MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 708/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 708         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 septembrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

981. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumit㠓Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare” - iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 

982. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 637/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumit㠓Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare”, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 

1.309. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

 

1.456. – Ordin al viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemei decuplate de producţie în sectorul carne din cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii, la specia bovine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            75. - Hotărâre privind prelungirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contra părţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărţi centrale a Casei Române de Compensaţie - SA. şi a Casei de Compensare Bucureşti - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumit㠓Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare” - iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 635/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumit㠓Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi cu subvenţie parţială de dobândă”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare” - iniţiativa JEREMIE în România, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 521 din 14 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„e) întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM sunt întreprinderi care respectă criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

f) întreprindere aflată în dificultate este o întreprindere care îndeplineşte condiţiile definite în cap. 2.2. (Domeniul de aplicare material: sensul noţiunii de «întreprindere aflată în dificultate») din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate;”.

2. La articolul 9, punctul 9.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“9.5. Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.”

3. La articolul 9, după punctul 9.5 se introduce un nou punct, punctul 9.6, cu următorul cuprins:

“9.6. În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. (â) (b) şi (c) din Regulamentul nr. 1.407/2013, cât şi în unul sau mai multe sectoare ori domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca intermediarii financiari să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.”

4. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Înainte de acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme, respectiv înainte de acordarea unui credit eligibil cu subvenţie parţială de dobândă conform cap. V, intermediarul financiar verifică dacă întreprinderea unică din care face parte beneficiarul a mai primit alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile şi dacă regulile de cumul sunt respectate, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere.”

5. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 28. - Valoarea maximă a ajutorului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică se calculează cumulându-se ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în curs cu ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali consecutivi; acesta nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru societăţile care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri. În cazul în care o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, se aplică plafonul de 200.000 euro, cu condiţia ca intermediarii financiari care implementează schema să asigure prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea activităţilor sau distincţia între costuri, că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.”

6. Anexa la schemă se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 25 septembrie 2014.

Nr. 981.

 

ANEXĂ

la schemă

 

- Model -

 

Declaraţie pe propria răspundere

 

Subsemnatul(a) ..........................................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ............ nr. ........... eliberat(ă) de ................ la data de .............. cu domiciliul în localitatea ............................... str. ............................ nr. ....... bl. .........., sc. ..........., ap. ............ sectorul/judeţul ..............................., în calitate de reprezentant legal al

operatorului economic ......................................, declar pe propria răspundere următoarele:

Declar că întreprinderea se află/nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014.

Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis sau oricărui altui tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă.

DA  NU

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am beneficiat de ajutoare de minimis, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu art. 7 lit. g) din schemă.

DA   NU

Dacă da, completaţi tabelul de mai jos:

 

Nr. crt.

 

 

Beneficiarul ajutorului de minimis

(pentru toate întreprinderile care constituie întreprindere unică)

Anul acordării ajutorului de minimis

Instituţia finanţatoare

Programul prin care s-a beneficiat de finanţare

Cuantumul ajutorului acordat

(euro)

Denumire

C.U.I.

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 

Numele şi prenumele........................................

Funcţia.............

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului.................

Data semnării.......................

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 637/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumit㠓Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare”, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 137/2007, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2014 pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale,

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 637/2014 pentru aprobarea schemei transparente de ajutor de minimis, denumit㠓Schemă transparentă de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite”, aferentă domeniului major de intervenţie 1.2 “Accesul IMM la finanţare, axa prioritară 1 “Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient”, din cadrul Programului operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 524 din 14 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, literele e) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“e) întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM sunt întreprinderi care respectă criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare);

f) întreprindere aflată în dificultate este o întreprindere care îndeplineşte condiţiile definite în cap. 2.2 (Domeniul de aplicare material: sensul noţiunii de «întreprindere aflată în dificultate») din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate.”

2. La articolul 8, punctul 8.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“8.5. Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.”

3. La articolul 8, după punctul 8.5 se introduce un nou punct, punctul 8.6, cu următorul cuprins:

“8.6. În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. (a), (b) şi (c) din Regulamentul nr. 1.407/2013, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca intermediarii financiari să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare ai schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis.”

4. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - Înainte de acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme, respectiv înainte de acordarea unui credit eligibil cu subvenţie parţială de dobândă conform cap. V, intermediarul financiar verifică dacă întreprinderea unică din care face parte beneficiarul a mai primit alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile şi dacă regulile de cumul sunt respectate, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere.”

5. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 27. - Valoarea maximă a ajutorului de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică se calculează cumulându-se ajutoarele de minimis primite în anul fiscal în curs cu ajutoarele de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali consecutivi; acesta nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv 100.000 euro pentru societăţile care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri. În cazul în care o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, se aplică plafonul de 200.000 euro, cu condiţia ca intermediarii financiari care implementează schema să asigure prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea activităţilor sau distincţia între costuri, că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.”

6. Anexa la schemă, intitulat㠓Declaraţie pe propria răspundere”, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 25 septembrie 2014.

Nr. 982.

 

ANEXĂ

(Anexa la schemă)

 

- model -

 

Declaraţie pe propria răspundere

 

Subsemnatul(a), ..............................................., identificat(ă)cu B.I./C.I. seria ......... nr. ......................, eliberat(ă) de ................. la data de ......................., cu domiciliul în localitatea ................................... str. ..................................... nr. .........., bl. ........... sc. ........... ap. ........... sectorul/judeţul ................................ în calitate de reprezentant legal al operatorului economic .................................................. declar pe propria răspundere următoarele:

Declar că întreprinderea se află/nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014.

Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis sau oricărui altui tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă.

DA  NU

De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am beneficiat de ajutoare de minimis, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu art. 6 lit. g) din schemă.

DA  NU

Dacă da, completaţi tabelul de mai jos:

 

Nr. crt.

Beneficiarul ajutorului de minimis

(pentru toate întreprinderile care constituie întreprindere unică)

Anul acordării ajutorului de minimis

Instituţia finanţatoare

Programul prin care s-a beneficiat de finanţare

Cuantumul ajutorului acordat

(euro)

Denumire

C.U.I.

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.

 

Numele şi prenumele........................................

Funcţia.............

Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului.................

Data semnării.......................

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru buget nr. 1.177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Convenţiei nr. 184.575/13/2005 încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţionala a României;

- art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. În vederea achiziţionării de autoturisme, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 232/2008, cu completările ulterioare;

- Actului adiţional nr. 542.537/285/PB din 23 septembrie 2014 la Convenţia nr. 541.888/1.099 din 29 august 2014 încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi B.R.D. Société Générale Generale - S.A.,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 1.177/2014 privind prospectul de emisiune a titlurilor de stat emise în vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. În vederea achiziţionării de autoturisme, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 5 septembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - În vederea despăgubirii persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A. pentru achiziţionarea de autoturisme, iar după 22 decembrie 1989 le-au transferat în conturile Băncii Române pentru Dezvoltare - B.R.D. - S.A., şi nu prezintă documentele doveditoare, care să ateste data constituirii depozitului la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., se aprobă prospectul de emisiune a titlurilor de stat seria BRD/1/2014 emise pe numele B.R.D. Groupe Société Générale - SA, în valoare nominală totală de 394.943,65 lei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.”

2. La anexă, punctul 4 va avea următorul cuprins:

“4. Valoarea nominală totală a emisiunii titlurilor de stat este 394.943,65 lei.”

3. La anexă, punctul 5 va avea următorul cuprins:

“5. Emisiunea este formată dintr-un număr de 44 de titluri de stat, iar valoarea nominală individuală a fiecărui titlu de stat este egală cu valoarea individuală a despăgubirii.”

Art. II. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 26 septembrie 2014.

Nr. 1.309.

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea încheierii convenţiilor privind finanţarea schemei decuplate de producţie în sectorul carne din cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii, la specia bovine, precum şi a cuantumului de plată înscris în adeverinţă

 

Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole şi strategii nr. 138.825 din 24 septembrie 2014,

având în vedere prevederile art. 1 lit. a) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de came de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în considerare prevederile art. 6 pct. 14 din Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305^2013 ai Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014, în baza cărora statele membre au posibilitatea acordării ajutoarelor naţionale tranzitorii,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, emite următorul ordin:

Art. 1. - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, încheie convenţii privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii schemei decuplate de producţie în sectorul carne din cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii, la specia bovine, prevăzută la art. 1 lit. a) din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, nr. 573/2014 pentru aprobarea modelului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinţă şi a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură eliberează adeverinţe cu un cuantum de 300 de lei pe cap de bovină, pentru schema decuplată de producţie în sectorul came din cadrul ajutoarelor naţionale tranzitorii, la specia bovine, prevăzută la art. 1.

Art. 3. - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4, - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltam rurale,

Dumitru Daniel Botănoiu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 septembrie 2014.

Nr. 1.456.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ CONSILIUL

AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

HOTĂRÂRE

privind prelungirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărţi centrale a Casei Române de Compensaţie - S.A. şi a Casei de Compensare Bucureşti - S.A.

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere acordul încheiat între Sibex - Sibiu Stock Exchange - SA. şi ATHENS EXCHANGE CLEARING HOUSE - SA. (AthexClear), care vizează furnizarea de către AthexClear de servicii de compensare decontare pentru tranzacţiile cu instrumente financiare derivate încheiate pe piaţa reglementată la termen administrată de Sibex - Sibiu Stock Exchange - S.A.,

având în vedere faptul că AthexClear nu a fost autorizată până în prezent în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii,

în urma deliberărilor din şedinţa din data de 24 septembrie 2014,

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - În cazul solicitării de autorizare în calitate de contrapărţi centrale a Casei Române de Compensaţie - S.A. şi a Casei de Compensare Bucureşti - S.A., termenul prevăzut la art. 4 alin. (6) din Regulamentul nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 28/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 30 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte până la data de 31 ianuarie 2015.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în Buletinul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 26 septembrie 2014.

Nr. 75.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.