MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 682/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 682         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 18 septembrie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            583. - Decret privind conferirea unor decoraţii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

760. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 514/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice - NTLH-041

 

1.210. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014

 

1.234. - Ordin al ministrului finanţelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014

 

4.554. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi al certificatului de acordare a definitivării în învăţământ

 

4.566. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Junior” din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis”

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            1.202. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii POSTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoraţii

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A, ale art. 7 lit. A şi ale art. 10 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, republicată,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de preţuire şi recunoştinţă pentru contribuţia personală, avută de-a lungul timpului, în procesul de consolidare şi dezvoltare a relaţiilor bilaterale româno-lituaniene,

 

Preşedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul Naţional Pentru Merit în grad de Cavaler domnului Vitalijus Satkevicius, primarul municipiului Panevezys, Lituania.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria C “Artele plastice”, domnului Vladimiras Kanciauskas, sculptor, Lituania.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria F “Promovarea culturii”, doamnei Lucia Bartkiene, translator, Lituania.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 16 septembrie 2014.

Nr. 583.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 514/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice - NTLH-041

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 50.965/SON din 26 august 2014 al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor,

în baza prevederilor art. 10 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 64 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 18, art. 25 lit. c) şi art. 26 lit. d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale paragrafelor 3.1-3.6 şi 5.1-5.3 din “Normativul pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice”, indicativ NP-087-03, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 645/2003, precum şi ale art. 12 lit. a) din Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale avizului tehnic consultativ al Biroului operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice din data de 19 februarie 2014,

în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 514/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţii de urmărire a comportării construcţiilor hidrotehnice - NTLH-041, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 16 iunie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şl va avea următorul cuprins:

“ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea activităţi de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice, NTLH-041”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind organizarea

activităţii de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice, NTLH-041, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin, pentru deţinătorii cu orice titlu de baraje şi alte construcţii hidrotehnice încadrate în categoriile de importanţă A şi B, denumiţi în continuare deţinători.”

3. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

“METODOLOGIE

privind organizarea activităţii de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice, NTLH-041”

4. La anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Deţinătorii cu orice titlu de baraje şi alte construcţii hidrotehnice încadrate în categoriile de importanţă A şi B, denumiţi în continuare deţinători, sunt obligaţi să organizeze entităţi funcţionale de urmărire a comportării şi siguranţei acestor construcţii - servicii, birouri, compartimente, laboratoare ş.a. - distincte şi bine individualizate din punctul de vedere al obiectului de activitate, atât la nivelul structurii centrale, cât şi al celor teritoriale ale deţinătorilor respectivi.

(2) Atribuţiile şi competenţele acestor entităţi funcţionale vor fi exclusiv În domeniul de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice, conform prevederilor normativelor tehnice specifice în vigoare.

5. La anexă, articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Entităţile funcţionale de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice - servicii, birouri, compartimente, laboratoare ş.a. - vor fi subordonate direct reprezentantului conducerii instituţiei centrale sau, după caz, a structurilor teritoriale ale deţinătorilor cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice.”

6. La anexă, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Dimensionarea numărului de personal din cadrul entităţilor funcţionale de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice se va face de către fiecare deţinător în funcţie de următorii factori majori de influenţă: numărul de obiective aflate în administrare; dimensiunile construcţiilor hidrotehnice supuse urmăririi sistematice; volumul şi complexitatea instrumentării cu aparatură de supraveghere a construcţiilor hidrotehnice; numărul de măsurători care se efectuează etc.”

7. La anexă, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Structurile organizatorice ale entităţilor funcţionale de urmărire a comportării şi siguranţei construcţiilor hidrotehnice organizate de deţinători vor fi avizate de Biroul operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice - B.O. CONSIB.”

8. La anexă, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Comisiile de urmărire a comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice (barajelor) organizate de deţinători vor avea o reprezentare care să asigure aprecierea competentă şi imparţială a stării de siguranţă a construcţiilor hidrotehnice din patrimoniul propriu, precum şi a celor ale altor deţinători, arondate comisiilor respective. Pentru aceasta, comisiile vor cuprinde, în calitate de membri, pe lângă specialişti proprii ai deţinătorilor şi reprezentanţi ai învăţământului superior tehnic de specialitate, ai institutelor de cercetare, proiectare, ai corpului experţilor etc.

(2) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor de urmărire a comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice (barajelor) organizate de deţinători vor fi avizate de Biroul operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice - B.O. CONSIB.

(3) Comisiile de urmărire a comportării în timp a construcţiilor hidrotehnice (barajelor) organizate de deţinători vor prezenta, la sfârşitul fiecărui an, câte un raport referitor la starea de siguranţă a tuturor barajelor urmărite de comisia respectivă. Aceste rapoarte trebuie avizate de Biroul operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice - B.O. CONSIB.”

Art. II. - Deţinătorii vor pune în aplicare prevederile prezentului ordin în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 8 septembrie 2014.

Nr. 760.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014

În temeiul prevederilor:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

Bucureşti, 9 septembrie 2014.

Nr. 1.210.

 

ANEXĂ

 

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014

 

În baza Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

Comisia fiscală centrală decide:

Turnul de susţinere al turbinelor eoliene se încadrează în categoria clădirilor aşa cum sunt acestea definite la art. 249 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. Delimitarea acestuia de elementele reprezentând utilaje şi echipamente se realizează pe baza proiectului general în funcţie de încadrarea în grupa 1 - Construcţii, respectiv în grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, prevăzut în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014

În temeiul prevederilor:

- art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 6 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 5 alin. (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014, prevăzută în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 12 septembrie 2014.

Nr. 1.234.

 

ANEXĂ

 

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014

 

În vederea aplicării unitare a prevederilor art. 8 alin. (3) şi (4) coroborate cu dispoziţiile art. 25, 28 şi art. 39 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) şi (9) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale,

se adoptă următoarea soluţie:

1. Cazul în care amenda se achită înainte de data începerii executării silite

Din momentul comunicării/înmânării procesului-verbal de contravenţie până la data comunicării somaţiei de plată contravenientului, amenda încasată se face venit la bugetul local la care s-a efectuat plata de către contravenient, indiferent de faptul că suma datorată a fost achitată în termenul de 48 de ore/două zile lucrătoare, după caz, sau după acest termen ori de faptul că în această perioadă amenda a fost plătită integral sau parţial.

În situaţia în care, deşi persoana fizică sau juridică a achitat amenda contravenţională la bugetul local al unei unităţi administrativ-teritoriale, alta decât cea de domiciliu, iar organul din care face parte agentul constatator a comunicat, din oficiu, procesul-verbal de constatare a contravenţiei organelor de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, îşi are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică, contravaloarea amenzii încasate constituie venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde s-a efectuat plata acesteia.

În acest caz, organul fiscal de domiciliu încetează executarea silită şi întocmeşte borderoul de debite-scăderi, prin care se dă la scădere debitul înregistrat.

2. Cazul în care amenda se achită după data începerii executării silite

În situaţia în care amenda nu a fost achitată sau nu a fost achitată integral înainte de începerea executării silite prin comunicarea somaţiei, suma plătită de contravenient după această dată cu titlu de amendă sau încasată de organul fiscal în procedura de executare silită se face venit la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în care domiciliază contravenientul.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea modelului diplomei de conversie profesională, al suplimentului la diplomă şi al certificatului de acordare a definitivării în învăţământ

 

În baza prevederilor art. 241 alin. (2) şi ale art. 245 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 10 din Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.194/2012,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă modelul diplomei de conversie profesională, prevăzut în anexa nr. 1, şi modelul suplimentului la diplomă, prevăzut în anexa nr. 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Suplimentul la diplomă, document ce însoţeşte obligatoriu diploma de conversie profesională, oferă o descriere privind contextul instituţional, statutul programului de conversie profesională absolvit de către titularul diplomei, programul de studii universitare de licenţă pe care se fundamentează, precum şi rezultatele obţinute pe parcursul programului de conversie.

Art. 3. - (1) Suplimentul la diplomă este redactat bilingv, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

(2) Completarea celor 8 secţiuni ale suplimentului la diplomă este obligatorie.

(3) Normele de completare a suplimentului la diplomă sunt prezentate în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Diploma de conversie profesională şi suplimentul la diplomă se gestionează, se completează şi se eliberează de instituţiile de învăţământ superior în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.

Art. 5. - (1) Se aprobă modelul certificatului de acordare a definitivării în învăţământ, prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale privind validarea anuală a rezultatelor examenului naţional de definitivare în învăţământ, inspectoratele şcolare eliberează cadrelor didactice care au promovat acest examen certificatul de acordare a definitivării în învăţământ.

Art. 6. - Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională şi Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, instituţiile de învăţământ superior şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

 

Bucureşti, 10 septembrie 2014.

Nr. 4.554.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

DIPLOMA DE CONVERSIE PROFESIONALA

 

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă ta facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

SUPLIMENT DE DIPLOMA

 


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

Norme de completare a suplimentului la diplomă

 

(1) Secţiunea 1 “Date de identificare a titularului diplomei necesită înscrierea următoarelor date: nume de familie la naştere, nume (altul decât cel de la naştere, dacă este cazul), iniţiala/iniţialele tatălui sau a/ale mamei (dacă tatăl este necunoscut), prenume, data naşterii, locul naşterii, număr matricol şi, după caz, codul numeric personal al cursantului (ca element de autentificare suplimentară a identităţii posesorului diplomei), precum şi anul înmatriculării în instituţia de învăţământ superior.

(2) Secţiunea 2 “Informaţii privind instituţia de învăţământ superior, domeniul de studii, programul de studii şi programul de conversie profesională”, în conformitate cu prevederile art. 245 alin. (7) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6.194/2012, cuprinde: numele şi statutul instituţiei de învăţământ superior care a organizat programul de conversie profesională şi care a eliberat diploma de conversie profesională (prin statut înţelegându-se dacă instituţia este publică sau privată, acreditată, în conformitate cu legislaţia în vigoare), facultatea care a organizat programul de conversie profesională şi examenul de absolvire, domeniul de studii, programul de studii universitare de licenţă pe care se fundamentează programul de conversie profesională, denumirea programului de conversie profesională, precum şi limba (limbile) de studiu/examinare.

(3) Secţiunea 3 “Informaţii privind nivelul calificării” cuprinde: menţiunea referitoare la nivelul calificării, durata programului de conversie profesională, condiţii de admitere conform prevederilor art. 7 din Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6.194/2012.

(4) Secţiunea 4 “Informaţii privind curriculumul şi rezultatele obţinute” cuprinde: forma de învăţământ (cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă); competenţele asigurate prin programul de studii (în conformitate cu prevederile Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6.194/2012; detalii privind programul absolvit (conform Registrului matricol al facultăţii, volumul nr. .../...), unde se vor preciza toate disciplinele sau modulele/unităţile de studiu obligatorii, opţionale şi facultative, numărul total de ore, notele obţinute, numărul de credite de studiu transferabile obţinute şi media de promovare a studiilor; sistemul de notare (se va specifica scala de notare, cu menţionarea notei de promovare, respectiv: notarea unei discipline se face pe o scală de la 10 la 1; notele acordate sunt numere întregi; nota minimă de promovare este 5, iar nota maximă este 10).

(5) Secţiunea 5 “Informaţii suplimentare” prezintă menţiuni privind şcolarizarea titularului (întreruperi de studii, prelungiri ale şcolarităţii, transferuri, mobilităţi etc.). Se recomandă să se indice o adresă de contact, poştală sau electronică, pentru informaţii suplimentare cu privire la diploma de conversie şi suplimentul la diplomă, care au fost emise.

(6) Secţiunea 6 “Informaţii privind drepturile conferite de diploma de conversie profesională” precizează nivelul de învăţământ la care titularul diplomei se poate încadra, potrivit prevederilor art. 9 alin. (3) şi (4) din Normele metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, aprobate prin OMECTS nr. 6.194/2012, şi posibilităţile de continuare a studiilor.

(7) Secţiunea 7 “Legalitatea suplimentului” cuprinde: funcţia, numele şi semnătura persoanelor responsabile din instituţia de învăţământ superior (rector, decan, secretar-şef al universităţii, secretar-şef al facultăţii); elemente de siguranţă, numărul şi data eliberării, iar în continuare se va menţiona numărul de pagini pe care îl conţine suplimentul la diplomă şi se va aplica ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei de învăţământ superior care a asigurat organizarea programului de conversie. Ştampila sau sigiliul oficial al instituţiei, aplicat la pct. 7.6, se va aplica pe fiecare pagină în locul indicat (L.S.).

(8) Secţiunea 8 “Informaţii privind sistemul naţional de învăţământ” cuprinde o diagramă a sistemului de învăţământ din România, precum şi o descriere a sistemului de învăţământ superior, în conformitate cu Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 4*)

 

CERTIFICAT DE ACORDARE A DEFINITIVARII IN INVATAMANT

 


*) Anexa nr. 4 este reprodusă ta facsimil.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Junior” din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis”

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.632/2006*) privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Junior” din municipiul Bucureşti,

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.627/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti,

luând în considerare faptul că nivelul “primar” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala “Genesis” din municipiul Bucureşti a fost acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.629/2006**),

având în vedere prevederile art. 232, art. 233 alin, (1), art. 234 şi 235 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Junior”, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Străuleşti nr. 89A, sectorul 1, de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis”, cu sediul în municipiul Bucureşti, şos. Străuleşti nr. 89A, sectorul 1, persoane juridice de drept privat şi de interes public, părţi ale sistemului naţional de învăţământ.

Art. 2. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 3.627/2014 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ “gimnazial” din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti, pentru nivelul de învăţământ “gimnazial”, preia toate drepturile şi obligaţiile unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Junior” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit prevederilor Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.632/2006, pentru nivelul de învăţământ “preşcolar.

(2) începând cu data emiterii prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular menţionată la art. 2 alin. (1), persoană juridică de drept privat şi de interes public, va funcţiona cu nivelurile de învăţământ “preşcolar”, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.632/2006, “primar”, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.629/2006, respectiv “gimnazial”, acreditat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.627/2014.

Art. 3. - (1) Patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Junior” din municipiul Bucureşti este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti, pe bază de protocol de predare-primire.

(2) în cazul desfiinţării unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti, patrimoniul acestei unităţi de învăţământ revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Junior” din municipiul Bucureşti este preluat de unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 5. - Începând cu data emiterii prezentului ordin, unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială “Genesis” din municipiul Bucureşti îşi va desfăşura activitatea la sediul din municipiul Bucureşti, şos. Străuleşti nr. 89A, sectorul 1.

Art. 6. - Fundaţia “Genesis Collegiate” din municipiul Bucureşti, unităţile de învăţământ preuniversitar particular menţionate la art. 1, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 septembrie 2014.

Nr. 4.566.


*) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.632/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. **) Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.629/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii POSTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

potrivit Notei Direcţiei autorizare avizare cu nr. SA-DAI 4.615 din 3 septembrie 2014, aprobată de preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, referitoare la solicitarea societăţii POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea POŞTA ROMÂNĂ BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Giuleşti nr. 6-8, camerele 113,114,115, 116, sectorul 6, număr de ordine în registrul comerţului J4015005/05,12.2013, cod unic de înregistrare 32554284/05.12.2013, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizare avizare pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 9 septembrie 2014.

Nr. 1.202.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.