MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 511/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 511         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 9 iulie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

469. - Hotărâre pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură

 

500. - Hotărâre pentru schimbarea finanţării reparaţiilor capitale la partea de imobil prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 648/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

505. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.509. - Ordin al directorului Serviciului Român de Informaţii pentru aprobarea Instrucţiunilor privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unităţi ale Serviciului Român de Informaţii

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe, Medicină veterinară, Arhitectură

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

în baza art. 174 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a art. 29-35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă criteriile minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe din domeniul de licenţă Sănătate, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă criteriile minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programul de studii universitare de Medicină veterinară din domeniul de licenţă Medicină veterinară, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă criteriile minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru programul de studii universitare de Arhitectură din domeniul de licenţă Arhitectură, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.477/2003 pentru aprobarea criteriilor minime obligatorii de autorizare şi acreditare pentru instituţiile de învăţământ superior din domeniile: medicină, medicină dentară, farmacie, asistenţi medicali, moaşe, medicină veterinară, arhitectură, precum şi pentru colegiile de asistenţi medicali generalişti, pentru formarea de bază, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004.

Prezenta hotărâre transpune art. 1 pct. 18, 23, 26, 29, 30, 31, 33 şi 35 din Directiva 2013/55/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale şi a Regulamentului (UE) nr. 1.024/2012 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de informare al pieţei interne (Regulamentul IMI”), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 354 din 28 decembrie 2013.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Mihai Cîmpeanu

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 469.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE MINIME OBLIGATORII

de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Medicină, Medicină dentară, Farmacie, Asistenţă medicală generală, Moaşe din domeniul de licenţă Sănătate

 

CAPITOLUL I

Programul de studii universitare de Medicină

 

1. Programul de studii universitare de Medicină care reprezintă formarea medicală de bază cuprinde 6 ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 360 de credite de studii transferabile şi constă în cel puţin 5.500 de ore de formare teoretică şi practică.

2. Programul de studii menţionat la pct. 1 conduce la dobândirea următoarelor cunoştinţe şi competenţe:

a) cunoştinţele corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează medicina şi o bună înţelegere a metodelor ştiinţifice, inclusiv a principiilor de măsurare a funcţiilor biologice, evaluarea datelor stabilite ştiinţific şi analiza lor;

b) cunoştinţele corespunzătoare despre structura, funcţiile şi comportamentul persoanelor sănătoase şi ale celor bolnave, precum şi relaţiile dintre starea de sănătate şi mediul social şi fizic al fiinţei umane;

c) cunoştinţele corespunzătoare despre disciplinele şi practicile clinice care oferă o imagine coerentă a afecţiunilor mintale şi fizice, a medicinei din perspectiva profilaxiei, diagnosticului, terapiei şi reproducerii umane;

d) experienţă clinică utilă în spitale, sub supraveghere corespunzătoare.

 

CAPITOLUL II

Programul de studii universitare de Medicină dentară

 

1. Programul de studii universitare de Medicină dentară care reprezintă formarea de bază cuprinde 6 ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 360 de credite de studii transferabile şi constă în 5.500 de ore de formare teoretică şi practică.

2. Programul de studii menţionat la pct. 1 conduce la dobândirea următoarelor cunoştinţe şi competenţe:

a) cunoştinţe corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează medicina dentară, precum şi o bună înţelegere a metodelor ştiinţifice, în special a principiilor de măsurare a funcţiilor biologice, de evaluare a faptelor stabilite ştiinţific şi de analiză a datelor;

b) cunoştinţe corespunzătoare despre constituţia, fiziologia şi comportamentul persoanelor sănătoase şi ale celor bolnave, precum şi influenţa pe care o au mediul natural şi mediul social asupra stării de sănătate a fiinţei umane, în măsura în care aceste elemente se raportează la medicină dentară;

c) cunoştinţe corespunzătoare despre structura şi funcţiile aparatului dento-maxilar (dinţi, maxilare, muşchi, structuri şi ţesuturi conexe), atât sănătoase, cât şi bolnave, precum şi raportul lor cu starea de sănătate generală şi bunăstarea fizică şi socială a pacientului;

d) cunoştinţe corespunzătoare despre disciplinele şi metodele clinice care oferă o imagine coerentă asupra afecţiunilor şi anomaliilor aparatului dento-maxilar (dinţi, maxilare, muşchi, structuri şi ţesuturi conexe), precum şi despre odontologie şi medicină dentară din perspectiva prevenţiei, profilaxiei, diagnosticului şi terapiei;

e) o experienţă clinică adecvată, sub supraveghere corespunzătoare.

3. Formarea de bază conferă competenţele necesare pentru toate activităţile de prevenire, diagnostic şi tratament privind anomaliile şi bolile dinţilor, gurii, maxilarelor şi ţesuturilor conexe.

4. Programul de studii menţionat la pct. 1 cuprinde cel puţin următoarele discipline:

A. Discipline fundamentale

- Chimie

- Fizică

- Biologie

B. Discipline medico-biologice şi discipline medicale generale - Anatomie

- Embriologie

- Histologie, inclusiv citologie

- Fiziologie

- Biochimie (sau Chimie fiziologică)

- Biofizică

- Anatomie patologică

- Patologie generală

- Farmacologie

- Microbiologie - Igienă

- Medicină preventivă şi epidemiologie

- Radiologie

- Fizioterapie

- Chirurgie generală

- Medicină internă, inclusiv pediatrie

- Otorinolaringologie

- Dermatovenerologie

- Psihologie generală - psihopatologie - neuropatologie - Anestezie

C. Discipline specific odonto-stomatologice

- Protetică dentară

- Materiale dentare

- Dentistică conservativă

- Dentistică preventivă

- Anestezie şi sedare în dentistică

- Chirurgie specială/Chirurgie oro-maxilo-facială

- Patologie specială

- Practică clinică odontostomatologică

- Pedodonţie

- Ortodonţie

- Parodontologie

- Radiologie dentară

- Ocluzie dentară şi funcţie maxilară/ocluzologie

- Organizare profesională, deontologie şi legislaţie, aspecte sociale ale practicii dentare şi sănătate orală şi medicină dentară comunitară.

Predarea uneia sau mai multor discipline se poate face comasat într-o singură disciplină.

 

CAPITOLUL III

Programul de studii universitare de Farmacie

 

1. Programul de studii universitare de Farmacie cuprinde cel puţin 5 ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 300 de credite de studii transferabile, dintre care cel puţin:

a) 4 ani de formare teoretică şi practică cu program integral;

b) în cursul sau la finalul formării teoretice şi practice, 6 luni de stagiu într-o farmacie deschisă publicului sau într-un spital, sub supravegherea serviciului farmaceutic al respectivului spital.

2. Programul de studii menţionat la pct. 1 cuprinde cel puţin următoarele discipline:

- Biologia plantelor şi animalelor

- Fizică

- Chimie generală şi anorganică

- Chimie organică

- Chimie analitică

- Chimie farmaceutică, inclusiv analiza medicamentelor

- Biochimie generală şi aplicată (medicală)

- Anatomie şi fiziologie; terminologie medicală

- Microbiologie

- Farmacologie şi farmacoterapie

- Tehnologie farmaceutică

- Toxicologie

- Farmacognosie

- Legislaţie şi, după caz. deontologie.

Repartizarea instruirii teoretice şi practice trebuie, pentru fiecare disciplină care figurează în programul minim de studii, să acorde suficientă importanţă, pentru a păstra caracterul universitar al instruirii.

 

CAPITOLUL IV

Programul de studii universitare de Asistenţă medicală generală

 

1. Programul de studii universitare de Asistenţă medicală generală constă în 4 ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 240 de credite de studii transferabile şi cel puţin 4.600 de ore de formare teoretică şi clinică, perioada de formare teoretică reprezentând cel puţin o treime, iar cea de formare clinică cel puţin jumătate din perioada minimă de formare. Se pot acorda exceptări parţiale profesioniştilor care au urmat o parte din formarea lor prin cursuri de nivel cel puţin echivalent.

2. Formarea teoretică se defineşte ca fiind partea din formarea de asistent medical general ist prin care asistenţii medicali formaţi dobândesc cunoştinţele, abilităţile şi competentele profesionale necesare.

3. Formarea teoretică este asigurată de personalul didactic calificat în materie de asistenţă medicală, precum şi de alte persoane competente, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior.

4. Formarea clinică se defineşte ca fiind partea din formare prin care asistentul medical generalist învaţă, în cadrul unei echipe, în contact direct cu un individ sănătos sau bolnav şi/sau cu o colectivitate, să organizeze, să acorde şi să evalueze asistenţa medicală global necesară, pe baza cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dobândite. Asistentul medical generalist format învaţă nu numai să lucreze în echipă, ci şi să coordoneze o echipă şi să organizeze asistenţa medicală globală, inclusiv educaţia sanitară a indivizilor şi a grupurilor mici în cadrul instituţiilor sanitare sau al colectivităţii.

5. Programul de studii menţionat la pct. 1 conduce la dobândirea următoarelor cunoştinţe şi competenţe:

a) cunoştinţe cuprinzătoare despre ştiinţele ce stau la baza asistenţei medicale generale, inclusiv o înţelegere suficientă a structurii organismului, funcţiilor fiziologice şi comportamentului persoanelor sănătoase şi ale celor bolnave, precum şi a relaţiilor dintre starea de sănătate şi mediul fizic şi social al fiinţei umane;

b) cunoştinţe despre natura şi etica profesiei, precum şi despre principiile generale privind sănătatea şi asistenţa medicală;

c) experienţă clinică adecvată; această experienţă, care ar trebui selectată pentru valoarea sa formatoare, ar trebui dobândită sub supravegherea unui personal asistent calificat şi în locuri în care numărul personalului calificat şi echipamentele sunt adecvate pentru asistenţa medicaiă care trebuie acordată pacientului;

d) capacitatea de a participa la formarea practică a personalului medical şi experienţa colaborării cu acest personal;

e) experienţa colaborării cu alţi profesionişti din sectorul medical.

6. Titlul de calificare de asistent medical generalist atestă că acesta este capabil să aplice cel puţin următoarele competenţe de bază:

a) competenţa de a diagnostica în mod independent asistenţa medicală necesară, pe baza cunoştinţelor teoretice şi clinice existente, şi de a planifica, organiza şi pune în aplicare asistenţa medicală în tratarea pacienţilor, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor menţionate la pct. 5, în vederea îmbunătăţirii practicii profesionale;

b) competenţa de a colabora în mod eficient cu alţi actori din sectorul sanitar, inclusiv prin participarea la formarea practică a personalului sanitar, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor menţionate la pct. 5;

c) competenţa de a oferi persoanelor, familiilor şi grupurilor de persoane informaţii care să le permită să aibă un stil de viaţă sănătos şi să se autoîngrijească, pe baza cunoştinţelor şi competenţelor menţionate la pct. 5;

d) competenţa de a iniţia în mod independent măsuri imediate pentru menţinerea în viaţă şi de a aplica măsuri în situaţii de criză sau de catastrofă;

e) competenţa de a oferi în mod independent consiliere, indicaţii şi sprijin persoanelor care necesită îngrijire şi persoanelor apropiate;

f) competenţa de a asigura în mod independent calitatea îngrijirii medicale şi evaluarea acesteia;

g) competenţa de a asigura o comunicare profesională exhaustivă şi de a coopera cu membrii altor profesii din domeniul sănătăţii;

h) competenţa de a analiza calitatea asistenţei acordate pentru a-şi îmbunătăţi practica profesională de asistent medical generalist.

7. Programul de studii prevăzut la pct. 1 cuprinde următoarele două părţi:

A. Instruire teoretică

a) Asistenţă medicală:

- Orientări şi deontologie

- Principii generale de sănătate şi asistenţă medicală

- Principii de asistenţă medicală în materie de:

- medicină generală şi specialităţi medicale;

- chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale;

- puericultura şi pediatrie;

- igiena şi îngrijirea mamei şi a nou-născutului;

- sănătate mintală şi psihiatrie;

- îngrijirea persoanelor în vârstă şi geriatrie.

b) Ştiinţe fundamentale: - Anatomie şi fiziologie

- Patologie

- Bacteriologie, virusologie şi parazitologie

- Biofizică, biochimie şi radiologie

- Dietetică

- Igienă:

- profilaxie;

- educaţie sanitară.

- Farmacologie

c) Ştiinţe sociale:

- Sociologie

- Psihologie

- Principii de administraţie

- Principii de predare

- Legislaţia socială şi sanitară

- Aspecte juridice ale profesiei

B. Instruire clinică

- Asistenţă medicală în materie de:

- medicină generală şi specialităţi medicale;

- chirurgie generală şi specialităţi chirurgicale;

- îngrijirea copiilor şi pediatrie;

- igiena şi îngrijirea mamei şi a nou-născutului;

- sănătate mintală şi psihiatrie;

- îngrijirea persoanelor în vârstă şi geriatrie;

- îngrijire la domiciliu.

Predarea uneia sau a mai multor discipline se poate face comasat într-o singură disciplină.

Instruirea teoretică se face în mod echilibrat şi coordonat cu instruirea clinică, astfel încât cunoştinţele şi competenţele să poată fi dobândite în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL V

Programul de studii universitare de Moaşă

 

1. Programul de studii universitare de Moaşă constă în 4 ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă şi cuprinde cel puţin 4.600 de ore de formare teoretică şi practică, cu cel puţin o treime din durata minimă constând în formare clinică.

2. Programul de studii menţionat la pct. 1 conduce la dobândirea următoarelor cunoştinţe şi competenţe:

a) cunoştinţe amănunţite despre ştiinţele pe care se bazează activităţile de moaşă, în special moşit, obstetrică şi ginecologie;

b) cunoştinţe corespunzătoare despre deontologia şi legislaţia relevantă pentru exercitarea profesiei;

c) cunoştinţe corespunzătoare de medicină generală (funcţii biologice, anatomie şi fiziologie) şi farmacologie în domeniul obstetricii şi al nou-născuţilor, precum şi cunoştinţe cu privire la relaţia dintre starea de sănătate şi mediul fizic şi social al fiinţei umane şi despre comportamentul acesteia;

d) experienţă clinică adecvată dobândită în instituţiile aprobate care capacitează moaşele să acorde îngrijiri antenatale, să asiste la naştere şi să se ocupe de urmările

acesteia în instituţii aprobate, să acorde supraveghere în faza imediat premergătoare naşterii şi la naştere, să acorde îngrijiri postnatale şi să efectueze manevre de resuscitare neonatală în aşteptarea unui medic, în mod independent şi pe propria răspundere, în măsura necesară şi în afara situaţiilor patologice;

e) o înţelegere corespunzătoare a formării personalului sanitar şi experienţa colaborării cu respectivul personal.

3. Programul de studii prevăzut la pct. 1 cuprinde următoarele două părţi:

A. Instruirea teoretică şi tehnică

a) Discipline de bază

- Noţiuni fundamentale de anatomie şi fiziologie

- Noţiuni fundamentale de patologie

- Noţiuni fundamentale de bacteriologie, virusologie şi parazitologie

- Noţiuni fundamentale de biofizică, biochimie şi radiologie

- Pediatrie, în special referitor la nou-născuţi

- Igienă, educaţie sanitară, medicină preventivă, diagnosticare timpurie

- Nutriţie şi dietetică, în special cu privire la femei, nou-născuţi şi sugari

- Noţiuni fundamentale de sociologie şi probleme de medicină socială

- Noţiuni fundamentale de farmacologie

- Psihologie

- Pedagogie

- Legislaţie medicală şi socială şi organizare medicală

- Deontologie şi legislaţie profesională

- Educaţie sexuală şi planificare familială

- Protecţia juridică a mamei şi copilului

b) Discipline specifice activităţilor moaşelor

- Anatomie şi fiziologie

- Embriologie şi dezvoltarea fătului

- Sarcină, naştere şi puerperalitate

- Patologie ginecologică şi obstetrică

- Pregătire pentru naştere şi maternitate, inclusiv aspectele psihologice

- Pregătire pentru naştere (inclusiv cunoaşterea şi folosirea echipamentului tehnic de obstetrică)

- Analgezie, anestezie şi resuscitare

- Fiziologia şi patologia nou-născutului

- îngrijirea şi supravegherea nou-născutului

- Factori psihologici şi sociali

B. Instruirea practică şi instruirea clinică

Această instruire se face sub supraveghere corespunzătoare:

- Consultarea femei lor însărcinate, inclusiv cel puţin 100 de examinări prenatale.

- Supravegherea şi îngrijirea a cel puţin 40 de parturiente.

- Asistarea de către studenţi la cel puţin 40 de naşteri; în cazul în care nu se poate ajunge la acest număr ca urmare a lipsei de femei în travaliu, poate fi redus la minimum 30, cu condiţia ca studentul să participe activ la încă 20 de naşteri.

- Asistarea la naşteri cu prezentare pelviană. În cazul în care acest lucru nu este posibil, ca urmare a numărului insuficient de naşteri cu prezentare pelviană, instruirea se face prin simulare.

- Practicarea epiziotomiei şi iniţierea în sutură. Iniţierea va cuprinde instruire teoretică şi exerciţii clinice. Practicarea suturii include sutura epiziotomiilor şi a rupturilor simple de perineu, care poate fi simulată în cazul în care este absolut necesar.

- Supravegherea şi îngrijirea a 40 de femei, care urmează să nască sau care au născut, având sarcini cu risc.

- Supravegherea şi îngrijirea, inclusiv examinarea, a cel puţin 100 de parturiente sănătoase şi nou-născuţi sănătoşi.

- Urmărirea şi îngrijirea nou-născutului necesitând îngrijiri speciale, inclusiv a celor născuţi prematur, a celor născuţi după termen, precum şi a celor subponderali sau bolnavi.

- îngrijirea femeilor care prezintă patologii ginecologice şi obstetricale.

- Iniţierea în îngrijirea medicală şi chirurgicală - Iniţierea va cuprinde instruire teoretică şi exerciţii clinice.

Instruirea teoretică şi tehnică (partea A a programului de studii) se face în mod echilibrat şi coordonat cu instruirea clinică (partea B a programului de studii), astfel încât cunoştinţele şi experienţele prevăzute în prezenta anexă să poată fi dobândite în mod corespunzător.

Instruirea clinică a moaşei (partea B a programului de studii) trebuie efectuată sub forma unor stagii controlate în cadrul spitalelor sau al altor servicii de sănătate autorizate de autorităţile sau organismele competente. În cursul acestei formări, viitoarele moaşe participă la activităţile serviciilor în cauză, în măsura în care aceste activităţi contribuie la formarea lor. Acestea sunt iniţiate în responsabilităţile pe care le implică activităţile de moaşă.

 

ANEXA Nr. 2

 

CRITERIILE MINIME OBLIGATORII

de autorizare şi acreditare pentru programul de studii universitare de Medicină veterinară din domeniul de licenţă Medicină veterinară

 

1. Programul de studii universitare de Medicină veterinară cuprinde 6 ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 360 de credite de studii transferabile, reprezentând formare teoretică şi practică.

2. Programul de studii menţionat la pct. 1 conduce la dobândirea următoarelor cunoştinţe şi competenţe:

a) cunoştinţe corespunzătoare despre ştiinţele pe care se bazează activităţile de medic veterinar şi despre dreptul Uniunii Europene referitor la activităţile respective;

b) cunoştinţe corespunzătoare despre structura, funcţiile, comportamentul şi nevoile psihologice ale animalelor, precum şi abilităţile şi competenţele necesare privind creşterea, alimentaţia, bunăstarea, reproducerea şi igiena acestora, în general;

c) abilităţile şi competenţele clinice, epidemiologice şi analitice necesare pentru prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul bolilor animalelor, inclusiv anestezie, chirurgia aseptică şi eutanasiere, considerate individual sau în grup, inclusiv cunoştinţe specifice despre bolile transmisibile la oameni,

d) cunoştinţe, abilităţi şi competenţe de medicină preventivă, inclusiv competenţe referitoare la anchete şi certificare;

e) cunoştinţe corespunzătoare despre igienă şi despre tehnologia producerii, fabricării şi punerii în circulaţie a produselor alimentare destinate animalelor sau a celor de origine animală destinate consumului uman, inclusiv abilităţile şi competenţele necesare pentru a înţelege şi a explica bunele practici în acest domeniu;

f) cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare pentru utilizarea responsabilă şi judicioasă a medicamentelor de uz veterinar pentru tratarea animalelor şi pentru asigurarea siguranţei în lanţul alimentar şi a protecţiei mediului.

3. Programul de studii menţionat la pct. 1 cuprinde cel puţin următoarele discipline:

A. Discipline fundamentale:

- Fizică

- Chimie

- Biologie animală

- Biologia plantelor

- Matematici aplicate ştiinţelor biologice

B. Discipline specifice:

a) Ştiinţe fundamentale:

- Anatomie (inclusiv histologie şi embriologie)

- Fiziologie

- Biochimie

- Genetică

- Farmacologie

- Farmacie

- Toxicologie

- Microbiologie

- Imunologie

- Epidemiologie

- Deontologie

b) Ştiinţe clinice:

- Obstetrică

- Patologie (inclusiv anatomie patologică)

- Parazitologie

- Medicină clinică şi chirurgie (inclusiv anestezie)

- Prelegeri clinice despre diferite animale domestice, păsări şi alte specii de animale

- Medicină preventivă

- Radiologie

- Reproducere şi tulburări de reproducere

- Medicină veterinară şi sănătate publică

- Legislaţie în domeniul medicinei veterinare şi al medicinei legale

- Terapeutică

- Propedeutică

c) Producţie animală:

- Producţie animală

- Nutriţie animală - Agronomie

- Economie rurală

- Creşterea şi sănătatea animalelor

- Igienă veterinară

- Etologie protecţie animală

d) Igienă alimentară:

- Inspecţia şi controlul produselor alimentare pentru animale sau de origine animală

- Igienă şi tehnologie alimentară

- Lucrări practice (inclusiv lucrări practice în locurile de sacrificare şi de tratare a produselor alimentare)

Predarea uneia sau a mai multor discipline se poate face în cadrul celorlalte discipline sau în conexiune cu acestea.

Instruirea practică se poate desfăşura sub forma unui stagiu, cu condiţia ca aceasta să fie pe bază de program integral şi să se afle sub controlul direct al autorităţii sau al organismului competent şi să nu depăşească 6 luni din perioada totală de 6 ani de studiu.

Repartizarea instruirii teoretice şi practice între diferitele grupe de discipline se face echilibrat şi în mod coordonat, astfel încât cunoştinţele şi experienţa să poată fi dobândite în mod corespunzător pentru a permite medicilor veterinari să-şi poată îndeplini sarcinile în totalitate.

 

ANEXA Nr. 3

 

CRITERIILE MINIME OBLIGATORII

de autorizare şi acreditare pentru programele de studii universitare de Arhitectură din domeniul de licenţă Arhitectură

 

1. Programul de studii universitare de Arhitectură cuprinde 6 ani de studii, forma de învăţământ cu frecvenţă, respectiv 360 de credite de studii transferabile.

2. Arhitectura trebuie să constituie componenta principală a programului de studii prevăzut la pct. 1, care trebuie să menţină un echilibru între aspectele teoretice şi cele practice ale formării în arhitectură şi asigură cel puţin dobândirea următoarelor cunoştinţe şi competenţe:

a) capacitatea de a concepe proiecte arhitecturale care să corespundă atât cerinţelor estetice, cât şi cerinţelor tehnice;

b) cunoştinţe corespunzătoare despre istoria şi teoriile arhitecturii, precum şi despre arte, tehnologii şi ştiinţe umane conexe;

c) cunoştinţe despre arte frumoase ca factori ce pot influenţa calitatea conceperii proiectelor arhitecturale;

d) cunoştinţe corespunzătoare despre urbanism, planificarea şi tehnicile aplicate în procesul de planificare;

e) capacitatea de a înţelege relaţiile dintre oameni şi creaţiile arhitecturale, pe de o parte, şi creaţiile arhitecturale şi mediul lor, pe de altă parte, precum şi capacitatea de a înţelege

necesitatea de a armoniza creaţiile arhitecturale şi spaţiile în funcţie de necesităţile şi scara umană;

f) capacitatea de a înţelege profesia de arhitect şi rolul său în societate, în special prin elaborarea de proiecte ţinând seama de factorii sociali;

g) înţelegerea metodelor de cercetare şi de pregătire a proiectului de construcţie;

h) cunoştinţe despre problemele de proiectare structurală şi de construcţie şi de inginerie asociate proiectării clădirilor;

i) cunoştinţe corespunzătoare despre probleme fizice şi tehnologii, precum şi despre funcţia construcţiilor, astfel încât să le doteze cu toate elementele de confort interior şi de protecţie climaterică, în cadrul dezvoltării sustenabile;

j) capacitatea tehnică de a concepe construcţii care să îndeplinească cerinţele utilizatorilor, respectând totodată limitele impuse de buget şi de reglementările în domeniul construcţiilor;

k) cunoştinţe corespunzătoare despre industrii, organizaţii, reglementări şi proceduri care intervin în procesul de concretizare a proiectelor în clădiri şi de integrare a planurilor în planificarea generală.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru schimbarea finanţării reparaţiilor capitale la partea de imobil prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 648/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, efectuarea reparaţiilor capitale la partea de imobil prevăzută la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 648/2010 privind darea în folosinţă gratuită a unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, se finanţează, în condiţiile legii, în cadrul Programului naţional de construcţii de interes public sau social”, realizat de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I.” - S.A.

 

PR1M-MINISTRU INTERIMAR

GASRIEL OPREA

Contrasemnează:

p, Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sevil Shhaideh

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 1 iulie 2015.

Nr. 500.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Culturii îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare ale anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul culturii,

Ioan Vulpescu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 1 iulie 2015.

Nr. 505.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii a căror valoare de Inventar se actualizează

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute naţionale de cercetare-dezvoltare, care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 25/1995, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/1996, cu modificările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 

 

 

Nr. MFP

Cod de

clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/ dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(lei)

Baza legata

Descriere tehnică

Vecinătăţi

Adresa

101476

8.30

Teren

S = 10.000 mp

Lacul Floreasca, teren aparţinând RAAPPS, bd. M. Eliade, Calea Floreasca

Municipiul Bucureşti, bd. Mircea Eliade nr. 113, sectorul 1

1999

47.850.480

Hotărârea Guvernului nr. 136/1999

150137

8.22.01

Teren

Teren în suprafaţă de 414 mp, nr. cadastral 398

 

Comuna Pietroasele. judeţul Buzău

Municipiul Alba Iulia,

2002

10.988

Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

150139

822.01

Teren

S = 612mp

 

Str. Munteniei nr. 15-17, judeţul Alba

2000

153.742

achiziţie

152347

8.24.07

Imobil

Sc = 175 mp, teren S = 1.917 mp

 

Comuna Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa

2005

377.061

Hotărârea Guvernului nr. 1.388/2005

153305

8.22.02

Teren şi construcţie

Construcţie Sc = 82 mp, anexă Sc = 46 mp, teren aferent S = 242 mp, nr. cadastral 126/1

 

Comuna Pietroasele, judeţul Buzău

2006

11.877

Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2007

153306

8 22.01

Teren

Teren arabil 722 mp, cvartalul 64, parcela 1225, nr. cadastral 776, teren intravilan 1.601 mp, tarlaua 64, parcela 1226, nr. cadastral 126/2

 

Comuna Pietroasele, judeţul Buzău

2006

29.419

Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2007

153307

8.22.02

Teren şi construcţie

Sc = 81,72 mp, teren aferent S = 578 mp, cvartalul 59, nr. cadastral 822

 

Comuna Pietroasele, judeţul Buzău

2006

15.983

Hotărârea Guvernului nr. 1.229/2007

156593

8.30

Imobil

Sc = 846 mp, Sd = 1.626 mp, teren S = 1.611 mp

 

Municipiul Timişoara, str. Popa Şapcă nr. 3-5, judeţul Timiş

2011

1.572.448

Hotărârea Guvernului nr. 1.063/2011

158255

8.24.02

Casa memoriala Coandă”

Clădire S+P+E+M, Su = 445,26 mp, din care:

subsol 118,66 mp, parter 252.13 mp, mansardă 74,47 mp;

părţi comune indivize dispuse pe fiecare nivel 198,24 mp;

Sc = 428 mp, Sd = 654,69 mp; teren S = 290,15 mp

 

Municipiul Bucureşti, sectorul 1, Bd. Lascăr Catargiu nr. 29

2012

2.985.810

Hotărârea Guvernului nr. 671/2012

150140

8.22.01

Terenuri

S = 7.557 mp

 

Comuna Veţel, judeţul Hunedoara

2000

150.729

achiziţie

150141

8.22.01

Terenuri

S = 69.204 mp

 

Comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara

2000

521.813

achiziţie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunilor privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unităţi ale Serviciului Român de Informaţii

În temeiul prevederilor art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu completările ulterioare,

în baza Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 3.955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă sau masterat,

directorul Serviciului Român de Informaţii emite următorul ordin;

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unităţi ale Serviciului Român de Informaţii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instrucţiunile privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unităţi ale Serviciului Român de Informaţii se aplică începând cu anul universitar 2015-2016.

Art. 3. - Secretariatul general asigură publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi multiplicarea şi difuzarea acestuia tuturor unităţilor din structura Serviciului Român de Informaţii.

 

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

Eduard Râul Hellvig

 

Bucureşti, 25 mai 2015.

Nr. 1.509.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNI

privind efectuarea stagiilor de practică pe timpul studiilor universitare în unităţi ale Serviciului Român de Informaţii

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentele instrucţiuni reglementează relaţiile care se stabilesc între părţile interesate în efectuarea stagiilor de practică prevăzute de lege pentru studenţii înmatriculaţi la studii universitare de licenţă sau master în cadrul instituţiilor de învăţământ superior publice şi private acreditate sau autorizate Să funcţioneze provizoriu în România, în unităţi ale Serviciului Român de Informaţii, denumit în continuare Serviciul.

Art. 2. - În sensul prezentelor instrucţiuni, termenii şi noţiunile folosite au următoarele semnificaţii:

a) organizator de practică - instituţie de învăţământ superior acreditată sau autorizată să funcţioneze provizoriu, care a încheiat un acord de parteneriat cu partenerul de practică şi o convenţie cu partenerul de practică şi practicantul;

b) partener de practică - unitate a Serviciului desemnată de adjunctul directorului care îi coordonează activitatea să încheie un acord de parteneriat cu organizatorul de practică şi o convenţie cu organizatorul de practică şi cu practicantul;

c) acord de parteneriat - document încheiat între partenerul de practică şi organizatorul de practică, care stabileşte termenii şi condiţiile generale ale efectuării stagiului de practică la partenerul de practică;

d) convenţie-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă/master - document încheiat între organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicant, care stabileşte obligaţiile părţilor pe perioada stagiului de practică, denumită Convenţie;

e) practicant - student înmatriculat la studii universitare de licenţă sau master nominalizat de către organizatorul de practică să efectueze stagiul de practică la partenerul de practică;

f) îndrumător de practică - persoană desemnată de partenerul de practică pentru monitorizarea activităţii practicantului şi acordarea de sprijin în dobândirea competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică;

g) cadru didactic supervizor - persoană desemnată de organizatorul de practică pentru planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiului de practică;

h) stagiu de practică - activitate desfăşurată de practicant, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop dobândirea competenţelor profesionale planificate;

i) portofoliu de practică - document ataşat Convenţiei, care cuprinde obiectivele educaţionale, competenţele obţinute prin stagiul de practică, precum şi modalităţile de derulare a stagiului de practică;

j) raport de practică - document întocmit de către îndrumătorul de practică la finalul stagiului de practică, pe baza evaluării nivelului de pregătire profesională dobândită;

k) notă de evaluare - document întocmit de cadrul didactic supervizor, pe baza raportului de practică, prin care se evaluează nivelul competenţelor dobândite de practicant pe perioada stagiului de practică;

l) proiect de practică - document elaborat de practicant, care stă la baza evaluării la finalul stagiului de practică;

m) caiet de practică - document în care practicantul consemnează cunoştinţele acumulate pe parcursul stagiului de practică;

n) credit de studiu transferabil - valoare numerică alocată unor unităţi de cursuri şi altor activităţi didactice, prin care se apreciază, în medie, cantitatea de muncă, sub toate aspectele ei, efectuată de student pentru însuşirea unei discipline.

Art. 3. - (1) Stagiile de practică se efectuează în baza acordului de parteneriat încheiat între partenerul de practică şi organizatorul de practică, precum şi în conformitate cu Convenţia încheiată între organizatorul de practică, partenerul de practică şi practicant.

(2) Acordul de parteneriat şi Convenţia se încheie cu respectarea cerinţelor minime de conţinut ale modelelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

(3) în scopul atingerii obiectivelor şi desfăşurării în bune condiţii a stagiului de practică, părţile semnatare ale documentelor de practică menţionate la alin. (1) pot include şi alte clauze faţă de cele prevăzute în modele, cu luarea în considerare a normelor sub incidenţa cărora intră activitatea de securitate naţională.

(4) Acordurile de parteneriat şi convenţiile încheiate de unităţile Serviciului se înregistrează şi se depun la structurile de secretariat ale acestora şi se transmit, în copie, la Direcţia juridică.

 

CAPITOLUL II

Efectuarea stagiilor de practică în unităţile Serviciului

 

Art. 4, - Activităţile de practică urmăresc atingerea următoarelor obiective generale;

a) instruirea practicanţilor pe domenii de interes stabilite prin convenţiile de practică;

b) însuşirea unor deprinderi de lucru specifice activităţilor desfăşurate în cadrul partenerului de practică;

c) familiarizarea practicanţilor cu activităţile desfăşurate de partenerul de practică, în domeniul de interes al acestora;

d) aprofundarea cunoştinţelor obţinute în cadrul materiilor de studiu din planurile de învăţământ aferente fiecărui an;

e) formarea abilităţilor practice;

f) dobândirea competenţelor profesionale conform portofoliului de practică.

Art. 5. - Organizatorul de practică are următoarele obligaţii:

a) să organizeze o sesiune premergătoare stagiului de practică, în care să aducă la cunoştinţa studenţilor obiectivele şi durata stagiului, obligaţiile ce le revin pe perioada stagiului, datele de contact ale partenerului de practică, precum şi orice alte informaţii necesare efectuării în bune condiţii a stagiului de practică;

b) să stabilească în portofoliile de practică durata, perioada şi conţinutul practicii;

c) să desemneze cadrele didactice supervizoare şi să comunice partenerilor de practică datele de identitate şi de contact ale acestora;

d) să informeze partenerul de practică în legătură cu numărul practicanţilor ce vor efectua stagiul de practică şi cu datele de identificare ale acestora;

e) să precizeze în documentele de practică reguli privind evaluarea stagiului de practică, stabilite în acord cu obiectivele de pregătire propuse;

f) să instruiască practicanţii cu privire la reglementările legale privind protecţia informaţiilor clasificate, precum şi la consecinţele nerespectării lor.

Art. 6. - Partenerul de practică are următoarele obligaţii:

a) să asigure practicanţilor mijloacele logistice, tehnice şi tehnologice necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică;

b) să desemneze personal specializat care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării stagiilor de practică;

c) să asigure condiţiile necesare desfăşurării stagiilor de practică;

d) să desemneze din rândul personalului propriu un îndrumător de practică;

e) să informeze organizatorul de practică înainte de începerea stagiului de practică în legătură cu numărul de locuri disponibile, locul de desfăşurare şi orarul stagiului de practică pentru fiecare practicant;

f) să instruiască practicanţii cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă specifice activităţilor pe care le vor desfăşura, precum şi la consecinţele nerespectării lor;

g) să efectueze un instructaj specific cu privire la securitatea informaţiilor clasificate şi la consecinţele nerespectării cadrului normativ în materie;

h) să ţină evidenţa documentelor de practică şi să monitorizeze gestionarea acestora în timpul desfăşurării stagiilor de practică, împreună cu organizatorul de practică;

i) să înregistreze prezenţa la activitate a practicanţilor şi să semnaleze organizatorului de practică eventualele abateri;

j) să ofere practicanţilor posibilitatea să îşi urmărească portofoliul de practică, asigurându-le mijloacele şi modalităţile necesare;

k) să furnizeze organizatorului de practică documentele de evaluare a stagiului de practică desfăşurat de fiecare practicant, întocmite potrivit procedurii de evaluare stabilite în Convenţie;

l) să analizeze, la terminarea stagiului, modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de practică şi să aducă la cunoştinţa practicantului rezultatul evaluării, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea stagiului de practică.

Art. 7. - Accesul practicanţilor la informaţiile partenerului de practică se realizează cu respectarea cadrului legal aplicabil, conform principiului nevoii de a cunoaşte”.

Art. 8. - (1) Obligaţiile îndrumătorului de practică se stabilesc de către partenerul de practică.

(2) în funcţie de obiectivele educaţionale prevăzute în portofoliile de practică, îndrumătorul de practică poate solicita conducătorului partenerului de practică sprijinul diferitelor structuri aflate în subordinea acestuia, pentru desfăşurarea în bune condiţii a stagiilor de practică, cu respectarea dispoziţiilor legale şi regulamentare.

Art. 9. - Pe parcursul derulării stagiilor de practică, îndrumătorul de practică urmăreşte realizarea obiectivelor stabilite de organizatorul de practică.

Art. 10. - (1) La finalul desfăşurării stagiului de practică, îndrumătorul de practică elaborează rapoartele de practică, acestea fiind supuse aprobării conducătorului partenerului de practică.

(2) în cadrul rapoartelor de practică, îndrumătorul de practică evaluează nivelul de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe dobândite de practicanţi, cu luarea în considerare a proiectelor de practică, precum şi a modului de asumare de către practicanţi a obligaţiilor din Convenţie.

(3) Îndrumătorul de practică aduce la cunoştinţa practicanţilor rezultatul evaluării şi furnizează organizatorului de practică documentele de evaluare cu privire la stagiul de practică.

(4) Pe baza proiectelor de practică realizate şi cu luarea în considerare a rapoartelor de practică aprobate, cadrul didactic supervizor întocmeşte notele de evaluare, pe care le aduce la cunoştinţa conducătorului organizatorului de practică.

(5) Rapoartele de practică şi notele de evaluare se întocmesc individual, pentru fiecare practicant.

Art. 11. - Practicanţii au următoarele obligaţii:

a) cu 20 de zile lucrătoare înainte de începerea stagiului de practică, să prezinte partenerului de practică copia actului de identitate, curriculumul vitae şi declaraţia pe propria răspundere, completată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;

b) să desfăşoare activităţi conform portofoliului de practică, respectând durata şi perioada impuse de organizatorul de practică;

c) să respecte reglementările legale ce vizează protecţia informaţiilor clasificate, normele de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă specifice activităţii desfăşurate, precum şi regulile stabilite în Convenţie;

d) să fie prezenţi la activităţile de practică conform programului stabilit prin Convenţie;

e) să întocmească şi să susţină proiectul de practică.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 12. - (1) Solicitările privind înscrierea la stagiile de practică se pot transmite la adresa de e-mail a Serviciului, cu cel puţin 90 de zile înainte de data începerii stagiilor de practică.

(2) Acordurile şi convenţiile se încheie cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii stagiilor de practică.

Art. 13. - Schimbarea termenilor şi condiţiilor de practică pe timpul stagiilor de practică se poate face numai prin efectul încheierii unor acte adiţionale la Convenţia şi, după caz, la acordul de practică.

Art. 14. - (1) Pentru eficienţa comunicării, partenerul de practică şi organizatorul de practică stabilesc puncte de informare şi desemnează persoane de contact accesibile îndrumătorilor de practică, cadrelor didactice supervizoare şi practicanţilor.

(2) Corespondenţa dintre partenerul de practică şi organizatorul de practică cu privire la planificarea, organizarea şi supravegherea desfăşurării stagiilor de practică se poartă între îndrumătorul de practică şi cadrul didactic supervizor, cu aprobarea conducătorilor structurilor reprezentate.

Art. 15. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

 

ANEXA Nr. 1

la instrucţiuni

 

- Model –

 

 

Nesecret

ROMÂNIA

........................................................................................................

(instituţia de învăţământ superior organizatoare de practică)

Nr. ................................. din ...........................

ROMÂNIA

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

UM ..................................................................................

(partener de practică)

Nr. ....................................... din ......................................

 

ACORD DE PARTENERIAT

 

Între:

Instituţia de învăţământ superior...................................................................cu sediul în...................................................,

tel......................, fax....................., e-mail......................................, reprezentată prin.............................în calitate de.......................,

denumită în continuare organizator de practică, şi unitatea din cadrul Serviciului Român de Informaţii..............................................

cu sediul în............................................, tel......................, fax....................., e-mail.............................reprezentată prin...................,

în calitate de ................., denumită în continuare partener de practică, s-a încheiat prezentul Acord/Contract de parteneriat,

stabilindu-se următoarele:

Art. 1. - Obiectul Acordului/Contractului de parteneriat

(1)în baza dispoziţiilor Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu completările ulterioare, părţile convin Să colaboreze în vederea asigurării bazei de practică pentru verificarea aplicabilităţii competenţelor profesionale dobândite de către student/masterand, denumit în continuare practicant, în cadrul programului de instruire.

(2) Stagiul de practică este efectuat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de practică, care face parte integrantă din Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă/master, denumită în continuare Convenţie.

Art. 2. - Durata şi perioada stagiului de practică

(1) Stagiul de practică va avea durata de...........

(2) Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la.................(zi/lună/an) până la.................(zi/lună/an).

(3) Vor beneficia de stagiul de practică prevăzut la alin. (2) un număr de.............practicanţi.

Art. 3. - Organizatorul de practică are următoarele obligaţii:

a) să organizeze o sesiune premergătoare stagiului de practică, în care să aducă la cunoştinţa studenţilor obiectivele şi durata stagiului, obligaţiile ce le revin pe perioada stagiului, datele de contact ale partenerului de practică, precum şi orice alte informaţii necesare efectuării în bune condiţii a stagiului de practică;

b) să stabilească în portofoliile de practică durata, perioada şi conţinutul practicii;

c) să desemneze cadrele didactice supervizoare şi să comunice partenerilor de practică datele de identitate şi de contact ale acestora;

d) să informeze partenerul de practică în legătură cu numărul practicanţilor ce vor efectua stagiul de practică şi cu datele de identificare ale acestora;

e) să precizeze în documentele de practică reguli privind evaluarea stagiului de practică, stabilite în acord cu obiectivele de pregătire propuse;

f) să instruiască practicanţii cu privire la reglementările legale privind protecţia informaţiilor clasificate, precum şi la consecinţele nerespectării lor.

Art. 4. - Partenerul de practică are următoarele obligaţii:

a) să asigure practicanţilor mijloacele logistice, tehnice şi tehnologice necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică;

b) să desemneze personal specializat care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării stagiilor de practică;

c) să asigure condiţiile necesare desfăşurării stagiilor de practică;

d) să desemneze din rândul personalului propriu un îndrumător de practică;

e) să informeze organizatorul de practică înainte de începerea stagiului de practică în legătură cu numărul de locuri disponibile, locul de desfăşurare şi orarul stagiului de practică pentru fiecare practicant;

f) să instruiască practicanţii cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă specifice activităţilor pe care le vor desfăşura, precum şi la consecinţele nerespectării lor;

g) să efectueze un instructaj specific cu privire la securitatea informaţiilor clasificate şi la consecinţele nerespectării cadrului normativ în materie;

h) să ţină evidenţa documentelor de practică şi să monitorizeze gestionarea acestora în timpul desfăşurării stagiilor de practică, împreună cu organizatorul de practică;

i) să înregistreze prezenţa la activitate a practicanţilor şi să semnaleze organizatorului de practică eventualele abateri;

j) să ofere practicanţilor posibilitatea să îşi urmărească portofoliul de practică, asigurându-le mijloacele şi modalităţile necesare;

k) să furnizeze organizatorului de practică documentele de evaluare a stagiului de practică desfăşurat de fiecare practicant, întocmite potrivit procedurii de evaluare stabilite în Convenţie;

l) să analizeze, la terminarea stagiului, modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de practică şi să aducă la cunoştinţa practicantului rezultatul evaluării, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea stagiului de practică.

Art. 5. - Desfăşurarea stagiului de practică

(1) Numărul de ore de practică este cel prevăzut în planul de învăţământ ai instituţiei de învăţământ superior la care practicantul este înmatriculat.

(2) Determinarea aspectelor organizatorice referitoare la desfăşurarea stagiului de practică constituie responsabilitatea partenerului de practică şi constă în dispunerea măsurilor necesare pentru:

a) stabilirea locului de desfăşurare şi a orarului stagiului de practică pentru fiecare practicant comunicat de organizatorul de practică;

b) stabilirea, pe baza prevederilor legale în vigoare, a îndatoririlor şi responsabilităţilor practicanţilor;

c) asigurarea mijloacelor şi a modalităţilor, aşa cum au fost aprobate, necesare practicanţilor pentru urmărirea obiectivelor educaţionale prevăzute în portofoliul de practică;

d) urmărirea şi înregistrarea prezenţei la practică a practicanţilor şi semnalarea eventualelor abateri organizatorului de practică^

e) instruirea practicanţilor cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, respectiv

protecţie civilă specifice activităţilor pe care le vor desfăşura, precum şi la consecinţele nerespectării lor;

f) efectuarea unui instructaj specific cu privire la securitatea informaţiilor clasificate şi la consecinţele nerespectării cadrului normativ cu incidenţă în domeniu;

g) instruirea practicanţilor cu privire la regulile de conduită care trebuie adoptate pe perioada stagiului de practică.

Art. 6. - Evaluarea stagiului de practică

(1) Partenerul de practică evaluează activitatea desfăşurată de practicant în timpul stagiului de practică, pe baza procedurii de evaluare întocmite de organizatorul de practică, cu respectarea conţinutului portofoliului de practică.

(2) La sfârşitul stagiului de practică, partenerul de practică furnizează organizatorului de practică un raport de practică cu privire la stagiul desfăşurat de practicant.

Art. 7. - Termene şi condiţii finale

(1) Durata prezentului acord/contract de parteneriat este stabilită de la.................până la........................

(2) Data intrării în vigoare a prezentului acord/contract de parteneriat este data semnării acestuia de către părţile contractante.

(3) Prezentul acord/contract de parteneriat poate fi modificat sau completat, prin act adiţional, cu acordul ambelor părţi semnatare.

(4) Prezentul acord/contract de parteneriat încetează de drept la termenul menţionat la alin. (1) sau în situaţia în care instituţia de învăţământ superior la care este înmatriculat practicantul nu mai îndeplineşte standardele de calitate necesare desfăşurării, în condiţiile legii, a activităţilor de învăţământ superior.

(5) Eventualele probleme ocazionate de realizarea obiectului prezentului acord/contract de parteneriat vor fi soluţionate pe cale amiabilă între părţile implicate.

(6) în cazul în care partenerul de practică este nemulţumit de activitatea unui practicant, poate cere retragerea acestuia înaintea încheierii stagiului de practică convenit iniţial. Partenerul de practică va anunţa în prealabil organizatorul de practică, printr-o scrisoare în care vor fi precizate motivele întreruperii stagiului de practică, precum şi acţiunile întreprinse pentru rezolvarea pe cale amiabilă.

(7) Atât pe durata, cât şi după denunţarea sau încetarea în orice mod a prezentului acord/contract de parteneriat, organizatorul de practică se obligă să nu dezvăluie terţilor, respectiv să nu folosească în interes propriu informaţiile confidenţiale despre care a luat cunoştinţă în orice fel, ca urmare a colaborării cu partenerul de practică.

(8) Prin informaţii confidenţiale înţelegem orice informaţii, fapte, date referitoare la activitatea desfăşurată la partenerul de practică, precum şi cele privind datele/relaţiile personale ale practicanţilor, indiferent de suportul de stocare sau redare.

(9) Organizatorul de practică se obligă să aducă la cunoştinţa prepuşilor săi şi a practicanţilor necesitatea respectării obligaţiei de confidenţialitate prevăzute la alin. (7), luând toate măsurile legale prin care să asigure îndeplinirea acestei obligaţii de către aceştia.

(10) Pentru informarea corespunzătoare a studenţilor/ masteranzilor cu privire la oportunităţile de carieră comunicate de partenerul de practică, organizatorul de practică va face publice solicitările în acest sens, transmise de către partenerul de practică.

 

Prezentul acord/contract de parteneriat s-a încheiat la data de.....................................în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

 

Organizatorul de practică,

..................................................................................

reprezentat prin

..................................................................................

Partenerul de practică,

..................................................................................

reprezentat prin

..................................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la instrucţiuni

 

- Model –

 

 

Nesecret

ROMÂNIA

........................................................................................................

(instituţia de învăţământ superior organizatoare de practică)

Nr. ................................. din ...........................

ROMÂNIA

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

UM ..................................................................................

(partener de practică)

Nr. ....................................... din ......................................

 

CONVENŢIE-CADRU

privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă/master

 

Prezenta convenţie-cadru se încheie între:

instituţia de învăţământ superior..........(denumită în continuare organizator de practică),

reprezentată de rector

dl/dna .................................................

adresa organizatorului de practică: ...............................

e-mail: .............., telefon: ..................

Unitatea din cadrul Serviciului Român de Informaţii...........(denumită în continuare partener de practică),

reprezentată de (numele şi calitatea)

dl/dna ..................................................

adresa partenerului de practică: ........................

adresa unde se va desfăşura stagiul de practică...............

e-mail: .............., telefon: ..............

Student ...............................(denumit în continuare practicant)

CNP .....................................

ziua naşterii .........., locul naşterii .........................., cetăţean ............................

paşaport (dacă este cazul) ....................................., permisul de şedere (dacă este cazul) .................................... adresa de domiciliu ..........................................

adresa unde va locui pe durata desfăşurării stagiului de practică ........................................................

înscris în anul universitar ......, Universitatea  .................................., Facultatea ......................, programul de studii universitare de licenţă/master ........................., seria ........., grupa .............. e-mail: ............telefon: ............

 

Art. 1. - Obiectul Convenţiei-cadru

(1) Convenţia-cadru stabileşte cadrul în care se organizează şi se desfăşoară stagiul de practică, în vederea asigurării bazei de practică pentru verificarea aplicabilităţii competenţelor profesionale dobândite de către student, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se pregăteşte.

(2) Stagiul de practică este realizat de practicant în vederea dobândirii competenţelor profesionale menţionate în portofoliul de practică, parte integrantă a prezentei convenţii-cadru.

(3) Modalităţile de derulare şi conţinutul stagiului de practică sunt descrise în prezenta convenţie-cadru şi în portofoliul de practică având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din aceasta.

Art. 2. - Statutul practicantului

Pe toată durata stagiului de practică, practicantul deţine calitatea de student/masterand al instituţiei de învăţământ superior la care este înmatriculat.

Art. 3. - Durata şi perioada stagiului de practică

(1) Stagiul de practică va avea durata de............

(2) Perioada desfăşurării stagiului de practică este de la..........(zi/lună/an) până la.........(zi/lună/an).

Art. 4. - Plata şi obligaţiile sociale

(1) Stagiul de practică (se bifează situaţia corespunzătoare):

a) se efectuează în cadrul unui contract de muncă, cei doi parteneri putând să beneficieze de prevederile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare;

b) nu se efectuează în cadrul unui contract de muncă;

c) se efectuează în cadrul unui proiect finanţat prin Fondul social european;

d) se efectuează în cadrul proiectului................

(2) în cazul angajării ulterioare, perioada stagiului nu va fi considerată ca vechime, în situaţia în care Convenţia nu se derulează în cadrul unui contract de muncă,

(3) Practicantul nu poate pretinde partenerului de practică salariu, indemnizaţie, gratificare, primă sau avantaje în natură, specificate la art. 12, cu excepţia situaţiei în care are statut de angajat al partenerului de practică.

Art. 5. - Practicanţii au următoarele obligaţii:

a) cu 20 zile lucrătoare înainte de începerea stagiului de practică, să prezinte partenerului de practică copia actului de identitate, curriculum vitae şi declaraţia pe propria răspundere, completată potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la instrucţiuni;

b) să desfăşoare activităţi conform portofoliului de practică, respectând durata şi perioada impuse de organizatorul de practică;

c) să respecte reglementările legale ce vizează protecţia informaţiilor clasificate, normele de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor, protecţie civilă, specifice activităţii desfăşurate, precum şi regulile stabilite în Convenţie;

d) să fie prezenţi la practică, potrivit programului stabilit de comun acord; în caz de boală sau alte cauze obiective, practica se recuperează fără a perturba procesul de pregătire teoretică a practicantului;

e) să întocmească şi să susţină proiectul de practică.

Art. 6. - Partenerul de practică are următoarele obligaţii:

a) să asigure practicanţilor mijloacele logistice, tehnice şi tehnologice necesare pentru dobândirea competenţelor precizate în portofoliul de practică;

b) să desemneze personal specializat care să coordoneze şi să participe la evaluarea desfăşurării stagiilor de practică;

c) să asigure condiţiile necesare desfăşurării stagiilor de practică;

d) să desemneze din rândul personalului propriu un îndrumător de practică;

e) să informeze organizatorul de practică înainte de începerea stagiului de practică în legătură cu numărul de locuri disponibile, locul de desfăşurare şi orarul stagiului de practică pentru fiecare practicant;

f) să instruiască practicanţii cu privire la normele de securitate şi sănătate în muncă, apărare împotriva incendiilor şi protecţie civilă specifice activităţilor pe care le vor desfăşura, precum şi la consecinţele nerespectării lor;

g) să efectueze un instructaj specific cu privire la securitatea informaţiilor clasificate şi la consecinţele nerespectării cadrului normativ în materie;

h) să ţină evidenţa documentelor de practică şi să monitorizeze gestionarea acestora m timpul desfăşurării stagiilor de practică, împreună cu organizatorul de practică;

i) să înregistreze prezenţa la activitate a practicanţilor şi să semnaleze organizatorului de practică eventualele abateri;

j) să ofere practicanţilor posibilitatea să îşi urmărească portofoliul de practică, asigurându-le mijloacele şi modalităţile necesare;

k) să furnizeze organizatorului de practică documentele de evaluare a stagiului de practică desfăşurat de fiecare practicant, întocmite potrivit procedurii de evaluare stabilite în Convenţie;

l) să analizeze, la terminarea stagiului, modul de organizare şi desfăşurare a activităţii de practică şi să aducă la cunoştinţa practicantului rezultatul evaluării, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea stagiului de practică.

Art. 7 - Organizatorul de practică are următoarele obligaţii:

a) să organizeze o sesiune premergătoare stagiului de practică, în care să aducă la cunoştinţa studenţilor obiectivele şi durata stagiului, obligaţiile ce le revin pe perioada stagiului, datele de contact ale partenerului de practică, precum şi orice alte informaţii necesare efectuării în bune condiţii a stagiului de practică;

b) să stabilească în portofoliile de practică durata, perioada şi conţinutul practicii;

c) să desemneze cadrele didactice supervizoare şi să comunice partenerilor de practică datele de identitate şi de contact ale acestora;

d) să informeze partenerul de practică în legătură cu numărul practicanţilor ce vor efectua stagiul de practică şi cu datele de identificare ale acestora;

e) să precizeze în documentele de practică reguli privind evaluarea stagiului de practică, stabilite în acord cu obiectivele de pregătire propuse;

f) să instruiască practicanţii cu privire la reglementările legale privind protecţia informaţiilor clasificate, precum şi la consecinţele nerespectării lor.

Art. 8. - Persoane desemnate de organizatorul de practică şi partenerul de practică

(1) îndrumătorul de practică (persoana care va avea responsabilitatea practicantului din partea partenerului de practică):

Dl/Dna...................................................................

Funcţia (denumire generică).................................

Telefon...............fax.................e-mail..............................

(2) Cadrul didactic supervizor, responsabil cu urmărirea derulării stagiului de practică din partea organizatorului de practică:

Dl/Dna...................................................................

Funcţia........................................

Telefon...............fax................e-mail...............................

Art. 9. - Evaluarea stagiului de pregătire practică prin credite transferabile

Numărul de credite transferabile ce vor fi obţinute în urma desfăşurării stagiului de practică este de.....................

Art. 10. - Raportul privind stagiul de pregătire practică

(1) în timpul derulării stagiului de practică îndrumătorul de practică împreună cu cadrul didactic supervizor vor evalua practicantul în permanenţă, pe baza unei fişe de observaţie/evaluare. Vor fi evaluate atât nivelul de dobândire a competenţelor profesionale, cât şi comportamentul şi modalitatea de integrare a practicantului în activitatea partenerului de practică, respectiv disciplină, punctualitate, responsabilitate în rezolvarea sarcinilor, respectarea regulamentului de ordine interioară al partenerului de practică.

(2) La finalul stagiului de practică, îndrumătorul de practică elaborează un raport, pe baza evaluării nivelului de dobândire a competenţelor de către practicant. Rezultatul acestei evaluări este luat în considerare la notarea practicantului de către cadrul didactic supervizor.

(3) Periodic şi după încheierea stagiului de practică, practicantul va prezenta cadrului didactic supervizor un caiet de practică.

Art. 11. - Sănătatea şi securitatea în muncă. Protecţia socială a practicantului

(1) Practicantul trebuie să facă dovada faptului că este asigurat medical în perioada în care se desfăşoară stagiul de practică.

(2) Partenerul de practică are obligaţia respectării prevederilor legale cu privire la sănătatea şi securitatea în muncă specifice activităţilor pe care le va desfăşura practicantul pe durata stagiului de practică.

(3) Practicantului i se asigură protecţie socială, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 12. - Condiţii facultative de desfăşurare a stagiului de pregătire practică

(1) Indemnizaţie, gratificări sau prime acordate practicantului:

(2) Transportul şi cazarea sunt asigurate de organizatorul de practică.

(3) Alte precizări: ..................

Art. 13. - Prevederi finale

 

Prezenta convenţie-cadru s-a încheiat la data de.......................în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară

 

 

Rector - instituţia de învăţământ superior organizator de practică

Reprezentant - unitate SRI partener de practică

Student practicant

Numele şi prenumele

 

 

 

Data

 

 

 

Semnătura

 

 

 

Stampila

 

 

 

 

            Am luat cunoştinţă.

 

 

Nume şi prenume

Funcţie

Semnătură

Cadru didactic supervizor îndrumător de practică

 

 

 

Data

 

 

 

 

ANEXĂ

la Convenţia-cadru nr. .........

 

- Model -

 

PORTOFOLIU DE PRACTICĂ

la Convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă/master

 

1. Durata totală a pregătirii practice: ..................................................

2. Calendarul (intervalul) pregătirii: ...................................................

3. Perioada stagiului, timpul de lucru şi orarul (de precizat zilele de pregătire practică în cazul timpului de lucru parţial):

4. Adresa unde se va derula stagiul de practică: ........................................................................................................................

5. Deplasarea în afara locului unde este repartizat practicantul vizează următoarele adrese: ..................................................

6. Condiţii de primire a studentului în stagiul de practică: ...........................................................................................................

7. Modalităţi prin care se asigură complementaritatea între pregătirea dobândită de student în instituţia de învăţământ superior şi în cadrul stagiului de practică: .........................................................................................................

8. Tema-cadru pe care se axează activitatea de practică a studentului.....................................................................................

9. Numele şi prenumele cadrului didactic care asigură supravegherea pedagogică a practicantului pe perioada stagiului de practică: ..........................................................................................................................

10. Drepturi şi responsabilităţi ale cadrului didactic din unitatea de învăţământ - organizator al practicii, pe perioada stagiului de practică: ...........................................................................................................................

11. Numele şi prenumele îndrumătorului de practică desemnat de partenerul de practică, care va asigura respectarea condiţiilor de pregătire şi dobândirea de către practicant a competenţelor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practică: ..............................................................

12. Drepturi şi responsabilităţi ale îndrumătorului de practică desemnat de partenerul de practică: ................................................

13. Definirea competenţelor care vor fi dobândite pe perioada stagiului de practică

 

Nr. crt.

Competenţa

Modulul de pregătire

Unitatea militară

Activităţi planificate

Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            14. Modalităţi de evaluare a pregătirii profesionale dobândite de practicant pe perioada stagiului de practică

 

 

Numele şi prenumele

Funcţia

Semnătura

Cadru didactic supervizor

 

 

 

Îndrumător

 

 

 

Practicant

 

 

 

Data

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la instrucţiuni

 

- model -

Nesecret

Nr. ...........din................

 

 

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Subsemnatul/Subsemnata .............................................. născut/ă în localitatea ........................................., Judeţul ...................., la data de ................, fiul/fiica lui  ............................ şi al/a ..............................., CNP..............................., cu cetăţenia ......................... student în cadrul ................................................................................................... (denumirea instituţiei de învăţământ, programul de studii şi anul de studiu) cu domiciliul în localitatea ............................................, str. ....................................................... nr. .......... bl. ......., sc. ......, et. ....... ap. ......., judeţul/sectorul ...................................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........ nr. ......................, tel. ....................., adresa e-mail ................................................................

mă oblig să păstrez confidenţialitatea informaţiilor cu care intru în contact în perioada desfăşurării stagiului de practică, a zonelor de acces în cadrul unităţii Serviciului Român de Informaţii în care urmează să desfăşor stagiul de practică, inclusiv după încetarea activităţilor care presupun accesul la aceste informaţii.

Declar că sunt de acord cu respectarea obligaţiilor care revin practicanţilor pe timpul desfăşurării stagiului de practică în cadrul unităţii Serviciului Român de Informaţii ce are calitatea de partener de practică, prevăzute în Convenţia ..................... nr. ............./..............

 

Data....................

Semnătura........................

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.