MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 53/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 53         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 22 ianuarie 2015

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Ordonanţă pentru reglementarea unor măsuri bugetare

 

26. - Hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

39. - Decizie pentru eliberarea domnului George Constantin Brezoi din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 

40. - Decizie privind numirea domnului Narcis Cătălin Beciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

 

41. - Decizie privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ingrid Vasilica Istrate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

2. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2014-23 ianuarie 2015

 

3. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015

 

4. - Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie - 23 februarie 2015

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ

pentru reglementarea unor măsuri bugetare

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. 1.1 din Legea nr. 184/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

 

Art. I. - Articolul 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 din 16 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Trezoreria Statului acordă dobânzi la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, cu excepţia sumelor provenite din subvenţii bugetare.

(2) Pentru sumele păstrate în conturi deschise la Trezoreria Statului, cu excepţia celor prevăzute la art. 5 alin. (10), operatorii economici şi beneficiarii de fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzuţi la art. 5 alin. (14), alţii decât instituţiile publice, beneficiază de dobândă.

(3) Pentru operaţiunile de plăţi dispuse din conturile purtătoare de dobândă, prevăzute la alin. (2), derulate prin intermediul sistemelor de decontare a plăţilor de mică şi mare valoare în relaţia cu instituţiile de credit, se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Cuantumul acestora se situează la nivelul comisioanelor plătite de Trezoreria Statului către Banca Naţională a României şi Societatea Naţională de Transfer de Fonduri şi Decontări - TRANSFOND -SA

(4) Din disponibilităţile păstrate în conturile deschise la Trezoreria Statului, prevăzute la alin. (1) şi (2), pentru care se acordă dobândă la vedere, se pot constitui depozite la termen, la solicitarea scrisă a titularilor acestora.

(5) Instituţiile şi autorităţile publice, indiferent de forma de finanţare şi subordonare, nu beneficiază de dobândă la vedere, cu excepţia disponibilităţilor acestora prevăzute la alin. (1).

(6) La solicitarea scrisă a instituţiilor şi autorităţilor publice finanţate integral din venituri proprii, acestea pot constitui la Trezoreria Statului depozite la termen numai din excedentele bugetelor proprii de venituri şi cheltuieli ale anilor precedenţi, inclusiv în situaţia în care acestea cuprind sume primite de la alte bugete, dar pentru care legea nu prevede regularizarea sumelor respective cu bugetele din care provin. Responsabilitatea cu privire la sumele constituite sub formă de depozite revine în totalitate ordonatorului de credite care îşi gestionează bugetul de venituri şi cheltuieli.

(7) Nivelul ratelor dobânzilor la vedere şi al depozitelor la termen se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(8) Dobânda aferentă certificatelor de trezorerie pentru populaţie, nerăscumpărate la scadenţă şi transformate în certificate de depozit, se plăteşte de la bugetul de stat.

(9) Pentru operaţiunile efectuate în contul deschis pe numele Comisiei Europene prevăzut la art. 5 alin. (13), Trezoreria Statului nu percepe comisioane.

(10) Pentru alte servicii prestate de Trezoreria Statului la solicitarea instituţiilor de credit şi operatorilor economici se percep comisioane care constituie venituri ale bugetului Trezoreriei Statului. Natura şi nivelul comisioanelor se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

Art. II. - (1) Dobânda la vedere şi la depozite la termen încasată până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ de instituţiile şi autorităţile publice finanţate integral din venituri proprii, din administraţia publică centrală şi din administraţia publică locală, la excedentele din anii precedenţi ale bugetelor de venituri şi cheltuieli şi la rezultatul anului curent obţinut ca diferenţă între execuţia conturilor de venituri şi de cheltuieli aferente respectivelor bugete, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se reconstituie şi rămâne la dispoziţia acestora. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, dobânda la vedere nu se mai calculează.

(2) Dobânda la depozitele la termen constituite până la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, de instituţiile publice prevăzute la alin. (1). se calculează conform convenţiilor care au stat la baza constituirii acestora. La expirarea termenelor pentru care au fost constituite depozitele, dobânda calculată urmează regimul prevăzut la alin. (1).

Art. III. - Angajamentele legale încheiate în anul 2014 şi care nu au fost plătite, aferente contractelor de finanţare pentru Programul naţional de dezvoltare locală, se pot asigura, în condiţiile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare, din creditele bugetare aferente anului 2015, aprobate în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu această destinaţie, prin Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014.

 

PR1M-MINJSTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 ianuarie 2015.

Nr. 2.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Educaţiei Naţionale, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, tehnologiei, dezvoltării tehnologice şi inovării.

(3) Sediul principal al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.

Art. 2. - (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.

(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naţionale în domeniul educaţiei, cu consultarea asociaţiilor reprezentative ale profesorilor, structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, Consiliului Naţional al Rectorilor, structurilor asociative ale universităţilor şi şcolilor de stat, particulare şi confesionale, Consiliului Minorităţilor Naţionale, sindicatelor reprezentative din învăţământ, asociaţiilor reprezentative ale elevilor, asociaţiilor reprezentative ale studenţilor, autorităţilor administraţiei publice, mediului de afaceri şi organizaţiilor neguvernamentale finanţatoare care susţin programe educative.

Art. 3. - (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte atribuţiile în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, înfiinţată conform legii.

(2) în calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, prevăzută în anexa nr. 6, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politici lor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, iar, pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.

(3) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit prevederilor art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(4) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(5) Organizarea, funcţionarea şi structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică ŞI Inovare, precum şi entităţile aflate în subordinea sau în coordonarea ori sub autoritatea acesteia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

b) de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;

c) de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

d) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate;

e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;

f) de reprezentare, prin care asigură în numele Guvernului reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;

g) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă;

h) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri;

i) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană şi de alte state prin acorduri bilaterale în domeniile sale de activitate.

Art. 5. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice exercită în domeniul educaţiei şi învăţământului următoarele atribuţii principale:

a) realizează Programul de guvernare şi strategiile în domeniul educaţiei şi învăţământului;

b) îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă;

c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri;

d) elaborează, aplică, monitorizează, controlează şi evaluează politicile educaţionale naţionale;

e) monitorizează activitatea de evaluare externă;

f) răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale;

g) coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;

h) avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar;

i) propune spre aprobare Guvernului României cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi învăţământul de stat;

j) fundamentează şi elaborează studii şi cercetări, analize şi prognoze privind problemele elevilor şi studenţilor din instituţiile din subordine ori în coordonare, prin mijloace proprii sau în colaborare cu persoane juridice ori fizice autorizate;

k) coordonează elaborarea şi aprobă curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare;

l) colaborează cu structurile de elevi şi studenţi legal constituite;

m) finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice; sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de elevi şi studenţi care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia, în condiţiile legii, contracte civile, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe şi acţiuni privind elevii şi studenţii şi implicarea acestora în viaţa socială;

n) derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor;

o) asigură funcţionarea consiliilor şi a comisiilor naţionale şi consultative proprii;

p) coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare ale elevilor şi studenţilor;

q) asigură finanţare, evaluează, aprobă şi achiziţionează manuale şcolare şi material didactic potrivit legii;

r) aprobă, potrivit legii, regulamentele de organizare şi de funcţionare a unităţilor subordonate şi a unităţilor conexe;

s) elaborează studii de diagnoză şi de prognoză în domeniul învăţământului;

t) analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune Guvernului României şi autorităţilor administraţiei publice locale abilitate măsuri legale corespunzătoare;

u) coordonează, monitorizează şi controlează perfecţionarea şi formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru politicile de interes naţional;

v) elaborează politicile naţionale în domeniul resurselor umane din educaţie şi cercetare;

w) stabileşte structura anului şcolar;

x) elaborează metodologii, instrucţiuni şi regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaţionale naţionale;

y) asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a elevilor şi a tinerilor cu deficienţe fizice, senzoriale, mentale sau asociate;

z) elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora;

aa) dă publicităţii şi prezintă anual Parlamentului raportul privind starea învăţământului în România;

bb) coordonează colectarea şi asigură analiza şi interpretarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia;

ce) propune politicile şi strategiile naţionale pentru învăţământ;

dd) monitorizează şi verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea învăţământului şi a furnizorilor de educaţie;

ee) gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a universităţilor şi de ierarhizare a programelor de studii ale acestora;

ff) controlează gestionarea Registrului matricol unic din România;

gg) organizează recunoaşterea, echivalarea diplomelor şi certificatelor potrivit normelor interne şi în conformitate cu normele europene, precum şi gestionarea formularelor tipizate ale actelor de studii;

hh) asigură controlul periodic al modului de utilizare a actelor de studii, precum şi al modului de utilizare a documentelor şcolare;

ii) avizează necesarul de formulare solicitat de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat şi particulare acreditate şi transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - SA, care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securităţii tipăririi;

jj) elaborează şi propune proiectul de buget, potrivit legii;

kk) verifică şi gestionează sistemul de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior şi bazele de date corespunzătoare, în vederea monitorizării şi prognozării evoluţiei învăţământului în raport cu piaţa muncii;

ll) elaborează, împreună cu alte autorităţi ale administraţiei publice, politicile în domeniul educaţiei nonprofesionale a adulţilor şi vârstnicilor;

mm) participă la programele şi proiectele internaţionale, comunitare şi bilaterale în domeniu;

nn) realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie;

oo) coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ;

pp) controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, asigurând gestionarea corespunzătoare a fondurilor comunitare;

qq) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniul său de activitate;

rr) asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;

ss) propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;

tt) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor, sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;

uu) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat;

w) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate;

ww) exercită alături de ministerul de resort controlul asupra modului în care se realizează, se desfăşoară şi se finalizează formarea profesională a adulţilor şi aplică, în condiţiile legii, sancţiunile prevăzute de lege;

xx) alte atribuţii prevăzute în acte normative în vigoare.

Art. 6. - În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este autorizat:

a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente;

c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvemamentale, potrivit competenţelor sale;

d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii;

e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;

f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi comunitare în domeniile sale de activitate;

g) să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 7. - Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective;

a) impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;

b) stimularea creativităţii studenţilor;

c) promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european;

d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială.

Art. 8. - (1) în structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.

(3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene.

(4) în cadrul Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, direcţie a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, funcţionează Biroul privind formularele tipizate ale actelor de studii.

(5) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii şi documentelor şcolare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Art. 9. - Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează:

a) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice;

b) pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.

Art. 10. - În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se organizează şi funcţionează Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”.

Art. 11. - (1) în fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, inspectorate şcolare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.

(3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare.

Art. 12. - (1) Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se sprijină pe organisme de nivel naţional în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării: consilii consultative, comisii şi colegii care sunt prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b.

(2) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor naţionale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(3) Organismele naţionale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/ori din alocaţiile de la buget şi veniturile proprii.

(4) Activitatea organismelor naţionale, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor, este coordonată de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), activitatea Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei este coordonată de prim-ministru.

(6) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pot fi remuneraţi în condiţiile legii.

(7) Prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice se pot înfiinţa organisme consultative, în condiţiile legii.

Art. 13. - (1) Conducerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se exercită de către ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice, care are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului.

(2) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice reprezintă Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

(3) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.

(4) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.

(5) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice poate delega calitatea de ordonator principal de credite secretarilor de stat, subsecretarului de stat, secretarului general, secretarilor generali adjuncţi sau altor persoane împuternicite în acest scop.

(6) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 14. - (1) în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice îşi desfăşoară activitatea 4 secretari de stat şi un subsecretar de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului,

(2) Subsecretarul de stat are următoarele atribuţii principale şi responsabilităţi:

a) coordonarea evaluărilor de la finalul clasei a II-a, a IV-a, a VI-a, a evaluării naţionale obligatorii de la finalul clasei a VIII-a, a examenului naţional de bacalaureat;

b) coordonarea elaborării Curriculumului naţional;

c) coordonarea evaluării, aprobării şi achiziţionării manualelor şcolare.

(3) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat şi cele ale subsecretarului de stat pentru educaţie se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Art. 15. - (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice are un secretar general ajutat de 2 secretari generali adjuncţi, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.

(2) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Art. 16. - (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice este de 432, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.

(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(3) în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.

(4) în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat.

(5) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(6) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice numeşte personalul unităţilor de management şi stabileşte competenţele directorului, în condiţiile legii.

Art. 17. - (1) în condiţiile legii. În cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi în instituţiile/unităţile din subordine, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condiţiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii.

(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP şi numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate ca atare în ordinul ministrului privind înfiinţarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare.

(3) Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele directorului.

Art. 18. - (1) Personalul care trece din instituţiile şi unităţile de învăţământ sau de cercetare în aparatul propriu al Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice ori, după caz, în instituţiile şi serviciile publice subordonate acestuia beneficiază de rezervarea postului didactic sau de cercetare la instituţia ori la unitatea de la care provine.

(2) Personalul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 19. - (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(2) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, exceptând unităţile de cercetare ştiinţifică, sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcţiona în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.

(4) Repartizarea cluburilor sportive studenţeşti în subordinea instituţiilor de învăţământ superior se face prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

(5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice, în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare.

(6) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, cu excepţia celor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice.

Art. 20. - (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 7.

(2) Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice preia, în condiţiile negociate în acorduri, parcul auto aflat în prezent în dotarea structurilor de reformă care aplică programele educaţionale sprijinite prin împrumuturi externe, precum şi autovehiculele cedate în condiţii legale de către instituţii sau autorităţi publice, regii autonome, societăţi cu capital majoritar de stat.

Art. 21. - (1) Patrimoniul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se constituie prin preluarea parţială a patrimoniului fostului Minister al Educaţiei Naţionale.

(2) Pentru desfăşurarea activităţii, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare preia în administrare de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice unele bunuri aflate în patrimoniul acestuia, aferent activităţii preluate.

(3) Transmiterea bunurilor prevăzute la alin. (2) se face prin protocol de predare-preluare încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 22. - (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice se subrogă în drepturile şi obligaţiile Ministerului Educaţiei Naţionale.

(2) în cuprinsul contractelor, convenţiilor, înţelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educaţiei Naţionale a fost parte, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale în care s-a folosit denumirea de “Ministerul Educaţiei Naţionale”, sintagma “Ministerul Educaţiei Naţionale” se înlocuieşte cu sintagma “Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice”.

Art. 23. - (1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor şcolare este organizată pe lângă inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu finanţare din venituri proprii.

(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obţin de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, de a tipări şi de a distribui/difuza manualele şcolare sau se virează direct de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, de a tipări şi de a distribui/difuza manualele şcolare.

(3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).

(4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3).

Art. 24. - Anexele nr. 1, 2a, 2b şi 3-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 25. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Minai Cîmpeanu

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 14 ianuarie 2015.

Nr. 26.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 


1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

Consilii consultative la nivel naţional ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

ANEXA Nr. 2a

 

Nr. crt.

Denumirea consiliului consultativ

Sursa de finanţare

1.

Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.)

Bugetul de stat

2.

Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.NAT.D.C.U.)

Bugetul de stat

3.

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.)

Bugetul de stat

4.

Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (C.C.C.D.I.)

Bugetul de stat

5.

Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Superior (C.N.F.I.S.)

Bugetul de stat

6.

Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.)

Bugetul de stat

7.

Consiliul de Etică şi Management Universitar (C.E.M.U.)

Bugetul de stat

8.

Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.)

Bugetul de stat

 

ANEXA Nr. 2b

 

Consilii consultative la nivel naţional partenere ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

Nr. crt.

Denumirea consiliului consultativ

Sursa de finanţare

1.

Consiliul Naţional al Rectorilor (CNR.)

Venituri proprii

2.

Consiliul Naţional pentru Finanţarea învăţământului Preuniversitar (C.N.F.P.I.)

Bugetul de stat

3.

Consiliul Minorităţilor Naţionale (C.M.N.)

Bugetul de stat

4.

Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.)

Bugetul de stat

 

ANEXA Nr. 3

 

Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei si Cercetării Ştiinţifice

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

0

1

2

1.

Universitatea “Politehnica” din Bucureşti

Venituri proprii

2.

Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

Venituri proprii

3.

Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” din Bucureşti

Venituri proprii

4.

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti

Venituri proprii

5.

Universitatea din Bucureşti

Venituri proprii

6.

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti

Venituri proprii

7.

Academia de Studii Economice din Bucureşti

Venituri proprii

8.

Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti

Venituri proprii

9.

Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti

Venituri proprii

10.

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “Ion Luca Caragiale” din Bucureşti

Venituri proprii

11.

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti

Venituri proprii

12.

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Venituri proprii

13.

Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Venituri proprii

14.

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

Venituri proprii

15.

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău

Venituri proprii

16.

Universitatea “Transilvania” din Braşov

Venituri proprii

17.

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Venituri proprii

18.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Venituri proprii

19.

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Venituri proprii

20.

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca

Venituri proprii

21.

Academia de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Venituri proprii

22.

Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca

Venituri proprii

23.

Universitatea “Ovidius” din Constanţa

Venituri proprii

24.

Universitatea Maritimă din Constanţa

Venituri proprii

25.

Universitatea din Craiova

Venituri proprii

26.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova

Venituri proprii

27.

Universitatea “Dunărea de Jos” din Galaţi

Venituri proprii

28.

Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iaşi

Venituri proprii

29.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

Venituri proprii

30.

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Venituri proprii

31.

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” din Iaşi

Venituri proprii

32.

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iaşi

Venituri proprii

33.

Universitatea din Oradea

Venituri proprii

34.

Universitatea din Petroşani

Venituri proprii

35.

Universitatea din Piteşti

Venituri proprii

36.

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Venituri proprii

37.

Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa

Venituri proprii

38.

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Venituri proprii

39.

Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava

Venituri proprii

40.

Universitatea “Val ah ia” din Târgovişte

Venituri proprii

41.

Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu

Venituri proprii

42.

Universitatea “Petru Maior” din Târgu Mureş

Venituri proprii

43.

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş

Venituri proprii

44.

Universitatea de Arte din Târgu Mureş

Venituri proprii

45.

Universitatea “Politehnica” din Timişoara

Venituri proprii

46.

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara

Venituri proprii

47.

Universitatea de Vest din Timişoara

Venituri proprii

48.

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara

Venituri proprii

 

ANEXA Nr. 4

 

Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice

 

            A. Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

I.

Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în a căror subordine funcţionează unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare

Bugetul de stat

II.

Comisia Naţională a României pentru UNESCO

Bugetul de stat

III.

Unitatea Executivă pentru Finanţarea învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

IV.

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

V.

Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

VI.

Agenţia de Credite şi Burse de Studii

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

VII.

Centrul Naţional de Dezvoltare a învăţământului Profesional şi Tehnic

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

VIII.

Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar

Bugetul de stat

IX.

Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

X.

Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XI.

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XII.

Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

XIII.

Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti

Bugetul de stat

XIV.

Biblioteca Centrală Universitară “Minai Eminescu” din Iaşi

Bugetul de stat

XV.

Biblioteca Centrală Universitară “Lucian Blaga” din Cluj-Napoca

Bugetul de stat

XVI.

Biblioteca Centrală Universitară “Eugen Todoran” din Timişoara

Bugetul de stat

XVII.

Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

 

            B. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1.

Regia Autonomă “Editura Didactică şi Pedagogică”

Venituri proprii

2.

Autoritatea Naţională pentru Calificări

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

3.

Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

 

ANEXA Nr. 5

 

Cluburi sportive studenţeşti

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

0

1

2

1

Clubul “Sportul Studenţesc” din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

2

Clubul Sportiv “Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport” din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

3

Clubul Sportiv Universitar “Politehnica” Timişoara

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

4

Clubul Sportiv “Universitatea” din Cluj-Napoca

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

5

Clubul Sportiv “Universitatea” din Craiova

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

6

Clubul Sportiv “Universitatea” din Galaţi

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

7

Clubul Sportiv “Universitatea” din Braşov

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

8

Clubul Sportiv “Politehnica” din Iaşi

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

9

Clubul Sportiv “Ştiinţa” din Bacău

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

10

Clubul Sportiv “Ştiinţa” din Petroşani

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

11

Clubul Sportiv “Ştiinţa” din Constanţa

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

12

Clubul Sportiv “Ştiinţa” din Baia Mare

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

13

Clubul Sportiv Universitar din Sibiu

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

14

Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

15

Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

16

Clubul Sportiv Universitar din Oradea

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

17

Clubul Sportiv Universitar din Piteşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

18

Clubul Sportiv Studenţesc “Medicina” din Timişoara

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

19

Clubul Sportiv Universitar din Suceava

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

20

Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

21

Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

22

Clubul Sportiv Universitar din Arad

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

23

Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

24

Clubul Sportiv Universitar “Ştiinţa” Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

25

Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

26

Clubul Sportiv Universitar “Neptun” din Constanţa

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

27

Clubul Sportiv Universitar “Universitatea de Vest din Timişoara”

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

28

Clubul Sportiv “AGRONOMIA” Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

 

NOTE:

a) Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile de învăţământ şi cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.404.

b) Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.460.

 

ANEXA Nr. 6

 

Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

1.

Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare

Buget de stat

2.

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Venituri proprii şi| subvenţii acordate de la bugetul de stat

3.

Centrul European UNESCO pentru învăţământul Superior (CEPES)

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

4.

Institutul Limbii Române

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

5.

Centrul de Cercetări Biologice din Jibou

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

 

ANEXA Nr. 7

 

Parcul auto al Ministerului Educaţiei şl Cercetării Ştiinţifice pentru activităţi specifice

 

Nr. crt.

Activitatea

Tipul mijlocului de transport

Numărul maxim de bucăţi

Consumul maxim de carburanţi/autovehicul

- litri/lună -

1.

Proiectul privind învăţământul rural

Autoturism pentru unitatea centrală

2

200

 

 

Autoturism de teren

3

200

2.

Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare

Autoturism pentru unitatea centrală

2

200

 

 

Autoturism pentru unitatea teritorială

7

200

3.

Monitorizare şi inspecţie

Autoturism

15

200

 

 

Microbuz

6

200

4.

OI POSDRU

Autoturism pentru unitatea centrală

2

200

 

 

Autoturism pentru unitatea teritorială

8

200

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului George Constantin Brezoi din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul George Constantin Brezoi se eliberează din funcţia de secretar de stat la Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2015.

Nr. 39.

GUVERNUL ROMÂNIEI

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului Narcis Cătălin Beciu în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri

În temeiul art. 15 lit. d) şi al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Narcis Cătălin Beciu se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2015.

Nr. 40.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către doamna Ingrid Vasilica Istrate a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului

 

Având în vedere propunerea formulată de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Adresa nr. 130 din 8 ianuarie 2015,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b), al art. 89 alin. (21) şi al art. 92 alin.(1i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Tineretului şi Sportului, de către doamna Ingrid Vasilica Istrate.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2015.

Nr. 41.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în euro începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2014-23 ianuarie 2015

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 15,16 şi 17 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 decembrie 2014-23 ianuarie 2015 rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,27% pe an, iar rata dobânzii plătită la rezervele minime obligatorii constituite în euro este de 0,31% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2015.

Nr. 2.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 7,25% pe an.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2015.

Nr. 3.

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2015, ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută sunt următoarele:

- 5,30% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 5,30% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 15 ianuarie 2015.

Nr. 4.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.