MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 278/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 278         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 24 aprilie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

78. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare

 

403. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare

 

416. - Decret privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturza” al Judeţului Iaşi

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

506. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind revocarea titlului de parc industrial acordat Societăţii “WDP DEVELOPMENT RO” - S.R.L.

 

620. - Ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor privind aprobarea planului de management şi a regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional 2.324 “Cariera Corabia”

 

768. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii “PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII” - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78 din 3 decembrie 2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 901 din 11 decembrie 2014, cu următoarea modificare:

- La articolul unic, articolul VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 13 decembrie 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 70/2014, se modifică şl va avea următorul cuprins:

“Art. VII. - (1) Prin derogare de la prevederile cap. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional Mediu, Programul operaţional Transport, Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative, Programul operaţional pentru pescuit şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, personalului din Autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator, personalului din Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, personalului din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcţii de gestionare şi implementare a asistenţei financiare nerambursabile pentru Programul operaţional pentru pescuit şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, personalului Agenţiei de plată pentru Programul operaţional pentru pescuit (POP), personalului structurii de control ex-post şi din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se stabileşte după cum urmează:

a) pentru personalul din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice. Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional Mediu, Programul operaţional Transport, Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative, Programul operaţional pentru pescuit şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Autoritatea competentă pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator, Direcţia pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, personalul din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcţii de gestionare şi implementare a asistenţei financiare nerambursabile pentru Programul operaţional pentru pescuit şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, personalul Agenţiei de plată pentru Programul operaţional pentru pescuit (POP) şi structura de control ex-post se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene;

b) pentru funcţionarii publici din Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură se stabileşte la 85% din nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din structurile cu rol de autoritate de management prevăzute la alin. (1) cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al ordonatorilor principali de credite ai structurilor cu rol de autoritate de management.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), asimilarea funcţiilor şi salariilor pentru personalul structurii cu rol de autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Autorităţii competente pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului coordonator, Direcţiei pentru coordonarea agenţiilor de plăţi, personalul din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcţii de gestionare şi implementare a asistenţei financiare nerambursabile pentru Programul operaţional pentru pescuit şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, personalul Agenţiei de plată pentru Programul operaţional pentru pescuit (POP), personalul structurii de control ex-post şi pentru funcţionarii publici din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(4) începând cu 1 ianuarie 2015, personalul din cadrul structurii cu roi de autoritate de management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi funcţionarii publici din Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură beneficiază de drepturile salariale prevăzute la alin. (1) lit. a) şi, respectiv, la alin. (1) lit. b), cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) în aplicarea prevederilor prezentului articol Ministerul Fondurilor Europene poate emite instrucţiuni de aplicare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 17 aprilie 2015.

Nr. 78.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2014 privind modificarea art. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2013 pentru stabilirea unor măsuri bugetare şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 16 aprilie 2015.

Nr. 403.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind acordarea Drapelului de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturza” al Judeţului Iaşi

În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 1 din Legea nr. 34/1995 privind acordarea drapelului de luptă marilor unităţi şi unităţilor militare,

având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se acordă Drapelul de luptă Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Mihail Grigore Sturza” al Judeţului Iaşi.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 23 aprilie 2015.

Nr. 416.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind revocarea titlului de parc industrial acordat Societăţii “WDP DEVELOPMENT RO” - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 şi art. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 18 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- art. 22 alin. (1) din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se revocă titlul de parc industrial acordat Societăţii “WDP DEVELOPMENT RO” - S.R.L. prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 128/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 iulie 2009.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 31 martie 2015.

Nr. 506.

MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea planului de management şi a regulamentului ariei naturale protejate de interes naţional 2.324 “Cariera Corabia”

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 112.187/AC din 30 ianuarie 2015 al Direcţiei biodiversitate, ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj nr. 20.289 din 20 februarie 2014, Decizia 30/SEA din 1 iulie 2014 emisă de Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, avizul Ministerului Culturii nr. 3.563/29.09.2014, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 79.848 din 9 octombrie 2014, Avizul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 224.158 din 3 octombrie 2014 şi de Avizul Departamentului pentru Ape, Păduri şi Piscicultura nr. 13.197/CD din 24 octombrie 2014,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al ariei naturale protejate de interes naţional 2.324 “Cariera Corabia”, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul ariei naturale protejate de interes naţional 2.324 “Cariera Corabia”, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - La publicarea prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.320/2010*) îşi încetează aplicabilitatea.

 

p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

Mihail Facă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 martie 2015.

Nr. 620.


*) Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.320/2010 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXA Nr. 1

 

PLAN DE MANAGEMENT

al ariei naturale protejate de interes naţional 2.324 “Cariera Corabia”

 

CAPITOLUL I

Introducere

 

1.1. Scopul şi categoria ariei protejate

Aria naturală protejată “Cariera Corabia” face parte din categoria ariilor protejate naţionale care au ca scop protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect geologic, floristic, faunistic, hidrologic, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative.

Aria protejată corespunde categoriei III 1UCN “monument natural, arie protejată administrată în special pentru conservarea elementelor naturale, specifice”.

1.2. Baza legală

Aria naturală protejată “Cariera Corabia” a fost constituită iniţial în baza Deciziei Academiei Române nr. 244/1966, ulterior prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a zone protejate a fost declarată arie protejată de interes naţional.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, constituie baza legală pentru realizarea managementului acestei arii naturale protejate.

1.3. Procesul de elaborare a planului

Prezentul plan de management sa realizat cu sprijinul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, al Facultăţii de Biologie-Geologie - Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, pe baza datelor de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Direcţia Silvică Cluj, Facultatea de Biologie-Geologie şi din alte surse, ţinând cont de legislaţia în vigoare.

1.4. Proceduri de implementare a planului Implementarea planului de management se va realiza sub

administrarea custodelui şi monitorizarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, în baza obiectivelor stabilite şi a măsurilor pentru îndeplinirea obiectivelor.

 

CAPITOLUL VI

Descrierea ariei protejate

 

2.1. Aspecte generale

2.1.1. Localizare şi acces

Aria protejată “Cariera Corabia”, însumând 2,0 ha, este situată din punct de vedere administrativ în raza comunei Gilău, în extravilanul acestei localităţi, în apropierea pârâului Dudae (Bârlogului), pe versantul sudic al vârfului Corabia.

Accesul se poate face din drumul judeţean 107 N care face legătura între Gilău şi Măguri-Răcătău. De la acest drum judeţean până la limita ariei protejate distanţa este de circa 600 m pe un drum forestier.

2.1.2. Drepturile de proprietate, de folosinţă şi de administrare Proprietarul terenului cuprins integral în fond forestier este

statul român, administratorul este Direcţia Silvică Cluj, prin Ocolul Silvic Someşul Rece, care este şi custodele ariei protejate în baza convenţiei de custodie nr. 80 din 25 februarie 2010.

2.1.3. Resurse şi infrastructura de management

Pentru aria protejată sunt stabilite două persoane având calitatea de custozi: o persoană de la Direcţia Silvică Cluj şi una de la Ocolul Silvic Someşul Rece. Din punctul de vedere al administrării forestiere mai există o persoană; pădurarul titular al cantonului silvic care include şi aria protejată.

Pe teritoriul ariei protejate nu există construcţii. Există un drum de pământ care realiza accesul la fosta carieră.

Baza de date a ariei protejate se găseşte la Ocolul Silvic Someşul Rece, la Direcţia Silvică Cluj, respectiv la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj.

2.1.4. Limitele ariei protejate şi folosinţele terenurilor

Limitele ariei protejate sunt cele indicate pe hartă. Pe toate laturile se învecinează cu terenuri din fondul forestier, proprietate publică de stat. Limita sud-vestică este partea din aval a fostului drum de acces în carieră, limitele nordică, estică şi sud-estică delimitează prin pădure un contur exterior carierei.

După tipul de folosinţă terenul aferent este încadrat în următoarele categorii:

a) pădure în unităţile amenajistice 57A% (circa 1,0 ha) făget de 50 de ani, compoziţie: 70% fag, 20% carpen, 10% gorun;

b) fostul drum de acces la carieră (circa 0,1 ha);

c) zona stâncoasă a fostei cariere (circa 0,9 ha).

2.2. Mediul fizic

2.2.1. Geologia, geomorfologia

Aria protejată “Cariera Corabia” îşi datorează numele faptului că dealul Corabia are două vârfuri care, observate dinspre est, de pe valea Someşului Rece, au aspectul unei corăbii cu două catarge.

Dealul Corabia se situează în partea de nord-est a Munţilor Gilăului, în dreapta Văii Someşului Rece, pe un versant care gravitează spre pârâul Dudae (Bârlogului). Vârful Corabia are cota de 822 m şi este cu 322 m deasupra Văii Someşului Rece. Altitudinea medie a ariei protejate este de 650 m.

În aria protejată “Cariera Corabia” sunt scoase la zi de către eroziune şi oferite spre observaţie unele dintre cele mai vechi formaţiuni geologice de pe teritoriul României. Rocile metamorfice, cu gradul de transformare cel mai ridicat, din cadrul metamorfismului regional şi cele ale ultrametamorfismului din Munţii Gilăului sunt accesibile observaţiilor directe datorită eroziunii naturale a Văii Someşului Rece şi a derocărilor ocazionate de construirea barajului de pe valea Raşca Mică.

În carieră se delimitează o zonă de ultrametamorfism, groasă de aproximativ 60 m, formată din gnais migmatizat, cu muscovit şi biotit; în acest gnais sunt forme clasice de ptigmatite (cu cute

de curgere), numeroase şi variate filoane de pegmatite cu feldspat alb şi roz cu filoane de cuarţ pegmatitic.

Materialul premetamorfic este atribuit precambrianului şi paleozoicului inferior, iar metamorfismul este atribuit orogenezei caledonice.

Peste roca migmatizată, formată predominant din gnais, urmează discordant o stivă de roci metamorfozate regional, puternic cutate, în care nu se mai observă migmatite, ci numai filoane şi infiltrări pegmatite.

2.2.2. Clima

După clasificarea Koppen, aria protejată se încadrează în provincia climatică D.f.k. care cuprinde zona montană a făgetelor, amestecurilor şi etajului inferior al molidişurilor.

După clasificarea din “Monografia geografică a R.P.R.”, teritoriul corespunde indicilor IV, C, F:

IV - clima de munte;

C - clima de munţi mijlocii;

F - clima de versanţi adăpostiţi.

Regimul termic se caracterizează prin temperaturi medii anuale în jur de 4,5°C, iar pe anotimpuri:

a) primăvara: 8,3°C;

b)vara: 14,0°C;

c) toamna: 2,3°C;

d) iarna: 4,3°C.

Precipitaţiile medii anuale însumează 925 mm, cele mai abundente fiind la sfârşitul primăverii şi începutul verii.

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din direcţiile SE, V şi NV, având viteze medii de 2,4 m/s.

2.2.3. Soluri

Au fost identificate următoarele tipuri de soluri:

a) brun acid litic cu orizonturile Ao-ocric, Bv-cambic, R-roca;

b) litosol cu orizonturile Ao-ocric, R-roca.

2.3. Mediul biologic

2.3.1. Flora şi comunităţile de plante

Aria protejată “Cariera Corabia” este împrejmuită de pădure de gorun, care, conform datelor mai vechi din literatură, se încadrează în asociaţia Luzulo-Quercetum petraeae (Hilitzer 1932, Passarge 1953 em. R. Et Z. Neuhausel 1967), care cuprinde gorunete acidofile formate pe substrat silicios. Aceste păduri sunt situate pe pante aride, expuse soarelui. Sunt destul de tinere, datorită unor răriri mai vechi, fiind prezente încă unele exemplare mature.

Stratul arborescent este reprezentat de gorun, alături de care coabitează Carpinus betulus, Quercus petraea, Tilia cordata, Pyrus pyraster, Acer campestre, Prunus avium, toate aceste specii fiind caracteristice pentru clasa Querco-Fagetea, ordinul Quercetalia robori-petraeae, alianţa Carpinion betuli sau Veronico-Quercelum.

Stratul arbustiv este reprezentat de specii caracteristice unităţilor cenotaxonomice anterior amintite: Crataegus monogyna, Spiraea ulmifolia, Rhamnus catharticus, Corylus aveliana, Rosa canina, Euonymus verrucosus, Prunus spinosa, Viburnum lantana etc. Dintre speciile arbustive sau subarbustive caracteristice alianţei Quercion pubescenti-petraeae au fost semnalate Vaccinium myrtillus, Cytisus hirsutus, Genista tinctoria.

Dintre speciile ierboase amintim pe cele caracteristice alianţei din care face parte această asociaţie: Festuca heterophylla, Melampyrum bihariense sau alianţei înrudite - Veronico - Quercetum: Melampyrum nemorosum, Veronica chamaedrys, V. officinalis, Hieracium racemosum. Cele mai multe specii sunt caracteristice pentru clasa Querco-Fagetea şi ordinul Quercetalia robori-petraeae: Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Galium schultesii, Polygonatum odoratum, Neottia nidus-avis, Digitalis grandiflora, Aegopodium podragraria, Anemone ranunculoides, A. nemorosa, Geum urbanum, Astragalus glycyphyllos, Viola reichenbachiana, Moehringia trinervia, Stellaria holostea, Cruciata glabra, Aegopodium podragraria, Ranunculus cassubicus, Cruciata glabra, Calamintha clinopodium, Symphytum tuberosum, Mycelis muralis, Geranium robertianum, Campanula rapunculoides. Alianţa înrudita, Quercion pubescenti-petraeae este prezentă prin speciile Trifolium medium, Mellitis mellissophyllum, Chrysanthemum corymbosum, Cynanchum vincetoxicum, Campanula persicifolia. Ordinul Fagetalia este reprezentat de puţine specii: Dactyfis polygama, Aposeris foetida, Safvia glutinosa, Lathyrus vemus, Lathyrus hallersteinii. Dintre speciile însoţitoare amintim: Campanula persicifolia, Hypericum perforatum, Cystopteris fragilis, Ajuga reptans, A. trichomanes, Fragaria viridis, Hypericum maculatum, Polypodium vulgare, Valeriana officinalis, Hieracium umbellatum. Dintre licheni semnalăm Parmelia sulcata, P. caperata, Evernia prunastri, Lecanora carpinea.

Din punct de vedere ecologic aceste păduri au un caracter mezofil, micromezoterm cu o bună reprezentare a unor specii microterme, acido-neutrofil spre slab acido-neutrofil, dar în care îşi fac simţită prezenţa speciile acidofile şi puternic acidofile.

La baza carierei Corabia este prezentă o vegetaţie ruderală cu Lolium perenne, Prunella vulgaris, Fragaria viridis, Alchemilla vulgaris, Euphorbia cyparissias, Plantago media, Plantago lanceolaia, Trifolium repens, Trifolium pratense, Linum catharicum, Chrysanthemum leuanthemum, Tusilago fariara, Achillea millefolium, Potentilla erecta, Medicago lupulina, puternic marcată de prezenţa unor buruieni: Galinsoga parviflora, Bidens tripartita, Stenactis annua, Polygonum aviculare, Anagalis arvensis, Impatiens glanduligera, Carlina vulgaris, Cirsium arvense.

Pe stâncării semnalăm prezenţa următoarelor specii: Sedum acre, Sedum maximum, Scabiosa ochroleuca, Asplenium septentrionale, A. trichomanes, Aster amellus, Coroniila varia, Dianthus carthusianorum.

2.3.2. Fauna

Datele pe care ie avem privind fauna sunt sumare. Dintre mamifere menţionăm următoarele specii: Capreoius capreolus - căprior (au fost identificate urme şi culcuşuri în carieră) - semnalat în mod frecvent, iar cu semnalări mai rare: Vulpes vuipes - vulpe, Sciurus vulgaris - veveriţă, Sus scrofa - mistreţ. Toate aceste specii se regăsesc în anexa nr. 5B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

2.3.3. Habitate, ecosisteme

Referitor la habitate, pădurile de gorun sunt menţionate ca păduri panonice cu Quercus petraea şi Carpinus betulus, încadrându-se în tipul natural fundamental de pădure 5242 Goruneto-faget cu Luzula luzuloides.

Speciile de plante identificate pe suprafaţa ariei naturale protejate sunt următoarele: Acer campestre - jugastru, Achillea millefolium, Aegopodium podagraria, Ajuga reptans, Ajuga trichomanes, Alchemilla vulgaris, Anagalis arvensis, Anemone nemorosa, Anemone ranunculoides, Aposeris foetida, Asplenium septentrionale, Asplenium trichomanes, Aster amellus, Astragalus glycyphyllos, Bidens tripartita, Calamintha clinopodium, Campanula persicifolia, Campanula ranunculoides, Carlina vulgaris, Carpinus betulus - carpen, Chrysanthemum corymbosum, Chrysanthemum leuanthemum, Cirsium arvense,

Coroniila varia, Corylus avellana - alun, Crataegus monogyna - păducel, Cruciata glabra, Cynachum vincentoxicum, Cystopteris fragilis, Cytisus hirsutus, Dianthus carthusianorum, Digitalis grandiflora, Euonymus verrucosus, Euphorbia cyparissias, Evemia prunastri, Fagus sylvatica - fag, Festuca heterophylla, Fragaria viridis - fragi, Galinsoga parviflora, Galium schultesii, Genista tinctoria, Geranium robertianum, Geum urbanum, Hieracium racemosum, Hieracium umbellatum, Hypericum maculatum, Hypericum perforatum - sunătoare, Impatiens glanduiigera, Lecanora carpinea, Linum catharticum, Lolium perenne, Luzula luzuloides, Medicago lupulina, Melampyrum bihariense, Melampyrum nemorosum, Mellitis melissophyllum, Moehringia trinervia, Mycelis muralis, Neottia nidus-avis, Parmelia caperata, Parmelia sulcata, Plantago lanceolaia, Plantago media, Poa nemoralis, Polygonatum odoratum, Polygonum aviculare, Polypodium vulgare, Potentilla erecta, Prunella vulgaris, Prunus avium - cireş sălbatic, Prunus spinosa - porumbar, Pyrus pyraster - păr sălbatic, Quercus petraea - stejar, Quercus robur - gorun, Ranunculus cassubicus, Rhamnus catharticus - spinul cerbului, Roşa canina - măceş, Scabiosa ochroleuca, Sedum acre, Sedum maximum. Spirea ulmifolia - cununiţă, Stellaria holostea, Stenactis annua, Symphytum tuberosum, Tilia cordata - tei, Trifolium medium, Trifolium repens, Tusilago fariara - podbal, Vaccinum myrtillus - afin, Valeriana officinalis, Veronica chamaedrys, Veronica officinalis, Viburnum lantana - dârmox, Viola reichenbachiana.

2.4. Aspecte socio-economice şi folosinţa terenului

2.4.1. Folosinţa în trecut a terenului

Anterior anului 1948, pentru realizarea barajului din care se alimenta uzina electrică din apropiere, a fost deschisă o carieră. După încetarea exploatării carierei de piatră, terenul a fost cuprins în fondul forestier proprietate a statului român. În prezent se poate observa peretele de rocă rămas în urma exploatării, înconjurat de o zonă împădurită.

2.4.2. Folosinţa actuală a terenului

Acum terenul este în proprietatea statului român, în administrarea Ocolului Silvic Someşul Rece. Terenul este cuprins în fondul forestier naţional, fiind zonat ca pădure, evidenţiindu-se roca la suprafaţă.

2.4.3. Starea actuală de conservare

Sub aspectul conservării ariei protejate, după preluarea ei în custodie de către Direcţia Silvică Cluj, s-a realizat delimitarea ei, curăţarea deşeurilor din drumul spre fosta carieră, fixarea unei bariere, realizarea unui baraj de pământ pe drum, sporirea acţiunilor de pază în această zonă.

2.4.4. Educaţie, cercetare, turism

Din datele prezentate de prof. dr. Ioan Mureşan şi colaboratorii săi, rezervaţia prezintă interes ştiinţific deosebit, fiind unica zonă din ţară - şi între puţinele de pe glob - unde pe o suprafaţă mică pot fi observate roci intens transformate (metamorfozate) sub influenţa factorilor termo-barici ridicaţi.

Din acest punct de vedere aria protejată prezintă un interes deosebit sub aspect educaţional şi de cercetare, obiectivul de protecţie esenţial fiind cel geologic. În mod complementar se poate vorbi şi de un interes turistic pentru această arie protejată.

 

CAPITOLUL III

Scopul şi principalele obiective de management

 

3.1. Scopul planului de management este protecţia şi conservarea unui sit şi a unor specii naturale importante sub aspect geologic, floristic, faunistic din zona goruneto-făgetelor, oferind posibilitatea vizitării în scopuri educative, ştiinţifice.

 

Scopul planului este detaliat în obiectivele planului de management, a căror implementare se realizează prin măsurile inserate în tabelul următor:

 

Obiectivul nr. 1: Bornarea şi delimitarea cadastrală a ariei protejate Cariera Corabia

Nr. crt.

acţiune

Proiecte, acţiuni şi măsuri de management propuse

Perioada de realizare

Instituţii implicate a măsurilor

Modul de finalizare a măsurilor

1.1

Întocmirea documentaţiei topografice pentru bornarea şi delimitarea cadastrală a limitelor ariei protejate

aprilie-decembrie 2015

Custode, unitate/unităţi specializate în topometrie

Bornare limite arie şi întocmire planuri cadastrale scara 1:5000, cuprinzând limita cadastrala a ariei

Obiectivul nr. 2: Stabilirea strategiei de administrare a ariei protejate

Nr. crt.

acţiune

Proiecte, acţiuni şi măsuri de management propuse

Perioada de realizare

Instituţii implicate

Modul de finalizare a măsurilor

2.1

Elaborarea planurilor şi strategiei care vizează conservarea şi dezvoltarea ariei protejate

iulie-decembrie 2015

Custode, Consiliul Judeţean Cluj, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

- Strategia pentru integrarea planului de management al ariei în planuri de dezvoltare regională

- Plan de intervenţii în cazuri de urgenţă

Obiectivul nr. 3: Întreţinerea bazei de date specializate privind aria protejată

Nr. crt.

acţiune

Proiecte, acţiuni şi măsuri de management propuse

Perioada de realizare

Instituţii implicate

Modul de finalizare a măsurilor

3.1

Alimentarea bazei de date cu informaţii referitoare la arie

continuu

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

Alimentarea bazei de date electronice de către custode

Obiectivul nr. 4: Protecţia habitatelor şi a speciilor sălbatice din aria protejată

Nr. crt.

acţiune

Proiecte, acţiuni şi măsuri de management propuse

Perioada de realizare

Instituţii implicate

Modul de finalizare a măsurilor

4.1

Inventarierea obiectivelor de protecţie, precum şi a speciilor de floră şi faună sălbatică din perimetrul ariei protejate

aprilie 2015 - decembrie 2015

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, institute de specialitate

- Documentaţie asupra obiectivelor de interes conservativ din perimetrul ariei

- Lista florei şi faunei din perimetrul ariei

4.2

Elaborarea planului local de acţiune pentru ocrotirea obiectivelor de protecţie, a speciilor de floră şi faună sălbatică din perimetrul ariei

iunie-decembrie 2015

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, institute de specialitate

Documentaţie referitoare la metodele de ocrotire şi conservare a obiectivelor de protejat şi perioadele de aplicare a măsurilor în perimetrul ariei protejate

4.3

Aplicarea măsurilor locale pentru ocrotirea obiectivelor de protecţie, a speciilor de floră şi faună sălbatică din perimetrul ariei protejate

continuu

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

Conservarea obiectivelor de protecţie din aria protejată

Obiectivul nr. 5: Gestionarea resurselor silvice ale ariei protejate

Nr. crt.

acţiune

Proiecte, acţiuni şi măsuri de management propuse

Perioada de realizare

Instituţii implicate

Modul de finalizare a măsurilor

5.1

Elaborarea unor studii privind resursele silvice şi cinegetice ale ariei şi managementul acestora în

aprilie-decembrie2015

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, administratorii fondului cinegetic

Documentaţie asupra tehnicilor de silvicultură compatibile cu statutul de arie protejată

5.2

Aplicarea şi monitorizarea aplicării măsurilor pentru managementul silvic al zonelor forestiere ale ariei

continuu

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

Menţinerea florei forestiere naturale specifice zonei


Obiectivul nr. 5: Gestionarea resurselor turistice ale ariei protejate

Nr. crt.

acţiune

Proiecte, acţiuni şi măsuri de management propuse

Perioada de realizare

Instituţii implicate

Modul de finalizare a măsurilor/rezultatul activităţii

6.1

Elaborarea planului de acţiune pentru dezvoltarea turismului ecologic

aprilie-decembrie 2015

 

 

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, institute

de specialitate

Documentaţie asupra potenţialului turistic, posibilelor obiective turistice şi necesităţilor (infrastructură, tip de oferte etc.) din zona ariei protejate

6.2

Aplicarea şi monitorizarea aplicării planului de acţiune pentru dezvoltarea turismului ecologic

continuu

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, agenţii de turism

- Reducerea practicării turismului necontrolat

- Infrastructură pentru practicarea ecoturismului

Obiectivul nr. 7: Gestionarea resurselor educaţionale, ştiinţifice ale ariei protejate

Nr. crt.

acţiune

Proiecte, acţiuni şi măsuri de management propuse

Perioada de realizare

Instituţii implicate

Modul de finalizare a măsurilor/rezultatul activităţii

7.1

Elaborarea planului de acţiune pentru popularizarea în institute de învăţământ şi cercetare a potenţialului educaţional şi ştiinţific al ariei protejate

aprilie-decembrie 2015

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, institute de specialitate

Documentaţie asupra potenţialului ştiinţific şi educativ şi asupra, posibilelor teme de cercetare privind aria protejată

7.2

Aplicarea şi monitorizarea aplicării planului de acţiune pentru valorificarea potenţialului educaţional şi ştiinţific al ariei protejate

continuu

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, institute

de cercetare

- Efectuarea de studii ştiinţifice în teren pe teritoriul ariei protejate

- Elaborarea unui raport privind activităţile cu caracter educaţional, ştiinţific şi de popularizare prin mass-media a resurselor ariei protejate

Obiectivul nr. 8: Dezvoltarea relaţiilor cu publicul

Nr. crt.

acţiune

Proiecte, acţiuni şi măsuri de management propuse

Perioada de realizare

Instituţii implicate

Modul de finalizare a măsurilor

8.1

Elaborarea strategiei privind relaţia cu publicul

aprilie-decembrie 2015

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, institute de specialitate

Strategia privind relaţia cu publicul a custodelui ariei protejate

8.2

Implementarea strategiei privind relaţia cu publicul şi monitorizarea dezvoltării relaţiilor cu terţe părţi

continuu

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

 

- Îmbunătăţirea cooperării cu instituţii de stat,organizaţii neguvernamentale din ţară şi străinătate

- Relaţii cu vecinii din zona-tampon a ariei protejate

8.3

Realizarea unor publicaţii privind aria protejată

termen decembrie 2016

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

- Pliante referitoare la aria protejată

- Publicaţii tematice: monografia ariei protejate

- Lista roşie a speciilor sălbatice din aria protejată

- Planul de management al ariei protejate

8.4

Realizarea şi administrarea websitului ariei protejate pe site-ul Direcţiei Silvice Cluj-Napoca

continuu

Custode

Facilitarea accesului curent al publicului la informaţii

8.5

 întreţinerea panourilor informative din aria protejată

continuu

Custode

 Informarea persoanelor care tranzitează aria

8.6

 Implicarea organizaţiilor neguvemamentale în activităţi periodice de conştientizare a

publicului

continuu

Custode, Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj

Creşterea participării ONG - urilor la acţiuni de informare publică

 

CAPITOLUL IV

Monitorizarea implementării planului de management

 

Urmărirea implementării planului de management este atribuţia custodelui, sub supravegherea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, în baza obiectivelor stabilite, a planurilor şi măsurilor cuprinse în prezentul plan de management. Date privind eşalonarea temporală a măsurilor prevăzute în plan, indicatorii de apreciere a realizării obiectivelor şi a măsurilor, precum şi o evaluare a cheltuielilor sunt prezentate în tabelul următor.

 

Eşalonarea temporală a acţiunilor prevăzute în planul de management, indicatori privind realizarea acţiunii, cheltuieli estimative

 

Obiectiv

Nr. crt. acţiune

Calendar

Indicatori

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

1

1.1.

 

martie - decembrie

 

 

 

Procent de realizare 0-100

2

2.1.

aprilie - decembrie

 

 

 

 

Procent de realizare 0-100

3

3.1.

continuu

slab/bine/foarte bine

4

4.1.

 

martie - decembrie

 

 

 

Procent de realizare 0-100

4.2.

 

iunie - decembrie

 

 

 

Procent de realizare 0-100

4.3.

continuu

slab/bine/foarte bine

5

5.1.

 

martie - decembrie

 

 

 

Procent de realizare 0-100

5.2.

continuu

slab/bine/foarte bine

6

6.1.

 

martie - decembrie

 

 

 

Procent de realizare 0-100

6.2.

continuu

slab/bine/foarte bine

7

7.1.

 

martie - decembrie

 

 

 

Procent de realizare 0-100

7.2.

continuu

slab/bine/foarte bine

8

8.1.

 

martie - decembrie

 

 

 

Procent de realizare 0-100

8.2.

continuu

slab/bine/foarte bine

8.3.

 

 

ianuarie - decembrie

 

 

Nr. de publicaţii

8.4.

continuu

slab/bine/foarte bine

8.5.

continuu

slab/bine/foarte bine

8.6.

continuu

slab/bine/foarte bine

 

CAPITOLUL V

Buget

 

            Costurile realizării acţiunilor prevăzute în cap. III includ cheltuielile curente ale administratorului implicat în administrarea ariei protejate, prevăzute în bugetul anual al Direcţiei Silvice Cluj. Pentru cheltuieli suplimentare, custodele urmăreşte obţinerea fondurilor necesare din diferite surse.

 

            Estimarea cheltuielilor este prevăzută în tabelul următor.

 

Aria naturala protejată: Cariera Corabia

Sume în lei

Programe şi subprograme

Necesar de finanţare

Scenariu optim

Scenariu critic

Ore lucru

Fonduri

Ore lucru

Fonduri

P1 Managementul biodiversităţii

 

 

 

 

1. Documentaţie cadastrală şi bornare

40

600

30

450

2. Elaborare planuri şi strategie

50

750

40

600

3. Managementul datelor

50

750

40

600

4.1. Inventarierea obiectivelor de protecţie

60

900

50

750

4.2. Elaborare şi aplicare plan de acţiune (pază, măsuri de protecţie)

50

750

40

600

Subtotal P1 costuri operaţionale anuale

 

3.750

 

3.000

Investiţii P1 - 5 ani (durata planului de management)

 

3.000

 

2.000

P2 Silvicultură

 

 

 

 

5. Elaborarea şi aplicarea de măsuri privind managementul silvic

30

450

20

300

Subtotal P2 costuri operaţionale anuale

 

450

 

300

Investiţii P2 - 5 ani (durata planului de management)

 

200

 

100

P3 Turism

 

 

 

 

6. Elaborarea şi aplicarea de măsuri privind turismul

30

450

20

300

Subtotal P3 costuri operaţionale anuale

 

450

 

300

Investiţii P3 - 5 ani (durata planului de management)

 

1000

 

900

P4 Educaţie, cercetare ştiinţifică, relaţia cu publicul

 

 

 

 

7. Elaborarea şi aplicarea de măsuri privind educaţia, cercetarea ştiinţifică, relaţia cu publicul

50

750

40

600

Subtotal P4 costuri operaţionale anuale

 

750

 

600

Investiţii P4 - 5 ani (durata planului de management)

 

2.000

 

1.800

P5 Management şi administrare

 

 

 

 

8.1. Echipament şi infrastructura de funcţionare

 

800

 

700

8.2. Personal conducere, coordonare, administrare

60

900

50

750

8.3. Instruire personal

30

450

20

300

Subtotal P5 costuri operaţionale anuale

 

2.150

 

1.750

Investiţii P5 - 5 ani (durata planului de management)

 

2.500

 

2.000

Total costuri operaţionale anuale

 

7.550

0

5.950

Investiţii totale (5 ani)

 

8.700

0

6.800

TOTAL FINANŢARE PLAN DE MANAGEMENT (5 ANI)

 

46.450

 

36.550

 

Bibliografie

- Amenajamentul silvic U.P.I. Muntele Rece, Ocolul Silvic Someşul Rece, 1996 I.C.A.S. Oradea.

- Studiu privind zona protejată de interes naţional Cariera Corabia (comuna Gilău), praf. dr. Ioan Mureşan, praf. dr. Ioan Bedelean, asistent Nicolae Har, Cluj-Napoca, 15 decembrie 1994.

- Procesul de elaborare a planurilor de management pentru arii protejate din România, Michael R. Appleton.

Consultanţi: conf. dr. Irina Goia, Facultatea de Biologie Cluj-Napoca

praf. dr. Ioan Mureşan, Facultatea de Geologie Cluj-Napoca

drd. Andrei Crişan, Facultatea de Biologie Cluj-Napoca

Hărţi

Se prezintă amplasarea ariei protejate:

1. Tabel cu coordonate stereo 70 perimetrale ariei protejate

Coordonate stereo 70 perimetrale ariei protejate Cariera Corabia

 

Nr. crt.

U.P.

Parcelă

Coordonate

X

Y

1.

 

57

X = 369540

Y = 577523

2.

 

57

X = 369481

Y = 577608

3.

 

57

X = 369487

Y = 577654

4.

 

57

X = 369534

Y = 577668

5.

 

57

X = 369556

Y = 577646

6.

 

57

X = 369584

Y = 577637

7.

 

57

X = 369602

Y = 577561

 

            2. Aria protejată amplasată pe harta*) amenajamentului silvic O.S. Someşul Rece, U.P. I, an 2006, scara 1:20.000.

 

EXTRAS DIN HARTA

AMENAJAMENTULUI SILVIC

 

O.S. SOMEŞUL RECE U.P. I

Cu aria protejată

CARIERA CORABIA


 

*) Harta este reprodusă în facsimil.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

Regulamentul ariei naturale protejate de interes naţional 2.324 “Cariera Corabia”

 

Art. 1. - Aria naturală protejată “Cariera Corabia”, denumită în continuare Cariera Corabia, constituită prin Legea nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, este arie protejată de interes naţional, purtând codul 2.324.

Art. 2. - (1) Cariera Corabia are drept scop protecţia şi conservarea unor habitate şi specii naturale importante sub aspect geologic, floristic, faunistic sau hidrologic, care oferă posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice şi educative.

(2) Cariera Corabia corespunde categoriei III IUCN (Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii), aşa cum este specificată această clasificare în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, “monument natural: arie protejată administrată în special pentru conservarea elementelor naturale, specifice”.

Art. 3. - (1) Custodia Carierei Corabia este deţinută de către Direcţia Silvică Cluj din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor “Romsilva”, denumită în continuare custode, conform Convenţiei de custodie nr. 0080 din 25 februarie 2010 încheiate între aceasta şi autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

(2) Responsabilitatea managementului Carierei Corabia revine Direcţiei Silvice Cluj.

(3) Direcţia Silvică Cluj-Napoca asigură coordonarea unitară a tuturor activităţilor de pe raza Carierei Corabia, în vederea conservării biologice în conformitate cu planul de management.

(4) în baza convenţiei de custodie, custodele elaborează regulamentul şi planul de management al Carierei Corabia şi urmăreşte respectarea acestora, în conformitate cu statutul de arie naturală protejată.

Art. 4. - (1) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în Cariera Corabia se execută numai activităţile silvice prevăzute în amenajamentele silvice.

(2) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier de stat şi pentru cel privat de pe raza Carierei Corabia se supun aprobării numai cu avizul custodelui, în scopul punerii în concordanţă cu planul de management al ariei protejate. Beneficiarul amenajamentului invită un reprezentant al custodelui la conferinţele de amenajare.

Art. 5. - Pe raza Carierei Corabia activitatea de vânătoare se face în conformitate cu legislaţia în domeniu.

Art. 6. - În cazul producerii fenomenelor de forţă majoră, instituţiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene conform prevederilor legale.

Art. 7. - Următoarele activităţi sunt interzise pe suprafaţa ariei naturale protejate Cariera Corabia:

a) accesul animalelor domestice;

b) capturarea fără drept a oricăror specii din fauna sălbatică;

c) distrugerea cuiburilor păsărilor sau colectarea ouălor;

d) recoltarea humusului şi a solului;

e) extragerea de resurse minerale şi captările de apă în scopuri comerciale şi industriale;

f) utilizarea altor căi de acces spre fosta carieră în afara drumului de acces existent;

g) cam părea pe suprafaţa Carierei Corabia; h) aprinderea focului;

i) abandonarea deşeurilor de orice fel;

j) folosirea radiourilor, casetofoanelor şi a altor instrumente muzicale sau surse de zgomot;

k) circulaţia publică a autovehiculelor, motoretelor, motocicletelor, bicicletelor şi a altor vehicule;

l) distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj;

m) folosirea substanţelor chimice periculoase.

Art. 8. - (1) Recoltarea de resurse din flora şi fauna sălbatică de pe raza Carierei Corabia în vederea comercializării este interzisă.

(2) Colectarea de specii de floră şi faună se poate face doar în scop ştiinţific şi numai cu acordul scris al custodelui Carierei Corabia.

Art. 9. - Custodele Carierei Corabia are obligaţia să sesizeze instituţiile abilitate la demararea de construcţii în vederea verificării legalităţii.

Art. 10. - (1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru comuna şi suprafeţele acesteia incluse în perimetrul Carierei Corabia se face de către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentaţii a prevederilor referitoare la situl de importanţă comunitară menţionat.

(2) Modificarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui Carierei Corabia, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile Planului de management al Carierei Corabia.

(3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate şi limitele Carierei Corabia.

Art. 11. - (1) Cercetarea ştiinţifică având ca scop conservarea patrimoniului geologic, geomorfologic, floristic, faunistic şi peisagistic al Carierei Corabia este susţinută de custode, logistic şi financiar, în limita posibilităţilor sale.

(2) Recoltarea de probe şi eşantioane pentru temele de cercetare ştiinţifică, analize sau ca material educativ se face cu avizul scris al custodelui.

Art. 12. - Custodele acţionează permanent pentru includerea Carierei Corabia în programe de cercetare naţională şi internaţională.

Art. 13. - Custodele poate institui un sistem de tarifare în acord cu legislaţia în vigoare.

Art. 14. - Vizitele de grup pe suprafaţa Carierei Corabia se desfăşoară numai în prezenţa custodelui.

Art. 15. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea disciplinară, contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 16. - (1) Verificarea respectării prezentului regulament se face de către custode sau de alte persoane, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Personalul autorizat să verifice respectarea regulamentului îşi dovedeşte identitatea cu legitimaţii emise conform legii.

Art. 17. - Custodele are obligaţia de a sesiza instituţiile abilitate despre orice încălcare a prezentului regulament a cărei soluţionare nu ţine de competenţa sa.

Art. 18. - Prezentul regulament poate fi modificat inclusiv la propunerea custodelui, conform legislaţiei în vigoare.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii “PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII” - S.R.L.

 

Având în vedere prevederile:

- art. 2 şi ari. 32 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele ale art. 18 alin. (1) lit. I) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2014 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;

- art. 8 alin. (7) şi (8) şi art. 9 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale,

în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se dispune acordarea titlului de parc industrial Societăţii “PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII” - S.R.L, cu sediul social în judeţul Cluj, municipiul Câmpia Turzii, Str. Laminoriştilor nr. 2-4, cod unic de înregistrare 33885642, care administrează parcul industrial constituit pe terenul având datele de identificare prevăzute la art. 2.

(2) Durata titlului de parc industrial acordat potrivit alin. (1) este de 25 de ani, în condiţiile respectării caracteristicilor de parc industrial prevăzute de legislaţia în vigoare.

Art. 2. - (1) Terenul pentru care se acordă titlul de parc industrial are următoarele caracteristici:

a) este amplasat pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpia Turzii, judeţul Cluj, şi identificat în baza Extrasului de carte funciară pentru informare nr. 51.484/13.03.2015, eliberat de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Cluj, Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Turda;

b) are o suprafaţă de 5,49 ha.

(2) Locaţia terenului pentru care se acordă titlul de parc industrial este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Societatea-administrator transmite Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice un raport anual privind dezvoltarea parcului industrial.

Art. 4. - Titlul de parc industrial, acordat potrivit prezentului ordin, conferă operatorilor economici din parcul industrial dreptul la facilităţile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, în situaţia îndeplinirii condiţiilor stipulate în:

a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

c) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.980/2013 privind aprobarea condiţiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investiţiile realizate în parcurile industriale, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. - Furnizorul ajutorului de stat acordat în temeiul titlului de parc industrial acordat potrivit prezentului ordin este municipiul Câmpia Turzii, judeţul Cluj.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 17 aprilie 2015.

Nr. 768.

 

ANEXĂ*)

 

PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.