MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 255/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 255         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 16 aprilie 2015

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 112 din 10 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968

 

Decizia nr. 116 din 10 martie 2015 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

3.417. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician dietetician” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul “Brad Segal” din municipiul Tulcea

 

3.420. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” din municipiul Râmnicu Vâlcea

 

3.427. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Florentina Mosora” din municipiul Buzău

 

3.428. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Hipocrates” din municipiul Sighetu Marmaţiei

 

3.516. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Bistriţa

 

3.519. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electronică automatizări”, calificarea profesională “tehnician electronist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Câmpulung

 

3.520. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “tehnician în gastronomie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” din municipiul Slobozia

 

3.521. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician exploatări forestiere” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul “Simion Mehedinţi” din comuna Vidra

 

3.522. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “tehnician în gastronomie”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii”, domeniul “industria textilă şi pielărie”, calificarea profesională “tehnician în industria textilă” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Târgu Ocna

 

3.535. - Ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 noiembrie-19 decembrie 2014, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 112

din 10 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Oana Cristina Puică - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Marinela Mincă.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de Societatea “Oildan” - S.R.L. din Raciu, judeţul Dâmboviţa, în Dosarul nr. 3.908/232/2013 al Judecătoriei Găeşti şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 615D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens arată că, prin Decizia nr. 44/2008, pronunţată în recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că, în cazul plângerii formulate în baza art. 2781 din Codul de procedură penală de persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată şi care solicită schimbarea temeiului de drept al soluţiei dispuse prin rezoluţie sau ordonanţă ori prin dispoziţia cuprinsă în rechizitoriu, în ipoteza unei instrumentări complete, instanţa poate dispune schimbarea acestuia, în condiţiile art. 2781 alin. 8 lit. b) din Codul de procedură penală.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

4. Prin încheierea din 21 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 3.908/232/2013, Judecătoria Găeşti a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968. Excepţia a fost ridicată de Societatea “Oildan” - S.R.L. din Raciu, judeţul Dâmboviţa, cu ocazia soluţionării plângerii împotriva unui act al procurorului de netrimitere în judecată.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968, care reglementează soluţiile pe care le poate pronunţa judecătorul în procedura plângerii împotriva rezoluţiilor sau ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, încalcă accesul liber la justiţie, întrucât, în cazul În care plângerea este formulată de persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată, judecătorul nu poate da o soluţie în favoarea acesteia, chiar dacă probele arată că este nevinovată, iar organele de urmărire penală au săvârşit un abuz. Consideră că textul de lege criticat trebuie completat în sensul ca persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată să aibă dreptul la soluţionarea cauzei de către instanţa de judecată.

6. Judecătoria Găeşti apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.

7. Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

9. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

10. Potrivit încheierii de sesizare, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968. Din notele scrise ale autorului excepţiei, depuse în motivarea criticii, reiese, însă, că acesta critică doar dispoziţiile art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968, cod care a fost abrogat la 1 februarie 2014 prin Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 august 2013. Având în vedere că, prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011, Curtea a statuat că sintagma “în vigoare” din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare, dispoziţiile de lege criticate, deşi abrogate la momentul pronunţării Curţii, sunt supuse controlului de constituţionalitate, întrucât produc efecte juridice în cauză. Prin urmare, Curtea se va pronunţa asupra dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968, modificate prin Legea nr. 356/2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 7 august 2006, având următorul cuprins: “Judecătorul pronunţă una dintre următoarele soluţii:

a) respinge plângerea, prin sentinţă, ca tardivă sau inadmisibilă ori, după caz, ca nefondată, menţinând rezoluţia sau ordonanţa atacată;

b) admite plângerea, prin sentinţă, desfiinţează rezoluţia sau ordonanţa atacată şi trimite cauza procurorului, în vederea începerii sau redeschiderii urmăririi penale, după caz. Judecătorul este obligat să arate motivele pentru care a trimis cauza procurorului, indicând totodată faptele şi împrejurările ce urmează a fi constatate şi prin care anume mijloace de probă;

c) admite plângerea, prin încheiere, desfiinţează rezoluţia sau ordonanţa atacată şi, când probele existente la dosar sunt suficiente, reţine cauza spre judecare, în complet legal constituit, dispoziţiile privind judecata în primă instanţă şi căile de atac aplicându-se în mod corespunzător.”

11. În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii de lege, autorul excepţiei invocă încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 21 privind accesul liber la justiţie.

12. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei solicită, în realitate, completarea dispoziţiilor de lege criticate, în sensul de a prevedea că, în cazul în care plângerea reglementată de art. 2781 din Codul de procedură penală din 1968 este formulată de persoana faţă de care s-a dispus netrimiterea în judecată, judecătorul poate modifica temeiul de drept al soluţiei de netrimitere în judecată date de procuror. Or, o asemenea solicitare nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. Prin urmare, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968 este inadmisibilă.

13. Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2781 alin. 8 din Codul de procedură penală din 1968, excepţie ridicată de Societatea “Oildan” - SRL. din Raciu, judeţul Dâmboviţa, în Dosarul nr. 3.908/232/2013 al Judecătoriei Găeşti.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Găeşti şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 10 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Oana Cristina Puică

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 116

din 10 martie 2015

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Simona-Maya Teodoroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Claudiu Ardelean în Dosarul nr. 13.577/55/2013 al Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 647D/2014 al Curţii Constituţionale.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor. Procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca neîntemeiată, a excepţiei de neconstituţionalitate, precizând că, în virtutea prevederilor art. 120 şi art. 121 din Legea fundamentală, autorităţile administraţiei publice locale pot adopta acte administrative cu caracter normativ în diferite domenii, dispunând de o anumită marjă de apreciere cu privire la oportunitatea adoptării acestora.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin Decizia civilă nr. 594Adin 10 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 13.577/55/2013, Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, excepţie ridicată de Claudiu Ardelean într-o cauză având ca obiect soluţionarea unei plângeri formulate împotriva unui proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei stabilite printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad, constând în neîndeplinirea obligaţiei de a deţine la bordul autovehiculului cu care se desfăşoară activitatea de taximetrie a cazierului de conduită profesională eliberat de primarul municipiului Arad.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul de lege criticat contravine prevederilor constituţionale care consacră caracterul unitar al statului român, de vreme ce orice autoritate administrativă locală din România poate dispune în mod arbitrar sancţiuni care pot diferi de la o unitate administrativ-teritorială la alta, ceea ce înseamnă o legislaţie neunitară în privinţa sancţiunilor contravenţionale. Susţine că se încalcă şi caracterul de stat de drept şi democratic, bazat pe domnia legii, întrucât se conferă “drepturi abuzive administraţiei publice locale de a emite acte normative, de completare sau chiar de abrogare a legilor edictate de Parlament ca unică putere legiuitoare”. Se nesocoteşte şi principiul separaţiei puterilor în stat, întrucât Guvernul a acordat prerogative administraţiei publice locale de a legifera şi de a completa legile adoptate de Parlament, fiind astfel uzurpată puterea legiuitorului. Autorul excepţiei arată că se încalcă şi art. 1 alin. (5) din Constituţie, întrucât nu sunt respectate anumite prevederi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, şi anume art. 4 - “Ierarhia actelor normative”, art. 58 - “Evenimentele legislative” şi art. 60 - “Completarea”, întrucât hotărârea consiliului local în baza căruia a fost sancţionat este un act normativ inferior Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, astfel că aceasta nu putea completa sau abroga dispoziţiile unui act normativ superior ierarhic. Precizează că respectiva hotărâre este o “quasi-abrogare tacită” a art. 26 din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, care instituie Obligaţia şoferilor profesionişti de a deţine certificatul profesional eliberat de Ministerul Transportului, înlocuind-o cu o “pseudo-obligaţie lipsită de temei legal, respectiv un aşa-zis cazier de conduită profesională eliberat de Primăria Arad”.

6. Tribunalul Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. Precizează că legiuitorul nu stabileşte întotdeauna direct prin lege contravenţii şi sancţiuni, ci această competenţă poate reveni şi autorităţilor publice însărcinate cu organizarea executării legii. Menţionează, totodată, că, în conformitate cu dispoziţiile constituţionale ale art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) şi (2) şi art. 122 alin. (1), actele autorităţilor administraţiei publice locale se adoptă ori se emit pentru reglementarea unor activităţi de nivel local, iar autonomia locală conferă autorităţilor administraţiei publice locale dreptul de a avea iniţiative în toate domeniile, cu excepţia celor care sunt date în mod expres în competenţa altor autorităţi publice, iar acest drept se răsfrânge şi în domeniile de activitate reglementate de lege în care autoritatea administrativă este abilitată să emită reglementări specifice.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat reprezintă o valorificare a prevederilor art. 61 alin. (1) din Constituţie, iar reglementarea unor contravenţii în diverse domenii de activitate este posibilă şi prin acte normative subordonate legii, în condiţiile în care domeniile respective sunt prevăzute în competenţa dată prin lege autorităţilor publice stabilite la art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001. Textul menţionat nu constituie o reglementare primară, ci este o reglementare secundară în raport cu legea care stabileşte competenţa în materie a autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene într-un domeniu sau altul. Precizează că, în conformitate cu dispoziţiile art. 108 alin. (2) din Constituţie, această competenţă revine autorităţii publice însărcinate cu organizarea executării legii, acest fapt fiind valabil nu numai în ce priveşte Guvernul, ci şi, mutatis mutandis, în cazul autorităţilor administraţiei publice locale în ce priveşte domeniile respective.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, care au următoare redactare: “Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului”.

12. În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine următoarelor prevederi din Constituţie: art. 1 alin. (1) potrivit căruia România este stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, art. 1 alin. (3) referitor la caracterul de stat de drept şi democratic al statului român, art. 1 alin. (4) care consacră principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, art. 1 alin. (5) privitor la obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor, art. 61 conform căruia Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării şi art. 124 alin. (1) şi (2) care prevede că justiţia se înfăptuieşte în numele legii, fiind unică, imparţială şi egală pentru toţi.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul acesteia susţine că ar fi încălcate prevederile constituţionale care consacră caracterul unitar al statului român întrucât autorităţile administraţiei publice locale sau judeţene ar avea dreptul de a stabili în mod arbitrar sancţiuni care pot diferi de la o unitate administrativ-teritorială la alta, ceea ce ar implica existenţa unei legislaţii neunitare în privinţa sancţiunilor contravenţionale. Sub acest aspect, Curtea reţine că, în jurisprudenţa sa, a subliniat că existenţa unor acte normative diferite pentru anumite zone ale ţării nu este de natură să afecteze caracterul unitar al statului, ci, într-o asemenea situaţie, s-ar putea pune, eventual, doar problema aplicării în spaţiu a respectivelor acte (a se vedea Decizia nr. 176 din 16 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 din 14 februarie 2000, referitoare la unele prevederi din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996). Mutatis mutandis, cele anterior statuate se aplică şi în cauza de faţă, având în vedere că prezenta critică este formulată, de fapt, prin prisma posibilităţii autorităţilor publice locale de a emite acte administrative cu caracter normativ prin care să reglementeze la nivel local stabilirea şi sancţionarea unor contravenţii, în condiţiile în care textul de lege criticat se circumscrie prevederilor art. 120 alin. (1) din Legea fundamentală potrivit cărora administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice, precum şi celor ale art. 121 alin. (1) şi (2) în conformitate cu care autorităţile administraţiei publice prin care se realizează autonomia locală în comune şi în oraşe sunt consiliile locale alese şi primarii, care funcţionează ca autorităţi administrative autonome şi rezolvă treburile publice din comune şi din oraşe.

14. Curtea remarcă, totodată, că textul de lege criticat permite autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene să stabilească şi să sancţioneze contravenţii numai în ipoteza în care este vorba despre domenii de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege şi doar în măsura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin acte normative cu forţă juridică superioară, emanând de la autorităţile legislative centrale ale statului, respectiv legi adoptate de Parlament şi ordonanţe sau hotărâri ale Guvernului.

15. De altfel, Curtea a reţinut, în Jurisprudenţa sa, că legiuitorul nu stabileşte întotdeauna direct, prin lege, contravenţii şi sancţiuni, ci, chiar în sensul textului constituţional invocat [art. 108], această competenţă revine autorităţii publice însărcinate cu organizarea executării legii (a se vedea Decizia nr. 51 din 12 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 3 martie 2004). Totodată, în considerentele Deciziei nr. 535 din 7 decembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, Curtea a statuat că această argumentare este valabilă nu numai în ceea ce priveşte Guvernul, ci, mutatis mutandis, şi în cazul autorităţilor administraţiei publice locale prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, în ceea ce priveşte domeniile specificate în textele respective.

16. Din această perspectivă, Curtea observă că nu se pune nici problema încălcării principiului separaţiei puterilor în stat, nefiind vorba despre acte de reglementare primară, care pot fi adoptate doar de Parlament, ca unică autoritate legislativă a statului, sau de Guvern, ca legislator delegat. Actele administrative cu caracter normativ emise de autorităţile administraţiei publice locale sunt acte secundare, în raport cu legea care stabileşte competenţa acestora într-un domeniu sau altul de activitate sau care, eventual, reglementează domeniul de activitate respectiv. În aceeaşi ordine de idei nu poate fi reţinută nici susţinerea în sensul că s-ar încălca şi caracterul statului român de stat de drept şi democratic, bazat pe domnia legii, statuat în art. 1 alin. (3) din Constituţie, întrucât s-ar conferi “drepturi abuzive administraţiei publice locale de a emite acte normative, de completare sau chiar de abrogare a legilor edictate de Parlament ca unică putere legiuitoare”.

17. Curtea constată că nu poate fi reţinută nici susţinerea autorului excepţiei în sensul că s-ar încălca şi art. 1 alin. (5) din Constituţie ca urmare a faptului că nu ar fi respectate anumite prevederi din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010, referitoare la ierarhia actelor normative, la abrogarea, modificarea şi completarea lor. În argumentarea acestei afirmaţii, autorul excepţiei precizează că hotărârea consiliului local în baza căruia a fost sancţionat este un act normativ inferior Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 28 ianuarie 2003, astfel că aceasta nu putea completa sau abroga dispoziţiile unui act normativ superior ierarhic.

18. Curtea reţine că autorul excepţiei a fost sancţionat contravenţional cu amendă pentru nerespectarea unei obligaţii instituite printr-o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Arad, în sarcina persoanelor care practică activitatea de transport în regim de taxi, care trebuie să aibă la bordul autovehiculului cazierul de conduită profesională eliberat de Primăria Arad. În opinia sa, această hotărâre este o “quasi-abrogare tacită” a art. 26 din Legea nr. 38/2003 care instituie obligaţia şoferilor profesionişti de a deţine certificatul de atestare profesională eliberat de Ministerul Transportului. Aceste susţineri nu reprezintă, însă, veritabile critici de neconstituţionalitate, ci au natura unor critici de legalitate, care tind la demonstrarea neconcordanţei hotărârii menţionate cu prevederile unei legi în aplicarea căreia a fost emisă, respectiv a Legii nr. 38/2003. Or, competenţa în ce priveşte controlul de legalitate al actelor administrative revine instanţelor judecătoreşti, potrivit legii, iar nu Curţii Constituţionale ale cărei atribuţii sunt expres prevăzute în Constituţie şi în Legea nr. 47/1992.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Claudiu Ardelean în Dosarul nr. 13.577/55/2013 al Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi constată că dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Arad - Secţia de contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 10 martie 2015.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăţeanu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician dietetician” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul “Brad Segal” din municipiul Tulcea

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1 din 28 ianuarie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 16 iunie-19 decembrie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), domeniul “industrie alimentară”, calificarea profesională “tehnician dietetician”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul “Brad Segal”, cu sediul în municipiul Tulcea, strada Babadag nr. 146, judeţul Tulcea, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul «Brad Segal” din municipiul Tulcea este monitorizată si controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul “Brad Segal” din municipiul Tulcea, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Tulcea şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 martie 2015.

Nr. 3.417.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” din municipiul Râmnicu Vâlcea

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1 din 28 ianuarie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 16 iunie-19 decembrie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila”, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Matei Basarab nr. 27B, judeţul Vâlcea, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist”, “asistent medical de farmacie”, “asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” din municipiul Râmnicu Vâlcea, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” din municipiul Râmnicu Vâlcea dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” din municipiul Râmnicu Vâlcea revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” din municipiul Râmnicu Vâlcea este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia Femeilor Piteştene “Ana” din municipiul Piteşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Sanitară Postliceală “Carol Davila” din municipiul Râmnicu Vâlcea, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vâlcea vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 martie 2015.

Nr. 3.420.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRJI ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Florentina Mosora” din municipiul Buzău

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 2272007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1 din 28 ianuarie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 16 iunie-19 decembrie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Florentina Mosora”, cu sediul în municipiul Buzău, strada Dimitrie Filipescu nr. 6, judeţul Buzău, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist, “asistent medical de farmacie77, “asistent medical de igienă şi sănătate publică”, “ergoterapeut”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Florentina Mosora” din municipiul Buzău, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Florentina Mosora” din municipiul Buzău dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Florentina Mosora” din municipiul Buzău revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Florentina Mosora” din municipiul Buzău.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală “Florentina Mosora” din municipiul Buzău este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială “Hipocrate Consulting” - S.R.L. din municipiul Buzău, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală “Florentina Mosora” din municipiul Buzău, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Buzău vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 martie 2015.

Nr. 3.427.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Hipocrates” din municipiul Sighetu Marmaţiei

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată Cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1,258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 1 din 28 ianuarie 2015 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 16 iunie-19 decembrie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Hipocrates”, cu sediul în municipiul Sighetu Marmaţiei, strada Pintea Viteazu nr. 43/C, judeţul Maramureş, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist” şi “asistent medical de farmacie”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Hipocrates” din municipiul Sighetu Marmaţiei, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2015- 2016.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Hipocrates” din municipiul Sighetu Marmaţiei dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Hipocrates” din municipiul Sighetu Marmaţiei revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară “Hipocrates” din municipiul Sighetu Marmaţiei.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Hipocrates” din municipiul Sighetu Marmaţiei este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia “Învăţământul Sanitar” din municipiul Sighetu Marmaţiei, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară “Hipocrates” din municipiul Sighetu Marmaţiei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Maramureş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 24 martie 2015.

Nr. 3.428.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Bistriţa

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iunie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei ŞI cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila”, cu sediul în municipiul Bistriţa, strada Alexandru Odobescu nr. 3, judeţul Bistriţa-Năsăud, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical generalist, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Carat Davila” din municipiul Bistriţa, acreditata potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Bistriţa dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Bistriţa revine fondatorilor

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Bistriţa.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Bistriţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia “Liga Femeilor” din municipiul Bistriţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Bistriţa, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bistriţa-Năsăud vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă poziţia 1 din cadrul unităţilor de învăţământ aferente judeţului Bistriţa-Năsăud din anexa la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.491/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014, începând cu anul şcolar 2014-2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 9 septembrie 2014, cu modificările ulterioare.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 martie 2015.

Nr. 3.516.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “tehnic”, domeniul “electronică automatizări”, calificarea profesională “tehnician electronist” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Câmpulung

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 28 noiembrie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 29 septembrie-21 noiembrie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), profilul “tehnic”, domeniul “electronică automatizări”, calificarea profesională “tehnician electronist”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi) şi (seral)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic cu sediul în municipiul Câmpulung, Str. Braşovului nr. 1, judeţul Argeş, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Câmpulung este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic din municipiul Câmpulung, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Argeş şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetam ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 martie 2015.

Nr. 3.519.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “tehnician în gastronomie” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Minai Eminescu” din municipiul Slobozia

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACI P), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 28 noiembrie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 29 septembrie - 21 noiembrie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), profilul “servicii”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “tehnician în gastronomie”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Minai Eminescu”, cu sediul în municipiul Slobozia, Str. Lacului nr. 10, judeţul Ialomiţa, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Mihai Eminescu” din municipiul Slobozia este

monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ialomiţa, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ

preuniversitar de stat Liceul Tehnologic “Minai Eminescu” din municipiul Slobozia, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Ialomiţa şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 martie 2015.

Nr. 3.520.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “postliceal”, domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician exploatări forestiere” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul “Simion Mehedinţi” din comuna Vidra

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACI P), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 28 noiembrie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 29 septembrie-21 noiembrie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), domeniul “fabricarea produselor din lemn”, calificarea profesională “tehnician exploatări forestiere”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul “Simion Mehedinţi” cu sediul în comuna Vidra, judeţul Vrancea, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul “Simion Mehedinţi” din comuna Vidra este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul “Simion Mehedinţi” din comuna Vidra, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vrancea şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetam ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 martie 2015.

Nr. 3.521.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “liceal”, profilul “servicii”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “tehnician în gastronomie”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii”, domeniul “industria textilă şi pielărie”, calificarea profesională “tehnician în industria textilă” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Târgu Ocna

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 12 din 28 noiembrie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular evaluate în perioada 29 septembrie - 21 noiembrie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelul de învăţământ “liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), profilul “servicii”, domeniul “turism şi alimentaţie”, calificarea profesională “tehnician în gastronomie”, profilul “tehnic”, domeniul “mecanică”, calificarea profesională “tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii”, domeniul “industria textilă şi pielărie”, calificarea profesională “tehnician în industria textilă”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi) şi (seral)” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic, cu sediul în localitatea Târgu Ocna, str. Nicolae Arbanas nr. 1-3, judeţul Bacău, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Târgu Ocna este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar ai Judeţului Bacău, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unitatea de Învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic din localitatea Târgu Ocna, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 martie 2015.

Nr. 3.522.

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 noiembrie-19 decembrie 2014, începând cu anul şcolar 2015-2016

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii În învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 13 din 18 decembrie 2014 privind propunerea de acordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 noiembrie - 19 decembrie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 noiembrie-19 decembrie 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, începând cu anul şcolar 2015-2016.

Art. 2. - Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1 sunt monitorizate şi controlate periodic de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 3. - Direcţia generală învăţământ preuniversitar, Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, unităţile de învăţământ preuniversitar de stat menţionate la art. 1, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 26 martie 2015.

Nr. 3.535.

 

ANEXĂ

 

Nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 17 noiembrie-19 decembrie 2014, acreditate începând cu anul şcolar 2015-2016 Judeţul Dâmboviţa

 

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIF de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

 

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

 

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Liceul Tehnologic

 

-

Comuna Voineşti,

Str. Principală nr. 154,

tel/fax.: 0245/679316

Liceal/Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

            Judeţul Dolj

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIF de evaluare/data

Denumirea persoanei juridice iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de învăţământ/Nivel de calificare

Profilul/ Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul “Ştefan Odobleja”

39/29.11.2014

 

 

-

Municipiul Craiova, str. Electroputere

nr. 21,

tel.: 0351/461456,

stefanodobleja_craiova@yahoo.com

 

 

Şcoală de maiştri/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Electronică-automatizări

-

Tehnician electronist telecomunicaţii

Limba română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

Postliceal/Nivel 3 avansat

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 5

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013)

Mecanică

-

Tehnician operator maşini cu comandă numerică

Limba română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

-

Maistru electrician în construcţii

Limba română

Cu frecvenţă (zi şi seral)

 

            Judeţul Galaţi

 

Nr. crt.

Denumirea unităţii de învăţământ

Hotărârea ARACIF de evaluare/data

Denumirea

persoanei juridice

iniţiatoare

Adresa unităţii de învăţământ, tel./fax, e-mail

Nivel de

învăţământ/Nivel de

calificare

Profilul/

Domeniul

Domeniul pregătirii de bază

Calificarea profesională

Limba de predare

Forma de învăţământ

1

Colegiul Tehnic “Traian Vuia”

39/03.12.2014

-

Municipiul Galaţi, str. Anghel Salighy nr. 117,

tel/fax.:

0236/316748,

0236/316862

Liceal/ Nivel 3

(conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002, cu modificările şi completările ulterioare)

Nivel 4

(conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013

Tehnic

Electric

Tehnician electrician electronist auto

Română

Cu frecvenţă (zi)

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.