MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 626/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 626         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 18 august 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 436 din 9 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (1) lit. a) şi d) din Codul penal şi ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

149. - Ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare privind aprobarea cerinţelor de autorizare a activităţii de manipulare şi extinderii limitelor autorizaţiilor de manipulare a instalaţiilor radiologice

 

1.828. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 „Plăţi pentru agromediu şi climă”, 11 „Agricultura ecologică” şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, prevăzute în PNDR 2014- 2020, şi pentru măsura 214 „Plăţi de agromediu”, prevăzută în PNDR 2007-2013, precum şi pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţă

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr.436

din 9 iunie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (1) lit. a) şi d) din Codul penal şi ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Cristina Teodora Pop - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Iuliana Nedelcu.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 lit. a) din Codul penal, excepţie ridicată de Isai Nistor Faur în Dosarul nr. 7.864/108/2013 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia penală şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 1.287D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul penal. Se susţine că aceasta este neîntemeiată, deoarece art. 3 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind dreptul la alegeri libere, invocat de autorul excepţiei, nu exclude reglementarea de către statele membre a unor restricţii ale drepturilor electorale, cu condiţia existenţei unei proporţionalităţi, precum şi a unei legături clare între această sancţiune aplicată şi comportamentul persoanei sancţionate. Se face trimitere la Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului din 6 ianuarie 2011, pronunţată în Cauza Paksas împotriva Lituaniei, paragraful 96.

4. Cu privire la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (1) lit. d) din Codul penal şi ale Legii nr. 254/2013, excepţie ridicată direct în faţa Curţii Constituţionale, se arată că aceasta este inadmisibilă, întrucât nu respectă exigenţele impuse de prevederile art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Decizia penală nr. 677/A din 4 septembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 7.864/108/2013, Curtea de Apel Timişoara - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 66 lit. a) din Codul penal, excepţie ridicată de Isai Nistor Faur într-o cauză având ca obiect stabilirea vinovăţiei inculpatului sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de viol.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că dispoziţiile art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul penal, prin interzicerea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, ca pedeapsă complementară, încalcă dreptul la alegeri libere, consacrat prin art. 3 din Protocolul nr. 1 la Convenţie, şi, prin aceasta, prevederile art. 11 şi art. 20 din Constituţie. Se mai susţine că dispoziţiile art. 66 alin. (1) lit. d) din Codul penal contravin prevederilor art. 14 din Convenţie, art. 3 din Protocolul nr. 1 la Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 12 la aceeaşi Convenţie, precum şi că prevederile Legii nr. 254/2013 încalcă dispoziţiile art. 1, 11, 16, 20, 21 şi 24 din Constituţie şi art. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14 şi 17 din Convenţie, fără a fi însă aduse argumente în susţinerea acestei excepţii de neconstituţionalitate.

7. Curtea de Apel Timişoara - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că faptul că inculpatul, ca urmare a săvârşirii infracţiunilor de viol, este considerat nedemn de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice nu îi încalcă acestuia dreptul reglementat la art. 3 din Protocolul nr. 1 la Convenţie. Se subliniază că pentru exercitarea acestui drept este necesară o conduită morală ireproşabilă.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.

9. Guvernul arată că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Se arată că prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul penal reprezintă opţiunea legiuitorului, care, în acord cu politica sa penală, a considerat ca, pentru o perioadă determinată de timp, să interzică exercitarea dreptului prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul penal, ca pedeapsă complementară, fără a încălca, în acest fel, drepturile constituţionale ale persoanei condamnate. Se arată că textul criticat este în acord cu dispoziţiile art. 53 din Legea fundamentală.

10. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

11. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

12. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie, potrivit actului de sesizare, dispoziţiile art. 66 lit. a) din Codul penal. Din analiza excepţiei de neconstituţionalitate, aşa cum aceasta a fost invocată în faţa Curţii de Apel Timişoara - Secţia penală, Curtea constată că, în realitate, sunt criticate prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul penal. De asemenea, Curtea reţine că prin Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 3.025 din 22 mai 2015, autorul excepţiei a invocat, direct în faţa instanţei de contencios constituţional, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 66 alin. (1) lit. d) din Codul penal şi ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 14 august 2013. Astfel, Curtea reţine ca obiect al prezentei excepţii de neconstituţionalitate dispoziţiile art. 66 alin. (1) lit. a) şi d) din Codul penal şi ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) şi d) din Codul penal au următorul cuprins: „Pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi:

a) dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; [...]

d) dreptul de a alege.

13. Se susţine că textele criticate încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 referitor la statul român, art. 11 cu privire la dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 cu privire la accesul liber la justiţie şi art. 24 referitor la dreptul la apărare, precum şi prevederile art. 1 privind obligaţia de a respecta drepturile omului, art. 3 cu privire la interzicerea torturii, art. 4 referitor la interzicerea sclaviei şi a muncii forţate, art. 5 cu privire la dreptul la libertate şi la siguranţă, art. 6 privind dreptul la un proces echitabil, art. 8 referitor la dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, art. 9 cu privire la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie, art. 13 privind dreptul la un recurs efectiv, art. 14 referitor la interzicerea discriminării şi art. 17 cu privire la interzicerea abuzului de drept din Convenţie şi art. 3 din Protocolul nr. 1 la Convenţie referitor la dreptul la alegeri libere.

14. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că, potrivit cap. I al titlului III al Părţii generale a Codului penal, categoriile de pedepse ce pot fi aplicate sunt pedepsele principale, pedepsele accesorii şi pedepsele complementare. Potrivit art. 55 din Codul penal, pedepsele complementare sunt interzicerea exercitării unor drepturi, degradarea militară şi publicarea hotărârii de condamnare.

15. Pedepsele complementare sunt pedepse reglementate în scopul de a întregi efectele pedepselor principale, putând fi dispuse pentru perioade între unu şi 5 ani, conform art. 66 alin. (1) din Codul penal. Pedepsele complementare se aplică de către instanţele judecătoreşti numai pe lângă pedepsele principale şi îndeplinesc, alături de pedepsele principale, funcţiile de constrângere, de reeducare şi de prevenire a săvârşirii de noi infracţiuni. Astfel, pedepsele complementare completează represiunea instituită prin pedepsele principale.

16. Conţinutul pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi este reglementat la art. 66 din Codul penal, potrivit căruia pedeapsa constă în interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a unuia sau mai multora dintre următoarele drepturi: dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice; dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat; dreptul străinului de a se afla pe teritoriul României; dreptul de a alege; drepturile părinteşti; dreptul de a fi tutore sau curator; dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii; dreptul de a deţine, purta şi folosi orice categorie de arme; dreptul de a conduce anumite categorii de vehicule stabilite de instanţă; dreptul de a părăsi teritoriul României; dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public; dreptul de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă; dreptul de a se afla în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice, stabilite de instanţă; dreptul de a comunica cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu persoanele cu care a comis infracţiunea sau cu alte persoane, stabilite de instanţă, ori de a se apropia de acestea; şi dreptul de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima desfăşoară activităţi sociale, în condiţiile stabilite de instanţa judecătorească.

17. Exigenţele cuprinse în art. 3 din Protocolul nr. 1 la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale privind dreptul la alegeri libere sunt reglementate în legislaţia naţională, la nivel constituţional, la art. 36 şi art. 37 din Legea fundamentală, referitoare la dreptul de vot şi, respectiv, la dreptul de a fi ales, texte care, în temeiul art. 20 alin. (1) din Constituţie, se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte.

18. Dreptul de vot este reglementat prin art. 36 alin. (1) din Constituţie, fiind un drept exclusiv politic care caracterizează, din acest punct de vedere, statutul juridic al cetăţeanului român. Pentru a beneficia de acest drept, cetăţeanul român trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani, până în ziua alegerilor inclusiv. Alin. (2) al aceluiaşi art. 36 arată însă că nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale,

19. Dreptul de a fi ales este un drept fundamental, reglementat la art. 37 din Constituţie, făcând parte, totodată, din categoria drepturilor electorale. Alin. (1) al acestui articol prevede dreptul de a fi ales pentru toţi cetăţenii cu drept de vot care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (3) din Legea fundamentală, - respectiv să aibă cetăţenie română şi domiciliul în ţară şi să îndeplinească condiţiile prevăzuta do lege pentru a ocupa o funcţie sau demnitate civilă sau militară - dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituţie. Conform normei constituţionale de la art. 37 alin. (2), candidaţii trebuie să îndeplinească, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României.

20. Din interpretarea coroborată a art. 16 alin. (3), art. 36 şi art. 37 din Constituţie, Curtea reţine că cetăţeanul român căruia îi este interzis dreptul de a fi ales, conform art. 37 din Legea fondamentală, îi este interzis dreptul de a ocupa o funcţie sau o demnitate publică, civilă sau militară, potrivit art. 16 alin. (3) din Constituţie. Pentru acest motiv, dispoziţiile art. 66 alin. (3) din Codul penal prevăd dispunerea cumulativă a interzicerii exercitării drepturilor prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din acelaşi cod. Dispunerea pedepselor complementare prevăzute la art. 66 alin. (1) lit. a) şi b) din Codul penal nu are nicio consecinţă asupra dreptului la vot, reglementat la art. 36 din Legea fundamentală. Dreptul la vot se pierde doar prin interzicerea dreptului de a alege, prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. d) din Codul penal. În schimb, dispunerea pedepsei complementare a interzicerii dreptului de a alege are consecinţe directe asupra dreptului persoanei de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice ale funcţii publice, prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul penal, sau asupra dreptului persoanei de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, prevăzut la art. 66 alin. (1) lit. b) din Codul penal, întrucât Legea fundamentală, respectiv art. 37 alin. (1) teza întâi din Constituţie, prevede expres că pot fi aleşi doar cetăţenii cu drept de vot, deci al cărui drept de a alege nu a fost interzis printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

21. Prin urmare, Curtea reţine că, în cazul dreptului de vot, reglementat la art. 36 alin. (2) din Constituţie, Legea fundamentală prevede expres pierderea acestui drept prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive. În schimb, în cazul dreptului de a fi ales, dispoziţiile art. 37 alin. (1) din Constituţie condiţionează acest drept de îndeplinirea condiţiilor prevăzute prin norma constituţională de la art. 16 alin. (3), care, la rândul său, face trimitere la „condiţiile legii” atunci când reglementează dreptul de a ocupa funcţii şi demnităţi publice, civile sau militare. Acestei trimiteri generice îi este subsumată inclusiv legea penală, prin urmare şi dispoziţiile art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul penal, invocate în prezenta cauză.

22. Având în vedere argumentele mai sus arătate, Curtea nu poate reţine încălcarea, prin dispoziţiile art. 66 alin, (1) lit. a) din Codul penal, a prevederilor constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul de a fi ales, întrucât, în contextul juridic analizat, textul criticat reprezintă o aplicare în domeniul dreptului penal a prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (3). În acest sens, Curtea constată că norma constituţională consacrată de art. 37 alin. (1), cu trimitere expresă la art. 16 alin. (3) din Constituţie, care prevede printre condiţiile de ocupare a funcţiilor şi demnităţilor publice, civile sau militare, îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege, inclusiv legea penală, dă dreptul legiuitorului de a stabili conţinutul şi limitele dreptului cetăţeanului de a fi ales, având în vedere scopul acestui drept, precum şi interesul general care trebuie protejat. Interzicerea exercitării dreptului de a fi ales, ca pedeapsă complementară aplicată ca urmare a stabilirii vinovăţiei persoanei în săvârşirea unei fapte penale, se circumscrie marjei de apreciere a legiuitorului în această materie, fiind o măsură adecvată, necesară şi proporţională cu scopul legitim urmărit, respectiv înlăturarea posibilităţii ocupării unor funcţii sau demnităţi publice de către persoane condamnate pentru săvârşirea de infracţiuni.

23. În ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 66 alin. (1) lit. d) din Codul penal şi ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, Curtea constată că invocarea în susţinerea excepţiei a unor dispoziţii constituţionale direct în faţa Curţii, şi nu în faţa instanţei de judecată, contravine art. 10 alin. (2) şi art. 29 alin. (1)-(4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, întrucât cadrul procesual specific excepţiei de neconstituţionalitate rezultă din încheierea de sesizare şi din motivarea scrisă a autorului, iar aceasta din urmă nu poate fi completată în faţa Curţii Constituţionale cu elemente noi, ce nu au fost puse în discuţia părţilor în faţa instanţei de judecată. În acest sens sunt şi cele statuate de către Curtea Constituţională şi prin Decizia nr. 1.313 din 4 octombrie 2011, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 12 din 6 ianuarie 2012, Decizia nr. 63 din 25 ianuarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 14 februarie 2007, şi Decizia nr. 517 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 2 iunie 2008.

24. Pentru aceste considerente, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 66 alin. (1) lit. d) din Codul penal şi ale Legii nr. 254/2013 urmează a fi respinsă ca inadmisibilă.

25, Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin, (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Isai Nistor Faur în Dosarul nr. 7.864/108/2013 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia penală şi constată că prevederile art. 66 alin. (1) lit. a) din Codul penal sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

2. Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 66 alin. (1) lit. d) din Codul penal şi ale Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, excepţie ridicată de Isai Nistor Faur în Dosarul nr. 7.864/108/2013 al Curţii de Apel Timişoara - Secţia penală.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Timişoara - Secţia penală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 9 iunie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Cristina Teodora Pop

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind aprobarea cerinţelor de autorizare a activităţii de manipulare şi extinderii limitelor autorizaţiilor de manipulare a instalaţiilor radiologice

 

Luând în considerare Referatul nr. 1.557 din 27 martie 2015,

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (7) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere art. 2 şi 8 din Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:

Art. 1. - În vederea eliberării autorizaţiei de manipulare pentru activitatea de instalare-montare, întreţinere, verificare, reparare, dezmembrare la instalaţiile radiologice fabricate cu peste 25 de ani în urmă, faţă de momentul înregistrării cererii de autorizare de manipulare, pentru care solicitanţii nu pot face dovada pregătirii profesionale pentru activitatea de service, la producător sau la un organism recunoscut de acesta, este necesar ca aceştia să poată demonstra:

a) existenţa unei cereri de autorizare/extindere a limitelor autorizaţiei de manipulare a titularului de autorizaţie, adresată Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare;

b) transmiterea documentelor care să ateste că titularul de autorizaţie dispune de:

- manualele şi procedurile de întreţinere şi verificare pentru fiecare model de instalaţie radiologică pentru care se solicită autorizarea;

- instrumente, aparate, dispozitive şi fantome necesare pentru efectuarea testelor de acceptanţă;

- capabilitatea tehnică de a efectua instalarea-montarea, întreţinerea, verificarea şi repararea instalaţiilor radiologice respective, prin prezentarea încadrării cu personal de înaltă calificare şi experienţă în activitatea de service pentru aparatura radiologică;

- modelele buletinelor de verificare a stării tehnice a instalaţiilor radiologice ce urmează a fi emise astfel încât să rezulte îndeplinirea criteriilor de acceptabilitate conform normelor în vigoare.

Art. 2. - În vederea eliberării autorizaţiei de manipulare pentru activităţile de întreţinere şi verificare a instalaţiilor radiologice fabricate sub 25 de ani, faţă de momentul înregistrării cererii de autorizare de manipulare, pentru care solicitanţii nu pot face dovada pregătirii profesionale pentru activitatea de service, la producător sau la un organism recunoscut de acesta, este necesar ca aceştia să poată demonstra cerinţele formulate la art. 1.

Art. 3. - În vederea eliberării autorizaţiei de manipulare pentru activităţile de instalare-montare, reparare, cât şi pentru efectuarea testelor de acceptanţă ale instalaţiilor radiologice fabricate sub 25 de ani, faţă de momentul înregistrării cererii de autorizare de manipulare, este necesar ca solicitanţii de autorizaţie să demonstreze asigurarea pregătirii profesionale specifice la producător sau la un organism recunoscut de acesta, precum şi existenţa licenţelor pentru utilizarea pachetelor software pentru service, furnizate de producător.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J, şi intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare,

Gabril Petre

 

Bucureşti, 5 august 2015.

Nr. 149.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 10 Plăţi pentru agromediu şi climă”, 11 Agricultura ecologică” şi 13 Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, prevăzute în PNDR 2014-2020, şi pentru măsura 214 Plăţi de agromediu”, prevăzută în PNDR 2007-2013, precum şi pentru aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţă

 

În conformitate cu Referatul comun de aprobare nr. 26.949 din 22 iulie 2015 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA),

în baza prevederilor:

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR 2007-2013), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015)3.508 din 26 mai 2015;

- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/747 al Comisiei din 11 mai 2015 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor cererii unice sau ale cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2015;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 1 din Acordul de delegare pentru implementarea prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 nr. P107/2015, încheiat la data de 24 mai 2015 între AFIR şi APIA, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şt funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Pentru cererile de plată depuse de fermieri aferente măsurilor 10 „Plăţi pentru agromediu şi climă”, 11 .Agricultura ecologică” şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, aferente Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, şi măsurii 214 „Plăţi de agromediu”, pentru angajamentele în derulare din programarea 2007-2013, precum şi pentru ecocondiţionalitate aplicabilă măsurilor 10,11,13,214 (plăţi de agromediu în derulare) şi schemelor de sprijin pe suprafaţă (schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS, ajutoare naţionale tranzitorii - ANT pentru culturile amplasate în teren arabil, în pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană) se aprobă sistemele de sancţiuni specifice, după cum urmează:

a) Sistemul de sancţiuni pentru măsura 10 „Plăţi pentru agromediu şi climă”, prevăzut în anexa nr. 1.

b) Sistemul de sancţiuni pentru măsura 11 „Agricultura ecologică”, prevăzut în anexa nr. 2.

c) Sistemul de sancţiuni pentru măsura 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cil constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, prevăzut în anexa nr. 3.

d) Sistemul de sancţiuni pentru măsura 214 „Plăţi de agromediu” - angajamente în derulare din programarea 2007-2013, prevăzut în anexa nr. 4.

e) Sistemul de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil măsurilor 10 „Plăţi pentru agromediu şi climă”, 11 „Agricultura ecologică” şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, 214 „Plăţi de agromediu” - angajamente în derulare din programarea 2007-2013, precum şi schemelor de sprijin pe suprafaţă (schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS, ajutoare naţionale tranzitorii - ANT, pentru culturile amplasate în teren arabil, în pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană), prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 2. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Turtoi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 august 2015.

Nr. 1.828.

 

ANEXA Nr. 1

 

Sistemul de sancţiuni pentru măsura 10 Plăţi pentru agromediu şi climă”

 

Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurii 10 „Plăţi pentru agro-mediu şi climă” depuse de fermieri pentru campania 2015, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:

- neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a fermierului:

- intenţia presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.

Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A două repetiţie este considerată intenţie (prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la supradeclarare);

- amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;

- durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;

- repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare îh ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;

- gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.

Definiţii:

- grupă de culturi (grup de plată) - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării oricărei alte scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin pe suprafaţă, îh cazul căreia este aplicabilă o rată a ajutorului sau a sprijinului diferită;

- animal declarat - animalul care face obiectul unui angajament pentru pachetul 8;

- animal determinat - acel animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de angajamentele pachetului 8.

Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

 

A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor/efectivelor de animale;

B. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale şi a cerinţelor specifice;

C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;

D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;

E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;

F. sancţiuni suplimentare.

 

Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

Angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în caz de circumstanţe excepţionale şi deces. Pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţa majoră sau circumstanţe excepţionale, fermierul nu va primi plata compensatorie şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.

Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:

- decesul beneficiarului;

- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

- o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor - pentru pachetele 1-7

a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.

b) Dacă în ceea ce priveşte o grupă de culturi, suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.

c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi în cauză.

d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupa de culturi în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumul ajutorului sau sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.

Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor de animale - pentru pachetul 8

Sancţiunile de supradeclarare pentru măsurile de sprijin legate de animale se calculează pe baza efectivului de animale

declarat în cererea unică de plată şi a efectivului de animale determinat, pentru fiecare specie de animal. Dacă efectivul de animale declarat în cererea de sprijin depăşeşte efectivul de animale determinat, sprijinul se calculează în baza efectivului de animale determinat.

a) în cazul în care neconformităţile vizează maximum 3 animale, iar efectivul de animale declarat în cererea unică de plată depăşeşte efectivul de animale determinat, cuantumul sprijinului acordat se reduce cu un procentaj stabilit ca raport dintre de efectivul de animale declarat în cererea de sprijin pentru care s-au constatat neconformităţi şi efectivul de animale determinat pentru respectiva măsură de sprijin, numit în continuare „procentaj stabilit”.

b) în cazul în care neconformităţile se referă la mai mult de 3 animale, cuantumul sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul măsurii de sprijin se va reduce cu „procentajul stabilit” dacă acest procentaj nu depăşeşte 10%.

c) în cazul în care neconformităţile se referă la mai mult de 3 animale, cuantumul sprijinului la care are dreptul beneficiarul în cadrul măsurii de sprijin se va reduce cu de două ori „procentajul stabilit” dacă acest procentaj este mai mare de 10%, dar maximum 20%.

d) Dacă „procentajul stabilit” depăşeşte 20% nu se acordă sprijin pentru respectiva măsură de sprijin pentru anul în cauză.

e) Dacă „procentajul stabilit” depăşeşte 50% nu se acordă sprijin pentru respectiva măsură de sprijin pentru anul în cauză. Mai mult, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde diferenţei dintre numărul animalelor declarate şi numărul animalelor determinate.

B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor:

 

Codul sancţiunii

Tipul sancţiunii

1

Se aplică o sancţiune de 10% din valoarea sprijinului pe pachet* pe anul respectiv de angajament.

2

Se aplică o sancţiune de 20% din valoarea sprijinului pe pachet* pe anul respectiv de angajament.

3

Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet* pe anul respectiv de angajament.

4

Se aplică o sancţiune de 75% din valoarea sprijinului pe pachet* pe anul respectiv de angajament.

5

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe pachet*, fermierul fiind exclus de la pachet pe anul respectiv.

6

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe pachet*, fermierul fiind exclus de la pachet pe anul respectiv, iar, în plus, acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori).

7

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, fermierul fiind exclus de la toată măsura pe anul respectiv, iar, în plus, acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul* respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori).

8

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, fermierul fiind exclus de la plată de la toată măsura pe anul respectiv şi, în plus, pentru anul următor pe toată măsura. Fermierul returnează toţi banii primiţi pe pachetul* respectiv până la acel moment; în acest caz, se consideră că intenţionat fermierul nu a respectat condiţiile.


* În cazul pachetelor 2, 3 şi 6 sancţiunea se aplică pe variantă. În cazul pachetului 8 sancţiunea se aplică pe specie.

 

Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu: 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).

Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unei variante de pachet/subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, fermierului i se aplică pe varianta respectivă cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte. Pentru mai multe încălcări ale cerinţelor de bază relevante în cursul aceleiaşi campanii pentru suprafeţele care nu se află sub angajament se aplică o singură dată sancţiunea prevăzută.

În cazul nivelelor 6, 7 şi 8 ale sancţiunilor pentru nerespectarea criteriilor specifice, recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Pachetul 2 se poate aplica doar opţional adăugat la pachetul 1. Aceasta nu înseamnă însă că sancţiunile sunt corelate în vreun fel între cele două pachete. Încălcarea pachetului 2 care ar conduce la aplicarea unei sancţiuni sau excluderi de la plată pe anul respectiv de la acest pachet nu înseamnă că acest lucru are implicaţii în plata pachetului 1. Doar în cazul în care fermierul încalcă grav, intenţionat şi în mod repetat pachetul 2 va fi exclus de la plată şi pentru celelalte pachete de agromediu.

La stabilirea nivelul sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea şi durata (persistenţa) neconformităţilor.

În cazul angajamentelor multianuale, reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv.

Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor pentru Pi-P7:

 

Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Condiţii de eligibilitate

Indicator

(modalitatea de control)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

1

2

3

4

Parcelele agricole solicitate sunt situate în zonele eligibile delimitate în Program la nivel de UAT pentru pachetele 1,2, 3, 5, 6 şi 7 şi pe terenurile arabile situate pe întreg teritoriul naţional pentru pachetul 4.

Control administrativ în IACS şi LPIS

-

Nu se permite deschiderea angajamentului pe parcela care nu îndeplineşte această condiţie.

Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul pe parcela respectivă se închide, aceasta este exclusă de la plată în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare

Angajamentele în cadrul pachetelor 1,2, 3. 6 şi 7 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.

Control administrativ în IACS şi LPIS Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

-

Este exclusă de la plată parcela pe care nu se menţine angajamentul pe întreaga perioadă şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Angajamentele încheiate pentru pachetele 4 şi 5 sunt condiţionate de menţinerea valorii suprafeţei pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se aplică cerinţele putând fi schimbate de la un an la altul.

Control administrativ în IACS şi LPIS Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

-

Plata se acordă pentru suprafaţa diminuată, se aplică sancţiuni de supradeclarare pentru campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare pentru diferenţa dintre suprafaţa angajată şi suprafaţa diminuată.

Suprafaţa agricolă pentru care se solicită deschiderea angajamentului este localizată pe teritoriul României, identificabilă în IACS, situată în zonele eligibile şi având o categorie de utilizare eligibilă.

Control administrativ în Sistemul integrat de administrare şi control (IACS) şi LPIS Control pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru stabilirea categoriei de utilizare a terenului)

-

Nu se permite deschiderea angajamentului. Este exclus de la plată beneficiarul/parcela care nu îndeplineşte această condiţie.

Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată beneficiarul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Suprafaţa minimă a fermei deţinută de beneficiar este de 1 ha.

Pachetele 4 şi 7 se pot aplica pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme.

Pentru pachetul 5 suprafaţa arabilă deţinută de fermier este mai mică de 10 ha.

Control administrativ în Sistemul integrat de administrare şi control (IACS) şi Sistemul de identificare a parcelelor agricole (LPIS) şi vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru măsurarea suprafeţelor)

-

Nu se permite deschiderea angajamentului.

Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată fermierul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

 

 

-

Pentru pachetele 4 şi 7 - dacă suprafaţa determinată este mai mare de 80% din suprafaţa de teren arabil al fermei, plata se limitează la maximum 80% din suprafaţa determinată de teren arabil.

Dacă pe parcursul derulării angajamentului suprafaţa angajată se micşorează, se recuperează sumele primite anterior pe diferenţa de suprafaţă cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Parcela minimă eligibilă este de 0,3 ha.

Control administrativ în IACS şi LPIS şi vizită pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru măsurarea suprafeţelor)

-

Nu se permite deschiderea angajamentului pe parcela care nu îndeplineşte această condiţie. Este exclusă de la plată parcela care nu îndeplineşte această condiţie.

Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul pe parcela respectivă se închide, este exclusă de la plată parcela care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Semnarea şi menţinerea angajamentului pe o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării**)

Control administrativ în primul an

-

Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu a fost semnat angajamentul. Se exclude de la plată fermierul care nu îşi menţine angajamentul pe 5 ani cu recuperarea sumelor plătite până în acel moment cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare Angajamentul se închide.

- Beneficiarul se angajează să respecte cerinţele de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme.

- Beneficiarul se angajează să respecte cerinţele specifice pachetelor de agromediu pentru care aplică.

- Beneficiarul se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agromediu (de bază la nivelul întregii ferme şi specifice la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).

Control administrativ în primul an

-

Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu au fost semnate angajamentele de respectare a condiţiilor de eligibilitate.

 

Cerinţe de bază relevante, obligatorii pe suprafaţa întregii ferme, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Standarde obligatorii relevante (GAEC şi/sau SMR)

Cerinţe obligatorii

Se aplică următoarelor pachete

GAEC 3

- Fermierii au obligaţia de a nu deversa direct sau descărca pe teren produse ce conţin substanţe periculoase.

P1,P3, P6, P7

GAEC 4

- Pentru acoperirea minimă a solului, pe timpul iernii terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală a fermei.

P4, P7

GAEC 5

- Fermierii au obligaţia să menţină terasele existente la data de 1 ianuarie 2007.

P1, P2, P3, P4, P6, P7

GAEC 6

- Pentru menţinerea nivelului de materie organică din sol, fermierii trebuie să aibă în vedere să nu cultive floarea-soarelui pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv şi să nu incendieze miriştile arabile.

P4, P7

 

SMR 1

- Fermierii trebuie să dispună de capacităţi de depozitare a gunoiului de grajd.

- Se vor respecta perioadele de aplicare a fertilizanţilor chimici şi calendarul de interdicţie.

- Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot depăşi 170 kg azot/ha/an (pentru > 170 kg N este obligatoriu studiul agrochimie).

- Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.

- Nu se vor aplica îngrăşăminte pe fâşiile de protecţie a apelor.

- Fermierii trebuie să deţină actele de reglementare în domeniul protecţiei mediului şi/sau gospodăririi apelor (dacă este cazul).

P1, P3, PA, P5, P6, P7

 

SMR 2

- Fermierul trebuie să respecte planul de management al SPA (zone reprezentative pentru speciile prioritare de păsări sălbatice).

- Fermierul trebuie să urmeze procedura EIA/SEA evaluării adecvate pentru autorizarea activităţilor desfăşurate în SPA.

- Sunt interzise uciderea sau capturarea intenţionată a păsărilor sălbatice, distrugerea cuiburilor, culegerea ouălor, arderea vegetaţiei, tăierea arborilor/pâlcurilor arbustive şi a perdelelor agroforestiere sau schimbări în folosinţa terenurilor şi în cursul apelor.

P1, P3, P6, P7

 

SMR 10

- Fermierul trebuie să utilizeze numai PPP omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.

- Fermierul nu trebuie să aplice tratamente cu PPP în zonele de protecţie a apelor şi în alte zone protejate.

- Fermierul nu trebuie să utilizeze fără autorizaţie PPP clasificate ca foarte toxice (T+) şi toxice (T).

P1, P3, P6, P7

 

 

Respectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor

Cerinţe minime pentru îngrăşăminte şi pesticide

Se aplică următoarelor pachete

- Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului sănătăţii nr. 94/1.378/1.071/2010

P1, P3, P4, P6

- Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare - Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004, CU modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 4/1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

P1, P3, P6, P7

- Îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.

P1, P3, P4, P5, P6, P7

- Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.

P1, P3, P4, P5, P6, P7

- Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.

Respectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime

P1, P3, P4, P5, P6, P7

Activităţi minime

Se aplică următoarelor pachete

- Efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvata pentru păşunat sau pentru cultivare pe pajiştile permanente prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor.

- În cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat, activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează (fac excepţie de la această prevedere suprafeţele de pajişti permanente care fac obiectul angajamentelor multianuale aflate în derulare în cadrul măsurii 214 - Plăţi de agromediu” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013).

P1, P2. P3, P6

- Efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare, pe terenul arabil, prin îndepărtarea vegetaţiei prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puţin o dată pe an.

P4, P5, P7

Cerinţe de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme

Indicator

(modalitatea da control)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Respectarea standardelor obligatorii relevante

(GAEC şi/sau SMR)

Respectarea standardelor obligatorii relevante (GAEC şi/sau SMR), care se verifică la nivel de parcelă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau a selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pe o parcelă care se află sub angajament

Parcela se respinge la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare şi sancţiuni pentru nerespectarea standardelor relevante (GAEC/SMR) specifice fiecărui pachet, conform anexei nr. 5 la ordin - Sistemul de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau a selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pe alte parcele decât cele aflate sub angajament

Se sancţionează conform anexei nr. 5 la ordin - Sistemul de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate

Respectarea standardelor obligatorii relevante (GAEC şi/sau SMR), care se verifică la nivel de exploataţie

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau a selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea standardelor obligatorii relevante

Beneficiarul este exclus de la pachet/variantă pe anul respectiv. Angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare şi sancţiuni pentru nerespectarea standardelor relevante (GAEC/SMR), conform anexei nr. 5 la ordin pentru restul parcelelor deţinute. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Respectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe o parcelă care se află sub angajament

Parcela se respinge de la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare.

Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe alte parcele decât cele aflate sub angajament

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet/variantă pe anul respectiv de angajament.

Respectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor prevăzute de legislaţia naţională

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau a selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea

Parcela se respinge la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică

Cerinţe de bază relevante pe suprafaţa întregii ferme

Indicator (modalitatea de contrai)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

 

 

 

Îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor pe o parcelă care se află sub angajament

sancţiuni de supradeclarare.

Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau a selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea

îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor pe alte parcele decât cele aflate sub angajament

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet/variantă pe anul respectiv de angajament.

Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PND R 2014-2020

Cerinţe specifice angajamentelor

Indicator

(modalitatea de control)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Pachetul 1

Pajişti cu înaltă valoare naturală

Utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau a selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha).

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Cositul poate începe doar după data de 1 iulie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m) sau după data de 15 iunie (pentru terenurile situate în UAT cu altitudini medii mai mici de 600 m).

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM/ha.

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (altele decât cele aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Control administrativ

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30%din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

 

Pachetul 2

Practici agricole tradiţionale

Varianta 2.1 - lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe

Poate fi aplicat doar adiţional la pachetul 1.

Cererea de plată

 

Este exclus de la pachetul 2, dacă nu optează şi pentru pachetul 1

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor tradiţionale aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Varianta 2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe

Poate fi aplicat doar adiţional la pachetul 1.

Cererea de plată

 

Este exclus de la pachetul 2, dacă nu optează şi pentru pachetul 1.

Cositul se poate efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (utilaje cu lamă scurtă şi viteză mică de deplasare), fiind interzisă utilizarea utilajelor grele.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Cerinţe specifice pentru ambele variante ale pachetului 2

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (altele decât cele aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Control

administrativ/Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30%din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei

pe parcele a căror

suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

 

Pachetul 3

Pajişti importante pentru păsări

Sub pachetul 3.1 Crex crex

 

Varianta 3.1.1 - lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex

 

Varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Crex crex

Cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM/ha.

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală (pentru varianta 3.1.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lamă scurtă şi viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.1.2).

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mal mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Subpachetul 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus

 

Varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus

 

Varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus

Cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM/ha.

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală (pentru varianta 3.2.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lamă scurtă şi viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 3.2.2).

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţă totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Cerinţe specifice pentru ambele subpachete 3.1 şi 3.2

Utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau al selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 40 kg N s.a./ha (1 UVM/ha).

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

O bandă  necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele (poate fi cosită după 1 septembrie).

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (altele decât cele aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

 

Pachetul 4***)****)*****)

Culturi verzi - pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil

Semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la 30 septembrie, utilizându-se: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion). Semănarea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 1.08-30.09. În cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia de a notifica cu privire la acest aspect în termen de 10 zile de la înfiinţare, dar nu mai târziu de 30.09, în caz contrar fiind exclusă de la plată suprafaţa respectivă.

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură, pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de semănare

sau nu a semănat nicio cultură, pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură, pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

5

Nerespectarea cerinţei - fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi, pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

2

Nerespectarea cerinţei - fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi, pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei - fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi, pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Repetiţie

3/4/5/6

Intenţie

8

Utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă, doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau al selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la 31 martie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol în perioada 15.02-31.03. În cazul în care fermierul nu poate să încorporeze în sol biomasa formată în perioada 15 februarie-31 martie, din cauza condiţiilor climatice nefavorabile (zăpadă sau băltirea apei), acesta are obligaţia de a notifica APIA cu privire la acest aspect până cel târziu la data de 31 martie şi de a încorpora biomasa formată imediat ce condiţiile climatice îi vor permite, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie.

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este între 30%-60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este între 30%-66% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aliată sub angajament.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Control administrativ

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

 

Pachetul 5****)

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice

Pentru fiecare cultură de primăvară (porumb, sorg, floarea-soarelui, soia) angajată pe suprafaţa cultivată, se vor utiliza concomitent, în proporţii egale (±10%) din suprafaţa aflată sub angajament, cel puţin 2 hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite (timpuriu sau semi-timpuriu şi semitardivi sau tardivi).

Control administrativ

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei (fermierul a respectat plantele utilizate drept culturi de primăvară cu hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite, dar nu le-a cultivat în proporţii egale, cu depăşirea unui procent mai mare de 10% şi mai mic de 20%.

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul a respectat plantele utilizate drept culturi de primăvară cu hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite, dar nu le-a cultivat în proporţii egale, cu depăşirea unui procent mai mare de 20% şi mai mic de 30%.

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul a respectat plantele utilizate drept culturi de primăvară cu hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite, dar nu le-a cultivat în proporţii egale, cu depăşirea unui procent mai mare de 30%.

4

 

Nerespectarea cerinţei (fermierul a semănat fără a respecta plantele utilizate drept culturi de primăvară sau hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite, pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

3

 

Nerespectarea cerinţei (fermierul a semănat fără a respecta plantele utilizate drept culturi de primăvară sau hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite, pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

4

 

Nerespectarea cerinţei (fermierul a semănat fără a respecta plantele utilizate drept culturi de primăvară sau hibrizi/soiuri cu precocităţi diferite, pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament.

5

 

Repetiţie

3/475/6

 

Intenţie

8

 

Fermierii care încheie angajamente vor trebui să asigure rotaţia culturilor, astfel încât în 2 ani consecutivi să utilizeze minimum 3 culturi diferite din cele 4 eligibile (porumb, sorg, floarea-soarelui, soia).

Control administrativ

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a asigurat rotaţia culturilor în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului).

2

 

Repetiţie

3

 

Intenţie

5

 

Utilizarea metodelor de lucrare minimă a solului

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3

(minimum tillage), fiind interzis aratul

Repetiţie

4

suprafeţelor angajate.

Intenţie

8

Aplicarea gunoiului de grajd sub formă compostată (cantitatea maximă de gunoi de grajd care se aplică pe teren trebuie să fie în acord cu Standardele privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe teren agricol definite în Codul de bune practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi).

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (altele decât cele aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Control administrativ

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

 

Pachetul 6

Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

 

Varianta 6.1 - lucrări manuale pentru pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

 

Varianta 6.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti importante pentru fluturi

(Maculinea sp.)

Utilizarea fertilizanţilor chimici şi a pesticidelor este interzisă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau al selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum

40 kg. N s.a./ha.

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Cositul poate începe doar după data de 25 august.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală (pentru varianta 6.1) sau lucrările se pot efectua cu utilaje mecanizate de mică capacitate (cosit cu utilaje cu lama scurtă şi viteză mică de deplasare), fiind interzisă folosirea utilajelor grele (pentru varianta 6.2).

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din

suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM/ha.

Control administrativ.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 50% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 50% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Repetiţie

3/4

Intenţie

6

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii aflate sub angajament nu mai târziu de două

săptămâni de la efectuarea cositului.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când unele suprafeţe sunt afectate accidental.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (altele decât cele aliate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.******)

Control administrativ.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

 

Pachetul 7***)*****)

Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis)

În fiecare an de angajament, după data de 15 septembrie, trebuie înfiinţată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de răpită,

însămânţarea cerealelor de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau a rapiţei trebuie finalizată înainte de data de 15 octombrie.

Control administrativ.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în totalitate/deloc culturile de toamnă recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură, pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat Un totalitate/ deloc culturile de toamnă recomandate sau nu a

4

Înfiinţat nicio cultură, pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

 

Nerespectarea cerinţei - fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în  totalitate/deloc culturile de toamnă recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură, pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

5

Repetiţie

4/5/6

Intenţie

8

Pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii.

Control administrativ.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei (fermierul a înfiinţat o singură dată cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului)

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a înfiinţat deloc cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului)

5

În situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a

căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi i-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet.

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

La recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă nerecoltată de minimum 5% şi maxim 10% sau În situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrănite situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate.

Control administrativ/Control pe teren (în cazul includerii în eşantion). Suprafaţa nerecoltată nu poate fi mai mare de 10% din suprafaţa parcelei respective. În campania următoare, suprafaţa nerecoltată de minimum 5% este eligibilă pentru agromediu, doar dacă sunt respectate GAEC-urile, indiferent de cultura existentă pe suprafaţa respectivă.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Pesticidele şi fitostimulatorii (îngrăşămintele) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între

însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau a selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Se interzic lucrările agricole şi/sau păşunatul în perioada 15 octombrie - 15 martie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Este interzisă folosirea metodelor de alungare a păsărilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

4

Repetiţie

5

Intenţie

8

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor (altele decât cele aflate sub angajament) existente în cadrul fermelor care au angajamente în

derulare.******)

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

 

Cerinţe specifice comune pentru pachetele 1-7

 

Ţinerea evidenţei activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei prin lipsa/necompletare/ prezentare incompletă a caietului de agromediu pentru anii precedenţi, în cazul în care a fost controlat şi a avut caietul de agromediu în anii precedenţi

1

Nerespectarea cerinţei prin lipsa/necompletare/ prezentare incompletă a caietului de agromediu pentru anii precedenţi, în cazul în care a fost controlat în anii precedenţi şi nu a avut caietul de agromediu sau nu a fost controlat în anii precedenţi şi nu prezintă caietul de agromediu pentru anii precedenţi

2

Nerespectarea cerinţei prin lipsa/necompletare/ prezentare incompletă a caietului de agromediu pentru anul în curs, în cazul în care exista caietul de agromediu în anii precedenţi

3

Nerespectarea cerinţei prin lipsa/necompletare/ prezentare incompletă a caietului de agromediu pentru anul în curs şi anii precedenţi.

4

Repetiţie

2/3/4/5

Beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau să asigure expertiza necesară îh domeniul implementării angajamentelor de agromediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor*******)

Control administrativ

Nerespectarea cerinţei - nu a făcut dovada deţinerii competenţelor (înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi - pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe ale pachetului >300 ha sau celei de-a III-a plăţi - pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe ale pachetului <300 ha).

1

Repetiţie - nu a făcut dovada deţinerii competenţelor la a III-a plată pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe ale pachetului >300 ha/a IV-a plată pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe ale pachetului <300 ha.

2

Intenţie - nu a făcut dovada deţinerii competenţelor la a IV-a plată pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe ale pachetului >300 ha/a V-a plată pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe ale pachetului <300 ha.

Se exclude de la plată, se închide angajamentul şi se recuperează sumele plătite până în acel moment, fără aplicarea de sancţiuni de supradeclarare.

 

*) Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA.

**) În cazul în care întregul teren care face obiectul angajamentului sau o parte a acestuia sau întreaga exploataţie este transferat(â) altei persoane în cursul perioadei angajamentului respectiv, fermierul nu returnează plăţile primite până la acea dată pentru respectiva suprafaţă, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentul existent.

În cazul în care o suprafaţă aflată sub angajament este transferată unui alt fermier, noul utilizator al suprafeţei în cauză care a preluat angajamentul existent este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi ca urmare acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaţa respectivă.

***) În cazul pachetelor 4 - Culturi verzi şi 7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roşu, fermierului i se va accepta la plată maximum 80% din suprafaţa de teren arabil aparţinând unei ferme, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) şi formularului de cerere de plată, fără a fi sancţionat dacă suprafaţa solicitată este mai mare de 80%. Suprafaţa care face obiectul pachetelor 4 şi 7 trebuie să fie diferită de cea pentru care este obligatorie respectarea GAEC 4 referitor la protecţia soiului.

****) În cazul pachetelor 4 - Culturi verzi şi 5- Adaptarea la efectele schimbărilor climatice, se acceptă doar transferul total al angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet. Plăţile acordate în cadrul pachetului 5 pot fi cumulate cu plăţile acordate în cadrul pachetului 4, neexistând cerinţe similare care să conducă la dubla finanţare a unor acţiuni.

*****) Pachetul 4 nu poate fi aplicat pe aceleaşi parcele agricole cu pachetul 7.

******) Sancţiunile pentru nerespectarea cerinţei specifice referitoare la aratul şi discuitul pajiştilor se aplică numai pentru alte parcele decât cele aflate sub angajament. Pentru parcelele aflate sub angajament, prin aratul sau discuitul pajiştilor permanente se schimbă categoria de utilizare a terenului, nerespectându-se astfel condiţia de eligibilitate a terenului. Suprafaţa neconformă pentru care se aplică sancţiunea pentru nerespectarea cerinţei specifice se raportează la suprafaţa totală de pajişte permanentă pe care arii trebuit să o deţină fermierul în campania în curs.

*******) Beneficiarii care au avut anterior angajamentului curent un angajament pentru acelaşi pachet şi care au demonstrat anterior conformarea la aceste cerinţe, iar pe perioada de implementare a vechiului angajament nu au avut aplicate sancţiuni pentru cerinţele specifice şi pentru cerinţele de bază (verificările se efectuează cu maximum 5 ani în urmă), nu trebuie să demonstreze deţinerea de cunoştinţe necesare şi informaţii relevante sau asigurarea expertizei necesare pentru noul angajament.

 

Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor pentru pachetul 8:

 

Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014--2020

Condiţii de eligibilitate

Indicator

(modalitatea de control)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Condiţii de eligibilitate generale pentru pachetul 8

Beneficiarul deţine femele de reproducţie de rasă pură locală în pericol de abandon din speciile prevăzute în program, înscrise în registrul genealogic al rasei - secţiunea principală.

Control administrativ în Sistemul integrat de administrare şi control (IACS) şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

 

Nu se permite deschiderea angajamentului pentru exploataţiile care nu îndeplinesc acest criteriu. Dacă pe parcursul perioadei de derulare a angajamentului se constată că această condiţie nu mai este îndeplinită, se va închide angajamentul pe pachetul 8 şi se vor recupera toţi banii primiţi pentru pachetul respectiv.

Beneficiarul este utilizatorul unor suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabile în IACS, pe care asigură o densitate a şeptelului de cel puţin 6,3 UVM/ha (încărcătura se calculează la întregul efectiv de animale din fermă şi se raportează la suprafeţele de pajişti permanente).

Control administrativ în IACS şi LPIS şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

 

Nu se permite deschiderea angajamentului. Este exclus de Sa plată fermierul care nu îndeplineşte această condiţie şi se recuperează plăţile acordate necuvenit în anii anteriori de angajament pentru acest subpachet.

- Beneficiarul se angajează să respecte cerinţele de bază relevante prevăzute în program pe suprafaţa întregii ferme.

- Beneficiarul se angajează să respecte cerinţele specifice angajamentelor voluntare privind creşterea animatelor femele adulte de reproducţie din rase locale în pericol de abandon.

- Beneficiarul se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor derulate în cadrul fermei, relevante din perspectiva respectării angajamentelor.

Control administrativ şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru verificarea cerinţelor)

 

Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu au fost semnate angajamentele de respectare a condiţiilor de eligibilitate.

Cerinţe de bază relevante, obligatorii pe suprafaţa întregii ferme, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Standarde obligatorii relevante (GAEC şi/sau SMR) - Cerinţe obligatorii aplicabile pachetului 8

 

Condiţii de eligibilitate

Indicator

(modalitatea de control)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

SMR 6

- Fermierii care deţin animale din specia porcine, în funcţie de caracterul nonprofesional sau profesional al exploataţiei, au obligaţii referitoare la identificarea şi înregistrarea acestora, printre care: să utilizeze SNIIA, să înregistreze în registrul exploataţiei toate intrările şi ieşirile de animale, precum şi orice eveniment de naştere, sacrificare etc.

SMR 7

- Fermierii care deţin animale din specia bovine, în funcţie de caracterul nonprofesional sau profesional al exploataţiei, au obligaţii referitoare la identificarea şi înregistrarea acestora, printre care: să utilizeze SNIIA, să înregistreze în registrul exploataţiei toate intrările şi ieşirile de animale, precum şi orice eveniment de naştere, sacrificare etc., să deţină paşaportul bovinei.

SMR 8

- Fermierii care deţin animale din speciile ovine şi caprine, în funcţie de caracterul nonprofesional sau profesional al exploataţiei, au obligaţii referitoare la identificarea şi înregistrarea acestora, printre care: să utilizeze SNIIA, să înregistreze în registrul exploataţiei toate intrările şi ieşirile de animale, precum şi orice eveniment de naştere, sacrificare etc., să se asigure că toate animalele din exploataţie ce au vârsta de peste 6 luni sunt înregistrate în SNIIA.

SMR12

- Fermierii trebuie să aplice standardele minime pentru protecţia porcilor destinaţi creşterii şi îngrăşării conform reglementărilor în domeniu.

SMR13

- Fermierii trebuie să aplice standardele minime pentru protecţia animalelor conform legislaţiei în domeniu. Condiţiile de creştere şi exploatare a animalelor se stabilesc în raport cu specia, rasa, categoria de producţie, gradul de dezvoltare etc. Fermierii trebuie să ţină evidenţa efectivelor de animale, consultaţiilor şi tratamentelor veterinare etc.

Activităţi minime

- Efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare pe pajiştile permanente prin păşunat cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau unui cosit anual, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor;

- în cazul pajiştilor permanente situate la altitudini de peste 1.800 m, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru

păşunat, activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează (fac excepţie de la această prevedere suprafeţele de pajişti permanente care fac obiectul angajamentelor multianuale aflate în derulare în cadrul măsurii 214 Plăţi de agromediu” din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013).

Alte cerinţe de bază naţionale/regionale relevante

- Obligaţia ca animalele să fie din rasă pură înscrise în registrul genealogic al rasei respective: BOVINE: art. 1 lit. a) şi b) din Norma privind animalele de reproducţie din specia bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, interimar, nr. 765/2009; OVINE şi CAPRINE: art. 2 lit. a) şi b) din Norma cu privire la animalele de reproducţie din speciile ovine şi caprine, aprobată prin Ordinul nr. 20/2006, cu modificările ulterioare; ECVIDEE: art. 6 lit. a) din Legea calului nr. 389/2005, cu modificările şi completările ulterioare; PORCINE; art. 1 lit. a) şi c) din Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 13/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- Obligaţia identificării animalelor: BOVINE: art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2002 privind identificarea şi înregistrarea bovinelor în România; OVINE şi CAPRINE: art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010 privind identificarea şi înregistrarea suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; ECVIDEE: art. 19 alin. (1) din Legea zootehniei nr. 72/2002, republicată; PORCINE: art. 1 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2010;

- Obligaţia ca animalele să fie cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013.

 

Cerinţe de bază relevante

Indicator

(modalitatea de control)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Respectarea standardelor obligatorii relevante

Respectarea standardelor obligatorii (SMR 6, 7, 8, 12, 13) pentru animalele aflate sub angajament

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pentru animalele aflate sub angajament

Animalele pentru care nu se respectă SMR obligatorii se resping la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de

supradeclarare şi sancţiuni pentru nerespectarea  standardelor relevante (SMR) specifice fiecărui pachet Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pentru animalele care nu se află sub angajament

Se sancţionează conform anexei nr. 5 la ordin - Sistemul de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate.

Respectarea standardelor obligatorii la nivel de exploataţie

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea standardelor obligatorii relevante

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe pachet, beneficiarul fiind exclus de la pachet pe anul respectiv.

Angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare şi sancţiuni pentru nerespectarea standardelor relevante (SMR) pentru restul parcelelor deţinute. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Respectarea standardelor obligatorii relevante privind activitatea minimă

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţilor minime stabilite

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

Alte cerinţe de bază naţionale/regionale relevante

Obligaţia ca animalele să fie din rasă pură înscrise în registrul genealogic al rasei respective

Control administrativ şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei de bază

naţionale/regionale relevante pentru animalele aflate sub angajament

Animalele pentru care nu se respectă cerinţele obligatorii se resping la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare.

Sumele acordate îi anii precedenţi nu se recuperează.

Nerespectarea cerinţei de bază naţionale/ regionale relevante pentru animalele care nu se află sub angajament

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

Obligaţia identificării animalelor.

Control pe teren (în cadrul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei de bază

naţionale/regionale relevante pentru animalele aflate sub angajament

Animalele pentru care nu se respectă cerinţele obligatorii se resping la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare.

Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Nerespectarea cerinţei de bază

naţionale/regionale relevante pentru animalele care nu se află sub angajament

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

Cerinţe de bază relevante

Indicator

(modalitatea de control)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

 

Obligaţia ca animalele să fie cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013

Control administrativ şi control pe teren (în cadrul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei de bază

naţionale/regionale relevante pentru animalele aflate sub angajament

Animalele pentru care nu se respectă cerinţele obligatorii se resping la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare.

Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

 

 

Nerespectarea cerinţei de bază naţionale/ regionale relevante pentru animalele care nu se află sub angajament

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Cerinţe specifice angajamentelor

Beneficiarul se angajează să respecte Regulamentul de organizare şi funcţionare a Registrului genealogic al rasei, condus de asociaţii acreditate de ANZ în baza art. 5 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2014

Control administrativ şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3. Animalele pentru care nu a fost respectat ROF-ul registrului genealogic sunt excluse de la plată. În plus, animalele pentru care nu s-au respectat cerinţele nu pot fi folosite la înlocuire.

Repetiţie

4. În plus, animalele pentru care nu s-au respectat cerinţele nu pot fi folosite la înlocuire.

Intenţie

7. În plus, animalele pentru care nu s-au respectat cerinţele nu pot fi folosite la înlocuire.

Beneficiarul se angajează să menţină pe o perioadă de 5 ani: numărul de animale

Control administrativ şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

4

femele adulte de reproducţie prevăzut la încheierea

angajamentului, precum şi descendenţii femele,

Repetiţie

5

necesari pentru înlocuirea acestor animale până la sfârşitul programului.

Intenţie

8

Beneficiarul asigură o densitate a şeptelului de cel mult 2,0 UVM/ha

Control administrativ/IACS/ control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

(încărcătura se calculează la întregul efectiv de animale din

Repetiţie

3

fermă şi se raportează la suprafeţele de pajişti permanente).

Intenţie

6

Pajiştile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

- verificare vizuală şi caiet de agromediu

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor existente în cadrul fermelor care au angajamente în derulare.

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din

suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Beneficiarii ţin o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea cerinţelor de agro-mediu.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei prin lipsă/necompletare/ prezentare incompletă a caietului de agromediu pentru anii precedenţi, în căzui în care a fost controlat şi a avut caietul de agromediu în anii precedenţi

1

Nerespectarea cerinţei prin lipsă/necompletare/ prezentare incompletă a caietului de agromediu pentru anii precedenţi, în cazul în care a fost controlat în anii precedenţi şi nu a avut caietul de agromediu sau nu a fost controlat în anii precedenţi şi nu prezintă caietul de agromediu pentru anii precedenţi

2

Nerespectarea cerinţei prin lipsă/necompletare/ prezentare incompletă a caietului de agromediu pentru anul în curs, în cazul în care exista caietul de agromediu în anii precedenţi

3

Nerespectarea cerinţei prin lipsă/necompletare/ prezentare incompletă a caietului de agromediu pentru anul în curs şi anii precedenţi

4

Repetiţie

2/3/4/5

Beneficiarii măsurii vor trebui să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agromediu şi climă prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de

management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru verificarea cerinţelor)

Nerespectarea cerinţei - nu a făcut dovada deţinerii competenţelor (înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi - pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe > 300 ha sau celei de-a II l-a plăţi - pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe < 300 ha).

1

Repetiţie - nu a făcut dovada deţinerii competenţelor la a III-a plată pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe > 300 ha/ a IV-a plată - pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe < 300 ha.

2

Intenţie - Nu a făcut dovada deţinerii competenţelor la a IV-a piaţă - pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe >300 ha/a V-a plată - pentru fermierii care aplică pentru suprafeţe < 300 ha.

Se exclude de la plată, se închide angajamentul şi se recuperează sumele plătite până în acel moment, fără aplicarea de sancţiuni de supradeclarare.

 

*) Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA şi ANZ.

 

C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată

Pentru anul 2015, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este 15 iunie.

Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată În cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.

Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.

Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni doar până la data de 15 iunie 2015. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1 % pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.

O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, îh scris, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, acesta nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs.

D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor (pachetele 1-7)

În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1 %;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.

E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

Se aplică sancţiunile conform anexei nr. 5 la ordin.

F. Sancţiuni suplimentare

Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor sau supradeclararea efectivelor de animale - lit. d) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.

Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor pentru pachetele 1-7 lit. d) nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

 

ANEXA Nr. 2

 

Sistemul de sancţiuni pentru măsura 11 Agricultura ecologică”

 

Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurii 11 „Agricultura ecologică”, depuse de fermieri pentru campania 2015, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:

- neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a fermierului;

- intenţia presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat.

Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile.

A două repetiţie este considerată intenţie (prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la supradeclarare);

- amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;

- durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;

- repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare îh ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;

- gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.

Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

 

A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor,

B. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază;

C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;

D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;

E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;

F. sancţiuni suplimentare.

 

Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.

Angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în caz de circumstanţe excepţionale şi deces. Pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţa majoră

sau circumstanţele excepţionale, fermierul nu va primi plata compensatorie şi nu se vor recupera sumele primite în campanile anterioare.

Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:

- decesul beneficiarului;

- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţia agricolă;

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

- o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor

a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi (grupă de plată) este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.

b) Dacă în ceea ce priveşte o grupă de culturi (grupă de plată), suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.

c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi (grupă de plată) în cauză.

d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupa de culturi (grupă de plată) în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului ajutorului sau sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.

B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor

 

Codul sancţiunii

Tipul sancţiunii

1

Se aplică o sancţiune de 10% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

2

Se aplică o sancţiune de 20% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

3

Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

4

Se aplică o sancţiune de 75% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

5

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe pachet, fermierul fiind exclus de la pachet pe anul respectiv.

6

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe pachet, fermierul fiind exclus de la pachet pe anul respectiv, iar, în plus, acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori)*.

7

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe submăsură, fermierul fiind exclus de la toată submăsură pe anul respectiv, iar, în plus, acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori)**.

8

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe submăsură, fermierul fiind exclus de la plată de la toată submăsură pe anul respectiv şi, în plus, pentru anul următor pe toată submăsură. Fermierul returnează toţi banii primiţi pe pachetul respectiv până la acel moment***: în acest caz, se consideră că fermierul nu a respectat intenţionat condiţiile.

 

* În cazul pachetelor 1,2 şi 5 din cadrul fiecărei submăsuri, sancţiunea de nivel 6 va avea următorul cuprins: „Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea Sprijinului pe pachet, fermierul fiind exclus de la pachet pe anul respectiv, iar, în plus, acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe parcelele afectate până în acel moment (pentru anii anteriori).”

** În cazul pachetelor 1,2 şi 5 din cadrul fiecărei submăsuri, sancţiunea de nivel 7 va avea următorul cuprins:

„Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe submăsură. fermierul fiind exclus de la toată submăsură pe anul respectiv, iar, în plus, acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe parcelele afectate până în acel moment (pentru anii anteriori).”

*** În cazul pachetelor 1t 2 şi 5 din cadrul fiecărei submăsuri, sancţiunea de nivel 8 va avea următorul cuprins: „Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea Sprijinului pe anul respectiv pe submăsură, fermierul fiind exclus de la plată de la toată submăsură pe anul respectiv şi, în plus, pentru anul următor pe toată submăsură. Fermierul returnează toţi banii primiţi pe parcelele afectate până la acel moment; în acest caz se consideră că fermierul nu a respectat intenţionat condiţiile.

 

Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu, 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu, 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu, 2).

Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui pachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, fermierului i se aplică pe pachet cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte. Pentru mai multe încălcări ale cerinţelor de bază relevante în cursul aceleiaşi campanii pentru suprafeţele care nu se află sub angajament se aplică o singură dată sancţiunea prevăzută.

În cazul nivelelor 6, 7 şi 8 ale sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

 

Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Condiţii de eligibilitate

Indicator

(modalitatea da contrai)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Beneficiarul se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiţiei naţionale), în înţelesul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.

Control administrativ în Sistemul integrat de administrare şi control - (IACS)

-

Nu se permite deschiderea angajamentului.

Dacă pe parcursul derulării angajamentului beneficiarul pierde statutul de fermier activ, se închide angajamentul, fermierul este exclus de la plată în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, fără aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Sunt eligibile terenurile agricole din categoriile de folosinţă încadrate ca terenuri arabile (pachetele 1, 2 şi 5), livezi (pachetul 3), vii (pachetul 4) şi pajişti permanente (pachetul 6).

Control administrativ, Sistemul integrat de administrare şi control - (IACS) şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru măsurarea suprafeţelor)

-

Nu se permite deschiderea angajamentului pe parcela care nu îndeplineşte această condiţie. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul pe parcela respectivă se închide, aceasta este exclusă de la plată în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Suprafaţa minimă agricolă deţinută de fermier este de 1 ha, identificabilă în (IACS),

Control administrativ în Sistemul integrat de administrare şi control - (IACS) şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru măsurarea suprafeţelor)

-

Nu se permite deschiderea angajamentului.

Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, fermierul este exclus de la plată în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Parcela minimă solicitată pentru plată este de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole).**)

Control administrativ în IACS şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru măsurarea suprafeţelor)

-

Nu se permite deschiderea angajamentului pe parcela respectivă.

Dacă pe parcursul derulării angajamentului se constată că nu este îndeplinită această condiţie, angajamentul pe parcela respectivă se închide, parcela este exclusă de la plată în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Beneficiarul este utilizatorul unei suprafeţe agricole localizate pe teritoriul României, identificabilă în Sistemul integrat de administrare şi control (IACS).

Control administrativ în IACS

-

Nu se permite deschiderea angajamentului pentru beneficiarul/parcela care nu îndeplineşte această condiţie. Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată beneficiarul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Angajamentele se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor.

Control administrativ în IACS şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru măsurarea suprafeţelor)

-

Este exclusă de la plată parcela pe care nu se menţine angajamentul pe întreaga perioadă şi se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Pachetul 6 se poate accesa numai în UAT-urile care nu sunt eligibile în cadrul măsurii 10 pentru pachetele aplicabile pe pajişti permanente (pachetele 1, 2, 3^1, 3.2 şi 6).

Control administrativ în IACS şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru măsurarea suprafeţelor)

-

Nu se permite deschiderea angajamentului pe parcela respectivă. Este exclusă de la plată parcela care nu îndeplineşte această condiţie.

Submăsura 11.1: Semnarea şi menţinerea angajamentului pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru culturi anuale)/3 ani (pentru culturi perene) de la data semnării***)

Control

administrativ/Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

-

Nu se permite acordarea sprijinului dacă nu a fost semnat angajamentul. Nu se acceptă angajamente pentru perioade care depăşesc perioada maximă admisă.

Nu se permite repetarea conversiei. În cazul constatării repetării anului de conversie sau prelungirii perioadei de conversie se consideră angajamentul nerespectat. Angajamentul se închide, este exclus de la plată beneficiarul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare, Angajamentul semnat în campania 2015, în cadrul submăsurii 11.1, este considerat primul an de angajament, indiferent de anul de conversie în care se află fermierul.

Submăsura 11.2: Semnarea şi menţinerea angajamentului pe o perioadă de 5 ani de la data semnării***)

Control administrativ şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

-

Nu se permite acordarea sprijinului dacă nu a fost semnat angajamentul. Se exclude de la plată fermierul care nu îşi menţine angajamentul pe 5 ani, cu recuperarea sumelor plătite până în acei moment şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Beneficiarul se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor (de bază la nivelul întregii ferme şi superioare la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament).

Control administrativ în primul an

-

Nu se permite deschiderea angajamentului dacă nu a fost semnat angajamentul.

Beneficiarul a încheiat pe toată durata angajamentului un contract cu un organism de inspecţie şi certificare independent, acreditat conform prevederilor legislaţiei naţionale.

Control administrativ şi control pe teren (în cazul includerii îh eşantion pentru verificarea cerinţelor)

-

Nu se permite deschiderea angajamentului.

Dacă pe parcursul derulării angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată fermierul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Beneficiarul este înregistrat, în fiecare an pentru care solicită sprijin, conform prevederilor legale, ca operator în agricultura ecologică.

Control administrativ şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion

pentru verificarea cerinţelor)

-

Nu se permite deschiderea angajamentului.

Dacă pe parcursul derulării

angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, este exclus de la plată fermierul care nu îndeplineşte această condiţie în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

 

Cerinţe de bază relevante obligatorii pe suprafaţa întregii ferme, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Cerinţe de baza relevante

Indicator

(modalitatea de control)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Respectarea standardelor obligatorii relevante:

GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile:

- floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv:

- este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agricol:

- se păstrează elementele de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul arabil;

- fermierii trebuie să prevină instalarea vegetaţiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat;

- pajiştile permanente se întreţin prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de

0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Ne respecta rea standardelor obligatorii relevante pe parcela aflată sub angajament

Parcela se respinge la plată în campania în curs, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare şi sancţiuni pentru nerespectarea standardelor relevante (GAEC/SMR) specifice fiecărui pachet conform anexei nr. 5 la ordin - Sistemul de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea standardelor obligatorii relevante pe alte parcele decât cele aflate sub angajament

Se sancţionează conform anexei nr. 5 la ordin - Sistemul de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate.

Respectarea criteriilor relevante şi activităţile minime:

- efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat sau pentru cultivare pe terenul arabil se realizează prin îndepărtarea vegetaţiei prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puţin o dată pe an, iar pe pajiştile permanente, prin păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor în cazul pajiştilor permanente situate la peste 1.800 m, menţinute în mod natural într-o stare adecvată pentru păşunat, activitatea minimă constă în păşunat, cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha, cu animalele pe care le exploatează;

- în cazul viilor şi livezilor, activitatea agricolă minimă presupune cel puţin o tăiere anuală de întreţinere sau cel puţin o cosire anuală a ierburilor dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreţinere a solului.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţilor minime stabilite pe parcela aflată sub angajament

Parcela se respinge la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţilor minime stabilite pe alte parcele decât cele aflate sub angajament

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

Respectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor prevăzute de legislaţia naţională:

- este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare;

- pot efectua tratamente fitosanitare numai persoanele care deţin autorizaţie pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar;

- îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N j ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă;

- fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare;

- interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie â plantelor pe parcela aflată sub angajament

Parcela se respinge la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor pe alte parcele decât cele aflate sub angajament

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

Alte cerinţe obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională, specifice agriculturii ecologice:

- operatorii care produc produsele ecologice sau cei aflaţi în perioada de conversie au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat (Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013).

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor de protecţie a plantelor. Nerespectarea cerinţelor obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională, specifice agriculturii ecologice, pe parcela aflată sub angajament

Parcela se respinge la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţelor minime relevante pentru utilizarea îngrăşămintelor şi

a produselor de protecţie a plantelor. Nerespectarea cerinţelor obligatorii relevante prevăzute în legislaţia naţională, specifice agriculturii ecologice, pe alte parcele decât cele aflate sub angajament

Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe pachet pe anul respectiv de angajament.

 

Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020

Cerinţe specifice

Indicator

(modalitatea de control)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Beneficiarii măsurii 11 trebuie să respecte practicile specifice agriculturii ecologice pe suprafeţele agricole care fac obiectul angajamentului, pe toată perioada de desfăşurare a acestuia.

Cererea de plată. Control administrativ în documentului justificativ (certificat de conformitate/master certificat)/Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Diferenţa între suprafaţa solicitată şi cea certificată este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală în cadrul angajamentului pentru pachetele din fişa măsurii.

Este exclusă suprafaţa care nu îndeplineşte cerinţa (în acest caz, fermierului i se aplică sancţiuni pentru supradeclarare atât pentru anul în curs, cât şi pentru anii precedenţi; de asemenea, fermierului i se vor recupera sumele acordate necuvenit în anii precedenţi pentru suprafaţa respectivă).

 

 

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 3% şi mai mică de 30% din suprafaţa totală solicitată în cadrul angajamentului pentru pachetele din fişa măsurii

1

Este exclusă suprafaţa care nu îndeplineşte cerinţa (în acest caz, fermierului i se aplică şi sancţiuni pentru supradeclarare; de asemenea, fermierului i se vor recupera sumele acordate necuvenit în anii precedenţi pentru suprafaţa respectivă).

 

 

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală solicitată în cadrul angajamentului pentru pachetele din fişa măsurii

2

Este exclusă suprafaţa care nu îndeplineşte cerinţa (în acest caz fermierului i se aplică şi sancţiuni pentru supradeclarare; de asemenea, fermierului i se vor recupera sumele acordate necuvenit în anii precedenţi pentru suprafaţa respectivă).

 

 

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală solicitată în cadrul angajamentului pentru pachetele din fişa măsurii

3

Este exclusă suprafaţa care nu îndeplineşte cerinţa (în acest caz fermierului i se aplică şi sancţiuni pentru supradeclarare; de asemenea, fermierului i se vor recupera sumele acordate necuvenit în anii precedenţi pentru suprafaţa respectivă). În cazul în care pentru toate terenurile agricole aflate sub angajament nu se prezintă documentele justificative (certificatul de conformitate/master certificatul), angajamentul se închide.

Repetiţie

2/3/4

Intenţie

8

Submăsura 11.1:

Beneficiarii submăsurii trebuie să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului pentru conversia la metodele de agricultură ecologică pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării angajamentului respectiv

Verificare documentară

Nerespectarea cerinţei

Angajamentul se închide pentru nerespectare. Se recuperează sumele plătite pe toata durata angajamentului de conversie, în cazul în care beneficiarul nu face dovada menţinerii certificării,

Submăsura 11.2:

Beneficiarii submăsurii trebuie să menţină angajamentul pentru agricultură ecologică pentru o perioadă de 5 ani.

Verificare documentară

Nerespectarea cerinţei

Se recuperează sumele plătite pentru anii anteriori de angajament, în cazul în care beneficiarul nu face dovada menţinerii certificării. Angajamentul se închide în cazul în care beneficiarul a avut anterior încheiat angajament pentru conversie pentru care nu a expirat perioada de 5 ani pentru care trebuie să demonstreze menţinerea certificării, se recuperează sumele şi pentru angajamentul aferent submăsurii 11.1.

Pentru P6:

în cazul pajiştilor permanente pentru care se încheie angajamente, se asigură pe toată perioada angajamentului o încărcătură minimă de animale de 0,3 UVM/ha.

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Ţinerea evidenţei activităţilor agricole corelate cu implementarea angajamentelor

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei prin lipsă/necompletare/ prezentare incompletă a caietului privind ţinerea evidenţei activităţilor agricole pentru anii precedenţi, în cazul în care a fost controlat şi a avut caietul de agricultură ecologică în anii precedenţi

1

Nerespectarea cerinţei prin lipsă/necompletare/ prezentare incompletă a caietului privind ţinerea evidenţei activităţilor agricole pentru anii precedenţi, în cazul în care a fost controlat în anii precedenţi şi nu a avut caietul de agromediu sau nu a fost controlat în anii precedenţi şi nu prezintă caietul de agricultură ecologică pentru anii precedenţi

2

Nerespectarea cerinţei prin lipsă/necompletare/ prezentare incompletă a caietului privind ţinerea evidenţei activităţilor agricole pentru anul în curs, în cazul în care exista caietul de agricultură ecologică în anii precedenţi

3

Nerespectarea cerinţei prin lipsă/necompletare/ prezentare incompletă a caietului de agricultură ecologică pentru anul în curs şi anii precedenţi

4

Repetiţie

2/3/4/S

Beneficiarii măsurii trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor necesare implementării angajamentelor sau să asigure expertiza necesară în domeniul implementării angajamentelor de agricultură ecologică prin servicii de consiliere sau consultanţă, care să vizeze cel puţin aspectele legate de identificarea parcelelor agricole, completarea şi depunerea angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor).

Control administrativ pentru 100% din beneficiari

Nerespectarea cerinţei - nu a făcut dovada deţinerii competenţelor înainte de efectuarea primei plăţi - pentru fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului > 300 ha sau înainte de efectuarea celei de-a II-a plăţi - pentru fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului < 300 ha.

1

Repetiţie - Nu a făcut dovada deţinerii competenţelor înainte de efectuarea cefei de-a II-a plăţi pentru fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului >300 ha sau înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi pentru fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului ≤ 300 ha.

2

Intenţie - Nu a făcut dovada deţinerii competenţelor înainte de efectuarea celei de-a III-a plăţi pentru fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului  > 300 ha sau înainte de efectuarea celei de-a IV-a plăţi pentru fermierii cu angajamente pe suprafeţe ale pachetului ≤300 ha.****)

Se exclude de la plată, se închide angajamentul şi se recuperează sumele plătite până în acel moment, fără aplicarea de sancţiuni de supradeclarare.

 

*) Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA.

**) Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la un an la altul între pachetele 1, 2 şi 5 ale aceleiaşi submăsuri.

***) În cazul în care întreaga exploataţie este transferată unui alt fermier în cursul perioadei de angajament, fermierul nu returnează plăţile primite până la acea data în situaţia în care noul utilizator al exploataţiei în cauză nu acceptă preluarea angajamentul existent.

Noul utilizator al exploataţiei în cauză care a preluat angajamentul existent este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi ca urmare acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaţa respectivă.

În cazul măsurii 11 - Agricultura ecologică, nu se acceptă transferul angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestei măsuri. În acest caz se acceptă doar transferul total al exploataţiei.

****) Pentru submăsură 11.1 beneficiarul trebuie să facă dovada deţinerii competenţelor până în ultimul an de angajament. În caz contrar, se exclude de la plată pentru anul în curs, se închide angajamentul şi se recuperează sumele plătite până în acel moment, fără calcularea de supradeclarări.

 

C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată

Pentru anul 2015, data-limită de depunere a cererii unice de plată este 15 iunie.

Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de piaţă în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.

Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.

Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni doar până la data de 15 iunie 2015. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările privind cererea de piaţă pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.

O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în scris, cu excepţia cazului în care fermierul a fost înştiinţat despre neregulile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate nereguli, fermierul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste nereguli. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică nereguli, fermierul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea fermierului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, fermierul nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, fermierul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

În cazul în care fermierul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz fermierului nu i se va acorda nicio piaţă pentru măsura respectivă pentru anul în curs.

D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor

În cazul în care, pentru un anumit an, un fermier nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau al sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite fermierului pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu până la 3%, astfel:

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 1%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 2%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, fermierul nu va fi sancţionat.

E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

Se aplică sancţiunile conform anexei nr. 5 la ordin.

F. Sancţiuni suplimentare

Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor lit. d) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.

Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor, lit. d), nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

 

ANEXA Nr. 3

 

Sistemul de sancţiuni pentru măsura 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (ANC)”

 

Calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi excludere se efectuează ţinând cont de degresivitatea sprijinului financiar la nivel de măsură şi categorie de zonă defavorizată, prin utilizarea cuantumului mediu la hectar, conform fişelor tehnice ale măsurii 13 din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

 

A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;

B. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate;

C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;

D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;

E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;

F. sancţiuni suplimentare.

 

Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare. Fermierul nu va primi plata compensatorie pentru Campania în cursul căreia nu şi-a putut îndeplini angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale.

Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale;

- decesul beneficiarului;

- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţi a agricolă;

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

- o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor

a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi (grupa de plată) este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.

b) Dacă în ceea ce priveşte o grupă de culturi (grupă de plată), suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.

c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi (grupa de plată) în cauză.

d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupa de culturi (grupa de plată) în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumul ajutorului sau sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.

B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii în cadrul angajamentelor

 

Condiţii de eligibilitate

Indicator

(modalitatea de control)*)

Sancţiune

Încadrarea beneficiarului în categoria fermier activ, definită conform art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 şi cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare

Control administrativ în Sistemul integrat de administrare şi control - (IACS)

Nu se permite deschiderea angajamentului. Este exclus de la plată aplicantul care nu îndeplineşte această condiţie.

Suprafaţa minimă a fermei este de 1 ha, identificabilă în IACS şi încadrată în zonele eligibile desemnate în PNDR, localizate pe teritoriul României.

Control administrativ în Sistemul integrat de administrare şi control - (IACS) şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru măsurarea suprafeţelor)

Nu se permite deschiderea angajamentului. Este exclus de la plată aplicantul care nu îndeplineşte această condiţie.

Parcela eligibilă solicitată pentru plată este de minimum 0,3 ha (în cazurile prevăzute de condiţiile specifice schemei unice de plată pe suprafaţă, în cazul anumitor tipuri de culturi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha.

Control administrativ în IACS şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru măsurarea suprafeţelor)

Nu se permite deschiderea angajamentului. Este exclusă de la plată parcela care nu îndeplineşte această

condiţie.

Deschiderea angajamentului anual privind continuitatea activităţii agricole pe terenurile agricole situate în zonele eligibile desemnate în PNDR.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nu se permite acordarea sprijinului dacă nu a fost semnat angajamentul anual.

Se exclude de la plată fermierul care nu desfăşoară activitate agricolă pe terenurile agricole situate în zonele eligibile desemnate în PNDR.

Alte condiţii în cadrul angajamentelor

 

În cazul utilizării în comun de către mai mulţi fermieri a pajiştilor permanente aparţinând UAT sau ADS sunt prezentate documentele care fac dovada utilizării legale a pajiştilor permanente.

Control administrativ/IACS/control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Este exclusă de la plată suprafaţa pentru care nu au fost prezentate documentele care fac dovada utilizării legale a pajiştilor permanente. Nu se permite deschiderea angajamentului în primul an, dacă prin excluderea suprafeţelor care nu îndeplinesc această condiţie exploataţia devine neeligibilă.

În cazul utilizării în comun a păşunilor aferente unor forme asociative de proprietate se permite primirea angajamentului doar pentru suprafeţele pentru care membrii asociaţiei solicită plata prin intermediul reprezentantului legal al asociaţiei în conformitate cu actul constitutiv şi/sau statut.

Control administrativ/IACS/control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Este exclusă de la plată suprafaţa pe care nu se îndeplineşte această condiţie.

 

*) Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).

 

C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată

Pentru anul 2015, data-limită de depunere a cererii unice de plată este 15 iunie.

Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.

Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.

Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni doar până la data de 15 iunie 2015. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite.

Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.

O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în scris, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, acesta nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs.

D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor

În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.

E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

Se aplică sancţiunile conform anexei nr. 5 la ordin.

F. Sancţiuni suplimentare

Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor lit. d) se recuperează în conformitate cu prevederile ari 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.

Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor fit. d) nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

 

ANEXA Nr. 4

 

Sistemul de sancţiuni pentru măsura 214 Plăţi de agromediu - angajamente în derulare din programarea 2007-2013”

 

Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de plată aferente măsurii 214 „Plăţi de agromediu - angajamente în derulare din programarea 2007-2013” depuse de fermieri pentru campania 2015, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:

- neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni. În cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a fermierului;

- intenţia presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat;

Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A două repetiţie este considerată intenţie (prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la supradeclarare);

- amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;

- durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;

- repetiţia unei neconformităţi înseamnă identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;

- gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.

Definiţii:

- grupă de culturi (grup de plată) - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării oricărei alte scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin pe suprafaţă, în cazul căreia este aplicabilă o rată a ajutorului sau a sprijinului diferită.

Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:

 

A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;

B. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale şi cerinţelor specifice;

C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;

D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;

E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;

F. sancţiuni suplimentare.

 

Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare. Angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de forţă majoră şi se închide în cazul circumstanţelor excepţionale şi deces. Pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale fermierul nu va primi plata compensatorie şi nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.

Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale:

- decesul beneficiarului;

- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;

- o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploataţi a agricolă;

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţia agricolă;

- o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului;

- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii.

A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor:

a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de culturi este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.

b) Dacă, în ceea ce priveşte o grupă de culturi, suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mic sau egal cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.

c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de culturi în cauză.

d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupa de culturi în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului ajutorului sau sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.

B. Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor:

 

Codul sancţiunii

Tipul sancţiunii

1

Se aplică o sancţiune de 10% din valoarea sprijinului pe pachet* pe anul respectiv de angajament.

2

Se aplică o sancţiune de 20% din valoarea sprijinului pe pachet* pe anul respectiv de angajament,

3

Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet*pe anul respectiv de angajament.

4

Se aplică o sancţiune de 75% din valoarea sprijinului pe pachet* pe anul respectiv de angajament.

5

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe pachet*, fermierul fiind exclus de la pachet pe anul respectiv.

6

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe pachet*, fermierul fiind exclus de la pachet pe anul respectiv, iar, în plus, acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul* respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori).**

7

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, fermierul fiind exclus de la toată măsura pe anul respectiv, iar, în plus, acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul* respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori).**

8

Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul respectiv pe măsură, fermierul fiind exclus de la plată de la toată măsura pe anul respectiv şi în plus pentru anul următor pe toată măsura. Fermierul returnează toţi banii primiţi pe pachetul* respectiv până la acel moment (pentru anii anteriori)**; în acest caz, se consideră că intenţionat fermierul nu a respectat condiţiile.

 

* În cazul pachetelor 3 şi 5, sancţiunea sa aplică pa varianta de pachet.

** În cazul variantelor 5.1,5.2 şi 5.5 din cadrul pachetului 5 - agricultura ecologică, pentru sancţiunile de nivel 6.7 şi 8 sintagma: ....acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe pachetul respectiv până în acel moment (pentru anii anteriori)”, va avea următorul conţinut .acesta este obligat să returneze toţi banii primiţi pe parcelele afectate, până în acel moment (pentru anii anteriori)”.

 

Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu, 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu, 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu, 2).

Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui pachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, fermierului i se aplică pe pachet cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte.

În cazul nivelurilor 6, 7 şi 8 ale sancţiunilor pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale şi a cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Pachetul 2 se poate aplica doar opţional adăugat la pachetul 1. Aceasta nu înseamnă însă că sancţiunile sunt corelate în vreun fel între cele două pachete. Încălcarea pachetului 2 care ar conduce la aplicarea unei sancţiuni sau excluderi de la plată pe anul respectiv de la acest pachet nu înseamnă că acest lucru are implicaţii în plata pachetului 1. Doar în cazul în care fermierul încalcă grav, intenţionat şi în mod repetat pachetul 2 va fi exclus de la plată şi pentru celelalte pachete de agromediu.

În cazul angajamentelor multianuale, reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv.

 

Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în PNDR 2007-2013

Condiţii de eligibilitate

Indicator

(modalitatea de control)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Condiţii de eligibilitate generale

Suprafaţa minimă agricolă utilizată de fermier este de 1 ha, identificabilă în IACS şi încadrată în zonele eligibile desemnate în PNDR,

Control administrativ în IACS şi LPIS şi control pe teren (în cazul includeri] în eşantion pentru măsurarea suprafeţelor)

-

Este exclus de la plata de agromediu aplicantul care nu îndeplineşte această condiţie pentru campania în curs. Se recuperează sumele primite anterior, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare atât în campania în curs, cât şi în campaniile de recuperare.

Parcela minimă solicitată pentru plată este de 0,3 ha (0,1 ha pentru vii şi livezi, arbuşti fructiferi, hamei, pepiniere pomicole şi viticole).

Control administrativ în IACS şi LPIS şi control pe teren (în cazul includerii în eşantion pentru măsurarea suprafeţelor)

-

Este exclusă de la plată parcela care nu îndeplineşte această condiţie pentru campania în curs. Se recuperează sumele primite anterior cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare atât în campania în curs, cât şi în campaniile de recuperare

Pentru pachetul 5 - Agricultură ecologică - beneficiarul se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiţiei naţionale), în înţelesul art. 9 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.

Control administrativ în Sistemul integrat de administrare şi control - (IACS)

-

Dacă pe parcursul derulării

angajamentului nu se îndeplineşte această condiţie, angajamentul se închide, fermierul este exclus de la plată în campania în curs şi se recuperează sumele primite anterior fără aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

Menţinerea angajamentului pe o perioadă de 5 ani de la data semnării**)****)

Control administrativ/control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

-

Se exclude de la plată fermierul care nu îşi menţine angajamentul pe 5 ani, cu recuperarea sumelor plătite până în acel moment şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare. Angajamentul se închide.

Ţinerea evidenţei activităţilor agricole

Control pe teren

Nerespectarea condiţiei prin lipsa caietului de agromediu (inclusiv necompletarea sau

prezentarea incompletă a acestuia) pentru anii precedenţi, în cazul în care a fost controlat şi a avut caietul de agromediu în anii precedenţi

1

Nerespectarea condiţiei prin lipsa/necompletare/ prezentare incompletă a caietului de agromediu pentru anii precedenţi, în cazul în care a fost controlat în anii precedenţi şi nu a avut caietul de agromediu sau nu a fost controlat în anii precedenţi şi nu prezintă caietul de agromediu pentru anii precedenţi

2

Nerespectarea condiţiei prin lipsa caietului de agromediu pentru anul în curs (inclusiv necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia), în cazul în care exista caietul de agromediu în anii precedenţi)

3

Nerespectarea condiţiei prin lipsa caietului de agromediu (inclusiv necompletarea sau prezentarea incompletă a acestuia) pentru anul în curs şi anii precedenţi

4

Repetiţie

2/3/4/5

 

Cerinţe minime relevante, conform anexei 4B1 din PNDR 2007-2013

 

Cerinţa minime obligatorii

Se aplică următoarelor pachete

1. Este permisă utilizarea numai a acelor produse de protecţie a plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.

P1, P2, P3, P5, P6, P7

2. Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare profesională).

P1, P2, P3, P6, P7

3. Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor clasificate ca având toxicitate ridicată” sau ca toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene din raza de activitate. De asemenea, trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-veterinară sau la inspectoratul judeţean pentru siguranţa muncii.

P1, P2, P3, P6, P7

4. Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizată doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate şi numai conform instrucţiunilor de utilizare.

P1, P2, P3, P6, P7

5. Tratamentele cu produse de proiecţie a plantelor nu sunt permise în zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de protecţie sanitară, zonele de protecţie ecologică, precum şi în alte zone protejate stabilite de autorităţile competente.

P1,P2,P3, P6, P7

6.îngrăşămintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol.

P1, P2, P3, P4, P5. P6, P7

7. Fermierii trebuie să respecte perioadele în care aplicarea fertilizatorilor este interzisă.

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

8. Aplicarea îngrăşămintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie realizată prin încorporarea îngrăşămintelor în sol şi luarea în considerare a condiţiilor meteorologice.

P1, P2, P3, P4, P6, P7

9. Niciun tip de îngrăşământ nu poate fi aplicat pe terenuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe terenuri îngheţate.

P1, P2, P3. P4, P6, P7

10. Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apă în conformitate cu următoarele indicaţii:

- fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apă;

- fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apă,

- în apropierea staţiilor de captare a apei potabile nu va fi folosit niciun tip de fertilizator la o distanţă mai mică de 100 m faţă de staţia de captare a apei.

P1, P2, P3, P4, P6, P7

11. Fermierii trebuie să se asigure că îngrăşămintele sunt distribuite uniform.

P1, P2, P3, P4, P6, P7

12. Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare.

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

13. Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru vânzare

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7

14. Operatorii care produc produsele ecologice au obligaţia de a-şi înregistra această activitate la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, şi de a se supune controlului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat.

P5

15. În vederea protejării speciilor de păsări migratoare este interzisă uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată.

P7

 

Cerinţe minime relevante

Indicator

(modalitatea de control))

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Respectarea cerinţelor minime

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe o parcelă care se află sub angajament

Parcela se respinge de la plată, angajamentul rămâne în vigoare, fermierului i se aplică sancţiuni de supradeclarare. Sumele acordate în anii precedenţi nu se recuperează.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea criteriilor relevante şi a activităţii minime pe alte parcele decât cele aflate sub angajament

Se aplică o sancţiune de 1 % din valoarea sprijinului pe pachet/variantă pe anul respectiv de angajament.

 

Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2007-2013

Cerinţe specifice ale angajamentelor

Indicator

(modalitatea de control)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

Pachetul 1

Pajişti cu înaltă valoare naturală

Utilizarea fertilizanţi lor chimici este interzisă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau al selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

3 (datorită caracterului persistent)

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până la echivalentul a maximum 30 kg N s.a./ha.

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Utilizarea pesticidelor este interzisă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3 (datorită caracterului persistent)

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul poate începe doar după data de 1 iulie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Păşunatul se efectuează cu maximum 1 UVM/ha.

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 2.

Cerinţa specifice ale angajamentelor

Indicator

(modalitatea da contrai)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

 

 

 

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 3.

 

 

 

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 4.

 

 

 

Repetiţie

3/4/5

 

 

 

Intenţie

8

 

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

 

Repetiţie

2

 

supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.

 

Intenţie

6

Pachetul 2

Practici agricole tradiţionale

Poate fi aplicat doar în combinaţie cu pachetul 1.

Cererea de plată

 

Este exclus de la pachetul 2, dacă nu optează şi pentru pachetul 1.

 

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor şi a livezilor tradiţionale utilizate extensiv aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Cerinţe specifice ale angajamentelor

Indicator

(modalitatea de control)*)

Condiţia de aplicare a sancţiunii

Sancţiune

 

 

 

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

 

Pachetul 3

Pajişti importante pentru păsări

Varianta 3.1 Crex crex

Utilizarea fertilizanţilor este interzisă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau a selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

3 (datorită caracterului persistent)

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea pesticidelor este interzisă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau a selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

3 (datorită caracterului persistent)

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul se poate efectua doar după data de 31 iulie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul se va realiza dinspre interiorul parcelei spre exteriorul acesteia.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

O bandă necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Păşunatul se va efectua cu maximum 0,7 UVM/ha.

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15%din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea ou codul 2.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea ou codul 3.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 4.

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează ori sunt afectate accidental.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Varianta 3.2 Lanius minor şi Falco vespertinus

Utilizarea fertilizanţilor este interzisă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau al selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea pesticidelor este interzisă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau a selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul trebuie efectuat cel mai târziu până la data de 1 iulie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Cositul se va efectua în etape.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

O bandă  necosită, lată de 3 metri, va fi lăsată pe marginile fiecărei parcele.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Păşunatul se va efectua cu maximum 1 UVM/ha.

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 2.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 3.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare. Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 4.

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Nu vor fi realizate

Control pe teren (în

Nerespectarea cerinţei

1

însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări. Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.

cazul includerii în eşantion)

Repetiţie

2

Intenţie

6

Lucrările cu utilaje mecanizate nu sunt permise pe suprafaţa pajiştilor aflate sub angajament, cu excepţia celor operate cu forţa animală.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică

de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

 

Pachetul 4.***)****)

Culturi verzi - pe maximum 80% din suprafaţa de teren arabil

Semănarea culturilor verzi trebuie realizată până la sfârşitul lunii septembrie. Plantele ce pot fi utilizate drept culturi verzi sunt: mazărea, măzărichea, rapiţa, muştarul, lupinul, sulfina.

Caietul de agromediu (1) Control pe teren (2) (în cazul includerii în eşantion). Semănarea culturilor verzi trebuie realizată în perioada 1 august-30 septembrie, în cazul în care semănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia de a notifica cu privire la acest aspect în termen de 10 zile de la înfiinţare, dar nu mai târziu de 30 septembrie, în caz contrar fiind exclusă de la plată suprafaţa respectivă.

Nerespectarea cerinţei (1) (fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură) pe parcele a căror suprafaţă este mal mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (1) (fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Nerespectarea cerinţei (1) (fermierul nu a respectat perioada de semănare sau nu a semănat nicio cultură) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

5

Nerespectarea cerinţe (2) (fermierul a semănat fără a

respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţe (2) (fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţe (2) (fermierul a semănat fără a respecta în totalitate sau nu a respectat deloc plantele utilizate drept culturi verzi) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5/6

Intenţie

8

Doar fertilizanţii organici pot fi utilizaţi înaintea înfiinţării culturilor verzi. Utilizarea fertilizanţi lor chimici pentru culturile verzi este interzisă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau a selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

6

Biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol cel târziu până la finalul lunii martie. Lucrările agricole necesare pentru următoarea cultură pot începe doar după ce s-a realizat această acţiune.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion). Biomasa formată trebuie să fie încorporată în sol în perioada 15 februarie-31 martie. În cazul în care fermierul nu poate să încorporeze în sol biomasa formată în perioada 15 februarie-31 martie, din cauza condiţiilor climatice nefavorabile (zăpadă sau băltirea apei), acesta are obligaţia de a notifica APIA cu privire la acest aspect până cel târziu la data de 31 martie şi de a încorpora biomasa formată imediat ce condiţiile climatice îi vor permite, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie.

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa. dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este între 30%-60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează biomasa, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este între 30%-60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc biomasa) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Nu este permis aratul pajiştilor existente în fermă pe toată durata angajamentului.

Control administrativ

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

 

Pachetul 5*****)

Agricultura ecologică

 

 

 

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

 

Pachetul 6

Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.)

Utilizarea fertilizanţilor chimici este interzisă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau al selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Utilizarea tradiţională a gunoiului de grajd este permisă până în echivalentul a maximum 30 kg. N s.a./ha.

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Utilizarea pesticidelor este interzisă.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau al selecţiei în urma sesizărilor)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul poate începe doar după data de 25 august.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

Cositul se poate efectua manual sau cu utilaje mecanizate de mică capacitate, fiind interzisă folosirea utilajelor grele.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

Masa vegetală cosită trebuie adunată de pe suprafaţa pajiştii nu mai târziu de două săptămâni de la efectuarea cositului.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Păşunatul se efectuează cu maximum 0,7 UVM pe hectar.

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

2

Repetiţie

3

Intenţie

7

Păşunile inundate nu vor fi păşunate mai devreme de două săptămâni de la retragerea apelor.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Intenţie

6

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor aflate sub angajament.

Control pe teren (în

cazul includerii În eşantion)

Nerespectarea cerinţei

pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 15% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu

respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 2.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 15% şi 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 3.

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mal mare de 30% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

Parcelele care nu respectă această condiţie în campania în curs sunt excluse de la plată. Fermierul returnează plăţile primite anterior pentru aceste parcele, cu aplicarea sancţiunilor de supradeclarare în campania de recuperare.

Pe parcelele care rămân angajate se aplică sancţiunea cu codul 4.

 

Repetiţie

3/4/5

 

Intenţie

8

Nu vor fi realizate însămânţări de suprafaţă sau supraînsămânţări.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

1

Repetiţie

2

Se pot face însămânţări cu specii din flora locală doar în cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental.

Intenţie

6

Sunt interzise acţiunile care să conducă la accelerarea drenajului natural al pajiştilor aflate sub angajament,

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 50% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 50% din suprafaţa totală de pajişte aflată sub angajament prin acest pachet

3

Repetiţie

3/4

Intenţie

6

 

Pachetul 7***)

 

 

 

 

Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâscă cu gât roşu (Branta ruficollis)

În fiecare an de angajament trebuie înfiinţată o cultură de cereale de toamnă (grâu, orz, secară, triticale) sau de răpită în perioada

15 septembrie-15 octombrie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în totalitate/deloc culturile de toamnă recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în totalitate/deloc culturile de toamnă recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a respectat perioada de înfiinţare sau nu a respectat în totalitate/deloc culturile de toamnă

recomandate sau nu a înfiinţat nicio cultură) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

5

Repetiţie

4/5/6

Intenţie

8

Parcelele angajate vor putea fi însămânţate cu porumb, dar nu mai târziu de data de 15 mai, iar porumbul nu va fi recoltat înainte de data de 15 septembrie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

2

 

 

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

 

 

Nerespectarea cerinţei (fermierul a însămânţat cu porumb şi l-a recoltat, dar nu a respectat perioadele de însămânţare şi/sau recoltare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

 

 

Repetiţie

3/4/5

 

 

Intenţie

8

La recoltarea culturii de porumb este lăsată o suprafaţă de minimum 5% nerecoltată sau în situaţia în care nu este înfiinţată o cultură de porumb, în anul respectiv de angajament, fermierul este obligat să asigure o cantitate de 100 kg de porumb boabe pe hectar, în cel puţin un punct de hrăniră situat pe suprafaţa fiecărei parcele angajate.

Control

administrativ/Control pe teren (în cazul includerii în eşantion). Suprafaţa nerecoltată nu poate fi mai mare de 10% din suprafaţa parcelei respective. În campania următoare, suprafaţa nerecoltată de minimum 5% este eligibilă pentru agromediu, doar dacă sunt respectate GAEC-urile, indiferent de cultura existentă pe suprafaţa respectivă.

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

Intenţie

8

în situaţia în care se înfiinţează o cultură de porumb, în anul respectiv, pe parcela angajată, cultura de toamnă este încorporată în sol până cel târziu la finalul lunii martie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

2

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

Nerespectarea cerinţei (fermierul încorporează cultura, dar nu respectă perioada de încorporare) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

2

 

 

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 30% şi mai mică de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

3

 

 

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu încorporează deloc cultura) pe parcele a căror suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de teren arabil aflată sub angajament prin acest pachet

4

 

 

Repetiţie

3/4/5

 

 

Intenţie

8

Pe perioada de 5 ani a angajamentelor este obligatorie înfiinţarea în cel puţin 2 ani a culturii de porumb pe timpul verii

Control administrativ. Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei (fermierul a înfiinţat o singură dată cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului)

3

 

 

Nerespectarea cerinţei (fermierul nu a înfiinţat deloc cultura de porumb în cadrul perioadei de 5 ani a angajamentului)

5

Pesticidele şi fitostimulatorii (îngrăşămintele

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion sau al selecţiei

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

naturale) nu pot fi folosite în perioada cuprinsă între însămânţarea culturii de toamnă şi 15 martie.

în urma sesizărilor)

Intenţie

8

Se interzic lucrările agricole în perioada 15 octombrie-15 martie.

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

 

 

Intenţie

8

Este interzisă folosirea metodelor de alungare şi/sau utilizarea

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

4

Repetiţie

5

otrăvurilor în perioada cuprinsă între 15 octombrie şi 31 martie.

 

Intenţie

8

Păşunatul este interzis începând cu 15 octombrie, până în

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei

3

Repetiţie

4

15 martie, pe parcelele aflate sub angajament.

 

Intenţie

8

Este interzis aratul sau discuitul pajiştilor din cadrul fermei.

Control administrativ

Control pe teren (în cazul includerii în eşantion)

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este mai mică de 30% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

2

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror suprafaţă este între 30% şi 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

3

Nerespectarea cerinţei pe parcele a căror

suprafaţă este mai mare de 60% din suprafaţa totală de pajişte din cadrul fermei

4

Repetiţie

3/4/5

Intenţie

8

 

*) Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA.

**) În cazul pierderii dreptului de utilizare a suprafeţei care face obiectul angajamentului sau a unei părţi a acesteia, fermierul va proceda astfel:

- nu returnează plăţile primite, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauza acceptă să preia angajamentul existent; sau

- returnează plăţile efectuate până la acea dată pentru respectiva suprafaţă, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent.

În cazul în care o suprafaţă aflată sub angajament este transferată unui alt fermier, noul utilizator al suprafeţei în cauză care a preluat angajamentul existent este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi, ca urmare, acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaţa respectivă.

***) În cazul pachetelor 4 - Culturi verzi şi 7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru găsea cu gât roşu, fermierului i se va accepta la plată maximum 80% din suprafaţa de teren arabil, conform prevederilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurala (PNDR) şi formularului de cerere de plată, fără a fi sancţionat dacă suprafaţa solicitată este mai mare de 80%. Suprafaţa care face obiectul pachetelor 4 şi 7 trebuie să fie diferită de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC 4. Pachetul 4 nu poate fi aplicat pe aceleaşi parcele agricole cu pachetul 7,

****) În cazul pachetului 4 - Culturi verzi, se acceptă doar transferul total al angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet.

*****) În cazul pachetului 5 - Agricultură ecologică, nu se acceptă transferul angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet. În acest caz se acceptă doar transferul total al exploataţiei. Pe perioada angajamentelor este permisă pe aceeaşi parcelă de teren rotaţia culturilor de la un an la altul între variantele 5.1,5.2 şi 5.5 ale pachetului 5. Variantele 5.1 şi 5.2 din cadrul pachetului 5 pot fi aplicate pe aceeaşi suprafaţă cu pachetul 4.

 

În cazul pajiştilor comunale păşunate în comun pe care au fost stabilite neconformităţi, sancţiunile se aplică direct proporţional cu dreptul de utilizare al fiecărui fermier.

Angajamentele pentru suprafeţele care la data depunerii cererii de plată se aflau în UAT-uri eligibile şi au trecut în UAT- uri neeligibile, ca urmare a actualizării LPIS, trebuie întrerupte, fără a fi necesară recuperarea sumelor plătite fermierilor în anii precedenţi, înainte de trecerea suprafeţelor din UAT-uri eligibile în UAT-uri neeligibile.

C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată

Pentru anul 2015, data-limită de depunere a cererii de plată este 15 iunie.

Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.

Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită, se aplică în anul respectiv o reducere de 1 % pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.

O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, în scris, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat cu privire la neconformităţile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate neconformităţi, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste neconformităţi. Dacă, în urma controlului realizat, nu se identifică neconformităţi, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, acesta nu îşi poate retrage cererea de piaţă. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.

În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs.

D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor

în cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;

- dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă

parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.

E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

Se aplică sancţiunile conform anexei nr. 5 la ordin.

F. Sancţiuni suplimentare

Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor lit. d) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.

Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor lit. d) nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

 

ANEXA Nr. 5

 

SISTEMUL DE SANCŢIUNI

pentru ecocondiţionalitate aplicabil măsurilor 10 „Plăţi pentru agromediu şi climă”, 11 „Agricultura ecologică1 şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice” compensatorii de dezvoltare rurală prevăzute în PNDR 2014-2020 şi pentru măsura 214 „Plăţi de agromediu” - angajamente în derulare din programarea 2007-2013, precum şi schemelor de sprijin pe suprafaţă (schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS, ajutoare naţionale tranzitorii - ANT, pentru culturile amplasate în teren arabil, în pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană)

 

Sistemul de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate se aplică beneficiarilor măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală prevăzute în PNDR 2014-2020 (măsura 10 - Agromediu şi climă, măsura 11 - Agricultura ecologică şi măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice), măsurii 214 «Plăţi de agromediu” - angajamente în derulare din programarea 2007-2013, precum şi schemelor de plăţi directe (schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat, schema simplificată pentru micii fermieri) şi ajutoare naţionale tranzitorii - ANT pentru culturile amplasate în teren arabil, în pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montană şi care se acordă în domeniul vegetal şi zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale care au depus cereri unice de plată pentru anul 2015.

Sistemul de sancţiuni administrative pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:

- neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă fermierului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni administrative, şi se datorează acţiunii neintenţionate a fermierului de nerespectare a unei norme de ecocondiţionalitate;

- nerespectarea deliberată (intenţia) presupune

prevederea de către fermiera rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea iui prin intermediul faptei, fie, deşi nu ÎS urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat;

- repetiţia presupune nerespectarea aceleiaşi cerinţe sau a aceluiaşi standard, în căzui în care acestea se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani calendaristici consecutivi, în condiţiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;

- amploarea (extinderea) unui caz de neconformitate este determinată examinând, în special, dacă aceasta are un impact de anvergură sau dacă este limitată la exploataţia în cauză;

- gravitatea unei neconformităţi presupune cazul de nerespectare care depinde, în special, de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau ale standardului respectiv;

- durata (persistenţa) presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.

Totuşi, un anumit caz de nerespectare, care nu constituie un risc direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea animalelor, în situaţii bine justificate, poate fi considerat ca fiind minor, ţinând cont de gravitatea, amploarea şi persistenţa nerespectării, fermierul nefiind sancţionat dacă a întreprins măsuri de remediere a neconformităţii, în urma notificării transmise de APIA.

Potrivit art. 93 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, ecocondiţionalitatea cuprinde cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC).

Aceste norme sunt enumerate în anexa II la regulamentul menţionat anterior şi vizează următoarele domenii:

- mediu, schimbări climatice şi bunele condiţii agricole ale terenurilor;

- sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor;

- bunăstarea animalelor.

De asemenea, pentru anii 2015 şi 2016, normele privind ecocondiţionalitatea cuprind şi obligaţia întreţinerii pajiştilor permanente prin păstrarea, la nivel naţional, a raportului dintre suprafaţa terenurilor utilizate ca pajişti permanente şi suprafaţa agricolă totală, declarate de fermieri în anul 2007.

În conformitate cu anexa Ea Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015, normele de ecocondiţionalitate sunt următoarele:

I. Domeniul Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor” include cerinţe şi bune condiţii agricole şi de mediu axate pe aspecte distincte;

1. Apă:

a) SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole;

b) GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor-tampon (fâşiilor de protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă;

c) GAEC 2 - Respectarea procedurii de autorizare, în cazul utilizării apei pentru irigaţii în agricultură;

d) GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării.

2. Sol şi stoc de carbon:

a) GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului;

b) GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii

5.1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu pantă mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.

5.2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 1 ianuarie 2007.

GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile

6.1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai mult de 2 ani consecutiv.

6.2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente.

3. Biodiversitate:

a) SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice;

b) SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de floră şi faună sălbatică.

4. Peisaj, nivel minim de întreţinere

GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agricol

7.1. Se păstrează elementele de peisaj, incluzând arborii izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol.

7.2. Fermierii trebuie să prevină instalarea vegetaţiei nedorite pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat.

7.3. Pajiştile permanente se întreţin prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an.

II. Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor

1. Siguranţa alimentară:

a) SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimentare;

b) SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în creşterea animalelor.

2. Identificarea şi înregistrarea animalelor:

a) SMR 6 - Identificarea şi înregistrarea suinelor;

b) SMR 7 - Identificarea şi înregistrarea bovinelor;

c) SMR 8 - Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile ovină şi caprină.

3. Bolile animalelor:

SMR 9 - Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST)

4. Produse de protecţie a plantelor:

SMR 10 - Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor

III. Bunăstarea animalelor

Bunăstarea animalelor:

a) SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor;

b) SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor;

c) SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă.

În cazul în care normele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate în orice moment în cursul unui an calendaristic şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni ori al unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea unică de plată pentru anul 2015, suma totală a plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate beneficiarilor trebuie să fie redusă ori exclusă prin aplicarea unei sancţiuni administrative.

Sancţiunea administrativă se aplica dacă neconformitatea este legată de activitatea agricolă a beneficiarului şi/sau dacă este implicată suprafaţa exploataţiei agricole a beneficiarului sau animalele deţinute.

Cu toate acestea, nu se aplică sancţiuni administrative pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii beneficiarilor care participă la schema simplificată pentru micii fermieri.

Sancţiunile administrative pentru cazurile de nerespectare a cerinţelor legale în materie de gestionare în domeniul „.bunăstarea animalelor” (SMR 11-13) se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016.

În cazul neglijenţei, sancţiunea aplicată nu trebuie să depăşească 5% din suma totală, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. În cazurile de nerespectare deliberată (intenţia), reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din cuantumul total al plăţii şi poate merge până la excluderea totală din schema/măsura de sprijin solicitată pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.

Valoarea sancţiunilor administrative pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală la care ar avea dreptul fermierul vizat dacă acesta îndeplineşte condiţiile pentru respectiva plată în cadrul schemei/măsurii de plată/ajutorului/sprijinului solicitat.

Nerespectarea datorată neglijenţei

Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui fermier, sancţiunea administrativă calculată la suma totală este de 3% din suma totală. Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide să se reducă acest procent la 1 % sau să crească până la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancţiune în cazul în care dispoziţia normei referitoare la cerinţa sau standardul în cauză lasă o marjă de toleranţă în limitele căreia nu trebuie luat în considerare un caz de neconformitate constatat.

Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea administrativă stabilită în cazul primei nerespectări repetate a aceleiaşi neconformităţi se triplează. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, rezultatul reducerii fixate pentru repetarea precedentă se va înmulţi de fiecare dată cu trei. Reducerea maximă nu va depăşi 15% din suma totală a plăţilor legate de schema/măsură/ ajutorul/sprijinul solicitat.

Nerespectarea deliberată (intenţia)

Dacă fermierul nu a respectat în mod intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din suma totală (conform tabelului nr. 1). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă procentul în cauză până la maximum 15% sau, după caz, să îl mărească până la 100% din suma totală (conform tabelului nr. 1).

În cazul nerespectării deliberate, fermierul este exclus de la schema/măsura/ajutorul/sprijinul solicitat pentru anul calendaristic în cauză (conform tabelului nr. 1).

În cazurile de neconformitate deliberată cu amploare, gravitate sau persistenţă extreme, în plus faţă de reducerea

stabilită, în general, la 20% din cuantumul total, beneficiarul este exclus în următorul an calendaristic de la toate plăţile menţionate la art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 (plăţile directe, ajutoarele naţionale tranzitorii, plăţile pentru restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole, primele anuale în cadrul măsurilor pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite, plăţile pentru agromediu şi climă, agricultura ecologică, plăţile pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice, plăţile pentru angajamente de silvomediu).

Sancţiuni administrative pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.

În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul dintre rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.

Sancţiunile administrative pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii (GAEC+SMR) sunt prezentate în tabelul nr. 1.

 

Tabelul nr. 1 - Sancţiunile administrative pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii

 

Tipul sancţiunii

Amploarea

Gravitatea*)

Persistenţa*)

Sancţiune

(%)

Prima

repetiţie

A 2-a repetiţie

A 3-a repetiţie

A 4-a repetiţie

Neglijenţă*)

Limitare la fermă

 

Nepermanentă

(rectificabilă)

Nu este cazul pentru SMR.

N/A

N/A

N/A

N/A

Mică

**)0% + Notificare 1 - GAEC

 

 

 

 

Nepermanentă

1%

3%

9% +

Notificare 2

15% + Notificare 3

81%

Permanentă

3%

9%

15% + Notificare 2

81%

100%

Medie

Nepermanentă

3%