MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 625/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 625         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE        Marţi, 18 august 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 449 din 16 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8, art. 10, art. 11, art. 25 şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

Decizia nr. 502 din 30 iunie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 

Decizia nr. 526 din 14 iulie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

481. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

27. - Circulară privind lansarea în circuitul numismatic a unui set de trei monede (din aur, din argint şi din tombac cuprat) şi a unei monede din argint dedicate împlinirii a 140 de ani de la punerea pietrei de temelie a Castelului Peleş din Sinaia

 

29. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 iulie-23 august 2015

 

30. - Circulară privind ratele dobânzilor penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în valută începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2015

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 449

din 16 Iunie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8, art. 10, art. 11, art. 25 şi art. *26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. 1 pct. 30, art. 8, art. 10, art. 11, art. 25 şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, excepţie ridicată de Matei Gheorghe în Dosarul nr. 677/46/2014 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia a N-a civilă, contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 1.176D/2014 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal răspunde, personal, autorul excepţiei, asistat de doamna avocat Daniela Nicoleta Andreescu, în calitate de apărător ales, cu delegaţie la dosarul cauzei. De asemenea, pentru partea Agenţia Naţională de Integritate răspunde doamna Ioana Lazăr, director general al Direcţiei generale juridice a acesteia, cu împuternicire la dosar. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, reiterând o parte din argumentaţia expusă pe larg în motivarea scrisă a excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Reprezentantul Agenţiei Naţionale de Integritate apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată şi solicită respingerea acesteia ca atare, invocând jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale. Consideră că criticile referitoare la imprecizia textelor criticate, determinată de pretinsa lipsă a unor reglementări care să sancţioneze conflictul de interese pentru aleşii locali sau competenţa Agenţiei Naţionale de Integritate de a evalua un astfel de conflict, reprezintă probleme ce derivă dintr-o lipsă de aplecare asupra înţelegerii dispoziţiilor legale în cauză. Precizează că art. 1 din Legea nr. 176/2010 se aplică tuturor persoanelor menţionate în cuprinsul acestuia, Agenţia Naţională de Integritate efectuând activitatea de evaluare doar pentru perioada exercitării de către acestea a funcţiilor publice. Termenul de 3 ani de la terminarea mandatului, prevăzut de art. 11 din Legea nr. 176/2010, este termenul în care Agenţia Naţională de Integritate poate să se sesizeze în vederea efectuării unei evaluări, dar efectuarea acesteia vizează tot perioada exercitării funcţiei publice. Depune la dosar şi note scrise în susţinerea cererii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate.

5. Reprezentatul Ministerului Public pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate. Faţă de critica privind pretinsa lipsă de previzibilitate a art. 1 din Legea nr. 176/2010 subliniază faptul că persoanele care fac obiectul verificării şi care se circumscriu categoriei aleşilor locali pot fi determinate pe baza unor legi speciale, mai exact Legea nr. 215/2001 sau Legea nr. 161/2003, respectiv art. 76 alin. (1) ori art. 87 din aceasta din urmă. În ce priveşte art. 11 din Legea nr. 176/2010, criticat în cauză, arată că, în motivarea excepţiei, se face confuzie între prescripţia răspunderii penale şi cea a răspunderii administrativ-disciplinare, cele două fiind instituţii fundamental diferite, cu o finalitate diferită. Apreciază că ar putea fi o problemă de constituţionalitate în ce priveşte art. 26 alin. (3) teza a două din Legea nr. 176/2010, sub aspectul infracţiunilor continuate, dar textul de lege menţionat nu are incidenţă în cauză, obiectul acesteia fiind contestarea unui raport de evaluare. În ce priveşte art. 8 şi art. 10 din Legea nr. 176/2010 arată că autorul excepţiei nu formulează veritabile critici de constituţionalitate

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin încheierea din 12 noiembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 677/46/2014, Curtea de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8, art. 10, art. 11, art. 25 şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, excepţie ridicată de Matei Gheorghe într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea cererii de anulare a unui raport de evaluare prin care inspectori ai Autorităţii Naţionale de Integritate au constatat existenţa unui conflict de interese în ceea ce îl priveşte pe acesta, în timpul mandatelor de primar pe care le-a deţinut.

7. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că nu rezultă fără dubiu că în sintagma aleşi locali” la care se referă art. 1 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 176/2010 este indus şi primarul, în condiţiile în care noţiunea de aleşi locali” nu este definită nici în Legea nr. *176/2010, nici în Constituţie. Aceasta este definită prin Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, dar fără să fie prevăzută posibilitatea preluării acesteia în alte legi. Arată că art. 1 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 176/2010 se referă la aleşii locali fără să specifice categoriile de persoane care intră în această sintagmă, în condiţiile în care prin alte legi se face referire la definire în sensul legilor respective, care nu precizează, însă, că ar fi adoptate şi în aplicarea acestei norme. Arată că art. 1 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 176/2010 foloseşte sintagma candidaţi pentru funcţiile de [...] consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar”. De aceea, în opinia autorului excepţiei, din art. 1 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 rezultă că doar candidaţii la funcţia de primar pot fi evaluaţi de Agenţia Naţională de Integritate, nu şi cei care deţin această funcţie, pe parcursul exercitării acestei funcţii, aşa cum a fost în speţă.

8. Arată că art. 11 din Legea nr. 176/2010 referitor la perioada pentru care se efectuează evaluarea conflictelor de interese sau incompatibilităţilor nu are în vedere ca şi criteriu de referinţă data săvârşirii faptelor la care se referă art. 25 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 (adică data la care a fost emis un act administrativ, a fost încheiat un act juridic sau a fost luată o decizie cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate şi care constituie abatere disciplinară), ci este raportat la funcţia şi durata exercitării acesteia de către persoana evaluată, fără a limita cercetarea măcar la ultimii trei ani, dacă nu la data săvârşirii faptelor care i se impută. În acest fel se ajunge să fie depăşit termenul de prescripţie a răspunderii penale prevăzut în Codul penal, răsturnându-se proporţia dintre cercetarea şi răspunderea administrativă şi cea penală”. Susţine că nu poate fi sancţionat un primar pentru o faptă pe care a săvârşit-o în timpul unui alt mandat încheiat. Precizează că, potrivit art. 154 alin. (2) din Codul penal, termenul de prescripţie a răspunderii penale începe să curgă de ta data săvârşirii infracţiunii, pe când în materia administrativă reglementată prin art. 11 alin. (1) şi art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010, termenul de trei ani curge de la data eliberării din funcţie sau a încetării mandatului. Mai arată că, atunci când persoana evaluată este în funcţie, evaluarea se poate face oricând pe durata exercitării acesteia, fără să fie reglementată vreo prescripţie a răspunderii, chiar şi la 10 ani de la data săvârşirii abaterii disciplinare.

9. Mai arată că, în opinia sa, prevederile art. 11 din Legea nr. 176/2010 care reglementează termenul în care inspectorii Agenţiei Naţionale de Integritate pot realiza activitatea de evaluare nu ţin cont de legislaţia incidenţă, de faptul că o abatere disciplinară se poate analiza cu privire la un raport de muncă, la un raport de serviciu, la un mandat de ales. Textul criticat permite evaluarea unei persoane în afara acestui mandat, persoana fiind sancţionată disciplinar nu pentru abaterile disciplinare aferente mandatului în derulare, ci aferente altui mandat.

10. Autorul excepţiei critică şi faptul că nu există nicio definiţie şi diferenţiere clară între noţiunea de conflict de interese de natură penală şi de natură administrativă sau disciplinară şi nici nu este reglementată o răspundere disciplinară treptată, proporţională cu faptele evaluate, stabilită în funcţie de context, astfel că se poate ajunge la sancţionarea acestora în mod arbitrar şi disproporţionat faţă de gravitatea lor.

11. Apreciază că interdicţia complementară prevăzută la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 de a nu mai exercita o funcţie publică timp de 3 ani încalcă principiul proporţionalităţii prin comparaţie cu pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales sau de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat prevăzută de art. 66 alin. (1) şi (2) din Codul penal.

12. Arată că, în opinia sa, art. 25 din Legea nr. 176/2010 trebuie analizat prin raportare la dispoziţii din Legile nr. 215/2001 şi nr. 393/2004, care nu prevăd, însă, posibilitatea încetării de drept a mandatului înainte de termen din cauza conflictului de interese, motiv pentru care textul de lege menţionat nu poate fi pus în aplicare şi lasă fără justă cauză şi interes actual raportul de evaluare întocmit de inspectori ai Agenţiei Naţionale de Integritate.

13. Susţine că se încalcă art. 15 alin. (1) din Constituţie, care spune clar că persoana evaluată, în calitate de cetăţean român, are numai obligaţiile prevăzute prin Constituţie şi prin alte legi, iar atât timp cât pentru o faptă nu există sancţiune disciplinară ea nu se poate evalua”. O altă abordare ar conduce, în opinia autorului excepţiei, la încălcarea art. 23 alin. (12) din Constituţie potrivit căruia nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiţiile şi în temeiul legii.

14. Mai precizează că, prin Legea nr. 215/2001 şi prin Legea nr. 393/2004, nu se prevede vreun tip de răspundere pentru primarul ales, nici vreo sancţiune pentru conflictul de interese de tip administrativ, aşa că se pune în discuţie conflictul dintre protecţia unui drept privat şi apărarea interesului public, situaţie în care principiul proporţionalităţii este cel care decelează”. Menţionează că proporţionalitatea măsurilor administrative este un principiu general de drept european, care nu poate determina efecte excesive asupra interesului persoanei, care să fie supusă unor măsuri administrative mai severe decât cele din domeniul penal sau unor norme care încalcă şi principiul certitudinii şi previzibilităţii legii.

15. Arată că, în domeniul conflictului de interese administrativ şi al incompatibilităţilor se încalcă principiul încrederii legitime, al previzibilităţi i şi accesibilităţii legii, al unicităţii materiei, ce se impune a finalizate din perspectiva lipsei definirii sintagmei aleşi locali”.

16. Curtea de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, contencios administrativ şi fiscal constata că autorul excepţiei nu formulează critici concrete de neconstituţionalitate, ci este nemulţumit de maniera în care pot fi interpretate diferite norme legale ce au incidenţă în speţă relativ la conflictul de interese în privinţa primarului.

17. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

18. Avocatul Poporului arată că îşi menţine punctul de vedere pronunţat anterior în dosarele nr. 199D/2014, nr. 576D/2014, nr. 888D/2013, nr. 887D/2013 şi nr. 576D/2013.

19. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentanţilor părţilor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

20. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

21. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 1 alin. (1) pct. 30, art. 8, art. 10, art. 11, art. 25 şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 2 septembrie 2010, care au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (1) pct. 30: „(1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor: (...) 30. aleşii focali

- Art. 8: „(1) Scopul Agenţiei este asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, prin exercitarea de responsabilităţi în evaluarea declaraţiilor de avere, a datelor şi informaţiilor privind averea, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese potenţiale în care se pot afla persoanele prevăzute la art. 1, pe perioada îndeplinirii funcţiilor şi demnităţilor publice. În îndeplinirea acestui scop, Agenţia poate dezvolta relaţii de colaborare prin încheierea de protocoale cu entităţi din ţară sau din străinătate.

(2) Activitatea de evaluare efectuată de inspectorii de integritate din cadrul Agenţiei se desfăşoară cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor persoanelor care fac obiectul prezentei legi, conform prevederilor acesteia, care se completează cu dispoziţiile actelor normative în vigoare.

(3) Principiile după care se desfăşoară activitatea de evaluare sunt legalitatea, confidenţialitatea, imparţialitatea, independenţa operaţională, celeritatea, buna administrare, dreptul la apărare, precum şi prezumţia dobândirii licite a averii.”;

- Art. 10: „Inspectorii de integritate desfăşoară următoarele activităţi:

a) primesc, colectează, centralizează şi procesează date şi informaţii cu privire la situaţia averii existente pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice, a incompatibilităţilor şi a conflictelor de interese privind persoanele care ocupă funcţii sau demnităţi publice;

b) evaluează declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;

c) efectuează controlul depunerii la termen a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese de către persoanele prevăzute de prezenta lege;

d) evaluează, în condiţiile prezentului capitol, diferenţele semnificative, în sensul prevederilor art. 18, dintre modificările intervenite în avere pe durata exercitării demnităţilor şi funcţiilor publice şi veniturile realizate în aceeaşi perioadă;

e) evaluează conflicte de interese sau incompatibilităţi ale persoanelor care ocupă demnităţi sau funcţii publice;

f) întocmesc rapoarte de evaluare în cazul în care, în urma evaluării, identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor. precum şi, după caz, a legislaţiei disciplinare, contravenţionale sau penale;

g) întocmesc rapoarte de evaluare în cazul în care, în urma evaluării, nu identifică elemente de încălcare a legislaţiei privind regimul declarării averii, al conflictelor de interese, respectiv al incompatibilităţilor;

h) aplică sancţiunile şi iau măsurile prevăzute de lege în competenţa acestora.”;

- Art. 11: „(1) Activitatea de evaluare a declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite existente în perioada exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, precum şi cea de evaluare a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se efectuează atât pe durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, Cât şi în decursul a 3 ani după încetarea acestora.

(2) Activitatea ce se efectuează pe durata prevăzută la alin. (1) constă în evaluarea declaraţiei de avere, a datelor şi a informaţiilor privind averea existentă, precum şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a conflictelor de interese sau a incompatibilităţilor; exclusiv pentru perioada exercitării funcţiilor sau demnităţilor publice.”;

- Art. 25: „(1) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni.

(2) Persoana eliberată sau destituită din funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului. În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcţie sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate ori a conflictului de interese, interdicţia de 3 ani operează potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti de confirmare a existenţei unui conflict de interese sau a unei stări de incompatibilitate.

(3) Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate sau de conflict de interese constituie temei pentru eliberarea din funcţie ori, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.

(4) Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate ca urmare a săvârşirii unor abateri dintre cele cuprinse în prezenta lege nu pot consta în mustrare sau avertisment.”;

- Art. 26 alin. (3): „Prin derogare de la dispoziţiile legilor speciale care reglementează răspunderea disciplinară, sancţiunea poate fi aplicată în termen de cel mult 6 luni de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, potrivit prevederilor legale. În cazul în care cauza de incompatibilitate a încetat înainte de sesizarea Agenţiei, sancţiunea disciplinară poate fi aplicată în termen de 3 ani de la încetarea cauzei de incompatibilitate, dacă legea nu dispune altfel.”

22. În opinia autorului excepţiei, textele de lege criticate contravin prevederilor din Constituţie cuprinse în următoarele articole: art. 15 privind universalitatea, art. 23 alin. (12) referitor la legalitatea pedepsei, art. 121 privind autorităţile comunale şi orăşeneşti, art. 148 alin. (1) şi (2) referitor la integrarea României în Uniunea Europeană şi art. 156 privind republicarea Constituţiei. Se invocă, de asemenea, şi prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil şi cele ale art. 15 din Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, potrivit cărora nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care nu constituiau un act delictuos, potrivit dreptului naţional ori internaţional, în momentul în care au fost săvârşite. De asemenea nu se va aplica o pedeapsă mai severă decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii infracţiunii.

23. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că dispoziţiile de lege ce constituie obiectul prezentei excepţii de neconstituţionalitate au mai fost supuse controlului de constituţionalitate. Prin numeroase decizii, dintre care pot fi amintite, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 1.606 din 15 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 9 februarie 2012, Decizia nr. 210 din 29 aprilie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 18 iunie 2013, Decizia nr. 311 din 13 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 1 august 2013, Decizia nr. 316 din 18 iunie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 20 august 2013, Decizia nr. 515 din 12 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 27 ianuarie 2014, Decizia nr. 555 din 17 decembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 25 februarie 2014, şi Decizia nr. 69 din 11 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 25 aprilie 2014, Curtea a constatat constituţionalitatea textelor de lege ce formează obiectul prezentei excepţii. Cu acele prilejuri, instanţa de control constituţional a constatat că Agenţia Naţională de Integritate desfăşoară o activitate administrativă de evaluare a declaraţiilor de avere, a datelor, a informaţiilor şi a modificărilor patrimoniale intervenite, a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute de lege. Agenţia Naţională de Integritate nu pronunţă hotărâri învestite cu autoritate de lucru judecat, ci întocmeşte rapoarte care se concretizează în evaluări ale unor fapte ori situaţii cu semnificaţie juridică a căror finalitate conferă dreptul de sesizare a instanţelor de judecată sau, după caz, a altor autorităţi şi instituţii competente în vederea dispunerii măsurilor prevăzute de lege.

24. În cauza de faţă, autorul excepţiei critică, în plus, pretinsa lipsă de claritate a noţiunii de aleşi locali” cuprinsă în art. 1 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 176/2010 pe motiv că nu ar fi definită nici în Legea nr. 176/2010, nici în Constituţie. Autorul însuşi arată, însă, că aceasta este definită atât în Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004, cât şi în Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007. Sub acest aspect, Curtea constată că art. 2 alin. (1) din Legea nr. 393/2004 stabileşte semnificaţia noţiunii de ales local”, incluzând în această categorie, în mod expres şi explicit, consilierii locali şi cei judeţeni, primarii, primarul general al municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. De asemenea, Legea nr. 215/2001 face referire directă la consiliile locale şi primari, precum şi la consiliile judeţene, ca autorităţi ale administraţiei publice locale alese prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat [art. 3 alin. (2) din Legea nr. 215/2001]. Ca atare, Curtea apreciază că critica formulată nu poate fi reţinută, în condiţiile în care, odată definită o anumită noţiune într-o lege specială, dedicată acelei categorii, aşa cum este, în speţă, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, este inutilă definirea ulterioară a acesteia în fiecare act normativ care cuprinde reglementări referitoare la acea noţiune. Dacă s-ar proceda într-o asemenea manieră, sistemul normativ ar fi în mod artificial încărcat şi îngreunat cu acte normative cuprinzând definiţii repetitive, devenind prolix, contravenind regulilor de tehnică legislativă şi riscând să aducă atingere însuşi statului de drept, caracteristică esenţială a statului român, statuată în art. 1 alin. (3) din Legea fundamentală.

25. Curtea observă, totodată, că autorul excepţiei, prin criticile sale, încearcă să confere prevederilor art. 1 alin, (1) pct. 30 din Legea nr. 176/2010 interpretarea că acesta s-ar referi numai la candidaţii la funcţia de primar, urmând ca doar aceştia să fie evaluaţi de Agenţia Naţională de Integritate, iar nu şi primarii aflaţi în exerciţiul mandatului. În mod deliberat autorul excepţiei ignoră prevederile explicite ale Legii nr. 176/2010 care vizează atât candidaţii la funcţia de primar, în perspectiva participării acestora la alegeri, cât şi primarii, pentru perioada exercitării mandatului. În mod evident susţinerile autorului excepţiei sunt forţate, excedând sferei controlului de constituţionalitate şi intrând în competenţa instanţei chemată să aplice la speţă dispoziţiile legale.

26. În ce priveşte prevederile art. 11 din Legea nr. 176/2010, autorul excepţiei critică faptul că perioada pentru care se efectuează evaluarea conflictelor de interese sau a incompatibilităţilor este cea pe care se exercită funcţia de către persoana evaluată. Susţine că nu poate fi sancţionat un primar pentru o faptă pe care a săvârşit-o în timpul unui alt mandat încheiat, întrucât se poate ajunge să fie depăşit termenul de prescripţie a răspunderii penale prevăzut în Codul penal.

27. Curtea constată că nu poate reţine această critică, fiind în logica reglementării ca verificarea existenţei împrejurărilor de natură să atragă un conflict de interese sau o stare de incompatibilitate să vizeze perioada în care persoana în cauză a deţinut funcţia publică. Curtea observă că, potrivit textului de lege criticat, activitatea de evaluare a declaraţiei de avere şi a conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor se efectuează de către Agenţia Naţională de Integritate „atât pe durata exercitării funcţiilor ori demnităţilor publice, cât şi în decursul a 3 ani după încetarea acestora”. Cu alte cuvinte, textul fixează un termen înlăuntrul căruia Agenţia are dreptul de a efectua evaluarea. Astfel, aceasta are la dispoziţie un interval de timp egal cu durata mandatului alesului local, la care se adaugă încă 3 ani de la momentul încheierii mandatului, în care aceasta poate efectua activităţile amintite. Aşadar, textul menţionat stabileşte numai termenul maxim în interiorul căruia Agenţia Naţională de Integritate îşi poate exercita competenţa amintită, fără a conţine vreo reglementare referitoare la prescripţia răspunderii persoanei asupra căreia a purtat evaluarea. Normele, regulile şi termenele în care răspunderea civilă (delictuală, pentru fapta proprie), penală sau administrativă (disciplinară) se prescrie, nemaiputând fi angajată, sunt reglementate de normele specifice acestor materii. Astfel, în materie civilă, care acoperă şi sfera administrativă, se aplică termenul general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de art. 2.517 din Codul civil, sau, după caz, în funcţie de momentul săvârşirii faptei şi implicit a legii aplicabile, de art. 3 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea I, nr. 11 din 15 iulie 1960, abrogat prin Legea nr. 70/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. În materie penală, răspunderea pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, incriminat ca atare la art. 301 din Codul penal, se prescrie în termen de 5 ani, conform art. 154 alin. (1) lit. d) din acelaşi cod.

28. Curtea observă că, potrivit art. 21 alin. (4) din Legea nr. 176/2010, raportul de evaluare se comunică în termen de 5 zile de la finalizare persoanei care a făcut obiectul activităţii de evaluare şi, dacă este cazul, organelor de urmărire penală şi celor disciplinare. Totodată, în temeiul art. 22 alin. (1) din aceeaşi lege, persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a conflictului de interese sau a incompatibilităţii în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanţa de contencios administrativ. Cu prilejui analizării legalităţii raportului de evaluare, faţă de data săvârşirii faptei cu privire la care se apreciază că ar fi de natură să atragă incompatibilitatea sau să reprezinte un conflict de interese, instanţa de contencios administrativ va verifica dacă nu s-a împlinit termenul general de prescripţie a răspunderii civile, care guvernează inclusiv raporturile de natură administrativă, în lipsa unui termen stabilit expres în legea specială sau, după caz, penale. Termenul de prescripţie a răspunderii, civilă sau penală, începe să curgă, evident, de la data săvârşirii faptei susceptibile de a fi considerată conflict de interese ori cauză de incompatibilitate.

29. Sub acest aspect devin relevante cele statuate în jurisprudenţa sa, mai sus arătate (paragraful 23), în sensul că Agenţia Naţională de Integritate desfăşoară exclusiv o activitate administrativă de evaluare a intereselor şi a incompatibilităţilor pentru persoanele prevăzute de lege, constând în întocmirea de rapoarte care evidenţiază fapte ori situaţii cu semnificaţie juridică, a căror finalitate conferă dreptul de sesizare a instanţelor de judecată sau, după caz, a altor autorităţi şi instituţii competente în vederea dispunerii măsurilor prevăzute de lege. Ca atare, Agenţia Naţională de Integritate nu face altceva decât să semnaleze existenţa unor potenţiale nesocotiri ale prevederilor legale referitoare la conflictele de interese şi compatibilităţi. Ulterior revine instanţei de contencios administrativ chemată să se pronunţe asupra legalităţii raportului de evaluare, atunci când fapta nu are valenţe penale, sau celei care judecă procesului penal declanşat ca urmare a finalizării urmăririi penale cu întocmirea unui rechizitoriu ca act de învestire a instanţei şi trimitere în judecată a persoanei evaluate obligaţia de a se pronunţa, cu precădere, cu privire la intervenirea prescripţiei răspunderii. Verificarea normelor referitoare la prescripţia răspunderii pentru fapta în discuţie va fi făcută de instanţa de judecată indiferent dacă, în virtutea prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, acţionând în interiorul termenului pe care legea i-l acordă, Agenţia Naţională de Integritate a întocmit un raport de evaluare cu privire la o faptă pentru care, potrivit reglementărilor aplicabile, răspunderea nu mai putea fi angajată, fiind deja prescrisă.

30. În ceea ce priveşte critica referitoare la faptul că interdicţia complementară prevăzută la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 de a nu mai exercita o funcţie publică timp de 3 ani ar încălca principiul proporţionalităţii prin comparaţie cu pedeapsa complementară a interzicerii exercitării dreptului de a fi ales sau de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat prevăzută de art. 66 alin. (1) şi (2) din Codul penal, Curtea constată că s-a mai pronunţat asupra unor susţineri similare, reţinând, prin Decizia nr. 391 din 2 iulie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 11 august 2014, paragrafele 15 şi 16, că, în contextul normativ de stabilire a unor interdicţii în ceea ce priveşte funcţiile şi demnităţile publice, prevederile art. 25 alin. (2) teza â două din Legea nr. 176/2010 instituie reguli specifice referitoare la ocuparea funcţiilor eligibile. Astfel, Curtea a constatat că interdicţia de a mai ocupa aceeaşi funcţie eligibilă pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului, instituită prin textul de lege criticat, reprezintă o sancţiune cu natură juridică distinctă de pedeapsa complementară prevăzută în materie penală constând în interdicţia temporară a exercitării unor drepturi, în speţă drepturi electorale. Curtea a statuat că Legea nr. 176/2010 vizează asigurarea integrităţii şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale, domeniu ce nu poate fi supus prin analogie regimului juridic specific dreptului penal şi sancţiunilor penale.

31. Autorul excepţiei formulează şi critici referitoare la lipsa de claritate şi previzibilitate, prin prisma faptului că nici în Legea nr. 215/2001 şi nici în Legea nr. 393/2004 nu se prevede vreun tip de răspundere pentru primarul ales sau vreo sancţiune pentru conflict de interese de tip administrativ. Curtea observă că autorul excepţiei omite, însă, că art. 76 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, stabileşte în mod neechivoc că primarii şi viceprimarii, primarul general şi viceprimarii municipiului Bucureşti sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I, iar actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută. Totodată, Curtea reţine că sancţiunea specifică ce vizează statutul primarilor este reglementată de art. 25 alin. (2) din Legea nr. 176/2010.

32. Din această perspectivă, Curtea constată că nu se pune nici problema încălcării prevederilor art. 23 alin. (12) din Constituţie privind legalitatea pedepsei. Astfel, aşa cum s-a arătat şi mai sus, art. 301 din Codul penal incriminează ca infracţiune conflictul de interese săvârşit în condiţiile precizate în cuprinsul acestui text de lege, astfel că, în măsura în care fapta cu privire la care Agenţia Naţională de Integritate a întocmit raportul de evaluare întruneşte elementele constitutive ale unei infracţiuni - împrejurare stabilită de instanţa penală sesizată prin rechizitoriul întocmit ca act final al urmăririi penale declanşate în baza acestui raport -, aceasta va fi sancţionată ca atare, printr-o pedeapsă individualizată în mod corespunzător de instanţă, în cadrul unui proces desfăşurat, în principiu, în spiritul prevederilor constituţionale şi convenţionale care impun instanţelor respectarea exigenţelor de imparţialitate şi independenţă.

33. Referitor la prevederile ari. 25 din Legea nr. 176/2010, Curtea observă că, în jurisprudenţa sa, a statuat că acestea se circumscriu scopului legii, anume asigurarea integrităţii şi transparenţei în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 481 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 86 din 4 februarie 2014, Decizia nr. 483 din 21 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 31 ianuarie 2014, şi Decizia nr. 638 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2015).

34. În ceea ce priveşte celelalte critici formulate, Curtea observă că acestea reprezintă, în realitate, nemulţumiri de fapt, iar nu veritabile critici de constituţionalitate. De asemenea, pretinsa neconstituţionalitate este dedusă de autorul excepţiei din paralela pe care o face cu alte legi, din evidenţierea diferenţelor de reglementare faţă de Codul penal, de legile nr. 215/2001 şi nr. 393/2004. Or, controlul de constituţionalitate se exercită prin raportare la texte şi principii din Constituţie, nu prin realizarea unor comparaţii între prevederi legale cuprinse în diverse acte normative cu forţă juridică inferioară Legii fundamentale.

35 Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Matei Gheorghe în Dosarul nr. 677/46/2014 al Curţii de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, contencios administrativ şi fiscal şi constata că dispoziţiile art. 1 alin (1) pct. 30, art. 8, art. 10, art. 11, art. 25 şi art. 26 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Curţii de Apel Piteşti - Secţia a II-a civilă, contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 16 iunie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 502

din 30 Iunie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate si Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Ştefania Sofronea.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, excepţie ridicată de Felicia Bilous, Hanz Verenca, Domnica Minailiuc şi Mihai Manastirchi în Dosarul nr. 6.564/300/2014 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi care constituie obiectul Dosarului nr. 61D/2015 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, apreciind că îşi menţine valabilitatea jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 31 din 3 februarie 2015, prin care Curtea a constatat că măsura suspendării plăţilor dispusă prin actul normativ criticat este temporară şi are un scop legitim.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Sentinţa civilă nr. 14.264 din 16 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 6.564/300/2014, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, excepţie ridicată de Felicia Bilous, Hanz Verenca, Domnica Minailiuc şi Mihai Manastirchi într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei contestaţii la executare şi a unei cereri de suspendare a executării silite.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum aceasta a fost reţinută în actul de sesizare a Curţii Constituţionale, autorii acesteia susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 1 alin, (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin. (1) care consacră principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, art. 21 alin. (3) potrivit căruia părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 44 alin. (2) privind garantarea şi ocrotirea în mod egal a proprietăţii private, art. 53 alin. (2) care statuează că măsura restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii, precum şi art. 115 alin. (6) privitor la situaţiile în care nu este permisă adoptarea ordonanţelor de urgenţă.

6. Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, apreciind că prin prevederile de lege criticate nu este afectat termenul rezonabil în care trebuie soluţionate cauzele. Arată că, în ce priveşte caracterul rezonabil al termenului de executare a unei creanţe asupra statului, intervalul de 6 luni prevăzut de textul de lege criticat nu este unul nerezonabil în condiţiile economice actuale. Precizează că noţiunea de termen rezonabil trebuie privită atât din perspectiva cetăţeanului-creditor, cât şi din cea a statului-debitor, fiind necesar ca acest concept să fie apreciat şi stabilit din analiza concurentă a intereselor generale ale societăţii cu cele ale cetăţeanului.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate,

10. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 14 martie 2014, aprobată cu modificări prin Legea nr. 112/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 16 iulie 2014. Textul de lege criticat are următorul conţinut: „Începând cu data intrării În vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă, până la data de 31 decembrie 2014, plata despăgubirilor stabilite prin hotărârile comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru aplicarea Legii nr. 290/2003, prin ordinele emise de către şeful Cancelariei Primului-Ministru în temeiul Legii nr. 9/1998 şi, respectiv, prin deciziile de plată emise de către vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor care coordonează aplicarea Legii nr. 9/1998, Legii nr. 290/2003 şi Legii nr. 393/2006

11. În opinia autorilor excepţiei, dispoziţiile de lege criticate contravin următoarelor prevederi din Constituţie: art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 16 alin. (1) care consacră principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări, art. 21 alin. (3) potrivit căruia părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil, art. 44 alin. (2) privind garantarea şi ocrotirea în mod egal a proprietăţii private, art. 53 alin. (2) care statuează că măsura restrângerii exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică, trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii, precum şi art. 115 alin. (6) privitor la situaţiile în care nu este permisă adoptarea ordonanţelor de urgenţă.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă, mai întâi, că textul de lege criticat cuprinde o normă temporară, cu aplicabilitate limitată în timp, care a fost în vigoare până la data de 31 decembrie 2014. Potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constituţională decide asupra excepţiilor ridicate în faţa instanţelor judecătoreşti sau de arbitraj comercial privind neconstituţionalitatea unei legi sau ordonanţe ori a unei dispoziţii dintr-o lege sau dintr-o ordonanţă în vigoare, în speţă sunt însă incidente cele statuate prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, în sensul că sintagma În vigoare” este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare. În consecinţă, deşi textul de lege dedus controlului de constituţionalitate nu mai este în vigoare, Curtea este competentă să analizeze prezenta excepţie de neconstituţionalitate.

13. În continuare, analizând criticile de neconstituţionalitate formulate, Curtea constată că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 au mai format obiect al controlului de constituţionalitate, exercitat prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Legea fundamentală invocate şi de autorii prezentei excepţii de neconstituţionalitate, Curtea respingând ca neîntemeiată excepţia. În acest sens sunt Decizia nr. 31 din 3 februarie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 31 martie 2015, şi Decizia nr. 346 din 7 mai 2015*), nepublicată până la data pronunţării deciziei de faţă. Cu acele prilejuri, Curtea Constituţională a observat că acordarea despăgubirilor cetăţenilor români care au suferit pierderi într-o anumită perioadă de timp istorică a fost stabilită prin Legea nr. 9/1998 şi Legea nr. 290/2003, iar prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 a fost suspendată acordarea acestor despăgubiri, suspendare care a operat pentru perioada 14 martie-31 decembrie 2014.

14. În privinţa criticilor de neconstituţionalitate extrinsecă, Curtea a reţinut că situaţia extraordinară care a determinat adoptarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 a fost determinată, pe de o parte, de admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2013, care eşalona pe o perioadă de 10 ani plata despăgubirilor cuvenite în baza celor două legi, iar, pe de altă parte, de necesitatea acordării unui interval de timp în care să se reglementeze un nou cadru legai necesar accelerării şi finalizării procesului de acordare de despăgubiri cetăţenilor români, concretizat, de altfel, prin Legea nr. 164/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 15 decembrie 2014, referitoare la măsurile pentru accelerarea şi finalizarea procesului de soluţionare a cererilor formulate în temeiul celor două legi reparatorii. În aceste condiţii, Curtea a reţinut că adoptarea reglementării criticate a fost determinată de o situaţie care nu suporta amânare, fiind astfel justificată urgenţa reglementării, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţie.

15. Din perspectiva respectării condiţiei cuprinse în art. 115 alin. (6) din Constituţie, Curtea a reţinut că măsura instituită de Guvern pe calea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 reprezintă o soluţie temporară, limitată în timp, având ca scop evitarea unor eventuale disfuncţionalităţi ale procedurilor de restituire, până la adoptarea unui nou cadru legislativ, coerent, care să asigure realizarea efectivă a drepturilor la despăgubire acordate potrivit celor două legi reparatorii, precum şi pentru identificarea surselor de finanţare necesare. Prin urmare, Curtea a constatat că prin actul normativ criticat nu a fost negat dreptul la despăgubire, aşadar dreptul de proprietate privată al persoanelor îndreptăţite, statul urmând să continue procesul de restituire potrivit noii legi adoptate în această materie. Curtea a apreciat că este respectat termenul rezonabil al unei proceduri judiciare, în condiţiile în care Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 reprezintă un act normativ cu aplicabilitate limitată în timp, iar statul a depus diligenţele necesare continuării procedurilor de despăgubire. Aşadar, Curtea a apreciat că măsura instituită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 constituie o măsură adecvată şi necesară în vederea atingerii scopului legitim urmărit, fiind de natură a menţine un just echilibru între interesele debitorului - stat, respectiv asigurarea echilibrului bugetar, şi cele ale creditorului - persoană îndreptăţită la despăgubiri, respectiv despăgubirea efectivă a acestora, fără a încălca art. 44 din Constituţie.

16. De asemenea, prin Decizia nr. 346 din 7 mai 2015, mai sus amintită, Curtea a constatat că, fără a pune în discuţie restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, în sensul instituit de art. 53 din Constituţie, prevederile de lege criticate nu instituie privilegii sau discriminări pe considerente arbitrare pentru persoanele aflate în aceeaşi situaţie, astfel încât nici dispoziţiile art. 16 alin. (1) şi (2) din Constituţie nu sunt încălcate.

17. Având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin deciziile menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă, motiv pentru care excepţia de neconstituţionalitate urmează să fie respinsă, ca neîntemeiată.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu majoritate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Felicia Bilous, Hanz Verenca, Domnica Minailiuc şi Mihai Manastirchi în Dosarul nr. 6.564/300/2014 al Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi constată că dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 10/2014 privind unele măsuri temporare în vederea consolidării cadrului normativ necesar aplicării unor dispoziţii din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum şi din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, sunt constituţionale în raport cu criticile formulate,

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Sectorului 2 Bucureşti - Secţia civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României,

Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 30 iunie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu


*) Decizia nr. 346 din 7 mai 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 22 iulie 2015.

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 526

din 14 iulie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel-Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011, excepţie ridicată de Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, în Dosarul nr. 2.833/40/2014 al Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă şi care constituie obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 57D/2015.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Preşedintele dispune să se facă apelul şi în dosarele nr. 58-60D/2015, nr. 74D/2015, nr. 96D/2015, nr. 261D/2015, nr. 262D/2015, nr. 267D/2015, nr. 299D/2015, nr. 306D/2015, nr. 754D/2015 şi nr. 755D/2015, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, invocată de Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, în dosarele nr. 2.807/40/2014, nr. 2.834/40/2014, nr. 2.839/40/2014 şi nr. 2.884/40/2014 ale Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă, de Sindicatul Liber Educaţia” Galaţi, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, în dosarele nr. 3.812/121/2014 şi nr. 5.957/121/2014 ale Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă, de Sindicatul Democratic al Pedagogilor Zona Târgu Secuiesc, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, în Dosarul nr. 236/119/2014 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi familie, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, de Sindicatul Liber din învăţământ Satu Mare, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, în dosarele nr. 915/83/2014 şi nr. 1.065/83/2015 ale Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă, respectiv de Sindicatul Liber din învăţământ Zona Bals în dosarele nr. 1.922/104/2014, nr. 1.984/104/2014  şi nr. 1.916/104/2014 ale Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă.

4. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Magistratul-asistent referă asupra notelor scrise depuse la Dosarul nr. 59D/2015 de partea Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin care se solicită respingerea ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, precum şi asupra cererilor depuse la dosarele nr. 299D/2015, nr. 754D/2015 şi nr. 755D/2015 de Sindicatul Liber din învăţământ Zona Balş, prin care se solicită judecarea în lipsă.

6. Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 57-60D/2015, nr. 74D/2015, nr. 96D/2015, nr. 261D/2015, nr. 262D/2015 nr. 267D/2015, nr. 299D/2015, nr. 306D/2015, nr. 754D/2015 şi nr. 755D/2015, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

7. Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

8. Curtea, în temeiul art. 53 alin, (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 58-60D/2015, nr. 74D/2015, nr. 96D/2015, nr. 261D/2015, nr. 262D/2015 nr. 267D/2015, nr. 299D/2015, nr. 306D/2015, nr. 754D/2015 şi nr. 755D/2015 la Dosarul nr. 57D/2015, care este primul înregistrat.

9. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa în materie a Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

10. Prin încheierile din 10 decembrie 2014, pronunţate în dosarele nr. 2.833/40/2014, nr. 2.807/40/2014, nr. 2.834/40/2014 şi nr. 2.839/40/2014, şi încheierea din 10 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr.*2.884/40/2014, Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011. Excepţia a fost ridicată de Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, cu prilejul soluţionării unor acţiuni având ca obiect drepturi băneşti.

11. Prin încheierea din 19 decembrie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 3.812/121/2014, şi încheierea din 4 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 5.957/121/2014, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul Liber Educaţia” Galaţi, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, cu prilejul soluţionării unor acţiuni având ca obiect drepturi băneşti.

12. Prin Decizia civilă nr. 853/Ap din 24 noiembrie 2014, pronunţată îh Dosarul nr. 236/119/2014, Curtea de Apel Braşov - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi do familie, de conflicte de muncă şi asigurări sociale a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul Democratic al Pedagogilor zona Târgu Secuiesc, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, cu prilejul soluţionării unei acţiuni având ca obiect drepturi băneşti.

13. Prin încheierea din 3 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.065/83/2014, şi încheierea din 5 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 915/83/2014, Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul Liber din învăţământ Satu Mare, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, cu prilejul soluţionării unei acţiuni având ca obiect drepturi băneşti.

14. Prin încheierea din 11 februarie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 1.922/104/2014, şi încheierile din 2 aprilie 2015, pronunţate în dosarele nr. 1.984/104/2014 şi nr. 1.916/104/2014, Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin, (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011. Excepţia a fost ridicată de Sindicatul Liber din învăţământ zona Balş, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, cu prilejul soluţionării unei acţiuni având ca obiect drepturi băneşti.

15. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia arată, în esenţă, că prin dispoziţiile art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, a fost stabilită valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru perioadele 1 ianuarie-31 martie 2008, 1 aprilie-30 septembrie 2008 şi 1 octombrie-31 decembrie 2008. Prin Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 coeficientul de multiplicare 1,000 a fost majorat la valoarea de 400,00 lei pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2008 Prin acte normative ulterioare, aşa cum sunt Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 136/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2009, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, Guvernul a Încercat sa diminueze această valoare, însă toate aceste ordonanţe au fost declarate ca fiind neconstituţionale de către Curtea Constituţională. Prin urmare, a rămas aplicabilă valoarea stabilită de art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2008, aşa cum a fost stabilită prin Legea nr. 221/2008. Ulterior, Guvernul a încercat încă o dată blocarea aplicării prevederilor Legii nr. 221/2008 prin dispoziţiile art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010. Cu privire la aceste dispoziţii de lege, Curtea, prin Decizia nr. 877 din 28 iunie 2011, a arătat că prin Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 mai 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii care viza aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariate ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, stabilind că acestea se aplică pe toată perioada cuprinsă între 1 octombrie 2008 şi 31 decembrie 2009, astfel încât reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 se va face pe coeficienţii şi salariul avut în plată la 31 decembrie 2009, stabilit în conformitate cu Legea nr. 221/2008, şi nu cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009.” Prin Decizia nr. 11 din 8 octombrie 2012, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat în acelaşi sens.

16. Prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar s-a prevăzut diminuarea veniturilor brute pentru întregul personal plătit din fonduri publice, dar fără modificarea coeficienţilor de calculare a salariilor de bază stabiliţi de Legea nr. 221/2008. Ulterior, prin Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, salariile diminuate prin Legea nr. 118/2010 au fost majorate cu 15%.

17. Până la data pronunţării Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877 din 28 iunie 2011, ordonatorii de credite au aplicat în mod diferit legea, fie raportându-se la valoarea coeficientului de multiplicare stabilită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, fie prin raportare la valoarea stabilită prin Legea nr. 221/2008. Pentru a uniformiza aplicarea, a fost adoptată Legea nr. 63/2011. Această lege ar fi trebuit să se raporteze la valorile rezultate din înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare şi de multiplicare prevăzuţi de Legea nr. 221/2008, dar, contrar art. 1 alin. (5) din Constituţie, s-a raportat la valorile stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, astfel încât a rezultat o reducere a salariilor personalului didactic cu 25% faţă de prevederile Legii nr. 221/2008.

18. Tribunalul Botoşani - Secţia I civilă, Tribunalul Galaţi - Secţia I civilă, Curtea de Apel Braşov - Secţia civila şi pentru cauze cu minori şi de familie, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, Curtea de Apel Oradea - Secţia I civilă şi Curtea de Apel Craiova - Secţia I civilă consideră că excepţia de neconstituţionalitate nu este întemeiată.

19. În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

20. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele de vedere solicitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise şi cererile depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

21. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

22. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, precum şi dispoziţiile anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011. Dispoziţiile Legii nr. 63/2011 criticate de autorii excepţiei au următoarea redactare:

- Art. 1: (1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salariată stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege.

(2) Cuantumul brut ai salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cei prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz. [...]

(6) Prin contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii ori alte drepturi băneşti sau în natură care excedează prevederilor prezentei legi.

- Art. 2: (1) încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Persoanele care au salariul de încadrare între limita minimă şi maximă a tranşei de vechime pentru funcţiile didactice din învăţământul universitar, respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru funcţiile didactice auxiliare îşi păstrează încadrarea avută dacă se situează între limitele prevăzute în anexele la prezenta lege.”;

- Art. 6: „Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salariată, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă.”

23. Anexa nr. 2 la Legea nr. 63/2011 reglementează salariile de încadrare pentru personalul didactic din învăţământul preuniversitar, în timp ce anexa nr. 3b la aceeaşi lege stabileşte salariile de încadrare pentru personalul didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar.

24. Curtea reţine că dispoziţiile de lege criticate şi-au încetat aplicarea la o dată anterioară invocării excepţiei de neconstituţionalitate. Având în vedere însă cele reţinute prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, precum şi faptul că dispoziţiile de lege amintite reprezintă temeiul legal potrivit căruia au fost stabilite drepturile salariale care reprezintă obiectul cauzelor în care s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, Curtea Constituţională urmează a analiza constituţionalitatea acestor dispoziţii de lege.

25. Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile de lege criticate sunt contrare prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) din Constituţie, referitoare ta obligaţia de a respecta Constituţia, supremaţia sa şi legile

26. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că principala critică a autorilor excepţiei de neconstituţionalitate este aceea că salariile personalului didactic şi didactic auxiliar trebuiau să revină, începând cu data de 1 ianuarie 2011, la cuantumul prevăzut de Legea nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 730 din 28 octombrie 2008, coroborată cu Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009. Astfel, autorii excepţiei critică noua reglementare a salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar - Legea nr. 63/2011. Cu privire la aceste dispoziţii, Curtea s-a pronunţat prin Decizia nr. 623 din 4 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 13 ianuarie 2015, constatând constituţionalitate acestora.

27. Referitor la încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie, Curtea a amintit, în paragraful 15 al acestei decizii, jurisprudenţa sa referitoare la dreptul autorităţii legiuitoare de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat. (Decizia nr. 291 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 20 iunie 2014, şi Decizia nr. 31 din 5 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 13 mai 2013). De asemenea, la acelaşi paragraf, Curtea a amintit jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, potrivit căreia statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi intensitatea politicilor lor în domeniul sumelor care urmează a fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat, şi anume Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23, Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Wieczorek împotriva Poloniei, paragraful 59, şi Hotărârea din 2 februarie 2010, pronunţată în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva Spaniei, paragraful 57. Cu privire la exigenţele referitoare la previzibilitatea normelor juridice şi protecţia aşteptărilor legitime ale cetăţenilor, Curtea a constatat că acestea nu sunt încălcate câtă vreme Legea nr. 63/2011 a fost adoptată pentru a realiza unificarea salarizării unei categorii profesionale, respectiv pentru reglementarea unitară a domeniului vizat. În plus, Curtea a reţinut că drepturile câştigate nu sunt cu nimic afectate prin reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate.

28. Prin aceeaşi decizie, paragraful 16, Curtea a constatat că, în materia salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, a existat o situaţie juridică specifică, determinată de succesiunea a numeroase acte normative cu acest obiect de reglementare şi de practica judiciară neunitară, care a condus la un sistem de salarizare neunitar. În acest context specific salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, reglementarea criticată dă expresie unei măsuri de politică bugetară, determinată de impactul financiar major asupra cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, având în vedere consecinţele modificărilor legislative şi ale soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, urmărind să elimine inechitatea în stabilirea salariilor din sistemul naţional de învăţământ

29. Prin Decizia nr. 200 din 31 martie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 367 din 27 mai 2015, paragrafele 30-32, Curtea a arătat că cele statuate prin Decizia sa nr. 877 din 28 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 6 octombrie 2011, şi prin deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 3 din 4 aprilie 2011 şi nr. 11 din 8 octombrie 2012 nu pot fi aplicate mutatis mutandis la situaţia legislativă actuală, şi anume la Legea nr. 63/2011, pentru că se referă la soluţii legislative diferite. Deciziile pronunţate în cadrul soluţionării unor recursuri în interesul legii reprezintă rezultatul unei activităţi de interpretare a legii, iar nu de legiferare, şi îşi găsesc aplicabilitatea atât timp cât norma interpretată este în vigoare.

30. Distinct faţă de acestea, Curtea, prin paragraful 33 al Deciziei nr. 200 din 31 martie 2015, a amintit că, ulterior intrării în vigoare a Legii nr. 63/2011, legiuitorul a reglementat, prin art. 2 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, o majorare cu până la 10% a salariilor de bază şi a sporurilor care nu fac parte din salariul de bază, pentru anumite categorii de personal didactic din învăţământul preuniversitar, începând cu ianuarie 2014, iar prin art. 2 alin. (2)-(4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, o majorare cu 5% a salariilor de bază şi a sporurilor personalului didactic şi didactic auxiliar, începând cu 1 martie 2015, şi cu 5% începând cu 1 septembrie 2015.

31. Tot prin Decizia nr. 200 din 31 martie 2015, Curtea a subliniat că, deşi legiuitorul are dreptul, potrivit Legii fundamentale, de a reglementa salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar, iar Legea nr. 63/2011 a fost concepută ca o lege temporară (a cărei aplicabilitate a fost prelungită succesiv până la sfârşitul anului 2015), totuşi, în activitatea de legiferare în această materie, legiuitorul trebuie să ţină seama că învăţământul constituie prioritate naţională, iar salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar trebuie să fie în acord cu rolul şi importanţa activităţii prestate.

32. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudenţei în materie a Curţii Constituţionale, considerentele şi soluţiile deciziilor mai sus amintite îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

33. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Liga Sindicatelor din învăţământ Botoşani, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, în dosarele nr. 2.833/40/2014, nr. 2.807/40/2014, nr. 2.834/40/2014, nr. 2.839/40/2014 şi nr. 2.884/40/2014 ale Tribunalului Botoşani - Secţia I civilă, de Sindicatul Liber Educaţia” Galaţi, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, în dosarele nr. 3.812/121/2014 şi nr. 5.957/121/2014 ale Tribunalului Galaţi - Secţia I civilă, de Sindicatul Democratic al Pedagogilor Zona Târgu Secuiesc, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, în Dosarul nr. 236/119/2014 al Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, de Sindicatul Liber din învăţământ Satu Mare, în calitate de reprezentant al membrilor săi de sindicat, în dosarele nr. 915/83/2014 şi nr. 1.065/83/2015 ale Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă, respectiv de Sindicatul Liber din învăţământ Zona Balş în dosarele nr. 1.922/104/2014, nr. 1.984/104/2014 şi nr. 1.916/104/2014 ale Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (1), (2) şi (6), art. 2 alin. (1) şi (2) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ şi ale anexelor nr. 2 şi 3b la Legea nr. 63/2011 sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi generai obligatorie.

Decizia se comunica Tribunalului Botoşani - Secţia 1 civilă, Tribunalului Galaţi - Secţia 1 civilă, Curţii de Apel Braşov - Secţia civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, de conflicte de muncă şi asigurări sociale, Curţii de Apel Oradea - Secţia I civilă şi Curţii de Apel Craiova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 14 iulie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE şi ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţa ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

În temeiul art. 3 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 50/2015, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data publicării prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice Nr. 339/2015 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 11 martie 2015, se abrogă.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Sirma Caraman,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 august 2015.

Nr. 481.

 

ANEXĂ

 

LISTA

indicativelor de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

 

Nr. crt.

Indicativ

Denumire

Indicativul standardului armonizat înlocuit

Data punerii în aplicare a standardului armonizat

Data la care încetează perioada de coexistenţă**)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1.

SR EN 1:2001

Sobe cu combustibil lichid cu arzătoare cu vaporizare, racordate la o conductă de evacuare a produselor de ardere

 

01.01.2008

01.01.2009

SR EN 1:2001/A1:2007

01.01.2008

01.01.2009

2.

SR EN 40-4:2006

Stâlpi pentru iluminatul public. Partea 4: Cerinţe pentru stâlpii pentru iluminatul public de beton armat şi beton precomprimat

 

01.10.2006

01.10.2007

SR EN 40-4: 2006/AC:2007

01.01.2007

01.01.2007

3.

SR EN 40-5:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 5: Cerinţe pentru stâlpi de oţel

 

01.02.2003

01.02.2005

4.

SR EN 40-6:2002

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 6: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat de aluminiu

 

01.02.2003

01.02.2005

5.

SR EN 40-7:2003

Stâlpi pentru iluminat public. Partea 7: Cerinţe pentru stâlpi de iluminat din materiale compozite pe bază de polimeri armate cu fibre

 

01.10.2003

01.10.2004

6.

SR EN 54-2+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 2: Echipament de control şi semnalizare

 

01.01.2008

01.08.2008

SR EN 54-2+AC: 2000/A1:2007

01.01.2008

01.08.2009

7.

SR EN 54-3:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare la incendiu. Sonerii

 

01.04.2003

01.06.2009

SR EN 54-3: 2002/A1:2003

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-3: 2002/A2:2006

01.03.2007

01.06.2009

8.

EN 54-4+AC:2000

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 4: Echipament de alimentare electrică

 

01.06.2005

01.06.2005

EN 54-4+AC: 2000/A1:2003

01.10.2003

01.08.2009

EN 54-4+AC: 2000/A2:2007

01.06.2007

01.08.2009

9.

SR EN 54-5:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 5: Detectoare de căldură. Detectoare punctuale

 

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-5: 2002/A1:2003

01.04.2003

30.06.2005

10.

SR EN 54-7:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 7: Detectoare de fum. Detectoare punctuale care utilizează dispersia luminii, transmisia luminii sau ioniza rea

 

01.04.2003

01.08.2009

SR EN 54-7: 2002/A1:2003

01.04.2003

30.06.2005

SR EN 54-7: 2002/A2:2007

01.05.2007

01.08.2009

11.

SR EN 54-10:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 10: Detectoare de flacără. Detectoare punctuale

 

01.09.2006

01.09.2008

SR EN 54-10: 2002/A1:2006

01.09.2006

01.09.2008

12.

SR EN 54-11:2002

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 11: Butoane de semnalizare manuală

 

01,09.2006

01.09.2008

SR EN 54-11: 2002/A1:2006

01.09.2006

01.09.2008

13.

SR EN 54-12:2003

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 12: Detectoare de fum. Detectoare liniare care utilizează principiul transmisiei unui fascicul de unde optice

 

01.10.2003

31.12.2005

14.

SR EN 54-16:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 16: Echipamente de control şi semnalizare vocală a alarmei

 

01.01.2009

01.04.2011

15.

SR EN 54-17:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

 

01.10.2006

01.12.2008

SR EN 54-17; 2006/AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

16.

SR EN 54-18:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 18: Dispozitive de intrare/ieşire

 

01.10.2006

01.12.2008

SR EN 54-18: 2006/AC;2007

01.01.2008

01.01.2008

17.

SR EN 54-20:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin aspiraţie

 

01.04.2007

01.07.2009

SR EN 54-20: 2006/AC:2009

01.08.2009

01.08.2009

18.

SR EN 54-21:2006

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 21: Echipamente de transmitere a alarmei de incendiu şi a semnalului de deranjament

 

01.03.2007

01.06.2009

19.

SR EN 54-23:2010

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare la incendiu - Dispozitive de alarmare optică

 

01.12.2010

31.12.2013

20.

SR EN 54-24:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 24: Componente ale sistemului de alarmare vocală. Difuzoare

 

01.01.2009

01.04.2011

21.

SR EN 54-25:2008

Sisteme de detectare şi de alarmă la incendiu. Partea 25: Componente care utilizează căi de comunicaţie radio

 

01.01.2009

01.04.2011

SR EN 54-25: 2008/AC:2012

01.07.2012

01.07.2012

22.

SR EN 179:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive pentru ieşiri de urgenţă acţionate printr-un mâner sau o placă de împingere destinate utilizării pe căile de evacuare. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 179:2004

01.01.2009

01.01.2010

23.

SR EN 197-1:2011

Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale

SR EN 197-1:2002

01.07.2012

01.07.2013

SR EN 197-4:2004

24.

SR EN 295-1:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 1: Cerinţe pentru tuburi, accesorii şi îmbinări

 

01.11.2013

01.11.2014

25.

SR EN 295-4:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 4: Cerinţe pentru piese de adaptare, piese de legătură şi îmbinări flexibile

 

01.11.2013

01.11.2014

26.

SR EN 295-5:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 5: Cerinţe pentru tuburi perforate şi accesorii

 

01.11.2013

01.11.2014

27.

SR EN 295-6:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 6: Cerinţe pentru componentele căminelor de vizitare şi de inspecţie

 

01.11.2013

01.11.2014

28.

SR EN 295-7:2013

Tuburi şi accesorii de gresie şi îmbinarea acestora la racorduri şi reţele de canalizare. Partea 7: Cerinţe pentru tuburile şi îmbinările lor destinate execuţiei prin împingere

 

01.11.2013

01.11.2014

29.

SR EN 331:2002

Robinete cu sferă şi robinete cu cep cu fund plat cu acţionare manuală utilizate la instalaţiile de gaz din construcţii

 

01.09.2011

01.09.2012

SR EN 331: 2002/A1:2011

01.09.2011

01.09.2012

30.

SR EN 413-1:2011

Ciment pentru zidărie. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

SR EN 413-1:2004

01.02.2012

01.02.2013

31.

SR EN 416-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu un singur arzător care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Securitate

 

01.12.2009

01.12.2010

32.

SR EN 438-7:2005

Stratificate decorative de înaltă presiune (HPL). Plăci pe bază de răşini termorigide (denumite, uzual, stratificate). Partea 7: Panouri stratificate compacte şi compozite HPL pentru finisarea pereţilor şi tavanelor interioare şi exterioare

 

01.11.2005

01.11.2006

33.

SR EN 442-1:2000

Radiatoare şi convectoare. Partea 1: Specificaţii şi condiţii tehnice

 

01.12.2004

01.12.2005

SR EN 442-1: 2000/A1:2004

01.12.2004

01.12.2005

34.

SR EN 450-1:2012

Cenuşă zburătoare pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SR EN 450-1 + A1:2008

01.05.2013

01.05.2014

35.

SR EN 459-1:2011

Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate

SR EN 459-1:2003

01.06.2011

01.06.2012

36.

SR EN 490:2012

Ţigle şi accesorii de beton pentru învelitori de acoperiş şi placări de pereţi. Specificaţii de produse

SR EN 490:2005

01.08.2012

01.08.2012

37.

SR EN 492:2012

Plăci şi accesorii de fibrociment de tip ardezie pentru acoperiş. Specificaţie de produs şi metode de încercare

SR EN 492:2005

01.07.2013

01.07.2013

SR EN 492:2005/ A1:2006

SR EN 492:2005/ A2:2007

38.

SR EN 494:2012

Plăci profilate şi accesorii de fibrociment pentru acoperiş. Specificaţii de produs şi metode de încercare

SR EN 494+A3:2007

01.08.2013

01.08.2013

39.

SR EN 516:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Instalaţii pentru acces pe acoperiş. Pasarele, podine şi trepte

 

01.11.2006

01.11.2007

40.

SR EN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru învelitori de acoperiş. Cârlige de siguranţă

 

01.12.2006

01.12.2007

41.

SR EN 520+A1:2010

Plăci de gips-carton. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări

SR EN 520:2005

01.06.2010

01.12.2010

42.

SR EN 523:2004

Teci de bandă de oţel pentru cabluri de precomprimare. Terminologie, condiţii, control de calitate

 

01.06.2004

01.06.2005

43.

SR EN 534 + A1:2010

Foi bitumate ondulate. Specificaţii de produse şi metode de încercări

SR EN 534:2006

01.01.2011

01.01.2011

44.

SR EN 544:2011

Şindrile bituminoase cu armături minerale şi/sau sintetice. Specificaţie de produs şi metode de încercare

SR EN 544:2006

01.04.2012

01.04.2012

45.

SR EN 572-9:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază. Sticlă silico-calco-sodică. Partea 9: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.0 9.2D05

01.09.2006

46.

SR EN 588-2:2002

Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri şi reţele de canalizare. Partea 2: Cămine de vizitare şi cămine de inspecţie

 

01.10.2002

01.10.2003

47.

SR EN 598+A1:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii din fontă ductilă şi îmbinările lor pentru lucrări de canalizare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 598:2008

01.04.2010

01.04.2011

48.

SR EN 621:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât locuinţele, pentru o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

01.08.2010

01.08.2011

49.

SR EN 671-1:2012

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri semirigide

SR EN 671-1:2002

01.03.2013

01.07.2013

SR EN 671-1:2002/ AC:2003

 

50.

SR EN 671-2:2012

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Partea 2: Hidranţi interiori echipaţi cu furtunuri plate

SR EN 671-2:2002

01.03.2013

01.07.2013

SR EN 671-2: 2002/A1:2004

51.

SR EN 681-1:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

 

01.01.2003

01.01.2009

SR EN 681-1: 2002/A1:2002

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-1: 2002/A2:2003

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-1: 2002/A3:2006

01.01.2008

01.01.2009

52.

SR EN 681-2:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 2: Elastomeri termoplastici

 

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-2: 2002/A1:2003

01.01.2003

01.01.2004

SR EN 681-2: 2002/A2:2006

01.01.2010

01.01.2010

53.

EN 681-3:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat

 

01.01.2003

01.01.2004

EN 681-3: 2002/A1:2003

01.01.2003

01.01.2004

EN 681-3: 2002/A2:2006

01.07.2012

01.07.2012

54.

EN 681-4:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etanşare a îmbinărilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizării. Partea 4: Garnituri de etanşare de poliuretan turnat

 

01.01.2003

01.01.2004

EN 681-4: 2002/A1:2003

01.01.2003

01.01.2004

EN 681-4: 2002/A2:2006

01.07.2012

01.07.2012

55.

EN 682:2002

Garnituri de etanşare de cauciuc. Condiţii tehnice ale materialelor pentru garnituri de etanşare utilizate la etanşarea conductelor de canalizare şi a racordurilor prin care se transportă gaze şi hidrocarburi fluide

 

01.10.2002

01.12.2003

EN 682:2002/A1:2006

01.07.2012

01.07.2012

56.

SR EN 771-1:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 1: Elemente pentru zidărie de argilă arsă

SR EN 771-1:2003

01.02.2012

01.02.2013

57.

SR EN 771-2:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 2: Elemente pentru zidărie de silico-calcar

SR EN 771- 2[2003]: 2003

01.02.2012

01.02.2013

58.

SR EN 771-3:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 3: Elemente pentru zidărie de beton cu agregate (agregate grele şi uşoare)

SR EN 771-3:2004

01.02.2012

01.02.2013

59.

SR EN 771-4:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 4: Elemente pentru zidărie de beton celular autoclavizat

SR EN 771-4:2004

01.02.2012

01.02.2013

60.

SR EN 771-5:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 5: Elemente pentru zidărie de piatră artificială

SR EN 771-5:2004

01.02.2012

01.02.2013

61.

SR EN 771-6:2011

Specificaţii ale elementelor pentru zidărie. Partea 6: Elemente pentru zidărie de piatră naturală

SR EN 771-6:2006

01.02.2012

01.02.2013

62.

SR EN 777-1:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu

mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 1: Sistem D - Securitate

 

01.11.2009

01.11.2010

63.

SR EN 777-2:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi. pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 2: Sistem E - Securitate

 

01.11.2009

01.11.2010

64.

SR EN 777-3:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi. pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 3: Sistem F - Securitate

 

01.11.2009

01.11.2010

65.

SR EN 777-4:2009

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai multe arzătoare care utilizează combustibili gazoşi, pentru alte utilizări decât cele casnice. Partea 4: Sistem H - Securitate

 

01.11.2009

01.11.2010

66.

SR EN 778:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor de locuit, care au putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW, fără ventilator pentru transportul aerului de ardere şi/sau al produselor de ardere

 

01.08.2010

01,08,2011

67.

SR EN 845-1:2013

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 1: Agrafe, bride de fixare, etriere suport şi console

SR EN 845- 1+A1:2008

08.08.2014

08.08.2015

68.

SR EN 845-2:2013

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 2: Buiandrugi

SR EN 845-2:2004

08.08.2014

08.08.2015

69.

SR EN 845-3:2013

Specificaţie a componentelor auxiliare pentru zidărie. Partea 3: Plase de oţel pentru armarea îmbinărilor orizontale

SR EN 845- 3+A1:2008

08.08.2014

08.08.2015

70.

SR EN 858-1:2002

Separatoare de lichide uşoare (de exemplu, hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru proiectare, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 858- 1:2002/A1:2005

01.09.2005

01.09.2006

71.

SR EN 877:2004

Tuburi şi racorduri de fontă, elemente de legătură şi accesorii destinate evacuării apelor din clădiri. Condiţii, metode de încercare şi asigurarea calităţii

 

01.01.2008

01.09.2009

SR EN 877: 2004/A1:2007

01.01.2008

01.09.2009

SR EN 877:2004/ A1:2007/ AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

72.

SR EN 934-2+ A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 2: Aditivi pentru beton. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-2:2009

01.03.2013

01.09.2013

73.

SR EN 934-3+ A1:2012

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 3: Aditivi pentru mortar de zidărie. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-3:2010

01.03.2013

01.09.2013

74.

SR EN 934-4:2009

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 4: Aditivi pentru paste pentru cabluri pretensionate, Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

SR EN 934-4:2002

01.03.2010

01.03.2011

75.

SR EN 934-5:2008

Aditivi pentru beton, mortar şi pastă. Partea 5: Aditivi pentru beton aplicat prin pulverizare. Definiţii, condiţii, conformitate, marcare şi etichetare

 

01.01.2009

01.01.2010

76.

SR EN 969:2009

Tuburi, racorduri şi accesorii de fontă ductilă şi îmbinările lor pentru conducte de gaz. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.01.2010

01.01.2011

77.

SR EN 997:2012

Vase WC şi vase WC cu rezervor alăturat, cu sifon integrat

SR EN 997:2004

01.12.2012

01.06.2013

SR EN 997/AC:2012

01.03.2013

01.03.2013

78.

SR EN 998-1: 2011

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 1: Mortare pentru tencuire şi gletuire

SR EN 998-1:2004

01.06.2011

01.06.2012

79.

SR EN 998-2:2011

Specificaţie a mortarelor pentru zidărie. Partea 2: Mortare pentru zidărie

SR EN 998-2:2004

01,06.2011

01.06.2012

80.

SR EN 1013+ A1:2015***)

Plăci profilate monostrat transparente de material plastic, pentru acoperişuri, pereţi şi tavane interioare şi exterioare. Cerinţe generale şi metode de încercare.

SR EN 1013:2013

10.07.2015

10.07.2015

81.

SR EN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu încălzire directă şi convecţie forţată, care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea spaţiilor, altele decât cele casnice, cu o putere calorică mai mică sau egală cu 300 kW, care au încorporate ventilatoare pentru asigurarea aerului de ardere şi/sau evacuarea produselor de ardere

 

01.08.2010

01.08.2011

82.

SR EN 1036-2:2008

Sticlă pentru construcţii - Oglinzi din geam float argintat folosite în interior. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs

 

01.01.2009

01.01.2010

83.

SR EN 1051-2:2008

Sticlă pentru construcţii. Cărămizi de sticlă şi dale de sticlă. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.01.2009

01.01.2010

84.

SR EN 1057+A1:2010

Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură de cupru pentru apă şi gaz utilizate la instalaţii sanitare şi de încălzire

SR EN 1057:2006

01.12.2010

01.12.2010

85.

SR EN 1090- 1+A1:2012

Executarea structurilor de oţel şi structurilor de aluminiu. Partea 1: Cerinţe pentru evaluarea conformităţii elementelor structurale

SR EN 1090- 1:2009

01.09.2012

01.07.2014

86.

SR EN 1096-4:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam peliculizat. Partea 4: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

87.

SR EN 1123-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel galvanizat la cald, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

 

01.06.2005

01.06.2006

SR EN 1123-1:2002/ A1:2005

01.06.2005

01.06.2006

88.

SR EN 1124-1:2002

Tuburi şi racorduri de tub pentru reţele de canalizare de oţel inoxidabil, sudate longitudinal, cu mufă şi capăt drept. Partea 1: Cerinţe, încercări, control de calitate

 

01.06.2005

01.06.2006

SR EN 1124-1:2002/ A1:2005

01.06.2005

01.06.2006

89.

SR EN 1125:2008

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de ieşire antipanică acţionate printr-o bară orizontală destinate utilizării pe căile de evacuare, Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 1125:2001

01.01.2009

01.01.2010

90.

SR EN 1154:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitiv pentru închidere controlată pentru uşi. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1154:2001/ A1:2003

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1154:2001/ A1:2003/AC:2006

01.01.2010

01.01.2010

91.

SR EN 1155:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de oprire-deschidere acţionate electric pentru uşi batante. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1155:2001/ A1:2003

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1155:2001/ A1:2003/AC:2006

01.01.2010

01.01.2010

92.

SR EN 1158:2001

Feronerie pentru clădiri. Dispozitive de coordonare a canatelor. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1158:2001/ A1:2003

01.10.2003

01.10.2004

SR EN 1158:2001/ A1:2003/AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

93.

SR EN 1168+A3:2011

Produse prefabricate de beton. Fâşii cu goluri

SR EN 1168+ A2:2009

01.07.2012

01.07.2013

94.

SR EN 1279-5+ A2;2010

Sticlă pentru construcţii. Elemente de vitraje izolante. Partea 5: Evaluarea conformităţii

SR EN 1279-5+ A1:2009

01.02.2011

01.02.2012

95.

SR EN 1304:2005

Ţigle şi accesorii de argilă arsă. Definiţii şi specificaţii de produs

 

01.02.2006

01.02.2007

96.

SR EN 1317-5+ A2:2012

Dispozitive de protecţie la drumuri. Partea 5: Cerinţe referitoare la produse şi evaluarea conformităţii pentru dispozitivele de retenţie a autovehiculelor

SR EN 1317-5+ A1:2008

01.01.2013

01.01.2013

SR EN 1317-5+A2/ AC:2013

01.03.2013

01.03.2013

97.

SR EN 1319:2010

Generatoare de aer cald cu convecţie forţată care utilizează combustibili gazoşi pentru încălzirea locuinţelor, prevăzute cu arzătoare cu ventilator, cu putere calorică mai mică sau egală cu 70 kW

 

01.10.2010

01.10.2011

98.

SR EN 1337-3:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 3: Aparate de reazem din elastomeri

 

01.01.2006

01.01.2007

99.

SR EN 1337-4:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 4: Aparate de reazem cu rulouri

 

01.02.2005

01.02.2006

SR EN 1337-4:2004/ AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

 

100.

SR EN 1337-5:2005

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 5: Aparate de reazem tip oală

 

01.01.2006

01.01.2007

101.

SR EN 1337-6:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 6: Aparate de reazem cu balansiere

 

01.02.2005

01.02.2006

102.

SR EN 1337-7:2004

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 7: Aparate de reazem sferice şi cilindrice din PTFE

SR EN 1337-7: 2003

01.12.2004

01.06.2005

103.

SR EN 1337-8:2008

Aparate de reazem pentru structuri. Partea 8: Aparate de reazem ghidate şi aparate de reazem blocate

 

01.01.2009

01.01.2010

104.

SR EN 1338:2004

Pavele de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

01,03.2004

01.03.2005

SR EN 1338:2004/ AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

105.

SR EN 1339:2004

Dale de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

01.03.2004

01.03.2005

SR EN 1339:2004/ AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

106.

SR EN 1340:2004

Elemente de borduri de beton. Condiţii şi metode de încercări

 

01.02.2004

01.02.2005

SR EN 1340:2004/ AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

107.

SR EN 1341:2012

Dale de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1341:2002

01.09.2013

01.09.2013

108.

SR EN 1342:2013

Pavele de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1342:2002

01.09.2013

01.09.2013

109.

SR EN 1343:2012

Borduri de piatră naturală pentru pavări exterioare. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1343:2002

01.09.2013

01.09.2013

110.

SR EN 1344:2013***)

Pavele de argilă arsă. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1344:2003

08.08.2014

08.08.2016

111.

SR EN 1423:2012

Produse pentru marcare rutieră. Produse de pulverizare. Microbile de sticlă, granule antiderapante şi amestecul celor două componente

SR EN 1423:1999

01.11.2012

01.11.2012

SR EN 1423:2012/ AG:2013

01.07.2013

01.07.2013

112.

SR EN 1433:2003

Canale de evacuare a apelor uzate din zone circulabile utilizate de pietoni şi vehicule. Clasificare, cerinţe pentru proiectare şi încercare, marcare şi evaluarea conformităţii

 

01.08.2003

01.08.2004

SR EN 1433:2003/ A1:2006

01.01.2006

01.01.2006

113.

SR EN 1457-1:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 1: Canale interioare care funcţionează în condiţii uscate. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:2003

01.11.2012

01.11.2013

114.

SR EN 1457-2:2012

Coşuri de fum. Canale interioare de argilă/ceramice. Partea 2: Canale interioare care funcţionează în condiţii umede. Condiţii şi metode de încercare

SR EN 1457:2003

01.11.2012

01.11.2013

115.

SR EN 1463-1:2009

Produse pentru marcare rutieră. Butoane retroreflectorizante. Partea 1: Condiţii iniţiale de performanţă

SR EN 1463- 1:1999

01.01.2010

01.01.2011

116.

SR EN 1469:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pereţi. Condiţii

 

01.07.2005

01.07.2006

117.

SR EN 1504-2:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 2: Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton

 

01.09.2005

01,01.2009

118.

SR EN 1504-3:2006

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 3; Reparaţie structurală şi nestructurală

 

01.10.2006

01.01.2009

119.

SR EN 1504-4:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 4: Lipire structurală

 

01.09.2005

01.01.2009

120.

SR EN 1504-5:2005

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 5: Produse de injecţie în beton

 

01.10.2005

01.01.2009

121.

SR EN 1504-6:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 6: Ancorarea armăturii

 

01.06.2007

01.01.2009

122.

SR EN 1504-7:2007

Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Definiţii, condiţii, controlul calităţii şi evaluarea conformităţii. Partea 7: Protecţia armăturii împotriva coroziunii

 

01.06.2007

01.01.2009

123.

SR EN 1520:2011

Elemente prefabricate armate de beton cu agregate uşoare cu structură deschisă cu armături structurale şi nestructurale

SR EN 1520:2003

01.01.2012

01.01.2013

124.

SR EN 1748-1-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale. Sticlă borosilicatică. Partea 1-2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

125.

SR EN 1748-2-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Produse de bază speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

126.

SR EN 1806:2007

Coşuri de fum. Blocuri canal (olane) de argilă/ceramică pentru coşuri de fum cu perete simplu. Condiţii şi metode de încercare

 

01.05.2007

01.05.2008

127.

SR EN 1825-1:2005

Separatoare de grăsimi. Partea 1: Principii pentru proiectarea, performanţe şi încercări, marcare şi controlul calităţii

 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 1825-1:2005/ AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

128.

SR EN 1856-1:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 1: Componente ale sistemelor coşurilor de fum

SR EN 1856-1: 2004

01.03.2010

01.03.2011

129.

SR EN 1856-2:2009

Coşuri de fum. Condiţii pentru coşuri de fum metalice. Partea 2: Tubulaturi şi elemente de racordare metalice

SR EN 1856-2: 2004

01.03.2010

01.03.2011

130.

SR EN 1857:2010

Coşuri de fum. Componente. Canale interioare de beton

SR EN 1857+ A1:2008

01.01.2011

01.01.2012

131.

SR EN 1858+A1:2011

Coşuri de fum. Componente. Blocuri canal de beton cu pereţi simpli sau cu mai mulţi pereţi

SR EN 1858:2009

01.04.2012

01.04.2013

132.

SR EN 1863-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică călit termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

133.

SR EN 1873:2006

Accesorii prefabricate pentru acoperiş. Luminatoare de plafon de material plastic. Specificaţie de produs şi metode de încercare

 

01.10.2006

01.10.2009

134.

SR EN 1916:2003

Tuburi şi accesorii din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

01.08.2003

23.11.2004

SR EN 1916:2003/ AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

135.

SR EN 1917:2003

Cămine de vizitare şi cămine de racord din beton simplu, beton slab armat şi beton armat

 

01.08.2003

23.11.2004

SR EN 1917:2003/ AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

136.

SR EN 1935:2003

Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.10.2002

01.12.2003

SR EN 1935:2003/ AC:2004

01.01.2007

01.01.2007

137.

SR EN 10025-1:2005

Produse laminate la cald din oţeluri pentru construcţii. Partea 1: Condiţii tehnice generale de livrare

 

01.09.2005

01.09.2006

138.

SR EN 10088-4:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 4: Condiţii tehnice de livrare pentru table şi benzi din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

01.02.2010

01.02.2011

139.

SR EN 10088-5:2009

Oţeluri inoxidabile. Partea 5: Condiţii tehnice de livrare pentru bare, sârme laminate, sârme trase, profile şi produse formate la rece din oţeluri rezistente la coroziune pentru utilizări la construcţii

 

01.01.2010

01.01.2011

140.

SR EN 10210-1:2006

Profile cave finisate la cald pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

01.02.2007

01.02.2008

141.

SR EN 10219-1:2006

Profile cave deformate la rece pentru construcţii, din oţeluri de construcţie nealiate şi cu granulaţie fină. Partea 1: Condiţii tehnice de livrare

 

01.02.2007

01.02.2008

142.

SR EN 10224:2003

Ţevi şi racorduri de oţel nealiat pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

 

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 10224:2003/ A1:2005

01.04.2006

01.04.2007

143.

SR EN 10255+ A1:2007

Ţevi din oţel nealiat pentru sudare şi filetare. Condiţii tehnice de livrare

 

01.01.2010

01.01.2011

144.

SR EN 10311:2005

Asamblări pentru racordarea ţevilor de oţel şi racorduri pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apei potabile

 

01.03.2006

01.03.2007

145.

SR EN 10312:2003

Ţevi de oţel inoxidabil sudate pentru transportul lichidelor apoase, inclusiv apă potabilă. Condiţii tehnice de livrare

 

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 10312:2003/ A1:2005

01.04.2006

01.04.2007

146.

SR EN 10340:2008

Oţeluri turnate pentru construcţii

 

01.01.2010

01.01.2011

SR EN 10340:2008/ AC:2009

01.01.2010

01.01.2010

147.

SR EN 10343:2009

Oţeluri pentru călire şi revenire utilizate în construcţii. Condiţii tehnice de livrare

 

01.01.2010

01.01.2011

148.

SR EN 12004+ A1:2012

Adezivi pentru plăci ceramice. Cerinţe, evaluarea conformităţii, clasificare şi notare

SR EN 12004: 2008

01.04.2013

01.07.2013

149.

SR EN 12050-1:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale

 

01,11.2001

01.11.2002

 

150.

SR EN 12050-2:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale

 

01.10.2001

01.10.2002

151.

SR EN 12050-3:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale

 

01.10.2001

01.10.2002

152.

SR EN 12050-4:2002

Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de reţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale

 

01.10.2001

01.10.2002

153.

SR EN 12057:2005

Produse de piatră naturală. Plăci modulare. Condiţii.

 

01.09.2005

01.09.2006

154.

SR EN 12058:2005

Produse de piatră naturală. Plăci pentru pardoseli şi scări. Condiţii

 

01.09.2005

01.09.2006

155.

SR EN 12094-1:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive electrice automate de comandă şi temporizare

 

01.02.2004

01.05.2006

156.

SR EN 12094-2:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive neelectrice automate de comandă şi temporizare

 

01.02.2004

01.05.2006

157.

SR EN 12094-3:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 3: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive manuale de declanşare şi de oprire

 

01.01.2004

01.09.2005

158.

SR EN 12094-4:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 4: Cerinţe şi metode de încercare pentru ansambluri de supape şi declanşatoarele lor

 

01.05.2005

01.08.2007

159.

SR EN 12094-5:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasă presiune şi declanşatoarele lor

SR EN 12094-5: 2002

01.02.2007

01.05.2009

160.

SR EN 12094-6:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune

SR EN 12094-6: 2002

01.02.2007

01.05.2009

161.

SR EN 12094-7:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu C02

 

01.10.2001

01.04.2004

SR EN 12094-7: 2002/A1:2005

01.11.2005

01.11.2006

162.

SR EN 12094-8:2006

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 8: Condiţii şi metode de încercare pentru racorduri

 

01.02.2007

01.05.2009

163.

SR EN 12094-9:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 9: Cerinţe şi metode de încercare pentru detectoare speciale de incendiu

 

01.01.2004

01,09.2005

164.

SR EN 12094-10: 2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 10: Cerinţe şi metode de încercare pentru manometre şi presostate

 

01.02.2004

01.05.2006

165.

SR EN 12094-11: 2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 11: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive mecanice de cântărire

 

01.01.2004

01.09.2005

166.

SR EN 12094- 12:2004

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 12: Cerinţe şi metode de încercare pentru dispozitive de alarmare pneumatice

 

01.01.2004

01.09.2005

167.

SR EN 12094-13: 2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur

 

01.01.2002

01.04.2004

SR EN 12094-13: 2002/ AC:2002

01.01.2010

01.01.2010

168.

SR EN 12101-1:2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 1: Specificaţie pentru barierele de fum

 

01.06.2006

01.09.2008

SR EN 12101-1:2006/ A1:2006

01.12.2006

01.09.2008

169.

SR EN 12101-2:2004

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 2: Specificaţii pentru ventilatoare de evacuare naturală a fumului şi a gazelor fierbinţi

 

01.04.2004

01.09.2006

170.

SR EN 12101-3:2003

Sisteme pentru controlul fumului şi al căldurii. Partea 3: Specificaţii pentru ventilarea fumului şi a degajărilor de căldură

 

01.04.2004

01.04.2005

SR EN 12101-3:2003/ AC:2005

01.01.2006

01.01.2006

171.

SR EN 12101-6:2005

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 6: Specificaţii pentru sisteme cu presiune diferenţială - Kituri

 

01.04.2006

01 04 2007

SR EN 12101-6:2005/ AC:2007

01.01.2007

01.01.2007

172.

SR EN 12101-7:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 7: Canale (tubulaturi) de control al fumului

 

01.02.2012

01.02.2013

173.

SR EN 12101-8:2011

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 8: Trape de control al fumului

 

01.02.2012

01.02.2013

174.

SR EN 12101-10: 2006

Sisteme pentru controlul fumului şi al gazelor fierbinţi. Partea 10: Echipament de alimentare cu energie

 

01.10,2006

01.05.2012

SR EN 12101-10:2006/ AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

175.

SR EN 12150-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate de sticlă silico-calco-sodică securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

176.

SR EN 12209:2004

Feronerie pentru clădiri. Broaşte îngropate şi aplicate şi plăci opritor, acţionate mecanic. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.12.2004

01.06.2006

SR EN 12209:2004/ AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

177.

SR EN 12259-1+ A1:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 1: Sprinklere

 

01.04.2002

01.09.2005

SR EN 12259-1+ A1:2002/ A2:2004

01.03.2005

01.03.2006

SR EN 12259-1 +A1: 2002/ A3:2006

01.11.2006

01.11.2007

178.

SR EN 12259-2:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 2: Sistem de supape de alarmă apă-apă

 

01.01.2002

01.08.2007

SR EN 12259-2:2002/ A1:2002

01.01.2002

01.08.2007

SR EN 12259-2:2002/ A2:2006

01.09.2006

01.08.2007

SR EN 12259-2:2002/ AC:2003

01.06.2005

01.06.2005

179.

SR EN 12259-3:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 3: Sisteme de supapă de alarmă apă-aer

 

01.01.2002

01.08.2007

SR EN 12259-3:2002/ A1:2003

01.01.2002

01.08.2007

SR EN 12259-3:2002/ A2:2006

01.09.2006

01.08.2007

180.

SR EN 12259-4:2002

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 4: Dispozitive de alarmare cu motor hidraulic

 

01.01.2002

01.04.2004

SR EN 12259-4:2002/ A1:2003

01.01.2002

01.04.2004

181.

SR EN 12259-5:2003

Sisteme fixe de luptă împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apă pulverizată. Partea 5: Detectoare de curgere a apei

 

01.07.2003

01.09.2005

182.

SR EN 12271:2007

Tratamente bituminoase. Cerinţe

 

01.01.2008

01.01.2011

183.

SR EN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerinţe

 

01.01.2009

01.01.2011

184.

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de oţel executate în atelier. Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu pereţi simpli sau dubli pentru depozitarea deasupra solului a lichidelor inflamabile şi neinflamabile care poluează apa

 

01.01.2006

01.01.2008

185.

SR EN 12326-1:2014

Produse de ardezie şi piatră pentru învelitori şi placări discontinue. Partea 1: Specificaţie de produs

SR EN 12326- 1:2004

13.02.2015

13.02.2016

186.

SR EN 12337-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de sticlă silico-calco-sodică securizat chimic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/ Standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

187.

SR EN 12352:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase de avertizare şi de securitate

 

01.02.2007

01.02.2008

188.

SR EN 12368:2006

Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

 

01.02.2007

01.02.2008

189.

SR EN 12380:2003

Supape de echilibrare a presiunii pentru sisteme interioare de canalizare. Cerinţe, metode de încercare şi evaluarea conformităţii

 

01.10.2003

01.10.2004

190.

SR EN 12446:2011

Coşuri de fum. Componente. Anvelope exterioare de beton

SR EN 12446:2004

01.04.2012

01.04.2013

191.

SR EN 12467:2012

Plăci plane de fibrociment. Specificaţii de produse şi metode de încercare

SR EN 12467:2006

01.07.2013

01.07.2013

SR EN 12467:2006/ A1:2006

SR EN 12467:2006/ A2:2007

192.

SR EN 12566-1:2002

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 1: Fose septice prefabricate. Kituri

 

01.12.2004

01.12.2005

SR EN 12566-1:2002/ A1:2004

01.12.2004

01.12.2005

193.

SR EN 12566-3+ A2:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 3: Staţii de epurare a apelor uzate menajere prefabricate şi/sau asamblate în situ

SR EN 12566-3+ A1:2009

08.08.2014

08.08.2015

194.

SR EN 12566-4:2008

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate în situ din elemente prefabricate

 

01.01.2009

01.01.2010

195.

SR EN 12566-6:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 6: Unităţi prefabricate de tratament pentru efluenţii de fose septice

 

01.11.2013

01.11.2014

196.

SR EN 12566-7:2013

Staţii mici de epurare a apelor uzate până la 50 PTE. Partea 7: Unităţi de tratare terţiară prefabricate

 

08.08.2014

08.08.2015

197.

SR EN 12591:2009

Bitum şi lianţi bituminoşi. Specificaţii pentru bitumuri rutiere

 

01.01.2010

01.01.2011

198.

SR EN 12602+A1: 2013

Elemente prefabricate armate de beton celular autoclavizat

 

08.08.2014

08.08.2015

199.

SR EN 12620+A1: 2008

Agregate pentru beton

SR EN 12620:2003

01.01.2009

01.01.2010

 

200.

SR EN 12676-1:2002

Sisteme rutiere antiorbire. Partea 1: Performanţe şi caracteristici

 

01.02.2004

01.02.2006

SR EN 12676-1:2002/ A1:2004

01.02.2004

01.02.2006

201.

SR EN 12737+A1:2008

Produse prefabricate de beton. Plăci de pardoseală pentru adăposturi de animale

 

01.01.2009

01.01.2010

202.

SR EN 12764+A1: 2008

Obiecte sanitare. Specificaţii pentru băi cu sistem de barbotare a apei

SR EN 12764: 2005

01.01.2009

01.01.2010

203.

SR EN 12794+A1:2007

Produse prefabricate de beton. Piloţi de fundaţie

SR EN 12794: 2006

01.02.2008

01.02.2009

SR EN 12794+A1: 2007/AC:2009

01.08.2009

01.08.2009

204.

SR EN 12809:2003

Boilere de uz casnic cu combustibil solid. Putere de încălzire nominală până la 50 kW. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12809:2003/ A1:2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12809:2003/ AC:2006

01.01.2008

01.01.2008

SR EN 12809:2003/ A1:2005/ AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

205.

SR EN 12815:2003

Aparate de gătit casnice cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12815:2003/ A1:2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12815:2003/ AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

SR EN 12815:2003/ A1:2005/ AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

206.

SR EN 12839:2012

Produse prefabricate din beton. Elemente pentru împrejmuiri

SR EN 12839:2002

01.10.2012

01.10.2013

207.

SR EN 12843:2005

Produse prefabricate de beton. Stâlpi

 

01.09.2005

01.09.2007

208.

SR EN 12859:2011

Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare

SR EN 12859:2008

01.12.2011

01.12.2012

209.

SR EN 12860:2003

Lianţi-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare

 

01.04.2002

01.04.2003

SR EN 12860:2003/ AC:2003

01.01.2010

01.01.2010

210.

SR EN 12878:2005

Pigmenţi pentru colorarea materialelor de construcţie pe bază de ciment şi/sau var. Specificaţii şi metode de încercare

 

01.03.2006

01.03.2007

SR EN 12878:2005/ AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

211.

SR EN 12899-1:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 1. Panouri fixe

 

01.01.2009

01.01.2013

212.

SR EN 12899-2:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 2. Borne verticale luminoase

 

01.01.2009

01.01.2013

213.

SR EN 12899-3:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutieră verticală. Partea 3. Stâlpi de dirijare pentru balizajul permanent şi dispozitive reflectorizante

 

01.01.2009

01.01.2013

214.

SR EN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru învelitoare de acoperiş. Scări de acoperiş fixate permanent. Specificaţie de produs şi metode de încercări

 

01.09.2005

01.09.2006

215.

SR EN 12966-1+A1: 2010

Semnalizare rutieră verticală. Indicatoare rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard de produs

SR EN 12966-1: 2006

01.08.2010

01.08.2010

216.

SR EN 13024-2:2004

Sticlă pentru construcţii. Geam de securitate borosilicatic securizat termic. Partea 2: Evaluarea conformităţii/standard de produs

 

01.09.2005

01.09.2006

217.

SR EN 13043:2003

Agregate pentru amestecuri bituminoase şi pentru finisarea suprafeţelor, utilizate la construcţia şoselelor, a aeroporturilor şi a altor zone cu trafic

 

01.07.2003

01.06.2004

SR EN 13043:2003/ AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

218.

SR EN 13055-1:2003

Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment

 

01.03.2003

01.06.2004

SR EN 13055-1:2003/ AC:2004

01.01.2010

01.01.2010

219.

SR EN 13055-2:2004

Agregate uşoare. Partea 2: Agregate uşoare pentru amestecuri hidrocarbonate, tratamente superficiale şi pentru straturi tratate şi netratate

 

01.05.2005

01.05.2006

220.

SR EN 13063- 1+A1:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare corespunzătoare determinării rezistenţei la focul din coş

SR EN 13063-1: 2006

01.05.2008

01.05.2009

221.

SR EN 13063- 2+A1:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 2: Cerinţe şi metode de încercare în condiţii umede

SR EN 13063-2: 2005

01.05.2008

01.05.2009

222.

SR EN 13063-3:2007

Coşuri de fum. Sisteme de coşuri de fum cu pereţi interiori de argilă arsă/ceramică. Partea 3: Condiţii şi metode de încercare pentru sisteme de canale de aer/gaze de ardere

 

01.05.2008

01.05.2009

223.

SR EN 13069:2006

Coşuri de fum. Anvelope exterioare de argilă arsă/ceramice pentru sisteme de coşuri de fum. Condiţii şi metode de încercare

 

01.05.2006

01.05.2007

224.

SR EN 13084-5:2005

Coşuri independente. Partea 5: Materiale pentru canale interioare de argilă arsă. Specificaţie de produs

 

01.04.2006

01.04.2007

SR EN 13084-5:2005/ AC;2006

01.01.2007

01.01.2007

225.

SR EN 13084-7:2013

Coşuri independente. Partea 7: Specificaţii de produs ale prefabricatelor cilindrice de oţel pentru coşuri de oţel cu pereţi simpli şi canale interioare de oţel

SR EN 13084-7: 2006

01.09.2013

01.09.2013

SR EN 13084-7: 2006/AC: 2009

226.

SR EN 13101:2003

Trepte pentru cămine de vizitare. Cerinţe, marcare, încercări şi evaluarea conformităţii

 

01.08.2003

01.08.2004

227.

SR EN 13108-1:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108-1:2006/ AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

228.

SR EN 13108-2:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 2: Betoane asfaltice pentru straturi foarte subţiri

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108-2:2006/ AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

229.

SR EN 13108-3:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108-3:2006/ AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

230.

SR EN 13108-4:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108-4:2006/ AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

231.

SR EN 13108-5:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108-5:2006/ AC:2008

materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu conţinut ridicat de mastic

01.01.2009

01.01.2009

232.

SR EN 13108-6:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108-6:2006/ AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

233.

SR EN 13108-7:2006

Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Partea 7: Betoane asfaltice drenante

 

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 13108-7:2006/ AC:2008

01.01.2009

01.01.2009

234.

SR EN 13139:2003

Agregate pentru mortare

 

01.03.2003

01.06.2004

SR EN 13139:2003/ AC:2004

01.01.2010

01.01.2010

235.

SR EN 13160-1:2003

Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea 1: Principii generale

 

01.03.2004

01.03.2005

236.

SR EN 13162+A1:2015***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată minerală (MW). Specificaţie

SR EN 13162:2012

10.07.2015

10.07.2016

237.

SR EN 13163+A1:2015***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie

SR EN 13163:2012

10.07.2015

10.07.2016

238.

SR EN 13164+A1:2015***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie

SR EN 13164:2012

10.07.2015

10.07.2016

239.

SR EN 13165+A1:2015***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă rigidă de poliuretan (PUR). Specificaţie

SR EN 13165:2012

10.07.2015

10.07.2016

240.

SR EN 13166+A1:2015***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă fenolică (PF). Specificaţie

SR EN 13166:2012

10.07.2015

10.07.2016

241.

SR EN 13167+A1;2015***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulară (CG). Specificaţie

SR EN 13167:2012

10.07.2015

10.07.2016

242.

SR EN 13168+A1:2015***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată de lemn (WW). Specificaţie

SR EN 13168: 2012

10.07.2015

10.07.2016

243.

SR EN 13169+A1:2015***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie

SR EN 13169: 2012

10.07.2015

10.07.2016

244.

SR EN 13170+A1;2015***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din plută expandată (ICB). Specificaţie

SR EN 13170:2012

10.07.2015

10.07.2016

245.

SR EN 13171+A1;2015***)

Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie

SR EN 13171:2012

10.07.2015

10.07.2016

246.

SR EN 13224:2012

Produse prefabricate de beton. Elemente de planşeu cu nervuri

SR EN 13224+A1: 2007

01.08.2012

01.08.2013

247.

SR EN 13225:2013

Produse prefabricate de beton. Elemente liniare de structură

SR EN 13225: 2005

08.08.2014

08.08.2015

SR EN 13225:2005/ AC:2007

248.

SR EN 13229:2003

Aparate care includ focare deschise cu combustibili solizi. Cerinţe şi metode de încercare

01.07.2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13229:2003/ A1:2004

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13229:2003/ A2:2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13229:2003/ AC:2006

01.07.2007

01.07.2007

SR EN 13229:2003/ A2:2005/AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

249.

SR EN 13240:2003

Sobe cu combustibil solid. Cerinţe şi metode de încercare

 

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13240:2003/ A2:2005

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13240:2003/ AC:2006

01.01.2007

01.01.2007

SR EN 13240:2003/ A2:2005/AC:2007

01.01.2008

01.01.2008

 

250.

SR EN 13241-1+A1; 2011

Uşi pentru uz industrial, comercial şi pentru garaje. Standard de produs. Partea 1: Produse fără caracteristici de rezistenţă la foc sau protecţie la fum

SR EN 13241-1: 2004

01.01.2012

01.01.2013

251.

SR EN 13242+A1:2008

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă şi în construcţii de drumuri

SR EN 13242: 2003

01.01.2009

01.01.2010

252.

SR EN 13245-2:2009

Materiale plastice. Profile de policlorură de vinii neplastifiată (PVC-U) pentru utilizări în construcţii. Partea 2: Profile PVC-U şi PVC-UE pentru finisări de pereţi şi plafoane interioare şi exterioare

 

01.07.2010

01.07.2012

SR EN 13245-2:2008/ AC:2010

01.07.2010

01 07.2010

253.

SR EN 13249:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi a straturilor de uzură)

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13249:2001/ A1:2005

01.11.2005

01.11.2006

254.

SR EN 13250:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de căi ferate

 

01.10.2001

01,10.2002

SR EN 13250:2001/ A1:2005

01.06,2006

01,06,2007

255.

SR EN 13251:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de terasamente, fundaţii şi structuri de susţinere

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13251:2001/ A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

256.

SR EN 13252:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13252:2001/ A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

257.

SR EN 13253:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la lucrările de control al eroziunii (protecţii costiere, apărări de maluri)

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13253:2001/A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

258.

SR EN 13254:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13254:2001/ A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13254:2001/ AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

259.

SR EN 13255:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de canale

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13255:2001/ A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13255:2001/ AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

260.

SR EN 13256:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de tuneluri şi structuri subterane

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13256:2001/ A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13256:2001/ AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

261.

SR EN 13257:2001

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici impuse pentru utilizarea în lucrările de depozitare a deşeurilor solide

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13257:2001/ A1:2005

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13257:2001/ AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

262.

SR EN 13263-1 + A1:2009

Silice ultrafină pentru beton. Partea 1: Definiţii, condiţii şi criterii de conformitate

SR EN 13263-1: 2005

01.01.2010

01.01.2011

263.

SR EN 13265:2003

Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide

 

01.10.2001

01.10.2002

SR EN 13265:2003/ A1:2005

01.06,2006

01.06.2007

SR EN 13265:2003/ AC:2004

01.06.2006

01.06.2006

264.

SR EN 13279-1:2009

Ipsos şi tencuieli pe bază de ipsos. Partea 1: Definiţii şi condiţii

SR EN 13279-1: 2005

01.10.2009

01.10.2010

265.

SR EN 13282-1:2013

Lianţi hidraulici rutieri. Partea 1: întărirea rapidă a lianţilor hidraulici rutieri. Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate

 

01.11.2013

01.11.2014

266.

SR EN 13310:2004

Spălătoare de bucătărie. Condiţii de funcţionare şi metode de încercare

 

01.02.2004

01.02.2006

267.

SR EN 13341+A1:2011

Rezervoare termoplastice statice pentru depozitarea deasupra solului a combustibililor pentru încălzire, a benzinei şi a motorinei pentru uz casnic, Rezervoare de polietilenă injectată prin suflare, de polietilenă injectată prin centrifugare şi de poliamidă 6 prin polimerizare antonică. Cerinţe şi metode de încercare

SR EN 13341: 2005

01.10.2011

01.10.2011

268.

SR EN 13361:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de rezervoare şi baraje

 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13361:2005/ A1:2007

01.06.2007

01.06.2008

269.

SR EN 13362:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de canale

 

01.02.2006

01.02.2007

270.

SR EN 13383-1:2003

Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii

 

01.03.2003

01.06.2004

SR EN 13383-1:2003/ AC:2004

01.01.2010

01.01.2010

271.

SR EN 13407:2007

Pisoare de perete. Cerinţe de funcţionare şi metode de încercări

 

01.01.2008

01.01.2009

272.

SR EN 13450:2003

Agregate pentru balast de cale ferată

 

01.10.2003

01.06.2004

SR EN 13450:2003/ AC:2004

01.01.2007

01.01.2007

273.

SR EN 13454-1:2005

Lianţi, lianţi compoziţi şi amestecuri preparate în fabrică pentru şape pe bază de sulfat de calciu. Partea 1: Definiţii şi specificaţii

 

01.07.2005

01.07.2006

274.

SR EN 13479:2005

Materiale pentru sudare. Standard general de produs pentru metale de adaos şi fluxuri pentru sudarea prin topire a materialelor metalice

 

01.10.2005

01.10.2006

275.

SR EN 13491:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea ca bariere hidraulice în construcţia de tunele şi de structuri subterane

 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13491:2005/ A1:2007

01.06.2007

01.06.2008

276.

SR EN 13492:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea la construcţia de depozite de deşeuri lichide, staţii de transfer sau lucrări secundare de stocare

 

01.09.2005

01.09.2006

SR EN 13492:2005/ A1:2007

01.06.2007

01.06.2008

277.

SR EN 13493:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse pentru utilizarea în construcţia de depozite de deşeuri solide şi amplasamente de depozitare

 

01.03.2006

01.03.2007

278.

SR EN 13502:2003

Coşuri de fum. Terminale de argilă arsă/ceramice. Condiţii şi metode de încercare

 

01.08.2003

01.08.2004

279.

SR EN 13561+A1:2009

Jaluzele exterioare. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SR EN 13561:2004

01.08.2009

01.08.2010

280.

SR EN 13564-1:2003

Clapete împotriva refulării pentru clădiri. Partea 1: Cerinţe

 

01.05.2003

01.05.2004

281.

SR EN 13616:2004

Dispozitive pentru limitarea umplerii rezervoarelor statice pentru combustibili petrolieri lichizi

 

01.05.2005

01.05.2006

SR EN 13616:2004/ AC:2006

01.06.2006

01.06.2006

282.

SR EN 13658-1:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercare. Partea 1: Tencuieli interioare

 

01.03.2006

01.03.2007

283.

SR EN 13658-2:2005

Plase şi profiluri metalice. Definiţii, specificaţii şi metode de încercări. Partea 2: Tencuieli exterioare

 

01.03.2006

01.03.2007

284.

SR EN 13659+A1:2009

Elemente de închidere pentru goluri echipate cu ferestre. Cerinţe de performanţă, inclusiv de securitate

SR EN 13659: 2004

01.08.2009

01.08.2010