MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 275/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 275         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 23 aprilie 2015

 

SUMAR

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            4. - Regulament pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru modificarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) şi ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în temeiul dispoziţiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Naţională a României emite prezentul regulament.

Art. I. - Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 şi 49 bis din 20 ianuarie 2012, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 16 alineatul (2), prima liniuţă va avea următorul cuprins:

“- identificarea debitorilor şi evidenţierea, după caz, a situaţiilor speciale;”.

2. La articolul 35, litera d) va avea următorul cuprins:

„d) netransmiterea de către persoanele declarante la CRC a informaţiei de risc de credit referitoare la debitorii care îndeplinesc condiţia de a fi raportaţi şi netransmiterea informaţiilor referitoare la grupuri, precum şi transmiterea informaţiei de risc de credit eronate, existentă în baza de date a CRC, se sancţionează cu amendă de 500 lei dacă se identifică 20 de debitori neraportaţi/grupuri neraportate, respectiv raportaţi/raportate eronat; se adaugă la suma menţionată câte 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum şi pentru cei raportaţi eronat identificaţi peste numărul de 20; informaţia eronată de risc de credit, în sensul prezentului capitol, se referă la codul de identificare a debitorului, codul situaţiei speciale, tipul şi valoarea garanţiilor, suma datorată utilizată şi neutilizată, suma restantă, codul serviciului datoriei, data scadenţei, încadrarea debitorului şi componenţa grupurilor;”.

3. La articolul 43, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Pentru scopurile de analiză ale Băncii Naţionale a României, persoanele declarante raportează lunar şi/sau trimestrial informaţiile cantitative şi calitative conţinute în formularul F3 A, secţiunea 2. Informaţiile care se raportează trimestrial sunt: valoarea activului ponderat la risc, factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere şi expunerea la riscul de credit.

Persoanele declarante vor raporta aceste informaţii în perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie, în perioada de raportare din luna mai pentru luna martie, în perioada de raportare din luna august pentru luna iunie şi în perioada de raportare din luna noiembrie pentru luna septembrie.”

4. Formularul F1 din anexa nr. 1, formularul F2A din anexa nr. 2, formularul F3A din anexa nr. 3, formularele F4A şi F4B din anexa nr. 4 la Regulamentul nr. 2/2012 privind organizarea şi funcţionarea la Banca Naţională a României a Centralei Riscului de Credit se înlocuiesc cu formularele din anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. II. - Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 mai 2015.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 17 aprilie 2015.

Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

 

F1

 

 

 

 

FIŞA DE ACREDITARE*

la Centrala Riscului de Credit a persoanelor autorizate să transmită şi să recepţioneze informaţii de risc de credit şi informaţii despre fraudele cu carduri

 

            1. PERSOANA DECLARANTĂ

 

Denumire ..................................................................................... Cod .......................................

Adresa .................................... .................. Telefon ...............................Fax .............................

 

            2. PERSOANE ACREDITATE

 

 

 

 

 

Nume  ............................................................................................

 

 

 

Prenume  .......................................................................................

 

 

 

Funcţia  .........................................................................................

 

 

 

Telefon  ......................................... Fax  .......................................

 

 

 

E-mail  .............................................................................................

 

 

 

Drepturi:       depline           de consultare   

Specimen semnătură

Specimen ştampilă însoţitoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume  ............................................................................................

 

 

 

Prenume  .......................................................................................

 

 

 

Funcţia  .........................................................................................

 

 

 

Telefon  ......................................... Fax  .......................................

 

 

 

E-mail  .............................................................................................

 

 

 

Drepturi:       depline           de consultare   

Specimen semnătură

Specimen ştampilă însoţitoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume  ............................................................................................

 

 

 

Prenume  .......................................................................................

 

 

 

Funcţia  .........................................................................................

 

 

 

Telefon  ......................................... Fax  .......................................

 

 

 

E-mail  .............................................................................................

 

 

 

Drepturi:       depline           de consultare   

Specimen semnătură

Specimen ştampilă însoţitoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume  ............................................................................................

 

 

 

Prenume  .......................................................................................

 

 

 

Funcţia  .........................................................................................

 

 

 

Telefon  ......................................... Fax  .......................................

 

 

 

E-mail  .............................................................................................

 

 

 

Drepturi:       depline           de consultare   

Specimen semnătură

Specimen ştampilă însoţitoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nume  ............................................................................................

 

 

 

Prenume  .......................................................................................

 

 

 

Funcţia  .........................................................................................

 

 

 

Telefon  ......................................... Fax  .......................................

 

 

 

E-mail  .............................................................................................

 

 

 

Drepturi:       depline           de consultare   

Specimen semnătură

Specimen ştampilă însoţitoare

 

 

 

 

 

 

            3. ADMINISTRATORI**

 

Nume ....................................................... Prenume .......................................................

Telefon ....................................Fax .................................. E-mail ..................................

 

Nume ....................................................... Prenume .......................................................

Telefon ....................................Fax .................................. E-mail ..................................

 

Conducerea persoanei declarante

S.S./L.S.


1 Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

* Se transmite cu scrisoare oficială direcţiei din cadrul Băncii Naţionale a României care coordonează activitatea Centralei Riscului de Credit.

** Este obligatorie desemnarea a doi administratori.

 

Modul de completare

 

Zona 1 - PERSOANA DECLARANTA

Rubrica “Denumire”

Se completează cu denumirea completă a persoanei declarante care acordă acreditarea.

Rubrica “Cod”

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care acordă acreditarea.

Rubrica “Adresa”

Se completează cu adresa persoanei declarante.

Rubrica “Telefon”

Se completează cu numărul de telefon al persoanei declarante.

Rubrica “Fax”

Se completează cu numărul de fax al persoanei declarante.

Zona 2 - PERSOANE ACREDITATE

Rubricile “Nume” şi “Prenume”

Se completează cu numele şi prenumele persoanei acreditate.

Rubrica “Funcţia”

Se completează cu funcţia deţinută de persoana acreditată În cadrul persoanei declarante.

Rubricile “Telefon/Fax/E-mail”

Se completează cu numărul de telefon, fax şi adresa de e-mail, de serviciu, ale persoanei acreditate.

Rubrica “Drepturi”

Se completează prin marcarea câmpului:

a) “depline” - pentru persoanele acreditate care au dreptul să transmită şi să recepţioneze informaţii de risc de credit şi informaţii despre fraudele cu carduri;

b) “de consultare” - pentru persoanele care au numai drepturi de consultare a bazei de date a CRC.

Rubrica “Specimen semnătură”

Se completează cu semnătura uzuală a persoanei acreditate.

Rubrica “Specimen ştampilă însoţitoare”

Se completează cu amprenta ştampilei ce însoţeşte semnătura persoanei acreditate.

Zona 3- ADMINISTRATORI

Rubricile “Nume” şi “Prenume”

Se completează cu numele şi prenumele persoanei desemnate să administreze utilizatorii persoanei declarante.

Rubricile “Telefon/Fax/E-mail

Se completează cu numărul de telefon, fax şi adresa de e-mail, de serviciu, ale administratorului.

Rubrica “Conducerea persoanei declarante”

Se completează cu semnătura unei persoane din conducerea persoanei declarante şi cu amprenta ştampilei ce însoţeşte semnătura.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

F2 A

 

 

Nr. ............... Data ...............

 

FORMULAR

de raportare a debitorilor

pentru luna...............anul.....................

 

Persoană declarată................

Cod..........................

 

Secţiunea 1

 

Nr. crt.

Debitor

Situaţie specială

Încadrare debitor *

Sector instituţional

Activitate

Formă de proprietate

Ţară

Judeţ

Formă juridica de organizare

Grad de îndatorare

Tip raportare

Cod de identificare

Nume/ Denumire

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Sucursalele din România ale instituţiilor de credit din alte state membre pot opta pentru raportarea acestei informaţii.

 

            Secţiunea 2

 

Nr. crt.

Sucursală a unei persoane juridice

Cod de Identificare

Denumire

Ţară

(0)

(1)

(2)

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană acreditată

 

Modul de completare

 

Rubrica “Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formulam lui completat de persoanele declarante.

Rubrica “Data”

Se completează cu data la care se emite formularul.

Rubricile “pentru luna” şi “anul”

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc de credit.

Rubrica “Persoană declarantă”

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Rubrica “Cod”

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Secţiunea 1

Rubrica 0 - “Nr. crt.”

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 - “Debitor - Cod de identificare”

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica 2 - “Debitor - Nume/Denumire”

Se completează cu numele sau denumirea completă a debitorului.

Rubrica 3 - “Situaţie specială”

Se completează în cazul în care debitorul se găseşte în una dintre situaţiile prevăzute în Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, astfel:

- cu litera R - în cazul în care debitorul se află în situaţia de reorganizare;

- cu litera I - în cazul în care debitorul se află în situaţia de insolvenţă;

- cu litera F - în cazul în care debitorul se află în situaţia de faliment.

În cazul în care debitorul nu se află în niciuna dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N.

Rubrica 4 - “Încadrare debitor”

Se completează cu încadrarea debitorului potrivit categoriei de clasificare a creditelor, în conformitate cu prevederile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, şi ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

- cu litera S pentru credite clasificate în categoria standard;

- cu litera O pentru credite clasificate în categoria în observaţie;

- cu litera B pentru credite clasificate în categoria substandard;

- cu litera I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic;

- cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere;

- cu litera N pentru debitorii pentru care nu se calculează încadrarea.

Rubrica 5 - “Sector instituţional”

Se completează cu codul sectorului instituţional din care face parte debitorul, din nomenclatorul “Sectoare instituţionale”, conform SEC 2010.

Rubrica 6 - .Activitate”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul CAEN corespunzător activităţii principale;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN, corespunzător activităţii principale;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.

Rubrica 7 - “Formă de proprietate”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul “Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul “Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.

 Rubrica 8 - “Ţară”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;

- în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica 9 - “Judeţ”

Se completează cu codul numeric al judeţului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la Registrul Comerţului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică.

Rubrica 10 - “Formă juridică de organizare”

Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul din nomenclatorul “Forma juridică de organizare”.

Rubrica 11 - “Grad de îndatorare”

Se completează cu gradul de îndatorare calculat pentru debitor.

Rubrica 12 - “Tip raportare”

Se completează astfel:

- cu litera S - în cazul în care debitorul raportat anterior nu mai îndeplineşte condiţia de raportare;

- cu litera N - în cazul în care debitorul îndeplineşte condiţia de raportare.

Secţiunea 2

Rubrica 0 - “Nr. crt.”

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 - “Sucursală a unei persoane juridice - Cod de identificare”

Se completează astfel:

a) cu codul unic de înregistrare al societăţii-mamă în cazul în care aceasta este o persoană juridică rezidentă;

b) cu codul ţării, precum şi cu codul de înregistrare din ţara de origine a societăţii-mamă în cazul în care aceasta este o persoană juridică nerezidentă.

Rubrica 2 - “Sucursală a unei persoane juridice - Denumire”

Se completează cu denumirea societăţii-mamă a cărei sucursală este persoana juridică raportată la Centrala Riscului de Credit.

Rubrica 3 - “Ţară”

Se completează astfel:

- În cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul României;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării în care este înregistrată persoana juridică.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

 

 

F3 A

 

 

Nr. ............... Data ...............

 

FORMULAR

de raportare a riscurilor individuale

pentru luna...........................anul...............

 

Persoană declarantă............................................................................

Cod................................................................

 

Secţiunea 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Nr. crt.

Cod de identificare debitor

Sume acordate

Valută

Data acordării

Data scadenţei

Credit/ Angajament luat împreună cu alţi debitori

Cod risc

Stare credit

Cod CRC

Sume datorate

Sume restante

Serviciul datoriei

Restructurare

Comportament credit

Credite scoase în afara bilanţului - Principal

Credit extrabilanţier

Tip raportare

Identificator

Garanţii

Tip risc

Termen de acordare

Carduri şi leasing

Tip garanţie

Valoarea garanţiei - Total

utilizate

neutilizate

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISC INDIVIDUAL (11.1+11.2)

TOTAL SUME RESTANTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secţiunea 2

 

Nr. crt.

Clasă rating

Probabilitate de nerambursare

Tip garanţie imobiliară

Valoare

garanţie imobiliara

Expuneri neperformante

Improbabilitate de plată

Stare de nerambursare

Credite depreciate

Suma de plată lunară - Total

Suma de plată lunară - Principal

Suma de plată lunară - Dobândă

Suma restantă Dobânzi

Dobânzi penalizatoare - sume

Rata

anualizată

a dobânzii

aplicată

creditului

Dobânda anuală efectivă (DAE)

LTV - Raportul valoarea creditului pe

garanţii

Credite scoase

în afara bilanţului - Creanţe

ataşate şi sume de amortizat

 

 

 

Credite scoase în afara bilanţului -

Creanţe

ataşate

acumulate

după scoaterea în afara bilanţului

Ajustări

la nivel

individual

pentru

depreciere

Tip

ajustări

pentru

depreciere

Credit nou/ vechi

Tip

operaţiune credit

Valoarea activului ponderat la risc (RWA)

Factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere

Expunerea

la riscul de credit

(0)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persoană acreditată

 

Modul de completare

 

Rubrica “Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic, atribuit formularului completat de persoana declarantă.

Rubrica “Data”

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile “pentru luna” şi “anul”

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite informaţia de risc de credit.

Rubrica “Persoană declarantă”

Se completează cu denumirea persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Rubrica “Cod”

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante care transmite formularul la Centrala Riscului de Credit.

Secţiunea 1

Rubrica 0 - “Nr. crt.”

Se completează cu numărul de ordine al liniei din formular.

Rubrica 1 - “Cod unitate”

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României unităţii teritoriale a persoanei declarante care a acordat creditul sau şi-a asumat angajamentul.

Rubrica 2 - “Cod de identificare debitor”

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica 3 - “Sume acordate”

Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

Rubrica 4 - “Valută”

Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 5 - “Data acordării”

Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă îşi asumă angajamentul.

Rubrica 6 - “Data scadenţei”

Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante.

Rubrica 7 - “Credit/angajament luat împreună cu alţi debitori”

Se completează astfel:

- cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;

- cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alţi debitori.

Rubrica 8 - “Cod risc”

Se completează cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare şi informaţiilor referitoare la carduri şi leasing, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:

- poziţia 1 - garanţii: lit. a: tip garanţie:

A- garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;

B - garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare;

C - garanţii primite de la alte instituţii financiare;

E - gajuri cu deposedare;

F - gajuri fără deposedare;

G - alte garanţii primite de la clientela;

H - fără garanţii;

I - depozite colaterale;

J - garanţii primite de la instituţii nefinanciare;

K - clădiri rezidenţiale;

L - clădiri comerciale;

M - terenuri;

N - alte ipoteci imobiliare.

În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia;

lit. b: valoarea garanţiei - Total:

Se completează cu valoarea totală a garanţiilor aferente creditului acordat şi/sau angajamentului asumat, conform evidenţelor contabile.

- poziţia 2 - tip risc:

A1 - creanţe comerciale;

B1 - credite de trezorerie;

C1 - credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;

D1 - credite pentru finanţarea stocurilor;

D2 - credite pentru echipamente;

E1 - credite ipotecare;

E2 - alte credite pentru investiţii imobiliare;

F1 - alte credite;

G1 - obligaţiuni;

H1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/instituţie financiară din străinătate;

H2 - angajamente asumate faţă de debitor;

II - angajamente asumate în numele debitorului faţa de o altă persoană declarantă care funcţionează pe teritoriul României;

J1 - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate; K1 - credite de consum; K2 - vânzări în rate;

- poziţia 3 - termen de acordare:

A - credite şi angajamente pe termen scurt (până la 12 luni); B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani); C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani);

- poziţia 4 - carduri şi leasing: C - pentru cardurile de credit;

D - pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;

L - pentru leasing;

N - pentru celelalte credite acordate şi angajamente asumate de persoana declarantă.

Rubrica 9 - “Stare credit”

Se completează astfel:

- litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante şi care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat;

- litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu;

- litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate şi care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituţie.

Rubrica 10 -”Cod CRC”

Se completează cu un număr de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit la prima raportare a riscului respectiv, şi se utilizează pentru toate raportările ulterioare ale persoanei declarante,

Rubrica 11 - “Sume datorate”

- poziţia 1 - sume datorate - utilizate Se completează astfel:

- pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;

- pentru tipurile de risc A1-F1 şi J1-K2 cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;

- pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero).

În aceste sume sunt incluse şi sumele restante.

- poziţia 2 - sume datorate - neutilizate Se completează astfel:

- pentru tipurile de risc A1-F1, K1 şi K2 care funcţionează ca o linie de credit cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier;

- pentru tipurile de risc H1, H2 şi 11, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de persoana declarantă;

- pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero);

- pentru depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

Rubrica 12 - “Sume restante”

Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

Rubrica 13 - “Serviciul datoriei”

Se completează astfel:

- cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;

- cu litera B - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 zile inclusiv;

- cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 zile inclusiv;

- cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 zile inclusiv;

- cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 zile inclusiv;

- cu litera F - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 şi 1 an inclusiv;

- cu litera G - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 1 an.

Rubrica 14 - “Restructurare” Se completează astfel:

- cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera E - refinanţare, în cazul debitorilor fără dificultăţi financiare;

- cu litera N - credite fără restructurări/refinanţări.

Rubrica 15 - “Comportament credit”

Se completează astfel:

- cu litera C - credit (toate facilităţile care nu sunt linie de credit);

- cu litera L - linie de credit.

Rubrica 16 - “Credite scoase în afara bilanţului - Principal”*

Rubrica 17 - “Credit extrabilanţier”*

 Rubrica 18 - “Tip raportare” Se completează astfel:

- cu litera N - pentru creditele şi/sau angajamentele care nu se şterg şi pentru creditele care au fost suplimentate şi care se raportează ca fiind credite noi;

- cu litera R - pentru creditele refinanţate şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi suma refinanţată;

- cu litera E - pentru creditele externalizate şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi suma externalizată;

- cu litera P - pentru creditele la care se înregistrează pierdere şi care se consideră riscuri ce se şterg; pentru aceste credite se transmite şi valoarea pierderii;

- cu litera S - pentru creditele şi/sau angajamentele care se şterg; pentru acestea se completează valoarea 0.

Rubrica 19 - “Identificator”

Se completează cu un cod atribuit de persoana declarantă.

Secţiunea 2

Rubrica 20 - “Clasă rating”

Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, cu un cod format din maximum 5 caractere alfa­numerice care reprezintă clasa de rating în care a fost încadrat creditul, dacă persoana declarantă deţine informaţia.

Rubrica 21 - “Probabilitate de nerambursare” Se completează conform Regulamentului (UE) nr. 575/2013, cu o valoare între 0 şi 100, cu două zecimale, care reprezintă probabilitatea de nerambursare a creditului, determinată de persoana declarantă, dacă persoana declarantă deţine informaţia.

Rubrica 22 - “Tip garanţie imobiliară”*

Rubrica 23 - “Valoare garanţie imobiliară”*

Rubrica 24 - “Expuneri neperformante”*

Rubrica 25 - “Improbabilitate de plată”*

Rubrica 26 - “Stare de nerambursare”*

Rubrica 27 - “Credite depreciate”*

Rubrica 28 - “Suma de plată lunară - Total”*

Rubrica 29 - “Suma de plată lunară - Principal”*

Rubrica 30 - “Suma de plată lunară - Dobândă”*

Rubrica 31 - “Suma restantă - Dobânzi”*

Rubrica 32 - “Dobânzi penalizatoare - sume”*

Rubrica 33 - “Rata anualizată a dobânzii aplicată creditului”*

Rubrica 34 - “Dobânda anuală efectivă (DAE)”*

Rubrica 35 - “LTV - Raportul valoarea creditului pe garanţii”*

Rubrica 36 - “Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate şi sume de amortizat”*

Rubrica 37 - “Credite scoase în afara bilanţului - Creanţe ataşate acumulate după scoaterea în afara bilanţului”*

Rubrica 38 - “Ajustări la nivel individual pentru depreciere”*

Rubrica 39 - “Tip ajustări pentru depreciere”*

Rubrica 40 - “Credit nou/vechi”*

Rubrica 41 - “Tip operaţiune credit”*

Rubrica 42 - “Valoarea activului ponderat la risc (RWA)”*

Acest indicator se raportează trimestrial.

Rubrica 43 - “Factorul de conversie asociat părţii extrabilanţiere”*

Acest indicator se raportează trimestrial.

Rubrica 44 - “Expunerea la riscul de credit”*

Acest indicator se raportează trimestrial.

Rubrica “RISC INDIVIDUAL” se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 11.1 şi 11.2.

Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 11.

Rubrica “TOTAL SUME RESTANTE”

Se completează, pentru fiecare debitor, cu totalul sumelor din coloana 12.

În cazul creditelor acordate şi angajamentelor asumate în valută, se raportează echivalentul în lei al acestora, la cursurile pieţei valutare comunicate de Banca Naţională a României, utilizate pentru închiderea situaţiilor financiare ale lunii pentru care se face raportarea.

În cazul creditelor şi angajamentelor unui debitor raportat pentru prima dată la Centrala Riscului de Credit şi în cazul creditelor şi angajamentelor acordate unei persoane recenzate în luna pentru care se face raportarea trebuie completate toate rubricile formularului, mai puţin

Rubrica 10, “Cod CRC”, care se completează de Centrala Riscului de Credit şi care se retransmite, prin intermediul formularului F3 A, persoanelor declarante care le-au raportat.

În cazul creditelor şi angajamentelor care au fost raportate anterior şi care nu au făcut obiectul unei proceduri de ştergere, se completează rubricile 11-44.


* Se completează cu informaţia aferentă, după caz. Precizări se regăsesc în documentaţia aplicaţiei informatice a Centralei Riscului de Credit.

 

ANEXA Nr. 4

 

 

 

F4 A

 

 

 

Siglă BNR

Nr. ............... Data ...............

SITUAŢIA

riscului global privind persoanele recenzate

pentru luna...........................anul...............

 

Către

Persoana declarantă .........................................................................

Cod ................................................................

Referinţă ..................................................

 

Nume/Denumire persoană recenzată .......................................................

Cod de identificare ..............................................

Grup ..................

Ţară ...............................Judeţ .......................................

Sucursală a unei persoane juridice ..........................

Activitate ........................

Sector instituţional .....................

Formă de proprietate ...............................

Formă juridică de organizare ...............................

Situaţie specială ............................

Încadrare debitor - total sistem ............................

Risc global .......................

Informaţii referitoare la fraudele cu carduri ..............................

Informaţii referitoare la incidentele de plăţi .................................

 

            Secţiunea 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Acro

 

 

 

Cod CRC

 

 

 

Identificator

 

 

 

Stare credit

 

 

 

Credit/ angajament

luat împreuna cu alţi debitori

 

 

 

Cod risc

Comportament credit

 

 

 

Serviciul datoriei

 

 

 

Valută

 

 

 

Restructurare

 

 

 

Sume acordate

 

 

 

Sume datorate

Sume restante

 

 

 

Credite scoase în afara bilanţului - Principal

 

 

 

Angajamente

faţă de alte persoane

declarante

 

 

 

Data acordării

 

 

 

Data scadenţei

 

 

 

Garanţii

Tip

risc

 

 

Termen

de acordare

 

 

Carduri

şi leasing

 

 

utilizate

 

 

neutilizate

 

 

Tip garanţie

Valoarea

garanţiei -

Total

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISC GLOBAL

(12.1 + 12.2)

TOTAL

SUME

RESTANTE

 

TOTAL

ANGAJAMENTE

FATĂ DE ALTE

PERSOANE

DECLARANTE

 

 

 

            Secţiunea 2

 

Cod de identificare

debitor

Cod ţara schimb transfrontalier

Sumă credite luate în nume propriu

Sumă credite luate În comun

Sumă angajamente luate în nume propriu

Sumă angajamente luate în comun

Expunere totala

 

 

mii auro

mii lei

mii auro

mii lei

mii euro

mi lei

mii euro

mii lei

mii euro

mii lei

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul de completare

 

Rubrica “Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularul ni completat de către Centrala Riscului de Credit.

Rubrica “Data”

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubricile “pentru luna” şi “anul”

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia.

Rubrica “Persoana declarantă”

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica “Cod”

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica “Referinţă”

Se completează în cazul în care formularul este emis ca urmare a solicitării persoanei recenzate, cu numărul şi data cererii de consultare a bazei de date a Centralei Riscului de Credit.

Rubrica “Nume/Denumire persoană recenzată”

Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.

Rubrica “Cod de identificare”

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica “Grup” Se completează astfel:

- cu litera G - în cazul în care debitorul face parte dintr-un grup;

- cu litera I - în cazul în care debitorul nu face parte dintr-un grup.

Rubrica “Ţară”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente şi al persoanelor fizice române, cu codul României;

- în cazul persoanelor fizice străine şi al persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării care a emis paşaportul, respectiv al ţării în care este înregistrată persoana juridică.

Rubrica “Judeţ”

Se completează cu codul numeric al judeţului în care debitorul - persoană juridică rezidentă este înregistrat la registrul comerţului sau în care domiciliază debitorul - persoană fizică.

Rubrica “Sucursală a unei persoane juridice”

Se completează astfel:

- cu litera D - în cazul în care debitorul este sucursală a unei persoane juridice;

- cu litera N - în cazul în care debitorul nu este sucursală a unei persoane juridice.

Rubrica “Activitate” Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente cu codul CAEN corespunzător activităţii principale;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod CAEN, corespunzător activităţii principale;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 0000.

 Rubrica “Sector instituţional”

Se completează cu codul sectorului instituţional din care face parte debitorul, din Nomenclatorul SECTOARE INSTITUŢIONALE, conform SEC 2010.

Rubrica “Formă de proprietate”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul corespunzător din nomenclatorul “Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente se asimilează un cod corespunzător din nomenclatorul “Forme de proprietate” elaborat de Ministerul Finanţelor Publice;

- în cazul persoanelor fizice, cu codul 01.

Rubrica “Formă juridică de organizare”

Se completează cu codul formei juridice de organizare din care face parte debitorul, din Nomenclatorul FORMA JURIDICA DE ORGANIZARE.

Rubrica “Situaţie specială”

Se completează astfel:

- cu litera R - în cazul în care debitorul se află în situaţia de reorganizare;

- cu litera I - În cazul în care debitorul se află în situaţia de insolvenţă;

- cu litera F - în cazul în care debitorul se află în situaţia de faliment.

În cazul în care debitorul nu se află în nici una dintre situaţiile de mai sus, se va completa cu litera N.

Rubrica “Încadrare debitor - total sistem”

Se completează cea mai slabă încadrare raportată pentru acest debitor, potrivit categoriei de clasificare a creditelor, astfel:

- cu litera S pentru credite clasificate în categoria standard;

- cu litera O pentru credite clasificate în categoria în observaţie;

- cu litera B pentru credite clasificate în categoria substandard;

- cu litera I pentru credite clasificate în categoria îndoielnic;

- cu litera P pentru credite clasificate în categoria pierdere.

Rubrica “Risc global”

Se completează cu totalul sumelor din coloana 12.

Rubrica “Informaţii referitoare la fraudele cu carduri”

Se completează cu informaţiile referitoare fa fraudele cu

carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de

Credit, astfel:

- număr fraude cu carduri;

- total sumă fraudată.

Rubrica “Informaţii referitoare la incidentele de plăţi”

Se completează cu informaţiile referitoare la incidentele de plăţi înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, astfel:

- numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;

- perioade de interdicţie bancară.

Informaţiile referitoare la incidentele de plăţi sunt aferente zilei anterioare prelucrării datelor de către Centrala Riscului de Credit.

Secţiunea 1

Rubrica 1 - “Acro”

Se completează cu acronimul persoanei declarante, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă.

Rubrica 2 - “Cod CRC”

Se completează cu numărul de identificare unic, atribuit de Centrala Riscului de Credit riscului respectiv.

Rubrica 3 - “Identificator”

Se completează cu codul atribuit de persoana declarantă, dacă riscul a fost raportat la Centrala Riscului de Credit de aceasta, sau cu * dacă a fost raportat de altă persoană declarantă.

Rubrica 4 - “Stare cred ir Se completează astfel:

- litera E - credit/angajament existent în portofoliul persoanei declarante şi care nu a fost vândut, răscumpărat, cumpărat sau intermediat;

- litera R - credit răscumpărat de persoana declarantă după ce anterior a fost vândut din portofoliu;

- litera C - credit cumpărat de persoana declarantă de la o altă entitate şi care nu a fost anterior în portofoliul propriu, respectiv nu a fost vândut de această instituţie.

Rubrica 5 - “Credit/angajament luat împreună cu alţi debitori”

Se completează astfel:

- cu litera P - credit/angajament luat în nume propriu;

- cu litera C - credit/angajament luat împreună cu alţi debitori.

Rubrica 6 - “Cod risc”

Se completează cu un cod format din 4 poziţii, care corespund garanţiilor (tip/valoare), tipului riscului, termenului de acordare şi comportamentului creditului, aferente creditelor acordate şi/sau angajamentelor asumate, astfel:

- poziţia 1 - garanţii: lit. a: tip garanţii:

A - garanţii primite de la instituţiile administraţiei publice şi asimilate;

B - garanţii primite de la societăţi de asigurare şi reasigurare;

C - garanţii primite de la alte instituţii financiare;

E - gajuri cu deposedare;

F - gajuri fără deposedare;

G - alte garanţii primite de la clientelă;

H - fără garanţii;

I - depozite colaterale;

J - garanţii primite de la instituţii nefinanciare;

K - clădiri rezidenţiale;

L - clădiri comerciale;

M - terenuri;

N - alte ipoteci imobiliare.

În cazul în care pentru un credit s-au constituit mai multe tipuri de garanţii, se vor completa toate codurile acestora în ordinea descrescătoare a ponderii fiecăreia.

lit. b: valoarea garanţiei:

Se completează cu valoarea totală a garanţiilor aferente creditului acordat şi/sau angajamentului asumat, conform evidenţelor contabile.

- poziţia 2 - tip risc:

A1 - creanţe comerciale;

B1 - credite de trezorerie;

C1 - credite pentru finanţarea operaţiunilor de comerţ exterior;

D1 - credite pentru finanţarea stocurilor;

D2 - credite pentru echipamente;

E 1 - credite ipotecare;

E 2 - alte credite pentru investiţii imobiliare;

F1 - alte credite;

G1 - obligaţiuni;

H1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o persoană fizică sau persoană juridică, alta decât persoanele declarante, sau faţă de o instituţie de credit/instituţie financiară din străinătate;

H2 - angajamente asumate faţă de debitor;

I1 - angajamente asumate în numele debitorului faţă de o altă persoană declarantă care funcţionează pe teritoriul României;

J1 - depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate;

K1 - credite de consum;

K2 - vânzări în rate;

- poziţia 3 - termen de acordare:

A-credite şi angajamente pe termen scurt (până la 12 luni); B - credite şi angajamente pe termen mediu (1-5 ani); C - credite şi angajamente pe termen lung (peste 5 ani);

- poziţia 4 - carduri şi leasing: C - pentru cardurile de credit;

D-pentru cardurile de debit cu facilitate de descoperit de cont;

L- pentru leasing;

N - pentru celelalte credite acordate şi angajamente asumate de persoana declarantă.

Rubrica 7 - “Comportament credit” Se completează astfel:

- cu litera C - credit (toate facilităţile care nu sunt linie de credit);

- cu litera L - linie de credit.

 Rubrica 8 - “Serviciul datoriei” Se completează astfel:

- cu litera A - în situaţia în care ratele sunt plătite la scadenţă sau cu o întârziere de maximum 15 zile inclusiv;

- cu litera B - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 16-30 de zile inclusiv;

- cu litera C - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 31-60 de zile inclusiv;

- cu litera D - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 61-90 de zile inclusiv;

- cu litera E - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 91-180 de zile inclusiv;

- cu litera F - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere între 181 şi 1 an inclusiv;

- cu litera G - în situaţia în care ratele sunt plătite cu o întârziere de peste 1 an.

Rubrica 9 - “Valut㔠Se completează cu codul valutei în care a fost acordat creditul.

Rubrica 10 -”Restructurare” Se completează astfel:

- cu litera A - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera B - expunere performantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera C - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în modificări ale termenilor şi condiţiilor, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera D - expunere neperformantă cu măsuri de restructurare constând în refinanţare, în cazul unui debitor care se confruntă sau este pe punctul de a se confrunta cu dificultăţi în îndeplinirea angajamentelor financiare (dificultăţi financiare);

- cu litera E - refinanţare, în cazul debitorilor fără dificultăţi financiare;

- cu litera N - credite fără restructurări/refinanţări.

Rubrica 11 - “Sume acordate”

Se completează cu suma reprezentând creditul acordat sau angajamentul asumat conform contractului.

 Rubrica 12 - “Sume datorate”

- poziţia 1 - sume datorate - utilizate Se completează astfel:

- pentru obligaţiuni, cu valoarea de achiziţie;

- pentru tipurile de risc A1 - F1 şi J1 - K2, cu sumele înscrise în conturile de bilanţ aferente ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea;

- pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă, cu cifra 0 (zero).

În aceste sume sunt incluse şi sumele restante.

- poziţia 2 - sume datorate - neutilizate Se completează astfel:

- pentru tipurile de risc A1 - F1, K1 şi K2 care funcţionează ca o linie de credit, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca plafon neutilizat sau cu tranşele creditelor evidenţiate extrabilanţier;

- pentru tipurile de risc H1, H2 şi 11, cu sumele evidenţiate în afara bilanţului ca angajamente asumate de persoana declarantă;

- pentru obligaţiuni, cu cifra 0 (zero);

- pentru depozite de garanţii vărsate pentru operaţiuni cu instrumente financiare derivate, cu cifra 0 (zero).

Rubrica 13 - “Sume restante”

Se completează cu sumele scadente nerambursate aferente creditului respectiv înscrise în evidenţele contabile în ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.

Pentru angajamentele asumate de către persoana declarantă această rubrică se completează cu cifra 0 (zero).

Rubrica 14 - “Credite scoase în afara bilanţului - Principal”*

Rubrica 15 - “Angajamente faţă de alte persoane declarante”

Se completează cu suma corespunzătoare angajamentelor asumate de către persoana declarantă în numele debitorului faţă de alte persoane declarante (litera 11 pe poziţia 2 în

Rubrica 6 - “Codul riscului*).

Rubrica 16 - “Data acordării”

Se completează cu data la care începe derularea contractului de credit sau cu data la care persoana declarantă îşi asumă angajamentul.

Rubrica 17 - “Data scadenţei”

Se completează cu data până la care creditul trebuie rambursat integral sau cu data încetării angajamentului persoanei declarante.

Rubrica “RISC GLOBAL” se obţine prin însumarea totalurilor rubricilor 12.1 şi 12.2.

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 12.

Rubrica “TOTAL SUME RESTANTE”

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 13.

Rubrica “TOTAL ANGAJAMENTE FAŢĂ DE ALTE PERSOANE DECLARANTE”

Se completează, pentru fiecare persoană recenzată, cu totalul sumelor din coloana 15.

Secţiunea 2**

Rubrica 1 - “Cod de identificare debitor”

Se completează astfel:

- în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

- în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica 2 “Cod ţară schimb transfrontalier” Se completează astfel:

- În cazul registrelor centrale de credit din ţările participante la schimbul transfrontalier, cu codul ţărilor respective;

- în cazul Centralei Riscului de Credit, cu codul României.

Rubrica 3 “Sumă credite luate în nume propriu”

- poziţia 1 - mii euro:

Se completează cu expunerea, exprimată în mii euro, provenită din creditele luate de debitor în nume propriu, transmisă de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informaţii pentru debitorul respectiv;

- poziţia 2 - mii lei:

Se completează cu expunerea, exprimată în mii lei, provenită din creditele luate de debitor în nume propriu, transmisă de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informaţii pentru debitorul respectiv.

Rubrica 4 “Sumă credite luate în comun”

- poziţia 1 - mii euro:

Se completează cu expunerea, exprimată în mii euro, provenită din creditele luate de debitor împreună cu alţi debitori, transmisă de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informaţii pentru debitorul respectiv;

- poziţia 2 - mii lei:

Se completează cu expunerea, exprimată în mii lei, provenită din creditele luate de debitor împreună cu alţi debitori, transmisă de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informaţii pentru debitorul respectiv.

Rubrica 5 “Sumă angajamente luate în nume propriu”

- poziţia 1 - mii euro:

Se completează cu expunerea, exprimată în mii euro, provenită din angajamentele luate de debitor în nume propriu, transmisă de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informaţii pentru debitorul respectiv;

- poziţia 2 - mii lei:

Se completează cu expunerea, exprimată în mii lei, provenită din angajamentele luate de debitor în nume propriu, transmisă de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informaţii pentru debitorul respectiv.

Rubrica 6 “Sumă angajamente luate în comun”

- poziţia 1 - mii euro:

Se completează cu expunerea, exprimată în mii euro, provenită din angajamentele luate de debitor împreună cu alţi debitori, transmisă de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informaţii pentru debitorul respectiv;

- poziţia 2 - mii lei:

Se completează cu expunerea, exprimată în mii lei, provenită din angajamentele luate de debitor împreună cu alţi debitori, transmisă de un registru central de credit participant la schimbul transfrontalier de informaţii pentru debitorul respectiv.

Rubrica 7 “Expunere totală”

- poziţia 1 - mii euro:

Se completează prin însumarea expunerilor din coloanele 3.1,4.1,5.1, 6.1;

- poziţia 2 - mii lei:

Se completează prin însumarea expunerilor din coloanele 3.2, 4.2. 5.2, 6.2.


* Se completează cu informaţia aferentă, după caz.

** Conţine informaţiile obţinute din schimbul transfrontalier, în conformitate cu prevederile .Memorandumului de înţelegere privind schimbul de informaţii între registrele de credit naţionale, în vederea transmiterii acestora către persoanele declarante”, pentru debitorii activi la luna pentru care se procesează riscul global.

 

ANEXA Nr. 5

 

 

 

F4 B

 

 

 

Siglă BNR

Nr. ............... Data ...............

SITUAŢIA CREDITELOR RESTANTE

 

Către

Persoana declarantă............................................................................

Cod................................................................

 

Nume/Denumire persoană recenzată.......................................................

Cod de identificare..............................................

Informaţii referitoare la fraudele cu carduri..............................

Informaţii referitoare la incidentele de plăţi.................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lei -

Luna/Anul

Risc global

Sume restante - Serviciul datoriei

Total sume restante

Credite scoase în afara bilanţului - Principal

Sume refinanţate

Sume raportate ca pierderi

Sume externalizate

A

B

C

D

E

F

G

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modul de completare

 

Rubrica “Nr.”

Se completează prin înscrierea unui număr unic atribuit formularului completat de către Centrala Riscului de Credit.

Rubrica “Data”

Se completează cu data la care se completează formularul.

Rubrica “Persoana declarantă”

Se completează cu denumirea persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica “Cod”

Se completează cu codul informatic atribuit de Banca Naţională a României persoanei declarante căreia i se transmite situaţia.

Rubrica “Nume/Denumire persoană recenzată”

Se completează cu numele sau denumirea completă a persoanei recenzate.

Rubrica “Cod de identificare”

Se completează astfel:

a) în cazul persoanelor juridice rezidente, cu codul unic de înregistrare;

b) în cazul persoanelor fizice române, cu codul numeric personal;

c) în cazul persoanelor fizice străine, cu codul ţării care a emis paşaportul, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent;

d) în cazul persoanelor juridice nerezidente, cu codul ţării, urmat de informaţia solicitată de persoana declarantă la deschiderea contului curent.

Rubrica “Informaţii referitoare la fraudele cu carduri”

Se completează cu informaţiile referitoare la fraudele cu carduri înregistrate în baza de date a Centralei Riscului de Credit, astfel:

- număr fraude cu carduri;

- total sumă fraudată.

Rubrica “Informaţii referitoare la incidentele de plăţi”

Se completează cu informaţiile referitoare la incidentele de plăţi înregistrate în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, astfel:

- numărul total de incidente pe fiecare instrument, din care numărul incidentelor majore;

- perioade de interdicţie bancară.

Informaţiile referitoare la incidentele de plăţi sunt aferente zilei anterioare efectuării consultării Centralei Riscului de Credit.

Rubrica 1 -”Luna/Anul”

Se completează cu luna şi anul pentru care se transmite situaţia creditelor restante.

Rubrica 2 - “Risc global”

Se completează cu riscul global al debitorului.

Rubrica 3 - “Sume restante - Serviciul datoriei - A”

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei A.

Rubrica 4 - “Sume restante - Serviciul datoriei - B”

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei B.

Rubrica 5 - “Sume restante - Serviciul datoriei - C” Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei C.

Rubrica 6 - “Sume restante - Serviciul datoriei - D” Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei D.

Rubrica 7 - “Sume restante - Serviciul datoriei - E” Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei E.

Rubrica 8 - “Sume restante - Serviciul datoriei - F” Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei F.

Rubrica 9 - “Sume restante - Serviciul datoriei - G”

Se completează cu totalul sumelor restante aferente creditelor care au serviciul datoriei G.

Rubrica 10 - “Total sume restante”

Se completează cu totalul sumelor restante.

Rubrica 11 - “Credite scoase în afara bilanţului - Principal”*

Rubrica 12 - “Sume refinanţate”

Se completează cu sumele creditelor refinanţate la alte instituţii şi care se consideră riscuri ce se şterg.

Rubrica 13 - “Sume raportate ca pierderi”

Se completează cu sumele nerecuperate trecute pe pierderi.

Rubrica 14 - “Sume externalizate”

Se completează cu sumele externalizate.


* Se completează cu informaţia aferentă, după caz.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.