MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 914/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 914         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 10 decembrie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

16. - Decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Covasna Vest

 

1.340. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

 

1.498. - Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

 

1.499. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.286/2015 privind desemnarea preşedintelui şi a componenţei Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

 

3.495. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

39. - Decizie pentru modificarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 26/2013

 

50. - Decizie pentru adoptarea Normei privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar

 

51. - Decizie pentru adoptarea Acordului de cooperare privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

165. - Decizie privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneraţiilor (procentuale şi minime) prevăzute în Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzam a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, prin Decizia directorului generai adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 432/2006

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Covasna Vest

 

Având în vedere:

- art. 31 lit. b) coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Referatul Direcţiei generale gestionare, evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.702 din 19 noiembrie 2015 privind verificarea îndeplinirii condiţiilor legale şi propunerea de aprobare a renunţării,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră de exploatare a apei minerale naturale din perimetrul Covasna Vest, judeţul Covasna, convenită prin Licenţa de concesiune nr. 7.378/2006 încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, şi Societatea Comercial㠄Vitarom Impex” - S.R.L. Poiana Câmpina, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

 

Bucureşti, 2 decembrie 2015.

Nr. 16.

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

 

Având în vedere:

- dispoziţiile art. 4 lit. c) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată:

- în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Radu Codruţ Ştefănescu

 

Bucureşti, 26 noiembrie 2015.

Nr. 1.340.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică nr. A.C.P. 445 din 3 decembrie 2015,

având în vedere prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 776/2015 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe,

în baza prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Instituţiile implicate, prin direcţiile de specialitate şi reprezentanţii acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Bucureşti, 3 decembrie 2015.

Nr. 1.498.

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

 

Art. 1. - Comitetul interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe, denumit în continuare Comitetul, este un organism fără personalitate juridică, în coordonarea Ministerului Sănătăţii, înfiinţat prin Hotărârea Guvernului nr. 776/2015 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe în vederea elaborării şi implementării unui plan de acţiuni coordonate şi eficiente de către autorităţile cu atribuţii în domeniu.

Art. 2. - (1) Structura, direcţiile strategice de acţiune şi atribuţiile Comitetului sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 776/2015.

(2) Preşedintele Comitetului este secretarul de stat desemnat de ministrul sănătăţii.

(3) Membrii Comitetului director sunt reprezentanţii desemnaţi prin ordin al conducătorilor instituţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 776/2015.

(4) Grupul de experţi tehnici este format din specialişti din cadrul autorităţilor publice centrale reprezentate în Comitet, precum şi din cadrul autorităţilor sau instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea, în coordonarea sau în subordinea acestora, propuşi de către membrii Comitetului director la prima reuniune a acestuia şi ori de câte ori este necesar, în funcţie de complexitatea temelor abordate, astfel încât să poată fi îndeplinite sarcinile stabilite în cadrul şedinţelor Comitetului director.

(5) Includerea sau excluderea unui expert din Grupul de experţi tehnici este comunicată Secretariatului tehnic cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea unei şedinţe a Comitetului director ori a Grupului de experţi tehnici.

(6) Membrii Secretariatului tehnic sunt desemnaţi din cadrul personalului cu funcţii de execuţie al Ministerului Sănătăţii, prin ordin al ministrului sănătăţii,

Art. 3. - (1) Preşedintele Comitetului convoacă Comitetul director ori de câte ori este nevoie, prin Secretariatul tehnic. Şedinţele Comitetului director se desfăşoară la sediul Ministerului Sănătăţii.

(2) Orice membru al Comitetului director poate solicita în scris preşedintelui convocarea unei şedinţe plenare pentru discutarea unei teme din sfera de competenţă a instituţiei pe care o reprezintă.

(3) Agenda şedinţelor este propusă de preşedintele Comitetului şi comunicată Secretariatului tehnic. Acesta convoacă în scris reprezentanţii Comitetului director cu minimum 3 zile înaintea fiecărei şedinţe, anunţând data şi ora convocării, precum şi agenda şedinţei. Agenda este aprobată de participanţi la debutul fiecărei şedinţe.

(4) La şedinţele Comitetului director pot participa membrii Grupului de experţi tehnici, în funcţie de temele stabilite în agenda şedinţelor.

(5) Şedinţele Comitetului director sunt conduse de către preşedintele Comitetului.

(6) Şedinţele Comitetului director se desfăşoară numai în prezenţa a cel puţin 7 membri.

(7) Comitetul director poate adopta recomandări generale privind liniile directoare ale actelor normative ce urmează a fi propuse de membrii Grupului de experţi tehnici.

(8) Deciziile Comitetului director se iau prin consens al membrilor participanţi la şedinţă.

(9) în cazul în care nu se poate ajunge la consens, decizia se supune la vot şi se adoptă cu cel puţin jumătate plus unu din voturi.

Art. 4. - (1) în vederea îndeplinirii atribuţiilor prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 776/2015, oricare membru al Grupului de experţi tehnici poate propune organizarea unor subgrupuri tematice, în funcţie de problematica abordată. Membrii Grupului de experţi tehnici aprobă atât organizarea subgrupurilor, cât şi componenţa acestora, prin vot simplu, iar decizia se adoptă prin majoritate simplă.

(2) Grupul şi subgrupurile de experţi tehnici se întâlnesc în şedinţe organizate ori de câte ori este nevoie.

(3) Convocarea şedinţelor se face prin intermediul Secretariatului tehnic, la solicitarea oricărui membru al Grupului/subgrupului de experţi tehnici, în termen de minimum 3 zile şi maximum 7 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării pe cale electronică. Convocarea se face cu minimum 3 zile înaintea fiecărei şedinţe, anunţând data şi ora convocării, precum şi agenda şedinţei.

(4) Agenda şedinţelor este propusă şi transmisă prin e-mail către Secretariatul tehnic de expertul care a solicitat convocarea, comunicată celorlalţi experţi de Secretariatul tehnic odată cu convocarea, şi aprobată de participanţi la debutul fiecărei şedinţe.

(5) Agenda grupului de lucru poate fi propusă şi de Comitetul director care stabileşte totodată şi termenul maxim de convocare, informaţii comunicate ulterior de Secretariatul tehnic tuturor participanţilor la grupul de lucru.

(6) Participarea la şedinţele Grupului/subgrupului de experţi tehnici se face în limita competenţelor stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice şi de temele stabilite în agenda şedinţelor.

(7) în elaborarea propunerilor finale de acte normative, membrii Grupului/subgrupului de experţi tehnici vor ţine seama de recomandările generale ale Comitetului director.

(8) Membrii Grupului/subgrupului de experţi tehnici elaborează puncte de vedere şi propuneri de acte normative în formă scrisă şi le transmit prin e-mail şi pe suport hârtie Secretariatului tehnic, în vederea unificării şi redactării formelor finale ale documentelor.

(9) Deciziile Grupului de experţi tehnici cu privire la forma finală a propunerilor de acte normative se iau prin consens al membrilor participanţi la şedinţă.

(10) în cazul în care nu se poate ajunge la consens, se va convoca o şedinţă a Comitetului director pentru prezentarea punctelor de vedere divergente ale experţilor şi adoptarea unei poziţii finale.

(11) în cazul în care se ajunge la consens, iniţiativele Comitetului se promovează la nivelul ministerelor şi instituţiilor centrale din care fac parte.

Art. 5. - (1) Documentele prezentate şi discutate, precum şi opiniile exprimate în timpul şedinţelor Comitetului director şi Grupului de experţi tehnici sunt confidenţiale, cu excepţia celor care sunt stabilite de Comitetul director că pot fi făcute publice sau care devin publice prin publicare.

(2) Datorită complexităţii problemelor abordate, şedinţele Comitetului director şi ale Grupului de experţi tehnici vor fi înregistrate audio de către Secretariatul tehnic care va păstra aceste înregistrări asigurând confidenţialitatea acestora până la finalizarea procesului legislativ de adoptare a actelor normative elaborate de Comitet.

(3) în vederea asigurării transparenţei procesului decizional, reprezentanţii Secretariatului tehnic vor redacta o minută a fiecărei şedinţe a Comitetului director şi Grupului de experţi tehnici ce va reflecta opiniile principale exprimate şi deciziile adoptate.

(4) Dezbaterile din şedinţele Comitetului director, respectiv ale Grupului de experţi tehnici se consemnează într-o minută care se păstrează la Secretariatul tehnic. Conţinutul minutei este transmis membrilor, în cel mai scurt timp posibil, până cel mai târziu la şedinţa următoare, când se adoptă forma finală a documentului cu eventuale completări/modificări semnalate şi transmise de participanţi.

(5) Componenţa Comitetului şi agenda şedinţelor Comitetului director şi Grupului de experţi tehnici vor fi publicate pe website-ul Ministerului Sănătăţii, la secţiunea „Controlul tutunului”, în termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare.

(6) în perioada dintre două şedinţe, comunicarea dintre membrii Comitetului director va fi asigurată de Secretariatul tehnic prin schimb electronic de informaţii şi documente.

Art. 6. - (1) Cheltuielile de deplasare prilejuite de participarea membrilor Grupului de experţi tehnici la şedinţele Comitetului sunt suportate din bugetul instituţiei care a nominalizat expertul tehnic.

(2) Cheltuielile necesare funcţionării Secretariatului tehnic şi desfăşurării şedinţelor Comitetului sunt suportate din bugetul Ministerului Sănătăţii.

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.286/2015 privind desemnarea preşedintelui şi a componenţei Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe

 

Văzând Referatul de aprobare nr. A.C.P. nr. 453 din 4 decembrie 2015 ai Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) şi art. 7 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 776/2015 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe,

în baza prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.286/2015 privind desemnarea preşedintelui şi a componenţei Secretariatului tehnic al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 19 octombrie 2015, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1- - Se numeşte domnul Francisk Iulian Chiriac, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii, în funcţia de preşedinte al Comitetului interministerial pentru coordonarea politicilor şi acţiunilor aferente produselor din tutun şi produselor conexe.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu

 

Bucureşti, 4 decembrie 2015.

Nr. 1.499.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”

 

Având în vedere dispoziţiile art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”, cod 14.13.03.14, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Instrucţiunile de completare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularului de la art. 1 sunt prevăzute în anexa nr. 3,

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 5. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea L Art. 7. - Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 2 decembrie 2015.

Nr. 3.495.

 

ANEXA Nr. 1

 

ANAF

NOTIFICARE

014

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

privind modificarea anului fiscal

 

 

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

DENUMIRE / NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMICILIUL FISCAL

Judeţ

 

Sector

 

Localitate

 

Strada

 

Nr.

 

Bloc

 

Sc.

 

Et.

 

Ap.

 

Cod poştal

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

DENUMIRE / NUME, PRENUME

 

COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ÎN TEMEIUL DISPOZIŢIILOR ART. 16 ALIN. (5) DIN LEGEA NR. 227/2015 PRIVIND CODUL FISCAL, CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE:

 

 Optez pentru modificarea anului fiscal. Anul fiscal modificat începe cu: ziua ………….. luna ……………….. anul ……………….

 

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete

 

Numele persoanei care face declaraţia

 

Funcţia

 

Semnătura

 

 

Se completează de personalul orcanului fiscal

Organ fiscal

 

Număr înregistrare

 

Data înregistrare

 

 

/

 

 

/

 

 

 

 

Numele persoanei care a verificat

 

 

Nr. de operator de date cu caracter personal 759

Cod: 14.13.03.14

 

ANEXA Nr. 2

 

INSTRUCŢIUNI

de completare a formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”

 

Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal” se utilizează de către contribuabili pentru efectuarea opţiunii de modificare a anului fiscal.

Formularul (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal” se depune la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect toate datele prevăzute:

- un exemplar, semnat conform legii, se depune la unitatea fiscală, direct la registratură, sau la poştă, prin scrisoare recomandată;

- un exemplar se păstrează de către contribuabil.

Completarea formularului:

Secţiunea I „DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea contribuabilului plătitor de impozit pe profit.

Caseta „Cod de identificare fiscal㔠se completează cu codul de identificare fiscală atribuit contribuabilului, potrivit legii.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Caseta „Domiciliul fiscal” se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.

Secţiunea II „DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI”

Caseta „Denumire/Nume, prenume” se completează cu denumirea/numele şi prenumele împuternicitului desemnat de contribuabil, potrivit legii.

Caseta „Cod de identificare fiscal㔠se completează cu codul de identificare fiscală atribuit împuternicitului pentru activitatea proprie.

Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.

Secţiunea III se completează bifând caseta corespunzătoare exprimării opţiunii de modificare a anului fiscal şi înscriind ziua/luna/anul de început a anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

 

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi de arhivare a formularului (014) „Notificare privind modificarea anului fiscal”

 

1. Denumire: „Notificare privind modificarea anului fiscal” (014)

2. Cod: 14.13.03.14

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire:     - pe o singură faţă;

                                                - se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

5. U.M.: set (2 file)

6. Se difuzează gratuit.

7. Se utilizează la comunicarea opţiunii privind modificarea anului fiscal.

8. Se întocmeşte în 2 exemplare;

                                    de contribuabil/împuternicit/reprezentant legal.

9. Circulă:        - originalul la organul fiscal;

                        - copia la contribuabil.

10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ACTE ALE CONSILIULUI PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

pentru modificarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 26/2013

În temeiul prevederilor:

- art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2), art. 11 alin. (5), art. 59 alin. (2) lit. a), art. 61 lit. g) şi i) şi art. 70 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 25 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 30 octombrie 2015, d e c i d e:

Art. I. - Procedura privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 26/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 500 din 8 august 2013, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6 alineatul (2) litera b), punctul (ii) va avea următorul cuprins:

„(ii) respectarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a examenului;”.

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Corneliu Cazacu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2015.

Nr. 39.

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

pentru adoptarea Normei privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar

 

În temeiul prevederilor:

- art. 32 alin. (1), art. 34 alin. (1), art. 39 lit. e), art. 59 alin. (2) lit. e), art. 61 lit. f), i) şi k) şi art. 70 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 25 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 30 octombrie 2015, decide;

Art. 1. - Se adoptă Norma privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Corneliu Cazacu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2015.

Nr. 50.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ

privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar

 

În îndeplinirea atribuţiilor rezultate din prevederile art. 61 lit. i) şi k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG 90/2008, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, denumit în continuare CSIPPC, poate emite norme şi reglementări proprii cu privire la supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar şi are dreptul de a conduce investigaţii proprii referitoare la auditorii statutari şi firmele de audit şi de a adopta măsurile care se impun în urma constatării.

Având în vedere calitatea sa de organizaţie profesională de utilitate publică şi în temeiul prevederilor art. 32 din OUG 90/2008, Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, este autoritatea competentă să instituie sisteme de investigaţii şi sancţiuni pentru a detecta, corecta şi preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar de către auditorii statutari şi firmele de audit, sub supravegherea CSIPPC.

Pentru evitarea conflictului de competenţă privind soluţionarea sesizărilor între CSIPPC şi CAFR, rezultat din interpretarea OUG 90/2008, când fapta priveşte acelaşi auditor statutar sau firmă de audit şi ar putea fi soluţionată de ambele entităţi, se impun stabilirea de comun acord a unui mod unitar de lucru şi încheierea unui acord de colaborare între CSIPPC şi CÂFR privind participarea la soluţionarea sesizărilor.

Consiliul superior al CSIPPC adoptă prezenta normă.

1. Responsabilitatea finală pentru investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar aparţine CSIPPC.

2. Competenţa de soluţionare în cazul sesizărilor care au ca obiect fapte disciplinare

2.1. în cazul în care sesizările adresate CSIPPC şi/sau CAFR au ca obiect fapte disciplinare ale auditorilor statutari şi firmelor de audit care sunt în legătură cu activitatea de audit statutar, competenţa de soluţionare, în sensul cercetării disciplinare şi aplicării unor sancţiuni disciplinare, aparţine CSIPPC, prin Comisia de disciplină.

2.2. Dacă soluţionarea sesizărilor necesită efectuarea unor investigaţii, Comisia de disciplină se adresează Departamentului de monitorizare şi investigaţii din cadrul CSIPPC, solicitând întocmirea unui raport de investigaţie.

3. Competenţa de investigaţie în cazul sesizărilor adresate CSIPPC care au ca obiect misiuni de audit statutar

3.1. Sesizările adresate CSIPPC care au ca obiect misiunile de audit statutar efectuate de către auditorii statutari şi firmele de audit intră în competenţa de investigaţie a CSIPPC prin Departamentul de monitorizare şi investigaţii.

3.2. Investigaţia se finalizează cu o nota de constatare, încheiată în două exemplare, din care un exemplar se comunică auditorului statutar sau firmei de audit. Autorului sesizării i se comunică rezultatele investigaţiei ce au legătură cu obiectul sesizării. Rezultatele investigaţiei sau anumite părţi relevante din acestea pot fi comunicate, dacă este cazul, şi altor persoane interesate.

3.3. Dacă există suspiciuni cu privire la săvârşirea unor fapte disciplinare ale auditorilor statutari şi firmelor de audit, care au legătură cu activitatea de audit statutar, Departamentul de monitorizare şi investigaţii din cadrul CSIPPC sesizează Comisia de disciplină a CSIPPC şi transmite acesteia nota de constatare prevăzută la subpct. 3.2.

3.4. În cazul în care Comisia de disciplină consideră că este necesară efectuarea unei investigaţii suplimentare, aceasta solicită întocmirea unui raport de investigaţie, în conformitate cu prevederile pct. 2 subpct. 2.2.

4. Competenţa de investigaţie în cazul sesizărilor adresate CAFR care au că obiect misiuni de audit statutar

4.1. Sesizările adresate CAFR care au ca obiect posibile abateri disciplinare săvârşite de auditorii statutari şi firmele de audit în exercitarea activităţii de audit statutar sunt transmise CSIPPC spre competentă soluţionare, prin Comisia de disciplină, potrivit procedurii proprii privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor.

4.2. Sesizările adresate CAFR care au ca obiect misiunile de audit statutar efectuate de auditori statutari şi firme de audit, altele decât cele prevăzute la pct. 6, intră în competenţa de soluţionare a unei Comisii comune de investigaţie constituite din reprezentanţi ai CAFR şi CSIPPC, denumită în continuare Comisie.

4.3. Sesizările adresate CAFR care au ca obiect misiunile de audit statutar efectuate de către auditorii statutari şi firmele de audit intră în competenţa de investigaţie a unei Comisii comune de investigaţie, constituită din reprezentanţi ai CAFR şi ai CSIPPC.

4.4. Coordonarea Comisiei comune de investigaţie este asigurată de către unul dintre reprezentanţii CSIPPC, ca autoritate căreia îi aparţine responsabilitatea finală pentru soluţionarea sesizării.

4.5. Investigaţia se finalizează cu o notă de constatare, încheiată în trei exemplare, din care un exemplar se comunică auditorului statutar sau firmei de audit şi un exemplar se comunică CAFR. Autorului sesizării i se comunică rezultatele investigaţiei ce au legătură cu obiectul sesizării. Rezultatele investigaţiei sau anumite părţi relevante din acestea pot fi comunicate, dacă este cazul, şi altor persoane interesate.

5. CSIPPC informează CAFR atât cu privire la primirea sesizărilor şi obiectul acestora, cât şi cu privire la aspectele constatate ca urmare a efectuării investigaţiilor.

6. În aplicarea prezentei norme, între CSIPPC şi CAFR se va încheia Acordul de cooperare privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar, acord prin care vor fi stabilite, în principal:

a) componenţa şi coordonarea echipei de investigaţie;

b) schimbul de informaţii privind auditorul statutar sau firma de audit vizată de sesizare;

c) pregătirea investigaţiei;

d) stabilirea tematicii;

e) forma notei de constatare;

f) modalitatea de transmitere a sesizărilor şi/sau informaţiilor între CSIPPC şi CAFR;

g) modalitatea de informare a conducerii CSIPPC şi CAFR privind rezultatul investigaţiei;

h) modalitatea de luare a deciziilor în cazul unor opinii divergente cu privire la anumite aspecte ale investigaţiei şi tratamentul opiniilor separate,

7. Norma privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar se completează cu prevederile Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014, cu modificările ulterioare, precum şi cu alte reglementări aplicabile în materie.

8. În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei norme va fi încheiat Acordul de cooperare dintre Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile şi Camera Auditorilor Financiari din România privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care au legătură cu activitatea de audit statutar.

9. Prezenta normă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

 

DECIZIE

pentru adoptarea Acordului de cooperare privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar

În temeiul prevederilor:

- art. 39 lit. e), art. 43, 53, 54, art. 59 alin. (2) lit. e), art. 61 lit. e), f) şi k) şi art. 70 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Norma privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează misiuni de audit statutar, adoptată prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 50/2015;

- art. 25 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, aprobat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 18/2014,

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 30 octombrie 2015, decide:

Art. 1. - Se adoptă Acordul de cooperare privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Corneliu Cazacu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2015.

Nr. 51.

 

ANEXĂ

 

SIGLĂ

 

SIGLĂ

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA

CAMERA AUDITORILOR

ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

ACORD DE COOPERARE

privind participarea la investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar

 

CAPITOLUL I

Părţile

 

Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, denumit în continuare CSIPPC, cu sediul în Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 5, sectorul 5, reprezentat prin domnul Corneliu Cazacu, în calitate de preşedinte, şi

Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare CAFR, cu sediul în Bucureşti, Str. Sirenelor nr. 67-69, sectorul 5, reprezentată prin domnul Gabriel Radu, în calitate de preşedinte,

în temeiul dispoziţiilor art. 43, 53 şi 54 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile,

aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG 90/2008, şi ale art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG 75/1999, precum şi ale Deciziei Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 50/2015 pentru aprobarea Normei privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar, încheie prezentul

ACORD

prin care convin să coopereze în vederea aplicării dispoziţiilor legale prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar.

 

CAPITOLUL II

Obiectul acordului

 

Art. 1. - Pentru evitarea conflictului de competenţă dintre CSIPPC şi CAFR privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor, rezultat din interpretarea prevederilor OUG 90/2008 şi OUG 75/1999, atunci când abaterea ar putea fi soluţionată de către ambele părţi, se impune stabilirea unui mod unitar de lucru printr-un acord de cooperare, agreat de ambele părţi şi denumit în continuare Acord.

Art. 2. - Obiectul prezentului acord îl constituie stabilirea unui mod unitar de lucru între CSIPPC şi CAFR în vederea investigaţiei şi soluţionării sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar.

Art. 3. - Sesizarea poate îmbrăca şi forma petiţiei sau reclamaţiei şi trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:

a) numele, prenumele şi domiciliul, respectiv denumirea şi sediul autorului sesizării;

b) numele şi prenumele auditorului statutar reclamat, respectiv denumirea firmei de audit, precum şi, dacă este cunoscut, sediul profesional/social al acestora;

c) obiectul sesizării;

d) indicarea dovezilor pe care se sprijină fiecare dintre faptele sesizate;

e) semnătura autorului sesizării şi data întocmirii.

 

CAPITOLUL III

Desfăşurarea investigaţiei

 

Art. 4. - Responsabilitatea finală pentru investigaţia şi soluţionarea sesizărilor formulate împotriva auditorilor statutari şi firmelor de audit care efectuează audit statutar aparţine CSIPPC.

Art. 5. - Sesizările adresate CSIPPC, care au ca obiect posibile abateri disciplinare săvârşite de auditorii statutari şi firmele de audit în exercitarea activităţii de audit statutar, intră în competenţa de soluţionare a CSIPPC prin Comisia de disciplină potrivit procedurii proprii privind investigaţia şt soluţionarea sesizărilor.

Art. 6. - Sesizările adresate CAFR, care au ca obiect posibile abateri disciplinare săvârşite de auditorii statutari şi firmele de audit în exercitarea activităţii de audit statutar, sunt transmise CSIPPC spre competentă soluţionare prin Comisia de disciplină potrivit procedurii proprii privind investigaţia şi soluţionarea sesizărilor.

Art. 7. - Sesizările adresate CAFR, care au ca obiect misiunile de audit statutar efectuate de auditori statutari şi firme de audit, altele decât cele prevăzute la art. 6, intră în competenţa de soluţionare a unei Comisii comune de investigaţie constituite din reprezentanţi ai CAFR şi CSIPPC, denumită în continuare Comisie.

Art. 8. - CSIPPC informează CAFR cu privire la aspectele constatate ca urmare a investigaţiilor efectuate în cazul situaţiilor prevăzute la art. 5 şi 6.

Art. 9. - Prin abatere disciplinară se înţelege:

a) nerespectarea prevederilor Codului etic al profesioniştilor contabili, elaborat de Consiliul pentru Standarde Internaţionale

de Etică pentru Contabili (IESBA) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor şi aprobat prin hotărâre a Consiliului CAFR;

b) desfăşurarea activităţii de auditor statutar în condiţii care au avut ca efect prejudicierea gravă a reputaţiei profesionale;

c) nerespectarea standardelor de audit;

d) nerespectarea sistemului de control intern al calităţii;

e) încălcarea prevederilor legale referitoare la independenţă şi obiectivitate;

f) orice alte încălcări ale normelor şi reglementărilor din domeniul auditului statutar, ce pot atrage răspunderea disciplinară.

Art. 10. - În cazul în care sesizările adresate CAFR au ca obiect misiunile de audit statutar efectuate de auditori statutari şi firme de audit, altele decât cele prevăzute la art. 6, în termen de 5 zile lucrătoare de la primire, CAFR transmite sesizarea, împreună cu informaţiile relevante, către CSIPPC.

Art. 11. - În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea sesizării de la CAFR, CSIPPC decide, pe baza actului administrativ aprobat de conducerea executivă, constituirea unei Comisii comune de investigaţie, alcătuită din reprezentanţi ai CAFR şi ai CSIPPC.

Art. 12. - În funcţie de complexitatea sesizării, Comisia poate fi formată din 3 sau 5 membri (un număr egal de membri de la ambele părţi, plus coordonatorul Comisiei care este un reprezentant al CSIPPC).

Art. 13. - Pe baza actului administrativ menţionat la art. 11 se întocmeşte ordinul de serviciu prin care sunt numiţi reprezentanţii CSIPPC şi în termen de două zile lucrătoare de la primirea de către CAFR a actului administrativ referitor la constituirea Comisiei comune de investigaţie, conducerea executivă a Camerei numeşte membrii Comisiei din partea acesteia.

Art. 14. - CAFR şi CSIPPC pot stabili, în vederea soluţionării sesizării, să coopteze unul sau mai mulţi experţi, îh cazul în care se consideră că pentru desfăşurarea optimă a investigaţiei sunt necesare cunoştinţe specifice. Experţii nu au drept de decizie şi nu sunt consideraţi parte a Comisiei.

Art. 15. - Coordonarea Comisiei este asigurată de către un reprezentant al CSIPPC, în calitate de autoritate căreia îi aparţine responsabilitatea finală pentru soluţionarea sesizării.

Art. 16. - În termen de două zile lucrătoare de la numire, membrii Comisiei se întâlnesc, analizează şi stabilesc modul de lucru, precum şi necesitatea derulării unei verificări la faţa locului.

Art. 17. - Activitatea de investigaţie a Comisiei poate cuprinde:

a) cercetarea preliminară a sesizării;

b) solicitarea de informaţii, documente;

c) verificarea la faţa locului;

d) întocmirea procesului-verbal în urma verificării la faţa locului;

e) întocmirea unei note de constatare;

f) transmiterea notei de constatare auditorului statutar sau firmei de audit în cauză.

Art. 18. - În cazul în care Comisia constată că sesizarea nu are temei, rezultatul se consemnează într-un raport care se transmite de către CSIPPC autorului sesizării.

Art. 19. - În cazul în care Comisia hotărăşte efectuarea unei verificări la faţa locului, obiectivele sunt propuse de aceasta şi sunt aprobate de către conducerile executive ale celor două autorităţi semnatare ale prezentului acord. Dacă, pe parcursul desfăşurării verificării la faţa locului, se constată necesitatea completării obiectivelor, acestea se aprobă de conducerile executive ale ambelor autorităţi.

Art. 20. - Comisia este abilitată să solicite informaţii, să analizeze înscrisuri, să convoace şi să audieze părţile, procedând în aşa fel încât să fie clarificate toate aspectele referitoare la faptele sesizate.

Art. 21. - Notificarea reclamatului cu privire la convocarea la sediul CSIPPC sau declanşării unei verificări la faţa locului se transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în aşa fel încât să fie primită de către persoana în cauză cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data fixată.

Art. 22. - Verificarea la faţa locului poate fi reprogramată de către Comisie, la solicitarea auditorului investigat sau a firmei de audit, o singură dată, pe baza unei motivări justificate.

Art. 23. - Notificarea cuprinde cel puţin următoarele:

a) descrierea scopului investigaţiei;

b) principalele reglementări în baza cărora se realizează verificarea la faţa locului;

c) documentele şi informaţiile solicitate de Comisie, precum şi persoanele care au legătură cu obiectul sesizării.

Art. 24. - În vederea bunei desfăşurări a verificării la faţa locului, auditorii statutari şi firmele de audit reclamaţi(te) au obligaţia de:

a) a permite accesul echipei de investigaţie la toate documentele solicitate, inclusiv cele care sunt supuse confidenţialităţii;

b) a permite comunicarea cu persoanele care au legătură cu obiectul sesizării;

c) a permite obţinerea informaţiilor scrise de la persoanele respective;

d) a colabora cu echipa de investigaţie în vederea îndeplinirii în bune condiţii a obiectivelor investigaţiei.

Art. 25. - Orice refuz al auditorului statutar sau al reprezentantului firmei de audit de a pune la dispoziţia echipei de investigaţie documente, informaţii sau explicaţii se consemnează într-un proces-verbal.

Art. 26. - Informaţiile şi documentele relevante sunt furnizate echipei de investigaţie de către persoana investigată, sub formă de copie conformă cu originalul.

Art. 27. - Auditorul statutar sau firma de audit reclamat(ă) poate fi asistat(ă), pe parcursul investigaţiei, de către o persoană de specialitate, în măsura în care consideră că este necesar.

Art. 28. - Verificarea la faţa locului se finalizează prin întocmirea unui proces-verbal, ce este semnat pe fiecare pagină şi la sfârşit de către membrii echipei de investigaţie, auditorul statutar sau reprezentantul firmei de audit şi, dacă este cazul, de către orice altă persoană care a participat la verificarea la faţa locului. Dacă vreuna dintre aceste persoane nu poate sau refuză să semneze procesul-verbal, se face menţiune despre aceasta, precum şi despre motivele imposibilităţii sau refuzului de a semna.

Art. 29. - În cazul dezacordului cu privire la rezultatele verificării tematice la faţa locului, reclamatul (auditorul statutar sau reprezentantul firmei de audit) are posibilitatea să semneze cu obiecţiuni procesul-verbal.

Art. 30. - Procesul-verbal conţine cel puţin următoarele elemente:

a) numele şi prenumele auditorului statutar sau al reprezentantului/reprezentanţilor firmei de audit reclamat;

b) componenţa Comisiei comune de investigaţie;

c) numele şi prenumele persoanelor prezente la verificarea la faţa locului, inclusiv cele de la lit. a) şi b), precum şi calitatea în care acestea participă;

d) tematica investigaţiei;

e) aspectele constatate în urma efectuării investigaţiei;

f) locul de desfăşurare a investigaţiei;

g) data;

h) semnăturile.

Art. 31. - (1) în termen de 30 de zile de la finalizarea investigaţiei, Comisia întocmeşte o notă de constatare în 3 exemplare, care se semnează de membrii acesteia. Două exemplare sunt destinate CSIPPC şi CAFR, iar cel de-al treilea exemplar al notei de constatare se comunică auditorului statutar sau firmei de audit investigat(e).

(2) Conţinutul şi forma finală ale notei de constatare sunt rezultatul acordului tuturor membrilor echipei de investigaţie. În lipsa consensului, actul administrativ este valid dacă acordul exprimat constituie opinia majoritară a 2/3 din numărul membrilor echipei de investigaţie. Dacă din discuţii rezultă mai mult de două opinii, membrii echipei de investigaţie ale căror păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească într-o singură opinie. În lipsa consensului, opinia minoritară se menţionează într-o rubrică separată în cuprinsul notei de constatare.

Art. 32. - În cazul în care din nota de constatare rezultă aspecte de natură disciplinară săvârşite de auditorul statutar sau firma de audit investigat(e), Comisia sesizează Comisia de disciplină a CSIPPC.

Art. 33. - Nota de constatare conţine cel puţin următoarele:

a) aspectele sesizate;

b) activităţile întreprinse;

c) susţinerea părţilor;

d) probele administrate;

e) concluzii cu privire la existenţa sau inexistenţa unei abateri disciplinare;

f) propuneri sau recomandări.

 

CAPITOLUL IV

Confidenţialitatea

 

Art. 34. - CSIPPC şi CAFR se obligă să asigure confidenţialitatea informaţiilor dobândite pe parcursul investigaţiei.

 

CAPITOLUL V

Durata acordului

 

Art. 35. - Prezentul acord de cooperare se încheie pe o perioadă nedeterminată, până la denunţarea de comun acord a acestuia, şi constituie un instrument de cooperare între părţi în vederea realizării obiectivelor convenite, putând fi completat, modificat sau reziliat prin acte adiţionale, numai cu acordul ambelor părţi.

Art. 36. - Prezentul acord de cooperare intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea J.

Încheiat astăzi, 16 noiembrie 2015, în 2 (două) exemplare, ambele cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte.

 

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

Preşedinte,

Preşedinte,

Corneliu Cazacu

Gabriel Radu

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei pentru renegocierea remuneraţiilor (procentuale şi minime) prevăzute în Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 432/2006

 

Având în vedere cererea Asociaţiei Radiodifuzorilor Mici şi a Micilor Comunicatori de Fonograme (ARMMCF), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/9.563 din 26 noiembrie 2015,

luând în considerare adresa Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RGII/9.609 din 27 noiembrie 2015, ţinând cont de Referatul Direcţiei Registre şi Gestiune Colectivă nr. RG II/9.708 din 2 decembrie 2015, în conformitate cu prevederile art. 1231 alin. (1) lit. d), art. 130 alin. (1) lit. b), art. 131 şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a) şi ale art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, ale Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi ale Deciziei prim-ministrului nr. 278/2015 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se constituie Comisia pentru renegocierea remuneraţiilor (procentuale şi minime) prevăzute în Protocolul având drept obiect Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 432/2006, având următoarea componenţă:

- Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), reprezentând organismele de gestiune colectivă din domeniul operelor muzicale; pe de o parte,

şi

- Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), reprezentând structurile asociative mandatate de utilizatorii naţionali;

- Asociaţia Radiodifuzorilor Mici şi a Micilor Comunicatori de Fonograme (ARMMCF) şi Asociaţia Radiourilor Locale şi Regionale din România (ARLR) - câte un reprezentant al celor două structuri asociative reprezentative ale utilizatorilor locali;

- Societatea Europe Developpment International Romania - S.R.L. (EUROPA FM), Societatea A.G. Radio Holding - S.R.L. (KISS FM) şi Societatea Grupul Media Camina (G.M.C.) - S.R.L. (RADIO ZU) - câte un reprezentant al primilor trei utilizatori majori;

- Societatea Română de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligaţia să desfăşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 1311 şi art. 1312 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia îşi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Proiectul de Metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, depus de Asociaţia Radiodifuzorilor Mici şi a Micilor Comunicatori de Fonograme (ARMMCF) pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 5. - Proiectul de modificare a Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2007, prin Decizia directorului general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 432/2006, depus de Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR- ADA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră în vigoare la data publicării, fiind postată şi pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

 

Bucureşti, 2 decembrie 2015.

Nr. 165.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROIECT

Metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

 

1. Utilizarea de către organismele de radiodifuziune prin radiodifuzare a operelor muzicale aparţinând organismelor de gestiune colectivă ale autorilor, pentru care drepturile patrimoniale de autor se află în termenele legale de protecţie, se face numai în baza unor contracte autorizaţie licenţă neexclusivă încheiate între organismele de gestiune colectivă ale drepturilor de autor şi organismul de radiodifuziune.

2. Prin utilizator, în sensul prezentei metodologii, se înţelege orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce radiodifuzează, prin orice mijloc sau procedeu, opere muzicale în cadrul unui post de radio, astfel cum este definită radiodifuzarea prin art. 151 din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Pentru fiecare post de radio un utilizator datorează fiecărui organism de gestiune colectivă din domeniu o remuneraţie trimestrială R stabilită în lei, în condiţii de proporţionalitate cu potenţialii receptori ai emisiunilor şi în condiţii de proporţionalitate cu ponderea utilizării operelor muzicale în totalul timpului de emisie al utilizatorului, calculată după formula unică:

R - (4% X B) X P X ( Nutilizator : NRomânia)* unde

B - este baza de calcul stabilită în lei:

P - este ponderea utilizării operelor muzicale gestionate de un organism de gestiune colectivă din domeniu în totalul timpului de emisie al emisiunilor utilizatorului, stabilită procentual;

Nutilizator - reprezintă numărul potenţialilor receptori ai emisiunilor postului utilizatorului; iar

NRomânia - este numărul potenţialilor receptori ai emisiunilor radio = populaţia României = 20.000.000.

Ponderea utilizării în programe a operelor muzicale se determină procentual prin raportarea duratei cumulate a operelor muzicale gestionate de un organism de gestiune colectivă care au fost radiodifuzate de utilizator la durata totală de emisie a postului de radio.

4. Baza de calcul B asupra căreia se aplică procentul de 4% este reprezentată de totalitatea veniturilor obţinute de utilizator din activitatea de radiodifuzare, ce includ veniturile din abonamente/taxa pentru serviciul public de radiodifuziune, publicitate, anunţuri şi informaţii, barter, sponsorizări, numere suprataxate, concursuri şi jocuri radiodifuzate, închirieri spaţiu emisie, venituri din radiodifuzări realizate în urma unei comenzi, venituri din asocieri în participaţiune obţinute din activitatea de radiodifuzare etc.

Pentru utilizatorii care nu obţin venituri, baza de calcul o constituie totalitatea cheltuielilor efectuate de către utilizator pentru activitatea de radiodifuzare (incluzând, dar fără a se limita la, cheltuielile de personal, cheltuielile pentru serviciile prestate de terţi, achiziţii de orice fel etc.), în trimestrul pentru care remuneraţia este datorată.

5. Pentru fiecare post de radio deţinut remuneraţia totală anuală R datorată de un utilizator, stabilită conform pct. 3 de mai sus, nu poate fi mai mică decât o remuneraţie minimă anuală stabilită în lei, în condiţii de proporţionalitate cu potenţialii receptori ai emisiunilor utilizatorului şi în condiţii de proporţionalitate cu ponderea utilizării operelor muzicale gestionate de fiecare organism de gestiune din domeniu în totalul timpului de emisie, calculată după formula unică:

Rminimă = 9600 X P X (Nutilizator  : NRomânia), unde

9600 - este remuneraţia minimă în lei/an (solicitată în prezent unui radiodifuzor naţional);

P - este ponderea utilizării operelor muzicale gestionate de un organism de gestiune colectivă din domeniu în totalul timpului de emisie al emisiunilor utilizatorului, stabilită procentual;

Nutilizator - reprezintă numărul potenţialilor receptori ai emisiunilor postului utilizatorului; iar

NRomânia - este numărul potenţialilor receptori ai emisiunilor radio = populaţia României = 20.000.000.

6. Remuneraţia R calculată conform pct. 3 nu conţine TVA şi se plăteşte trimestrial organismelor de gestiune colectivă din domeniu, proporţional cu ponderea utilizării repertoriilor acestora în totalul timpului de emisie al radiodifuzorului, până la data de 26 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată.

Remuneraţia Rminimă prevăzută la pct. 5 nu conţine TVA şi se va plăti trimestrial, în cote egale, iar la sfârşitul fiecărui an fiscal se va regulariza cu remuneraţia anuală totală de plată datorată fiecărui organism de gestiune colectivă, calculată conform pct. nr. 3 de mai sus.

7. Utilizatorii vor transmite organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical un raport trimestrial cuprinzând, pentru fiecare post de radio, lista operelor muzicale utilizate zilnic, inclusiv operele muzicale utilizate în spoturile publicitare, cu menţionarea denumirii fiecărei opere muzicale utilizate, autorului fiecărei opere muzicale (compozitor, textier, aranjor), orei, datei şi duratei de radiodifuzare a fiecărei opere muzicale. Raportul va fi transmis în format scris şi electronic şi va fi însoţit de o adresă de înaintare, cuprinzând numărul total al operelor muzicale menţionate în raport, ştampilată şi semnată de reprezentantul legal al utilizatorului. Informaţiile cuprinse îh raport vor constitui baza de repartizare către titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale a remuneraţiilor astfel colectate de către organismele de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical. Raportul va fi transmis către organismul de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical, în termen de 15 zile de la încheierea lunii pentru care se face raportarea.

8. Pentru fiecare zi de întârziere la plată a remuneraţiei, utilizatorul datorează dobânda legală de la data scadenţei sau dobânda (penalitatea) stabilită prin negocieri directe cu organismele de gestiune colectivă ale căror repertorii se utilizează şi prevăzută în contractele-autorizaţie licenţă neexclusivă încheiate cu acestea.

9. La solicitarea scrisă a organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, în termen de 15 zile de la primirea acesteia, utilizatorul are obligaţia de a le comunica acestora copii de pe documentele financiar-contabile de sinteză pentru perioada solicitată, certificate de reprezentantul legal, care au stat la baza determinării bazei de calcul, cu obligativitatea păstrării confidenţialităţii de către părţi.

10. Gradul de utilizare a operelor muzicale de către posturile de radio va putea fi determinat de organismele de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale de autor din domeniul muzical, acestea fiind îndreptăţite să realizeze sau să comande terţilor monitorizări ale activităţii de radiodifuzare a utilizatorilor.

11. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismele de gestiune colectivă sau utilizatorii şi structurile asociative ale acestora vor putea solicita iniţierea unei noi proceduri de negociere şi înainte de împlinirea termenului de 3 ani.

 

ANEXA Nr. 2

 

Proiect propus de UCMR- ADA de modificare a Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 06/02/2007, prin Decizia nr. 432/2006 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

Metodologia privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 06/02/2007, prin Decizia nr. 432/2006 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se modifică după cum urmează:

I. Punctul 6 al metodologiei se modifică şi va avea următorul conţinut:

„6. Remuneraţia minimă lunară se determină potrivit tabelului următor:

 

Remuneraţie/lună

Număr locuitori în raza de emisie

Pondere muzică din timpul de emisie

până la 35%

35% ≤ 50%

50% ≤ 75%

peste 75%

până la 50.000

200

400

600

800

între 50.000 şi 150.000

300

500

700

900

între 150.000 şi 300.000

500

700

900

1100

între 300.000 şi 500.000

600

800

1100

1300

între 500.000 şi 1.500.000

800

1000

1200

1400

între 1.500.000 şi 4.000.000

1000

1200

1400

1600

între 4.000.000 şi 6.000.000

1400

1600

1800

2000

peste 6.000.000

2000

2500

3000

3500

 

II. Se completează metodologia cu un punct 61 cu următorul conţinut:

„61. Radiodifuzorului local sau regional îi revine obligaţia de a depune Sa organismul de gestiune colectivă, odată cu cererea de încheiere a autorizaţiei licenţă neexclusivă sau, după caz, de încheiere a actului adiţional la aceasta:

a) documente eliberate de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) care să menţioneze în mod exhaustiv localităţile şi judeţele în care postul de radio poate fi recepţionat de către public;

b) documente eliberate de către Institutul Naţional de Statistică din care să rezulte pentru fiecare localitate şi judeţ, în care postul de radio poate fi recepţionat, numărul de persoane reprezentând populaţia stabilă (recenzată) la ultimul recensământ.

În absenţa documentelor de la lit. a) şi b) remuneraţia minimă datorată de radiodifuzorul local sau regional este de 800 lei/lună/post de radio.

În cazul în care documentele emise de CNA nu indică în mod exhaustiv localităţile, dar indică în mod exhaustiv judeţul sau

judeţele în care postul poate fi recepţionat, va fi avută în vedere populaţia pentru acel/acele judeţ/judeţe aşa cum rezultă din înscrisurile menţionate la lit. b).”

III. Se completează metodologia cu un punct 62 cu următorul conţinut:

„62. Pentru a beneficia de prevederile pct. 6 şi respectiv 61, radiodifuzorii locali sau regionali trebuie să depună la UCMR- ADA o cerere de încheiere a autorizaţiei licenţă neexclusivă sau de încheiere a unui act adiţional la aceasta, pentru cele încheiate anterior, însoţită de documentele prevăzute la pct. 61 literele a) şi b).

Până la depunerea cererii însoţite de aceste documente remuneraţiile minime datorate de radiodifuzorii locali sau regionali este de 800 lei/lună/post de radio.”

Toate celelalte prevederi ale metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 06/02/2007, Decizia nr. 432/2006 a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor rămân nemodificate.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.