MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 531/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 531         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 16 iulie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE SENATULUI

 

            9. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-22 iulie 2015

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 272 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei “şi contestate în instanţă pană la data intrării în vigoare a prezentei legi” cuprinsă în art. II al Legii nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

548. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Codrean Dan-Cristian

 

549. - Hotărâre privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Györke Zoltán din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj

 

550. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Kiszely Fabius-Tiberiu

 

551. - Hotărâre privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin “Memorandumul de înţelegere” încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.62. - Ordin al ministrului apărării naţionale pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2009

 

M.63. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

 

82. - Ordin al secretarului de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945- 1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

802. - Ordin al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptării amendamentului din 2015 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001

 

842. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

 

1.726. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 

2.487. - Ordin al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Biserica “Buna Vestire I”, înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod LMI BR-II-m-B-02076, Str. Călăraşilor nr. 3, municipiul Brăila, judeţul Brăila

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            753. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioara al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

DECIZII ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-22 iulie 2015

 

În conformitate cu prevederile ari 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Preşedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - În perioada 16-22 iulie 2015, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Nistor Vasile, vicepreşedinte al Senatului.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

 

 

Bucureşti, 16 iulie 2015.

Nr. 9.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 272

din 23 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei “şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi” cuprinsă în art. II al Legii nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Bianca Drăghici - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, excepţie ridicată de Grewe - S.R.L. în Dosarul nr. 16.015/306/2013 al Tribunalului Sibiu - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.064D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.068D/2014, nr. 1.242D/2014 şi nr. 1.339D/2014, având ca obiect excepţii de neconstituţionalitate identice, ridicate de Grewe - S.R.L. în dosarele nr. 18.981/306/2013 şi nr. 15.202/306/2013 ale Tribunalului Sibiu - Secţia I civilă şi de Florin Liviu Stan în Dosarul nr. 20.007/302/2014 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă.

4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Magistratul-asistent referă asupra cauzelor şi arată că, la Dosarul nr. 1.242D/2014, partea Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, a depus un punct de vedere prin care solicită respingerea, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate invocate.

6. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor, iar reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea acestora.

7. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a excepţiilor de neconstituţionalitate, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.068D/2014, nr. 1.242D/2014 şi nr. 1.339D/2014 la Dosarul nr. 1.064D/2014, care a fost primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

9. Prin încheierile din 15 octombrie 2014 şi 20 noiembrie 2014, pronunţate în dosarele nr. 16.015/306/2013, nr. 18.981/306/2013 şi nr. 15.202/306/2013, Tribunalul Sibiu - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Excepţia a fost ridicată de Grewe - S.R.L. în cauze având ca obiect contestaţii la executare.

10. Prin Sentinţa civilă nr. 7.929 din 13 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 20.007/302/2014, Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România. Excepţia a fost ridicată de Florin Liviu Stan într-o cauză având ca obiect o contestaţie la executare prin care s-a solicitat anularea titlului executoriu reprezentat de procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

11. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate reprezintă norme contravenţionale mai favorabile, prevăzute de art. 15 alin. (2) din Constituţie şi încalcă principiul egalităţii în drepturi, întrucât, din formularea acestor norme, tarifele de utilizare aplicate şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a Legii nr. 144/2012, se anulează. Astfel, nu sunt trataţi în mod egal cei care au încălcat prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, înainte de modificarea adusă prin Legea nr. 144/2012, şi care nu au contestat aceste tarife, cu cei care au formulat contestaţie. Consideră că nu este justificată crearea unei discriminări pe baza criteriului necontestării, atât timp cât, din culpa unor organe ale statului, nu au putut fi contestate procesele-verbale, ca urmare a necomunicării lor.

12. Tribunalul Sibiu - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este întemeiată din perspectiva prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie, care interzice orice discriminare între persoanele aflate în aceeaşi situaţie, diferenţierea de tratament juridic în cadrul aceleiaşi categorii de subiecte de drept fiind permisă numai dacă se justifică prin raţiuni obiective şi rezonabile.

13. Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată, întrucât Legea nr. 144/2012 nu face distincţii arbitrare între persoane aflate în situaţii identice sau similare, ci, dimpotrivă, categoriile sunt distincte, astfel încât şi măsurile adoptate de legiuitor pot fi diferite, nefiind vorba despre un regim juridic discriminator.

14. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

15. Guvernul, exprimându-şi opinia în Dosarul nr. 1.068D/2014, apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens, menţionează jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

16. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, punctul de vedere depus de partea Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Bucureşti, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

17. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

18. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îi constituie, potrivit dispozitivului actelor de sesizare, prevederile art. II din Legea nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012. Însă, din examinarea notelor autorilor depuse în motivarea excepţiei, Curtea reţine ca obiect al excepţiei de neconstituţionalitate sintagma “şi contestate în Instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi”cuprinsă în art. II al Legii nr. 144/2012. Art. II are următorul cuprins: “Tarifele de despăgubire prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate şi contestate în instanţă până la data intrării în vigoare a prezentei legi se anulează.

19. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2), care consacră principiul neretroactivităţii legii, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile, şi ale art. 16 privind egalitatea în drepturi.

20. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Legea fundamentală ca cele invocate în prezenta cauză. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 385 din 1 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 25 noiembrie 2013, Decizia nr. 386 din 26 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 11 august 2014, sau Decizia nr. 137 din 10 martie 2015*), nepublicată încă în Monitorul Oficial al României, Partea I.

21. În jurisprudenţa sa anterior menţionată, Curtea Constituţională a reţinut că, potrivit art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, actele normative pot cuprinde, pe lângă amenda contravenţională ca sancţiune de drept administrativ, şi tarife de determinare a despăgubirilor pentru prejudiciile pricinuite prin săvârşirea contravenţiei. În acest sens, art. 8 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 424/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 din 1 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevedea următoarele: “Contravenientul are obligaţia de a achita, pe lângă amenda contravenţională, cu titlu de tarif de despăgubire, în funcţie de tipul vehiculului folosit fără a deţine rovinieta valabilă, sumele stabilite potrivit anexei nr. 4”.

22. Curtea, prin Decizia nr. 57 din 26 ianuarie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2012, a reţinut că, în concepţia Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002, stabilirea tarifului de despăgubire este întemeiată pe dreptul Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România de a beneficia de repararea prejudiciului (uzarea şi degradarea drumurilor naţionale) cauzat de fapta ilicită săvârşită de utilizator (folosirea drumului naţional fără plata rovinietei). Se reţine, de asemenea, că prejudiciul este rezultatul direct al acţiunii de folosire a drumurilor naţionale fără plata rovinietei. Aşadar, obligarea la plata acestui tarif de despăgubire este o consecinţă a răspunderii pentru săvârşirea unei fapte ilicite, respectiv utilizarea reţelei de drumuri fără plata tarifului corespunzător, care a avut ca rezultat un prejudiciu cauzat Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. Curtea observă că art. I pct. 2 din Legea nr. 144/2012 abrogă articolul menţionat, astfel încât nedeţinerea rovinietei valabile atrage sancţiunea contravenţională, dar de la data intrării în vigoare a legii nu mai atrage obligaţia plăţii tarifului de despăgubire.

23. Cât priveşte critica referitoare la existenţa unei pretinse discriminări, Curtea, prin Decizia nr. 112 din 6 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 25 aprilie 2014, a reţinut că cele două categorii de persoane, respectiv contravenienţii care au contestat tarifele de despăgubire prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 până la data intrării în vigoare a Legii nr. 144/2012 - tarife care se anulează conform textului criticat - şi cei care nu au formulat astfel de contestaţii sau ale căror contestaţii au fost respinse ca tardive, se află în situaţii juridice diferite, aspect ce justifică tratamentul juridic diferit aplicat de legiuitor, neputând fi reţinută încălcarea prin textul criticat a dispoziţiilor art. 16 din Constituţie.

24. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură a schimba jurisprudenţa Curţii Constituţionale, atât soluţia, cât şi considerentele deciziilor menţionate îşi păstrează aplicabilitatea şi în prezenta cauză.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Grewe - S.R.L. în dosarele nr. 16.015/306/2013, nr. 18.981/306/2013 şi nr. 15.202/306/2013 ale Tribunalului Sibiu - Secţia I civilă şi de Florin Liviu Stan în Dosarul nr. 20.007/302/2014 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi constată că sintagma “şi contestate în instanţă până fa data intrării în vigoare a prezentei legi7 cuprinsă în art. II al Legii nr. 144/2012 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România este constituţională în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Sibiu - Secţia I civilă şi Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti - Secţia a II-a civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 aprilie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Bianca Drăghici


*) Decizia nr. 137 din 10 martie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 11 iunie 2015.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Codrean Dan-Cristian

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către domnul Codrean Dan-Cristian.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 548.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aplicarea mobilităţii pentru domnul Györke Zoltán din funcţia publică de inspector guvernamental în funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj

 

Având în vedere dispoziţiile Sentinţei civile nr. 4.874/2014 pronunţate de Tribunalul Cluj în Dosarul civil nr. 10.452/117/2013, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr. 2.412 din 4 martie 2015 a Curţii de Apel Cluj, prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 33 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înalţilor funcţionari publici, managementul carierei şi mobilitatea înalţilor funcţionari publici, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, domnului Györke Zoltán i se aplică mobilitatea pentru funcţia publică de subprefect al judeţului Cluj.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 549.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Kiszely Fabius-Tiberiu

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) Iii a), art. 89 alin. (21) şi art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Kiszely Fabius-Tiberiu exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Hunedoara.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 550.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin “Memorandumul de înţelegere” încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 5 din Hotărârea Guvernului nr. 35/2014 pentru aprobarea tranzacţiei convenite la 15 februarie 2013 prin “Memorandumul de înţelegere” încheiat între statul român şi The Rompetrol Grup N.V., precum şi a unor măsuri pentru implementarea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 23 ianuarie 2014, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Pentru implementarea măsurilor prevăzute în Memorandum, se constituie o comisie de monitorizare a implementării tranzacţiei formată din reprezentanţi nominalizaţi din cadrul Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, Ministerului Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri şi Ministerului Finanţelor Publice.

(2) Coordonarea activităţii comisiei prevăzute la alin. (1) se realizează de către Ministerul Energiei, întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, prin intermediul reprezentantului desemnat în acest sens.

(3) Numărul membrilor, titulari şi supleanţi, din cadrul comisiei de monitorizare a implementării tranzacţiei, precum şi atribuţiile acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei, comerţului şi turismului,

Minai Tudose

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 15 iulie 2015.

Nr. 551.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 102/2009

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 585/1990 privind înfiinţarea Institutului Medico-Militar, în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. I. - În tot cuprinsul Regulamentului de organizare şi funcţionare al Institutului Medico-Militar, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 102/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 675 din 8 octombrie 2009, cu modificările ulterioare, sintagma “director adjunct pentru învăţământ” se înlocuieşte cu termenul “locţiitor”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 2 iulie 2015.

Nr. M.62.

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unui subofiţer din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 4 iunie 2015 s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale subofiţerului în retragere nominalizat în anexa* care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 3 iulie 2015.

Nr. M.63.


* Anexa nu se publică, deoarece conţine informaţii clasificate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR

ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN PERIOADA 1945-1989

 

ORDIN

privind aprobarea Protocolului încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

În baza prevederilor:

- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989;

- anexei nr. 3/39 la Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014 privind aprobarea programelor proprii desfăşurate de către Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,

ca urmare a Referatului nr. 18/4.931 din 27 mai 2015 al Compartimentului buget-contabilitate privind necesitatea încheierii protocolului dintre Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 563/2014,

secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989 emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Protocolul încheiat între Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945- 1989 şi Ministerul Tineretului şi Sportului înregistrat cu nr. 18/6.024/1.075 din 24 iunie 2015 privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Secretarul de stat al Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,

Adrian Sanda

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 82.

 

ANEXĂ

 

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI

Nr. 1.075 din 24 iunie 2015

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAŞTEREA MERITELOR LUPTĂTORILOR ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT

ÎN ROMÂNIAÎN PERIOADA 1945-1989

Nr. 18/6.204 din 24 iunie 2015

 

PROTOCOL

privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar eliberate în temeiul Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, denumit în continuare S.S.R.M., cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp B, etaj 3, tel. 021.3198626, fax 021.3198628, CUI 4266499, cont RO03TREZ23A680100570201X deschis la ATCPMB, reprezentat prin domnul Adrian Sanda - secretar de stat,

şi

Ministerul Tineretului şi Sportului, cu sediul în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sectorul 2, tel. 021.3076417, fax 021.3076418, CUI 26604620, cont IBAN RO24TREZ7005003XXX004585, reprezentat prin doamna Gabriela Szabo - ministru, au convenit următoarele:

Art. 1. - (1 ) În vacanţa şcolară şi universitară din vara anului 2015, cele două părţi vor colabora pentru realizarea programului de trimitere în centrele de agrement aparţinând direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret sau în locaţiile agenţilor economici privaţi care funcţionează cu acreditarea Ministerului Tineretului şi Sportului (M.T.S.) a copiilor preşcolari, elevilor sau studenţilor care urmează la zi cursurile universitare şi de maşter în instituţiile de învăţământ superior acreditate, conform legii, ai căror părinţi deţin certificate doveditoare a calităţii de revoluţionar eliberate în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Vârsta maximă a copiilor pentru participare în tabără este de 26 de ani.

Art. 2. - (1) Ministerul Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, va pune la dispoziţia S.S.R.M. oferta centrelor de agrement din subordinea M.T.S. şi oferta agenţilor economici privaţi acreditaţi de M.T.S. În urma selectării ofertelor de către S.S.R.M. vor fi solicitate locurile corespunzătoare în tabere şcolare pentru copiii menţionaţi la art. 1, ce urmează a fi asigurate de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret sau de către Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, denumite în continuare direcţii.

(2) Pentru a selecta tabăra, perioada şi pentru a afla costul acesteia, părinţii care deţin certificate de revoluţionar eliberate în baza Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau asociaţiile de revoluţionari - organizatori de grupuri, care doresc participarea copiilor menţionaţi la art. 1 în tabere, se vor prezenta pentru informare la direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti. Rezervarea locurilor în centrele de agrement/locaţii private se face de către S.S.R.M. prin direcţii, conform avizului acordat de acesta.

(3) Părinţii sau organizatorii de grupuri - preşedinţii de asociaţie care doresc participarea copiilor la programul pentru tabere - vor prezenta la S.S.R.M., cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de plecarea în tabără, următoarele documente:

1. Părinţii:

a) cerere în care sunt specificate: tabăra, perioada, costul acesteia, numele şi prenumele părintelui, numărul certificatului care atestă calitatea de revoluţionar conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, numele şi prenumele copilului, data naşterii copilului;

b) copie de pe BI/CI a/al părintelui;

c) o copie a certificatului care atestă calitatea copilului de urmaş de erou-martir sau calitatea de revoluţionar a părintelui, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

d) originalul adeverinţei de şcolarizare în cadrul învăţământului de stat sau acreditat, conform prevederilor legale, iar pentru copiii preşcolari, adeverinţă de la grădiniţă, în original;

e) o copie a certificatului de naştere al copiilor sau, după caz, copie de pe BI/CI al/a copiilor;

f) alte acte doveditoare (hotărâri judecătoreşti, anchete sociale etc.);

g) declaraţie pe propria răspundere că nu obţin nici un venit, pentru studenţii care urmează la zi cursurile universitare şi masterale.

2. Asociaţiile de revoluţionari - organizatorii de grupuri:

a) cerere în care sunt specificate tabăra, perioada şi costul acesteia;

b) tabel nominal semnat şi ştampilat, în original, de către reprezentantul legal al asociaţiei, tabel care va conţine în mod obligatoriu următoarele date de identificare: date de identificare ale asociaţiei (adresă, nr. telefon/mobil, număr fax), numele şi prenumele părintelui care are calitatea de revoluţionar, numărul certificatului care atestă calitatea de revoluţionar, numele şi prenumele copilului, data naşterii copilului, numele şi prenumele însoţitorului/însoţitorilor de grup;

c) copie de pe BI/CI însoţitor;

d) copie de pe certificatul copilului de urmaş de erou-martir sau copie a certificatului de revoluţionar al părintelui, conform prevederilor Legii nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

e) copie de pe BI/CI al/a părintelui;

f) adeverinţa de şcolarizare în cadrul învăţământului de stat sau acreditat conform prevederilor legale, în original; pentru copii preşcolari, adeverinţă de la grădiniţă, în original;

g) copie de pe certificatul de naştere al copilului, copie de pe BI/CI al/a copilului;

h) alte documente necesare (anchete sociale, hotărâri judecătoreşti etc.);

i) declaraţie pe propria răspundere că nu obţin niciun venit pentru studenţii care urmează la zi cursurile universitare şi masterale.

(4) Cererile şi tabelele pentru plecarea în tabără, înaintate la S.S.R.M., care nu conţin toate datele şi documentele justificative prevăzute la alin. (3), cele care prezintă modificări sau care au fost depuse spre avizare cu întârziere nu vor fi avizate.

(5) S.S.R.M. va transmite direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţiei pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti avizul, însoţit de o xerocopie a tabelului înaintat de către asociaţie la această instituţie, în cel mult 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

Art. 3. - (1) S.S.R.M. va asigura finanţarea cheltuielilor legate de cazarea şi masa copiilor prevăzuţi la art. 1, în baza bugetului pentru anul 2015, achitând contravaloarea cheltuielilor prilejuite de serviciile acordate de tabără, direct, prestatorilor de servicii (direcţii judeţene pentru sport şi tineret sau agenţi economici privaţi acreditaţi, în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat tabere pentru copiii persoanelor prevăzute la art. 1).

(2) Centralizarea, corespondenţa şi asigurarea finanţării cheltuielilor prilejuite de cazarea şi masa participanţilor se vor asigura de către Serviciul financiar-contabilitate al S.S.R.M., astfel încât plata către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/agenţii economici privaţi în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat tabere pentru copiii persoanelor prevăzute la art. 1 să se realizeze în maximum 15 zile calendaristice de la finalizarea taberei. Pentru efectuarea plăţilor, direcţiile judeţene pentru sport şi ti ne ret/agenţii economici trebuie să aibă conturi deschise la Trezoreria Statului.

Art. 4. - Direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/agenţii economici privaţi în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat taberele de mai sus vor transmite la S.S.R.M., în maximum 10 zile de la prestarea serviciului de cazare şi masă, factura detaliată a cheltuielilor (preţ cazare, preţ masă), însoţită de xerocopia avizului din partea S.S.R.M. şi de tabelul cu persoanele avizate de S.S.R.M., confirmate de către reprezentantul legal al prestatorului de servicii (nume, prenume, calitate, semnătura şi ştampila unităţii) şi de către însoţitorul/însoţitorii legal/legali al/ai grupului (reprezentant - conducător/conducători grup din partea asociaţiilor de revoluţionari sau cadre didactice), avizaţi pentru participarea în tabără de către S.S.R.M. (nume, prenume, BI/CI, semnătura, calitatea) că au participat efectiv la tabără. Factura va fi însoţită şi de xerocopia contractului încheiat între prestatorul de servicii (direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv agentul economic privat, în ale căror locaţii s-au desfăşurat taberele) şi S.S.R.M.

Art. 5. - Ministerul Tineretului şi Sportului, prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, răspunde de modul de rezervare a locurilor în tabere şi de organizarea grupurilor.

Art. 6. - Ministerul Tineretului şi Sportului pune la dispoziţia S.S.R.M., prin direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, respectiv Direcţia pentru Sport şi Tineret a Municipiului Bucureşti, oferta agenţilor economici privaţi acreditaţi în anul 2015, cu care s-au încheiat contracte şi tarifele practicate de aceştia, precum şi oferta naţională a centrelor de agrement din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului. Atât preţurile din oferta agenţilor economici privaţi, cât şi preţurile din oferta naţională a centrelor de agrement din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului se adresează elevilor şi studenţilor cu vârsta de maximum 35 de ani.

Art. 7. - Sumele reprezentând valoarea serviciilor prestate de tabere în favoarea copiilor prevăzuţi la art. 1 sunt suportate din bugetul S.S.R.M., aprobat pe anul 2015, în cuantum de până la 550 lei/copil/sejur tabără/cazare şi masă, pe serie de 6-7 zile

Art. 8. - (1) Numărul maxim de copii care vor beneficia de prezentul protocol este de 450.

(2) Avizul se acordă în urma depunerii documentelor complete menţionate la art. 2 alin. (3).

Art. 9. - Sumele facturate de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret/agenţii economici privaţi în ale căror centre de agrement/locaţii s-au desfăşurat taberele de mai sus se vor vira de către S.S.R.M. În termen de 15 zile de la finalizarea taberei, conform facturii şi documentelor prevăzute la art. 4, în conturile deschise la Trezoreria Statului şi comunicate de către aceştia.

Art. 10. - Pentru copiii care nu au avizul S.S.R.M. şi care beneficiază de serviciile de tabără, cheltuielile nu vor fi decontate de către S.S.R.M. şi se suportă de către părinţii acestora sau de către organizatorii de grup.

Art. 11. - În cazul în care părinţii/organizatorii de grup optează pentru o tabără care presupune cheltuieli mai mari decât subvenţia de până la 550 lei/copil/sejur/cazare şi masă (6-7 zile) suportată de S.S.R.M., aceştia vor plăti diferenţa.

Art. 12. - Orice modificare a prezentului protocol se va face cu acordul ambelor părţi.

Art. 13 - Neînţelegerile dintre părţi se vor rezolva pe cale amiabilă.

Art. 14. - Prezentul protocol se încheie în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 15. - Prezentul protocol se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin grija Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.

 

Ministerul Tineretului şi Sportului,

Gabriela Szabo,

ministru

Secretariatul de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989,

Adrian Sanda,

secretar de stat

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentului din 2015 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin, (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/1999 privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 788/2001,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentul din 2015 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată de Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002, tradus în limba română, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 iunie 2015.

Nr. 802.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 531 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 352/2003, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli modificat pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, care funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, finanţată din venituri proprii şi alocaţii de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă reprezintă limite maxime şi nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) în cazul în care în execuţie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 770/2015 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 30 iunie 2015, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 842.

ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL DE VENITURI şi CHELTUIELI

modificat pe anul 2015 pentru Şcoala Superioară de Aviaţie Civilă

 

 

 

 

 

-  mii lei  -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program modificat 2015

A

B

C

D

1

00.01

10

 

VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI

16.807,00

00.02

 

 

I. VENITURI CURENTE

7.040,00

29.00

 

 

C. VENITURI NEFISCALE

7.040,00

33.00

10

 

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI şi SERVICII

7.040,00

33.10

 

 

VENITURI DIN PRESTĂRI SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI

7.040,00

 

08

 

Venituri din prestări servicii

1.460,00

 

17

 

Venituri din org. cursuri calificare şi conversie profesională specializare şi perfecţionare

5.250,00

 

50

 

Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi

330,00

36.10

 

 

Diverse venituri

-

 

50

 

Alte venituri

-

40.10

 

 

III. OPERAŢIUNI FINANCIARE

12,00

 

15

 

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli

12,00

42.00

10

 

IV. SUBVENŢII

9.755,00

42.10

 

 

SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE STAT

9.755,00

 

 

 

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii

 

 

38

 

publice sau activităţi finanţate integrai din venituri proprii

9.755,00

84.10

 

 

CHELTUIELI TOTAL, din care:

16.807.00

 

 

 

Venituri proprii

7.052,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

9.755,00

01

 

 

CHELTUIELI CURENTE

15.967,00

 

 

 

Venituri proprii

7.052,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

8.915,00

10

 

 

Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL

5.360,00

 

 

 

Venituri proprii

2.560,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.800,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

4.267,00

 

 

 

Venituri proprii

1.979,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.288,00

 

 

01

Salarii de bază

3.400,00

 

 

 

Venituri proprii

1.422.00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.978,00

 

 

03

Indemnizaţie de conducere

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

04

Spor de vechime

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Sporuri pentru condiţii de muncă

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Alte sporuri

500,00

 

 

 

Venituri proprii

250,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

250,00

 

 

08

Fond de premii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

121,00

 

 

 

Venituri proprii

61,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

60,00

 

 

13

Indemnizaţii de delegare

16,00

 

 

 

Venituri proprii

16,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

230,00

 

 

 

Venituri proprii

230,00

 

 


 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

10.03

 

Contribuţii

1.093,00

 

 

 

Venituri proprii

581,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

512,00

 

 

01

Contribuţii pentru asigurările sociale de stat

800,00

 

 

 

Venituri proprii

400,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

400.00

 

 

02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

20,00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

12,00

 

 

03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

222,00

 

 

 

Venituri proprii

122,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

 

04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă

11,00

 

 

 

Venituri proprii

11,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

40.00

 

 

 

Venituri proprii

40,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

20

 

 

Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII

10.607,00

 

 

 

Venituri proprii

4.492,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

6.115,00

 

20.01

 

Bunuri şi servicii

5.959,00

 

 

 

Venituri proprii

2.225,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

3.734,00

 

 

01

Furnituri de birou

30,00

 

 

 

Venituri proprii

15,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

15,00

 

 

02

Materiale pentru curăţenie

35,00

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

10,00

 

 

03

încălzit, iluminat şi forţă motrică

476,00

 

 

 

Venituri proprii

225,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

251,00

 

 

04

Apă, canal şi salubritate

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

05

Carburanţi şi lubrifianţi

3.354,00

 

 

 

Venituri proprii

1.100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

2.254,00

 

 

06

Piese de schimb

1.059,00

 

 

 

Venituri proprii

350,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

709,00

 

 

08

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet

115,00

 

 

 

Venituri proprii

100,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

15.00

 

 

09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

475,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

275,00

 

 

30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

405,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

205,00

 

20.02

 

Reparaţii curente

1.265,00

 

 

 

Venituri proprii

550,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

715,00

20.03

 

 

Hrana

300,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

300,00

 

 

 

Venituri proprii

200,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

100,00

20.04

 

 

Medicamente şi materiale sanitare

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

 

01

Medicamente

10,00


 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

56,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

26,00

 

 

01

Uniforme şi echipament

15,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

15,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

.41,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

11,00

 

20.06

 

Deplasări, detaşări, transferări

80,00

 

 

 

Venituri proprii

80,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

 

 

 

01

Deplasări interne, detaşări, transferări

20.00

 

 

 

Venituri proprii

20,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Deplasări în străinătate

60,00

 

 

 

Venituri proprii

60,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.11

 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare

10,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.12

 

Consultanţă şi expertiză

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

20.13

 

Pregătire profesională

60,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

30,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

2.867,00

 

 

 

Venituri proprii

1.357,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1,510,00

 

 

30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

2.867,00

 

 

 

Venituri proprii

1.357,00

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

1.510,00

70

 

 

CHELTUIELI DE CAPITAL

840,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

840,00

71

 

 

Titlul XIII. ACTIVE NEFINANCIARE

840,00

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţi de la buget de stat

840,00

 

71.01

 

Active fixe

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

01

Construcţii

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active

-

 

 

 

Venituri proprii

-

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

-

 

71.03

 

Reparaţii capitale aferente activelor fixe

840,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

Alocaţii de la buget de stat

840,00

 

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2015:

1) Număr mediu de personal: 90 persoane

2) Câştigul mediu brut lunar: 3.576 lei(RON)/salariat;

3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu sunt cuprinse şi suma destinată plăţii conducătorului unităţii (suma de 81 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (121 mii lei), indemnizaţiile pentru delegări (suma de 16 mii lei), precum şi diferenţele salariale ce se vor achita ca urmare a sentinţelor judecătoreşti definitive şi irevocabile (suma de 230 mii lei).

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura nr. 5.145 din 25 iunie 2015,

ţinând cont de prevederile art. 40, 41 şi 411 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 7 lit. A.k) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultura, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa “Punctele de debarcare (PD) şi centrele de primă vânzare (CPV) nominalizate în vederea pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate” la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 650/2015 privind nominalizarea punctelor de debarcare şi a centrelor de primă vânzare în vederea practicării pescuitului comercial în habitatele piscicole naturale, cu excepţia ariilor naturale protejate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 24 aprilie 2015, se completează după cum urmează:

- După numărul curent 71 se Introduc trei noi numere curente, numerele curente 72,73 şi 74, cu următorul cuprins:

“72. Asociaţia pescarilor profesionişti «Braţul Borcea», localitatea Feteşti, judeţul Ialomiţa - CPV.

73. Societatea Comercială Fisher Group - S.R.L., localitatea Constanţa, judeţul Constanţa - CPV.

74. Societatea Comercială Cîmpeanu Corn - S.R.L., localitatea Târgu Jiu, judeţul Gorj - CPV.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 iulie 2015.

Nr. 1.726.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind schimbarea grupei valorice din B în A a monumentului istoric Biserica “Buna Vestire I”, înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod LMI BR-ll-m-B-02076, Str. Călăraşilor nr. 3, municipiul Brăila, judeţul Brăila

 

Având în vedere Referatul nr. 767 din 3 iunie 2015 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii privind schimbarea grupei valorice din B în A a Bisericii “Buna Vestire I”, înscrisă în LMI cu cod LMI BR-ll-m-B-02076, Str. Călăraşilor nr. 3, municipiul Brăila, judeţul Brăila,

în conformitate cu dispoziţiile art. 20 şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 pct. 2 lit. a) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1)şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şt funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul culturii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se schimbă grupa valorică din B în A a monumentului istoric Biserica “Buna Vestire I”, înscrisă în Lista monumentelor istorice cu cod LMI BR-II-m-B-02076, Str. Călăraşilor nr. 3, municipiul Brăila, judeţul Brăila, şi va avea următorul cod: LMI BR-II-m-A-02076.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

 

Bucureşti, 1 iulie 2015.

Nr. 2.487.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005

 

Având în vedere dispoziţiile art. 139 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul de ordine interioară al instanţelor judecătoreşti, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 387/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 54 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) transmite către Institutul Naţional al Magistraturii şi către Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene copii conforme cu originalul şi în format electronic Word ale încheierilor de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene cu întrebări preliminare, ale hotărârilor pronunţate de instanţele naţionale în aceste cauze, inclusiv în căile de atac, precum şi ale încheierilor prin care s-au respins cererile de sesizare a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.”

2. La articolul 92, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 92. - (1) Scoaterea din incinta instanţelor a dosarelor, actelor şi lucrărilor, în afara cazurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, este interzisă. La solicitarea instituţiilor abilitate se transmite dosarul sau copia certificată a acestuia în vederea soluţionării unor cauze aflate pe rolul instanţelor ori parchetelor, precum şi pe rolul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene sau a Curţii Europene a Drepturilor Omului.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Marius-Badea Tudose

 

Bucureşti, 30 iunie 2015.

Nr. 753.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.