MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 231/2015

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 183 (XXVII) - Nr. 231         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 6 aprilie 2015

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

 

            17. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

213. - Hotărâre privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

214. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

 

220. - Hotărâre pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

125. - Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

 

126. - Ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legala privind aprobarea unor norme de metrologie legală

 

516. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Protocolului de modificare, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 13 ianuarie 2015, respectiv la 22 ianuarie 2015, a Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţilor romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

Raport privind activităţile desfăşurate de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2014

 

Rectificări la:

 - Hotărârii Guvernului nr. 41/2015

 

HOTĂRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/1992, republicat,

 

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Parlamentului României nr. 23/2013 privind constituirea unor grupuri parlamentare de prietenie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 20 aprilie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La punctul 3 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Austria:

- doamna deputat Cristea Aurelia, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în funcţia de secretar, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al doamnei Niculescu-Mizil Ştefănescu Tohme Oana.

2. La punctul 6 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Bulgaria:

- domnul deputat Sefer Cristian-George, Grupul parlamentar P.S.D., o înlocuieşte, în funcţia de secretar, pe doamna deputat, neafiliat, Ciobanu Liliana.

3. La punctul 10 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Cipru:

- domnul deputat Delureanu Virgil, Grupul parlamentar P.S.D., o înlocuieşte, în funcţia de secretar, pe doamna deputat, neafiliat, Dragomir Maria.

4. La punctul 11 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Coreea:

- domnul deputat Arsene Ionel, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în funcţia de vicepreşedinte, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Vasilescu Nicolae.

5. La punctul 22 - Grupul parlamentar de prietenie cu Statul Israel:

- doamna deputat Adam Luminiţa-Pachel, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnată în funcţia de vicepreşedinte, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al doamnei Iacob-Ridzi Monica-Maria.

6. La punctul 35 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Spaniei:

- domnul deputat Dîrzu Ioan, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în funcţia de vicepreşedinte, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Bleotu Vasile.

7. La punctul 50 - Grupul parlamentar de prietenie cu Federaţia Rusă:

- domnul deputat Marcoci Vlad, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuieşte, în funcţia de secretar, pe domnul deputat Arsene Ionel, Grupul parlamentar P.S.D.

8. La punctul 53 - Grupul parlamentar de prietenie cu Regatul Arabiei Saudite:

- domnul deputat Marin Gheorghe, Grupul parlamentar P.S.D., este desemnat în funcţia de preşedinte, pe locul rămas vacant ca urmare a încetării mandatului de deputat al domnului Mitrea Miron-Tudor.

9. La punctul 66 - Grupul parlamentar de prietenie cu Republica Filipine:

- domnul deputat Roman Gheorghe, Grupul parlamentar P.S.D., îl înlocuieşte în calitatea de membru, pe domnul deputat Tararache Minai, Grupul parlamentar P.N.L.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comună din 1 aprilie 2015, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 1 aprilie 2015.

Nr. 17.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularilor dreptului de administrare asupra unor părţi de imobile, aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi art. 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 144479, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unei suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabulare în cartea funciară, precum şi a adresei poştale la care este situat imobilul după intabulare, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unei părţi de imobil, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) Se aprobă transmiterea unei părţi de imobil, aflată în domeniul public al statului, din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

(3) După preluare, partea de imobil prevăzută la alin. (1) va fi utilizată de Serviciul de Protecţie şi Pază în vederea amenajării unei parcări auto.

(4) După preluare, partea de imobil prevăzută Ea alin. (2) va fi utilizată de Ministerul Apărării Naţionale pentru desfăşurarea activităţilor specifice.

Art. 3. - Se aprobă comasarea nr. MFP 156612 parţial, aferent părţii de imobil prevăzute la art. 2 alin. (2), cu nr. MFP 144479 aferent imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 4. - În cazul în care nu se respectă destinaţiile părţilor de imobile prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4), acestea revin în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, respectiv în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 5. - Predarea-preluarea părţilor de imobile transmise potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) şi (2) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 6. - Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul de Protecţie şi Pază îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice şi împreună cu Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice, interimar,

Enache Jiru,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază,

Lucian-Silvan Pahonţu

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 213.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se actualizează valoarea de inventar ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unei suprafeţe de teren în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară, precum şi a adresei poştele în urma intabulării în cartea funciară

 

Nr. M.F.P.

Codul de clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/Cartea funciară/

Nr. cadastrale

Valoarea de inventar a bunului înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar a bunului înainte de înregistrarea plusului în

contabilitate

(lei)

Valoarea corespunzătoare suprafeţei de teren constatate în plus în urma intabulării bunului în cartea funciară

(lei/ha teren constatat în plus)

Valoarea de inventar a bunului după regularizare prin adăugarea valorii aferente suprafeţei constatate în plus

(lei)

Valoarea de inventar a bunului, actualizată în urma reevaluării

(lei)

144479

8.19.01

Imobil 795

Municipiul Bucureşti bd. Vasile Milea nr. 7, sectorul 6

CF 226553, 226554 Nr. cadastrale 226553, 226554

5.199.808

7.514.544,43

361.549,34/0,8241

7.876.093,77

9.387.813,20

 

NOTĂ:

Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii de imobil, aflată în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ

Adresa/Cartea

funciară/Nr. cadastral

Elementele cadru de descriere

tehnică

Valoarea de inventar totală a bunului care face obiectul transmiterii

(lei)

Valoarea părţii bunului

care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridica de la care se

transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se

transmite imobilul/CUI

144479 (parţial)

8.19.01

Imobil 795 - parţial

Municipiul Bucureşti, bd. Vasile Milea nr. 7, sectorul 6 CF 226554 Nr. cadastral 226554

Suprafaţa terenului -

312 mp

9.387.813,20*

13.686,95

9.374.126,25

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale

CUI - 4183229

Statul român, în administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază

CUI - 4283635


* Valoarea de inventar totală a bunului care face obiectul transmiterii reprezintă valoarea de inventar actualizată a acestuia ca urmare a reevaluării, conform art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părţii de imobil, aflată domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Serviciului de Protecţia şi Pază în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului imobil care face obiectul actului normativ

Adresa

Elementele cadru de descriere

tehnică

Valoarea de Inventar totală a bunului care face obiectul

transmiterii (lei)

Valoarea părţii bunului

care se transmite

(lei)

Valoarea părţii bunului care nu se transmite

(lei)

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

156612 (parţial)

8.19.01

imobil

Municipiul Bucureşti, bd. Timişoara nr. 2-4, sectorul 6

Suprafaţa terenului - 15 mp

42.192,98

450,30

41.742,68

Statul român, din administrarea Serviciului de Protecţie şi Pază CUI - 4283635

Statul român, în administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229

 

ANEXA Nr. 4

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale la care se comasează nr. MFP 144479 cu nr. MFP 156612 parţial şi ale bunului imobil rezultat în urma comasării acestora

 

Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificaţie

Denumirea bunului imobil

Adresa/ Cartea funciară/ Nr. cadastral

Elementele-cadru de descriere tehnică

Valoarea de inventar a bunului imobil

(în lei)

Administratorul bunului imobil/

CUI

1

156612 parţial

8.19.01

Teren în suprafaţă de 15 mp aferent nr. MFP 156612 parţial ce se comasează cu nr. MFP 144479 aferent imobilului 795

Municipiul Bucureşti, bd. Timişoara nr. 2- A] sectorul 6

Teren

450,30

Ministerul Apărării Naţionale

CUI -4183229

2

144479

8.19.01

Imobil 795

Municipiul Bucureşti, bd. Vasile Milea nr. 7, sectorul 6

CF 226553; Nr. cadastral 226553

Construcţii şi teren

9.374.126,25 *

Ministerul Apărării Naţionale

CUI -4183229

3

144479

8.19.01

Imobil 795 rezultat în urma comasării nr. MFP 144479 cu nr. MFP 156612 parţial

Municipiul Bucureşti, bd. Vasile Milea nr. 7, sectorul 6

CF 226553; Nr. cadastral 226553

Construcţii şi teren

9.374.576,55**

Ministerul Apărării Naţionale

CUI-4183229


* Valoarea de inventară imobilului 795 cu nr. MFP 144479 care nu face obiectul transmiterii dreptului de administrare. ** Valoarea de inventară imobilului 795 rezultată în urma comasării nr. MFP 144479 cu nr. MFP 156612 parţial.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la poziţia cu nr. MFP 106674, ca urmare a reevaluării conform Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a constatării unei suprafeţe de teren de 3.321 mp în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

(2) După preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se va utiliza de către Mitropolia Clujului, Maramureşului si Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului în vederea realizării unui cămin de bătrâni.

Art. 3. - În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului prevăzută la art. 2 alin. (2), imobilul prevăzut la art. 2 alin. (1) revine de drept în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 4. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţele cantitativ-valorice, şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, vor opera modificările corespunzătoare în anexele proprii la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice, interimar,

Enache Jiru,

secretar de stat

p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Ilie Botoş,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Secretariatul de Stat pentru Culte

Victor Opaschi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 214.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se modifică valoarea de inventar ca urmare a reevaluării acestuia conform prevederilor aii. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şl a constatării unei suprafeţe de teren de 3.321 mp în plus după finalizarea lucrărilor tehnice de cadastru şi intabularea în cartea funciară

 

Nr. crt.

Nr. M.F.P.

Cod de Clasificare

Denumirea bunului din domeniul public al statului

Adresa/ Carte funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea de inventar a bunului înscrisă in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

(lei)

Valoarea de inventar a bunului înainte de înregistrarea plusului

în contabilitate

(lei)

Valoarea corespunzătoare suprafeţei de teren constatate în plus în urma intabulaţii bunului în

cartea funciară

(lei/mp teren constatat în plus)

Valoarea de inventar a bunului după regularizare prin adăugarea  valorii aferente suprafeţei constatate în plus

(lei)

Valoarea de inventar a bunului actualizată în urma reevaluării

(lei)

1

106674

8.19.01

Imobil 3185

Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca - extravilan CF 284633 Nr. cadastral 284633

3.737.322

3.478.691,42

807.436,39/3.321

4.286.127,81

4.514.122,73

 

NOTA:

Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale unui imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Secretariatului de Stat pentru Culte, pentru Mitropolia Clujului, Maramureşului şi Sălajului/Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

 

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Adresa/

Carte funciară/ Nr. cadastrale

Valoarea

de inventar

(în lei)

Elementele-cadru de descriere tehnică/capacitate/ bucăţi/valoare contabilă

Persoana juridică de la care se transmite imobilul/CUI

Persoana juridică la care se transmite imobilul/CUI

106674

8.19.01

Imobil 3185

Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca - extravilan CF 284633 Nr. cadastral 284633

4.514.122,73

1. Construcţii:

Pavilionul A:

- Suprafaţă construită - 153,5 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 153,5 mp

- Valoare contabilă - 55.895,56 lei

 Pavilionul B:

- Suprafaţă construită - 50,5 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 50,5 mp

- Valoare contabilă - 1,37 lei

 Pavilionul C;

- Suprafaţă construită - 446,5 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 893 mp

- Valoare contabila - 316.508,92 lei

 Pavilionul V:

- Suprafaţă construita - 17 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 17 mp

- Valoare contabilă - 171,93 lei

 Pavilionul R1:

- Suprafaţă construită - 14,11 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 14,11 mp

- Valoare contabilă - 21.115,04 lei

 Pavilionul R2:

- Suprafaţă construită -14,11 mp

- Suprafaţă desfăşurată - 14,11 mp

- Valoare contabilă -21.115,04 lei

Total suprafaţă construită - 695,72 mp

Total suprafaţă desfăşurată -1.142,22 mp

Total valoare contabilă construcţii - 414.807,86 lei

2 Amenajări la terenuri:

Drumuri şi alei interioare betonate - 54 mp

Valoare contabilă - 0,48 lei

Drumuri şi alei interioare cu pământ - 455 mp

Valoare contabilă - 1,05 lei

Platouri betonate sau asfaltate - 105 mp

Valoare contabilă - 0,93 lei

Împrejmuire sârmă ghimpată pe un rând de stâlpi - 220 ml

Valoare contabilă - 2,55 lei

Împrejmuire plasă de sârmă pe stâlpi de beton - 274 ml

Valoare contabilă - 13,97 lei Reţea alimentare cu apă - 287 ml

Valoare contabilă - 3,62 lei

Reţea canalizare -145 ml

Valoare contabilă - 402,04 lei

Reţea electrică aeriană - 147 ml

Valoare contabilă - 1,59 lei

Reţea electrică subterană - 1.074 ml

Valoare contabilă - 12,24 lei

- Total valoare contabilă amenajări la terenuri - 438,47 lei

3. Suprafaţa terenului - 1,5921 ha

- valoarea contabilă - 4.098.876,40 lei

Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI -4183229

Secretariatul de Stat pentru Culte CUI-26429279

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea înfiinţării pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 49 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiinţarea pe lângă Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, respectiv activitatea de inspecţie şi control sanitar-veterinar de frontieră, realizată prin posturile de inspecţie la frontieră desemnate conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511 /577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Activitatea prevăzută la alin. (1) se încadrează la acelaşi capitol bugetar la care este încadrat şi ordonatorul de credite care o organizează.

Art. 2. - (1) Veniturile proprii ale activităţii prevăzute la art. 1 se constituie din:

a) veniturile provenite din încasarea tarifelor sanitar-veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul produselor de origine animală şi al animalelor vii, introduse din ţări terţe, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările ulterioare;

b) veniturile provenite din încasarea tarifelor pentru controalele veterinare executate asupra operaţiunilor de export la punctele de trecere a frontierei de stat, asupra mărfurilor supuse controlului veterinar, în conformitate cu prevederile lit. B din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările ulterioare;

c) veniturile provenite din încasarea tarifelor pentru asistenţă sanitară veterinară acordată în posturile de trecere a frontierei, în conformitate cu prevederile lit. C din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014, cu modificările ulterioare;

d) veniturile provenite din încasarea tarifelor sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar şi produselor de origine nonanimală, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2006 pentru aprobarea tarifelor sanitare veterinare privind finanţarea inspecţiilor şi controalelor veterinare la frontieră, pentru controlul furajelor de origine vegetală destinate animalelor, produselor medicinale de uz veterinar şi produselor de origine nonanimală, cu modificările ulterioare;

e) veniturile provenite din încasarea tarifelor pentru adăpostirea şi hrănirea animalelor de companie în spaţiile special destinate din cadrul punctelor de intrare a călătorilor din România, în conformitate cu prevederile anexei nr. 7 la Norma sanitară veterinară privind condiţiile sanitar-veterinare pentru introducerea pe teritoriul României a animalelor de companie provenite din ţări terţe în scopul circulaţiei necomerciale şi procedura de control sanitar-veterinar al acestor animale la punctele de intrare a călătorilor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 49/2011.

(2) Cheltuielile curente şi de capital care se efectuează pentru realizarea activităţii prevăzute la art. 1 se finanţează integral din veniturile proprii prevăzute la alin. (1).

Art. 3. - (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor utilizează personal propriu de specialitate pentru realizarea activităţii prevăzute la art. 1.

(2) în relaţiile contractuale, activitatea prevăzută la art. 1 este reprezentată de persoanele autorizate ale instituţiei publice pe lângă care s-a înfiinţat

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul finanţelor publice, interimar,

Enache Jiru,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Dumitru Băiculescu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 220.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

În temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 3 din următoarele ordine emise de directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală:

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 101/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 047-05 “Cisterne”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 şi 664 bis din 26 iulie 2005, cu completările ulterioare;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 103/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 032-05 “Mijloace de măsurare a concentraţiei alcoolice”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 şi 664 bis din 26 iulie 2005, cu completările ulterioare;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 104/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 010-05 “Măsuri de volum pentru lichide”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 şi 664 bis din 26 iulie 2005, cu completările ulterioare;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 105/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 004-05 “Contoare de gaz şi dispozitive de conversie a volumului”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 şi 664 bis din 26 iulie 2005, cu completările ulterioare;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 318/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 006-05 “Contoare de energie termică”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 şi 1.115 bis din 9 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 322/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 007-05 “Sisteme de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de lichide altele decât apa”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 şi nr. 1.115 bis din 9 decembrie 2005, cu modificările ulterioare;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legala nr. 324/2005 pentru aprobarea Normei de metrologie legală NML 026-05 “Transformatoare pentru măsurare”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 şi 1.115 bis din 9 decembrie 2005;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 287/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 008-05 “Aparate de cântărit cu funcţionare automată”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 şi 1.102 bis din 7 decembrie 2005, cu modificările ulterioare;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 295/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 031-05 “Refractometre şi polarimetre pentru determinarea concentraţiei de zahăr”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 şi 1.102 bis din 7 decembrie 2005;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 302/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 015-05 “Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 şi 1.102 bis din 7 decembrie 2005;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 344/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 037-05 “Dozimetre/Debitmetre pentru radiaţii”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.181 şi 1.181 bis din 28 decembrie 2005;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 345/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 036-05 “Contaminometre”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.181 şi nr. 1.181 bis din 28 decembrie 2005;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 360/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 011-05 “Aparate pentru măsurări dimensionale”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.181 şi 1.181 bis din 28 decembrie 2005;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 125/2007 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 018-07 “Sisteme de măsurare continuă şi dinamică a cantităţilor de fluide (de volum şi de masă)”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 1 august 2007; şi

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 299/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 079-05 “Umidimetre”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 şi 1.102 bis din 7 decembrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Atunci când mijloacelor de măsurare li s-a acordat aprobare de model în baza uneia dintre reglementările precizate la art. 2, se admite utilizarea acesteia în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, în cazul verificărilor metrologice periodice şi după reparare.”

Art. II. - Unităţile din structura şi subordinea Biroului Român de Metrologie Legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. Partea I.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Fănel Iacobescu

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 125.

 

BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALA

 

ORDIN

pentru aprobarea unor modificări în cuprinsul unor ordine ale directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală privind aprobarea unor norme de metrologie legală

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 193/2002 privind organizarea şi funcţionarea Biroului Român de Metrologie Legală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 3 din următoarele ordine emise de directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală:

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 107/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 003-05 “Contoare de apă”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 şi 664 bis din 26 iulie 2005, cu completările ulterioare;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 120/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 012-05 “Etilometre”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 şi 664 bis din 26 iulie 2005, cu completările ulterioare;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 121/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 013-05 “Analizoare de gaze de eşapament1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 şi 664 bis din 26 iulie 2005, cu completările ulterioare;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 315/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 023-05 “Standuri cu role pentru verificarea sistemului de frânare al vehiculelor rutiere”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 şi 1.115 bis din 9 decembrie 2005;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 354/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 027-05 “Contoare de energie electrică reactivă”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.181 şi 1.181 bis din 28 decembrie 2005;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 359/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 029-05 “Opacimetre”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.181 şi 1.1181 bis din 28 decembrie 2005;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 288/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 005-05 “Contoare de energie electrică activă”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1,102 şi 1,102 bis din 7 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 303/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 053-05 “Greutăţi de lucru”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 şi 1.102 bis din 7 decembrie 2005;

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 306/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 055-05 “Aparate pentru măsurarea masei hectolitrice a cerealelor”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 şi 1.102 bis din 7 decembrie 2005; şi

- Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 304/2005 privind aprobarea Normei de metrologie legală NML 057-05 “Instalaţii pentru cântărirea în mers a autovehiculelor”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.102 şi 1.102 bis din 7 decembrie 2005, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Atunci când mijloacelor de măsurare li s-a acordat aprobare de model în baza reglementării precizate la art. 2, se admite utilizarea acesteia în continuare, în paralel cu norma prevăzută la art. 1, în cazul verificărilor metrologice periodice şi după reparare.”

Art. II. - Unităţile din structura şi subordinea Biroului Român de Metrologie Legală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Biroului Român de Metrologie Legală,

Fănel Iacobescu

 

Bucureşti, 25 martie 2015.

Nr. 126.

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Protocolului de modificare, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 13 ianuarie 2015, respectiv la 22 ianuarie 2015, a Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţilor romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012

 

În baza art. 29 alin. (7) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Protocolul de modificare, încheiat prin schimb de note verbale semnate la Bucureşti la 13 ianuarie 2015, respectiv la 22 ianuarie 2015, a Acordului-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi

Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţilor romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012.

 

Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Lucian Aurescu

 

Bucureşti, 18 martie 2015.

Nr. 516.

 

Ambasada Franţei la Bucureşti

Bucureşti, 13 ianuarie 2015.

Nr. 2015-022974

 

Ambasada Franţei la Bucureşti prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României şi referindu-se la Acordul-cadru dintre Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012 (Acord-cadru),

având în vedere implicarea autorităţilor locale franceze prin semnarea acordurilor locale de cooperare cu autorităţile române, precum şi interesul crescând al judeţelor din România de a fi incluse în Acordul-cadru menţionat şi de a dezvolta un parteneriat cu OFII şi cu colectivităţile locale franceze pentru reintegrarea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, reveniţi din Franţa, cu un ajutor de revenire din partea OFII, şi intenţionând să mărească acoperirea teritorială şi eficacitatea Acordului-cadru, Ambasada Franţei la Bucureşti propune, în conformitate cu articolele 8 şi 9 din Acordul-cadru, următoarele modificări ale Acordului-cadru:

I. Articolul 2: Beneficiarii proiectului experimental, alineatul 1 se modifică după cum urmează:

“Proiectul experimental va viza un grup-ţintă de 80 de familii de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, care doresc să se întoarcă dintr-una din colectivităţile locale franceze care a subscris la Acordul-cadru şi să se instaleze într-un judeţ care a semnat un acord de parteneriat cu OFII, cu scopul de a beneficia de un proiect de reintegrare socială şi economică.”

II. Articolul 3: Obligaţiile părţilor, alineatul 3.2 se completează după cum urmează:

“Autorităţile române care sunt desemnate pentru aplicarea Acordului-cadru sunt Ministerul Muncii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.”

III. Articolul 9: Intrarea în vigoare şi durata Acordului-cadru se completează după cum urmează:

“La expirarea perioadei de doi ani, Acordul-cadru se prelungeşte cu o nouă perioadă de doi ani. Cu două luni înainte de expirarea valabilităţii Acordului-cadru, părţile se vor întâlni pentru a evalua rezultatele aplicării sale.”

Ambasada Franţei la Bucureşti are onoarea de a propune, în cazul în care dispoziţiile de mai sus sunt agreate de partea română, ca prezenta notă verbală, împreună cu nota verbală de răspuns, să constituie un Protocol de modificare a Acordului-cadru care va intra în vigoare la data notei verbale de răspuns.

Ambasada Franţei la Bucureşti foloseşte această ocazie pentru a reînnoi Ministerului român al Afacerilor Externe asigurarea Înaltei sale consideraţii.

 

ROMÂNIA

Ministerul Afacerilor Externe

Nr. H2-1/144

 

Ministerul Afacerilor Externe al României prezintă salutul său Ambasadei Franţei la Bucureşti şi referindu-se la Acordul-cadru dintre Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012 (Acord-cadru),

are onoarea de a confirma primirea Notei verbale nr. 2015-022974 din 13 ianuarie 2015, cu următorul text:

 

“Ambasada Franţei la Bucureşti prezintă salutul său Ministerului Afacerilor Externe al României şi referindu-se la Acordul-cadru dintre Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012 (Acord-cadru),

având în vedere implicarea autorităţilor locale franceze prin semnarea acordurilor locale de cooperare cu autorităţile române, precum şi interesul crescând al judeţelor din România de a fi incluse în Acordul-cadru menţionat şi de a dezvolta un parteneriat cu OFII şi cu colectivităţile locale franceze pentru reintegrarea cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, reveniţi din Franţa, cu un ajutor de revenire din partea OFII, şi intenţionând să mărească acoperirea teritorială şi eficacitatea Acordului-cadru, Ambasada Franţei la Bucureşti propune, în conformitate cu articolele 8 şi 9 din Acordul-cadru, următoarele modificări ale Acordului-cadru:

I. Articolul 2: Beneficiarii proiectului experimental, alineatul 1 se modifică după cum urmează:

«Proiectul experimental va viza un grup-ţintă de 80 de familii de cetăţeni români aparţinând minorităţii rome, care doresc să se întoarcă dintr-una din colectivităţile locale franceze care a subscris la Acordul-cadru şi să se instaleze într-un judeţ care a semnat un acord de parteneriat cu OFII, cu scopul de a beneficia de un proiect de reintegrare socială şi economică.»

II. Articolul 3: Obligaţiile părţilor, alineatul 3.2 se completează după cum urmează:

«Autorităţile române care sunt desemnate pentru aplicarea Acordului-cadru sunt Ministerul Muncii, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.»

III. Articolul 9: Intrarea în vigoare şi durata Acordului-cadru se completează după cum urmează:

«La expirarea perioadei de doi ani, Acordul-cadru se prelungeşte cu o nouă perioadă de doi ani. Cu două luni înainte de expirarea valabilităţii Acordului-cadru, părţile se vor întâlni pentru a evalua rezultatele aplicării sale.»

Ambasada Franţei la Bucureşti are onoarea de a propune, în cazul în care dispoziţiile de mai sus sunt agreate de partea română, ca prezenta notă verbală, împreună cu nota verbală de răspuns, să constituie un Protocol de modificare a Acordului-cadru care va intra în vigoare la data notei verbale de răspuns.”

 

Ministerul Afacerilor Externe al României confirmă că dispoziţiile conţinute de Nota verbală nr. 2015-022974 din 13 ianuarie 2015 a Ambasadei Franţei la Bucureşti sunt agreate de partea română şi că respectiva notă verbală, împreună cu prezenta notă verbală de răspuns, constituie un Protocol de modificare a Acordului-cadru care intră în vigoare la data notei verbale de răspuns.

Ministerul Afacerilor Externe al României foloseşte acest prilej pentru a reînnoi Ambasadei Franţei la Bucureşti asigurarea deosebitei sale consideraţii.

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2015

Ambasadei Franţei în România

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALA PERMANENTA

DEPARTAMENTUL DE CONTROLAI FINANŢĂRII PARTIDELOR POLITICE ŞI A CAMPANIILOR ELECTORALE

 

RAPORT

privind activităţile desfăşurate de către Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2014

 

CUPRINS

 

Capitolul I - Informaţii generale

Capitolul II - Controlul finanţării activităţii partidelor politice în anul 2014

Capitolul III - Controlul finanţării campaniilor electorale în anul 2014

3.1. Alegeri europarlamentare

3.2. Alegeri parţiale

3.2.1. Alegeri parţiale locale

3.2.2. Alegeri parţiale parlamentare

3.3. Alegeri prezidenţiale

Capitolul IV - Sancţiuni aplicate în anul 2014

Capitolul V - Soluţionarea petiţiilor şi a plângerilor în anul 2014

1. Anexa nr. 1 - Situaţia controalelor efectuate la partidele politice în anul 2014

2. Anexa nr. 2 - Situaţia veniturilor obţinute de către partidele politice controlate în anul 2014

3. Anexa nr. 3 - Structura veniturilor electorale aferente alegerilor europarlamentare din anul 2014

4. Anexa nr. 4 - Structura cheltuielilor electorale aferente alegerilor europarlamentare din anul 2014

5. Anexa nr. 5 - Structura veniturilor electorale aferente alegerilor parţiale locale din anul 2014

6. Anexa nr. 6 - Structura cheltuielilor electorale aferente alegerilor parţiale locale din anul 2014

7. Anexa nr. 7 - Structura veniturilor electorale aferente alegerilor parţiale parlamentare din anul 2014

8. Anexa nr. 8 - Structura cheltuielilor electorale aferente alegerilor parţiale parlamentare din anul 2014

9. Anexa nr. 9 - Structura veniturilor electorale aferente alegerilor prezidenţiale din anul 2014 10. Anexa nr. 10 - Structura cheltuielilor electorale aferente alegerilor prezidenţiale din anul 2014

 

CAPITOLUL I

Informaţii generale

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 334/2006), ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare (denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 749/2007), şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente, aprobat prin Hotărârea Birourilor permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului nr. 2/2007, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Electorală Permanentă exercită atribuţiile privind controlul finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Activitatea de control a finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a fost desfăşurată în anul 2014 de un efectiv de 24 de persoane, dintre care 11 persoane de la Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale şi 13 persoane de la filialele Autorităţii Electorale Permanente.

În anul 2014, activităţile principale ale Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale au constat în:

- efectuarea controalelor din Planul de control pentru anul 2014;

- verificarea finanţării campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din luna mai 2014;

- verificarea finanţării campaniei electorale pentru alegerile prezidenţiale din luna noiembrie 2014;

- verificarea finanţării campaniei electorale pentru alegerile parţiale (locale şi parlamentare) din luna mai 2014;

- soluţionarea petiţiilor şi sesizărilor primite.

 

CAPITOLUL II

Controlul finanţării activităţii partidelor politice în anul 2014

 

În conformitate cu art. 36 alin. (1) din Legea nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă desfăşoară, anual şi ori de câte ori este sesizată, activităţi de verificare a respectării prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice.

În vederea exercitării atribuţiilor care revin Autorităţii Electorale Permanente, potrivit prevederilor Legii nr. 334/2006 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007, Departamentul de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale a organizat şi a efectuat, în conformitate cu Planul de control pentru anul 2014, aprobat de conducerea instituţiei, un număr de 60 de controale la formaţiunile politice. Controalele desfăşurate au vizat verificarea finanţării activităţii formaţiunilor politice din perioada 1 ianuarie 2013 - 31 decembrie 2013.

Scopul principal al acţiunilor de control a constat în verificarea modului în care formaţiunile politice au respectat dispoziţiile Legii nr. 334/2006t prevederile Hotărârii Guvernului nr. 749/2007, precum şi reglementările contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial. Obiectivele principale de control au vizat următoarele aspecte;

- verificarea documentelor de identificare a entităţii controlate;

- verificarea modului de organizare a contabilităţii conform reglementărilor contabile în vigoare;

- verificarea organizării evidenţei cotizaţiilor;

- verificarea organizării evidenţei donaţiilor;

- verificarea organizării evidenţei veniturilor din alte surse conform prevederilor legale, inclusiv a veniturilor provenite din dobânzi bancare;

- verificarea organizării evidenţei cheltuielilor efectuate din subvenţiile de la bugetul de stat;

- verificarea modului de preluare a datelor din timpul campaniilor electorale în evidenţa contabilă a partidului;

- verificarea concordanţei dintre rapoartele privind veniturile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi datele rezultate din evidenţa contabilă a entităţii controlate;

- verificarea respectării recomandărilor menţionate în raportul de control întocmit cu ocazia controlului efectuat anterior la entitatea verificată.

Repartizarea numărului total de controale pe departament şi filialele Autorităţii Electorale Permanente este următoarea:

 

Autoritatea Electorală Permanentă

Număr controale efectuate

Departament

28

Filiala Sud-Muntenia

4

Filiala Sud-Est

4

Filiala Nord-Est

5

Filiala Centru

4

Filiala Sud-Vest Oltenia

6

Filiala Nord-Vest

5

Filiala Vest

4

TOTAL:

60

 

            Numărul organizaţiilor teritoriale ale formaţiunilor politice verificate în anul 2014 este prezentat în tabelul următor:

 

Nr. crt.

Formaţiune politică controlată

Organizaţie teritoriala

(inclusiv sediul central)

0

1

2

1

 Partidul Naţional Liberal

14

2

 Partidul Democrat Liberal

12

3

 Partidul Social Democrat

12

0

1

2

4

 Uniunea Naţională pentru Progresul României

7

5

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

5

6

Partidul Conservator

4

7

 Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

2

8

Uniunea Social Liberală

1

9

Partidul Ecologist Român

1

10

Uniunea Croaţilor din România

1

11

 Uniunea Democrată Maghiară din România

1

 

 Situaţia controalelor efectuate la partidele politice în anul 2014, detaliată pe fiecare filială în parte, formaţiune politică şi perioada în care s-a desfăşurat controlul, este prezentată în anexa nr. 1.

Misiunile de control au fost efectuate de către echipe de control alcătuite din 2 membri. La un număr de două controale desfăşurate în Bucureşti, în perioada ianuarie-martie 2014, echipa a fost formată din 3 membri. > în urma misiunilor de control desfăşurate în anul 2014 la formaţiunile politice, în vederea verificării modului de respectare a prevederilor legale privind finanţarea activităţii partidelor politice, s-a constatat că acestea au avut ca surse de finanţare venituri din cotizaţii, donaţii, alte surse potrivit legii şi subvenţii de la bugetul de stat.

Cuantumul veniturilor obţinute în anul fiscal 2013 de către partidele politice controlate a fost de 54.573,665 lei. Situaţia detaliată a veniturilor înregistrate de către formaţiunile politice controlate în anul 2014 pe surse de finanţare, formaţiune politică şi organizaţie teritorială este prezentată în anexa nr. 2.

Reprezentarea grafică a surselor de finanţare este următoarea:

 

Ponderea surselor de finanţare în total

venituri

50%

 

 

 

 

45%

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

35%

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

25%

46%

 

 

 

20%

 

38%

 

 

15%

 

 

 

 

10%

 

 

11%

 

5%

 

 

 

5%

0%

 

 

 

 

 

Subvenţii

Cotizaţii

Donaţii

Alte venituri

 

Cu ocazia celor 60 de controale efectuate în cursul anului 2014 s-a constatat că majoritatea entităţilor controlate au respectat prevederile legale în ceea ce priveşte finanţarea activităţii partidelor politice. Au existat şi abateri de la legislaţia în vigoare, abateri cu sau fără caracter contravenţional. Abaterile cu caracter contravenţional au vizat aspecte legate de:

- organizarea contabilităţii partidelor conform prevederilor contabile în vigoare;

- legalitatea surselor de finanţare;

- nepublicarea de către partidele politice în Monitorul Oficial al României, Partea I, a datelor obligatorii referitoare la veniturile obţinute în anul fiscal 2013.

Abaterile fără caracter contravenţional au fost legate de erori contabile, de neîntocmirea formularelor de evidenţă a veniturilor (cotizaţii, donaţii), de regimul contabil al evidenţierii subvenţiilor în contabilitatea partidelor şi de transmiterea unor situaţii incorecte privind sursele şi cuantum uri le veniturilor obţinute de către partidele politice către Autoritatea Electorală Permanentă.

Pentru remedierea deficienţelor constatate, pe lângă sancţiunile aplicate, au fost formulate şi o serie de recomandări cu caracter general sau specific, care au constat în principal în;

- respectarea permanentă a prevederilor Legii nr. 334/2006 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 749/2007;

- aprofundarea permanentă şi aplicarea continuă a prevederilor financiar-contabile în vigoare, pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi fără scop patrimonial.

Rezultatele fiecărui control au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Autorităţii Electorale Permanente.

 

CAPITOLUL III

Controlul finanţării campaniilor electorale în anul 2014

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 334/2006, Autoritatea Electorală Permanentă este autoritatea publică abilitată să controleze respectarea prevederilor legale privind finanţarea campaniilor electorale ale partidelor/alianţelor politice şi electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi candidaţilor independenţi.

În campaniile electorale care au avut loc pentru toate tipurile de alegeri desfăşurate în anul 2014 s-a urmărit respectarea următoarelor prevederi ale legii mai sus menţionate:

- înregistrarea mandatarilor financiari desemnaţi de către competitorii electorali;

- înregistrarea donaţiilor şi legatelor primite de competitorii electorali, după deschiderea campaniilor electorale, de la persoane fizice şi/sau juridice şi declararea sumelor astfel primite la Autoritatea Electorală Permanentă de către mandatarul financiar;

- înregistrarea şi evidenţierea datelor raportate de către mandatarii financiari cu privire la:

- respectarea condiţiilor legale privind finanţarea competitorilor electorali;

- respectarea limitelor maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate în campania electorală;

- declararea numărului de materiale de propagandă electorală produse, defalcat pe categorii;

- întocmirea rapoartelor detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale.

Autoritatea Electorală Permanentă a verificat legalitatea veniturilor şi încadrarea cheltuielilor în plafoanele stabilite de lege.

A fost adusă la cunoştinţă publică lista partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De asemenea, au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termenul legal, rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale.

Autoritatea Electorală Permanentă s-a pronunţat prin hotărâre asupra corectitudinii evidenţelor contabile electorale şi asupra legalităţii plăţilor făcute.

3.1. Alegeri europarlamentare

Data de desfăşurare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din 25 mai 2014 a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 79/2014 privind stabilirea zilei de referinţă pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014.

Campania electorală pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014 a început la data de 25 aprilie 2014, conform Hotărârii Guvernului nr. 80/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European în anul 2014.

La alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2014 au participat:

- 12 partide politice;

- două alianţe electorale;

- o organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale;

- 8 candidaţi independenţi, după cum urmează:

 

Nr. crt.

Competitor

Tip competitor

0

1

2

1

Alianţa electorală PSD-UNPR- PC

Alianţă electorală

2

Alianţa Naţională a Agricultorilor

Alianţă electorală

3

Partidul Democrat Liberal

Partid politic

4

Partidul Mişcarea Populară

Partid politic

5

Uniunea Democrată Maghiară din România

Minoritate naţională

6

Partidul Naţional Liberal

Partid politic

7

Partidul România Mare

Partid politic

8

Partidul Dreptăţii Sociale

Partid politic

9

Partidul Noua Republică

Partid politic

10

Partidul Verde

Partid politic

11

Forţa Civică

Partid politic

12

Partidul Ecologist Român

Partid politic

13

Partidul Alternativa Socialistă

Partid politic

14

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Partid politic

15

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Partid politic

16

Ungureanu Georgiana-Corina

Candidat independent

17

Filip Constantin-Tiţian

Candidat independent

18

Liga Dănuţ

Candidat independent

19

Purea Paul

Candidat independent

20

Capsali Pericle-Iulian

Candidat independent

21

Costea Peter

Candidat independent

22

Diaconu Mircea

Candidat independent

23

Dăeanu Valentin-Eugen

Candidat independent

 

A fost editat “Ghidului mandatarului financiar - pentru alegerile europarlamentare din anul 2014”, ghid care a fost distribuit tuturor formaţiunilor politice şi candidaţilor independenţi. Ghidul a fost postat şi pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente.

Toţi competitorii electorali şi-au desemnat mandatari financiari.

În data de 17 aprilie 2014, la sediul Autorităţii Electorale Permanente a fost organizată o sesiune de instruire a mandatarilor financiari, la care a participat un număr de 17 persoane, mandatari financiari şi reprezentanţi ai competitorilor electorali.

Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid politic, o alianţă politică ori electorală sau un candidat independent în campania electorală pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European este de 2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat pentru postul de reprezentant al României în Parlamentul European.

În timpul campaniei electorale, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat donaţii declarate de către competitorii electorali prin mandatarul financiar în sumă de 5.879.491 lei. Periodic, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente au fost făcute publice cuantum uri le sumelor primite ca donaţii de către fiecare competitor electoral.

Pentru finanţarea campaniei electorale au fost obţinute venituri totale de 12.222.397 lei, din care 52% reprezintă transferuri şi 48% donaţii primite în timpul campaniei electorale.

Cheltuielile au totalizat 21.159.898 lei, devansând cu 8.937.501 lei valoarea veniturilor.

Cheltuielile angajate restante au fost în sumă de 9.552.356 lei.

 

Sintetic, situaţia financiară a campaniei electorale se prezintă astfel:

 

Nr. crt.

Competitor

Venituri - total

Cheltuieli - total

Rezultat financiar

Cheltuieli angajate restante

1

Partidul Democrat Liberal

1.572.059

1.988.628

-416.569

647.857

2

Partidul Mişcarea Populară

669.901

1.089.803

-419.902

422.946

3

 Uniunea Democrată Maghiară din România

541.901

612.193

- 70.292

71.173

4

 Alianţa electorală PSD-UNPR-PC

5.223.111

7.943.361

- 2.720.250

2.971.045

5

 Partidul Naţional Liberal

2.610.133

7.234.547

-4.624.414

4.546.183

6

Partidul România Mare

-

-

-

-

7

Alianţa Naţională a Agricultorilor

26.840

33.582

-6.742

6.294

8

Partidul Dreptăţii Sociale

6.000

5.959

41

-

9

Partidul Noua Republică

59.077

72.184

-13.108

13.292

10

Partidul Verde

51.996

54.693

- 2.698

21.343

11

Forţa Civică

185.170

347.866

-162.696

201.534

12

 Partidul Ecologist Român

64.165

138.789

- 74.624

64.165

13

Partidul Alternativa Socialistă

-

-

-

-

14

 Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

566.599

1.043.716

-477.117

533.276

15

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

195.990

189.661

6.329

32.149

16

 Ungureanu Georgiana-Corina

7.081

7.081

-

-

17

 Filip Constantin-Tiţian

23.700

14.463

9.237

-

18

Liga Dănuţ

11.000

10.921

79

-

19

 Purea Paul

10.000

9.519

481

-

20

Capsali Pericle-Iulian

78.115

58.119

19.997

7.037

21

Costea Peter

184.559

176.427

8.132

14.062

22

Diaconu Mircea

5.000

4.988

12

-

23

Dăeanu Valentin-Eugen

130.000

123.398

6.602

-

 

TOTAL:

12.222.397

21.159.898

-

9.552.356

 

Situaţiile detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, rezultatului financiar şi cheltuielilor angajate restante, pe fiecare competitor electoral, se găsesc în anexele nr. 3 şi 4.

 

3.2. Alegeri parţiale

3.2.1. Alegeri locale parţiale

Data de desfăşurare pentru alegerile locale parţiale, 25 mai 2014, a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale.

Au fost desfăşurate alegeri locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în următoarele circumscripţii electorale pentru următoarele funcţii:

I. Circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru preşedintele consiliului judeţean:

- judeţul Argeş.

II. Circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru primari:

1. oraşul Borşa, judeţul Maramureş;

2. oraşul Panciu, judeţul Vrancea;

3. comuna Luizi-Călugăra, judeţul Bacău;

4. comuna Apaţa, judeţul Braşov;

5. comuna Valea Râmnicului, judeţul Buzău;

6. comuna Ziduri, judeţul Buzău;

7. comuna Obreja, judeţul Caraş-Severin;

8. comuna Rasova, judeţul Constanţa;

9. comuna Ideciu de Jos, judeţul Mureş;

10. comuna Brezniţa-Ocol, judeţul Mehedinţi;

11. comuna Mărgineni, judeţul Neamţ;

12. comuna Măgureni, judeţul Prahova;

13. comuna Păuleşti, judeţul Prahova;

14. comuna Crângu, judeţul Teleorman;

15. comuna Troianul, judeţul Teleorman;

16. comuna Criciova, judeţul Timiş;

17. comuna Dimitrie Cantemir, judeţul Vaslui.

III. Circumscripţiile electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru consiliile locale:

1. oraşul Pogoanele, judeţul Buzău;

2. comuna Bunteşti, judeţul Bihor;

3. comuna Calvini, judeţul Buzău;

4. comuna Hulubeşti, judeţul Dâmboviţa;

5. comuna Coşoveni, judeţul Dolj;

6. comuna Săcălaz, judeţul Timiş;

7. comuna I.C. Brătianu, judeţul Tulcea;

8. comuna Andreiaşu de Jos, judeţul Vrancea. Campania electorală pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale a început la data de 10 mai 2014, conform Hotărârii Guvernului nr. 284/2014 privind aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării alegerilor locale parţiale pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale în unele circumscripţii electorale din data de 25 mai 2014.

La alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din anul 2014 au participat:

-15 partide politice;

- o alianţă electorală;

- 7 candidaţi independenţi;

- 3 organizaţii ale cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale.

 

Nr. crt.

Competitor

Tip competitor

 

0

1

2

1

Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC

Alianţă electorală

2

Partidul Naţional Liberal

Partid politic

3

Partidul Democrat Liberal

Partid politic

4

Partidul Mişcarea Populară

Partid politic

5

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Partid politic

6

Partidul Social Democrat

Partid politic

7

Forţa Civică

Partid politic

8

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Partid politic

9

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Partid politic

10

Partidul Ecologist Român

Partid politic

11

Partidul Conservator

Partid politic

12

Partidul Dreptăţii Sociale

Partid politic

13

Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat

Partid politic

14

Partidul România Mare

Partid politic

15

Partidul Verde

Partid politic

16

Uniunea Democrată Maghiară din România

Minoritate naţională

17

Alianţa Civică Democrată a Romilor

Partid politic

18

Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA”

Minoritate naţională

19

Forumul Democrat al Germanilor din România

Minoritate naţională

20

Timiş Traian Remus

Candidat independent

21

Popa Gheorghe

Candidat independent

22

Popescu Mircea Bogdan

Candidat independent

23

Roba Mihai

Candidat independent

24

Nicu Viorel

Candidat independent

25

Stanca Costel

Candidat independent

26

Şteţco Lazăr

Candidat independent

 

A fost editat “Ghidul mandatarului financiar - pentru alegerile locale parţiale organizate în anul 2014”, ghid care a fost distribuit competitorilor electorali. Ghidul a fost postat şi pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente.

În perioada 9-19 mai 2014, filialele teritoriale ale Autorităţii Electorale Permanente au organizat un număr de 20 de sesiuni de instruire cu mandatarii financiari ai competitorilor electorali, la care a participat un număr total de 102 persoane.

Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid politic, o alianţă politică ori electorală sau un candidat independent în campania electorală pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale sunt, în conformitate cu prevederile legale, următoarele:

- 25 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local în consiliile municipiilor şi oraşelor;

- 20 de salarii minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de consilier local în consiliile comunale;

- 30 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unei comune;

- 2.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de primar al unui sector al municipiului Bucureşti ori al unui municipiu sau oraş;

- 3.500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de preşedinte al consiliului judeţean.

În timpul campaniei electorale, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat donaţii declarate de către competitorii electorali prin mandatarul financiar în sumă de 302.929 lei. Periodic, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente au fost făcute publice cuantum uri le sumelor primite ca donaţii de către fiecare competitor electoral.

Pentru finanţarea campaniei electorale au fost obţinute venituri totale de 526.147 lei, din care 42% reprezintă transferuri şi 58% donaţii primite în timpul campaniei electorale.

Cheltuielile au totalizat 478.716 lei, fiind cu 47.431 lei mai mici decât valoarea veniturilor.

Cheltuielile angajate restante au fost în sumă de 52.346 lei.

 

            Sintetic, situaţia financiară a campaniei electorale se prezintă astfel:

 

Nr. crt.

Competitor/Candidat

Venituri - total

Cheltuieli - total

Rezultat financiar

0

1

2

3

4

1.

Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC

212.624

219.285

-6.661

2.

Partidul Naţional Liberal

76.195

70.040

3.155

3.

Partidul Mişcarea Populară

59.492

69.461

-9.969

4.

Partidul Democrat Liberal

63.635

59.901

3.734

5.

Partidul Social Democrat

19.513

19.421

92

6.

Candidat independent - Timiş Traian Remus

40.000

9.491

30.509

7.

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

28.910

8.370

20.540

8.

Asociaţia Partida Romilor “PRO-EUROPA”

8.100

8.012

88

9.

Forţa Civică

4.000

4.051

-51

10.

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

3.000

2.402

598

11.

Candidat independent - Popa Gheorghe

2.250

2.035

215

12.

Candidat independent - Popescu Mircea Bogdan

2.200

1975

225

13.

Uniunea Naţională pentru Progresul României

1.290

1.290

-

14.

Uniunea Democrată Maghiară din România

1.000

923

77

15.

Candidat independent - Nicu Viorel

1.000

792

208

16.

Candidat independent - Roba Mihai

2.000

521

1.479

17.

Forumul Democrat al Germanilor din România

538

350

188

18.

Candidat independent - Stanca Costel

300

299

1

19.

Partidul Ecologist Român

100

97

3

20.

Alianţa Civică Democrată a Romilor

-

-

-

21.

Partidul Conservator

-

-

-

22.

Partidul Dreptăţii Sociale

-

-

-

23.

Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat

-

-

-

24.

Partidul România Mare

-

 

-

25.

Partidul Verde

-

-

-

26.

Candidat independent - Şteţco Lazăr

-

-

-

 

TOTAL:

526.147

478.716

-

 

            Situaţiile detaliate pe fiecare competitor electoral ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, rezultatului financiar şi cheltuielilor angajate restante se găsesc în anexele nr. 5 şi 6.

 

3.2.2. Alegeri parlamentare parţiale

Data de desfăşurare pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale, 25 mai 2014, a fost stabilită prin următoarele hotărâri ale Guvernului:

1. Hotărârea Guvernului nr. 199/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18-judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti;

2. Hotărârea Guvernului nr. 249/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Camera Deputaţilor în Colegiul uninominal nr. 3 din Circumscripţia electorală nr. 37 - judeţul Timiş;

3. Hotărârea Guvernului nr. 256/2014 privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru Senat în Colegiul uninominal nr. 7 din Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti.

Campania electorală pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2014 a început la data de 10 mai 2014, conform Hotărârii Guvernului nr. 200/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale la alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat în unele colegii uninominale din Circumscripţia electorală nr. 18-judeţul Galaţi, Circumscripţia electorală nr. 20 - judeţul Gorj, Circumscripţia electorală nr. 22 - judeţul Hunedoara, Circumscripţia electorală nr. 25 - judeţul Ilfov, Circumscripţia electorală nr. 32 - judeţul Satu Mare şi Circumscripţia electorală nr. 42 - municipiul Bucureşti din data de 25 mai 2014.

La alegerile parlamentare parţiale din anul 2014 au participat:

- 7 partide politice;

- o alianţă electorală;

- o organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale.

 

Nr. crt.

Competitor

Tip competitor

0

1

2

1

Alianţa Electorală PSD-UNPR- PC

Alianţă electorală

2

 Partidul Mişcarea Populară

Partid politic

3

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Partid politic

4

Partidul Democrat Liberal

Partid politic

5

Partidul Naţional Liberal

Partid politic

6

Partidul România Mare

Partid politic

7

Forţa Civică

Partid politic

8

 Partidul Naţional Ţărănesc Democrat Creştin

Partid politic

9

 Uniunea Democrată Maghiară din România

 Minoritate naţională

 

A fost editat “Ghidul mandatarului financiar - pentru alegerile parţiale pentru Camera Deputaţilor şi Senat din anul 2014”, ghid care a fost distribuit tuturor formaţiunilor politice. Ghidul a fost postat şi pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente.

Toţi competitorii electorali şi-au desemnat mandatari financiari.

Limitele maxime ale cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid politic, o alianţă politică ori electorală sau un candidat independent în campania electorală aferentă alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, în conformitate cu prevederile legale, sunt următoarele:

- 350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de deputat;

- 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de senator.

În timpul campaniei electorale, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat donaţii declarate de către competitorii electorali prin mandatarul financiar în sumă de 702.070 lei. Periodic, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente au fost făcute publice cuantumurile sumelor primite ca donaţii de către fiecare competitor electoral.

Pentru finanţarea campaniei electorale au fost obţinute venituri totale de 1.108.540 lei, din care 37% reprezintă transferuri şi 63% donaţii primite în timpul campaniei electorale.

Cheltuielile au totalizat 1.271.576 lei, devansând cu 163.036 lei valoarea veniturilor.

Cheltuielile angajate restante au fost în sumă de 304.450 lei.

 

            Sintetic, situaţia financiară a campaniei electorale se prezintă astfel:

 

Nr. crt.

Competitor/Candidat

Venituri - total

Cheltuieli - total

Rezultat financiar

Cheltuieli angajate restante

1

Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC

341.072

421.578

-80.506

103.410

2

Forţa Civică

19.393

19.448

-55

7.100

3

Partidul Democrat Liberal

69.117

158.170

- 89.053

113.221

4

Partidul Mişcarea Populară

181.141

155.428

25.713

42.419

5

Partidul România Mare

-

-

-

-

6

Partidul Naţional Liberal

457.686

478.411

-20.725

33.400

7

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

8.895

7.506

1.389

 

8

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

22.208

22.007

201

4.900

9

Uniunea Democrată Maghiară din România

9.028

9.028

 

 

 

Total general

1.108.540

1.271.576

 

304.450

 

Situaţiile detaliate pe fiecare competitor electoral ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, rezultatului financiar şi cheltuielilor angajate restante se găsesc în anexele nr. 7 şi 8.

 

3.3. Alegeri prezidenţiale

Data de desfăşurare a alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2014, 2 noiembrie, a fost stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 520/2014.

Campania electorală pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 a început la data de 3 octombrie 2014, conform Hotărârii Guvernului României nr. 521/2014 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2014.

La alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 au participat:

- 7 partide politice;

- două alianţe electorale;

- o organizaţie a cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale;

- 4 candidaţi independenţi.

 

Nr. crt.

Candidat

Tip competitor

Competitor

1

Victor-Viorel Ponta

Alianţă electorală

Alianţa PSD-UNPR-PC

2

Klaus-Werner Iohannis

Alianţă electorală

Alianţa Creştin-Liberală

3

Elena Gabriela Udrea

Partid politic

Partidul Mişcarea Populară

4

Hunor Kelemen

Minoritate naţională

Uniunea Democrată Maghiară din România

5

Szilagyi Zsolt

Partid politic

Partidul Popular Maghiar din Transilvania

6

Cristian Dan Diaconescu

Partid politic

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

7

Corneliu Vădim Tudor

Partid politic

Partidul România Mare

8

Constantin Rotaru

Partid politic

Partidul Alternativa Socialistă

9

William Brînză

Partid politic

Partidul Ecologist Român

10

Mirel-Mircea Amariţei

Partid politic

PRODEMO

11

Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

Candidat independent

 

12

Monica-Luisa Macovei

Candidat independent

 

13

Teodor-Viorel Meleşcanu

Candidat independent

 

14

Gheorghe Funar

Candidat independent

 

 

A fost editat “Ghidului mandatarului financiar - pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014”, ghid care a fost distribuit tuturor formaţiunilor politice şi candidaţilor independenţi. Ghidul a fost postat şi pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente.

Toţi competitorii electorali şi-au desemnat mandatari financiari.

În data de 30 octombrie 2014, la sediul Autorităţii Electorale Permanente a fost organizată o sesiune de instruire a mandatarilor financiari, fa care a participat un număr de 24 de persoane.

Limita maximă a cheltuielilor care pot fi efectuate de către un partid politic, o alianţă politică ori electorală sau un candidat independent în campania electorală pentru alegerea

Preşedintelui României este, în conformitate cu prevederile legale, de 25.000 de salarii de bază minime brute pe ţară.

În timpul campaniei electorale, Autoritatea Electorală Permanentă a înregistrat donaţii declarate de către competitorii electorali prin mandatar financiar în sumă de 8.291.740 lei după turul I, valoarea acestora ajungând la 9.621.774 lei după turul II. Periodic, pe site-ul Autorităţii Electorale Permanente au fost făcute publice cuantumurile sumelor primite ca donaţii de către fiecare competitor electoral.

Pentru finanţarea campaniei electorale au fost obţinute venituri totale de 15.222.566 lei, din care 37% reprezintă transferuri şi 63% donaţii primite în timpul campaniei electorale.

Cheltuielile au totalizat 32.230.685 lei, devansând cu 17.008.119 lei valoarea veniturilor.

Cheltuielile angajate restante au fost în sumă de 17.771.483 lei.

 

Sintetic, situaţia financiară a campaniei electorale se prezintă astfel:

 

Nr. crt.

Competitor/Candidat

Venituri - total

Cheltuieli - total

Rezultat financiar

Cheltuieli angajate restante

0

1

2

3

4

5

1

Alianţa PSD-UNPR-PC -Victor-Viorel Ponta

6.457.861

20.136.729

-13.678.868

13.835.961

2

Alianţa Creştin-Liberală - Klaus-Werner Iohannis

5.029.548

7.291.221

-2.261.673

2.730.481

3

Partidul Mişcarea Populară - Elena Gabriela Udrea

1.275.510

1.828.028

-552.518

663.918

4

Uniunea Democrată Maghiară din România - Hunor Kelemen

612.031

661.653

-49.622

31.140

5

Partidul Popular Maghiar din Transilvania - Szilagyi Zsolt

69.901

68.429

1.472

-

6

Partidul Poporului - Dan Diaconescu - Cristian Dan Diaconescu

18.729

26.172

-7.443

8.189

7

Partidul România Mare - Corneliu Vădim Tudor

4.807

3.307

1.500

 600

8

Partidul Alternativa Socialistă - Constantin Rotaru

3.010

248

2.762

-

9

Partidul Ecologist Român - William Brînză

60.308

46.779

13.529

-

10

PRODEMO - Mirel-Mircea Amantei

-

-

0

-

11

Candidat independent - Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu

861.259

1.353.366

-492.107

492.107

12

Candidat independent - Monica-Luisa Macovei

656.042

642.672

13.370

 3.087

13

Candidat independent - Teodor-Viorel Meleşcanu

164.960

163.616

1.344

 6.000

14

Candidat independent - Gheorghe Funar

8.600

8.465

135

-

 

Total

15.222.566

32.230.685

-

 17.771.483

 

            Situaţiile detaliate pe fiecare competitor electoral ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, rezultatului financiar şi cheltuielilor angajate restante se găsesc în anexele nr. 9 şi 10.

 

CAPITOLUL IV

Sancţiuni aplicate în anul 2014

 

Cu ocazia verificărilor efectuate de către personalul Departamentului de control al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale în anul 2014 a fost aplicat un număr de 37 de sancţiuni contravenţionale, dintre care 29 de amenzi şi 8 avertismente. Amenzile aplicate au totalizat 215.000 lei. De asemenea, a fost confiscată suma totală de 413.575 lei.

Sancţiunile au fost aplicate cu ocazia controalelor anuale efectuate la partidele politice, cu ocazia verificării finanţării campaniilor electorale ocazionate de alegerile care au avut loc în anul 2014, precum şi în urma sesizărilor primite de către Autoritatea Electorală Permanentă referitoare la încălcarea prevederilor legale privind campaniile electorale.

Sancţiunile au vizat aspecte referitoare la:

- neorganizarea contabilităţii conform reglementărilor legale în vigoare;

- obţinerea şi folosirea altor surse de finanţare decât cele legale;

- nepublicarea datelor referitoare la cotizaţii;

- acceptarea unui serviciu cu titlu gratuit de la o instituţie publică;

- acceptarea de donaţii de la persoane juridice străine;

- efectuarea de activităţi specifice societăţilor comerciale;

- nedeclararea donaţiilor primite în timpul campaniei electorale către Autoritatea Electorală Permanentă în termenul legal;

- neîndeplinirea obligaţiilor legale de către mandatarul financiar;

- neprezentarea în termenul legal a documentelor solicitate de către Autoritatea Electorală Permanentă.

 

Situaţia sancţiunilor aplicate în anul 2014 este următoarea:

 

Nr. crt.

Entitatea verificată

Tipul controlului

Sancţiunea

Confiscare

1

Partidul Social Democrat - Dolj

anual

avertisment

-

2

Uniunea Naţională pentru Progresul României - Dâmboviţa

anual

avertisment

-

3

Partidul Naţional Liberal - Sector 2

anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

-

4

Partidul Social Democrat - Sector 2

anual

avertisment

-

5

Uniunea Croaţilor din România - Caraş-Severin

anual

15.000 lei amendă

35.766

6

Partidul Social Democrat - Sediul central

anual

15.000 lei amendă

-

7

Partidul Democrat Liberal - Cluj

anual

10.000 lei amenda

-

8

Partidul Democrat Liberal - Vâlcea

anual

avertisment şi 5.000 lei amendă

2.705

9

Partidul Naţional Liberal - Olt

anual

avertisment

110

10

Partidul Democrat Liberal - Sediul central

anual

5.000 lei amendă

-

11

Asociaţia Naţională a Agricultorilor

alegeri europarlamentare

5.000 lei amendă

10.500

12

Partidul Mişcarea Populară - Argeş

alegeri locale parţiale

5.000 lei amendă

23.800

13

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat - Timiş

alegeri parlamentare parţiale

5.000 lei amendă

-

14

Partidul Ecologist Român

alegeri prezidenţiale

10.000 lei amendă

46.779

15

Partidul Social Democrat - Bihor

alegeri prezidenţiale

5.000 lei amendă

2.500

16

Partidul Social Democrat - Braşov

alegeri prezidenţiale

avertisment

4.787

17

Partidul Social Democrat - Satu Mare

alegeri prezidenţiale

5.000 lei amendă

7.694

18

Partidul Social Democrat - Vâlcea

alegeri prezidenţiale

avertisment

3.000

19

Candidat independent - Monica Luisa Macovei*

alegeri prezidenţiale

55.000 lei amendă

291.415

20

Alianţa electorală PSD-UNPR-PC - Arad

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

21

Alianţa electorală PSD-UNPR-PC - Tulcea

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

22

Alianţa electorală PSD-UNPR-PC - Iaşi

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

23

Alianţa electorală PSD-UNPR-PC - Dolj

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

24

Alianţa electorală PSD-UNPR-PC - Vrancea

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

25

Alianţa electorală PSD-UNPR-PC - Bistriţa-Năsăud

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

26

Alianţa electorală PSD-UNPR-PC - Cluj

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

27

Alianţa Creştin Liberală PNL PDL - Iaşi

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

28

Alianţa Creştin Liberală PNL PDL - Cluj

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

29

Alianţa Creştin Liberală PNL PDL - Maramureş

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

30

Alianţa Creştin Liberală PNL PDL - Satu Mare

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

31

Alianţa Creştin Liberală PNL PDL - Dolj

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

32

Partidul Popular Maghiar din Transilvania

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

33

Candidat independent - Anton-Călin-Constantin Popescu-Tăriceanu

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

34

Partidul Mişcarea Populară

sesizări campanii electorale

5.000 lei amendă

-

 

Total

 

215.000

413.575

 

*Au fost sancţionaţi candidatul independent şi mandatarul financiar.

 

CAPITOLUL V

Soluţionarea petiţiilor şi a plângerilor în anul 2014

 

În timpul campaniei electorale pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul European au fost primite 9 petiţii depuse de partide politice, mass-media şi persoane fizice. Trei petiţii au avut caracter de sesizare şi au vizat prevederile art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, iar 6 petiţii au fost solicitări de la diferite partide politice, persoane fizice şi reprezentanţi ai mass-mediei ce vizau interpretarea prevederilor art. 25 alin. (2) şi art. 38 din Legea nr. 334/2006.

În timpul campaniei electorale pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 40 de petiţii având ca obiect cereri de punere la dispoziţie a unor documente privind finanţarea partidelor politice, solicitări privind liberul acces la informaţii publice, puncte de vedere cu privire la interpretarea legii finanţării, solicitări de la parchete, prefecturi, secţii de poliţie, cabinete de avocatură, persoane fizice şi birouri electorale judeţene sau reclamarea unor aspecte care au vizat încălcarea obligaţiei de a imprima pe toate materialele de propagandă electorală numele partidului politic sau candidatului care le-a comandat şi denumirea operatorului economic care le-a realizat.

Patru petiţii au avut ca obiect punerea la dispoziţia petenţilor a unor documente sau situaţii cum ar fi rapoarte detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale depuse de mandatarii financiari ai formaţiunilor politice şi sumele donate de anumite persoane pentru alegeri.

Petenţilor care au solicitat transmiterea de date sau documente li s-a răspuns în termenul legal de 30 de zile, conform art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, aducându-li-se la cunoştinţă că datele solicitate au fost sau urmează să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform art. 38 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 334/2006, unde pot fi studiate de orice persoană interesată.

Un număr de 36 de petiţii care au avut caracter de sesizări şi au privit încălcarea dispoziţiilor art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 au fost adresate birourilor electorale judeţene de către persoane fizice şi formaţiunile politice implicate în procesul electoral. Acestea au fost declinate spre soluţionare Autorităţii Electorale Permanente.

Temeiul sesizărilor a privit încălcarea art. 29 alin. (2) din Legea nr. 334/2006, respectiv neimprimarea pe materialele de propagandă electorală a denumirii partidului politic sau alianţei politice care le-a comandat, după caz, şi a denumirii operatorului economic care le-a realizat.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor privind soluţionarea sesizărilor au fost formate echipe de control atât din aparatul central, cât şi din cadrul filialelor.

Verificările desfăşurate în perioada de referinţă au vizat respectarea dispoziţiilor legale privind materialele de propagandă electorală amplasate în spaţiul public.

S-a constatat nerespectarea prevederilor legale într-un număr de 15 cazuri, pentru care au fost acordate sancţiuni în cuantum de 75.000 lei.

Pentru un număr de 14 sesizări nu s-a putut proba comiterea unor fapte de natură contravenţională.

În cursul anului 2014, între perioadele electorale, au fost primite şi soluţionate 30 de petiţii ce au avut caracter de sesizări, solicitări de documente şi plângeri. Dintre acestea, 20 au fost solicitări de documente de către mass-media şi persoane fizice, 6 au fost diverse solicitări făcute de către parchet şi poliţie, iar 4 de către Direcţia Naţională Anticorupţie.

La toate solicitările s-a răspuns în termenul legal.

 

 

 

ANEXA Nr. 1

 

Situaţia controalelor efectuate la partidele politice în anul 2014

 

Nr. crt.

Autoritatea Electorală crt. Permanentă

Entitatea verificată

Organizaţia teritorială

Perioada controlului

0

1

2

3

4

1

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 5

27.01-07.02.2014

2

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Municipiul Bucureşti

28.01-10.02.2014

3

DCFPPCE

Partidul Conservator

Sector 3

28.01-10.02.2014

4

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Ilfov

13.02-21.02.2014

5

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Ilfov

13.02-21.02.2014

6

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Ilfov

17.02-21.02.2014

7

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 6

13.02-21.02.2014

8

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 5

17.02-21.02.2014

9

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 5

27.01-07.02.2014

10

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 4

26.02-06.03.2014

11

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 4

26.02-06.03.2014

12

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 3

26.02-06.03.2014

13

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 1

26.02-06,03.2014

14

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 4

10.03-19.03.2014

15

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 3

10.03-19.03.2014

16

DCFPPCE

Partidul Conservator

Sector 4

10.03-19.03.2014

17

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 2

10.03-19.03.2014

18

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 3

03.07-18.07.2014

19

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 1

03.07-18.07.2014

20

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sector 4

23.07-0108.2014

21

DCFPPCE

Uniunea Social Liberală

Sediul central

25.08-05.09.2014

22

DCFPPCE

Partidul Conservator

Sediul central

01.09-19.09.2014

23

DCFPPCE

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sediul central

04.09-19.09.2014

24

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sector 2

23.07-01.08.2014

25

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sediul central

23.07-20.08.2014

26

DCFPPCE

Partidul Naţional Liberal

Sector 2

03.07-18.07.2014

27

DCFPPCE

Partidul Social Democrat

Sediul central

25.08-18.09.2014

28

DCFPPCE

Partidul Democrat Liberal

Sediul central

01.09-25.09.2014

29

Sud-Est

Partidul Social Democrat

Galaţi

20.01-31.01.2014

30

Sud-Est

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Galaţi

03.02-14.02.2014

31

Sud-Est

Partidul Democrat Liberal

Galaţi

17.02-28.02.2014

32

Sud-Est

Partidul Naţional Liberal

Galaţi

03.03-14.03.2014

33

Vest

Partidul Naţional Liberal

Caraş-Severin

24.02-28.02.2014

34

Vest

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Caraş-Severin

02.07-15.07.2014

35

Vest

Partidul Conservator

Caraş-Severin

08.09-19.09.2014

36

Vest

Uniunea Croaţilor din România

Caraş-Severin

21.07-25.07.2014

37

Sud Muntenia

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Dâmboviţa

20.01-24.01.2014

38

Sud Muntenia

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Prahova

17.02-28.02.2014

39

Sud Muntenia

Partidul Naţional Liberal

Teleorman

03.03-14.03.2014

40

Sud Muntenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Dâmboviţa

03.02-14.02.2014

41

Sud Vest Oltenia

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Vâlcea

20.01-24.01.2014

42

Sud Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Vâlcea

24.02-07.03.2014

43

Sud Vest Oltenia

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Vâlcea

10.03-14.03.2014

44

Sud Vest Oltenia

Partidul Social Democrat

Dolj

03.02-14.02.2014

45

Sud Vest Oltenia

Partidul Naţional Liberal

Olt

08.09-19.09.2014

46

Sud Vest Oltenia

Partidul Democrat Liberal

Vâlcea

18.08-29.08.2014

47

Nord-Est

Partidul Social Democrat

Bacău

20.01-31.01.2014

48

Nord-Est

Partidul Naţional Liberal

Bacău

10.02-21.02.2014

49

Nord-Est

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Neamţ

03.03-07.03.2014

50

Nord-Est

Partidul Democrat Liberal

Bacău

14.07-25.07.2014

51

Nord-Est

Partidul Ecologist Român

Bacău

01.08-08.08.2014

52

Centru

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Braşov

20.01-24.01.2014

53

Centru

Partidul Social Democrat

Braşov

17.02-28.02.2014

54

Centru

Partidul Naţional Liberal

Braşov

15.07-28.07.2014

55

Centru

Partidul Democrat Liberal

Braşov

08,09-19.09.2014

56

Nord-Vest

Partidul Social Democrat

Cluj

27.01-07.02.2014

57

Nord-Vest

Partidul Naţional Liberal

Bihor

17.02-28.02.2014

58

Nord-Vest

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Cluj

03.03-11.03.2014

59

Nord-Vest

Uniunea Democrată Maghiară din România

Sediul central

09.09-19.09.2014

60

Nord-Vest

Partidul Democrat Liberal

Cluj

06.08-26.08.2014

 

ANEXA Nr. 2

 

Situaţia veniturilor obţinute de către partidele politice controlate în anul 2014

 

Nr. crt.

Entitatea verificată

 

Organizaţia teritorială

Venituri total

Subvenţii

Cotizaţii

Donaţii

Alte venituri

0

1

2

3

4

5

6

7

1

Partidul Naţional Liberal

Sector 5

65.098

-

60.098

5.000

-

2

Partidul Democrat Liberal

Municipiul Bucureşti

544.860

-

-

544.800

60

3

Partidul Conservator

Sector 3

7.767

-

7.767

-

-

4

Partidul Naţional Liberal

Ilfov

193.190

-

193.190

-

-

5

Partidul Social Democrat

Ilfov

211.361

-

148.720

62.641

-

6

Partidul Democrat Liberal

Ilfov

82.960

-

82.959

-

1

7

Partidul Social Democrat

Sector 6

96.450

-

56.210

40.240

-

8

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 5

9.500

-

-

9.500

-

9

Partidul Social Democrat

Sector 5

165.485

-

165.484

-

1

10

Partidul Social Democrat

Sector 4

58.931

-

55.565

-

3.366

11

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 4

2.520

-

2.520

-

-

12

Partidul Naţional Liberal

Sector 3

67.274

-

66.653

-

621

13

Partidul Democrat Liberal

Sector 1

104.989

-

83.989

21.000

-

14

Partidul Naţional Liberal

Sector 4

37.993

-

37.993

-

-

15

Partidul Social Democrat

Sector 3

79.446

-

29.113

23.000

27.333

16

Partidul Conservator

Sector 4

2.986

-

2.986

-

-

17

Partidul Democrat Liberal

Sector 2

226.848

-

41.389

141.100

44.359

18

Partidul Democrat Liberal

Sector 3

56.580

-

4.223

30.050

22.307

19

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sector 1

-

-

-

-

-

20

Partidul Democrat Liberal

Sector 4

38.866

-

36

38.830

 

21

Uniunea Social Liberală

Sediul central

1.001.222

-

16.181

221.700

763.341

22

Partidul Conservator

Sediul central

883.725

213.304

604.092

60.508

5.822

23

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Sediul central

860.187

100.350

629.559

104.609

25.669

24

Partidul Social Democrat

Sector 2

62.076

-

51.976

 

10.100

25

Partidul Naţional Liberal

Sediul central

9.219.922

1.525.109

5.529.082

1.849.432

316.299

26

Partidul Naţional Liberal

Sector 2

39.645

-

39.645

 

 

27

Partidul Social Democrat

Sediul central

15.203.654

2.194.635

10.831.066

813.909

1.364.044

28

Partidul Democrat Liberal

Sediul central

5.474.992

1.066.224

2.015.042

2.153.998

239.728

29

Partidul Social Democrat

Galaţi

186.249

-

160.283

2.000

23.966

30

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Galaţi

34.226

-

14.351

19.873

2

31

Partidul Democrat Liberal

Galaţi

82.397

-

66.788

15.520

90

32

Partidul Naţional Liberal

Galaţi

181.974

-

154.856

3.650

23.468

33

Partidul Naţional Liberal

Caraş-Severin

46.369

-

46.367

-

2

34

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Caraş-Severin

6.316

-

570

5.664

82

35

Partidul Conservator

Caraş-Severin

1.450

-

1.450

-

-

36

Uniunea Croaţilor din România

Caraş-Severin

2.078.033

2.037.000

-

17.418

23.615

37

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Dâmboviţa

4.020

-

1.020

3.000

-

38

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Prahova

39.130

-

39.130

-

-

39

Partidul Naţional Liberal

Teleorman

59.196

-

48.500

-

10.696

40

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Dâmboviţa

-

-

-

-

-

41

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Vâlcea

4.098

-

3.098

1.000

-

42

Partidul Naţional Liberal

Vâlcea

217.900

-

150.122

53.830

13.948

43

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Vâlcea

5.157

-

5.157

-

-

44

Partidul Social Democrat

Dolj

351.989

-

325.894

-

26.095

45

Partidul Naţional Liberal

Olt

145.140

-

145.140

-

-

46

Partidul Democrat Liberal

Vâlcea

37.121

-

31.721

1.000

4.400

47

Partidul Social Democrat

Bacău

123.1301

-

123.130

-

-

48

Partidul Naţional Liberal

Bacău

125.044

-

116.844

6.000

2.200

49

Uniunea Naţională pentru Progresul României

Neamţ

56.643

-

56.643

 

 

50

Partidul Democrat Liberal

Bacău

30.000

-

30.000

 

 

51

Partidul Ecologist Român

Bacău

37.518

-

37.518

 

 

52

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

Braşov

6.620

 

6.620

 

 

53

Partidul Social Democrat

Braşov

136.059

 

128.130

 

7.929

54

Partidul Naţional Liberal

Braşov

267.307

 

217.807

43.500

6.000

55

Partidul Democrat Liberal

Braşov

75.581

 

56.016

6.400

13.165

56

Partidul Social Democrat

Cluj

182.139

 

182.139

 

 

57

Partidul Naţional Liberal

 Bihor

238.254

 

191.724

46.520

10

58

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

Cluj

1.800

 

 

1.800

 

59

Uniunea Democrată Maghiară din România

Sediul central

19.717.143

18.011.900

801.072

812.074

92.097

60

Partidul Democrat Liberal

Cluj

64.858

 

49.556

15.302

 

 

ANEXA Nr. 3

 

Structura veniturilor electorale aferente alegerilor europarlamentare din anul 2014

 

Nr. crt.

Competitorul electoral

Total venituri, din care:

Transferuri

Donaţii

1

Partidul Democrat Liberal

1.572.059

662.780

909.279

2

Partidul Mişcarea Populară

669.901

155.400

514.501

3

Uniunea Democrată Maghiară din România

541.901

426.551

115.350

4

Alianţa Electorală PSD-UNPR-PC

5.223.111

2.784.655

2.438.457

5

Partidul Naţional Liberal

2.610.133

1.533.917

1.076.216

6

Partidul România Mare

-

-

-

7

Alianţa Naţională a Agricultorilor

26.840

2.540

24.300

8

Partidul Dreptăţii Sociale

6.000

-

6.000

9

Partidul Noua Republică

59.077

7.045

52.032

10

Partidul Verde

51.996

3.254

48.742

11

Forţa Civică

185.170

-

185.170

12

Partidul Ecologist Român

64.165

64.165

-

13

Partidul Alternativa Socialistă

-

-

-

14

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin Democrat

566.599

535.349

31.250

15

Partidul Poporului - Dan Diaconescu

195.990

52.961

143.029

16

Ungureanu Georgiana-Corina

7.081

7.081

-

17

Filip Constantin-Tiţian

23.700

-

23.700

18

Liga Dănuţ

11.000

-

11.000

19

Purea Paul

10.000

10.000

-

20

Capsali Pericle-Iulian

78.115

-

78.115

21

Costea Peter

184.559

52.209

132.350

22

Diaconu Mircea

5.000

-

5.000

23

Dăeanu Valentin-Eugen

130.000

45.000

85.000

 

Total

12.222.397

6.342.906

5.879.491

 

ANEXA Nr. 4

 

Structura cheltuielilor electorale aferente alegerilor europarlamentare din anul 2014

 

Nr. crt.

Competitorul electoral

Total cheltuieli, din care:

Tipărituri

Publicitate presa

Publicitate stradală

Servicii

Sondaje

Rest cheltuieli

Cheltuieli angajate restante

1

Partidul Democrat Liberal

1.988.628

695.197

702.549

469.863

72.512

-

48.507

647.857

2

Partidul Mişcarea Populară

1.089.803

239.755