MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 566/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 566         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 29 iulie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

572. - Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii

 

573. - Hotărâre pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii şi în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

77. - Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2010

 

814 . - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea Pianului de management al Rezervaţiei Naturale Balta Cilieni – Băileşti

 

1.124. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român

 

1 964. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

            495. - Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării,

Art. 2. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilelor înscrise în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Complexului Muzeal Naţional „Moldova” din Iaşi, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a reevaluării.

Art. 3. - Ministerul Culturii împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1,705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1,020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează: Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 572.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în administrarea Muzeului Naţional de Istorie Naturală Grigore Antipa”, pentru care se modifică valoarea de inventar

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

4192669

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii

Valoare de inventar

(lei)

Valoare de inventar nouă (lei)

Baza legală

Administrator

Tip bun

28448

8.24.01

Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” - Bucureşti

Suprafaţă construită 1.500 mp, corp central:

S+P+2E, două corpuri laterale: S+P+1E, două corpuri de legătură: S+P+1E, Învelitoare de tablă

Piaţa Victoriei, Muzeul Ţăranului

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; sectorul 1;

Şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 1

1908

293

7.296.131

Legea nr. 84/1995

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

imobil

28449

8.24.01

Muzeul de Istorie Naturală „Grigore Antipa” - teren

Suprafaţă: 17.433 mp

Piaţa Victoriei, Muzeul Ţăranului

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; sectorul 1;

Şos. Pavel Dimitrievici Kiseleff nr. 1

1904

1

93.379,327

Legea nr. 84/1995

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa”

imobil

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor aflate în administrarea Complexului Muzeal Naţional Moldova”, pentru care se modifică valoarea de inventar

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

4540720

Complexul Muzeal Naţional „Moldova”

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995 privind reglementarea organizării şi finanţării activităţii de cercetare-dezvoltare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr. MFP

Cod de clasificare

Denumirea bunului

Descrierea tehnică

Vecinătăţi

Adresa

Anul dobândirii

Valoare de inventar

(lei)

Valoare de inventar nouă

(lei)

Baza legală

Administrator

Tip bun

38814

8.24.01

Palatul Culturii Iaşi

S + P + E1 + E2; Patru muzee,

Laboratorul zonal de restaurare, oficiul de patrimoniu şi biblioteca municipală;

Sc = 7.729,11 mp;

suprafaţa terenului 9.886 mp

 

Ţara: România; judeţul: Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 1

1955

27.835.100

349.323.957 (din care: construcţie: 253.083.457 şi teren: 96.240.500)

Protocol nr. 2.651/ 23.06.1993 cu CPJ Iaşi; Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional „Moldova”

imobil

38815

8.24.01

Muzeul Unirii Iaşi

P+E; Sc = 745,16 mp;

suprafaţa terenului 2.209 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi; MRJ Iaşi; Str. Alexandru Lăpuşneanu nr. 14

1955

15.651.480

32.355.240 (din care: construcţie: 11.957.540 şi teren: 20.397.700)

Decizia nr. 917/ 23.11.1955 a Sfatului Popular Regional

Iaşi; Hotărârea Guvernului nr.

1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional „Moldova”

imobil

38816

8.24.02

Muzeul Memorial,”Mihail Kogălniceanu” Iaşi

S + P; Sc = 437,66 mp;

suprafaţa terenului 1.150 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi; MRJ Iaşi; Fdt. Mihail Kogălniceanu nr. 11

1971

4.576,068

7,727.638 (din care: construcţie: 4.208.638 şi teren: 3.519.000)

Ordinul nr. 13,978/

24.12.1970 al Consiliului Judeţean Iaşi; Hotărârea Guvernului nr.

1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional „Moldova”

imobil

38817

8.24.02

Muzeul Memorial „Poni - Cernătescu” Iaşi

Parter, 6 camere;

Sc = 311.36 mp;

suprafaţa terenului 4.800 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi; MRJ Iaşi; Fdt. Mihail Kogălniceanu nr. 7B

1970

15.580.175

14.738.456 (din care: construcţie: 2 074.856 şi teren: 12.663.600)

Decizia nr. 471/ 08.09.1971 a Consiliului Judeţean Iaşi şi Act de donaţie nr. 6.386/1971; Hotărârea Guvernului nr.

1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional „Moldova”

imobil

38818

8.24.02

Palatul Memorial „Al. I. Cuza” Ruginoasa

P+ E1, muzeu, 16 camere; P la clădirea anexă;

Sc = 3.085,44 mp;

suprafaţa terenului 147.698 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi;

comuna Ruginoasa nr: -

1972

2.472.851

18.953.801 (din care: construcţie: 18.622.101 şi teren: 331.700)

Decizia nr. 309/ 06.06.1980 a Consiliului Judeţean

Iaşi; Hotărârea Guvernului nr.

1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional „Moldova”

imobil

38819

8.24.01

Muzeul Viei şi Vinului din Hârlău

S + P, muzeu, 6 camere şi anexă; Sc = 394,21 mp;

suprafaţa terenului 2.398 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi;

oraşul Hârlău; Str.

Logofăt Tăutu nr. 1

1992

321.824

3.413.059 (din care: construcţie: 3.201.959 şi teren: 211.100)

Decizia nr. 334/ 22.05.1990 a Consiliului Judeţean

Iaşi; Hotărârea Guvernului nr.

1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional „Moldova”

imobil

38820

8.22.02

Muzeul Arheologic de sit din Cucuteni

Rezervaţie arheologică înfiinţată în 1984 pentru protejarea turnului principal (nr. 3) al necropolei tumulare cu morminte princiare geto-dacice de pe Dealul Gosanu;

Sc = 959,36 mp;

suprafaţa terenului 9.263 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi;

comuna Cucuteni nr.

1995

214.147

3.563.416 (din care: construcţie: 3.417.416 şi teren: 146.000)

Decizia nr. 239/ 15.06.1985 a

Primăriei Municipiului Iaşi; Hotărârea Guvernului nr.

1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional „Moldova”

imobil

153573

8.24.01

Turnul Străjerilor - Palatul Culturii Iaşi

S+P+E; situat pe latura vestică a Palatului Culturii;

Sc = 28,10 mp;

suprafaţa terenului 75,02 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi;MRJ Iaşi; Str. Palat nr. 1

1993

289.644

2,262.339 (din care; construcţie: 1.569.839 şi teren: 692.500)

Hotărârea Guvernului nr. 449/2008; Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2010

Complexul Muzeal Naţional „Moldova”

imobil

155222

8.24.01

Imobil

Sc = 1.427,7 mp,

Sd = 5.797 mp

 

Ţara: România; judeţul Iaşi;MRJ Iaşi; Şos. Naţională nr. 1

2010

630.370

1.639.700

Hotărârea Guvernului nr.

215/17.03.2010

Complexul Muzeal Naţional „Moldova”

imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii şi în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 874 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2000 privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii şi în folosinţa gratuită a Uniunii Scriitorilor din România, publicată în Monitorul Oficial ai României Partea I, nr. 417 din 31 august 2000, după alineatul 1 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Uniunea Scriitorilor din România poate beneficia de fructele Civile ale imobilului, cu condiţia utilizării acestora În scopul realizării obiectului de activitate prevăzut în Statutul propriu.

(3) Până la sfârşitul lunii ianuarie a fiecărui an calendaristic, Uniunea Scriitorilor din România are obligaţia de a comunica Ministerului Culturii un raport cu privire la cuantumul şi modalitatea de utilizare a fructelor civile culese, pentru anul anterior.”

Art. II. - Uniunea Scriitorilor din România beneficiază de fructele civile ale imobilului, potrivit prevederilor art. I, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PR1M-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 573.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2010

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 347 din 23 iunie 2015, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. - Norma sanitar-veterinară privind condiţiile sanitar-veterinare de funcţionare a târgurilor de animale vii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 45/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 19 mai 2010, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Se pot comercializa numai animale din următoarele specii: ecvidee, bovine, ovine, caprine, porcine şi iepuri, provenite din exploataţii nonprofesionale, precum şi porcine provenite din exploataţii comerciale şi din exploataţii comerciale de tip A.”

2. La articolul 3 alineatul (1), literele c), e) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) să fie asigurate certificarea, controlul certificării, precum şi asistenţa medical-veterinară prin contract încheiat de administratorul târgului de animale vii cu un medic veterinar de liberă practică împuternicit;

.......................................................................................................................

e) să funcţioneze după un program avizat de către autoritatea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor competentă teritorial, program armonizat cu prevederile contractului prevăzut la lit. c);

.......................................................................................................................

h) să deţină o singură poartă de acces pentru mijloacele utilizate pentru transportul animalelor, la nivelul căreia se amplasează rampa de descărcare/încărcare pentru animale, construită din materiale care trebuie să nu pună în pericol asigurarea condiţiilor de bunăstare şi protecţie a animalelor; rampa trebuie să fie dotată cu parapeţi laterali, iar înclinaţia maximă poate fi de 20°, respectiv 36,4% faţă de planul orizontal, pentru porci, viţei şi cai, şi de 26° şi 34, respectiv 50% faţă de planul orizontal, pentru oi şi bovine, altele decât viţeii; atunci când înclinaţia este mai mare de 10°, respectiv 17,6 % faţă de planul orizontal, rampa trebuie prevăzută cu un sistem constituit din şipci transversale, care să permită animalelor să urce sau să coboare fără riscuri sau dificultăţi;”.

3. La articolul 3 alineatul (î), după litera i) se introduc patru noi litere, literele j)-m), cu următorul cuprins:

j) să dispună de un spaţiu amenajat pentru depozitarea cadavrelor de animale şi să aibă încheiat un contract cu o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman;

k) spaţiul de comercializare a animalelor să fie delimitat de spaţiile în care se desfăşoară alte activităţi, iar zonele de comercializare a animalelor să fie separate în funcţie de specie, deasupra fiecărei zone fiind aplicate indicatoare în care se menţionează speciile care pot fi comercializate în zona respectivă;

l) să dispună de facilităţi necesare staţionării, furajării şi adăpării animalelor, amplasate sau construite astfel încât să se evite expunerea animalelor la soare şi să se asigure libertatea de mişcare minimă necesară fiecărei specii; dispozitivele de adăpare folosite trebuie să fie în stare bună de funcţionare şi să fie proiectate şi poziţionate corespunzător speciilor şi categoriilor de animale care trebuie adăpate;

m) să asigure o sursă de apă potabilă.”

4. La articolul 3 alineatul (2), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,e) întocmirea cererii de analiză pentru probele recoltate de la animalele suspecte de boală, care se expediază urgent pentru investigaţii la cei mai apropiat laborator sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.”

5. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Se interzice funcţionarea târgului de animale vii atunci când localitatea pe al cărei teritoriu este amplasat este supusă unor restricţii sanitar-veterinare.”

6. La articolul 3, după alineatul (5) se introduc trai noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

„(6) Manipularea animalelor se va face astfel încât să fie evitată violenţa sau alte metode care le pot provoca panică, răni sau suferinţă inutilă.

(7) Mijloacele utilizate pentru transportul animalelor trebuie să fie înregistrate/autorizate în acest sens, cu excepţia mijloacelor de transport proprii ale agricultorilor care efectuează transportul propriilor animale pe o distanţă mai mică de 50 km de la exploataţia lor; mijloacele de transport proprii ale agricultorilor trebuie să respecte condiţiile generale de transport prevăzute de art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecţia animalelor în timpul transportului şi al operaţiunilor conexe şi de modificare a Directivelor 64/432/CEE şi 93/119/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 1.255/97.

(8) Mijloacele utilizate pentru transportul animalelor către târg sau de la târg trebuie să respecte prevederile Regulamentului (CE) nr. 1/2005.”

7. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Programul privind funcţionarea târgului de animale vii se aduce la cunoştinţa deţinătorilor de animale prin mijloace de informare locale şi se afişează într-un loc vizibil, potrivit legii, inclusiv la intrarea în incinta acestuia, alături de următoarele informaţii: numele târgului, datele de contact ale direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau ale medicului veterinar oficial zonal, obligaţiile persoanelor care vând şi cumpără animale.”

8. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) în târgul de animale vii pot avea acces numai animale vii identificate şi înregistrate potrivit legii, apte pentru a fi comercializate, însoţite de documentele sanitar-veterinare legale, emise de către persoanele abilitate.

(2) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit verifică documentele sanitar-veterinare ale tuturor animalelor, la intrarea în târg.”

9. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Animalele grav rănite, precum şi cele care prezintă slăbiciuni fiziologice sau procese patologice nu sunt apte de a fi comercializate, în special dacă:

a) nu sunt capabile să se mişte singure fără dureri sau nu se pot mişca Iară ajutor;

b) prezintă o rană deschisă gravă sau un prolaps;

c) sunt femele gestante care au depăşit 90% ori mai mult din perioada de gestaţie preconizată sau femele care au fătat în cursul săptămânii precedente;

d) sunt mamifere nou-născute, a căror cicatrice ombilicală nu s-a vindecat complet;

e) sunt porci cu vârsta sub 3 săptămâni, miei cu vârsta sub o săptămână şi viţei cu vârsta sub 10 zile, în cazul în care au fost transportaţi pe o distanţă mai mare de 100 km.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), animalele rănite pe perioada transportului pot fi comercializate doar cu acordul medicului veterinar oficial zonal.”

10. La articolul 6, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d) asigură prelevarea de probe de la animale, necesare investigaţiilor de laborator, atunci când situaţia o impune; prelevarea de probe de la animale, necesare investigaţiilor de laborator, se face de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, sub supravegherea medicului veterinar oficial.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Dumitru Băiculescu

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 77.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR şi PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management al Rezervaţiei Naturale Balta Cilieni - Băileşti

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 103.150/AC din 17 aprilie 2015 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj nr. 12.221 din 4 decembrie 2014, Decizia SEA nr. 10.498 din 17 februarie 2014 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj, Avizul Ministerului Culturii nr. 4.818 din 9 decembrie 2014, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 98 din 5 ianuarie 2015, Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 114,253 din 11 februarie 2015, Avizul Direcţiei generale păduri nr. 152.950/IM din 25 martie 2015,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al Rezervaţiei Naturale Balta Cilieni - Băileşti, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Graţiela Leocadia Gavrilescu

 

Bucureşti, 13 mai 2015.

Nr. 814.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român

 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - Lista documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 20 iulie 2015.

Nr. 1.124.

 

ANEXĂ

 

LISTA 
documentelor de trecere a frontierei de stat acceptate de statul roman

 

State/Autorităţi emitente

Paşaport simplu

Paşapoarte destinate anumitor categorii de persoane (de exemplu: paşaport diplomatic, serviciu, special, oficial)

Alte paşapoarte şi documente înlocuitoare de paşapoarte eliberate propriilor cetăţeni (de exemplu: document provizoriu de călătorie, titlu de călătorie, carnet de marinar, inclusiv cartea de identitate valabilă ca document de călătorie în statele membre UE/Spaţiul Schengen)

Documente înlocuitoare de paşapoarte pentru persoanele care nu deţin cetăţenia statului emitent (de exemplu: paşaport pentru străini, document de călătorie pentru refugiaţi/apatrizi*, alte documente de călătorie pentru străini)

Restricţii şi observaţii

1

2

3

4

5

6

A. STATE

Republica Islamică Afganistan

Simplu1

Diplomatic2
Serviciu3

Paşaport comercial4

(Trade Passport) 
Paşaport de tranzit pentru întoarcerea în Afganistan (Transitpass for returning to Afghanistan)5
Paşaport pentru studenţi

(Student's Passport)
Carnet de marinar

 

1 Copertă verde-închis cu inscripţia "Islamic Republic of Afghanistan" şi copertă albastră cu inscripţia "Republic of Afghanistan". Din anul 2012 există şi în variantă electronică.
2 Din anul 2012 există şi în variantă electronică.
3 Din anul 2012 există şi în variantă electronică.
4 Copertă verde-închis seria "TR".
5 Recunoscut numai pentru ieşirea din România şi atât timp cât înscrisurile sunt cu alfabet latin.

Republica Africa de Sud

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Paşaport temporar

(Temporary Passport)

Paşaport de urgenţă

(Emergency Passport)1
Paşaport pentru copii

(Child passport)

Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Document for Travel purposes/Document de voyage)2

DC 1951

1 Echivalentul titlului de călătorie. Recunoscut numai pentru ieşirea din ţară.
2 Este necesară autorizaţia de întoarcere (Reentry Permit) cu valabilitate de cel puţin un an.

Republica Albania

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Laissez-passer

(Leje Kalimi)1
Carnet de marinar
(Pasaporte Lundrimi)

DC 1951

1 Echivalent al titlului de călătorie.

Republica Algeriană Democratică şi Populară

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Laissez-passer1
Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

1 Echivalent al titlului de călătorie.

Principatul Andorra

Simplu

Diplomatic

 

 

 

Republica Angola

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Salvo Conduto/Laissez- passer1
Carnet de marinar

DC 1951

1 Echivalent al titlului de călătorie.

Antigua şi Barbuda

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

DC 1951

 

Regatul Arabiei Saudite

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Carnet de marinar

Laissez-passer1

Document de călătorie pentru refugiaţii palestinieni

(Travel document for Palestinian refugees)

1 Este necesară o autorizaţie de întoarcere sub formă de "exit and reentry visa"; atât documentul, cât şi autorizaţia de întoarcere trebuie să fie valabile pentru cel puţin încă 6 luni.

Republica Argentina

Simplu

Diplomatic1
Oficial2

Paşaport provizoriu

(Pasaporte Provisorio/Provisional Passport)3
Paşaport de urgenţă

(Pasaporte de Emergęncia)

Paşaport consular
(Pasaporte Consular)

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

1 Există două tipuri de astfel de paşapoarte, cu o perioadă de valabilitate de 5 ani:
a) paşaport diplomatic;
b) paşaport diplomatic special.
2 Există trei tipuri de astfel de paşapoarte, cu o perioadă de valabilitate de 5 ani:
a) paşaport oficial;
b) paşaport oficial special;
c) paşaport oficial militar.
3 Echivalent al titlului de călătorie. Se emite cu o valabilitate de maximum 60 de zile. Se foloseşte doar pentru întoarcere în Republica Argentina şi expiră la intrarea în ţară.

Republica Armenia

Simplu

Diplomatic

Certificat de întoarcere1
(Certificate of return)

DC 1951
DC 1954

1 Echivalent al titlului de călătorie.

Australia

Simplu

Diplomatic
Oficial

Paşaport de urgenţă

(Emergency Passport)

Document de identitate

(Document of Identity)1
Document de călătorie provizoriu

(Provisional Travel Document/Document de voyage provisoire)2
Carnet de marinar

Document de identitate
(Document of Identity)3
Certificat de identitate
(Certificate of Identity)3
DC 1951

1 În măsura în care din document reiese cetăţenia australiană.
2 Emis de obicei de consuli onorifici şi valabil numai pentru o singură călătorie directă către următoarea reprezentanţă diplomatică a Australiei.
3 În măsura în care titularul deţine un permis de întoarcere.

Republica Austria

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Personalauweis/Identity Card/Carte d'identité)

Paşaport de urgenţă

(Emergency Passport/Notpass)

Legitimaţie de navigator dunărean
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Alien's passport/Fremdenpass)

DC 1951

 

Republica Azerbaidjan

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Certificat de întoarcere în Republica Azerbaidjan (Reentry Certificate to the Republic of Azerbaijan)1
Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

1 Este echivalentul titlului de călătorie, cu valabilitate de până la 30 de zile.

Uniunea Bahamas

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

 

 

Regatul Bahrain

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Carnet de marinar

Document de călătorie pentru străini
(Travel Document)

 

Republica Populară Bangladesh

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

 

 

Barbados

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

 

 

Republica Belarus

Simplu

Diplomatic
Oficial

Certificat de reîntoarcere în Republica Belarus (Certificate of Return to the Republic of Belarus)1
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru străini

(Travel Document)

1 Începând cu data de 1 februarie 2008, este emis sub forma unui "Reentry Certificate to the Republic of Belarus". Documentele emise până la această dată sunt valabile până la data expirării.

Regatul Belgiei

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Carte de identitate

(Identiteitskaart/Carte d'identitė)
Paşaport de urgenţă

(Emergency Passport/Passeport provisoire)
Document de călătorie în caz de urgenţă (Emergency Travel Document)
Document personal militar
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru străini

(Travel document for foreigners/Reisdocument voor vreemdelingen)

DC 1951
DC 1954

 

Belize

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Paşaport temporar

(Temporary passport)

Carnet de marinar

 

 

Republica Benin

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Laissez-passer1
Carnet de marinar

DC 1951

1 Echivalent al titlului de călătorie.

Statul Plurinaţional al Boliviei

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Oficial

 

Titlu de călătorie

(Salvo conducto)

 

Bosnia şi Herţegovina

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Document de călătorie în caz de urgenţă

(Putni List)1
Paşaport colectiv

(Zajednički Pasoš/Collective Passport)
Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

1 Echivalent al titlului de călătorie.

Republica Botswana

Simplu

Diplomatic
Oficial

 

DC 1951
DC 1954

 

Republica Federativă a Braziliei

Simplu

Diplomatic
Oficial

Certificat de reîntoarcere în Brazilia

(Authorisation for
return to Brasil/Autorizaçăo de Retorno ao Brasil) Paşaport de urgenţă

(Pasaporte de Emergęncia)
Salvo-Conduto
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru străini

(Alien's Travel Document/Passaporte para Extrangeiros)

Laissez-passer
DC 1951
DC 1954

 

Statul Brunei Darussalam

Simplu

Diplomatic
Oficial

 

Certificat de identitate
(Certificate of Identity)1

1 Este necesară autorizaţia de întoarcere în Brunei Darussalam.

Burkina Faso

Simplu

Diplomatic
Serviciu

 

DC 1951

 

Republica
Bulgaria

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(лична карта/Identity Card)
Carte de identitate emisă cadrelor militare

(военна карта за самоличност/military identity card)
Paşaport temporar pentru părăsirea Republicii Bulgaria

(временен паспорт за окончателно напускане на Република България/Temporary Passport for leaving the Republic of Bulgaria)
Document de călătorie pentru întoarcerea în Republica Bulgaria

(временен паспорт за завръщане в Република България/Travel Document for return to the Republic of Bulgaria)
Paşaport temporar

(Temporary Passport/временен паспорт)
Carnet de marinar
(моряшки паспорт)

Document de călătorie pentru refugiaţi cărora li s-a acordat drept de azil

(удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище/Passport of a foreigner granted asylum)
Document de călătorie pentru beneficiarii de protecţie subsidiară

(удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут/Passport of subsidiary protection beneficiary)
Certificat temporar pentru părăsirea Republicii Bulgaria

(временно удостоверение за напускане на Република България/Temporary passport for leaving the Republic of Bulgaria) Certificat pentru reîntoarcerea în Republica Bulgaria (удостоверение за завръщане в
Република България на чужденец/Temporary passport of a foreigner for return to the
Republic of Bulgaria) DC 1951
DC 1954

 

Republica Burundi

Simplu

Diplomatic
Serviciu

 

DC 1951

 

Regatul Bhutan

Simplu

Diplomatic
Oficial

 

 

 

Regatul Cambodgiei

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Camerun

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Laissez-passer1
Carnet de marinar

DC 1951

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Canada

Simplu

Diplomatic
Special

Document de călătorie în caz de urgenţă, valabil pentru o singură călătorie

(Emergency travel document for a single journey
only/Titre de voyage d'urgence valable pour un seul voyage)

Paşaport temporar

(Temporary Passport/Passeport provisoire)
Document personal militar
Carnet de marinar

Certificat de identitate1

(Certificate of Identity/Certificat d'identité)
DC 1951

1 Eliberat apatrizilor rezidenţi permanenţi canadieni care nu au dobândit încă cetăţenia canadiană.

Republica Capului Verde

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Cehă

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Občanský Průkaz/Identification Card)
Paşaport de urgenţă

(Emergency Passport/ Cestovní Průkaz)

Document de călătorie în caz de urgenţă

(Emergency Travel Document /Titre de voyage provisoire)

Legitimaţie de navigator dunărean

Certificat de identitate

(Certificate of Identity/Cestovní Průkaz Totožnosti) Document personal militar
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Alien's travel document)1
DC 1951
DC 1954

1 Există două tipuri de astfel de paşapoarte:

a) Cizinecký Pas (model vechi)/

b) Cizinecký Pas/Alien's Passport (model nou)

Republica Centrafricană

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Chile

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Oficial

Paşaport consular

(Pasaporte Consular)

Foaie volantă

(Salvo conduto/Laissez- passer)
Document de călătorie în caz de urgenţă

(Emergency Travel Document)
Carnet de marinar

Document de călătorie1
(Travel document)
DC 1951
DC 1954

1 Există două tipuri de astfel de documente de călătorie:
a) Documento de viaje para extranjeros

(document de călătorie pentru străini);
b) Titulo de viaje para extranjeros.
(titlu de călătorie pentru străini).

Republica Populară Chineză

Simplu1

Diplomatic

Serviciu

Paşaport pentru scopuri oficiale

(Passport for Public
Affairs)

Document de călătorie

(Travel Document)

Permis de intrare

(Permit for entry)2
Carnet de marinar

Document de identitate Hong Kong - RAS pe care se poate aplica o viză

(HKSAR Document of Identity for Visa Purposes)
Document de călătorie
Macao - RAS
(Macao Special Administrative Region Travel Permit)

1 Inclusiv paşapoartele simple:
Hong Kong - Regiune Administrativă Specială (RAS)/Special Administrative Region of Hong Kong passport
şi
Macao - Regiune Administrativă Specială (RAS) / Macao Special Administrative Region passport.
2 Echivalent al titlului de călătorie.

Republica Ciad

Simplu

Diplomatic Serviciu Special

Laissez-passer1
Carnet de marinar

DC 1951

1 Echivalent al titlului de călătorie.

Republica Cipru

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/Kimlik Karti/Identity Card)1
Certificat de identitate
(Certificate of Identity)2
Carnet de marinar

Document de călătorie temporar
(Temporary travel document/Laissez- passer)
DC 1951

1 Recunoscută doar dacă este emisă/eliberată unui cetăţean cipriot.
2 Echivalent al titlului de călătorie.

Republica Coasta de Fildeş

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Laissez-passer1
Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din
România.

Republica Columbia

Simplu

Diplomatic
Oficial

Paşaport de urgenţă

(Emergency passport)

Paşaport provizoriu

(Provisional passport)

Paşaport temporar

Carnet de marinar

DC 1951

 

Uniunea Comorelor

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

 

 

Republica Democratică Congo

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Congo

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Laissez-passer1
Carnet de marinar

DC 1951

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din
România.

Republica Coreea

Simplu

Diplomatic
Oficial

Document de călătorie

(Travel Certificate)

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Populară Democrată Coreeană

Simplu1

Diplomatic
Serviciu

Paşaport de urgenţă

(Emergency passport)

Carnet de marinar

 

1 Recunoscut şi sub formă de paşaport pentru deplasări în interes oficial (Passport for official trip).

Republica Costa Rica

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Paşaport consular

(Salvoconducto Consular)1
Paşaport provizoriu

(Salvoconducto/ Pasaporte Provisional)

Carnet de marinar

Document de călătorie pentru străini

(Documento de identidad y viaje)
DC 1951
DC 1954

1 Echivalent al titlului de călătorie.

Republica Croaţia

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Osobna Iskaznika/ Identity Card)
Titlu de călătorie

(Putni list/Traveling Certificate/Laissez- Passer)
Document de călătorie pentru fluviul Dunărea Carnet de marinar

(Pomorska Knjižica)

Titlu de călătorie pentru străini
(Putni list za stranca/Travel Certificate for Foreigners)

Document special de călătorie pentru străini

(Special Passport for Aliens/Posebna putovnica za stranca)

Titlu de călătorie pentru străinii aflaţi sub protecţie subsidiară

(Putna isprava za stranca pod supsidijarnom zaštitom)

DC 1951
DC 1954

 

Republica Cuba

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Certificat de identitate Document de călătorie şi de tranzit

(Documento de Viaje y Tránsito/Transit and Travel Document)

Carnet de marinar

(Pasaporte de Marino)

 

 

 

Regatul Danemarcei

Simplu1

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Paşaport de urgenţă

(Provisorisk Pas)

Laissez-passer
Titlu de călătorie

(Travel Document)

Document personal militar
(NATO Travel Order)

Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Alien's passport/ Fremmedpas)
Laissez-passer
DC 1951
DC 1954

1 Recunoscut şi sub formă de paşaport simplu pentru locuitorii Insulelor Feroe (inscripţia Fřroyar Danmark) şi Paşaport simplu pentru locuitorii Groenlandei (inscripţia Kalaallit Nunaat Danmark).

Republica Djibouti

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Carnet de marinar

DC 1951

 

Uniunea Dominica

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Paşaport de urgenţă
Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Dominicană

Simplu

Diplomatic
Oficial

Document de călătorie sub formă de foaie volantă1
Carnet de marinar

DC 1951

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Republica Ecuador

Simplu

Diplomatic

Oficial

Special

Paşaport temporar

(Provisional Passport/Pasaporte provisional)
Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

 

Republica Arabă Egipt

Simplu

Diplomatic Special Serviciu

Document de călătorie provizoriu
(Provisional travel document)1
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru refugiaţii palestinieni
(Document de Voyage pour les refugies Palestiniens)2
DC 1951

1 Emis în cazul în care un cetăţean egiptean şi-a pierdut paşaportul. Documentul de călătorie este valabil doar pentru o singură călătorie în Egipt.
2 Recunoscut numai dacă se prezintă şi o autorizaţie/garanţie de întoarcere şi dacă titularul documentului are domiciliul în Egipt.

Republica El Salvador

Simplu

Diplomatic Oficial Special

 

DC 1951

 

Confederaţia Elveţiană

Simplu

Diplomatic

Diplomatic temporar

Serviciu

Serviciu temporar

Carte de identitate

(Identitatskarte/Carte d'Identité)
Titlu de călătorie

(Travel document/ Titre de voyage)

Paşaport temporar

(Swiss Temporary Passport/Passport Provisoire Suisse)

Laissez-passer

Paşaport pentru străini

(Passport for aliens/Pass für eine ausländische Person)1
Certificat de identitate

(Identitätsausweis/ Identity Certificate)2
Laissez-passer3

(for the entry in Switzerland of a person without travel document)

DC 1951
DC 1954

1 Este necesară autorizaţia de întoarcere.
2 Este eliberat persoanelor care părăsesc definitiv teritoriul elveţian şi care nu pot obţine un document de călătorie naţional.
3 Permite intrarea în Confederaţia Elveţiană a unei persoane care nu deţine un alt document de călătorie.

Emiratele Arabe Unite

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Carnet de marinar

Paşaport temporar

(Temporary Passport)

Document de călătorie

(Travel Document)

 

Statul Eritreea

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Laissez-passer1

 

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din
România.

Republica Estonia

Simplu

Diplomatic

Carte de identitate

(Isikutunnistus/Identity Card)
Certificat de întoarcere în Estonia
(Certificate of return to Estonia)
Titlu de călătorie
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Alien's passport/ Välismaaalase pass) Document de călătorie temporar
(Temporary travel document/Ajutine reisidokument) Document de întoarcere

(Permit of Return/ Tagasipöördumise luba)1
DC 1951

1 În măsura în care titularul deţine un permis de rezidenţă.

Republica Federală Democrată Etiopia

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Laissez-passer1
Document de călătorie în regim de urgenţă

(Emergency Travel Document)
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru străini
(Alien‘s passport) DC 1951

1 Echivalent al titlului de călătorie şi recunoscut numai pentru ieşirea din România

Republica Insulelor Fiji

Simplu

Diplomatic

Carnet de marinar

 

 

Republica Filipine

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

Document de călătorie
(Travel Document)

DC 1951
DC 1954

 

Republica Finlanda

Simplu1

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Carte de identitate

(Henkilökortti/ Identitetskort/Identity Card)
Paşaport de urgenţă

Paşaport de urgenţă pentru locuitorii Insulelor Ĺland

Paşaport pentru veterani
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Muukalaispassi/Alien's passport)
DC 1951

1 Recunoscut şi sub formă de paşaport simplu temporar şi
paşaport simplu pentru locuitorii Insulelor Ĺland

Republica Franceză

Simplu

Diplomatic1
Serviciu

Carte de identitate

(Carte Nationale d'Identité)
Titlu de călătorie

(Laissez-passer)

Paşaport de urgenţă

(Passport d'urgence)

Document personal militar
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini2

(Alien's Travel Document/Titre d'identité et de voyage)

DC 1951
DC 1954

1 Poate fi emis, în mod excepţional, şi sub forma unui paşaport diplomatic de urgenţă (Passport diplomatique d'urgence/Emergency Diplomatic Passport), cu o valabilitate de un an.
2 Există trei tipuri de astfel de documente
- Titre de voyage pour refugié;
- Titre de voyage pour apatride;
- Titre d'identité et de voyage.

Republica Gaboneză

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Gambia

Simplu

Diplomatic
Serviciu

 

DC 1951

 

Georgia

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Titlu de călătorie pentru întoarcerea în Georgia (Travel Document for return to Georgia)

Document de călătorie cu statut neutru
(Neutral Travel Document)1
Carnet de marinar2

DC 1951
DC 1954

1 Emis locuitorilor din Abhazia şi Osetia de
Sud.
2 Cetăţenia georgiană trebuie să reiasă din document.

Republica Federală Germania

Simplu

Diplomatic

Provizoriu diplomatic

Serviciu

Provizoriu de serviciu

Carte de identitate

(Personalausweis/ Identity Card/Carte d'identité)
Paşaport provizoriu

Titlu de călătorie (Reiseausweis als Passersatz an der Grenze)
Document de călătorie pentru intrarea în ţară (Reiseausweis als Passersatz zur Einreise)
Paşaport pentru copii

(Kinderreisepass/ Child's Passport)1
Document personal militar
Paşaport temporar2
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru străini
(Alien's travel document/ Reiseauweis für Ausländer)
DC 1951
DC 1954

1 Emis pentru minorii sub 12 ani. Minorii peste 12 ani beneficiază de paşaport simplu.
2 Copertă verde, cu o valabilitate un an.

Republica Ghana

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Certificat de identitate

(Certificate of Identity) Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Elenă

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Serviciu, în formă de foaie volantă1

Carte de identitate

(ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ)

Paşaport provizoriu

Laissez-passer

Document personal militar
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Alien's travel document)

DC 1951
DC 1954

1 În măsura în care în document este precizată cetăţenia greacă şi conţine semnătura titularului.

Grenada

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

 

 

Republica Guatemala

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

 

Republica Guineea

Simplu

Diplomatic1
Serviciu

Titlu de călătorie
Carnet de marinar

DC 1951

1 Recunoscut şi sub formă de filă diplomatică
(Feuillet Diplomatique).

Republica Guineea Ecuatorială

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

 

Republica Guineea-Bissau

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Cooperatistă Guyana

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

 

 

Republica Haiti

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Honduras

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Oficial

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

 

Republica India

Simplu

Diplomatic
Oficial

Certificat de călătorie

(Emergency Certificate)1
Certificat de identitate

(Identity Certificate)

Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Identity Certificate for Aliens)2

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din
România.
2 În măsura în care titularul deţine autorizaţie de întoarcere, cu menţiunea "no objection to return to India".

Republica Indonezia

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Titlu de călătorie

(Travel document in lieu of a passport for a
national of the Republic of Indonezia)1
Carnet de marinar

Titlu de călătorie
(Travel document in lieu of a passport for foreign nationals)2

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din
România.
2 Doar pentru a călători în ţara de origine.

Republica Insulelor Marshall

Simplu

Diplomatic
Oficial

 

 

 

Regatul Haşemit al Iordaniei

Simplu1, 2

Diplomatic
Serviciu1
Special

Laissez-passer3
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru refugiaţii palestinieni
(Travel document for Palestinian refugees)

1 În măsura în care în document există semnătura titularului.
2 Paşapoartele simple din seria "T" sunt recunoscute numai împreună cu autorizaţia de întoarcere în ţara de origine.
3 Recunoscut numai pentru ieşirea din
România.

Republica Irak

Simplu1

Diplomatic2
Serviciu3

Laissez-passer4

(Temporary travel document)
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru palestinieni (Palestinian Travel Document)

1 Doar dacă seriile documentelor sunt "A" şi "G". Se mai află în circulaţie un număr redus de paşapoarte seria "H", a căror valabilitate a fost prelungită anterior expirării şi emiterii celor cu seriile "A" şi
"G".
2 Doar cu seria "D".
3 Doar cu seria "E".
4 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Republica Islamică Iran

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Travel Document
Carnet de marinar

DC 1951

 

Irlanda

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

Paşaport de urgenţă

(Emergency Passport)

Paşaport colectiv pentru tineri
(Collective Passport for Young People)1
Document personal militar
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Doicimėad Taistil/Travel Document/Titre de Voyage)
DC 1951
DC 1954

1 În măsura în care fiecare membru al grupului se află în posesia unei cărţi de identitate (Identity Card). Documentul va fi înmânat şefului de grup.

Republica Islanda

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Document de călătorie provizoriu
(Provisional Travel Document)
Paşaport de urgenţă

Document personal militar
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Alien's travel document)
DC 1951

 

Statul Israel

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Document de călătorie

(Travel Document in lieu of national passport)
Laissez-passer
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru străini
(Travel Document)

 

Republica Italiană

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Carta di identitŕ)

Paşaport temporar

(Passaporto Temporaneo)

Paşaport colectiv
(Passaporto collettivo)

Document de călătorie provizoriu
(Emergency travel document/Titre de voyage provisoire)

Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Alien's travel document/Titulo di viaggio per stranieri)

DC 1951
DC 1954

 

Jamaica

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

 

 

Japonia

Simplu1

Diplomatic2
Oficial3

Document de călătorie pentru întoarcerea în Japonia
(Travel document for return to Japan)

Carnet de marinar

Document de intrare în Japonia
(Reentry permit to Japan)
Document de călătorie pentru străini
(Travel document) DC 1951

1 Recunoscut şi sub formă de paşaport simplu de urgenţă.
2 Recunoscut şi sub formă de paşaport diplomatic de urgenţă.
3 Recunoscut şi sub formă de paşaport oficial de urgenţă.

Republica Kazahstan

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Document de întoarcere în Republica Kazahstan
(Certificate of return to the Republic of  Kazakhstan)

Paşaport pentru străini

(Alien's travel document)
DC 1951
DC 1954

 

Republica Kenya

Simplu

Diplomatic

Certificat de călătorie în caz de urgenţă (Emergency Certificate)
Carnet de marinar

Certificat de identitate

(Certificate of Identity)

DC 1951
DC 1954

 

Republica Kiribati

Simplu

Diplomatic
Oficial

 

 

 

Statul Kuweit

Simplu

Diplomatic
Special

Carnet de marinar

 

 

Republica Kârgâză

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

DC 1954

 

Republica Democrată Populară Laos

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Carnet de marinar

 

 

Regatul Lesotho

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Paşaport de urgenţă
(Emergency Passport)

DC 1951
DC 1954

 

Republica Letonia

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Personas Aplieciba/Identity Card)

Titlu de călătorie
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini (Nepilsoņa Pase/Alien's passport)1
Certificat de întoarcere

(Return Certificate/ Certificat du retour)

Document de călătorie

(Travel document - Alternative status)2
DC 1951
DC 1954

1 Recunoscut atât sub formă de paşaport (Alien's passport), cât şi de certificat de întoarcere (Return Certificate).
2 Reprezintă un document care confirmă identitatea titularului care nu mai posedă un document de călătorie valabil şi căruia i-a fost acordat statutul alternativ (alternative status) în conformitate cu prevederile Legii letone a azilului.

Republica Libaneză

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Laissez-passer1
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru refugiaţii palestinieni
(Document de Voyage pour les Refugies Palestiniens)

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din
România.

Republica Liberia

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Laissez-passer1
Document de intrare

(Permit to re-enter)

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

1 Echivalent al titlului de călătorie şi recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Libia

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Titlu de călătorie1
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru refugiaţii palestinieni
(Travel document for Palestinian refugees)

DC 1951
DC 1954

1 Valabil pentru întoarcerea în Libia.

Principatul Liechtenstein

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Carte de identitate

(Identitätskarte/Identity Card)

Paşaport pentru străini (Passport for aliens)

DC 1951
DC 1954

 

Republica Lituania

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Asmens Tapatybés Kortelé/Personal Identity Card)
Certificat de repatriere

(Repatriation Certificate)1
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Alien's passport/ Užsieniečio pasas)

Certificat de repatriere

(Repatriation Certificate/Asmens grįžimo pažymėjimas)1
DC 1951
DC 1954

1 Document temporar de călătorie care permite întoarcerea în Republica Lituania şi care este emis atât cetăţenilor lituanieni şi minorilor născuţi în străinătate, cât şi persoanelor fără cetăţenie care deţin un permis de şedere în acest stat.

 

Marele Ducat de Luxemburg

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Carte d'Identité)

Paşaport temporar

Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Alien's travel document/Titre de voyage biométrique pour étrangers)
DC 1951
DC 1954

 

Republica Macedonia

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Paşaport colectiv

(Collective passport)

Document de călătorie în caz de urgenţă1

(Emergency travel document)
Laissez-passer
Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

1 Echivalent al titlului de călătorie.

Republica Madagascar

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

Document de călătorie pentru străini
(Safe conduct for people of uncertain nationality)1
DC 1951
DC 1954

1 Este necesară viza de intrare. Este eliberat persoanelor cu cetăţenie incertă care locuiesc în Madagascar de o perioadă îndelungată de timp.

Malaezia

Simplu

Diplomatic
Oficial

Certificat de identitate

(Certificate of identity)

Certificat de călătorie în caz de urgenţă (Emergency Certificate)
Carnet de marinar

 

 

Republica Malawi

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Paşaport temporar

(Temporary Passport)

Titlu de călătorie1

DC 1951
DC 1954

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Republica Maldivelor

Simplu

Diplomatic

Oficial

Special

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

 

Republica Mali

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Malta

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carte de identitate

(Karta Tal-Identitŕ/ Identity Card)

Paşaport de urgenţă
(Emergency Passport)

Paşaport colectiv pentru tineri
(Collective Passport for Young People)

Carnet de marinar

Document de călătorie pentru străini
(Alien's travel document/Passaport Ghal Strangier)
DC 1951

 

Regatul Maroc

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Special

Laissez-passer1
Carnet de marinar

DC 1951

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Republica Islamică Mauritania

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Laissez-passer1
Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Republica Mauritius

Simplu

Diplomatic

Titlu de călătorie
(Travel Document)1
Carnet de marinar

 

1 Echivalent al titlului de călătorie.

Statele Unite Mexicane

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

 

Statele Federate ale Microneziei

Simplu

Diplomatic
Oficial

 

 

 

Republica Moldova

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Titlu de călătorie

(Emergency travel document)1
Legitimaţie de navigator dunărean

Carnet de marinar

Document de călătorie protecţie umanitară

(Travel document beneficiaries of humanitarian protection)

Titlu de călătorie

(Emergency travel document)1
DC 1951
DC 1954

1 Document de călătorie provizoriu eliberat pentru o singură călătorie spre Republica Moldova cetăţenilor Republicii Moldova, apatrizilor cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova, precum şi cetăţenilor străini cu drept de şedere permanentă sau provizorie în Republica Moldova.

Principatul Monaco

Simplu

Diplomatic1
Serviciu1

Carte de identitate

(Carte d'identitė - Nationalitė Monėgasque)

Document de călătorie

(Travel Document/Titre de voyage)2

1 Aceste documente de călătorie pot fi emise inclusiv pentru persoane care nu deţin cetăţenia monegască, în vederea îndeplinirii unor atribuţii oficiale/de ordin profesional, atunci când deplasările sunt efectuate în interesul Guvernului monegasc sau al unor entităţi asimilate acestuia.
2 Emis pentru persoanele rezidente în Principatul Monaco şi care beneficiază de statut de refugiat/apatrid potrivit Convenţiilor Naţiunilor Unite din 1951, respectiv 1954.

Mongolia

Simplu

Diplomatic
Oficial

Titlu de călătorie
(Travel Document)

 

 

Republica Mozambic

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Certificat de călătorie în caz de urgenţă (Emergency certificate)1
Carnet de marinar

 

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Muntenegru

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Titlu de călătorie
(Putni List/Emergency Travel Document/Laissez- Passer)
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru străini
(Alien's travel document)1
DC 1951
DC 1954

1 Documentul de călătorie pentru străini este emis cu o valabilitate de până la 30 de zile în următoarele cazuri:
a) pentru plecarea în străinătate, în urma renunţării la cetăţenia muntenegreană;
b) pentru plecarea în străinătate, în cazul pierderii/furtului documentului de călătorie, iar statul de origine nu are reprezentanţă diplomatică în Muntenegru şi nici o altă misiune diplomatică care să-i reprezinte interesele;
c) pentru întoarcerea în Muntenegru, în cazul pierderii, în străinătate, a titlului de călătorie pentru străini emis de reprezentanţele diplomatice/consulare ale Muntenegrului sau de Ministerul de Interne al Muntenegrului;
d) în cazul în care este necesară îndepărtarea de pe teritoriul Muntenegrului; e) în alte situaţii, atunci când există motive întemeiate.

Uniunea Myanmar

Simplu

Diplomatic

Oficial

Special

Paşaport temporar Certificat de identitate1

(Certificate of Identity)

Carnet de marinar

 

1 Echivalent al titlului de călătorie care permite întoarcerea în Myanmar a cetăţenilor care şi-au pierdut paşaportul.

Republica Namibia

Simplu

Diplomatic
Oficial

Document de călătorie în caz de urgenţă (Emergency Travel Certificate)1
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Document for Travel Purposes/Alien's travel document)
DC 1951

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Republica Nauru

Simplu

Diplomatic
Serviciu

 

 

 

Republica Federală Democrată Nepal

Simplu

Diplomatic
Oficial

Titlu de călătorie
(Travel Document)1

Paşaport pentru străini

(Alien's Travel Document)

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Republica Nicaragua

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Niger

Simplu

Diplomatic
Serviciu

 

DC 1951

 

Republica Federală Nigeria

Simplu

Diplomatic
Oficial

Certificat de călătorie în caz de urgenţă (Emergency travel certificate)1
Carnet de marinar

 

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Regatul Norvegiei

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Paşaport de urgenţă

(Emergency Passport)

Document personal militar
Carnet de marinar

Paşaport pentru Străini

(Immigrant Passport/Utlendingspass)

Document de călătorie în caz de urgenţă

(Emergency Travel Document/Laissez- passer)1
DC 19512

1 Emis persoanelor care deţin un permis de şedere în Regatul Norvegiei şi care nu pot obţine un document de călătorie naţional.
2 Denumirea pe copertă este: Reisebevis Travel document.

Noua Zeelandă

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

Certificat de identitate

(Certificate of Identity)

DC 1951

 

Regatul Ţărilor de Jos

Simplu1

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Identiteitskaart/Identity Card/Carte d'identité) Laissez-passer

Paşaport de urgenţă

(Noodpassport/ Emergency Passport)

Document personal militar
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Travel document for foreigners/ Reisdocument voor vreemdelingen)2
Laissez-passer
DC 1951

1 Recunoscut atât sub formă de paşaport simplu (National Passport conţinând 34 pagini), cât şi ca paşaport în scop de afaceri (Business Passport conţinând 66 pagini).
2 Eliberat şi persoanelor fără cetăţenie.

Sultanatul Oman

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Laissez-passer
Carnet de marinar

 

 

Republica Islamică Pakistan

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

 

 

Republica Palau

Simplu

Diplomatic
Oficial

 

 

 

Palestina

Simplu

Paşaport VIP1

(VIP Passport Travel Document)

 

 

1 Paşapoartele VIP se eliberează oficialilor palestinieni.

Republica Panama

Simplu

Diplomatic Special Oficial

Paşaport consular

(Consular passport)

Paşaport pentru studenţi
(Students' passport)

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

 

Statul Independent Papua Noua Guinee

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Paraguay

Simplu

Diplomatic
Oficial

Paşaport consular

(Consular passport)

Paşaport temporar

(Provisional Passport/Pasaporte provisional)
Paşaport de urgenţă1

(Pasaporte de Emergęncia)
Carnet de marinar

DC 1951

1 Valabil 60 de zile pentru întoarcere în Republica Paraguay.

Republica Peru

Simplu

Diplomatic
Special

Salvoconducto/ Laissez-passer1
Carnet de marinar

DC 1951

1 Echivalent al titlului de călătorie.

Republica Polonă

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Dowód Osobisty/Identity Card)

Paşaport temporar

(Paszport Tymcazasowy)
Carte de identitate pentru personalul militar
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru străini
(Polish Travel document for an alien/Polski Dokument Podróży dla Cudzoziemca)

Document provizoriu de călătorie pentru străini

(Provisional Polish Travel Document for an Alien/Tymczasowy Polski Document Podróży dla Cudzoziemca)

DC 1951

 

Republica Portugheză

Simplu

Diplomatic
Special

Carte de identitate

(Cartăo de Cidadăo/Identity Card)

Titlu de călătorie
(Titulo de Viagem Unica/Provisional Travel Document)

Paşaport temporar

(Passaporte Temporario)
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Pasaporte para Estrangeiros)
DC 1951

 

Statul Qatar

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special1

Document de călătorie
(Travel document)

 

1 Emis membrilor familiei regale.

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Oficial

Carte de identitate

(Identity Card)

Paşaport de urgenţă

(Emergency Passport)

Document personal militar
Certificat de identitate

Paşaport temporar

(Temporary passport)

Carnet de marinar

Certificat de călători
(Certificate of Travel)1
Document de identitate
(Document of Identity)2
DC 1951
DC 1954

1 Emis persoanelor care nu au statut de refugiat care deţin anumite tipuri de vize/permise de şedere (leave to enter/remain in the UK) şi care nu pot obţine un document de călătorie de la propriile autorităţi.
2 Emis persoanelor care doresc să părăsească teritoriul acestui stat în mod voluntar şi pe o perioadă nedeterminată.

Republica Rwanda

Simplu

Diplomatic
Serviciu

 

DC 1951

 

Federaţia Rusă

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Certificat de întoarcere în Federaţia Rusă

(Reentry Certificate to the Russian Federation)
Legitimaţie de navigator dunărean

Carnet de marinar1

DC 1951

1 În măsura în care titularul prezintă dovada de înscriere în carnetul de bord şi dacă reiese că acesta deţine cetăţenia rusă.

Statul Independent Samoa

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

DC 1954

 

Republica San Marino

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Carta d'identita)

Carnet de marinar

 

 

Republica Democrată Sao Tomé şi Principe

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

 

 

Republica Senegal

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Document de călătorie în caz de urgenţă
(Sauf-conduit/Emergency travel document)1
Laissez-passer1
Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din
România.

Republica Serbia

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Document de călătorie în caz de urgenţă (Emergency Travel Document/Laissez- passer)
Titlu de călătorie
(Putni List)1
Legitimaţie de navigator dunărean

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

1 Posesorii de titlu de călătorie pot doar să părăsească teritoriul României; pentru tranzitarea teritoriului României, cetăţenii sârbi, posesori de titlu de călătorie, trebuie să obţină viza română.

Republica Seychelles

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

 

 

Republica Sierra Leone

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

 

Republica Singapore

Simplu

Diplomatic
Oficial

Titlu de călătorie Document de identitate (Document of identity issued in lieu of a passport)
Paşaport temporar
Carnet de marinar

Certificat de identitate1
(Certificate of Identity)

1 Emis apatrizilor.

Republica Arabă Siriană

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Laissez-passer1
Carnet de marinar

Document de călătorie pentru refugiaţii palestinieni
(Document de Voyage pour les Refugies Palestiniens)

1 Echivalent al titlului de călătorie. Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Republica Slovacă

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Občiansky Preukaz/ID- CARD)
Document de călătorie în caz de urgenţă1
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Alien's Passport/Cudzinecký Pas/Passeport d'étranger)
DC 1951
DC 1954

1 Există două tipuri de astfel de documente:
a) Traveling document/Cestovný Preukaz;
b) Náhradný Cestovný Doklad/Emergency Travel Document. 
Este emis începând cu data de 1 ianuarie 2013.

Republica Slovenia

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Osebna izkaznica/Carta d'identitŕ/Identity Card) Document de călătorie
"Potni List za Vrnitev"

Carnet de marinar

Paşaport pentru străini1

(Alien's travel document/Potni list za tujca)
DC 1951

1 Acest document de călătorie este emis apatrizilor, cetăţenilor străini care deţin permis de şedere şi nu pot obţine un document de călătorie valabil de la autorităţile competente ale propriului stat.

Insulele Solomon

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

DC 1951
DC1954

 

Republica Somalia

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

DC 1951

 

Regatul Spaniei

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Documento National de Identidad)
Titlu de călătorie

(Salvoconducto)

Paşaport temporar

(Pasaporte provisional)

Document personal militar
Carnet de marinar

Document de călătorie protecţie subsidiară

(Travel document subsidiary protection/Documento de Viaje Protección Subsidiaria)

Titlu de călătorie provizoriu de urgenţă
(Titulo de viaje/Travel Title)
DC 1951
DC 1954

 

Republica Democrată Socialistă Sri Lanka

Simplu

Diplomatic
Oficial

Document de călătorie sub forma unui paşaport ce nu poate fi citit electronic
(Non machine readable passport)
Document de călătorie temporar
(Temporary Travel Document in lieu of passport for Sri Lanka nationals)
Document de călătorie în caz de urgenţă1

(Emergency Certificate)
Certificat de identitate

(Identity certificate)

Carnet de marinar

Certificat de identitate2
(Identity certificate)

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.
2 Se emite persoanelor cu cetăţenie incertă şi se foloseşte pentru întoarcerea în Sri Lanka.

Federaţia Sfântul Kitts şi Nevis

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

 

 

Sfânta Lucia

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

 

Sfântul Vincent şi Grenadine

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

 

 

Statele Unite ale Americii

Simplu

Diplomatic
Oficial

Paşaport de urgenţă1
Document personal militar
Carnet de marinar

Document de călătorie2

(Travel document - Permit to re-enter)
DC 1951

1 Aspect identic cu paşaportul simplu, cu o valabilitate de până la un an.
2 Paşaport pentru refugiaţi şi apatrizi sau permis de intrare în SUA pentru rezidenţi permanenţi.

Republica Sudan

Simplu

Diplomatic

Oficial

Special

Document de călătorie în caz de urgenţă1

(Emergency Travelling Document)

DC 1951

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Republica Sudanului de Sud

Simplu

Diplomatic
Special

 

 

 

Regatul Suediei

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Nationellt Identitetskort/National Identity Card) Paşaport provizoriu1

(Provisoriskt Pass)

Paşaport de urgenţă1
(Emergency Passport)

Carnet de marinar2

(Sjöfartsbok)

Paşaport pentru străini3

(Alien's Passport/Främlingspass)

Paşaport de urgenţă pentru străini

(Emergency Alien's Passport/Provisoriskt främlingspass)
DC 19514
DC 1954

1 Paşaport provizoriu (Provisoriskt Pass) şi Paşaport de urgenţă (Emergency passport) fac parte din aceeaşi categorie de paşapoarte temporare, emise în regim de urgenţă. În cazul acestei categorii, nu mai este valabilă versiunea de paşaport temporar având codul de versiune SWE-AP-01001, emis între 01.01.1998 şi 30.09.2006.
2 În categoria carnetelor de marinar, nu mai este valabilă versiunea cu copertă albastră, având cod SWE-IO-02001, emisă între 01.01.1991 şi 12.11.2009. Carnetele de marinar cu copertă roşie nu mai sunt valabile.
3 În categoria paşapoartelor pentru străini, nu mai este valabilă versiunea având cod SWE-JO-02001, emisă între 01.01.1990 şi
28.02.2008.
4 În categoria documentelor de călătorie pentru refugiaţi emise în baza Convenţiei din 28 iulie 1951 nu mai este valabilă versiunea având cod SWE-JO-03001, emisă între 01.01.1990 şi 28.02.2009.

Republica Suriname

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Laissez-passer1
Carnet de marinar

DC 1951

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Regatul Swaziland

Simplu

Diplomatic
Serviciu

 

DC 1954

 

Republica Tadjikistan

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

 

Regatul Thailandei

Simplu

Diplomatic
Oficial

Paşaport temporar

(Temporary Passport)

Certificat de identitate1

(Certificate of Identity)

Carnet de marinar

Paşaport pentru străini2

(Travel Document for Aliens)

1 Echivalent al titlului de călătorie care permite cetăţenilor thailandezi aflaţi în străinătate şi care şi-au pierdut
paşapoartele să se reîntoarcă în Thailanda.
2 Este necesară autorizaţia de întoarcere.

Republica Unită Tanzania

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Democrată a Timorului de Est

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Paşaport temporar

DC 1951

 

Republica Togoleză

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Document de călătorie

(Titre de voyage tenant lieu de passeport provisoire)
Carnet de marinar

DC 1951

 

Regatul Tonga

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

 

 

Republica Trinidad şi Tobago

Simplu

Diplomatic
Oficial

Carnet de marinar

Certificat de identitate
(Certificate of identity)

 

Republica Tunisiană

Simplu

Diplomatic
Special

Laissez-passer1
Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Republica Turcia

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Laissez-passer

Titlu de călătorie

(Travel document)

Document personal militar
(Travel document NATO)
Carnet de marinar

DC 1951

 

Turkmenistan

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Certificat de întoarcere în Turkmenistan

(Certificate for return to Turkmenistan)
Carnet de marinar

DC 1951

 

Tuvalu

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Paşaport de urgenţă

(Emergency Passport)

Certificat de identitate

(Certificate of Identity)

Carnet de marinar

Paşaport pentru investitori
(Investor Passport) DC 1951

 

Ucraina

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Document de călătorie pentru minor
(Travel document for a child)
Certificat de întoarcere

(Certificate for return)

Legitimaţie de navigator dunărean1
Carnet de marinar2

Certificat de călătorie în străinătate pentru apatrizi
(Certificate of a stateless person for travel abroad)
DC 1951

1 Emisă de structurile Comisiei Dunării.
2 Recunoscut numai dacă se face dovada înscrierii în jurnalul de bord; din document trebuie să reiasă cetăţenia ucraineană.

Republica Uganda

Simplu

Diplomatic
Oficial

 

DC 1951

 

Ungaria

Simplu

Diplomatic
Serviciu

Carte de identitate

(Személyazonosító Igazolvány)
Titlu de călătorie

Paşaport temporar

Legitimaţie de navigator dunărean

Document personal militar
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini/Aliens travel document
Document de călătorie pentru persoane care beneficiază de protecţie subsidiară
(Travel document for person enjoying subsidiary protection)

Document emis pentru o singură călătorie

(Travel document issued for a single journey)
DC 1951
DC 1954

 

Republica Orientală a Uruguayului

Simplu

Diplomatic
Oficial

Titlu de călătorie

Document de călătorie valabil pentru o singură călătorie
(Documento valido por un solo viaje)
Paşaport de urgenţă

(Emergency passport/Pasaporte de Emergęncia)
Carnet de marinar

Paşaport pentru străini

(Titulo de identidad y de viaje)
DC 1951

 

Republica Uzbekistan

Simplu

Diplomatic

Certificat de întoarcere

(Certificate for return)

Document de identificare şi de călătorie pentru minori

(Identification and Travel Document for Minors)1

Document de călătorie pentru apatrizi2

1 Valabil până la data de 31.12.2015.
2 Acest document de călătorie nu este emis în conformitate cu prevederile Convenţiei din 28 septembrie 1954 privind statutul apatrizilor. Denumirea pe copertă este: "Identity Card for Person without citizenship" (model vechi), respectiv "Travel Document of Stateless Person" (varianta electronică).

Republica Vanuatu

Simplu

Diplomatic
Oficial

 

Certificat de identitate
(Certificate of Identity)

 

Sfântul Scaun (Vatican)

Simplu

Diplomatic
Serviciu

 

 

 

Republica Bolivariană a Venezuelei

Simplu

Diplomatic

Serviciu

Special

Paşaport de urgenţă

(Pasaporte de Emergęncia)

Paşaport provizoriu

(Temporary passport/Pasaporte provisional)
Carnet de marinar

DC 1951
DC 1954

 

Republica Socialistă Vietnam

Simplu

Diplomatic
Oficial

Laissez-passer

Laissez-passer for repatriation1
Carnet de marinar

 

1 Recunoscut numai pentru ieşirea din România.

Republica Yemen

Simplu

Diplomatic

Oficial

Special

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Zambia

Simplu

Diplomatic

Carnet de marinar

DC 1951

 

Republica Zimbabwe

Simplu1

Diplomatic
Serviciu

 

DC 1951
DC 1954

1 Recunoscut şi sub forma unui paşaport de afaceri (Business Passport).

B. ALTE ENTITĂŢI INTERNAŢIONALE

Organizaţia Naţiunilor Unite
(ONU)

 

 

 

Laissez-passer

 

UNMIK1

Kosovo Travel Document2

 

 

 

1 United Nations Interim Administration Mission in Kosovo/Misiunea de Administraţie Interimară a Organizaţiei Naţiunilor Unite în Kosovo.
2 Atât valabilitatea documentului, cât şi recunoaşterea acestuia vor lua sfârşit la încetarea mandatului ONU în Kosovo.

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO)

 

 

Document personal militar împreună cu ordin individual de deplasare
(Personal military identity card combined with individual or group travel order)

 

 

 

 

 

Document personal militar împreună cu ordin individual de deplasare pentru soldaţii americani şi canadieni dislocaţi în Europa
(Personal and military identity card for American and Canadian soldiers stationed in Europe combined with a leave order)

 

 

Uniunea Europeană (UE)

 

 

 

Laissez-passer1

(for members and employees of the EU institutions)

1 Emis pentru membri şi angajaţi ai instituţiilor UE.

Comitetul Internaţional al Crucii Roşii (ICRC)

 

 

Document de călătorie

(Travel document of the International Committee of the Red Cross)1

Laissez-passer2

1 Valabil pentru o călătorie.
2 Comitetul Internaţional al Crucii Roşii emite documente de călătorie sub forma unor foi volante (în număr de opt) printate în şapte limbi străine.
De regulă, documentul este valabil un an, în mod excepţional se poate prelungi pentru încă şase luni. Unicul scop al documentului este ca titularul să îşi poată continua călătoria spre România (statul care l-a acceptat), dacă a fost acceptat. Documentul devine nul în momentul în care titularul intră în România.
Pe aceste documente nu se aplică vize.

Ordinul Suveran al Cavalerilor de Malta

 

Diplomatic
Serviciu

 

 

 

C. ENTITĂŢI NERECUNOSCUTE CA STATE

Kosovo

Simplu

-

Document de călătorie valabil pentru o singură călătorie
(Travel document issued for a single journey)
Document de călătorie tip paşaport
(Travel document in passport format)

 

 

 

PRESCURTĂRI

 

DC 1951: Document de călătorie pentru refugiaţi emis în baza Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind statutul refugiaţilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951.

DC 1954: Document de călătorie pentru apatrizi emis în baza Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite privind statutul apatrizilor, încheiată la New York la 28 septembrie 1954.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA

 

Având în vedere dispoziţiile art. 50 şi 52 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, şi al art. 153 alin. (7-1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 17/2015 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 9 ianuarie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatele (6)-(8) vor avea următorul cuprins:

„(6) Dacă reprezentantul legai al persoanei impozabile se prezintă la organul fiscal competent, dar nu furnizează corect şi complet datele şi informaţiile solicitate şi nu clarifică intenţia şi capacitatea persoanei impozabile de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA, compartimentul cu atribuţii în evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice va proceda după cum urmează:

a) respinge cererea de înregistrare în scopuri de TVA, întocmind un referat care cuprinde propunerea de respingere a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul în care persoana impozabilă se află la prima cerere de înregistrare în scopuri de TVA şi/sau reprezentantul fiscal nu a fost/nu este subiect al unui raport juridic fiscal - direct sau prin intermediul societăţilor la care deţine calitatea de asociat si/sau administrator;

b) transmite solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA, în celelalte situaţii, împreună cu toată documentaţia care a stat la baza analizei, direcţiei regionale antifraudă fiscală care îşi desfăşoară activitatea în aria de competenţă teritorială a direcţiei generale regionale a finanţelor publice din care face parte organul fiscal competent.

(7) în urma verificărilor efectuate, direcţia regională antifraudă fiscală returnează organului fiscal competent solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA şi documentaţia, însoţite de un referat care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a înregistrării în scopuri de TVA.

(8) Referatul care cuprinde propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării de înregistrare în scopuri de TVA, întocmit în temeiul alin. (3), (5), (6) sau (7), va conţine şi motivele de fapt şi de drept care stau la baza propunerii. În baza referatului, organul fiscal competent emite decizia prin care se aproba sau, după caz, se respinge solicitarea de înregistrare în scopuri de TVA.”

2. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Decizia de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA se emite în termen de:

a) o zi lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 6 alin. (2);

b) 3 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) şi b);

c) 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (3) şi (5);

d) 30 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete, în cazurile prevăzute la art. 8 alin. (6) şi (7).”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului central al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora, precum şi Direcţia generală antifraudă fiscală vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 24 iulie 2015.

Nr. 1.964.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 1.234 din 7 iulie 2015 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016, ale Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La capitolul VII, „Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2015” va avea următorul cuprins:

„Creditele bugetare şi de angajament aferente programelor naţionale de sănătate curative pentru anul 2015

 

 

- mii lei –

Denumire program de sănătate

Credite de angajament aprobate an 2015

Credite bugetare aprobate an 2015

Programul naţional de oncologie, din care:

1.377.925,87

1.475.871,86

Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice

1.315.555,87

1.413.501,86

Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT

12.000,00

12.000,00

Subprogramul de reconstrucţie mamară după afecţiuni oncologice prin endoprotezare

2.520,00

2.520,00

Subprogramul de diagnostic imunofenotipic, citogenetic şi biomolecular al leucemiei acute

1.334,00

1.334,00

Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecţiuni oncologice

46.516,00

46,516,00

Programul naţional de diabet zaharat

826.651,63

813.236,00

Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană

73.550,09

71 115,00

Programul naţional de tratament pentru boli rare

118.834,80

101.267,00

Programul naţional de tratament al bolilor neurologice

106.610,00

120.439,00

Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei

72.550,40

58.689,00

Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)

11.251,43

10.219,00

Programul naţional de boli endocrine

6.622,86

4.598,00

Programul naţional de ortopedie

54.543,68

58.203,00

Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice

694,21

721,00

Programul naţional de boli cardiovasculare

79.630,23

107.378,00

Programul naţional de sănătate mintală

2.005,66

1.638,00

Programul naţional de diagnostic şi tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanţă, din care:

19.258,00

29.689,00

Subprogramul de radiologie intervenţională

9.021,43

14.931,00

Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos

9.934,06

13.478,00

Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil

127,40

361,00

Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular

175,11

919,00

Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică

869.430,00

869.430,00

TOTAL

3.619.558,86

3.722.493,86”

 

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se aplică începând cu luna iulie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 7 iulie 2015.

Nr. 495.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.