MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 707/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 707         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 29 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            782. - Hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

508. - Decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor privind aprobarea Statutului elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

1.014. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară privind modificarea anexelor nr. 19, 34 şi 36 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competenţei teritoriale, numărului şi arondării birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

1.843. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

 

2.530. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului Parcul “Reconcilierii Româno-Maghiare" din municipiul Arad, str. Ioan Calvin, judeţul Arad

 

2.552. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Turn Clopotniţă” din Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 12, judeţul Prahova

 

2.570. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Vila 1” din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

2.624. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, pentru modificarea art. 3 lit. d) din Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice

În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexele nr. 1-4 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4*) la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

p. Ministrul apărării naţionale,

Otilia Sava,

secretar de stat

 

 

Bucureşti, 10 septembrie 2014.

Nr. 782.


*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA A PENITENCIARELOR

 

DECIZIE

privind aprobarea Statutului elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, luând în considerare dispoziţiile art. 53 din anexa nr. 1 “Metodologie de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere

în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna”, aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013, în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare,

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Statutul elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 3. - Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi unităţile din sistemul administraţiei penitenciare vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei decizii.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Cătălin-Claudiu Bejan

 

Bucureşti, 28 august 2014.

Nr. 508.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul statut reglementează dobândirea, exercitarea, suspendarea şi încetarea calităţii de elev, condiţiile de şcolarizare, precum şi organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ pentru candidaţii declaraţi “ADMIS” în urma concursului de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.

 

Art. 2. - În textul prezentului statut se vor folosi următoarele abrevieri: Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna va fi denumită SNPAP, Statutul elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna va fi denumit Statutul elevilor, iar Regulamentul intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna va fi denumit Regulamentul intern pentru elevi.

Art. 3. - (1) Drepturile, obligaţiile şi interdicţiile prevăzute în Statutul elevilor şi în reglementările subsecvente sunt puse în aplicare după semnarea, la începerea cursurilor, a “Angajamentului privind acceptarea condiţiilor de înmatriculare şi şcolarizare, situaţiile care implică încetarea calităţii de elev şi restituirea cheltuielilor de şcolarizare, precum şi a perioadei minime de activitate în sistemul administraţiei penitenciare”, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

 

(2) Semnarea angajamentului prevăzut la alin. (1) reprezintă acordul elevilor liber exprimat cu privire la acceptarea condiţiilor de şcolarizare şi a regimului specific procesului de pregătire profesională.

(3) Reglementarea, interpretarea şi punerea în aplicare a prevederilor prezentului statut se realizează în concordanţă cu Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu actele normative specifice sistemului administraţiei penitenciare şi cu normele generale privind respectarea demnităţii umane, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, în sensul formării şi dezvoltării la elevi a abilităţilor personale şi competenţelor profesionale specifice exercitării profesiei de agent de penitenciare.

(4) Prevederile prezentului statut au caracter obligatoriu pentru elevi pe toată durata şcolarizării.

Art. 4. - (1) Activităţile curriculare şi extracurriculare ale elevilor, precum şi raporturile acestora cu instituţia se desfăşoară în conformitate cu legislaţia în vigoare care reglementează activitatea SNPAP, completată în mod corespunzător cu dispoziţiile legale aplicabile în învăţământul preuniversitar din România.

(2) în vederea pregătirii şi perfecţionării profesionale, SNPAP poate încheia acorduri de colaborare cu instituţii şi organizaţii din România sau din străinătate, care cuprind şi activităţi în care pot fi angrenaţi elevii.

(3) Implicarea elevilor în activităţi care presupun deplasarea acestora în afara României se realizează cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea directorului SNPAP.

 

CAPITOLUL II

Reglementarea calităţii de elev

 

SECŢIUNEA 1

Dobândirea calităţii de elev

 

Art. 5. - (1) Calitatea de elev al SNPAP se dobândeşte de către candidaţii declaraţi “ADMIS” la concursul de admitere, prin înmatriculare, după semnarea angajamentului prevăzut la art. 3 alin. (1).

(2) înainte de semnarea angajamentului prevăzut la art. 3 alin. (1), directorul SNPAP are obligaţia de a asigura candidaţilor declaraţi “ADMIS” prezentarea condiţiilor de şcolarizare, programul zilnic, drepturile şi obligaţiile, răspunderea disciplinară şi patrimonială, implicaţiile nerespectării perioadei minime de activitate în cadrul sistemului penitenciar, precum şi situaţiile care determină încetarea calităţii de elev şi restituirea cheltuielilor de şcolarizare pentru aceştia.

(3) înmatricularea elevilor se dispune prin decizie de către directorul SNPAP, la propunerea Consiliului profesoral, formulată în baza procesului-verbal al comisiei de validare a dosarelor candidaţilor declaraţi “ADMIS” în urma concursului de admitere, pentru cei care s-au prezentat la sediul SNPAP în condiţiile prevăzute în prezentul statut, au completat şi semnat angajamentul prevăzut la art. 3 alin. (1).

            (4) Propunerile de neînmatriculare înaintate directorului SNPAP de către Consiliul profesoral se motivează.

(5) înmatricularea elevilor se stabileşte prin Regulamentul intern pentru elevi.

Art. 6. - (1) înainte de începerea cursurilor, pentru candidaţii declaraţi “ADMIS” se organizează un stagiu de iniţiere în unităţile penitenciare care au efectuat recrutarea candidaţilor, în conformitate cu “Metodologia de organizare şi desfăşurare a Stagiilor de iniţiere”, întocmită de SNPAP şi aprobată prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Stagiul de iniţiere are o durată de minimum 3 zile şi se desfăşoară anterior prezentării candidaţilor la SNPAP pentru începerea cursurilor.

Art. 7. - (1) în ziua începerii cursurilor sau, după caz, în ziua prezentării la sediul SNPAP, candidaţii declaraţi “ADMIS” la concursul de admitere vor semna angajamentul prevăzut la art. 3 alin. (1).

(2) Niciun candidat declarat “ADMIS” la concursul de admitere nu poate fi obligat să accepte dobândirea calităţii de elev şi şcolarizarea, având posibilitatea să solicite, în scris, renunţarea la locul obţinut la concurs,

(3) Nu vor fi înmatriculaţi candidaţii declaraţi “ADMIS” în urma concursului de admitere care:

a) solicită în scris renunţarea la locul obţinut prin concurs;

b) nu s-au prezentat la SNPAP la data începerii cursurilor, din motive imputabile lor;

c) nu au urmat stagiul de iniţiere, din motive imputabile lor;

d) au refuzat completarea şi semnarea angajamentului prevăzut la art. 3 alin. (1).

Art. 8. - Dobândirea şi menţinerea calităţii de elev sunt condiţionate pe toată durata şcolarizării de îndeplinirea cumulativă a cerinţelor şi condiţiilor stabilite prin “Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere”, aprobată prin ordin al ministrului justiţiei, de prezentarea şi participarea la cursuri şi la stagiile de practică, de obţinerea şi menţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, precum şi de îndeplinirea celorlalte condiţii stabilite în prezentul statut.

Art. 9. - (1) înmatricularea implică înscrierea elevilor în Registrul matricol al SNPAP.

(2) Data emiterii deciziei de înmatriculare reprezintă data dobândirii statutului de elev al SNPAP, cu toate drepturile, obligaţiile, interdicţiile şi toate celelalte consecinţe legale care decurg din această calitate.

Art. 10. - (1) Candidaţii declaraţi “ADMIS” sunt obligaţi să se prezinte la SNPAP la data şi ora prevăzute pentru începerea cursurilor.

(2) Candidaţii declaraţi “ADMIS” care, în caz de forţă majoră sau din alte motive obiective, nu se pot prezenta la SNPAP pentru începerea cursurilor sunt obligaţi să justifice neprezentarea.

(3) în situaţiile prevăzute la alin. (2) directorul SNPAP analizează motivele neprezentării şi stabileşte data prezentării candidatului declarat “ADMIS” la SNPAP, dar nu mai târziu de 20 de zile calendaristice de la data începerii anului şcolar.

(4) Candidaţii declaraţi “ADMIS” aflaţi în situaţiile prevăzute la alin. (3) sunt obligaţi să se prezinte la SNPAP la data stabilită de către directorul SNPAP.

(5) Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la data începerii cursurilor, candidatul declarat “ADMIS” nu s-a prezentat la SNPAP şi nu a comunicat motivul neprezentării pierde locul obţinut prin concurs, acesta devenind vacant.

(6) Locurile devenite vacante ca urmare a situaţiei prevăzute la alin. (5) şi art. 7 alin, (3) pot fi redistribuite în condiţiile prevăzute de “Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere” şi prezentul statut, cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea directorului SNPAP.

Art. 11, - (1) Candidaţii declaraţi “ADMIS” la concursul de admitere pot renunţa în scris la locurile obţinute, prin cerere adresată directorului SNPAP.

(2) Cererea de renunţare produce efecte după două zile lucrătoare de la depunere.

(3) Redistribuirea locurilor vacante poate fi dispusă numai dacă locurile devin vacante în condiţiile art. 10 alin. (6) în termen de cel mult 20 de zile calendaristice de la data începerii cursurilor la SNPAP.

Art. 12. - (1) Angajamentul prevăzut la art. 3 alin. (1) semnat se introduce în dosarul personal al elevului.

(2) Candidaţilor declaraţi “ADMIS” care refuză semnarea angajamentului li se solicită o declaraţie scrisă prin care să îşi motiveze refuzul, cu consecinţa neînmatriculării sale.

(3) în cazul în care candidatul declarat “ADMIS” care a refuzat semnarea angajamentului nu acceptă să scrie declaraţia prevăzută la alin. (2), se întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de către diriginte şi directorul adjunct pentru învăţământ şi avizat de către directorul SNPAP.

(4) Termenul de revenire asupra semnării angajamentului prevăzut la art. 3 alin. (1) este de două zile lucrătoare de la data înregistrării declaraţiei prevăzute la alin. (2) sau a procesului-verbal prevăzut la alin. (3), dată după care locul devine vacant şi poate fi redistribuit în condiţiile art. 10 alin. (6).

Art. 13. - (1) După înmatriculare, fiecărui elev i se eliberează o legitimaţie de elev al SNPAP, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Legitimaţia de elev va fi purtată permanent asupra elevului, atât în timpul cât acesta se găseşte în SNPAP, cât şi în afara acesteia, este netransmisibilă, fiind document de identificare pentru toate activităţile unde se cere să facă dovada calităţii de elev.

(3) Legitimaţia de elev reprezintă documentul în baza căruia se realizează accesul în SNPAP şi în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru îndeplinirea misiunilor şi efectuarea stagiilor de practică.

            (4) în cazul pierderii sau deteriorării legitimaţiei de elev, eliberarea unui nou exemplar se face numai după efectuarea unei cercetări administrative.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Exercitarea calităţii de elev

 

Art. 14. - Calitatea de elev se exercită prin frecventarea obligatorie a cursurilor, participarea la toate activităţile organizate de către SNPAP şi respectarea condiţiilor de şcolarizare prevăzute în prezentul statut şi în Regulamentul intern pentru elevi.

Art. 15. - (1) Evidenţa prezenţei elevilor se face la fiecare oră de curs de către profesor, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.

(2) Sunt considerate motivate absenţele din motive medicale, pentru efectuarea serviciilor planificate sau alte cauze obiective, dovedite cu documente justificative.

            (3) Motivarea absenţelor se face de către diriginte, pe baza documentelor justificative prezentate de către elev.

(4) Absenţa nejustificată a elevului de la cursuri determină declanşarea procedurii disciplinare, în conformitate cu prevederile Regulamentului intern pentru elevi.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Suspendarea calităţii de elev

Art. 16. - (1) Suspendarea calităţii de elev poate interveni de drept sau la cerere.

(2) în timpul perioadei de suspendare a calităţii de elev, acestuia nu îi sunt aplicabile prevederile art. 44, 65 şi 66.

(3) Suspendarea calităţii de elev, precum şi reluarea cursurilor se dispun în baza documentelor justificative.

(4) Suspendarea calităţii de elev se consemnează în catalog şi în registrul matricol.

Art. 17. - (1) Suspendarea calităţii de elev presupune posibilitatea reluării şcolarizării în anul şcolar curent sau în anul şcolar următor şi este aplicabilă pentru elevii care, din motive obiective, neimputabile, nu pot continua sau finaliza cursurile şcolii, cu excepţia situaţiei în care suspendarea a fost dispusă pentru starea de graviditate sau pentru creşterea copilului.

(2) Suspendarea calităţii de elev se poate dispune prin decizie, de către directorul SNPAP, la propunerea Consiliului profesoral, în următoarele situaţii:

a) absenţă din motive medicale de la cursuri, pentru o perioadă mai mare de 30 de zile;

b) absenţă din motive medicale din stagiul de practică, pentru o perioadă mai mare de jumătate din durata acestuia sau o perioadă care determină imposibilitatea evaluării elevului;

c) imposibilitatea încheierii situaţiei şcolare, din motive obiective;

d) absenţă motivată de la examenul de absolvire şi/sau sesiunea unică de reexaminare;

e) începerea urmăririi penale împotriva elevului sau trimiterea în judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

f) forţă majoră;

g) carantină, în condiţiile legii;

h) alte situaţii temeinic justificate.

Art. 18. - Suspendarea calităţii de elev poate interveni la cerere, numai pentru motive medicale sau alte situaţii temeinic justificate, care presupun absenţa elevului pe o perioadă care nu permite încheierea situaţiei şcolare sau participarea la examenul de absolvire.

Art. 19. - (1) în termen de 5 zile calendaristice de la încetarea motivului de suspendare, elevul poate să solicite, în scris, directorului SNPAP reluarea cursurilor.

(2) Data şi condiţiile de reluare a cursurilor se stabilesc prin decizie a directorului SNPAP, la propunerea Consiliului profesoral, şi se comunică elevului în cauză, în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data emiterii.

(3) Dacă suspendarea calităţii de elev presupune posibilitatea reluării cursurilor în anul şcolar următor, directorul SNPAP va transmite directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor un exemplar al deciziei de suspendare şi o notă de fundamentare a acesteia, precum şi propunerea de suplimentare a cifrei de şcolarizare pentru anul şcolar următor.

Art. 20. - (1) în situaţia în care elevul a absentat, din motive medicale sau alte situaţii temeinic justificate, mai mult de 30 de zile calendaristice consecutiv, în perioada cursurilor şi nu poate promova modulele de studiu pentru încheierea situaţiei şcolare, calitatea de elev se suspendă de drept, iar elevul poate fi reînmatriculat, la cerere, la începerea anului şcolar următor.

(2) în situaţia în care elevul a absentat din motive medicale sau alte situaţii temeinic justificate, de la examenul de absolvire şi/sau de la sesiunea unică de reexaminare, calitatea da elev se suspendă de drept şi acesta poate participa, la cerere, la examenul de absolvire şi/sau la sesiunea unică de reexaminare organizate la finalul anului şcolar următor.

(3) în situaţia în care suspendarea a fost dispusă pentru starea de graviditate sau pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, cererea de reluare a cursurilor poate fi depusă în cel mult 2 ani de la naşterea copilului.

Art. 21. - (1) Prevederile art. 16 alin. (2) sunt aplicabile şi elevilor care nu au promovat examenul de absolvire, cu drept de înscriere la sesiunea unică de reexaminare, conform prevederilor “Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire”.

            (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se dispune prin decizia directorului SNPAP, pentru perioada cuprinsă între ziua afişării rezultatelor finale la examenul de absolvire şi prima zi a sesiunii unice de reexaminare, pentru elevii aflaţi în situaţiile prevăzute în “Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire”.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Încetarea calităţii de elev

 

Art. 22. - (1) Calitatea de elev încetează în următoarele situaţii:

a) la absolvirea cursului, la data numirii ca funcţionar public cu statut special şi acordării gradului profesional;

b) obţinerea de rezultate şcolare necorespunzătoare;

c) absentarea nejustificată de la cursuri pentru o durată mai mare de 3 zile consecutive;

d) în cazul retragerii de la cursuri, la cerere;

e) eliminarea din examenul de absolvire sau sesiunea unică de reexaminare pentru fraudă;

f) prin exmatriculare;

g) condamnarea definitivă pentru săvârşirea de infracţiuni;

h) nedepunerea la termen a cererii de reluare a cursurilor, după suspendarea calităţii de elev, în condiţiile art. 19 alin. (1) şi art. 20 alin. (3);

i) constatarea neîndeplinirii uneia dintre condiţiile necesare pentru dobândirea şi menţinerea calităţii de elev, prevăzute de art. 8;

j) declararea dispariţiei elevului prin hotărâre judecătorească;

k) decesul elevului.

(2) încetarea calităţii de elev se dispune prin decizie a directorului SNPAP, la propunerea Consiliului profesoral al SNPAP.

(3) Un exemplar al deciziei emise în condiţiile alin. (2) se transmite directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(4) împotriva deciziei de încetare a calităţii de elev pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e)-j), acesta poate formula contestaţie la directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(5) împotriva deciziei de încetare a calităţii de elev, acesta poate formula contestaţie la instanţa de judecată competentă pe raza căreia îşi are domiciliul.

(6) Elevii pot fi menţinuţi pentru şcolarizare în cazul când, pentru o infracţiune săvârşită din culpă, s-a dispus amânarea aplicării pedepsei, suspendarea executării pedepsei, s-a aplicat pedeapsa amenzii sau a beneficiat de amnistie ori graţiere înainte de începerea executării pedepsei şi se apreciază că fapta săvârşită nu a adus atingere prestigiului calităţii de elev al SNPAP.

(7) Menţinerea elevului pentru şcolarizare în condiţiile alin. (6) se dispune în baza aprobării directorului SNPAP, la propunerea Consiliului profesoral.

Art. 23. - (1) Decizia prin care se dispune încetarea calităţii de elev trebuie să conţină, în mod obligatoriu:

a) numele, prenumele tatălui şi prenumele elevului;

b) domiciliul elevului;

c) motivul pentru care s-a dispus încetarea calităţii de elev;

d) data la care încetează calitatea de elev;

e) consecinţele încetării calităţii de elev cu privire la plata contravalorii cheltuielilor de şcolarizare, după caz;

f) menţiunea că elevul poate formula contestaţie la directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;

g) instanţa judecătorească competentă la care decizia de încetare a calităţii de elev poate fi contestată.

(2) Un exemplar al deciziei prevăzute la alin. (1) se comunica, în mod obligatoriu, elevului sau aparţinătorilor acestuia.

Art. 24. - (1) încetarea calităţii de elev în situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. b)-i) sau din alte cauze imputabile elevului impune restituirea cheltuielilor de şcolarizare de către cel în cauză, în condiţiile legii.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi pentru situaţiile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. j), dacă acestea intervin din cauze imputabile elevului.

Art. 25. - Se află în situaţia prevăzută de art. 22 alin. (1) lit. b):

a) elevii corigenţi care nu au promovat examenul de corigentă;

b) elevii care nu au promovat sesiunea unică de reexaminare;

c) elevii care au obţinut la sfârşitul unui stagiu de practică media mai mică de 7,00, indiferent de mediile obţinute la celelalte module;

d) elevii care au obţinut la finalul anului şcolar media la purtare mai mică de 8,00, indiferent de mediile obţinute la celelalte module.

Art. 26. - (1) în sensul art. 22 alin. (1) lit. e), prin fraudă se înţelege:

a) încercarea de a obţine la examenul de absolvire ori la sesiunea unică de reexaminare alte rezultate decât cele care s-ar fi obţinut în condiţii normale de susţinere a acestora, indiferent de mijloacele şi metodele utilizate;

b) intrarea elevilor în sălile în care se susţin probele examenului de absolvire sau ale sesiunii unice de reexaminare având asupra lor orice fel de obiecte care pot fi sursă de informare pentru rezolvarea subiectelor;

c) utilizarea sau încercarea de utilizare a obiectelor care pot fi sursă de informare pentru rezolvarea subiectelor;

d) comunicarea, în scris sau verbal, între elevi pe timpul desfăşurării probelor.

(2) Rezultatele obţinute de elevi la probele examenului de absolvire sau ale sesiunii unice de reexaminare în condiţiile alin. (1) se anulează.

Art. 27. - (1) în sensul art. 22 alin. (1) lit. d), retragerea de la cursuri reprezintă un act unilateral de voinţă al elevului, manifestat în scris şi adresat directorului SNPAP.

(2) Cererea de retragere de la cursuri produce efecte în termen de două zile lucrătoare de la depunere, perioadă în care solicitantul poate reveni în scris asupra acesteia.

(3) Revenirea la cursuri în condiţiile alin. (2) se aprobă de către directorul SNPAP.

(4) în termenul prevăzut la alin. (2), solicitantul îşi păstrează calitatea de elev, cu toate drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta.

            Art. 28. - Încetarea calităţii de elev se consemnează în catalog şi în registrul matricol.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea cursurilor

 

SECŢIUNEA 1

Organizarea şcolară

 

Art. 29. - (1) Durata de şcolarizare a elevilor este de un an şcolar.

(2) Perioada de desfăşurare a cursurilor se stabileşte prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea Direcţiei management resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în conformitate cu prevederile Planului de învăţământ.

(3) La începutul fiecărui an şcolar, directorul SNPAP emite Decizia de învăţământ, care cuprinde:

a) structura anului de învăţământ;

b) numărul de elevi;

c) aspecte privind înmatricularea elevilor;

d) organizarea colectivelor şcolare;

e) repartizarea activităţilor de învăţământ pentru fiecare cadru didactic;

f) nominalizarea personalului care va sprijini activitatea didactică a SNPAP, pentru fiecare catedră;

g) componenţa nominală a consiliului profesoral;

h) aspecte privind constituirea şi atribuţiile Comisiei de evaluare şi asigurare a calităţii din SNPAP;

i) nominalizarea personalului didactic pentru funcţia de diriginte şi repartizarea acestuia la clasele de elevi;

j) nominalizarea şi repartizarea agenţilor îndrumători la clasele de elevi;

k) sistemul de evaluare a elevilor şi norme privind completarea catalogului;

            l) alte elemente necesare pentru buna organizare a procesului instructiv-educativ.

(4) Structura anului şcolar, a cursurilor, a stagiilor de practică, a vacanţelor şi a examenului de absolvire, precum şi data organizării festivităţii de absolvire şi a repartiţiei absolvenţilor se stabilesc prin Planul-cadru de învăţământ aprobat de Ministerul Justiţiei şi de Ministerul Educaţiei Naţionale şi prin Planul de învăţământ.

(5) Planul de învăţământ este întocmit anual de către directorul SNPAP, este avizat de direcţiile de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi este aprobat de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în conformitate cu Planul-cadru de învăţământ aprobat de Ministerul Justiţiei şi de Ministerul Educaţiei Naţionale.

Art. 30. - (1) Formaţiunile de studiu cuprind clase şi grupe.

(2) Clasa este formaţiunea de bază pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului şi are un efectiv de cel puţin 15 şi cel mult 25 de elevi.

(3) Pentru parcurgerea anumitor module se pot constitui grupe de elevi.

(4) Pentru efectuarea stagiilor de practică se constituie grupe de elevi.

Art. 31. - (1) Pentru buna desfăşurare a activităţilor didactice, asigurarea şi menţinerea ordinii interioare şi disciplinei în rândul elevilor şi facilitarea comunicării pe cale ierarhică, elevii pot fi numiţi în următoarele funcţii:

a) elev şef de grupă - bibliotecar;

b) elev şef de clasă;

            c) elev monitor de curs.

(2) Procedura de numire, renunţare şi schimbare din funcţie, atribuţiile, obligaţiile şi responsabilităţile elevilor care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul intern pentru elevi.

(3) Elevii care ocupă funcţiile prevăzute la alin. (1) beneficiază de indemnizaţii suplimentare pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, conform reglementărilor în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Evaluarea elevilor

 

Art. 32. - Evaluarea cunoştinţelor dobândite de elevi se realizează în mod ritmic, urmărindu-se competenţele dobândite, capacitatea de analiză şi sinteză, abilităţile formate şi atitudinea faţă de propria pregătire.

Art. 33. - (1) Evaluările se fac la toate modulele prin verificări orale, scrise, lucrări practice sau alte instrumente de evaluare.

(2) Evaluările se concretizează prin note de la 10 la 1.

(3) Notele se comunică elevilor şi se trec în catalog.

(4) Modelul de catalog se stabileşte în conformitate cu Planul-cadru de învăţământ, în acord cu recomandările Ministerului Educaţiei Naţionale.

Art. 34. - (1) Situaţia şcolară a elevilor se încheie la sfârşitul modulelor şi se concretizează în medii calculate cu două zecimale, fără rotunjire, înscrise în catalog.

(2) Mediile minime de promovare sunt următoarele:

a) pentru purtare - 8,00;

b) stagiile de practică - 7,00;

c) pentru fiecare modul - 5,00.

Art. 35. - (1) Este declarat corigent elevul care a obţinut notă sub 5,00 la evaluarea finală a unui modul sau media sub 5,00 la finalul acestuia.

(2) Situaţia elevilor declaraţi corigenţi este discutată în Consiliul profesoral, care poate propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare pentru dezinteres în pregătire.

            (3) Pentru elevii corigenţi se organizează examene de corigentă.

(4) Examenele de corigentă se organizează şi se desfăşoară conform procedurii prevăzute în Planul de învăţământ şi în Regulamentul intern pentru elevi.

(5) Elevii pot fi reevaluaţi o singură dată prin examen de corigentă la flecare modul de studiu.

Art. 36. - (1) La aprecierea purtării elevilor se ţine seama de comportamentul general, de respectarea normelor deontologice şi de conduită, de abaterile săvârşite, de sancţiunile disciplinare aplicate şi de recompensele acordate.

(2) La calculul mediei anuale la purtare se vor avea în vedere notele la purtare acordate pentru comportament în şcoală, precum şi notele acordate pentru evaluarea comportamentului în stagiile de practică.

            (3) Notele sub 7,00 la purtare se acordă elevilor care nu îşi îndeplinesc în mod repetat îndatoririle şi sarcinile primite, săvârşesc abateri disciplinare în mod repetat sau cu caracter grav ori manifestă în mod constant un comportament incompatibil cu statutul de elev al SNPAP.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Stagiile de practică

 

Art. 37. - (1) Stagiile de practică ale elevilor se desfăşoară în unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, sub îndrumarea, coordonarea şi controlul SNPAP.

(2) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor stabileşte prin decizie unităţile în care se desfăşoară stagiile de practică şi repartizarea numerică a elevilor.

(3) Repartizarea nominală a elevilor pentru desfăşurarea stagiilor de practică se face prin decizie a directorului SNPAP.

(4) Stagiile de practică se organizează, se desfăşoară şi se evaluează în conformitate cu “Metodologia de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică”, întocmită de către SNPAP şi aprobată prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(5) La evaluarea fiecărui stagiu de practică sunt notate competenţele specializate, competenţele-cheie, precum şi comportamentul elevului.

(6) Notele acordate pentru evaluarea stagiilor de practică vor fi avute în vedere la calculul mediilor generale ale modulelor de specialitate, iar notele acordate pentru evaluarea comportamentului în timpul stagiilor de practică vor fi avute în vedere la calculul mediei anuale la purtare ale elevilor.

Art. 38. - (1) în perioada stagiilor de practică, elevii sunt obligaţi să execute dispoziţiile directorilor de unităţi şi ale personalului care îi are în responsabilitate, să respecte programul de lucru şi să participe la toate activităţile specifice penitenciarului, inclusiv cele de perfecţionare a pregătirii profesionale care se efectuează cu personalul unităţilor în care au fost repartizaţi.

(2) în timpul stagiilor de practică elevii vor fi implicaţi numai în misiuni specifice sistemului penitenciar, cu respectarea nivelului de pregătire de specialitate şi a obiectivelor de practică stabilite de către SNPAP.

            (3) în perioada stagiilor de practică, acordarea recompenselor şi aplicarea sancţiunilor disciplinare se realizează de către directorul SNPAP, în conformitate cu prevederile prezentului statut, la propunerea directorului unităţii în care elevii în cauză îşi desfăşoară stagiul de practică.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Absolvirea cursurilor

 

Art. 39. - (1) După finalizarea cursului, elevii declaraţi “PROMOVAT” susţin examenul de absolvire, conform “Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire”, aprobată prin ordin al ministrului justiţiei.

(2) După promovarea examenului de absolvire, elevii sunt numiţi funcţionari publici cu statut special, definitivi, primesc gradul profesional de agent de penitenciare şi sunt repartizaţi la unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(3) După absolvire, elevilor li se înmânează:

a) certificatul de competenţe profesionale, întocmit conform modelului agreat de Ministerul Educaţiei Naţionale;

b) certificatul de acordare a gradului profesional de agent de penitenciare, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;

            c) insigna de absolvire a cursurilor şcolii, realizată conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

            (4) După finalizarea examenului de absolvire, SNPAP organizează festivitatea de absolvire, în conformitate cu prevederile Regulamentului intern al SNPAP.

 

CAPITOLUL IV

Drepturile elevilor

 

 

SECŢIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 40. - (1) în perioada şcolarizării elevii beneficiază de toate drepturile legale, în condiţiile prevăzute de prezentul statut.

(2) Activităţile instructiv-educative, culturale, religioase, sportive, civice, gospodăreşti ori de altă natură, organizate în SNPAP sau în afara acesteia, trebuie să urmărească dezvoltarea personală şi profesională, a spiritului de ordine şi disciplină, a respectului ierarhic şi colegial.

Art. 41. - (1) Orice elev poate solicita sprijinul superiorilor săi pentru rezolvarea unor probleme personale şi are dreptul să adreseze cereri, să facă sesizări şi propuneri conducerii SNPAP sau a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

(2) Solicitările, propunerile, sesizările, reclamaţiile sau cererile pot fi adresate verbal sau în scris.

(3) Solicitările, propunerile, sesizările, reclamaţiile sau cererile scrise se întocmesc în nume propriu şi se semnează de Către solicitant, trebuie redactate cu respectarea normelor de politeţe, cu subiect concis şi motivat, cu referire clară şi concretă asupra problemei în cauză.

(4) Solicitările, propunerile, sesizările, reclamaţiile sau cererile nesemnate nu sunt luate în consideraţie, fiind considerate nule, indiferent de conţinutul lor, şi sunt clasate fără soluţionare.

Art. 42. - (1) Elevii pot solicita personalului din conducerea SNPAP sau a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor să fie primiţi în audienţă.

(2) Personalul SNPAP nu are dreptul să interzică elevilor prezentarea în audienţă la conducerea SNPAP sau a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau să refuze primirea în audienţă a elevilor care solicită acest lucru.

Art. 43. - (1) Cererile şi sesizările elevilor se fac în scris şi se adresează directorului SNPAP; acestea trebuie să cuprindă toate datele necesare pentru efectuarea unei analize corecte şi complete a situaţiei invocate, fără să mai fie necesară prezenta elevului pentru o discuţie suplimentară; dacă este necesară o cercetare mai amănunţită, elevul poate fi chemat pentru a fi audiat.

(2) Răspunsul privind soluţionarea sesizării se comunică verbal sau în scris de către persoana în competenţa căreia intră, în termen de 15 zile de la data depunerii sesizării.

(3) în mod excepţional, pentru anumite solicitări, propuneri, sesizări sau reclamaţii ce nu pot fi soluţionate în termenul stabilit, termenul de soluţionare se poate prelungi, cu aprobarea directorului SNPAP, cu obligaţia de a se aduce la cunoştinţa elevului despre acest lucru.

(4) Elevul care nu a primit răspunsul la solicitarea, propunerea, sesizarea sau reclamaţia sa în termenul prevăzut are dreptul de a se adresa, verbal sau în scris, directorului SNPAP.

Art. 44. - Elevii SNPAP au următoarele drepturi:

a) la pregătire teoretică şi practică în conformitate cu Standardul de pregătire profesională pentru calificarea “agent de penitenciare”;

b) la hrană, conform normelor legale şi ale prezentului statut, în perioada desfăşurării cursurilor şi a stagiilor de practică;

c) la cazare în incinta SNPAP, precum şi în alte unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în timpul desfăşurării stagiilor de practică sau în timpul misiunilor;

d) la echipament, conform normelor de echipare;

e) la manuale şcolare, suporturi de curs şi rechizite, conform normelor legale;

f) la asistenţă medicală şi medicamente;

g) la asistenţă moral-religioasă;

h) la asistenţă psihopedagogică;

i) la consiliere psihologică;

j) la indemnizaţie, în conformitate cu actele normative în vigoare;

k) la folosirea bazei didactice şi tehnico-materiale a SNPAP, în scopul însuşirii cunoştinţelor şi formării deprinderilor şi abilităţilor;

            l) la vacanţe;

m) la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors în stagiile de practică, misiuni şi vacanţe;

            n) la repartiţie, după absolvire, în unităţi subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Art. 45. - Elevii au dreptul de a fi reprezentaţi în Consiliul profesoral, în condiţiile stabilite prin Regulamentul intern pentru elevi.

Art. 46. - Elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor, în condiţiile stabilite prin Regulamentul intern pentru elevi.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Dreptul la hrană

 

Art. 47. - Hrănirea elevilor din SNPAP se realizează fie în natură, sub formă de hrană preparată, în limita plafonului caloric ai normei de hrană, în conformitate cu prevederile legala, fie prin asigurarea contravalorii financiare a normei de hrană, după caz.

Art. 48. - (1) în perioada stagiilor de practică, SNPAP asigură contravaloarea normei de hrană.

(2) Contravaloarea financiară a normei de hrană se acordă elevilor conform prevederilor legale.

Art. 49. - (1) Elevii nu beneficiază de norma de hrană în timpul învoirilor generale şi al celor cu o durată mai mare de 24 de ore, în timpul vacanţelor, internărilor în spitale şi scutirilor medicale la domiciliu.

(2) Elevii care locuiesc în afara SNPAP nu beneficiază de norma de hrană pe timpul cursurilor desfăşurate în şcoală.

(3) Dacă situaţiile prevăzute la alin. (1) au intervenit în timpul stagiului de practică şi elevii au primit în avans contravaloarea financiară a normei de hrană, aceştia sunt obligaţi să restituie sumele primite şi necuvenite, proporţional cu durata absentării.

            (4) Prevederile alin. (1) şi (3) se aplică şi în situaţia absenţelor nemotivate în timpul cursurilor sau al stagiilor de practică.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Dreptul la cazare

 

Art. 50. - (1) în perioada şcolarizării, elevii beneficiază, în mod gratuit, de cazare în interiorul SNPAP, în spaţii special amenajate.

(2) Cazarea elevilor se asigură în comun, în camere prevăzute cu paturi individuale, mobilier individual şi grup sanitar.

(3) Camerele de cazare trebuie să asigure condiţii de încălzire, iluminat natural şi artificial în mod corespunzător, precum şi posibilitatea de aerisire a spaţiilor.

(4) în timpul stagiilor de practică, misiunilor, demonstraţiilor, aplicaţiilor şi taberelor de instruire desfăşurate în afara SNPAP, prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile.

            Art. 51. - (1) Cazarea se asigură separat pentru femei şi bărbaţi.

(2) În timpul cazării în SNPAP, accesul persoanelor în spaţiile de cazare şi auxiliare destinate persoanelor de sex opus este interzis, cu excepţia situaţiilor prevăzute în Regulamentul intern pentru elevi.

Art. 52. - (1) După cel puţin 30 de zile de la începerea anului şcolar, elevii pot solicita în scris conducerii SNPAP aprobarea de a locui în afara SNPAP în timpul şcolarizării, în următoarele situaţii:

a) au locuinţă proprietate personală în oraşul Târgu Ocna sau în localităţile situate la o distanţă de maximum 30 kilometri faţă de acesta;

b) domiciliază împreună cu părinţii sau cu rude până la gradul II în oraşul Târgu Ocna sau în localităţile situate la o distanţă de maximum 30 kilometri faţă de acesta;

C) alte situaţii justificate.

(2) Competenţa aprobării cererii de a locui în afara SNPAP în perioada cursurilor revine directorului SNPAP

(3) Revocarea aprobării de cazare în afara SNPAP poate fi dispusă de către directorul SNPAP, la cererea elevului în cauză sau ca măsură administrativă.

            Art. 53. - Elevii care sunt cazaţi în afara SNPAP nu au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare şi deplasare de la SNPAP la domiciliu şi de la domiciliu la SNPAP.

            Art. 54. - Normele privind asigurarea dreptului la cazare, modul de utilizare şi întreţinere a spaţiilor de cazare, precum şi cazarea în afara SNPAP se stabilesc prin Regulamentul intern al SNPAP şi prin Regulamentul intern pentru elevi.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Dreptul la asistenţă medicală

 

Art. 55. - (1) în prima săptămână de la prezentarea la SNPAP, personalul medical al SNPAP efectuează controlul medical general şi luarea în evidenţă medicală a elevilor.

(2) În cazul în care, cu ocazia examenului medical prevăzut la alin. (1), personalul medical al SNPAP constată situaţii medicale incompatibile cu calitatea de elev, are obligaţia de a informa directorul SNPAP, pentru dispunerea măsurilor legale în consecinţă.

(3) în timpul şcolarizării, elevii beneficiază de asistenţă medicală în mod gratuit, prin cabinetul medical al SNPAP şi sistemul de sănătate publică, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 56. - (1) în caz de îmbolnăviri sau accidente elevii au dreptul la scutiri medicale, a căror durată se stabileşte de către medic în raport cu natura şi gravitatea afecţiunii.

(2) în caz de îmbolnăvire, scutirea elevilor de la programul de pregătire se acordă de medic şi se vizează de directorul SNPAP.

(3) în perioada de scutire medicală, elevii sunt cazaţi, de regulă, în incinta SNPAP, în camerele de cazare sau în spaţii special amenajate.

(4) La propunerea medicului şi cu aprobarea directorului SNPAP, perioada de scutire medicală a elevilor poate fi efectuată şi la domiciliu, dacă în SNPAP nu pot fi create condiţii adecvate de tratament, convalescenţă, recuperare fizică şi psihică, când nu se poate asigura regimul igienico-dietetic corespunzător sau din motive de siguranţă epidemiologică pentru colectivitate.

(5) Pentru efectuarea de controale medicale de specialitate, medicul SNPAP eliberează bilete de trimitere.

Art. 57. - În timpul efectuării stagiilor de practică, asistenţa medicală primară a elevilor este asigurată de medicii unităţilor în care aceştia sunt repartizaţi.

            Art. 58. - În cazul în care personalul medical constată starea de graviditate a unei eleve, poate recomanda acesteia să solicite suspendarea calităţii de elev, în condiţiile stabilite în prezentul statut.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Dreptul la echipament

 

Art. 59. - (1) Elevii SNPAP beneficiază în timpul şcolarizării de echipament în natură, conform normelor legale în vigoare.

(2) La încetarea calităţii de elev, aceştia au obligaţia de a restitui echipamentul primit, în stare corespunzătoare, conform gradului de uzură acceptat.

Art. 60. - Descrierea elementelor ce compun uniforma elevilor, regulile privind amplasarea semnelor distinctive şi portul acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

Art. 61. - (1) Echipamentul elevilor se compune din:

a) uniformă de oraş;

b) uniformă de clasă;

c) uniformă de instrucţie.

(2) în funcţie de sezon, uniformele sunt:

a) uniformă de vară;

b) uniformă de iarnă.

            (3) Portul uniformei în funcţie de sezon se dispune prin decizie a directorului SNPAP.

            (4) Regulile privind portul uniformei de către elevi se stabilesc prin Regulamentul intern pentru elevi.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Dreptul la decontarea cheltuielilor de transport

 

Art. 62. - (1) Elevii SNPAP au dreptul la decontarea cheltuielilor de transport dus-întors cu mijloace de transport în comun, în următoarele situaţii:

a) deplasarea la unităţi pentru efectuarea stagiilor de practică;

b) deplasarea în vacanţe;

c) deplasarea în misiuni.

(2) în timpul şcolarizării, elevii pot fi trimişi în misiuni de către directorul SNPAP, directorul unităţii în care desfăşoară stagiul de practică sau directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru a desfăşura activităţi specifice sistemului penitenciar sau activităţi de interes pentru procesul de pregătire.

(3) Pentru deplasarea în misiuni, elevilor li se pot deconta cheltuielile de transport dus-întors cu autovehicule personale, cu aprobarea directorului SNPAP.

(4) Decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza documentelor justificative, după normele aplicabile funcţionarilor publici cu statut special.

Art. 63. - (1) Elevii pot beneficia de avans pentru cheltuielile de transport, fiind obligaţi să prezinte documente justificative în termen de 3 zile de la întoarcerea la SNPAP.

            (2) Sumele acordate ca avans pentru cheltuielile de transport şi nejustificate cu documente corespunzătoare se restituie în întregime.

 

CAPITOLUL V

Îndatoririle elevilor

 

SECŢIUNEA 1

Obligaţii şi interdicţii generale ale elevilor

 

Art. 64. - În toate împrejurările, elevii sunt obligaţi să manifeste interes pentru formarea profesională, să respecte condiţiile de şcolarizare, să manifeste respect faţă de persoanele cu care intră în contact, să aibă o comportare civilizată şi să respecte normele de convieţuire în comun, regulile de politeţe specifice, precum şi cele general acceptate în societate.

            Art. 65. - (1) Elevii SNPAP au următoarele obligaţii generale:

a) să cunoască şi să respecte Constituţia şi legile statului, prezentul statut, Regulamentul intern al SNPAP, Regulamentul intern pentru elevi, normele de protecţie a informaţiilor clasificate, normele de securitate şi sănătate în muncă, normele de prevenire şi stingere a incendiilor, normele de protecţie civilă şi normele de protecţie a mediului;

b) să frecventeze cursurile şi să manifeste interes în pregătirea proprie, în scopul dobândirii competenţelor profesionale specifice;

c) să participe la toate activităţile organizate de către şcoală;

d) sa dovedească, în toate împrejurările, cinste, corectitudine, disciplină şi respect faţă de şefii ierarhici, colegi, subalterni şi alte persoane cu care intră în contact;

e) Să se prezinte de îndată la sediul SNPAP, când sunt chemaţi de către conducerea SNPAP;

f) să aibă în permanenţă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, pentru a menţine o imagine pozitivă a SNPAP;

g) să informeze imediat şefii ierarhici despre orice încălcare a prevederilor legale şi regulamentare;

h) să împiedice şi să se abţină de la orice acţiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă, limbă, naţionalitate, religie, origine socială sau sex.

(2) Elevii SNPAP au următoarele obligaţii specifice:

a) să respecte programul zilnic stabilit pentru elevi, precum şi orele de plecare şi sosire în/din misiuni, stagii de practică, vacanţe şi învoiri;

b) să respecte reglementările privind accesul în incinta SNPAP sau alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare;

c) să întreţină spaţiile interioare şi exterioare şi bunurile pe care le folosesc individual sau în comun, conform repartizărilor şi dispoziţiilor conducerii SNPAP;

d) să execute, cu seriozitate şi în termenul stabilit, sarcinile încredinţate;

e) să se conformeze întocmai dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici;

f) să respecte şi să protejeze viaţa, sănătatea şi demnitatea, drepturile şi libertăţile deţinuţilor, precum şi să respecte prevederile legale şi regulamentare care stabilesc conduita ce trebuie adoptată faţă de aceştia;

g) să păstreze şi să utilizeze corespunzător documentele de legitimare, armamentul, bunurile şi materialele din dotare sau aflate în patrimoniul SNPAP şi al unităţilor în care efectuează stagiile de practică;

h) să participe la toate activităţile organizate la nivelul SNPAP, inclusiv cele cu caracter administrativ-gospodăresc;

i) să respecte normele privind cazarea în incinta şcolii sau în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare.

Art. 66. - Elevilor le este interzis:

a) să fraudeze evaluările curente, intermediare sau finale, în sensul art. 26 alin. (1) ori prin plagiere;

b) să se adreseze în mod nepoliticos sau folosind cuvinte jignitoare sau calomnioase la adresa personalului SNPAP, a colegilor sau a altor persoane;

c) să manifeste acte de violenţă fizică sau verbală la adresa personalului SNPAP, a colegilor sau a altor persoane;

d) să aibă o atitudine necorespunzătoare faţă de deţinuţi sau să încalce prevederile legale referitoare la regimul aplicat deţinuţilor;

e) să degradeze, să falsifice, să înstrăineze, să distrugă sau să deţină fără drept documente şcolare sau de serviciu;

f) să deterioreze, să înstrăineze, să distrugă bunuri din patrimoniul SNPAP sau al unităţilor în care efectuează stagiile de practică, să le deţină sau să le utilizeze fără drept;

g) să uzeze de calitatea pe care o deţin pentru rezolvarea unor interese de ordin personal ori pentru a constrânge, a intimida sau a înşela alte persoane în scopul obţinerii unor privilegii, bunuri ori servicii;

h) să simuleze îmbolnăvirea pentru a se sustrage de la îndeplinirea unor activităţi sau misiuni;

i) să aducă şi să difuzeze în SNPAP materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

j) să facă afirmaţii sau să manifeste atitudini prin care să se aducă atingere imaginii SNPAP şi a sistemului administraţiei penitenciare;

k) să organizeze, să desfăşoare sau să participe la activităţi în care se face propagandă cu caracter politic, rasial sau xenofob;

            l) să iniţieze sau să participe la acţiuni de protest împotriva unor activităţi organizate şi desfăşurate de către SNPAP;

m) să se prezinte sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor stupefiante la SNPAP. la unităţile în care efectuează stagiile de practică sau la unităţile în care se află pentru executarea misiunilor ori să deţină, să introducă, să comercializeze ori să consume substanţe stupefiante sau băuturi alcoolice în aceste instituţii;

n) să organizeze sau să participe la jocuri de noroc ilegale;

o) să lanseze alarme false în incinta SNPAP sau în unităţile în care desfăşoară stagiile de practică;

            p) să introducă arme, dispozitive explozive, muniţie sau substanţe interzise de lege în SNPAP, în unităţile în care efectuează stagiile de practică ori în unităţile în care se află pentru executarea misiunilor;

            q) să deţină sau să utilizeze telefoane mobile, aparate foto, audio sau video în timpul orelor de curs, al lucrărilor practice, şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, al examenelor şi altor activităţi organizate, precum şi în spaţiile în care folosirea acestora este interzisă prin Regulamentul intern pentru elevi sau alte reglementări;

            r) să părăsească fără aprobare SNPAP sau locurile în care se desfăşoară cursurile, lucrările practice, stagiile de practică ori misiunile;

s) să transmită ori să permită transmiterea de informaţii legate de SNPAP ori despre procesul instructiv-educativ desfăşurat în timpul şcolarizării către mass-media, fără aprobarea directorului SNPAP;

            ş) să transmită ori să permită transmiterea în afara SNPAP, fără aprobarea directorului SNPAP, orice fel de materiale didactice ori cu caracter ştiinţific, realizate de către şcoală sau de către elevi în cadrul procesului didactic sau în cadrul activităţilor extradidactice organizate de către SNPAP.

            Art. 67. - Pentru organizarea şi desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor specifice, instituirea şi menţinerea unui climat de ordine şi disciplină în timpul şcolarizării, stabilirea unor norme de comportare corespunzătoare statutului de elev într-o instituţie din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, prevederile prezentului statut referitoare la obligaţiile elevilor se completează cu prevederile Regulamentului intern pentru elevi, care au caracter obligatoriu şi în timpul desfăşurării stagiilor de practică şi a misiunilor.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Activităţile administrativ-gospodăreşti

 

Art. 68. - (1) Elevii sunt obligaţi să întreţină spaţiile interioare şi exterioare, precum şi bunurile pe care le folosesc individual sau în comun, conform repartizărilor şi dispoziţiilor conducerii SNPAP, în condiţiile stabilite prin Regulamentul intern pentru elevi.

(2) Repartizarea spaţiilor se face pe clase şi elevi, la începutul anului şcolar.

(3) Spaţiile interioare şi exterioare se întreţin în timpul alocat în acest scop prin programul zilnic, în afara orelor de curs.

(4) Dacă se constată că spaţiile nu au fost întreţinute corespunzător, remedierea neajunsurilor se face în afara orelor de curs.

(5) Elevii care sunt cazaţi în afara unităţii nu sunt scutiţi de activităţile administrativ-gospodăreşti stabilite conform Regulamentului intern pentru elevi.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Servicii efectuate de către elevi

 

Art. 69. - În scopul responsabilizării colective a elevilor, desfăşurării corespunzătoare a activităţilor prevăzute în programul zilnic, întreţinerii ordinii şi curăţeniei în spaţiile şi clădirile şcolii, precum şi pentru prevenirea producerii de evenimente negative sau de stări de pericol, elevii pot fi planificaţi să efectueze servicii obligatorii stabilite prin Regulamentul intern pentru elevi.

Art. 70. - (1) Serviciile se efectuează de către toţi elevii, cu excepţia elevilor şefi de clasă şi a elevului monitor de curs.

            (2) La întocmirea planificării se urmăreşte ca toţi elevii să efectueze, pe cât posibil, acelaşi număr de servicii.

 

CAPITOLUL VI

Învoirile elevilor

 

Art. 71. - (1) în timpul şcolarizării, elevii pot beneficia de învoiri în funcţie de structura anului şcolar, de programul zilnic şi nevoile de pregătire a elevilor specifice instituţiei.

(2) învoirile pot fi generale, pentru întregul efectiv de elevi, cu excepţia celor planificaţi în servicii, celor aflaţi în cursul cercetării disciplinare sau în executarea unei sancţiuni disciplinare, şi învoiri individuale, acordate la cerere sau alte situaţii stabilite prin regulamentul intern pentru elevi.

(3) Competenţa aprobării învoirilor pentru elevi revine directorului SNPAP.

(4) Condiţiile şi procedura acordării învoirilor se stabileşte prin Regulamentul intern pentru elevi.

(5) în perioada stagiilor de practică elevii pot beneficia de învoiri individuale la cerere, aprobate de către directorul unităţii în care îşi efectuează stagiul, în conformitate cu prevederile prezentului statut.

Art. 72. - (1) învoirile individuale la cerere pot avea o durată de până la 10 zile calendaristice şi se pot acorda în următoarele situaţii:

a) naşterea şi botezul propriilor copii;

b) încheierea căsătoriei elevului;

c) căsătoria fraţilor/surorilor elevului sau fraţilor/surorilor soţiei acestuia;

d) citarea elevului în faţa organelor judiciare;

e) susţinerea de examene în cadrul instituţiilor de învăţământ superior;

f) decesul unei rude sau afin până fa gradul IV, inclusiv;

g) dezastre sau calamităţi în localitatea unde domiciliază elevul sau familia acestuia şi care au afectat familia acestuia;

h) în alte situaţii deosebite.

(2) în toate situaţiile prevăzute la alin. (1) elevii sunt obligaţi să prezinte documente justificative.

(3) învoirile se acordă de către directorul SNPAP, în conformitate cu procedura stabilită prin Regulamentul intern pentru elevi.

(4) Acordarea învoirilor generale sau la cerere pentru elevi este condiţionată de rezultatele şcolare, de situaţia disciplinară, precum şi de starea de ordine şi curăţenie a spaţiilor şi bunurilor aflate în responsabilitatea acestora.

            Art. 73. - În timpul învoirilor generale, elevii pot opta pentru rămânerea în SNPAP, beneficiind de alocare la norma de hrană, cazare în conformitate cu programul zilnic şi prevederile Regulamentului intern pentru elevi.

 

CAPITOLUL VII

Recompensarea elevilor

 

Art. 74. - (1) Recompensele se acordă elevilor SNPAP în următoarele situaţii:

a) rezultate foarte bune obţinute constant în pregătirea şcolară;

b) rezultate foarte bune obţinute la concursuri sau la manifestările cultural-sportive;

c) participarea la acţiuni de voluntariat;

d) rezultate deosebite ori acte exemplare de curaj sau devotament manifestate în îndeplinirea unor misiuni încredinţate, în stagiile de practică ori în alte împrejurări;

e) fapte deosebite în acţiunile de salvare a populaţiei sau a bunurilor în cazul producerii unor calamităţi;

            f) alte situaţii deosebite.

            (2) Recompensele se acordă prin decizie de către directorul SNPAP, în conformitate cu procedura stabilită prin Regulamentul intern pentru elevi.

            Art. 75. - (1) Elevilor SNPAP li se pot acorda următoarele recompense:

a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare;

b) evidenţierea de către directorul SNPAP în faţa întregului efectiv de elevi;

c) diplome de merit;

d) învoire până la 5 zile;

e) premii în bani sau în obiecte;

f) înscrierea numelui pe placa de onoare a SNPAP.

(2) Recompensele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) nu pot fi acordate elevilor aflaţi sub efectul unor sancţiuni disciplinare sau dacă acestea nu au fost radiate.

(3) Recompensa prevăzută la alin. (1) lit. f) poate fi acordată numai şefului promoţiei.

            (4) Recompensele acordate elevilor se consemnează în fişele de cunoaştere ale acestora şi în fişele de evaluare ale absolvenţilor.

 

CAPITOLUL VIII

Răspunderea disciplinară şi patrimonială a elevilor

 

SECŢIUNEA 1

Abateri disciplinare

 

Art. 76. - (1) Constituie abateri disciplinare generale următoarele fapte săvârşite de către elevi:

a) încălcarea prevederilor prezentului statut, Regulamentului intern al SNPAP, Regulamentului intern pentru elevi, normelor de protecţie a informaţiilor clasificate, normelor de securitate şi sănătate în muncă, normelor de prevenire şi stingere a incendiilor, normelor de protecţie civilă şi normelor de protecţie a mediului;

b) manifestarea de atitudini nedemne, necinstite, incorecte, acte de indisciplină şi lipsa de respect faţă de şefii ierarhici, colegi, subalterni şi alte persoane cu care intră în contact;

c) manifestarea unui comportament necivilizat şi adoptarea unei ţinute indecente;

d) iniţierea sau desfăşurarea de acţiuni care presupun discriminare pe criterii de etnie, rasă, limbă, naţionalitate, religie, origine socială sau sex;

e) adresarea în mod nepoliticos sau folosirea de cuvinte jignitoare ori calomnioase la adresa personalului SNPAP, a colegilor sau a altor persoane;

f) manifestarea de acte de violenţă fizică sau verbală la adresa personalului SNPAP, a colegilor ori a altor persoane;

g) folosirea calităţii pe care o deţin pentru rezolvarea unor interese de ordin personal ori pentru a constrânge, a intimida sau a înşela alte persoane în scopul obţinerii unor privilegii, bunuri ori servicii;

h) simularea îmbolnăvirii pentru a se sustrage de la îndeplinirea unor activităţi sau misiuni;

i) introducerea şi difuzarea în SNPAP a materialelor care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

j) exprimarea unor opinii sau manifestarea unor atitudini care ar prejudicia ori ar compromite imaginea SNPAP sau a sistemului administraţiei penitenciare ori ar atrage oprobriul public;

k) organizarea, desfăşurarea sau participarea la activităţi în care se face propagandă cu caracter politic, rasial sau xenofob;

            l) organizarea sau participarea la jocuri de noroc ilegale;

m) încălcarea normelor privind cazarea în incinta şcolii. (2) Constituie abateri disciplinare specifice următoarele fapte săvârşite de către elevi:

a) întârzierea sau absentarea nemotivată de la cursuri şi manifestarea de dezinteres în pregătirea proprie;

b) nerespectarea programului zilnic stabilit pentru elevi, precum şi a orelor de plecare şi sosire în/din misiuni, stagii de practică, vacanţe şi învoiri;

c) nerespectarea regulilor privind accesul în incinta SNPAP sau alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare;

d) nerespectarea obligaţiei de a întreţine spaţiile interioare şi exterioare şi bunurile pe care le folosesc individual sau în comun;

e) neîndeplinirea sarcinilor încredinţate sau manifestarea de rea-voinţă, neglijenţă ori superficialitate în îndeplinirea acestora;

f) nerespectarea dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici;

g) nerespectarea normelor privind portul uniformei;

h) nerespectarea regulilor de păstrare şi de utilizare a documentelor de legitimare, armamentului, bunurilor şi materialelor din dotare sau aflate în patrimoniul SNPAP şi al unităţilor în care efectuează stagiile de practică;

i) refuzul de a participa la activităţile organizate la nivelul SNPAP, inclusiv cele cu caracter administrativ-gospodăresc;

j) dezinformarea, ascunderea sau omisiunea de a informa imediat şefii ierarhici despre orice încălcare a prevederilor legale şi regulamentare;

k) fraudarea evaluărilor curente, intermediare sau finale, în sensul art. 26 alin. (1) ori prin plagiere;

            l) adoptarea unei atitudini necorespunzătoare faţă de deţinuţi sau încălcarea prevederilor legale referitoare la regimul aplicat deţinuţilor;

m) degradarea, falsificarea, înstrăinarea, distrugerea sau deţinerea fără drept a documentelor şcolare ori de serviciu;

n) deteriorarea, înstrăinarea, distrugerea de bunuri din patrimoniul SNPAP sau al unităţilor în care efectuează stagiile de practică, deţinerea sau utilizarea acestora fără drept;

o) iniţierea sau participarea la acţiuni de protest împotriva unor activităţi organizate şi desfăşurate de către SNPAP;

p) prezentarea sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor stupefiante la SNPAP, la unităţile în care efectuează stagiile de practică ori la unităţile în care se află pentru executarea misiunilor sau deţinerea, introducerea, comercializarea ori consumul de substanţe stupefiante sau băuturi alcoolice în aceste instituţii;

q) lansarea de alarme false în incinta SNPAP, în unităţile în care efectuează stagiile de practică sau în unităţile în care se află pentru executarea misiunilor;

r) introducerea de arme, dispozitive explozive, muniţie sau substanţe interzise de lege în SNPAP, în unităţile în care efectuează stagiile de practică sau în unităţile în care se află pentru executarea misiunilor;

s) deţinerea sau utilizarea de telefoane mobile, aparate foto, audio sau video în timpul orelor de curs, al lucrărilor practice, şedinţelor de tragere cu armamentul din dotare, al examenelor şi altor activităţi organizate, precum şi în spaţiile în care folosirea acestora este interzisă prin Regulamentul intern pentru elevi sau alte reglementări;

ş) părăsirea fără aprobare a SNPAP sau a locurilor în care se desfăşoară cursurile, lucrările practice, stagiile de practică ori misiunile;

t) transmiterea ori permiterea transmiterii de informaţii legate de SNPAP ori despre procesul instructiv-educativ desfăşurat în timpul şcolarizării către mass-media, fără aprobarea directorului SNPAP;

ţ) transmiterea ori permiterea transmiterii în afara SNPAP, fără aprobarea directorului SNPAP, a oricăror materiale didactice sau cu caracter ştiinţific, realizate de către şcoală ori de către elevi în cadrul procesului didactic sau în cadrul activităţilor extradidactice organizate de către SNPAP.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător în stagiile de practică şi în misiunile executate în afara SNPAP.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Sancţiuni disciplinare

 

            Art. 77. - (1) Elevii care săvârşesc cu vinovăţie fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, prevederile prezentului statut şi ale Regulamentului intern pentru elevi pot fi sancţionaţi disciplinar.

            (2) Răspunderea disciplinară este individuală.

(3) Pentru o abatere disciplinară săvârşită, elevului i se poate aplica o singură sancţiune disciplinară.

(4) Răspunderea penală, contravenţională sau patrimonială nu exclude răspunderea disciplinară pentru fapta săvârşită.

(5) Aplicarea unei sancţiuni disciplinare poate atrage şi scăderea notei la purtare.

Art. 78. - (1) Elevilor SNPAP li se pot aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

a) mustrare de către director în faţa colegilor de şcoală;

b) interdicţie de a părăsi incinta SNPAP pentru o perioadă de până la 21 de zile;

c) revocarea din funcţie a elevilor numiţi în una dintre funcţiile prevăzute la art. 31 alin. (1);

d) preaviz de exmatriculare din SNPAP, cu interdicţia de a părăsi incinta SNPAP pentru o perioadă de 30 de zile;

e) exmatriculare din SNPAP.

(2) Sancţiunile disciplinare se aplică în conformitate cu procedura stabilită prin Regulamentul intern pentru elevi.

(3) Competenţa stabilirii vinovăţiei elevilor care au săvârşit abateri disciplinare, precum şi formularea propunerii de aplicare a sancţiunilor disciplinare revine Comisiei de disciplină pentru elevi.

(4) Aplicarea unei sancţiuni disciplinare poate atrage şi aplicarea unor măsuri complementare, stabilite în prezentul statut sau în Regulamentul intern pentru elevi.

Art. 79. - (1) Competenţa stabilirii şi aplicării sancţiunilor disciplinare revine directorului SNPAP, la propunerea Comisiei de disciplină pentru elevi.

(2) Directorul SNPAP poate aplica sancţiunea disciplinară propusă de către Comisia de disciplină pentru elevi sau o sancţiune mai uşoară decât cea propusă.

(3) Sancţiunea disciplinară se aplică prin decizie, emisă conform art. 23 alin (1).

 

SECŢIUNEA a 3-a

Principiile generale ale răspunderii disciplinare

 

Art. 80. - (1) Competenţa constatării şi sesizării abaterilor disciplinare săvârşite de către elevi revine oricărei persoane care ia cunoştinţă despre săvârşirea de către aceştia a unor fapte ce contravin reglementărilor în vigoare.

(2) Sesizarea abaterilor disciplinare se face, în scris, către directorul SNPAP.

(3) Aplicarea unei sancţiuni disciplinare este în mod obligatoriu precedată de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile cu privire la faptele care constituie încălcări ale prevederilor legale sau regulamentare.

(4) Pentru efectuarea cercetării disciplinare a abaterilor săvârşite de către elevi directorul SNPAP numeşte, prin decizie, unul sau mai mulţi funcţionari publici cu statut special din cadrul SNPAP.

(5) Cercetarea disciplinară se efectuează numai cu aprobarea directorului SNPAP şi numai de către persoanele numite conform alin. (4).

(6) Cercetarea disciplinară se finalizează prin întocmirea unui referat de cercetare disciplinară care este înaintat directorului SNPAP, împreună cu toată documentaţia care a stat la baza formulării concluziilor, precum şi propunerea de aplicare/neaplicare a unei sancţiuni disciplinare.

(7) Referatele de cercetare disciplinară se prezintă directorului SNPAP, care poate dispune reanalizarea dosarului, clasarea sau trimiterea acestuia la Comisia de disciplină pentru elevi.

(8) După avizare de către directorul SNPAP, referatul de cercetare disciplinară se aduce la cunoştinţa elevului, pe bază de semnătură, cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de şedinţa Comisiei de disciplină pentru elevi în care se analizează dosarul disciplinar în cauză.

Art. 81. - (1) Procedura efectuării cercetării disciplinare, precum şi atribuţiile şi metodologia de lucru a Comisiei de disciplină pentru elevi se stabilesc prin Regulamentul intern pentru elevi.

(2) Componenţa Comisiei de disciplină pentru elevi se stabileşte, la începutul fiecărui an şcolar, prin decizie a directorului SNPAP şi are următoarea structură:

- preşedinte - directorul adjunct pentru învăţământ;

- membri: - preşedintele comisiei diriginţilor;

- un şef de catedră;

- un funcţionar public cu statut special din cadrul Compartimentului coordonare elevi;

- elevul monitor de curs;

- secretar - un funcţionar public cu statut special.

(3) Pentru asigurarea funcţionării continue a Comisiei de disciplină pentru elevi vor fi desemnaţi un preşedinte supleant din rândul funcţionarilor publici cu statut special cu funcţie de conducere, cel puţin 2 membri supleanţi din rândul funcţionarilor publici cu statut special şi 2 membri supleanţi din rândul elevilor.

(4) Comisia de disciplină pentru elevi îşi desfăşoară activitatea în plen; orice decizie emisă de către comisie fără cvorumul stabilit este nulă de drept.

(5) Hotărârile Comisiei de disciplină pentru elevi se adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă, şi se motivează atât cu privire la stabilirea vinovăţiei, cât şi cu privire la sancţiunea disciplinară propusă.

Art. 82. - (1) în timpul cercetării disciplinare şi până la soluţionarea cauzei, elevii implicaţi beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.

(2) Persoanele implicate în constatarea, cercetarea şi analizarea abaterilor disciplinare sunt obligate să respecte toate reglementările în vigoare privitoare la drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, fiind interzisă orice formă de abuz, imparţialitate sau tratament discriminatoriu.

Art. 83. - (1) în timpul cercetării şi analizării abaterilor disciplinare, elevii în cauză nu sunt obligaţi să facă declaraţii, în scris sau verbal, fără ca prin aceasta să se agraveze în vreun fel situaţia sau analizarea acestora.

(2) în timpul cercetării şi analizării abaterilor disciplinare elevii în cauză pot propune probe suplimentare sau martori.

(3) Prevederile art. 40- 42 se aplică în mod corespunzător pe tot parcursul cercetării şi analizării abaterilor disciplinare.

(4) Procedura disciplinară aplicabilă elevilor SNPAP şi sancţiunile disciplinare aplicate trebuie să aibă la bază rolul educativ al sancţionării, urmărindu-se educarea şi corectarea comportamentului elevilor, instituirea şi menţinerea unui climat strict de ordine şi disciplină în SNPAP, principialitate si corectitudine în aplicarea sancţiunilor, precum şi adaptarea acestora la personalitatea şi caracterul fiecărui elev.

(5) Sancţiunile disciplinare aplicate elevilor se consemnează în fişele de cunoaştere a acestora şi în fişele de evaluare a absolvenţilor.

(6) Răspunderea penală, contravenţională, civilă sau, după caz, patrimonială nu înlătură răspunderea disciplinară, dacă prin fapta săvârşită au fost încălcate şi prevederile prezentului statut sau ale Regulamentului intern al SNPAR

 

SECŢIUNEA a 4-a

Răspunderea patrimonială

 

Art. 84. - (1) Răspunderea patrimonială a elevilor SNPAP se angajează în următoarele situaţii:

a) pentru pagubele produse de aceştia cu vinovăţie în patrimoniul SNPAP sau, după caz, al unităţii în care desfăşoară stagii de practică ori misiuni;

b) pentru nerestituirea, în termenul legal, a sumelor acordate şi necuvenite;

c) pentru nerestituirea, în termenul legal, a contravalorii unor bunuri primite ce nu li se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natură, precum şi a unor servicii ce le-au fost prestate în mod necuvenit;

d) în condiţiile art. 24.

(2) Pentru stabilirea împrejurărilor şi persoanelor vinovate de producerea prejudiciului, se dispune cercetarea administrativă prin decizia directorului SNPAP.

(3) în cazul în care nu se poate stabili persoana vinovată de producerea prejudiciului, se aplică principiul răspunderii patrimoniale solidare.

Art. 85. - Prevederile art. 84 se aplică şi candidaţilor declaraţi “ADMIS” în cazul retragerii de la SNPAP, înainte de înmatriculare.

Art. 86. - (1) Repararea pagubelor aduse SNPAP sau unităţilor de penitenciare în care desfăşoară stagii de practică sau misiuni, în situaţiile prevăzute la art. 84, se dispune prin emiterea de către directorul SNPAP ori de către directorii unităţilor de penitenciare a unei dispoziţii de imputare, în termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, după caz, prin semnarea unui angajament de plată.

(2) împotriva dispoziţiei de imputare, elevii se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente, în condiţiile legii.

            (3) Dreptul de a emite dispoziţia de imputare se prescrie în termen de 3 ani de la data producerii pagubei.

 

CAPITOLUL IX

Accesul la informaţii clasificate

 

Art. 87. - (1) în perioada de şcolarizare elevii pot fi autorizaţi pentru acces la informaţii clasificate clasa “Secret de serviciu”, conform legii

(2) înainte de autorizare elevii sunt instruiţi în mod corespunzător cu privire la manipularea, evidenţa şi protecţia informaţiilor clasificate.

(3) Competenţa autorizării elevilor, precum şi a retragerii autorizaţiei pentru acces la informaţii clasificate revine directorului SNPAP, în condiţiile legislaţiei specifice, cu avizul sau la propunerea funcţionam lui de securitate.

(4) în perioada stagiilor de practică elevii vor fi autorizaţi pentru acces la informaţii clasificate “Secret de serviciu” de către directorul unităţii penitenciare în care aceştia au fost repartizaţi să desfăşoare stagiile de practică, la recomandarea directorului SNPAP, cu avizul sau la propunerea funcţionarului de securitate.

(5) Retragerea autorizaţiei pentru acces la informaţii clasificate “Secret de serviciu” pentru elevii aflaţi în stagiile de practică se va face de către directorul unităţii penitenciare care a emis autorizaţia.

(6) Deciziile de retragere a autorizaţiei pentru acces la informaţii clasificate “Secret de serviciu” emise de către directorul unităţii penitenciare în care elevii au fost repartizaţi să desfăşoare stagiile de practică vor fi comunicate directorului SNPAP în termen de cel mult 3 zile.

(7) Procedura autorizării elevilor, precum şi cea de retragere a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate se stabilesc prin Regulamentul intern pentru elevi.

(8) Exercitarea calităţii de elev este condiţionată pe toată durata şcolarizării de dobândirea şi menţinerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate acordate conform legii şi normelor interne.

Art. 88. - (1) Pentru gestionarea corespunzătoare a informaţiilor clasificate, la începutul fiecărui an şcolar se desemnează, prin decizia directorului SNPAP, câte 2 elevi din fiecare clasă, responsabili cu ridicarea, manipularea, evidenţa, păstrarea şi distribuirea regulamentelor, ordinelor, instrucţiunilor, notelor de curs şi caietelor înregistrate, care conţin informaţii clasificate.

(2) Elevii prevăzuţi la alin. (1) pot fi numiţi sau schimbaţi din funcţie numai cu acordul funcţionarului de securitate.

(3) în scopul prevenirii scurgerii de informaţii clasificate, pierderii sau distrugerii documentelor ce conţin informaţii clasificate utilizate sau gestionate de către elevi, vor fi stabilite prin Regulamentul intern al SNPAP şi prin Regulamentul intern pentru elevi reguli stricte privind protecţia informaţiilor clasificate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

CAPITOLUL X

Dispoziţii finale

 

Art. 89. - (1) Efectivul de elevi ai SNPAP constituie grupă de sprijin aflată la dispoziţia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor care poate fi utilizată pentru misiuni specifice sistemului penitenciar sau comunitare.

(2) Directorul SNPAP poate dispune implicarea efectivelor de elevi ai SNPAP în activităţi instructiv-educative organizate şi desfăşurate în afara SNPAP, în activităţi în comunitate sau pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale în zona de dispunere a SNPAP.

(3) în cazuri de epidemii, calamităţi naturale, catastrofe şi alte situaţii deosebite în care SNPAP ori zona de dispunere este implicată sau afectată, cursurile pot fi suspendate de către directorul SNPAP, dacă situaţia care impune suspendarea este de natură a împiedica buna derulare a procesului didactic.

(4) Cu aprobarea directorului SNPAP, elevii pot fi implicaţi în activităţi de voluntariat.

(5) Activităţile de învăţământ neefectuate în condiţiile alin. (1)-(4) se pot replanifica, în limitele prevăzute în Planul de învăţământ.

Art. 90. - (1) Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Regulamentului intern pentru elevi.

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului statut, pe baza acestuia şi a dispoziţiilor legale în vigoare, SNPAP are obligaţia să elaboreze şi să supună spre aprobare directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor proiectul Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiului de iniţiere, respectiv al Metodologiei de organizare şi desfăşurare a stagiilor de practică.

 

ANEXA Nr. 1

la statut

 

 

Nr. ............/SNTOBC/................

Aprob înmatricularea elevului,

 

.................................................

Director

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna

 

L.S.

 

ANGAJAMENT*)

privind acceptarea condiţiilor de înmatriculare şi şcolarizare, situaţiile care implică încetarea calităţii de elev şi restituirea cheltuielilor de şcolarizare, precum şi a perioadei minime de activitate în sistemul administraţiei penitenciare

 

Subsemnatul(a), .................................................. fiul (fiica) lui ................. şi al (a) ....................... născut(ă) la data de .................... în localitatea ................................, judeţul (sectorul) ............................ cetăţenia ................... naţionalitatea .................. domiciliul (reşedinţa) în localitatea ....................................... judeţul (sectorul) ................................... posesor (posesoare) al (a) B.I./C.I. seria ...... nr. ..................., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, eliberat(ă) de ....................... la data de ........................ absolvent(ă) .................................. curs de ..........., de profesie ................................................................................. starea civilă ..................., cu serviciul militar ...................., la arma ............................ trecut în rezervă cu gradul de ................................ fiind declarat/declarată “ADMIS” în urma concursului de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, sesiunea ...................., declar că mi-au fost prezentate şi am luat cunoştinţă de prevederile Statutului elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, de prevederile Regulamentului intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, precum şi de art. 13 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, şi mă oblig ca după absolvirea Şcoli Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna să îndeplinesc serviciul timp de minimum 5 ani în unitatea în care voi fi repartizat(ă) sau transferat(ă) ulterior, cunoscând faptul că, după absolvirea cursurilor, voi fi numit(ă) funcţionar public cu statut special şi voi primi gradul profesional de “agent de penitenciare”.

 

Anterior completării acestui angajament am luat cunoştinţă de conţinutul acestuia, precum şi despre condiţiile de recrutare, selecţionare şi participare la concursul de admitere, drepturile şi obligaţiile ce îmi revin pe perioada şcolarizării, consecinţele încetării calităţii de elev din motive imputabile şi de prevederile angajamentului pe care urmează să îl semnez.

.............................................................................................................................................. _ ........................................

(Elevul scrie în clar sursa de informare cu privire la aspectele precizate mai sus.)             (semnătura)

 

            De asemenea, am luat cunoştinţă că informaţiile furnizate de mine reprezintă date cu caracter personal, care sunt prelucrate în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de modalitatea de exercitare a drepturilor prevăzute de acest act normativ, astfel: dreptul de acces, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de intervenţie asupra datelor şi dreptul de opoziţie.

......................................................................................................................................... _ ........................................

(numele şi prenumele scris cu majuscule)                                                                         (semnătura)

 

*) Întocmit în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, Statutul elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciara Târgu Ocna, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 508/2014 şi Regulamentul intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna.

 

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la infracţiunea de fals în declaraţii, cele ale metodologiei de concurs, prevăzută în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de un an la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, ale Statutului elevilor din Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, precum şi prevederile Regulamentului intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, următoarele aspecte:

 

 

- am luat cunoştinţă de prevederile Ordinului ministrului justiţiei nr. 2.412/C/2013, respectiv art. 2 şi art. 4 privind condiţiile de înscriere, art. 10 privind consecinţele prezentării de înscrisuri false, declararea în fals sau omisiunea declarării unor aspecte de interes pentru procesul de recrutare;

................................................................................................................................................................................................ _ ........................................

(observaţii, aspecte de interes pentru înmatriculare şi îndeplinirea condiţiilor pentru şcolarizare)                           (semnătura)

 

 

- nu am suferit niciodată o condamnare - cu executare sau suspendarea executării pedepsei ori amendă penală, nu sunt în curs de urmărire penală sau în curs de judecată pentru săvârşirea vreunei infracţiuni;

................................................................................................................................................................................................ _ ........................................

(observaţii, aspecte de interes pentru înmatriculare şi îndeplinirea condiţiilor pentru şcolarizare)                           (semnătura)

 

 

- nu am fost exmatriculat(ă) pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ şi am obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media pe fiecare an de studiu minimum 8,00;

................................................................................................................................................................................................ _ ........................................

(observaţii, aspecte de interes pentru înmatriculare şi îndeplinirea condiţiilor pentru şcolarizare)                           (semnătura)

 

- am avut întotdeauna un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate, nu am fost sancţionat contravenţional sau administrativ pentru încălcarea normelor de conduită socială;

................................................................................................................................................................................................ _ ........................................

(observaţii, aspecte de interes pentru înmatriculare şi îndeplinirea condiţiilor pentru şcolarizare)                           (semnătura)

 

 

- nu am fost niciodată sancţionat(ă) contravenţional sau administrativ pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice, ultraj contra bunelor moravuri, scandaluri şi nu am săvârşit alte fapte care să denote un comportament social necorespunzător în familie, la locul de muncă, în instituţii de învăţământ sau de pregătire profesională sau în societate;

................................................................................................................................................................................................ _ ........................................

(observaţii, aspecte de interes pentru înmatriculare şi îndeplinirea condiţiilor pentru şcolarizare)                           (semnătura)

 

 

- nu am făcut niciodată şi nu fac parte din grupări de crimă organizată sau trafic de droguri ori alte grupări infracţionale;

................................................................................................................................................................................................ _ ........................................

(observaţii, aspecte de interes pentru înmatriculare şi îndeplinirea condiţiilor pentru şcolarizare)                           (semnătura)

 

 

- nu am fost eliberat(ă) sau destituit(ă) dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani din motive care să îmi fie imputabile;

................................................................................................................................................................................................ _ ........................................

(observaţii, aspecte de interes pentru înmatriculare şi îndeplinirea condiţiilor pentru şcolarizare)                           (semnătura)

 

 

- nu sunt ofiţer activ în cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului sau în rezervă, provenit din cadrul acestora;

................................................................................................................................................................................................ _ ........................................

(observaţii, aspecte de interes pentru înmatriculare şi îndeplinirea condiţiilor pentru şcolarizare)                           (semnătura)

 

 

- precizez că nu fac parte din nici un partid, organizaţie politică sau grupare interzisă de lege sau care promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept.

................................................................................................................................................................................................ _ ........................................

(observaţii, aspecte de interes pentru înmatriculare şi îndeplinirea condiţiilor pentru şcolarizare)                           (semnătura)

 

 

- Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând că, în situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezentul angajament ori incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare, rezultatele obţinute la concursul de admitere vor fi anulate, iar eu nu voi fi înmatriculat(ă) în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna. Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare am fost informat(ă) şi accept că urmează să fiu exmatriculară) şi să suport cheltuielile de şcolarizare.

................................................................................................................................................................................................ _ ........................................

(observaţii, aspecte de interes pentru înmatriculare şi îndeplinirea condiţiilor pentru şcolarizare)                           (semnătura)

..................................................................... _ ............... _ ........................................

(numele şi prenumele elevului)      (data)       (semnătura)

 

 

- în ziua de................mi-au fost prezentate şi am luat cunoştinţă de prevederile Statutului elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi ale Regulamentului intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna cu privire la condiţiile de şcolarizare, drepturile, obligaţiile şi interdicţiile stabilite pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi sunt de acord cu respectarea întocmai a prevederilor acestora pe toată durata şcolarizării, înţelegând să accept în cunoştinţă de cauză statutul de elev al şcolii cu toate implicaţiile, drepturile, obligaţiile, limitările şi privaţiunile ce decurg din această calitate.

........................................

(semnătura)

 

 

- În cazul în care, în timpul şcolarizării, voi fi exmatriculat din instituţia de pregătire a agenţilor de penitenciare, în condiţiile prevăzute de Statutul elevilor Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna şi Regulamentul intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna sau alte acte normative în vigoare sau îmi încetează calitatea de elev din motive imputabile ori la cererea mea, precum şi în eventualitatea că nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru dobândirea statutului de funcţionar public cu statut special ori că nu îmi voi respecta obligaţia de a îndeplini serviciul timp de 5 ani în unitatea în care voi fi repartizat(ă) sau transferat(ă) ulterior, mă oblig să restitui cheltuielile de şcolarizare şi întreţinere suportate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor pentru subsemnatul(a) pe timpul cât am urmat cursurile Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, în condiţiile art. 13 alin. (3), (5) şi (6) din Legea nr. 293/2004, republicată.

........................................

(semnătura)

 

 

- Sunt de acord ca toate materialele sau lucrările personale realizate în şcoală sau în cadrul activităţilor organizate de către şcoală, individual sau în cadrul unor colective de lucru, să revină cu titlu gratuit instituţiei de învăţământ pentru a fi utilizate în scopuri ştiinţifice, în procesul didactic sau pentru dotarea/utilarea şcolii.

- Am luat cunoştinţă şi sunt de acord ca orice comunicare către mass-media a oricăror informaţii referitoare la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, la sistemul penitenciar ori la procesul de şcolarizare să se realizeze numai cu acordul conducerii şcolii şi în limitele stabilite de către aceasta, precum şi să respect cu stricteţe normele de protecţie a informaţiilor clasificate.

- Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu încetarea calităţii de elev al Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna în cazul în care nu voi fi autorizat ori se va dispune retragerea autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în condiţiile legii, pe timpul şcolarizării.

........................................

(semnătura)

 

 

            Declar, susţin şi semnez după ce am luat cunoştinţă de întregul conţinut şi am completat personal datele din prezentul “Angajament privind acceptarea condiţiilor de înmatriculare şi şcolarizare, situaţiile care implică încetarea calităţii de elev şi restituirea cheltuielilor de şcolarizare, precum şi a perioadei minime de activitate în sistemul administraţiei penitenciare”, precum şi despre faptul că, după absolvirea cursurilor, voi fi numit funcţionar public cu statut special şi voi primi gradul profesional de “agent de penitenciare”.

 

......................................................................................................................................... _ ........................................

(numele şi prenumele scris cu majuscule)                                                                         (semnătura)

..........................

(data)

 

Prezentul angajament a fost prezentat şi s-a semnat în faţa dirigintelui clasei ............................ ................................................................................. (gradul profesional, numele şi prenumele), astăzi, ........................... (data)

 

Propun să aprobaţi înmatricularea elevului.

 

Diriginte,

........................................

(semnătura)

 

 

ANEXA Nr. 2

la statut*)

 


*) Anexa nr. 2 la statut este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

la statut*)

 


*) Anexa nr. 3 la statut este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

Ia statut*)

 


*) Anexa nr. 4 a statul este reprodusă în facsimil.

 

AGENŢIA NAŢIONALA DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

privind modificarea anexelor nr. 19,34 şi 36 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competenţei teritoriale, numărului şi arondării birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

 

Având în vedere dispoziţiile ari 3 alin. (3) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (12) din Legea nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexele nr. 19, 34 şi 36 la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competenţei teritoriale, numărului şi arondării birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 şi 632 bis din 29 august 2014, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1,2 şi 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Vasile Marcel Grigore

 

Bucureşti, 18 septembrie 2014.

Nr. 1.014.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 19 la Ordinul nr. 890/2014)

 

Nr. crt.

Judeţul

Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară

Unitatea administrativ-teritorială

1.

GALAŢI

Galaţi

municipiul Galaţi

2.

oraşul Bereşti

3.

oraşul Târgu Bujor

4.

comuna Bălăbăneşti

5.

comuna Bălăşeşti

6.

comuna Băleni

7.

comuna Băneasa

8.

comuna Bereşti-Meria

9.

comuna Braniştea

10.

comuna Cavadineşti

11.

comuna Corni

12.

comuna Cuca

13.

comuna Cuza Vodă

14.

comuna Drăguşeni

15.

comuna Fârţăneşti

16.

comuna Folteşti

17.

comuna Frumuşiţa

18.

comuna Jorăşti

19.

comuna Măstăcani

20.

comuna Oancea

21.

comuna Pechea

22.

 

 

comuna Rădeşti

23.

comuna Rediu

24.

comuna Scânteieşti

25.

comuna Schela

26.

comuna Şendreni

27.

comuna Slobozia Conachi

28.

comuna Smârdan

29.

comuna Smulţi

30.

comuna Suceveni

31.

comuna Suhurlui

32.

comuna Tuluceşti

33.

comuna Vânători

34.

comuna Vărlezi

35.

comuna Vlădeşti

 

36.

 

Lieşti

comuna Lieşti

37.

comuna Barcea

38.

comuna Costache Negri

39.

comuna Fundeni

40.

comuna Griviţa

41.

comuna Independenţa

42.

comuna Iveşti

43.

comuna Nămoloasa

44.

comuna Piscu

45.

comuna Tudor Vladimirescu

46.

comuna Umbrăreşti

47.

Tecuci

municipiul Tecuci

48.

comuna Brăhăşeşti

49.

comuna Buciumeni

50.

comuna Cerţeşti

51.

comuna Corod

52.

comuna Cosmeşti

53.

comuna Cudalbi

54.

comuna Drăgăneşti

55.

comuna Ghidigeni

56.

comuna Gohor

57.

comuna Matca

58.

comuna Movileni

59.

comuna Munteni

60.

comuna Negrileşti

61.

comuna Nicoreşti

62.

comuna Poiana

63.

comuna Priponeşti

64.

comuna Ţepu

65.

comuna Valea Mărului

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 34 la Ordinul nr. 890/2014)

 

Nr. crt.

Judeţul

Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară

Unitatea administrativ-teritorială

1.

SĂLAJ

Zalău

municipiul Zalău

2.

oraşul Cehu Silvaniei

3.

oraşul Jibou

4.

comuna Agrij

5.

comuna Almaşu

6.

comuna Băbeni

7.

comuna Bălan

8.

comuna Benesat

9.

comuna Bocşa

10.

comuna Buciumi

11.

comuna Coşeiu

12.

comuna Creaca

13.

comuna Crişeni

14.

comuna Cristolţ

15.

comuna Cuzăplac

16.

comuna Dobrin

17.

comuna Dragu

18.

comuna Fildu de Jos

19.

comuna Gâlgău

20.

comuna Gârbou

21.

comuna Hereclean

22.

comuna Hida

23.

comuna Ileanda

24.

comuna Letca

25.

comuna Lozna

26.

comuna Meseşenii de Jos

27.

comuna Mirşid

28.

comuna Năpradea

29.

comuna Poiana Blenchii

30.

comuna Românaşi

31.

comuna Rus

32.

comuna Sălăţig

33.

comuna Şamşud

34.

comuna Sânmihaiu Almaşului

35.

comuna Şimişna

36.

comuna Someş-Odorhei

37.

comuna Surduc

38.

comuna Treznea

39.

comuna Zalha

40.

comuna Zimbor

41.

Şimleu Silvaniei

oraşul Şimleu Silvaniei

42.

comuna Bănişor

43.

comuna Bobota

44.

comuna Boghiş

45.

comuna Camăr

46.

comuna Carastelec

47.

comuna Chieşd

48.

comuna Cizer

49.

comuna Crasna

50.

comuna Halmăsd

51.

comuna Horoatu Crasnei

52.

comuna Ip

53.

comuna Măerişte

54.

comuna Marca

55.

comuna Nuşfalău

56.

comuna Pericei

57.

comuna Plopiş

58.

comuna Sâg

59.

comuna Şărmăşag

60.

comuna Valcău de Jos

61.

comuna Vârşolţ

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 36 ta Ordinul nr. 890/2014)

 

Nr. crt.

Judeţul

Biroul de cadastru şi publicitate imobiliară

Unitatea administrativ-teritorială

1.

SUCEAVA

Suceava

municipiul Suceava

2.

oraşul Liteni

3.

oraşul Salcea

4.

comuna Adâncată

5.

comuna Bălăceana

6.

comuna Bosanci

7.

comuna Botoşana

8.

comuna Ciprian Porumbescu

9.

comuna Comăneşti

10.

comuna Dărmăneşti

11.

comuna Dumbrăveni

12.

comuna Fântânele

13.

comuna Hănţeşti

14.

comuna Ilişeşti

15.

comuna Ipotesti

16.

comuna Mitocu Dragomirnei

17.

comuna Moara

18.

comuna Pătrăuţi

19.

comuna Şcheia

20.

comuna Siminicea

21.

comuna Stroieşti

22.

comuna Todireşti

23.

comuna Udeşti

24.

comuna Vereşti

25.

comuna Zvoristea

20

 

Câmpulung Moldovenesc

municipiul Câmpulung Moldovenesc

27.

comuna Breaza

28.

comuna Frumosu

29.

comuna Fundu Moldovei

30.

comuna Izvoarele Sucevei

31.

comuna Moldoviţa-Suliţa

32.

comuna Moldoviţa

33.

comuna Pojorâta

34.

comuna Sadova

35.

comuna Vama

36.

comuna Vatra Moldoviţei

37.

Fălticeni

municipiul Fălticeni

38.

oraşul Dolhasca

39.

comuna Baia

40.

comuna Bogdăneşti

41.

comuna Boroaia

42.

comuna Buneşti

43.

comuna Cornu Luncii

44.

comuna Doineşti

45.

comuna Drăguşeni

46.

comuna Fântâna Mare

47.

comuna Forăşti

48.

comuna Hârtop

49.

comuna Horodniceni

50.

comuna Măfini

51.

comuna Preuteşti

52.

comuna Rădăşeni

53.

comuna Raşca

54.

comuna Slatina

55.

comuna Vadu Moldovei

56.

comuna Vultureşti

57.

Gura Humorului

oraşul Gura Humorului

58.

oraşul Frasin

59.

comuna Berchişeşti

60.

comuna Cacica

61.

comuna Capu Câmpului

62.

comuna Drăgoieşti

63

comuna Mănăstirea Humorului

64.

comuna Ostra

65.

comuna Păltinoasa

66.

comuna Pârteştii de Jos

67.

comuna Stulpicani

68.

comuna Valea Moldovei

 

69.

 

Rădăuţi

municipiul Rădăuţi

70.

oraşul Cajvana

71.

oraşul Milişăuţi

72.

oraşul Şiret

73.

oraşul Solea

74.

oraşul Vicovu de Sus

75.

comuna Arbore

76.

comuna Bălcăuţi

77.

comuna Bilca

78.

comuna Brodina

79.

comuna Burla

80.

comuna Calafindeşti

81.

comuna Dorneşti

82.

comuna Frătăuţii Noi

83.

comuna Frătăuţii Vechi

84.

comuna Gălăneşti

85.

comuna Grămeşti

86.

comuna Grăniceşti

87.

comuna Horodnic de Jos

88.

comuna Horodnic de Sus

89.

comuna Iaslovăţ

90.

comuna Marginea

91.

comuna Muşeniţa

92.

comuna Poieni-Solca

93.

comuna Putna

94.

comuna Satu Mare

95.

comuna Straja

96.

comuna Suceviţa

97.

comuna Şerbăuţi

98.

comuna Ulma

99.

comuna Vicovu de Jos

100.

comuna Voitinel

101.

comuna Volovăţ

102.

comuna Zamostea

103.

Vatra Dornei

municipiul Vatra Dornei

104.

oraşul Broşteni

105.

comuna Cârlibaba

106.

comuna Ciocăneşti

107.

comuna Cosna

108.

comuna Crucea

109.

comuna Dorna-Arini

110.

comuna Doma Cândrenilor

111.

comuna Iacobeni

112.

comuna Panaci

113.

comuna Poiana Stampei

114.

comuna Saru Dornei

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

constatând că au fost îndeplinite condiţiile pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 9 decembrie 2013 a intrat în vigoare Aranjamentul tehnic privind implementarea prevederilor Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turce privind cooperarea sub egida operaţiunii Black Sea Harmony, semnat la 31 martie 2009 la Istanbul.

Art. 2. - La data de 11 martie 2014 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României şi Consiliul de Miniştri din Bosnia şi Herţegovina pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Bosnia şi Herţegovina privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Mátráhaza la 11 octombrie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 359/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 18 iunie 2013.

Art. 3. - La data de 12 martie 2014 a intrat în vigoare Protocolul de amendare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia, semnat la Ankara la 19 septembrie 2013, a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004.

Art. 4. - La data de 13 martie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze cu privire la înfiinţarea reciprocă a Institutului/Centrului Cultural, semnat la Bucureşti la 25 noiembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.117/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 23 decembrie 2013.

Art. 5. - La data de 26 martie 2014 a intrat în vigoare înţelegerea de cooperare dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România şi Serviciul Public Federal Ocupare, Muncă şi Dialog Social din Regatul Belgiei în domeniul muncii şi ocupării, semnată la Bruxelles la 10 septembrie 2013, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 48/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 85 din 4 februarie 2014.

Art. 6. - La data de 1 aprilie 2014 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind succesiunea Muntenegrului la tratatele bilaterale dintre Republica Populară Română/Republica Socialistă România/ România şi Republica Populară Federativă Iugoslavia/Republica Socialistă Federativă Iugoslavia/Republica Federală Iugoslavia/ Uniunea Serbia şi Muntenegru, încheiate la nivel de stat, respectiv la nivel de guvern, semnat la Podgorica la 4 iulie 2013, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 19/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 19 martie 2014.

Art. 7. - La data de 9 aprilie 2014 a intrat în vigoare Programul de cooperare pe anul 2014, încheiat prin schimb de scrisori, semnate la Bucureşti şi la Chişinău la 9 aprilie 2014, în baza articolului 1 paragraful 2 al Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, publicat prin Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 913/2014 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 273 din 14 aprilie 2014.

Art. 8. - La data de 11 aprilie 2014 a intrat în vigoare Protocolul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul învăţământului militar, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 265 din 10 aprilie 2014.

Art. 9. - La data de 11 mai 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polonia privind cooperarea bilaterală în domeniul apărării, semnat la Varşovia la 5 iunie 2013, ratificat prin Legea nr. 319/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 decembrie 2013.

Art. 10. - La data de 14 mai 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Muntenegrului privind cooperarea economică, semnat la Bucureşti la data de 27 noiembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 302/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 28 aprilie 2014.

Art. 11. - La data de 22 mai 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării al Republicii Moldova privind protecţia reciprocă a informaţiilor clasificate militare schimbate, semnat la Bucureşti la 2 decembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2014, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 277 din 15 aprilie 2014.

Art. 12. - La data de 29 mai 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educaţionale şi academice administrate de Comisia Fulbright româno-americană, semnat la Washington la 22 octombrie 2013, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 50/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014.

Art. 13. - La data de 6 iunie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind cooperarea economică, industrială şi tehnică, semnat la Taşkent la 29 iunie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 426/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 27 mai 2014.

Art. 14. - La data de 19 iunie 2014 a intrat în vigoare Amendamentul Unu deschis spre semnare la 7 august 2013, semnat de către partea română la Bucureşti la 13 martie 2014, la Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării din Republica Bulgaria, ministrul apărării naţionale din Canada, Ministerul Apărării din Republica Cehă, Ministerul Apărării din Regatul Danemarcei, Ministerul Apărării din Republica Estonia, Ministerul Federal al Apărării din Republica Federală Germania, Ministerul Apărării din Republica Italiană, Ministerul Apărării din Republica Letonia, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Lituania, ministrul apărării din Marele Ducat al Luxemburgului, Ministerul Apărării din Regatul Norvegiei, Ministerul Apărării Naţionale din Republica Polonia, Ministerul Apărării Naţionale din România, Ministerul Apărării al Republicii Slovacia, Ministerul Apărării din Republica Slovenia şi Departamentul Apărării din Statele Unite ale Americii privind Programul Capabilitatea NATO de supraveghere terestră (AGS PMOU), deschis spre semnare la Bruxelles la 20 februarie 2009, semnat de către partea română la Bruxelles la 12 iunie 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 428/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 6 iunie 2014.

Art. 15. - La data de 19 iunie 2014 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Dezvoltării Rurale şi Alimentaţiei din Republica Elenă în domeniul agriculturii, semnat la Bucureşti la 28 iunie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 728/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 3 octombrie 2013.

Art. 16. - La data de 3 iulie 2014 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României, pe de-o parte, şi Guvernul Palestinei, pe de altă parte, privind cooperarea economică, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 457/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 420 din 6 iunie 2014.

Art. 17. - La data de 8 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cadrul general şi condiţiile pentru cooperarea în domeniul dezvoltării, semnat la Bucureşti la 28 august 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 2 iunie 2014.

Art. 18. - La data de 8 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind colaborarea în domeniul retransmiterii serviciilor de programe ale radiodifuzorilor publici, semnat la Chişinău la 31 martie 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 505/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 24 iunie 2014.

Art. 19. - La data de 12 iulie 2014 a intrat în vigoare Protocolul privind privilegiile şi imunităţile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii, semnat la Bucureşti la 24 noiembrie 2010, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 70/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 4 mai 2012.

Art. 20. - La data de 19 iulie 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Palestinei cu privire la eliminarea obligaţiei vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice, semnat la Bucureşti la 12 februarie 2014, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 341/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 29 mai 2014.

Art. 21. - La data de 24 iulie 2014 a intrat în vigoare Actul adiţional nr. 1 de amendare a Memorandumului de înţelegere între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului din România, cu rol de Autoritate de Management, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Lucrărilor Publice din Republica Bulgaria, cu rol de Autoritate Naţională, Ministerul Finanţelor Publice din România, cu rol de Autoritate de certificare şi Autoritatea de Audit din cadrul Curţii de Conturi a României, cu rol de Autoritate de Audit, privind implementarea “Programului de cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, semnat la Ruse la 7 martie 2014.

Art. 22. - La data de 31 iulie 2014 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Indonezia privind cooperarea în agricultură, semnat la Bucureşti la 18 septembrie 2006, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 596/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 28 iulie 2014.

Art. 23. - La data de 5 august 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Irlandei privind cooperarea în prevenirea şi combaterea traficului ilicit de droguri, spălării banilor, criminalităţii organizate, traficului de persoane, terorismului, finanţării terorismului şi a altor infracţiuni grave, semnat la Dublin la 17 ianuarie 2013, ratificat de Parlamentul României prin Legea nr. 330/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 17 decembrie 2013.

Art. 24. - La data de 5 august 2014 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Economiei din România şi Ministerul Industriei şi Mineralelor al Republicii Irak privind cooperarea în domeniul industriei şi mineralelor, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 436/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 2 iunie 2014.

Art. 25. - La data de 8 august 2014 a intrat în vigoare Acordul de cooperare în domeniul gestionării deşeurilor radioactive dintre Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive din România şi Agenţia Naţională pentru Gestionarea Deşeurilor Radioactive din Franţa, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 525/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 4 iulie 2014.

Art. 26. - La data de 20 august 2014 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federative a Braziliei privind cooperarea economică şi tehnică, semnat la Rio de Janeiro la 28 mai 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 770/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 16 august 2011.

Art. 27. - La data de 20 august 2014 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniul afacerilor europene, semnat la Bucureşti la 4 aprilie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 694/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 18 iulie 2012.

Art. 28. - La data de 2 septembrie 2014 a intrat în vigoare Protocolul, semnat la Chişinău la 21 iulie 2014, de modificare a Acordului de cooperare dintre Ministerul Sănătăţii al României şi Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova în domeniul sănătăţii şi ştiinţelor medicale, semnat la Bucureşti la 3 decembrie 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 614/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 567 din 30 iulie 2014.

 

p. Ministrul afacerilor externe,

Radu Podgorean,

secretar de stat

 

Bucureşti, 18 septembrie 2014.

Nr. 1.843.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului Parcul “Reconcilierii Româno-Maghiare” din municipiul Arad, str. Ioan Calvin, judeţul Arad

 

Având în vedere Referatul nr. 478/2012 din 10 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria ansamblu, grupa valorică B, a Ansamblului Parcul “Reconcilierii româno-maghiare” din municipiul Arad, str. Ioan Calvin, judeţul Arad,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează monument istoric Ansamblul Parcul “Reconcilierii româno-maghiare” din municipiul Arad, judeţul Arad, în categoria ansamblu, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice AR-III-a-B-21095, cu următoarele componente;

- Parcul Reconcilierii Româno-Maghiare, în categoria monument, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice: AR-lll-m-B-21095.01;

- Statuia Libertăţii, în categoria monument, grupa valorică B, cod în Lista monumentelor istorice: AR-lll-m-B-21095.02.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 30 iulie 2014.

Nr. 2.530.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie a Ansamblului Parcului “Reconcilierii româno-maghiare” din municipiul Arad, judeţul Arad

 

            Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

X

Y

1

525690.2945

215213.4509

2

525690.2423

215215.6763

3

525689.4649

215218.0705

4

525652.6477

215238.9317

5

525635.8531

215248.5779

6

525635.7750

215250.2051

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Turn Clopotniţă” din Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 12, judeţul Prahova

 

Având în vedere Referatul nr. 1.653 din 9 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Turn Clopotniţă” din Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 12, judeţul Prahova,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează monument istoric imobilul “Turn Clopotniţă” din Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 12, judeţul Prahova, în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor Istorice PH-ll-m-B-20992.02.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 31 iulie 2014.

Nr. 2.552.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie “Turn Clopotniţă” din Ploieşti, str. Neagoe Basarab nr. 12, judeţul Prahova

           

            Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

 

Y

X

1

581273.477

383185.890

2

581309.812

383203.635

3

581365.160

383236.168

4

581390.087

383204.058

5

581431.001

383228.547

6

581431.937

383227.477

7

581437.150

383230.418

8

581453.326

383206.489

9

581441.295

383199.003

10

581443.300

383187.507

11

581460.545

383145.798

12

581460.946

383144.194

13

581452.123

383139.649

14

581458.005

383127.885

15

581474.180

383091.791

16

581455.599

383058.905

17

581456.267

383041.259

18

581414.291

383047.542

19

581382.074

383054.493

20

581387.822

383064.920

21

581345.044

383071.738

22

581310,688

383039.788

23

581312.024

383038.318

24

581302.132

383032.168

25

581298.389

383033.906

26

581272.989

383034.708

27

581258.284

383035.243

28

581256.413

383032.302

29

581253.071

383033.104

30

581202.004

383087.245

31

581202.138

383090.855

32

581246.119

383117.858

33

581240.104

383136.574

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Vila 1” din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Având în vedere Referatul nr. 1.053 din 6 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Vila 1” din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud,

în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează monument istoric imobilul “Vila 1” din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud, în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice BN-ll-m-B-21093.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 13 august 2014.

Nr. 2.570.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie “Vila 1” din Sângeorz-Băi, Str. Trandafirilor nr. 13A, judeţul Bistriţa-Năsăud

 

            Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

 

X

Y

71

652948.332

474422.696

59

652961.804

474436.563

52

652974.006

474449.701

38

652980.031

474461.292

143

652979.697

474469.507

144

652978.444

474473.654

145

652979.777

474476.059

176

653000.158

474459.630

178

653018.190

474444.502

179

653016.768

474442.202

135

653005.751

474418.978

132

652989.666

474406.094

127

652982.000

474398.081

122

652973.360

474392.920

121

652966.896

474391.640

115

652962.276

474395.500

98

652953.254

474416.063

 

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

pentru modificarea art. 3 lit. d) din Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011

 

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. I. - Litera d) a articolului 3 din Normele metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.066/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 14 martie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,d) cota de 3% prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. f) din ordonanţă este adăugată la încasările totale, din care s-a dedus TVA aferentă, fiind datorată de către operatorii economici care comercializează tipăriturile în cauză;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr. 2.624.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.