MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 706/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 706         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 26 septembrie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            15. - Decizie privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

 

HOTARÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Hotărârea nr. 21 din 25 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Funar la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 

Hotărârea nr. 22 din 25 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Elena-Gabriela Udrea, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, William Gabriel Brînză, Constantin Rotaru, Corneliu Vadim-Tudor, Cristian-Dan Diaconescu, Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, Mirel-Mircea Amariţei, Teodor Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta, Iohannis Klaus-Werner şi Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 

Hotărârea nr. 23 din 25 septembrie 2014 privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

817. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

818. - Hotărâre pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă

 

819. - Hotărâre privind prorogarea unor termene prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

 

DECIZII ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

DECIZIE

privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

În temeiul art. 33 şi 34 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

preşedintele Camerei Deputaţilor emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - În perioada 29 septembrie 2014-1 octombrie 2014, atribuţiile preşedintelui Camerei Deputaţilor vor fi exercitate de domnul deputat Viorel Hrebenciuc, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 26 septembrie 2014.

Nr. 15.

 

HOTĂRÂRI ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 21

din 25 septembrie 2014

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Funar la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Maneta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

La data de 25 septembrie 2014 a fost înregistrată la Curtea Constituţională Adresa Biroului Electoral Central cu nr. 71/CT/BEC/P/2014 din 25.09.2014, prin care a fost transmisă contestaţia formulată de Partidul România Mare, prin preşedinte domnul Corneliu Vădim Tudor, împotriva înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Funar la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.

Contestaţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 884F/2014, la care au fost ataşate propunerea de candidatură a domnului Gheorghe Funar împreună cu Decizia nr. 24D/24.09.2014, transmisă de Biroul

Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.245 din 24 septembrie 2014.

În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, contestaţiile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar.

În contestaţia formulată, domnul Corneliu Vădim Tudor solicită respingerea candidaturii domnului Gheorghe Funar la funcţia de Preşedinte al României, “pe motiv de impostură şi încălcare gravă a legii.” Se arată în acest sens că acesta “a folosit pentru strângerea semnăturilor necesare, în mod ilegal, antetul, sigla şi vigneta Partidului România Mare, semnând ca preşedinte al acestei formaţiuni.” Or, “În Registrul partidelor politice există un singur preşedinte al PRM, ales şi votat în mod statutar”, respectiv domnul Corneliu Vădim Tudor.

Se solicită, de asemenea, analiza promisiunii despre care se afirmă că ar fi fost făcută de acelaşi candidat “că va acorda mari sume de bani”. Se invocă “minciuni şi falsuri grosolane” şi se anunţă că “uzurparea acestor calităţi politice de către numitul Gheorghe Funar formează obiectul unei plângeri penale” depuse în justiţie.

În final, se solicită şi verificarea corectitudinii listelor de semnături, invocându-se “informaţii că ele conţin un număr impresionant de falsuri.”

Se ataşează două documente, intitulate “Buletin informativ”, având inserate numerele nr. 24 din 23 august 2014 şi, respectiv, nr. 27 din 2 septembrie 2014, referitoare la strângerea de semnături, purtând în partea de sus a paginii sigla şi denumirea Partidului România Mare, iar în partea de jos a paginii menţiunea “preşedinte, dr. Gheorghe Funar”. Cele două documente nu sunt semnate, ştampilate, respectiv nu cuprind niciun element care să ateste o înregistrare/certificare a lor.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestaţiei ca neîntemeiată, întrucât autorul acesteia nu relevă încălcarea unor dispoziţii constituţionale sau legale ce guvernează materia alegerilor. Simpla apreciere privind obţinerea frauduloasă a unor semnături, fără a fi însoţită de documente doveditoare, nu poate fi primită.

CURTEA,

examinând contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum şi celor ale art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţia privind înregistrarea candidaturii domnului Gheorghe Funar pentru funcţia de Preşedinte al României.

Examinând contestaţia, Curtea constată că atât condiţiile de eligibilitate, cât şi impedimentele constituţionale pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României sunt prevăzute expres şi limitativ în Constituţie şi în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, iar motivele invocate de autorul contestaţiei nu privesc nici încălcarea dispoziţiilor constituţionale şi nici a dispoziţiilor din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.

Simplele afirmaţii ale contestatorului referitoare la obţinerea frauduloasă a unor semnături, respectiv uzurparea de “calităţi politice” de către candidatul la funcţia de Preşedinte al României, precum şi aprecierile personale referitoare la profilul moral al acestuia nu pot fi reţinute ca fiind de natură să constituie o motivare în sensul prevederilor legale şi constituţionale incidente în materie.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, precum şi al art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de Partidul România Mare, prin preşedinte domnul Corneliu Vădim Tudor, împotriva înregistrării candidaturii domnului Gheorghe Funar la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 22

din 25 septembrie 2014

privind contestarea înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Elena-Gabriela Udrea, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, William Gabriel Brînză, Constantin Rotaru, Corneliu Vadim-Tudor, Cristian-Dan Diaconescu, Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, Mirel-Mircea Amariţei, Teodor Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta, Iohannis Klaus-Werner şi Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

La data de 25 septembrie 2014 a fost înregistrată la Curtea Constituţională Adresa Biroului Electoral Central cu nr. 140/C/BEC/P/2014 din 25.09.2014, prin care a fost transmisă contestaţia formulată de domnul Răzvan Dumitrescu împotriva înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Elena-Gabriela Udrea, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, William Gabriel Brînză, Constantin Rotam, Corneliu Vadim-Tudor, Cristian-Dan Diaconescu, Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, Mirel-Mircea Amariţei, Teodor Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta, Iohannis Klaus-Werner şi Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.

Contestaţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 885F/2014, la care au fost ataşate propunerile de candidatură ale domnilor Kelemen Hunor, Elena-Gabriela Udrea, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, William Gabriel Brînză, Constantin Rotam, Corneliu Vadim-Tudor, Cristian-Dan Diaconescu, Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, Mirel-Mircea Amariţei, Teodor Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta, Iohannis Klaus-Werner şi Monica-Luisa Macovei, împreună cu deciziile nr. 17D/24.09.2014, nr. 18D/24.09.2014, nr. 19 D/24.09.2014, nr. 20 D/24.09.2014, nr. 21 D/24.09.2014, nr. 22 D/24.09.2014, nr. 23 D/24.09.2014, nr. 24D/24.09.2014, nr. 25D/24.09.2014, nr. 26D/24.09.2014, nr. 27D/24.09.2014, nr. 11D/18.09.2014, nr. 13D/22.09.2014, nr. 15D/22.09.2014, transmise de Biroul Electoral Central cu adresele înregistrate la Curtea Constituţională cu nr. 4.237 din 24 septembrie 2014, nr. 4.238 din 24 septembrie 2014, nr. 4.239 din 24 septembrie 2014, nr. 4.243 din 24 septembrie 2014, nr. 4,242 din 24 septembrie 2014, nr. 4.241 din 24 septembrie 2014, nr. 4.244 din 24 septembrie 2014, nr. 4.245 din 24 septembrie 2014, nr. 4.240 din 24 septembrie 2014, nr. 4.246 din 24 septembrie 2014, nr. 4.247 din 24 septembrie 2014, nr. 4.140 din 18 septembrie 2014, nr. 4.192 din 23 septembrie 2014, nr. 4.191 din 23 septembrie 2014.

În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, contestaţiile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar.

În contestaţia formulată, domnul Răzvan Dumitrescu arată că, potrivit art. 4 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, candidaturile depuse trebuie susţinute de cel puţin 200.000 de alegători, iar un alegător poate susţine un singur candidat. Cei 14 candidaţi acceptaţi au depus liste de susţinători totalizând 7.705.000 semnături. Numărul total de alegători din România fiind de 18.344.071, rezultă că 42,06% din populaţia cu drept de vot din România “şi-a exprimat deja, în scris şi sub semnătură, susţinerea pentru un anume candidat la funcţia de Preşedinte al României”. Aceasta ar însemna că “aproximativ unul din doi adulţi şi-a exprimat deja, în scris şi sub semnătură, susţinerea pentru un anume candidat”. În continuare, analizând şi prezenţa la vot din ultimii ani, contestatorul exprimă opinia potrivit căreia rezultatele numerice ale acestei etape a procesului electoral “nu par plauzibile” şi “ridică cel puţin o suspiciune legitimă cu privire la corectitudinea listelor de susţinători şi implicit a anumitor candidaturi”. Astfel fiind, apreciază că “este necesară intervenţia Curţii Constituţionale pentru a cere Biroului Electoral Central de a verifica [...] corectitudinea şi completitudinea listelor de susţinători depuse de fiecare candidat, iar pe baza acestei verificări iniţiale, Curtea Constituţională poate dispune în consecinţă cu privire la acceptarea sau nu a unor candidaturi”. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestaţiei ca neîntemeiată, arătând că datele reţinute de autorul contestaţiei nu corespund cu cele transmise de Autoritatea Electorală Permanentă către Biroul Electoral Central, cu Adresa nr. 12.249 din 12 septembrie 2014, în care se reţine că numărul alegătorilor cu domiciliul în România înscrişi în Registrul electoral este de 18.313.698. Arată totodată că susţinerile autorului se bazează pe calcule statistice, precum şi faptul că doi dintre candidaţi sunt susţinuţi de alianţe politice cu un impact major în viaţa politică a României. Cât priveşte contestaţia împotriva înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta arată că este tardivă.

CURTEA,

examinând contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum şi celor ale art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţia privind înregistrarea candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Elena-Gabriela Udrea, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, William Gabriel Brînză, Constantin Rotam, Corneliu Vadim-Tudor, Cristian-Dan Diaconescu, Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, Mirel-Mircea Amariţei, Teodor Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta, Iohannis Klaus-Werner şi Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.

Examinând contestaţia, Curtea constată că atât condiţiile de eligibilitate, cât şi impedimentele constituţionale pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României sunt prevăzute expres şi limitativ în Constituţie şi în Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, iar motivele invocate de autorul contestaţiei nu privesc nici încălcarea dispoziţiilor constituţionale şi nici a dispoziţiilor din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României.

Exprimarea unor suspiciuni cu privire la corectitudinea întocmirii listelor de susţinători, pornind de la diverse calcule statistice, nu poate fi reţinută ca fiind de natură să constituie o motivare în sensul prevederilor legale şi constituţionale incidente în materie. De altfel, contestaţia autorului constituie mai degrabă o cerere adresată Curţii Constituţionale de a dispune efectuarea unor verificări ale listelor de susţinători, fără a se învedera, în concret, vreo nelegalitate cu privire la întocmirea acestora.

Cât priveşte contestaţia împotriva înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta, Curtea constată că, potrivit art. 29 alin. (2) din Legea nr. 370/2004, în termen de cel mult 48 de ore de la depunerea candidaturilor la funcţia de Preşedinte al României, Biroul Electoral Central decide în sensul înregistrării sau respingerii înregistrării acestora. Prevederile art. 31 alin. (1) din aceeaşi lege dau dreptul candidaţilor, partidelor politice, organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţelor politice, alianţelor electorale şi alegătorilor de a contesta înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor. Contestaţiile pot fi formulate în cel mult de 24 de ore de la expirarea termenului prevăzut de art. 29 alin. (2) din aceeaşi lege.

Biroul Electoral Central a decis înregistrarea candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta pe data de 18 septembrie 2014. Contestaţia formulată de domnul Răzvan Dumitrescu împotriva înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014 a fost depusă la Curtea Constituţională pe data de 25 septembrie 2014. Faţă de aceste aspecte, Curtea constată că a fost tardiv introdusă contestaţia împotriva înregistrării candidaturii domnului Victor-Viorel Ponta, fiind depăşit termenul în care Legea nr. 370/2004 permite depunerea acestui tip de contestaţii.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, precum şi al art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de domnul Răzvan Dumitrescu împotriva înregistrării candidaturilor domnilor Kelemen Hunor, Elena-Gabriela Udrea, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, William Gabriel Brînză, Constantin Rotaru, Corneliu Vadim-Tudor, Cristian-Dan Diaconescu, Gheorghe Funar, Zsolt Szilagyi, Mirel-Mircea Amariţei, Teodor Viorel Meleşcanu, Victor-Viorel Ponta, Iohannis Klaus-Werner şi Monica-Luisa Macovei la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Maneta Safta

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

 

HOTĂRÂREA Nr. 23

din 25 septembrie 2014

privind contestarea înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Marieta Safta - prim-magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

La data de 25 septembrie 2014 a fost înregistrată la Curtea Constituţională contestaţia formulată de doamna Bălan Angela Mihaela împotriva înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.

Contestaţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 886F/2014, la care a fost ataşată propunerea de candidatură a domnului Kelemen Hunor, împreună cu Decizia nr. 17D din 24 septembrie 2014, transmisă de Biroul Electoral Central cu Adresa înregistrată la Curtea Constituţională cu nr. 4.237 din 24 septembrie 2014.

În temeiul dispoziţiilor art. 52 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale art. 68 alin. (1) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, contestaţiile se soluţionează fără înştiinţarea părţilor, cu participarea reprezentantului Ministerului Public, pe baza sesizării şi a celorlalte documente aflate la dosar.

În contestaţia formulată, doamna Bălan Angela Mihaela arată că domnul Kelemen Hunor nu şi-a depus candidatura la Biroul Electoral Central din partea vreunui partid politic şi nici ca independent, “aşa cum prevede art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004”. În această situaţie, potrivit susţinerilor contestatoarei, “Biroul Electoral Central, în baza art. 17 alin. 1 lit. a) şi b) trebuia să constate că nu sunt îndeplinite condiţiile de fond şi de formă prevăzute de Legea nr. 370/2004 în cazul preşedintelui U.D.M.R., care la dosarul de candidat nu a depus documentele cerute de lege pentru un candidat al unui partid politic sau pentru un candidat independent.” Apreciind că astfel candidatul “a încercat să se situeze deasupra Legii nr. 370/2004 şi a Constituţiei României, recurgând la o discriminare pozitivă faţă de ceilalţi candidaţi care s-au înscris în competiţia pentru alegerea Preşedintelui României”, solicită Curţii Constituţionale să admită contestaţia şi să anuleze Decizia nr. 17 din 24 septembrie 2014 a Biroului electoral Central, astfel încât să fie respinsă candidatura lui Kelemen Hunor la alegerile pentru funcţia de Preşedinte al României din noiembrie 2014.”

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a contestaţiei ca neîntemeiată, arătând că în cauză sunt întrunite condiţiile prevăzute de lege în ceea ce priveşte candidatura domnului Kelemen Hunor.

CURTEA,

examinând contestaţia în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale şi ale Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, văzând concluziile reprezentantului Ministerului Public, precum şi documentele aflate la dosar, reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. f) din Constituţie, ale art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 807 din 3 decembrie 2010, precum şi celor ale art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, Curtea Constituţională este competentă să soluţioneze contestaţia privind înregistrarea candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.

Examinând contestaţia, Curtea reţine că atât condiţiile de eligibilitate, cât şi impedimentele constituţionale pentru a fi ales în funcţia de Preşedinte al României sunt prevăzute expres şi limitativ în Constituţie şi în Legea nr. 370/2004.

În cauză se invocă încălcarea art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004, cu motivarea că domnul Kelemen Hunor nu şi-a depus candidatura la Biroul Electoral Central din partea vreunui partid politic şi nici ca independent.

Curtea constată însă că, potrivit art. 27 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004,

“(1) Propunerile de candidaţi pentru alegerea Preşedintelui României se depun la Biroul Electoral Central, cel mai târziu cu 40 de zile înainte de data alegerilor.

(2) Propunerile se fac în scris şi vor fi primite numai dacă:

a) sunt semnate de conducerea partidului sau a alianţei politice ori de conducerile acestora, care au propus candidatul sau, după caz, de candidatul independent;

b) cuprind prenumele şi numele, locul şi data naşterii, starea civilă, domiciliul, studiile, ocupaţia şi profesia candidatului şi precizarea că îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a candida;

c) sunt însoţite de declaraţia de acceptare a candidaturii, scrisă, semnată şi datată de candidat, de declaraţia de avere, declaraţia de interese, de o declaraţie pe propria răspundere a candidatului în sensul că a avut sau nu calitatea de lucrător al Securităţii sau de colaborator al acesteia, precum şi de lista susţinătorilor, al căror număr nu poate fi mai mic de 200.000 de alegător.”

De asemenea, potrivit art. 27 alin. (7) din Legea nr. 370/2004, “Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi pentru candidaţii propuşi de către organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru candidaţii propuşi de către alianţele electorale.”

Din coroborarea textelor de lege mai sus citate rezultă că organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pot face propuneri de candidaţi pentru funcţia de Preşedinte al României, criticile formulate de autoarea contestaţiei fiind neîntemeiate.

Pentru considerentele arătate, în temeiul art. 146 lit. f) din Constituţie, al art. 11 alin. (1) lit. B.a), al art. 37 şi 38 din Legea nr. 47/1992, precum şi al art. 31 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 370/2004,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

HOTĂRĂŞTE:

Respinge contestaţia formulată de doamna Bălan Angela Mihaela împotriva înregistrării candidaturii domnului Kelemen Hunor la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2014.

Hotărârea este definitivă, se comunică Biroului Electoral Central şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Prim-magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 948/2012 privind actualizarea valorii de inventar, schimbarea regimului juridic al unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 26 septembrie 2012, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 3, după alineatul (1) se Introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu maximum 3 ani, respectiv până la data de 26 septembrie 2017.”

2. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

,,(11) Termenul prevăzut la alin. (1) se prelungeşte cu maximum 8 ani, respectiv până la data de 26 septembrie 2022.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 22 septembrie 2014.

Nr. 817.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - După alineatul (20) al articolului 3 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casă”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (21) şi (22), cu următorul cuprins:

“(21) Până la 31 decembrie 2014 diferenţa nealocată şi/sau rămasă neutilizată din plafonul de 500 milioane lei destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de AN L, alocat potrivit alin. (16) şi (17), poate fi utilizată pentru emiterea de garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009 privind unele măsuri în vederea implementării programului «Prima casă», aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de ANL.

(22) Până la 31 decembrie 2014 finanţatorii care au beneficiat de alocări din plafonul destinat exclusiv pentru garantarea finanţării prin program a achiziţiei de locuinţe construite de ANL sunt autorizaţi să utilizeze cu prioritate sumele alocate pentru emiterea de garanţii potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare.”

 

PRIM-MI NISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 22 septembrie 2014.

Nr. 818.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind prorogarea unor termene prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Termenele prevăzute în art. 19 alin. (2) şi (3) şi art. 20 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de probaţiune, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2014, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 octombrie 2015.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul justiţiei,

Robert Marius Cazanciuc

 

Bucureşti, 22 septembrie 2014.

Nr. 819.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.