MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 690/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 690         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 22 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

786. - Hotărâre privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale

 

792. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            140. - Instrucţiuni ale viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 49 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, ale căror cheltuieli pentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional sunt finanţate din fondurile alocate Ministerului Educaţiei Naţionale, de la bugetul de stat, capitolul “Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare”.

(2) Lista instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, de la bugetul de stat, capitolul “Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare”, este prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Categoriile de cheltuieli pentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, de la bugetul de stat, capitolul “Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare”, sunt prevăzute în anexa nr.2.

Art. 3. - Decontarea lunară a cheltuielilor prevăzute în anexa nr. 2 se efectuează pe baza devizului de cheltuieli postcalcul, aferent lunii încheiate.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2004 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 17 septembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p, Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 10 septembrie 2014.

Nr. 786.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, de la bugetul de stat, capitolul “Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare”

 

Nr. crt.

Denumirea instalaţiei de interes naţional

Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare care administrează instalaţia

1

 Reactorul nuclear de cercetare şi producţie de radioizotopi tip WR-S

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei” - IFIN – HH Bucureşti

2

 Staţie de tratare şi depozitare a deşeurilor radioactive - STDR

3

Depozit naţional de deşeuri radioactive – DNDR

4

Sisteme liniare de accelerare TANDEM

5

 Accelerator Ciclotron TR 19

6

 Instalaţie de iradiere cu scopuri multiple

7

 

Instalaţie Grid de interes naţional - este compusă din următoarele centre grid:

- Sistemul Grid pentru cercetarea de fizică şi domenii conexe IFIN GRID, din cadrul IFIN-HH

- Sistemul Grid pentru cercetarea de fizică şi domenii conexe ISS GRID, din cadrul ISS

- RO-14-ITIM centru GRID de interes naţional în zona Nord-Vest a României, din cadrul INCDTIM

- Sistemul Grid pentru cercetarea de fizică şi domenii conexe UAIC GRID, din cadrul UAIC

- Centrul Grid RO-03-UPB, din cadrul Centrului Naţional de Tehnologia Informaţiei al UPB

- Centrul Grid al Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca (CGUTCN), din cadrul UTCN

8

Reţea seismică naţională (staţii seismografice cu înregistrare locală, staţii telemetrate prin radio, reţea de accelerografe analogice - SMA11 şi digitale K2)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului – INCDFP Bucureşti

9

Laborator - Centrul naţional de date (CTBT - Tratatul de interzicere totală a experienţelor nucleare)

10

Instalaţie-pilot experimentală pentru separarea tritiului şi deuteriului

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii

Criogenice şi Izotopice - ICSI Râmnicu Vâlcea

11

Centrul naţional pentru hidrogen şi pile de combustie

12

Accelerator cu electroni (betatron, accelerator liniar, microtron)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei - INFLPR Bucureşti

13

Sistem de producere, măsurare şi înregistrare a curenţilor de scurtcircuit

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi încercări pentru Electrotehnică - ICMET Craiova

14

Navă de cercetări marine multidisciplinare “Mare Nigrum”

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marină GEOECOMAR Bucureşti

15

Centrul Naţional de Monitorizare-Alarmare la Hazarde Naturale Marine EUXINUS şi reţeaua Black Sea Security

16

Observatorul geomagnetic naţional Surlari

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei - IGR Bucureşti

17

Muzeul Geologic Naţional

18

Crescătorie de animale de laborator - ANIMALERIA- SPF

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbioiogie şi Imunologie “Cantacuzino” Bucureşti

19

Laborator de experimentări aerodinamice la viteze mari - Sufleria trisonică şi tubul Ludwig

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” -I.N.C.A.S, Bucureşti

 

 

20

Laborator de experimentări aerodinamice la viteze mici - Sufleria subsonică

21

Laborator aeropurtat pentru cercetări atmosferice de mediu ATMOSLAB

22

Stand de cercetare-dezvoltare turbomotoare pentru aplicaţii aeronautice (civile/militare) şi industriale

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI Bucureşti

 

 

23

Centrul de cercetări şi experimentări în domeniul acusticii şi vibraţiilor

24

Complex termogazodinamic

25

Centrul de vizualizare avansată

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi

26

Laboratorul “Centrul Naţional de Micro şi Nanomateriale”

Universitatea “Politehnică” din Bucureşti

27

Centrul de cercetare pentru izotopi stabili uşori (D, 13C, 15N, 18O)

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice şi Moleculare – INCDTIM Cluj-Napoca

28

Reţea naţională de instalaţii complexe de tip XPS/ESCA

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor – INCDFM

Măgurele

29

Poligon de cercetare/dezvoltare şi încercări materii explozive, substanţe inflamabile/toxice, echipamente antiexplozive şi instruirea personalului de intervenţie pentru medii toxice/explozive - PCDIEx

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Securitate Minieră şi Protecţie Antiexplozivă - INSEMEX - S.A. Petroşani

 

ANEXA Nr. 2

 

CATEGORIILE DE CHELTUIELI

pentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale, de la bugetul de stat, capitolul “Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare”

 

Categoriile de cheltuieli care pot fi finanţate din fondurile de la bugetul de stat pentru întreţinerea, exploatarea, funcţionarea şi paza instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional sunt următoarele:

1. cheltuieli cu personalul;

2. cheltuieli cu materiile prime, materialele şi altele asemenea;

3. cheltuieli cu serviciile prestate de terţi;

4. cheltuieli indirecte (regia). Cheltuielile cu personalul vor include:

a) cheltuieli cu salariile şi asimilate salariilor, în conformitate cu prevederile legale;

b) contribuţii aferente cheltuielilor cu salariile şi asimilate salariilor;

c) cheltuieli cu deplasările: transport, cazare, diurnă, asigurări de sănătate pentru deplasările în străinătate, taxe de viză.

Cheltuielile cu materiile prime, materialele şi altele asemenea vor include:

a) cheltuieli cu materiile prime;

b) cheltuieli cu materialele consumabile, inclusiv materialele auxiliare, combustibili utilizaţi direct pentru instalaţia sau

obiectivul special de interes naţional, piese de schimb, seminţe şi materiale de plantat sau furaje;

c) cheltuieli privind obiectele de inventar;

d) cheltuieli privind materialele nestocate;

e) cheltuieli cu energia şi apa utilizate în mod direct pentru instalaţia sau obiectivul special de interes naţional.

Cheltuielile cu serviciile prestate de terţi vor include: a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile, inclusiv amenajarea spaţiilor;

b) cheltuieli cu redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii;

c) cheltuieli cu transportul de bunuri;

d) cheltuieli poştale şi de comunicaţii;

e) cheltuieli cu servicii pentru teste, analize, măsurători şi altele asemenea;

f) cheltuieli cu servicii informatice;

g) cheltuieli cu servicii de expertiză, evaluare, asistenţă tehnică şi altele asemenea;

h) cheltuieli cu serviciile de întreţinere a echipamentelor; i) cheltuieli cu alte servicii strict necesare pentru instalaţia sau obiectivul special de interes naţional.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr. 792.

 

ANEXĂ

 

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic: Societatea Comercială RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE - S.A.

Sediul/Adresa: Şoseaua de Centură nr. 50, localitatea Măgurele, judeţul Ilfov

Cod unic de înregistrare: ROI 6695222

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

755

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

755

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

1

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

756

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

756

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

120

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

27

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

538

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

336

C1

ch. cu salariile

13

336

C2

bonusuri

14

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

70

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

132

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

71

2

 

Cheltuieli financiare

20

0

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

0

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

0

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

21

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

23

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.217

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.217

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

33

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

1.000

8

 

Plăţi restante

55

1.908

9

 

Creanţe restante

56

96

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

INSTRUCŢIUNI

privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie

 

Având în vedere prevederile art. 145 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011,

în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următoarele instrucţiuni:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele instrucţiuni se aplică de către unităţile centrale şi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne cu responsabilităţi de întocmire şi transmitere către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne a documentelor şi datelor necesare stabilirii dreptului la pensie pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, precum şi pentru urmaşii acestora.

(2) Dispoziţiile prezentelor instrucţiuni se aplică şi persoanelor care au calitatea de cadru militar în rezervă/ retragere şi solicită direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne înscrierea la pensie la momentul îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege.

Art. 2. - În accepţiunea dată prin prezentele instrucţiuni, documentele şi datele necesare stabilirii drepturilor de pensie constituie dosarul de pensie.

 

CAPITOLUL II

Modalităţile de constituire a dosarului de pensie

 

Art. 3. - (1) Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate şi a pensiei anticipate parţial, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 6 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, denumite în continuare norme de aplicare, va fi însoţită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. a) din normele de aplicare, după cum urmează:

a) formularul tipizat “fişa de pensie” completat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cu excepţia persoanelor care solicită înscrierea la pensie direct Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne;

b) brevetul/atestatul de conferire sau adeverinţa, după caz, din care să rezulte conferirea semnului onorific, conform datelor înscrise la pct. 2 din fişa de pensie;

c) carnetul de muncă (original şi copie) ori, după caz, declaraţie pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că nu i-a fost întocmit carnet de muncă şi nu posedă un astfel de document, cu excepţia situaţiilor în care legea nu prevede obligativitatea întocmirii acestuia;

d) carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie), după caz;

e) carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original şi copie), după caz;

f) alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată, după caz;

g) actele de stare civilă ale solicitantului: buletin/carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

h) livretul militar (original şi copie), după caz;

i) diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi, după caz;

j) dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate, după caz;

k) adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

l) adeverinţa privind veniturile realizate lunar în unităţile Ministerului Afacerilor Interne sau ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justiţiei până la data de 1 ianuarie 2011 şi pentru ultima lună de activitate pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege sau adeverinţa privind câştigul salariat lunar brut până la 1 aprilie 2001 în cazul persoanelor care au avut vechime în muncă şi au fost asiguraţi în sistemul public de pensii, transmisă letric şi electronic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2;

m) adeverinţe privind desfăşurarea activităţii în locuri de muncă încadrate în grupele I şi a II-a de muncă, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, sau, după caz, adeverinţe privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii pentru persoanele care au realizat stagii de cotizare în structuri ale sistemului/în afara sistemului de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională (original);

n) procura specială, pentru mandatar (original);

o) acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

p) adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011 (original);

q) alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie, după caz.

(2) Pentru acordarea pensiei de invaliditate, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 7 la normele de aplicare va fi însoţită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. b) din acestea, după cum urmează:

a) documentele prevăzute la alin. (1);

b) decizia medicală asupra capacităţii de muncă (original). (3) Pentru acordarea pensiei de urmaş, cererea de înscriere la pensie prevăzută în anexa nr. 8 la normele de aplicare va fi însoţită de documentele prevăzute de art. 76 alin. (1) lit. c) din acestea, după cum urmează:

a) documentele prevăzute la alin. (1), pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

b) actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (copie);

c) decizia medicală asupra capacităţii de muncă, după caz (original);

d) decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

e) adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani (original);

f) actul doveditor al cauzei decesului, cu excepţia situaţiilor în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

g) adeverinţa privind veniturile brute ale soţului/soţiei supravieţuitor/supravieţuitoare, după caz (original);

h) certificatul de deces (copie).

Art. 4. - Copiile documentelor se certifică pentru conformitate cu originalul de către structura de resurse umane care constituie dosarul de pensie, atunci când acesta este înaintat conform art. 74 din normele de aplicare, iar documentele depuse direct de solicitant la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne se certifică pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul căruia i-au fost prezentate originalele.

Art. 5. - Dosarul de pensie, cuprinzând în mod obligatoriu toate documentele ordonate potrivit anexei nr. 3 şi consemnate în opis, se transmite Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Afacerilor Interne de unităţile Ministerului Afacerilor Interne, însoţit de adresa de înaintare al cărei model este prezentat în anexa nr. 4.

Art. 6. - (1) Dosarele care nu conţin toate documentele corespunzătoare tipului de pensie solicitat, astfel cum sunt prevăzute la art. 3, se restituie de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne în termen de 5 zile de la data înregistrării, în vederea completării, cu înştiinţarea în scrisa solicitantului.

(2) în cazul în care există perioade pentru care nu se regăsesc documente doveditoare ale veniturilor, unităţile care întocmesc dosarul de pensie consemnează în mod expres aceasta în adeverinţele emise.

Art. 7. - (1) Cererea de pensionare, însoţită de actele doveditoare, se depune de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege la inspectoratele generale/similare, inspectoratele/unităţile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu odată cu îndeplinirea condiţiilor de acordare a unei categorii de pensii, dacă au realizat cel puţin stagiul minim de cotizare în specialitate prevăzut în anexa nr. 6 la lege.

(2) Pentru persoanele cu drept la pensie de urmaş ai căror susţinători decedaţi erau pensionari, cererea însoţită de actele doveditoare se depune la inspectoratele generale/similare, inspectoratele/unităţile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu sau la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.

(3) în situaţia pensiei de urmaş acordate persoanei al cărei susţinător nu era pensionar, la data decesului, cererea însoţită de actele doveditoare se depune la unitatea militară/ inspectoratul judeţean/structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu, iar completarea, datarea şi semnarea declaraţiei se realizează conform precizărilor cuprinse în nota de subsol a acesteia.

(4) Persoanele care îndeplinesc cerinţele prevăzute de anexa nr. 6 la lege ulterior datei de la care au fost trecute în rezervă/retragere sau le-au încetat raporturile de serviciu pot depune cererea de pensionare la inspectoratele/unităţile teritoriale, respectiv structura din care a făcut parte persoana la data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu sau direct la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne.

 

CAPITOLUL III

Fişa de pensie

 

Art. 8. - Datele şi informaţiile necesare pentru stabilirea şi plata pensiilor se înscriu în formularul tipizat “Fişa de pensie”.

Art. 9. - (1) Fişa de pensie se întocmeşte în două exemplare având următoarea destinaţie:

a) exemplarul nr. 1 se introduce în dosarul de pensie împreună cu actele originale din care rezultă stagiul de cotizare pentru perioadele de timp până la data de 1 aprilie 2001 în care cei în cauză a fost încadrat în muncă, înainte de a avea calitatea de cadru militar în activitate, soldat, gradat profesionist, poliţist şi funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale;

b) exemplarul nr. 2 se anexează la dosarul de personal al persoanei asigurate obligatoriu potrivit art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.

(2) Completarea fişei de pensie se efectuează obligatoriu cu majuscule, înscrise lizibil, de către structura de resurse umane din unitatea/care deserveşte unitatea de la care asiguratul trece în rezervă/retragere sau încetează raporturile de serviciu.

Art. 10. - Dosarul de pensie, care cuprinde fişa de pensie însoţită de actele doveditoare, se depune la Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne de către ultima unitate cu structură de resurse umane din care a făcut parte la data trecerii în rezervă/retragere sau a încetării raporturilor de serviciu persoana asigurată obligatoriu potrivit art. 6 alin. (1) pct. I lit. c) din lege.

Art. 11. - Partea I a fişei de pensie cuprinde numărul de înregistrare al cererii de pensionare înregistrate la secretariatul structurii de resurse umane şi datele de identitate, inclusiv codul numeric personal, respectiv datele de stare civilă şi domiciliul persoanei îndreptăţite.

Art. 12. - Partea a II-a a fişei de pensie se completează după cum urmează:

a) la pct. 2 se înscriu ordinul/dispoziţia, data trecerii în rezervă sau direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu, prevederea legală din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, gradul militar/profesional, arma, semnul onorific conferit;

b) la pct. 3 se înscriu motivul ieşirii din rândul cadrelor militare în activitate/poliţiei/sistemului penitenciar şi temeiul legal, conform legislaţiei aplicabile în vigoare;

c) la pct. 4 se specifică pe baza deciziilor medicale emise de comisiile de expertiză medico-militară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, avizate de Comisia centrală de expertiză medico-militară a Ministerului Afacerilor Interne:

1. gradul de invaliditate: I, II sau III;

2. cauza invalidităţii potrivit legii;

- accidente de muncă şi boli profesionale, conform legii;

- neoplazii, schizofrenii şi SIDA;

- boli obişnuite şi accidente care nu au legătură cu munca;

3. perioada în care pensionarul cu pensie de invaliditate are obligaţia de a se prezenta la revizuirea medicală;

4. numărul deciziei medicale şi data eliberării;

5. spitalul militar emitent; d) la punctul 5 se înscriu:

1. calităţile pe care Ie-a avut solicitantul, în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor (zi, lună, an), după cum urmează:

- cod 0 - stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii până la intrarea în vigoare a legii;

- cod 1 - serviciul militar ca militar în termen, militar cu termen redus;

- cod 2 - elev al unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau student al unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

- cod 3 - concentrat, mobilizat ca rezervist sau captivitate;

- cod 4 - funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;

- cod 5 - cadru militar în activitate;

- cod 5.1 - militar angajat pe bază de contract;

- cod 6 - funcţionar public cu statut special (poliţist);

- cod 7 - cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor respective;

- cod 8 - şomaj;

- cod 9 - personal clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege;

- cod 10 - avocat;

- cod 11 - soldat sau gradat profesionist;

- cod 12 - perioadele care constituie vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 12.1 - spor vechime în muncă potrivit Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu completările ulterioare;

- cod 14 - agricultor;

- cod 15 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006;

- cod 15.1 - beneficiar al concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, după ianuarie 2006, în sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională;

- cod 18 - beneficiar a\ concediului pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale;

- cod 19 - beneficiar al pensiei de invaliditate;

- cod 20 - perioada recunoscută ca vechime în muncă soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate, până la data de 1 aprilie 2001 potrivit Decretului-lege nr. 51/1990 privind vechimea în muncă a soţiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanentă în străinătate;

- cod 21 - beneficiar al plăţilor compensatorii pentru care contribuţia pentru asigurările sociale se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj;

2. În coloana 4 se completează numărul şi data documentului din care rezultă calitatea respectivă;

e) la punctul 6 se înscriu calităţile pe care Ie-a avut solicitantul în ordine cronologică, cu indicarea exactă a perioadelor (zi, lună, an), aşa cum rezultă din fişa matricolă sau, după caz, din alte acte oficiale, iar:

1. În coloana 4 se completează tipul grupelor, respectiv al condiţiilor:

(i) grupa I - “I”;

(ii) grupa a II-a -”II”;

(iii) condiţii deosebite - “D”;

(iv) condiţii speciale - “S”, urmat de indicarea literei de la art. 30 alin. (1) din lege, corespunzătoare locului de muncă în condiţii speciale [de exemplu, pentru unităţile miniere se va înscrie “S a)”];

(v) alte condiţii - “A.C.”;

2. În coloana 5 se completează procentul corespunzător activităţii desfăşurate din timpul normal de lucru, care a fost menţionat în actul doveditor, numai pentru stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii;

3. În coloana 6 se înscrie “Numărul şi data actului”.

 

CAPITOLUL IV

Modalitatea de completare şi transmitere în format electronic a datelor cuprinse În adeverinţele privind veniturile lunare realizate de solicitant

 

Art. 13. - (1) Obligaţia centralizării datelor privitoare la veniturile realizate lunar de solicitant în întreaga perioadă de activitate desfăşurată în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, până la data de 1 ianuarie 2011 şi în ultima lună de activitate, revine structurii de resurse umane din unitatea/care deserveşte unitatea de la care asiguratul trece în rezervă/retragere sau încetează raporturile de serviciu cu drept la pensie, pe baza actelor şi datelor doveditoare privind veniturile realizate lunar, transmise pe cale electronică şi letrică de structurile financiar-contabile ale unităţilor care au asigurat plata drepturilor salariale pe timpul desfăşurării activităţii de către solicitant sau ale unităţilor care gestionează arhiva unor astfel de documente create/provenite de/de la unităţi desfiinţate, după caz.

(2) Transmiterea pe cale electronică a datelor cuprinse în adeverinţele de venit lunar se realizează de către unităţile Ministerului Afacerilor Interne conform precizărilor comune emise ulterior de către Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia generală management resurse umane şi direcţia generală financiară.

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 14. - Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată în baza prezentelor instrucţiuni se realizează, în baza art. 15 din lege şi cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 15, - Comandanţii (şefii) unităţilor centrale şi teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne vor lua măsuri de aplicare a prezentelor instrucţiuni.

Art. 16. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

Art. 17. - Prezentele instrucţiuni se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 15 septembrie 2014.

Nr. 140.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

UNITATEA EMITENTA

 

 

 

FIŞĂ DE PENSIE

 

 

 

Exemplarul Nr. ......

 

PARTEA I

 

 

 

NR. ............../.......................

 

 

1

 

 

 

 

Domnul/Doamna

 

 

 

 

 

 

 

având codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

A

A

L

L

Z

Z

N

N

N

N

N

C

 

 

 

domiciliat(ă) în localitatea

 

judeţul/sectorul

 

 

 

strada

 

nr.

 

bloc

 

scara

 

etaj

 

ap.

 

 

 

cod poştal

 

oficiul poştal

 

posesor/posesoare al (a) actului de identitate

 

 

seria

 

nr.

 

eliberat de

 

la data de

 

 

 

născut(ă) la data de

 

în localitatea/judeţul

 

 

 

fiul (fiica) lui

 

şi al (a)

 

 

 

 

 

PARTEA a II-a

 

 

2

 

 

 

 

Militarul/poliţistul/ funcţionarul public cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor a fost trecut în rezervă/încetat raporturile de serviciu conform ……………………………………………..

 

număr ……………………………… din …………………………… la data de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

z

l

l

a

a

a

a

 

 

prin aplicarea prevederilor art. ………………… litera ………………… din statutul cadrelor militare/poliţistului şi funcţionarului public cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor

 

 

arma

 

 

 

având gradul militar/profesional

 

 

 

Decorat cu …………………………………………………………………………………………………………………………………..

(se va anexa copia brevetului/atestatului de conferire sau adeverinţei)

 

 

 

3

 

 

 

 

Motivul trecerii în rezervă/direct în retragere/încetării raporturilor de serviciu

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

4

 

 

 

 

Date privind situaţia medico-militară

 

Gradul de invaliditate ……………………………………………………………………………………………..

 

Cauza invalidităţii

a. accidente de muncă şi boli profesionale, conform legii

 

 

 

 

b. neoplazii, schizofrenie şi SIDA

 

 

 

 

c. boli obişnuite şi accidente care nu au legătură cu munca

 

 

 

 

Data revizuirii medicale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z

z

l

l

a

a

a

a

 

 

 

Număr decizie

 

Data emiterii

 

 

 

 

Spitalul militar

 

 

 

 

 

5

 

Date privind stagiul de cotizare


1

2

3

4

Nr. crt.

Calitatea

de la

până la

Numărul şi data actului

z

z

l

l

a

a

a

a

z

z

l

l

a

a

a

a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

Date privind stagiul de cotizare realizat în grupa I. grupa a II-a, alte condiţii, condiţii speciale, condiţii deosebite de muncă


1

2

3

4

5

6

Nr. crt.

Calitatea

de la

până la

Condiţii de muncă

Numărul şi data actului

z

z

l

l

a

a

a

a

z

z

l

l

a

a

a

a

Tip

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificăm că datele înscrise în prezenta fişă de pensie, partea a II-a, sunt exacte şi identice cu cele din dosarul personal şi în celelalte documente de evidenţa cadrelor.

 

............................................................

(semnătura şefului resurse umane)

 

............................................................

(semnătura ofiţerului cu activitatea de personal)

data  ............................

 

 

ANEXA Nr. 2

 

ROMÂNIA

Unitatea.............

Nr. ........din.......

 

ADEVERINŢĂ

 

Prin prezenta adeverim veniturile realizate lunar de ............................................................ (numele, iniţiala tatălui, prenumele) născut(ă) în ............................... la data de ....................... CNP ........................................ în perioada .......................................

 

PERIOADA*)

Venitul realizat lunar

Observaţii

ZZ. LL.AA

ZZ. LL.AA

 

 

 

 

 

 

 

            Prezenta adeverinţă a fost eliberată în temeiul art. 127 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, spre a-i servi la stabilirea/recalcularea pensiei, în baza documentelor, verificabile, aflate în arhiva noastră, cunoscându-se atât prevederile Codului penal referitoare la falsul în înscrisuri, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie.

 

Comandantul/Şeful unităţii,

............................................................

 


*) Se completează lunar; în situaţia în care veniturile sunt identice pe mai multe luni, se completează un singur rând. cu întreaga perioadă.

 

 

ANEXA Nr. 3

 

REGULI

privind ordonarea documentelor în dosarul de pensie, pentru fiecare categorie de pensie

 

Acestea vor fi citite de la sfârşitul dosarului către început:

I. Pentru pensia pentru limită de vârstă, anticipată şi anticipată parţială

- certificatul de naştere, în copie;

- certificatul de căsătorie, în copie;

- carte de identitate, în copie;

- copia brevetului privind acordarea semnului onorific;

- certificat care să ateste calitatea de beneficiar al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- certificat de scoatere şi alocare la drepturi, în original;

- carnetul de muncă - în copie;

- adeverinţă privind vechimea în muncă;

- adeverinţă de studii;

- livretul militar, în copie;

- adeverinţă privind grupele/condiţiile de muncă;

- adeverinţă cu veniturile realizate lunar;

- adeverinţă privind sporurile cu caracter permanent;

- cererea de acordare a pensiei;

- procura specială;

- fişa de pensie;

- opisul în care vor fi consemnate actele dosarului;

- adresa de înaintare a dosarului.

II. Pentru pensia de invaliditate:

- documentele prevăzute la pct. I;

- decizia medicală asupra capacităţii de muncă, în original;

- formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (F.I.A.M.), în copie;

- cererea pentru înscrierea la pensie.

III. Pentru pensia de urmaş:

- documentele prevăzute la pct. I, pentru cazurile în care susţinătorul decedat nu avea calitatea de pensionar;

- actele de stare civilă ale urmaşilor şi ale reprezentantului legal, după caz (certificat naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces, carte de identitate), în copii;

- decizia medicală de încadrare în grad de invaliditate, în original;

- decizia de pensie/talon de plată a pensiilor, pentru cazurile în care susţinătorul decedat avea calitatea de pensionar, în copie;

- adeverinţa de studii, în cazul urmaşilor copii în vârstă de peste 16 ani, în original;

- formularul pentru înregistrarea accidentului de muncă (F.I.A.M.), în copie;

- cererea pentru acordarea pensiei de urmaş şi declaraţia pe propria răspundere.

 

ANEXA Nr. 4

 

Adresă înaintare dosar de pensie

 

Antet unitate

............................................................

............................................................

Nr. ............................ din ..................

 

Către

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne

            În temeiul art. 103 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 74 alin. (4) din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, vă înaintăm dosarul de pensie privind pe domnul/doamna............................................................................................., care, prin Ordinul/Dispoziţia nr. ................ din ................. a fost trecut/trecută în rezervă/a încetat raporturile de serviciu, conform prevederilor art. .... lit. .......din statutul cadrelor militare/poliţistului şi funcţionarului public cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.

 

Şeful unităţii,

............................................................

 

 

Şef Serviciu resurse umane,

............................................................

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.