MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 540/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 540         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 20 iulie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

209. - Lege privind anularea unor obligaţii fiscale

 

661. - Decret pentru promulgarea Legii privind anularea unor obligaţii fiscale

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            17. - Ordonanţă privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

812. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 8/2014 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii – S.A. – IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, şi a Convenţiei de colaborare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocit, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 

7. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind anularea unor obligaţii fiscale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reconsiderării/ reîncadrării unei activităţi ca activitate dependentă, pentru perioadele fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Organul fiscal nu reconsideră/reîncadrează o activitate ca activitate dependentă şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de reconsiderare/reîncadrare pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015.

Art. 2. - (1) Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a recalificării sumelor reprezentând indemnizaţia primită pe perioada delegării şi detaşării de către angajaţii care şi-au desfăşurat activitatea pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale de până la 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Organul fiscal nu recalifică sumele de natura celor prevăzute la alin. (1) şi nu emite o decizie de impunere în legătură cu o astfel de recalificare pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015.

Art. 3. - (1) Se anulează diferenţele de taxă pe valoarea adăugată aferentă veniturilor realizate din drepturi de proprietate intelectuală, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului ca urmare a depăşirii plafonului şi neînregistrării ca plătitor de taxă pe valoarea adăugată, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015 şi neachitate până la data intrării În vigoare a prezentei legi.

(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1j pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015.

(3) în cazul în care contribuabilul şi-a exercitat dreptul de deducere, potrivit legii, în primul decont de taxă pe valoarea adăugată depus după emiterea deciziei de impunere, organul fiscal nu anulează diferenţele de taxă pe valoarea adăugată. În acest caz, organul fiscal anulează doar obligaţiile fiscale accesorii aferente diferenţelor de taxă pe valoarea adăugată.

Art. 4. - (1) Se anulează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, datorată de persoanele pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei legi şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Organul fiscal nu emite decizie de impunere pentru obligaţiile fiscale şi accesoriile de natura celor prevăzute la alin. (1) pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 ianuarie 2012 şi sfârşitul lunii anterioare intrării în vigoare a prezentei legi.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi persoanelor care nu realizează venituri şi pentru care baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este salariul de bază minim brut pe ţară.

Art. 5. - (1) Anularea obligaţiilor fiscale prevăzute la art. 1-4 se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale, care se comunică contribuabilului.

(2) În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi, organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute la art. 1-4, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Art. 6. - Procedura de aplicare a prezentei legi se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI

DEPUTAŢILOR VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 20 iulie 2015.

Nr. 209.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

pentru promulgarea Legii privind anularea unor obligaţii fiscale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind anularea unor obligaţii fiscale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 20 iulie 2015.

Nr. 661.

 

ORDONANŢE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 63, după alineatul (2) se Introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în calitate de reprezentant autorizat al Ministerului Finanţelor Publice sau, după caz, al ministrului finanţelor publice, este autoritatea competentă din România pentru efectuarea schimbului de informaţii în scopuri fiscale cu statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, pentru informaţiile prevăzute de respectivele instrumente juridice de drept internaţional.

(4) Informaţiile se transmit la cererea autorităţii solicitante din statele cu care România s-a angajat printr-un instrument juridic de drept internaţional, altele decât statele membre ale Uniunii Europene. Termenele prevăzute la art. 10911 pentru transmiterea informaţiilor se aplică şi pentru schimbul de informaţii prevăzut de prezentul articol, cu excepţia cazului în care prin instrumentul juridic de drept internaţional sunt prevăzute alte termene.

(5) Toate schimburile de informaţii efectuate în temeiul prezentului articol se realizează cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.”

2. La articolul 100, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul solicitărilor primite de la alte instituţii ale statului, precum şi în cazul în care în alte acte normative este prevăzută efectuarea unei acţiuni de inspecţie fiscală.”

3. După articolul 113 se introduce un nou articol, articolul 1131, cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 1131

Obligaţii fiscale restante

(1) Prin obligaţii fiscale restante se înţelege:

a) obligaţii fiscale pentru care s-a împlinit scadenţa sau termenul de plată;

b) diferenţele de obligaţii fiscale principale şi accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 111 alin. (2).

(2) Nu sunt considerate obligaţii fiscale restante:

a) obligaţiile fiscale pentru care s-au acordat şi sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;

b) obligaţiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

c) obligaţiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condiţiile legii.

(3) Nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.”

4. La articolul 116, după alineatul (7) se introduc trei noi alineate, alineatele (8)-(10), cu următorul cuprins:

„(8) Pentru debitorii care se află sub incidenţa legislaţiei privind insolvenţa şi care depun un decont cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare după data deschiderii procedurii insolvenţei, suma aprobată la rambursare se compensează în condiţiile prezentului articol cu obligaţiile fiscale născute după data deschiderii procedurii insolvenţei.

(9) Soldul sumei negative de taxă pe valoarea adăugată înscris în decontul de taxă pe valoarea adăugată aferent perioadei fiscale anterioare datei deschiderii procedurii insolvenţei nu se preia în decontul de taxă aferent perioadei fiscale în care s-a deschis procedura. În acest caz, debitorul este obligat să solicite rambursarea taxei prin corectarea decontului perioadei fiscale anterioare.

(10) Suma negativă de taxă pe valoarea adăugată solicitată la rambursare potrivit alin. (9) se compensează în condiţiile prezentului articol cu obligaţiile fiscale ale debitorului născute anterior deschiderii procedurii.”

5. La articolul 127, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„b) scrisoare de garanţie emisă de o instituţie de credit sau poliţă de asigurare de garanţie emisă de o societate de asigurare. În cazul în care scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie este emisă de o instituţie financiară din afara României, aceasta trebuie să fie confirmată şi acceptată de o instituţie de credit sau de asigurare din România;”.

6. La articolul 128, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul garanţiilor prevăzute la art. 127 lit. a) şi b), organul fiscal dispune instituţiei de credit/societăţii de asigurare emitente sau instituţiei financiare care a confirmat şi acceptat scrisoarea de garanţie/poliţa de asigurare de garanţie ori unităţii de Trezorerie a Statului, după caz, virarea sumei de bani în conturile de venituri bugetare corespunzătoare.”

7. La articolul 145, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

(3) în cazul în care debitorul are de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice, executarea silită se continuă prin poprirea acestor sume ori de câte ori, ulterior comunicării somaţiei, se depune la organul fiscal un document eliberat de autoritatea sau instituţia publică respectivă prin care se certifică că sumele sunt certe, lichide şi exigibile. Prevederile art. 149 se aplică În mod corespunzător.

(4) Nu sunt considerate sume exigibile şi nu le sunt aplicabile prevederile alin. (3) sumelor aflate în litigiu.

(5) în cazul în care documentul prevăzut la alin. (3) a fost depus ulterior luării unor măsuri de executare silită potrivit prezentului cod, aceste măsuri se ridică după aplicarea măsurii popririi sumelor înscrise în documentul emis de autoritatea sau instituţia publică, în limita acestor sume, cu respectarea nivelului prevăzut la art. 142 alin. (1).

(6) în cazul în care documentul prevăzut la alin. (3) a fost depus ulterior stingerii sumelor pentru care s-a început executarea silită, acesta se ia în considerare pentru următoarele executări silite.”

8. Articolul 1481 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 1481

Suspendarea executării silite în cazul depunerii unei scrisori de garanţie/poliţe de asigurare de garanţie

(1) în cazul contestaţiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale prin care se stabilesc creanţe fiscale, potrivit prezentului cod, inclusiv pe timpul soluţionării acţiunii în contencios administrativ, executarea silită se suspendă sau nu începe pentru obligaţiile fiscale contestate dacă debitorul depune la organul fiscal competent o scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie la nivelul obligaţiilor fiscale contestate şi neachitate la data depunerii garanţiei. Valabilitatea scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie trebuie să fie de minimum 6 luni de la data emiterii.

(2) în situaţia în care pe perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie/poliţei de asigurare de garanţie contestaţia ori acţiunea în contencios administrativ este respinsă, în totalitate sau în parte, organul fiscal execută garanţia în ultima zi de valabilitate a acesteia dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) debitorul nu plăteşte obligaţiile fiscale pentru care s-a respins contestaţia sau acţiunea în contencios administrativ;

b) debitorul nu depune o nouă scrisoare de garanţie/poliţă de asigurare de garanţie;

c) instanţa judecătorească nu a dispus, prin hotărâre executorie, suspendarea executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Scrisoarea de garanţie/Poliţa de asigurare de garanţie rămâne fără obiect în următoarele situaţii:

a) contestaţia a fost admisă, în totalitate, de organul de soluţionare a contestaţiei;

b) actul administrativ fiscal contestat a fost desfiinţat, în totalitate, de către organul de soluţionare a contestaţiei;

c) acţiunea în contencios administrativ a fost admisă în totalitate;

d) instanţa judecătorească admite, prin hotărâre executorie, cererea contribuabilului/plătitorului de suspendare a executării actului administrativ fiscal potrivit Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

e) dacă pe perioada soluţionării contestaţiei, în procedura administrativă sau în procedura de contencios administrativ, debitorul achită în totalitate obligaţiile fiscale contestate.

(4) în situaţia în care debitorul achită parţial obligaţiile fiscale contestate, acesta poate redimensiona garanţia în mod corespunzător.

(5) Pe toată perioada suspendării executării silite potrivit prezentului articol, creanţele fiscale ce fac obiectul suspendării nu se sting, cu excepţia situaţiei în care debitorul optează pentru stingerea acestora potrivit art. 115 alin. (32).”

9. La articolul 149 alineatul (12), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(12) în măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate la data sesizării băncii, potrivit alin. (11), sumele existente, precum şi cele viitoare provenite din încasările zilnice în conturile în lei şi în valută sunt indisponibilizate în limita sumei necesare pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit, astfel cum aceasta rezultă din adresa de înfiinţare a popririi. Băncile au obligaţia să plătească sumele indisponibilizate în contul indicat de organul de executare silită în termen de 3 zile de la indisponibilizare. Din momentul indisponibilizării, respectiv de la data şi ora primirii adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, băncile nu procedează la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor şi nu acceptă alte plăţi din conturile acestora până la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale înscrise în adresa de înfiinţare a popririi, cu excepţia:”.

10. După articolul 229 se introduce un nou articol, articolul 2291. cu următorul cuprins:

„ARTICOLUL 2291

Scutirea de la plata taxelor extrajudiciare de timbru

Prin derogare de la prevederile pct. 1 din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, contribuabilii care solicită eliberarea de certificate, adeverinţe sau alte documente Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt scutiţi de plata taxelor extrajudiciare de timbru.”

Art. II. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 31, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

„(5) Pentru realizarea operaţiunii de supraveghere şi monitorizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală emite, până la data de 1 august 2017, norme metodologice privind procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale la un sistem informatic naţional de supraveghere şi monitorizare a datelor fiscale.”

2. La articolul 5, alineatul (14) va avea următorul cuprins:

„(14) Avizele privind distribuţia aparatelor de marcat electronice fiscale acordate distribuitorilor autorizaţi îşi menţin valabilitatea până la data expirării, dar nu mai târziu de data de 1 iulie 2016.”

3. La articolul 10, litera aa) va avea următorul cuprins:

„aa) comercializarea de către distribuitorii autorizaţi sau de către unităţile din reţeaua acestora acreditate pentru comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1), după data de 1 iulie 2016;”.

Art. III. - Articolele II şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 966 din 30 decembrie 2014, se modifică după cum urmează:

Art. II. - (1) începând cu data de 1 aprilie 2016, Comisia autorizează numai distribuitori pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) începând cu data de 1 iulie 2016, se interzice comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) începând cu data de 1 octombrie 2016, operatorii economici care au calitatea de mari contribuabili, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) începând cu data de 1 ianuarie 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mijlocii, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(5) începând cu data de 1 mai 2017, operatorii economici care au calitatea de contribuabili mici, potrivit dispoziţiilor legale, au obligaţia de a utiliza numai case de marcat definite la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pot comercializa aparatele scoase din uz către distribuitori autorizaţi sau către operatori economici care sunt direct implicaţi în colectarea, tratarea, reciclarea, valorificarea şi eliminarea nepoluantă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, cu condiţia păstrării şi arhivării memoriilor fiscale pe perioada prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(7) Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului pentru societatea informaţională, prevăzut la art. 5 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă până la data de 31 decembrie 2015.

(8) Dispoziţiile art. 5 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data de 31 decembrie 2015.

(9) Pentru aparatele de marcat electronice fiscale definite la art. 3 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, avizul tehnic favorabil privind caracteristicile tehnice ale modelului aparatului de marcat electronic fiscal prevăzut la art. 5 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se eliberează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările ulterioare.

(10) Informaţiile conţinute în registrul prevăzut la art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi metodologia şi procedura de înregistrare a acestora se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, până la data de 31 decembrie 2015.

Art. III. - În termen de 360 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice modifică şi completează în mod corespunzător prevederile Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, republicată, cu modificările ulterioare.”

Art. IV. - Prevederile art. I se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, cu următoarele excepţii:

a) prevederile art. I pct. 4 referitoare la art. 116 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică debitorilor care intră în procedura insolvenţei după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe;

b) prevederile art. I pct. 9 referitoare la art. 149 alin. (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică pentru popririle înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

Art. V. - (1) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe declaraţii, cereri sau orice alte documente depuse la instituţiile sau autorităţile publice.

(2) Persoanele fizice, persoanele juridice de drept privat, precum şi entităţile fără personalitate juridică nu au obligaţia de a aplica ştampila pe documente sau orice alte înscrisuri emise în relaţia dintre acestea.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă toate prevederile legale referitoare la obligaţia aplicării ştampilei de către persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2).

Art. VI. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

(4) în vederea efectuării cheltuielilor instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, au obligaţia de a transmite unităţilor Trezoreriei Statului la care au conturile deschise bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(5) La decontarea sumelor în numerar sau prin virament din conturile instituţiilor publice pentru efectuarea cheltuielilor, unităţile Trezoreriei Statului verifică existenţa bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor respective, urmărind respectarea încadrării în prevederile bugetare şi în creditele bugetare deschise şi repartizate şi/sau în disponibilităţile de fonduri, după caz, precum şi alte obiective stabilite potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

2. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cadrul contului curent în valută deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice se pot deschide conturi analitice pe numele instituţiilor publice din administraţia publică centrală, potrivit legislaţiei în vigoare.”

3. La articolul 9, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(6) Pentru disponibilităţile contului curent în valută administrat de Ministerul Finanţelor Publice, păstrate la Banca Naţională a României, se bonifică dobândă. Rata dobânzii este stabilită prin convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României.

(7) Pentru disponibilităţile în valută administrate de Ministerul Finanţelor Publice, păstrate la bănci corespondente, se bonifică dobândă. Dobânzile bonificate pentru aceste disponibilităţi reprezintă venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Rata dobânzii se stabileşte prin convenţiile încheiate.

(8) Suma netă pozitivă în valută bonificată de Banca Naţională a României pentru disponibilităţile contului curent în valută administrat de Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute la alin. (6), reprezintă venit al bugetului de stat, dacă legea nu prevede altfel Echivalentul în lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operaţiunii, se virează la bugetul de stat.”

4. La articolul 9, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (81) şi (82), cu următorul cuprins:

„(81) Suma netă negativă în valută bonificată de Banca Naţională a României pentru disponibilităţile contului curent în valută administrat de Ministerul Finanţelor Publice, prevăzute la alin. (6), se asigură de la bugetul de stat. Echivalentul în lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operaţiunii, se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, capitolul 55 «Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi», titlul 30 «Dobânzi», articolul 30.03 «Alte dobânzi», la o poziţie distinctă.

(82) Suma netă în valută prevăzută la alin. (8) şi (81) se determină ca diferenţă între suma în valută pozitivă şi negativă bonificată de Banca Naţională a României la contul curent în valută administrat de Ministerul Finanţelor Publice, prevăzut la alin. (6).”

Art. VII. - Echivalentul în lei al rezultatului net al bonificării în valută în suma negativă, determinat ca diferenţă între dobânzile calculate de Banca Naţională a României la disponibilităţile contului curent în valută prin utilizarea ratelor de dobânzi pozitive sau negative, obţinut până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, capitolul 55 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi”, titlul 30 „Dobânzi” articolul 30.03 „Alte dobânzi”, la o poziţie distinctă. Echivalentul în lei se determină la cursul de schimb valabil la data efectuării operaţiunii.

Art. VIII. - Suma negativă în valută bonificată de Banca Naţională a României pentru disponibilităţile contului „Disponibil din sumele rezultate urmare vânzării certificatelor de emisii gaze cu efect de seră atribuite României EUA-uri şi EUAA-uri, la nivelul Uniunii Europene”, administrat de Ministerul Finanţelor Publice, prevăzut la art. 9 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice. Echivalentul în lei al acesteia, determinat la cursul de schimb valabil la data efectuării operaţiunii, se asigură de la bugetul Ministerului Finanţelor Publice, capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe” 51.01, titlul II „Bunuri şi servicii” 20, articolul „Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii” 20.30.30.

Art. IX. - Alineatul (3) al articolului 9, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Cheltuielile cu comisioanele şi spezele bancare, aferente gestionării contului, precum şi echivalentul în lei al bonificării în valută în suma negativă pentru disponibilităţile contului în valută deschis la BNR se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice, cu încadrarea în sumele prevăzute anual cu această destinaţie.”

Art. X. - (1) Sumele reprezentând dobândă negativă în euro bonificată de Banca Naţională a României pentru disponibilităţile conturilor analitice administrate de Ministerul Finanţelor Publice - Autoritatea de Certificare şi Plată, prevăzute la art. 9 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură, distinct pe fiecare dintre conturile analitice, din sumele reprezentând dobândă pozitivă acumulată la disponibilităţile din aceste conturi, altele decât cele provenite din prefinanţarea primită de la Comisia Europeană aferentă programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de coeziune 2007-2013 şi Programului de cooperare transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013.

(2) Dobânda pozitivă, cu excepţia celei acumulate pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-2013 şi pentru Programul de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, rămasă neutilizată în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la alin. (1), se transferă, dacă legea nu prevede altfel, trimestrial, în contul 54.01.03.00 - Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale.

(3) Dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă programelor operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă al Politicii de Coeziune 2007-2013, se face venit la bugetul de stat, la o poziţie distinctă, şi se utilizează numai pentru cofinanţarea programelor operaţionale de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, cu excepţia proiectelor aferente Programului operaţional sectorial „Transport”, altele decât cele finanţate din axa prioritară de asistenţă tehnică al căror beneficiar este Ministerul Fondurilor Europene, care se utilizează de către Ministerul Transporturilor pentru cofinanţarea proiectelor ai căror beneficiari sunt cei prevăzuţi la art. 5 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi de către Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni generale pentru cofinanţarea proiectelor celorlalte categorii de beneficiari.

(4) Dobânda acumulată la sumele aferente Programului de cooperare transfrontalieră România-Serbia 2007-2013 şi Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, rămasă neutilizată conform alin. (1), inclusiv dobânda acumulată la sumele de prefinanţare primite de la Comisia Europeană, aferentă Programului de cooperare transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, se face venit la bugetul de stat, la poziţia distinctă prevăzută la alin. (3), şi se utilizează numai pentru cofinanţarea programelor operaţionale de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management.

(5) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar din cele alocate ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la alin. (3) şi (4) se virează într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

(6) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3)-(5) se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificări în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetelor ordonatorilor principali de credite prevăzuţi la respectivele alineate.

(7) în situaţia în care sumele reprezentând dobândă negativă în euro sunt mai mari decât sumele reprezentând dobândă pozitivă în euro la conturile analitice menţionate la alin. (1), diferenţa se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, de la o poziţie bugetară distinctă din cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă”.

(8) Echivalentul în lei al diferenţei menţionate la alin. (7) se stabileşte prin utilizarea cursului de schimb valutar al Băncii Naţionale a României, valabil la data efectuării deschiderii de credite bugetare, majorat cu 2%.

(9) Pentru aplicarea prevederilor alin. (3) şi (5) se emit norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene, iar pentru aplicarea prevederilor alin. (4) şi (5) se emit norme metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe. Art. XI. - (1) Sumele reprezentând dobândă negativă în euro bonificată de Banca Naţională a României pentru disponibilităţile din contul analitic deschis şi administrat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prevăzut la art. 9 alin. (1i)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură din sumele reprezentând dobândă pozitivă acumulată la disponibilităţile din acest cont, provenite din prefinanţarea primită de la Comisia Europeană aferentă Programului operaţional comun România-Ucraina-Republica Moldova şi Programului operaţional comun „Bazinul Mării Negre 2007-2013”, finanţate în cadrul obiectivului 3 Cooperare teritorială europeană.

(2) în situaţia în care sumele reprezentând dobândă negativă în euro sunt mai mari decât sumele reprezentând dobândă pozitivă în euro la contul analitic menţionat la alin. (1)v diferenţa se asigură de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, de la o poziţie bugetară distinctă din cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanţare externă nerambursabilă”.

(3) Echivalentul în lei al diferenţei menţionate la alin. (2) se stabileşte prin utilizarea cursului de schimb valutar al Băncii Naţionale a României, valabil la data efectuării deschiderii de credite bugetare, majorat cu 2%.

(4) Dobânda pozitivă rămasă neutilizată în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la alin. (1) se face venit la bugetul de stat la închiderea programelor.

Art. XII. - În cazul poliţiştilor care participă sau au participat în anul 2015 la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român în comun cu forţele armate ale României sau similare celor prevăzute la art. 2 din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, pentru forţele armate, se efectuează regularizări ale drepturilor băneşti cuvenite pe perioada misiunilor, în vederea acordării acestor drepturi la nivelul stabilit prin actele normative în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul fondurilor europene,

Mihaela-Maria Ciuciureanu,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

p. Ministrul pentru societatea informaţională,

Florin Silviu Hurduzeu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 17.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 8/2014 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, şi a Convenţiei de colaborare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013

 

Având în vedere art. 7 alin. (2) lit. c)-f) şi art. 19 alin. (51)-(53) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, şi al ministrului delegat pentru buget nr. 8/2014 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii dintre Ministerul Finanţelor Publice şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN, prevăzuta la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, şi a Convenţiei de colaborare prevăzute la art. 1 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 14 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 1, la articolul 5, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) în baza deciziei de aprobare a cererii de plată şi a addendum-ului la aceasta, transmise de FN.G.C.I.M.M. conform prevederilor cap. IV, să efectueze plata valorii de executare a garanţiei din fondul de risc constituit conform art. 7 din OUG nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, în contul unic al finanţatorilor.”

2. În anexa nr. 1, la articolul 6, după litera r) se introduc două noi litere, literele r1) şi r2), cu următorul cuprins:

,,r1) să comunice Ministerului Finanţelor Publice addendum-ul la decizia de aprobare a cererilor de plată sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, în ziua aprobării acestuia, pe fax sau poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;

r2) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată emise de către finanţator a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de restanţă a beneficiarului la plata principalului.”

3. În anexa nr. 1, la articolul 8, alineatele (3) şi (4) se abrogă.

4. În anexa nr. 1, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Cererea de plată, respectiv addendum-ul, se aprobă de către F.N.G.C.I.M.M. conform prevederilor art. 19 alin. (2) şi (51) din Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2013.”

5. În anexa nr. 1, la articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) Dacă ulterior transmiterii cererii de plată de către finanţator către F.N.G.C.I.M.M. se diminuează valoarea restanţei

finanţării garantate, F.N.G.C.I.M.M. va modifica, în baza solicitării instituţiei de credit finanţatoare, decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei printr-un addendum pe care îl va transmite Ministerului Finanţelor Publice, în ziua aprobării, prin fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original.”

6. În anexa nr. 2, la articolul 4.2, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) În cazul renunţării la garanţie până la sfârşitul lunii anterioare scadenţei finale a finanţării, prevăzută în contractul de garantare, comisionul de risc se datorează pentru perioada cuprinsă între data acordării garanţiei şi data renunţării la garanţie, se calculează de către F.N.G.C.I.M.M. şi se comunică diferenţa de comision de risc Ministerului Finanţelor Publice în vederea restituirii acesteia beneficiarului programului conform normelor proprii.”

7. În anexa nr. 2, articolul 4.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4.3. - Orice solicitare privind restituirea comisionului de risc va fi transmisă direct Ministerului Finanţelor Publice/

8. În anexa nr. 2, la articolul 6.1 alineatul (2), literele c)-f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„c) declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în anexa nr. 7, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e) şi g) şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din OUG 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii solicitării de garantare;

d) rezultatul consultării Centralei Incidentelor de Plăţi (CIP), din care Să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din OUG 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii solicitării de garantare;

e) rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit (CRC), din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din OUG 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii solicitării de garantare, cu datele disponibile la data emiterii;

f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului/extras obţinut de la RECOM Online, din care să rezulte îndeplinirea condiţiei de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. e) din OUG 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, emis cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii solicitării de garantare.”

9. În anexa nr. 2, la articolul 7.1. alineatul (1), literele d) şi e) se abrogă.

10. În anexa nr. 2, la articolul 7.1. alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„j) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în anexa nr. 7, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e) şi g) din OUG 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din OUG 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, emisă cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii solicitării de garantare, în original;”.

11. În anexa nr. 2, la articolul 7.1, după alineatul (2) se Introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:

„(3) După transmiterea cererii de plată către F.N.G.C.I.M.M., finanţatorul va notifica beneficiarul finanţării garantate restante cu privire la acest fapt în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a cererii de plată.

(4) în cazul în care finanţatorul solicită F.N.G.C.I.M.M. modificarea cererii de plată printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, acesta va notifica beneficiarul cu privire la acest fapt în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii de către F.N.G.C.I.M.M. a solicitării.

(5) în cazul retragerii cererii de plată de către finanţator, acesta va notifica beneficiarul cu privire la acest fapt în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data revocării de către F.N.G.C.I.M.M. a deciziei de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.”

12. În anexa nr. 2, articolul 7.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7.6. - (1) Decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei se comunică finanţatorului şi Ministerului Finanţelor Publice cel mai târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poşta electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original,

(2) în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului programului, ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate, finanţatorul transmite solicitarea de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei. Addendum-ul se comunică finanţatorului şi Ministerului Finanţelor Publice în ziua adoptării acestuia de către F.N.G.C.I.M.M., pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare să se transmită şi documentul în original, cu respectarea termenului prevăzut la art. 19 alin. (52) din Normele metodologice de aplicare a OUG 92/2013.

(3) Finanţatorul poate aproba retragerea cererii de plată cu respectarea condiţiilor programului. F.N.G.C.I.M.M. revocă decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei dacă solicitarea privind retragerea cererii de plată a fost transmisă până în a 85-a zi calendaristică de restanţă a beneficiarului la plata principalului.”

13. În anexa nr. 2, la articolul 7.7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7.7. - (1) Plata garanţiei se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul unic.........., deschis la........., pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată şi addendum-ului la aceasta, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată şi/sau a addendum-ului la aceasta, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de restanţă a beneficiarului la plata principalului.”

14. În anexa nr. 2, la anexa nr. 3, literele d) şi e) de la punctul 6 se abrogă.

15. În anexa nr. 2, la anexa nr. 3, litera J) de la punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

j) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului finanţării garantate, prevăzută în anexa nr. 7 la Convenţia de colaborare, din care să rezulte îndeplinirea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, şi respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, emisă cu cei mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii solicitării de garantare, în original.”

16. În anexa nr. 2, la anexa nr. 9, după litera j) a articolului 4.2 se introduc cinci noi litere, literele k)-o), cu următorul cuprins:

„k) să informeze beneficiarul finanţării garantate restante cu privire la transmiterea cererii de plată către F.N.G.C.I.M.M în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii de către acesta a cererii de plată;

l) să informeze F.N.G.C.I.M.M., în termen de o zi lucrătoare de la încasarea oricărei sume în contul beneficiarului, cu privire la diminuarea valorii restante a finanţării garantate dacă ulterior transmiterii cererii de plată în contul beneficiarului s-au înregistrat încasări;

m) să informeze beneficiarul finanţării garantate restante cu privire la transmiterea solicitării modificării cererii de plată către F.N.G.C.I.M.M sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data primirii de către acesta a solicitării;

n) să informeze F.N.G.C.I.M.M. cu privire la retragerea cererii de plată până în a 85-a zi calendaristică de restanţă a beneficiarului la plata principalului;

o) în cazul retragerii cererii de plată, să informeze beneficiarul cu privire la acest fapt în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data revocării de către F.N.G.C.I.M.M a deciziei de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.”

17. În anexa nr. 2, la anexa nr. 9, după litera i) a articolului 4.3 se Introduc două noi litere, literele (i1) şi (i2), cu următorul cuprins:

,,i1) să comunice Finanţatorului decizia cu privire la aprobarea addendum-ului la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei în ziua aprobării acestuia, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să se transmită şi documentul în original;

i2) să revoce decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei;”.

18. În anexa nr. 2, la anexa nr. 9, alineatul (5) al articolului 5.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(5) Plata garanţiei se face de către M.F.P. în contul unic.........., deschis la........., pe baza deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată şi a addendum-ului la aceasta, în termen de maximum 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.N.G.C.I.M.M. de aprobare a cererii de plată şi/sau a addendum-ului la aceasta, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de restanţă a beneficiarului la plata principalului.”

19. În anexa nr. 2, dispoziţia finală a anexei nr. 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi,............., în 3 exemplare originale, câte unul pentru Finanţator, Beneficiar şi, respectiv, F.N.G.C.I.M.M.”

20. În anexa nr. 2, la anexa nr. 10, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Conform extrasului din baza de date a registrului comerţului - RECOM Online, Fideiusorul are calitatea de asociat/acţionar/administrator al beneficiarului/persoană fizică ce organizează activitatea economică a beneficiarului în condiţiile legii.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 9 iulie 2015.

Nr. 812.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene

 

Având în vedere prevederile art. 22 şi 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, ale art. 48 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 40 din Legea nr. 127/2011, cu modificările ulterioare,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică:

a) instituţiilor financiare nebancare înscrise în Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare;

b) instituţiilor de plată care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

c) instituţiilor emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică şi prestarea de servicii de plată, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare;

d) sucursalelor din România ale instituţiilor străine menţionate la lit. a)-c);

e) sucursalelor din străinătate ale instituţiilor menţionate la lit. a)-c), persoane juridice române, denumite în înţelesul prezentului ordin instituţii; şi

f) Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, înfiinţat potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în cuprinsul prezentului ordin şi al reglementărilor contabile Fond.

Art. 3. - În înţelesul prezentului ordin sunt considerate entităţi de interes public instituţiile prevăzute la art. 2 lit. a)-c).

Art. 4. - (1) Situaţiile financiare anuale întocmite de instituţii şi de Fond prevăzute la art. 2 sunt auditate statutar potrivit legii.

(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, şi situaţiile financiare anuale consolidate întocmite de instituţiile prevăzute la art. 2 lit. a)-c) în calitate de societăţi-mamă.

Art. 5. - Banca Naţională a României va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 930 şi 930 bis din 28 decembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 17 iulie 2015.

Nr. 6.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Reglementările prevăzute la alin. (1) transpun parţial prevederile aplicabile instituţiilor de credit, care nu contravin Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară, din următoarele directive:

a) Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 182 din 29 iunie 2013;

b) Directiva 86/635/CEE a Consiliului din 8 decembrie 1986 privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 372 din 31 decembrie 1986, cu modificările şi completările ulterioare1;

c) Directiva 89/117/CEE a Consiliului din 13 februarie 1989 privind obligaţiile în materie de publicare a documentelor contabile anuale a sucursalelor, stabilite într-un stat membru, ale instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare cu sediul social în afara respectivului stat membru, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 44 din 16 februarie 1989.”

2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică următoarelor entităţi, denumite în înţelesul prezentului ordin instituţii de credit:

a) băncilor, persoane juridice române;

b) organizaţiilor cooperatiste de credit;

c) băncilor de economisire şi creditare în domeniul locativ;

d) băncilor de credit ipotecar;

e) sucursalelor din România ale instituţiilor de credit străine;

f) sucursalelor din străinătate ale instituţiilor de credit, persoane juridice române.

(2) în înţelesul prezentului ordin, entităţile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) reprezintă entităţi de interes public.”

3. Anexa nr. 1 „Reglementări contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit”, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 17 iulie 2015.

Nr. 7.


1 Directiva 86/635/CEE a fost modificată şi completată prin următoarele directive:

- Directiva 2001/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 septembrie 2001 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE şi 86/635/CEE în ceea ce priveşte normele de evaluare aplicabile conturilor anuale şi conturilor consolidate ale anumitor forme de societăţi comerciale, precum şi ale băncilor şi ale altor instituţii financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 283 din 27 octombrie 2001;

- Directiva 2003/51/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2003 de modificare a Directivelor 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE şi 91/674/CEE ale Consiliului privind conturile anuale şi conturile consolidate ale anumitor forme de societăţi, ale băncilor şi ale altor instituţii financiare şi ale întreprinderilor de asigurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 178 din 17 iulie 2003;

- Directiva 2006/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006 de modificare a Directivei 78/660/CEE a Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale, a Directivei 83/349/CEE a Consiliului privind conturile consolidate, a Directivei 86/635/CEE a Consiliului privind conturile anuale şi conturile consolidate ale băncilor şi ale altor instituţii financiare şi a Directivei 91/674/CEE a Consiliului privind situaţiile financiare anuale şi situaţiile financiare consolidate ale întreprinderilor de asigurare, publicată În Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene seria L, nr. 224 din 16 august 2006.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI

ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

1. După punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. Documentul care conţine situaţiile financiare trebuie să precizeze denumirea instituţiei de credit raportoare, precum şi informaţii referitoare la:

a) registrul comerţului la care este păstrat dosarul instituţiei de credit, împreună cu numărul de înmatriculare al instituţiei de credit în registrul în cauză;

b) forma juridică a instituţiei de credit, adresa sediului social şi, după caz, faptul că instituţia de credit este în lichidare.”

2. La punctul 8, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„a) denumirea şi sediul social ale fiecăreia dintre entităţile în care instituţia deţine fie direct, fie printr-o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul instituţiei, un interes de participare, prezentând: proporţia de capital deţinută, valoarea capitalului şi rezervelor, precum şi profitul sau pierderea entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care au fost aprobate situaţiile financiare anuale. Informaţiile privind capitalul, rezervele şi profitul sau pierderea entităţii în care se deţine interesul de participare pot fi omise dacă entitatea în cauză nu îşi publică bilanţul şi nu este controlată de către instituţie sau sunt de natură a cauza un prejudiciu grav oricăreia dintre entităţile la care se referă. Orice astfel de omisiune este prezentată în notele explicative la situaţiile financiare;”.

3. La punctul 8 litera f), punctul f.1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„f.1) Salarii şi indemnizaţii;”.

4. La punctul 12, litera a) se abrogă.

5. La punctul 12 litera d), punctul d.2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d.2) numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al acţiunilor achiziţionate şi înstrăinate în cursul exerciţiului financiar şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;”.

6. La punctul 12 litera d), punctul d.4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„d.4) numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor achiziţionate şi deţinute de instituţia de credit şi proporţia din capitalul subscris pe care acestea o reprezintă;”.

7. La punctul 13 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„a) o trimitere la elementele următoare, după caz: a.1) codul de guvernantă corporativă care se aplică instituţiei de credit şi/sau codul de guvernantă corporativă pe care instituţia de credit a decis în mod voluntar să-l aplice. Instituţia de credit va indica totodată locul unde sunt disponibile public textele pertinente; şi/sau

a.2) toate informaţiile relevante referitoare la practicile de guvernantă corporativă aplicate în plus faţă de cerinţele legislaţiei naţionale. În acest caz, instituţia de credit va face publice detaliile practicilor sale de guvernantă corporativă;

b) în măsura în care, potrivit legislaţiei naţionale, instituţia de credit se îndepărtează de la codul de guvernantă corporativă care i se aplică sau pe care a ales să-l aplice, o explicaţie a acesteia privind părţile din cod pe care nu le aplică şi motivele neaplicării. În situaţia în care instituţia de credit a decis să nu aplice nicio prevedere a unui cod de guvernantă corporativă, la care se face referire la lit. a.1), aceasta va explica motivele pentru care a decis de o asemenea manieră;”.

8. La punctul 13 alineatul (1) litera d), punctul d.5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d.5) competenţele membrilor consiliului de administraţie şi, în special, cele referitoare la emiterea sau răscumpărarea de valori mobiliare;”.

9. La punctul 13, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

„(3) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă avizul referitor la informaţiile pregătite în temeiul alin. (1) lit. c) şi d) şi verifică dacă au fost prezentate informaţiile menţionate la alin. (1) lit. a)r b), e) şi f).

(4) în scopul de a îmbunătăţi şi mai mult transparenţa pentru acţionari, investitori şi alte părţi interesate şi în plus faţă de informaţiile cu privire la elementele menţionate la alin. (1), instituţiile de credit ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să descrie modul în care au aplicat recomandările codului de guvernantă corporativă relevant cu privire la subiectele de maximă importanţă pentru acţionari.

(5) Informaţiile menţionate trebuie să fie suficient de clare, precise şi exhaustive pentru a permite acţionarilor, investitorilor şi altor părţi interesate să dobândească o bună înţelegere a modului în care este administrată instituţia de credit ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată. În plus, trebuie să se facă referire la caracteristicile şi situaţia specifică a instituţiei de credit, cum ar fi mărimea, structura instituţiei de credit sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante.

(6) în scopul de a facilita accesul pentru acţionari, investitori şi alte părţi interesate, instituţiile de credit ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să pună la dispoziţie periodic, pe site-urile lor, informaţiile menţionate (a prezentul punct şi să includă o trimitere către site în raportul administratorilor, chiar dacă acestea oferă deja informaţii prin alte mijloace precizate în prezentele reglementări.”

10. După punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 131, cu următorul cuprins:

„131. (1) în caz de abatere de la recomandările codului de guvernantă corporativă sub incidenţa căruia se află sau pe care au decis să îl aplice în mod voluntar, instituţiile de credit ale căror

valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată trebuie să indice în mod clar de la ce recomandări specifice s-au abătut şi, pentru fiecare abatere în parte de la o recomandare individuală:

a) să explice în ce mod s-a abătut instituţia de credit de la o recomandare;

b) să descrie motivele abaterii;

c) să descrie modul în care a fost luată decizia de a se abate de la recomandare în cadrul instituţiei de credit;

d) dacă abaterea este limitată în timp, să explice când preconizează instituţia de credit că se va conforma cu o anumită recomandare;

e) să descrie, dacă este cazul, măsura luată în locul conformării şi să explice în ce fel măsura respectivă atinge obiectivul care stă la baza recomandării specifice sau a codului în ansamblu ori să clarifice modul în care contribuie la o bună guvernantă corporativă a instituţiei de credit.

(2) Informaţiile menţionate la alin. (1) trebuie să fie suficient de clare, exacte şi complete astfel încât să permită acţionarilor, investitorilor şi altor părţi interesate să evalueze consecinţele care decurg din abaterea de la o anumită recomandare. Acestea trebuie să se refere şi la caracteristicile şi situaţia specifică a instituţiei de credit, cum ar fi mărimea, structura instituţiei de credit sau structura acţionariatului sau orice alte caracteristici relevante,

(3) Explicaţiile pentru abateri trebuie să fie clar prezentate în declaraţia de guvernantă corporativă, astfel încât să fie uşor de găsit de către acţionari, investitori şi alte părţi interesate. Acest lucru ar putea fi realizat, de exemplu, urmând aceeaşi ordine a recomandărilor ca şi în codul relevant sau prin gruparea tuturor explicaţiilor privind abaterea din aceeaşi secţiune din declaraţia de guvernantă corporativă, atât timp cât metoda utilizată este explicată clar.”

11. La punctul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Auditorul statutar sau Firma de audit îşi exprimă, de asemenea, o opinie privind coerenţa raportului administratorilor cu situaţiile financiare pentru acelaşi exerciţiu financiar şi întocmirea raportului administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile.”

12. La punctul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Auditorul statutar sau firma de audit declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la instituţia de credit şi la mediul acesteia, a identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.”

13. La punctul 16 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) opinia şi declaraţia menţionate la pct. 15 alin. (2) şi (3).”

14. La punctul 16, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Raportul de audit se semnează şi se datează de către auditorul statutar. În cazul în care situaţiile financiare anuale sunt auditate statutar de către firme de audit, raportul se semnează cel puţin de către auditorul/auditorii statutar(i) care a(u) efectuat auditul în numele firmelor de audit şi se datează.”

15. După punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu următorul cuprins:

„161. (1 ) În notele explicative la situaţiile financiare, instituţiile de credit prezintă, pe lângă informaţiile cerute de IFRS, totalul onorariilor aferente exerciţiului financiar percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi totalul onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de consultanţă fiscală şi pentru alte servicii decât cele de audit.

(2) Filialele care sunt consolidate în situaţiile financiare ale unui grup, întocmite conform prezentelor reglementări, sunt scutite de la obligaţia prezentării informaţiilor menţionate la alin. (1), cu condiţia ca aceste informaţii să fie furnizate în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.

(3) în cazul unui grup, informaţiile menţionate la alin. (1) se prezintă nu numai în ceea ce priveşte auditorul grupului, dar şi pentru fiecare auditor sau firmă de audit implicat(ă) în auditul grupului. Dacă un auditor sau o firmă de audit a auditat mai multe entităţi din grup, totalul onorariilor financiare percepute de fiecare auditor statutar sau firmă de audit se poate prezenta pe o bază agregată în notele explicative la situaţiile financiare anuale consolidate.”

16. Punctele 25-33 se abrogă.

17. Punctul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„35. Notele explicative la situaţiile financiare consolidate trebuie să furnizeze cel puţin următoarele informaţii, dacă acestea nu sunt cerute de IFRS:

a) denumirile şi sediile sociale ale entităţilor incluse în consolidare;

b) proporţia de capital deţinută în entităţile incluse în consolidare, altele decât societatea-mamă, de către entităţile incluse în consolidare sau de către persoanele ce acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi;

c) criteriile/cerinţele IFRS pe baza cărora a fost efectuată consolidarea;

d) informaţiile prevăzute la lit. a) şi b) trebuie prezentate cu privire la entităţile excluse din consolidare, precum şi explicaţii cu privire la aplicarea excluderii;

e) denumirile şi sediile sociale ale entităţilor asociate, respectiv controlate în comun, incluse în consolidare prin metoda punerii în echivalenţă, precum şi proporţia de capital al acestora deţinută de entităţile incluse în consolidare sau de persoane ce acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi;

f) denumirile şi sediile sociale ale entităţilor, altele decât cele menţionate la lit. a) şi e), în care entităţile incluse în consolidare deţin, direct sau prin intermediul unor persoane care acţionează în nume propriu, dar în contul acestor entităţi, un interes de participare, cu indicarea proporţiei de capital deţinute, a valorii capitalului şi rezervelor şi a profitului sau pierderii entităţii respective pentru ultimul exerciţiu financiar pentru care s-au întocmit situaţii financiare; informaţiile privind capitalul şi rezervele, precum şi profitul sau pierderea pot fi omise dacă entitatea în cauză nu îşi publică situaţiile financiare.

g) numărul mediu de angajaţi în cursul exerciţiului financiar, defalcat pe categorii si, dacă acestea nu sunt prezentate distinct

în contul de profit şi pierdere, cheltuielile cu angajaţii aferente exerciţiului financiar, defalcate pe salarii şi indemnizaţii, cheltuieli cu asigurările sociale şi cheltuieli cu pensiile;

h) la prezentarea indemnizaţiilor şi avansurilor şi creditelor acordate membrilor organelor de administraţie, conducere şi de supraveghere, se prezintă numai sumele acordate membrilor organelor respective ale societăţii-mamă de către societatea-mamă şi de filialele sale, indiferent dacă aceste filiale au fost sau nu incluse în consolidare.”

18. Punctul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„37. (1) Raportul consolidat al administratorilor cuprinde, pe lângă informaţiile prevăzute de alte dispoziţii ale prezentelor reglementări, cel puţin informaţiile cerute conform pct. 11-13, ţinând cont de ajustările esenţiale care decurg din caracteristicile specifice ale unui raport consolidat al administratorilor comparativ cu un raportai administratorilor,într-un mod care să faciliteze evaluarea poziţiei instituţiilor de credit induse în consolidare, luate în ansamblu.

(2) Se aplică următoarele ajustări ale informaţiilor prevăzute la pct. 11-13:

a) la prezentarea de detalii privind acţiunile proprii deţinute, raportul consolidat al administratorilor indică numărul şi valoarea nominală sau, în absenţa unei valori nominale, echivalentul contabil al tuturor acţiunilor societăţii-mamă deţinute de ea însăşi, de filiale ale acesteia sau de o persoană care acţionează în nume propriu, dar în contul oricăreia dintre aceste entităţi;

b)în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la sistemele de control intern şi de gestionare a riscurilor, declaraţia privind guvernanta corporativă face trimitere fa principalele caracteristici ale acestor sisteme pentru instituţiile de credit incluse în consolidare, luate în ansamblu.

(3) Atunci când se solicită un raport consolidai al administratorilor, pe lângă raportul administratorilor, cele două rapoarte pot fi prezentate sub forma unui raport unic.”

19. Punctul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„38. Membrii organelor de administraţie, conducere şi supraveghere ale instituţiilor de credit care întocmesc situaţii financiare consolidate şi raport consolidat al administratorilor au obligaţia colectivă de a asigura că situaţiile financiare consolidate şi raportul consolidat al administratorilor sunt întocmite şi publicate în conformitate cu cerinţele prezentelor reglementări.”

20. La punctul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Auditorul statutar sau firma de audit îşi exprimă, de asemenea, o opinie privind coerenţa raportului consolidat al administratorilor cu situaţiile financiare anuale consolidate pentru acelaşi exerciţiu financiar şi întocmirea raportului consolidat al administratorilor în conformitate cu cerinţele legale aplicabile.”

21. La punctul 39, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Auditorul statutar sau firma de audit declară dacă, pe baza cunoaşterii şi a înţelegerii dobândite în cursul auditului cu privire la instituţia de credit şi la mediul acesteia, a identificat informaţii eronate semnificative prezentate în raportul consolidat al administratorilor, indicând natura acestor informaţii eronate.”

22. La punctul 40, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„e) opinia şi declaraţia menţionate la pct. 39 alin. (2) şi (3).”

23. Punctul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„41. Raportul de audit se semnează şi se datează de către auditorul statutar. În cazul în care situaţiile financiare anuale consolidate sunt auditate statutar de către firme de audit, raportul se semnează cel puţin de către auditorul/auditorii statutar(i) care a(u) efectuat auditul în numele firmelor de audit şi se datează corespunzător de către aceştia”

24. Punctul 50 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„50. Sucursalele din România ale instituţiilor de credit cu sediul în alt stat membru al Uniunii Europene nu vor publica situaţii financiare anuale referitoare la propria activitate.”

25. La punctul 128, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:

(8) în situaţia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nicio distribuire din profituri, cu excepţia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire şi a profitului reportat este cel puţin egală cu cea a cheltuielilor neamortizate.”

26. La punctul 202, cuprinzând Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit”, în cadrul clasei 5 Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane”, grupa 51 Prime de capital şi rezerve”, funcţiunea contului 5112 Prime de fuziune” se modifică după cum urmează:

„B 5112 - Prime de fuziune”.

27. La punctul 204, cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit”, în cadrul clasei 5 Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane”, grupa 51 Prime de capital şi rezerve”, conţinutul contului 5112 Prime de fuziune” se completează după cum urmează:

„5112 diferenţa determinată de instituţia de credit absorbantă, în cadrul unei combinări de întreprinderi sub forma fuziunii prin absorbţie, de regulă, între valoarea justă (de la data achiziţiei entităţii absorbite) şi valoarea nominală a acţiunilor emise;”.

28. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, referirile la expresia „persoanele(lor) responsabile cu au dl tarea statutară a situaţiilor financiare anuale/consolidate” se vor citi ca referiri la expresia „auditorul(lui) statutar sau firma(ei) de audit”.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.