MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 567/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 567         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 29 iulie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

222. - Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

681. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 435 din 9 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) IX. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

597. - Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justa despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”

 

599. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

600. - Hotărâre pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil şi pentru trecerea lor din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Culturii, respectiv a Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.140/695. - Ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 ..Asistenţă Tehnică” din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

2.318/673. - Ordin al ministrului fondurilor europene şi al ministrului finanţelor publice privind modificarea pct. 12.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 „Susţinerea conectării şcolilor la broadband” din domeniul major de intervenţie 3.1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, axa prioritară 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Domeniile de specialitate ale Consiliului Economic şi Social sunt:

a) politicile economice;

b) politicile financiare şi fiscale;

c) relaţiile de muncă, protecţia socială, politicile salariale şi egalitatea de şanse şi de tratament;

d) agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă;

e) protecţia consumatorului şi concurenţă loială;

f) cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;

g) drepturi şi libertăţi cetăţeneşti; h) politicile în domeniul sănătăţii;

i) politicile în domeniul educaţiei, tineretului, cercetării, culturii şi sportului.

………………………………………………………………………………………………….

(4) în situaţiile prevăzute la alin. (3) Consiliul Economic şi Social emite puncte de vedere şi recomandări pe care le comunică autorităţilor, instituţiilor sau organizaţiilor patronale, sindicale ori ale societăţii civile cu atribuţii, competenţe sau interese în domeniu. În lipsa unui consens între părţile reprezentate în Consiliul Economic şi Social, secretariatul tehnic va transmite, după caz, punctele de vedere sau recomandările formulate de fiecare parte.”

2. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Sediul Consiliului Economic şi Social este situat în municipiul Bucureşti.”

3. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Consiliul Economic şi Social se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei legi, precum şi ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.”

4. La articolul 5, litera d) se abrogă.

5. La articolul 6, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) în cazul în care nu se poate adopta un aviz în condiţiile prevăzute la alin. (3)-(6), se vor transmite iniţiatorului punctele de vedere ale părţilor prevăzute la art. 11 alin. (2), exprimate în Plenul Consiliului Economic şi Social, sau, după caz, exprimate În condiţiile art. 19.”

6. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 5, Consiliul Economic şi Social are obligaţia de a analiza proiectele de acte normative primite şi de a transmite avizul său în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării.”

7. La articolul 11 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) 15 membri, reprezentând structuri asociative ale societăţii civile, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Reprezentanţii societăţii civile vor fi propuşi, conform modelului Comitetului Economic şi Social European, din următoarele structuri ale societăţii civile: organizaţii ale drepturilor omului, inclusiv ale drepturilor femeilor, tineretului şi copiilor; organizaţii centre de resurse; organizaţii din domeniul sănătăţii şi ale persoanelor cu dizabilităţi; organizaţii pentru servicii sociale şi eradicarea sărăciei; organizaţii de mediu şi probleme legate de mediul rural; asociaţii academice, profesionale, pentru protecţia consumatorului; organizaţii ale economiei sociale; organizaţii cooperatiste ale profesiunilor liberale; organizaţii ale agricultorilor; organizaţii ale pensionarilor; organizaţiile comunităţilor locale şi alte organizaţii neguvernamentale cu activităţi în domeniile de competenţă ale Consiliului Economic şi Social.”

8. La articolul 11, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

,,(4) în lipsa unui loc vacant, o nouă confederaţie patronală, respectiv sindicală, recunoscută ca reprezentativă la nivel naţional, va ocupa un loc vacantat de confederaţia patronală, respectiv sindicală, care deţine cele mai multe locuri, iar, în caz de paritate, prin tragere la sorţi între confederaţiile patronale, respectiv sindicale, care deţin cel puţin două locuri în Consiliul Economic şi Social. Procedura se stabileşte prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare astfel încât între data cererii depuse de confederaţia nou-recunoscută ca reprezentativă la nivel naţional şi data validării membrului propus de confederaţie să nu treacă mai mult de 30 de zile.”

9. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Persoanele nominalizate şi care sunt născute înainte de data de 1 ianuarie 1976 vor da o declaraţie pe propria răspundere, potrivit legii penale, în sensul că au avut ori nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, redactată conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare.”

10. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Mandatul de membru al Plenului Consiliului Economic şi Social este de 4 ani şi poate fi reînnoit.”

11. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) Organizaţiile reprezentate vor înainta Consiliului Economic şi Social lista membrilor numiţi, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.

(2) Şedinţa de constituire a noului plen se convoacă de către secretarul general al Consiliului Economic şi Social, cu 5 zile înainte de expirarea mandatului membrilor în activitate.

(3) Validarea noilor membri ai plenului se face individual, prin verificarea îndeplinirii condiţiilor legale de către secretariatul tehnic, pe măsura depunerii documentelor prevăzute la art. 13.

(4) în cazul În care un membru numit nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 13, organizaţia care l-a desemnat urmează să facă o altă propunere.

(5) Dacă noul plen nu s-a constituit până la data expirării mandatului plenului în funcţiune, secretarul general al Consiliului Economic şi Social are obligaţia ca, după verificarea şi validarea a cel puţin 24 de membri, câte 8 membri de fiecare parte, să convoace prima şedinţă a noului plen, într-un termen care nu poate depăşi 15 zile calendaristice.”

12. La articolul 17, alineatul (3) se abrogă.

13. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Plenul Consiliului Economic şi Social se întruneşte săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea preşedintelui.”

14. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute la art. 20 lit. b)-h), Plenul Consiliului Economic şi Social adoptă hotărâri, prin consensul părţilor.”

15. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Funcţia de preşedinte este asigurată prin rotaţie de fiecare parte pe durata mandatului stabilit la art. 23 alin. (2). Înlocuirea preşedintelui, înainte de termen, se face pe perioada rămasă până la expirarea mandatului.”

16. La articolul 23, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Mandatul preşedintelui Consiliului Economic şi Social este de 4 ani.

(3) Mandatul preşedintelui Consiliului Economic şi Social în funcţie încetează la data constituirii noului plen şi/sau în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1).”

17. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Comisiile de specialitate sunt conduse de un preşedinte, numit prin rotaţie anuală de către fiecare parte. Preşedintele de comisie este ales în cazul fiecărei părţi prin vot, conform unei proceduri stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.”

18. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Comisiile de specialitate permanente sunt următoarele:

a) Comisia pentru dezvoltare economică, competitivitate şi mediu de afaceri;

b) Comisia pentru drepturi şi libertăţi cetăţeneşti, egalitatea de şanse şi de tratament;

c) Comisia pentru relaţiile de muncă, politică salarială, incluziune socială, protecţie socială şi sănătate;

d) Comisia pentru agricultură, dezvoltare rurală, protecţia mediului şi dezvoltare durabilă;

e) Comisia pentru educaţie, tineret, sport, cercetare, formare profesională şi cultură;

f) Comisia pentru protecţia consumatorului şi concurenţă loială;

g) Comisia pentru cooperaţie, profesii liberale şi activităţi independente;

h) Comisia pentru drepturi şi libertăţi ale organizaţiilor societăţii civile;

i) Comisia pentru administraţie publică şi ordine publică.”

19. La articolul 31, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Secretariatul tehnic al Consiliului Economic şi Social este condus de un secretar general, numit de Plenul Consiliului Economic şi Social conform prevederilor art. 20 lit. h), atribuţiile acestuia fiind stabilite prin lege şi prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.”

20. La articolul 33, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Pentru activitatea desfăşurată, membrii comisiilor de specialitate permanente, care nu au calitatea de membru al Consiliului Economic şi Social, au dreptul la o indemnizaţie lunară în cuantum de 10% din cuantumul indemnizaţiei stabilite pentru preşedinte.”

21. La articolul 33 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) indemnizaţiile şi contribuţiile sociale aferente pentru membrii Plenului şt cei ai Biroului Executiv al Consiliului Economic şi Social, precum şi pentru membrii comisiilor de specialitate permanente care nu au calitatea de membri ai Consiliului Economic şi Social;”.

22. La articolul 33, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

„(6) Consiliul Economic şi Social poate aplica în calitate de beneficiar pentru accesarea de fonduri nerambursabile.

(7) Fondurile nerambursabile accesate pot fi utilizate pentru creşterea numărului de colaboratori externi şi pentru activităţile prevăzute la art. 5.

(8) Indemnizaţiile membrilor comisiilor de specialitate şi colaboratorilor pot fi completate din fonduri europene.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se va proceda la reconfirmarea mandatelor membrilor Plenului Consiliului Economic şi Social până la expirarea mandatului iniţial şi la validarea noilor membri, în condiţiile prevăzute la art. 15 din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege.

Art. III. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a Consiliului Economic şi Social, prevăzut la art. 4 din Legea nr. 248/2013, va fi actualizat de către Plenul Consiliului Economic şi Social conform modificărilor şi completărilor aduse prin prezenta lege.

Art. IV. - Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 24 iulie 2013, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 24 iulie 2015.

Nr. 222.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 iulie 2015.

Nr. 681.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 435

din 9 iunie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán .- judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Sindicatul Liber Educaţia din Galaţi pentru Stela Olaru în Dosarul nr. 1.805/121/2014 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.272D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.377D/2014, nr. 439D/2015, nr. 477D/2015, nr. 524D/2015, nr. 645D/2015, nr. 660D/2015, nr. 669D/2015, nr. 768D/2015, nr. 800D/2015, nr. 801 D/2015, nr. 817D/2015 şi nr. 818D/2015, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, respectiv ale art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, excepţie ridicată de Sindicatul Liber Educaţia din Galaţi pentru Marilena Batog în Dosarul nr. 8.629/121/2013 al Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, de Sindicatul Liber din învăţământ Satu Mare pentru Szasz Erika şi alţii, pentru Lenuţa Bura, pentru Georgeta Roşu, pentru Rodica Cuceu, pentru Maria Pop şi alţii, pentru Mariana Tirle, pentru Fira Balint, pentru Larisa Erdei şi alţii şi pentru Simion Deri în dosarele nr. 1.069/83/2014, nr. 945/83/2014, nr. 1.433/83/2014, nr. 1.121/83/2014, nr. 1.792/83/2014. nr. 1.487/83/2014, nr. 1.657/83/2014, nr. 1.200/83/2014 şi nr. 1.709/83/2014 ale Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi de Sindicatul Liber Educaţia din Galaţi pentru Mihaela Mariana Lupu şi pentru Florin Aurelian Macovei în dosarele nr. 3.622/121/2014 şi nr. 6.241/121/2014 ale Tribunalului Galaţi - Secţia [ civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

6. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea cauzelor.

7. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.377D/2014, nr. 439D/2015, nr. 477D/2015, nr. 524D/2015, nr. 645D/2015, nr. 660D/2015, nr. 669D/2015, nr. 768D/2015, nr. 800D/2015, nr. 801 D/2015, nr. 817D/2015 şi nr. 818D/2015 la Dosarul nr. 1.272D/2014, care a fost primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece instituirea unui termen de prescripţie nu afectează substanţa dreptului de proprietate.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

9. Prin încheierile din 25 noiembrie 2014 şi din 13 noiembrie 2014, pronunţate în dosarele nr. 1.805/121/2014 şi nr. 8.629/121/2013, Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c), respectiv 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Sindicatul Liber Educaţia din Galaţi pentru Stela Olaru şi pentru Marilena Batog în cadrul soluţionării unor cauze având ca obiect acordare de drepturi băneşti.

10. Prin încheierile din 4 martie 2015, din 3 martie 2015, din 18 martie 2015, din 17 martie 2015, din 31 martie 2015, din 9 aprilie 2015, din 14 aprilie 2015, din 8 aprilie 2015 şi din 15 aprilie 2015, pronunţate în dosarele nr. 1.069/83/2014, nr. 945/83/2014, nr. i.433/83/2014, nr. 1.121/83/2014, nr. 1.792/83/2014, nr. 1.487/83/2014, nr. 1.657/83/2014, nr. 1.200/83/2014 şi nr. 1.709/83/2014, Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Sindicatul Liber din învăţământ Satu Mare pentru Szasz Erika şi alţii, pentru Lenuţa Bura, pentru Georgeta Roşu, pentru Rodica Cuceu, pentru Maria Pop şi alţii, pentru Mariana Tirle, pentru Fira Balint, pentru Larisa Erdei şi alţii şi pentru Simion Deri, în cadrul soluţionării unor cauze având ca obiect acordare de drepturi băneşti.

11. Prin Sentinţa civilă nr. 125 din 4 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 3.622/121/2014, şi prin Sentinţa civilă nr. 334 din 12 martie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 6.241/121/2014, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Sindicatul Liber Educaţia pentru Mihaela Mariana Lupu şi pentru Florin Aurelian Macovei în cadrul soluţionării unor cauze având ca obiect plata diferenţelor dintre drepturile băneşti efectiv încasate şi cele cuvenite prin aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008.

12. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că drepturile salariale fac parte din conţinutul complex al dreptului de proprietate, garantat şi ocrotit de dispoziţiile constituţionale şi de prevederile Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, în acelaşi sens fiind Decizia nr. 11 din 8 octombrie 2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Însă, prin instituirea prescripţiei asupra drepturilor salariale, dreptul de proprietate nu mai este garantat şi ocrotit, instituindu-se, în fapt, pentru salariaţii bugetari care au o creanţă asupra statului, o expropriere fără a fi impusă de o cauză de utilitate publică şi fără dreaptă şi prealabilă despăgubire. În final, susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin şi celor ale art. 38 din Codul muncii, potrivit cărora salariaţii nu pot renunţa la drepturile recunoscute prin lege şi orice fel de renunţare, inclusiv cea tacită, care şi-ar găsi exprimarea prin nedepunerea cererii într-un anumit termen, este exclusă prin prevederile textului de lege criticat.

13. Curtea de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă şi Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă opinează, în esenţă, în sensul că prevederile de lege criticate nu contravin art. 44 din Constituţie, deoarece instituţia prescripţiei în general şi termenele în raport cu care îşi produce efectele aceasta nu pot fi considerate de natură să îngrădească dreptul de proprietate.

14. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

15. Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, deoarece, în considerarea unor situaţii deosebite, cum sunt raporturile existente între salariaţi şi angajatori, legiuitorul poate să stabilească şi reguli de procedură diferite, fără ca prin aceasta să se încalce dreptul de proprietate privată, garantat de art. 44 din Constituţie. Potrivit normei constituţionale invocate, atât limitele, cât şi conţinutul dreptului de proprietate sunt „stabilite de lege”, or, în aceste condiţii, rezultă în mod evident că limitele aduse prin lege dreptului de proprietate sunt în concordanţă cu exigenţele Legii fundamentale. De asemenea, consideră că termenul de 3 ani instituit de legiuitor prezintă incontestabile justificări, mai ales pentru accesul liber la justiţie. În plus, se asigură stabilitatea şi certitudinea raporturilor juridice, precum şi mobilizarea titularilor de drepturi pentru realizarea lor într-un anumit termen. Totodată, acest termen are în vedere şi necesitatea de soluţionare grabnică a conflictelor de muncă, reglementat de art. 41 din Constituţie, iar aplicarea termenului general de prescripţia este echitabilă, dând astfel expresie art. 1 alin. (3) din Constituţie. În acest sens sunt considerentele Deciziei Curţii Constituţionale nr. 926 din 16 septembrie 2008.

16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile scrise depuse la dosar de autorii excepţiei în dosarele nr. 1.272D/2014, nr. 1.377D/2014, nr. 524D/2015 şi nr. 669D/2015, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, având următorul conţinut:

- Art. 171 alin. (1): „Dreptul la acţiune cu privire la drepturile salariate, precum şi cu privire la daunele rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligaţiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate.”

- Art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi: „Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot Fi formulate: [.,.] c) în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat [...]”.

19. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că aceste dispoziţii de lege contravin prevederilor constituţionale ale art. 44 alin. (1)-(3) privind dreptul de proprietate privată şi celor ale art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind protecţia proprietăţii.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile art. 171 alin. (1) din Codul muncii fac parte din titlul IV- „Salarizarea”, iar dispoziţiile art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi fac parte din capitolul I - „Dispoziţii generale” al titlului XII -”Jurisdicţia muncii” din Codul muncii. Curte reţine că, asupra dispoziţiilor art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, criticate din perspective identice, s-a pronunţat prin Decizia nr. 169 din 19 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 din 18 mai 2015 şi Decizia nr. 210 din 31 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 20 mai 2015, respingând ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate.

21. Prin Decizia nr. 169 din 19 martie 2015, paragraful 15, Curtea a reţinut că, potrivit jurisprudenţei sale, dreptul la salariu se bucură, în egală măsură, de protecţia acordată dreptului la muncă, fiind o componentă a acestuia, dar şi de protecţia acordată dreptului de proprietate, întrucât reprezintă un „bun”în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Totodată, prin Decizia nr. 859 din 16 iunie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 29 iulie 2009, Curtea a reţinut că, deşi „drepturile salariale nu sunt drepturi reale, cum este dreptul de proprietate, ci drepturi de creanţă, în privinţa apărării lor, în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului acestea sunt asimilate cu bunuri, statuându-se că noţiunile de «bun» şi «proprietate» au un sens care «nu este limitat la dreptul de proprietate asupra bunurilor corporale, ci cuprinde şi alte drepturi şi interese patrimoniale» (Hotărârea din 5 ianuarie 2000, pronunţată în Cauza Beyeler împotriva Italiei, paragraful 100),”

22. Prin Decizia nr. 210 din 31 martie 2015, paragraful 14, Curtea a reţinut că reglementarea supusă controlului de constituţionalitate, prin care se instituie un termen de prescripţie de 3 ani în materia conflictelor de muncă având ca obiect plata drepturilor salariale neacordate, are ca justificare asigurarea securităţii şi stabilităţii raporturilor juridice şi necesitatea soluţionării într-un termen rezonabil a conflictului de muncă izvorât din neplata acestor drepturi, în interesul legitim al fiecăreia dintre părţile litigante. Prin prescripţie se stinge doar dreptul la acţiune în sens material, deci posibilitatea titularului dreptului de creanţă de a obţine, pe calea silită, îndeplinirea obligaţiei subiectului pasiv. Aşadar, prescripţia nu stinge dreptul subiectiv în substanţa lui, drept care continuă să subziste, şi nici obligaţia corelativă, care va putea fi executată de bunăvoie. De asemenea, în această materie sunt aplicabile dispoziţiile Codului civil referitoare la suspendarea sau întreruperea curgerii termenului de prescripţie. În consecinţă, critica de neconstituţionalitate raportată la art. 44 alin. (1)-(3) din Constituţie este neîntemeiată.

23. Cât priveşte pretinsa expropriere fără a fi impusă de o cauză de utilitate publică şi fără dreaptă şi prealabilă despăgubire, prin aceeaşi decizie, paragraful 15, Curtea a reţinut că şi această critică este neîntemeiată, deoarece textul de lege criticat nu reglementează măsura exproprierii, ci instituie un termen de prescripţie de 3 ani pentru acţiunile privind soluţionarea unui conflict de muncă având ca obiect plata unor drepturi salariale neacordate, text ce constituie o sancţiune a pasivităţii în apărarea dreptului subiectiv.

24. Referitor la critica potrivit căreia dispoziţiile de lege criticate contravin şi celor ale art. 38 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, conform cărora salariaţii nu pot renunţa la drepturile recunoscute prin lege, Curtea a reţinut că aceasta nu poate fi analizată, întrucât Curtea se pronunţă doar asupra conformităţii textelor de lege criticate cu prevederile şi principiile constituţionale, iar nu şi asupra conformităţii dintre mai multe texte de lege.

25. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţiile pronunţate de Curte prin deciziile mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză, atât în privinţa art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi, cât şi referitor la art. 171 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, care prevede aceeaşi soluţie legislativă.

26. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Sindicatul Liber Educaţia din Galaţi pentru Stela Olaru şi pentru Marilena Batog în dosarele nr. 1.805/121/2014 şi nr. 8.629/121/2013 ale Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, de Sindicatul Liber din învăţământ Satu Mare pentru Szasz Erika şi alţii, pentru Lenuţa Bura, pentru Georgeta Roşu, pentru Rodica Cuceu, pentru Maria Pop şi alţii, pentru Mariana Tirle, pentru Fira Balint, pentru Larisa Erdei şi alţii şi pentru Simion Deri în dosarele nr. 1.069/83/2014, nr. 945/83/2014, nr. 1.433/83/2014, nr. 1.121/83/2014, nr. 1.792/83/2014, nr. 1.487/83/2014, nr. 1.657/83/2014, nr. 1.200/83/2014 şi nr. 1.709/83/2014 ale Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi de Sindicatul Liber Educaţia din Galaţi pentru Mihaela Mariana Lupu şi pentru Florin Aurelian Macovei în dosarele nr. 3.622/121/2014 şi nr. 6.241/121/2014 ale Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 171 alin. (1) şi art. 268 alin. (1) lit. c) teza întâi din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Galaţi - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 iunie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (2) şi alin. (3) lit. a), art. 5 alin. (1) şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 622 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, precum şi al art. 562 alin. (3) şi art. 863 lit. b) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 11 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Autostrada Orăştie-Sibiu”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 842 din 16 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, cu suma estimată de 808 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, la capitolul 84.01 „Transporturi”, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare”, articolul 56.03 „Programe din Fondul de Coeziune (FC)”.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă despăgubirii, în condiţiile legii, a unor imobile cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.231/2010, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nr. 623, 1236, 1251, 1288, 1333, 1465, 1532, 1533, 1798 şi 4977.

 

PRJM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 597.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 599.

 

AMEXÂ

 

MINISTERUL ENERGIEI, ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII ŞI MEDIULUI DE AFACERI

Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2015

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2015

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4.228.694

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.228.694

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

0

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.223.894

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.130.308

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.817.910

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

112.007

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

1.020.114

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

793.908

C1

ch. cu salariile

13

694.210

C2

bonusuri

14

99.698

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

33.033

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

29.133

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

2.527

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

190.646

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.180.277

2

 

Cheltuieli financiare

20

93.586

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

4.800

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

4.072

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

728

 

1

 

Rezerve legale

25

240

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

488

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

0

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

0

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

871.496

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

871.496

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

15.284

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

16.400

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

3.964

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

3.527

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

258

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

999

8

 

Plăţi restante

55

5.775

9

 

Creanţe restante

56

887.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri mobile şi a unui bun imobil şi pentru trecerea lor din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Culturii, respectiv a Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. c) şi al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în administrarea Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 2. - (1) Bunurile mobile, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, trec din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Ministerului Culturii.

(2) Bunurile mobile prevăzute la alin. (1) se transmit, prin ordin al ministrului culturii, în folosinţa gratuită a Muzeului de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar”, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Ministerului Culturii, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, care le va expune, păstra, conserva şi gestiona într-o colecţie unitară, sub denumirea „Donaţia Vasile Grigore - pictor şi colecţionar”, în aceleaşi condiţii cu bunurile prevăzute la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 729/2003 privind autorizarea Ministerului Culturii şi Cultelor şi a Ministerului Finanţelor Publice de a accepta două donaţii cu sarcini în favoarea statului român.

Art. 3. - Bunul imobil, având datele de identificare din anexa nr. 2, trece din administrarea Ministerului Finanţelor Publice în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului.

Art. 4. - (1) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Ministerul Culturii împreună cu Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar1, precum şi Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat” administrează cu diligenta unui bun proprietar bunurile din domeniul public al statului prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 3.

Art. 5. - Secretariatul General al Guvernului, precum şi Ministerul Culturii îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificarea corespunzătoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data încheierii protocoalelor prevăzute la art. 4 alin. (1).

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 iulie 2015.

Nr. 600.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor mobile care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care trec în administrarea Ministerului Culturii

 

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea bunului mobil/imobil

Caracteristicile tehnice

Locaţia

Nr. buc.

Valoarea unitară

de inventar

- lei -

Persoana juridică ce va prelua în administrare bunul

0

1

2

3

4

5

6

7

1

8.24.06

Calendare birou anul 2011

Calendare birou anul 2011 - fotografii realizate de dr. Viorel Rau - Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar” şi Alexandru Voicu - colecţie particulară

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

3

1

Ministerul Culturii

CUI 4192812

2

8.24.06

Reviste Vasile Grigore

Reviste Vasile Grigore - Invitaţie la vernisajul expoziţiei de pictură şi desen, care va avea loc în ziua de marţi, 18 aprilie 1978, orele 18,30, la Galeriile de Artă ale Municipiului Bucureşti, din str. Academiei nr. 15, care are şase file (faţă - verso, inclusiv coperţi) 34 x 26 cm

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

36

1

Ministerul Culturii

CUI 4192812

3

8.24.06

Carte „Obiecte de artă şi antichităţi”

Carte „Obiecte de artă şi antichităţi”, publicată de Monavissa Casa de Licitaţie fondată 2002, Licitaţie duminică 20 ianuarie, ora 11, în Galeria de Artă Galateca, Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti, str. CA. Rosetti 2-6; Expoziţie vineri 18 ianuarie, orele 14-19, sâmbătă 19 ianuarie, orele 10-19, în Galeria de Artă Galateca nr. 71 din 20.01.2008

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

1

5

Ministerul Culturii

CUI 4192812

4

8.24.06

Catalog Marcel Breuer Design

Catalog Marcel Breuer Design, 158 pagini cu copertă foale groasă

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

1

5

Ministerul Culturii

CUI 4192812

5

8.24.06

Catalog Expoziţie introspectivă de pictură şi desen Vasile Grigore

Catalog Expoziţie introspectivă de pictură şi desen Vasile Grigore, Bucureşti, Sala Dalles, aprilie 1985, cu coperţi cartonate, 46 pagini, 32 x 23 cm

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

3

1

Ministerul Culturii

CUI 4192812

6

8.24.06

Catalog însemnări despre artă, desen şi culoare

Catalog însemnări despre artă, desen şi culoare, Editura imprimeria Arta Grafică, Bucureşti, 1993, pagini nenumerotate, coperţi cartonate, 32 x 23,5 cm

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

7

1

Ministerul Culturii

CUI 4192812

7

8.24.06

Catalog al Expoziţiei de pictură, desen şi guaşe Vasile Grigore

Catalog al Expoziţiei de pictură, desen şi guaşe Vasile Grigore, 24 pagini, întreprinderea Poligrafica Arta Grafică, Bucureşti 1979 / Vasile Grigore 1979, 24 x 22 cm

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

46

1

Ministerul Culturii

CUI 4192812

8

8.24.06

Revista Marina Română

Revista Marina Română, editată de Marina Militară, nr. 56/octombrie 1998,27 pagini

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

1

1

Ministerul Culturii

CUI 4192812

9

 

8.24.06

 

Catalog Vasile Grigore

 

Catalog Vasile Grigore, 6 pagini + coperţi, Cercul Militar Naţional, Galeriile de Artă,

mai 1998,31 x23cm

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

 

23

 

1

 

Ministerul Culturii

CUI 4192812

10

8.24.06

Roman Daniel Tei - „Obsesie”

Roman Daniel Tei - „Obsesie”, Editura Semne, cu dedicaţie, decembrie 2003

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

1

 

5

 

Ministerul Culturii

CUI 4192812

11

8.24.06

Dan Manolescu - „Cavalerii Mesei Rotunde”

Dan Manolescu - „Cavalerii Mesei Rotunde”, Editura Anastasia-Ina, 2009

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

1

5

Ministerul Culturii

CUI 4192812

12

8.24.06

Petre Oprea - „Jurnal 1989-1993”

Petre Oprea - „Jurnal 1989-1993”, Editura Maiko, Bucureşti 2007

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

1

5

Ministerul Culturii

CUI 4192812

13

8.24.06

Mihail Grigore, Florin Achim - „Iniţiere şi date generale privind alunecările de teren şi unele elemente specifice ale acestora pe teritoriul României”

Mihail Grigore, Florin Achim - „Iniţiere şi date generale privind alunecările de teren şi unele elemente specifice ale acestora pe teritoriul României”, Editura Universitară, Bucureşti, 2003, cu dedicaţie, 01.01.2004

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

1

5

Ministerul Culturii

CUI 4192812

14

8.24.06

George Moscal - „Redimensionări”

George Moscal - „Redimensionări”, Concept by medusa Concept, 15 x 21 cm

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

4

2.5

Ministerul Culturii

CUI 4192812

15

8.24.06

Viorel Panaitescu, Mariana Panaitescu, Stelian Melinte şi Glauco Andresoiu - „Instalaţii gravitaţionale”

Viorel Panaitescu, Mariana Panaitescu, Stelian Melinte şi Glauco Andresoiu - „Instalaţii gravitaţionale”, editura Dada, Constanţa 2000, 160 pagini, cu dedicaţie, 18.09.2005

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

1

5

Ministerul Culturii

CUI 4192812

16

8.24.06

Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa.

Biblioteca Universităţii „Ovidius” Constanţa

„Dicţionar de personalităţi dobrogene voi. 2”

Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” Constanţa.

Biblioteca Universităţii „Ovidius”Constanţa „Dicţionar de personalităţi dobrogene voi. 2”, Editura Ex Ponto Constanţa, 2005,168 pagini

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

1

5

Ministerul Culturii

CUI 4192812

17

8.24.06

Dan Manolescu în dialog cu Vasile Grigore „Expun

atunci când principiul lucidităţii mele funcţionează perfect...”

Dan Manolescu în dialog cu Vasile Grigore „Expun atunci când principiul lucidităţii mele funcţionează perfect...”,

Editura Fundaţiei Academice V. Voiculescu, Buzău - 2005, 46 pagini

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

2

2,5

Ministerul Culturii

CUI 4192812

18

8.24.06

Dan Manolescu „Conversaţii lângă şevalet” - Interviuri volum II

Dan Manolescu „Conversaţii lângă şevalet” - Interviuri volum II, Editura Fundaţiei Academice Vasile Voiculescu, 2004, 80 pagini

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

7

1.43

Ministerul Culturii

CUI 4192812

19

8.24.06

Vasile Grigore - Text de Vasile Drăguţ „Antologie de

texte, cronologie şi bibliografie” de Lelia Pop

Vasile Grigore - Text de Vasile Drăguţ .Antologie de texte, cronologie şi bibliografie” de Lelia Pop, Editura Meridiane, 1985, cu coperţi cartonate în etui

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

4

 

 

2,5

Ministerul Culturii

CUI 4192812

20

8.24.06

Calendar 2010 – Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar”

Calendar 2010 - Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar”, 47 cm x 32,5 cm

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

1

1

Ministerul Culturii

CUI 4192812

21

8.24.06

Pălărie din pale cu bretea maron cu cataramă

Pălărie din pale cu bretea maron cu cataramă - Karfil Hats 100% paper straw, size 58

Str. Maria Rosetti nr. 29, sectorul 2, Bucureşti

1

5

Ministerul Culturii

CUI 4192812

22

8.24.06

Baston lemn

Baston lemn cu garnitură cauciuc, înălţime = 83 cm

Str. Maria Rosetti nr. 29r sectorul 2. Bucureşti

1

10

Ministerul Culturii

CUI 4192812

23

8.24.06

Baston cu mâner lemn şi picior de metal

Baston cu mâner lemn şi picior de metal, înălţime = 87 cm

Str. Maria Rosetti nr. 29. sectorul 2, Bucureşti

1

10

Ministerul Culturii

CUI 4192812

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunului imobil care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi care trece în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

Nr. crt.

Codul de

clasificaţie

Denumirea bunului

mobil/imobil

Datele de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea

(lei)

Situaţia juridică

Număr bucăţi

Persoana juridică la cart se transmite bunul

Descrierea tehnica (pe scurt)

Vecinătăţi

Adresa

Baza legală

În administrare

1.

8.28.11

Apartament

3 camere şi dependinţe, Su = 72,23 mp, S locuibilă = 41,38 mp şi o cotă indiviză atribuită pe durata existenţei construcţiei de 0,952% din părţile şi dependinţele comune ale imobilului care,

prin natura şi destinaţia lor, sunt în folosinţa comună a tuturor coproprietarilor şi dreptul de folosinţă asupra terenului aferent locuinţei.

Contract de construire nr. 2478/9/16.11.1976

 

Bucureşti,

şos. Nicolae Titulescu nr. 12, bl. 21 A, sc. B, et. 6, ap. 81, sectorul 1

2014

271.283

Certificat de legatar nr. 11/

15.05.2014, în baza testamentului persoanei fizice (Vasile Grigore) nr. 2.220/31.07.2003

În administrare

1

Regia Autonomă „Administraţia Patrimoniului

Protocolului de Stat

CUI 2351555

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 2.140 din 15 iunie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 695 din 15 iunie 2015

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 „Asistenţă Tehnică” din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

 

În temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.507/2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 „Asistenţa Tehnică” din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 1 februarie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:

„e) serviciile de întreţinere şi pentru reparaţiile autoturismelor, inclusiv cheltuielile cu reviziile tehnice şi service-ul necesar funcţionării autoturismelor şi echipamentelor cumpărate sau achiziţionate prin leasing şi utilizate exclusiv În scopul proiectului;

f) carburanţi, lubrifianţi şi consumabilele pentru mijloacele de transport cumpărate sau achiziţionate prin leasing şi utilizate exclusiv în scopul proiectului;”.

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Sunt considerate eligibile cheltuielile privind plata primelor de asigurare pentru clădiri, spaţii, instalaţii, mobilier, echipamente, dacă sunt în proprietatea Autorităţii de management şi/sau a organismelor intermediare, sunt necesare funcţionării acestora, respectiv plata primelor de asigurare pentru mijloacele de transport cumpărate sau achiziţionate prin leasing şi utilizate exclusiv în scopul proiectului.”

3. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10- - Cheltuielile privind închirierea şi/sau leasingul pentru spaţii, mijloace de transport, instalaţii, echipamente, mobilier şi cumpărarea de mijloace de transport, utilizate exclusiv în scopul proiectului, efectuate în ansamblu sau separat, sunt eligibile.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

Nr. 2.318 din 6 iulie 2015

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 673 din 10 iunie 2015

 

ORDIN

privind modificarea pct. 12.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 „Susţinerea conectării şcolilor la broadband” din domeniul major de intervenţie 3.1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, axa prioritară 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 3 lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

Art. I. - Punctul 12.1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.241/2008 pentru aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunii 3.1.4 „Susţinerea conectării şcolilor la broadband” din domeniul major de intervenţie 3.1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor” şi în cadrul operaţiunilor din domeniul major de intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, axa prioritară 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” din cadrul Programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice” (POS CCE) 2007-2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 25 iulie 2008, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„12.1. Cheltuieli salariale cu personalul contractual şi cu statut de funcţionar public”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.