MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 300/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 300         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 aprilie 2015

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            422. - Decret privind eliberarea din funcţie a unui procuror.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

283. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna mai a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea unor acte normative

 

289. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

513. - Ordin al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal

 

557/246. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.

 

737. - Ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale privind modificarea şi completarea ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin, (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

244. - Ordin pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

248. - Ordin privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Sârbilor din România

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind eliberarea din funcţie a unui procuror

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1) şi ale art. 134 alin. (1) din Constituţia României, republicată, ale art. 65 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 35 lit. a) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307/2015,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Mihai Vlad Budăi, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bicaz, se eliberează din funcţie ca urmare a aplicării faţă de acesta a sancţiunii disciplinare a excluderii din magistratură.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 422.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru luna mat a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea unor

acte normative

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenţă - Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane (POS DRU) şi Programul operaţional regional (POR), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii mai a anului 2015, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a echivalentului în euro al sumei de 415.000,00 mii lei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu roi de Autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 31 august 2015.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral, în euro, al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1), în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe ne rambursabile postaderare1, deschis la Banca Naţională a României şi administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00 “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management, cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 29 mai 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 10 iunie 2015.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legai naţional şi al Uniunii Europene, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) seva efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, până la incidenţa sumei în euro prevăzute la art. 1 alin. (1), potrivit notificărilor autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

Art. 5. - Hotărârea Guvernului nr. 212/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile februarie şi martie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 13/2015 privind alocarea temporară, pentru lunile ianuarie şi februarie ale anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 30 martie 2015, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 20 august 2015.”

2. La articolul 2, alineatele (5) şi (6) vor avea următorul cuprins:

n(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 20 mar 2015.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare, în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 29 mai 2015.”

Art. 6. - Alineatele (1) şi (3) ale articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 239/2015 privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2015, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 10 aprilie 2015, se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 1*. - (1)în scopul asigurării necesarului de finanţare al Autorităţii de management pentru Programul operaţional Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), aferent lunilor aprilie şi mai 2015, în vederea efectuării plăţii către Fondul European de Investiţii care administrează şi implementează Fondul de participare JEREMIE, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 50 de milioane de euro aferente Fondului de participare JEREMIE.

………………………………………………………………

(3) Sumele alocate Fondului European de Investiţii din venituri din privatizare care au fost utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice, în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 31 august 2015.*

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 283.

 

ANEXĂ

 

Repartiţia sumelor alocate temporar, pentru luna mai a anului 2015, din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

 

- mii lei -

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar fonduri mai 2015 (FEN)

1

2

Ministrul fondurilor europene - POS CCE

100.000,00

Ministrul fondurilor europene - POS DRU

215.000,00

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - POR

100.000,00

TOTAL

415.000,00

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

În temeiul ari. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea i, nr. 967 din 30 decembrie 2014. cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor prevăzute la art. 7 alin (1) lit. a), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4a, se poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţite de următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile:”.

2. La articolul 11, partea introductivă va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale, completată de către prestatorii serviciilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4b, se poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţite de următoarele documente aferente perioadei pentru care s-au efectuat serviciile:”.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 289.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul registrului de bani personali, prevăzute în anexă.

Art. 2. - Operatorul economic are obligaţia constituirii registrului de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 3. - Registrul de bani personali, ce are paginile numerotate în ordine crescătoare, se semnează pe ultima pagină de către administratorul operatorului economic sau de către persoana împuternicită de acesta.

Art. 4. - Registrul de bani personali prevăzut la art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se completează zilnic de către personalul operatorului economic care îşi desfăşoară activitatea în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, la începutul programului de lucru, fără ştersături sau modificări şi fără a lăsa spaţii neutilizate.

Art. 5. - Operatorul economic răspunde de integritatea registrului de bani personali şi completarea zilnică a acestuia de către personalul care desfăşoară activitate în unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 6. - Operatorul economic notifică organului fiscal competent de administrare constituirea registrului de bani personali, precizând data deschiderii acestuia şi numărul de pagini, conform numerotării acestora, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării prezentului ordin.

Art. 7. - Organul fiscal înregistrează într-o evidenţă proprie, ţinută la nivelul fiecărui contribuabil, registrele de bani personali notificate ca fiind constituite.

Art. 8. - Registrul de bani personali prevăzut la art. 2 se păstrează la unitatea de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor, în vederea prezentării acestuia organelor de control.

Art. 9. - Un operator economic poate utiliza un singur registru de bani personali pentru fiecare unitate de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor.

Art. 10. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 30 aprilie 2015.

Nr. 513.

 

ANEXĂ

 

Modelul şi conţinutul registrului de bani personali

 

Unitatea …………………………………..

C.I.F ……………………………………….

Adresa ……………………………………

 

REGISTRUL DE BANI PERSONALI

 

Nr. crt.

Data

Numele şi prenumele

Funcţia

Suma de bani la începerea programului

Ora înregistrării

Semnătură angajat

Zi

Lună

An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caiet format A4

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII

Nr. 557 din 29 aprilie 2015

CASA NAŢIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 246 din 29 aprilie 2015

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 4.253 din 29 aprilie 2015 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.B. 694 din 29 aprilie 2015 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul VIII “Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 şi 220 bis din 1 aprilie 2015, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 23, la articolul 5 alineatul (1) litera a) subpunctul a1), ultima teză se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Pentru anul 2015, suma contractată de spitale nu poate fi mai mare decât cu maximum 25% faţă de suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi, cu excepţia spitalelor prevăzute la poziţiile 29, 30, 31 şi 55 din anexa 23A la ordin.”

2. În anexa nr. 23A, sub tabel, la al doilea asterisc, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“7. TCP-ul pentru anul 2015 se poate majora cu până la 40% pentru poziţia 30 (B_02) şi cu până la 15% pentru poziţia 29 (BJ)1), poziţia 31 (BJ)3) şi poziţia 55 (B_18), având în vedere strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii,”

3. În anexa nr. 47, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“13. Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale prin utilizarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale sunt aplicabile de la data prevăzută la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX «Cârdul european şi cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care asiguraţii nu pot prezenta/utiliza cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate.”

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 mai 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

 

În baza Referatului de aprobare nr. 97.459/159.303 din 29 aprilie 2015 al Direcţiei generale afaceri europene şi relaţii internaţionale şi al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,

în conformitate cu prevederile:

- Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 1,306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat;

- Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune;

- Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (6) şi ale art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, ale art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ale Hotărârii Guvernului nr. 219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015-2020 şi ale art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condicilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul actului normativ, sintagma “păşuni permanente” se înlocuieşte cu sintagma “pajişti permanente”.

2. La articolul 2, literele e), ae), af) şi ag) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,e) «bivoliţă de lapte» înseamnă femela din specia bubaline care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE până la termenul-limită de depunere a cererilor;

………………………………………………………………

ae) «vacă de lapte» înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE până la termenul-limită de depunere a cererilor;

af) «vacă din rasă de carne» înseamnă femela din specia taurine din rase de came care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE până la termenul-limită de depunere a cererilor;

ag) «vacă metisă cu rasă de came» înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puţin o dată şi are cel puţin un produs înregistrat în RNE până la termenul-limită de depunere a cererilor;”.

3. La articolul 5 alineatul (2), literele a)-d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) exploataţia în care se desfăşoară activitatea agricolă: adeverinţa se completează conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1 şi este însoţită de o copie conform cu originalul a filelor în care sunt înscrise datele din cap. II. b, cap. III şi cap. XVa din Registrul agricol 2015-2019 sau un format letric din registrul agricol în format electronic, certificat conform cu originalul de către emitent; şi

b) terenul agricol aflat la dispoziţia fermierului:

(i) pentru terenul aflat la dispoziţia fermierului în proprietatea sa, se prezintă copii conform cu originalul ale titlului de proprietate sau ale altor acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului. În cazul în care fermierul persoană fizică nu deţine titlul de proprietate, poate prezenta în locul acestuia adeverinţa eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, în conformitate cu datele înscrise în registrul agricol, prevăzută la lit. a), şi o declaraţie pe propria răspundere a fermierului, din care să reiasă motivul privind lipsa titlului de proprietate. Declaraţia pe propria răspundere se dă în faţa secretarului unităţii administrativ-teritoriale sau în faţa notarului public. Persoanele care au domiciliul în străinătate şi care depun cererea unică de plată prin intermediul unui împuternicit dau declaraţia pe propria răspundere la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României;

(ii) pentru terenul aflat la dispoziţia fermierului sub alte forme decât în proprietatea fermierului, acesta prezintă tabelul centralizator cuprinzând contractele prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumit în continuare noul Cod civil, cum ar fi: contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere în participaţiune, contractul de închiriere, contractul de comodat, precum şi contractul de concesiune/arendă încheiat cu Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;

(iii) pentru terenul utilizat de fermier aflat la dispoziţia sa sub alte forme decât cele prevăzute la pct. (i) şi (ii), acesta prezintă doar adeverinţa prevăzută la lit. a) sau d) eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, această categorie de teren fiind înscrisă la cap. III, rândul 08 «sub alte forme» din Registrul agricol 2015-2019, şi aceasta este documentul pe baza căruia se demonstrează că terenul este la dispoziţia fermierului;

c) identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate: toţi solicitanţii prezintă tabelul centralizator prevăzut în anexa nr. 11, întocmit şi semnat de către fermier şi avizat de către primăria pe raza căreia se află terenul. Pentru situaţia prevăzută la lit. b) pct. (iii), tabelul centralizator se completează cu datele corespunzătoare din adeverinţă;

d) prin derogare de la lit. a), pentru anul de cerere 2015, exploataţia în care se desfăşoară activitatea agricolă: adeverinţa eliberată de primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, folosind datele privind terenul agricol utilizat, înscrise în Registrul agricol 2014, conform modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 1, în situaţia în care nu este disponibil Registrul agricol 2015- 2019.”

4. La articolul 5, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) în cursul controalelor administrative referitoare la utilizarea legală a terenurilor agricole care fac obiectul cererii unice de plată, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată verifică completitudinea documentelor prezentate, precum şi corespondenţa dintre suprafaţa declarată în tabelul centralizator prevăzut în anexa nr. 11 cu suprafeţele din adeverinţa al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1. În urma verificărilor, funcţionarul APIA responsabil cu administrarea cererii unice de plată notifică, după caz, fermierul pentru clarificări suplimentare, în urma cărora decide dacă sunt necesare măsuri corective de reducere a suprafeţei declarate.”

5. La articolul 5, după alineatul (5), se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (8) din ordonanţă, în situaţia în care se constată că terenul face obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi, APIA, prin notificarea adresată acestora, le solicită documentele care au stat la baza întocmirii anexei nr. 1V

6. La articolul 7, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Proprietarii de pajişti permanente, altele decât cele menţionate la alin. (1) şi art.6 alin. (1), în calitate de crescători de animale din speciile bovine, ovine, caprine şi ecvidee, care desfăşoară cel puţin o activitate agricolă minimă pe pajiştile permanente aflate în proprietate, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. d) din ordonanţă, în calitate de fermieri activi pe pajiştile aflate în proprietatea lor, prezintă, la depunerea cererii unice de plată la APIA, copia cârdului exploataţiei zootehnice în care sunt înregistrate animalele sau adeverinţa eliberată de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul exploataţiei înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată. În cazul în care proprietarul de pajişte permanentă nu respectă încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, iar activitatea agricolă minimă constă inclusiv în asigurarea unui cosit anual pe pajiştile permanente aflate în proprietate, în perioada 15 iunie-1 august, prezintă la APIA documentele doveditoare ale valorificării fânului şi/sau document privind depozitarea fânului pentru consumul cu animalele deţinute, până la data de 1 mai a anului următor anului de cerere curent. Documentele doveditoare ale valorificării fânului sunt factura fiscală sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice.”

7. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Documentele privind deţinerea legală a ecvideelor, respectiv paşapoartele ecvideelor, sunt prevăzute prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 651/60/2013 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor.”

8. La articolul 10, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(4) Terenurile scoase din circuitul agricol nu sunt eligibile la plăţile pe suprafaţă.”

9. La articolul 90, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Fermierii incluşi automat în schema de plată pentru micii fermieri, conform art. 26 alin. (1) din ordonanţă, şi care în urma calculului estimativ al plăţilor cuvenite depăşesc suma de 1.250 euro sunt excluşi din această schemă de plată şi pot beneficia de schemele de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-e) şi alin. (3) din ordonanţă.”

10. Articolul 91 se modifică şi avea următorul cuprins:

“Art. 91. - (1) Beneficiarii care decid să se retragă din schema pentru micii fermieri în anul 2015 sau într-un an ulterior anului 2015, în conformitate cu art. 62 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sau cu art. 62 alin. (2) din respectivul regulament, informează APIA cu privire la retragerea lor, până la data de 15 iulie, fără posibilitatea de a mai fi incluşi în această schemă de plată.

(2) în anul în care se constată că fermierii nu respectă prevederile art. 27 alin. (2) lit. c) din ordonanţă sunt excluşi din schema pentru micii fermieri.

(3) Fermierii care au informat APIA cu privire la retragerea lor din schema pentru micii fermieri şi fermierii care au fost excluşi din schemă primesc în continuare celelalte plăţi solicitate şi nu mai beneficiază de prevederile art. 27 alin. (2) lit. a) şi b) din ordonanţă.”

11. La articolul 107, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

“g) autosesizarea APIA”.

12. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

13. Anexa nr. 7 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte Integrantă din prezentul ordin.

14. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

George Octavian Turtoi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 aprilie 2015.

Nr. 737.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. l1 la Ordinul nr. 619/2015)

 

VIZA PRIMĂRIEI

Nr. şi data de înregistrare la primărie

 

Ştampilă,

Semnătură

 

TABEL CENTRALIZATOR

al documentelor doveditoare ale utilizării legale a terenului şi pentru identificarea fără echivoc a parcelelor agricole utilizate

 

Nr. crt.

Ti p/N r. şi dată document

Nume şi prenume proprietar/arendator/ concedent/comodant/ locator etc.

Data până la care terenul este la dispoziţia fermierului

Suprafaţa totală din document

Blocul fizic

Numărul parcelei utilizate, declarată în cererea unică de plată

Suprafaţa proprietate/arendată/ concesionată/ închiriată/ împrumutată/sub afle forme, componentă a suprafeţei parcelei declarate

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

            Rezoluţia funcţionarului APIA după verificarea tabelului cu contractele de arendă/concesiune/închiriere/comodat etc.: *)

1. Se întocmeşte formularul de corecţie S1 (corecţie).



2. Se întocmeşte formularul de corecţie S2 (nedeclarare).



3. S-a solicitat fermierului clarificarea diferenţelor de suprafaţă.



 

Semnătură fermier

Semnătura funcţionarului APIA

 

 

Ştampilă fermier

Data şi ştampila APIA


*) Se completează de către funcţionarul APIA care a efectuat verificarea şi stă la baza întocmirii formularelor de corecţie, S1 sau S2.

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 7 la Ordinul nr. 619/2015)

 

Lista zonelor de interes ecologic şi echivalenţa acestora în hectare

 

Element

Detalii

Factor de conversie

Factor de ponderare

Suprafaţa zonei de interes ecologic

0

1

2

3

4 = 2x3

Terase (pe 1 m lungime)

Construcţii destinate prevenirii şi combaterii eroziunii solului, executate de-a lungul curbelor de nivel, pe terenuri arabile în pantă înălţime minimă 1 m Lăţime minimă 3 m

2

1

2 m2

Elemente de peisaj:

 

garduri vii/fâşii împădurite (pe 1 m)

Şiruri de arbuşti/arbori formate din diferite specii, cu lăţimea de maximum 10 metri

5

2

10 m2

 

arbore izolat (per arbore)

Arbore cu diametrul coroanei de minimum 4 metri

20

1,5

30 m2

 

arbori în aliniament (pe 1 m)

Şiruri de arbori cu diametrul coroanei de minimum 4 metri şi spaţiul dintre coroane de maximum 5 metri

5

2

10 m2

 

grup de arbori/pâlcuri arbustive din zona de câmpie (pe 1 m2)

Arbori ale căror coroane se întrepătrund/pâlcuri arbustive, ce ocupă o suprafaţă de maximum 0,3 ha în ambele cazuri

Nu se aplică.

1,5

1,5 m2

 

margini de câmp (pe 1 m)

Margini de teren, cu lăţimi cuprinse între 1 şi 20 metri, fără producţie agricolă

6

1,5

9 m2

 

iazuri (pe 1 m2)

Acumulări permanente naturale de apă stătătoare, exclusiv rezervoarele din beton sau din plastic, cu suprafaţa de maximum 0,1 ha

Nu se aplică.

1,5

1,5 m2

 

rigole (pe 1 m)

Şanţuri sau canale cu o lăţime maximă de 6 metri, precum şi cursurile deschise de apă pentru irigaţii sau drenare, exclusiv cele cu pereţi betonaţi

3

2

6 m2

Zone tampon (pe 1 m)

Fâşii de protecţie existente pe terenurile agricole situate în vecinătatea apelor de suprafaţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă (obligatorii prin GAEC 1)

- De-a lungul cursurilor de apă, aceste zone pot include benzi cu vegetaţie riverană cu o lăţime de până la 10 m.

6

1,5

9 m2

Zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie (pe 1 m2)

Zone cu plantaţii de Salcie (Salix L), Plop alb (Populus alba) şi Plop negru (Populus nigra), Salcâm (Robinia pseudoacacia)

Nu se aplică.

0,3

0,3 m2

Zonele împădurite menţionate la art. 32 alin. (2) lit. (b) pct. (ii) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu modificările şi completările ulterioare (pe 1 m2)

Terenuri agricole împădurite prin Măsura 221 “Prima împădurire a terenurilor agricole” din cadrul PNDR 2007-2013 sau prin Măsura nr. 8 “Împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite şi perdele forestiere” din cadrul PNDR 2014-2020

Nu se aplică.

1

1 m2

Zone cu strat vegetal (pe 1 m2)

Culturile prevăzute în anexa nr. 9 la ordin

Nu se aplică.

0,3

0,3 m2

Zonele cu culturi fixatoare de azot (pe 1 m2)

Culturile prevăzute în anexa nr. 10 la ordin

Nu se aplică.

0,7

0,7 m2

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 619/2015)

 

Ciclul maxim de recoltă, cerinţele privind utilizarea produselor de protecţia plantelor şi a îngrăşămintelor minerale pentru speciile forestiere cu ciclu scurt de producţie, conform art. 86 alin. (4) din ordin

Ciclul maxim de recoltă

- Salcia (Sa//x L) - 6 ani

- Plopul alb (Populus alba) şi Plopul negru (Populus nigra) - 6 ani

- Salcâmul (Robinia pseudoacacia) - 8 ani

Cerinţele privind utilizarea produselor de protecţia

plantelor

Substanţele fitosanitare utilizate pentru combaterea buruienilor la pregătirea terenului pentru instalarea culturii de salcie, în primul an de cultură, sunt cele cu remanenţă foarte mică în sol, acţiune sistemică în plante şi inactive în sol, din grupele (Xn) şi (Xi) - fără clasificare de periculozitate, conform legislaţiei în vigoare.

În caz de necesitate, pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor este permisă numai utilizarea produselor de protecţia plantelor din grupele (Xn) şi (Xi). Acestea nu pun în pericol biodiversitatea, dacă sunt aplicate cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare în domeniul utilizării produselor pentru protecţia plantelor.

Este interzisă utilizarea produselor pentru protecţia plantelor clasificate din punct de vedere toxicologic ca toxice (T) şi foarte toxice (T+).

În cazul planaţiilor de plop alb, plop negru şi salcâm, produsele de protecţie a plantelor sunt utilizate în practica silvică pentru combaterea bolilor şi vătămărilor produse de agenţii fitopatogeni şi dăunători (defoliatori şi xilofagi). Pentru combaterea acestora se utilizează produse de protecţie a plantelor, cu respectarea reglementărilor Uniunii Europene în domeniu.

Cerinţele privind utilizarea îngrăşămintelor minerale

Administrarea îngrăşămintelor în plantaţiile de salcie se va fac» primăvara, înainte de creşterea lujerilor, acestea aplicându-se sub formă minerală.

Îngrăşămintele pe bază de N, P, K (azot, fosfor, potasiu) pot fi necesare în funcţie de tipul de sol şi nu pot depăşi anual următoarele limite:

- 80-150 kg/ha N substanţă activă;

- 60-100 kg/ha P substanţă activă;

- 40-80 kg/ha K substanţă activă.

În cazul plantaţiilor de plop alb, plop negru şi salcâm, îngrăşămintele minerale nu sunt utilizate în mod curent în activitatea de producţie silvică, datorită troficităţii în general ridicate a speciilor forestiere din România.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. DRC 179 din 29 aprilie 2015,

în temeiul prevederilor:

- art. 178 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 1-a-1-j.

(2) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 2-a-2-n.

(3) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din unităţile sanitare cu paturi, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3-a-3-k.

(4) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor de consultaţii de urgenţă la domiciliu şi activităţii de transport sanitar neasistat, în vederea decontării lunare şi trimestriale de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 4-a-4-c.

(5) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii furnizorilor de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu şi îngrijiri paliative la domiciliu, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 5-a şi 5-b.

(6) Se aproba documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării activităţii medicilor din asistenţa de reabilitare medicală în sanatorii balneare şi de recuperare medicală în alte sanatorii şi preventorii, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activităţii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 6-a şi 6-b.

(7) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi desfăşurătoarele necesare raportării listei persoanelor cu afecţiuni cronice pentru care se organizează evidenţă distinctă la nivelul medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu, conform anexelor nr. 7-a şi 7-b.

(8) Se aprobă documentele justificative - formulare unice pe ţară, fără regim special, care includ şi borderourile centralizatoare necesare raportării furnizorilor de medicamente, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală eliberate potrivit contractului de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, conform anexelor nr. 8-a-8-c,

(9) Formularele menţionate la alin. (1)-(8) se utilizează împreună cu formularele tipizate de “Factur㔠fără TVA, întocmite conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.226/2006 privind utilizarea unor formulare financiar-contabile de către persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Anexele nr. 1-a-1-j, 2-a-2-n, 3-a-3-k, 4-a-4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7-a, 7-b şi 8-a-8-c*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Formularele cuprinse în prezentul ordin constituie modele-tip.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale efectuate conform contractelor de furnizare de servicii medicale, În vederea decontării acestora de către casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, potrivit documentelor justificative aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - (1) Desfăşurătoarele cuprinse în prezentul ordin se vor completa separat pentru:

a) asiguraţi;

b) pentru cazurile ce reprezintă accidente de muncă şi boli profesionale;

c) pentru cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane;

d) pentru persoanele din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană, titulare ale cârdului european de asigurări sociale de sănătate sau beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

e) pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii, care beneficiază de servicii medicale pe teritoriul României de la furnizori aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate; în cadrul acestor evidenţe se vor înregistra distinct cazurile prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane şi pentru care sunt aplicabile prevederile art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 400/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) La formularele menţionate la alin. (1) se vor ataşa, după caz:

a) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP), cod unic de identificare, specificarea serviciilor medicale efectuate în cazul persoanelor cărora li s-a acordat asistenţă medicală pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

b) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP), cod unic de identificare, specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situaţiilor în care le-au fost aduse prejudicii sau daune sănătăţii de către alte persoane;

c) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informaţii: ţara - membră a Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Elveţia, numele şi prenumele, data naşterii, numărul de identificare a instituţiei care a emis cârdul european de asigurări sociale de sănătate, numărul da identificare a cârdului european de asigurări sociale de sănătate, în cazul persoanelor titulare ale cârdului european de asigurări de sănătate; se vor ataşa copii ale cârdurilor europene de asigurări sociale de sănătate;

d) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare a persoanei beneficiare de formulare/documente europene, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informaţii: tipul de formular/document european, ţara, numele şi prenumele, data naşterii, numele instituţiei care a emis formularul/documentul, numărul de identificare a instituţiei respective. Tipurile de formulare europene sunt: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121; pot fi menţionate şi documente europene S - corespondente acestor formulare; se vor ataşa copii ale formularelor/documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale, cu excepţia formularelor/documentelor europene (E 106, E 109, E 120, E 121)/S1;

e) lista cuprinzând distinct, pentru fiecare număr de identificare personal/cod unic de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate, cu specificarea următoarelor informaţii: ţara, numele şi prenumele, data naşterii în cazul cetăţenilor statelor cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii. Se vor ataşa copii ale documentelor care au deschis dreptul la servicii medicale.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prevederilor prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 şi 504 bis din 7 iulie 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Casele de asigurări de sănătate judeţene, a municipiului Bucureşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu luna mai 2015.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 244.


*) Anexele nr. 1-a-1-j, 2-a-2-n, 3-a-3-k, 4-a-4-c, 5-a, 5-b, 6-a, 6-b, 7-a, 7-b şi 8-a-8-c se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015

 

Văzând Referatul de aprobare nr. DG 695 din 29 aprilie 2015 al Directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere art. 48 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - La capitolul I, la art. 3 din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2015 şi 2016, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 185/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 şi 219 bis din 1 aprilie 2015, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(10) Prevederile privind acordarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, precum şi a dispozitivelor medicale şi altora asemenea prin utilizarea cârdului naţional de asigurări sociale de sănătate de către furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, sunt aplicabile de la data prevăzută la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX «Cârdul european şi cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate» din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care asiguraţii nu pot prezenta/utiliza cârdul naţional de asigurări sociale de sănătate.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 248.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Sârbilor din România

 

            1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii:

 

Nr. crt.

Instituţia/persoana

Destinaţia

Valoarea

- lei -

1.

Cotizaţii

Cotizaţii

0

 

            2. Lista persoanelor fizice/juridice care au făcut donaţii în anul 2014:

 

Nr. crt.

Instituţia/persoana

Destinaţia

Valoarea

- lei -

1

Adnagi Slavoliub, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliat în Sânnicolau Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 19, CNP 1651226353942

donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale

1.200

2

Aci mov Alexandru, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliat în Timişoara, Str. Salcâmilor nr. 28, CNP 1380227354722

donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale

450

3

Stoici Milanca, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în Timişoara, str. L. Rebreanu, bl. 2/2, sc. A, ap. 3, CNP 2490702354802

donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale

1.000

4

S.C. RIN IMPEX - S.R.L. CUI R03487980, Str. Circumvalaţiunii nr. 26, Timişoara

donaţii sinistraţi Serbia

500

5

S.C. LACKRO FINISHING - S.R.L. CUI R017635156, str. Semenic, Timişoara

donaţii sinistraţi Serbia

2.500

6.

S.C. COMAŢI PSG CUI R01817160, Gen. Dragalina nr. 24, Timişoara

donaţii sinistraţi Serbia

5.000

7

S.C.AGROFITO -S.R.L. CUI 15861840, Moldova Nouă, Caraş-Severin

donaţii sinistraţi Serbia

500

8.

S.C. DIMITRIVAS - S.R.L CUI 30920630, Cenad - Timiş

donaţii sinistraţi Serbia

500

9.

S.C. GOROLIUB -S.R.L CUI 1733917, Deta, Timiş

donaţii sinistraţi Serbia

500

10

PRIMĂRIA GIULVĂZ CUI 5313386, Giulvăz, Timiş

donaţii sinistraţi Serbia

1.000

11

ASOCIAŢIA TRAMAN TEAM, CUI 29450402, Timişoara

donaţii sinistraţi Serbia

500

12

Dr. Liubimirescu Nataşa CUI 19829728 Peciu Nou - Timiş

donaţii sinistraţi Serbia

500

13

FLEXTRONICS FOUNDATION DEB ARATANI 847 GIBRALTAR DRIVE MILPITAS CA

donaţii sinistraţi Serbia

47.445 – c/v 15.000 USD, curs BCR: 3,163

14

Parohia Romano-Catolică CUI 5016504, Str. 1 Decembrie nr. 1, Timişoara

donaţii sinistraţi Serbia

5.000

15

Donatori persoane fizice de cetăţenie română - donaţii prin SMS

donaţii sinistraţi Serbia

35.539

16

Donatori persoane fizice de cetăţenie română

donaţii sinistraţi Serbia

58.994

 

            3. Alte venituri:

 

Nr. crt.

Instituţia/persoana

Destinaţia

Valoarea

- lei -

1

Vânzare cărţi şi publicaţii

alte surse de venituri

350

2

Bilete vândute spectacol

acţiuni culturale

16.725

3

Anunţuri decese şi comemorări

alte surse de venituri

9.588

4

Sume privind “2% din impozitul pe venitul global destinate susţinerii entităţii nonprofit”

alte surse de venituri

4.332

 

            4. Sponsorizări:

 

Nr. crt.

Instituţia/persoana

Destinaţia

Valoarea

- lei -

1

S.C. NOREPLY MOZART - S.R.L. CUI RO 24439829, Str. Olteţului nr. 30, sectorul 2, Bucureşti

sponsorizare

1.320

2

S.C. CRISTDAR -S.R.L. CUI RO 22980959, Aleea Hotinului nr. 11, Timişoara

sponsorizare

1.000

3

S.C. AUTO ALEX - S.R L. CUI RO 1074871, str. N. Bălcescu nr. 13, Moldova Nouă

sponsorizare

2.500

4

S.C. DIDFARM -S.R.L. CUI RO 11039146, Sânnicolau Mare, 16 Decembrie 1989 nr. 40C

sponsorizare

700

 

            5. Subvenţii:

 

Nr. crt.

Instituţia/persoana

Destinaţia

Valoarea

- lei -

1

Cancelaria pentru Colaborare cu Diaspora şi Sârbii din Regiune - Belgrad, Serbia, str. Vase Carapica nr. 20

subvenţie - proiecte etnoculturale

1.739 euro sau 7.903,23 lei la cursul B.N.R. din data de 13.01.2014 de 4,5447 lei/euro

2

Secretariatul provincial pentru cultură şi informare publică Novi Sad, Serbia Bulevar Mihajla Pupsna 16

subvenţie - proiecte etnoculturale

3.427,93 euro sau 15.072,95 lei la cursul B N.R. din data de 24,06,2014 de 4,3971 lei/euro

3

Ministerul Culturii şi Informaţiilor - Belgrad, str. Vlajkoviceva 3

subvenţie - proiecte etnoculturale

1.708 euro sau 7.633,90 lei la cursul B.N.R. din data de 15.04.2014 de 4,4695 lei/euro

4

Ministerul Culturii şi Informaţiilor - Belgrad, Serbia, str. Vlajkoviceva 3

subvenţie - proiecte etnoculturale

3.307 euro sau 14.560,39 lei la cursul B.N.R. din data de 23.09.2014 de 4,4029 lei/euro

5

Ministerul Culturii şi Informaţiilor - Belgrad, Serbia, str. Vlajkoviceva 3

subvenţie - proiecte etnoculturale

3.304 euro sau 14.582,86 lei la cursul B.N.R. din data de 16.10.2014 de 4,4137 lei/euro

6

Municipiul Timişoara CF 14756536

subvenţie - proiecte etnoculturale

5.500 lei

7

Municipiul Timişoara CF 14756536

subvenţie - proiecte etnoculturale

5.500 lei

8

Secretariatul General al Guvernului României CF 4283422

subvenţie proiect C158

29.920 lei

9

Secretariatul General al Guvernului României CF 4283422

subvenţie proiect C157

37.778 lei

10

Ministerul Culturii Bucureşti CF 4192812

subvenţie - proiecte etnoculturale

25.000 lei

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.