MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 678/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 678         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 17 septembrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.047. - Ordin al ministrului sănătăţii privind modificarea pct. 1.3.6 din anexa IV la Cerinţele tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.763/2007

 

1.575. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

1. - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 şi a aparatului de lucru al acestora

 

2. - Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind modificarea pct. 1.3.6 din anexa IV la Cerinţele tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.763/2007

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 7.224 din 9 septembrie 2014 al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere titlul VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 1.3.6 din anexa IV la Cerinţele tehnice pentru donarea, prelevarea, testarea, procesarea, conservarea, distribuirea, codificarea şi trasabilitatea ţesuturilor şi celulelor de origine umană utilizate în scopuri terapeutice, precum şi notificarea incidentelor adverse severe şi a reacţiilor adverse grave survenite în timpul transplantării lor, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.763/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 698 din 16 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.3.6. Se vor înregistra toate incidentele adverse ce apar în timpul prelevării, care au provocat sau ar fi putut provoca vătămarea donatorului viu, precum şi rezultatele investigaţiilor efectuate pentru determinarea cauzei acestora.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

*

            Prezentul ordin transpune pct. 1.3.6 din anexa IV la Directiva 2006/17/CE din 8 februarie 2006 pentru implementarea Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2004/23/CE cu privire la cerinţele tehnice pentru donarea, prelevarea şi testarea ţesuturilor şi celulelor umane, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 38 din 9 februarie 2006, p. 40.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 9 septembrie 2014.

Nr. 1.047.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru aprobarea derogări lor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111.047/DC din 16 septembrie 2014 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3.462/CJ din 15 septembrie 2014,

luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,

în temeiul prevederilor art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite următorul ordin:

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează:

a) recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică, aflate în mediul natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;

b) recoltarea sau capturarea în scopul relocării, deţinerea, transportul, schimburile în scopul repopulării sau reintroducerii exemplarelor acestor specii recoltate/capturate din natură, în oricare din stadiile ciclului lor biologic, precum şi comerţul cu produse obţinute din exemplare de urs recoltate conform prezentului ordin.

Art. 2. - Se aprobă numărul maxim de intervenţie în cazul speciilor de urs, lup şi pisică sălbatică, pentru care se aplică prevederile art. 1, după cum urmează:

a) urs (Ursus arctos) - 550 de exemplare:

b) lup (Caniş lupus) - 520 de exemplare;

c) pisică sălbatică (Felis silvestris) - 440 de exemplare.

Art. 3. - (1) Un număr de 473 de exemplare de urs, 513 exemplare de lup şi 433 de exemplare de pisică sălbatică se repartizează pe judeţe şi gestionari de fonduri cinegetice, pe baza studiilor de specialitate realizate, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. a), conform anexei nr. 1.

(2) Un număr de 77 de exemplare de urs, 7 exemplare de lup şi 7 exemplare de pisică sălbatică rămâne la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevăzute la art. 1 lit. (b), după cum urmează:

a) 39 de exemplare de urs, 4 exemplare de lup şi 4 exemplare de pisică sălbatică pot fi acordate gestionarilor fondurilor cinegetice care au epuizat numărul maxim de intervenţie sau celor care nu au primit număr maxim de intervenţie;

b) 38 de exemplare de urs, 3 exemplare de lup şi 3 exemplare de pisică sălbatică pot fi acordate gestionarilor fondurilor cinegetice în perioada 15 mai 2015-14 septembrie 2015.

Art. 4. - (1) Se stabilesc perioadele de derogare şi metodele pentru recoltare, după cum urmează:

a) pentru speciile lup şi pisică sălbatică: până la 31 martie 2015, prin metodele “la goană”, la „pând㔠şi la „dibuit”;

b) pentru specia urs: până la 30 noiembrie 2014, prin metodele “la goană”, “la pând㔠şi „la dibuit”, şi până la 31 decembrie 2014 şi între 15 martie 2015-14 mai 2015, prin metodele “la pând㔠şi “la dibuit”.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), exemplarele din speciile urs, lup şi pisică sălbatică care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, exemplarele aflate în intravilanul localităţilor, cele care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, precum şi cele prezente la cadavrul animalului domestic ucis de acestea, aflat în afara habitatului natural al speciilor de faună sălbatică, pot fi recoltate prin metoda “la pând㔠sau pot fi capturate şi în afara perioadelor stabilite pentru derogare.

(3) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Direcţia biodiversitate, cu notificarea prealabilă şi punctul de vedere al agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului şi al comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, în baza documentelor întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, a avizului administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz, şi a dovezii că fiecare exemplar a fost monitorizat şi identificat în vederea recoltării, iar exemplarele recoltate în aceste condiţii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.

(4) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică în condiţiile alin. (2) se poate realiza numai cu personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămân în patrimoniul gestionarului cinegetic, fără a putea fi înstrăinate.

Art. 5. - (1) Recoltarea sau capturarea în scopul relocării a exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (2) care pun în pericol sănătatea şi securitatea publică, a exemplarelor aflate în intravilanul localităţilor, a celor care frecventează locurile special amenajate pentru adăpostirea animalelor domestice, punând în pericol siguranţa acestora şi/sau a personalului de deservire, fapt dovedit prin documente conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008, se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Direcţia biodiversitate.

(2) Recoltarea sau capturarea exemplarelor din speciile urs, lup şi pisică sălbatică în condiţiile alin. (1) se poate realiza tot timpul anului doar de către personalul tehnic de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor cinegetice, iar exemplarele recoltate rămân în patrimoniul gestionarului cinegetic, fără a putea fi înstrăinate.

Art. 6. - În vederea recoltării exemplarelor prevăzute la art. 3 alin. (1), pentru motive întemeiate, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului poate modifica modul de repartizare a exemplarelor prevăzute în anexa nr. 1 între judeţe şi gestionari, la propunerea gestionarilor fondurilor cinegetice şi în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care pun în pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole ori animalelor domestice.

Art. 7. - (1) Exemplarele recoltate în condiţiile art. 3 pot fi deţinute şi transportate numai crotaliate şi însoţite de copii ale autorizaţiilor de vânătoare şi ale fişelor de evaluare a trofeelor, după caz.

(2) Crotalia reprezintă marca/sigiliul care se aplică individual exemplarelor (blană, craniu şi carcasă, după caz) din speciile prevăzute la art. 2 imediat după obţinerea lor în urma recoltării, pe teritoriul României, în stare moartă, cu respectarea legislaţiei în domeniu.

(3) Crotalia este utilizabilă o singură dată şi va conţine un cod alfanumeric cu următoarele informaţii; codul ISO din două litere al României - RO, reprezentând ţara de origine, un număr serial unic de identificare din 7 cifre, specia şi perioada recoltării exemplarului.

(4) Crotaliile vor fi achiziţionate şi eliberate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, prin intermediul autorităţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului, la eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, persoanelor juridice autorizate să captureze exemplare din speciile prevăzute la art. 1, în urma acordării derogării de la măsurile de protecţie a speciilor de faună sălbatică strict protejate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) La eliberarea autorizaţiei pentru recoltare/capturare, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului poate repartiza pe fonduri cinegetice exemplarele pentru care gestionarul a primit număr maxim de intervenţie, în baza notelor de constatare întocmite în cazul producerii unor incidente care pun în pericol sănătatea şi siguranţa publică sau al unor pagube aduse culturilor agricole ori animalelor domestice.

(6) Beneficiarul are obligaţia să returneze autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului crotaliile neutilizate după încheierea perioadei acordate pentru aplicarea derogării.

Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului va returna crotaliile neutilizate în perioada specificată pe acestea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, care va asigura distrugerea acestora. Nereturnarea crotaliilor neutilizate atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.

(7) Persoanele care deţin exemplare marcate conform prevederilor prezentului articol au obligaţia de a asigura integritatea crotaliei. Deţinătorul exemplarului are obligaţia de a informa autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, fără întârzieri nejustificate, despre pierderea sau distrugerea neintenţionată a crotaliei.

(8) Schimburile în scop ştiinţific, de educaţie, de repopulare sau de reintroducere ale exemplarelor ori ale părţilor şi produselor acestora, recoltate din natură în limitele prevăzute în prezentul ordin, precum şi deţinerea sau comerţul cu părţi sau produse obţinute din exemplarele de urs recoltate conform art. 4 alin. (1) lit. b) se pot efectua doar cu respectarea prevederilor regulamentelor Uniunii Europene şi a legislaţiei specifice privind comerţul cu specii de floră şi faună sălbatică,

Art. 8. - (1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau au capturat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să transmită autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare un raport cu privire la acţiunea derulată, în termen de 30 de zile de la data recoltării. Modelul raportului este prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie însoţit de documente justificative, în conformitate cu motivul derogării.

(3) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să recolteze probe biologice pentru analize genetice de la exemplarele recoltate şi să le transmită autorităţii ştiinţifice CITES - Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti.

(4) Netransmiterea în termen a rapoartelor completate conform alin. (1) şi (2) şi a probelor biologice recoltate conform alin. (3) atrage neacordarea numărului maxim de intervenţie pentru sezonul următor.

(5) Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

Art. 9. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2.187/2013 pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 25 septembrie 2013, se abrogă.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

 

Bucureşti, 16 septembrie 2014.

Nr. 1.575.

 

ANEXA Nr. 1

 

NUMĂRUL DE INTERVENŢIE

repartizat gestionarilor fondurilor cinegetice în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică

 

Nr. crt.

Judeţul

Gestionarul fondurilor cinegetice

Număr de exemplare

Specia

Urs

Lup

Pisica sălbatică

0

1

2

3

4

5

1

ALBA

Direcţia Silvică Alba

1

2

1

2

AJVPS Alba

2

4

5

3

AVS Piatra Verde

0

1

2

4

AVPS Diana Aiud

0

1

1

5

Avram Iancu

0

1

1

6

AVPS Ocoliş Hunter 1

1

2

1

7

Cerbul Purcare

0

1

1

8

Cerbul Carpatin Zlatna

0

1

0

9

Gura Ursului

0

1

1

10

OS Muntele Mare

1

1

1

11

ASV Târnavele Blaj

0

1

1

12

Wild Hunting

0

1

1

13

Asociaţia Căpriorul Certege

0

1

1

14

AVPS Bendis

0

1

1

15

AVPS Artemis Aiud

0

1

0

16

AVPS Diana Gârbova

0

1

1

17

AVPS Iezer Alba

0

1

1

18

OS Valea Pianului RA

0

1

1

19

AVPS Mistreţul Cugir

0

0

0

20

AVPS Acvila Aiud

0

0

0

21

OS Sâpcea Cugir RA

1

1

1

22

AV Cabana din Poduri Calea Iu Hoitsz Valea Lunga

0

0

0

23

Asociaţia Căpriorul Sibiu

0

1

1

24

Asociaţia Trascău Hunting Club Sălciua

0

0

0

25

AVPS Vulturul Negru Sebeş

1

1

1

26

AV Mistreţul Blandiana

0

1

1

27

AVPS Potaissa Hunter Turda

0

0

0

28

AV Râmeţ Inzel

0

1

1

29

AVPS Căpriorul din Deal Valea Lungă

0

1

0

30

AVP Tobimar

0

1

1

31

AVPS Valea Târnavei Jidvei

0

1

0

32

OS Horea Apuseni

0

1

0

TOTAL JUDEŢ

7

32

27

1

ARAD

Direcţia Silvică Arad

0

4

2

2

AVPS Breaza

1

1

1

3

AVP Crişana

0

1

0

4

AVP Arsilva

0

1

0

5

AVP Grizlly

0

0

0

6

Agro-Silvo-Cinegetica-Ineu

0

1

0

7

AV Cetatea Siria

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

1

8

3

1

ARGEŞ

Direcţia Silvică Piteşti

14

4

3

2

AJVPS Argeş

4

3

3

3

AVPS Diana Piteşti

2

2

1

4

AVPS Şoimul Bucureşti

5

4

0

5

AVPS Cerbul Bucureşti

4

3

1

6

ICAS - OS Exp Mihăileşti

0

0

0

7

 AVP Jderul 2006

3

2

1

8

 

AV Ecologişti Târgovişte

0

0

0

9

 

AVP GTS Muntenia

3

2

0

10

 

AV Piatra Craiului - Făgăraş Conservation

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

35

20

9

 

0

1

2

3

4

5

1

BACĂU

AJVPS Bacău

2

4

4

2

AV Diana Coţofăneşti

0

1

1

3

Direcţia Silvică Bacău

7

6

2

4

SVPS Bacău

1

1

1

5

AVPS Vom Spiess

2

2

1

6

0S Lignum

1

1

1

7

AVPS Bicfalău

0

0

0

8

Ocolul Silvic Privat Oituz

1

1

1

9

AVPS Bukk

1

0

0

10

AVPS Clubul Vânătorilor

0

1

0

11

AVPS Ursul Brun

0

0

0

12

OS Bisericesc Bacău

0

0

0

13

AVPS Lebăda

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

15

17

11

1

BIHOR

Direcţia Silvică Oradea

0

0

0

2

AJVPS Bihor

0

2

1

3

AVP Ti nea

0

0

0

4

AV Pro Hunting

0

1

1

5

AV Selina

0

0

0

6

AV Vida Surducei

0

2

2

7

AVP Valea Ierului

0

0

0

8

FC Asociaţia Gliganu

0

0

0

9

AC Apuseni

1

1

1

10

AVPS Diana Hunting

1

1

1

11

AV Cervus Elaphus

0

1

1

12

AV Crişana Hunting

0

1

1

13

AVPS Pădurea Verde Santelec

0

1

1

14

AV Artemis Cociuba Mare

0

0

0

15

Universitatea din Oradea

0

1

0

16

AVPS Forest Hunt Paleu

0

1

1

TOTAL JUDEŢ

2

12

10

1

BISTRIŢA-NĂSĂUD

Direcţia Silvica Bistriţa

0

1

1

2

AJVPS Bistriţa-Năsăud

2

4

5

3

AVPS Acvila Teaca

2

1

0

4

SV MONTANA Coşbuc

2

1

0

5

OV Transilvania

1

1

0

6

AV Vulpea Herina

1

0

1

7

AV Diana Bistriţa

1

1

1

8

AV Călimanii Şieu

1

1

1

9

AC Ursul Brun

9

4

4

10

OSC Telciu RA

2

1

0

11

ICAS - Filiala Bistriţa

0

0

0

12

AVPS Vadul Someşului

0

1

1

13

OS Tihuţa Colibiţa

3

0

0

14

OS Bistriţa Bârgăului

3

1

0

15

OS Someş Ţibleş

2

1

1

16

AV Artemis Lechinţa

1

1

1

17

AC Izvorul Ilvelor

1

0

0

18

OS Valea Ilvei

1

0

1

19

AV Colţ Alb

2

1

1

20

AVPS Cerbu Dumitra

2

1

2

21

ASC Plaiurile Bistriţei

0

1

1

22

 

RPL OS Municipal Bistriţa RA

3

1

0

23

 

ASC Someşul Rodna

2

1

1

24

 

AV Buia

1

1

1

TOTAL JUDEŢ

41

25

23


 

 

0

1

2

3

4

5

1

BRAŞOV

Direcţia Silvică Braşov

2

2

1

2

RPL OS Bucegi - Piatra Craiului RA

3

2

1

3

AJVPS Braşov

9

6

4

4

AVPS Făgăraş

4

4

4

5

AVPS Rupea

3

5

7

6

CLUB Diana Braşov

1

 

1

7

AVPS Vidra Bucureşti

1

 

11

8

Facultatea de Silvicultură Braşov

2

 

1

9

AV Hurinul Buneştiului

1

 

1

10

AVPS Popâlnica Dumbrăviţa

1

 

2

11

AVPS Măgura Codlei

1

 

2

12

OV Şoimul Mediaş

2

 

1

13

AVPS Făgetul

1

 

1

14

AVPS Munţii Făgăraşului

3

 

1

15

AV Bârsa

4

2

1

16

AVPS Codrul Verde

1

 

1

17

AV Dumbrava Jibert

1

 

2

18

OS Ciucaş RA

2

2

1

19

RPL Kronstadt RA

3

2

1

20

RPL Ocolul Silvic Pădurea Bogăţii RA

2

2

1

21

AVPS Doripesco

3

2

1

22

OS al Oraşului Râşnov RA

4

2

1

TOTAL JUDEŢ

54

42

47

1

BUZĂU

Direcţia Silvică Buzău

3

3

1

2

SC OS Siriu Bucureşti

2

1

0

3

AJVPS Buzău

2

4

4

4

AVPS Interagro Bucureşti

2

1

1

5

AVPS Cerbul Carpatin

1

1

1

6

AVPS Bradul Bucureşti

0

0

0

7

AVPS Călifarul

1

1

1

TOTAL JUDEŢ

11

11

8

1

CARAŞ-SEVERIN

AVPS Codrenii Văii Carasului

0

2

1

2

AVPS Jneapănul Banatului

0

1

0

3

AV Styria

0

1

1

4

ICAS - Filiala Caraş-Severin

0

0

0

5

Direcţia Silvică Caraş-Severin

2

2

1

6

AJVPS Caraş-Severin

1

4

8

7

AVP Haiducii

1

0

1

8

Asociaţia Clubul de Vânătoare Iezerul Bucovii

1

0

0

TOTAL JUDEŢ

5

10

12

1

CLUJ

Direcţia Silvică Cluj

0

0

0

2

AJVPS Cluj

2

4

6

3

AVPS Potaissa Turda

0

0

1

4

AVPS Vadul Someşului

0

1

1

5

AV Artemis Cluj

0

0

0

6

AV Someşul Dej

0

0

0

7

AV Cornul de Aur

1

1

0

8

AVPS Voievodul Gelu

0

2

1

9

AV Samus Sylvestris

1

1

1

10

AV Plaiurile Bistriţei

0

0

0

11

AV Măgura

0

1

1

12

USAMV Cluj-Napoca

0

1

1

13

AV Stejarii

0

0

0

14

AV Regal

1

0

0

15

AVPS Fugile

0

0

0

16

AVPS Vlădeasa

0

0

0

17

AVP Promediu

1

1

1

18

Asociaţia Diana Club

0

0

0

19

Vânătorul Alpin

0

0

0

20

AV Ţinutul Haiducilor

0

1

 

21

AV Zdroba

0

1

1

TOTAL JUDEŢ

6

14

15


0

1

2

3

4

5

1

COVASNA

AJVPS Covasna

6

5

6

2

AVPS Cătruşa

6

8

10

3

AVPS Comuna Bodoc

2

1

2

4

Direcţia Silvică Sfântu Gheorghe

2

1

1

5

AVPS Harghita Sud

8

6

2

6

AVPS Botoş

1

1

2

7

AVPS Fux Nyires

2

4

5

8

AVPS Muşat Oituz

2

2

2

9

AV Prosilva

2

2

3

10

AVPS Somos

2

2

1

11

OSP Târgu Secuiesc

1

2

2

12

OSP RA Buzăul Ardelean

2

1

1

13

AVPS Wild Hunt

1

2

1

14

AVPS Natura Sălbatică

0

0

0

15

AVPS Ţara Bârsei

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

37

37

38

1

DÂMBOVIŢA

AJVPS Dâmboviţa

3

4

2

2

AVP Dunărea 2007 Bucureşti

3

2

0

3

AVPS Hubertus Feleacu

1

2

1

TOTAL JUDET

7

8

3

1

GORJ

Direcţia Silvică Târgu Jiu

3

4

2

2

AV Gorun

7

5

1

3

AVPS Ursul Carpatin

1

1

0

4

AV Cerbul Carpatin

1

1

0

5

AVPM Acvila Cernei

0

2

0

6

Asociaţia Diana Gorj

0

0

1

7

AVPS Egreta

0

0

0

8

AJVPS Gorj

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

12

13

4

1

HARGHITA

AVPS Asociaţia Cinegetică Gheorgheni

2

2

2

2

Clubul Vânătorilor Silvicultori

2

2

2

3

Direcţia Silvică Harghita

4

2

1

4

AVPS Făgeţel-Martonca

2

2

1

5

AVPS Gheorgheni

2

2

1

6

AVPS Gordon

2

1

1

7

AVPS Hubertus Cristuru Secuiesc

3

1

1

8

Asociaţia Cinegetica Loduj

1

1

1

9

AVPS Miercurea-Ciuc

6

6

6

10

AVPS Nimrod

2

2

4

11

Ocolul Silvic Frumoasa

1

1

1

12

Ocolul Silvic de Regim Gheorgheni

1

1

1

13

AVPS Salon

3

2

1

14

AVPS Sfânta Ana

3

1

1

15

AVPS Szilos

2

2

4

16

AVPS Târnava Mare

8

7

8

17

AVPS Topliţa

3

6

3

18

 

AVPS Zetelaka es Tarsai

3

4

5

TOTAL JUDEŢ

53

47

44


0

1

2

3

4

5

1

HUNEDOARA

Direcţia Silvică Hunedoara

8

5

2

2

AJVPS Hunedoara

4

8

8

3

AVPS Zarand Brad

0

0

0

4

AVPS Muflonul Brad

0

2

1

5

AVPS Acvila Chişcădaga

0

0

0

6

AVPS Şoimul Românesc Simeria

0

0

0

7

AVPS Cinegetica Hunedoara

1

3

1

8

AVPS Codrenii Deva

0

2

3

9

AVPS Corviniana Hunedoara

1

2

2

10

AIVPS Godeanu Orăştie

0

0

0

11

AVPS Căpriorul Mărtineşti

0

1

1

12

AVPS Căpăţâna Deva

1

1

1

13

AVPS Buona Fortuna

0

0

0

14

AVS Diana Hunedoara

0

0

0

15

RPL Ocolul Silvic Ţinutul Pădurenilor RA

0

0

0

16

AVPS Vidra Bucureşti

1

1

1

17

AVPS Lopătarul 2011 Simeria

0

0

0

18

AV Vodas Reghin

0

0

0

19

AVPS Ursul Brun Retezat

1

2

0

20

AVPS Băniceana

2

2

0

21

OS Retezatul Clopotiva Râu de Mori SRL

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

19

29

20

1

IAŞI

Direcţia Silvică Iaşi

0

0

2

2

AVPS Iaşi

0

0

8

3

AV Zimbrul Iaşi

0

0

1

4

SV G. Topârceanu Iaşi

0

0

1

5

AVPS Căpriorul Bohotin

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

0

0

12

1

MARAMUREŞ

Direcţia Silvică Baia Mare

3

3

0

2

AJVPS Maramureş

4

8

8

3

AC Wasser Cerbul Carpatin

 

2

0

4

AVPS Diana Transilvania

 

2

4

5

AVPS Artemis Craiova

 

1

0

6

Asociaţia Pro Hunt

0

0

0

7

AV Ţara Lăpuşului

 

2

1

8

ACVP CRD Izvorul Runcului

 

2

0

9

AVPS Breaza

 

2

2

10

AVS Codru

 

1

2

11

AVP Certeze

 

1

0

TOTAL JUDEŢ

15

24

17

1

MEHEDINŢI

AJVPS Mehedinţi

1

1

0

2

Direcţia Silvica Drobeta-Turnu Severin

0

0

0

3

AVPS Corado Constanţa

1

1

1

4

AVPS 4 Hunter Constanţa

0

0

1

TOTAL JUDEŢ

2

2

2

1

MUREŞ

AJVPS Mureş

3

1

4

2

AVPS Cerbul

9

2

2

3

GSS Gurghiu

0

1

1

4

AVPS Darul Călimanilor

1

0

2

5

Filiala OS Vătava

3

1

1

6

AV Genesis

4

1

1

7

Direcţia Silvică Târgu Mureş

10

1

0

8

Filiala OS Ghindar

1

1

1

9

Filiala OS Mureş Sovata

1

1

1

10

AV Valea Gurghiului

8

1

2

11

AVPS Sighişoara

1

1

1

12

AVPS Hermina

0

0

1

13

AV Ursu Sovata

1

1

1

14

AVPS Nirajul Mic

0

0

2

15

AVPS Crisius Socodor

1

0

1

16

APRO Diana

2

0

1

17

Asociaţia Cervus

1

0

1

18

Asociaţia Diana Târnava Mică

0

0

1

19

Asociaţia Valea Copacilor

1

0

1

20

AV Ecosilva

1

0

0

21

AV Agrothera

1

0

1

22

Asociaţia ENSO

1

0

1

23

AVPS Braniştea Logig

0

0

1

24

Căpriorul Mureş

0

0

1

TOTAL JUDEŢ

50

12

29

 

0

1

2

3

4

5

1

NEAMŢ

AVPS Zimbrul Târgu-Neamţ

0

0

0

2

Direcţia Silvică Piatra-Neamţ

5

2

2

3

AJVPS Neamţ

2

4

2

4

AVPS Şoimul Tazlău

1

1

1

5

AVPS Roman

1

2

2

6

AVPS Lupul Cenuşiu

1

2

0

7

AVPS Bradul

0

1

0

8

AVPS Hăşmaşul Mare

1

1

0

9

OS Bisericesc Neamţ

0

0

0

10

AV Ursul Brun

1

1

0

11

AVPS Diana Hunting Agapia

1

1

0

TOTAL JUDEŢ

13

15

7

1

PRAHOVA

Direcţia Silvică Ploieşti

5

2

1

2

AJVPS Prahova

2

3

2

3

AVPS Câmpina

2

2

2

4

AVPS Muflonul Buzău

1

0

1

5

Facultatea de Silvicultură Braşov

2

1

1

6

AJV Pisica Sălbatică Buzău

0

0

0

7

AVPS Hubertus Feleacu

1

2

1

TOTAL JUDEŢ

13

10

8

1

SATU MARE

AJVPS Satu Mare

0

0

8

TOTAL JUDET

0

0

8

1

SĂLAJ

AJVPS Sălaj

0

2

3

2

APV Someşul

0

0

0

3

AV Silvana Cinegetic

0

0

0

4

Asociaţia Diana Club

0

1

1

5

OS Blidaru

0

2

1

6

AV Royal

0

2

1

7

AV Marian

0

0

0

8

AV Meses Zalău

0

0

0

9

AV Hunter Transilvania

0

0

0

10

AV Nimrod Sârmăşag

0

0

0

11

AV Silvania Ardelenească

0

0

0

12

Direcţia Silvică Sălaj

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

0

7

6

1

SIBIU

AJVPS Sibiu

6

6

5

2

AVPS Ursul Carpatin

1

1

1

3

AVPS Cormoranii

1

1

1

4

AVPS Dealul Cerbului Tălmaciu

1

1

1

5

Direcţia Silvică Sibiu

8

2

1

6

AVPSA Idea

1

3

2

7

RPL OS Valea Sadului RA

1

1

1

8

Silva Marpod

1

2

2

9

AVPS Săroaia

1

1

0

10

AVPS Jderul Nou Român

1

1

1

11

AV Pădurea Neagră

0

2

1

12

AVPS Vob Hunting

0

0

0

13

AV Frăsiniş Bruiu

1

1

1

14

AV Cocoşul de Munte

2

2

1

15

OS Răşinari

1

1

0

16

OS Dealul Sibiului RA

0

0

0

17

AV Cerbul Carpatin

0

1

1

18

AVPS Căpriorul

0

1

1

19

OV Hubertus

0

1

1

20

AS Lepuş

0

1

1

21

OS Jina SRL

0

1

1

22

RPL OS Valea Frumoasei

1

1

0

23

AV Foxterierul

0

1

2

24

AV Vulturul Pleşuv

0

1

1

TOTAL JUDEŢ

27

33

26

1

SUCEAVA

Direcţia Silvica Suceava

7

8

3

2

Facultatea de Silvicultură Suceava

1

2

2

3

AJVPS Suceava

3

14

12

4

OS Feldru

2

3

1

5

AVPS Pârâul Negru

1

3

1

6

AVPS L.R, Hunters Iaşi

1

3

1

7

ICAS Bucureşti - OSE Tomnatic

1

1

0

8

OS Comunal Josenii Bârgăului RA

1

1

1

9

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinar㠓Ion Ionescu de la Brad”

1

2

1

10

AVPS Buck

1

3

1

11

Societatea de Vânătoare “Bucovina”

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

19

40

23

1

TIMIŞ

AJVPS Timiş

1

3

4

2

Direcţia Silvică Timiş

1

4

2

3

Asociaţia Banat JAGD

1

2

0

4

USAMVBT

0

1

0

5

AV Valea lui Liman Făget

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

3

10

6

1

TULCEA

AVPS Mioriţa

0

0

1

2

AVPS Ardealul

0

0

0

TOTAL JUDET

 

0

0

1

.1

VASLUI

Direcţia Silvica Vaslui

0

0

0

TOTAL JUDEŢ

0

0

0

1

VÂLCEA

Direcţia Silvică Râmnicu Vâlcea

3

1

0

2

AJVPS Vâlcea

1

2

1

3

AVPS Artemis Râmnicu Vâlcea

1

2

1

4

AVPS Pajura Horezu

1

2

1

5

AVPS Brai

1

1

0

6

AV Gorun

1

6

0

7

FVPS Cinegetic Loviştea

1

2

0

8

AVPS Sfântul Hubertus

1

1

0

9

AVPS Boin

2

2

0

10

AVPS Ardealul

2

2

2

TOTAL JUDEŢ

14

21

5

1

VRANCEA

AVPS Vrancea

2

6

4

2

Direcţia Silvică Focşani

2

2

0

3

OS Năruja

1

1

1

4

ICAS - OSE Vidra

1

0

0

5

AV Valea Râmnicului

1

1

1

6

AV Venatorius

0

0

0

7

AVPS Delta Club

1

1

1

8

Asociaţia Valea Neagră

1

0

0

9

OS Zăbala Nereju

1

1

1

10

OS Privat Obştea Tulnici SRL

1

1

0

11

Asociaţia Obştilor Văii PutnaOS Tunnici

1

1

0

12

SVPS Adjud

0

1

1

TOTAL JUDEŢ

12

14

9

TOTAL LA NIVEL NAŢIONAL 2014-2015

47l

513

433

 

ANEXA Nr. 2

 

RAPORT

asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute

Nr. ............din data de....................

 

Gestionarul fondurilor cinegetice:.............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Specia pentru care s-a acordat derogarea:..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui):...........................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Starea exemplarelor după recoltare (viu/mort/rănit):.................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Vârsta aproximativă:...............................................................................................................................................................................................

Sexul:....................................................................................................................................................................................................................

Locul recoltării:......................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Data recoltării:........................................................................................................................................................................................................

Metoda de recoltare:..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Autorizaţia de vânătoare nr. ................... emisă de .............................................. în data de ............................valabilă până la data de

..............................................................................................................................................................................................................................

Autorizaţia de mediu pentru recoltare nr. ..........................., emisă de  .................................................  în data de ..................................................

valabilă până la data de............................................................................................................................................................................................

Numărul crotaliului aplicat exemplarului recoltat:.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Evaluarea trofeelor în puncte CI.C:..........................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

Destinaţia trofeelor şi a părţilor din corp (carne) după recoltare:...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

 

MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII

 În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale

 Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri

D În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu

 În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop

 Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs, lup şi pisică sălbatică.

(Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)

 

Data................................................

Semnătura......................................

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL PENTRU ALEGEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2014

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 şi a aparatului de lucru al acestora

 

Având în vedere prevederile ari 13-26 din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul ari. 16 alin. (8) şi al art. 17 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 şi a aparatului de lucru al acestora, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Biroului Electoral Central,

Veronica Năstasie

 

Bucureşti, 9 septembrie 2014.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Preşedintelui României din anul 2014 şi a aparatului de lucru al acestora

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Birourile electorale sunt alcătuite numai din cetăţeni cu drept de vot.

(2) Candidaţii în alegeri, soţul, soţia, rudele şi afinii acestora până la gradul al doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor electorale.

(3) în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, membrii birourilor electorale exercită o funcţie ce implică autoritatea de stat.

(4) Exercitarea corectă şi imparţială a funcţiei de membru al biroului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligaţii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.

(5) Nimeni nu poate fi în acelaşi timp membru a două sau mai multor birouri electorale.

(6) Procesele-verbale întocmite cu prilejul constituirii şi completării birourilor electorale atestă calitatea de membru al biroului electoral.

Art. 2. - (1) Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale nu pot primi şi nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de lege.

(2) Reprezentanţii formaţiunilor politice în birourile electorale pot fi înlocuiţi, la cererea celor care i-au propus, în condiţiile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

(3) Calitatea de membru ai unui birou electoral încetează de drept în condiţiile art. 15 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3. - (1) Birourile electorale lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor care le compun.

(2) în sensul prezentului regulament, prin membri ai birourilor electorale se înţelege şi preşedinţii, şi locţiitorii acestora.

Art. 4. - (1) Şedinţele birourilor electorale sunt conduse de preşedinţi.

(2) în lipsa preşedintelui biroului electoral, atribuţiile acestuia sunt îndeplinite de locţiitorul său.

(3) Prezenţa la şedinţe a membrilor birourilor electorale este obligatorie.

(4) în cazuri justificate, preşedinţii birourilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la şedinţă. Dispoziţiile art. 3 rămân aplicabile.

Art. 5. - (1) Convocarea membrilor birourilor electorale la şedinţe se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel puţin 6 ore înainte, cu excepţia situaţiilor urgente, când se face de îndată de către preşedinte.

(2) în convocarea membrilor birourilor electorale se precizează ora, motivul, locul de desfăşurare a şedinţei şi se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discuţie.

Art. 6. - (1) Proiectul ordinii de zi a şedinţei se propune de către preşedinte şi se aprobă cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2) Membrii biroului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.

(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, preşedintele este obligat să le supună dezbaterii.

Art. 7. - (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului electoral în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului electoral, la propunerea preşedintelui, locţiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 8. - (1) Membrii biroului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt şi numai după acordarea acestuia de către preşedinte.

(2) în luările de cuvânt, membrii birourilor electorale au obligaţia de a se limita strict la problema pusă în discuţie.

(3) Preşedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat în situaţia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discuţie. Dacă cel în cauză nu se supune, preşedintele poate suspenda şedinţa.

Art. 9. - (1) în îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor, birourile electorale adoptă acte şi iau măsuri, potrivit competenţei lor, numai cu votul majorităţii membrilor prezenţi şi cu respectarea prevederilor art. 3.

(2) Votul se exprimă deschis şi poate fi numai “pentru” sau “Împotriv㔠şi va fi consemnat ca atare în procesul-verbal de şedinţă.

(3) în caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui este hotărâtor

(4) Actele adoptate se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor.

(5) Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea actului, dacă acesta a fost adoptat în condiţiile alin. (1), constatat în procesul-verbal de şedinţă.

(6) Actele adoptate se aduc la cunoştinţă publică sub semnătura preşedintelui biroului electoral, după caz, prin afişare la sediul propriu, prin comunicare către părţile interesate, prin orice mijloc de publicitate, inclusiv prin postare pe internet, conform legii,

Art. 10. - (1) Birourile electorale sunt obligate să ţină evidenţa întâmpinărilor, contestaţiilor şi a altor cereri privind procesul electoral, precum şi a hotărârilor şi deciziilor adoptate.

(2) După flecare şedinţă, birourile electorale întocmesc un proces-verbal de şedinţă, care se semnează de preşedinte şi de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat, la cerere, de către membrii biroului electoral şi nu poate fi făcut public.

Art. 11. - (1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afişează la sediile birourilor electorale şi este respectată cu stricteţe. Acesta nu poate avea mai puţin de 6 ore şi trebuie fixat între orele 10,00-17,00.

(2) în zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa lor, birourile electorale îşi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.

(3) în ziua votării, birourile electorale asigură permanenţa.

 

CAPITOLUL II

Dispoziţii speciale

 

Art. 12. - (1) în exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit prevederilor Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Biroul Electoral Central adoptă decizii şi hotărâri.

(2) Deciziile Biroului Electoral Central se adoptă pentru aplicarea unitară a prevederilor Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru admiterea sau respingerea protocolului de constituire a unei alianţe electorale, pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării candidaturilor, pentru înregistrarea sau respingerea înregistrării semnelor electorale, pentru soluţionarea întâmpinărilor şi contestaţiilor care sunt de competenţa sa, precum şi pentru alte cazuri prevăzute de Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Deciziile Biroului Electoral Central sunt obligatorii pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri, se comunică părţilor interesate şi se aduc la cunoştinţa publică prin afişare pe pagina proprie de internet.

(4) Hotărârile Biroului Electoral Central se adoptă pentru interpretarea unitară a Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt general obligatorii şi se aduc la cunoştinţa publică prin afişare pe pagina proprie de internet şi prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Hotărârile se semnează de preşedinte, de locţiitorul acestuia şi de membrii care au participat la adoptarea lor. Lipsa semnăturilor unor membri nu influenţează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în condiţiile art. 14 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, condiţii constatate prin procesul-verbal de şedinţă.

Art. 13. - (1) în exercitarea atribuţiilor ce le revin potrivit prevederilor Legii nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate adoptă decizii care sunt obligatorii în raza de competenţă a acestora pentru toate autorităţile, instituţiile publice, birourile electorale, organismele cu atribuţii în materie electorală, precum şi pentru toţi participanţii la alegeri la care se referă şi se aduc la cunoştinţa publică, sub semnătura preşedintelui biroului electoral, prin afişare sau prin orice alt mijloc de publicitate, în condiţiile legii.

(2) Deciziile adoptate de birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate devin executorii de la datele la care expiră termenele de contestare a acestora.

Art. 14. - (1) Deciziile birourilor electorale prin care se soluţionează întâmpinări şi contestaţii trebuie să conţină în mod obligatoriu:

a) denumirea, numărul şi adresa sediului biroului electoral, precum şi, dacă este cazul, numărul de telefon şi/sau fax;

b) data şedinţei;

c) datele de identificare ale contestatorului;

d) obiectul întâmpinării/contestaţiei;

e) probele care au fost administrate;

f) susţinerile altor părţi interesate, dacă este cazul;

g) soluţia dată şi măsurile luate de biroul electoral, cu arătarea motivelor, în fapt şi în drept;

h) calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia;

i) semnătura membrilor biroului electoral, conform art. 9.

(2) Deciziile birourilor electorale prin care se soluţionează întâmpinări şi contestaţii se comunică, de îndată, tuturor părţilor interesate.

Art. 15. - Preşedinţii birourilor electorale stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natură să fie supuse dezbaterii biroului electoral şi soluţionate prin decizie, respectiv decizie/hotărâre, în cazul Biroului Electoral Central.

Art. 16. - (1) Biroul Electoral Central are un purtător de cuvânt desemnat din rândul membrilor săi prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

(2) Purtătorul de cuvânt este singurul membru al Biroului Electoral Central abilitat să transmită punctul de vedere oficial al acestuia către mass-media.

Art. 17. - La propunerea Biroului Electoral Central, preşedintele poate desemna unul sau mai mulţi membri pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discuţie.

Art. 18. - (1) Birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară nu pot funcţiona cu mai puţin de 5 membri, respectiv preşedinte, locţiitorul acestuia şi 3 reprezentanţi ai formaţiunilor politice care au propus candidaţi,

(2) Birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate nu pot funcţiona cu mai puţin de 3 membri, respectiv preşedintele şi 2 reprezentanţi ai formaţiunilor politice care au propus candidaţi.

Art. 19. - Birourile electorale judeţene, birourile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare din străinătate şi birourile electorale ale secţiilor de votare îşi încetează activitatea la data validării rezultatului alegerilor pentru preşedintele ales.

Art. 20. - Biroul Electoral Central îşi încetează activitatea în termen de 48 de ore de la data validării rezultatului alegerilor pentru preşedintele ales.

 

CAPITOLUL III

Aparatul de lucru al birourilor electorale

 

Art. 21. - (1) Pentru sprijinirea activităţii Biroului Electoral Central, a birourilor electorale judeţene şi a birourilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, Autoritatea Electorală Permanentă, împreună cu Ministerul Afacerilor Interne, Institutul Naţional de Statistică şi orice altă autoritate publică desemnată, asigură personalul tehnic auxiliar necesar. Ministerul Afacerilor Externe, împreună cu Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul Institutului Naţional de Statistică şi al oricărei altei autorităţi publice desemnate, asigură personalul tehnic auxiliar necesar biroului electoral pentru secţiile de votare din străinătate.

(2) Personalul tehnic auxiliar necesar funcţionării birourilor electorale se consideră detaşat şi primeşte o indemnizaţie pe zi de activitate, stabilită prin hotărâre a Guvernului.

(3) Pe toată perioada exercitării atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Preşedintele României, personalul tehnic auxiliar se subordonează birourilor electorale a căror activitate o sprijină, fiind degrevat de sarcinile de serviciu.

(4) Personalul tehnic auxiliar are obligaţia de a respecta normele de conduită profesională prevăzute de Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.

Art. 22. - Personalul tehnic auxiliar are următoarele atribuţii:

a) asigură lucrările de secretariat ale biroului electoral;

b) asigură redactarea proceselor-verbale de şedinţă, a deciziilor şi a celorlalte acte adoptate de birourile electorale;

c) asigură relaţia biroului electoral cu publicul;

d) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de birourile electorale, necesare realizării acţiunilor prevăzute de lege.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

PENTRU ALEGEREA PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI DIN ANUL 2014

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

 

Având în vedere prevederile art. 45 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora procedura de exercitare a dreptului de vot de către persoanele reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau de către persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, este stabilită prin decizie a Biroului Electoral Central,

ţinând cont de faptul că la data de 1 februarie 2014 au intrat în vigoare dispoziţiile art. 218-222 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare,

văzând necesitatea interpretării sistematice a prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât garanţiile necesare exercitării dreptului de vot de către persoanele în privinţa cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu să fie asigurate în mod efectiv,

în temeiul art. 17 alin. (4) din Legea nr. 370/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăşte:

Art. 1. - Prin sintagma “persoane reţinute, deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă sau persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale” prevăzută de art. 45 alin. (3) din Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se înţelege şi persoanele în privinţa cărora s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Biroului Electoral Central,

Veronica Năstasie

 

Bucureşti, 11 septembrie 2014.

Nr. 2.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.