MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 703/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 703         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 25 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

809. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

 

814. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

816. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 511/2014 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

970. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 “Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1

 

972. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 172 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 2 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Sediul principal al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici este în municipiul Bucureşti, str. Mircea Vodă nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici îşi poate desfăşura activitatea şi în alte sedii deţinute sau utilizate în condiţiile legii.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr. 809.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin, (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Cătălin Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-BogdanVâlcov

 

Bucureşti, 22 septembrie 2014.

Nr. 814.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Institutul Naţional de Hidrologie şl Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administratei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională .Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 32472003, cu modificările şi completările ulterioare, şi. după caz. societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

Nr. crt.

Nr. M F P

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Adresa

Valoare de inventar actualizata

(lei)

1

62730

8.28.06

Teren Staţie experimentală Aldeni

S constr. = 32 mp, S teren = 2.700 mp

Ţara: România; judeţul: Buzău; satul Aldeni; -; nr.: -; INHGA

21.196

2

62760

8.28.06

Teren Staţie experimentală Poiana Braşov

S = 500 mp

Ţara: România; judeţul: Braşov; localitatea Poiana Braşov; G Poiana Braşov; nr.: -

151.090

3

62773

8.28.06

Teren Staţie experimentală Voineşti

S = 10.100 mp

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Voineşti;-; nr.: -; INHGA

79.620

4

62909

8.28,01

Clădire Corp C, extindere Bucureşti

 

Ţara: România; judeţul: Municipiul Bucureşti; sectorul 1; sos. Bucureşti-Ploieşti; nr.: -; 97

3.317.610

5

62997

8.28.01

Cabină subterană Braşov

 

Ţara: România; judeţul: Braşov; localitatea Poiana Braşov: -; nr.: -; INHGA

15.976

6

63032

8.28.01

Staţie experimentală Voineşti

S constr. = 84 mp, S teren = 10.100 mp

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Voineşti; -; nr.: -;

155.578

7

63033

8.28.01

Staţia experimentală evaporimetrică subterană Voineşti

S constr. = 0,8 mp S teren = 625 mp

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Voineşti; -; nr: -; INHGA

20.270

8

62743

8.28.06

Teren Staţie experimentală Caldăruşani

S = 2.625 mp

 

205.280

9

121044

8.28.01

Platformă observaţii Voineşti

S teren = 3.600 mp

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; comuna Voineşti; -; nr.: -; INHGA

17.520

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 511/2014 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 511/2014 privind stabilirea preţului de achiziţie a gazelor naturale din producţia internă pentru piaţa reglementată de gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 27 iunie 2014, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Măricel Popa,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 22 septembrie 2014.

Nr. 816.

 

ANEXĂ

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 511/2014)

 

Data

 

Lei/MWh

 

 

Clienţi noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei

Clienţi casnici şi producători de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice, destinată consumului populaţiei

1 octombrie 2014

89,40

53,30

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 “Dezvoltarea economiei sociale”, finanţata prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 173 “Dezvoltarea economiei sociale”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 6.1 “Dezvoltarea economiei sociale”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 septembrie 2014.

Nr. 970.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 172 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule”, finanţata prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 172 “Competenţe pentru competitivitate în domeniul medical - transplant de organe, ţesuturi şi celule”, finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.2 “Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii”, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 23 septembrie 2014.

Nr. 972.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial al României”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.