MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 688/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 688         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 18 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

791. - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului “Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000

 

793. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

798. - Hotărâre pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018

 

799. - Hotărâre privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            965. - Ordin al ministrului fondurilor europene privind aprobarea modelului de contract de finanţare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            3. - Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 18 alin. (3) şi art. 22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adiţional nr. 3 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului “Petrom” - S.A., aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 31 alin. (3) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Actul adiţional nr. 3 la Acordul de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră, încheiat între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională a Petrolului “Petrom” - SA, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,

Gheorghe Duţu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

p. Ministrul delegat pentru energie,

Borbely Károly,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr. 791.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr. 793.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic: Societatea Comercială S AN EVIT 2003 - S.A. Arad

Sediul/Adresa: Arad, str. Petru Rareş nr. 129

Cod unic de înregistrare: 15973541

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent

(N)

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

114

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

110

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

4

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

1.434

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

1.400

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

110

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

104

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

774

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

476

C1

ch. cu salariile

13

476

C2

bonusuri

14

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

74

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

168

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

412

2

 

Cheltuieli financiare

20

34

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

-1.320

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

 

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

 

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

20

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

20

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.982

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.982

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

5,5

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

12.579

8

 

Plăţi restante

55

4.872

9

 

Creanţe restante

56

50

 

Notă :

Având în vedere situaţia actuală (lipsa resurselor financiare şi procesul de privatizare în curs de desfăşurare) nu se pot face estimări de indicatori pentru anii N+1 şi N+2.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, cu completările ulterioare, şi ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei din 27 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pieţei vitivinicole în ceea ce priveşte programele de sprijin, comerţul cu ţările terţe, potenţialul de producţie şi privind controalele în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

            în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 578/2014 privind stabilirea modului de acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru producătorii din sectorul vitivinicol în perioada 2014-2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 18 iulie 2014, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) distilarea subproduselor..

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014.

Nr. 798.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane şi al Regulamentului (UE)nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre creează cadrul juridic şi organizatoric pentru aplicarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 72 din 12 martie 2014, şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20 decembrie 2013.

Art. 2. - În textul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:

a) program: Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;

b) organizaţii partenere: instituţii publice şi/sau organizaţii nonguvernamentale ale căror operaţiuni au fost selectate pentru finanţare prin Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate de către Autoritatea de management;

c) grup-ţintă: categoriile de persoane cele mai defavorizate prevăzute la art. 3 cărora li se distribuie gratuit asistenţa materială de bază şi/sau ajutoare alimentare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 şi în conformitate cu legislaţia naţională;

d) asistenţă materială de bază: rechizite şcolare şi ghiozdane care se distribuie gratuit elevilor din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, acoperiţi de Ordonanţa Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002;

e) ajutoare alimentare: alimente de bază distribuite gratuit persoanelor de la art. 3 alin. (1);

f) cupoane individuale: tipărituri cu caracter special, protejate împotriva falsificării sau contrafacerii, pe care sunt înscrise numele, prenumele, codul numeric personal şi adresa de domiciliu ale persoanei din grupul-ţintă.

Art. 3. - (1) Categoriile de persoane cele mai defavorizate care sunt destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;

c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună;

e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit se află sub 400 lei/lună;

f) persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;

g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru şotul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.

(2) Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile prevăzute la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare o singură dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii ajutoarelor.

(3) Persoanele care intră în grupul-ţintă între data constituirii/actualizării bazei de date şi data distribuirii asistenţei materiale de bază şi a ajutoarelor alimentare sunt incluse de către autorităţile locale pe liste suplimentare.

(4) Pe baza datelor existente la nivelul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, această instituţie constituie şi actualizează anual baza de date privind persoanele care surit incluse în grupul-ţintă şi pentru care vor fi tipărite cupoanele individuale.

(5) Primesc asistenţă materială de bază, respectiv rechizite şcolare şi ghiozdane, elevii din învăţământul de stat, primar şi gimnazial, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002.

(6) Ministerul Educaţiei Naţionale, prin inspectoratele şcolare, este responsabil cu implementarea operaţiunii privind asistenţa materială de bază.

Art. 4. - (1) Cupoanele individuale pentru ajutor se produc de către Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - SA, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 6 lit. A.d) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 199/2000 privind înfiinţarea Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională1 - S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 402/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Distribuirea cupoanelor pentru ajutor se realizează de către furnizorul de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale desemnat în acest scop de către autoritatea de reglementare în domeniu, astfel cum acesta este definit la art. 2 pct. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile poştale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 187/2013.

Art. 5. - (1) Ajutoarele alimentare se ridică de către persoanele din grupul-ţintă de la centrele de distribuţie ale primăriilor în a căror rază teritorială îşi au domiciliul/reşedinţa, pe baza cuponului individual şi a actului de identitate.

(2) Persoanele prevăzute la art. 3 alin. (3) vor primi ajutoare alimentare pe baza listelor suplimentare şi a prezentării unui document care atestă încadrarea în grupul-ţintă, care, după caz, poate fi:

a) dispoziţia scrisă a primarului sau mandatul poştal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a) şi b);

b) carnetul de şomer vizat conform prevederilor legale sau mandatul poştal ori orice alt document prin care se atestă plata indemnizaţiei de şomaj cuvenite lunar, pentru şomerii care beneficiază de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, sau adeverinţă eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti care atestă înregistrarea persoanei ca şomer în evidenţa agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, pentru şomerii care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

c) decizia de pensie sau mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. d) şi e);

d) certificatul de încadrare în grad de handicap grav şi accentuat, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. f);

e) mandat poştal pentru plata drepturilor, pentru categoria de persoane prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. g).

(3) Persoanele prevăzute al art. 3 alin. (3) primesc ajutoare alimentare în cadrul programului în limita cantităţilor rămase disponibile, după distribuirea pe bază de cupon individual.

(4) Asistenţa materială de bază este distribuită prin inspectoratele şcolare şi şcoli conform schemei de distribuţie prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 33/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002.

Art. 6. - (1) în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014, Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte funcţia de Autoritate de management pentru Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate şi are calitatea de beneficiar pentru operaţiunea de distribuire a ajutoarelor alimentare şi implicit de autoritate contractantă în sensul prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică a ajutoarelor alimentare.

(2) Ministerul Educaţiei Naţionale are calitatea de beneficiar pentru operaţiunea de distribuire a asistenţei materiale de bază.

(3) Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi (AA) este desemnată ca autoritate de audit pentru Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate.

(4) Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (ACP) este desemnată ca autoritate de certificare şi plată pentru Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate.

Art. 7. - (1) Resursele disponibile din Fondul european pentru ajutorarea persoanelor defavorizate pentru România din angajamentul bugetar pentru perioada 2014- 2020 sunt în cuantum de 442.562.008,00 euro, în preţuri curente, în conformitate cu defalcarea anuală prezentată în Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 de stabilire a repartizării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi al obiectivului de cooperare teritorială europeană, a repartizării anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor, împreună cu lista regiunilor eligibile, precum şi a sumelor care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune şi din fondurile structurale către Mecanismul pentru interconectarea Europei şi către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 104 din 8 aprilie 2014.

(2) Rata de cofinanţare a Uniunii Europene la nivelul programului operaţional este de 85% din cheltuielile publice eligibile.

(3) Cheltuielile sunt eligibile pentru a beneficia de sprijin din programul operaţional dacă au fost angajate şi plătite de un beneficiar între 1 decembrie 2013 şi 31 decembrie 2023.

(4) Cheltuielile efectuate pentru implementarea programului, cum ar fi, fără a se limita la acestea: costuri administrative, transport, de depozitare, costurile pentru pregătirea, gestionarea, monitorizarea primirii şi predării ajutoarelor alimentare, asistenţa administrativă şi tehnică, audit, informare măsuri de control şi evaluare, asistenta tehnică, inclusiv consolidarea capacităţii organizaţiilor partenere, se finanţează din program, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 223/2014.

(5) Angajamentele bugetare ale Uniunii Europene se fac în tranşe anuale în perioada 1 ianuarie 2014-31 decembrie 2020. Decizia Comisiei de adoptare a programului operaţional constituie o decizie de finanţare în sensul art. 84 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 298 din 26 octombrie 2012 şi, odată notificată către statul membru în cauză, constituie un angajament juridic în sensul regulamentului respectiv.

(6) Comisia Europeană efectuează plăţi sub formă de prefinanţare, plăţi intermediare şi plăţi ale soldului final.

(7) în urma deciziei de adoptare a programului operaţional, Comisia Europeană plăteşte o sumă cu titlu de prefinanţare, reprezentând 11% din contribuţia totală acordată din fond programului operaţional. Prefinanţarea se utilizează numai pentru plăţi către beneficiari în cadrul implementării programului operaţional.

(8) Pentru implementarea în condiţii optime a proiectului şi a derulării operaţiunilor începând cu anul 2014, se asigură în bugetul Ministerului Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, sumele necesare pentru plata cheltuielilor ocazionate de implementarea proiectului.

(9) Creditele de angajament şi creditele bugetare necesare implementării programului operaţional se stabilesc având în vedere Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 190/2014 din 3 aprilie 2014 şi se reflectă în anexa la bugetul Ministerului Fondurilor Europene în calitate de autoritate de management.

(10) În bugetele beneficiarilor, la un titlu de cheltuieli distinct, se cuprind sumele necesare finanţării totale a proiectelor.

(11) Propunerile de credite de angajament şi de credite bugetare pentru asigurarea sumelor necesare implementării corespunzătoare a proiectelor se stabilesc de către beneficiari pe baza fişelor de fundamentare ale proiectelor propuse la finanţare/finanţate în cadrul programului operaţional, avizate de principiu de către Autoritatea de management.

(12) După autorizarea cheltuielilor de către Autoritatea de management, conform prevederilor legale naţionale şi ale Uniunii Europene, sumele reprezentând fonduri structurale cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, conform contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare, se virează de Autoritatea de management în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finanţate proiectele respective.

Art. 8. - Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în implementarea programului sunt prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 600/2009 privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor implicate în planul european, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 3 iunie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 17 septembrie 2014,

Nr. 799.

 

 

ANEXĂ

 

Atribuţiile instituţiilor publice centrale şi locale cu responsabilităţi în aplicarea şi derularea Programului operaţional

Ajutorarea persoanelor defavorizate

 

A. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) are următoarele atribuţii:

a) îndeplineşte funcţia de Autoritate de management în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane;

b) are calitatea de beneficiar în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 şi este responsabil de iniţierea şi implementarea operaţiunilor de distribuire a ajutoarelor alimentare prin:

- organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru selectarea operatorilor economici, conform prevederilor legale;

- încheierea şi implementarea contractelor cu operatorii economici selectaţi;

- plata cheltuielilor declarate de operatorii economici conform contractelor încheiate cu MFE;

- selectarea şi încheierea cu organizaţiile partenere a unui acord de colaborare privind punerea în aplicare a programului;

- decontarea, după caz, organizaţiilor partenere, pe bază de documente justificative, a costurilor administrative şi de transport ale acestora pentru derularea programului, În limita a 5% din valoarea ajutoarelor alimentare distribuite, în conformitate cu art. 26 alin. (2) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014.

c) stabileşte, în baza numărului de persoane incluse în grupul-ţintă, cantităţile de ajutoare ce vor fi alocate fiecărui judeţ, respectiv municipiului Bucureşti;

d) primeşte de la organizaţiile partenere desemnate prin Programul operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, până la data de 1 mai a anului următor celui de raportare, un raport anual şi centralizează la nivel de ţară datele privind realizarea programului, în vederea întocmirii şi transmiterii Raportului anual de implementare a programului către Comisia Europeană până la data 30 iunie a anului următor celui de raportare, conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 223/2014;

e) publică un rezumat al conţinutului fiecărui raport anual de implementare, precum şi al celui final;

f) asigură prin structurile proprii şi, după caz, împreună cu reprezentanţii organizaţiilor partenere, verificarea materială şi contabilă a distribuirii ajutoarelor alimentare în toate etapele de punere în aplicare a programului şi pe toată durata acestuia, la toate nivelurile lanţului de distribuţie, inclusiv la nivel local;

g) previne, detectează, corectează neregulile şi recuperează sumele plătite necuvenit, împreună cu orice dobânzi aferente plăţilor întârziate. Notifică Comisia Europeană cu privire la neregulile care depăşesc 10.000 euro în contribuţii din partea fondului şi o ţine la curent cu privire la evoluţia semnificativă a procedurilor administrative şi juridice corespunzătoare;

h) asigură, prin Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - SA, imprimarea cupoanelor individuale, distribuirea acestora prin furnizorul de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale desemnat în acest scop de către autoritatea de reglementare în domeniu şi transmiterea cupoanelor individuale pentru ajutoare alimentare la fiecare domiciliu al beneficiarului final;

i) primeşte rapoarte centralizate la nivel naţional privind situaţia cupoanelor distribuite şi a celor nedistribuite în baza situaţiilor primite de la distribuitor;

j) monitorizează şi evaluează modul de implementare a Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate şi ia măsuri de creştere a eficienţei implementării;

k) primeşte, analizează şi implementează propuneri de îmbunătăţire a punerii în aplicare a programului;

            l) stabileşte formatul-cadru al tuturor documentelor-suport pentru implementarea programului;

m) informează Comisia în termen de trei luni în legătură cu măsurile corective luate în urma primirii de la Comisia Europeană a unor observaţii cu privire la implementarea programului;

n) în perioada de derulare a programului, poate evalua eficacitatea şi eficienţa acestuia. În acest sens va efectua un studiu structurat privind destinatarii finali în 2017 şi în 2022, în conformitate cu modelul adoptat de Comisia Europeană;

o) elaborează şi publică, în format Excel, o listă de proiecte, contracte sau de acţiuni sprijinite prin intermediu] programului care include cel puţin următoarele informaţii: numele şi adresa persoanei din grupul-ţintă, cuantumul alocat, tipul de sărăcie materială vizat;

p) sub rezerva disponibilităţii fondurilor din prefinanţare şi din plăţile intermediare, în calitatea sa de Autoritate de management, rambursează beneficiarilor valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate de către aceştia, cel târziu în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii de plată de către beneficiar;

r) stabileşte în baza unui protocol încheiat cu Ministerul Educaţiei Naţionale măsurile necesare pentru implementarea operaţiunilor de distribuire a asistenţei materiale de bază;

s) asigură acţiuni de informare şi comunicare către grupul-ţintă, publicul larg şi mass-media privind rolul şi contribuţia Uniunii Europene, a instituţiilor implicate în derularea programului. Asigură existenţa la punctele de distribuţie a ajutoarelor alimentare cel puţin a unui afiş, expus vizibil, cu o dimensiune minimă A3, cuprinzând informaţii despre program, fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sprijinul financiar al Uniunii, emblema Uniunii Europene, fără a stigmatiza beneficiarii.

B. Ministerul Educaţiei Naţionale are atribuţii de beneficiar în sensul prevăzut de Regulamentul (UE) nr. 223/2014 şi implementează operaţiunile privind asistenţa materială de bază în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002.

C. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuţii:

a) stabileşte categoriile de persoane care fac parte din grupul-ţintă;

b) constituie şi actualizează anual baza de date privind persoanele care fac parte din grupul-ţintă, precum şi transmiterea acesteia către toate instituţiile implicate;

c) comunică anual, la solicitarea Ministerului Fondurilor Europene, numărul de beneficiari pe judeţe şi totalul naţional, ca bază pentru alocarea cantităţilor de ajutoare alimentare pe fiecare judeţ;

d) eliberează, prin agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, adeverinţa prevăzută la art. 5 alin. (2) lit. b) din hotărâre.

D. Instituţiile prefectului realizează monitorizarea predării ajutoarelor alimentare de către operatorii economici către reprezentanţii autorităţilor publice locale, precum şi a procesului de distribuţie efectuat de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale către persoanele care aparţin grupului ţintă.

E. Autorităţile executive ale autorităţilor publice locale participante la program au următoarele atribuţii:

a) întocmesc listele suplimentare în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;

b) primesc de la operatorii economici, sub monitorizarea Instituţiei prefectului, ajutoarele alimentare şi asigură păstrarea acestora în condiţii corespunzătoare şi de siguranţă, precum şi evidenţa de gestiune până la distribuire;

c) în termen de 30 de zile de la preluare/recepţie, distribuie ajutoarele alimentare persoanelor din grupul-ţintă, care deţin cupoane individuale sau se află pe liste suplimentare, pe baza documentelor de identitate;

d) justifică cantităţile distribuite cu semnătura de primire a persoanelor din grupul-ţintă pe versoul cuponului, alături de data şi cantitatea primită;

e) transmit Ministerului Fondurilor Europene:

- un exemplar al documentului de preluare a ajutoarelor alimentare de la operatorul economic,

- la terminarea distribuţiei ajutoarelor alimentare, cupoanele individuale, împreună cu o situaţie centralizatoare privind distribuţia, care include şi listele suplimentare prevăzute la art. 3 alin. (3);

f) păstrează cel puţin 3 ani copia evidenţelor de gestiune şi listele de distribuţie. Termenul curge de la sfârşitul anului întocmirii acestora;

g) asigură la nivelul localităţii acţiunile de informare şi comunicare prevăzute la lit. A.s).

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

privind aprobarea modelului de contract de finanţare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin,

Art. 1. - Se aprobă modelul de contract de finanţare pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 19 septembrie 2014.

Nr. 965.

 

ANEXĂ

 

 

SIGLE / STEME PARTICIPANTI

Uniunea Europeana

Guvernul României

Ministerul Fondurilor Europene

Fondul Social European

POSDRU 2007 - 2013

Instrumente Structurale

2007 - 2013

 

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul operaţional sectorial pentru “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

Axa prioritară nr. .............................

Domeniul major de intervenţie

 

CONTRACT DE FINANŢARE

 

Numărul de identificare al contractului:...................................

POSDRU/Call/DMI/G/S/ID proiect

Titlul proiectului: „...............”

Cod SMIS: ...

Nr. de înregistrare AMPOSDRU/OI POSDRU:...............

 

 

MFE - DGAMPOSDRU................., cu sediul în str. ........................... nr. ......., localitatea ..........................., judeţul ..........................., România, cod poştal ............. telefon: ........................... fax: ........................... poşta electronică: ..........................., cod fiscal .................... reprezentat prin ............................. (funcţia deţinută ..........................), pe de o parte

sau

Organismul intermediar (regional) pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”................., cu sediul în str. ........................... nr. ......., localitatea ..........................., judeţul ..........................., România, cod poştal ............. telefon: ........................... fax: ........................... poşta electronică: ..........................., cod fiscal .................... reprezentat prin ............................. (funcţia deţinută ..........................), denumit în continuare OI POSDRU - delegat de către Autoritatea de Management pentru Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, denumit în continuare AMPOSDRU, conform Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 600/2008, cu modificările şi completările ulterioare, pe de o parte, şi

[Persoana juridică] ................................. înfiinţată la data de ...........cod de identificare fiscală ................... înregistrată la ...................... cu nr. ......./......./.........., cu sediul în localitatea ..........................., str. ........................... nr. ......., localitatea ..........................., judeţul ..........................., România, cod poştal ............. telefon: ........................... fax: ........................... poşta electronică: ..........................., cod fiscal .................... reprezentat prin ............................. (funcţia deţinută ..........................), în calitate de beneficiar al finanţării, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

(1) Obiectul acestui contract TI reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către AMPOSDRU sau de către AMPOSDRU prin OI POSDRU delegat, pentru implementarea proiectului din anexa 1 - Cererea de finanţare, denumit în continuare proiect.

(2) Beneficiarului - beneficiar unic sau parteneriat compus din două sau mai multe entităţi cu personalitate juridică, înregistrate în România şi/sau în statele membre ale Uniunii Europene - i se va acorda finanţarea nerambursabilă în termenii şi condiţiile stabilite în prezentul contract şi anexele acestuia, pe care Beneficiarul declară că le cunoaşte şi le acceptă, precum şi în conformitate cu instrucţiunile şi deciziile AMPOSDRU.

(3) Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie, devine anexa 1 la prezentul contract, făcând parte integrantă din acesta.

 

ARTICOLUL 2

Durata contractului

 

(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte, respectiv reprezentantul legal al AMPOSDRU/ OI POSDRU delegat, după ce în prealabil a fost semnat de Beneficiar.

(2) Perioada de implementare a proiectului este de.......luni.

(3) Data de la care începe implementarea proiectului este

(4) Perioada de verificare a sustenabilităţii proiectului este de 3 (trei) ani de la finalizarea implementării.

(5) Contractul îşi încetează valabilitatea la data executării integrale a tuturor obligaţiilor pe care contractul şi/sau legislaţia aplicabilă le stabilesc în sarcina părţilor contractante în legătură cu sau decurgând din implementarea proiectului şi/sau din acordarea finanţării nerambursabile până la data închiderii oficiale a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, denumit în continuare POSDRU 2007- 2013

 

ARTICOLUL 3

Valoarea contractului

 

            (1) Valoarea totală eligibilă este estimată la.....................lei, după cum urmează:

 

Valoarea totală eligibilă a proiectului, din care:

Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din FSE

Valoarea eligibilă a finanţării nerambursabile acordate din bugetul naţional

Contribuţia eligibilă a Beneficiarului

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

1 = 2+4+6

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) AMPOSDRU sau AMPOSDRU prin OI POSDRU delegat acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de.....lei, echivalentă cu .., % din valoarea totală eligibilă prevăzută la alin. (1).

(3) Valoarea cheltuielilor generale de administraţie/cheltuieli indirecte va fi acordată în procent de maximum..............din valoarea totală a costurilor directe eligibile, mai puţin cheltuielile de tip FEDR.

(4) Valoarea cheltuielilor legate de managementul proiectului va fi acordată în procent de maximum.........din valoarea totală eligibilă a proiectului.

(5) Valoarea cheltuielilor aferente activităţilor subcontractate/ externalizate de către solicitant şi/sau partener va fi acordată în procent de maximum 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

(6) Valoarea cheltuielilor de tip FEDR va fi acordată în procent de maximum ........ din valoarea totală eligibilă a proiectului.

(7) Valoarea cheltuielilor aferente activităţilor de informare şi publicitate va fi acordată în procent de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

(8) în cazul în care, la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, valoarea totală eligibilă validată de AMPOSDRU/OI POSDRU delegat este mai mică decât valoarea totală eligibilă prevăzută la alin. (1), procentul de decontare a tipurilor de cheltuieli menţionate la alin. (3) - (7) va fi raportat la valoarea totală validată de AMPOSDRU/OI POSDRU.

(9) La finalizarea perioadei de implementare a proiectului, finanţarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU/OI POSDRU delegat va fi limitată la valoarea obţinută prin aplicarea procentului prevăzut la alin, (2) cheltuielilor totale eligibile validate.

 

ARTICOLUL 4

Eligibilitatea cheltuielilor

 

Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului sunt eligibile în condiţiile stabilite de:

- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.117/2.17072010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”;

- Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi specifice;

- prezentul contract de finanţare;

- legislaţia naţională şi comunitară în vigoare;

- instrucţiunile şi deciziile AMPOSDRU;

- alte dispoziţii legale aplicabile.

 

ARTICOLUL 5

Drepturile şi obligaţiile părţilor

 

A. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului

(1) Beneficiarul are responsabilitatea pentru implementarea proiectului. Parteneriatul constituit pentru implementarea proiectului şi consemnat prin acordul de parteneriat anexă la contract şi parte integrantă din prezentul contract va răspunde în mod solidar sau individual pentru implementarea proiectului, pentru acţiunile sau inacţiunile Beneficiarului sau fiecăruia dintre parteneri ori a prestatorilor serviciilor externalizate pentru managementul sau implementarea proiectului.

(2) Beneficiarul are obligaţia de a solicita în scris punctul de vedere oficial al AMPOSDRU/OI POSDRU delegat cu privire la orice aspect survenit în implementarea proiectului, de natură să afecteze buna implementare a acestuia, precum şi în orice situaţie în care apar neclarităţi cu privire la clauzele prezentului contract.

AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are obligaţia de a răspunde la o solicitare prevăzută mai sus în termen de maximum 10 (zece) zile de la primirea acesteia.

(3) Beneficiarul are dreptul de a solicita prefinanţare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 218/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile deciziilor şi instrucţiunilor AM POSDRU.

(4) Beneficiarul are obligaţia de a depune cereri de rambursare, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 218/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile deciziilor şi instrucţiunilor AM POSDRU.

(5) Beneficiarii pot accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a instrucţiunilor şi deciziilor AMPOSDRU.

(6) Beneficiarul are obligaţia de a demara toate procedurile de achiziţie în maximum 30 de zile de la începerea implementării proiectului, cu respectarea prevederilor legale aplicabile (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

(7) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului de prefinanţare, respectiv contului de rambursare în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială, şi pentru deschiderea contului aferent cererilor de plată în sistemul Trezoreriei Statului.

(8) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia AMPOSDRU/OI POSDRU delegat sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen, documentele şi/sau informaţiile solicitate şi să asigure toate condiţiile pentru efectuarea verificărilor la fata locului. Neprezentarea documentelor solicitate în cadrul verificărilor poate conduce la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente documentelor solicitate.

(10) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (9), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea tehnică şi financiară a proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic.

Documentele trebuie să fie uşor accesibile şi arhivate, astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul”este obligat să informeze organismele şi autorităţile menţionate la alin. (9) cu privire la locaţia arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AMPOSDRU/OI POSDRU delegat.

(11) Beneficiarul are obligaţia de a păstra toate documentele originale aferente proiectului (şi, în copie conform cu originalul, documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare şi naţionale.

Toate documentele vor fi păstrate 3 (trei) ani de la închiderea oficială a POSDRU 2007-2013.

(12) În cazul nerespectării prevederilor alin. (11), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă primită, aferentă proiectului, reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă din cofinanţarea FSE, precum şi cofinanţarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile şi/sau penalităţile aferente calculate conform legislaţiei în vigoare.

(13) Beneficiarul şi partenerii se obligă să menţină destinaţia bunurilor şi/sau echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul proiectului pe o perioadă de cel puţin 3 (trei) ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului. În cazul nerespectării acestei obligaţii, Beneficiarul se obligă să restituie AMPOSDRU/OI POSDRU delegat contravaloarea echipamentelor achiziţionate şi lucrărilor efectuate în cadrul proiectului, în termen de maximum 30 de zile de Sa data constatării de către AMPOSDRU sau OI POSDRU delegat a încălcării acestei obligaţii de către Beneficiar.

(14) Beneficiarul îşi va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul implementării proiectului.

(15) Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile regulamentelor comunitare şi legislaţiei naţionale în vigoare inclusiv Ghidul solicitantului - Condiţii generale şi specifice cu privire la măsurile de informare şi publicitate, precum şi prevederile Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU 2007-2013.

Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul acceptă ca numele lui să apară pe lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al Comisiei din 8 decembrie 2006 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regională, cu modificările şi completările ulterioare (publicarea, electronică sau în alt mod, a listei de beneficiari, titlul proiectului şi valoarea fondurilor publice alocate operaţiunilor).

B. Drepturile şi obligaţiile AMPOSDRU/OI POSDRU delegat

(1) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are obligaţia de a informa Beneficiarul, inclusiv prin publicarea pe site-ul oficial al AMPOSDRU/OI POSDRU, în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea unei decizii care poate afecta implementarea proiectului.

(2) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile si recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană şi de orice altă autoritate competentă.

(3) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat monitorizează din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea proiectelor în vederea asigurării legalităţii, regularităţii, conformităţii şi realităţii activităţilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanţare.

(4) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente implementării proiectului.

(5) AMPOSDRU va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a POSDRU prin intermediul mijloacelor publice de informare.

 

ARTICOLUL 6

Confidenţialitate

 

(1) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat şi Beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor, materialelor, datelor şi informaţiilor în legătură cu proiectul şi care sunt stabilite de către părţi ca fiind confidenţiale.

(2) Nu pot fi declarate confidenţiale documentele, materialele, datele şi informaţiile folosite în scop publicitar pentru informarea şi promovarea utilizării instrumentelor structurale, precum şi cele rezultate din obligaţia Beneficiarului de a respecta măsurile de informare şi publicitate.

(3) Nerespectarea obligaţiei de confidenţialitate dă dreptul părţii vătămate să pretindă daune-interese părţii în culpă.

(4) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat/Beneficiarul vor fi exoneraţi de răspunderea pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale referitoare la contract dacă:

a) informaţia a fost dezvăluită după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau

b) partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informaţia.

 

ARTICOLUL 7

Conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor

 

(1) Părţile contractante se obligă să întreprindă toate diligentele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislaţia românească în vigoare (Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare) şi să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict.

(2) Dispoziţiile menţionate la alin. (1) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor şi angajaţilor Beneficiarului, precum şi angajaţilor AMPOSDRU/OI POSDRU delegat implicaţi în realizarea prevederilor prezentului contract de finanţare.

(3) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat îşi rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Beneficiar sunt potrivite şi de a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilităţi, sau de a rezilia contractul de plin drept, în cazul identificării de către autorităţile competente a unui conflict de interese sau a unei incompatibilităţi.

 

ARTICOLUL 8

Subcontractarea şi cesiunea

 

(1) în cazul externalizării/subcontractării unor activităţi din cadrul proiectului, responsabilitatea totală revine în final Beneficiarului, în conformitate cu dispoziţiile legale.

(2) Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau al oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare de către Beneficiar.

(3) Subcontractorii nu sunt parteneri sau asociaţi ai Beneficiarului ori partenerilor în baza prezentului contract.

(4) Pentru toate activităţile externalizate (subcontractate), Subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control, inclusiv AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, toate informaţiile necesare privind activităţile subcontractate. În acest sens, Beneficiarul are obligaţia de a asigura disponibilitatea tuturor informaţiilor prin contractul încheiat cu prestatorul sau cu prestatorii.

(5) Prevederile prezentului articol sunt aplicabile şi externalizării către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, cabinete individuale sau alte forme de organizare echivalente.

 

ARTICOLUL 9

Nereguli

 

(1) Constatarea neregulilor, stabilirea acestora şi recuperarea sumelor plătite necorespunzător se realizează conform prevederilor legale în domeniu, respectiv Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Săvârşirea unei nereguli este o încălcare a prevederilor contractuale şi deci generează răspundere patrimonială contractuală a autorului, beneficiar sau autoritate de gestionare.

(3) Debitorii unei creanţe bugetare rezultate din nereguli răspund solidar pentru stingerea respectivei creanţe.

 

ARTICOLUL 10

Modificări şi completări ta contract

 

(1) Orice modificare a contractului se va face cu acordul părţilor prin încheierea unui act adiţional sau aprobarea unei notificări, cu excepţia modificărilor determinate de schimbări în cadrul legislativ, care vor intra în vigoare la data menţionată în actul normativ respectiv, şi a celor intervenite prin instrucţiuni/decizii AMPOSDRU.

(2) Beneficiarul trebuie să informeze AMPOSDRU/OI POSDRU delegat despre orice situaţie care poate determina întârzierea executării contractului în termen de 10 (zece) zile de la data luării la cunoştinţă despre aceasta.

(3) Beneficiarul este obligat să informeze în termen de 5 zile AMPOSDRU/OI POSDRU delegat cu privire la declararea stării de insolvenţă, în vederea demarării procedurilor de control.

(4) Beneficiarul poate solicita modificări contractuale prin acte adiţionale şi notificări, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor şi deciziilor AMPOSDRU.

(5) Un act adiţional sau o notificare nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuţie decizia de acordare a finanţării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanţilor.

 

ARTICOLUL 11

Forţa majoră

 

(1) Forţa majoră este definită conform legislaţiei în vigoare aplicabile şi se constată de către organele abilitate în acest sens.

(2) în cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părţile se vor întâlni într-un termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, modificare sau reziliere a contractului.

(3) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat suspendă aplicarea prevederilor contractului de finanţare şi în mod subsecvent plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de Beneficiar în situaţia în care proiectul face obiectul unui dosar penal transmis spre soluţionare instanţelor de judecată. Suspendarea prevederilor contractului de finanţare este valabilă până la pronunţarea deciziei definitive a instanţei privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

 

ARTICOLUL 12

Încetarea şi rezilierea contractului

 

(1) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat îşi rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract, fără îndeplinirea altor formalităţi şi fără intervenţia instanţei judecătoreşti, doar printr-o notificare transmisă Beneficiarului, în următoarele cazuri:

- din motive imputabile Beneficiarului, nu a început implementarea proiectului până la termenul-limită de depunere a primei cereri de rambursare;

- nu a depus prima cerere de rambursare în termenul-limită stabilit prin instrucţiunile şi deciziile AMPOSDRU;

- nu depune cererile de rambursare în termenele prevăzute de instrucţiunile şi deciziile AM POSDRU.

(2) Constituie clauză de nulitate a prezentului contract orice cauză de neeligibilitate a proiectului şi/sau a Beneficiarului şi/sau a oricăruia dintre parteneri, chiar dacă a fost identificată ulterior încheierii prezentului contract.

(3) în cazul în care prezentul contract este reziliat din culpa Beneficiarului, acesta poate fi exclus de la participarea la selecţia publică de proiecte şi de la acordarea finanţării nerambursabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani.

 

ARTICOLUL 13

Clauza suspensivă

 

(1) în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data semnării contractului, solicitantul şi partenerii, după caz, vor depune la AMPOSDRU/OI POSDRU, în conformitate cu prevederile instrucţiunilor/deciziilor AMPOSDRU, documentele suport care atestă eligibilitatea solicitantului (şi partenerilor, după caz), documentele care atestă capacitatea operaţională şi documentele care atestă capacitatea de implementare tehnică a proiectului.

(2) Pentru partenerii transnaţionali, termenul de depunere a documentelor menţionate la alin. (1) este de 30 de zile lucrătoare.

(3) Dacă solicitantul şi/sau partenerii nu furnizează documentele suport în termenul prevăzut la alin. (1) sau (2), după caz, sau se constată că solicitantul şi/sau partenerii au furnizat informaţii false, prezentul contract devine nul de drept.

 

ARTICOLUL 14

Anexele contractului

 

(1) Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract şi constituie parte integrantă a prezentului contract de finanţare, având aceeaşi forţă juridică:

Anexa 1 - Cererea de finanţare Anexa 2 - Bugetul proiectului sintetic şi detaliat Anexa 3 - Acord de parteneriat

Anexa 4 - CV-urile echipei de management şi experţilor pe termen lung

(2) Prin Ghidul solicitantului, AMPOSDRU/OI POSDRU poate solicita şi alte documente, care devin anexe la contract.

(3) în cazul unui conflict între prevederile anexelor contractului de finanţare şi cele din contractul de finanţare, prevederile contractului de finanţare prevalează.

 

ARTICOLUL 15

Dispoziţii finale

 

(1) Proprietatea, titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală şi industrială privind rezultatele proiectului, raportările şi alte documente legate de acesta vor rămâne Beneficiarului sau, după caz, partenerului. Beneficiarul va acorda AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, după caz, dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar toate documentele rezultate în urma proiectului, oricare ar fi forma acestora, dacă nu se încalcă drepturile existente de proprietate industrială şi intelectuală.

(2) Semnarea contractului de finanţare nu reprezintă în mod automat obligaţia necondiţionată a AMPOSDRU/OI POSDRU delegat de a finanţa, până la finalizarea proiectului, valoarea angajată în cazul menţionat mai sus. Acordarea prezentei finanţări nu presupune obligaţia AMPOSDRU/OI POSDRU delegat de a acorda şi alte finanţări similare în viitor.

(3) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat îşi rezervă dreptul de a diminua corespunzător finanţarea acordată în situaţia în care obiectivele, grupul-ţintă şi indicatorii tehnici ai proiectului prevăzuţi în cererea de finanţare sunt neîndepliniţi şi/sau nerealizaţi conform cererii de finanţare aprobate.

(4) în cazul în care una dintre prevederile prezentului contract nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi rămân valabile.

(5) Termenul de “zi” reprezintă zi calendaristică, dacă nu se specifică în mod distinct.

(6) în eventualitatea unui litigiu între AMPOSDRU/OI POSDRU delegat şi Beneficiar, survenit în executarea sau în legătură cu executarea, interpretarea şi în orice mod aplicarea acestui contract, se vor depune toate diligentele pentru soluţionarea acestuia pe cale amiabilă. În situaţia în care nu se poate ajunge la o înţelegere pe cale amiabilă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării uneia dintre părţile contractante, litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente din România.

(7) Prezentul contract de finanţare a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, un exemplar pentru AMPOSDRU/OI POSDRU delegat şi un exemplar pentru Beneficiar.

 

AMPOSDRU/OI POSDRU delegat ...........................

Reprezentant legal,

Semnătura

...........................

Data

...........................

Beneficiar

 

Reprezentant legal,

Semnătura

...........................

Data

...........................

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2014

HOTĂRÂRE

privind interpretarea prevederilor art. 18 alin. (3) şi art. 22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

 

Având în vedere dispoziţiile art. 18 alin. (3), art. 20 alin. (2), art. 22 alin. (3) şi art. 23 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate, birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară şi străinătate se completează într-o primă etapă cu” reprezentanţii partidelor politice parlamentare care au propus candidaţi,

văzând dispoziţiile art. 18 alin. (1), art. 20 alin. (1) şi art. 21 alin. (1) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora biroul electoral judeţean, biroul electoral al sectorului municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate sau biroul electoral al secţiei de votare are în componenţa sa un număr de 7 reprezentanţi ai formaţiunilor politice care au propus candidaţi,

luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şt completările ulterioare, potrivit cărora partidele politice parlamentare sunt partidele şi alte formaţiuni politice care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele Parlamentului şi care au obţinut în urma ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputaţi sau senatori pentru candidaţii înscrişi pe listele acestora ori pe listele unei alianţe politice sau electorale din care au făcut parte partidele ori formaţiunile politice respective,

văzând faptul că potrivit dispoziţiilor art. 27 din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunerile de candidaturi se fac de partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice şi alianţele electorale, respectiv de candidaţii independenţi,

constatând faptul că partidele politice parlamentare pot participa la alegeri, inclusiv într-o alianţă politică sau electorală,

luând în considerare faptul că dispoziţiile legale citate nu operează distincţii între partidele politice parlamentare în funcţie de modul în care acestea propun candidaturi (ca partid politic, alianţă politică sau electorală) şi nu instituie restricţii privind formarea alianţelor politice sau electorale între partidele politice parlamentare la alegerile prezidenţiale,

văzând că, potrivit jurisprudenţei Curţii Constituţionale, principiul egalităţii presupune egalitatea de tratament juridic pentru situaţii identice sau comparabile, după cum impune şi aplicarea unui tratament juridic diferit, pentru situaţii care se deosebesc în mod obiectiv şi rezonabil,

constatând că o interpretare restrictivă a sintagmei “partide politice parlamentare care au propus candidaţi” ar încălca principiul egalităţii în materie electorală întrucât nu ar ţine cont de diferenţa dintre partidele politice parlamentare şi formaţiunile politice neparlamentare,

observând faptul că, ad absurdum, în cazul în care sintagma “partide politice parlamentare care au propus candidaţi” ar fi interpretată în mod restrictiv, alianţele dintre partidele politice parlamentare care propun candidaţi nu şi-ar putea desemna reprezentanţi în birourile electorale în prima etapă de completare a acestora, acestea având însă vocaţia să îşi desemneze încă un reprezentant în Biroul Electoral Central în a două etapă de completare a acestuia,

văzând necesitatea organizării unitare a birourilor electorale judeţene, birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi a birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară şi străinătate,

ţinând cont de faptul că din interpretarea sistematică a dispoziţiilor legale rezultă că numai formaţiunile politice, ale căror propuneri de candidaturi au rămas definitive, au vocaţia de a-şi desemna reprezentanţi în birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare,

în temeiul art. 17 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. - Prin sintagma “partide politice parlamentare care au propus candidaţi” prevăzută de art. 18 alin. (3) şi art. 22 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege orice formaţiuni politice (partide politice parlamentare; organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au grup parlamentar propriu în cel puţin una din Camerele Parlamentului şi care au obţinut în urma ultimelor alegeri generale pentru Parlamentul României mandate de deputaţi sau senatori pentru candidaţii înscrişi pe listele acestora; alianţe politice şi alianţe electorale care au în componenţă cel puţin un partid politic parlamentar) care au propus candidaturi rămase definitive.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Biroului Electoral Central,

Veronica Năstasie

 

Bucureşti, 18 septembrie 2014.

Nr. 3.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.