MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 479/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 479         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 1 iulie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 274 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

Decizia nr. 275 din 23 aprilie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi ale ari. 2 alin. (3) din Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii - nr. 719/740/M.57/2.333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

462. - Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015

 

464. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale

 

465. - Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

816/1.349. - Ordin al ministrului transporturilor şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 274

din 23 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3,4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Ionuţ Cătălin Predescu în Dosarul nr. 2.581/183/2014 al Judecătoriei Băileşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.130D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 1.228D/2014, nr. 1.229D/2014 şi nr. 1.420D/2014 având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3,4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014, excepţie ridicată de Radu Ovidiu Ivan, Cristinel Ungureanu şi Constantin Sgaibă în dosarele nr. 2.607/183/2014, nr. 2.615/183/2014 şi nr. 3.082/183/2014 ale Judecătoriei Băileşti.

4. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie problema conexării dosarelor, iar reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor. Curtea, având în vedere obiectul cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 1.228D/2014, nr. 1.229D/2014 şi nr. 1.420D/2014 la Dosarul nr. 1.130D/2014, care este primul înregistrat.

6. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca

neîntemeiată, menţionând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

7. Prin încheierile din 29 octombrie 2014, 20 noiembrie 2014 şi 11 decembrie 2014, pronunţate în dosarele nr. 2.581/183/2014, nr. 2.607/183/2014, nr. 2.615/183/2014 şi nr. 3.082/183/2014, Judecătoria Băileşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Ionuţ Cătălin Predescu, Radu Ovidiu Ivan, Cristinel Ungureanu şi Constantin Sgaibă în cauze având ca obiect soluţionarea unor cereri prin care se solicită pronunţarea unor hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

8. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că, raportat la data încheierii înscrisului sub semnătură privată, care este anterioară datei intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014, dispoziţiile acestei legi nu ar fi aplicabile speţelor deduse judecăţii, în caz contrar ar retroactiva, „eu consecinţa încălcării art. 6 alin. (1) şi (2) din Codul civil”. De asemenea, consideră că sunt discriminatorii, întrucât prevăd faptul că dispoziţiile Legii nr. 17/2014 nu se aplică antecontractelor încheiate în formă autentică înainte de apariţia legii, convenţiilor încheiate între rude şi terenurilor înstrăinate situate în intravilanul localităţilor.

9. Judecătoria Băileşti opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

10. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

11. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

12. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

13. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 3, 4, 5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează următoarele:

- Art. 3. - Vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan;

- Art. 4 şi art. 5 - cu referire la exercitarea dreptului de preempţiune;

- Art. 9 - referitor la avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă.

14. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale, deşi nu sunt indicate în mod expres, Curtea reţine invocarea prevederilor constituţionale ale art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitate şi art. 16 cu privire la nediscriminare. De asemenea, este menţionat art. 6 privind dreptul la un proces echitabil şi art. 14 referitor la interzicerea discriminării din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, precum şi Protocolul nr. 12 la Convenţie cu referire la interzicerea discriminării.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile criticate au mai format obiectul controlului de constituţionalitate în raport cu critici şi prevederi constituţionale similare.

16. În ceea ce priveşte critica raportată la prevederile art. 15 alin. (2) din Constituţie, spre exemplu, prin Decizia nr. 38 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2015, Curtea a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate. Cu acel prilej s-a reţinut că (a se vedea paragrafele 23-26), potrivit art. 1 din Legea nr. 17/2014, scopurile acestei legi sunt: asigurarea securităţii alimentare, protejarea intereselor naţionale şi exploatarea resurselor naturale, în concordanţă cu interesul naţional; stabilirea unor măsuri privind reglementarea vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan; comasarea terenurilor agricole în vederea creşterii dimensiunii fermelor agricole şi constituirea exploataţiilor viabile economic. Legea nr. 17/2014 statuează că înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor de fond şi de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi a dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în această ordine, la preţ şi în condiţii egale [art. 4 alin. (1) din Legea nr. 17/2014]. Ca atare, prin normele instituite de Legea nr. 17/2014 se creează în sarcina vânzătorilor şi a cumpărătorilor obligaţia de a respecta cadrul legal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate, prin vânzare, asupra terenurilor agricole situate în extravilan.

17. De asemenea, potrivit acestei legi, în toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3,4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractul ui este înscris la rolul fiscal şi în cartea funciară [art. 5 alin. (1) din Legea nr. 17/2014]. În aceste condiţii, în ceea ce priveşte transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole extravilane, se creează în sarcina vânzătorilor şi a cumpărătorilor obligaţia de a respecta cadrul legal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate.

18. Prin urmare, aplicarea prevederilor legale criticate, în vigoare la data realizării transferului dreptului de proprietate, respectiv la data pronunţării hotărârii judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare, nu echivalează cu încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, ci este în concordanţă cu principiul activităţii legii civile. În acest sens este şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale, potrivit căreia legea nouă este aplicabilă de îndată tuturor situaţiilor care se vor constitui, se vor modifica sau se vor stinge după intrarea ei în vigoare, precum şi tuturor efectelor produse de situaţiile juridice formate după abrogarea legii vechi (a se vedea, în acest sens, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 287 din 1 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 729 din 12 august 2004).

19. Întrucât promisiunea de vânzare nu este translativă de proprietate, nu se poate reţine încălcarea dispoziţiilor art. 15 alin. (2) din Constituţie, având în vedere că legea nu retroactivează, ci vizează doar condiţiile privind transferul dreptului de proprietate a terenurilor agricole situate în extravilan după intrarea în vigoare a Legii nr. 17/2014. De altfel, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, o lege nu este retroactivă atunci când modifică pentru viitor o stare de drept născută anterior şi nici atunci când suprimă producerea în viitor a efectelor unei situaţii juridice constituite sub imperiul legii vechi, pentru că în aceste cazuri legea nouă nu face altceva decât să refuze supravieţuirea legii vechi şi să reglementeze modul de acţiune în timpul următor intrării ei în vigoare, adică în domeniul ei propriu de aplicare (a se vedea în acest sens Decizia nr. 330 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 28 ianuarie 2002).

20. Totodată, prin Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 9 februarie 2015, Curtea a reţinut (a se vedea paragraful 30) că excepţia instituită de legiuitor de la principiul aplicării imediate a legii noi, reprezentată de regimul juridic diferit aplicabil efectelor generate de antecontracte în formă autentică, încheiate anterior intrării în vigoare a legii noi, este de natură a genera o situaţie privilegiată în privinţa dreptului de creanţă al persoanelor care au încheiate astfel de antecontracte în formă autentică, contrară exigenţelor principiului constituţional al egalităţii în faţa legii în componenta sa referitoare la interzicerea privilegiilor coroborat cu cel al garantării şi ocrotirii egale a dreptului de proprietate privată. Ca atare, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului referitoare la exceptarea de la aplicarea Legii nr. 17/2014 a antecontractelor autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia sunt neconstituţionale.

21. În acest context, Curtea constată că a fost înlăturată exceptarea de la aplicarea prevederilor Legii nr. 17/2014 a antecontractelor care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia, astfel că prevederile criticate se aplică deopotrivă tuturor celor aflaţi în ipoteza normelor legale, fără discriminări şi fără privilegii.

22. Pentru considerentele expuse, în temeiul ari 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al ari 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Ionuţ Cătălin Predescu, Radu Ovidiu Ivan, Cristinel Ungureanu şi Constantin Sgaibă în dosarele nr. 2.581/183/2014, nr. 2.607/183/2014, nr. 2.615/183/2014 şi nr. 3.082/183/2014 ale Judecătoriei Băileşti şi constată că dispoziţiile art. 3,4,5 şi 9 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Băileşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 aprilie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 275

din 23 aprilie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi ale art. 2 alin. (3) din Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii - nr. 719/740/M.57/2.333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioniţă Cochinţu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi ale art. 2 alin. (3) din Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii nr. 719/740/M.57/2.333din 12 mai 2014 privind probarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014, excepţie ridicată de Societatea Comercial㠄Reper Invest” - S.R.L. din Horia, judeţul Arad, în Dosarul nr. 1.501/210/2013 al Judecătoriei Chişineu-Criş şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.204D/2015.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care, faţă de jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie, pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca devenită inadmisibilă, în ceea ce priveşte dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014. Referitor la prevederile art. 2 alin. (3) din Ordinul nr. 719/740/M.57/2.333 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014, pune concluzii de respingere ca inadmisibilă, având în vedere art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 12 noiembrie 2014» pronunţată în Dosarul nr. 1.501/210/2013, Judecătoria Chişineu-Criş a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, precum şi ale art. 2 alin, (3) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii nr. 719/740/M.57/2.333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014, excepţie ridicată de Societatea Comercial㠄Reper Invest” - S.R.L, din Horia, judeţul Arad, într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei cereri prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine, în esenţă, că principiul neretroactivităţii legii civile impunea ca legiuitorul să excepteze de la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 17/2014 şi a normelor metodologice toate antecontractele de vânzare-cumpărare de terenuri agricole din extravilan încheiate anterior intrării în vigoare a acestei legi şi nu doar pe cele autentificate la notariat, întrucât, potrivit legislaţiei anterioare Legii nr. 17/2014 şi principiului tempus regit actum, toate aceste contracte erau valabil încheiate şi produceau aceleaşi efecte juridice indiferent

de forma în care au fost încheiate, neexistând nicio diferenţă de regim juridic sau tratament.

6. Judecătoria Chişineu-Criş opinează în sensul că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum reiese din încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, precum şi ale art. 2 alin. (3) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii - nr. 719/740/M.57/2.333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I; nr. 401 din 30 mai 2014. Curtea reţine că, în realitate, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 20 alin. (1)teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014, precum şi ale art. 2 alin. (3) din Ordinul nr. 719/740/M.57/2.333, dispoziţii legale asupra cărora urmează a se pronunţa prin prezenta decizie, care au următorul cuprins:

- Art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014: „Prevederile prezentei legi nu se aplică antecontractelor (...) care au fost autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia.”

- Art. 2 alin. (3) din Ordinul nr. 719/740/M.57/2.333 din 12 mai 2014: „Normele metodologice nu se aplică contractelor de vânzare-cumpărare care au la bază antecontracte şi pacte de opţiune autentificate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 17/2014, cu modificările ulterioare.”

11. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii legale sunt invocate prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei şi a legilor, art. 15 alin. (2) potrivit căruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile” şi art. 16 referitor la egalitatea în drepturi.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, în ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014, ulterior sesizării, prin Decizia nr. 755 din 16 decembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 101 din 9 februarie 2015, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, referitoare la exceptarea de la aplicarea Legii nr. 17/2014 a contractelor autentificate la notariat anterior intrării în vigoare a acesteia, sunt neconstituţionale.

13. Curtea a constatat că excepţia instituită de legiuitor de la principiul aplicării imediate a legii noi, reprezentată de regimul juridic diferit aplicabil efectelor generate de antecontracte în formă autentică, încheiate anterior intrării în vigoare a legii noi, este de natură a genera o situaţie privilegiată în privinţa dreptului de creanţă al persoanelor care au încheiate astfel de antecontracte în formă autentică, contrară exigenţelor principiului constituţional al egalităţii în faţa legii în componenta sa referitoare la interzicerea privilegiilor coroborat cu cel al garantării şi ocrotirii egale a dreptului de proprietate privată.

14. Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, potrivit cărora „Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale, şi reţinând că acest caz de inadmisibilitate a excepţiei de neconstituţionalitate a intervenit între momentul sesizării Curţii Constituţionale şi momentul pronunţării instanţei de contencios constituţional asupra excepţiei de neconstituţionalitate, aceasta urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă.

15. Referitor la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii - nr. 719/740/M.57/2.333 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014, Curtea observă că aceasta este inadmisibilă, întrucât, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele normative infralegale nu pot constitui obiectul controlului de constituţionalitate, ci al celui de legalitate, exercitat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

16. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 20 alin. (1) teza privitoare la antecontracte din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, excepţie ridicată de Societatea Comercial㠄Reper Invest” - S.R.L din Horia, judeţul Arad, în Dosarul nr. 1.501/210/2013 al Judecătoriei Chişineu-Criş.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) din Ordinul comun al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul culturii nr. 719/740/M.57/2.333 din 12 mai 2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014, excepţie ridicată de aceeaşi autoare în acelaşi dosar al aceleiaşi instanţe.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Chişineu-Criş şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 aprilie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioniţă Cochinţu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2015

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 143 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stern hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, aferente anului 2015, În sumă de 5.480 euro.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, în cadrul bugetului aprobat Ministerului Sănătăţii, şi se plătesc de către Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stern Hematopoietice.

Art. 2. - (1) Cotizaţiile şi taxele pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale sunt următoarele:

a) cotizaţia de membru al Asociaţiei Mondiale a Donatorilor de Măduvă, în sumă de 1.150 euro;

b) cotizaţia de membru al Europdonor - Donatorii de Măduvă Osoasă de Pretutindeni, în sumă de 1.180 euro;

c) cotizaţia de membru al Grupului European pentru Sânge şi Transplant de Măduvă, în sumă de 900 euro;

d) taxa pentru acreditarea de către Federaţia Europeană de Imunogenetică a laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în sumă de 750 euro, care se plăteşte pentru fiecare laborator acreditat.

(2) Taxa prevăzută la alin. (1) lit. d) se plăteşte, în anul 2015, pentru următoarele laboratoare:

a) Laboratorul de imunogenetică şi histocompatibilitate HLA al Institutului Clinic Fundeni;

b) Laboratorul de imunogenetică şi histocompatibilitate HLA al Institutului Naţional de Hematologie Transfuzional㠄Prof. Dr. C. T. Nicolau”;

c) Laboratorul clinic de analize medicale al Institutului Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca.

(3) Cotizaţiile şi taxele prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului de schimb lei/euro stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 462.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Categoriile de informaţii cuprinse în lista prevăzută la alin. (1) se detaliază prin ordin al ministrului apărării naţionale.

Art. 2. - Termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din lista prevăzută la art. 1, se stabilesc potrivit prevederilor art. 12 din Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - Emitenţii de documente ce conţin informaţii care reprezintă sau care se referă la categorii de informaţii secrete de stat trecute în alt nivel de secretizare iau măsuri pentru trecerea noului marcaj de clasificare, inclusiv pentru informarea deţinătorilor acestora.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. S.87/2008 pentru aprobarea „Listei cuprinzând informaţiile secrete de stat, pe niveluri de secretizare, specifice Ministerului Apărării Naţionale şi termenele de clasificare ale acestora”, nepublicată, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Ministrul apărării naţionale,

Valeriu Nicuţ,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 464.

 

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând categoriile de informaţii secrete de stat, pe niveluri de secretizare, din domeniul de activitate al Ministerului Apărării Naţionale

 

A. Informaţiile, datele şi documentele STRICT SECRETE DE IMPORTANTĂ DEOSEBITĂ sunt cele care se referă la:

1. organizarea, compunerea, efectivele, dotarea, dislocarea şi mobilizarea marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor militare ale Ministerului Apărării Naţionale;

2. constituirea structurii de forţe şi realizarea capacităţii de luptă la nivelul Ministerului Apărării Naţionale;

3. organizarea şi desfăşurarea activităţii de informaţii, contrainformaţii şi securitate militară executate în sprijinul elaborării politicilor, planificării militare şi a avertizărilor la nivel naţional şi internaţional;

4. cifrul de stat şi activităţile în legătură cu realizarea şi folosirea acestuia stabilite de autoritatea competentă;

5. organizarea conducerii şi acţiunii structurilor de forţe la nivel naţional, în situaţii de criză şi la război;

6. sistemul de comunicaţii şi informatică adoptat pentru asigurarea conducerii la nivel strategic, la pace, în situaţii de criză şi la război.

B. Informaţiile, datele şi documentele STRICT SECRETE sunt cele care se referă la:

1. constituirea structurii de forţe şi realizarea capacităţii de luptă la nivelul structurilor centrale ale Ministerului Apărării Naţionale;

2. mobilizarea structurilor centrale, structurilor şi forţelor Ministerului Apărării Naţionale;

3. organizarea conducerii şi acţiunii structurilor centrale, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă, în situaţii de criză şi la război;

4. pregătirea operativă a teritoriului pentru apărare;

5. activitatea de informaţii, contrainformaţii şi securitate militară în sprijinul planificării şi conducerii structurilor de forţe la nivel operaţional;

6. cifrul de stat şi alte elemente criptologice, precum şi activităţile în legătură cu realizarea şi folosirea acestora, stabilite de autoritatea competentă, în sprijinul conducerii acţiunilor militare la nivel operaţional;

7. organizarea şi desfăşurarea activităţilor pe timpul trecerii armatei de la starea de pace la starea de război, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, structurilor centrale, statelor majore ale categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă;

8. sistemele informatice şi de comunicaţii care stochează, procesează şi transmit informaţii clasificate strict secret;

9. cooperarea între structuri ale Ministerului Apărării Naţionale şi instituţii aparţinând Sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

C. Informaţiile, datele şi documentele SECRETE sunt cele care se referă la:

1. necesarul, existentul şi deficitul de personal, pe categorii, grade, arme şi specialităţi militare, repartizat fiecărei structuri, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale;

2. constituirea structurii de forţe şi realizarea capacităţii de luptă la nivelul marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor militare;

3. organizarea, dislocarea, subordonarea şi mobilizarea marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor militare;

4. organizarea şi funcţionarea sistemelor de apărare aeriană, antiaeriană şi antirachetă la nivel strategic, operativ şi tactic;

5. planificarea şi realizarea mascării la nivel strategic, operativ şi tactic;

6. bugetul de război al Ministerului Apărării Naţionale;

7. activităţi de informaţii, contrainformaţii şi securitate militară desfăşurate în sprijinul asigurării unui mediu stabil pentru conducerea şi desfăşurarea acţiunilor militare;

8. personal din cadrul Direcţiei generale de informaţii a apărării;

9. cifrul de stat şi alte elemente criptologice, precum şi activităţile în legătură cu realizarea şi folosirea acestora, stabilite de autoritatea competentă, în sprijinul conducerii acţiunilor militare;

10. capacităţile şi misiunile desfăşurate în domeniile securităţii şi apărării cibernetice pentru identificarea ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi riscurilor la adresa infrastructurilor cibernetice ale Ministerului Apărării Naţionale;

11. sistemele informatice şi de comunicaţii care stochează, procesează şi transmit informaţii clasificate secret;

12. Înzestrarea cu armament, tehnică de luptă, echipamente şi materiale specifice la nivelul Ministerului Apărării Naţionale;

13. proiectarea, cercetarea, dezvoltarea şi tehnologia de fabricaţie pentru armamentul, muniţia şi tehnica de luptă;

14. mijloacele radioelectronice de emisie, frecvenţele cu destinaţie specială şi cele repartizate pe utilizatori, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, structurilor centrale, categoriilor de forte ale armatei şi comandamentelor de armă;

15. tehnologiile, capacităţile şi procedurile de detectare, neutralizare şi distrugere a dispozitivelor explozive şi a muniţiilor speciale;

16. locurile, zonele, obiectivele de importanţă strategică pentru apărarea ţării şi securitatea naţională;

17. infrastructurile critice din responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale;

18. produsele geospaţiale, realizate la standardul prevăzut de lege care le delimitează de cele neclasificate, pe care sunt reprezentate elemente de conţinut ale locurilor, zonelor, obiectivelor de importanţă strategică pentru apărarea ţării şi securitatea naţională;

19. managementul, execuţia, modernizarea şi reabilitarea obiectivelor de investiţii şi administrarea proprietăţii imobiliare de importanţă strategică pentru apărarea ţării şi securitatea naţională din responsabilitatea Ministerului Apărării Naţionale.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.869/2005 pentru aprobarea Programului naţional de asigurare a calităţii în domeniul securităţii aeronautice - PNAC-SECA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 17 ianuarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR

GABRIEL OPREA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 24 iunie 2015.

Nr. 465.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 816 din 29 iunie 2015

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE

ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.349 din 29 iunie 2015

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

În temeiul ari. VI din Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice se abrogă prevederile art. 11-26 şi 31 şi anexele nr. 1-3 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 26 octombrie 2007.

Art. 3. - Autoritatea Aeronautică Civilă Română, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Casa Naţională de Pensii Publice, respectiv casele de pensii sectoriale, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Virgil Dragoş Titea,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, denumită în continuare Lege, se aplică tuturor persoanelor care deţin sau au deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România şi îndeplinesc condiţiile stabilite de Lege, definit la art. 3 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi remunerat pentru executarea activităţilor aeronautice civile prevăzute la art. 7 din acelaşi act normativ, denumit în continuare personal aeronavigant.

Art. 2. - În sensul Legii, beneficiază de pensie de serviciu următoarele categorii de persoane, dacă au desfăşurat activitate ca personal aeronavigant:

a) piloţi, însoţitori de bord/membri ai echipajului de cabină cu licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină, paraşutişti şi personal de inspecţie în zbor, care au vârsta de minimum 50 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 20 de ani de activitate ca personal aeronavigant;

b) navigatori, mecanici şi/sau ingineri de bord naviganţi, operatori radionaviganţi, ingineri de recepţie şi control aeronave şi ingineri de recepţie şi control mijloace PNA-TC, care au vârsta de minimum 52 de ani şi au realizat o vechime de cel puţin 25 de ani de activitate ca personal aeronavigant;

c) persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. a) sau b), după caz, şi care la data cererii pensiei de serviciu nu mai deţin calitatea de personal aeronavigant;

d) personalul aeronavigant care, după data intrării în vigoare a Legii, îşi pierde total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviaţie, a unei boli profesionale sau a unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii de zbor, indiferent de vârstă sau vechime;

e) personalul aeronavigant care, înainte de data intrării în vigoare a Legii, şi-a pierdut total capacitatea de muncă din cauza unui incident sau accident de aviaţie, a unei boli profesionale sau a unei afecţiuni medicale dobândite ca urmare a activităţii de zbor, indiferent de vârstă sau vechime;

f) persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant şi care, la data cererii de înscriere la pensia de serviciu, deţin această calitate şi îndeplinesc condiţiile de vârstă prevăzute la art. 421 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

g) persoanele care au realizat o vechime de cel puţin 10 ani de activitate ca personal aeronavigant şi care, la data cererii de înscriere la pensia de serviciu, nu mai deţin această calitate şi îndeplinesc condiţiile de vârstă prevăzute la art. 421 alin. (1) lit. a) sau b) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;

h) personalul aeronavigant care, la data intrării în vigoare a Legii, este pensionar pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii ori pensionar pentru pierderea totală a capacităţii de muncă, din alte cauze decât cele prevăzute la lit. d) şi e), respectiv pensionar de invaliditate încadrat în gradul l sau II de invaliditate în sistemul public de pensii şi care îndeplineşte condiţiile vârstă şi vechime prevăzute de Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Pensia de serviciu se acordă la cererea persoanei îndreptăţite, a tutorelui sau a curatorului acesteia, a persoanei căreia i s-a încredinţat sau i s-a dat în plasament copilul minor, după caz, depusă personal ori prin mandatar desemnat prin procură specială.

(2) Cererea de înscriere la pensia de serviciu, însoţită de documentaţia necesară, se depune la casa teritorială de pensii/casa de pensii sectorială competentă, în a cărei rază îşi are domiciliul/reşedinţa persoana îndreptăţită. Cererea poate fi depusă, după caz, şi de către mandatarul desemnat prin procură specială, tutorele, curatorul sau reprezentantul legal.

(3) în vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cererea de înscriere la pensia de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor sistemului public de pensii, prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii, sau, după caz, copia ultimei decizii de pensionare ori talonul de pensie;

c) adeverinţa-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant şi baza de calcul, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

d) comunicarea emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, denumită în continuare AACR, privind angajatorul indicat să emită adeverinţa-tip cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, după caz;

e) decizia medicală asupra capacităţii de muncă, prin care să se certifice cauzele ce au determinat pierderea totală a capacităţii de muncă, eliberată de medicul expert al asigurărilor sociale, după caz;

f) alte documente necesare stabilirii şi plăţii pensiei de serviciu.

Art. 4. - (1) Adeverinţa-tip prevăzută la art. 3 alin. (3) lit. c) împreună cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, respectiv vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant şi baza de calcul privind media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu, emisă de angajator conform Legii, se solicită de persoana îndreptăţită, astfel:

a) de la ultimul angajator la care deţine sau a deţinut calitatea de personal aeronavigant;

b) pentru personalul aeronavigant pensionat anterior intrării în vigoare a Legii, adeverinţa-tip se solicită de la ultimul angajator la care a avut contract de muncă în calitate de personal aeronavigant, anterior deschiderii iniţiale a dreptului de pensie;

c) în cazul în care angajatorul prevăzut la lit. a) sau b) nu mai există ori nu mai are în activitate personal aeronavigant cu funcţie la bord corespunzătoare funcţiei la bord deţinute de persoana în cauză, solicitarea pentru emiterea adeverinţei-tip se adresează unui alt angajator care are în exploatare acelaşi tip de aeronavă civilă sau un alt tip de aeronavă civilă cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de cea a aeronavei civile pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină, şi are angajat personal aeronavigant cu funcţie la bord corespunzătoare funcţiei la bord deţinute de persoana în cauză.

(2) Pentru obţinerea adeverinţei-tip de la un alt angajator, în conformitate cu alin. (1) lit. c), persoana în cauză va solicita AACR, în scris, anexând documente cu privire la ultima funcţie la bord şi tipul/clasa de aeronavă civilă pe care a deţinut ultima funcţie de personal aeronavigant, emiterea unei comunicări care va cuprinde lista angajatorilor care pot elibera astfel de adeverinţe, precum şi funcţia la bord şi tipul/clasa de aeronavă civilă care vor sta la baza emiterii adeverinţei-tip. AACR va emite comunicarea în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare, după verificarea datelor cuprinse în documentele depuse.

(3) în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, AACR va solicita tuturor angajatorilor care desfăşoară activităţi aeronautice civile de zbor, cu sediul sau filiale în România, datele necesare privind tipurile/clasele de aeronave civile deţinute în exploatare şi funcţiile la bordul aeronavelor civile deţinute de personalul aeronavigant aflat în activitate, în vederea întocmirii bazei de date necesare eliberării comunicării prevăzute la alin. (2). Toţi angajatorii vor transmite la AACR datele în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării şi ulterior în termen de 3 zile de la data apariţiei unei modificări a datelor respective.

(4) în situaţia în care, la data solicitării adeverinţei-tip, persoana în cauză nu este salariat la angajatorul căruia i s-a adresat solicitarea, aceasta va depune la angajatorul respectiv toate actele necesare determinării vechimii totale în activitate în calitate de personal aeronavigant.

Art. 5. - Angajatorii sunt obligaţi să elibereze documentele necesare acordării pensiei de serviciu, astfel:

a) în termen de 30 de zile calendaristice de la data solicitării, în situaţia emiterii tuturor actelor necesare stabilirii pensiei din sistemul public de pensii şi a adeverinţei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu;

b) în termen de 15 zile calendaristice de la solicitare, în situaţia emiterii numai a adeverinţei-tip necesare stabilirii pensiei de serviciu.

Art. 6. - (1) Vechimea în activitate în calitate de personal aeronavigant, care se are în vedere la calculul pensiei de serviciu, reprezintă vechimea totală, cumulată, în activitate în această calitate, la toţi angajatorii persoane juridice sau fizice române, indiferent dacă aceasta reprezintă vechime întreruptă ori neîntreruptă în această activitate. Vechimea totală în activitate se determină prin însumarea tuturor anilor, lunilor şi zilelor lucrate în calitate de personal aeronavigant, inclusiv perioada de studii şi pregătire necesare obţinerii primei calificări şi licenţe în profesia de pilot, conform diplomei sau oricărui alt document care certifică absolvirea unei şcoli de specialitate.

(2) Vechimea totală în activitate ca personal aeronavigant se determină pe baza oricăruia dintre următoarele documente:

a) carnet de muncă/extras din Registrul general de evidenţă a salariaţilor, în care sunt menţionate perioadele în care persoana în cauză a fost angajată şi remunerată pentru prestarea activităţilor aeronautice civile de zbor, potrivit art. 1 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007;

b) înregistrări întocmite de angajatori privind evidenţa activităţii de zbor;

c) carnet individual de zbor;

d) orice alte documente legale care fac dovada vechimii în activitate în calitate de personal aeronavigant, prezentate de persoana care solicită acordarea pensiei de serviciu.

(3) în cazul în care vechimea totală nu este menţionată în mod explicit, în totalitate, într-un singur document, angajatorul va cumula perioadele din documentele prevăzute la alin. (2) în vederea calculării vechimii totale în activitate ca personal aeronavigant.

(4) în cazul în care angajatorul nu deţine suficiente documente justificative necesare stabilirii vechimii totale în activitate ca personal aeronavigant, acesta va solicita de la angajatorii anteriori ai persoanei în cauză orice înscrisuri relevante care să conducă la stabilirea vechimii în activitate pentru perioadele respective.

(5) Vechimea în activitate ca personal aeronavigant nu cuprinde perioadele suplimentare de vechime acordate pentru activitatea desfăşurată în grupele I şi a II-a de muncă, respectiv în condiţii deosebite sau speciale de muncă.

Art. 7. - Vechimea totală în activitate în calitate de personal aeronavigant, determinată conform art. 6 alin. (1) de către angajatorul prevăzut la art. 4, necesară deschiderii şi stabilirii dreptului la pensia de serviciu prevăzută de Lege, se constituie din ani întregi, iar fracţiunea de an se neglijează.

Art. 8. - (1) Baza de calcul necesară pentru determinarea cuantumului pensiei de serviciu o reprezintă, după caz:

a) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu în baza Legii, de către persoanele care deţin calitatea de personal aeronavigant la data solicitării pensiei de serviciu;

b) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu în baza Legii, de către tot personalul aeronavigant aflat în activitate, corespunzător ultimei funcţii la bord deţinute de persoana în cauză pe tipul respectiv de aeronavă civilă, în cazul persoanelor care nu mai deţin calitatea de personal aeronavigant sau sunt pensionate. În cazul în care tipul respectiv de aeronavă civilă nu se mai află în exploatare, se va lua în calcul un alt tip de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de cea a aeronavei civile pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă/atestat de membru al echipajului de cabină; c) media veniturilor totale brute realizate în ultimele 12 luni de activitate anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu în baza Legii, calculată pentru pilotul comandant, în condiţiile de vârstă şi vechime ale solicitantului, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare, cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de cea a aeronavei civile pe care persoana în cauză a deţinut ultima calificare şi licenţă, în cazul personalului aeronavigant din cadrul aviaţiei civile de transport aerian prevăzut la art. III din Lege, a cărui funcţie nu mai există la data intrării în vigoare a Legii, datorită evoluţiei tehnicii aeronautice şi a concepţiei de exploatare la sol şi în zbor a aeronavelor civile.

(2) Venitul total brut lunar realizat, utilizat la stabilirea bazei de calcul a pensiei de serviciu, reprezintă suma veniturilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.064/2007 acordate pentru executarea activităţilor aeronautice civile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) La stabilirea mediei veniturilor totale brute realizate, pentru persoanele aflate în activitate în calitate de personal aeronavigant, angajatorul va lua în calcul 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu, în care persoana s-a aflat efectiv în activitate. Perioada celor 12 luni de activitate se va constitui din luni întregi de activitate efectivă. În situaţia în care perioada celor 12 luni de activitate nu poate fi constituită din luni întregi consecutive, aceasta se va prelungi corespunzător până la completarea celor 12 luni de activitate efectivă.

(4) La stabilirea mediei veniturilor totale brute realizate, pentru persoanele care nu se mai află în activitate în calitate de personal aeronavigant, prin sintagma „tot personalul aeronavigant aflat în activitate” se înţelege acele persoane aflate efectiv în activitate în cele 12 luni întregi, consecutive, anterioare lunii în care se depune cererea de înscriere la pensia de serviciu de către persoana care nu mai deţine calitatea de personal aeronavigant.

(5) Pentru personalul aeronavigant care execută sau a executat activităţi, altele decât activităţile aeronautice civile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi este remunerat pentru acestea, baza de calcul va fi constituită din veniturile acordate pentru executarea activităţilor aeronautice civile, fără a se lua în calcul veniturile acordate pentru executarea ailor activităţi. În cazul în care veniturile acordate pentru activităţile aeronautice civile nu sunt delimitate de veniturile acordate pentru celelalte activităţi executate, baza de calcul va fi stabilită corespunzător prevederilor alin. (1) lit. b).

(6) Potrivit reglementărilor aeronautice în vigoare, funcţiile la bordul unei aeronave civile, în sensul aplicării prevederilor Legii, sunt acordate de către angajator, în conformitate cu prevederile art. 4 şi art. 24-28 din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 9. - (1) Cuantumul pensiei de serviciu se calculează prin aplicarea procentului de 80% asupra bazei de calcul determinate conform prevederilor art. 8.

(2) în situaţia persoanelor prevăzute la art. 427 lit. a) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. II alin. (1) din Lege, pensia de serviciu reprezintă 80% din baza de calcul determinată conform prevederilor art. 8 din prezentele norme metodologice, indiferent dacă vechimea realizată ca personal aeronavigant este mai mică sau egală cu cea prevăzută la art. 421 alin. (1) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pentru fiecare an complet, în plus, peste vechimea în activitate prevăzută la art. 421 alin. (1) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv 20 de ani sau, după caz, 25 de ani, se adaugă la cuantumul pensiei câte 1% din media veniturilor totale brute prevăzută la art. 8 din prezentele norme metodologice, fără a depăşi 100% din baza de calcul.

(4) Majorarea prevăzută la art. 422 alin. (3) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi pensiei de serviciu calculate în condiţiile alin. (2), dacă vechimea realizată în calitate de personal aeronavigant este mai mare de 20 de ani sau, după caz, de 25 de ani.

(5) Cuantumul pensiei de serviciu se diminuează cu câte 2% pentru fiecare an complet care lipseşte din vechimea minimă în activitate prevăzută la art. 421 alin. (1) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi va fi aplicat la baza de calcul.

(6) în situaţia persoanelor prevăzute la art. III din Lege, cuantumul pensiei de serviciu reprezintă 50% din cuantumul pensiei de serviciu calculate pentru pilotul comandant, în condiţiile de vârstă şi vechime ale solicitantului, corespunzător tipului de aeronavă civilă aflată în exploatare cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de cea a aeronavei civile, pe care persoanele în cauză au deţinut ultima calificare şi licenţă, cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor alin. (3) şi (5).

Art. 10. - Pensia de serviciu stabilită conform dispoziţiilor Legii se acordă şi se plăteşte astfel:

a) începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată cererea la casa teritorială de pensii din raza de domiciliu sau de reşedinţă a solicitantului;

b) în situaţia persoanelor prevăzute la art. 427 lit. a) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pensia se acordă de la data încetării plăţii indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la data emiterii deciziei medicale asupra capacităţii de muncă, în situaţia pensiei de invaliditate acordate persoanei care, la data emiterii deciziei medicale, are calitatea de asigurat;

c) din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc decesul, dacă cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data decesului, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător era pensionar la data decesului;

d) de la data decesului, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar la data decesului;

e) de la data îndeplinirii condiţiilor de pensionare, dacă cererea a fost înregistrată în termen de 30 de zile de la această dată, în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, referitoare la vârsta standard de pensionare, ulterior decesului susţinătorului;

f) de la data depunerii cererii, în situaţia depăşirii termenului prevăzut la lit. b)-e).

Art. 11. - (1) Personalul aeronavigant care se pensionează din cauza pierderii totale a capacităţii de muncă şi care necesită îngrijire sau supraveghere permanentă din partea altei persoane, încadrat în gradul I de invaliditate, beneficiază, pe lângă pensia de serviciu, de o indemnizaţie de însoţitor, în cuantumul prevăzut de legislaţia privind sistemul public de pensii, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Indemnizaţia de însoţitor prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV).

Art. 12. - (1) Odată cu stabilirea cuantumului pensiei de serviciu, pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 421 alin. (1) lit. a) şi b) şi art. 427 lit. b) şi c) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte şi pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii acordată personalului aeronavigant potrivit legislaţiei în vigoare privind sistemul public de pensii, considerându-se îndeplinite condiţiile necesare deschiderii dreptului de pensie. La determinarea punctajului mediu anual se are în vedere stagiul complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzut de legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor pensionate pentru limită de vârstă anterior datei intrării în vigoare a Legii.

(3) în cazul în care cuantumul pensiei de serviciu este mai mic decât cel al pensiei din sistemul public de pensii, se acordă cuantumul cel mai avantajos.

(4) Partea din pensia de serviciu care depăşeşte nivelul pensiei din sistemul public de pensii se suportă din bugetul de stat, prin bugetul MMFPSPV.

Art. 13. - (1) Pentru personalul aeronavigant prevăzut la art. 427 lit. a) din Legea nr. 223/2007. cu modificările şi completările ulterioare, şi art. II alin. (1) din Lege, odată cu pensia de serviciu se stabileşte, după caz, pensia de invaliditate sau pensia pentru limită de vârstă din sistemul public, acordată personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă, considerându-se îndeplinite condiţiile necesare deschiderii dreptului la pensie pentru această din urmă categorie de pensie.

(2) în situaţia în care, la data solicitării pensiei de serviciu, persoanele prevăzute la 427 lit. a) din Legea nr. 223/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. II alin. (1) din Lege nu dovedesc venituri realizate pe o perioadă de 12 luni anterioară depunerii cererii de pensionare conform art. 8 alin. (3) din prezentele norme metodologice, se stabileşte şi se plăteşte numai cuantumul pensiei de invaliditate din sistemul public de pensii.

Art. 14. - Pensia de serviciu se actualizează, din oficiu, în fiecare an, odată cu modificarea valorii punctului de pensie, cu procentul corespunzător ratei inflaţiei utilizat la stabilirea valorii punctului de pensie, conform legislaţiei privind sistemul public de pensii.

Art. 15. - Stabilirea şi plata pensiilor de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 16. - Răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, necesare calculului pensiei de serviciu, revin în exclusivitate emitenţilor.

Art. 17. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

CERERE

de înscriere la pensia de serviciu conform Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 

Nr. ......din............

 

Către

CASA TERITORIALĂ/LOCALĂ DE PENSII..............................................

 

Subsemnatul(a) ....................................................... domiciliat(ă) în localitatea ..................................., str. .................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....., sectorul ....., judeţul ................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...... nr. ................., eliberat(ă) de ........................, la data de ....................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, născut(ă) la data de ...................... în localitatea .................................,

Judeţul ........................................., fiul (fiica) lui ................................... şi al (a) ...................................., pensionar pentru*) ........................................., prin Decizia nr. ............., solicit acordarea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, în calitate de:

- titular 

- urmaş după susţinătorul ....................................................., decedat/ă la data de ......................., având CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, Dosar de pensie nr. ..................

 

În acest scop, depun următoarele acte**):

- Adeverinţa-tip nr. .......... din .................... cu elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, eliberată de angajator***);

- Comunicarea nr. ......... din ...................... emisă de Autoritatea Aeronautică Civilă Română privind angajatorul/angajatorii indicat/indicaţi să emită adeverinţa-tip****);

- Decizia nr. ........ din ..................., care certifică pierderea totală a capacităţii de muncă şi care atestă cauzele care au determinat pierderea totală a capacităţii de muncă, conform Legii nr. 83/2015;

- Decizia de pensie nr. ........... din ................... sau talonul de pensie;

- alte acte necesare stabilirii pensiei.

Între pensia din sistemul public de pensii şi pensia de serviciu prevăzută de Legea nr. 83/2015 optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

 

Data.....................

Semnătura...................


*) Se completează numai de către persoanele care la data solicitării pensiei de serviciu sunt pensionare pentru limita de vârstă sau de invaliditate în sistemul public de pensii.

**) Se completează şi se depun, după caz.

***) Adeverinţa-tip întocmită conform modelului din anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului muncii familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015.

****) Comunicarea întocmită conform modelului din anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului muncii familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

Denumirea unităţii .........................................................

CUI ................................ nr. de ordine registrul comerţului ..................................

Sediul: localitatea .........................................................

str. .............................................................. nr. ............

Judeţul/Sectorul ...........................................................

Telefon/Fax ..................................................................

 

Nr. ................./............................

 

ADEVERINŢĂ-TIP

pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului aeronavigant, conform Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România

 

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna ................................................................................, domiciliat(ă) în localitatea ..................................., str. .................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....., sectorul ....., judeţul ................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ...... nr. ................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, deţine/a deţinut calitatea de personal aeronautic civil navigant profesionist în categoria de*) ................................................. şi se încadrează la art. ..... alin ....... lit. ...**) .......din Legea nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România,. Ultima funcţie la bord deţinută .................................................. pe aeronava civilă (tip/clasă) cu greutatea maximă la decolare de ..................

Vârsta la data solicitării pensiei de serviciu (ani, luni) ..............................

 

Vechimea în activitate în calitate de personal aeronavigant (ani) la data de...................................

 

Media veniturilor totale brute, utilizată la stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 83/2015 (lei)

 

 

            Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverinţă.

 

Conducătorul unităţii,

..................................................

Direcţia (serviciul)

cu atribuţii de salarizare-personal

Director (Şef serviciu),

..................................................


*) Se completează cu denumirea ultimei categorii din care face sau a făcut parte persoana în cauză, conform art. 4 din Legea nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Se completează cu articolul, alineatul şi litera, după caz, din Legea nr. 83/2015, în care se încadrează titularul/susţinătorul decedat, în funcţie de categoria de personal aeronautic civil navigant profesionist din care face/a făcut parte persoana în cauză.

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română

CUI................................ nr. de ordine registrul comerţului..................................

Sediul: localitatea.........................................................

str. .............................................................. nr. ...........

Judeţul/Sectorul...........................................................

Telefon/Fax..................................................................

 

Nr. ................./............................

 

COMUNICARE

privind angajatorul/angajatorii indicat/indicaţi să emită adeverinţa-tip prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului muncii familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015

 

Către

Domnul/doamna ......................................................., domiciliat(ă) în localitatea ..................................., str. .................................... nr. ......, bl. ......, sc. ......, et. ....., ap. ....., sectorul ....., judeţul ................................., posesor/posesoare al/a actului de identitate BI/CI seria ...... nr. ................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|.

La solicitarea dumneavoastră privind angajatorii care au în exploatare aeronave civile de tipul/clasa ......................................, cu greutate maximă la decolare de ...................... pe care dumneavoastră/susţinătorul aţi/a deţinut ultima funcţie la bord de ................................................................, conform ultimei calificări şi licenţe/atestări obţinute, certificăm faptul că angajatorul/angajatorii ......................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

deţine/deţin în exploatare aeronave civile de tipul/clasa ......................................... cu greutatea maximă la decolare de .......................... fiind aeronava cu greutatea maximă la decolare cea mai apropiată de cea a aeronavei civile pe care dumneavoastră/susţinătorul aţi/a deţinut ultima calificare şi licenţă/atestare.

Vă rugăm să vă adresaţi angajatorului/unui angajator mai sus menţionat, pentru a vă elibera adeverinţa-tip prevăzută în anexa nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 816/1.349/2015, care cuprinde elementele necesare stabilirii pensiei de serviciu, conform Legii nr. 83/2015 pentru completarea Legii nr. 223/2007 privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România.

 

Certificăm corectitudinea şi legalitatea datelor înscrise în prezenta comunicare.

 

Conducătorul unităţii,

..................................................


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.