MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 973/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 973         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 29 decembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

347. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

1.061. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

355. - Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 

1.069. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.737. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate”

 

3.775. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central

 

4.114. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul Programului „Prima Casă”, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

34. - Normă privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

1.145. - Decizie privind identificarea pieţei relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură

 

Rectificări la:

 - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31 din 30 iunie 2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 30 iunie 2015, cu următoarele modificări şi completări:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice”

2. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins:

„71. La articolul 15, alineatele (2) şi (11) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(2) Durata mandatului membrilor Plenului Consiliului Concurenţei este de 5 ani, acesta putând fi reînnoit o singură dată, indiferent de durata mandatului exercitat anterior. Membrii Plenului îndeplinesc atribuţii conform regulamentelor aprobate de către Plen sau conform delegării preşedintelui. 11

……………………………………………………………………………………………………….

(11) în situaţiile prevăzute la alin. (9) lit. b)-f) se va proceda, conform prevederilor alin. (1) şi (2), la desemnarea şi numirea unui nou membru al Plenului Consiliului Concurenţei pentru un mandat de 5 ani.»“

3. La articolul I, după punctul 9 se introduc două noi puncte, punctele 91 şi 92, cu următorul cuprins:

„91. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(3) Funcţia publică de specialitate pentru Consiliul Concurenţei este cea de inspector de concurenţă. Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ocuparea definitivă a funcţiei publice de specialitate se face numai prin promovare sau prin recrutare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.»

92. La articolul 21, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

«(5) Activitatea inspectorilor de concurenţă cu studii juridice care exercită atribuţii de reprezentare a intereselor autorităţii în faţa instanţelor de judecată, prin derogare de la prevederile art. 84 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, constituie vechime în specialitate juridică şi este asimilată vechimii în munca juridică desfăşurată de consilierul juridic, potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare.»“

4. La articolul I, după punctul 11 se introduc două noi puncte, punctele 111 şi 112, cu următorul cuprins:

„111. La articolul 24, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 24. - (1) Consiliul Concurenţei îşi întocmeşte proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat. Finanţarea Consiliului Concurenţei se asigură de la bugetul de stat, precum şi din venituri proprii din sursele prevăzute la art. 31.

……………………………………………………………………………………………………….

 (3) Sumele reprezentând tarife şi amenzi sau alte sancţiuni aplicate de Consiliul Concurenţei se fac venit la bugetul de stat, în condiţiile legii.»

112. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

«(31) Deciziile Consiliului Concurenţei prin care se aplică amenzi sau se stabilesc taxe de autorizare constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.»“

5. La articolul I, după punctul 14 se introduce trei noi puncte, punctele 141-143, cu următorul cuprins:

„141. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(4) Deciziile Consiliului Concurenţei sunt acte administrative unilaterale cu caracter individual prin care se constată încălcarea prevederilor prezentei legi şi se aplică sancţiunile corespunzătoare, se dispun măsurile necesare restabilirii mediului concurenţial, se soluţionează plângerile formulate în baza dispoziţiilor prezentei legi, precum şi cererile şi notificările privind concentrările economice.»

142. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabileşte prin instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei între 10.000 euro şi 25.000 euro, în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 45 alin. (2), respectiv între 25.001 euro şi 50.000 euro, în cazul emiterii unei decizii de autorizare potrivit prevederilor art. 45 alin. (4) lit. b) şi c). Echivalentul în lei al taxei de autorizare se calculează la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a exerciţiului financiar din anul anterior emiterii deciziei de autorizare a concentrării economice.

(3) Sumele prevăzute la alin. (1) se fac venituri proprii la bugetul Consiliului Concurenţei.»

143. La articolul 31, după alineatul (3) se introduc nouă noi alineate, alineatele (4)-(12), cu următorul cuprins:

«(4) Consiliul Concurenţei poate reţine şi utiliza veniturile din taxa de autorizare a concentrărilor economice, prin înfiinţarea pe lângă acesta a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii.

(5) Veniturile realizate de Consiliul Concurenţei potrivit alin. (4) se utilizează pentru:

a) pregătire profesională pentru personalul Consiliului Concurenţei;

b) consultanţă şi expertiză;

c) indemnizaţie de performanţă acordată personalului Consiliului Concurenţei cu rezultate deosebite, în condiţiile legii;

d) editarea şi tipărirea Revistei Române de Concurenţă;

e) alte activităţi din domeniul de activitate a Consiliului Concurenţei, în condiţiile legii.

(6) Personalul Consiliului Concurenţei poate beneficia de indemnizaţia de performanţă acordată din veniturile prevăzute la alin. (4). Modul de acordare a indemnizaţiei de performanţă se stabileşte prin regulament al Consiliului Concurenţei.

(7) Activitatea prevăzută la alin. (4) se încadrează în acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite pe lângă care s-a înfiinţat.

(8) Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru această activitate se elaborează şi se aprobă odată cu bugetul Consiliului Concurenţei, conform prevederilor legale în vigoare.

(9) Excedentul anual rezultat din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie, conform prevederilor legale în vigoare.

(10) Execuţia de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se realizează prin Trezoreria Statului, conform prevederilor legale în vigoare.

(11) Raportarea execuţiei de casă a bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţii se efectuează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(12) în relaţiile contractuale, activitatea prevăzută la alin. (4) este reprezentată de persoanele autorizate ale instituţiei pe lângă care s-a înfiinţat.»“

6. La articolul I, după punctul 15 se introduc patru noi puncte, punctele 151-154, cu următorul cuprins:

„151. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) În realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, Consiliul Concurenţei va putea utiliza, în condiţiile legii, informaţiile şi documentele colectate de către alte autorităţi şi instituţii publice în derularea activităţilor specifice ale acestora.»

152. La articolul 34, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (6) şi (7), cu următorul cuprins:

«(6) Potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1/2003, în scopul aplicării art. 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenţei poate să facă schimb sau să utilizeze ca mijloc de probă orice element de fapt sau de drept, inclusiv informaţii confidenţiale cu Comisia Europeană, precum şi cu oricare altă autoritate de concurenţă dintr-un stat membru al Uniunii Europene împuternicită în acest sens, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(7) Consiliul Concurenţei, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, poate transmite informaţiile în conformitate cu prevederile alin. (6), cu condiţia ca autoritatea de concurenţă care le primeşte:

a) să le folosească numai pentru aplicarea prevederilor de concurenţă şi în scopul pentru care au fost colectate de către Consiliul Concurenţei;

b) să protejeze caracterul confidenţial al acestor informaţii şi să transmită aceste informaţii terţilor numai cu acordul prealabil al Consiliului Concurenţei.»

153. După articolul 34 se introduce un nou articol, articolul 341, cu următorul cuprins:

«Art. 341. - (1) Sunt avertizori de concurenţă persoanele fizice care furnizează Consiliului Concurenţei, din propria iniţiativă, informaţii privind posibile încălcări ale prezentei legi.

(2) Consiliul Concurenţei protejează identitatea avertizorului de concurenţă.

(3) Furnizarea de informaţii conform prevederilor prezentului articol nu este considerată o încălcare a obligaţiei de confidenţialitate prevăzute în Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv în contractul de muncă.»

154. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 351, cu următorul cuprins:

«Art. 351. - (1) în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale, inspectorii de concurenţă, cu excepţia debutanţilor, pot să intervieveze orice persoană fizică sau juridică, care a consimţit la acest lucru.

(2) în vederea realizării interviurilor prevăzute la alin. (1),

Consiliul Concurenţei transmite o solicitare scrisă persoanei sau persoanelor ce urmează a fi intervievate, indicând temeiul legal, scopul, data şi locul derulării interviului, precum şi sancţiunile prevăzute de prezenta lege.

(3) Interviul poate fi realizat prin orice mijloace, inclusiv pe cale electronică, va fi înregistrat pe suport audiovideo şi consemnat într-un proces-verbal semnat de toţi participanţii.»“

7. La articolul I, după punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 161, cu următorul cuprins:

„161. La articolul 36, alineatele (5) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«(5) Consiliul Concurenţei desfăşoară inspecţii la solicitarea Comisiei Europene sau a unei alte autorităţi de concurenţă a unui stat membru, potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003 şi ale art. 12 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 139/2004, în baza ordinului de inspecţie emis de preşedintele Consiliului Concurenţei. Consiliul Concurenţei poate permite persoanelor autorizate de autorităţile de concurenţă din statele membre să asiste, să coopereze sau să participe alături de inspectorii Consiliului Concurenţei desemnaţi prin ordin conform aţin. (4) la inspecţiile desfăşurate de Consiliul Concurenţei potrivit prevederilor art. 22 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2003.

……………………………………………………………………………………………………….

 (8) Comunicările dintre întreprinderea sau asociaţia de întreprinderi investigate şi avocatul acesteia, realizate în cadrul şi în scopul exclusiv al exercitării dreptului la apărare al întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi, respectiv după deschiderea procedurii administrative în baza prezentei legi ori anterior deschiderii procedurii administrative, cu condiţia ca aceste comunicări să aibă legătură cu obiectul procedurii, nu pot fi prelevate ori folosite ca probă în cursul procedurilor desfăşurate de Consiliul Concurenţei.»“

8. La articolul I, după punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 231, cu următorul cuprins:

„231. La articolul 45, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu următorul cuprins:

«(10) în situaţia în care Consiliul Suprem de Apărare a Ţării comunică Consiliului Concurenţei că o operaţiune de concentrare economică notificată este susceptibilă să prezinte riscuri pentru siguranţa naţională, termenele prevăzute la alin. (1)-(4) se suspendă de la data acestei comunicări. Suspendarea termenelor încetează, după caz, la data comunicării către Consiliul Concurenţei a hotărârii Consiliul Suprem de Apărare a Ţării în sensul interzicerii operaţiunii în cauză, respectiv la data comunicării că operaţiunea respectivă nu prezintă riscuri pentru siguranţa naţională.

(11) Autorităţile şi structurile statale cu competenţe în domeniul siguranţei naţionale pot solicita Consiliului Concurenţei orice informaţii şi documente necesare pentru aplicarea prevederilor alin.(9). Dispoziţiile art. 34 alin. (1), art. 51, respectiv ale art. 52 se aplică în mod corespunzător.

(12) în cazul în care Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, în exercitarea atribuţiilor ce îi revin, emite o hotărâre în sensul interzicerii operaţiunii examinate potrivit prevederilor alin. (9), procedura în faţa Consiliul Concurenţei încetează. În termen de 15 zile de la data comunicării acestei hotărâri, Consiliul Concurenţei va informa partea notificatoare, printr-o adresă.»“

9. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241 cu următorul cuprins:

„241. La articolul 51, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«c) furnizarea de informaţii inexacte sau care induc în eroare, ca răspuns la o solicitare efectuată potrivit prevederilor art. 34 alin. (2) sau cu ocazia procedurilor desfăşurate în temeiul art. 351.»“

10. La articolul I punctul 26, alineatul (2) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(2) în cazul contravenţiilor prevăzute la art. 53 alin. (1), dacă întreprinderea recunoaşte, în mod expres, înainte de audieri, săvârşirea faptei anticoncurenţiale şi, acolo unde este cazul, propune remedii care duc la înlăturarea cauzelor încălcării, Consiliul Concurenţei poate aplica o reducere a amenzii cu un procent cuprins între 10% şi 30% din nivelul de bază determinat conform Instrucţiunilor adoptate potrivit prevederilor alin. (1). În cazul acordării reducerii pentru recunoaşterea faptei, nivelul amenzii va fi diminuat inclusiv când acesta este stabilit la minimul prevăzut de lege, fără ca amenda aplicată să fie mai mică de 0,2% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării.”

11. La articolul I punctul 27, alineatul (3) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Reducerea cuantumului amenzii în baza alin. (2) este posibilă doar pe baza unei solicitări exprese formulate de întreprinderea interesată. Solicitarea va conţine recunoaşterea clară şi neechivocă a răspunderii pentru încălcare, precum şi o declaraţie privind cuantumul maxim al amenzii pe care întreprinderea este dispusă să o plătească. În decizia Consiliului Concurenţei se vor menţiona cuantumul amenzii determinat anterior aplicării dispoziţiilor alin. (2), precum şi cuantumul amenzii rezultat în urma reducerii acordate pentru recunoaştere, în situaţia în care Consiliul Concurenţei nu acceptă termenii solicitării adresate de întreprindere, nu se va acorda o reducere a amenzii şi recunoaşterea formulată nu va fi utilizată ca element probatoriu.”

12. La articolul I punctul 27, după alineatul (3) al articolului 55 se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

„(31) În situaţia în care, înainte de comunicarea raportului de investigaţie, întreprinderea transmite o propunere privind formularea unei recunoaşteri în condiţiile alin, (3), Consiliul Concurenţei va putea aplica o procedură simplificată, conform instrucţiunilor adoptate de autoritate.

(32) Exercitarea de către întreprindere a acţiunii în anulare a deciziei Consiliului Concurenţei, în privinţa aspectelor care fac obiectul recunoaşterii, atrage pierderea beneficiului prevăzut la alin. (2), referitor la reducerea cuantumului amenzii. La solicitarea Consiliului Concurenţei, instanţa va soluţiona acţiunea în anulare înlăturând beneficiul reducerii acordat pentru recunoaştere şi va stabili amenda în consecinţă.”

13. La articolul I punctul 27, alineatul (4) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) în cazurile implicând părţi care beneficiază de aplicarea politicii de clemenţă, dar nu sunt absolvite de răspunderea pecuniară, reducerea cuantumului amenzii ca urmare a recunoaşterii va fi adăugată reducerii aplicate în urma procedurii de clemenţă, fără ca însumate să depăşească 60% din nivelul determinat conform instrucţiunilor privind individualizarea sancţiunilor.”

14. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 32, cu următorul cuprins:

„32. După articolul 67 se introduc două noi articole, articolele 68 şi 69, cu următorul cuprins:

«Art. 68. - (1) Persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate în cadrul Consiliului Concurenţei, care doreşte să exercite o activitate profesională în sectorul privat, remunerată sau nu, în termen de trei ani de la data încetării mandatului sau a raporturilor de serviciu, notifică Consiliul Concurenţei cu privire la aceasta, solicitând în prealabil avizul favorabil al autorităţii de concurenţă, în cazul în care activitatea ce urmează a fi desfăşurată în sectorul privat are legătură cu domeniul economic circumscris activităţii exercitate la Consiliul Concurenţei de persoana interesată în decursul ultimilor trei ani de exercitare a funcţiei şi poate fi incompatibilă cu interesele legitime ale autorităţii, Consiliul Concurenţei poate, luând în considerare interesul instituţiei, fie să emită un aviz negativ faţă de solicitarea adresată, fie să adopte un aviz favorabil care să conţină obligaţia respectării în exercitarea activităţii a oricăror condiţii pe care le consideră adecvate.

(2) Avizul prevăzut la alin. (1) se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării, după consultarea comisiei paritare în cazul inspectorilor de concurenţă, respectiv a Colegiului Consultativ al Consiliului Concurenţei în cazul persoanelor ce au avut calitatea de membru al Consiliului Concurenţei. La expirarea acestui termen, lipsa unui aviz se consideră a constitui o avizare favorabilă tacită.

(3) în situaţia în care persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau funcţie publică de specialitate nu solicită avizul sau nu se conformează avizului Consiliului Concurenţei, autoritatea se poate adresa Secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Tribunalului Bucureşti, solicitând, după caz, următoarele:

a) obligarea persoanei în cauză la respectarea avizului;

b) încetarea activităţilor care sunt incompatibile cu interesul legitim al autorităţii de concurenţă;

c) obligarea persoanei în cauză la plata de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin nesolicitarea sau nerespectarea avizului.

(4) La încetarea mandatului, respectiv a raporturilor de serviciu, persoana care a exercitat o funcţie de demnitate publică sau o funcţie publică de specialitate în cadrul Consiliului Concurentei are obligaţia de a da o declaraţie prin care atestă că a luat cunoştinţă de prevederile prezentului articol şi se obligă să le respecte.

(5) Modelul cererii de solicitare a avizului, condiţiile acordării acestuia, precum şi al declaraţiei prevăzute la alin. (4) vor fi stabilite prin instrucţiuni ale Consiliului Concurenţei.

Art. 69. - (1) Condiţia stării de sănătate corespunzătoare pentru ocuparea unei funcţii publice specifice de inspector de concurenţă se atestă pe bază de examen medical de specialitate şi testare psihologică, care se efectuează în unităţi specializate, la solicitarea Consiliului Concurenţei. Poate participa la concurs candidatul declarat apt din punct de vedere psihologic şi medical.

(2) Angajaţii Consiliului Concurenţei au obligaţia de a se prezenta anual la examenul medical de specialitate şi testare psihologică, efectuat în unităţi specializate, la solicitarea instituţiei, pentru a atesta starea de sănătate corespunzătoare exercitării atribuţiilor specifice.»“

15. Articolul III se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. III. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, după alineatul (53) se introduce un nou alineat, alineatul (54), cu următorul cuprins:

«(54) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), salarizarea funcţiilor de secretar general adjunct şi de director general în cadrul Consiliului Concurenţei se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiei de director al direcţiilor cu atribuţii în aplicarea prevederilor Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.»

2. La articolul 8, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:

«(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), se aprobă plata orelor suplimentare efectuate peste durata normală a timpului de lucru categoriilor de personal care au fost implicate în acordarea asistenţei medicale şi de urgenţă pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost grav afectată în urma evenimentului produs în Clubul Colectiv din municipiul Bucureşti, în data de 30 octombrie 2015.

(7) Beneficiază de prevederile alin. (6) următoarele categorii de personal:

a) personalul care a acordat îngrijire, asistenţă medicală, consiliere şi transport sanitar în cadrul unităţilor sanitare implicate;

b) personalul care a însoţit pacienţii transferaţi pentru acordarea îngrijirilor medicale la clinici din afara graniţelor ţării.

(8) Munca suplimentară efectuată potrivit alin. (1), începând cu data de 30 octombrie 2015, se salarizează în funcţie de tariful orar aferent salariului de bază avut, la care se adaugă un spor de 100% din tariful orar al salariului de bază.»“

Art. II. - Regulamentele şi instrucţiunile Consiliului Concurenţei necesare punerii în aplicare a Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, vor fi emise în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. III. - Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. nr. 240 din 3 aprilie2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 347.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru completarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 22 decembrie 2015.

Nr. 1.061.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 27 mai 2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 28 mai 2015.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 355.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2015 pentru completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi pentru modificarea art. 39 alin. (72) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 1.069.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate”

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv art. 283 şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate” se emite şi se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate” sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi structurile subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2016 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 3.737.

 

ANEXA Nr. 1

 

Sigla DGRFP/

Direcţia ………………………………………………….

Nr. înregistrare ……………………...……….

DGAMC/AJFP

…………………………………………………...……….

Data ……./……./…….

 

 

 

 

DECIZIE DE AJUSTARE/ESTIMARE

a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate

 

1. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului verificat:

Denumirea contribuabilului/plătitorului: ………………………………………………………..

Cod de identificare fiscală: ………………………………………………………..

Nr. de înregistrare în registrul comerţului ………………………………………………………..

Domiciliul fiscal: localitatea ……………………………………………………….., str. ……………………………………………………….. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………

prin reprezentant fiscal: ………………………………………………………..

Cod de identificare fiscală: ………………………………………………………..

Nr. de înregistrare în registrul comerţului ………………………………………………………..

Domiciliul fiscal: localitatea ……………………………………………………….., str. ……………………………………………………….. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………

 

2. Date de identificare ale contribuabilului/plătitorului afiliat:

Denumirea contribuabilului/plătitorului: ………………………………………………………..

Cod de identificare fiscală: ………………………………………………………..

Nr. de înregistrare în registrul comerţului ………………………………………………………..

Domiciliul fiscal: localitatea ……………………………………………………….., str. ……………………………………………………….. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………

prin reprezentant fiscal: ………………………………………………………..

Cod de identificare fiscală: ………………………………………………………..

Nr. de înregistrare în registrul comerţului ………………………………………………………..

Domiciliul fiscal: localitatea ……………………………………………………….., str. ……………………………………………………….. nr. …., bl. …., sc. …., ap. …., judeţul/sectorul …………………………

 

3. Date privind ajustarea/estimarea venitului sau cheltuielii

3.1. Ajustări/estimări efectuate asupra valorii venitului sau cheltuielii

Ca urmare a inspecţiei fiscale desfăşurate la contribuabilul/plătitorul ………………………………………………………..,  în perioada ………………………… de către ……………………………………………………….., s-a întocmit decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice/decizia privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale nr. ……/…… . Ca urmare a constatărilor efectuate în cadrul inspecţiei fiscale privind dosarul preţurilor de transfer s-au efectuat ajustări/estimări ale venitului/ cheltuielii înregistrate ca urmare a tranzacţiei/tranzacţiilor desfăşurată(e) de contribuabilul/plătitorul verificat ……………………………………………………….. cu contribuabilul/plătitorul afiliat ……………………………………………………….. după cum urmează:

a) tranzacţia constând în ……………………………………………………….. respectiv cuantumul tranzacţiei/tranzacţiilor ce face/fac obiectul ajustării/estimării venitului sau cheltuielii ……………………………………………………….. .

 

Nr. crt.

Denumire venit/cheltuială

Nr./data factură

Valoarea venitului/cheltuielii înregistrat(e) iniţial

(lei)

Suma ajustată/estimată

(lei)

±

Valoarea venitului/cheltuielii ca urmare a ajustării/ estimării

(lei)

±

Observaţii

0

1

2

3

4

5 = 3 ± 4

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

b) tranzacţia constând în ……………………………………………………….., respectiv cuantumul tranzacţiei/tranzacţiilor ce fac obiectul ajustării/estimării venitului sau cheltuielii ………………………………………………………..

 

Nr. crt.

Denumire venit/cheltuială

Nr./dată factură

Valoarea venitului/cheltuielii înregistrat(e) iniţial (lei)

Suma ajustată/estimată

(lei)

Valoarea venitului/cheltuielii ca urmare a ajustării/ estimării

(lei)

Observaţii

0

1

2

3

4

5 = 3 ± 4

6

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

…….

3.2. Motivul de fapt:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

3.2. Motivul de fapt:

3.3. Temeiul de drept

Actul normativ: ……………………….., art. …..., alin.: …..., lit. ….., paragraful …., pct. ….

4. Menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului verificat:

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Data comunicării

Data comunicării reprezintă data la care se efectuează comunicarea actului administrativ fiscal în condiţiile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/plătitorului român afiliat/reprezentantului fiscal, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (5) şi (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

6. Dispoziţii finale

Prezenta decizie de ajustare/estimare a fost emisă în conformitate cu prevederile art. 283 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice/decizia privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale nr. ……./……. la contribuabilul/plătitorul ……………………………………………………..

Decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice/decizia privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale nr. ……./……. emisă la contribuabilul/plătitorul ……………………………………………………..,  în baza căreia a fost emisă prezenta Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate a fost/nu a fost contestată în conformitate cu art. 267 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi este definitivă în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac.

În conformitate cu prevederile art. 283 şi ale art. 105 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ajustarea/estimarea venitului/cheltuielii este operabilă pentru contribuabilul/plătitorul afiliat …………………………………………………….. şi este opozabilă organului fiscal competent al acestuia ……………………………………………………..

 

Aprobat

Avizat

Întocmit

(organul de inspecţie fiscală)

Conducătorul structurii de inspecţie fiscală

Şef serviciu

Numele şi prenumele

Semnătura

Funcţia

Numele şi prenumele

1.

 

Numele şi prenumele

 

2.

 

Semnătura şi ştampila*)

Semnătura

3.

 


*) Ştampila se va aplica numai pentru coloana „Aprobat”.

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate”

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 283 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Cod de procedură fiscală, în cazul tranzacţiilor între persoane române afiliate, pentru operaţiuni impozabile în România, ajustarea/estimarea venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele române afiliate aflate în inspecţie fiscală se decide de organul de inspecţie fiscală competent ca urmare a emiterii deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice/deciziei privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale pentru contribuabilul/plătitorul verificat.

Decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate reprezintă actul administrativ fiscal emis de organele de inspecţie fiscală pentru ajustarea/estimarea venitului sau cheltuielii unei persoane române afiliate participante la o tranzacţie, alta decât cea la care organul fiscal a fost efectuată o inspecţie fiscală.

Decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate va fi emisă după rămânerea definitivă în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac a deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice/deciziei privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale, emisă anterior pentru contribuabilul verificat.

În situaţia în care în cadrul inspecţiei fiscale s-au efectuat ajustări/estimări pentru tranzacţii derulate cu mai multe persoane române afiliate, vor fi emise decizii de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii, pentru fiecare persoană română afiliată participantă în parte, fiind avute în vedere toate tranzacţiile pentru care s-a efectuat ajustarea/estimarea.

Decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate se întocmeşte de către organul de inspecţie fiscală, se avizează de şeful de serviciu şi se aprobă de conducătorul structurii de inspecţie fiscală.

Informaţiile din conţinutul Deciziei de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate se vor completa după cum urmează:

1. Rubrica „Date de identificare ale contribuabilului/ plătitorului verificat” va cuprinde, în clar, următoarele:

- denumirea completă a contribuabilului/plătitorului român verificat a cărui tranzacţie a fost ajustată/estimată;

- codul de identificare fiscală;

- numărul de înregistrare în registrului comerţului;

- domiciliul fiscal;

- denumirea completă, codul de identificare fiscală, numărul de înregistrare în registrul comerţului şi domiciliul fiscal ale reprezentantului fiscal, pentru persoanele străine înregistrate pentru operaţiuni impozabile în România şi care au făcut obiectul ajustării/estimării.

2. Rubrica „Date de Identificare ale contribuabilului/ plătitorului afiliat” va cuprinde, în clar, următoarele informaţii:

- denumirea completă a contribuabilului/plătitorului român afiliat la care se referă tranzacţia ajustată/estimată;

- codul de identificare fiscală;

- numărul de înregistrare în registrul comerţului;

- domiciliul fiscal;

- denumirea completă, codul de identificare fiscală numărul de înregistrare în registrul comerţului şi domiciliul fiscal ale reprezentantului fiscal, în cazul persoanelor străine înregistrate pentru operaţiuni impozabile în România şi care au făcut obiectul ajustării/estimării.

3. Rubrica „Date privind ajustarea/estimarea venitului sau cheltuielii” va cuprinde:

3.1. „Ajustări/estimări efectuate asupra valorii venitului sau cheltuielii”: se va completa câte un tabel pentru fiecare categorie

de tranzacţie, pentru fiecare an fiscal, conţinând următoarele informaţii:

- coloana 1: „Denumire venit/cheltuială” - se completează cu denumirea venitului/cheltuielii care a făcut obiectul ajustării/estimării, aferente tranzacţiei ajustate/estimate;

- coloana 2: „Nr./dată factură” - se completează cu numărul şi data facturii care stă la baza înregistrării în contabilitate a tranzacţiei care a făcut obiectul ajustării/estimării, aferente tranzacţiei ajustate/estimate;

- coloana 3: „Valoarea venitului/cheltuielii înregistrat(e) iniţial” - se completează cu suma venitului/cheltuielii înregistrate în contabilitate şi luate în calcul la determinarea valorii impozitului pe profit declarat de contribuabil;

- coloana 4: „Suma ajustată/estimată” - se completează cu valoarea sumei ajustării/estimării efectuate, în plus sau în minus;

- coloana 5: „Valoarea venitului/cheltuielii ca urmare a ajustării/estimării” - se completează cu valoarea venitului/cheltuielii rămase ca urmare a ajustării/estimării efectuate.

Se va completa câte un rând pentru fiecare factură şi câte un tabel pentru fiecare categorie de tranzacţie conform codului CAEN al tranzacţiei.

3.2. „Motivul de fapt”: se va înscrie detaliat şi clar modul în care contribuabilul a efectuat şi înregistrat o operaţiune patrimonială, modul cum a tratat-o din punct de vedere fiscal sau cu influenţă fiscală şi tratamentul fiscal aplicat de acesta, precum şi prezentarea consecinţelor fiscale, respectiv se vor prelua din cap. IV al raportului de inspecţie fiscală constatările privind preţurile de transfer care au legătură cu persoana română afiliată la care se referă tranzacţia ajustată/estimată.

Se vor prelua din cap. IV al raportului de inspecţie fiscală constatările privind preţurile de transfer care au legătură cu contribuabilului/plătitorului român afiliat la care se referă tranzacţia ajustată/estimată, pentru operaţiuni impozabile în România.

3.3. „Temeiul de drept”: se va înscrie detaliat şi dar încadrarea faptei constatate, cu precizarea actului normativ, a articolului, a alineatului, punctului, literei, prevăzute de lege, cu prezentarea concisă a textului de lege pentru cazul constatat.

4. „Menţiuni privind audierea contribuabilului/plătitorului”: se va înscrie dacă contribuabilul/plătitorul român verificat a fost informat despre ajustările/estimările efectuate, precum şi punctul de vedere al acestuia.

5. „Data comunicării” reprezintă data când actul administrativ este comunicat contribuabilului/plătitorului român afiliat şi este stabilită în funcţie de modalitatea de comunicare, în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

- data semnării de primire, dacă se asigură remiterea acestuia contribuabilului/plătitorului român afiliat/reprezentantului fiscal, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data înscrisă de poştă la remiterea „confirmării de primire”, dacă a fost transmis prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în condiţiile art. 47 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

- data la care expiră termenul de 15 zile de la data afişării anunţului publicitar, în condiţiile art. 47 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

„Decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate” se va comunica atât persoanei române afiliate participantă la tranzacţia pentru care s-a făcut ajustarea/estimarea, alta decât cea la care se efectuează inspecţia fiscală, cât şi organului fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de către această persoană.

„Decizia de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate” se va întocmi în 5 exemplare, toate cu titlu de original, de către echipa de inspecţie, avizată de către şeful de serviciu şi aprobată de conducătorul structurii de inspecţie fiscală.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului „Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate”

 

1. Denumire: Decizie de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate

2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini în funcţie de volumul de informaţii înscrise)

3. Caracteristici de tipărire: se tipăreşte pe o singură faţă, utilizându-se echipamente informatice pentru editare,

4. Se difuzează gratuit,

5. Se utilizează la ajustarea/estimarea venitului sau cheltuielii de către persoana română afiliată participantă la tranzacţia pentru care se efectuează ajustarea/estimarea, alta decât cea la care se efectuează inspecţia fiscală.

6. Se întocmeşte în 5 exemplare de organul fiscal cu atribuţii de inspecţie fiscală.

7. Circulă:

- un exemplar la organul fiscal care a efectuat inspecţia fiscală;

- un exemplar la contribuabilul/plătitorul verificat;

- un exemplar la organul fiscal cu atribuţii de gestiune a declaraţiilor şi a dosarului fiscal al contribuabilului/plătitorul verificat;

- un exemplar la contribuabilul/plătitorul afiliat, participant la tranzacţie, altul decât cel la care s-a efectuat inspecţia fiscală;

- un exemplar la organul fiscal competent pentru administrarea creanţelor datorate de persoana română afiliată, participantă la tranzacţie, alta decât cea la care s-a efectuat inspecţia fiscală.

8. Se arhivează:

- la dosarul de inspecţie fiscală care se păstrează de organul de inspecţie fiscală cuprinzând raportul de inspecţie fiscală în baza căruia a fost emisă decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice/decizia privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale care a stat la baza emiterii prezentei decizii de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate;

- la contribuabilul/plătitorul la care s-a efectuat inspecţia fiscală;

- la dosarul fiscal al contribuabilului/plătitorului verificat cuprinzând raportul de inspecţie fiscală în baza căruia a fost emisă decizia de impunere privind obligaţiile fiscale principale aferente diferenţelor bazelor de impozitare stabilite în cadrul inspecţiei fiscale la persoane juridice/decizia privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecţiei fiscale care a stat la baza emiterii prezentei decizii de ajustare/estimare a venitului sau cheltuielii uneia dintre persoanele afiliate;

- la contribuabilul/plătitorul afiliat participant la tranzacţia ajustată/estimată, altul decât cel la care s-a efectuat inspecţia fiscală;

- la dosarul fiscal al contribuabilul/plătitorul persoană română afiliată la care se referă tranzacţia ajustată/estimată, alta decât cea la care s-a efectuat inspecţia fiscală.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea unor competenţe speciale ale organului fiscal central

 

Având în vedere dispoziţiile art. 30 alin. (5), art. 35, art. 40 alin. (1) şi (3), precum şi art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Organul fiscal central competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de toţi membrii unui grup fiscal unic constituit în temeiul prevederilor art. 269 alin. (9) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), este organul fiscal competent pentru administrarea reprezentantului grupului fiscal unic.

(2) în termen de 10 zile lucrătoare de la data aprobării deciziei de implementare a grupului fiscal unic, organele fiscale în a căror evidenţă fiscală sunt înregistraţi membrii grupului fiscal unic transmit către organul fiscal competent pentru administrarea grupului evidenţele fiscale şi dosarul fiscal al fiecărui membru.

Art. 2. - (1) Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti este organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de următoarele categorii de contribuabili:

a) persoane impozabile nestabilite în România care, potrivit titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, au dreptul să se înregistreze direct în România;

b) contribuabili nerezidenţi care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care, conform regulamentelor comunitare, datorează în România contribuţiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv pentru accidente de muncă şi boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru şoma], bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare contribuţii sociale, pentru salariaţii lor care sunt supuşi legislaţiei de asigurări sociale din România şi au dreptul, potrivit legii, să se înregistreze direct în România.

(2) Pentru contribuabilii nerezidenţi prevăzuţi la alin, (1), Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi are competenţă de administrare pentru ansamblul obligaţiilor fiscale administrate, potrivit legii, de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

(3) Prin excepţie de la alin. (2), Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi are competenţa de înregistrare fiscală şi, după caz, de executare silită a taxelor datorate - potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare - de contribuabilii nerezidenţi persoane juridice care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care organizează şi exploatează activitatea de jocuri de noroc în România.

(4) Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi are competenţa de administrare atât pentru obligaţiile fiscale care rezultă potrivit legislaţiei fiscale în vigoare, cât şi pentru soluţionarea cererilor de restituire prevăzute de Codul fiscal ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, precum şi ale reprezentanţelor organismelor internaţionale ori reprezentanţelor societăţilor şi ale organizaţiilor economice străine, care au sediul în municipiul Bucureşti, autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România.

(5) Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi este organ fiscal competent pentru administrarea regimului special pentru servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune prevăzut de titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, pentru persoanele impozabile care aleg România ca stat membru de înregistrare.

(6) Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi este organ fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale reprezentând amenzi care se fac venit la bugetul de stat, aplicate persoanelor fizice şi juridice nerezidente.

Art. 3. - Administraţiile judeţene ale finanţelor publice au competenţa de administrare a obligaţiilor fiscale ale posturilor consulare acreditate în România, precum şi ale reprezentanţelor organismelor internaţionale ori reprezentanţelor societăţilor şi ale organizaţiilor economice străine autorizate potrivit legii să îşi desfăşoare activitatea în România, care au sediul în raza lor teritorială.

Art. 4. - (1) Competenţa în cazul persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României şi este stabilită în România printr-un sediu fix, potrivit prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul fix.

(2) Competenţa în cazul persoanei impozabile care are sediul activităţii economice în afara României şi este înregistrată în scopuri de TVA în România prin reprezentant fiscal, potrivit prevederilor titlului VII „Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, revine organului fiscal în a cărui evidenţă fiscala este înregistrat reprezentantul fiscal.

Art. 5. - În situaţia în care contribuabilul/plătitorul nu are domiciliu fiscal în România, competenţa teritorială revine organului fiscal în raza căruia se face constatarea actului sau faptului supus dispoziţiilor legale fiscale, cu excepţiile prevăzute de prezentul ordin.

Art. 6. - În cazul persoanelor fizice şi juridice nerezidente, care realizează numai venituri supuse regulilor de impunere la sursă, impozitul fiind final sau cu opţiune de regularizare, competenţa pentru administrarea obligaţiilor fiscale revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, şi anume:

a) în cazul plătitorilor de venit, contribuabili mari şi mijlocii - organului fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul plătitorului de venit;

b) în cazul celorlalţi plătitori de venit - organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al plătitorului de venit.

Art. 7. - (1) în cazul persoanelor fizice nerezidente care nu au pe teritoriul României un sediu permanent şi care au obligaţia sau optează să îşi desemneze, potrivit legii, un împuternicit în România sau pentru care se numeşte un curator fiscal, potrivit legii, competenţa de administrare revine organului fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al împuternicitului sau curatorului fiscal, după caz.

(2) în cazul persoanelor fizice nerezidente care nu au obligaţia desemnării unui împuternicit, potrivit legii, care efectuează tranzacţii prin intermediar, societate de administrare a investiţiilor sau societate de investiţii autoadministrată, rezidenţi fiscali români, şi obţin venituri din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, definit potrivit legii, organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat intermediarul.

Art. 8. - În cazul persoanelor juridice străine care au obligaţia de a plăti impozit pe profit potrivit art. 38 din Codul fiscal, competenţa pentru administrarea obligaţiilor fiscale revine:

a) pentru transferul proprietăţilor imobiliare situate în România, inclusiv din închirierea sau cedarea folosinţei proprietăţii sau a oricăror drepturi legate de această proprietate imobiliară, organului fiscal în a cărui rază teritorială este situată proprietatea imobiliară;

b) pentru vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deţinute la o persoană juridică română, organului fiscal în a cărui rază teritorială se află societatea ale cărei titluri de participare sunt vândute/cesionate;

c) pentru exploatarea resurselor naturale situate în România, inclusiv vânzarea/cesionarea oricărui drept aferent acestor resurse naturale, organului fiscal în a cărui rază teritorială se află exploatarea.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

Art. 10. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 24 decembrie 2015.

Nr. 3.775.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea nivelului comisioanelor de analiză şi de gestiune în cadrul Programului „Prima Casă”, a nivelului primei de garantare în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 lit. b) şi art. 21 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, şi ale art. 10 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 936/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 2 lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 88/2015, şi ale art. 9 lit. b) din Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.053/2014, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Finanţatorii care solicită Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN (FNGCIMM) emiterea unei promisiuni de garantare în cadrul Programului „Prima casă” vor face dovada achitării unui comision unic de analiză de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare.

Art. 2. - Pentru semestrul I al anului 2016 se aprobă comisionul de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM, în numele şi contul statului român, în cadrul Programului „Prima casă” la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul garanţiei statului.

Art. 3. - Pentru anul 2016 se aprobă prima de garantare pentru garanţiile acordate în cadrul Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii la nivelul de 1,99% din valoarea garanţiei aprobate de FNGCIMM, în numele şi în contul statului.

Art. 4. - Prima de garantare prevăzută la art. 3 datorată de beneficiarul programului este compusă din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice, la nivelul de 1,50% din valoarea garanţiei aprobate, şi din comisionul de administrare cuvenit FNGCIMM la nivelul de 0,49% pe an din valoarea garanţiei acordate.

Art. 5. - (1) Comisionul de risc prevăzut la art. 4 se calculează astfel:

 

Comision de risc =

Procent comision x Valoarea garanţiei aprobate x Nr. de luni*) de garantare

12

 


*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.

 

(2) Plata comisionului de risc se face integral la acordarea garanţiei, proporţional cu perioada de garantare, respectiv la aprobarea solicitării de majorare a garanţiei pentru perioada pentru care s-a solicitat majorarea acesteia, precum şi la prelungirea valabilităţii garanţiei pentru perioada de prelungire.

Art. 6. - (1) Comisionul de administrare prevăzut la art. 4 pentru garanţiile acordate în cazul finanţărilor pe termen scurt (până la 12 luni inclusiv) se calculează astfel:

 

Comision de administrare =

Procent comision x Valoarea garanţiei x Nr. de luni*) de garantare

12

 


*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.

 

(2) Plata comisionului de administrare pentru garanţiile acordate în cazul finanţărilor pe termen scurt se face integral la acordarea garanţiei, proporţional cu perioada de garantare.

(3) Comisionul de administrare pentru garanţiile acordate în cazul finanţărilor pe termen mediu se calculează astfel: a) pentru intervalul cuprins între data acordării şi 31 decembrie a anului respectiv (primul an de garantare):

 

Comision de administrare =

Procent comision x Valoarea garanţiei x Nr. de luni*) de garantare până la sfârşitul anului

12


*) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia.

 

b) pentru următorii ani întregi de garantare:

Comision de administrare = Procent comision x Valoarea garanţiei acordate

c) pentru ultima fracţiune de an de garantare:

 

Comision de administrare =

Procent comision x Valoarea garanţiei x Nr. de luni*) de garantare până la sfârşitul garanţiei

12

 


*) Exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei.

 

 (4) Plata comisionului de administrare pentru garanţiile aferente finanţărilor pe termen mediu se efectuează eşalonat, în rate anuale, proporţional cu numărul de luni de garantare, astfel:

a) pentru primul an de garantare, la acordarea garanţiei;

b) pentru anii următori de garantare, până la data de 1 martie a anului de plată sau data scadenţei finale, dacă în ultimul an de garantare scadenţa finală este anterioară datei de 1 martie.

Art. 7. - Pentru anul 2016 se aprobă comisionul de administrare pentru garanţiile acordate în cadrul Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi la nivelul de 0,49% pe an, calculat la soldul finanţării garantate, şi comisionul de risc în valoare de 1% aplicat la valoarea garantată.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

 

Bucureşti, 28 decembrie 2015.

Nr. 4.114.


 

 

 

ACTE ALE AUTORITATII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind cerinţele cantitative stabilite de Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

 

În urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

Art. 1. - Prezenta noimă stabileşte pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare cerinţe cantitative suplimentare celor prevăzute de Legea nr. 237/2015, de Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), de standardele tehnice de implementare, de standardele tehnice de reglementare, precum şi de actele delegate.

Art. 2. - Prezenta normă pune în aplicare cerinţele menţionate la alin. (1) din ghidurile Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, prevăzute în anexele nr. 1-17*) care fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează conform art. 163 din Legea nr. 237/2015.

Art. 4. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 34.


*) Anexele nr. 1-17 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 973 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind identificarea pieţei relevante din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare

serviciilor de acces la elemente de infrastructură

În temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (2) pct. 21 şi 22, precum şi ale art. 11 alin. (1) şi (7), respectiv ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare îh Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 92 alin. (1) şi art. 93 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se identifică piaţa relevantă din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie, ale cărei caracteristici pot justifica impunerea unor obligaţii specifice în sarcina furnizorilor de reţele şi de servicii de comunicaţii electronice cu putere semnificativă pe piaţă.

Art. 2. - Pe piaţă identificată în conformitate cu dispoziţiile art. 1, Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii realizează periodic analize de piaţă, în scopul determinării situaţiei concurenţiale şi al impunerii, menţinerii, modificării sau retragerii obligaţiilor specifice prevăzute în cap. VII secţiunea a 2-a paragraful 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 626/2010 privind identificarea pieţelor relevante din sectorul comunicaţiilor electronice ale serviciilor de acces la elemente de infrastructură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 16 septembrie 2010, se abrogă.

(3) Cu caracter tranzitoriu, obligaţiile individuale existente la data intrării în vigoare a prezentei decizii pe piaţa relevantă din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură, identificată conform Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 626/2010, cu excepţia celor întemeiate pe art. 108 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin în aceleaşi condiţii, pentru contractele în derulare, o perioadă de un an de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

 

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Bogdan-Cristian Iana

 

Bucureşti, 22 decembrie 2015.

Nr. 1.145.

 

ANEXĂ

 

PIAŢA RELEVANTĂ

din sectorul comunicaţiilor electronice corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură

 

a) Piaţa relevantă a produsului

Piaţa corespunzătoare serviciilor de acces la elemente de infrastructură.

Piaţa cuprinde serviciile de acces, total sau partajat, la bucla sau subbucla locală din cupru la nivelul repartitoarelor principale sau al repartitoarelor intermediare, inclusiv la bucla locală la nivelul cabinetelor stradale ori al clădirilor până la care este instalată fibră optică, atunci când segmentul terminal este constituit din fire metalice de cupru sau cablu UTP/FTP, precum şi la bucla locală din fibră optică (varianta punct-la-punct şi, respectiv, varianta punct-la-multipunct, în cazul în care sunt oferite servicii virtuale de acces la nivel local - servicii de tip „VULA*), inclusiv serviciile de acces la bucla sau subbucla locală furnizate pentru propria activitate.

Piaţa identificată este o piaţă de gros, pe care pot fi impuse obligaţii ex ante în conformitate cu prevederile cap. VII secţiunea a 2-a paragraful 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şt completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

b) Piaţa geografică relevantă

Piaţa naţională determinată de teritoriul României.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 923 din 11 decembrie 2015, se face următoarea rectificare:

- la art. 45, în loc de:

„Art. 45. - Prevederile art. 16, art. 17. art. 22 pct. 1 şi art. 40 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.” se va citi:

„Art. 45. - Prevederile art. 16. art. 17, art. 22 pct. 7. art. 25 şi art. 40 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.”


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.