MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 672/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 672         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 12 septembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            770. - Hotărâre pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 încheiat între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 11 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 6 februarie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.100. - Ordin al ministrului apărării naţionale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

2.781. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România

 

2.782. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Amendamentului nr. 5 încheiat între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, convenit prin schimbul de scrisori semnate la Luxemburg la 11 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 6 februarie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 250/2004 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul nr. 5 încheiat între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Europeană de Investiţii, convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Luxemburg la 11 decembrie 2013 şi la Bucureşti la 6 februarie 2014, la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. pentru finanţarea Proiectului de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj, etapa I, semnat la Bucureşti la 24 decembrie 2003 şi la Luxemburg la 17 decembrie 2003, ratificat prin Legea nr. 250/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 770.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

            MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Cabinet secretar de stat

6 februarie 2014

 

Către:

Domnului Flavio Schiavo Campo,

şef Reprezentanţa

Băncii Europene de Investiţii în România

Str. Vasile Lascăr nr. 31

Sectorul 2, Bucureşti

 

Ref. Anulare sold restant, Contract de finanţare nr. 22.417 - Proiectul de construire a autostrăzii Arad-Timişoara-Lugoj

 

Stimate domn,

Vă aducem la cunoştinţă, cu mulţumiri, primirea scrisorii dumneavoastră datate 11 decembrie 2013, prin care aţi notificat Ministerul Finanţelor Publice asupra anulării soldului în valoare de 41.257.183,24 euro din împrumutul menţionat.

 

Cu stimă,

Eleodor Mandreş,

secretar de stat

 

Banca Europeană de Investiţii

 

Ministerul Finanţelor Publice

Str. Apolodor nr. 17

Bucureşti, sectorul 5

România

 

EXP BEI

01343912. DEC 13

 

În atenţia domnului Daniel Chiţoiu, viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice

Luxemburg, 11 decembrie 2013

OpsA/SEE-2/2002-0091/F-SC/si

 

Subiect: Anulare sold restant, Contract de finanţare nr. 22.417

 

Stimate domnule ministru Chiţoiu,

Am dori să confirmăm faptul că soldul restant al împrumutului nr. 22.417 - Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj AFI a fost anulat.

Ca urmare a reevaluării făcute de Bancă, în consultare cu Ministerul Finanţelor Publice şi cu Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., a costurilor Proiectului, s-a agreat a se anula soldul restant de 41.257.183,24 euro.

Vă rugăm să luaţi cunoştinţă că graficele de amortizare pentru împrumut rămân cele comunicate cu ocazia fiecărei trageri din împrumut.

Vă rugăm să nu ezitaţi să ne contactaţi dacă aveţi nevoie de sprijin suplimentar.

 

Ai dumneavoastră, cu sinceritate,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIŢII

 

Dietmar Dumlich,

şef Departament România, Bulgaria şi Cipru

Flavio Schiavo Campo

reprezentant Rezidenţă BEI

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE

 

ORDIN

privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri din Ministerul Apărării Naţionale

 

Având în vedere dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 1.

Art. 2. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 2.

Art. 3. - La data de 1 decembrie 2014 se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării ofiţerilor nominalizaţi în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3* fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

 

Bucureşti, 8 septembrie 2014.

Nr. M.100.


* Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind informaţii clasificate.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România

 

Având în vedere prevederile art. 4b şi art. 199 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă utilizarea semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România.

Art. 2. - Regimul juridic al semnăturii electronice extinse utilizate la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse în şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România este cel prevăzut de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată.

Art. 3. - (1) Utilizarea semnăturii electronice extinse se implementează în fază-pilot pentru declaraţiile sumare de intrare depuse în aplicaţia ICS-RO pentru mărfurile ce urmează a fi introduse în Uniunea Europeană pe baza unei declaraţii sumare de intrare.

(2) Transmiterea de către declarant/reprezentant a declaraţiei sumare de intrare, a cererii de rectificare sau a cererii de rerutare, prin intermediul aplicaţiei ICS-RO, la biroul vamal se realizează cu semnătură electronică extinsă.

(3) Aplicaţia ICS-RO transmite mesaje de răspuns către declarant/reprezentant, având ataşată semnătura electronică extinsă.

(4) în cazul în care declaraţia sumară de intrare a fost selectată de unui sau mai multe criterii de risc comunitare/naţionale sau pentru control, mesajul “eliberare pentru intrare” transmis de către lucrătorul vamal are ataşată semnătura electronică extinsă.

(5) Dispoziţiile prezentului ordin se completează cu prevederile Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

(6) Utilizarea semnăturii electronice extinse în aplicaţia ICS-RO este facultativă pentru o perioadă de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. După expirarea acestui termen utilizarea semnăturii electronice extinse devine obligatorie.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 septembrie 2014.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 8 septembrie 2014.

Nr. 2.781.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV)

 

În vederea aplicării prevederilor cap. 3 art. 4a şi 4b din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind accesul persoanelor, în înţelesul dispoziţiilor art. 4 pct. 1 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar, la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV) aplicabil pe teritoriul României, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Componentele SIIV pentru care se aplică prezentul ordin sunt: Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, Sistemul de control al exportului ECS-RO şi Sistemul de control al importului ICS-RO.

Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 6.504/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale RCDPS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 16 iulie 2010;

b) Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.578/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia naţională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 7 octombrie 2009;

c) Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.627/2009 pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la Sistemul de control al exportului ECS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2009.

Art. 4. - Autorizaţiile de acces la componentele Sistemului informatic integrat vamal emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin îşi păstrează valabilitatea până cel târziu la data de 1 martie 2015.

Art. 5. - Actele administrative emise în baza prezentului ordin pot fi contestate în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 septembrie 2014.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare fiscala,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 8 septembrie 2014.

Nr. 2.782.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV)

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Prin prezentele norme se stabilesc regulile, procedurile şi condiţiile necesare pentru obţinerea accesului la Sistemul român de procesare a declaraţiei vamale (RCDPS), Sistemul de control al importului (ICS-RO) şi Sistemul de control al exportului (ECS-RO), sisteme componente ale Sistemului informatic integrat vamal (SIIV).

2. RCDPS este un sistem informatic care permite procesarea declaraţiilor vamale de import prin procedee informatice.

3. ICS-RO este un sistem informatic bazat pe schimburi de mesaje electronice, care asigură gestiunea datelor din declaraţiile sumare de intrare şi contribuie la sporirea siguranţei şi securităţii lanţului logistic internaţional privind circulaţia mărfurilor care intră pe teritoriul vamal al Comunităţii.

4. ECS-RO este un sistem informatic care asigură managementul urmăririi mărfurilor exportate până la ieşirea din Comunitate.

5. Accesul la componentele SIIV se realizează pe baza autorizaţiei eliberate de Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare ANAF-DTICSV.

6. Soluţia tehnică pentru accesul la sistemele RCDPS şi ECS-RO se bazează pe conectarea securizată de tip “Secure Sockets Layer virtual private network” SSL VPN, folosind certificate digitale, la o interfaţă WEB a sistemelor RCDPS, respectiv ECS-RO, denumită în continuare soluţia de conectare DTI (Direct Trader Input).

7. Soluţiile tehnice pentru accesul la sistemul ICS-RO sunt următoarele:

a) conectarea securizată de tip SSL VPN, pe baza unui certificat calificat nesuspendat şi nerevocat în momentul conectării, folosind un dispozitiv securizat emis de un furnizor de servicii de certificare înscris în registrul furnizorilor (trusted list) în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, la o interfaţă WEB a sistemului ICS-RO, denumită în continuare soluţia de conectare DTI (Direct Trader Input), care permite:

(1) introducerea/actualizarea datelor din declaraţia sumară de intrare;

(2) încărcarea datelor privind declaraţia sumară de intrare în sistemul ICS-RO dintr-un fişier XML generat de aplicaţiile proprii ale persoanelor, cu respectarea formatului şi structurilor aferente mesajelor definite şi publicate pe site-ul Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul ANAF www.customs.ro, secţiunea “e-Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic”;

b) schimbul securizat de mesaje electronice între aplicaţiile proprii ale persoanelor şi sistemul ICS-RO, denumit în continuare EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului şi structurilor aferente mesajelor definite şi publicate pe site-ul Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul ANAF www.customs.ro, secţiunea “e-Customs/ICS/Conectare la Sistemul Informatic”.

8. Modelul de protocol standard de cooperare tehnică va fi publicat pe site-ul www.customs.ro al Direcţiei Generale a Vămilor din cadrul ANAF până la data de 15 septembrie 2014.

 

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare a accesului la SIIV

 

A. Condiţii de acces

9. Pentru obţinerea autorizaţiei de acces la componentele SIIV, solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice hardware şi software prezentate în anexa nr. 1.

B. Dosarul de autorizare

10. Autorizaţia de acces la componentele SIIV se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2.

Cererea de autorizare se transmite la ANAF-DTICSV.

a) pentru accesul la sistemul RCDPS folosind soluţia DTI, cererea se depune împreună cu următoarele documente:

(1) formular de înregistrare în RCDPS, completat conform modelului prezentat în anexa nr. 3R;

(2) declaraţia-angajament, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

(3) copie de pe notificarea de atribuire a numărului EORI;

(4) titularii autorizaţiilor de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată vor anexa copii de pe autorizaţiile aferente;

(5) lista birourilor vamale pentru care se doreşte conectarea, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

b) pentru accesul la sistemul ECS-RO folosind soluţia DTI, cererea se depune împreună cu următoarele documente:

(1) formular de înregistrare în ECS-RO, completat conform modelului prezentat în anexa nr. 3E;

(2) declaraţia-angajament, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

(3) copie de pe notificarea de atribuire a numărului EORI;

(4) titularii autorizaţiilor de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată vor anexa copii de pe autorizaţiile aferente;

(5) lista birourilor vamale pentru care se doreşte conectarea, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5;

c) pentru accesul la sistemul ICS-RO folosind soluţia DTI, cererea se depune împreună cu următoarele documente:

(1) formular de înregistrare în ICS-RO, completat conform modelului prezentat în anexa nr. 31;

(2) declaraţia-angajament, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

(3) copie de pe notificarea de atribuire a numărului EORI;

(4) lista birourilor vamale pentru care se doreşte conectarea, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5;

(5) copie/traducere autorizată a contractului de reprezentare, în situaţia prevăzută la art. 36b alin. (4) lit. c din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar;

d) pentru accesul la sistemul ICS-RO folosind soluţia EDI, cererea se depune împreună cu următoarele documente:

(1) formular de înregistrare în ICS-RO, completat conform modelului prezentat în anexa nr. 31;

(2) declaraţia-angajament, completată conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

(3) copie de pe notificarea de atribuire a numărului EORI;

(4) protocol de cooperare tehnică completat în prealabil de solicitant;

(5) copie/traducere autorizată a contractului de reprezentare, în situaţia prevăzută la art. 36b alin. (4) lit. c din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992.

C. Emiterea autorizaţiei de acces la sistemele RCDPS, ECS-RO, ICS-RO- soluţia DTI

11. După verificarea documentelor menţionate la lit. B se întocmeşte, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării dosarului de autorizare, un aviz favorabil sau nefavorabil cu privire la autorizarea accesului la sistemele RCDPS, ECS-RO, ICS-RO- soluţia DTI, astfel:

a) dacă documentele depuse de solicitant sunt complete şi corecte se eliberează autorizaţia de acces la componentele SIIV potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, în două exemplare, şi se semnează de către directorul ANAF-DTICSV. Un exemplar al autorizaţiei se transmite solicitantului împreună cu un exemplar al anexei nr. 7 - Lista birourilor vamale pentru care se acordă accesul. Un exemplar a) anexelor menţionate se păstrează în evidenţa Serviciului gestiunea sistemelor electronice import export aplicaţii conexe şi calitatea datelor din cadrul ANAF-DTICSV;

b) dacă documentele depuse de solicitant sunt incomplete sau incorect completate, ANAF-DTICSV va solicita corectarea sau completarea şi retransmiterea acestora. În lipsa unui răspuns din partea solicitantului se eliberează avizul nefavorabil. După primirea avizului nefavorabil solicitantul are posibilitatea depunerii unui nou dosar de autorizare.

Odată cu autorizaţia de acces, persoana va primi pe adresa de e-mail menţionată în formularul de înregistrare credenţialele necesare accesării aplicaţiei de gestionare a utilizatorilor de aplicaţie şi a certificatelor de conectare aferente.

12. După obţinerea autorizaţiei de acces la componentele SIIV, titularul acesteia va depune o copie a acesteia la fiecare birou vamal pentru care a fost autorizat conform anexei nr. 7, împreună cu lista persoanelor pentru care se solicită crearea conturilor utilizatori, conform anexei nr. 8.

13. Persoanele desemnate din cadrul biroului vamal, în baza documentelor depuse, creează conturi de utilizatori şi atribuie roluri specifice utilizatorilor pentru accesul la componentele SIIV Informaţiile necesare conectării la componentele SIIV vor fi transmise pe adresele de e-mail ale persoanelor desemnate de solicitant să utilizeze sistemul informatic.

14. Persoanele desemnate conform anexei nr. 8 au obligaţia să îşi schimbe parolele de acces după prima conectare la Sistemul informatic integrat vamal, ulterior cu o periodicitate de maximum 30 de zile şi de câte ori este cazul, fiind direct răspunzătoare pentru toate operaţiunile realizate pe conturile de utilizator.

C.1. Emiterea autorizaţiei de acces la sistemul ICS-RO-soluţia EDI

15. ANAF-DTICSV verifică documentele menţionate la lit. B. În termen de 15 zile de la data înregistrării dosarului de autorizare, între ANAF-DTICSV şi solicitant se va încheia protocolul de cooperare tehnică privind conectarea aplicaţiei solicitantului la sistemul ICS-RO.

16. Autorizaţia de acces se emite numai după îndeplinirea condiţiilor asumate de părţi prin protocolul de cooperare tehnică. Autorizaţia de acces se eliberează în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6, şi se semnează de directorul ANAF-DTICSV. Un exemplar al autorizaţiei se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidenţa Serviciului gestiunea sistemelor electronice import export aplicaţii conexe şi calitatea datelor din ANAF-DTICSV.

D. Suspendarea/Revocarea/Anularea autorizaţiei de acces

17. ANAF-DTICSV poate suspenda autorizaţia de acces pentru o perioadă de 30 de zile, dacă:

a) titularul solicită suspendarea;

b) una sau mai multe dintre condiţiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt îndeplinite;

c) titularul nu respectă obligaţiile ce revin utilizatorilor SI IV, asumate conform anexei nr. 4.

18. ANAF-DTICSV poate revoca autorizaţia de acces, daca:

a) titularul solicită revocarea;

b) atunci când titularul autorizaţiei nu regularizează problemele semnalate prin decizia de suspendare, în termenul stabilit de ANAF-DTICSV.

19. ANAF-DTICSV poate anula autorizaţia de acces dacă emiterea ei s-a făcut pe baza unor date sau informaţii incorecte, iar solicitantul avea cunoştinţă ori trebuia să aibă cunoştinţă de acest fapt şi această decizie nu ar fi fost luată dacă informaţiile ar fi fost corecte şi complete.

20. Înainte de a dispune suspendarea autorizaţiei, ANAF-DTICSV pune în vedere titularului să îşi îndeplinească obligaţiile şi stabileşte un termen pentru aceasta. Dacă titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit, ANAF-DTICSV suspendă autorizaţia de acces la componentele Sistemului informatic integrat vamal pe o perioadă de 30 de zile. Dacă în această perioadă titularul îşi îndeplineşte obligaţiile, ANAF-DTICSV comunică titularului încetarea măsurii suspendării. Dacă în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, ANAF-DTICSV revocă autorizaţia de acces la componentele Sistemului informatic integrat vamal.

21. Decizia de suspendare a autorizaţiei, întocmită conform anexei nr. 9, este transmisă atât titularului, împreună cu anexa la autorizaţie actualizată, cât şi birourilor vamale pentru care s-a efectuat suspendarea. Birourile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la componentele Sistemului informatic integrat vamal pentru utilizatorii persoanei a cărei autorizaţie a fost suspendată.

22. Decizia de revocare a autorizaţiei, întocmită conform anexei nr. 10, este transmisă atât titularului, împreună cu anexa la autorizaţie actualizată, cât şi birourilor vamale pentru care s-a efectuat revocarea. Birourile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la componentele Sistemului informatic integrat vamal pentru utilizatorii persoanei a cărei autorizaţie a fost revocată.

23. Decizia de anulare a autorizaţiei, întocmită conform anexei nr. 11, este transmisă atât titularului, împreună cu anexa la autorizaţie actualizată, cât şi birourilor vamale pentru care s-a efectuat anularea. Birourile vamale vor lua măsurile corespunzătoare de blocare a accesului la componentele Sistemului informatic integrat vamal pentru utilizatorii persoanei a cărei autorizaţie a fost anulată.

24. O nouă autorizaţie poate fi solicitată în termen de 60 de zile de la data revocării, numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la revocarea celei iniţiale, prin reluarea procedurii de autorizare descrisă în prezentele norme.

25. O nouă autorizaţie poate fi solicitată în termen de 90 de zile de la data anulării, numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la anularea celei iniţiale, prin reluarea procedurii de autorizare descrisă în prezentele norme.

E. Extinderea autorizaţiei de acces

26. Pentru extinderea autorizaţiei de acces pentru alte birouri vamale, titularul transmite către ANAF-DTICSV o cerere conform anexei nr. 2, anexa nr. 5 actualizată cu birourile vamale pentru care se solicită extinderea şi după caz, copie/traducere autorizată a contractului de reprezentare. În situaţia prevăzută la art. 36b alin. (4) lit. c din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992, copii de pe autorizaţiile de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată. ANAF-DTICSV va transmite solicitantului anexa la autorizaţie actualizată, acesta urmând a respecta procedura descrisă la pct. 12, 13, 14.

27. Pentru extinderea autorizaţiei de acces la alte componente ale Sistemului informatic integrat vamal sau la alte modalităţi de declarare, titularul transmite către ANAF-DTICSV o cerere conform anexei nr. 2, anexa nr. 3R, 31, 3E, după caz, aferentă aplicaţiei/aplicaţiilor pentru care se doreşte extinderea, actualizată, anexa nr. 5 şi după caz, copie/traducere autorizată a contractului de reprezentare, în situaţia prevăzută la art. 36b alin. (4) lit. c din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/1992, copii de pe autorizaţiile de comisionar în vamă/vămuire la domiciliu în procedură simplificată, ANAF-DTICSV va transmite solicitantului anexele nr. 6 şi 7 actualizate, acesta urmând a respecta procedura descrisă la pct. 12, 13,14.

F. Actualizarea datelor privind autorizaţia de acces

28. Autorizaţia de acces se actualizează atunci când unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii acesteia au fost modificate.

În acest caz, titularul autorizaţiei are obligaţia, sub sancţiunea suspendării autorizaţiei de acces, de a informa în scris, în termen de 3 zile lucrătoare, ANAF-DTICSV cu privire la modificările survenite, ANAF-DTICSV, în această situaţie, întocmeşte şi transmite titularului anexa nr. 6, actualizată.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

29. Persoanele interesate depun un singur dosar de autorizare pentru accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal prevăzute la art. 2 din ordin.

30. Instrucţiunile de instalare şi configurare ale Sistemului informatic integrat vamal sunt disponibile împreună cu manualul de utilizare pe site-ul: www.customs.ro în secţiunea Agenţi economici, subsecţiunea Utilizarea sistemului informatic vamal.

31. ANAF-DTICSV informează, prin publicarea pe site-ul Direcţiei generale a vămilor din cadrul ANAF www.customs.ro, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la Sistemul informatic integrat vamal.

32. Anexele nr. 1, 2, 3E, 31, 3R, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 şi 11 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CERINŢE TEHNICE MINIMALE

pentru utilizarea componentelor Sistemului informatic integrat vamal

 

- Hardware (cerinţe minime):

- procesor - Pentium IV;

- memorie RAM - minimum 1 GB;

- HDD 150 GB;

- USB;

- Conexiune internet stabilă (minimum 1 Mbps)

- Imprimantă laser

- Software:

- sistem de operare: Windows XP, Windows 7 sau superior;

- Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioară;

- Java Runtime Environment versiunea 1.6 sau superioară;

- Acrobat Reader PDF - versiune 7.0 sau superioară.

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Nr. .................. din ....................

Către AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

 

CERERE DE AUTORIZARE/EXTINDERE

pentru acces la componentele Sistemului informatic integrat vamal

 

Persoana.................................................................................................................................................

Număr EORI*.........................................................................................................................................

adresa.....................................................................................................................................................

telefon..............................................................., fax ..............................................................................

adresa e-mail**.....................................................................................................................................,

reprezentată legal de............................................................................................................................,

având funcţia de...................................................................................................................................,

solicităm autorizarea/extinderea pentru accesul la următoarele componente ale Sistemului informatic integrat vamal***:

 

 RCDPS                    ECS-RO                   ICS-RO

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal

............................................................................

............................................................................

Semnătura şi ştampila

............................................................................


* EORI - Numărul de înregistrare şi identificare a operatorilor economici.

** Se completează obligatoriu.

*** Se bifează cu “X” căsuţa corespunzătoare.

 

ANEXA Nr. 3R1)

la norme

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE IN RCDPS - RO

DENUMIRE SOLICITANT

 

EORI ADRESĂ

 

COD POŞTAL (ZIP)

 

ORAŞ/LOCALITATE

 

SECTOR /JUDEŢ

 

ŢARA

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

NUME/PRENUME REPREZENTANT LEGAL*

 

SOLICIT ACCESUL ÎN CALITATE DE:

 Comisionar

 Reprezentant

 În nume propriu

 Altele

MODALITATEA DE DECLARARE

 Normală

 La domiciliu

 

SEMNĂTURĂ

ŞTAMPILA

 

 


* Se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal al persoanei. 1) Anexa nr. 3R este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3E2)

la norme

 

FORMULAR DE ÎNREGIISTRARE ÎN ECS - RO

DENUMIRE SOLICITANT

 

EORI

 

ADRESA

 

COD POŞTAL (ZIP)

 

ORAŞ/LOCALITATE

 

SECTOR /JUDEŢ

 

ŢARĂ TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

NUME/PRENUME REPREZENTANT LEGAL*

 

SOLICIT ACCESUL ÎN CALITATE DE:

 Comisionar

 Reprezentant

 În nume propriu

 Altele

MODALITATEA DE DECLARARE

 Normală

 La domiciliu

 

SEMNĂTURA

ŞTAMPILĂ

 

 


* Se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal al persoanei.

2) Anexa nr. 3E este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 3I3)

la norme

 

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ÎN ICS - RO

DENUMIRE SOLICITANT

 

EORI ADRESĂ

 

COD POŞTAL (ZIP)

 

ORAŞ/LOCALITATE

 

SECTOR /JUDEŢ

 

ŢARA

 

TELEFON

 

FAX

 

E-MAIL

 

NUME/PRENUME REPREZENTANT LEGAL*

 

IP Public**

 

SOLICIT ACCESUL ÎN CALITATE DE:

 Transportator

 Altele

MODALITATEA DE CONECTARE

a) DTI

1.  introducerea/actualizarea datelor din declaraţia sumară de intrare;

2.  încărcarea datelor dintr-un fişier XML generat de propriile aplicaţii.

b) EDI

 schimb securizat de mesaje electronice între aplicaţia proprie şi aplicaţia ICS-RO.

 

SEMNĂTURA

ŞTAMPILĂ

 

 


* Se completează cu numele şi prenumele reprezentantului legal al persoanei.

** Se completează cu IP-ul public al staţiei de pe care se doreşte conectarea la ICS-RO, în cazul soluţiei tehnice de conectare EDI.

3) Anexa nr. 31 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

DECLARAŢIE- ANGAJAMENT

privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor Sistemului informatic integrat vamal

Nr. .......data.............

 

Persoana .................................................................................... număr EORI* .........................................................

reprezentată legal prin..........................................................având funcţia de...........................................în calitate de utilizator,

cunoscând dispoziţiile legale cu caracter general şi special în materie de protecţie a dreptului de proprietate, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct şi necondiţionat obligaţiile privitoare la utilizarea componentelor Sistemului informatic integrat vamal (SIIV) faţă de Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF-DTICSV), în calitate de proprietar al acestuia, astfel:

 

I. Obligaţiile utilizatorului

Ne angajăm, în calitate de utilizator al SIIV, să respectăm regulile impuse de ANAF-DTICSV, proprietară a sistemului.

Aceasta este singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la SIIV, în condiţiile pe care le consideră necesare.

Faţă de cele de mai sus, ne obligăm:

1. Condiţii tehnice:

a) să deţinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a componentelor SI IV;

b) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condiţiile stabilite prin normele privind accesul la componentele SIIV;

c) să deţinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a componentelor SIIV;

d) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normală a echipamentelor IT proprii.

2. Resursele umane:

a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic şi vamal capabil să utilizeze componentele SIIV;

b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al componentelor SIIV cu privire la normele în vigoare;

c) să informăm imediat birourile vamale şi ANAF-DTICSV cu privire la mobilitatea personalului propriu;

d)în cazul soluţiei de conectare EDI, să asigurăm personal de specialitate, calificat în vederea implementării de noi cerinţe/modificări şi pentru remedierea erorilor apărute în aplicaţia proprie;

e) vom transmite în scris orice modificare intervenită în datele personalului angajat la birourile vamale unde este autorizat şi la ANAF-DTICSV, în termen de 3 zile lucrătoare de la producerea ei, cu completarea corespunzătoare a formularului din anexa nr. 8 la norme.

3. Confidenţialitatea şi securitatea datelor:

a) să asigurăm respectarea politicii de securitate a SIIV;

b) să nu permitem accesul terţilor la componentele SIIV;

c) să nu utilizăm componentele SIIV în numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu difuzăm aplicaţiile, componente ale SIIV, către alte persoane;

e) să nu modificăm aplicaţiile, componente ale SIIV;

f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la componentele SIIV;

g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea SIIV;

h) să asiguram confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care luăm cunoştinţă prin utilizarea SIIV;

i) să nu înstrăinăm certificatul digital ce permite accesul securizat la componentele SIIV altor persoane neautorizate;

j) să nu divulgăm altor persoane neautorizate utilizatorii şi parolele ce asigură accesul la componentele SIIV;

k) să asigurăm schimbarea parolelor de acces ale utilizatorilor proprii la SIIV după prima conectare, iar ulterior cu o periodicitate de maximum 30 de zile şi ori de câte ori este cazul.

4. Asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de control al ANAF-DTICSV asupra activităţii desfăşurate privind:

a) respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile tehnice, comunicaţii şi confidenţialitatea şi securitatea datelor;

b) nivelul de instruire al persoanelor desemnate să utilizeze SIIV şi respectarea instrucţiunilor de lucru şi a normelor în vigoare.

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către ANAF-DTICSV

În cazul nerespectării obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţă că suntem pasibili de a suporta următoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite:

a) suspendarea temporară a autorizaţiei de acces la componentele SIIV;

b) revocarea/anularea autorizaţiei de acces la componentele SIIV.

ANAF-DTICSV are dreptul de a revoca sancţiunile acordate.

Aplicarea sancţiunilor de către ANAF-DTICSV nu exclude răspunderea civilă şi penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârşite.

 

Data.............................

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal

............................................................................

............................................................................

Semnătura şi ştampila

............................................................................


* Număr de înregistrare şi identificare a operatorilor economici.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

LISTA

birourilor vamale pe lângă care se doreşte autorizarea

 

Nr. crt.

Denumirea biroului vamal

Codul biroului vamal

Data autorizării

Data revocării/

suspendării

Componente SIIV

RCDPS

ECS-RO

ICS-RO

PN

PS

PN

PS

EXS

Man

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data..............................

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal......................................................

 

Semnătura şi ştampila

............................................................................

 

PN - procedură normală de vămuire.

PS - procedură simplificată de vămuire la domiciliu.

EXS - declaraţie sumară de ieşire,

Man - manifest.

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

 

EXEMPLAR................

 

AUTORIZAŢIE

Nr. .....................data....................

În temeiul prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ....../................persoana...................................................număr EORI*:...................................................

adresa..........................................................................................................................................................

este autorizată pentru acces la următoarele componente SIIV:

 

 RCDPS                    ECS-RO

 ICS-RO DTI                        ICS-RO EDI

 

Director DTICSV,

............................................................................

 


* Număr de înregistrare şi identificare a operatorilor economici

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

ANEXA LA AUTORIZAŢIE

EXEMPLAR..................

LISTA

birourilor vamale pentru care se acordă accesul

 

Nr. crt.

Denumirea biroului vamal

Codul biroului vamal

Data autorizării

Data revocării/

suspendării

Componente SIIV

RCDPS

ECS-RO

ICS-RO

PN

PS

PN

PS

EXS

Man

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PN - procedură normală de vămuire.

PS - procedură simplificată de vămuire la domiciliu,

EXS - declaraţie sumară de ieşire.

Man - manifest.

 

anexa Nr. 8

la norme

 

LISTA

persoanelor pentru care se solicită crearea conturilor utilizator pentru biroul vamal....................................

 

Nr. crt.

CNP*

Numele şi prenumele*

Adresa de e-mail*

Valabilitate

 

Componente SIIV

 

Dată început

Dată sfârşit

RCDPS

ECS-RO

ICS-RO

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data...........................................

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal

............................................................................

 

Semnătura şi ştampila

............................................................................


* Informaţii obligatorii.

 

ANEXA Nr. 9

la norme

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

 

Către....................................

DECIZIA DE SUSPENDARE

nr. ................ data ......................

În temeiul prevederilor pct. 17 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ....../................

vă informăm că autorizaţia dumneavoastră de conectare nr. ..................din data de..................

a fost suspendată începând cu data de.................................

Motivul suspendării:

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

În termen de..................zile, sub sancţiunea revocării autorizaţiei, aveţi obligaţia să vă conformaţi următoarelor cerinţe:

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

 

Director DTICSV,

............................................................................

 

ANEXA Nr. 10

la norme

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

 

            Către....................................

DECIZIA DE REVOCARE

nr. ................data......................

În temeiul prevederilor pct. 18 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ....../................

informăm că autorizaţia dumneavoastră de conectare nr. ...................din data de...................

a fost revocată începând cu data de......................................

Motivul revocării:

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

 

 

Director DTICSV,

............................................................................

 

ANEXA Nr. 11

la norme

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Direcţia tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

 

Către....................................

DECIZIA DE ANULARE

nr. ....................data.........................

În temeiul prevederilor pct. 19 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. ....../................

vă informăm că autorizaţia dumneavoastră de conectare nr. ...............din data de.....................

a fost anulată începând cu data de...................................

Motivul anulării:

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

 

Director DTICSV,

............................................................................

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.