MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 233/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 233         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 6 aprilie 2015

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

71. - Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

390. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

226. - Hotărâre privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

 

227. - Hotărâre pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2015 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic fa construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            762. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Italienilor din România

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 12 decembrie 2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 18 decembrie 2014, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 1, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins:

“(51) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

2. La articolul 1, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(7) începând cu data de 1 ianuarie 2015, prin derogare de la alin. (1), salarizarea personalului din structurile cu rol de organisme intermediare pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional Mediu şi Programul operaţional pentru Pescuit/Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, cu excepţia agenţiilor pentru dezvoltare regională.”

3. La articolul 1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71). cu următorul cuprins:

“(71) Prin derogare de la alin. (1), de drepturile prevăzute la alin. (7) beneficiază şi personalul autorităţii competente pentru acreditarea agenţiilor de plăţi şi a organismului de coordonare, personalul Direcţiei pentru coordonarea agenţiilor de plăţi - organism de coordonare, personalul din cadrul structurilor care îndeplinesc prin delegare funcţii de gestionare şi implementare a asistenţei financiare nerambursabile pentru Programul operaţional pentru pescuit/Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, personalul agenţiei de plată pentru Programul operaţional pentru pescuit şi personalul structurii de control ex-post din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.”

4. La articolul 1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (81). cu următorul cuprins:

“(81) Asimilarea funcţiilor şi salariilor personalului prevăzut la alin. (71) cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.”

5. La articolul 1, după alineatul (10) se Introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prin derogare de la prevederile alin. (2), personalul care îşi desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-înfiinţate sau reorganizate după anul 2009 beneficiază de sporul pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu personalul din centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice care în luna decembrie 2014 a beneficiat de acest spor, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.”

6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (11) şi (12), cu următorul cuprins:

“(11) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.

(12) Prevederile alin. (I1) se aplică şi pentru calculul indemnizaţiei de încadrare pentru persoanele care sunt demnitari, ocupă funcţii publice şi de demnitate publică, ca unică formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei.”

7. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 81. cu următorul cuprins:

“Art. 81. - (1) Ordonatorii principali şi secundari de credite pot beneficia de serviciile specialiştilor din cadrul instituţiilor publice aflate în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

(2) în perioada în care desfăşoară această activitate, personalul de specialitate prevăzut la alin. (1) îşi păstrează toate drepturile salariale de la locul de muncă şi beneficiază de decontarea cheltuielilor de transport şi cazare.

(3) Cheltuielile de personal şi cele pentru transport şi cazare sunt suportate de angajator.”

8. La articolul 12, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (7)-(11), cu următorul cuprins:

(7) începând cu luna iulie 2015, personalul din structurile din domeniile informaţii pentru apărare, cercetare sau operaţii speciale ale Ministerului Apărării Naţionale beneficiază de dreptul prevăzut la art. 14 alin. (1) din anexa nr. VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, în procent de până la 30% din solda de funcţie/salariul de bază.

(8) La stabilirea indemnizaţiilor, compensaţiilor, sporurilor, majorărilor salariilor de bază prin acordarea de clase de salarizare suplimentare şi altor drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare pentru personalul din cadrul Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care ocupă funcţii publice specifice de inspector antifraudă, inspector-şef antifraudă, inspector general adjunct antifraudă şi inspector-general antifraudă, nu se aplică prevederile art. 3.

(9) Prin excepţie de la prevederile art. 1, personalul prevăzut la alin. (8) beneficiază de sporul pentru risc şi suprasolicitare neuropshihică de până la 25%, prevăzut la art. 5 din cap. VIII din anexa nr. VI - Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Justiţie» la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, acordat în condiţiile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

(10) Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1), în situaţia în care personalul Direcţiei generale antifraudă fiscală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se acordă o majorare de 75% din salariul de bază.

(11) Dreptul prevăzut la alin. (10) se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective şi se determină pe baza raportului dintre salariul de bază şi durata normală a timpului de lucru.”

9. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - (1) Salarizarea personalului Institutului Naţional de Statistică, inclusiv a personalului din direcţiile regionale şi judeţene de statistică, precum şi a personalului Centrului Naţional de Pregătire în Statistică se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţii lor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din cadrul Institutului Naţional de Statistică, inclusiv din cadrul direcţiilor regionale şi judeţene de statistică, precum şi a celor din Centrul Naţional de Pregătire în Statistică cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.11

10. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 321, cu următorul cuprins:

“Art. 321. - (1) Salarizarea personalului din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Secretariatului General al Guvernului, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al secretarului general al Secretariatului General al Guvernului şi al secretarului de stat din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte,”

11. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 33. - (1) Până la aplicarea integrală a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, personalul de specialitate, cu studii superioare, care ocupă funcţii, potrivit legii, la cabinetele preşedintelui, vicepreşedinţilor şi consilierilor deconturi ai Curţii de Conturi a României, respectiv ai Autorităţii de Audit este asimilat funcţiei de auditor public extern din cadrul acestor instituţii.

(2) Nivelul salariului de bază stabilit pentru oricare dintre funcţiile prevăzute la alin. (1) nu poate fi inferior salariului de bază pentru funcţia de auditor public extern corespunzător vechimii minime în specialitate de 12 ani.”

12. Articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - Termenul prevăzut la art. II din Legea nr. 143/2014 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 777 din 24 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 iulie 2015.”

13. După articolul 48 se introduc două noi articole, articolele 49 ŞI 50, cu următorul cuprins:

“Art. 49. - La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, cu modificările ulterioare, capitolul III - Culte, literele C şi D se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«C. Personalul din conducerea cultelor şi a unităţilor de cult, altul decât cel asimilat funcţiilor de demnitate publică

 

Nr. crt.

Funcţia clericală sau asimilată

Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare

Funcţia didactică cu care se asimilează

1.

Vicepreşedinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin

46

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic 1 şi vechime în învăţământ peste 40 de ani

2.

Secretar patriarhal, inspector general bisericesc, vicar administrativ eparhial, vicar episcopal

41

Profesor cu studii superioare, cu grad didactic 1 şi vechime în învăţământ între 22 şi 25 de ani

3.

Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop

729

Profesor cu studii superioare, cu gradul didactic II şi vechime în învăţământ între 2 şi 6 ani

4.

Stareţ, superioară, egumen

466

Profesor cu studii superioare, cu gradul didactic II şi vechime în învăţământ între 2 şi 6 ani

 

D. Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România

 

Nr. crt.

Funcţia clericală

Numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare

Funcţia didactică cu care se asimilează

 

Preot, diacon, pastor, vestitor, imam, rabin, cantor, oficiant de cult

15.250

 

1.

Cu studii superioare:

10.969

Profesor cu studii superioare

 

gradul I

3.018

gradul didactic I

 

gradul II

3.250

gradul didactic II

 

definitiv

2.440

definitiv

 

debutant

2.261

debutant

2.

Cu studii medii:

4.281

învăţător, educator, maistru-instructor cu studii medii

 

gradul I

663

gradul didactic I

 

gradul II

784

gradul didactic II

 

definitiv

1.690

definitiv

 

debutant

1.144

debutant»

 

Art. 50. - La anexa nr. II la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, capitolul III - Culte, litera E se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă şi literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

«Art. 2. - (1) Sprijinul statului pentru salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cultelor din România, recunoscute potrivit legii, se stabileşte după cum urmează:

b) personalul din conducerea cultelor care îşi desfăşoară activitatea în ţară, altul decât cel prevăzut la lit. a), beneficiază de sprijin lunar la salarizare, potrivit funcţiilor pe care le ocupă, la nivelul salariilor de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, conform asimilărilor;

c) personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult din ţară beneficiază de sprijin lunar la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor.»

2. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«Art. 5. - (1) Pentru sprijinirea aşezămintelor religioase româneşti din afara graniţelor, care desfăşoară activităţi deosebite în vederea menţinerii identităţii lingvistice, culturale şi religioase a românilor din afara graniţelor, se alocă de la bugetul de stat, prin unitatea centrală de cult din România, o sumă reprezentând echivalentul în lei a 208.000 de euro lunar.»

3. La articolul 9 alineatul (1) litera b), a două liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:

«- 42 de contribuţii pentru personalul neclerical trimis să deservească aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române. Contribuţia lunară reprezintă echivalentul în lei a 50% din drepturile în valută stabilite în cuantum net, prin asimilare cu funcţiile pe care este încadrat personalul român trimis să îşi desfăşoare activitatea în cadrul misiunilor diplomatice, al oficiilor consulare şi al altor forme de reprezentare a României în străinătate;»“.

Art. II. - Drepturile prevăzute la art. 12 alin. (9)-(11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, astfel cum a fost aprobată prin prezenta lege, se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTONPOPESCU-TÂRICEANU

 

Bucureşti, 3 aprilie 2015.

Nr. 71.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

KLAUS-WERNER IOHANNIS

 

Bucureşti, 2 aprilie 2015.

Nr. 390.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţaţe din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, ale Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, ale Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului european şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.183/2014 privind nominalizarea autorităţilor implicate în sistemul de management şi control al fondurilor europene structurale şi de investiţii 2014-2020,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi art. 65 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Obiect şi definiţii

 

Art. 1. - Obiectul prezentei hotărâri II constituie stabilirea cadrului general privind depunerea, evaluarea, selecţia, contractarea, achiziţiile publice, plata, controlul şi monitorizarea, aferente proiectelor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, şi de la bugetul de stat, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, denumit în continuare PNDR 2014-2020, pe întreaga perioadă de implementare a programului.

Art. 2. - (1) în înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) angajament - reprezintă voinţa exprimată printr-un document asumat prin semnătură şi ştampilă, după caz, de un solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/varianta vizată, astfel cum sunt prevăzute în fişele măsurilor din PNDR 2014-2020 şi detaliate în legislaţia naţională;

b) cheltuieli eligibile specifice - reprezintă cheltuielile privind realizarea de investiţii specifice fiecărei măsuri/submăsuri cuprinse în PNDR 2014-2020, care se detaliază în ghidurile solicitantului;

c) Comitet de monitorizare - reprezintă organismul responsabil cu monitorizarea şi evaluarea progreselor înregistrate în implementarea PNDR 2014-2020, în direcţia realizării obiectivelor acestuia, în condiţiile art. 74 din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, denumit în continuare regulament,

d) cheltuieli eligibile generale - reprezintă cheltuielile care se încadrează în categoria de cheltuieli eligibile comune tuturor măsurilor şi acoperă, parţial sau total, costurile necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectelor finanţate din FEADR şi de la bugetul de stat, în conformitate cu PNDR 2014-2020;

e) contract de finanţare sau decizia de finanţare - reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR, şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014- 2020;

f) costuri generale ale proiectului - reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, potrivit art. 45 din regulament, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţionala;

g) grup de acţiune locală, denumit în continuare GAL - reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;

h) Ghidul solicitantului - reprezintă detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură PNDR 2014-2020, document care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale;

i) PNDR 2014-2020- reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din regulament, în care sunt prevăzute măsurile şi sumele alocate României din FEADR care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie;

j) proiect eligibil - reprezintă proiectul care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în fişa tehnică a măsurii/submăsurii/schema de ajutor de stat/schema de minimis conform criteriilor aprobate şi detaliate în manualele de proceduri şi în Ghidul solicitantului;

k) Registrul debitorilor - reprezintă o bază de date unică, în format electronic, la nivelul AFIR, permanent actualizată, care asigură evidenţa clară a tuturor debitelor financiare înregistrate, precum şi a tuturor operaţiunilor efectuate în legătură cu fiecare debit în parte, respectiv recuperare, modificare, anulare;

l) schemă de ajutor de stat/ajutor exceptat - seturi de măsuri/submăsuri aferente proiectelor depuse în cadrul programului care cad sub incidenţa aplicării art. 107-109 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;

m) schema de minimis - include măsurile/submăsurile aferente proiectelor depuse în cadrul programului ale căror cheltuieli publice sunt limitate la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre şi care cad sub incidenţa Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

n) submăsură - set de operaţiuni grupate sub un cod unic alocat în cadrul unei măsuri m conformitate cu anexa I partea 5 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);

o) transfer de angajament pentru măsurile cu caracter compensatoriu - reprezintă preluarea voluntară de către cesionar a obligaţiilor şi drepturilor care decurg din angajamentele asumate de către cedent în legătură cu respectarea condiţiilor generale şi specifice, de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/variantă vizată, în condiţiile art. 47 din regulament.

(2) Prevederile prezentului articol se completează cu definiţiile din:

a) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului;

b) Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului;

c) Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;

d) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;

e) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE)nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea;

f) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;

g) Orientările Uniunii Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014-2020 (2014/C 204/01);

h) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;

i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 289/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

j) Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

 

CAPITOLUL II

Reguli de implementare

 

SECŢIUNEA 1

Reguli privind măsurile de investiţii din PNDR 2014-2020 şi subprogramul pomicol

 

Art. 3. - (1) Un solicitant/beneficiar, după caz, poate obţine finanţare nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat pentru mat multe proiecte de investiţii depuse pentru măsuri/submăsuri din cadrul PNDR 2014-2020, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) respectarea condiţiilor de eligibilitate ale acestuia şi a regulilor ajutoarelor de stat, respectiv a celor de minimis, după caz;

b) nu sunt create condiţiile pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 al Consiliului, în orice etapă de derulare a proiectului;

c) prezentarea dovezii cofinanţării private prin extras de cont şi a blocării într-un cont special al proiectului a 50% din valoarea confinanţării private, care se foloseşte numai pentru efectuarea plăţilor de implementare a proiectului, în cazul măsurilor care necesită contribuţie privată a beneficiarului.

(2) În cazul depunerii unei solicitări pentru mai multe proiecte, solicitantul/beneficiarul, după caz, menţionat la alin. (1) trebuie să dovedească existenţa cofinanţării private pentru proiect sau, după caz, cumulat pentru toate proiectele.

(3) în cadrul aceleiaşi submăsuri, un beneficiar poate solicita finanţare pentru unul sau mai multe proiecte:

a) cu respectarea condiţiilor de eligibilitate; şi

b) dacă proiectele nu formează împreună un flux tehnologic.

(4) în categoria beneficiarilor eligibili “fermieri” aferenţi submăsurii 4.1 “Investiţii în exploataţii agricole”, denumită în continuare submăsura 4.1, se încadrează:

a) formele de organizare recunoscute conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

b) persoane juridice de drept privat, altele decât cele prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

c) persoane juridice de drept public, respectiv institute, staţiuni şi unităţi de cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol, definite conform legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora.

Art. 4. - (1) Pentru proiectele selectate, care prevăd construcţii-montaj, proiectul tehnic şi toate documentele necesare pentru încheierea contractului de finanţare se depun în maximum 3 luni, respectiv în maximum 6 luni, pentru situaţiile în care există contestaţii sau litigii privind procedura de achiziţii publice pentru servicii de proiectare, de la data notificării AFIR.

(2) Prin notificarea prevăzută la alin. (1) solicitantul este informat asupra aprobării finanţării proiectului şi a termenului-limită de prezentare pentru încheierea contractului de finanţare.

(3) Pentru proiectele selectate, altele decât cele prevăzute la alin. (1), documentele necesare încheierii contractelor de finanţare se depun în termenul precizat în notificarea AFIR, prin care solicitantul este informat asupra aprobării finanţării proiectului şi a termenului-limită de prezentare pentru încheierea contractului de finanţare.

(4) Beneficiarii prezintă cererea pentru prima tranşă de plată şi documentele justificative în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului de finanţare, în cazul proiectelor pentru investiţii în achiziţii simple, respectiv în termen de cel mult 12 luni în cazul proiectelor pentru investiţii ce presupun construcţii-montaj şi al proiectelor ce prevăd plantarea de specii perene agricole şi forestiere, de la data semnării contractului de finanţare. Aceste termene se pot prelungi cu cel mult 6 luni, cu plata penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare.

(5) Nedepunerea cererii de plată menţionate la alin. (4) are ca efect rezilierea contractului de finanţare.

(6) Condiţiile, modalitatea de solicitare şi acordare a avansului aferente contractului de finanţare se detaliază în Ghidul solicitantului.

(7) Pentru investiţiile care prevăd construcţii-montaj, proiectul tehnic de execuţie va fi avizat înainte de semnarea contractului de finanţare de către AFIR.

Art. 5. - În condiţiile art. 86 din regulament, la sesizarea motivată şi susţinută cu dovezi a unui beneficiar/contractor al unui proiect cu finanţare din FEADR, cu privire la consultanţii/contractorii/beneficiarii acestuia care nu se achită de obligaţiile contractuale, cu excepţia cazurilor de forţă majoră, AFIR/Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, în baza unui act administrativ, poate să includă şi să facă publice pe site-urile AFIR/MADR, într-o secţiune distinctă, informaţii despre nerespectarea obligaţiilor contractuale ale acestor consultanţi/contractori.

Art. 6. - Categoriile de solicitanţi/beneficiari ai măsurilor/ submăsurilor de investiţii derulate prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la finanţare, sunt, după caz:

a) beneficiarii măsurii 112 “Instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 pentru submăsura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor ferm ieri” din PNDR 2014-2020;

b) solicitanţii/beneficiarii, după caz, înregistraţi în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a dobânzilor şi majorărilor de întârziere;

c) solicitanţii/beneficiarii, după caz, care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie iniţiativă, pentru un an de la data rezilierii, iar solicitanţii/ beneficiarii care au contracte de finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 2 ani de la data rezilierii;

d) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEADR, care se află în situaţii litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă a instanţei de judecată în litigiul dedus judecăţii;

e) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune dovada cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele la data prevăzută în notificare din motive neimputabile acestora, nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la notificare.

Art. 7. - (1) Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) dacă respectă prevederile art. 45 din regulament;

b) sunt prevăzute sau rezultă din aplicarea legislaţiei în vederea obţinerii de avize, acorduri şi autorizaţii necesare implementării activităţilor eligibile ale operaţiunii ori din cerinţele minime impuse de PNDR 2014-2020;

c) sunt aferente, după caz: unor studii şi/sau analize privind durabilitatea economică şi de mediu, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, document de avizare a lucrărilor de intervenţie, întocmite în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

d) sunt necesare în procesul de achiziţii publice pentru activităţile eligibile ale operaţiunii;

e) sunt aferente activităţilor de coordonare şi supervizare a execuţiei şi recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj.

(2) Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă prevederile alin. (1) şi vor fi decontate proporţional cu valoarea fiecărei tranşe de plată aferente proiectului.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cheltuielile de consultanţă pentru întocmirea dosarului cererii de finanţare se pot deconta integral în cadrul primei tranşe de plată.

(4) Costurile generale ale proiectului la care se referă alin. (1) trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care prevăd construcţii-montaj şi în limita a 5% pentru proiectele care prevăd investiţii în achiziţii, altele decât cele referitoare la construcţii-montaj. Aceste cheltuieli, precum şi cheltuielile de actualizare se detaliază pentru fiecare măsură în Ghidul solicitantului, iar procentul ce poate fi acordat se stabileşte în funcţie de tipul şi de complexitatea proiectului.

(5) în cazul proiectelor care necesită acord de mediu cu studiu de impact pentru obţinerea acestuia, selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării acordului de mediu, acesta urmând a se depune în termen de maximum 6 luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare cu AFIR.

(6) în cazul proiectelor care necesită acord de mediu fără studiu de impact, selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării acordului de mediu, acesta urmând să fie prezentat în termen de maximum 3 luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului, sub sancţiunea nesemnării contractului de finanţare cu AFIR.

(7) Studiile de fezabilitate, proiectele tehnice şi/sau documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente cererilor de finanţare depuse de solicitanţii publici pentru măsuri/submăsuri din PNDR 2014-2020 sau scheme de ajutor, trebuie întocmite potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008.

(8) în cazul proiectelor integrate, operaţiunile respectivelor proiecte trebuie să respecte regulile specifice aplicabile fiecărei submăsuri aparţinând unor măsuri diferite din PNDR 2014- 2020, în mod obligatoriu una dintre măsuri fiind măsura 4 “Investiţii în active fizice”. Sprijinul financiar se acordă din alocarea financiară a submăsurii din care face parte operaţiunea majoritară din punct de vedere financiar, potrivit precizărilor din Ghidul solicitantului.

Art. 8. - (1) Fără a aduce atingere dispoziţiilor art. 7 alin. (4), cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă:

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare sau deciziei AFIR de finanţare şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor investiţiei/investiţiilor fiecărei măsuri/submăsuri, cu excepţia:

(i) cheltuielilor necesare implementării proiectelor care presupun şi înfiinţare/reconversie plantaţii pomicole, realizate în cadrul submăsurii 4.1a “Investiţii în exploataţii pomicole”, denumită în continuare submăsura 4.1a; şi

(ii) cheltuielilor pentru activităţi pregătitoare aferente sub-măsurilor 16.1 “Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), pentru dezvoltarea de noi proiecte-pilot, noi produse, practici şi tehnologii în sectoarele agricol, alimentar şi forestier”, denumită în continuare submăsura 16.1; şi

(iii) cheltuielilor pentru activităţi pregătitoare aferente submăsurii 16.1a “Sprijin pentru înfiinţarea şi funcţionarea grupurilor operaţionale (GO), pentru dezvoltarea de noi proiecte-pilot, noi produse, practici şi tehnologii în sectorul pomicol”, denumită în continuare submăsura 16,1a, care pot fi efectuate după depunerea cererii de finanţare, potrivit prevederilor art. 60 alin. (2) din regulament;

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor;

o) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.

(2) La solicitarea AFIR, beneficiarul este obligat să furnizeze toate informaţiile legate de contractori şi subcontractori, potrivit cerinţelor acesteia.

(3) în condiţiile art. 48 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 rezonabilitatea preţurilor este asigurată, după caz, prin:

a) respectarea limitelor de preţuri din baza de date a AFIR astfel cum este prevăzută la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015;

b) respectarea procedurilor privind achiziţiile publice prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) respectarea valorilor privind cheltuielile pentru investiţia de bază, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul beneficiarilor publici;

d) respectarea valorilor costurilor standard şi pentru contribuţia în natură, potrivit fişelor submăsuri lor 4.1 “Investiţii în exploataţii agricole” şi 4.1a “Investiţii în exploataţii pomicole”, respectiv anexelor Subprogramului tematic pomicol din PNDR 2014-2020.

Art. 9. - (1) Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate potrivit măsurilor/ submăsurilor PNDR 2014-2020, inclusiv prin schemele de ajutor, trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi.

(2) Contribuţia publică din PNDR 2014-2020 se recuperează în condiţiile art. 71 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, în termen de 5 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar.

(3) în acelaşi termen prevăzut la alin. (2) se recuperează contribuţia publică aferentă oricăror cheltuieli/activităţi neeligibile pentru măsura/submăsura în cadrul investiţiei finanţate din fonduri nerambursabile.

(4) în condiţiile art. 71 din regulament, în cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie, contribuţia din PNDR 2014-2020 se recuperează dacă, în termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este delocalizată în afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM, pentru care termenul de recuperare este de 7 ani. În cazul în care contribuţia prin PNDR 2014-2020 ia forma unui ajutor de stat, perioada de 10 ani se înlocuieşte cu termenul-limită aplicabil potrivit normelor privind ajutorul de stat.

Art. 10. - Pentru categoriile de beneficiari ai finanţării din FEADR care, după selectarea/contractarea proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. - Cheltuielile eligibile finanţate din fonduri nerambursabile prin măsurile PNDR 2014-2020, precum şi cheltuielile neeligibile sunt cele prevăzute în fişele măsurilor/submăsurilor şi în schemele de ajutor şi sunt descrise în Ghidul solicitantului.

Art. 12. - (1) Durata de execuţie a investiţiei cofinanţate din FEADR este de 3 ani de la data semnării contractului de finanţare.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), durata de execuţie este de 2 ani pentru investiţiile în achiziţiile fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, astfel cum sunt stabilite prin fişa măsurii/submăsurii.

(3) Durata de execuţie prevăzută la alin. (1) şi (2) poate fi prelungită cu maximum 6 luni, cu acordul prealabil al AFIR şi cu aplicarea penalităţilor specifice, prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea rămasă, cu excepţia investiţiilor care prevăd adaptarea la standardele europene prevăzute în legislaţia europeană specifică, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de graţie legal impus pentru adaptarea la standarde.

(4) Durata de execuţie prevăzută la alin. (1)-(3) se suspendă în situaţia în care pe parcursul implementării proiectului se impune obţinerea, din motive neimputabile beneficiarului, de avize/acorduri/autorizaţii, după caz, pentru perioada de timp necesară obţinerii acestora.

Art. 13. - (1)în condiţiile legii, contractul de finanţare pentru proiectele finanţate din FEADR, precum şi toate drepturile si obligaţiile ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fără acordul expres şi prealabil al AFIR.

(2) Beneficiarul finanţării din FEADR poate constitui garanţii În favoarea unei instituţii de credit, sub forma ipotecării investiţiei care face obiectul contractului de finanţare cu respectarea principiului proporţionalităţii între valoarea investiţiei şi cea a creditului, cu notificarea AFIR, în condiţiile legii.

(3) În condiţiile art. 63 din regulament, plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a României, în procent de 100% din suma avansului. Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR. Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente până la expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la ultima tranşă de plată.

(4) Garanţia prevăzută la alin. (3) trebuie constituită la dispoziţia AFIR pentru o perioadă de timp mai mare cu 15 zile calendaristice faţă de durata de execuţie a contractului.

(5) Garanţia prevăzută la alin. (3) este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, depăşeşte suma avansului.

(6) Garanţia prevăzută la alin. (3) poate fi prezentată de beneficiarii privaţi şi sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare.

(7) AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau la o instituţie bancară.

Art. 14- - (1) în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute în contractele de finanţare, respectiv în cererile de ajutor, recuperarea sprijinului financiar se realizează în mod proporţional cu gradul de neîndeplinire a acestora.

(2) În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau condiţiile de selectare pentru finanţare, recuperarea sprijinului financiar se realizează integral.

Art. 15. - (1) Ghidul solicitantului se elaborează pentru fiecare măsură şi submăsură din PNDR 2014-2020, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se publică pe site-ul organismului de implementare a măsurii.

(2) Ghidul solicitantului specific fiecărei măsuri şi submăsuri cuprinde informaţii detaliate privind: depunerea proiectelor, selecţia, categoriile de beneficiari, costurile eligibile şi neeligibile, termene-limită şi condiţii pentru depunerea cererilor de plată a avansului şi a celor aferente tranşelor de plată, tipurile de documente, avize, autorizaţii sau studii, după caz, pe care solicitanţii sau beneficiarii trebuie să le prezinte la organismul de implementare a măsurii din PNDR 2014-2020.

(3) Modificările Ghidului solicitantului nu vor aduce atingere sesiunii aflate în curs de derulare, cu excepţia situaţiei în care intervin modificări ale legislaţiei europene sau naţionale care impun acest lucru.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Reguli privind măsurile de sprijin forfetar

 

Art. 16. - (1) Sprijinul sub formă de sumă forfetară se acordă potrivit prevederilor fişelor tehnice ale submăsurilor: 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, denumită în continuare submăsura 6.1, 6.2 “Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale”, denumită în continuare submăsura 6.2, 6.3 “Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, denumită în continuare submăsura 6.3, 9 “Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol”, denumită în continuare submăsura 9, şi 9a “Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, denumită în continuare submăsura 9a, din PNDR 2014-2020.

(2) Pentru submăsurile menţionate la alin. (1), cu excepţia submăsurii 6.2, potrivit fişelor tehnice din PNDR 2014-2020, valoarea economică a producţiei unei exploataţii agricole este măsurată în valoarea producţiei standard, astfel cum este definită la art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.242/2008 al Comisiei din 8 decembrie 2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploataţii agricole. Coeficienţii necesari stabilirii producţiei standard-S.O. se menţionează în Ghidul solicitantului specific măsurilor PNDR 2014-2020 în care se aplică.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Criterii de selecţie

 

Art. 17. - (1) Pentru măsurile din PNDR 2014-2020, cu excepţia măsurilor: 10 “Agromediu şi climă”, denumită în continuare măsura 10, 11 “Agricultura ecologică”, denumită în continuare măsura 11, 13 “Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice”, denumită în continuare măsura 13, şi 17 “Gestionarea riscurilor”, denumită în continuare măsura 17, criteriile de selecţie a proiectelor se stabilesc de către Autoritatea de management pentru PNDR cu consultarea Comitetului de monitorizare şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

(2) Criteriile de selecţie rezultate în baza principiilor specifice fiecărei măsuri PNDR 2014-2020 respectă principiul proporţionalităţii în raport cu priorităţile programului şi cu obiectivele de etapă.

(3) Aplicarea, verificarea şi punctarea criteriilor de selecţie ţine seama de principiul proporţionalităţii şi nediscriminării, în ceea ce priveşte dimensiunea operaţiunii şi determină ierarhizarea proiectelor, inclusiv selectarea acestora pentru finanţare.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Reguli privind măsurile cu caracter compensatoriu

 

Art. 18. - În derularea angajamentului asumat, beneficiarul este obligat să respecte următoarele condiţii generale:

a) informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, privind orice modificare a suprafeţelor exploataţiei, a pierderii sau dobândirii dreptului de utilizare a unor parcele agricole aferente angajamentelor asumate voluntar prin cererile de ajutor;

b) păstrează toate documentele aferente angajamentului pe toată perioada desfăşurării acestuia, precum şi în perioada de monitorizare ex-post de 3 ani, în condiţiile art. 136 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, şi le pune la dispoziţia agenţiilor de plăţi şi a altor organisme de control abilitate;

c) permite inspectarea fermei de către reprezentanţi ai organismelor abilitate, pentru efectuarea controalelor prevăzute de legislaţia europeană şi naţională specifică măsurilor cu caracter compensatoriu.

Art. 19. - În condiţiile art. 47 din regulament:

a) transferul de angajament poate fi total sau parţial;

b) în cazul transferului de exploataţie, transferul de angajament este total şi este notificat AP IA de către beneficiarii măsurilor de dezvoltare rurală în termen de maximum 15 zile de la data efectuării transferului;

c) transferul de exploataţie se poate realiza oricând pe parcursul anului de cerere, până la emiterea primei decizii de plată pe suprafaţă. Pe parcursul unui an de cerere de plată se poate efectua un singur transfer pentru aceeaşi exploataţie;

d) transferul de angajament se poate face numai în perioada de depunere a cererilor unice de plată pe suprafaţă;

e) prin excepţie de la prevederile lit. d), transferul de angajament se poate face ulterior perioadei de depunere a cererilor unice pe suprafaţă, numai cu aplicarea penalităţilor de întârziere, în condiţiile legii;

f) în cazul în care o suprafaţă aflată sub angajament face obiectul unui transfer de exploataţie sau de angajament, cedentul şi cesionarul sunt responsabili pentru neconformităţile săvârşite în perioada în care angajamentele asumate de aceştia au produs efecte, în condiţiile legii;

g) în cazul transferului de exploataţie sau al modificării dreptului de utilizare a unor parcele agricole, beneficiarul cesionar este informat de APIA, în scris, asupra posibilităţii transferului de angajament şi a stadiului implementării angajamentului de către cedent pe suprafeţele vizate de transfer, până la acel moment.

Art. 20. - (1) în cazul în care aplicarea pachetului 4 al măsurii 10 din PNDR 2014-2020 se realizează pe altă parcelă decât cea indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligaţia să notifice APIA în termen de 10 zile de la înfiinţarea culturii, dar nu mai târziu de 30 septembrie. În lipsa acestei notificări, suprafaţa respectivă este exclusă de la plată. Mutarea pachetului 4 poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă, nu pe fracţiune de parcelă, şi nu este condiţionată de menţinerea suprafeţei iniţiale a parcelei, ci doar de cea a suprafeţei totale angajate.

(2) Angajamentele pentru suprafeţele care la data depunerii cererii de plată se aflau în unităţile administrativ-teritoriale, denumite în continuare UAT, eligibile şi au trecut în UAT neeligibile, ca urmare a actualizării Sistemului de identificare a parcelelor, denumit LP1S, acestea încetează în condiţiile legii, fără recuperarea sumelor plătite fermierilor înainte de trecerea suprafeţelor din UAT eligibile în UAT neeligibile.

(3) încadrarea în zonele eligibile pentru măsurile/pachetele/ variantele măsurilor 10,11 şi 13, în baza cărora au fost acordate plăţi compensatorii, rămâne eligibilă indiferent de modificările intervenite în forma de organizare a UAT, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Art. 21. - (1) Extinderea suprafeţei parcelei aflate sub angajament, pentru angajamentele urmărite la nivel de parcelă agricolă sau a suprafeţei angajate, în cazul angajamentelor urmărite la nivelul suprafeţei totale angajate, este permisă cu până la 50% şi cel mult 1 ha din suprafaţa angajată în primul an de angajament,

(2) în cazul în care suprafaţa aflată sub angajament creşte peste limitele stabilite la alin. (1), este necesară înlocuirea angajamentului iniţial cu un nou angajament, care să acopere întreaga suprafaţă în cauză pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul în care angajamentul a fost înlocuit.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Reguli privind măsurile de formare profesională, consiliere, cooperare şl asistenţă tehnică

 

Art. 22. - (1) Autoritatea de management pentru PNDR şi AFIR asigură implementarea măsurilor “Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare”, “Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploataţiilor agricole şi servicii de înlocuire în cadrul exploataţiei” şi “Asistenţă tehnică” cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) Implementarea proiectelor finanţate din FEADR, prevăzute la alin. (1), se realizează după cum urmează:

a) pentru măsura “Asistenţă tehnică” din program; prin Autoritatea de management pentru PNDR, în ceea ce priveşte operaţiunile de asistenţă tehnică proprii, ale autorităţii competente şi organismului de coordonare a agenţiilor de plăţi şi prin AFIR, pentru operaţiunile de asistenţă tehnică proprii acesteia şi ale organismelor cărora AFIR le deleagă sarcini privind unele măsuri din cadrul programului;

b) pentru măsurile “Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare”, “Servicii de consiliere, servicii de gestionare a exploataţiilor agricole şi servicii de înlocuire în cadrul exploataţiei” din PNDR 2014-2020 - prin Autoritatea de management pentru PNDR, cu posibilitatea de delegare a implementării măsurii “Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare”, în situaţia în care selecţia beneficiarilor constă în evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de proiecte.

(3) Pentru implementarea măsurilor prevăzute la alin. (1) se elaborează proceduri specifice, detaliate, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 23. - (1) Pentru măsura 16 “Cooperare”, sprijinul financiar se acordă potrivit prevederilor din fişa tehnică menţionată în PNDR 2014-2020, detaliate în Ghidul solicitantului.

(2) Intensitatea sprijinului nerambursabil se poate majora cu 20 de puncte procentuale în cazul operaţiunilor sprijinite în cadrul Parteneriatul european pentru inovare, denumit în continuare PEI, doar pentru acţiuni din cadrul proiectelor sprijinite prin submăsurile 16.1 şi 16.1a, specifice submăsurilor4.1 “Investiţii în exploataţii agricole”, 4.1a “Investiţii în exploataţii pomicole”, 4.2 “Investiţii pentru procesarea/ marketingul produselor agricole” şi 4.2a “Investiţii în procesarea/ marketingul produselor din sectorul pomicol”.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Reguli privind măsura 19 “Dezvoltarea locală LEADER” şi Reţeaua naţională de dezvoltare rurală

 

Art. 24. - (1) Implementarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare din FEADR, în cadrul măsurii 19 “Dezvoltarea locală LEADER” din PNDR 2014-2020, se realizează potrivit competenţelor partajate între Autoritatea de management pentru PNDR, AFIR şi GAL, care se detaliază în Ghidul solicitantului.

(2) în cazul în care Strategia de dezvoltare locală, denumită în continuare SDL, nu este depusă de GAL pentru evaluare şi selecţie, se procedează la recuperarea sprijinului financiar acordat pentru cheltuielile de animare în cadrul submăsurii 19.1 “Sprijin pregătitor”, denumită în continuare submăsura 19.1.

(3) Se admit la plată pentru rambursarea cheltuielilor aferente elaborării SDL-urilor în cadrul submăsurii 19,1 doar pentru SDL-urile declarate eligibile.

(4) Pentru proiectele de investiţii finanţate în cadrul submăsurilor 19.2 “Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, denumită în continuare submăsura 19.2, şi 19.3 “Pregătirea şi implementarea activităţilor de cooperare ale Grupului de Acţiune Locală”, denumită în continuare submăsura 19.3, se aplică regulile stabilite pentru măsurile de investiţii, potrivit art. 3-15.

(5) Un solicitant poate depune şi derula în acelaşi timp mai multe proiecte de servicii şi investiţii finanţate în cadrul submăsurilor 19.2, şi 19.3, sub condiţia să facă dovada existenţei cofinanţării private, dacă este cazul, cumulată pentru toate proiectele, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate ale programului, respectării regulilor ajutoarelor de minimis şi dacă nu creează artificial condiţiile necesare pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 25. - (1) în perioada de derulare a PNDR 2014-2020, Autoritatea de management pentru PNDR, prin structura de specialitate, îndeplineşte, în condiţiile legii, rolul de Unitate de sprijin al reţelei naţionale de dezvoltare rurală, denumită în continuare USR, şi implementează Planul de acţiune multianual şi planurile de acţiune anuale, potrivit prevederilor cadrului de reglementare european şi naţional.

(2) Participarea şi responsabilităţile AFIR pentru activităţile în cadrul USR se stabilesc, în condiţiile legii, prin acord de delegare semnat între Autoritatea de management pentru PNDR şi AFIR.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Reguli pentru monitorizare, evaluare, verificare şi control

 

Art. 26. - (1) Pentru examinarea progresului înregistrat de PNDR 2014-2020, comparativ cu obiectivele propuse, instituţiile implicate în implementare desfăşoară activităţi de monitorizare şi evaluare, pe baza datelor colectate şi agregate potrivit Sistemului comun de monitorizare şi evaluare, prevăzut la art. 67 din regulament.

(2) Monitorizarea sprijinului acordat beneficiarilor prin scheme de ajutor de stat sau scheme de minimis se realizează distinct, potrivit regulilor specifice prevăzute în scheme.

Art. 27. - Beneficiarii măsurilor de sprijin prevăzute în PNDR 2014-2020/scheme de ajutor de stat sau de minimis şi prestatorii de servicii în cadrul măsurii de asistenţă tehnică asigură accesul la locul de implementare a proiectelor, însoţesc echipele de control şi pun la dispoziţia acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele necesare solicitate, potrivit prevederilor procedurale specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 8-a

Reguli financiare

 

Art. 28. - (1) Potrivit prevederilor art. 27 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi ale PNDR 2014-2020, completarea contribuţiei financiare acordate de Uniunea Europeană din FEADR se asigură anual de la bugetul de stat.

(2) AFIR poate angaja, în condiţiile legii, cheltuieli prin contractele de finanţare/cererile de ajutor numai în limita sumelor stabilite pentru fiecare măsură, conform planului financiar PNDR 2014-2020. Angajarea unor cheltuieli peste limitele stabilite prin planul financiar aferent programului se aprobă cu respectarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) încheierea contractelor de finanţare de către AFIR se poate face începând cu data aprobării PNDR 2014-2020 prin decizia Comisiei Europene.

(4) Depunerea şi selecţia cererilor de finanţare din cadrul schemelor de ajutor de stat/ajutoare exceptate/ajutoare de minimis se poate face începând cu data aprobării PNDR 2014- 2020 prin decizia Comisiei Europene şi cu respectarea prevederilor art. 107-109 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

(5) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (3), proiectele necontractate şi selectate anterior deciziei Comisiei Europene de aprobare a PNDR 2014-2020 se modifică, în condiţiile legii, de către beneficiari, în situaţiile care impun corelarea cu fişele măsurilor din programul aprobat, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi evitarea dublei finanţări.

Art. 29. - (1) Pentru beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele aferente măsurilor cuprinse în PNDR 2014- 2020, potrivit regulii de minimis, pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi a verificărilor efectuate de AFIR, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, potrivit Regulamentului (UE) nr. 1.407/2014, nu depăşeşte 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali, perioadă evaluată pe o bază continuă, astfel încât pentru fiecare nouă solicitare a unui ajutor de minimis se determină suma totală a ajutorului de minimis acordat în anul fiscal în cauză, precum şi pe perioada ultimilor 2 ani fiscali.

(2) Beneficiarii care primesc finanţare pentru proiectele depuse în cadrul schemelor de ajutor de stat aferente unor submăsuri din cadrul PNDR 2014-2020 trebuie să respecte regulile de cumul specifice fiecărui tip de ajutor de stat, potrivit reglementărilor europene şi naţionale în vigoare.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 30. - Solicitantul/Beneficiarul trebuie să depună toate diligentele pentru a lua cunoştinţă despre informaţiile publice referitoare la măsura/submăsura PNDR 2014-2020/schema de ajutor pentru care depune proiectul.

Art. 31. - MADR şi AFIR elaborează condiţii şi proceduri specifice de implementare pentru fiecare măsură/submăsură/schemă de ajutor, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul fondurilor europene,

Marius Nica

Ministrul energiei, întreprinderilor mici şi mijlocii şi mediului de afaceri,

Andrei Dominic Gerea

Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

Sorin Minai Cîmpeanu

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 aprilie 2015.

Nr. 226.

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2015 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă mulţi etajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de acţiuni pe anul 2015 privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Acţiunile pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie la construcţiile prevăzute în anexă se finanţează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 2 aprilie 2015.

Nr. 227.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL DE ACŢIUNI PE ANUL 20151)

privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic la construcţiile cu destinaţia de locuinţă multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public

 

A. Execuţie lucrări de intervenţie

 

A.1 Municipiul Bucureşti

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,30g 2)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Calea Victoriei nr. 101, corp A+B

sectorul 1

1938

S+P+10E

95

7.572

2

Bd. N. Bălcescu nr. 32-34

sectorul 1

1935

S+P+9E

45

6.996

3

Str. Boţea nu nr. 3A-3B

sectorul 1

1935

S+P+8E+MS

90

10.593

1936

S+P+7E

4

Str. Ştirbei Vodă nr. 20

sectorul 1

1935

S+P+6E+Ms

33

4.250

5

Str. Ion Câmpineanu nr. 9

sectorul 1

1937

S+P+6E+Ms

17

1.870

6

Bd. Schitu Măgureanu nr. 19

sectorul 1

1930

S+P+6E+MS

14

2.970

7

Str. Dl. Mendeleev nr. 17 colt cu Str. Piaţa Amzei nr. 15

sectorul 1

1935

S+P+6E

44

4.579

8

Str. Biserica Enei nr. 14

sectorul 1

1936

S+P+5E

26

2.849

9

Str. Ion Brezoianu nr. 38

sectorul 1

1935

S+P+5E

9

1.542

10

Str. Batiste nr. 5

sectorul 2

1933

2S+P+10E

26

3.065

11

Str. Speranţei nr. 24

sectorul 2

1940

S+P+6E

11

1.600

12

Calea Moşilor nr. 96

sectorul 2

1900

S+P+5E+MS

11

1.803

13

Str. Pictor Luchian nr. 12C

sectorul 2

1933

S+P+4E+Ms

11

864

14

Piaţa. Pache Protopopescu nr. 11

sectorul 2

1935

S+P+3E+MS

10

1.410

15

Calea Victoriei nr. 2-4

sectorul 3

1928

S+P+8E

72

11.782

16

Str. Sfânta Vineri nr. 5

sectorul 3

1933

S+P+4E+MS

12

1.762

17

Str. Eforiei nr. 8

sectorul 5

1940

S+P+8E+MS

58

5.917

18

Calea Plevnei nr. 1

sectorul 5

1930

S+P+8E

52

6.022

19

Bd. M. Kogălniceanu nr. 30, corp A+B

sectorul 5

1922

S+P+4E+MS

S+P+2E+MS

37

4.501

20

Bd. Schitu Măgureanu nr. 3, bloc “Cireşica”

sectorul 5

1891

S+P+4E+MS

31

4.076


1) Program elaborat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în baza propunerilor fundamentate de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de consiliile judeţene şi avizate de comitetele judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

2) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.

 

A.2 Municipiul Câmpina, judeţul Prahova

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,35 g1)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

 Str. Schelelor nr. 3, bl A6

1965

P+10E

176

15.040

 

A.3 Municipiul Tulcea, judeţul Tulcea

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,25 g1)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Isaccei, bloc I 3

1962

P+4E

30

2.905

2

Str. Isaccei, bloc I 4

1962

P+4E

30

2.905

 

A-4 Municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,20 1)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

 Str. Dealului nr. 11, bloc 25

1976

P+10E

69

5.952

 

A.5 Oraşul Hârşova, judeţul Constanţa

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,20 g1)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Str. Plantelor nr. 33, bloc P1

1968

S+P+4E

60

3.390

 

B. Proiectare lucrări de consolidare

B.1 Municipiul Bucureşti

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,30 g1)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

 

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Calea Victoriei nr. 25

sectorul 1

1936

2S+P+12E

49

6.071

2

Calea Victoriei nr. 95

sectorul 1

1938

S+P+11E

37

4.167

3

Calea Victoriei nr. 112

sectorul 1

1939

S+P+MZ+8E

27

5.212

4

Str. Gării de Nord nr. 6-8, bloc A, corp c0rtnn 11 principal, sc. 1, 2, 3,4, 5 şi 6

sectorul 1

1959

S+P+9E

414

12.900

5

Bd. Gheorghe Magheru nr. 12-14, bloc „Patria”

sectorul 1

1929

1931

S+P+7E

S+P+9E

54

7.600

6

Bd. Gheorghe Magheru nr. 27, librăria“Papirus”

sectorul 1

1935

S+P+8E+MS

49

4.302

7

Str. Ion Câmpineanu nr. 22

sectorul 1

1938

S+P+8E

59

1.583

8

Str. Alexandru Xenopol nr. 3

sectorul 1

1940

S+P+8E

37

4.250

9

Str. Şipotul Fântânilor nr. 5

sectorul 1

1948

S+P+7E

21

1.697

10

Str. Nicolae Iorga nr. 22

sectorul 1

1939

S+P+6E+MS

31

3.140

11

Str. Ion Brezoianu nr. 38 A

sectorul 1

1936

S+P+6E

12

2.599

12

Bd. Dacia nr. 43

sectorul 1

1930

S+P+5E+MS

6

1.344

13

Str. Poiana Narciselor nr. 7

sectorul 1

1902

S+P+4E

17

2.120

14

Str. Academiei nr. 15

sectorul 1

1890

S+P+3E

5

3.620

15.

Şos. Mihai Bravu nr. 90-96, bloc D17, corp A

sectorul 2

1963

S+P+10E

60

4.092

16

Str. Tudor Arghezi nr. 26

sectorul 2

1939

S+P+8E

76

7.970

17

Str. Tudor Arghezi nr. 54

sectorul 2

1924

S+P+7E

19

2.612

18

Calea Moşilor nr. 131

sectorul 2

1938

S+P+5E+MS

29

2.028

19

Calea Moşilor nr. 149

sectorul 2

1934

S+DS+P+4E

12

1.084

20

Str. Spătarului nr. 36

sectorul 2

1934

S+P+4E

19

2.131

21

Str. Armenească nr. 17A

sectorul 2

1932

S+P+3E+Ms

11

1.438

22

Str. Franceză nr. 52

sectorul 3

1934

2S+P+Mz+5E+Ms

42

4.140

23

Str. Doamnei nr. 3

sectorul 3

1890

P+4E P+3E+MS

26

4.040

24

Str. Şelari nr. 22

sectorul 3

1900

S+P+3E+Ms

16

570

25

Str. Alexandru Beldiman nr. 1

sectorul 5

1940

S+P+9E

82

9.062

26

Str. Ion Brezoianu nr. 6

sectorul 5

1936

S+P+8E

29

1.465

27

Str. Sapientei nr. 1

sectorul 5

1930

S+P+5E

15

2.189

28

Str. Mihai Vodă nr. 13

sectorul 5

1935

P+4E

14

1.624

 

B.2 Municipiul Bacău, judeţul Bacău

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,35g1)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

 Str. Mărăşeşti nr. 4

1961

P+4E

102

13.125

2

 Str. Mărăşeşti nr. 7

1961

P+4E

61

7.500

3

 Str. Mărăşeşti nr. 9

1961

P+4E

48

5,625

4

 Str. Mărăşeşti nr. 10

1961

P+4E

63

9.375

5

Str. Mărăşeşti nr. 12

1961

P+4E

76

11.250

 

B.3 Municipiul Ploieşti, judeţul Prahova

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,35g1)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

Aleea Brebenei nr. 1, bl. 2

1962

P+4E

30

2.285,3

2

Şos. Nordului nr. 3, bl. 4

1962

P+4E

60

4.100,3

3

Şos. Nordului nr. 5, bl. 11

1962

P+4E

60

4.100,3

4

Şos. Nordului nr. 7, bl. 12

1962

P+4E

60

4.100,3

5

Str. Târnava nr. 4, bl. A4

1962

P+4E

60

4.286,62

6

Str. Târnava nr. 4, bl. A5

1962

P+4E

60

4.286,62

7

Str. Târnava, bl. A2

1962

P+4E

60

4.286,62

 

B.4 Municipiul Suceava, judeţul Suceava

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,20g1)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

 Str. Mărăşeşti, bloc nr. 48 A

1970

P+4E

60

856,2

 

B.5 Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

Caracteristici macroseismice ale amplasamentului - ag = 0,15g1)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Arul construirii

Regim de înălţime

Nr. de apartamente

Arie desfăşurată

(mp)

1

 Str. Nicolae Grigorescu nr. 4, sc. A, B, C

1962

P+4E

60

3.932


1) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a acceleraţiei terenului pentru proiectare ag din Codul de proiectare seismică P100-1/2013.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru stabilirea domeniilor prioritare de formare profesională pentru administraţia publică

 

Având în vedere:

- prevederile art. 5 lit. a) şi art. 6 alin. (1) lit. b1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 909/2014 privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020 şi constituirea Comitetului naţional pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020,

în temeiul art. 21 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Domeniile prioritare de formare profesională pentru administraţia publică, pe baza rezultatelor analizei nevoilor de instruire identificate la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice şi a priorităţilor strategice ale administraţiei publice, rezultate din documente programatice adoptate de Guvernul României, sunt:

a) managementul serviciilor publice şi de utilitate publică;

b) politici publice şi planificare strategică;

c) sistemul de control intern/managerial în entităţile publice;

d) managementul resurselor umane;

e) management financiar-bugetar şi al patrimoniului;

f) drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;

g) dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie; h) legislaţia Uniunii Europene;

i) comunicare, relaţii publice, transparenţă decizională, informaţii - date publice/clasificate/cu caracter personal;

j) procedură civilă şi contencios administrativ.

(2) Autorităţile şi instituţiile publice asigură pentru personalul din cadrul acestora participarea la programe de formare profesională în vederea perfecţionării de abilităţi şi competenţe în domeniile prioritare prevăzute la alin. (1).

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 2.323/2013 pentru stabilirea domeniilor prioritare în care se organizează programe de formare pentru funcţionarii publici care ocupă funcţii publice generale de conducere şi execuţie, precum şi funcţii publice specifice asimilate acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 16 iulie 2013.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

József Birtalan

 

Bucureşti, 31 martie 2015.

Nr. 762.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2014, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Italienilor din România

 

1. Situaţia anuală privind alte surse de venituri anul 2014

 

            Date despre venituri

 

Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006

Suma

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

 

Organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

 

Acţiuni culturale, sportive şi distractive

6.000

Servicii interne

 

închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare

 

înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai după cel puţin 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare

 

înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ

49.500

TOTAL:

55.500

 

2. Situaţia centralizatoare a cotizaţiilor încasate pentru anul 2014

 

Nr. crt.

Organizaţia

Nr. membri

Valoare

1.

RO.AS.IT. Bucureşti

12

1160

2.

RO. AS.IT. Suceava

8

1590

3.

RO. AS.IT. Galaţi

2

80

4.

RO. AS.IT. Bacău

3

840

5.

RO. AS.IT. Brezoi

8

1600

6.

RO. AS.IT. Tulcea

2

400

7.

RO. AS.IT. Câmpulung Muscel

1

270

TOTAL:

 

5.940

 

3. Situaţia centralizatoare a donaţiilor primite în anul 2014

            Date despre donaţii

 

Tip donaţie

Nr. donatori

Valoare donaţie

Donaţii persoane fizice

57

6.154

Donaţii persoane juridice

 

 

Donaţii confidenţiale

 

 

TOTAL:

57

6.154

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.