MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 971/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 971         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 29 decembrie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

345. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 

1.059. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

91. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitelui Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie COM (2015) 339 final

 

92. - Hotărâre referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energiei COM (2015) 340 final

 

93. - Hotărâre cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701 final

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.999. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice

 

4.109. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2016

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

177. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

1.264. - Hotărâre pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 

1.323. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate ai judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

32. - Normă privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/ reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare

 

35. - Normă privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 10 iunie 2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 15 iunie 2015, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonanţei de urgenţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional

2. Titlul II se abrogă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor ari. 75 şi ale ari. 76 alin, (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

VALERIU-STEFAN ZGONEA

IOAN CHELARU

 

Bucureşti, 22 decembrie 2015.

Nr. 345.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2015 privind stabilirea unor măsuri necesare pentru asigurarea tranziţiei de la televiziunea analogică terestră la televiziunea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia la nivel naţional, precum şi pentru completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002 şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 1.059.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Noi avantaje pentru consumatorii de energie COM (2015) 339 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru Afaceri Europene nr. LXII 581 din 7 decembrie 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se notează că cetăţenii, în calitate de consumatori de energie, trebuie plasaţi în centrul strategiei privind Uniunea Energetică cu posibilitatea exercitării unui rol sensibil consolidat, pe baza unei strategii articulate în jurul a trei piloni:

a) ajutorul consumatorilor în vederea economisirii energiei şi costului prin intermediul unei mai bune informaţii;

b) o mai mare paletă de selecţie pentru consumatorii participanţi la piaţa de energie; şi

c) menţinerea celui mai înalt nivel de protecţie a consumatorilor.

În acest cadru, consumatorii trebuie să fie bine informaţi şi să aibă suficientă putere atât în calitate de cumpărători, cât şi de vânzători pe pieţe la scară largă, prin publicitate şi oferte mai transparente, instrumente credibile de comparare a preţurilor şi prin influenţarea puterii lor de negociere în cadrul unor scheme colective - de exemplu, cooperative de comutare şi energie colective. Mai mult, consumatorii trebuie să consume şi să genereze în mod liber propria energie, în condiţii de echitate, pentru a economisi banii, a susţine mediul şi a asigura securitatea aprovizionării.

Se constată că acest obiectiv poate fi realizat cu legislaţia existentă la nivel naţional şi UE, iar supravegherea unei reglementări eficiente va fi asigurată printr-o serie de instrumente adecvate.

În vederea unei guvernante eficiente a Uniunii pentru Energie, se recomandă să se întreprindă o serie de acţiuni specifice şi iniţiative de colaborare cu industria, organizaţiile consumatorilor şi autorităţile de reglementare.

Se consideră că actualizarea legislaţiei în vigoare (Directiva pentru eficienţa energetică, Directiva pentru performanţa energetică a clădirilor şi Directiva pentru energie regenerabilă, codurile de reţea şi noua iniţiativă privind organizarea pieţei energiei împreună cu evaluările de impact) va asigura oportunităţile identificării acţiunilor necesare la nivelul UE.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 21 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 91.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor - Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieţei energiei COM (2015) 340 final

 

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru Afaceri Europene nr. LXII 582 din 8 decembrie 2015,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ca poziţionare generală, din perspectiva României, pentru a atinge obiectivele de decarbonizare, sectorul energetic va trebui să sufere o transformare profundă, care va necesita investiţii uriaşe. În acest sens, este necesară identificarea, în perioada următoare, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, a instrumentelor şi mecanismelor de piaţă care să îmbunătăţească mediul de afaceri şi predictibilitatea pentru investitori.

Pentru România, obiectivul de finalizare a pieţei interne a energiei înseamnă, pe termen mediu şi lung;

- dezvoltarea infrastructurii energetice;

- asigurarea unor preţuri accesibile pentru consumatori;

- menţinerea competitivităţii industriei;

- creştere economică şi creare de locuri de muncă.

Se remarcă existenţa unor întârzieri nedorite în conectarea României la reţelele de transport de pe piaţa europeană atât pentru energia electrică, cât şi pentru gaze naturale.

Infrastructura de transport al energiei electrice şi ai gazelor naturale trebuie să dezvolte - în cel mai scurt timp posibil - culoare de transport de gaze naturale care să asigure atât gradul necesar de interconectivitate la nivel european, cât şi un potenţial suficient de transport al gazelor naturale pentru valorificarea resurselor din pieţele autohtone şi din cele regionale.

Este de asemenea necesar să se asigure interconectivitatea magistralelor de transport al energiei electrice atât intracomunitar, cât şi extracomunitar.

Numai o solidaritate europeană reală poate asigura o reducere a dependenţei faţă de Rusia, problema-cheie a UE, dar ceea ce trebuie evaluat de acum înainte este opţiunea pentru un raport sustenabil între propriile resurse energetice ale statelor membre şi cele presupus comunitare.

Planificarea acţiunii pentru susţinerea Uniunii Energetice readuce în atenţie faptul că securitatea energetică reprezintă un concept complex, politic, tehnic, economic, comercial şi social. Ca o axiomă, securitatea energetică absolută nu există. Ea presupune doar asigurarea necesarului de consum, sub aspectul accesibilităţii (inclusiv la surse noi de aprovizionare) şi cel al disponibilităţii, respectiv a garantării pe termen lung a continuităţii livrărilor.

Trebuie să se ţină cont de noua situaţie geopolitică creată de Rusia pe continent, iar în acest context:

a) Uniunea Europeană trebuie să-şi protejeze interesele.

b) România insistă asupra menţinerii libertăţii fiecărui stat membru de a-şi alege mixul energetic naţional, existând riscul stabilirii unui mix energetic european unic, care va crea mari probleme centralelor şi industriei mineritului.

c) România susţine energia nucleară, demers în care mai sunt angajate şi alte state membre, precum Ungaria, Cehia etc. şi. de asemenea, sprijinirea producătorilor de energie regenerabilă şi nucleară.

d) Referitor la resursele energetice din surse regenerabile, creşterea ponderii acestora în consumul Uniunii Europene poate reprezenta o oportunitate pentru sectorul energetic european, cu perspective importante inclusiv în ceea ce priveşte exportul.

România apreciază că se impune necesitatea corelării vitezei şi volumului de dezvoltare al sectorului regenerabilelor pe plan european, odată cu consolidarea şi modernizarea reţelelor, în aşa fel încât preţul energiei electrice pentru consumatori să rămână suportabil, să se menţină competitivitatea şi să se evite relocarea industriei. Sunt necesare scheme de ajutor în vederea atingerii acestor obiective.

Constituirea pieţei unice europene şi implicit o politică energetică comună nu se vor realiza atât timp cât va exista o piaţă unică reglementată de 28 de autorităţi de reglementare din 28 de state membre.

Este nevoie de un angrenaj instituţional comun, care să susţină piaţa unică a energiei, respectiv instituirea unui reglementator unic în domeniul energiei la nivel european, pentru ca reglementările să fie coerente şi să nu mai existe diferenţe mari în aspecte precum sistemele de tarifare.

Există temerea că Uniunea Energetică Europeană va duce la o creştere a preţurilor la energie şi gaze naturale pentru consumatorii din România, iar termocentralele româneşti şi industria carboniferă vor fi afectate.

Având în vedere faptul că preţul utilităţilor va tinde să se egalizeze pe întreg spaţiul comunitar, în condiţiile unei puteri de cumpărare foarte diferite de la stat la stat, iar alinierea preţurilor nu va fi însoţită şi de o coroborare a veniturilor disponibile ale populaţiei din statele membre Uniunii Europene, România militează pentru definirea conceptului de consumator vulnerabil la nivel european, astfel încât consumatorii să nu fie afectaţi odată cu armonizarea preţurilor.

Ca propunere, acest lucru va trebui realizat prin:

a) stabilirea unui prag maximal de venituri (de exemplu, de la 400-500 euro pe lună de familie în jos);

b) crearea unui sistem de subvenţionare de la bugetul central al Uniunii Europene a acestor consumatori vulnerabili, în mod similar cu subvenţiile care sunt acordate în prezent în agricultură.

Este necesar să se insiste asupra ideii de a se identifica şi defini corect categoria consumatorilor vulnerabili şi a necesităţii ca statul să acorde ajutoare la plata facturilor la gaze, exclusiv acestor consumatori sau să stabilească un sistem prin care o anumită cantitate consumată să fie facturată la un preţ subvenţionat, restul consumului urmând să fie facturat la preţul pieţei.

Odată cu exploatarea resurselor de gaz din Marea Neagră, România poate deveni şi un hub important, un centru comercial pentru sud-estul Europei, trebuie ca Uniunea Europeană să sprijine proiectele de interes comun european. Marea Neagră este doar menţionată în noua Strategie Energetică a Uniunii Europene. Potenţialul energetic al României, mai ales în contextul recentelor descoperiri din Marea Neagră, a devenit atractiv, dar poate fi subestimat de către factorii de decizie, tentaţi să se bazeze tot mai mult pe resursele deja disponibile în materie de energie.

În ciuda ostilităţilor legate de Ucraina, precum şi a summiturilor şi documentelor oficiale care, aparent, caută să asigure o mai mare independenţă energetică de Rusia, cele mai recente tranzacţii între mai multe companii europene şi Gazprom au evidenţiat faptul că Uniunea Europeană va continua să se bazeze pe gazul rusesc, iar unul dintre elementele cele mai controversate ale preconizatei Uniuni Energetice, cea a unei politici comune în domeniul contractelor de import de gaz natural, riscă să compromită unul dintre obiectivele de fond ale proiectului Uniunea Energetică Europeană.

În acest context, România, deşi pledează pentru integrare şi securitate în domeniul energiei, subliniază necesitatea ca toate proiectele energetice transfrontaliere promovate de statele membre să respecte obiectivele de diversificare a surselor, rutelor şi furnizorilor şi, mai ales, să fie în deplină conformitate cu legislaţia europeană şi cu obiectivele Uniunii Energiei.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 21 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului şi ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 92.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 1.305/2013 COM (2015) 701 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicată, şi Protocolului (nr. 2) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere raportul comun nr. XLII din 17 decembrie 2015 al Comisiei pentru afaceri europene, Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisiei economice, economie şi industrii,

 

Senatul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii au fost sesizate, în cadrul procesului de control al subsidiarităţii şi proporţionalităţii aplicat proiectelor de acte normative europene cu Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 1.305/2013 - COM (2015) 701 final.

Temeiul juridic al propunerii este art. 175 alin. (3) şi art. 197 alin. (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

Propunerea de Regulament se referă la instituirea Programului de sprijin pentru reforme structurale (PSRS) pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 şi 31 decembrie 2020. Programul are ca obiectiv general realizarea de reforme instituţionale, administrative şi structurale în statele membre, prin acordarea de sprijin autorităţilor naţionale pentru măsurile ce vizează reformarea instituţiilor, a guvernantei, a administraţiei şi a sectorului economic şi social ca răspuns la provocările de ordin economic şi social, în vederea consolidării competitivităţii, a creşterii economice, a ocupării forţei de muncă şi a investiţiilor, în special în contextul proceselor de guvernantă economică, inclusiv prin acordarea de asistenţă pentru utilizarea eficientă şi eficace a fondurilor Uniunii.

Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a Programului de sprijin pentru reforme structurale, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2017 şi 31 decembrie 2020, este de 142,80 milioane euro, sumă care va fi dedusă din resursele alocate asistenţei tehnice acordate la iniţiativa Comisiei, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 şi al Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013.

Statele membre care doresc să beneficieze de sprijin în cadrul acestui program prezintă o cerere de sprijin care, ţinând seama de principiile transparenţei, egalităţii de tratament şi bunei gestiuni financiare, va fi analizată de Comisie pe baza gradului de urgenţă, a amplorii şi a profunzimii problemelor identificate, a nevoilor de sprijin pentru fiecare domeniu de politică, a analizei indicatorilor socioeconomici şi a capacităţii administrative generale a statului membru. De asemenea, Comisia, în cooperare cu statul membru în cauză, va identifica domeniile prioritare şi sfera de aplicare a sprijinului care urmează să fie furnizat, precum şi contribuţia financiară globală. Comisiile au luat act şi de punctul de vedere al Ministerului Fondurilor Europene, unde se precizează că „România urmează să efectueze o analiză atentă a propunerii de regulament, implicând toate instituţiile relevante şi să formuleze mandatul naţional de negociere” pentru discuţiile ce vor urma la nivelul Consiliului în anul 2016”.

Comisia pentru afaceri europene, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii au constatat că Propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului de sprijin pentru reforme structurale pentru perioada 2017-2020 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013 şi (UE) nr. 1.305/2013 - COM (2015) 701 final, constată că prezentul regulament respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, hotărând cu majoritate de voturi adoptarea prezentului raport, care va fi transmis Plenului, spre dezbatere şi adoptare.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 21 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 771 din Regulamentul Senatului si ale art. 5 lit. f) şi art. 30 lit. b) din anexa la Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 decembrie 2015.

Nr. 93.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRAL

 

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.928/JUR din 15 decembrie 2015 al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”,

în temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului mediului nr. 610/2009 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de către Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 29 mai 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La nota prevăzută în subsolul anexei, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„5. Tariful prevăzut la poziţia 22 nu se aplică pentru: persoanele fizice care au domiciliul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe (localităţi care au terenul administrativ integral sau parţial în interiorul rezervaţiei), copii, elevi, studenţi, pensionari, veterani de război, foşti deţinuţi politici, urmaşii eroilor martiri şi răniţii din Revoluţia din decembrie 198S”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Iulian Jugan,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 decembrie 2015.

Nr. 1.999.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat

de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2016

 

În temeiul:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările ulterioare, şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2016 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 4.200 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 360 milioane iei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 decembrie 2015.

Nr. 4.109.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna ianuarie 2016

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2016, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea a două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoare nominală licitaţie de referinţă

- lei -

RO1617CTN017

18.01.2016

20.01.2016

18.01.2017

364

800.000.000

R01616CTN027

25.01.2016

27.01.2016

27.07.2016

182

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 – (d x r) / 360

Y = r/PT în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu patru zecimale;

d = numărul de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna ianuarie 2016

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7,10 şi refinanţării datoriei publice în luna ianuarie 2016, Ministerul 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate

Nr. de ani

Maturitate reziduală

Nr. de ani

Rata cuponului

-% -

Dobânda acumulată

- lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoare nominală SSDN

- lei -

RO1418DBN040

4.01.2016

5.01.2016

6.01.2016

17.01.2018

3

2,03

3,25

157,60

600.000.000

90.000.000

RO1425DBN029

7.01.2016

8.01.2016

11.01.2016

24.02.2025

10

9,13

4,75

208,87

200.000.000

30.000.000

RO1522DBN056

11.01.2016

12.01.2016

13.01.2016

19.12.2022

7

6:94

3,50

11,95

300.000.000

45.000.000

RO1519DBN037

14.01.2016

15.01.2016

18.01.2016

29.04.2019

3

3.28

2,50

90,16

600.000.000

90.000.000

RO1227DBN011

21.01.2016

22.01.2016

25.01.2016

26.07.2027

15

11,51

5,80

290,00

200.000.000

30.000.000

RO1521DBN041

25.01.2016

26.01.2016

27.01.2016

22.03.2021

5

5,15

3,25

138,08

500.000.000

75.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - SA, aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1418DBN040

1.344/2.10.2014

Octombrie 2014

RO1425DBN029

855/27.06.2014

Iulie 2014

RO1522DBN056

1.415/29.10.2015

Noiembrie 2015

RO1519DBN037

1.004/28.08.2015

Septembrie 2015

RO1227DBN011

107/30.01.2012

Februarie 2012

RO1521DBN041

1.204/1.10.2015

Octombrie 2015

 

(2) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = Dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală;

r = rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu patru zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă;

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din secţiunea a 2-a „Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a cap. III „Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară” din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele

electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa

operatorului de reţea

 

Având în vedere prevederile art. 47 alin. (3) şi art. 62 alin. (1) lit. e) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 121 şi 123 din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii de energie electrică, operatorii de reţea şi clienţii casnici duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 16 decembrie 2015.

Nr. 177.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop şi domeniu de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezenta procedură stabileşte modul de soluţionare a cererilor de acordare a despăgubirilor în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice ca efect ai unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de reţea, condiţiile de acordare şi modul de calcul al despăgubirilor acordate.

(2) Prevederile prezentei proceduri se aplică de către furnizorii de energie electrică, operatorii de reţea şi clienţii casnici pentru acordarea despăgubirilor în cazul deteriorării receptoarelor electrocasnice ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică din culpa operatorului de reţea.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 2. - (1) în înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile folosite au următoarele semnificaţii:

a) despăgubire - suma de bani care urmează să fie plătită clientului casnic de către operatorul de reţea, direct sau prin intermediul furnizorului de energie electrică, denumit în continuare furnizor, pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unei supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică, din vina dovedită a operatorului de reţea;

b) receptoare electrocasnice - totalitatea bunurilor de larg consum destinate uzului gospodăresc şi care sunt alimentate cu energie electrică la tensiuni de 230V/400V, cu excepţia lămpilor electrice şi a receptoarelor electrotermice care nu conţin componente electronice;

c) supratensiune accidentală - regim anormal de funcţionare a reţelei electrice, caracterizat prin creşterea tensiunii peste limita stabilită prin Standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice în vigoare;

d) durata efectivă de utilizare - durata de funcţionare a receptorului până la deteriorare, considerată ca perioada dintre data achiziţiei menţionată în documentul de achiziţie sau, în lipsa acestuia, declarată de clientul casnic şi data deteriorării;

e) durata medie de utilizare - durata de viaţă specificată în cartea tehnică sau certificatul de garanţie; în lipsa acestor documente se va considera durata medie de utilizare pe baza unor durate de viaţă ale receptoarelor electrocasnice din aceeaşi categorie.

(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu definiţiile din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificaţii:

a) CC - client casnic;

b) OR - operatorul de reţea la care este racordat locul de consum al clientului casnic.

 

CAPITOLUL II

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii generale

 

Art. 3. - (1) În cazul în care receptoarele electrocasnice ale unui CC au fost deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică, acesta este îndreptăţit să fie despăgubit de OR, direct sau prin intermediul furnizorului, în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.

(2) Contravaloarea despăgubirilor este suportată de OR şi achitată de către acesta CC, prin intermediul furnizorului sau, după caz, direct CC, dacă în urma investigaţiei efectuate de către OR se constată existenţa prejudiciului şi culpa OR.

Art. 4. - (1) Despăgubirile prevăzute la art. 3 se acordă CC pe baza documentelor justificative prevăzute la art. 5, la cererea scrisă a CC adresată furnizorului sau, după caz, OR, ori de câte ori sunt îndeplinite condiţiile de acordare a despăgubirilor.

(2) în cazul în care contractul de reţea cu OR la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor, CC transmite furnizorului cererea pentru acordarea despăgubirilor, iar, în cazul în care contractul de reţea cu OR la care este racordat locul de consum este încheiat de CC, CC transmite cererea la OR.

Art. 5. - Documentele justificative solicitate CC în vederea calculării despăgubirilor sunt următoarele:

a) documente de achiziţie: factură/chitanţă/bon fiscal etc. sau o declaraţie pe propria răspundere cu privire la data achiziţiei receptorului electrocasnic;

b) documente aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în cazul în care reparaţia receptorului nu este posibilă, confirmarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că reparaţia nu este posibilă.

Art. 6. - Despăgubirile se acordă CC dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) deteriorarea receptoarelor electrocasnice s-a produs ca efect al unor supratensiuni accidentale produse în reţeaua electrică a OR din culpa acestuia;

b) supratensiunile accidentale nu au fost de origine atmosferică;

c) receptoarele electrocasnice deteriorate sunt omologate şi au fost alimentate cu energie electrică prin circuite corect dimensionate, corespunzătoare din punct de vedere tehnic;

d) locul de consum unde s-a produs evenimentul este alimentat cu energie electrică în baza unui contract de furnizare a energiei electrice/contract de reţea, încheiat conform reglementărilor în vigoare;

e) CC a solicitat în scris furnizorului sau, după caz, OR acordarea despăgubirilor în termenul prevăzut în prezenta procedură.

Art. 7. - (1) în cazul în care este posibilă repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate, valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea reparaţiei, conform documentelor justificative menţionate la art. 5 lit. b).

(2) Dacă reparaţia unui receptor sau a mai multor receptoare electrocasnice deteriorate nu este posibilă, CC este îndreptăţit să primească despăgubiri calculate conform prevederilor art. 12.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Etapele procesului de acordare a despăgubirilor în cazul în care contractul de reţea la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizor cu OR

 

Art. 8. - (1) în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale care a produs deteriorarea unor receptoare electrocasnice, acesta trebuie să transmită furnizorului, în scris, prin orice mijloc de comunicare stabilit prin contractul de furnizare a energiei electrice, o cerere pentru acordarea despăgubirilor, conform modelului de cerere prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia în care din motive obiective CC nu poate transmite cererea în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale, acesta transmite furnizorului cererea pentru acordarea despăgubirilor însoţită de documentele justificative privind depăşirea termenului, la data luării la cunoştinţă a deteriorării receptoarelor electrocasnice.

(3) în cazul în care după primirea cererii pentru acordarea despăgubirilor, furnizorul constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6 lit. d) sau e), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii comunică în scris CC, de regulă prin acelaşi mijloc de comunicare prin care a primit cererea, neîndeplinirea condiţiilor de acordare a despăgubirilor.

(4) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6, furnizorul transmite OR cererea pentru acordarea despăgubirilor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la furnizor.

Art. 9. - (1) După primirea cererii pentru acordarea despăgubirilor, OR programează de comun acord cu CC data verificării la locul de consum a celor sesizate; data verificării nu trebuie să depăşească 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

(2) Cu ocazia verificării efectuate la locul de consum, OR, prin reprezentantul acestuia, întocmeşte procesul-verbal de constatare, conform modelului de proces-verbal de constatare prevăzut în anexa nr. 2, care va cuprinde rezultatul verificării şi lista receptoarelor electrocasnice deteriorate; o copie a procesului-verbal de constatare este înmânată CC.

(3) în maximum 3 zile lucrătoare de la verificarea efectuată la locul de consum, OR înştiinţează furnizorul cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor. Modelul de înştiinţare cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor este prevăzut în anexele nr. 3.1 şi 3.2.

(4) Furnizorul transmite CC înştiinţarea menţionată la alin. (3) în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia de la OR.

(5) în situaţia în care CC este îndreptăţit să primească despăgubiri, în vederea stabilirii acestora, CC trebuie să depună la furnizor, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute în anexa nr. 3.1, documentele justificative prevăzute la art. 5; termenul de depunere la furnizor a documentelor justificative poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare dacă CC dovedeşte cu documente justificative motivul întemeiat al depăşirii termenului. Documentele justificative depuse la furnizor se vor transmite de către acesta la OR în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primire.

(6) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor justificative prevăzute la art. 5, OR are obligaţia analizării acestora în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor, a întocmirii procesului-verbal pentru acordarea despăgubirilor şi a transmiterii furnizorului a unui exemplar al procesului-verbal. Modelul de proces-verbal pentru acordarea despăgubirilor clientului casnic este prevăzut în anexa nr. 4.

(7) Furnizorul achită către CC despăgubirile conform dispoziţiilor contractului de furnizare a energiei electrice.

Valoarea despăgubirilor se notifică de către furnizor CC printr-o adresă anexată primei facturi emise după finalizarea investigaţiei de către OR.

(8) Etapele procesului de acordare a despăgubirilor sunt prevăzute în anexa nr. 9.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Etapele procesului de acordare a despăgubirilor în cazul în care contractul de reţea la care este racordat locul de consum este încheiat de CC cu OR

 

Art. 10. - (1) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale care a produs deteriorarea unor receptoare electrocasnice, CC trebuie să transmită OR, în scris, prin orice mijloc de comunicare stabilit prin contractul de reţea, o cerere pentru acordarea despăgubirilor în conformitate cu modelul de cerere prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în situaţia în care din motive obiective CC nu poate transmite OR cererea pentru acordarea despăgubirilor în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale, acesta va transmite cererea pentru acordarea despăgubirilor însoţită de documentele care să justifice depăşirea termenului, la data luării la cunoştinţă a deteriorării receptoarelor electrocasnice.

(3) în cazul în care după primirea cererii pentru acordarea despăgubirilor, OR constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6 lit. d) sau e), în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, acesta comunică în scris CC, de regulă prin acelaşi mijloc de comunicare prin care a primit cererea, neîndeplinirea condiţiilor de acordare a despăgubirilor.

Art. 11. - (1) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 6, OR programează de comun acord cu CC data verificării la locul de consum a celor sesizate; data verificării nu trebuie să depăşească 10 zile lucrătoare de la primirea cererii.

(2) Cu ocazia verificării efectuate la locul de consum, OR, prin reprezentantul acestuia, întocmeşte procesul-verbal de constatare, conform modelului de proces-verbal de constatare prevăzut în anexa nr. 6, care va cuprinde rezultatul verificării şi lista receptoarelor electrocasnice deteriorate; o copie a procesului-verbal de constatare este înmânată CC.

(3) în maximum 3 zile lucrătoare de la verificarea efectuată la locul de consum, OR înştiinţează CC cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor. Modelul de înştiinţare cu privire la acordarea/neacordarea despăgubirilor este prevăzut în anexele nr. 7.1 şi 7.2.

(4) în situaţia în care CC este îndreptăţit să primească despăgubiri, în vederea stabilirii acestora, CC trebuie să depună la OR, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute în anexa nr. 7.1, documentele justificative prevăzute la art. 5; termenul de depunere la OR a documentelor justificative poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare, dacă CC dovedeşte cu documente justificative motivul întemeiat al depăşirii termenului.

(5) în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor justificative menţionate la art. 5, OR are obligaţia analizării acestora în vederea stabilirii cuantumului despăgubirilor, a întocmirii şi transmiterii către CC a procesului-verbal pentru acordarea despăgubirilor. Modelul de proces-verbal pentru acordarea despăgubirilor clientului casnic este prevăzut în anexa nr. 8.

(6) Despăgubirea se achită CC de către OR conform modalităţii stabilite prin contractul de reţea încheiat între OR şi CC. Valoarea despăgubirii se notifică CC de către OR printr-o adresă anexată primei facturi emise după finalizarea investigaţiei efectuate de către OR.

(7) Etapele procesului de acordare a despăgubirilor sunt prevăzute în anexa nr. 10.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Calculul despăgubirilor plătite CC

 

Art. 12. - În cazul în care repararea receptoarelor electrocasnice deteriorate nu este posibilă, calculul despăgubirilor plătite CC se efectuează de către OR astfel:

a) dacă CC deţine documentele de achiziţie ale receptorului deteriorat şi durata efectivă de utilizare a acestuia este mai mică decât durata medie de utilizare, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea de achiziţie ponderată cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata efectivă de utilizare, raportată la durata medie de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea de achiziţie:

 

dacă Deu < Dmu

 

atunci Vd = Va x (Dmu - Deu) / Dmu  (lei)

 

cu Vd 10 50% Va,

unde:

Deu = durata efectivă de utilizare (ani);

Dmu = durata medie de utilizare (ani);

Vd = valoarea despăgubirii (lei);

Va = valoare de achiziţie (lei);

b) dacă CC nu mai deţine documentele care să ateste valoarea de achiziţie a receptorului electrocasnic deteriorat, iar durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat, declarată de către CC, este mai mică decât durata medie de utilizare, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea minimă de piaţă a unui receptor nou cu aceleaşi caracteristici tehnice, ponderată cu diferenţa dintre durata medie de utilizare şi durata efectivă de utilizare, raportată la durata medie de utilizare, dar nu mai puţin de 50% din valoarea receptorului electrocasnic nou:

 

dacă Deu < Dmu

 

atunci Vd = Vmin x (Dmu - Deu) / Dmu  (lei)

 

cu Vd 10 50% Vmin,

unde:

Deu = durata efectivă de utilizare (ani);

Dmu = durata medie de utilizare (ani);

Vd = valoarea despăgubirii (lei);

Vmin = valoarea minimă de plată a unui receptor electrocasnic nou (lei);

 

c) dacă durata efectivă de utilizare a receptorului electrocasnic deteriorat este mai mare sau egală cu durata medie de utilizare a receptorului electrocasnic, atunci valoarea despăgubirilor este egală cu 50% din valoarea minimă identificată pe piaţă de OR ca preţ pentru un produs cu aceleaşi caracteristici tehnice cu ale receptorului electrocasnic deteriorat, indiferent dacă CC deţine sau nu documente justificative care să ateste valoarea de achiziţie:

 

dacă Deu 10 Dmu

atunci Vd = 50%Vmin. (lei),

unde: Deu - durata efectivă de utilizare (ani);

Dmu - durata medie de utilizare (ani);

Vd - valoare despăgubire (lei);

Vmin. - valoarea minimă de piaţa a unui receptor electrocasnic nou (lei).

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 13. - În cazul în care între CC, OR şi furnizor există divergenţe privind rezultatul investigaţiei referitoare la culpa OR şi/sau valoarea despăgubirilor, părţile implicate se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.

Art. 14. - Nu se acordă despăgubiri pentru receptoarele radio şi/sau TV deteriorate în situaţia în care CC a solicitat exonerarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune şi/sau televiziune pentru nedeţinerea acestor tipuri de receptoare.

Art. 15. - (1) în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, furnizorii şi OR afişează conţinutul acesteia, inclusiv anexele, pe pagina proprie de internet şi la punctele unice de contact.

(2) în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, furnizorii şi OR vor pune la dispoziţia clienţilor finali cu deficienţe de văz procedura în format Braille.

Art. 16. - Anexele nr. 1, 2, 3.1, 3.2, 4-6, 7.1, 7.2, 8-10 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

CERERE

pentru acordarea despăgubirilor în caz de deteriorare a receptoarelor electrocasnice

 

Către

...................................................................................

(furnizorul de energie electrică)

 

Subsemnatul/a, ................................................ (client casnic), domiciliat/ă în localitatea ................................, str. ..................................... nr. ........ bl. ......, sc. ....... ap......, sectorul/judeţul .............................., prin prezenta solicit acordarea despăgubirilor pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice aflate la locul de consum din localitatea ......................... str. .............................................. nr. ........ bl. ......, sc. ....... ap. ......, sectorul/judeţul .............................., cod de identificare loc de consum ............................., ca urmare a evenimentului care a avut loc în reţeaua electrică în data de ................., ora ................ .

 

Menţiuni:

1. titularul contractului de furnizare a energiei electrice ................................................................................................;

2. numărul contractului de furnizare a energiei electrice ...............................................................................................;

3. calitatea persoanei care solicită acordarea despăgubirilor (proprietar/chiriaş/altă situaţie) - se anexează, în copie, documentele justificative (act de identitate/contract de închiriere/alte documente): ................................................................;

4. date de contact: tel. fix: ....................................., tel. mobil: ....................................., e-mail..........................................;

5. receptoarele electrocasnice deteriorate sunt următoarele:

.................................................................................................................................................................................................;

6. valoarea estimată a prejudiciului provocat prin deteriorarea receptoarelor electrocasnice:

.......................................................................................................................................................................................... (lei);

7. data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului*): ..............................................................................................................;

8. alte menţiuni: ....................................................................................................................................................................... .

 

Client casnic/Reprezentant client casnic

 

Numele/prenumele ..............................................

Data: ................................

BI/CI: seria .......................... nr. ..................

 

Semnătura ...........................

 


*) În situaţia în care din motive obiective clientul casnic nu poate transmite cererea în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale, acesta transmite furnizorului de energie electrică cererea pentru acordarea despăgubirilor la data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului care a dus la deteriorarea receptoarelor electrocasnice, anexând documentele care să justifice depăşirea termenului iniţial.

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

PROCES-VERBAL

de constatare

Nr. ...................... din data ......................

 

Operatorul de reţea .......................... cu sediul în ...................., adresa .............., codul fiscal ........... înscris la registrul comerţului la nr. .................., reprezentat legal prin ................, având funcţia de ................, analizând cererea de despăgubire a ...................... (clientul casnic) pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice la locul de consum din localitatea ..................... str. .................... nr. ....................., contract de furnizare a energiei electrice nr. ............... din .............................., înregistrată cu nr. .................. la ............................................................ (furnizorul de energie electrică) şi cu nr. ............ la ............................................................. (operatorul de reţea), ca urmare a evenimentului produs în reţeaua electrică în data de ................................., a constatat următoarele:

a).........................................................................................................................................................................................;

b) receptoarele electrocasnice sesizate ca fiind deteriorate sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea receptorului electrocasnic

Tip

Anul fabricaţiei

Anul achiziţionării*)

Preţ de achiziţie*)

(lei)

Defect reclamat

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

c) observaţii: .....................................................................................................................................................

 

Reprezentant operator de reţea

Client casnic/Reprezentant client casnic

Numele şi prenumele ...............................................

Numele şi prenumele .......................................................

Funcţia: .................................................................

Act de identitate seria .......................... nr. .......................

Nr. legitimaţiei .........................................................

Semnătura .......................................................................

Semnătura .......................................

 


*) În cazul în care datele nu pot fi puse la dispoziţia operatorului de reţea la momentul încheierii procesului-verbal, acestea vor fi transmise de clientul casnic odată cu transmiterea documentelor justificative.

 

ANEXA Nr.3.1

la procedură

ÎNŞTIINŢARE

cu privire la acordarea despăgubirilor

 

Către

.........................................................

(furnizorul de energie electrică)

 

Ca urmare a cererii de despăgubire a  ........................... (clientul casnic) înregistrată cu nr. .............. la furnizorul de energie electrică .........................  cu sediul în judeţul ...................., localitatea ............... str. ...................................... nr. ......... bl. ....., cod fiscal ............., înscris la registrul comerţului cu nr. ............., reprezentat legal prin .........................., având funcţia de ........................ şi înregistrată cu nr. ............ la operatorul de reţea......................... cu sediul în judeţul ...................., localitatea ............... str. ...................................... nr. ......... bl. ....., cod fiscal ............., înscris la registrul comerţului cu nr. ............., reprezentat legal prin .........................., având funcţia de ........................şi a verificării efectuate de operatorul de reţea în data de .................................................................... la locul de consum din .................................................................................................. (adresa locului de consum unde s-a produs evenimentul), se confirmă că evenimentul care a avut loc în reţeaua electrică la data de .................... s-a produs din culpa operatorului de reţea şi a condus la deteriorarea receptoarelor electrocasnice menţionate în Procesul-verbal de constatare nr. ............. din data de .................., anexat prezentei.

În consecinţă, în vederea stabilirii despăgubirilor ce trebuie acordate, este necesar ca în termen de 60 de zile lucrătoare*) de la primirea prezentei înştiinţări ................................................................ (clientul casnic) să transmită la .................................................... (furnizorul de energie electrică) cu sediul în ............................ adresa ....................................., reprezentat legal prin ........................ având funcţia de .........................următoarele documente justificative:

a) documente de achiziţie: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în lipsa acestora, o declaraţie pe propria răspundere cu privire la data achiziţiei receptorului electrocasnic deteriorat;

b) documente aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate, respectiv: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în cazul în care reparaţia nu este posibilă, confirmarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că receptorul deteriorat nu mai poate fi reparat.

 

Reprezentant operator de reţea

Numele şi prenumele..................

Funcţia: .....................................

Semnătura.................................


*) Termenul de maximum 60 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare în cazul în care .................................... (clientul casnic) dovedeşte cu documente justificative motivul întemeiat al nedepunerii documentelor în termenul iniţial.

 

ANEXA Nr. 3.2

la procedură

Înştiinţare

cu privire la neacordarea despăgubirilor

 

Către

.........................................................

(furnizorul de energie electrică)

 

Ca urmare a cererii de despăgubire a ..................................... (clientul casnic) înregistrată sub nr. ........ la furnizorul de energie electrică ...................., cu sediul în judeţul ...................., localitatea ........................ str. ...................................... nr. ......... bl. ...... cod fiscal ........., înscris la registrul comerţului cu nr. .................... reprezentat legal prin ................, având funcţia de ...................., şi înregistrată cu nr. ............ la operatorul de reţea cu sediul în judeţul ...................., localitatea ...................... str. ...................................... nr. ........, bl. ....., cod fiscal .........., înscris la registrul comerţului cu nr. ..................., reprezentat legal prin ................, având funcţia de ................. şi a verificării efectuate de operatorul de reţea .............................. în data de ..................... la locul de consum din ......................................................................................... (adresa locului de consum unde s-a produs evenimentul), s-a constatat că deteriorarea receptoarelor electrocasnice menţionate în Procesul-verbal de constatare nr. ............. din data de ................. anexat prezentei, nu s-a produs din culpa .................., operator de reţea, şi nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru acordarea despăgubirilor*).

 

Reprezentant operator de reţea

Numele şi prenumele..................

Funcţia: .....................................

Semnătura.................................


*) În cazul în care între părţi exista divergenţe privind rezultatul verificării efectuate de OR, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.

 

PROCES-VERBAL

pentru acordarea despăgubirilor clientului casnic

Nr. ........... din data ......................

 

Ca urmare a cererii de despăgubire a dnei/dlui .......................................... (client casnic), înregistrată cu nr. ........ la furnizorul de energie electrică .............................................., cu sediul în judeţul .................................... localitatea ........................................ str. ............................. nr. ......... bl. ..... cod fiscal .......... înscris la registrul comerţului cu nr. .................... reprezentat legal prin ................. având funcţia de ...................., şi înregistrată cu nr. ............ la operatorul de reţea cu sediul în judeţul ..................... localitatea ............... str. ...................................... nr. ......... bl. ...... cod fiscal ........... înscris la registrul comerţului cu nr. .................... reprezentat legal prin ................. având funcţia de ................. şi în baza Procesului-verbal de constatare nr. .......................din data de .............. anexat prezentei, şi a documentelor justificative prezentate de .......................... (client casnic), operatorul de reţea ............ stabileşte următoarele:

1. cauza deteriorării receptoarelor electrocasnice: ..............................................................................................................;

2. sunt îndeplinite condiţii le pentru acordarea despăgubirilor în valoare de: ....................................................................(lei);

3. observaţii: ...........................................

 

Reprezentant operator de reţea

Numele şi prenumele..................

Funcţia: .....................................

Semnătura.................................

 

ANEXA Nr. 5

la procedură

 

CERERE

pentru acordarea despăgubirilor în caz de deteriorare a receptoarelor electrocasnice

 

Către

.........................................................

(operator de reţea)

 

Subsemnatul/a .................................................. (client casnic), domiciliat/ă în localitatea ................................. str. ..................................... nr. ........ bl. ......, sc. ......, ap. ....., sectorul/judeţul ............................. prin prezenta solicit acordarea despăgubirilor pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice aflate la locul de consum din localitatea ........................, str. ..................................... nr. ......., bl. ......., sc. ......., ap. ......, sectorul/judeţul ................................, cod de identificare loc de consum ................., ca urmare a evenimentului care a avut loc în reţeaua electrică în data de .................. ora ................

Menţiuni:

1. titularul contractului de reţea....................................;

2. numărul contractului de reţea..................................;

3. calitatea persoanei care solicită acordarea despăgubirilor (proprietar/chiriaş/altă situaţie) - se anexează, în copie, documentele justificative (act de identitate/contract de închiriere/alte documente)..........................................................................;

4. date de contact: tel. fix: ............................................., tel. mobil: ........................................e-mail ...........................................;

5. receptoarele electrocasnice deteriorate sunt următoarele:

...................................................................................................................................................................................................

6. valoarea estimată a prejudiciului provocat prin deteriorarea receptoarelor electrocasnice:

................................................................................................................................................................................................... (lei)

7. data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului*) ...........................................

8. alte menţiuni ......................................................................

 

Client casnic/Reprezentant client casnic

 

Numele/prenumele ..............................................

Data: ................................

BI/CI: seria ............................ nr. .................................

 

Semnătura ...................................................................

 


*) În situaţia în care din motive obiective clientul casnic nu poate transmite cererea în termenul de maximum 10 zile lucrătoare de la data apariţiei supratensiunii accidentale, acesta va transmite operatorului de reţea cererea pentru acordarea despăgubirilor la data luării la cunoştinţă a producerii evenimentului care a dus la deteriorarea receptoarelor electrocasnice, anexând documentele care să justifice depăşirea termenului iniţial.

 

ANEXA Nr. 6

la procedură

 

PROCES-VERBAL

de constatare

Nr. .............din data..................

 

Operatorul de reţea ............................. cu sediul în ..................... adresa ................................... codul fiscal ................... înscris la registrul comerţului cu nr. .................... reprezentat legal prin ................, având funcţia de ................., analizând cererea de despăgubire a ...................................................... (client casnic), pentru deteriorarea receptoarelor electrocasnice la locul de consum din localitatea ....................................... str. ................................. nr. ....................., contract de reţea nr. ........... din ........................ înregistrată sub nr. ............ la ......................................................... (operator de reţea), ca urmare a evenimentului produs în reţeaua electrică în data de ..........................

a constatat următoarele:

a) .................................................................................................................;

b) receptoarele electrocasnice sesizate ca fiind deteriorate sunt următoarele:

 

Nr. crt.

Denumirea receptorului electrocasnic

Tip

Anul fabricaţiei

Anul achiziţionării*)

Preţ de achiziţie*)

(lei)

Defect reclamat

Observaţii

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

c) observaţii: .........................................................................................................................................................................

 

Reprezentant operator de reţea

Client casnic/Reprezentant client casnic

Numele şi prenumele ...............................................

Numele şi prenumele .......................................................

Funcţia: .................................................................

Act de identitate seria .......................... nr. .......................

Nr. legitimaţiei .........................................................

Semnătura .......................................................................

Semnătura .......................................

 


*) În cazul în care datele nu pot fi puse la dispoziţia operatorului de reţea la momentul încheierii procesului-verbal, acestea vor fi transmise de clientul casnic odată cu transmiterea documentelor justificative.

 

ANEXA Nr. 7.1

la procedură

ÎNŞTIINŢARE

cu privire la acordarea despăgubirilor

 

Către

.........................................................

 (client casnic)

 

Ca urmare a cererii dumneavoastră de despăgubire înregistrată cu nr. ....................... la .................................................... (operator de reţea), cu sediul în judeţul ..................... localitatea ............... str. ...................................... nr. ........., bl. ....., cod fiscal ........... înscris la registrul comerţului cu nr. .................... reprezentat legal prin ......................................., având funcţia de ..............................................................., şi a verificării efectuate de operatorul de reţea în data de ..................................... la locul de consum din .............................................................................................. (adresa locului de consum unde s-a produs evenimentul), se confirmă că evenimentul care a avut loc în reţeaua electrică la data de .................... s-a produs din culpa ....................................................... (operator de reţea), şi a condus la deteriorarea receptoarelor electrocasnice menţionate în Procesul-verbal de constatare nr. ............. din data de ...........................................

În consecinţă, în vederea stabilirii despăgubirilor ce trebuie acordate este necesar ca în termen de maximum 60 de zile lucrătoare*) de la primirea prezentei înştiinţări să transmiteţi la ................................................................. (operator de reţea), cu sediul în ........................., adresa ..................................., următoarele documente justificative:

a) documente de achiziţie: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în lipsa acestora, o declaraţie pe propria răspundere cu privire la data achiziţiei receptorului electrocasnic deteriorat;

b) documente aferente contravalorii reparaţiei receptoarelor electrocasnice deteriorate, respectiv: factură/chitanţă/bon fiscal sau, în cazul în care reparaţia nu este posibilă, atestarea din partea unui operator economic specializat în repararea receptoarelor electrocasnice că receptorul deteriorat nu mai poate fi reparat.

 

Reprezentant operator de reţea

Numele şi prenumele..................

Funcţia: .....................................

Semnătura.................................


*) Termenul de 60 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu maximum 30 de zile lucrătoare în cazul în care ........................................................................ (client casnic) dovedeşte cu documente justificative motivul întemeiat al nedepunerii documentelor în termenul iniţial.

 

ANEXA Nr. 7.2

la procedură

ÎNŞTIINŢARE

cu privire la neacordarea despăgubirilor

 

Către

.........................................................

 (client casnic)

 

Ca urmare a cererii dumneavoastră de despăgubire înregistrată cu nr. ........... la ............................................................. (operator de reţea), cu sediul în judeţul ..................... localitatea ............... str. ...................................... nr. ........., bl. ....., cod fiscal ........... înscris la registrul comerţului cu nr. ...................., reprezentat legal prin ................., având funcţia de .......................  şi a verificării efectuate de operatorul de reţea în data de ..................... la locul de consum din ................................................................................................. (adresa locului de consum unde s-a produs evenimentul), s-a constatat că deteriorarea receptoarelor electrocasnice menţionate în Procesul-verbal de constatare nr. ............. din data de

.................. nu s-a produs din culpa ..................................................... (operator de reţea) şi nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru acordarea despăgubirilor*).

 

Reprezentant operator de reţea

Numele şi prenumele..................

Funcţia: .....................................

Semnătura.................................


*) În cazul în care între părţi există divergenţe privind rezultatul verificării efectuate de operatorul de reţea, acestea se pot adresa instanţelor judecătoreşti pentru soluţionare.

 

ANEXA Nr. 8

la procedură

 

PROCES-VERBAL

pentru acordarea despăgubirilor clientului casnic

Nr. ................ din data ..................

 

Ca urmare a cererii de despăgubire a dnei/dlui ..................................... (client casnic), înregistrată cu nr. ....... la ........................................ (operator de reţea), cu sediul în judeţul ...................... localitatea ..................., str. ...................................... nr. ........, bl. ......, cod fiscal .........., înscris la registrul comerţului cu nr. ..................., reprezentat legal prin ................, având funcţia de ................. în baza Procesului-verbal de constatare nr. ............ din data de ...................................... şi a documentelor justificative prezentate de ....................................... (client casnic), ....................................................................... (operator de reţea), stabileşte următoarele:

1. cauza deteriorării receptoarelor electrocasnice: ...............................................................................................................;

2. sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea despăgubirilor în valoare de: .....................................................................(lei);

3. observaţii: ..................................................................................................................................................................... .

 

Reprezentant operator de reţea

Numele şi prenumele..................

Funcţia: .....................................

Semnătura.................................

 

ANEXA Nr. 9

la procedură

 

ETAPELE PROCESULUI

în cazul în care contractul de reţea cu OR la care este racordat locul de consum este încheiat de furnizorul de energie electrică

 

 

 

START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deteriorare receptoare electrocasnice ca efect al unor supratensiuni

 

 

 

accidentale produse în reţeaua electrică a OR

 

 

 

 

 

 

 

 

CC transmite la furnizor cererea de despăgubire

 

 

 

[anexa nr. 1 la procedură, art. 8 alin. (1) şi (2)din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furnizorul verifică îndeplinirea condiţiilor de acordare a despăgubirilor

 

 

 

 

 

[art. 8 alin. (3) şi (4)din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt îndeplinite condiţiile conform art. 6 lit. d) sau e) din procedură?

NU

Furnizorul informează CC cu privire la neîndeplinirea

 

 

 

 

 

 

condiţiilor de acordare a despăgubirilor

 

 

 

3 zile lucrătoare

 

 

 

 

[art. 8alin. (3) din procedural

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furnizorul transmite cererea la OR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 8 alin. (4) din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 zile lucrătoare

 

OR efectuează verificarea la locul de consum şi întocmeşte procesul-verbal de constatare

 

 

 

 

 

 

 

[anexa nr. 2 la procedură, art. 9 alin. (1) şi (2) din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR acordă despăgubiri CC ?

 

NU

OR înştiinţează furnizorul cu privire la neacordarea despăgubirilor CC

 

 

 

 

 

 

 

 

[anexa nr. 3.2, art. 9 alin. (3)din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

3 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR înştiinţează furnizorul cu privire la acordarea despăgubirilor CC

 

Furnizorul transmite CC înştiinţarea cu privire la neîndeplinirea

 

 

 

[anexa nr. 3.1 la procedură, art. 9alin. (3) din procedură]

 

condiţiilor de acordare a despăgubirilor

 

 

 

 

 

 

[anexa nr. 3.2 la procedură, art. 9 alin. (4) din procedură]

 

 

 

3 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furnizorul transmite CC înştiinţarea privind acordarea despăgubirilor

 

 

 

 

 

 

[anexa nr. 3.1 la procedură, art. 9 alin. (4)din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC transmite documentele justificative la furnizor

 

 

 

 

 

 

[art. 9 alin. (5) din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furnizorul transmite la OR documentele justificative primite de la CC

 

 

 

 

 

 

[art. 9 alin. (5) din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR primeşte şi verifică documentele, stabileşte valoarea despăgubirilor,

 

 

 

 

 

 

întocmeşte şi transmite la furnizor procesul-verbal

 

 

 

 

 

 

[anexa nr. 4 la procedură, art. 9 alin. (6) din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furnizorul primeşte procesul-verbal şi efectuează plata către CC

 

 

 

 

 

 

[anexa nr. 4 la procedură, art. 9 alin. (7)din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 10

la procedură

 

Etapele procesului în cazul în care contractul de reţea cu OR la care este racordat locul de consum este încheiat de CC

 

 

 

START

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deteriorare receptoare electrocasnice ca efect al unor supratensiuni

 

 

 

accidentale produse în reţeaua electrică a OR

 

 

 

 

 

 

 

 

CC transmite la OR cererea de despăgubire

 

 

 

[anexa nr. 5 la procedură, art. 10 alin. (1) şi (2)din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

10 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR verifică îndeplinirea condiţiilor de acordare a despăgubirilor

 

 

 

 

 

[art. 10 alin. (3) din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt îndeplinite condiţiile conform art.

 

NU

OR informează CC cu privire la neîndeplinirea condiţiilor

 

 

10 zile lucrătoare

 

 

6 lit. d) sau e) din procedură?

 

 

de acordare a despăgubirilor

 

 

 

 

 

 

 

 

[art. 10 alin. (3) din procedură]

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR efectuează verificarea la locul de consum şi întocmeşte procesul-verbal de constatare

 

 

 

 

 

 

 

[anexa nr. 6 la procedură, art. 11 alin. (1) şi (2) din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR transmite CC înştiinţarea cu privire la neîndeplinirea

 

 

 

 

 

 

OR acordă despăgubiri CC ?

 

NU

condiţiilor de acordare a despăgubirilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[anexa nr. 7.2 la procedură, art. 11 alin. (3) din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

3 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR înştiinţează CC cu privire la acordarea despăgubirilor

 

 

 

 

 

 

 

 

[anexa nr. 7.1 la procedură, art. 11 alin. (3) din procedură]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC transmite documentele justificative la OR

 

 

 

 

 

 

[art. 11 alin. (4) din procedură]

 

 

3 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 zile lucrătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OR primeşte şi verifică documentele, stabileşte valoarea despăgubirilor,

 

 

 

 

 

 

întocmeşte şi transmite CC procesul-verbal

5 zile lucrătoare

OR efectuează plata către CC

 

STOP

 

 

 

 

[ anexa nr. 8 la procedură, art. 11 alin. (5) din procedură]

 

[art. 11 alin. (6) din procedură]

 

 

 

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007

 

Având în vedere dispoziţiile art. 42 alin. (1) raportat la art. 91 alin. (2) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului ori examenului pentru definitivare în funcţie, promovare în grade sau trepte profesionale superioare ori din funcţia de grefier cu studii medii în cea de grefier cu studii superioare, în cadrul aceleiaşi instanţe sau aceluiaşi parchet, precum şi în funcţii de execuţie a personalului auxiliar de specialitate la instanţe şi parchete superioare, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 181/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 16 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20, cu următorul cuprins:

„Art. 201. - (1) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi pentru examenul pentru definitivare în funcţie a tehnicienilor criminalişti din cadrul parchetelor. Tematica pentru examen cuprinde şi subiecte prin care să se asigure verificarea cunoştinţelor din domeniul de specialitate al criminalistica

(2) în cazul examenului pentru definitivare în funcţie a tehnicienilor criminalişti din cadrul parchetelor, reprezentantul personalului auxiliar de specialitate în comisia de examen este tehnicianul criminalist definitiv al parchetului unde se organizează concursul, iar în cazul inexistenţei unui alt post de tehnician criminalist ori al vacanţei postului, un tehnician criminalist de la un parchet de acelaşi grad ori de la parchetul ierarhic superior sau un expert criminalist din cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Marius Badea Tudose

 

Bucureşti, 24 noiembrie 2015.

Nr. 1.264.

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006

 

Având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. c) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. - Regulamentul privind examenul de capacitate al judecătorilor stagiari şi al procurorilor stagiari, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 581/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 19 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) Judecătorii stagiari şi procurorii stagiari au dreptul la concedii de studii de specialitate plătite, pentru pregătirea şi susţinerea examenului de capacitate, conform legii, cu condiţia prezentării la examen.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, judecător Marius Badea Tudose

 

Bucureşti, 8 decembrie 2015.

Nr. 1.323.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 173 alin. (1) lit. t) şi ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă se aplică asigurătorilor, persoane juridice române, sucursalelor sau filialelor unui asigurător dintr-un stat terţ, precum şi sucursalelor unei societăţi de asigurare sau a unei societăţi mutuale dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea competentă a statului membru de origine, reasiguratorilor, persoane juridice autorizate în condiţiile legii de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., sau de autoritatea competentă a statului membru de origine, brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare, persoane juridice române, precum şi brokerilor dintr-un stat membru care desfăşoară activităţi de intermediere pe teritoriul României, denumite în continuare entităţi.

(2) Prevederile prezentei norme referitoare la inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii reprezintă dispoziţii generale specifice domeniului asigurărilor şi se completează cu normele emise în acest sens de Ministerul Finanţelor Publice, în măsura în care acestea nu contravin prezentelor reglementări.

(3) în sensul prezentei norme, inventarierea reprezintă ansamblul operaţiunilor prin care se constată existenţa tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare, respectiv cantitativ-valoric sau numai valoric, după caz, la data la care aceasta se efectuează.

(4) Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaţiei reale a tuturor elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale fiecărei entităţi, precum şi a bunurilor şi valorilor deţinute cu orice titlu, aparţinând altor persoane juridice sau fizice, în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare şi a performanţei entităţii pentru respectivul exerciţiu financiar.

Art. 2. - (1)în temeiul prevederilor reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor şi ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, entităţile au obligaţia să efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii deţinute, la începutul activităţii, cel puţin o dată în cursul exerciţiului financiar pe parcursul funcţionării lor, în cazul transferului de portofoliu, fuziunii, divizării, lichidării sau încetării activităţii sau retragerii autorizaţiei de funcţionare, precum şi în următoarele situaţii:

a) la cererea A.S.F şi a altor instituţii de control ale statului, cu prilejul efectuării controlului;

b) când sunt indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, care nu pot fi stabilite cert decât prin inventariere;

c) ori de câte ori intervine o predare-primire de gestiune;

d) cu prilejul reorganizării gestiunilor;

e) ca urmare a calamităţilor naturale sau a unor cazuri de forţă majoră;

f) în alte cazuri prevăzute de lege.

(2) în cazul în care, în situaţiile prevăzute la alin. (1), sunt inventariate toate elementele de natura activelor dintr-o gestiune, aceasta poate ţine loc de inventariere anuală, cu aprobarea conducerii, cu condiţia ca în registrul-inventar să se cuprindă valoarea activelor faptice inventariate şi înscrise în listele de inventariere, actualizate cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar.

(3) Toate elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii trebuie să fie date în administrare/răspundere gestionară sau în folosinţă conducerii sau, după caz, persoanelor stabilite de către aceasta. În acest sens, entităţile trebuie să emită decizii însoţite de proceduri proprii referitoare la desemnarea nominală a persoanelor care sunt responsabile de administrarea fiecărui element de activ, datorie şi capitaluri proprii.

(4) Entităţile prevăzute la art. 1 au obligaţia de a emite proceduri proprii privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare care vor fi aprobate de conducere.

Art. 3. - (1) Inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor se face obligatoriu cu ocazia încheierii exerciţiului financiar.

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 alin. (1), la asigurătorii/reasiguratorii cu activitate complexă, inventarierea poate fi efectuată pe parcursul exerciţiului financiar, cu condiţia asigurării valorificării şi cuprinderii rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar respectiv.

Art. 4. - (1) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se efectuează de către comisii de inventariere în baza procedurilor proprii aprobate în acest sens. Comisiile de inventariere sunt numite prin decizie scrisă, emisă de conducere.

(2) în decizia de numire se menţionează în mod obligatoriu componenţa comisiei de inventariere (numele preşedintelui şi membrilor comisiei), modul de efectuare a inventarierii, metoda de inventariere utilizată, gestiunea supusă inventarierii, data de începere şi de terminare a operaţiunilor de inventariere.

(3) Comisiile de inventariere sunt coordonate, acolo unde este cazul, de către o comisie centrală, numită prin decizie scrisă, emisă de persoanele prevăzute la alin. (1). La nivelul subunităţilor fără personalitate juridică organizarea inventarierii se asigură tot de către comisii de inventariere coordonate de către comisia centrală. În cazul brokerilor de asigurare şi/sau reasigurare cu un număr de salariaţi redus, inventarierea poate fi efectuată de către o singură persoană. În această situaţie, răspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine administratorului.

(4) Comisia centrală de inventariere are sarcina să organizeze, să instruiască, să supravegheze, să controleze modul de efectuare a operaţiunilor de inventariere şi să asigure înregistrarea rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale. Comisia centrală se asigură că programul referitor la desfăşurarea inventarierii anuale se desfăşoară până la finalizarea lucrărilor de încheiere a exerciţiului financiar. Rezultatele din procesul-verbal, întocmit cu scopul de a lua deciziile care se impun, sunt prezentate pentru valorificare conducerii.

(5) Comisia centrală de inventariere răspunde de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor legale.

(6) Pentru desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunilor de inventariere, comisiile de inventariere vor fi alcătuite din cel puţin 2-4 persoane cu pregătire corespunzătoare de specialitate din cadrul departamentelor de asigurări de viaţă şi/sau asigurări generale, daune, reasigurări, juridic şi alte departamente, membri ai comisiilor de investiţii, ai comitetului de daune, conform structurii organizatorice, care să asigure sau să certifice efectuarea corectă şi la timp a inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi reasigurare, inclusiv evaluarea lor conform reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor.

(7) Inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi reasigurare ale entităţilor se poate efectua cu salariaţi proprii sau prin intermediul unor persoane juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări de servicii cu acest obiect.

(8) Din comisia de inventariere nu pot face parte gestionarii stocurilor de materiale sau ai altor disponibilităţi băneşti aflate în casierii sau salariaţii/intermediarii cu atribuţii de încasare a primelor de asigurare supuse inventarierii, contabilii care ţin evidenţa gestiunilor respective şi nici auditorii interni sau statutari.

(9) Pentru inventarierea documentelor de asigurare date spre administrare şi utilizare salariaţilor proprii şi/sau intermediarilor persoane fizice sau persoane juridice, entităţile emit obligatoriu proceduri proprii astfel încât să se asigure inventarierea cel puţin o dată pe an a acestor gestiuni şi cuprinderea rezultatelor inventarierii în situaţiile financiare anuale.

(10) Entităţile pot stabili prin proceduri interne ca la efectuarea operaţiunilor de inventariere să participe şi contabilii care ţin evidenţa gestiunii respective, fără ca aceştia să facă parte din comisia de inventariere faptică.

(11) Membrii comisiilor de inventariere nu pot fi înlocuiţi decât în cazuri bine justificate şi numai prin decizie scrisă, emisă de către cei care i-au numit.

Art. 5. - (1) Răspunderea pentru buna organizare a lucrărilor de inventariere de către entităţi revine conducerii.

(2) Conducerea are obligaţia de a lua măsuri pentru crearea condiţiilor corespunzătoare de lucru comisiei de inventariere, asigurându-se cel puţin:

a) participarea tuturor membrilor comisiei de inventariere la lucrările de inventariere;

b) identificarea tuturor elementelor de activ, datoriilor şi capitalurilor proprii care vor fi inventariate, conform normelor şi reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor;

c) securitatea sediilor, gestiunii, casieriei şi depozitelor etc.;

d) dotarea comisiei de inventariere cu instrumente adecvate, cu birotica necesară şi cu mijloace tehnice de calcul şi de sigilare a spaţiilor inventariate;

e) ţinerea la zi, cu ajutorul programelor informatice, a evidenţei tehnice de gestiune a contractelor de asigurare, a valorilor materiale specifice domeniului asigurărilor (evidenţa la zi a contractelor de asigurare distribuite), a celorlalte valori, a evidenţei contabile, precum şi efectuarea confruntării datelor dintre evidenţa tehnică de gestiune şi evidenţa contabilă;

f) verificarea gestiunilor privind documentele de asigurare şi a disponibilităţilor băneşti aflate la dispoziţia tuturor intermediarilor în asigurări;

g) verificarea gestiunilor privind documentele de asigurare şi a disponibilităţilor băneşti aflate la dispoziţia personalului propriu cu sarcini în încheierea poliţelor şi încasarea primelor de asigurare;

h) protecţia membrilor comisiei de inventariere în conformitate cu normele de protecţie a muncii.

Art. 6. - (1) Listele de inventariere se întocmesc pentru fiecare categorie de active, datorii şi capitaluri proprii, atât în format letric, cât şi în format electronic.

(2) Asigurătorii au obligaţia să organizeze şi să întocmească liste de inventariere pentru fiecare categorie de activ, pentru fiecare tip de rezervă tehnică aferentă celor două categorii de asigurări, asigurări de viaţă şi asigurări generale,

(3) Informaţiile cuprinse în situaţiile privind inventarierea activităţii de asigurare sau intermediere se obţin cu ajutorul sistemelor informatice din evidenţa tehnică de gestiune a entităţilor.

(4) Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative vor întocmi liste de inventariere distincte pentru elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii aferente activităţii de administrare de fonduri de pensii facultative.

 

CAPITOLUL II

Inventarierea activelor necorporale

 

Art. 7. - (1) Inventarierea imobilizărilor necorporale se efectuează prin constatarea existenţei şi apartenenţei acestora la entităţile deţinătoare, iar în căzui brevetelor, licenţelor, mărcilor şi al altor imobilizări necorporale este necesară dovedirea existenţei acestora pe baza titlurilor de proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale.

(2) în listele de inventariere a imobilizărilor necorporale aflate în curs de execuţie se menţionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului: denumirea obiectului şi valoarea determinată potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii din documentaţia existentă, precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii.

 

CAPITOLUL III

Inventarierea plasamentelor în imobilizări corporale şi în curs

 

Art. 8. - (1) Inventarierea terenurilor se efectuează pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate al acestora şi a altor documente, potrivit legii.

(2) Clădirile se inventariază prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate existente şi a dosarului tehnic al acestora. Pentru clădirile care reprezintă active admise să acopere rezervele tehnice ale asigurătorului, în conformitate cu cerinţele normelor emise de A.S.F., se solicită de la autorităţile competente documente din care să rezulte menţiunea că sunt libere de sarcini.

(3) în listele de inventariere a plasamentelor în terenuri şi construcţii, reprezentând active admise să acopere rezervele tehnice ale societăţilor de asigurare/reasigurare, se adaugă menţiuni potrivit celor consemnate în documentele justificative, care trebuie anexate, precum extrase de carte funciară aflate în perioada de valabilitate, în care se specifică că acestea sunt libere de sarcini şi că sunt asigurate conform unui contract de asigurare, distinct încheiat cu un alt asigurător, sau că sunt autoasigurate, cu condiţia cedării riscului în reasigurare unor societăţi de reasigurare de pe piaţa internaţională.

(4) Investiţiile puse în funcţiune total sau parţial, cărora nu li s-au întocmit formele de înregistrare ca imobilizări corporale, se înscriu în liste de inventariere distincte. De asemenea, lucrările de investiţii care nu se mai execută, fiind sistate sau abandonate, se înscriu în liste de inventariere distincte, menţionându-se cauzele sistării sau abandonării, aprobarea de sistare ori abandonare şi măsurile ce se propun în legătură cu aceste lucrări.

(5) Inventarierea se efectuează, de asemenea, pentru lucrările şi serviciile în curs de execuţie sau neterminate.

(6) Inventarierea lucrărilor de modernizare nefinalizate sau de reparaţii ale clădirilor, instalaţiilor, mijloacelor de transport şi ale altor bunuri se face prin verificarea la faţa locului a stadiului fizic al lucrărilor. Astfel de lucrări se consemnează într-o listă de inventariere distinctă, în care se indică denumirea obiectului supus modernizării sau reparaţiei şi valoarea determinată potrivit costului de deviz şi celui efectiv al lucrărilor executate.

(7) în listele de inventariere a imobilizărilor corporale, aflate în curs de execuţie, se menţionează pentru fiecare obiect în parte, pe baza constatării la faţa locului: denumirea obiectului şi valoarea determinată potrivit stadiului de execuţie, pe baza valorii din documentaţia existentă, precum şi în funcţie de volumul lucrărilor realizate la data inventarierii.

 

CAPITOLUL IV

Inventarierea plasamentelor în imobilizări financiare

 

Art. 9. - (1) Inventarierea plasamentelor în imobilizări financiare se efectuează pe baza documentelor originale care atestă deţinerea acestora, precum registrul acţionarilor, documente care au stat la baza achiziţiei sau primirii cu titlu gratuit, contracte de depozit, sau a confirmărilor cu emitenţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.

(2) Inventarierea plasamentelor financiare se efectuează întocmindu-se liste separate pentru plasamentele deţinute în cadrul grupului, plasamentele în imobilizări financiare cotate pe pieţe reglementate şi necotate şi pe categorii de instrumente financiare, precum titluri de stat şi bonuri de tezaur, obligaţiuni emise de autorităţi ale administraţiei publice locale, acţiuni şi alte participaţii cu randament variabil sau asimilat acestora pe o piaţă reglementată, împrumuturi pe termen lung, investiţii în unităţi de fond, alte instrumente financiare etc.

(3) în listele de inventariere aferente plasamentelor financiare ale asigurătorilor se menţionează cel puţin denumirea emitentului, contractul, valoarea nominală, data achiziţiei, data scadenţei, valorile rezultate din evaluările în conformitate cu reglementările contabile specifice domeniului asigurărilor, dobânzi de încasat, valoarea pierderilor din creanţe, precum şi orice restricţii sau limitări care ar influenţa baza de calcul al determinării coeficientului de lichiditate sau transferul titlurilor.

(4) Lista de inventariere a plasamentelor financiare necotate este efectuată pe baza documentelor justificative care au stat la baza determinării valorilor stabilite cu ocazia inventarierii, precum şi a metodelor de determinare a acestora şi ajustărilor de valoare calculate şi este însoţită de aceste documente.

 

CAPITOLUL V

Inventarierea creanţelor şi datoriilor din operaţiuni de asigurare, de reasigurare şi intermediere în asigurări/reasigurări

 

Art. 10. - (1) Creanţele şi datoriile din asigurarea directă, din reasigurare şi creanţele cu intermediarii în asigurări/reasigurări persoane juridice sunt supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, potrivit extrasului de cont, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau a notificărilor reciproce scrise.

(2) Listele de inventariere întocmite pentru creanţele din asigurarea directă conţin toate contractele de asigurare enumerate la nivel de contract/poliţă aflat în vigoare la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi cel puţin date referitoare la: seria, numărul, perioada de valabilitate a contractului de asigurare/poliţă, numele complet al asiguratului, codul de identificare CNP/CUI, soldul iniţial la început de an, prima brută subscrisă în exerciţiul financiar, prima brută încasată. Evaluarea în vederea determinării diferenţelor de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, aferente creanţelor exprimate în valută şi soldul final al creanţei de încasat la finele exerciţiului financiar vor fi evidenţiate distinct.

(3) Inventarierea creanţelor cu intermediarii în asigurări/reasigurări se efectuează pe baza documentelor care au stat la baza operaţiunilor de stabilire a comisioanelor de intermediere, precum contracte de mandat, borderouri de depunere a documentelor de asigurare, în cursul exerciţiului financiar. Verificarea şi confirmarea scrisă reciprocă a soldului final debitor şi/sau creditor al conturilor de decontări cu intermediarii în asigurări sunt obligatorii.

(4) Listele de inventariere pentru creanţele cu intermediarii în asigurări/reasigurări se întocmesc distinct, nominal, pe categorii de intermediari persoane fizice, persoane juridice, brokeri de asigurare şi alţi intermediari în asigurări, şi cuprind cel puţin datele de identificare ale intermediarilor în asigurări, precum numărul din Registrul intermediarilor în asigurări, contractele de mandat derulate în exerciţiul financiar, primele de asigurare intermediate/încasate, comisioanele brute datorate şi achitate, sumele aflate în sold la finele perioadei inventariate.

(5) Ajustările de valoare pentru creanţele de la intermediari stabilite cu ocazia inventarierii, de exemplu în situaţia retragerii sau a suspendării autorizaţiei de funcţionare, sunt evidenţiate într-un analitic distinct.

(6) Inventarierea creanţelor sau datoriilor cu reasiguratorii direcţi sau cu intermediarii în reasigurări se efectuează pe baza documentelor de reasigurare, precum contracte încheiate cu reasiguratorii, deconturi interne sau externe primite de la reasiguratori/intermediari, derulate în cursul exerciţiului financiar. Verificarea soldului conturilor de creanţe sau datorii este efectuată obligatoriu în baza confirmărilor scrise primite de la partenerii externi/interni. Ajustările de valoare pentru creanţele de la reasiguratori stabilite cu ocazia inventarierii sunt evidenţiate distinct.

(7) Listele de inventariere ale creanţelor sau datoriilor cu reasiguratorii se întocmesc distinct pentru fiecare reasigurator pentru operaţiunile de acceptări şi cedări în reasigurare pe tipuri de contracte. Acestea cuprind cel puţin informaţii cu privire la datele complete de identificare ale (re)asigurătorului, precum denumirea, adresa completă, ratingul acordat de o instituţie specializată recunoscută pe plan internaţional, după caz, şi detalii aferente contractelor de (re)asigurare, precum perioada de valabilitate a contractului, valoarea primelor brute subscrise acceptate sau cedate în reasigurare, distinct pe fiecare categorie de asigurări, pe fiecare clasă de asigurare potrivit normelor emise de A.S.F.

(8) Listele de inventariere trebuie să conţină şi comisioanele de acordat sau de primit, depozitele constituite la reasiguratori, estimarea daunelor de acordat sau de recuperat, participarea la profitul reasiguratorului, precum şi alte elemente, după caz.

(9) Brokerii de asigurare/reasigurare inventariază creanţele şi datoriile în baza documentelor justificative (contracte de mandat) care au stat la baza operaţiunilor de intermediere, iar confirmarea soldurilor reciproce cu asigurătorii se efectuează potrivit extrasului de cont care, în anexă, poate cuprinde informaţiile referitoare atât la documentele privind comisioanele de intermediere, cât şi la documentele de asigurare neutilizate aflate la dispoziţia acestora.

(10) Listele de inventariere a creanţelor şi/sau datoriilor cu asigurătorii trebuie să cuprindă cei puţin datele de identificare ale asigurătorului, contractele de intermediere derulate în exerciţiul financiar, soldul iniţial la început de an, valoarea primelor de asigurare intermediate în exerciţiul financiar, valoarea comisioanelor brute datorate, comisioanele achitate şi sumele aflate în sold la finele perioadei.

(11) Creanţele, evidenţiate pe clase de asigurare aferente sumelor recuperabile provenite din achiziţionarea creanţelor asiguraţilor faţă de terţi sau din achiziţionarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor asigurate, estimate cu prudenţă, se inventariază pe baza documentelor justificative de constituire a creanţei, precum hotărâri judecătoreşti, angajamente de plată, procese-verbale însoţite de note de fundamentare aprobate de conducerea executivă a asigurătorului, menţionându-se cel puţin data constituirii acestora, soldul iniţial şi soldul final. Listele de inventariere a acestor creanţe trebuie întocmite distinct pe clase de asigurare, pe persoane fizice, persoane juridice/alţi asigurători. Propunerile comisiei de inventariere cu privire la ajustările de valoare pentru depreciere aferente acestor creanţe din subrogare sunt cuprinse în liste de inventariere separate.

 

CAPITOLUL VI

Inventarierea creanţelor şi obligaţiilor faţă de terţi

 

Art. 11. - (1) Creanţele şi obligaţiile faţă de terţi supuse verificării şi confirmării pe baza extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de creanţe şi datorii care deţin ponderea valorică în totalul soldurilor acestor conturi, precum şi datoriile sau creanţele faţă de asigurători constituite în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2.210 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, trebuie să fie confirmate potrivit extrasului de cont sau punctajelor reciproce scrise.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1), precum şi refuzul de confirmare se sancţionează potrivit legii.

(3) în situaţia entităţilor care efectuează decontarea creanţelor şi obligaţiilor pe bază de deconturi interne sau deconturi externe periodice confirmate de către parteneri, aceste documente pot ţine locul extraselor de cont confirmate.

(4) Inventarierea soldului creanţelor şi/sau a obligaţiilor faţă de bugetele locale sau bugetul consolidat al statului se efectuează pe baza certificatelor de atestare fiscală eliberate de autorităţile competente, pentru data de 31 decembrie sau pentru sfârşitul perioadei pentru care se efectuează inventarierea.

 

CAPITOLUL VII

Inventarierea altor elemente de activ

 

Art. 12. - (1) Stabilirea stocurilor faptice se face prin numărare sau cântărire, după caz. Bunurile aflate în ambalaje originale intacte se desfac prin sondaj, acest lucru urmând a fi menţionat şi în listele de inventariere respective.

(2) în listele de inventariere a materialelor se menţionează modul în care s-a făcut inventarierea, precum şi datele tehnice care au stat la baza calculelor respective.

(3) Bunurile aflate asupra angajaţilor la data inventarierii se inventariază şi se trec în liste de inventariere distincte, specificându-se persoanele care răspund de păstrarea lor. În cadrul evidenţierii acestora pe spaţii/locuri de muncă, bunurile sunt centralizate şi comparate cu datele din evidenţa tehnico-operativă, precum şi cu cele din evidenţa contabilă.

(4) Comisia de inventariere are obligaţia să controleze toate locurile în care pot exista bunuri care trebuie supuse inventarierii.

Art. 13, - Toate bunurile ce se inventariază se înscriu în listele de inventariere, care trebuie să se întocmească pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii de bunuri.

Art. 14. - (1) Bunurile existente în entitate şi aparţinând altor entităţi, închiriate, în leasing, în concesiune, în administrare sau în custodie, se inventariază şi se înscriu în liste de inventariere distincte.

(2) Listele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie să conţină informaţii cu privire la numărul şi data actului de predare-primire şi ale documentului de livrare, precum şi alte informaţii utile.

(3) Listele de inventariere cuprinzând bunurile aparţinând terţilor se trimit şi persoanei fizice sau juridice, române ori străine, după caz, căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la terminarea inventarierii, urmând ca proprietarul bunurilor să comunice eventualele nepotriviri în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea listelor de inventariere.

(4) în caz de nepotriviri, entitatea deţinătoare este obligată să clarifice situaţia diferenţelor respective şi să comunice constatările sale persoanei fizice sau juridice căreia îi aparţin bunurile respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sesizării.

(5) Pentru situaţiile prevăzute în prezentul articol, entităţile deţinătoare ale bunurilor sunt obligate să efectueze inventarierea şi să trimită spre confirmare listele de inventariere, după cum proprietarii acelor bunuri sunt obligaţi să ceară confirmarea privind bunurile existente la terţi. Neprimirea confirmării privind bunurile existente la terţi nu reprezintă confirmare tacită.

(6) Documentele de asigurare, precum contracte/poliţe de asigurare, chitanţele de încasare în numerar a primelor de asigurare, primite de la asigurători, dar neutilizate, aflate la dispoziţia intermediarilor în asigurări, sunt incluse în liste de inventariere separate, distinct pe tip de document de asigurare şi confirmate în baza proceselor-verbale de verificare sau a confirmărilor reciproce scrise.

(7) Sumele reprezentând diferenţe de prime de asigurare/comisioane intermediate etc. constatate ca urmare a confirmărilor reciproce scrise, primite de la intermediari sau asigurători, trebuie să fie evidenţiate şi înregistrate în contabilitatea entităţilor numai în baza documentelor justificative care au stat la baza operaţiunilor respective.

Art. 15. - (1) Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fără mişcare ori greu vandabile, comenzi în curs, abandonate sau sistate, precum şi pentru creanţele şi obligaţiile incerte ori în litigiu se întocmesc liste de inventariere distincte sau situaţii analitice separate, după caz.

(2) Determinarea stocurilor faptice se face astfel încât să se evite omiterea ori inventarierea de două sau de mai multe ori a aceloraşi bunuri.

(3) Bunurile aflate în expediţie se inventariază de către entităţile furnizoare, iar bunurile achiziţionate aflate în curs de aprovizionare se inventariază de entitatea cumpărătoare şi se înscriu în liste de inventariere distincte.

Art. 16. - (1) Principalele măsuri organizatorice care trebuie luate de către comisia de inventariere pentru inventarierea bunurilor sunt următoarele:

a) înainte de începerea operaţiunii de inventariere să ia de la gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor o declaraţie scrisă din care să rezulte dacă:

1. gestionează bunuri şi în alte locuri de depozitare;

2. În afara bunurilor entităţii respective are în gestiune şi alte bunuri aparţinând terţilor, primite cu sau fără documente;

3. are plusuri sau lipsuri în gestiune, despre a căror cantitate ori valoare are cunoştinţă;

4. are bunuri nerecepţionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au întocmit documentele aferente;

5. a primit sau a eliberat bunuri fără documente legale;

6. deţine numerar sau alte hârtii de valoare rezultate din vânzarea bunurilor aflate în gestiunea sa;

7. are documente de primire-eliberare care nu au fost operate în evidenţa gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate;

b) să identifice toate locurile în care există bunuri ce urmează a fi inventariate;

c) să asigure închiderea şi sigilarea spaţiilor de depozitare, în prezenţa gestionarului, ori de câte ori se întrerup operaţiunile de inventariere şi se părăseşte gestiunea; atunci când bunurile supuse inventarierii, gestionate de către o singură persoană, sunt depozitate în locuri diferite sau gestiunea are mai multe căi de acces, membrii comisiei care efectuează inventarierea trebuie să sigileze toate aceste locuri şi căile lor de acces, cu excepţia locului în care a început inventarierea, care se sigilează numai în cazul când inventarierea nu se termină într-o singură zi; la reluarea lucrărilor se verifică dacă sigiliul este intact; în caz contrar, acest fapt se consemnează într-un proces-verbal de constatare, care se semnează de către comisia de inventariere şi de către gestionar, luându-se măsurile corespunzătoare. Documentele întocmite de comisia de inventariere rămân în cadrul gestiunii inventariate în locuri special amenajate, încuiate şi sigilate; preşedintele comisiei de inventariere răspunde de operaţiunea de sigilare;

d) să bareze şi să semneze, la ultima operaţiune, fişele de magazie, menţionând data la care s-au inventariat bunurile, să vizeze documentele care privesc intrări sau ieşiri de bunuri, existente în gestiune, dar neînregistrate, să dispună înregistrarea acestora în fişele de magazie şi predarea lor la contabilitate, astfel încât situaţia scriptică a gestiunii să reflecte realitatea;

e) să verifice numerarul din casă şi să stabilească suma încasărilor din ziua curentă, solicitând depunerea numerarului la casieria entităţii;

f) să controleze dacă toate instrumentele şi aparatele de măsură sau de cântărire au fost verificate şi dacă sunt în bună stare de funcţionare;

g) în cazul în care gestionarul nu s-a prezentat la data şi ora fixate pentru începerea operaţiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigilează gestiunea şi comunică aceasta comisiei centrale sau altei persoane care are obligaţia gestionării entităţii, conform procedurilor proprii privind inventarierea; aceste persoane au obligaţia să îi aducă la cunoştinţă imediat, în scris, gestionarului despre reprogramarea inventarierii ce trebuie să se efectueze, indicând locul, ziua şi ora fixate pentru începerea operaţiunilor de inventariere; dacă gestionarul nu se prezintă nici de această dată la locul, data şi ora fixate, inventarierea se efectuează de către comisia de inventariere în prezenţa reprezentantului său legal sau a altei persoane, numită prin decizie scrisă, care să îl reprezinte pe gestionar.

(2) Gestionarul menţionează în declaraţia scrisă felul, numărul şi data ultimului document de intrare/ieşire a bunurilor în/din gestiune. Declaraţia se datează şi se semnează de către gestionarul răspunzător de gestiunea bunurilor şi de către comisia de inventariere. Semnarea declaraţiei de către gestionar se face în faţa comisiei de inventariere.

Art. 17. - Pentru desfăşurarea corespunzătoare a inventarierii este indicat, dacă este posibil, să se sisteze operaţiunile de intrare-ieşire a bunurilor supuse inventarierii, luându-se din timp măsurile corespunzătoare pentru a nu se stânjeni procesul normal de predare sau de primire a bunurilor.

Art. 18. - (1) Disponibilităţile băneşti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanţie, acreditivele, ipotecile, precum şi alte valori aflate în casieria entităţilor se inventariază cu respectarea prevederilor legale.

(2) Disponibilităţile aflate în conturi la bănci sau la unităţile Trezoreriei Statului se inventariază prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entităţii. În acest scop se pot utiliza extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancară, puse la dispoziţie de instituţiile de credit şi unităţile Trezoreriei Statului, sau extrasele de cont în format electronic descărcate din sistemul on-line banking.

(3) Disponibilităţile în lei şi în valută din casierie se inventariază în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar, după înregistrarea tuturor operaţiunilor de încasări şi plăţi privind exerciţiul respectiv, confruntându-se soldurile din registrul de casă cu monetarul şi cu cefe din contabilitate, în baza procesului-verbal de inventariere a monetarului şi/sau a altor valori aflate în casierie.

(4) Disponibilităţile în numerar sau din conturile curente în lei şi în valută aflate în conturile deschise la instituţiile de credit, altele decât conturile prin care se derulează activitatea curentă a intermediarilor în asigurare/reasigurare, reprezentând încasările făcute în numele sau în contul asiguraţilor sau reasiguraţilor, reprezentând prime de asigurare sau de reasigurare, pot fi virate în conturile curente ale asigurătorului, până în ultima zi lucrătoare a exerciţiului financiar.

Art. 19. - (1) înscrierea în listele de inventariere a mărcilor poştale, a timbrelor fiscale, a tichetelor de călătorie, a tichetelor de masă, a tichetelor cadou, a tichetelor de creşă, a voucherelor de vacanţă, a bonurilor cantităţi fixe şi altele asemenea se face la valoarea lor nominală.

(2) Pentru bunurile de această natură, constatate fără utilitate (expirate, deteriorate), se întocmesc liste de inventariere distincte.

 

CAPITOLUL VIII

Inventarierea cheltuielilor în avans/cheltuielilor de achiziţie reportate

 

Art. 20. - (1) Inventarierea cheltuielilor în avans şi a cheltuielilor de achiziţie reportate se efectuează ţinându-se seama de modul de constituire şi de procedurile interne aprobate.

(2) Listele de inventariere se întocmesc pentru fiecare tip de cheltuială în avans sau de achiziţie reportată constituită după natură.

(3) Pentru cheltuielile de achiziţie reportate lista de inventariere cuprinde baza de date referitoare la metoda de calcul determinată în conformitate cu cerinţele prevederilor normelor emise de A.S.F., componenţa soldului iniţial, constituire, eliberare şi a soldului final.

(4) Procedurile interne aprobate, pe baza cărora se constituie cheltuielile de achiziţie reportate, precum şi metodologia de calcul al acestora se anexează la dosarul de inventariere.

 

CAPITOLUL IX

Inventarierea rezervelor tehnice ale asigurătorilor şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şl de reasigurare

 

Art. 21. - (1) Rezervele tehnice brute ale asigurătorului se inventariază pe fiecare tip de rezervă tehnică, pe categorie de asigurări, urmărindu-se respectarea prevederilor legale şi a normelor interne cu privire la constituirea şi menţinerea corespunzătoare.

(2) Partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare se inventariază distinct, pe categorii de asigurări. iar listele de inventariere cuprind toate informaţiile pentru fiecare tip de rezervă tehnică constituită, eliberată, sold final, la nivel de contract, dosar de daună cedat în reasigurare etc.

(3) Bazele de date conţin pentru fiecare tip de rezervă tehnică cel puţin următoarele informaţii: sold iniţial la început de an, constituirea, diminuarea/eliberarea, sold final pe contract de asigurare, totalizate pe clase/categorie de asigurare practicată, după caz. Pentru rezervele tehnice de daune informaţiile trebuie prezentate pe fiecare dosar de daună constituit, plătit, prescris sau alte situaţii prevăzute de lege, sold final.

(4) Bazele de date referitoare la subscriere în exerciţiul financiar a primelor de asigurare aferente contractelor/poliţelor de asigurare încheiate trebuie salvate în format electronic şi cuprind cel puţin informaţii privind contractele de asigurare enumerate la nivel de contract/poliţă încheiată şi subscrisă în exerciţiului financiar, seria, numărul, numele complet al asiguratului, codul de identificare CNP/CUI, perioada de valabilitate a contractului, valoarea primei brute subscrise în exerciţiul financiar, valoarea primei brute încasate, riscurile cuprinse în asigurare, alte date prevăzute de normele emise de A.S.F., totalizate pe clase/categorii de asigurare.

(5) Bazele de date referitoare la contractele/poliţele de asigurare subscrise în exerciţiile financiare anterioare aferente contractelor de asigurare cu perioadă de valabilitate mai mare de un an (multianuale) cuprind cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (4).

(6) La dosarul de inventariere se anexează, pe suport informatic durabil, toate informaţiile necesare determinării bazelor de date ale căror totaluri obţinute din evidenţa tehnică de gestiune trebuie să confirme la nivel de contract/poliţă soldul rezervelor tehnice brute, veniturile din prime brute subscrise, indemnizaţiile brute plătite, primele brute încasate, primele cedate în reasigurare, veniturile din prime de asigurare încasate în avans, comisioanele de achiziţie curente şi reportate, alte date şi informaţii privind activitatea de asigurare care sunt evidenţiate în contabilitate.

(7) Documentele şi informaţiile care alcătuiesc dosarul de inventariere solicitate în structura prevăzută de prevederile prezentei norme sunt obligatorii începând cu inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi reasigurare aleanului 2015.

Art. 22. - Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu ocazia inventarierii, se verifică realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la terţi se fac cereri de confirmare, care se ataşează la listele respective de inventariere după primirea confirmării.

 

CAPITOLUL X

Listele de Inventariere

 

Art. 23. - (1) Pe ultima filă a listei de inventariere, gestionarul trebuie să menţioneze dacă toate bunurile şi valorile băneşti din gestiune au fost inventariate şi consemnate în listele de inventariere în prezenţa sa. De asemenea, acesta menţionează dacă are obiecţii cu privire la modul de efectuare a inventarierii. În acest caz, comisia de inventariere este obligată să analizeze obiecţiile, iar concluziile sunt menţionate la sfârşitul listelor de inventariere.

(2) Listele de inventariere se semnează pe fiecare filă de către preşedintele şi membrii comisiei de inventariere, de către gestionar, precum şi de către specialiştii solicitaţi de către preşedintele comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate.

(3) în cazul gestiunilor colective cu mai mulţi gestionari, listele de inventariere se semnează de către toţi gestionarii, iar în cazul predării-primirii gestiunii, acestea se semnează atât de către gestionarul predător, cât şi de către cel primitor.

Art. 24. - (1) Completarea listelor de inventariere se efectuează fie folosind sistemul informatic de prelucrare automată a datelor, fie prin înscrierea elementelor de active identificate, fără spaţii libere şi fără ştersături, conform procedurilor interne aprobate.

(2) Listele de inventariere utilizate sunt cele prevăzute ca model în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015.

(3) în cazul imobilizărilor corporale, precum şi al celorlalte elemente de natura activelor pentru care există constituite ajustări pentru depreciere sau ajustări pentru pierdere de valoare, în listele de inventariere se înscrie valoarea de înregistrare în contabilitate a acestora, mai puţin ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare înregistrate până la data inventarierii, care se compară cu valoarea lor actuală, stabilită cu ocazia inventarierii, pe bază de constatări faptice.

(4) în situaţia în care elementele de natura activelor sunt inventariate prin metode de identificare electronică, precum cititor de cod de bare, datele fiind transmise direct în sistemul informatic financiar-contabil, listele de inventar sunt editate direct din sistemul informatic. Se vor edita listele complete cu toate poziţiile inventariate sau în mod selectiv numai pentru acele poziţii (repere) unde se constată diferenţe cantitative sau valorice (deprecieri), după caz.

(5) în cazul în care se editează liste de inventariere care cuprind numai poziţiile (reperele) la care se constată diferenţe cantitative sau valorice, listele complete de inventariere se păstrează pe suport magnetic, pe durata legală de păstrare a documentelor. În astfel de situaţii, evaluarea bunurilor în vederea stabilirii eventualelor ajustări se efectuează prin analiza şi evaluarea tuturor elementelor inventariate, nu numai a celor la care s-au constatat diferenţe cantitative.

(6) Inventarierile parţiale, precum şi inventarierile efectuate în cursul anului, atunci când entitatea efectuează mai multe inventarieri, se efectuează cu respectarea prezentei norme, mai puţin completarea Registrului-inventar (cod 14-1-2), care se efectuează cu ocazia inventarierii anuale.

(7) Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substanţă materială, a datoriilor şi capitalurilor proprii se întocmesc situaţii analitice distincte. Totalul situaţiilor analitice astfel întocmite se verifică cu soldurile conturilor sintetice corespunzătoare, care se preiau în „Registrul-inventar” (cod 14-1-2).

Art. 25. - (1) Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic şi înscrise în listele de inventariere cu cele din evidenţa tehnico-operativă (fişele de magazie) şi din contabilitate.

(2) înainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedează la o analiză a tuturor stocurilor înscrise în fişele de magazie şi a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile descoperite cu această ocazie trebuie corectate operativ, după care se procedează la stabilirea rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantităţilor consemnate în listele de inventariere cu evidenţa tehnico-operativă pentru fiecare poziţie.

 

CAPITOLUL XI

Evaluarea, cu ocazia inventarierii

 

Art. 26. - (1) Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor, precum şi ale prezentei norme.

(2) Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanenţei metodelor, potrivit căruia modelele şi regulile de evaluare trebuie menţinute, asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile.

Art. 27. - (1) La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplică principiul prudenţei, potrivit căruia se ţine seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.

(2) în cazul în care se constată că valoarea de inventar a bunurilor este mai mare decât valoarea cu care acestea sunt evidenţiate în contabilitate, în listele de inventariere se înscriu valorile din contabilitate.

(3) în cazul în care valoarea de inventar a bunurilor este mai mică decât valoarea din contabilitate, în listele de inventariere se înscrie valoarea de inventar.

Art. 28. - (1) Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de inventariere întocmite distinct, comisia de inventariere face propuneri de ajustări pentru depreciere sau ajustări pentru pierdere de valoare, după caz, ori de înregistrare a unor amortizări suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale imobilizărilor amortizabile), acolo unde este cazul, arătând totodată cauzele care au determinat aceste deprecieri.

(2) Pentru toate plusurile, lipsurile şi deprecierile constatate la bunuri, precum şi pentru pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripţie a creanţelor sau din alte cauze, comisia de inventariere solicită explicaţii scrise de la persoanele care au răspunderea gestionării bunurilor, respectiv a urmăririi decontării creanţelor.

(3) Pe baza explicaţiilor primite şi a documentelor analizate, comisia de inventariere stabileşte natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor şi deprecierilor constatate, precum şi natura plusurilor, propunând, în conformitate cu dispoziţiile legale, modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din contabilitate şi cele faptice, rezultate în urma inventarierii.

(4) în situaţia constatării unor plusuri în gestiune, bunurile respective se evaluează potrivit reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor.

(5) în cazul constatării unor lipsuri imputabile în gestiune, conducerea trebuie să impute persoanelor vinovate bunurile lipsă la valoarea lor de înlocuire.

(6) Prin valoare de înlocuire, în sensul prezentei norme, se înţelege costul de achiziţie a unui bun cu caracteristici şi grad de uzură similare celui lipsă în gestiune la data constatării pagubei, care cuprinde preţul de cumpărare practicat pe piaţă, la care se adaugă taxele nerecuperabile, inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare şi alte cheltuieli, accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau pentru intrarea în gestiunea bunului respectiv. În cazul bunurilor constatate lipsă, ce urmează a fi imputate, care nu pot fi cumpărate de pe piaţă, valoarea de imputare se stabileşte de către o comisie formată din specialişti în domeniul respectiv.

(7) La stabilirea valorii debitului, în cazurile în care lipsurile în gestiune nu sunt considerate infracţiuni, se are în vedere posibilitatea compensării lipsurilor cu eventualele plusuri constatate, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) să existe riscul de confuzie între sorturile aceluiaşi bun material, din cauza asemănării în ceea ce priveşte aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte elemente;

b) diferenţele constatate în plus sau în minus să se refere la aceeaşi perioadă de gestiune şi la aceeaşi gestiune.

(8) Nu se admite compensarea în cazurile în care s-a făcut dovada că lipsurile constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective, cauzată de persoanele care răspund de gestionarea acestor bunuri.

(9) Pentru pagubele constatate în gestiune răspund persoanele vinovate de producerea lor. Imputarea acestora se face la valoarea de înlocuire, astfel cum a fost definită la alin. (6).

 

CAPITOLUL XII

Procesul-verbal privind rezultatele Inventarierii şi dosarul de inventariere

 

Art. 29. - (1) Rezultatele inventarierii se înscriu de către comisia de inventariere într-un proces-verbal.

(2) Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie să conţină, în principal, următoarele elemente: data întocmirii, numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere, numărul şi data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariată/inventariate, data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile şi propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate şi persoanele vinovate, precum şi propuneri de măsuri în legătură cu acestea, volumul stocurilor depreciate, fără mişcare, propunerile privind ajustările de valoare; propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidenţă a imobilizărilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri, constatări privind păstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integrităţii bunurilor din gestiune, precum şi alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.

(3) Propunerile cuprinse în procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezintă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încheierii operaţiunilor de inventariere, conducerii. Aceasta, cu avizul conducătorului compartimentului financiar-contabil şi al conducătorului compartimentului juridic, decide asupra soluţionării propunerilor făcute, cu respectarea dispoziţiilor legale.

(4) Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii este însoţit de dosarul de inventariere a activităţii de asigurare, care cuprinde anexele întocmite cu ocazia operaţiunilor de inventariere. Acest dosar conţine cel puţin:

a) lista de inventariere a imobilizărilor necorporale;

b) lista de inventariere a plasamentelor în imobilizări corporale, a terenurilor, clădirilor şi construcţiilor proprietate şi imobilizări în curs, a lucrărilor sistate;

c) propuneri de scoatere din funcţiune a imobilizărilor corporale, respectiv din evidenţă a imobilizărilor necorporale, propuneri de scoatere din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar şi declasare sau casare a unor stocuri;

d) situaţia inventarierii plasamentelor în instrumente financiare pe categorii de instrumente şi activitate de asigurare;

e) situaţia inventarierii creanţelor din asigurarea directă aferentă asigurărilor de viaţă şi asigurărilor generale, după caz;

f) situaţia creanţelor/datoriilor din reasigurare;

g) situaţia creanţelor/datoriilor cu intermediarii în asigurări pe categorii de intermediari;

h) situaţia creanţelor cu asigurătorii pentru brokerii de asigurare;

i) situaţia creanţelor aferente sumelor recuperabile provenite din achiziţionarea creanţelor asiguraţilor faţă de terţi (subrogare în drepturile acestora) sau din achiziţionarea drepturilor de proprietate asupra bunurilor asigurate, distinct pe asigurători şi distinct pe alte categorii;

j) situaţia altor debite din prestări de servicii în domeniul asigurărilor;

k) situaţia contractelor de asigurare subscrise în exerciţiul financiar pentru asigurările de viaţă şi distinct pentru asigurările generale, după caz;

l) situaţia de inventariere a sumelor asigurate plătite din daunele şi prestaţiile la asigurările de viaţă şi distinct pentru asigurările generale, după caz;

m) lista de inventariere a mijloacelor fixe a imobilizărilor corporale şi necorporale în curs, alte active materiale şi stocuri utilizând formularul comun pe economie „Lista de inventariere”, cod 14-3-12 şi 14-3-12 b;

n) situaţia inventarierii cheltuielilor în avans;

o) situaţia inventarierii cheltuielilor de achiziţie reportate pe categorii de asigurare, după caz;

p) situaţia inventarierii rezervelor tehnice pentru asigurările de viaţă şi asigurările generale, pe categorii de rezerve tehnice la nivel de contract de asigurare/dosar de daună - plătit, prescris şi alte situaţii prevăzute de lege etc.;

q) situaţia inventarierii dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată având ca obiect pretenţiile formulate împotriva terţilor;

r) situaţia inventarierii dosarelor aflate pe rolul instanţelor de judecată având ca obiect pretenţiile formulate de terţi împotriva asigurătorului sau brokerului de asigurare în calitate de pârât;

s) alte situaţii, anexe, procese-verbale, extrase de cont, confirmări scrise etc.;

t) balanţa de verificare cu înregistrarea operaţiunilor rezultate în urma inventarierii semnată de comisia de inventariere;

u) suportul în format electronic.

(5) Procesul-verbal, precum şi anexele sunt întocmite în format letric (pentru liste cu un volum mare de date se pot obţine din sistemele informatice situaţii centralizatoare care sunt semnate de membrii comisiei de inventariere, certificate pentru concordanţa datelor de către compartimentul financiar-contabil) şi salvate în format electronic pe un suport durabil, arhivate în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

 

CAPITOLUL XIII

Registrul-inventar (cod 14-1-2)

 

Art. 30. - (1) Registrul-inventar (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu în care se înscriu rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, grupate după natura lor, conform posturilor din bilanţ. Se întocmeşte într-un singur exemplar, după ce a fost numerotat şi parafat.

(2) Elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii înscrise în registrul-inventar au la bază listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere şi situaţiile analitice, după caz, care justifică conţinutul fiecărui post din bilanţ.

(3) în cazul în care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaţiunea de inventariere se actualizează cu intrările sau ieşirile din perioada cuprinsă între data inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse în registrul-inventar. Operaţiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se efectuează astfel încât la sfârşitul exerciţiului financiar să fie reflectată situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare.

(4) Completarea registrului-inventar se efectuează în momentul în care se stabilesc soldurile tuturor conturilor bilanţiere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, şi ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare, după caz.

(5) Registrul-inventar poate fi adaptat în funcţie de specificul şi necesităţile entităţilor, cu condiţia respectării conţinutului minim de informaţii prevăzut pentru acesta.

(6) Registrul-inventar se întocmeşte la nivelul fiecărei subunităţi a entităţii, precum şi, centralizat, la nivel de entitate.

 

CAPITOLUL XIV

Rezultatele inventarierii

 

Art. 31. - (1) Rezultatele inventarierii trebuie înregistrate în evidenţa tehnico-operativă în termen de cel mult 7 zile lucrătoare de la data aprobării procesului-verbal de inventariere de către conducere.

(2) Rezultatul inventarierii se înregistrează în contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu reglementările contabile specifice domeniului asigurărilor.

(3) Pe baza registrului-inventar şi a balanţei de verificare întocmite la finele exerciţiului financiar se întocmeşte bilanţul, parte componentă a situaţiilor financiare anuale, ale cărui posturi trebuie să corespundă cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situaţia reală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare stabilită pe baza inventarului.

Art. 32. - Nerespectarea dispoziţiilor prezentei norme se sancţionează de către A.S.F. În condiţiile şi potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea şi supravegherea intermediarilor în asigurări şi reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 163 din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare.

Art. 33. - La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2011 pentru punerea în aplicare a Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii şi a tranzacţiilor privind activitatea de asigurare şi de reasigurare ale asigurătorilor/reasiguratorilor şi brokerilor de asigurare/reasigurare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 24 ianuarie 2011.

Art. 34. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 32.

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

privind cerinţele calitative stabilite de către Autoritatea Europeană de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale

 

În urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 23 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. 1. - Prezenta normă stabileşte pentru entităţile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a)-d) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare cerinţe calitative suplimentare celor prevăzute de Legea nr. 237/2015, de Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare (Solvabilitate II), de standardele tehnice de implementare, de standardele tehnice de reglementare, precum şi de actele delegate.

Art. 2. - (1) Prezenta normă pune în aplicare Ghidul Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale privind sistemul de guvernantă, prevăzut în anexa nr. 1, şi Ghidul Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale privind riscul propriu şi evaluarea solvabilităţii, prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta normă.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentei norme se sancţionează potrivit prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015.

Art. 4, - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 23 decembrie 2015.

Nr. 35.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 971 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.