MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 298/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

ANUL 183 (XXVII) - Nr. 298         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 30 aprilie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

280. - Hotărâre privind numirea unui consul general  

 

281. - Hotărâre privind numirea unui consul general  

 

282. - Hotărâre privind rechemarea şi numirea unui consul general  

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

243. - Ordin privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea  

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

353. - Decizie privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

57. - Hotărâre pentru aprobarea Normei Contragaranţii EximBank in numele şi în contul statului (NI-GAR-11-11/0)

 

Contractele de concesiune nr. 1/2004, nr. 171/2004, nr. 3/2005, nr. 4/2005, nr. 5/2005, nr. 6/2005, nr. 7/2005, nr. 8/2005, nr. 9/2005, nr. 10/2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Daniel Mihai Răşică se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Rostov pe Don, Federaţia Rusă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 280.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Nicoleta Loredana Teodorovici se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Dubai, Emiratele Arabe Unite.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 281.

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rechemarea şi numirea unui consul general

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Doamna Cerasela Nicolaş se recheamă din calitatea de consul general, şef al Consulatului General al României la Izmir, Republica Turcia.

Art. 2. - Doamna Cerasela Nicolaş îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Începând cu data încheierii misiunii doamnei Cerasela Nicolaş, doamna Mioara Ştefan se numeşte consul general, şef al Consulatului General al României la Izmir, Republica Turcia.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 282.

 

ACTE ALE CASEI NAŢIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

privind completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale nr. DRC 179 din 29 aprilie 2015 şi al Serviciului medical al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. MSSM 1.489 din 29 aprilie 2015,

în temeiul dispoziţiilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 17 alin (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 96 alin. (1) lit. a), b) şi g) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de Sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 388/186/2015 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2015 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;

- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 208/2015 privind aprobarea regulilor de confirmare din punct de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a Metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punct de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 28 aprilie 2015, se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru raportarea cazurilor externate în luna aprilie 2015, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date ta nivel de pacient în spitalizarea continuă (SMDPC), aferent pacienţilor externaţi, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 mai 2015.”

2. La articolul 2, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

“(21) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru raportarea cazurilor rezolvate/serviciilor furnizate în luna aprilie

2015, spitalele vor raporta în format electronic setul minim de date la nivel de pacient în spitalizarea de zi (SMDPZ), conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 mai 2015.”

3. La articolul 2, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

,,(41) Prin excepţie de la prevederile alin, (4), până la data de 8 mai 2015, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate va primi de la SNSPMPDSB, în format electronic, datele/informaţiile de confirmare clinică şi medicală a activităţii aferente lunii aprilie 2015, în formatul solicitat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.”

Art. II. - Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, spitalele, precum şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

Vasile Ciurchea

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 282.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE ŞI REGLEMENTARE ÎN COMUNICAŢII

 

DECIZIE

privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio

 

În temeiul art. 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 10 alin. (2) pct. 10, art. 12 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, aprobată prin Legea nr. 113/2010, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta decizie stabileşte procedura de acordare, modificare, încetare, prelungire şi cesionare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.

(2) Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, denumită în continuare ANCOM, poate acorda dreptul de utilizare a unor frecvenţe radio unei persoane autorizate în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa-cadru.

Art. 2. - (1) Prezenta decizie se aplică pentru:

a) frecvenţele/benzile de frecvenţe radio cu utilizare neguvernamentală, conform Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţe radio, denumit în continuare TNABF, utilizate pentru furnizarea de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice;

b) frecvenţele/benzile de frecvenţe radio cu utilizare în partaj neguvernamental/guvernamental, conform TNABF, utilizate pentru furnizarea de reţele neguvernamentale de comunicaţii electronice şi/sau servicii de comunicaţii electronice.

(2) Prezenta decizie nu se aplică pentru:

a) frecvenţele radio ori benzile de frecvenţe radio exceptate de la regimul de licenţiere, conform legii;

b) frecvenţele radio alocate/asignate pentru misiunile diplomatice, oficiile consulare şi reprezentanţele organizaţiilor internaţionale acreditate în România;

c) benzile de frecvenţe radio atribuite, conform TNABF, pentru serviciul de amator, atunci când sunt utilizate pentru aplicaţii în serviciul de amator;

d) benzile de frecvenţe radio atribuite, conform TNABF, serviciilor de radiodifuziune sonoră şi televiziune, atunci când sunt utilizate de către staţii de radiocomunicaţii în cadrul acestor servicii.

Art. 3. - (1) în cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definiţiile prevăzute în Ordonanţa-cadru.

(2) în înţelesul prezentei decizii, prin autorizaţia de asignare a frecvenţelor, denumită în continuare AAF, care se constituie anexă la licenţa de utilizare a frecvenţelor radio, ANCOM stabileşte frecvenţe radio/benzi de frecvenţe radio, utilizate de una sau mai multe staţii de radiocomunicaţii, precum şi parametrii tehnici şi operaţionali asociaţi acestora.

Art. 4. - (1) Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio, denumită în continuare LUF, cuprinde, în principal, datele de identificare ale titularului, drepturile de utilizare a spectrului acordate, care se concretizează în frecvenţa sau frecvenţele asignate, subbenzile de frecvenţe alocate sau» după caz, banda sau benzile de frecvenţe în care se vor realiza asignări în baza LUF, menţionarea serviciului de radiocomunicaţii şi desemnarea tipului de aplicaţie pentru care a fost acordată LUF, aria furnizării reţelei sau serviciului de comunicaţii electronice, condiţii tehnice şi operaţionale asociate drepturilor de utilizare, obligaţiile titularului, termenul de valabilitate a drepturilor de utilizare, termenul de punere în funcţiune a reţelei, data intrării în vigoare a drepturilor de utilizare (după caz), orice alte condiţii stabilite în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (2) din Ordonanţa-cadru, precum şi alte obligaţii ce decurg din legislaţia în vigoare în domeniul comunicaţiilor electronice.

(2) AAF cuprinde, în principal, datele de identificare ale titularului, frecvenţa sau frecvenţele radio/benzile de frecvenţe radio asignate, parametrii tehnici şi operaţionali as unei staţii de radiocomunicaţii sau, după caz, ai staţiilor de radiocomunicaţii din componenţa unei reţele, precum şi alte date relevante.

Art. 5. - (1) Utilizarea efectivă a frecvenţelor radio este permisă numai după obţinerea LUF, respectiv a AAF, în condiţiile prezentei decizii.

(2) Nu este necesară obţinerea LUF atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicaţii care funcţionează în regim de recepţie, cu excepţia cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:

a) echipamente care operează în cadrul unor reţele în serviciile mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, auxiliar meteorologic (inclusiv prin satelit), serviciile ştiinţifice prin satelit în regim activ sau pasiv (explorarea Pământului, cercetare spaţială, exploatare spaţială), radioastronomie;

b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la ţărm/la sol şi operează în asociere cu nave/aeronave.

(3) Nu este necesară obţinerea AAF atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicaţii care funcţionează în regim de recepţie, cu excepţia cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:

a) echipamente care fac parte integrantă din reţele ce includ staţii de emisie (în sensul că prin reţelele respective nu se pot furniza servicii de comunicaţii electronice în absenţa acestor echipamente de recepţie);

b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor.

(4) Nu este necesară obţinerea LUF în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente terminale de comunicaţii electronice care funcţionează în regim de emisie sau emisie/recepţie sub controlul unei reţele de comunicaţii electronice, cu excepţia cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:

a) terminale care operează într-o reţea din cadrul serviciilor de radiocomunicaţii prin satelit pentru care nu există LUF în vederea furnizării de servicii de comunicaţii electronice în România;

b) terminale care operează în cadrul unor reţele în serviciul mobil terestru alcătuite din staţii mobile şi/sau portabile, fără staţie de bază.

(5) Nu este necesară obţinerea AAF în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente terminale de comunicaţii electronice care funcţionează în regim de emisie sau emisie/recepţie exclusiv sub controlul unei reţele de comunicaţii electronice pentru care există LUF, cu următoarele excepţii:

a) echipamente terminale care operează sub controlul unor reţele în cadrul serviciilor mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit, al unor reţele de comunicaţii mobile profesionale (inclusiv acelea cu acces public restrâns) în serviciul mobil terestru, precum şi al unor reţele de tip punct-multipunct pentru uz propriu în serviciul fix;

b) echipamente terminale care operează sub controlul unor reţele în cadrul serviciului de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci când operează la ţărm/la sol în asociere cu acestea,

(6) Pentru sistemele de comunicaţii globale prin satelit şi sistemele de comunicaţii mobile celulare la bordul navelor sau al aeronavelor, care nu deţin infrastructură (spre exemplu, staţii coordonatoare, staţii de calibrare etc.) pe teritoriul României, dreptul de utilizare a spectrului radio în vederea furnizării de servicii de comunicaţii electronice în România va fi conferit prin LUF.

(7) în cazul în care sistemele prevăzute la alin, (6) deţin şi infrastructură pe teritoriul României, dreptul de utilizare a spectrului radio în vederea furnizării de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în România va fi conferit prin LUF şi AAF

Art. 6. - Dreptul de utilizare a spectrului radio conferit prin LUF se poate concretiza în alocări de canale radio/subbenzi de frecvenţe radio pe o anumită arie geografică sau în asignări de frecvenţe radio/subbenzi de frecvenţe radio în funcţie de tipul reţelelor ori al serviciilor de comunicaţii electronice solicitate şi de serviciul de radiocomunicaţii în care acestea se încadrează, având în vedere şi strategia de dezvoltare a comunicaţiilor electronice şi politica de gestionare a spectrului de frecvenţe radio.

Art. 7. - (1) ANCOM acordă LUF prin:

a) procedură de încredinţare directă, conform principiului “primul venit, primul servit”, în condiţii deschise, obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale;

b) procedură de selecţie competitivă sau comparativă, în condiţii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.

(2) Acordarea LUF nu trebuie să aibă ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei.

(3) Acordarea LUF în cadrul procedurii prevăzute la alin. (1) lit. a) se realizează în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri corecte şi complete, întocmite cu respectarea prevederilor prezentei decizii.

(4) Acordarea LUF în cadrul procedurii prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează în cel mult 8 luni de la data iniţierii procedurii.

(5) Termenele prevăzute la alin. (3) şi (4) pot fi modificate de ANCOM în condiţiile prevăzute de Ordonanţa-cadru.

Art. 8. - (1) Procedura de selecţie competitivă sau comparativă se aplică în cazul categoriilor de reţele şi al benzilor de frecvenţe radio prevăzute în anexa nr. 1.

(2) ANCOM poate decide organizarea unei proceduri de selecţie competitive sau comparative şi în alte benzi de frecvenţe radio în condiţiile art. 25 alin. (1) din Ordonanţa-cadru.

(3) Stabilirea etapelor, a termenelor şi a condiţiilor de acordare a LUF în cadrul unei proceduri de selecţie competitive sau comparative se realizează individual, pentru fiecare bandă de frecvenţe radio supusă procedurii de selecţie, prin decizie a preşedintelui ANCOM.

(4) Pentru toate cazurile care nu se încadrează la alin. (1) şi (2) ANCOM acordă LUF prin procedura prevăzută la art. 7 alin. (1) lit. a).

Art. 9. - LUF se acordă pentru o perioadă de 5 ani, cu excepţia:

a) LUF acordate pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni de la emitere;

b) LUF acordate prin procedură de selecţie competitivă sau comparativă pentru care termenul de valabilitate este stabilit în conformitate cu prevederile art. 31 din Ordonanţa-cadru;

c) LUF acordate pentru perioade mai mici de 5 ani, conform solicitării titularului;

d) LUF acordate pentru perioade mai mici de 5 arii, din motive ce ţin de gestionarea spectrului radio;

e) LUF acordate în baza unor documente de poziţie sau de strategie ce privesc utilizarea spectrului radio, care prevăd alte perioade de valabilitate,

 

CAPITOLUL II

Emiterea LUF şi AAF

 

Art. 10. - (1) în vederea acordării LUF în condiţiile art. 7 alin, (1) lit. a), solicitantul va transmite la ANCOM o cerere, în original, prin completarea unui formular-tip, ce depinde de serviciul de radiocomunicaţii în care se încadrează solicitarea şi de tipul de aplicaţie din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.

(2) Formularul-tip poate fi obţinut de la sediul central, de la structurile sale teritoriale sau de pe pagina de internet a ANCOM.

(3) în cazul persoanelor juridice cererea prevăzută la alin. (1) va fi semnată de reprezentantul legal şi va purta ştampila acesteia.

(4) Transmiterea cererii se poate efectua către sediul central sau către orice structură teritorială a ANCOM în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al solicitantului;

b) printr-un serviciu poştal;

c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, ataşat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv şi generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(5) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieşire al corespondenţei ANCOM sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

Art. 11. - (1) La formularul-tip va fi anexat, ca parte integrantă din cererea de acordare a LUF:

a) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii, şi care să conţină cel puţin informaţiile de identificare, asociaţi/acţionari, administratori şi menţiuni referitoare la insolvenţă, reorganizare judiciară sau faliment în cazul persoanei juridice, sau, după caz, al persoanei fizice autorizate, al întreprinderii individuale sau al întreprinderii familiale, în condiţiile legii;

b) certificatul de înregistrare fiscală şi/sau certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor sau în Registrul federaţiilor, în cazul asociaţiilor sau fundaţiilor, în copie;

c) certificatul de înregistrare fiscală, în cazul instituţiilor publice, în copie.

(2) Societatea fără personalitate juridică va anexa la formularul-tip următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare fiscală, în copie;

b) actul de înfiinţare, cu toate modificările şi completările ulterioare, în copie.

(3) Solicitantul persoană fizică va anexa la formularul-tip copia actului de identitate.

(4) Solicitantul persoană străină va anexa la formularul-tip documente echivalente celor solicitate persoanelor române, în traducere legalizată în limba română şi cu respectarea cerinţelor privind utilizarea actelor oficiale care au fost întocmite pe teritoriul altui stat.

(5) Documentele prevăzute la alin. (4) nu sunt solicitate persoanelor străine care intenţionează să obţină LUF în vederea operării unei reţele de comunicaţii electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional.

(6) Persoanele prevăzute ia alin. (1)-(4) vor anexa la formularul-tip şi documentaţia tehnică care susţine soluţia propusă de realizare a reţelei de comunicaţii electronice în baza condiţiilor tehnice stabilite de ANCOM, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile. Documentaţia tehnică va fi elaborată ţinând cont de serviciul de radiocomunicaţii în care se încadrează solicitarea şi de tipul de aplicaţie din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.

(7) în vederea emiterii licenţei de utilizare a frecvenţelor radio pentru reţelele de comunicaţii electronice care utilizează benzi de frecvenţe radio neatribuite serviciului de radiodifuziune, conform TNABF, în vederea retransmisiei sau furnizării serviciilor de programe audiovizuale, conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să deţină toate documentele prevăzute de actul normativ amintit şi să depună, în copie, licenţa audiovizuală, autorizaţia de retransmisie, avizul de retransmisie, după caz, corespunzător zonelor în care serviciile de programe urmează a fi furnizate sau retransmise, după caz.

(8) Solicitantul are obligaţia de a comunica scopul şi de a justifica necesitatea utilizării frecvenţelor radio.

Art. 12. - (1) în situaţia în care în urma analizei cererii şi documentaţiei tehnice se constată că cererea este incorectă sau incompletă ori că soluţia propusă nu corespunde condiţiilor tehnice stabilite de ANCOM în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, ANCOM va comunica solicitantului observaţiile necesare. ANCOM poate solicita documente justificative suplimentare, după caz.

(2) în termen de 6 săptămâni de la data transmiterii cererii şi a tuturor documentelor şi/sau informaţiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, ANCOM va analiza documentaţia transmisă şi, dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice şi legale, va emite LUF însoţită de una sau mai multe AAF, după caz, cu excepţia cazurilor prezentate la art. 16.

(3) Termenul prevăzut la alin. (2) poate fi modificat de către ANCOM în condiţiile art. 26 alin. (3) din Ordonanţa-cadru.

(4) Acordarea LUF şi a AAF pentru reţelele de comunicaţii electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional se realizează în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii şi a tuturor documentelor şi/sau informaţiilor suplimentare solicitate, dacă este cazul.

(5) în cazul cererilor transmise în vederea acordării LUF pentru transmisiile ocazionale în regim de urgenţă, ANCOM poate reduce termenul prevăzut la alin. (4).

Art. 13. - (1) ANCOM va respinge o cerere de acordare a LUF în următoarele cazuri:

a) solicitantul nu a depus toate documentele şi/sau nu a transmis toate informaţiile prevăzute la art. 10-12;

b) solicitantul nu este autorizat în condiţiile Ordonanţei-cadru;

c) nu există frecvenţe radio disponibile în condiţiile solicitate;

d) nu sunt îndeplinite condiţiile tehnice sau legale din domeniul comunicaţiilor electronice;

e) nu se justifică, în mod obiectiv, alocarea/asignarea resursei de spectru radio solicitate din considerente ce ţin de utilizarea raţională şi eficientă a spectrului radio;

f) împotriva solicitantului a fost pronunţată o hotărâre definitivă privind intrarea în faliment;

g) solicitantul se află în stare de dizolvare judiciară, dizolvare de drept sau în lichidare;

h) solicitantul are debite scadente aferente tarifului de utilizare a spectrului, datorat pentru frecvenţele radio alocate/asignate anterior, stabilit de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanţa-cadru, precum şi eventuale accesorii aferente tarifului.

(2) Respingerea cererii de acordare a LUF va fi motivată şi se va comunica solicitantului.

Art. 14. - (1) înainte de efectuarea demersurilor pentru solicitarea LUF şi/sau AAF, după caz, în cazul serviciului fix [cu excepţia reţelelor de tip Multichannel Multipoint Distribution Systems (MMDS)], serviciului mobit terestru (numai pentru reţelele naţionale sau regionale care necesită o planificare prealabilă a frecvenţelor radio), serviciului radiodeterminare (radionavigaţie şi radiolocaţie), serviciului mobil maritim (numai pentru staţii amplasate pe ţărm), serviciului mobil aeronautic (numai pentru staţii amplasate la sol), solicitantul se poate adresa ANCOM, în vederea determinării posibilităţilor tehnice şi legale de acordare a LUF şi/sau a autorizaţiilor.

(2) în situaţia în care, în urma analizei efectuate, se constată că cererea este incorectă sau incompletă ori că solicitantul nu îndeplineşte, în mod satisfăcător, condiţia prevăzută la art. 11 alin. (8), ANCOM comunică solicitantului observaţiile necesare. ANCOM poate solicita informaţii şi documente justificative suplimentare, după caz.

(3) în termen de cel mult 6 săptămâni de la data transmiterii solicitării prevăzute !a alin. (1) şi a tuturor documentelor şi/sau informaţiilor suplimentare solicitate, acolo unde este cazul, ANCOM comunică, în scris, rezultatul analizei privind posibilitatea alocării/asignării frecvenţelor radio în condiţii tehnice şi operaţionale minimale specificate.

(4) în cazul în care analiza tehnică şi legală implică procesarea unei cantităţi semnificative de date şi/sau informaţii, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit cu până la 6 săptămâni, cu condiţia înştiinţării solicitantului înaintea expirării termenului prevăzut la alin. (3).

Art. 15. - (1) Titularul LUF va transmite către ANCOM o notificare privind punerea în funcţiune a reţelei de comunicaţii electronice. Notificarea va fi realizată cu cel puţin 7 zile calendaristice înainte de începerea utilizării efective a frecvenţelor radio şi cu respectarea termenului de punere în funcţiune a reţelei. Notificarea va fi întocmită conform modelului prezentat pe pagina de internet a ANCOM.

(2) După primirea notificării prevăzute la alin. (1), ANCOM verifică respectarea parametrilor tehnici şi operaţionali autorizaţi conform LUF şi AAF. În situaţia în care, la punerea în funcţiune, ANCOM constată modificarea parametrilor tehnici şi operaţionali autorizaţi, prevederile art. 22 se vor aplica în mod corespunzător.

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru reţelele de comunicaţii mobile celulare la nivel naţional, staţiile de radiocomunicaţii destinate transmisiilor cu caracter ocazional şi experimental, staţiile din serviciul mobil maritim (inclusiv prin satelit), staţiile din serviciul mobil aeronautic (inclusiv prin satelit), staţiile din serviciul de radiodeterminare, reţelele de radiocomunicaţii în serviciul fix (cu excepţia reţelelor de tip MMDS) şi reţelele de radiocomunicaţii prin satelit.

(4) În situaţia în care, ulterior punerii în funcţiune, titularul intenţionează modificarea datelor cuprinse în notificarea prevăzută la alin. (1), după parcurgerea procedurii stabilite în art. 22 în cazul reglementat de articolul respectiv, acesta va transmite ANCOM o nouă notificare, care să conţină datele modificate.

Art. 16. - (1) în cazul LUF care conţine alocări exclusive de canale/subbenzi de frecvenţe pentru care titularul deţine drepturi de utilizare a frecvenţelor radio pentru furnizarea de reţele publice de comunicaţii electronice, la nivel naţional în serviciul mobil terestru sau pe o anumită arie geografică în serviciul fix, pentru obţinerea AAF se parcurg următoarele etape, dacă în textul licenţei nu se prevede altfel:

a) titularul va propune asignările efective de frecvenţe pentru fiecare staţie de radiocomunicaţii din componenţa reţelei/reţelelor proprii de comunicaţii electronice şi parametrii tehnici şi operaţionali asociaţi acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvenţe şi în condiţiile tehnice şi operaţionale prevăzute în licenţă, prin notificarea ANCOM în vederea autorizării staţiilor de radiocomunicaţii, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de intenţia de punere în funcţiune a acestora; propunerile de asignări vor avea la bază un studiu tehnic propriu de compatibilitate radioelectrică dintre staţiile componente ale reţelei/reţelelor sale, atât cele noi, cât şi cele existente, realizat conform reglementărilor tehnice aplicabile;

b) ANCOM analizează notificările prevăzute la lit. a) şi, în cazul în care sunt respectate condiţiile tehnice şi operaţionale prevăzute în licenţă, emite AAF, în termen de 3 luni de la primirea unor notificări complete şi corecte din partea titularului;

(2) în toate cazurile de LUF care conţin alocări de canale/subbenzi de frecvenţe în serviciul fix, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pentru obţinerea AAF se parcurg următoarele etape, dacă în textul LUF nu se prevede altfel:

a) titularul va propune asignările efective de frecvenţe pentru fiecare staţie de radiocomunicaţii din componenţa reţelei proprii de comunicaţii electronice şi parametrii tehnici şi operaţionali asociaţi acestora, în limitele alocărilor de subbenzi de frecvenţe şi în condiţiile tehnice şi operaţionale prevăzute în LUF, prin notificarea ANCOM în vederea autorizării staţiilor de radiocomunicaţii, înainte de intenţia de punere în funcţiune a acestora; propunerile de asignări vor avea la bază un studiu tehnic propriu de compatibilitate radioelectrică dintre staţiile componente ale reţelei sale, atât cele noi, cât şi cele existente, realizat conform reglementărilor tehnice aplicabile;

b) ANCOM analizează notificările prevăzute la lit. a) şi, în cazul în care este asigurată compatibilitatea radioelectrică cu asignările existente acordate pentru alte reţele de radiocomunicaţii în serviciul fix, emite AAF în termen de 9 săptămâni de la primirea unor notificări complete şi corecte din partea titularului;

c) în cazul în care parametrii propuşi prin notificare afectează funcţionarea altor reţele de radiocomunicaţii în serviciul fix, ANCOM solicită titularului efectuarea modificărilor care se impun, în scopul asigurării compatibilităţii radioelectrice cu asignările existente acordate pentru alte reţele de radiocomunicaţii în serviciul fix;

d) în cazul prevăzut la lit. c), emiterea AAF se va realiza după notificarea de către titular a parametrilor modificaţi, în concordanţă cu cerinţele exprimate de către ANCOM.

(3) în cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), formatul de prezentare şi modalitatea de transmitere a notificărilor în vederea autorizării staţiilor de radiocomunicaţii se stabilesc de către ANCOM şi vor fi comunicate celor interesaţi.

 

CAPITOLUL III

Modificarea LUF şi/sau AAF

 

Art. 17. - (1) Ulterior acordării LUF, în orice alte cazuri decât cele prevăzute la art. 16, în situaţia în care titularul îşi extinde reţeaua de comunicaţii electronice în sensul includerii de noi staţii de radiocomunicaţii, cu respectarea condiţiilor tehnice şi operaţionale din LUF, acesta va solicita emiterea AAF în mod corespunzător şi/sau, după caz, modificarea unor AAF.

(2) Titularul va transmite cererea prevăzută la alin. (1), precum şi documentaţia tehnică aferentă acesteia, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5) şi ale art. 11 alin. (6) şi (7), care se aplică în mod corespunzător. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa un memoriu justificativ privind extinderea reţelei, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (8), şi, după caz, copii ale tuturor documentelor care susţin modificările respective.

(3) Emiterea AAF suplimentare se realizează cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplică în mod corespunzător. Emiterea AAF modificate se realizează cu respectarea prevederilor art. 22, care se aplică în mod corespunzător. ANCOM poate modifica AAF şi din proprie iniţiativă. În cazul serviciului fix sunt aplicabile, în mod corespunzător, şi prevederile art. 14.

(4) Utilizarea efectivă a frecvenţelor radio în noile condiţii tehnice este permisă numai după obţinerea, respectiv modificarea AAF, prevederile art. 15 aplicându-se în mod corespunzător.

(5) ANCOM poate refuza emiterea AAF suplimentare sau, după caz, AAF modificate în următoarele cazuri:

a) solicitantul nu a depus toate documentele şi/sau nu a transmis toate informaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3);

b) solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c)-g);

c) solicitantul se află în una din situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (7) lit. c)-e).

Art. 18. - (1) Ulterior acordării LUF, în situaţia în care titularul îşi restrânge reţeaua de comunicaţii electronice în sensul renunţării la staţii de radiocomunicaţii din componenţa reţelei respective, cu respectarea condiţiilor tehnice şi operaţionale din LUF, acesta va informa ANCOM, în scris, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (2).

(2) în cazul în care restrângerea reţelei implică şi modificarea unor AAF, ANCOM va modifica AAF respective în baza unei cereri transmise de către titular. În acest caz sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 22. ANCOM poate modifica AAF şi din proprie iniţiativă.

(3) Informarea prevăzută la alin. (1) va include o motivare a renunţării la staţiile de radiocomunicaţii respective.

(4) în situaţia prevăzută la alin. (1), LUF îşi păstrează termenul de valabilitate pentru staţiile de radiocomunicaţii râmase în componenţa reţelei.

Art. 19. - (1) Termenul de valabilitate al LUF acordate conform principiului prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. a) poate fi prelungit, succesiv, pentru perioade cel mult egale cu perioada pentru care a fost acordată iniţial.

(2) în vederea prelungirii valabilităţii LUF, titularul va transmite o cerere, în original, cu cel puţin 30 de zile, dar nu mai devreme de 90 de zile înaintea expirării termenului cuprins în aceasta, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5). Cererea va fi însoţită, acolo unde este cazul, de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data transmiterii cererii, care să conţină cel puţin informaţiile de identificare, asociaţi/acţionari, administratori şi menţiuni referitoare la insolvenţă, reorganizare judiciară sau faliment.

(3) La prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, autoritatea de reglementare poate revizui condiţiile ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a LUF. În această situaţie, ANCOM informează titularul cu privire la modificările ce trebuie operate şi îi acordă acestuia un termen corespunzător în vederea implementării acestor modificări, proporţional cu natura calitativă sau cantitativă a acestora,

(4) în termen de 30 de zile calendaristice de la data transmiterii cererii prevăzute la alin. (2), respectiv a răspunsului titularului la informarea primită din partea autorităţii cu privire la noile condiţii de prelungire a valabilităţii, ANCOM va prelungi termenul de valabilitate al LUF în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege.

(5) Prelungirea valabilităţii LUF acordate prin procedură de selecţie comparativă sau competitivă se realizează în condiţiile art. 31 din Ordonanţa-cadru.

(6) în vederea prelungirii valabilităţii LUF acordate prin procedură de selecţie comparativă sau competitivă, titularul va transmite o cerere, în original, cu cel puţin 18 luni, dar nu mai devreme de 24 luni înaintea expirării termenului cuprins în aceasta. În acest caz, ANCOM va comunica rezultatul analizei sale cu cel puţin 8 luni înainte de data ajungerii Sa termen a LUF

(7) ANCOM poate refuza prelungirea termenului de valabilitate a LUF în cazul în care:

a) cererea nu a fost depusă cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (2) sau la alin. (6), după caz;

b) solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d), f) şi g);

c) nu se justifică extinderea drepturilor de utilizare din considerente ce ţin de utilizarea raţională şi eficientă a spectrului radio;

d) banda ori benzile de frecvenţe radio care fac obiectul LUF se află într-un proces de reorganizare a utilizării spectrului radio;

e) există prevederi în acest sens în reglementări tehnice în vigoare cu privire la banda ori benzile de frecvenţe radio care face/fac obiectul LUF.

Art. 20. - (1) ANCOM poate modifica LUF şi/sau AAF, din oficiu, în cazurile prevăzute la art. 24 alin. (3) din Ordonanţa- cadru, precum şî în cazul în care s-au modificat datele de identificare ale titularului.

(2) ANCOM poate modifica prevederile LUF şi/sau AAF, la cererea titularului, în următoarele cazuri:

a) se solicită modificarea condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în LUF, în condiţiile art. 21;

b) se solicită modificarea parametrilor tehnici şi operaţionali cuprinşi în AAF, în condiţiile art. 22;

c) s-au modificat datele de identificare ale titularului;

d) se solicită modificarea datelor de identificare ale titularului în condiţiile art. 24.

(3) în vederea aplicării prevederilor alin. (2) lit. c), în termen de 10 zile de la data modificării datelor de identificare, titularul va transmite o cerere de modificare a datelor de identificare, în original, însoţită de actele doveditoare, în copie, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5).

(4) în urma modificării datelor de identificare ale titularului, ANCOM va elibera LUF, fără a modifica termenul de valabilitate al acesteia sau condiţiile tehnice şi operaţionale incluse în LUF, cu excepţia situaţiei în care se solicită concomitent aceste modificări, situaţie în care devin aplicabile şi prevederile art. 19, ale art. 21, respectiv ale art. 22, după caz.

Art. 21. - (1) în vederea modificării condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în LUF, titularul va transmite o cerere, în original, prin completarea unui formular-tip, ce depinde de serviciul de radiocomunicaţii în care se încadrează solicitarea şi de tipul de aplicaţie din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.

(2) Modificarea condiţiilor tehnice şi operaţionale cuprinse în LUF acordată în baza procedurii menţionate la art. 7 alin. (1) lit. b) se realizează numai cu respectarea tuturor cerinţelor ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a LUF.

(3) Titularul va transmite cererea prevăzută la alin. (1), precum şi documentaţia tehnică aferentă acesteia, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5) şi ale art. 11 alin. (6) şi (7), care se aplică în mod corespunzător. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa un memoriu justificativ privind modificările solicitate, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (8), şi, după caz, copii ale tuturor documentelor care susţin modificările respective.

(4) Modificarea LUF se realizează cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplică în mod corespunzător,

(5) Utilizarea frecvenţelor radio în condiţiile tehnice şi operaţionale modificate este permisă numai după modificarea LUF.

(6) ANCOM poate refuza emiterea LUF modificate în următoarele cazuri:

a) solicitantul nu a depus toate documentele şi/sau nu a transmis toate informaţiile prevăzute la alin, (3) şi (4);

b) solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1)lit. c)-g);

c) solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (7) lit. c)-e).

Art. 22. - (1) în vederea modificării parametrilor tehnici şi operaţionali cuprinşi în AAF, titularul va transmite o cerere, iii original, prin completarea unui formular-tip, ce depinde de serviciul de radiocomunicaţii în care se încadrează solicitarea şi de tipul de aplicaţie din cadrul serviciului respectiv, avut în vedere de solicitant.

(2) Titularul va transmite cererea prevăzută ia alin. (1), precum şi documentaţia tehnică aferentă acesteia, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5) şi ale art. 11 alin. (6) şi (7), care se aplică în mod corespunzător. La cererea prevăzută la alin. (1) se vor anexa un memoriu justificativ privind modificările solicitate, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (8), şi, după caz, copii ale tuturor documentelor care susţin modificările respective.

(3) Modificarea AAF se realizează cu respectarea prevederilor art. 12, care se aplică în mod corespunzător,

(4) Utilizarea frecvenţelor radio cu parametrii tehnici şi operaţionali modificaţi este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a AAF, prevederile art. 15 alin. (4) aplicându-se în mod corespunzător.

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul LUF care conţine alocări de canale/subbenzi de frecvenţe, în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix, modificarea parametrilor tehnici şi operaţionali cuprinşi în AAF se realizează în condiţiile descrise la art. 16, care se aplică în mod corespunzător. Eventualele justificări necesare vor fi solicitate de ANCOM de la caz la caz, cu aplicarea corespunzătoare a alin. (2).

(6) ANCOM poate refuza emiterea AAF modificate în următoarele cazuri:

a) solicitantul nu a depus toate documentele şi/sau nu a transmis toate informaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3);

b) solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. c)-g);

c) solicitantul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 alin. (7) lit. c)-e).

 

CAPITOLUL IV

Cedarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio

 

Art. 23. - (1) Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate pentru furnizarea unei reţele publice de comunicaţii electronice pot fi cesionate în condiţiile art. 35 din Ordonanţa- cadru.

(2) LUF acordată pentru furnizarea unei reţele publice de comunicaţii electronice poate fi cesionată în integralitatea sa către o persoană autorizată în condiţiile Ordonanţei-cadru şi ale regimului de autorizare generală pentru furnizarea reţelelor şi a serviciilor de comunicaţii electronice, numai cu acordul prealabil al ANCOM şi cu asumarea de către cesionar a tuturor obligaţiilor care decurg din aceasta.

(3) Dreptul de utilizare a frecvenţelor radio poate fi cesionat şi parţial în cazul benzilor de frecvente radio prevăzute în anexa nr. 2.

(4) În vederea cedării drepturilor de utilizare, titularul acestora va transmite la ANCOM o cerere, în original, care va cuprinde:

a) datele de identificare ale cedentului;

b) datele de identificare ale cesionarului;

c) datele de identificare ale LUF ce urmează a fi cedată;

d) numele, prenumele şi semnătura reprezentantului/ reprezentanţilor legal(i) şi ştampila cedentului, respectiv a cesionarului,

(5) La cererea prevăzută la alin. (4) vor fi anexate următoarele informaţii şi documente, care fac parte integrantă din cererea de cedare a drepturilor de utilizare:

a) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligaţiilor cuprinse în LUF, semnat de reprezentantul/ reprezentanţii legal(i) şi purtând ştampila cesionarului, în original;

b) documentele relevante prevăzute la art. 11 alin. (1)-(4), în cazul cesionarului.

(6)ANCOM va analiza dacă cesionarul îndeplineşte condiţiile de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, dacă se păstrează destinaţia de folosinţă a frecvenţelor radio care fac obiectul cesiunii, precum şi dacă prin cesiune se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurenţa.

(7) ANCOM poate solicita cedentului sau cesionarului informaţii suplimentare în cazul în care informaţiile furnizate nu sunt suficiente ori în cazul în care este necesară o analiză a efectelor asupra concurenţei în domeniul comunicaţiilor electronice.

(8) Acordul prealabil cu privire la posibilitatea cesiunii drepturilor de utilizare se emite în termen 30 zile calendaristice de la data transmiterii cererii sau a tuturor informaţiilor suplimentare solicitate de ANCOM, după caz. Prin acordul prealabil, ANCOM poate stabili anumite condiţii în care poate fi încheiat acordul de cesiune, astfel încât să se asigure respectarea cerinţelor prevăzute la alin. (6).

(9) în cazul în care cesiunea drepturilor de utilizare implică procesarea unei cantităţi semnificative de date şi/sau informaţii, termenul prevăzut la alin. (8) poate fi prelungit cu până la 180 de zile calendaristice, cu condiţia înştiinţării părţilor implicate.

(10) Acordul prealabil va include termenul în cadrul căruia cesionarul trebuie să transmită, în conformitate cu prevederile prezentei decizii, cererea de modificare a LUF, în sensul includerii în textul LUF a datelor sale de identificare sau, după caz, cererea de acordare a LUF, în situaţia cesiunii parţiale a drepturilor de utilizare.

(11) Nerespectarea condiţiilor stabilite de ANCOM în cadrul acordului prealabil ori a termenului prevăzut de alin. (10) atrage invalidarea acestuia.

(12) ANCOM va refuza emiterea acordului prealabil dacă:

a) documentaţia depusă nu îndeplineşte cerinţele legale;

b) cesionarul nu este autorizat în condiţiile Ordonanţei-cadru;

c) în urma cesiunii drepturilor de utilizare se schimbă destinaţia de folosinţă a frecvenţelor radio care fac obiectul licenţei;

d) titularul drepturilor de utilizare nu a achitat integral tariful de utilizare a spectrului, stabilit de ANCOM în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanţa-cadru, aferent drepturilor ce urmează a fi cesionate, precum şi accesoriile aferente acestuia, dacă este cazul;

e) în urma cedării drepturilor de utilizare se restrânge, se împiedică sau se denaturează concurenţa;

f) cesionarul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. f)-h);

g) drepturile de utilizare ce urmează a fi cesionate se află în benzi de frecvente radio care se află în situaţia descrisă la art. 19 alin. (7) lit.d);

h) cesionarul nu îndeplineşte condiţiile ce au fost avute în vedere la acordarea iniţială a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.

Art. 24. - (1) După încheierea acordului de cesiune, în formă autentică, pe baza acordului prealabil, cesionarul va transmite, în original, o cerere privind acordarea sau modificarea LUF, după caz, însoţită de un exemplar al înscrisului semnat între părţi.

(2) Acordul de cesiune prevăzut la alin. (1), încheiat cu nerespectarea prevederilor art. 23 alin. (2), este nul de drept.

(3) Nerespectarea termenului prevăzut la art. 23 alin. (10) atrage invalidarea acordului prealabil acordat în condiţiile art. 23 şi reluarea întregii proceduri de cesionare.

(4) Acordul de cesiune va conţine cel puţin menţiuni referitoare la:

a) atributele de identificare legală ale părţilor (spre exemplu: denumire/nume, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, cod unic de înregistrare, sediul social);

b) obiectul acordului, cu identificarea LUF şi a drepturilor de utilizare cesionate;

c) persoanele împuternicite să le reprezinte şi limitele împuternicirilor acordate;

d) data încheierii acordului de cesiune, semnătura reprezentanţilor legali ai cedentului, respectiv ai cesionarului, precum şi ştampila părţilor semnatare.

(5) Acordul de cesiune încheiat cu nerespectarea prevederilor alin. (4) nu va fi luat în considerare.

(6) în termen de 30 de zile de la data transmiterii documentelor prevăzute la alin, (1), în cazul în care acordul de cesiune a fost încheiat cu respectarea prevederilor relevante ale art. 23 şi ale prezentului articol, ANCOM va emite cedentului, în situaţia cesiunii drepturilor în integralitatea lor, o decizie de revocare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio cesionate şi va modifica LUF în favoarea cesionarului. În acelaşi termen, în situaţia cesiunii parţiale a drepturilor de utilizare, ANCOM va emite cedentului o LUF modificată, iar cesionarului, o LUF nouă.

(7) Emiterea LUF va fi refuzată în situaţiile prevăzute la art. 23 alin. (12) lit. d) şi f).

(8) în LUF cesionată în integralitate sau în LUF prin care sunt acordate drepturile de utilizare cesionate parţial se păstrează data expirării din LUF aparţinând cedentului, precum şi obligaţiile corelative drepturilor iniţiale, în integralitatea lor.

(9) Utilizarea frecvenţelor radio de către cesionar se poate realiza doar după emiterea LUF, în condiţiile alin. (8).

 

CAPITOLUL V

Încetarea dreptului conferit prin LUF

 

Art. 25. - (1) Dreptul de a utiliza frecvenţele radio încetează în următoarele cazuri:

a) la expirarea duratei de valabilitate, dacă titularul nu a transmis anterior către ANCOM o cerere de prelungire a valabilităţii licenţei;

b) ca urmare a încetării dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice pentru care a fost acordată LUF;

c) la cererea titularului;

d) ca urmare a cesiunii drepturilor de utilizare în integralitatea lor;

e) dacă în urma divizării sau fuziunii persoana care a preluat drepturile de utilizare nu este autorizată în condiţiile Ordonanţei - cadru şi nu transmite notificarea prevăzută de lege cel mai târziu la data la care aceste proceduri au produs efecte juridice potrivit legii;

f) împotriva titularului a fost pronunţată o hotărâre definitivă privind intrarea în faliment;

g) împotriva titularului a fost pronunţată o hotărâre definitivă privind dizolvarea judiciară sau de drept;

h) ca urmare a întreruperii temporare a activităţii comerciale a titularului;

i) ca urmare a retragerii acestui drept, în condiţiile art. 26;

j) ca urmare a încetării existenţei titularului sau a decesului persoanei fizice, titular de drepturi de utilizare ori asociat unic al unei persoane juridice, dacă în acest din urmă caz, în termen de 6 luni de la eveniment, nu este comunicată de către moştenitorii legali o informare în sensul preluării drepturilor şi obligaţiilor stabilite în LUF.

(2) Titularul va informa ANCOM cu privire la renunţarea la dreptul de utilizare a frecvenţelor radio, la iniţiativa sa. În acest sens, titularul va transmite o cerere, în original, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. (3)-(5). Cererea produce efecte la data transmiterii către ANCOM, determinată conform art. 10 alin. (5), cu excepţia cazului în care titularul precizează o dată ulterioară.

(3) Informarea prevăzută la alin. (2) va include o motivare a renunţării la reţeaua de radiocomunicaţii respectivă.

(4) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-j), ANCOM va emite o decizie prin care se va constata apariţia situaţiei ce a condus la încetarea dreptului de utilizare.

(5) în toate situaţiile în care comunicarea deciziei prevăzute la alin. (4) nu poate fi realizată în conformitate cu dispoziţiile legale, decizia se va considera comunicată de la data afişării la sediul sau domiciliul titularului, precum şi la sediul şi pe pagina de internet a ANCOM

Art. 26. - (1) Drepturile de utilizare se suspendă sau se retrag prin decizie a preşedintelui ANCOM

(2) ANCOM poate suspenda sau retrage dreptul de utilizare în următoarele cazuri:

a) în cazul retragerii dreptului de utilizare în condiţiile art. 27, art. 147 lit. b) coroborat cu art. 141 alin. (1) sau ale art. 148 din Ordonanţa-cadru;

b) ca urmare a suspendării sau retragerii dreptului de a furniza reţele sau servicii de comunicaţii electronice.

Art. 27. - (1) Măsura suspendării drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio se poate dispune pentru o perioadă de maximum 6 luni, cu excepţia măsurii de suspendare dispuse pentru neplata tarifului de utilizare a spectrului pentru care termenul nu poate fi mai mare de 30 de zile.

(2) Suspendarea drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio încetează în situaţia eliminării cauzelor care au determinat luarea acestei măsuri. Titularul va înştiinţa ANCOM, în termenul suspendării, cu privire la încetarea motivelor care au determinat suspendarea dreptului de utilizare a frecvenţelor radio.

(3) Dacă, în perioada suspendării drepturilor de utilizare, nu sunt eliminate cauzele care au determinat luarea acestei măsuri, ANCOM va dispune, prin decizie, retragerea acestora.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 28. - În cazul în care LUF a fost pierdută, deteriorată sau furată, ANCOM poate elibera un duplicat al LUF, la

solicitarea titularului, în urma depunerii unei declaraţii pe propria răspundere cu privire Sa pierderea, deteriorarea sau furtul acesteia.

Art. 29. - Rezultatele analizelor efectuate de ANCOM, în baza art. 14 din Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 658/2005 privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, pot sta la baza depunerii cererilor de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio pentru o perioadă de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Art. 30. - Cererile privind acordarea, cesionarea, modificarea sau încetarea LUF transmise până la data intrării în vigoare a prezentei decizii vor fi analizate în conformitate cu procedura prevăzută în Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 658/2005 privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio.

Art. 31. - (1) ANCOM pune la dispoziţia publicului, prin intermediul paginii proprii de internet, toate informaţiile necesare obţinerii LUF şi AAF, conţinutul documentaţiei tehnice în vederea obţinerii sau modificării LUF şi/sau AAF, precizând, după caz, inclusiv formatul de prezentare a acestor informaţii şi modalitatea de transmitere a acestora, precum şi formularele-tip menţionate în cuprinsul acestei decizii.

(2) în cazul unor informaţii specifice necesare obţinerii LUF şi AAF, destinate anumitor solicitanţi de drepturi de utilizare a spectrului radio, ANCOM poate comunica aceste elemente direct celor interesaţi.

Art. 32. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie,

Art. 33. - (1) Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia preşedintelui Inspectoratului General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei nr. 658/2005 privind procedura de solicitare şi de emitere a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.090 din 5 decembrie 2005, se abrogă.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucureşti, 29 aprilie 2015.

Nr. 282.

 

ANEXA Nr. 1

 

Benzi de frecvenţe radio în care se acordă licenţe de utilizare a frecvenţelor radio prin procedură de selecţie pentru anumite categorii de reţele publice

 

 

Banda de frecvenţe radio

Categorii de reţele

1.

790-862 MHz

Reţele de comunicaţii mobile în regim FDD

2.

880-915 MHz/925-960 MHz

Reţele de comunicaţii mobile în regim FDD

3.

1710-1785/1805-1880 MHz

Reţele de comunicaţii mobile în regim FDD

4.

1900-1920 MHz

Reţele de comunicaţii mobile în regim TDD (componenta terestră a sistemelor IMT)

5.

1920-1980 MHz/2110-2170 MHz

Reţele de comunicaţii mobile în regim FDD (componenta terestră a sistemelor IMT)

6.

2500-2690 MHz

Reţele de comunicaţii mobile în regim FDD sau în regim TDD

7.

3410-3600 MHz

Reţele punct-multipunct cu acces pe suport radio (a se vedea nota nr. 1)

8.

3600-3800 MHz

Reţele punct-multipunct cu acces pe suport radio (a se vedea nota nr. 2)

 

NOTA nr. 1:

Până la data de 31 decembrie 2015, în această bandă de frecvenţe funcţionează numai reţele publice punct-multipunct cu acces pe suport radio de tip fix şi nomadic, utilizând atât regim FDD, cât şi regim TDD, în baza licenţelor valabile la data intrării în vigoare a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.

NOTA nr. 2:

Până la data de 31 decembrie 2015, în această bandă de frecvenţe funcţionează numai o reţea publică punct-multipunct cu acces pe suport radio, utilizând atât regim FDD, cât şi regim TDD, în baza licenţei valabile la data intrării în vigoare a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio.

 

ANEXA Nr. 2

 

Benzi de frecvenţe radio în care sunt permise cedări parţiale ale drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio incluse în licenţele de utilizare a frecvenţelor radio

 

 

Banda de frecvenţe radio

Cedarea parţială poate fi luată în considerare pentru:

1.

790-862 MHz

blocuri de 2X5 MHz pereche

2.

880-915 MHz/925-960 MHz

blocuri de 2X5 MHz pereche

3.

1710-1785/1805-1880 MHz

blocuri de 2X5 MHz pereche

4.

1900-1920 MHz

blocuri de 5 MHz nepereche

5.

1920-1980 MHz/2110-2170 MHz

blocuri de 2X5 MHz pereche

6.

2500-2690 MHz

- blocuri de 2X5 MHz pereche, numai pentru modul de operare FDD;

- blocuri compacte de 15 MHz nepereche, numai pentru modul de operare TDD.

7.

3410-3600 MHz

blocuri de 5 MHz pereche (a se vedea nota nr. 1)

8.

3600-3800 MHz

blocuri de 5 MHz nepereche (a se vedea nota nr. 1)

 

NOTA nr. 1:

Drepturile de utilizare a frecvenţelor radio acordate în această bandă de frecvenţe, prin intermediul unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio valabile la data intrării în vigoare a Deciziei preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii nr. 353/2015 privind procedura de acordare a drepturilor de utilizare a frecvenţelor radio, nu pot fi cedate parţial.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII ŞI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-II/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, luând în analiză propunerea de aprobare a Normei Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-II/0) şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 38 din 28 martie 2015 şi Avizul de transmitere nr. 40 din 28 martie 2015 întocmite de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din ziua de 21 aprilie 2015, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Norma Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-11/0), în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 24/2015 pentru aprobarea Normei “Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-1/0)”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 20 februarie 2015.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 21 aprilie 2015.

Nr. 57.

 

ANEXĂ

 

NORMA

Contragaranţii EximBank în numele şi în contul statului (NI-GAR-11-II/0)

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, şi cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă instituie o schemă de garantare în cadrul căreia Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA. (denumită în continuare EximBank) garantează, în numele şi în contul statului, scrisorile de garanţie bancară ce urmează a fi emise de către bănci pentru tranzacţii destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzacţiilor internaţionale.

Art. 2. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, “Fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale”, denumit în continuare Fondul.

(2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. - Prezenta schemă de garantare este elaborată cu respectarea prevederilor Comunicării Comisiei Europene cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008, şi respectă condiţiile care exclud existenţa ajutorului de stat, respectiv:

a) ordonatorul nu se află în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate1;

b) gradul de acoperire oferit de contragaranţie poate fi determinat în mod corespunzător în momentul acordării acesteia, respectiv contragaranţia se referă la operaţiuni specifice, are o sumă maximă determinată şi o durată limitată;

c) contragaranţia nu acoperă mai mult de 80% din valoarea scrisorii de garanţie bancară;

d) valoarea contragaranţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor ordonatorului faţă de beneficiarul contragaranţiei;

e) condiţiile de acordare a contragaranţiilor în cadrul schemei se bazează pe evaluarea riscurilor generate de operaţiune, astfel încât prima de contragarantare plătită de beneficiarii contragaranţiei asigură autofinanţarea schemei; din acest punct de vedere, schema de garantare va fi analizată cel puţin o dată pe an;

f) prima de contragarantare plătită de beneficiarii contragaranţiei acoperă atât riscurile normale ce rezultă din acordarea contragaranţiilor, costurile administrative ale schemei, cât şi finanţarea anuală a capitalului;

g) în cadrul schemei sunt stabilite termenii şi condiţiile de acordare a contragaranţiilor.


1 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme următorii termeni se definesc după cum urmează:

a) beneficiarul contragaranţiei (beneficiar) - banca menţionată în Convenţia de contragarantare, care emite scrisoarea de garanţie bancară, la solicitarea ordonatorului;

b) contract - contractul încheiat între beneficiarul contragaranţiei şi ordonator, în baza căruia se emite scrisoarea de garanţie bancară/se acordă un plafon de garanţii;

c) credit - creditul rezultat în urma plăţii de către beneficiar a valorii scrisorii de garanţie bancară, ca urmare a executării acesteia;

d) contragaranţie - angajament asumat de EximBank, în numele şi în contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie care contragarantează scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii;

e) garant - Banca de Export-Import a României EximBank - S.A.. În numele şi în contul statului;

f) ordonator - persoana juridică de drept privat sau public la ordinul căreia beneficiarul emite scrisoarea de garanţie bancară;

g) procent garantat - partea din valoarea scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii care este acoperită de contragaranţie, exprimată în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80%; în cazul în care în mixul de garanţii constituit pentru scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii se regăseşte ipoteca pe bunuri viitoare, procentul de garantare este de maximum 70%;

h) grad de acoperire cu garanţii - gradul de acoperire a scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii cu garanţii colaterale de minimum 100%, reprezentat de minimum 20% garanţii constituite de ordonator şi în completare, maximum 80% contragaranţia EximBank; în cazul în care banca beneficiară acceptă ipoteca pe bunuri viitoare în cadrul mixului de garanţii la scrisoarea de garanţie/plafonul de garanţii, EximBank solicită acesteia, pentru emiterea contragaranţiei, constituirea şi altor tipuri de garanţii colaterale care să asigure un grad de acoperire cu garanţii mai mare cu cel puţin 10% faţă de nivelul minim acceptat;

i) prima de garantare - totalitatea comisioanelor aplicabile scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii şi percepute de beneficiar ordonatorului, în condiţiile în care nu ar beneficia de contragaranţia EximBank, şi care reprezintă preţul pieţei; în cazul plafoanelor de garanţii, prima de garantare include atât comisioanele aplicabile plafonului, cât şi pe cele ale fiecărei scrisori de garanţie bancară emise în cadrul plafonului;

j) prima de contragarantare - partea din prima de garantare pe care beneficiarul o datorează EximBank pentru preluarea parţială a riscului de credit, stabilită prin aplicarea procentului garantat la prima de garantare;

k) riscul de credit - riscul de pierdere datorat neîndeplinirii de către ordonator a obligaţiilor contractuale faţă de beneficiarul contragaranţiei şi este reprezentat de trecerea integrală a creditului la restanţă;

l) cerere de executare - cererea de executare, transmisă de beneficiarul contragaranţiei în formatul solicitat de garant împreună cu documentele care o însoţesc, conform prevederilor scrisorii de garanţie;

m) convenţie de contragarantare (convenţie) - contract încheiat între EximBank, beneficiar şi ordonator, în care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor generate de emiterea contragaranţiei de către EximBank, inclusiv suportarea proporţională a pierderii, în cazul producerii riscului de credit;

n) scrisoare de garanţie bancară - angajamentul de plată asumat de beneficiar în favoarea unui terţ, în scopul garantării obligaţiilor contractuale ale ordonatorului rezultate din contracte comerciale la intern, contracte de export, caiete de sarcini pentru participare la licitaţii etc.; scrisorile de garanţie bancară pot fi de participare la licitaţie, de restituire avans, de bună execuţie, precum şi alte tipuri de scrisori de garanţie solicitate prin contractele încheiate;

o) valoarea contragaranţiei - valoarea menţionată în scrisoarea de garanţie, al cărei nivel este determinat prin aplicarea procentului garantat la valoarea scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii; comisioanele şi spezele bancare aferente contractului, precum şi costurile aferente emiterii contragaranţiei nu sunt incluse în valoarea acesteia;

p) valoarea de executare a contragaranţiei - valoarea rezultată din aplicarea procentului garantat la soldul creditului, suma ce urmează a fi plătită beneficiarului contragaranţiei de către EximBank în cazul producerii riscului de credit;

q) valoarea netă a sumelor recuperate - sume recuperate fie de beneficiarul contragaranţiei, fie de EximBank, prin executarea silită a garanţiilor scrisorii de garanţia bancară, din care se deduc cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei.

 

CAPITOLUL III

Descrierea contragaranţiei

 

Art. 5. - (1) Contragaranţia emisă de EximBank, în numele şi în contul statului, are următoarele caracteristici principale:

a) este irevocabilă şi necondiţionată;

b) este directă şi expresă.

(2) Contragaranţia se acordă pentru scrisori de garanţie bancară sau plafoane de garanţii.

Art. 6. - Contragaranţia pentru scrisori de garanţie bancară la export se poate acorda împreună cu poliţa de asigurare împotriva riscului de executare nejustificată a scrisorii de garanţie (riscuri non-piaţă) emisă de EximBank în numele şi în contul statului.

Art. 7. - (1) Contragaranţia se acordă numai în completarea garanţiilor reale/personale constituite de ordonator la scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii.

(2) Prin Convenţia de contragarantare, ordonatorul şi beneficiarul contragaranţiei îşi asumă obligaţia de a constitui garanţiile la scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii şi în favoarea EximBank în calitate de cocreditor, cu rang egal, proporţional cu procentul garantat.

(3) Beneficiarul contragaranţiei are obligaţia menţinerii garanţiilor la scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii aprobate pe toată perioada de garantare.

Art. 8. - Perioada de garantare este egală cu perioada de valabilitate a scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii la care se adaugă durata creditului; durata creditului nu poate depăşi 30 de zile calendaristice.

Art. 9. - Contragaranţia se acordă în moneda scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii.

Art. 10. - Valoarea contragaranţiei se reduce pro-rata pe măsura îndeplinirii obligaţiilor ordonatorului faţă de beneficiarul contragaranţiei.

Art. 11. - Sunt excluse de la garantare;

a) exportul de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank, stabilită periodic2 prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii;

b) exportul realizat către filiale ale societăţii-mamă exportatoare sau operatori economici asociaţi. Prin excepţie, contragaranţia se poate acorda în cazul în care exportul se face către un cumpărător extern din afara grupului, prin intermediul filialei sau al operatorilor economici asociaţi;

c) producţia şi comerţul produselor din alcool şi tutun;

d) activităţi de natura jocurilor de noroc;

e) tranzacţii şi dezvoltări imobiliare (construirea/achiziţionarea de bunuri imobile în scopul vânzării/închirierii);

f) activităţile dăunătoare mediului înconjurător.


2 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

 

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

 

Art. 12. - La data înregistrării cererii de contragarantare, însoţită de documentaţia completă, în registrul unic de garanţii în numele şi în contul statului, ordonatorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

a) să nu se afle în dificultate financiară în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;

b) să se încadreze în categoria de performanţă financiară A, B, C sau D, determinate conform reglementărilor interne ale EximBank;

c) să nu figureze cu incidente majore cu cecuri şi bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi3;

d) să prezinte beneficiarului garanţii colaterale pentru cel puţin 20% din valoarea scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii;

e) să nu se afle în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu EximBank şi cu Compania de Asigurări-Reasigurări EXIM România.


3 În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la garantare, cu justificarea corespunzătoare.

 

CAPITOLUL V

Acordarea şi derularea contragaranţiei

 

Art. 13. - Beneficiarul depune la EximBank cererea de contragarantare însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

Art. 14. - (1) EximBank analizează solicitarea, potrivit reglementărilor proprii, luând în considerare:

a) situaţia economico-financiară a ordonatorului;

b) clauzele contractului, scrisorii de garanţie bancară, după caz;

c) prevederile contractului comercial/ofertei/caietului de sarcini, după caz;

d) riscurile asociate;

e) datele/informaţiile din analiza realizată de beneficiar;

f) alte informaţii relevante pentru acordarea contragaranţiei, cuprinse în documentaţia depusă.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de contragarantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice operaţiunii.

Art. 15. - În funcţie de caracteristicile fiecărei solicitări şi în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte condiţiile de acordare a contragaranţiei, referitoare la obiect, valoare, procent garantat, perioada de garantare, alte condiţii specifice de garantare.

Art. 16. - Acordarea contragaranţiei se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 17. - EximBank monitorizează contragaranţiile emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de garantare.

Art. 18. - Beneficiarul contragaranţiei are obligaţia de a obţine acordul prealabil al EximBank cu privire la orice modificare a contractului, a contractelor accesorii, a textului scrisorii de garanţie bancară şi a mixului de garanţii.

 

 

 

Art. 19. - Pentru orice operaţiuni de modificare a condiţiilor iniţiale/exprimare a acordului solicitate de beneficiar în legătură cu contragaranţia emisă, acesta va plăti EximBank comisionul de modificare a condiţiilor iniţiale/acordului, conform Caietului de comisioane al EximBank.

Art. 20. - În cazul neîndeplinirii la termen şi/sau îndeplinirii defectuoase a unor obligaţii prevăzute de Convenţia de contragarantare, beneficiarul are obligaţia de a plăti sancţiuni pecuniare în condiţiile prevăzute în convenţii.

 

CAPITOLUL VI

Prima de contragarantare

 

Art. 21. - Pentru contragaranţia emisă, beneficiarul va plăti EximBank prima de contragarantare, stabilită astfel:

Prima de contragarantare = Procentul garantat x Prima de garantare

Art. 22. - (1) Prima de contragarantare se plăteşte la termenele şi în condiţiile prevăzute în Convenţia de contragarantare.

(2) Plata prime; se va face, de regulă, în valuta contragaranţiei. Prima în valută se poate plăti şi în lei la cursul Băncii Naţionale a României valabil la data plăţii.

Art. 23. - (1) în scopul stabilirii nivelului şi modalităţii de plată a primei de contragarantare, la solicitarea contragaranţiei, beneficiarul are obligaţia de a comunica EximBank nivelul primei de garantare aplicabil scrisorii de garanţie bancară/plafonului de garanţii, modul de determinare şi de plată a acesteia.

(2) Beneficiarul contragaranţiei va comunica EximBank orice modificare a primei de garantare intervenită pe parcursul derulării contragaranţiei şi va plăti prima de contragarantare corespunzătoare, cu respectarea prevederilor art. 21.

Art. 24. - Neplata primei de contragarantare de către beneficiar ia valoarea şi termenele prevăzute în Convenţia de contragaranţie determină încetarea valabilităţii contragaranţiei.

Art. 25. - În cazul unei cereri de executare, beneficiarul contragaranţiei are obligaţia prezentării EximBank a documentelor (extrase de cont) din care să rezulte încasarea primei de garantare de la ordonator, la nivelul prevăzut în Convenţia de contragarantare.

 

CAPITOLUL VII

Executarea contragaranţiei

 

Art. 26. - (1) Beneficiarul contragaranţiei este îndreptăţit la executarea contragaranţiei numai dacă riscul de credit s-a produs în cadrul perioadei de garantare.

(2) Cel târziu în ziua imediat următoare producerii riscului de credit, beneficiarul contragaranţiei va notifica EximBank cu privire la trecerea integrală a creditului la restanţă, menţionând valoarea creditului restant (principalul) şi data trecerii la restanţă.

Art. 27. - (1) Cererea de executare poate fi transmisă EximBank oricând după producerea riscului de credit, dar nu mai târziu de maximum 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei de garantare.

(2) Orice modificare/completare a documentelor transmise EximBank se va realiza de către beneficiarul contragaranţiei în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 28. - (1) EximBank va efectua plata în favoarea beneficiarului contragaranţiei numai dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) beneficiarul a transmis EximBank notificarea producerii riscului de credit în condiţiile prevăzute la art. 26 alin. (2);

b) cererea de executare este conformă;

c) beneficiarul a menţinut garanţiile aprobate la scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii;

d) orice modificare a contractului, contractelor accesorii şi a mixului de garanţii s-a realizat cu acordul prealabil al EximBank;

e) beneficiarul prezintă dovada încasării primei de garantare de la ordonator, la nivelul menţionat în convenţii;

f) beneficiarul a formulat în termen legal declaraţia de creanţă în cazul insolvenţei ordonatorului.

(2) O cerere de executare se consideră conformă dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) beneficiarul contragaranţiei a transmis la EximBank, conform prevederilor scrisorii de garanţie, cererea de executare completă la termenele şi în condiţiile prevăzute în scrisoare;

b) semnăturile care apar pe cererea de executare transmisă EximBank aparţin persoanelor autorizate să reprezinte beneficiarul contragaranţiei.

Art. 29. - (1) Beneficiarul contragaranţiei este obligat să informeze EximBank referitor la orice sumă recuperată din executarea garanţiilor colaterale constituite pentru scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii, indiferent dacă recuperarea s-a produs înainte sau ulterior plăţii în executare a contragaranţiei emise de EximBank,

(2) Beneficiarul va utiliza suma reprezentând valoarea de executare a contragaranţiei pentru a acoperi soldul creditului (principalul).

Art. 30. - (1) Beneficiarul contragaranţiei şi EximBank suportă proporţional, corespunzător procentului de risc asumat de fiecare parte, pierderile survenite ca urmare a producerii riscului de credit.

(2) Valoarea netă a oricărei sume recuperate fie de beneficiarul contragaranţiei, fie de EximBank, din executarea garanţiilor colaterale la scrisoarea de garanţie bancară/plafonul de garanţii, va fi împărţită între aceştia, proporţional cu participarea fiecăruia la risc,

Art. 31. - (1) După plata valorii de executare a contragaranţiei, EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondul statului, atât împotriva ordonatorului, cât şi împotriva oricărei alte persoane asupra căreia acesta şi-a transferat obligaţiile.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EximBank.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 32. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank emite proceduri, care se supun aprobării C.I.F.G.A.

Art. 33. - Ori de câte ori actele normative la care se face referire în normă vor fi modificate, completate sau abrogate, trimiterile respective se vor înţelege ca fiind făcute la forma modificată sau completată a actului normativ respectiv sau la actul normativ care a înlocuit actul abrogat.

Contractul de concesiune nr. 1/2004*) Contractul de concesiune nr. 171/2004*) Contractul de concesiune nr. 3/2005*) Contractul de concesiune nr. 4/2005*) Contractul de concesiune nr. 5/2005*) Contractul de concesiune nr. 6/2005*) Contractul de concesiune nr. 7/2005*) Contractul de concesiune nr. 8/2005*) Contractul de concesiune nr. 9/2005*) Contractul de concesiune nr. 10/2005*)


*) Contractele de concesiune nr. 1/2004, nr. 171/2004, nr. 3/2005, nr. 4/2005, nr. 5/2005, nr. 6/2005, nr. 7/2005, nr. 8/2005, nr. 9/2005, nr. 10/2005 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.