MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 113/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 113         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 12 februarie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 7 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi, în special, ale art. 16 lit. a) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 

Decizia nr. 8 din 15 ianuarie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

58. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorilor de inventar ale unor bunuri

 

68. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.084/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii “Palatul de Justiţie Iaşi” şi “Reabilitare, amenajare şi extindere sediul Tribunalului Sibiu”

 

69. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Public - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş în domeniul public al oraşului Şomcuta Mare

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            138. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. j), j1), k), l) şi m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi la art. X şi XI din Acordul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.389/2011

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 7

din 15 Ianuarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi, în special, ale art. 16 lit. a) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Gilmar Belecciu în Dosarul nr. 6.559/118/2014/a1 al Tribunalului Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 921 D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, concretizată prin Decizia nr. 533/2014.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea nr. 296 din 24 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 6.559/118/2Q14/a1, Tribunalul Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Gilmar Belecciu cu ocazia soluţionării unei cereri de reexaminare a taxei judiciare de timbru, formulată într-o cauză având ca obiect anularea/suspendarea executării unui act administrativ.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (5) şi art. 115 alin. (4) din Constituţie, deoarece, aşa cum reiese din preambulul actului normativ criticat caracterul de urgenţă este determinat de oportunitatea, raţiunea şi utilitatea reglementării, fără a se evidenţia însă existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată, iar elementele cuprinse în Nota de fundamentare nu sunt de natură să justifice adoptarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013. Ca atare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 nu îndeplineşte exigenţele art. 115 alin. (4) din Constituţie, fiind emisă în mod abuziv şi discriminatoriu în paguba şi împotriva intereselor justiţiabilului.

6. Autorul excepţiei apreciază că reglementarea legală criticată aduce atingere şi dispoziţiilor art. 56 alin. (2) din Constituţie, întrucât, cu toate că “noile taxe instituite prin ordonanţa criticată sunt justificate de o regândire a sistemului juridic românesc, destinaţia sumelor provenite din taxele judiciare de timbru nu este în totalitate către sistemul juridic, un procent de 30% revenind bugetului de stat”. Ca atare, “majorarea acestor impuneri motivată doar de necesităţile sistemului de justiţie este aberantă, în condiţiile în care se doreşte impunerea unei taxe justiţiabilului pentru îndestularea bugetului de stat”.

7. Cu privire la art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, autorul excepţiei susţine că justiţiabilul nu mai poate beneficia de actul de justiţie la care este îndreptăţit din cauza taxelor şi impozitelor camuflate în această taxă de timbru, al cărei cuantum duce la crearea unui serviciu public prohibit justiţiabilului de rând, fiindu-i îngrădit astfel accesul liber la justiţie. În acest sens, arată că, deşi, potrivit art. 21 alin. (4) din Constituţie, “Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite”, prin art. 16 din ordonanţa de urgenţă criticată se impune plata unei taxe de timbru în contestarea unui act administrativ.

8. În fine, consideră că un justiţiabil nu poate fi obligat la plata unei taxe de timbru atunci când contestă un act emis abuziv de către o instituţie, care este scutită de la plata taxelor de timbru în temeiul art. 30 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, întrucât această măsură contravine principiului egalităţii în faţa legii, consacrat de art. 16 alin. (1) din Constituţie, obligativitatea plăţii taxei respective reprezentând o formă de discriminare în raport cu instituţia respectivă, precum şi o îngrădire a accesului liber la justiţie, în eventualitatea în care nu poate plăti o astfel de taxă de timbru.

9. Tribunalul Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care arată că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 legiuitorul a reglementat taxa judiciară de timbru aferentă acţiunilor şi cererilor introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererilor adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

10. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

11. Avocatul Poporului, exprimându-şi punctul de vedere asupra prevederilor legale criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, consideră că nu pot fi reţinute criticile formulate. Arată, astfel, că prevederile ordonanţei de urgenţă criticate nu contravin normelor constituţionale invocate, în acest sens fiind şi jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

12. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

13. Curtea a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

14. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut în dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare. Din examinarea notelor scrise depuse de autorul excepţiei în motivarea criticii, rezultă că, în realitate, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 lit. a) din acest act normativ, prevederi legale asupra cărora Curtea urmează a se pronunţa.

Prevederile art. 16 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 au următorul conţinut: “În materia contenciosului administrativ, cererile introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege se taxează după cum urmează:

a) cererile pentru anularea actului sau, după caz. recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, a unei adeverinţe sau a oricărui altui înscris - 50 lei;”.

15. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate consideră că actul normativ criticat contravine dispoziţiilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) care statuează că “În România, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie”, art. 16 alin. (1) care prevede că “Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”, art. 21 alin. (2)-(4) care consacră accesul liber la justiţie, art. 56 alin. (2) potrivit căruia “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale”, şi art. 115 alin. (4) care prevede că “Guvernul poate adopta ordonanţe de urgenţă numai în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, având obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul acestora

16. Examinând excepţia de neconstituţionalitate. Curtea constată că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 au mai făcut obiect al controlului de constituţionalitate din perspectiva unor critici similare, în acest sens fiind, spre exemplu, Decizia nr. 425 din 8 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 26 august 2014, Decizia nr. 245 din 29 aprilie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 30 mai 2014, sau Decizia nr. 533 din 9 octombrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 17 noiembrie 2014.

17. În prezenta cauză, Curtea reţine că o primă critică de neconstituţionalitate, de natură extrinsecă, constă în aceea că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor art. 115 alin. (4) din Constituţie, întrucât în preambulul actului normativ criticat caracterul de urgenţă este determinat de oportunitatea, raţiunea şi utilitatea reglementării, fără a se evidenţia existenţa unei situaţii extraordinare a cărei reglementare nu poate fi amânată.

18. În acest context, prin deciziile amintite, Curtea a reţinut că în nota de fundamentare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 legiuitorul delegat a subliniat că modificarea cadrului legal de desfăşurare a procesului civil prin adoptarea Codului de procedură civilă, precum şi punerea în aplicare a noilor instituţii adoptate prin Codul civil impuneau revizuirea urgentă a legislaţiei şi în materia taxelor judiciare de timbru, care trebuie să reflecte noua structură şi dinamică a procesului civil, noile garanţii procedurale acordate părţilor pentru asigurarea unui proces echitabil, precum şi acoperirea costurilor suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii, pregătirea personalului din sistemul justiţiei etc.

19. S-a arătat, totodată, că neadoptarea urgentă a acestui act normativ ar fi condus la conservarea unui sistem de taxare neadaptat în raport cu întreaga evoluţie în plan legislativ, cu liniile trasate prin regândirea sistemului juridic românesc odată cu adoptarea noului Cod civil şi a noului Cod de procedură civilă, în acest sens orice întârziere în asanarea şi sistematizarea legislaţiei în materia taxelor de timbru ar fi condus la menţinerea nepermisă a neconcordanţelor între prevederile legale în această materie cu prevederile noilor coduri, prin perpetuarea acelor norme care trebuie expres abrogate, fiind perimate sau chiar în contradicţie cu noul cadru normativ. În aceeaşi ipoteză, a neadoptării urgente a actului normativ în discuţie, legiuitorul delegat a susţinut că ar fi fost menţinute şi aspectele care impietează asupra transparenţei aplicării actualelor norme, printre care lipsa criteriilor statistice pentru o evidenţă clară asupra tuturor operaţiunilor pe care le implică sistemul de taxare actual. Totodată, consecinţele negative pe planul transparenţei şi disciplinei financiare impuse de exerciţiul colectării la buget a sumelor derivând din plata taxelor judiciare de timbru, dar şi pe plănui situaţiei justiţiabililor şi al nevoilor acute ale sistemului, nu ar fi fost deloc neglijabile.

20. Întrucât aspectele mai sus menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu putea fi amânată, Curtea apreciază că s-a impus adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, cu respectarea art. 115 alin. (4) din Constituţia României, astfel încât critica de neconstituţionalitate extrinsecă este neîntemeiată.

21. Cu privire la criticile de neconstituţionalitate intrinsecă formulate, prin deciziile mai sus menţionate, Curtea a constatat că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru şi, în special, cele ale art. 16 din acest act normativ sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

22. Astfel, în ceea ce priveşte scutirea instituţiilor statului de la plata taxei judiciare de timbru, Curtea a reţinut că, aşa cum rezultă din dispoziţiile constituţionale ale art. 16, cetăţenii se bucură de drepturile prevăzute în Constituţie şi în legi, fiind egali în faţa acestora şi a autorităţilor publice, în timp ce autorităţile publice exercită atribuţiile ce le sunt stabilite de lege, potrivit competentei lor, în realizarea funcţiilor pentru care sunt create.

Principiul egalităţii în drepturi prevăzut de Constituţie pentru cetăţeni nu poate ca, prin extensie, să primească semnificaţia unei egalităţi între cetăţeni şi autorităţile publice. Ca atare, scutirea autorităţilor publice de la consemnarea vreunei cauţiuni pentru cererile, acţiunile şi orice alte măsuri pe care le îndeplinesc în vederea realizării creanţelor fiscale are o justificare obiectivă şi raţională, autorităţile respective - creditori bugetari - fiind finanţate de la bugetul de stat pentru a putea funcţiona, iar taxele respective se fac venit tot la bugetul de stat, astfel că ar fi absurd ca autorităţile în cauză să fie obligate (formal) să plătească din buget o taxă care revine aceluiaşi buget.

23. Referitor la critica fundamentată pe încălcarea dispoziţiilor art. 21 alin. (2)-(4) din Constituţie, Curtea a constatat că prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 stabilesc cu privire la cererile introduse în faţa instanţei de contencios administrativ şi nu dispun cu privire la jurisdicţiile speciale administrative, care, potrivit Constituţiei, sunt facultative şi gratuite. Aşa fiind, dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (4) din Constituţie nu au legătură cu prevederile art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013. De asemenea, împrejurarea că prin aceste norme se stabileşte cuantumul taxei de timbru nu este de natură a afecta accesul liber la justiţie, deoarece, în jurisprudenţa sa, Curtea a stabilit în nenumărate rânduri că prestaţiile judecătoreşti nu trebuie şi nu pot fi în toate cazurile gratuite. Nicio dispoziţie constituţională nu interzice stabilirea taxelor de timbru în justiţie, fiind justificat ca persoanele care se adresează autorităţilor judecătoreşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor prilejuite de realizarea actului de justiţie. Regula este cea a timbrării acţiunilor în justiţie, excepţiile fiind posibile numai în măsura în care sunt stabilite de legiuitor.

24. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a dispoziţiilor art. 56 din Constituţie, referitoare la aşezarea justă a sarcinilor fiscale, Curtea observă că aceasta nu poate fi reţinută, întrucât prevederile legale criticate sunt tocmai o aplicare a celor Statuate prin norma constituţională, iar cheltuielile ocazionate de realizarea actului de justiţie sunt cheltuieli publice, la a căror acoperire, potrivit art. 56 din Constituţie, cetăţenii sunt obligaţi să contribuie prin impozite şi taxe, stabilite în condiţiile legii.

25. În ce priveşte critica privind destinaţia sumelor provenite din taxa judiciară de timbru, prin Decizia nr. 118 din 6 martie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 351 din 13 mai 2014, Curtea a reţinut că, potrivit dispoziţiilor constituţionale, este dreptul exclusiv al legiuitorului să stabilească destinaţia impozitelor şi taxelor, precum şi a altor venituri ale bugetului de stat şi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, în condiţiile legii. Totodată, prin Decizia nr. 931 din 13 noiembrie 2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 20 din 10 ianuarie 2013, Curtea a reţinut că, “potrivit principiului realităţii bugetare sau neafectării veniturilor bugetare, veniturile se înscriu în buget pe surse de provenienţă, iar cheltuielile pe acţiuni şi obiective concrete, astfel încât veniturile odată intrate în buget se depersonalizează şi servesc la efectuarea cheltuielilor în ordinea prevăzută în buget. Acest principiu este determinat de necesităţile practice ale execuţiei bugetare, care au demonstrat că o afectare iniţială a unui venit poate conduce fie la imposibilitatea realizării obiectivului finanţat, fie la cheltuirea întregului venit, deşi necesităţile nu o impun. Calificarea unor surse de venituri ca aparţinând bugetului de stat sau bugetelor locale este o decizie de oportunitate bugetară ce poate fi cenzurată de Curtea Constituţională numai în situaţia în care funcţionarea unei puteri a statului este pusă în pericol, ceea ce, în speţă, nu este cazul.” Totodată, Curtea a constatat că “independenţa financiară a justiţiei nu este dată de destinaţia taxei judiciare de timbru, ci de existenţa în sine a unor alocaţii bugetare suficiente pentru a se asigura buna funcţionare a instanţelor. Taxele judiciare de timbru constituie o contraprestaţie raportat la actul de justiţie, însă faptul că ele nu se fac venit la bugetul afectat sistemului justiţiei nu înseamnă automat că o asemenea taxă nu are un scop legitim. Statul poate să acorde o altă destinaţie sumelor de bani provenite din contra prestaţia efectuată la serviciul public prestat de instanţele judecătoreşti, respectiv ca acestea să se facă venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia debitorul îşi are domiciliul sau, după caz, sediul fiscal.”

26. Având în vedere cele mai sus reţinute, Curtea constată că susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate sunt neîntemeiate, prevederile legale criticate din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru fiind conforme cu dispoziţiile Legii fundamentale.

27. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Gilmar Belecciu în Dosarul nr. 6,559/118/2014/a1 al Tribunalului Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, în ansamblul său, şi, în special, cele ale art. 16 lit. a) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Constanţa - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 ianuarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 8

din 15 ianuarie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Romică Grusuzache în Dosarul nr. 19.536/233/2011/a1 al Tribunalului Galaţi - Secţia l civilă. Excepţia de neconstituţionalitate formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 922D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate, având în vedere că aceasta este nemotivată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 23 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 19.536/233/2011/a 1, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Romică Grusuzache cu ocazia soluţionării unei cereri de reexaminare a taxei judiciare de timbru, stabilită ca urmare a cererii de recuzare a unui judecător într-o cauză având ca obiect “anulare act”.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia invocă aspecte legate de fondul cauzei deduse judecăţii, apreciind că, în speţă, “există o contradicţie în termeni”. Arată, astfel, că instanţa de judecată nu a făcut aplicarea “prevederilor art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, care impun un termen de timbrare a cererii de recuzare, de 10 zile de la primirea comunicării instanţei”, aşa încât, “cum nu s-a acordat acest termen, concluzia logică ar fi că se află sub imperiul Legii nr. 146/1997”, care prevedea taxarea cererilor de recuzare în materie civilă cu o sumă fixă de 4 lei, şi nu cu cea în cuantum de 100 de lei, cât este prevăzut de art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013.

6. Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că accesul la justiţie nu presupune gratuitatea actului de justiţie şi nici, implicit, realizarea unor drepturi pe cale judecătorească în mod gratuit. În cadrul mecanismului statului, funcţia de restabilire a ordinii de drept, ce se realizează de către autoritatea judecătorească, este de fapt un serviciu public ale cărui costuri sunt suportate de la bugetul de stat. În consecinţă, legiuitorul este îndreptăţit să instituie taxe judiciare de timbru pentru a nu se afecta bugetul de stat prin costurile procedurii judiciare deschise de părţile aflate în litigiu. Mai mult, în virtutea dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (1), potrivit cărora “Cetăţenii au obligaţia să contribuie, prin impozite şi prin taxe, la cheltuielile publice”, plata taxelor şi a impozitelor reprezintă o obligaţie constituţională a cetăţenilor. De asemenea, arată că, pentru acele situaţii în care partea nu poate face faţă cheltuielilor unui proces din cauza mijloacelor materiale, legiuitorul a instituit, prin art. 42 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013, posibilitatea instanţei de judecată de a acorda scutiri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru.

7. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere exprimat anterior în cauze similare, în sensul constituţionalităţii prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2, 3,10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 29 iunie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi care au următorul conţinut: “Următoarele cereri formulate în cursul procesului sau în legătură cu un proces se taxează astfel: [...]

a) cereri de recuzare în materie civilă - pentru fiecare participant la proces - pentru care se solicită recuzarea - 100 lei;”.

12. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate nu arată în mod expres şi nici nu reiese din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate ce dispoziţii constituţionale ar fi încălcate prin reglementarea legală criticată.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că în susţinerea criticii sale autorul acesteia nu invocă nicio dispoziţie constituţională, sesizarea nerespectând prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, care impun cerinţa motivării sesizărilor, atât prin invocarea normelor constituţionale pretins încălcate, cât şi prin expunerea argumentelor pe care este întemeiată critica de neconstituţionalitate. În aceste condiţii, Curtea nu poate exercita controlul de constituţionalitate, deoarece nu se poate substitui autorului excepţiei în ceea ce priveşte motivarea acesteia, excepţia astfel formulată urmând a fi respinsă ca inadmisibilă. 14. De asemenea, Curtea constată că nemulţumirea autorului excepţiei se circumscrie unor aspecte de interpretare şi aplicare a legii de către instanţa de judecată la cauza concretă dedusă judecăţii, acesta considerând că “există o contradicţie în termeni” în ceea ce priveşte textele legale incidente în speţă. Or, asemenea aspecte nu intră în atribuţiile instanţei de contencios constituţional, competenţa aparţinând, în mod exclusiv, instanţelor de judecată învestite cu soluţionarea cauzei.

15. Pentru argumentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, excepţie ridicată de Romică Grusuzache în Dosarul nr. 19.536/233/2011/a 1 al Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 15 ianuarie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorilor de inventar ale unor bunuri

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorilor de inventar ale imobilelor aparţinând domeniului public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, potrivit prevederilor din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art. 2. - Anexa nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică potrivit anexei la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Teodor Codrin Scutaru,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 februarie 2015.

Nr. 58.

 

ANEXĂ

 

DATE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care aparţin domeniului public al statului şi se află în administrarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice la care se modifica valoarea de inventar

Administrator

Nr. MFP

Cod de

clasificare

Denumire bun

Descriere tehnică

Adresa

Anul

dobândirii

Valoare de inventar

- lei -

Valoare da inventar modificată

- lei -

Baza legală

Observaţii

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi  Persoanelor Vârstnice

152072

8.29.06

Teren

S  =  7.565 mp

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Moneasa

1937

4.232.620

2.021.745

CF 77/1937;

H.G. nr. 727/2008

Raport de evaluare nr. 161.729/02.07.2012

întocmit de comisia internă a M.M.FP.S.P.V.

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

152147

8.29.06

Clădire

S+P+M+anexa;

Sd  =  769 mp

Tara: România;

Municipiul Bucureşti; sectorul 2;

str. Italiană nr. 3

2005

568 119

1 055.300

H.G. nr. 1.311/2005

Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013

întocmit de evaluatori externi

Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

152148

829.06

Teren

S-712 mp

Tara: România;

municipiul

Bucureşti; sectorul 2;

str. Italiană nr. 3

2005

256.320

2.457.300

H.G. nr. 1.311/2005

Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013

întocmit de evaluatori externi

Autoritatea Naţională Pentru Persoanele cu Handicap

35882

8.29.04

Imobil

S+P+E şi terasă; pereţi portanţi din zidărie de cărămidă, planşee din lemn, acoperiş cu şarpantă din lemn învelit cu tablă zincată; încălzire cu gaze; staţie hidrofor; instalaţie sanitară, iluminat fluorescent 220-380V

Ţara: România;

municipiul Bucureşti; sectorul 1;

Calea Victoriei nr. 194

1900

160

clădire  =  691.100;

teren  =  7.414.100;

total  =  8,105.200

H.G. nr. 313/1992;

O.G. nr. 14/2003

Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013

întocmit de evaluatori externi

Autoritatea Naţionala Pentru Persoanele cu

Handicap

153805

8.29.06

Clădire

S  =  327 mp

Tara: România;

judeţul: Argeş;

MRJ Piteşti

str. Frasinului nr. 10

1994

9.365

461.000

H.G. nr. 727/2008;

Ordin SSH 42/1994

Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013

întocmit de evaluatori externi

Autoritatea Naţionala Pentru Persoanele cu Handicap

153806

8.29.06

Clădire

S  =  355,25 mp

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare,

MRJ Satu Mare

str. Aurora; bl. E1/3

1994

9.365

1 353.000

H.G. nr. 727/2008;

Ordin SSH 42/1994

Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi

Autoritatea Naţionala Pentru Persoanele cu Handicap

153807

8.29.06

Clădire

S  =  869 mp

Ţara: România;

municipiul Bucureşti; sectorul 3;

str. Cauzaşi nr. 26

1993

1.057

4.892.000

H.G. nr. 727/2008;

Ordin SSH 122/1994

Raport de evaluare nr. 10.328/08.11.2013 întocmit de evaluatori externi

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa

38600

3.29.08

Clădire

Parterul imobilului de P+8 etaje

Sconstruită  =  206 mp

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

MRJ Slobozia;

bd. Matei Basarab nr. -; bl. F1

1996

96.124

338.488

H.G. nr. 917/07.10.1996;

H.G. nr. 286 din 21/03/2007

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa

102104

8.29.08

Teren

S  = 177.05mp

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

MRJ Slobozia;

bd. Matei Basarab nr. -; bl. F1

1996

10.877

13.859

H.G. nr. 917/07.10.1996;

H.G. nr. 286 din 21/03/2007

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa

102310

8.29.08

Clădire

Spaţiu parter într-un bloc de locuinţe S  =  47.15mp

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

oraşul Ţăndărei;

sos. Bucureşti nr. -; bloc 52 H

2000

17.419

129.831

Contract vânzare-comparare

nr. 9880/20.12.2000

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ialomiţa

153773

8.29.08

Clădire

Parter:

S  =  53.l2mp

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

municipiul Feteşti;

str. Călăraşi nr. fin.; bl. U3, sc. C

2006

102.000

227.905

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 7351/ 21.12.2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman

153779

8.29.08

Clădire + teren

S+P+1E:

S  =  129,21 mp;

Steren  =  295,91 mp

Ţara; România;

judeţul: Teleorman;

municipiul Turnu Măgurele;

str. Elena Cuza Vodă nr. 12

2006

1.060.000

clădire = 1.287.625;

teren = 99.502;

total = 1.387.127

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 9731/ 22.12.2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman

153780

8.29.08

Clădire

1E;

S =  368,47 mp;

Steren =  53,82 mp

Ţara: România;

judeţul: Teleorman;

municipiul Roşiori de Vede;

str. Dunării nr. f.n.; bl. D4

2006

 

clădire =  1.460.862;

teren = 4.781;

total = 1.465.643

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 9753/ 28.12.2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Teleorman

15378^

829-08

Clădire

1E;

S = 150mp;

Steren = 113,61 mp

Ţara: România;

judeţul: Teleorman;

oraşul Videle;

Sos. Giurgiului nr. f.n.; Complex Stejarul

2006

242.700

317.600

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 9759/ 28.12.2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Suceava

152088

8.29.08

Clădire + teren

etaj III

S = 224,02 mp,

Steren = 286 mp

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

municipiul Câmpulung Moldovenesc;

str. Sirenei nr. 2

2004

178.300

clădire = 831.000; teren = 13.000;

total = 844.000

H.G. nr. 2.371/2004

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Arad

144394

8.29.08

Clădire + teren

S+P+2E;

S =  1.465 mp;

Steren = 892 mp

Ţara: România;

judeţul: Arad;

MRJ Arad;

str. Călugăreni nr. 1A

2002

1.491.122

2.602.522

Contract de vânzare-cumpărare nr. 937/19.12.2002

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesionala Alba

102164

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie DS+HP+M

S = 1.396 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

MRJ Alba Iulia;

str. Nicolae Titulescu nr. 10B; fostă Zorilor

2000

779.081

3.244.235

Contract vânzare-cumpărare nr. 965/ 11.08.2000

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană de Ocupare şi Formare Profesionala Alba

102170

8.29.08

Clădire

Construcţie parter

S = 145,68 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

oraşul Câmpeni;

str. Revoluţiei 1848 nr.7

1999

112.364

321.014

Contract vânzare-cumpărare nr. 877/ 14.05.1999

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Mehedinţi

152074

8.29.08

[mobil

Corp A: P+2E S = 2.412mp,

Corp B: parter; S = 489,18mp;

Corp C: parter S = 192mp;

Corp D: parter S = 156mp;

Steren =  13.330 mp

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi;

MRJ Drobeta-Turnu Severin;

str. Serpentina Roşiori nr. 1

2006

342.081

clădire = 3.142.510; teren =  1.254.886; total = 4.397.396

H.G. nr. 42/2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Mehedinţi

163815

8.29.08

Clădire

Parter: S = 76,31 mp,

Su = 60,93 mp

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi;

oraşul Vânju Mare;

str. Republicii nr. 97; bl. 5, sc. 1, ap. I bis

2006

9.250

34.300

H.G. nr. 727/2008;

H.G. nr. 1.178/2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Sălaj

102381

8.29.08

Clădire + teren

Parter şi etajul I, dintr-un bloc de locuinţe Sd = 1.108mp

Steren =  943,22 mp

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

MRJ Zalău;

str. Tudor Vladimirescu nr. -; bloc P 40

1999

333.241

1 302.982

Contract vânzare-cumpărare nr. 2508/23.12.1999

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Sălaj

120956

8.29.08

Clădire + teren

P+1E

3 = 199,27 mp Steren = 250 mp

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

oraşul Jibou;

str. Liceului nr. 35

2001

49.000

141.958

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3659/13.11.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Sălaj

153785

8.29.08

Clădire

S+P: S = 381,31 mp

Ţara; România;

judeţul: Sălaj;

oraşul Şimleu Silvaniei;

str. Simion Bărnuţiu nr. 8

2006

350.000

246.267

H.G. nr. 727/2008;

HCL nr. 113/ 26.10.2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Olt

102340

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie P+1E

S = 552mp

Steren =  408,8 mp

Ţara: România;

judeţul: Olt;

MRJ Slatina;

str. Dinu Lipati nr.48

1999

100000

clădi re = 557.304; teren = 67.631;

total = 624.935

Contract vânzare-cumpărare nr. 2993/18.06.1999

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Olt

102342

8.29.08

Clădire

Spaţiu parter

S = 105,71 mp

Ţara: România;

judeţul: Olt;

oraşul Balş;

str. Nicolae Bălcescu nr. -; bloc 152

2000

3.660

162.892

Contract vânzare-cumpărare nr. 32942/25.07.2000

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt

143692

8.29.08

Clădire + teren

P+2E;

Sclădire  = 1.399mp;

Steren =  173 mp (cotă indiviză)

Ţara: România;

judeţul: Olt;

MRJ Slatina;

str. Crişan nr. 2

2002

437.276

clădire = 1,392.449;

teren = 63.106;

total = 1.455.555

Contract de vânzare-cumpărare nr. 38/03.07.2002

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Tulcea

147063

8.29.08

Clădire + teren

P+2E;

S = 1.328,16 mp;

Steren = 670 mp

Ţara: România;

judeţul: Tulcea;

MRJ Tulcea;

str. Grigore Antipa nr. 10

2003

1.019.250

clădire = 1,547.930;

teren = 63.106;

total = 2.122.093

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2323/ 25.07.2003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş

147061

8.29.08

Clădire + teren

S+P-2E;

S = 1.040mp;

Steren = 285 mp

Ţara: România;

judeţul: Argeş;

MRJ Piteşti;

bd. Republicii nr. 11

2003

1.820.138

clădire = 1 964.451; teren = 193.365;

total = 2.160.816

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3285/ 02.07.2003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Bacău

102212

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie P+1E

S = 442 mp

Steren = 577 mp

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

MRJ Bacău;

bd. Ioniţă Sandu Sturza nr.63

1998

182.818

1.312.429

Protocol MMPS – ANOFP nr. 2987/ 10.12.1998, H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Bacău

102215

8.29.08

Clădire

Un etaj din imobil

S = 740 mp

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

MRJ Bacău;

str. Vasile Alecsandri nr. 25

1998

266.708

1.215.220

Protocol MMPS - ANOFP nr. 2987/10.12.1998, H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău

153787

8.29.08

Clădire

Parter: S = 75,74 mp

Ţara: România;

judeţul: Bacău;

oraşul Comăneşti;

str. Pieţii nr. f.n.; bl. F6 “

2006

130.000

134.000

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 4424/ 21.12.2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor

120946

8.29.08

Clădire + teren

P+1E,

S = 833,33 mp

Steren = 380 mp

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

MRJ Oradea;

str. Transilvaniei nr. 2

2001

850.000

870.836

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2576/21.12.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud

102428

829.08

Clădire + teren

Spaţiu parter

S = 119,05mp

Steren = 612mp

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

oraşul Năsăud;

str. Mihail Eminescu nr. 1

1998

1

9665

Protocol nr. 2987/10.12.1998 MMPS- ANOFP

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Botoşani

102449

8 29.08

Clădire + teren

Spaţiu parter

S = 401,83mp

Steren = 412mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

MRJ Botoşani;

str. Unirii nr. 7

1998

1

251.946

Protocol nr. 2987/10.12.1998 MMPS- ANOFP

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Botoşani

120947

8.29.08

Clădire + teren

Parter

S = 116,27 mp

Steren =  33.95 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

oraşul Săveni;

str. Tudor Vladimirescu nr. 2

2001

34.200

47.290

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.363/11.07.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Botoşani

120943

8.29.08

Clădire + teren

Parter

S = 162,87 mp,

Steren =  32,57 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

municipiul Dorohoi;

str. Poştei nr. 3

2001

45.000

129.693

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.318/11.12.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Botoşani

152079

8.29.08

Clădire + teren

Clădire S+P+3E;

S = 4.258,63 mp,

Steren =  965,28 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

MRJ Botoşani;

str. Colonel Victor Tomoroveanu nr. 2

2004

3.703.787

clădire = 4.275.874; teren = 185.960;

total = 4.461.834

H.G. nr. 1.317/2004

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Brăila

102173

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie S+P+2E+M

Sclădire =  1.030,87 mp

Steren = 541 mp

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

MRJ Brăila;

bd. Dorobanţilor nr. -; 603-605

1999

705.035

clădire = 2.984.520; teren = 53.871;

total = 3.038.391

Contract vânzare-cumpărare nr. 648/10.02.1999

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Braşov

102171

8.29.08

Clădire

Construcţie P+2E;

S = 1.012,2mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

MRJ Braşov;

str. Turnului nr. 5

1999

374.289

1 681.476

Contract vânzare-cumpărare nr. 1.053/17.03.1999

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Braşov

102172

8.29 08

Clădire

Construcţie P+1E;

S = 255.28 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

municipiul Făgăraş;

str. Libertăţii nr. 11

1999

116.370

254.260

Contract vânzare-cumpărare nr. 648/10.02.1999

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Braşov

150053

8.29 08

Imobil + Teren

Si = 2.608 mp

St = 1.125,47 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

MRJ Braşov;

str. Poienelor nr. 5

2003

2.236 972

clădire = 6 364.000; teren = 856.200;

total = 7.220.200

O.U.G. nr. 122/2003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Braşov

162081

8.29.08

Clădire 3 corpuri+

teren

un corp P;

S = 135,97mp;

Steren = 90 mp;

un corp P+E;

S = 893f26 mp,

Steren = 594.3 mp;

un corp: P+3E;

S = 2.576 mp,

Steren =  1.016 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

oraşul Râşnov;

str. Republicii nr. 29

2003

192.216

clădire = 6,137.000; teren = 100.000;

total = 6.237.000

H.G. nr. 1.322/2003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Braşov

152082

8.29.08

Clădire 2 corpuri

un corp P+1E;

S = 889 mp,

un corp P:

S = 637 mp,

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

oraşul Râşnov;

str. Câmpului nr. 1

2003

1.961.744

5.339.000

H.G. nr. 1.321/2003,

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Braşov

153774

8.29.08

Teren

Steren =

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

oraşul Râşnov;

str. Câmpului nr. 1

2008

1.473.091

481.100

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Călăraşi

102272

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie P+1E;

Sc = 503,44 mp

Steren = 800 mp

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

MRJ Călăraşi;

str. 13 Decembrie nr. -; f.n.

1996

152.412

885.105

H.G. nr. 1.348/27.11.1996

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi

102274

8.29.08

Clădire

Construcţie S+P;

Sc = 170 mp

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

municipiul Olteniţa;

str. Argeşului nr. 44

1995

147.998

580.600

Ordin nr. 311/20.03.1995

Ministerul Sănătăţii

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi

120968

8.29,08

Teren

S = 1.000mp

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

municipiul Olteniţa;

str. Argeşului nr. 44

1995

3.223

250.900

Ordin nr. 311/1995

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi

150054

829.08

Imobil

S+DS+P+4E+M;

S = 3.430 mp

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

MRJ Călăraşi;

str. Tudor Vladimirescu nr. 59

 

3.432.919

3899.100

Contract de vânzare-cumpărare nr. 75/08.11.2002, H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Călăraşi

152085

8.29.08

Clădire + teren

Parter

S  =  1.587,9 mp,

Steren  =  13.785,04 mp

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

MRJ Călăraşi;

str. Sloboziei nr. 4

2004

238.980

261.777

H.G. nr. 269/2004

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin

102452

8.29 08

Clădire

S+P+M;

S  =  547 mp

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

MRJ Reşiţa;

str. Valiugului nr. 103

1998

419.472

833.233

Protocol nr. 2.987/10.12.1998

MMPS- ANOFP

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin

102453

8.29.08

Clădire

P+M;

S  =  508 mp

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

oraşul Băile Herculane;

str. Mihail Eminescu nr. 2

1998

651.051

840.212

Protocol nr. 2.987/10.12.1998

MMPS- ANOFP

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin

145190

8.29.08

Spaţiu

S = 169 mp

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

oraşul Anina;

str. Sfânta Van/ara nr. -; bl. E

2003

39.219

66.489

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.289/ 11.11.2003,

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin

152145

8.29.08

Clădire

Parter+1E;

S = 639 mp

Scomună =  350 mp

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

oraşul Oraviţa;

str. Emanoil Gojdu nr. 43-45;

2003

401.654

858.384

H.G. nr. 436/2003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Caraş-Severin

153784

8.29.08

Clădire + teren

P+5E:

S =  2064 mp;

Steren =

1.252,74 mp

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

MRJ Reşiţa;

str. Traian Lalescu nr. 17-19;

2005

1.999.615

2.391.518

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 2.063/ 10.03.2005

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Cluj

102459

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie S+P+1E;

S = 1842 mp

Steren = 1981 mp

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

str. Fabricii de Zahăr nr. 51

2000

1

clădire = 3.000.000; teren = 880.000;

total  =  3.880.000

Protocol nr. 2.613/19.12.2000

MEN- ANOFP

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Cluj

144396

3.29.08

Clădire + teren

Sparţial+P+1E;

S = 396 mp;

Steren = 397 mp

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

municipiul Gherla;

str. 1 Decembrie 1918 nr. -;

2002

495.000

650.214

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.009/ 19.12.2002

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Cluj

153788

8.29.08

Clădire

1 E:

S = 183,33 mp

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

municipiul Câmpia Turzii;

str. Laminoriştilor nr. 14

2006

599.920

512.000

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 1.335/ 27.12.2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa

102276

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie DS+P+HP+2E;

Sd = 1885,73mp

Steren = 400 mp

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

MRJ Constanţa;

str. Lacului nr. 4

2000

1.332,016

clădirea 094.726;

teren = 231.192;

total = 4,325.918

Contract vânzare-cumpărare nr. 3.164/30.10.2000

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Constanţa

143690

8.29 08

Clădire + teren

Parter

Sc = 209,1 mp;

Steren = 112,32 mp (cotă indiviză)

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

oraşul Năvodari;

str. Albinelor nr. 10; bl. A2b

2002

158.800

271548

Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.842/26.06.2002

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Covasna

150056

8.29.08

Imobil

S = 82.7 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

oraşul întorsura Buzăului;

str. Ciucaş nr. -; bl. 11

2003

54.068

134.800

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.859/ 15.12.2003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Covasna

153775

8.29.08

Clădire

Parter: S =  69,09 mp

Ţara; România;

judeţul: Covasna;

oraşul Baraolt;

P-ţa Libertăţii nr. 42; bl. 4E. ap. 3

2006

73.000

107.700

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 4.675/ 19.12.2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna

153776

8.2908

Clădire

Parter: S  =  48,36 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

oraşul Covasna;

str. Unirii nr. 3; bl. 9

2005

51.200

97.000

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 3.119/ 13.12.2005

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna

153777

8.29 08

Clădire

Parter S =  66,96 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

municipiul Târgu Secuiesc;

str. 1 Decembrie 1918 nr. f.n.;bl.21, sc. B

2006

83.422

114000

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 3.716/ 19.12.2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Dolj

102287

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie P+3E;

Sd = 1092 mp

Steren = 650 mp

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

MRJ Craiova;

str. Brazda lui Novac nr. 27

1998

1.700

clădire = 1.539.953; teren = l01.867;

total =  1.641.820

Protocol nr. 2.987/10.12.1998

MMPS- ANOFP

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Dolj

120949

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie P+2E+M;

S = 485,17mp

Steren = 508,5 mp

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

MRJ Craiova;

str. Eugeniu Carada nr. 13A

2001

1.500.000

clădire = 1.216.000; teren = 800.379;

total = 2.016.379

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.861/ 20.12.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Galaţi

120954

8.29.08

Clădire + teren

Parter

S = 256.61 mp

Steren = 612mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

municipiul Tecuci;

str. Elena Doamna nr. 66;

2001

50.000

46.037

Contract de vânzare-cumpărare nr. 3.804/ 04.12.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Galaţi

143691

8.29.08

Clădire + teren

P+1E;

Sclădire =  1.154,55 mp;

Steren =  1.473,88 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

MRJ Galaţi;

str. Domnească nr. 191

2002

1.500.000

3.335.746

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.325/ 10.07.2002

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Giurgiu

147062

8.29.08

Clădire + teren

P+Mezanin;

Sparter =  70,75 mp;

Smezanin =  482,07 mp;

Steren =  38,26 mp

Ţara: România;

judeţul: Giurgiu;

MRJ Giurgiu;

bd. Bucureşti nr. 202/5 D; sc. A

2003

395.040

965.235

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2.342/ 16.09.2003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj

102297

8.29 08

Clădire

Parter şi etajul I;

S = 747 mp

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

str. Lt. Col. Dumitru Petrescu nr. 1; fost Debarcader

2000

617.259

1.111.428

Contract vânzare-cumpărare nr. 1.807/ 21.12.2000

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Gorj

102299

8.29.08

Teren

S = 1.045,6 mp

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

MRJ Târgu Jiu nr. -; fost Debarcader

2000

77.731

227.095

Contract vânzare-cumpărare nr. 1.807/ 21.12.2000

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj

120950

8.29.08

Clădire

Parter;

S = 222 mp

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

municipiul Motru;

nr. 6; Zona Moto Velo

2001

53.440

237.752

Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.969/ 07.12.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Gorj

120951

8.29.08

Teren

S = 138mp

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

municipiul Motru;

nr. -; Zona Moto Velo

2001

60

132

Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.969/07.12.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei

De Muncă Gorj

120952

8.29.08

Clădire

Et. 2 parţial;

S = 232 mp

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

oraşul Rovinari;

bd. Florilor; bl. Bl

2001

34.659

288.800

Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.101/14.12.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Gorj

120953

8.29.08

Teren

S = 94.27 mp

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

oraşul Rovinari;

str. Florilor nr.-

2001

337

739

Contract de vânzare-cumpărare nr. 6.101/14.12.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Harghita

153820

8.29.08

Clădire

S+HP;

S =  580,9 mp

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

MRJ Miercurea-Ciuc;

bd. Frăţiei nr. f.n.

2005

1.020.225

1.670.883

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 1.080/ 02.06.2005

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Hunedoara

102308

8.29.08

Clădire

Construcţie P+1E;

S = 5133mp

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

MRJ Deva: str. Aurel Vlaicu nr. 25

1999

214.300

1 025.000

Contract vânzare-cumpărare nr. 2.330/10.05.1999

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Iaşi

102318

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie S+P+M;

S = 609,53 mp

Steren = 10.06 mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

MRJ Iaşi: str. Cucu nr. 1;

2000

530.452

2.374.521

Contract vânzare-cumpărare nr. 16.189/ 27.12.2000

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Iaşi

152086

8.29.08

Clădire

P+1E

S = 1.349mp

Ţara: România;

judeţul: Iaşi: MRJ Iaşi;

Sos. Naţională nr. 1

2005

1.282.045

2.337.692

H.G. nr. 1.107/ 22.09.2005

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Judeţul Mureş

105115

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie parter,

S = 110mp;

Steren = 110 mp

Ţara: România;

judeţul: Mureş;

municipiul Reghin;

str. Republicii nr. 14

1998

1

242.411

Protocol MMPS- ANOFP nr. 2.987/ 10.12.1998

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţul Mureş

153345

8.29.08

Imobil

Clădire: S+P+1E;

Sd = L625mp;

Teren: 1.333 mp

Ţara: România;

judeţul: Mureş;

MRJ Târgu Mureş;

str. Zăgazului nr. 14

2007

1

1.379.988

H.G. nr. 115/2007

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Judeţul Mureş

153816

8.29.08

Clădire + teren

CorpC3: P+1E;

Sc = 97 mp,

Sd = 165mp;

Corp C4: S+P+1E

Sc = 94 mp, Sd = 310mp

Steren = 39l mp

Ţara: România;

judeţul: Mureş;

MRJ Târgu Mureş;

str. Zăgazului nr. 14

2007

1

376.771

H.G. nr. 727/2008,

H.G. nr. 1.498/2007

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş

102339

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie S+P+2E;

S = 673 mp

Steren = 298 mp

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

MRJ Baia Mare;

str. Hortensiei nr. 1 A

2000

321.300

clădire =  1.559.961; teren = 128.053;

total = 1.688.014

Contract vânzare-cumpărare nr. 1.679/ 17.03.2000

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş

152087

8.29.08

Clădire + teren

etaj III+IV;

S = 376 mp;

Steren-180mp

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

MRJ Baia Mare;

Al. Hortensiei nr. 1 A

2004

1.164.033

clădire = 871.539; teren = 77.347;

total = 948.886

H.G. nr. 2.372/2004,

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ

102467

8.29.08

Clădire

P+1E;

S = 610mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

MRJ Piatra-Neamţ;

P-ţa Mihail Kogălniceanu nr. 3, bl. M3

1998

173.297

297.992

Protocol nr. 2.987/10.12.1998 MMPS- ANOFP,

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Neamţ

102471

8.29.08

Clădire + teren

P+1E;

S = 280,6 mp

Steren =  288,9 mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

MRJ Piatra-Neamţ;

str. Minai Eminescu nr. 37

1998

261.457

858.576

Protocol nr. 2.987/10.12.1998 MMPS- ANOFP,

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Neamţ

120955

8.29.08

Clădire + teren

Spaţiu parter

S = 540 mp

Steren =  118,6 mp (cotă indiviză)

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

MRJ Piatra-Neamţ;

str. Privighetorii nr. 21;

bloc B 13

2001

599.000

1.168.480

contract de vânzare-cumpărare nr. 3525/ 20.12.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei

De Muncă Neamţ

163790

8.29.08

Clădire + teren

D+P+1E;

S = 641,66mp;

Steren = 993 mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

municipiul Roman;

str. Olteniei nr. 21-23

2006

2.770.000

1.180.206

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 2.811/ 18.12.2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Prahova

153821

8.29 08

Clădire + teren

DS+P;

S = 114mp;

Steren = 372 mp

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

municipiul Câmpina;

str. Maramureş nr. 19

2003

139.751

clădire = l82.868;

teren = 244.556;

total = 427.424

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 5456/ 16.12.2003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova

164884

8.29.08

Clădire

Parter

S =  41,33 mp

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

oraşul Urlaţi;

str. Tudor Vladimirescu nr. 10

2005

39.342

81.557

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Prahova

154885

8.29.08

Clădire

Parter

S =  67,25 mp

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

oraşul Mizil;

str. Ion Luca Caragiale nr. -; bloc42A

2003

35.24.4

168.352

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare

102349

8.29.08

Clădire + teren

Două etaje dintr-un imobil

Sd = 1334,01 mp

Steren = 1028mp

Ţara; România;

judeţul: Satu Mare;

MRJ Satu Mare;

str. Ion Ghica nr. 36

1999

1.078.012

clădire = 1 499.976; teren = 25.060;

total = 1.525.036

Contract vânzare-cumpărare nr. 2.368/ 13.10.1999

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu

120957

8.29.08

Clădire + teren

P+4E;

3 = 1638,1 mp

Steren =  430,91 mp

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

MRJ Sibiu;

str. Morilor nr. 51

2001

1.753.216

Clădire = 4.420.874; teren = 289.520;

total = 4.710.394

Contract de vânzare-cumpărare

4.470/14.11.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu

143693

8.29.08

Clădire

Parter

S = 159,25 mp

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

oraşul Agnita;

str. Spitalului nr. 16A

2002

69.800

185.043

Contract de vânzare-cumpărare nr. 7.084/15.08.2002

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu

150057

8.29.08

Imobil

S = 63,8 mp

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

oraşul Cisnădie;

str. Textiliştilor nr. 1

2003

80.325

144.126

Contract de vânzare-cumpărare nr. 13.491/16.122003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Timiş

102383

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie P+4E;

S = 1915mp

Steren = 814mp

Ţara: România;

judeţul: Timiş;

MRJ Timişoara;

bd. Republicii nr. 21

2000

2.142.581

clădire = 4.297.000; teren = 307.700;

total = 4.604.700

Contract vânzare-cumpărare nr. 19.851/14.09.2000

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea

25877

8.29.08

Clădire+ teren

Construcţie parter şi P+1;

Sclădire  =  208 mp,

Sanexă  =  115 mp;

Sateliere  =  2.815 mp;

Steren clădit şi neclădit  =  2.861 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea;

str. Calea lui Traian nr. 98 (fost 120)

1998

1.281.514

clădire = 970.340; teren = 600.810;

total = 1.571.150

nr. 327/02.07.1993

Protocol MMPS-ANOFP

nr. 2.987/10.12.1998

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Vâlcea

102392

8.29.08

Clădire + teren

Etajul II dintr-un imobil

S = 340,72 mp

Steren = 373,69mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea;

str. Dacia nr. 8

1999

160.000

1,195.560

Contract vânzare-cumpărare

nr. 1.577/12.07.1999

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Munca Vâlcea

120958

8.29.08

Clădire +

teren

Etaj III al imobilului

Sutilă =  350,08 mp

Sc = 462,79 mp

Steren =  359,97 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

MRJ Râmnicu Vâlcea;

str. Dacia nr. 8

2001

235.000

1 155.708

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.600717.12.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vâlcea

120959

8.29.08

Clădire+ teren (vila Pescăruşul)

Construcţie; Sparţial+P+1E;

Sc = 71,1 mp

Sd = 170,65 mp

Steren =  852,95 mp

Ţara: România;

judeţul: Vâlcea;

oraşul Călimăneşti;

str. Calea lui Traian nr. 540

1998

10.201

clădire = 597.780; teren = 398.520;

total = 996.300

H.G. nr. 1.138/1996 Protocol DGMPS- AJOFP nr. 29.957/1998

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui

143694

8.29.08

Clădire + teren

S+P+1E;

Sclădire =  1436,08 mp;

Steren = 820 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui;

str. Spiru Haret nr. 5

2002

 

3.900.000

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.276/20.06.2002

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui

143695

8.29.08

Clădire + teren

S+P+1E;

Sclădire =  272.15 mp;

Steren =  1134,5 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Bârlad;

bd. Epureanu nr. 8

2002

599.900

clădire = 1.877.577; teren = 193.421;

total =  2.070.998

Contract de vânzare-cumpărare nr. 4.011/24.09.2002

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Ocuparea Forţei de Muncă Vaslui

143696

8.29.08

Clădire + teren

Parter;

Sclădire =  136,08 mp;

Steren =  34,06 mp (cotă indiviză)

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

municipiul Huşi;

str. Al. I. Cuza nr. -; bl. H5, sc. A

2002

181.533

354.250

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.580721.06.2002

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale


Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Vrancea

120960

8.29.08

Clădire

S+P+1E;

S = 553 mp

Ţara: România;

judeţul: Vrancea;

MRJ Focşani;

bd. Unirii nr. 65

2001

945.000

1.207.104

Contract de vânzare-cumpărare nr. 5.250/ 10.12.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Municipala pentru Ocuparea Forţei de Munca Bucureşti

34053

8.29.08

Clădire - corp central şi

teren aferent

S+P+9 etaje; Cadre: stâlpi şi grinzi din BA şi planşee din prefabricate, închideri BCA;

Sc  =  260 mp

Sd  =  3.667 mp

Steren  =  350 mp

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; sectorul 3;

str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10

2003

136.876

clădire = 3 007.000; teren = 979.000;

total =  3.986.000

H.G. nr. 572/2003,

H.G. nr. 569/2004

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti

144395

8.29.08

Clădire+ teren

P+2E;

S = 408,09 mp;

Steren = 312mp

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; sectorul 5;

bd. Pieptănari nr. 64

2002

1.485.859

clădire = 688.010; teren = 437.660;

total =  1.125.670

Contract de vânzare-cumpărare nr. 7.337/ 11.12.2002

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti

153791

8.29.08

Clădire + teren

S + P + 2E + M;

S  =  300 mp;

S teren  =  90 mp

Ţara: România;

Municipiul Bucureşti; sectorul 4;

str. Tăbăcarilor nr.20

2005

i.024.555

clădire  =  835.290; teren  =  203.790;

total  =  1.039.080

H.G. nr. 727/2008, Contract de vânzare-cumpărare nr. 1939/21.11.2005

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău

102229

8.29.08

Clădire

Parterul unui bloc de locuinţe;

S  =  259,22 mp

Ţara; România;

judeţul: Buzău;

MRJ Buzău;

str. Ion Băieşu nr. -; bl. 3A

1999

452.879

774.300

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2224/ 23.07.1999

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău

102264

8.29.08

Clădire

Parter;

S  =  311 mp

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

municipiul Râmnicu Sărat;

str. Plt. Torcaru nr. 12

1999

367.990

clădire  =  478.700; teren  =  42.500;

total  =  521.200

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1409/ 30.06.1999

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă Buzău

149624

8.29.08

Spaţiu

S  =  47,09 mp

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

oraşul Pogoanele;

str. Libertăţii nr. 4

2003

5.000

30 600

Contract de vânzare-cumpărare nr. 2223/ 18.12.2003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Munca Buzău

152034

8.29.08

Clădire

Parter;

S  =  478,75 mp

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

oraşul Nehoiu;

calea Mihai Viteazu nr. 3 bis

2003

45.000

185.000

H.G. nr. 42/2003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Caraş-Severin

101609

8.29.08

Clădire

Construcţie S + P+1E;

S  =  588,57 mp

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

MRJ Reşiţa;

str. Traian Lalescu nr. 27

1969

105.050

573,191

Hotărâre a Consiliului Popular Judeţean din 1969

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Caraş-Severin

101628

8.29.08

Teren

S  =  1.890 mp

Ţara: România;

judeţul: Caraş-Severin;

MRJ Reşiţa;

str. Traian Lalescu nr. 27

1993

152.978

250.883

Hotărârea Consiliului Local nr. 74/1993

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Galaţi

101837

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie parter;

S totală  =  1.645.22 mp

S clădire  =  1.244 mp

S teren  =  401,22 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

MRJ Galaţi;

str. Basarabiei nr. 5-7

1953

7.118

10.234,15

Contract de vânzare-cumpărare nr. 1.934/ 14.12.1945

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Galaţi

101842

8.29.08

Clădire

Un apartament dintr-un bloc de locuinţe;

Sap  =  75,83 mp

Ţara: România;

judeţul: Galaţi;

MRJ Galaţi;

str. Traian nr. 77; Bl. A1

1994

19 588

30.395,08

Aviz MMPS nr. 24/1994

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Galaţi

153795

8.29.08

Clădiră

P + 4E;

S totala  =  2.087 mp;

Su  =  3.372,71 mp

Tara: România;

judeţul: Galaţi;

MRJ Galaţi;

str. Regimentul 11 Şiret nr. 46A;

2004

2.116.756

3 116.367,97

H.G. nr. 727/2008, Ordin ministru nr. 466/1997, PV rec. finală nr. 1.789/15.02.2007

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Ialomiţa

38185

8.29.08

Clădire (etajul I şi etajul III)

Construcţie din cărămidă, P + 3E şi acoperiş şarpantă cu învelitoare din ţiglă;

Sconstr.  =  725 mp

Sd  =  1.450 mp S teren  =  2.175 mp

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

MRJ Slobozia;

str. Lacului nr. 10

1994

437.883

937.419,31

H.G. nr. 653/19.09.1994 privind trans. cu titlu gratuit a et. I şi III din imobilul din patrimoniul S.S.I. Computer S.A.

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Plaţi şi Inspecţie Socială Ialomiţa

101891

8.29.08

Clădire (etaj II)

Sc  =  725 mp

Sd  =  725 mp

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

MRJ Slobozia;

str. Lacului nr. 10

1992

455.771

671.607,42

Protocol nr. 171/30.06.1992 privind transf. cu plată a et. II din patrimoniul S.S.I. Computer S.A. către D.G.M.P.S. Ialomiţa

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeana pentru Plaţi şi Inspecţie Socială Maramureş

101896

8.29 08

Clădire

Construcţie din cărămidă formată din 3 corpuri astfel:

- 2 corpuri parter;

- 1 corp P + 1E parţial;

Sc  =  551 mp;

Sd  =  712,25 mp

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

MRJ Baia Mare;

P-ţa Păcii nr. 10

1969

410.351

492.885

Decizia C.P.J. Maramureş

625/07.11.1969

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale


Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Mehedinţi

38151

8.29.08

Clădire

Imobil compus din:

Corp A: S + D + 2E;

Corp B: S + D + P + 3E;

Corp D format din demisol;

S  =  675,37 mp

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi;

MRJ Drobeta-Turnu Severin;

bd. Carol l nr.3

2002

3.287.793

6.041.099

H.G. nr. 10/ 7.01.1994

Ordin ministru nr. 332/1995

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Suceava

101731

8.29.08

Clădire anexă

Construcţie din BCA. fundaţie beton,

învelitoare ţiglă, parter;

Sc  =  263 mp

Sd  =  315mp

Ţara: România;

judeţul: Suceava;

MRJ Suceava;

str. Petru Rareş nr. 54 A

1992

140.090

200.539

Decizia Consiliului Judeţean Suceava nr. 98/1979

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Tulcea

120963

8.29.08

Clădire

Construcţie S + P + M + 4E;

Sc  =  2840 mp

Sd  =  2.094,55 mp

Ţara: România;

judeţul: Tulcea;

MRJ Tulcea;

str. Babadag nr. 118

2001

2.098.513

2.603.420

H.G. nr. 612/ 08.08.1995, H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Vrancea

101932

8.29 08

Clădire

Construcţie S + P + 2E;

Sc  =  728 mp

Sd  =  2.536 mp

Ţara; România;

judeţul: Vrancea;

MRJ Focşani;

bd. Brăilei nr. 3 bis

1996

1.771.995

2.886.757

Ordin MMPS nr. 285/1993

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş

101751

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie S + P + 2E;

S  =  1.228.5 mp

S teren  =  2.484 mp

Ţara: România;

judeţul: Argeş;

MRJ Piteşti;

bd. Ion C. Brătianu nr. 32

1982

3.055.461

3.806.622

Decizia CE. al C.P.J. Argeş; nr. 123/24.03.1982;

H.G. nr. 1.285 din 12.10.2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Argeş

101752

8.29.08

Clădire

Garaj din zidărie cu uşi şi acoperiş metalic

Ţara; România;

judeţul: Argeş;

MRJ Piteşti;

bd. Ion C. Brătianu nr. 32

1982

8.575

9.435

Decizia CE. C.P.J. Argeş; nr. 123/24.03.1982;

H.G. nr. 1.285 din 12.10.2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud

101822

8.29.08

Clădire

Construcţie din cărămidă D + P + 2E;

Sd  =  521 mp

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

MRJ Bistriţa;

str. Liviu Rebreanu nr. 59

1994

316.769

516.048

Ordin MMPS nr. 362/1993

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Bistriţa-Năsăud

147064

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie din cărămidă D + P + 1E;

Sd  =  533 mp

S teren  =  2.134 mp

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa-Năsăud;

MRJ Bistriţa;

str. Liviu Rebreanu nr. 59

2000

109.401

2.407.102,18

Sentinţa civilă

3.183/2000

CF nr. 74627.10.1993

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Brăila

101586

8.29.08

Clădire

Construcţie S + P + 3;

Sc  =  534 mp Sd  =  2.890 mp

Ţara: România;

judeţul: Brăila;

MRJ Brăila;

Calea Călăraşilor nr. 19

1996

5.233.811

8.302.395

Autorizaţie construcţie nr. 1.489/1994 350/1996

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Brăila

101588

8.28,08

Garaj auto

Sc  =  34,38 mp

Ţara: România; judeţul:

Brăila;

MRJ Brăila;

str. Dimitrie Bolintineanu nr. 7

1990

14.416

22.867

Autorizaţie construcţie nr. 3/28.04.1990

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Braşov

144731

8.29.08

Teren

S = 1.114.70 mp;

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

MRJ Braşov;

str. Avram Iancu nr. 53

1948

79.867

427.434

CF nr. 130 Braşov; Act de donaţie nr. 355/1948 autentificat la Tribunalul Braşov, H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Cluj

101639

8.29.08

Teren

Pavat cu dale de beton

S  =  2.121,6 mp

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

str. George Coşbuc nr. 2

1992

513.296

2.603.203

Carte funciară nr. 7472, poz. 14/1992

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Cluj

101649

8.29.08

Clădire cu

două

corpuri

Sc  =  522 mp, astfel:

Corp A: S + P + mezanin + 1E + mansardă;

Corp B: D + P + 2E;

Sd  =  4.730 mp

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

str. George Coşbuc nr. 2

1996

2.798.426

4.705.934

Ordin MMPS nr. 308/1993 Carte funciară nr. 131.052/1998

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Cluj

101659

8.29 08

Clădire

Construcţie P + 1E;

Se - 538 mp

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

MRJ Cluj-Napoca;

str. George Coşbuc nr. 2

1992

157.997

493.163

Protocol nr. 1.110/1992, DMPS şi Inspectoratul Şcolar

Cluj;

Carte funciară nr. 25.394/1996

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Cluj

101667

8.29.08

Teren

S  =  1.640 mp

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

municipiul Dej;

str. 1 Mai nr.25

1992

198.389

213.200

Sentinţa civilă Judecătoria Dej nr. 1.292/1997; Carte funciară nr. 1.631/1997

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Socială Cluj

101677

8.29.08

Clădire

Construcţie din piatră şi cărămidă

S parţial + P + 2E + mansardă

Sd  =  1.300 mp

Ţara: România;

judeţul: Cluj;

municipiul Dej;

str. 1 Mai nr.25

1992

1.631.169

866.664

Sentinţa civilă Judecătoria Dej nr. 1.292/1997;

Carte funciară nr. 1.631/1997

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale


Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Constanţa

101709

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie parter

S  =  2.247 mp

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

MRJ Constanţa;

str. Decebal nr. 13C

1968

85

136

Decizia Consiliului Popular Judeţean nr. 614/1968

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Constanţa

101711

8.29.08

Clădire

Construcţie S + P + 4E;

Sc  =  558 mp

Sd  =  3.290 mp

Ţara: România;

judeţul: Constanţa;

MRJ Constanţa;

str. Decebal nr. 13C

2000

2.343.326

3.717.218

H.G. nr. 611/1995

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Covasna

101717

8.29 08

Clădire

Construcţie D + P + 4E + M;

Sc  =  340 mp

Sd  =  1.800 mp

Ţara: România;

judeţul: Covasna;

MRJ Sfântu Gheorghe;

bd. G-ral Grigore Bălan nr. 14

1997

1.905 075

3070738

Ordin MMPS nr. 321/1993

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dâmbov1ţa

101719

8.29.08

Clădire

Construcţie S + P + 2E + E3 (parţial);

Sc  =  553 mp

Sd  =  2.300 mp

Ţara: România;

judeţul: Dâmboviţa;

MRJ Târgovişte;

bd. Tudor Vladimirescu nr. 1A

1997

2.137.753

3.444.562

Ordin MMPS nr. 319/1993

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj

37118

8.29.08

Clădire + teren

Construcţie P + 1E;

S imobil  =  1.000 mp;

S teren  =  500 mp

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

MRJ Craiova;

Calea Unirii nr. 10

1987

2.130.162

3.449.584

Ordin C.E.C. nr. 38/01.05.1987,

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj

153794

8.29.08

Teren

Steren = 526 mp

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

MRJ Craiova;

Calea Unirii nr. 10

1987

48.759

758.470

H.G. nr. 727/2008,

Ordin CEC nr. 38/01.05.1987

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Gorj

101863

8.29.08

Clădire

Scara unui bloc din P+3E;

Su = 795,6mp

Sc = 220 mp

Ţara: România;

judeţul: Gorj;

MRJ Târgu Jiu;

str. 30 Decembrie nr. -; bl. 14, sc. 1

1992

922.528

1.502.891

Decizia Consiliului Judeţean Gorj nr. 82/1992

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Hunedoara

101867

8.29.08

Clădire

Construcţie S+P+3E;

Sc = 976,2 mp

Sd = 2.434,43 mp

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

MRJ Deva;

P-ţa Unirii nr. 2

1996

706.507

3.316.000

H.G. nr. 260/11.04.1996

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Iaşi

119934

8.29.08

Clădire

Construcţie P+M;

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

MRJ Iaşi;

str. Silvestru Străpungere nr. 1; bl. L 6

2003

3.119.413

2.342.787

H.G. nr. 437/2003,

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Iaşi

152077

8.29.08

Clădire

Parter;

Sd = 722,90 mp

Ţara; România;

judeţul: Iaşi;

MRJ Iaşi;

bd. Chimiei nr. 12

2004

1.251.872

2.491.894

H.G. nr. 1.885/04.11.2004, H.G. nr. 1.260/2007,

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale


Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Mureş

36868

8.29.08

Clădire

Construcţie din cărămidă P+3 etaje + mansardă;

Sc = 629,39 mp

Sd = 1.761,8mp

Ţara: România;

judeţul: Mureş;

MRJ Târgu Mureş;

str. Iuliu Maniu nr. 2

1993

880.198

1.433.930

Decizia civilă nr. 749/18.06.1993

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Neamţ

26111

8.29.08

Clădire

Parter de bloc;

Sc = 268,11 mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

MRJ Piatra-Neamţ;

bd. Traian nr. 17; bloc A4

1999

27 639

44.535

O.G. nr. 39/1999, modificată şi completată de O.G. nr. 61/2000 anexa 2i

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Olt

101909

8.29.08

Clădire

Construcţie S+P+2E;

Sc = 506,58 mp

Sd = 2.450 mp

Su = 2.015,43mp

Ţara: România;

judeţul: Olt;

MRJ Slatina;

Aleea Tineretului nr. 1A

1996

2.281.184

2.988.155

Ordin MMPS nr. 318/28.10.1993

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Prahova

101913

8.29 08

Clădire+ teren

Construcţie din beton armat DS+P+1E;

Sc = 420 mp

Sd = 2.800 mp

Steren =  3.425 mp

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

MRJ Ploieşti;

str. Nicolae Iorga nr. 1

1998

3.477 045

5678.066

H.G. nr. 271/14.06.1994

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Satu Mare

101724

8.29.08

Clădire

din 2 corpuri+

teren

o clădire: S+P; o clădire: P;

Sc = 485 mp

St = 1.043mp (casă+curte)

Ţara: România;

judeţul: Satu Mare;

MRJ Satu Mare;

str. Tudor Vladimirescu nr.8

1977

778.695

810.440

Decizia CE. al CPJ. nr. 284/1977

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Sociala Sibiu

153823

8.29.08

Clădire

Sd = 4.875 mp

Ţara: România;

judeţul: Sibiu;

MRJ Sibiu;

Calea Dumbrăvii nr.17

2002

10.299.470

17.187.493

H.G. nr. 727/2008, H.G. nr. 473/1994, P.V. rec. finală nr. 2.220/29.09.2005

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Vaslui

101741

8.29.08

Clădire

Construcţie din cărămidă S+P;

S = 550 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui;

str. Mihail Kogălniceanu nr. 24

1968

471.554

763.634

Decizia C.P.J. Vaslui/1968

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Sociala Vaslui

101742

8.29.08

Teren

S = 220 mp

Ţara: România;

judeţul: Vaslui;

MRJ Vaslui;

str. Mihail Kogălniceanu nr.24

1968

34.176

46.623

Decizia C.P.J. Vaslui/1968

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani

101826

8.29.08

Clădire

Construcţie DS+P+M+2E;

Sc = 683 mp

Sd = 2.870 mp

Ţara: România;

judeţul: Botoşani;

MRJ Botoşani; Calea Naţională nr. 85

1998

1.967.636

2.087.465

Ordin MMPS nr. 313/1993; Proces-verbal recepţie nr. 14.855/ 02.11.2000

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Buzău

101597

8.29.08

Clădire

P+1E, din construcţie P+6E;

S = 1.035,5 mp

Ţara; România;

judeţul: Buzău;

MRJ Buzău;

bd. Unirii nr.-; bl. 11 DE

1989

346.060

563.766

Decizia CE. al CP. al judeţului Buzău nr. 459/21.03.1989

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa de Pensii A Municipiului Bucureşti

143685

8.29.08

Clădire

S+P+7E;

Sc = 600 mp

Sd = 5.281 mp

Ţara: România;

judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 3; Calea Vitan nr. 6

2002

14.300.000

29.208 792,00

Contract de vânzare-cumpărare nr. 75/21.02.2002 Hotărâre comisie de achiziţie nr. 198/ 16.08.2002

P.V. reevaluare nr. 3.327/15.04.2011

Casa de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Hunedoara

150044

8.29.08

Imobil Teren

Subsol+Parter+M;

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara;

MRJ Deva;

bd. Decebal nr. -; bl. A1

2003

3.078.894,00

5.064.265,00

H CNPAS nr. 585/13.12.2003,

H.G. nr. 727/2008

P.V. nr. 48.258/ 28.12.2011

Casa Judeţeană de Pensii Ialomiţa

160045

8.29.08

Imobil Teren

Construcţie cărămidă P+3E;

St = 1.648,73 mp

Ţara: România;

judeţul: Ialomiţa;

MRJ Slobozia;

str. Lacului nr. 10

2001

327,690,00

707.247,00

H.G. nr. 2017/17.09.2001

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii A Judeţului Giurgiu

149959

8.29.08

Clădire

S = 664,88 mp Parter

Ţara; România;

judeţul: Giurgiu;

MRJ Giurgiu;

bd. Independenţei; nr. -

2001

1.109.553,00

1.800.136,03

H.G. nr. 735/2001,

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii Alba

153824

8.29.08

Clădire

P+2E+M;

Sd = 2.432 mp

Ţara: România;

judeţul: Alba;

MRJ Alba Iulia;

str. Tudor Vladimirescu nr. 61

2006

4.294.899.00

4.796.002,63

H.G. nr. 727/2008, Contract de vânzare-cumpărare nr. 49984/ 29.11.2006

P.V. nr. 14.963/ 30.12.2011

Casa Judeţeană de Pensii Arad

153825

8.29.08

Clădire

D+P+1E;

Sd = 1.924,50 mp

Ţara: România;

judeţul: Arad;

MRJ Arad;

str. Voluntarilor nr.2A

2006

3.736.605,00

2.998.544,27

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 6987/28.11.2006

P.V. nr. 6.543/31.12.2012

Casa Judeţeană de Pensii Bihor

149947

8.29.08

Clădire

Construcţie P+2E;

Teren S = 1274 mp

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

MRJ Oradea;

str. Dunărea nr. 6

2002

1.532.720,00

6.525.405,00

H.G. nr. 548/2002

P.V. nr. 104246/ 25.10.2011


Casa Judeţeană de Pensii Bistriţa Năsăud

149948

8.29.08

Clădire sediu

Imobil: 11 clădiri + teren

Sd = 4.287 mp

St = 7.287 mp

Ţara: România;

judeţul: Bistriţa Năsăud;

MRJ Bistriţa;

bd. Republicii nr. 22

2003

1.429.109

3.944.173

H.G. nr. 560/2003,

H.G. nr. 727/2008

Reev. P.V.

nr. 1.470/07.09.2012

Casa Judeţeană de Pensii Braşov

149950

8.29.08

Clădire

Parter S = 162,12mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

oraşul Râşnov;

str. Republicii nr. 29

2003

153.903

250.041

H.G. nr. 1.323/2003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii Braşov

149951

8.29.08

Teren

S = 108mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

oraşul Râşnov;

str. Republicii nr. 29

2003

2.752

4 471

H.G. nr. 1.323/2003

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii Braşov

153799

8.29.08

Clădire

S+D+P+2E+M;

Sc = 1.670mp;

Su = 1.300mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

MRJ Braşov;

str. 13 Decembrie nr. 43/A

2007

4.732.333

7.020.716

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 1960/ 21.05.2007

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii Braşov

153800

8.29 08

Teren

Steren = 370 mp

Ţara: România;

judeţul: Braşov;

MRJ Braşov;

str. 13 Decembrie nr. 43/A

2007

446-333

573 974

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 1960/ 21.05.2007

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii Buzău

149952

8.29.08

Clădire

P+1E;

S = 2.196,57 mp

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

MRJ Buzău;

Aleea Industriilor nr. 1

2001

959.616

1 578.408

Contract de vânzare-cumpărare nr. 9656/2001

P.V. nr. 47.501/ 30.12.2011

Casa Judeţeană de Pensii Buzău

149953 NJ

8.29.08

Teren

S = 4.859 mp

Ţara: România;

judeţul: Buzău;

MRJ Buzău;

Aleea Industriilor nr. 1

2001

257.904

424.209

Contract de vânzare-cumpărare nr. 9656/2001

P.V. nr. 47.501/ 30.12.2012

Casa Judeţeană de Pensii Harghita

150043

3.29 08

Clădire +

teren

Parter+Et.1 + mansardă+ 2 garaje;

Sd = 2.398,6 mp;

Steren = 637 mp

Ţara: România;

judeţul: Harghita;

MRJ Miercurea Ciuc;

str. Kossuth Lajos nr. 94

2004

1.735.213

5.839.865

Hot. nr. 234/20.02.2004

P.V. nr. 13.538/ 14.03.2012

Casa Judeţeană de Pensii Mehedinţi

144732

8.29.08

Clădire

Construcţie S+P+2E;

S = 373,75

Ţara: România;

judeţul: Mehedinţi;

MRJ Drobeta-Turnu Severin;

bd. Carol 1 nr. 3

2002

1.329.455

2.603.733

Proces-verbal recepţie nr. 8.123/ 20.1212002

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii Mureş

150046

8.29.08

Imobil Teren

4 Corpuri clădire;

S = 872mp

Steren = 956 mp

Ţara: România;

judeţul: Mureş;

MRJ Târgu Mureş;

str. Tudor Vladimirescu nr. 60

2001

738.593

1.801.113

Contract nr. 1979/02.10.2001

H.C.A. nr. 1.266/20.09.2001

P.V. nr. 503792/ 27.12.2010

Casa Judeţeană de Pensii Mureş

153819

8.29.08

Clădire + teren

S+P+1E;

Sc = 496 mp

Sd = 1.625mp; Steren =  1.333 mp

Ţara: România;

judeţul: Mureş;

MRJ Târgu Mureş;

str. Zăgazului nr. 14

2007

3.438.700

4.340.357

H.G. nr. 727/2008,

H.G. nr. 115/2007

P.V. nr. 503792/ 27.12.2010

Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Călăraşi

143686

8.29.08

Clădire

Parterul din construcţie P+4E;

Sc = 289 mp;

Sd = 289 mp.

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

municipiul Olteniţa;

str. Argeşului nr. 70; bloc colţ

2002

254.483

491.277

CV nr. 2.743/ 05.06.2002

P.V. f.n./2011

Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Călăraşi

149954

8.29.08

Clădire

P+3E;

Ţara: România;

judeţul: Călăraşi;

MRJ Călăraşi;

str. Flacăra nr. 57-59

2003

2.419.150

4.450.549

PVP nr. 193/2001

P.V. f.n./2011

Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Dolj

149955

8.29.08

Clădire + teren

Clădire P+2E; 2 clădiri cărămidă şopron; platformă; teren

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

MRJ Craiova;

str. Mihail Kogălniceanu nr. 14

2002

2.332.395

11.118.150

H.G. nr. 419/2002

P.V. nr. 520/20.12.2011

Casa Judeţeană de Pensii Si Alte Drepturi de Asigurări Sociale Dolj

153818

8.29.08

Clădire

P+3E;

Sc =  286 mp

Sd = l.l44mp

Ţara: România;

judeţul: Dolj;

MRJ Craiova;

str. Brazda lui Novac nr. f.n.; bl. 11

2006

814.579

1.084.691

H.G. nr. 727/2008,

H.G. nr. 1.809/2006

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Iaşi

143687

8.29.08

Clădire

S+P+M din S+P+9E+M;

Sc = 868 mp

Sd = 2534,25 mp

Ţara; România;

judeţul: Iaşi;

MRJ Iaşi;

str. Anastasie Panu nr. 17-19; bloc Ghica Vodă

2002

5.839.348

10.217.575

CV 26040/19.06.2002

Hot. Comisie Achiziţie nr. 908/17.06.2002

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Iaşi

153312

8.29.08

Clădire

S = 159.6mp

(parte din nr. MF 152077)

Ţara: România;

judeţul: Iaşi;

MRJ Iaşi;

bd. Chimiei nr. 12

2007

276.385

319.164

H.G. nr. 1.260/2007

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Maramureş

150060

3.29 08

Imobil Teren

D+P-3E;

S = 1.875mp

S = 1.316mp

Ţara: România;

judeţul: Maramureş;

MRJ Baia Mare;

Aleea Hortensiei nr. 1A

2003

3.549.763

5.641.119

Hot. nr. 44/2003,

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Neamţ

153803

8.29.08

Clădire

D+P+3E;

Sc = 402 mp;

Sd = 1.890mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

MRJ Piatra-Neamţ;

str. Calistrat Hogaş nr. 24

2007

3.990.500

5.034.614

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 2602/ 21.12.2007

P.V. nr. 51.983/30.12.2011

Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Neamţ

153804

8.29.08

Teren

Steren =  881,88 mp

Ţara: România;

judeţul: Neamţ;

MRJ Piatra-Neamţ;

str. Calistrat Hogaş nr. 24;

2007

2.600.000

3.215.958

H.G. nr. 727/2008, contract de vânzare-cumpărare nr. 2602/ 21.12.2007

P.V. 51983/30.12.2012

Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Prahova

102000

8.29 08

Clădire

3 apartamente din bloc de locuinţe cu

Sparţial+P+1E;

Sc = 289,58 mp

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

municipiul Câmpina;

str. Orizontului nr. 1;bl. R10

2000

785.686.00

1.373.488

Contract vânzare-cumpărare nr. 3374/22.12.2000,

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Prahova

102009

8.29.08

Teren

Teren aferent apartamentelor 2, 3 şi 4 din bloc R10,în suprafaţă de 733,39 mp

Ţara: România;

judeţul: Prahova;

municipiul Câmpina;

str. Orizontului nr. 1;

2000

20.200

33 226

Contract vânzare-cumpărare nr. 3374/22.12.2000

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale


Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Sălaj

150047

8.29.08

Imobil+ teren

 

Ţara: România;

judeţul: Sălaj;

MRJ Zalău;

bd. Mihai Viteazu nr. 85

2001

1.789.074

2.953.650

HCA 899/26.07.2001,

H.G. nr. 727/2008

modificat în urma inventarierii anuale de comisia internă a unităţii teritoriale

Casa Judeţeană de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale Satu Mare

153817

8.29.08

Clădire+ teren

P+E;

Sc = 1l37mp;

Sd = 2.245 mp;

Steren = 3.248 mp

Ţara: România;