MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 524/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 524         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 14 iulie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            541. - Hotărâre privind modificarea numărului de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

169. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Popescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 

170. - Decizie privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei - G.L.I.T.

 

172. - Decizie pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 254/2014 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţilor 3 şi 4 CNE Cernavodă

 

173. - Decizie privind numirea doamnei Alina-Oana Oprişan în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

174. - Decizie pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

805. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea formularului “Cec pentru ridicare numerar multiplu”, prevăzut în anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

 

841. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile

 

869. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru aprobarea metod ologii lor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

 

1.727. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea numărului de posturi pentru Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism din cadrul Ministerului Public

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 23 alin. (3) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Numărul de posturi de procuror prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 4 posturi, prin preluarea a 4 posturi de procuror de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

(2) Numărul de posturi de specialist prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce cu 17 posturi, 4 posturi fiind redistribuite la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ca posturi de specialist.

(3) Numărul de posturi de personal auxiliar de specialitate şi administrativ prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 508/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se suplimentează cu 13 posturi.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 541.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Constantin Popescu din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare

 

Având în vedere Cererea domnului Constantin Popescu, înregistrată la Cabinetul Primului-Ministru cu nr. 5/3.797 din data de 26 iunie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Constantin Popescu se eliberează, la cerere, din funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 iulie 2015.

Nr. 169.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind înfiinţarea Grupului de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei - G.L.I.T.

În temeiul art. 18 alin. (1) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Grupul de Lucru pentru Tehnologia Informaţiei, denumit în continuare G.L.I.T., în coordonarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională (C.T.E.), constituit potrivit dispoziţiilor Hotărârii nr. 941/2013 privind organizarea şi funcţionarea Comitetului Tehnico-Economic pentru Societatea Informaţională.

(2) în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, G.L.I.T. are următoarele obiective principale:

a) finalizarea, în termen de 3 luni, a unei evidenţe clare a inventarului de echipamente şi aplicaţii IT din administraţia publică centrală;

b) elaborarea şi prezentarea spre aprobare, în termen de 5 luni, a unui plan naţional pe termen lung (2015-2018) de reducere şi eficientizare a cheltuielilor de suport IT;

c) elaborarea şi prezentarea spre aprobare C.T.E. a unor propuneri de soluţii privind alocarea şi securizarea bugetelor IT, prin eliminarea posibilităţii direcţionării eforturilor către alte tipuri de cheltuieli;

d) elaborarea şi prezentarea spre aprobare CT.E. a propunerilor de măsuri urgente privind stimularea investiţiilor în zone critice IT, prin alocări şi realocări bugetare;

e) identificarea şi propunerea unor soluţii informatice alternative, cu accent pe folosirea de soluţii de tip open source;

f) sprijinirea şi coordonarea eforturilor de implementare a Strategiei privind Agenda Digitală pentru România 2020.

Art. 2. - (1) G.L.I.T. este coordonat de un reprezentant desemnat de C.T.E.

(2) Din componenţa G.L.I.T. fac parte şefii structurilor de tehnologia informaţiei din cadrul fiecărui minister sau, în cazul în care nu există o astfel de structură, specialiştii IT responsabili de administrarea sistemelor informatice.

(3) în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii, conducătorii instituţiilor publice desemnează, prin ordin, reprezentanţii acestora în cadrul G.L.I.T.

Art. 3. - (1) G.L.I.T se reuneşte în şedinţe ordinare lunare sau ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.

(2) G.L.I.T. Întocmeşte rapoarte şi face propuneri pe care le înaintează periodic spre aprobare C.T.E., pentru a fi transmise Guvernului,

(3) Convocarea în şedinţe ordinare şi extraordinare se face prin grija Cancelariei Primului-Ministru, care asigură secretariatul tehnic al G.L.I.T

Art. 4. - (1) La şedinţele G.L.I.T. pot participa şi reprezentanţi ai altor entităţi publice, desemnaţi prin ordin al conducătorului instituţiei/autorităţii publice.

(2) în cadrul primei reuniuni, G.L.I.T. aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 iulie 2015.

Nr. 170.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 254/2014 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

 

Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: Aprobarea modificării anexei nr. 2 la Memorandumul cu tema “Aprobarea Strategiei de continuare a Proiectului Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă prin organizarea unei proceduri de selecţie de investitori”, aprobat în şedinţa Guvernului din data de 24 iunie 2015,

în temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Decizia prim-ministrului nr. 254/2014 privind înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 22 august 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Comisia este condusă de ministrul energiei, Întreprinderilor Mici şi mijlocii şi mediului de afaceri, care are calitatea de preşedinte.”

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 iulie 2015.

Nr. 172.

 

ANEXĂ

(Anexa la Decizia nr. 254/2014)

 

COMPONENŢA

Comisiei interministeriale pentru Proiectul Unităţile 3 şi 4 CNE Cernavodă

 

1. Ministrul energiei, Întreprinderilor Mici şi mijlocii şi mediului de afaceri - preşedinte

2. Ministrul economiei, comerţului şi turismului - membru

3. Secretar de stat, Ministerul Afacerilor Externe - membru

4. Secretar de stat, Ministerul Finanţelor Publice - membru

5. Director general, Direcţia generala administrare societăţi comerciale, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri - membru

6. Director general, Direcţia generală energie şi mediu, Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri - membru

7. Director general, Societatea “Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale OPCOM” - S.A. - membru

8. Director general, Societatea Naţională “Nuclearelectrica” - S.A. - membru

9. Reprezentant al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. - membru.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea doamnei Alina-Oana Oprişan în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

 

Având în vedere dispoziţiile art. 261 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 20 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2011,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Alina-Oana Oprişan se numeşte în funcţia de consilier de soluţionare a contestaţiilor în domeniul achiziţiilor publice în cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 iulie 2015.

Nr. 173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare

al acestuia

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.110/2010 privind componenţa, atribuţiile şi modul de organizare ale Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Anexa nr. 1 la Decizia prim-ministrului nr. 53/2011 privind aprobarea componenţei Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 301 din 2 mai 2011, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 14 iulie 2015.

Nr. 174.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 te Decizia nr. 53/2011)

 

COMPONENŢA

Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

 

Nr. crt.

Instituţia/Autoritatea publică responsabilă

Membru permanent

Membru supleant

1.

 Cancelaria Primului-Ministru

. Meleşcanu Teodor-Viorel, consilier de stat

 

2.

Ministerul Afacerilor Interne

- comisar-şef de poliţie Udeanu Cătălina, şef centru de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice

- comisar de poliţie Merlă Nicolae, reprezentant Punct Naţional de Contact

- inspector principal de poliţie Pîrvuleţu Marius Eugen, Secretariatul tehnic al Grupului de lucru interinstituţional pentru protecţia infrastructurilor critice

 

3.

Ministerul Economiei, Comerţului şi Turismului

- Anghel Ruxandra, director al Direcţiei industria de apărare şi probleme speciale

- Bumbacea Lucian, consilier Compartiment

Infrastructură critică

 

4.

 Ministerul pentru Societatea Informaţională

- Bădic Ion-Sorin, coordonator probleme speciale, şef structură de securitate

 

5.

 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

- Leahu Gabriel, secretar general

 

Popescu Antoaneta, director al Direcţiei generale politici şi programe CDI/ANCSI

6.

 

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

 

- Negru Olimpia Simona, director Direcţia managementul riscului la inundaţii şi siguranţei barajului

- Gheorghe Constantin, director

 

7.

Ministerul Sănătăţii

- Colonel Grecu Valentin, şef compartiment Probleme Speciale NATO şi Infrastructură Critică

- Ene Marinei Ciprian, consilier

 

8.

Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

- colonel Nedelcu Vasile, specialist STS

- lt. col. ing. Gheorghe Alexandru-Cristian, specialist STS

 

9.

Serviciul de Informaţii Externe

*

 

10.

Serviciul Român de Informaţii

*

 

11.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

- Timofte Radu, şef Centru operativ pentru situaţii de urgenţă

- Enache Florentina, manager public

- Geymant Andrei, consilier

- Burcea Adina, consilier

12.

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

- Dumitrache Bogdan Mircea, secretar general

- Neagu Monica, director Direcţia de audit

Ladunca Ştefan, consilier juridic Compartiment pentru documente speciale

13.

Ministerul Apărării Naţionale

- colonel Rădulescu Stelian, şef birou Infrastructură critică

- colonel inginer Recoşeanu Gigel, expert

- locotenent colonel Drugău Inocenţiu, expert

- colonel Constantinescu Valentin, expert

- colonel Bălaşa Paul, expert

- colonel inginer Iorga Fănel Eduard, expert

14.

Ministerul Transporturilor

- Marin Eugen, şef Serviciu probleme speciale

- Achim Daniel, expert

15.

Agenţia Spaţială Română

- Piso Marius-Ioan, preşedinte ROŞA

- Nistor Cosmin Constantin, director Sistem informatic

 

16.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

- Valeriu Nica, şef serviciu

Ciprian Bărbulescu, consilier

17.

Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

- Sandu Mircea-Dumitru, consilier

 


*) Sunt desemnaţi prin ordin al conducătorului instituţiei respective.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea formularului “Cec pentru ridicare numerar multiplu”, prevăzut în anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. I, - La punctul 6 de la “Caracteristicile, modul de utilizare şi de păstrare a formularului «Cec pentru ridicare numerar multiplu»“, prevăzut în anexa nr. 1 b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:

“6. Se întocmeşte în două exemplare, în lei, cu două zecimale, din care un exemplar se prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru ridicarea de numerar şi un exemplar rămâne la instituţia publică. Răspunderea pentru situaţiile în care datele înscrise de instituţia publică în cele două exemplare ale cecului pentru ridicare numerar multiplu sunt diferite revine exclusiv persoanelor desemnate de instituţia publică să semneze şi ştampileze documentul în rubrica «Instituţie publică - Semnătura şi ştampila».”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 8 iulie 2015.

Nr. 805.

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile

 

Luând în considerare prevederile art. 1 din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/2013 privind delegarea de competenţă şi desemnarea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca organism tehnic specializat pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum şi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul de certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 955/2011 pentru aprobarea modelului de certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 855 din 5 decembrie 2011, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 iulie 2015.

Nr. 841.


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

 

ROMÂNIA

 

 

 

ROMANIAN CAA

 

 

 

 

AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMÂNĂ

 

 

 

CERTIFICAT DE AUDITOR

DE SECURITATE A AVIAŢIEI CIVILE

 

Nr. RO/ASAvC .............din.....................

 

 

 

            Având în vedere prevederile ari. 3 alin (2) lit. p) şi art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2011 privind controlul calităţii în domeniul securităţii aviaţiei civile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 149/2012, şi art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.547/20J3 privind delegarea de competenţa şi desemnarea Regiei Autonome “Autoritatea Aeronautică Civilă Română” ca organism tehnic specializai pentru exercitarea unor atribuţii ce revin autorităţii competente în domeniul securităţii aviaţiei civile, la nivel naţional, precum ţi pentru stabilirea unor măsuri necesare realizării acestei delegări de competenţe,

 

 

 

            Autoritatea Aeronautică Civilă Română emite prezentul Certificat de auditor de securitate a aviaţiei civile

 

 

d-ne(d-lui)________________________

 

 

născut(ă) la data de ..................., în ..............................

 

Titularul beneficiază de toate drepturile stabilite de legislaţia în vigoare.

 

 

Emitent,

(Semnătura şi ştampila)

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

 

Văzând Referatul comun de aprobare nr. 7.306/2015 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios şi al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în scopul aplicării unitare de către unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie a dispoziţiilor legale referitoare la ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi,

în temeiul art. 7 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Metodologia de calcul al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (proba C), prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplică unităţilor sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a autorităţilor administraţiei publice locale, a ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie.

Art. 5. - Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, precum şi a altui personal de specialitate cu studii superioare din unităţile sanitare publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 27 noiembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentului ordin se abrogă.

Art. 6. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios, celelalte structuri din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare direct subordonate Ministerului Sănătăţii, unităţile sanitare al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale, precum şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Alin Iulian Tucmeanu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 iulie 2015.

Nr. 869.

 

ANEXA Nr. 1

 

METODOLOGIE

privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi se face numai pe posturi normate şi vacante sau temporar vacante, potrivit legii şi prezentei metodologii.

Art. 2. - Posturile vacante sau temporar vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice se ocupă numai prin concurs/examen, potrivit dispoziţiilor legale şi prezentei metodologii.

 

CAPITOLUL II

Organizarea concursurilor şi modul de ocupare a posturilor şi funcţiilor ca urmare a acestor concursuri

 

SECŢIUNEA 1

Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist

 

Art. 3. - (1) Concursul/Examenul pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist se organizează la nivelul unităţii sanitare publice care are în statul de funcţii postul vacant.

(2) Posturile se publică la concurs cu precizarea gradului profesional şi a atestatelor de studii complementare pe care trebuie să le deţină candidaţii, după cum urmează:

a) pentru posturile de medic concurează medici cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea respectivă, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul;

b) pentru posturile de medicină generală/medicină de familie concurează medici de medicină generată cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea medicină generală/medicină de familie, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire;

c) pentru posturile de medic dentist concurează medici dentişti cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea stomatologie generală, rezidenţi aflaţi în ultimul an de pregătire;

d) pentru posturile de farmacişti concurează farmacişti cu drept de liberă practică, specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea farmacie, farmacişti rezidenţi aflaţi În ultimul an de pregătire;

e) pentru posturile de biolog, biochimist şi chimist candidează, după caz, biologi, biochimişti, chimişti debutanţi, biologi, biochimişti, chimişti, respectiv biologi, biochimişti, chimişti specialişti sau principali.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), unităţile sanitare aflate în subordonarea sau coordonarea ministerelor ori instituţiilor cu reţea sanitară proprie pot introduce criterii specifice.

(4) în situaţia în care, în urma concursului organizat în temeiul prezentei metodologii, nu s-au prezentat candidaţi pentru unul sau mai multe posturi vacante, posturile se pot publica din nou la concurs cu respectarea prevederilor prezentei metodologii, fără precizarea gradului profesional şi a atestatelor de studii complementare.

(5) în cazul prevăzut la alin. (4), managerul unităţii va prezenta ordonatorului de credite imediat superior, cu ocazia solicitării privind aprobarea organizării concursului, anunţul de concurs organizat anterior în temeiul alin. (2) şi copia procesului-verbal în care a fost consemnat rezultatul concursului.

(6) Candidaţii susţin concursul în baza tematicii anunţate de unitatea sanitară care a publicat postul în vederea scoaterii la concurs.

Art. 4. - Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante se aprobă de către conducătorul unităţii, în urma obţinerii:

a) avizului consultativ al organizaţiilor profesionale - colegiul medicilor, colegiul medicilor dentişti, respectiv colegiul farmaciştilor, al ordinului biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, după caz;

b) aprobării ordonatorului de credite imediat superior, în funcţie de subordonare.

Art. 5. - (1) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizelor prevăzute la art. 4 unitatea va face demersurile pentru asigurarea publicităţii concursului.

(2) Publicarea în vederea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti se face la solicitarea unităţilor sanitare.

(3) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante din cercetarea ştiinţifică medicală se organizează cu avizul Academiei de Ştiinţe Medicale. Concursul se desfăşoară cu respectarea prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului din cercetare-dezvoltare.

(4) Anunţul de concurs este întocmit de către unitatea sanitară, indiferent de subordonare, este dat publicităţii simultan într-un ziar central cu profil medical agreat de către Ministerul Sănătăţii şi este postat pe pagina de internet a unităţii sanitare şi afişat la sediul acesteia.

(5) Anunţul de concurs va cuprinde:

a) unitatea sanitară, gradul profesional şi specialitatea postului vacant şi a atestatelor de studii complementare pe care trebuie să le deţină candidaţii;

b) condiţii de înscriere (nu se admite îngrădirea participării în funcţie de domiciliu, vârstă, sex, religie sau de locul de muncă al candidaţilor, cu excepţia ministerelor cu reţea sanitară proprie pentru care existau reglementări legislative specifice);

c) pentru funcţiile de şef de secţie, şef de laborator, şef de compartiment din unităţile sanitare publice fără paturi, precum şi pentru funcţia de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi se pot înscrie numai candidaţi care au obţinut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la ordin;

d) condiţiile pe care le oferă unitatea sanitară;

e) conţinutul dosarului de înscriere şi locul de înscriere conform prezentei metodologii;

f) tematica de concurs;

g) termen de înscriere - 15 zile calendaristice de la data publicării, cu respectarea prevederilor alin. (4). În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidaţii vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile;

h) cuantumul taxei de concurs.

Art. 6. - (1) înscrierea la concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea sanitară care a publicat postul vacant pentru concurs.

(2) în vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidatul va depune la unitatea sanitară care a publicat postul un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;

b) copia de pe diploma de medic, medic dentist, farmacist, după caz, biolog, biochimist, chimist şi adeverinţă/certificat de confirmare în gradul profesional;

c) copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;

d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1)lit. d)orie), respectiv la art. 618 alin. (1)lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România;

e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;

f) cazierul judiciar;

g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;

h) chitanţa de plată a taxei de concurs.

(3) Unităţile sanitare la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la concurs verifică şi confirmă documentele din dosarele respective.

(4) Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

(5) Situaţia privind dosarele admise sau respinse se afişează la sediul unităţii.

(6) Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare din momentul afişării, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de 2 zile lucrătoare de la depunere.

Art. 7. - (1) Comisiile de concurs sunt formate din:

a) pentru spitalele clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice, spitale judeţene:

1. preşedinte - medic primar, cadru didactic cu funcţie de predare în disciplina de profil sau, după caz, medic dentist primar, farmacist primar, biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului;

2. membri:

- un cadru didactic cu funcţie de predare în disciplina de profil, cu titlul egal sau mai mic decât al preşedintelui, ori medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar, farmacist primar, ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului;

- un medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului;

3. reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, în funcţie de subordonare;

4. secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist;

b) pentru celelalte unităţi sanitare:

1. preşedinte - medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal, în specialitatea postului;

2. membri:

- medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului;

- medic primar în specialitatea postului respectiv, medic dentist primar sau farmacist primar ori, după caz, un biolog, biochimist, chimist, cu grad principal în specialitatea postului desemnat de către organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti din care face parte;

3. reprezentantul ordonatorului de credite superior ierarhic, în funcţie de subordonare;

4. secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist.

(2) în cazul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de medici sau medici dentişti în structurile UPU-SMURD ori CPU, şeful structurii respective ori înlocuitorul legal al acestuia este membru în comisia de examinare a candidaţilor şi are drept de notare numai în cazul în care deţine gradul de primar de minimum un an în specialitatea postului publicat la concurs.

(3) Pentru unităţile sanitare publice din subordinea administraţiei publice locale, din comisie va face parte şi un

reprezentant al direcţiei de sănătate publică din judeţul în care are sediul unitatea sanitară publică sau din municipiul Bucureşti.

(4) Reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale, ai direcţiei de sănătate publică, ai ministerului ori ai instituţiei cu reţea sanitară proprie, precum şi cei ai Ministerului Sănătăţii nu notează candidaţii, având statut de observator.

(5) în situaţia în care în cadrul unităţii sanitare publice nu există specialişti în profilul postului scos la concurs, în comisia de concurs pot fi cooptaţi specialişti din afara unităţii.

(6) Comisiile de concurs sunt propuse de către conducătorul unităţii sanitare care a publicat posturile la concurs şi sunt aprobate de ordonatorul de credite superior ierarhic, prin act administrativ al conducătorului acestuia, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea propunerilor.

(7) Propunerile se înaintează imediat după rezolvarea contestaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6), precizându-se numărul candidaţilor pentru fiecare post.

(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 3 membri, dintre care cel puţin un membru trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul în care urmează să se ocupe postul vacant, şi este constituită prin act administrativ al conducătorului unităţii sanitare publice care a publicat postul la concurs.

(9) Comisia de soluţionare a contestaţiilor are în componenţa sa un membru supleant pentru situaţia de incompatibilitate a unuia dintre membrii titulari ai comisiei.

(10) Exercitarea calităţii de membru al comisiei de concurs sau al comisiei de contestaţii reprezintă atribuţie de serviciu şi nu este remunerată suplimentar.

Art. 8. - (1) Calitatea de membru în comisia de concurs este incompatibilă cu calitatea de membru în comisia de soluţionare a contestaţiilor.

(2) Nu pot fi membri în comisia de concurs sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor persoanele care au calitatea de:

a) soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi;

b) au relaţii cu caracter patrimonial sau interese patrimoniale cu oricare dintre candidaţi.

(3) Situaţia de incompatibilitate poate fi sesizată de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi, de conducătorul instituţiei publice organizatoare a concursului sau de orice altă persoană interesată. În acest caz, conducătorul unităţii sanitare publice constată situaţia de incompatibilitate şi ia măsuri de înlocuire, în termen de două zile de la data sesizării, a membrului respectiv cu o altă persoană care să îndeplinească condiţiile cerute.

Art. 9. - (1) Concursurile se susţin în faţa comisiilor de examinare constituite potrivit dispoziţiilor din anexa nr. 2 la ordin.

(2) Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului.

Art. 10. - (1) Rezultatul concursului, indiferent de categoria posturilor publicate pentru care s-a concurat, se consemnează într-un proces-verbal şi se comunică candidaţilor în termen de 24 de ore de la terminarea concursului.

(2) După comunicarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în scris, în termen de două zile lucrătoare la sediul unităţii, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

(3) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se comunică tot în scris de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.

Art. 11. - (1) în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, candidaţii care la proba scrisă a examenului de specialitate prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 3 la ordin nu au

obţinut minimum 60 de puncte vor fi declaraţi respinşi şi nu vor continua concursul.

(2) în urma susţinerii tuturor probelor vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 120 de puncte.

Art. 12. - (1) Clasamentul candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post publicat pentru care s-a candidat.

(2) Obţinerea postului se face strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.

(3) în cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare (aceeaşi specialitate, acelaşi loc de muncă), clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.

Art. 13. - (1) Concursul pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist se validează de către conducătorul unităţii care a publicat postul, iar catalogul definitiv se afişează la avizierul unităţii respective.

(2) Contestaţiile privind modul de validare a concursului se adresează autorităţilor administraţiei publice locale sau instituţiilor/ministerelor cu reţea sanitară proprie, respectiv Ministerului Sănătăţii, în funcţie de subordonare, în termen de 5 zile de la afişarea rezultatelor finale.

(3) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face în termen de 15 zile de la depunerea acestora.

Art. 14. - (1) în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist, încadrarea candidaţilor declaraţi promovaţi se face prin act administrativ al conducătorului unităţii care a organizat concursul

(2) Actul administrativ se emite în termen de 5 zile de la validarea concursului, încadrarea urmând a se face în termen de maximum 15 zile de la emiterea actului.

Art. 15. - (1) Medicii, medicii dentişti, farmaciştii, biologii, biochimiştii şi chimiştii care nu se prezintă în termenul stabilit la posturile pentru care au candidat pierd dreptul câştigat prin concurs.

(2) în cazul în care neprezentarea se datorează unor situaţii obiective, unitatea poate prelungi termenul de prezentare la post cu 30 de zile.

Art. 16. - Încadrarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor declaraţi promovaţi în urma concursului se face de către conducătorul unităţii care a organizat concursul, pe bază de contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Organizarea şi desfăşurarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante sau temporar vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist

 

Art. 17. - Organizarea examenului/concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a posturilor vacante sau temporar vacante se aprobă de către conducătorul unităţii, cu avizul ordonatorului de credite imediat superior, în funcţie de subordonare.

Art. 18. - (1) Anunţul de examen/concurs întocmit de unitatea sanitară, indiferent de subordonare, va fi dat publicităţii simultan într-un ziar local şi va fi postat pe pagina de internet a unităţii sanitare, respectiv afişat la sediul acesteia.

(2) Anunţul de examen/concurs va cuprinde:

a) unitatea sanitară, gradul profesional şi specialitatea postului vacant, perioada pentru care se organizează examenul/concursul, cu precizarea, după caz, a atestatelor de studii complementare pe care trebuie să le deţină candidaţii;

b) condiţii de înscriere (nu se admite îngrădirea participării în funcţie de domiciliu, vârsta, sex, religie sau de locul de muncă

al candidaţilor, cu excepţia ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie pentru care există reglementări legislative specifice);

c) condiţiile pe care le oferă unitatea sanitară;

d) conţinutul dosarului de înscriere şi locul de înscriere conform prezentei metodologii;

e) tematica de concurs;

f) termenul de înscriere - 10 zile calendaristice de la data publicării;

g) cuantumul taxei de examen/concurs.

Art. 19. - (1) înscrierea la examen/concurs pentru toate categoriile de posturi publicate se face la unitatea sanitară care a publicat postul.

(2) în vederea înscrierii pentru concurs, a cărui publicitate a fost asigurată conform legii, candidatul va depune la unitatea sanitară care a publicat postul un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 6 alin. (2).

(3) Unităţile sanitare la nivelul cărora s-au depus dosarele de înscriere la concurs vor verifica şi vor confirma documentele din dosarele respective.

(4) Pentru dosarele incomplete se stabileşte un termen de două zile lucrătoare pentru completarea lor.

(5) Ulterior expirării termenului prevăzut la alin. (4) nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping.

(6) Situaţia privind dosarele admise sau respinse se afişează la sediul unităţii.

(7) Contestaţiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de două zile lucrătoare de la afişare, conducătorului unităţii care are obligaţia de a le soluţiona în termen de două zile lucrătoare de la depunere.

Art. 20. - (1) Comisiile de examen/concurs vor fi formate din:

a) preşedinte: - un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist, chimist principal din specialitatea postului;

b) membri:

- un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist, chimist principal din specialitatea postului;

- un medic primar sau, după caz, medic dentist ori farmacist primar, respectiv un biolog, biochimist, chimist principal din specialitatea postului, desemnat de organizaţia profesională judeţeană sau a municipiului Bucureşti;

c) directorul medical al unităţii;

d) secretar - medic, medic dentist, farmacist sau, după caz, biolog, biochimist ori chimist.

(2) Directorul medical şi secretarul comisiei nu notează candidaţii.

(3) Din comisiile de examinare nu pot face parte persoane care se înrudesc cu candidaţii, până la gradul al IV-lea, sau care au relaţii cu caracter patrimonial ori interese patrimoniale cu oricare dintre candidaţi.

(4) în cazul concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante de medici sau medici dentişti în structurile UPU-SMURD ori CPU, şeful structurii respective sau înlocuitorul legal al acestuia este membru în comisia de examinare a candidaţilor şi are drept de notare numai în cazul în care deţine titlul de specialist în specialitatea postului publicat la concurs.

(5) Comisiile de examen/concurs sunt aprobate de managerul unităţii prin act administrativ, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

Art. 21. - (1) Examenul/Concursul se susţine în faţa comisiei de examen constituite în conformitate cu art. 20.

(2) Examenul/Concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la publicarea anunţului, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.

(3) Examenul/Concursul cuprinde:

a) o probă scrisă, care cuprinde 5 întrebări din tematica anunţată, fiecare întrebare fiind punctată cu 20 de puncte; şi

b) o probă practică/clinică, după caz, pentru care se acordă punctajul maxim de 50 de puncte.

Art. 22. - În urma susţinerii tuturor probelor de examen/concurs sunt declaraţi promovaţi candidaţii care au realizat un punctaj minim de 100 de puncte.

Art. 23. - (1) Clasamentul candidaţilor promovaţi se întocmeşte pentru fiecare post publicat şi pentru care s-a candidat, obţinerea postului respectiv făcându-se strict în ordinea descrescătoare a punctajului realizat.

(2) în cazul în care au fost publicate mai multe posturi similare, acelaşi grad şi aceeaşi specialitate, acelaşi loc de muncă, clasificarea se va face pe grupul de posturi publicate.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

 

Art. 24. - Funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, precum şi funcţia de farmacist-şef din unităţile sanitare publice cu paturi se ocupă pe bază de concurs, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările ulterioare.

Art. 25. - (1) La concursurile pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi se prezintă, după caz, medici, farmacişti, biologi, chimişti, biochimişti specialişti cu o vechime de cel puţin 5 ani în specialitatea respectivă. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării şi încadrării ca specialist.

(2) Funcţia de farmacist-şef din spitalele publice se ocupă în condiţiile legii de către farmacişti cu minimum 2 ani de experienţă profesională.

(3) Medicii, farmaciştii, biologii, biochimiştii, chimiştii, cu vârsta de peste 65 de ani, nu pot participa la concurs şi nu pot fi numiţi în funcţiile de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi.

Art. 26. - În cazul în care la concurs nu se prezintă niciun candidat în termenul legal, funcţia va fi ocupată cu delegaţie pe o perioadă de maximum 6 luni, prin decizia conducătorului unităţii, perioadă în care se reiau procedurile de concurs.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Ocuparea posturilor prin integrare clinică

 

Art. 27. - (1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcţionează în unităţile sanitare beneficiază de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă în respectiva unitate sanitară, în limita posturilor normate, vacante şi bugetate existente în statele de funcţii ale acestora.

(2) Solicitările cadrelor didactice, însoţite de adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior medical, cu precizarea catedrei şi a disciplinei unde funcţionează şi a certificatului de specialist/primar, sunt depuse la unitatea sanitară.

(3) Solicitările prevăzute la alin. (2) sunt comunicate spre aprobare consiliului de administraţie al unităţii, care va aproba aceste încadrări numai în secţiile/compartimentele cu paturi sau cabinetele din specialitatea în care este confirmat cadrul didactic. Încadrarea se face prin contract de muncă cu durată nedeterminată.

Art. 28. - (1) Personalul didactic medico-farmaceutic de la catedrele/disciplinele care funcţionează în alte unităţi decât cele sanitare poate beneficia de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă în unităţi sanitare publice, în condiţiile prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1), după obţinerea aprobării consiliului de administraţie al unităţii se va solicita şi aprobarea Ministerului Sănătăţii.

Art. 29. - (1) Personalul didactic medico-farmaceutic care a beneficiat de încadrare prin cumul de funcţii cu jumătate de normă o perioadă mai mare de 5 ani în unităţi sanitare publice poate continua activitatea cu normă întreagă în unitatea sanitară respectivă, la cerere. Cererea va fi însoţită de avizul instituţiei de învăţământ superior medical, de renunţarea la calitatea de cadru didactic, în cazul aprobării solicitării de trecere în reţeaua sanitară.

(2) Solicitările prevăzute la alin. (1) sunt aprobate de către consiliul de administraţie al unităţii sanitare, în limita posturilor normate, vacante şi bugetate în statul de funcţii al unităţii. Unitatea sanitară va informa Ministerul Sănătăţii cu privire la întregirea normei respectivei persoane.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 30. - Întreaga responsabilitate privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante revine atât conducătorului unităţii care organizează concursul, cât şi comisiei de concurs.

Art. 31. - Taxa de concurs este stabilită la valoarea de 150 lei pentru fiecare participant.

Art. 32. - Trecerea din reţeaua de cercetare ştiinţifică medicală în reţeaua de asistenţă medicală se face prin concurs organizat conform prevederilor prezentei metodologii.

Art. 33, - Angajarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, pensionari de invaliditate care îşi redobândesc capacitatea de muncă şi sunt depensionaţi, se face fără concurs, în unitatea în care au funcţionat anterior pensionării, conform prevederilor legale.

Art. 34. - Detaşarea medicilor, medicilor dentişti, farmaciştilor, biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor se face de către unităţile sanitare publice interesate, în condiţiile legii.

Art. 35. - Ministerul Sănătăţii poate detaşa personal sanitar, indiferent de subordonarea unităţii sanitare în care este încadrat, în caz de epidemii, calamităţi sau în alte situaţii deosebite, declarate conform reglementărilor legale în vigoare, cu acordul celui în cauză.

Art. 36. - Dispoziţiile prezentei metodologii nu afectează drepturile câştigate de medici, medici dentişti, farmacişti, biologi, biochimişti, chimişti şi ceilalţi specialişti cu studii superioare, sub regimul actelor normative anterioare.

Art. 37. - (1) Medicii, medicii dentişti, farmaciştii, biologii, biochimiştii şi chimiştii care sunt disponibilizaţi potrivit legii din unităţile sanitare publice pot ocupa fără concurs un post vacant într-o altă unitate sanitară publică din localitate, din judeţul respectiv sau din alte judeţe, în cazul în care postul a fost publicat la concurs şi nu s-au înscris candidaţi.

(2) Orice alt post se poate ocupa numai prin concurs.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

privind desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi

 

Pentru ocuparea posturilor vacante de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unităţile sanitare publice şi pentru ocuparea funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi, concursul va consta în următoarele probe: proba scrisă (A), proba clinică sau practică (B), analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C).

Probele se susţin în următoarea ordine:

1. analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (C);

2. proba scrisă (A);

3. proba clinică sau practică (B).

Calcularea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice se face de comisia de concurs pe baza documentelor depuse de candidaţi.

Candidaţii vor semna de luare la cunoştinţă a punctajului obţinut la analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, înainte de susţinerea probelor A şi B.

A. Proba scrisă (obligatorie) se desfăşoară pe durata a 3 ore şi este:

1. secretă şi constă din 10 întrebări alcătuite de comisia de concurs pentru fiecare specialitate, prin extragerea a 10 subiecte din tematica probei scrise;

2. eliminatorie, cu un punctaj minim de promovare de:

a) 60,00 de puncte pentru cei care concurează pentru ocuparea unor posturi de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist;

b) 70,00 de puncte pentru cei care concurează pentru ocuparea postului de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.

Candidaţii nu au voie să păstreze cărţi sau alte materiale informative. Tragerea la sorţi a subiectelor de concurs se va desfăşura în prezenţa comisiei de concurs, în sala de concurs.

Preşedintele comisiei de concurs va depune într-o urnă bilete conţinând fiecare un număr corespunzător subiectelor din tematica probei scrise. Primul candidat, în ordine alfabetică, va extrage din urnă 10 bilete care vor fi semnate atât de candidat, Cât şi de preşedintele comisiei de concurs, după care comisia se retrage pentru a formula 10 întrebări mai succinte din cele 10 subiecte mari extrase, a căror tratare se va putea încadra în timpul de 3 ore prevăzut pentru proba scrisă.

Secretizarea lucrărilor se va face de către fiecare candidat în parte, prin introducerea unui bilet ce conţine datele de identificare (nume, prenume, numărul şi seria BI/CI) în plicul situat în partea interioară a coperţii.

Înainte de introducerea biletului în plic, secretarul comisiei de concurs va verifica datele înscrise pe acesta, apoi va lipi plicul şi va aplica ştampila stabilită de comisie, astfel încât să cuprindă şi o porţiune din afara plicului. Totodată, preşedintele comisiei de concurs va semna deasupra ştampilei.

Cele 10 subiecte stabilite de comisia de concurs vor fi dictate candidaţilor, iar aceştia le vor scrie la începutul fiecărei foi.

Terminarea enunţării ultimului subiect corespunde cu ora începerii probei.

În timpul probei scrise, candidaţii vor fi supravegheaţi, încălcarea disciplinei de concurs ducând la eliminarea din concurs a candidaţilor vinovaţi, comisia de concurs întocmind în acest sens un proces-verbal.

În timpul probei scrise comisia de concurs se retrage şi elaborează baremul de corectură, care va fi semnat de preşedinte şi de către membrii comisiei.

La sfârşitul celor trei ore, lucrările se strâng, se numără şi se depozitează într-un dulap care se va sigila.

Fiecare subiect va primi o notă între 0-10 puncte, astfel încât la această probă candidaţii pot obţine maximum 100 de puncte.

Deschiderea lucrărilor se va face imediat după corectare, în prezenţa candidaţilor, şi rezultatele se vor afişa la sediul comisiei de concurs.

Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba scrisă, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei.

După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei scrise, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.

Numai candidaţii care au obţinut minimum 60,00, respectiv 70,00 de puncte vor fi programaţi pentru următoarele probe, ceilalţi candidaţi vor fi declaraţi respinşi.

B. Proba clinică sau practică (în funcţie de particularităţile specialităţii şi ale postului scos la concurs)

La proba clinică sau practică se pot obţine maximum 100 de puncte, conform unui barem stabilit de comisia de concurs înainte de începerea probei. Punctajul minim de promovare este de 60,00 de puncte.

1. În cazul în care se susţine proba clinică, aceasta se va desfăşura într-o secţie de profil, în care candidaţii nu au avut acces în ultimele 30 de zile.

Candidaţii vor fi izolaţi într-o cameră sub supravegherea secretarului, timp în care comisia de concurs va alege câţiva pacienţi, de preferinţă dintre cei nou-internaţi, pe care îl examinează, le fixează diagnosticul şi întocmeşte pentru fiecare un buletin care cuprinde numele pacientului, numărul patului şi diagnosticul complet stabilit de comisie şi semnat de toţi membrii acesteia.

La alegerea pacienţilor se va avea în vedere ca diagnosticul să corespundă tematicii publicate.

Numele acestor pacienţi vor fi scrise pe câte un bileţel, iar candidaţii în serie de câte doi vor extrage din urnă, în faţa comisiei de concurs, biletul de examen, ce va fi semnat de preşedintele comisiei şi de candidat.

După aceasta, candidatul însoţit de cel puţin doi membri ai comisiei de concurs este condus la patul pacientului indicat pe bilet, pentru examinare, care va dura 20 de minute.

În timpul examinării, candidaţii pot solicita comisiei de concurs rezultatele examenelor paraclinice efectuate pacientului şi necesare pentru stabilirea diagnosticului.

După examinarea pacientului, candidatul este condus într-o încăpere izolată care asigură condiţii pentru a formula răspunsul. Candidatul va avea la dispoziţie 20 de minute pentru pregătirea expunerii şi va fi supravegheat permanent de secretarul comisiei de concurs.

Înainte de expunerea cazului, candidatul va scrie pe un bilet diagnosticul pacientului examinat, bilet pe care îl va semna împreună cu preşedintele comisiei de concurs.

După aceasta, candidatul face expunerea clinică a cazului, timp în care nu va fi întrerupt. Expunerea durează 20 de minute.

La sfârşitul expunerii, preşedintele comisiei de concurs arată candidatului buletinul cu diagnosticul stabilit de către comisie.

Pe perioada derulării probei clinice, foaia de observaţie a pacientului respectiv se păstrează de către preşedintele comisiei de concurs.

Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba clinică, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei. După expirarea termenului de soluţionare a contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei clinice, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.

2. În cazul în care se susţine proba practică, aceasta se va desfăşura potrivit celor menţionate în tematică şi conform criteriilor stabilite de fiecare comisie în funcţie de specialitate (număr de subiecte, timp de executare, expunere etc.).

Eventualele contestaţii se pot depune în scris, în termen de maximum o oră de la anunţarea punctajului obţinut la proba practică, iar comisia de concurs are obligaţia să răspundă în scris candidatului, în maximum 24 de ore de la înregistrarea contestaţiei. După expirarea termenului de soluţionare a

contestaţiilor, secretarul comisiei de concurs va întocmi catalogul probei practice, în care va consemna punctajele obţinute de fiecare candidat.

Conţinutul probei practice pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi chimişti va fi stabilit de comisie conform specificului specialităţii şi postului.

C. La punctajele obţinute în urma promovării probelor prevăzute la lit. A şi B se va adăuga un punctaj rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice, pe baza documentelor depuse de candidaţi la dosar, conform metodologiei cuprinse în anexa nr. 3 la ordin.

Catalogul definitiv va cuprinde punctajele de la probele A, B şi C. Vor fi declaraţi promovaţi candidaţii care au obţinut minimum 120 de puncte, respectiv 132 de puncte în cazul candidaţilor care concurează pentru ocuparea postului de medic şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.

După întocmirea catalogului definitiv şi a clasamentului pe posturi, conform opţiunii depuse de candidaţi la înscriere, se stabilesc candidaţii care vor ocupa posturile, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut. Comisia de concurs va consemna într-un proces-verbal modul de organizare şi desfăşurare a concursului.

 

ANEXA Nr. 3

 

METODOLOGIA DE CALCUL

al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice (proba C)

 

Nr. crt.

Activitatea profesională şi ştiinţifică

Punctajul

1.

Rezidenţiat prin concurs în specialitatea pentru care candidează

10 puncte

2.

Media la examenul de specialitate

*)

3.

Media la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar

**)

4.

 Doctorat

10 puncte

5.

 Doctorand la data concursului (atestat de rectoratul universităţii de medicină şi farmacie sau de Academia de Ştiinţe Medicale la data înscrierii la concurs)

5 puncte

6.

A două specialitate confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii

*)

7.

Fiecare atestat obţinut

5 puncte

8.

Activitate ştiinţifică, dovedită pe bază de adeverinţă cu totalul punctajului înregistrat la colegiul profesional, la care candidatul este în evidenţă în ultimii 5 ani

1/10 puncte din punctajul candidatului obţinut prin programele de educaţie medicală continuă, creditate de colegiile profesionale (se acordă maximum 50 de puncte)

9.

 Activitatea de organizare (minimum un an)

***)

a) manager de spital sau alte instituţii sanitare

3 puncte

b) funcţie de conducere în cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti

3 puncte

c) funcţie de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii sau în alte unităţi ale ministerului cu rol de management sanitar sau educaţional la nivel naţional

3 puncte

d) şef de secţie

2 puncte

e) şef de dispensar - policlinică

2 puncte

f) competenţă în managementul sanitar sau în conducerea serviciilor medicale ori sociale acordate în plus faţă de cele prevăzute la poziţia 7

4 puncte

10.

 membru al societăţii/asociaţiei de specialitate

3 puncte


*) Media obţinută la examenul de confirmare ca medic specialist se va înscrie astfel: în cazul notării de la 0 la 10 media se adună ca atare; În cazul notării de la 0 la 20 se vor scădea 10 puncte din media obţinută.

**) Media obţinută la examenul pentru obţinerea titlului de medic primar. ***) Pentru funcţiile de şef de secţie, şef de compartiment, şef de laborator şi farmacist-şef.

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 160.397/2015 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

având în vedere prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură,

în temeiul art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedurile specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Dumitru Lucian,

secretar general

 

Bucureşti, 10 iulie 2015.

Nr. 1.727.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.