele de înregistrare actualizate privind valoarea reală a Raportului energie electrică/energie termică, C, specific fiecărei unităţi de cogenerare din configuraţie în cazul în care sunt disponibile date mai recente de exploatare în regim de cogenerare maximă a unităţilor din respectiva configuraţie.

(3) Toate datele şi informaţiile din documentaţia de certificare se transmit pe suport hârtie şi în format electronic - fişiere tip Microsoft Excel.

Art. 11. - AN RE verifică dacă documentaţia de certificare este corect întocmită, completă, corelată cu documentaţia de înregistrare a respectivei configuraţii/unităţi şi dacă respectă toate condiţiile prevăzute în prezenta metodologie. În termen de 15 zile lucrătoare de la primirea documentaţiei de certificare, AN RE poate solicita responsabilului de configuraţie, dacă este cazul, corectarea acesteia sau completarea cu orice date/ informaţii suplimentare sau care lipsesc, necesare pentru soluţionarea cererii în condiţiile prevăzute de prezenta metodologie.

Art. 12. - În cazul primirii unei solicitări de corectare/ completare a documentaţiei depuse, responsabilul de configuraţie trebuie să transmită ANRE datele/informaţiile solicitate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. La cererea motivată a responsabilului de configuraţie, ANRE poate prelungi acest termen.

Art. 13. - Documentaţia de certificare se consideră complet constituită după primirea tuturor datelor/informaţiilor suplimentare sau care lipsesc, solicitate de ANRE.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Validarea autoevaluărilor pentru certificare şi emiterea deciziilor de certificare

 

Art. 14. - (1) Certificarea se face pe baza analizării şi numai în condiţiile validării de către ANRE a datelor şi calculelor din documentaţiile de certificare transmise de responsabilii de configuraţie în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, prin emiterea de către preşedintele ANRE a deciziilor de certificare.

(2) în termen de maximum 30 de zile de la constituirea documentaţiei complete de certificare, ANRE realizează validarea acesteia şi emite decizia de certificare a cantităţii de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, care poate beneficia de garanţii de origine, pe care o comunică solicitantului.

Art. 15. - Decizia de certificare a unei cantităţi de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă din una sau mai multe configuraţii amplasate într-o centrală poate conţine următoarele tipuri de informaţii:

a) denumirea operatorului economic care deţine sau exploatează comercial respectiva centrală şi adresa amplasamentului centralei;

b) unităţile de cogenerare incluse în fiecare configuraţie şi caracteristicile acestora: denumire/tip, capacitate electrică instalată, capacitate termică maxim simultană, an PIF, tipul de tehnologie de cogenerare utilizată, raportul energie electrică/energie termică;

c) cantitatea de energie electrică certificată care poate beneficia de GO;

d) cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă în perioada pentru care se solicită GO;

e) cantitatea de energie electrică total produsă de configuraţia/configuraţiile de producţie în cogenerare, în perioada pentru care se solicită GO;

f) cantitatea de energie electrică livrată din configuraţia/configuraţiile de producţie în cogenerare, în perioada pentru care se solicită GO;

g) cantitatea de energie termică utilă produsă de configuraţia/configuraţiile de producţie în cogenerare, în perioada pentru care se solicită GO;

h) tipul de utilizare a energiei termice utile produse de configuraţia/configuraţiile de producţie în cogenerare;

i) tipul şi puterea calorifică inferioară a combustibililor utilizaţi de unităţile de cogenerare din fiecare configuraţie;

j) intervalul calendaristic în care s-a produs cantitatea de energie electrică certificată;

k) eficienţa globală a producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă;

l) EEP, în valori procentuale şi absolute, realizată de producţia de energie electrică şi termică în cogenerare de înaltă eficienţă;

m) perioada de valabilitate a certificării.

Art. 16. - (1) Dacă documentaţia de certificare nu este validată, ANRE transmite solicitantului motivele invalidării acesteia.

(2) în cazul în care documentaţia de certificare nu a fost validată, solicitantul poate transmite la ANRE corectările/ completările necesare în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii motivelor invalidării. Solicitarea de emitere a garanţiilor de origine se clasează dacă informaţiile solicitate de ANRE nu sunt transmise în termen de 30 de zile calendaristice.

 

CAPITOLUL III

Calcule de autoevaluare pentru certificare a unei configuraţii de producţie în cogenerare

 

SECŢIUNEA 1

Determinarea energiei electrice produse în cogenerare

 

Art. 17. - Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare, eficienţa globală se determină cu relaţia:

 

ηgl,k = (EEk+ETk)/Bk

unde:

EEk este energia electrică produsă de unitatea de cogenerare k din configuraţie în perioada pentru care se solicită GO [MWh];

ETk este energia termică utilă produsă de unitatea de cogenerare k din configuraţie în perioada pentru care se solicită GO [MWh];

Bk este energia din combustibil, determinată pe baza puterii calorifice inferioare, consumată de unitatea de cogenerare k din configuraţie în perioada pentru care se solicită GO [MWh].

Art. 18. - Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare se determină eficienţele producţiei de energie electrică şi termică, ηe,k respectiv ηt,k astfel:

 

ηe,k = EEk / Bk

 

ηt,k = ETk / Bk .

 

Art. 19. - Producţia de energie electrică a unei unităţi de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare, care se evaluează ca energie electrică produsă în cogenerare, Ecog,k, se determină astfel:

a) în cazul unităţilor de cogenerare pentru care valoarea eficienţei globale, determinată conform prevederilor art. 17, respectă condiţia de la art. 6 lit. a):

 

Ecog,k = EEk;

 

b) în cazul unităţilor de cogenerare pentru care valoarea eficienţei globale, determinată conform prevederilor art. 17, nu respectă condiţia de la art. 6 lit. a):

 

Ecog,k = min[EEk, (Ck * ETk)],

 

unde:

Ck este valoarea reală a raportului energie electrică/energie termică corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie, actualizată conform prevederilor de la art. 10 alin. (2). Valoarea reală Ck, declarată conform machetei prevăzute în tabelul 4 din anexa nr. 1 la Regulament, este determinată pe bază de măsurători/rezultate din exploatare la funcţionarea unităţii în regim de cogenerare maximă. În cazuri justificate în care producătorul nu a putut realiza această determinare, temporar, până la remedierea acestei neconformităţi, pentru calculele de autoevaluare se va considera o valoare Ck egală cu minimul dintre:

(i) valoarea medie a raportului C calculată pe baza datelor privind producţiile de energie electrică şi livrările de energie termică din unitatea de cogenerare k în orele de funcţionare cu cele mai mari sarcini termice şi debit minim de căldură evacuată la condensator/sisteme de răcire, incluse în documentaţia de certificare conform prevederilor art. 9 alin. (2) lit. e); şi

(ii) valoarea prestabilită a raportului C aleasă, după caz, dintre valorile prevăzute ta art. 21 alin. (1), în funcţie de tipul tehnologiei de cogenerare utilizată de unitatea k, sau conform prevederilor art. 21 alin, (2),

Art. 20. - În cazul unităţilor de cogenerare k incluse în configuraţia de producţie în cogenerare, pentru care valoarea eficienţei globale, determinată conform prevederilor art. 17, nu respectă condiţia de la art. 6 lit. a), se determină eficienţa producţiei de energie electrică ce nu poate fi evaluată ca fiind produsă în cogenerare, ηe,non,cog,k = ηe,k, astfel:

a) pentru unităţile de cogenerare care nu includ TA cu condensator:

 

ηe,non,cog,k = ηe,k

 

b) pentru unităţile de cogenerare care includ TA cu condensator:

 

ηe,non,cog,k = ηcd,k

 

unde:

ηcd,k este eficienţa producerii în regim de condensaţie corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie, care include TA cu condensator. Valoarea ηcd,k declarată conform machetei prezentate în tabelul 4 din anexa nr. 1 la Regulament este determinată pe baza datelor de exploatare sau măsurătorilor de performanţă la funcţionarea unităţii în regim de condensaţie maximă. În situaţia în care producătorul nu a putut realiza această determinare, temporar, până la remedierea acestei neconformităţi, ηcd,k se poate calcula pe baza caracteristicilor de consum incluse în documentaţia de înregistrare.

Art. 21. - (1) Valorile prestabilite ale raportului energie electrică/energie termică sunt următoarele:

a) pentru unităţi de cogenerare cu ciclu combinat cu turbină cu gaze, cu recuperare de energie termică, C = 0,95;

b) pentru unităţi de cogenerare cu turbină cu abur de contrapresiune, C = 0,45;

c) pentru unităţi de cogenerare cu turbină cu abur, de condensaţie cu prize de termoficare, C = 0,45;

d) pentru unităţi de cogenerare cu turbină cu gaze, prevăzută cu recuperare de energie termică, C = 0,55;

e) pentru unităţi de cogenerare cu motor cu combustie internă, C = 0,75.

(2) Pentru unităţile de cogenerare aflate în primul an de exploatare comercială sau în etape intermediare de extindere/dezvoltare se pot considera valori prestabilite, valorile de proiect (determinate pe baza datelor de proiect) ale raportului energie electrică/energie termică.

Art. 22. - Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare se determină consumul de combustibil aferent producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare, Bcog,k, astfel:

 

Bcog,k = Bk - (EEk - Ecog,k) / ηe,non_cog,k [MWh]

 

Art. 23. - (1) Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare se determină noile eficienţe ale producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare, ηe,cog,k respectiv ηt,cog,k astfel:

 

ηe,cog,k = Ecog,k / Bcog,k

 

ηt,cog,k = ETk / Bcog,k .

 

(2) Valoarea eficienţei globale a producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare a unităţii k din Configuraţie este:

 

ηgl,cog,k = ηe,cog,k + ηt,cog,k .

 

SECŢIUNEA a 2-a

Determinarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă şi a economiilor de energie primară la producerea energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă

 

Art. 24. - Pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare se determină EEP a producţiei de energie electrică şi termică în cogenerare cu formula:

    [%]

unde:

ηe,ref,k este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei electrice corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie; se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012 pentru aprobarea valorilor de referinţă armonizate ale eficienţei pentru producerea separată de energie electrică, respectiv energie termică şi a factorilor de corecţie aplicabili la nivel naţional, precum şi ale Regulamentului;

Ppierd.evit este factorul de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice, corespunzător configuraţiei de producţie în cogenerare din care face parte unitatea de cogenerare k; se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012, precum şi ale Regulamentului;

ηt,ref,k este valoarea de referinţă armonizată a eficienţei de producere separată a energiei termice corespunzătoare unităţii de cogenerare k din configuraţie; se stabileşte în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012, precum şi ale Regulamentului;

0,005 reprezintă factorul de corecţie cu abaterea temperaturii exterioare medii anuale din România faţă de condiţiile ISO (15°C), conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 38/2012.

Art. 25. - Cu valorile ηgl,cog,k şi EEPk stabilite conform prevederilor art. 23 şi 24, pentru fiecare unitate de cogenerare k inclusă în configuraţia de producţie în cogenerare se verifică îndeplinirea condiţiilor de la art. 6. Pentru certificarea energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă se procedează astfel:

a) în cazul în care ambele condiţii sunt îndeplinite, se certifică drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, cantitatea Ecog,k;

b) în cazul în care una sau ambele condiţii nu sunt îndeplinite, nu se certifică drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă nicio cantitate de energie electrică.

Art. 26. - Pentru unităţile de cogenerare incluse în configuraţia de producţie în cogenerare, care au certificat cantitatea Ecog,k drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă, conform prevederilor art. 25, se determină EEP în valori absolute astfel:

 

EEPabs,k = Bcog,k * EEPk / (100 - EEPk)   [MWh].

 

SECŢIUNEA a 3-a

Determinarea cantităţii de energie electrică certificată care poate beneficia de garanţii de origine

 

Art. 27. - Pentru toate unităţile de cogenerare incluse în configuraţia de producţie în cogenerare, care au certificat cantitatea Ecogk drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă conform prevederilor art. 25, se determină cantitatea de energie electrică certificată care poate beneficia de GO, EGO astfel:

 

EGO = min(Elivrat, Σ Ecog,k)   [MWh]

unde:

Elivrat este energia electrică livrată şi vândută din configuraţia de producţie în cogenerare în perioada pentru care se solicită GO;

Σ reprezintă suma pentru toate unităţile de cogenerare incluse în configuraţia de producţie în cogenerare, care au certificat cantitatea Ecog,k drept energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă conform prevederilor art. 25.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 28. - Datele de exploatare şi calculele de autoevaluare pentru certificare transmise la ANRE conform prevederilor prezentei metodologii trebuie să respecte condiţiile pentru măsurători şi calcule prevăzute în cap. VI din Regulament.

Art. 29. - (1) Responsabilul de configuraţie îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea tuturor datelor şi informaţiilor transmise conform prevederilor prezentei metodologii, precum şi pentru respectarea cerinţelor prevăzute la art. 28.

(2) Responsabilul de configuraţie are obligaţia să pună la dispoziţia ANRE toate informaţiile cerute de aceasta şi care sunt relevante pentru efectuarea analizei şi validarea documentaţiilor de certificare sau pentru soluţionarea contestaţiilor.

Art. 30. - (1) Toate datele transmise la ANRE în cursul procesului de certificare în vederea obţinerii garanţiilor de origine, care au fost identificate de responsabilii de configuraţie ca fiind confidenţiale, vor fi tratate de AN RE ca informaţii confidenţiale, dacă acest lucru nu contravine legii.

(2) Responsabilii de configuraţie vor asigura păstrarea tuturor valorilor măsurate, datelor şi informaţiilor transmise la ANRE pentru certificare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani.

(3) ANRE poate efectua controale la sediile şi în instalaţiile operatorilor economici care au solicitat şi obţinut GO, pentru verificarea datelor şi informaţiilor transmise de responsabilii de configuraţie în cursul procesului de certificare.

Art. 31. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Rezultatele calculelor de autoevaluare pentru certificare

 

Unitatea de cogenerare/rezultat calcul

Unitatea nr. ….

…..

Unitatea nr. ….

Total configuraţie

Energie electrică total produsă [MWh]

 

 

 

 

Energie termică utilă produsă [MWh]

 

 

 

 

Consum total de energie din combustibil [MWh]

 

 

 

 

Autoconsum [MWh]

 

 

 

 

CPTP [MWh]

 

 

 

 

Eficienţă electrică [%]

 

 

 

 

Eficienţă termică [%]

 

 

 

 

Eficienţă globală [%]

 

 

 

 

Eficienţa globală minimă [%]

 

 

 

 

Eficienţa electrică non-cogenerare [%]

 

 

 

 

Raport energie electrică/energie termică

 

 

 

 

Energie electrică în cogenerare

 

 

 

 

Consum de combustibil în cogenerare

 

 

 

 

Eficienţa electrică în cogenerare [%]

 

 

 

 

Eficienţa termică în cogenerare [%]

 

 

 

 

Eficienţa globală în cogenerare [%]

 

 

 

 

Eficienţa electrică de referinţă [%]

 

 

 

 

Eficienţa termică de referinţă [%]

 

 

 

 

Factor de corecţie cu pierderile evitate prin reţelele electrice

 

 

 

 

EEP [%]

 

 

 

 

EEP minim [%]

 

 

 

 

Energie electrică în cogenerare de înaltă eficienţă [MWh]

 

 

 

 

Consum de combustibil în cogenerare de înaltă eficienţă [MWh]

 

 

 

 

EEP în valoare absolută [MWh]

 

 

 

 

Energie electrică livrată [MWh]

 

 

 

 

Energie electrică pentru care se pot emite GO [MWh]

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Calculele se efectuează separat pentru fiecare lună din perioada pentru care se solicită GO.

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

- Model -

 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

 

[ANTET SOCIETATE]

 

Declaraţie de conformitate privind autoevaluarea pentru certificare a unei/unor configuraţii de producţie în cogenerare

 

Număr configuraţii:

1. Detalii privind amplasarea şi componenţa configuraţiei/configuraţiilor [se completează un tabel pentru fiecare configuraţie]

Configuraţia de producţie în cogenerare nr. ………………….. [numărul de înregistrare al configuraţiei]

 

Denumire amplasament

 

Denumire operator economic

 

Adresă

 

Oraş

 

Judeţ

 

Cod poştal ………..

Licenţa de producător de energie electrică

Nr. ………..

Data ………..

Licenţa de producător de energie termică

Nr. ………..

Data ………..

Licenţa de exploatare comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare

Nr. ………..

Data ………..

Date de identificare ale operatorului de reţea la care sunt racordate unităţile de cogenerare ale configuraţiei

 

Numărul unităţilor de cogenerare incluse în configuraţie : ………..

 

Capacitate electrică instalata: ……….. [MW]

Capacitate termică maxim simultană: ……….. [MW]

Tipul tehnologiei de cogenerare: ………..

Tipul combustibililor utilizaţi: ………..

Unitatea de cogenerare tip ……….. nr. ……….. [numărul de înregistrare al unităţii]

 

 

 

 

Unitatea de cogenerare tip ……….. nr. ……….. [numărul de înregistrare al unităţii]

 

 

 

 

[se completează datele pentru Fiecare unitate de cogenerare inclusă în configuraţie]

 

 

 

 

 

2. Responsabilul de configuraţie nominalizat

Detalii privind societatea nominalizată ca responsabil pentru managementul energetic al configuraţiei/configuraţiilor şi letalii privind persoana fizică de contact.

 

Denumire operator economic

 

Numele persoanei de contact

 

Poziţie deţinută

Adresă

 

Oraş

 

Judeţ

 

Cod poştal: ………..

Nr. telefon

………..

Fax: ………..

E-mail

 

 

Confirm că, din ceea ce ştiu, sunt singurul solicitant pentru certificarea în vederea emiterii garanţiilor de origine a energiei electrice produse de configuraţia/configuraţiile sus-menţionate şi că detaliile conţinute în autoevaluarea pentru certificare anexată sunt corecte.

 

Semnătura ……………….…..

Numele şi prenumele ……………….…..

Data ……………….…..

Poziţia deţinută ……………….…..

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Culturală a Rutenilor din România

 

            1. Centralizator donaţii anul 2014 Date despre donaţii

 

Tip donaţie

Nr. donatori

Valoare donaţie

Donaţii persoane fizice

58

2.673,87 lei

Donaţii persoane juridice

-

-

Donaţii confidenţiale

-

-

TOTAL:

 

2.673,87 lei

 

            2. Situaţia centralizatoare a cotizaţiilor încasate pentru anul 2014

 

Nr. crt.

Organizaţia

Nr. membri

Valoare

1.

Uniunea Culturală a Rutenilor din România

310

-

TOTAL:

 

-

 

            3. Situaţia anuală privind alte surse de venituri în anul 2014 Date despre venituri

 

Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006

Suma

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

4.000 lei

Organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

3,278 lei

Acţiuni culturale, sportive şi distractive

-

Servicii interne

-

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare

-

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare

-

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ

-

TOTAL:

7.278 lei

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.