MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 668/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 668         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 11 septembrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            728. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru modificarea şi completarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 596/2014

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

82. - Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică

 

Rectificări la :

 - Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.361/2010

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 596/2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.588/DI din 1 septembrie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 596/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 491 din 2 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică după cum urmează:

a) Literele c) şi f) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

“c) personal silvic din cadrul ocoalelor silvice, din cadrul structurilor de rang superior, precum şi din cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti şi al unităţilor subordonate acestuia;

            ...................................................................................................................................................................................

f) angajaţi ai autorităţilor vamale unde se efectuează vămuirea materialelor lemnoase, abilitaţi de către Direcţia Generală a Vămilor.”

b) Alineatele (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:

“(3) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. b), deoarece nu există conturi de utilizatori create în sistemul SUMAL, ITRSV în raza de competenţă/Departamentul are obligaţia de a asigura împreună cu administratorul IT introducerea în SUMAL a persoanelor juridice denumite «Inspectorate judeţene de poliţie/Structurile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră» şi, după caz, Inspectoratul General al Poliţiei Române/Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române, care vor accesa sistemul SUMAL, setând funcţia «POLIŢIST», cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale ofiţerilor şi subofiţerilor împuterniciţi.

(4) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. c), ITRSV are obligaţia de a introduce în SUMAL ocoalele silvice şi, după caz, structurile de rang superior, precum şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti şi unităţile subordonate de pe teritoriul de competenţă, care vor fi setate ca angajatori, iar în cadrul fiecărei structuri silvice de administrare vor introduce datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, setând funcţia «SILVICULTOR», cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.”

c) Litera c) a alineatului (6) va avea următorul cuprins:

“c) adresă de e-mail validă pentru fiecare persoană fizică, pentru a primi numele de utilizator şi parola transmise de administratorul IT al SUMAL.”

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) în baza informaţiilor din sistem introduse conform procedurilor prevăzute la art. 2, administratorul IT al SUMAL generează printr-o procedură automatizată şi trimite utilizatorilor prin e-mail datele de logare ale conturilor de utilizatori - numele de utilizator şi parola de acces, cu drepturi de acces specifice fiecăreia din categoriile de utilizatori prevăzute la art. 2.”

3. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11). care va avea următorul cuprins:

“(11) Începând cu data de 21 septembrie 2014 se organizează la nivel naţional, pentru toate judeţele, testarea transmiterii de către emitenţii avizelor de însoţire în SUMAL, online sau offline, după caz, a informaţiilor standardizate, precum şi în ceea ce priveşte interogările SUMAL privind validitatea codului unic şi a existenţei codului offline.”

4. La articolul 6, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“(2) Ocoalele silvice private şi de stat şi operatorii economici deţinători ai acordului de distribuire a documentelor cu regim special care au sediul social, punct de lucru sau care recoltează/ depozitează/transbordează/prelucrează/comercializează/efectuează activităţi de import-export cu materiale lemnoase în judeţul pe teritoriul căruia se organizează testarea au obligaţia de a respecta prevederile prezentului ordin sub sancţiunea suspendării acordului de distribuire a documentelor cu regim special de către ITRSV competent teritorial, după o notificare scrisă prealabilă.

...................................................................................................................................................................................

(4) Angajaţii Departamentului/ITRSV, ai ocoalelor silvice, ai structurilor de rang superior, precum şi ai Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti şi ai unităţilor subordonate, ai Ministerului Afacerilor Interne şi ai autorităţilor vamale au obligaţia de a verifica dacă se utilizează aplicaţia, iar, dacă vor constata că aplicaţia nu se utilizează, aceştia vor informa în scris de îndată ITRSV competent pentru a lua măsuri în vederea dispunerii utilizării aplicaţiei, iniţial prin notificarea în scris a profesioniştilor care nu utilizează aplicaţia, iar, la următoarea constatare, profesioniştilor care nu se conformează li se suspendă acordul de distribuire a documentelor cu regim special; administratorul IT al SUMAL va proceda la anularea numelui de utilizator şi a parolei de acces pentru aplicaţie, în baza solicitării transmise de ITRSV competent teritorial.”

5. Articolul 8 se modifică după cum urmează:

a) Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Categoriile de utilizatori prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. c), d) şi e) au următoarele obligaţii:

a) să instaleze aplicaţia «agent Wood Tracking» şi să realizeze cu succes o primă autentificare online la aceasta, prin completarea corectă a combinaţiei nume de utilizator-parolă de acces; în urma primei autentificări, aceste date rămân memorate, în situaţia în care nu se părăseşte aplicaţia prin delogare; în cazul delogării este necesară reluarea completării acestor date;

b) să transmită în SUMAL, online sau offline, informaţiile standardizate în baza aplicaţiei «agent Wood Tracking» la începerea transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare/depozitare/achiziţie/custodie/transborda re/locul liberului de vamă în cazul importului, de pe telefonul mobil/tableta aflat/aflată în mod obligatoriu la locul începerii transportului;

c) să completeze, cu majuscule, informaţiile standardizate, în câmpurile generate de aplicaţie, care, după verificarea corectitudinii acestora de către utilizator, se transmit în SUMAL în vederea obţinerii codului unic sau a codului offline, după caz; operatorii economici care achiziţionează/depozitează/ transbordează/prelucrează/comercializează materiale lemnoase sau efectuează operaţiuni vamale de export pentru materiale lemnoase au obligaţia să verifice validitatea codului unic online şi să urmeze procedurile legale, după caz.”

b) Literele a)-e) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:

“a) în cazul în care actul de punere în valoare - APV- reprezintă documentul ce face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează numărul unic al APV-ului generat de SUMAL, seria şi numărul avizului de însoţire primar, punctul de încărcare, specia, sortimentul, volumul în metri cubi, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare; aplicaţia face legătura dintre numărul de APV şi autorizaţia de exploatare generate din SUMAL, cu emitentul avizului de însoţire primar;

b) în cazul în care registrele de evidenţă a intrărilor-ieşirilor materialelor lemnoase reprezintă documentul care face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează seria registrului unic, numărul paginii şi poziţiei din registrul unic de evidenţă a intrărilor-ieşirilor materialelor lemnoase, seria şi numărul avizului de însoţire, punctul de încărcare, specia, sortimentul, volumul în metri cubi, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare; poziţia din fiecare pagină din registrul unic de evidenţă a intrărilor-ieşirilor materialelor lemnoase se numerotează începând cu cifra 1;

c) în cazul transbordării materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul, situaţie în care avizul de însoţire reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează seria, respectiv numărul avizului de însoţire în baza căruia urmează să se elibereze un nou aviz de însoţire, punctul de încărcare, seria şi numărul noului aviz de însoţire, specia, sortimentul, volumul în metri cubi, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare; în acest caz, utilizatorii au şi obligaţia obţinerii codului unic online care se înscrie atât în noul aviz, cât şi în avizul de însoţire în baza căruia s-a eliberat acesta;

d) în cazul achiziţionării de către achizitori a materialelor lemnoase, situaţie în care avizul de însoţire reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează seria, respectiv numărul avizului de însoţire în baza căruia urmează să se elibereze un nou aviz, seria şi numărul noului aviz de însoţire, punctul de încărcare, specia, sortimentul, volumul în metri cubi, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare;

e) în cazul în care procesul-verbal de confiscare reprezintă documentul ce face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează numărul unic generat de SUMAL al procesului-verbal de confiscare, seria şi numărul avizului de însoţire, specia, sortimentul, volumul în metri cubi, punctul de încărcare, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare;”.

6. Articolul 9 se modifică şl va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - În situaţia în care la locul de încărcare nu există semnal GSM, emitentul avizului de însoţire are obligaţia transmiterii în SUMAL, offline, a informaţiilor standardizate în baza aplicaţiilor «agent Wood Tracking», în funcţie de cine realizează transportul, astfel:

a) când transportul se realizează cu transportatori specializaţi în baza unui contract de prestări servicii, transportatorul este obligat să instaleze şi să utilizeze aplicaţia «agent Wood Tracking», emitentul avizului generând codul offline prin introducerea informaţiilor standardizate de pe aplicaţia transportatorului accesând meniul aplicaţiei prin completarea corectă a numelui de utilizator şi a parolei primite şi apoi înscrie codul offline pe avizul de însoţire. Atât emitentul avizului, cât şi transportatorul semnează pe avizul de însoţire, iar transportatorul are obligaţia să menţină dispozitivul de pe care a fost generat codul offline în stare de funcţionare şi, de îndată ce este primit codul online, să îl înscrie pe avizul de însoţire. După obţinerea codului offline/online, după caz, aplicaţia nu va mai permite generarea unui alt cod de către transportator. Dacă transportatorul nu are aplicaţia «agent Wood Tracking», emitentul avizului de însoţire nu va înmâna transportatorului avizul de însoţire;

b) când transportul se realizează cu mijlocul de transport al operatorului economic care eliberează avizul de însoţire, emitentul avizului generează codul offline prin introducerea informaţiilor standardizate de pe aplicaţia care însoţeşte mijlocul de transport folosind numele de utilizator şi parola emitentului, înscrie codul offline pe avizul de însoţire, semnează atât conducătorul auto, cât şi emitentul pe avizul de însoţire, iar conducătorul auto are obligaţia să menţină dispozitivul de pe care a fost generat codul offline în stare de funcţionare şi, de îndată ce este primit codul online, să îl înscrie pe avizul de însoţire. Dacă mijlocul de transport nu are aplicaţia «agent Wood Tracking», emitentul avizului de însoţire nu va înmâna conducătorului auto avizul de însoţire;

c) după ce transportatorul a instalat aplicaţia «agent Wood Tracking», drepturile de logare pe telefonul conducătorului auto revin emitentului avizelor de însoţire a materialelor lemnoase de la punctul de încărcare, care introduce şi transmite informaţiile standardizate în aplicaţie în baza combinaţiei nume de utilizator - parolă de acces a emitentului avizelor După ce codul online a fost generat, conducătorul auto îl înscrie pe aviz;

d) pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport pentru cauze de forţă majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM sunt obligatorii obţinerea codului unic online, precum şi a datei, orei, minutului şi secundei şi înscrierea lor în avizul de însoţire care însoţeşte transportul, pentru cantităţile care se transbordează sau sunt imobilizate, prin deplasarea prealabilă în zonă cu semnal GSM.”

7. La articolul 10, după alineatul (4) se Introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

“(5) Emiterea şi eliberarea acordului de distribuire şi utilizare pentru documentele cu regim special prevăzute la alin. (2) se fac de către ITRSV, la solicitarea utilizatorilor documentelor; acordul va fi generat în SUMAL de către ITRSV prin utilizarea aplicaţiei ce se pune la dispoziţie de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.”

8. Articolul 11 se modifică după cum urmează:

a) Literele b) şi g) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

,,b) copia legalizată a certificatului de înregistrare emis de oficiul registrului comerţului şi codul unic de înregistrare;

...................................................................................................................................................................................

g) borderoul documentelor cu regim special utilizate şi exemplarele documentelor cu regim special neutilizate sau anulate;”.

b) Literele a) şi c) ale alineatului (3) vor avea următorul cuprins:

“a) pentru masa lemnoasă contractată de un operator economic, inclusiv din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional, în baza unui contract de vânzare-cumpărare masă lemnoasă pe picior, la solicitarea acestuia;

...................................................................................................................................................................................

c) în baza unui APV sau a unei liste de APV pentru materialele lemnoase care se achiziţionează pe bază de borderou din proprietatea privată a persoanelor fizice, inclusiv din vegetaţia forestieră de pe terenuri din afara fondului forestier naţional; solicitarea acordului de distribuire şi utilizare se face de către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice.”

9. La articolul 11 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:

,,i) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului în care trebuie să fie înscrise sediul, punctele de lucru şi activităţile pentru care profesioniştii solicită obţinerea acordului prevăzut la art. 10.”

10. La articolul 11 alineatul (3), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:

,,d) pentru materialele lemnoase confiscate/reţinute în vederea confiscării, pe raza de activitate a ocolului silvic care a înregistrat în SUMAL procesul-verbal de confiscare; solicitarea acordului de distribuire şi utilizare se face de către ocolul silvic respectiv;

e) pentru materialele lemnoase comercializate în incinta pieţelor, târgurilor, oboarelor, a burselor de mărfuri şi altele asemenea autorizate şi pentru cele care nu au fost comercializate în incintă şi care urmează a fi transportate spre o altă destinaţie; solicitarea se face de către administraţia acestora.”

11. Anexa la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 1 septembrie 2014.

Nr. 728.

 

ANEXĂ

(Anexa la metodologie)

 

STEMA

DEPARTAMENTUL PENTRU ape. păduri şi piscicultura

 

            Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare.......................................................................................................

                                                                                    (denumirea, adresa, nr. telefon, fax, e-mail)

 

Acord de distribuire şi utilizare a documentelor cu regim special

Nr. .............din..................

 

Persoanei juridice/Operatorului economic/Ocolului silvic...................................................................................................... (denumirea, forma juridică/ocolul silvic),

cu sediul în...............................................................................................................................................................................................,

având datele de identificare...............................................................................................................................................................

(numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul fiscal, numărul de înregistrare în Registrul autorizaţiilor de funcţionare a ocoalelor silvice, numărul de înregistrare în Registrul instalaţiilor şi/sau al utilajelor de prelucrare a lemnului rotund)

în temeiul prevederilor Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 596/2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase, i se atribuie,

începând cu data de......................,

ACORDUL

de a i se distribui de către unitatea tipografică/centrul de distribuţie abilitat........................şi a utiliza formularele cu regim special

de provenienţă şi însoţire a transportului materialului lemnos, prevăzute de Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014.

I se acordă un număr de....................blocuri avize primare, un număr de.................blocuri avize secundare - cherestele, un număr de.................blocuri avize secundare - materiale lemnoase, altele decât cherestele, un număr de.................registre de evidenţă a intrărilor-ieşirilor de materiale lemnoase şi un număr de.................registre de evidenţă a lemnului şi produselor din lemn care nu fac parte din categoria materialelor lemnoase.

Prezentul acord este valabil sub rezerva suspendării/retragerii acestuia în condiţiile legii.

 

Inspector-şef/Împuternicit

Numele şi prenumele.................

Semnătura....................................

L.S.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică

 

Având în vedere dispoziţiile art. 21 alin. (1), ale art. 23 alin. (1), art. 36 alin. (7) lit. d) şi g), precum şi ale art. 43 alin. (1) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 8 lit. b)din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “Opcom” - S.A. şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. elaborează procedurile operaţionale proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin şi le înaintează Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru informare.

Art. 4. - Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I şi intră în vigoare la 11 noiembrie 2014.

Art. 6. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 60/2013 privind aprobarea instituirii unor reguli pe piaţa de echilibrare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 20 august 2013, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:

1. La articolul 5 alin. (1), litera a) va avea următorul cuprins:

“a) preţul ofertelor pe piaţa de echilibrare pentru un interval orar trebuie să fie mai mic sau egal cu suma dintre PIP al PZU pentru zona de ofertare naţională pentru acelaşi interval orar şi valoarea de 450 Iei/MWh; în intervalele orare în care PIP are valoare negativă, pentru determinarea limitei de mai sus, acesta se consideră zero;”.

2. La articolul 5, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51) şi (52). cu următorul cuprins:

“(51) Dacă OTS nu a dispus livrarea creşterii de putere într-un interval de dispecerizare, decât eventual pentru managementul congestiilor, preţul pentru deficit de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu PIP pentru zona naţională de ofertare în intervalul de tranzacţionare corespunzător intervalului de dispecerizare respectiv; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare naţională are valoare negativă, preţul pentru deficit de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu zero,

(52) Dacă OTS nu a dispus livrarea reducerii de putere într-un interval de dispecerizare, decât eventual pentru managementul congestiilor, preţul pentru excedent de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu PIP pentru zona naţională de ofertare în intervalul de tranzacţionare corespunzător intervalului de dispecerizare respectiv; în cazul în care PIP pentru zona de ofertare naţională are valoare negativă, preţul pentru excedent de energie în acest interval de dispecerizare este stabilit ca fiind egal cu zero.”

Art. 7. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) dispoziţiile cap. 5, dispoziţiile cap. 13, dispoziţiile art. 14.6.6.4 şi art. 14.6.6.6 şi dispoziţiile cap. 14.10, precum şi toate dispoziţiile cap. 14 referitoare la decontarea şi garanţiile pe piaţa pentru ziua următoare, din anexa* la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 pentru aprobarea Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 din 27 octombrie 2004;

b) Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2011 privind stabilirea termenului-limită de transmitere a ofertelor în ziua de tranzacţionare anterioară zilei de livrare, pe Piaţa pentru ziua următoare de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 27 decembrie 2011.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 3 septembrie 2014.

Nr. 82.


* Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2004 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament stabileşte cadrul pentru organizarea şi funcţionarea pieţei pentru ziua următoare de energie electrică în condiţiile implementării mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, şi anume:

a) activităţile desfăşurate de părţile implicate, rolurile şi responsabilităţile acestora;

b) modul de organizare a ofertării şi principiile de stabilire a tranzacţiilor;

c) principiile decontării tranzacţiilor.

Art. 2. - Regulile pieţei pentru ziua următoare stabilesc un cadru centralizat de piaţă pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice de către participanţii la piaţa angro de energie electrică, necesar pentru:

a) a facilita formarea unei pieţe angro de energie electrică naţională şi regională în condiţii de concurenţă, transparenţă şi nediscriminare;

b) stabilirea preţurilor de referinţă pentru alte tranzacţii din piaţa angro;

            c) optimizarea utilizării capacităţilor limitate de interconexiune cu ţările vecine prin aplicarea mecanismului de alocare implicită a acestora.

Art. 3. - Prezentul Regulament se aplică:

a) titularilor de licenţă de producere/furnizare/distribuţie din sectorul energiei electrice şi persoanelor fizice care au dreptul, conform Legii energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, să exploateze comercial capacităţi energetice fără a deţine licenţă;

b) operatorului pieţei de energie electrică;

c) operatorului de transport şi sistem.

Art. 4. - Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;

ATC - capacitate disponibilă de interconexiune;

CET - ora Europei Centrale;

Euphemia - acronim pentru Pan-European Hybrid Electricity Market Integration Algorithm;

mTMF - funcţia de management a OTS;

MCF - funcţia de cuplare a pieţelor;

NF - notificări fizice;

OPE- operatorul pieţei de echilibrare;

OPEE - operatorul pieţei de energie electrică;

OTS - operator de transport şi sistem;

4M MC - proiectul de cuplare a pieţelor pentru ziua următoare ale României, Cehiei, Slovaciei şi Ungariei;

PCR - mecanismul de cuplare prin preţ a pieţelor regionale;

PE - piaţa de echilibrare;

PI - piaţa intrazilnică de energie electrică;

PÎP - preţul de închidere a PZU pentru zona de ofertare naţională;

PMB - PCR Matcher/Broker (sistemul comun utilizat ca soluţie a iniţiativei PCR);

PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;

PRE-PZU - partea responsabilă cu echilibrarea corespunzătoare OPEE în calitate de contraparte pe PZU;

PZU - piaţa pentru ziua următoare;

SEN - Sistemul Electroenergetic Naţional;

UIOLI - principiul comercial “foloseşti sau pierzi”.

Art. 5. - În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile următoare:

1. agent de transfer - rolul pe care îl îndeplinesc OTS-urile în mecanismul de cuplare prin preţ a pieţelor, reflectat prin transferul fizic şi comercial al energiei electrice între două zone de ofertare de la/către bursa de energie electrică din zona proprie către/de la agentul/agenţii de transfer vecin/vecini;

2. bursă de energie electrică - operator care acţionează pe o piaţă naţională de energie electrică, ce administrează PZU la nivel naţional;

3. bursă de energie electrică deservită pentru funcţia de cuplare a pieţelor - bursă de energie electrică participantă la mecanismul de cuplare a pieţelor care nu deţine activele PCR şi care a desemnat un furnizor de servicii de cuplare pentru a acţiona în numele său în realizarea funcţiei de cuplare a pieţelor, OPEE este bursă de energie electrică deservită în 4M MC;

4. cod de identificare - cod alfanumeric alocat fiecărui participant la PZU de OPEE, la înregistrare;

5. convenţie de participare la PZU- contract încheiat între OPEE şi un participant la PZU, care cuprinde drepturile şi obligaţiile reciproce ale OPEE şi ale participantului la PZU;

6. comitet de incidente - structură formată din reprezentanţi executivi ai burselor de energie electrică şi OTS-urilor implicate în cuplarea pieţelor, cu rol de supraveghere şi decizie în cazul incidentelor zilnice de operare a cuplării pieţelor;

7. congestie - situaţia în care o interconexiune nu poate face faţă tuturor fluxurilor fizice care rezultă din schimburile internaţionale solicitate de participanţii la piaţă, din cauza unei lipse de capacitate a interconexiunilor şi/sau a sistemelor naţionale de transport implicate;

8. coordonator - operatorul de cuplare căruia îi revine, pe baza principiului rotaţional, responsabilitatea corelării ofertelor şi determinării rezultatelor cuplării pieţelor în una dintre zile;

9. corelare - combinare a ofertelor de sens contrar care conduc la o tranzacţie, conform algoritmului de cuplare;

10. domeniul preţurilor-prag - mulţimea valorilor PIP care sunt mai mari decât pragul minim şi mai mici decât pragul maxim, care sunt acceptate ca rezultate ale mecanismului de cuplare fără declanşarea licitaţiei secundare;

11. executare a unei oferte - stabilirea unei tranzacţii pe PZU care satisface condiţiile ofertei, de către participantul la PZU care a introdus-o, în urma derulării mecanismului de cuplare;

12. export - livrarea fizică sau comercială de energie electrică din SEN în alte ţări;

13. funcţia de cuplare a pieţelor - ansamblu de operaţii care include utilizarea algoritmului unificat de corelare a ofertelor, denumit Euphemia, în vederea realizării unei corelări comune a ofertelor şi determinării rezultatelor cuplării pieţelor;

14. funcţia de management a OTS-urilor - ansamblu de activităţi coordonate ale OTS-urilor participante la cuplarea pieţelor, realizate de la nivel central de către furnizorul mTMF;

15. furnizor de servicii de cuplare - parte care deţine activele PCR, desemnată de o bursă de energie electrică deservită să realizeze în numele său funcţia de cuplare a pieţelor;

16. furnizorul funcţiei de management al OTS - OTS participant la cuplarea pieţelor, desemnat de comun acord de toţi ceilalţi OTS să efectueze centralizat funcţiile aflate în responsabilitatea OTS-urilor, aferente mecanismului de cuplare a pieţelor;

17. garanţie financiară - sume de bani şi/sau instrumente financiare destinate garantării obligaţiilor de plată ale participanţilor la PZU faţă de OPEE, acceptate de acesta în baza prevederilor unei proceduri publice;

18. import - livrarea fizică sau comercială de energie electrică din alte ţări în SEN;

19. interconexiune - ansamblul de instalaţii şi echipamente prin care se realizează schimburile de energie electrică între sistemele electroenergetice reprezentate ca zone de ofertare;

20. interval de tranzacţionare - perioadă de o oră, pentru care o tranzacţie individuală poate fi încheiată pe PZU;

21. informare de piaţă - document emis de OPEE în scopul comunicării cu participanţii la PZU;

22. licitaţie-umbră - licitaţie explicită pentru alocarea capacităţii disponibile de interconexiune transfrontaliere aferente pieţelor cuplate, ale cărei rezultate se publică şi devin executorii doar în cazul declarării aplicării procedurii de ultimă instanţă;

23. limita de tranzacţionare cantitativă - cantitatea maximă orară de energie electrică acceptată de OPEE ca sumă a cantităţilor din ofertele unui participant la PZU, conform solicitării prealabile a acestuia;

24. limita de tranzacţionare valorică - valoarea maximă însumată a perechilor preţ-cantitate şi ofertelor bloc de cumpărare la preţ pozitiv şi/sau a celor de vânzare la preţ negativ, acceptată de OPEE pentru un participant la PZU, corespunzătoare garanţiilor financiare disponibile ale acestuia;

25. mecanism de cuplare prin preţ a pieţelor pentru ziua următoare - mecanism coordonat de corelare a tuturor curbelor cererii şi ofertei furnizate de bursele de energie electrică şi a ofertelor bloc prin care se stabilesc, pe bază de licitaţie, tranzacţiile cu energie electrică pentru ziua următoare, ţinând seama de capacitatea de interconexiune pusă la dispoziţie de OTS şi prin care se realizează alocarea implicită a acesteia, utilizând o unică aplicaţie informatică ce cuprinde algoritmul de cuplare;

26. mecanismul PCR - metodă unică la nivel european de cuplare prin preţ a pieţelor regionale de energie electrică în scopul armonizării pieţelor naţionale europene şi creării pieţei interne europene de energie electrică;

27. norul OTS - mediu informatic care reprezintă mediul de comunicare şi sursa unică de date aflate în responsabilitatea OTS, necesare atât OTS-urilor, cât şi burselor de energie electrică;

28. norul 4M MC PCR - mediu informatic care reprezintă mediul de comunicare şi sursa unică de date de intrare şi de rezultate privind cuplarea pieţelor, aflate la dispoziţia coordonatorului şi operatorilor de cuplare;

29. notificare fizică - informaţie transmisă formalizat de o PRE, care cuprinde programul privind producţia netă, schimburile bloc şi consumul de energie electrică, precum şi importurile, exporturile şi tranzitele aferente participanţilor la piaţă pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;

30. ofertă - document electronic prin care un participant la PZU transmite la OPEE preţul-limită, precum şi cantitatea pentru care doreşte încheierea unei tranzacţii pe PZU;

31. ofertă orară - ofertă de vânzare sau de cumpărare pe PZU care se referă la un singur interval de tranzacţionare, compusă din maximum 32 de perechi preţ-cantitate;

32. ofertă bloc - combinaţie de oferte simple de vânzare sau de cumpărare aferente mai multor intervale orare, a căror executare este interdependentă, şi anume se execută toate sau nu se execută nici una;

33. ofertă de cumpărare - oferta transmisă de un participant la PZU în scopul cumpărării de energie electrică de pe PZU;

34. ofertă simplă de cumpărare - ofertă de cumpărare orară care conţine o singură valoare de preţ;

35. ofertă de vânzare - ofertă transmisă de un participant la PZU în scopul vânzării de energie electrică pe PZU;

36. ofertă simplă de vânzare - ofertă de vânzare orară care conţine o singură valoare de preţ;

37. operator de cuplare - parte care are instalate activele PCR, respectiv Euphemia şi PMB, care acţionează în nume propriu, dacă este una dintre bursele de energie electrică care activează în cuplarea pieţelor, sau în numele unei burse de energie electrică deservite, efectuând rularea paralelă, concomitent cu coordonatorul, a algoritmului de cuplare, inclusiv validarea încrucişată, conform procedurilor PCR; operatorul de cuplare poate prelua integral responsabilitatea realizării sesiunii de cuplare a pieţelor, în rol de coordonator, dacă acesta întâmpină probleme tehnice, ca urmare a deciziei comitetului de incidente;

38. ora de închidere a porţii PZU- ora până la care ofertele pe PZU pot fi transmise OPEE, din ziua de tranzacţionare care precedă ziua de livrare; sinonim cu ora de închidere a registrului ofertelor al PZU;

39. parte responsabilă cu echilibrarea - titular de licenţă înregistrat de OTS care îşi asumă responsabilitatea financiară pentru dezechilibrele dintre valorile notificate şi valorile măsurate de energie electrică aferente utilizatorilor pentru care şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;

40. pereche preţ-cantitate - o combinaţie între un preţ şi o cantitate, indicând preţul minim sau maxim la care un participant la PZU intenţionează să vândă sau să cumpere, după caz, o cantitate de energie electrică ce nu va depăşi cantitatea specificată;

41. participant implicit la PZU - participant la PZU care îndeplineşte rolul de agent de transfer în mecanismul de cuplare şi care nu are dreptul să transmită oferte în această calitate;

42. participant la PZU - titular de licenţă sau producător mic, care a semnat convenţia de participare la PZU cu OPEE;

43. prag minim - limita minimă pentru PIP în orice zonă de ofertare, situată în interiorul scalei de preţ, la atingerea şi depăşirea căreia se declanşează licitaţia secundară, considerându-se că piaţa se află într-o situaţie severă, ce poate fi îmbunătăţită;

44. prag maxim - limita maximă pentru PIP în orice zonă de ofertare, situată în interiorul scalei de preţ, la atingerea şi depăşirea căreia se declanşează licitaţia secundară, considerându-se că piaţa se află într-o situaţie severă, care poate fi îmbunătăţită;

45. preţ maxim al scalei de preţ - valoarea maximă a preţurilor la care pot fi introduse oferte;

46. preţ minim al scalei de preţ - valoarea minimă a preţurilor la care pot fi introduse oferte;

47. poziţie netă - soldul cantitativ al tuturor vânzărilor şi cumpărărilor rezultate din aplicarea mecanismului de cuplare, pentru un interval de tranzacţionare, într-o zonă de ofertare;

48. procedura normală - procedura zilnică ce cuprinde acţiunile operatorilor implicaţi în mecanismul de cuplare a pieţelor în cazul în care nu apare nicio problemă;

49. procedura de ultimă instanţă - procedura care cuprinde acţiunile operatorilor implicaţi în mecanismul de cuplare a pieţelor în cazul în care o informaţie nu poate fi produsă/schimbată nici prin procedura normală, nici prin soluţia de rezervă sau dacă o verificare nu poate fi realizată sau este de aşteptat să nu fie realizată înainte de termenul ţintă pentru publicarea rezultatelor cuplării;

50. producător mic - persoană fizică ce exploatează o capacitate de producere a energiei electrice mai mică de 100 kW, care are dreptul, conform Legii nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, să o exploateze comercial fără a deţine licenţă;

51. registrul ofertelor - produs informatic securizat, administrat de OPEE, care stochează informaţiile privind participanţii la PZU şi cu care OPEE identifică, primeşte, stochează şi ordonează ofertele de vânzare şi de cumpărare introduse de participanţi pe PZU pe baza regulilor din prezentul regulament;

52. renta aferentă congestiilor pe liniile de interconexiune - suma produselor dintre diferenţa între PIP al zonei importatoare şi PIP al zonei exportatoare pentru fiecare interconexiune şi fluxul de energie pe respectiva interconexiune rezultat din tranzacţiile pe PZU, având semnificaţia de valoare monetară a capacităţilor de interconexiune, rezultată din alocarea implicită;

53. scala de preţ-domeniu admis pentru preţurile de ofertă;

54. schimb bloc - schimb de energie electrică între două PRE-uri, rezultat din agregarea pe vânzare şi pe cumpărare a tuturor tranzacţiilor dintre participanţii din cele două PRE-uri într-un interval de dispecerizare;

55. soluţia de rezervă - acţiunile desfăşurate de către operatorul de cuplare în paralel cu coordonatorul, în scopul preluării responsabilităţilor acestuia, în situaţia în care apare un incident; de exemplu: o informaţie nu poate fi produsă/transmisă, o validare nu poate fi realizată înainte de termenul ţintă sau este de aşteptat să nu fie realizată înainte de termenul ţintă etc;

56. surplusul cumpărătorului - concept economic care reflectă diferenţa dintre suma maximă pe care cumpărătorul ar fi fost dispus să o plătească pentru energia electrică cumpărată, conform ofertelor transmise şi suma dată de cumpărător pentru aceasta;

57. surplusul vânzătorului - concept economic care reflectă diferenţa dintre suma primită de vânzător pentru energia electrică vândută şi suma minimă pe care ar fi fost dispus să o primească pentru aceasta, conform ofertelor transmise;

58. termen-ţintă - momentul estimat pentru finalizarea unei proceduri normale;

59. tranzacţie pe PZU - contract agreat între OPEE şi participantul la PZU, de vânzare sau cumpărare a energiei electrice pentru ziua următoare, pe baza rezultatelor mecanismului PCR;

60. titular de licenţă - persoană fizică sau juridică deţinătoare a unei licenţe acordate de ANRE;

61. zi de tranzacţionare - ziua în care are loc licitaţia pe PZU şi se stabilesc tranzacţiile cu energie electrică cu livrare în ziua următoare;

62. zi de livrare - ziua în care are loc livrarea/consumul energiei electrice prevăzute în tranzacţiile pe PZU, zi care urmează celei în care are loc licitaţia;

63. zonă de ofertare - zonă geografică în care participanţii la piaţă pot transfera energie electrică fără a fi necesară verificarea încadrării în capacitatea disponibilă de interconexiune şi alocarea acesteia;

64. zona de ofertare naţională - zona de ofertare la care sunt conectaţi consumatorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică din România.

Art. 6. - (1) Pe PZU se încheie, în fiecare zi de tranzacţionare, tranzacţii ferme cu energie electrică activă pentru fiecare interval de tranzacţionare al zilei de livrare corespunzătoare, pe baza ofertelor transmise de participanţii la PZU.

(2) PZU este administrată de OPEE.

Art. 7. - Tranzacţiile pe PZU se efectuează prin corelarea ofertelor de vânzare şi de cumpărare prin mecanismul de licitaţie stabilit conform PCR, după parcurgerea etapelor de ofertare, validare şi de agregare a ofertelor, anterioare corelării acestora.

Art. 8. - Licitaţia are loc zilnic, după ora de închidere a porţii PZU.

Art. 9. - Principiile mecanismului de licitaţie care se aplică ofertelor sunt următoarele:

a) corelarea ofertelor se realizează conform unei metode transparente corespunzătoare mecanismului PCR şi prin care sunt puse în aplicare principii cunoscute public;

b) corelarea ofertelor asigură un mediu nediscriminatoriu participanţilor la PZU;

c) corelarea ofertelor se desfăşoară în conformitate cu specificaţiile acestora;

d) rezultatele licitaţiei se publică într-un termen rezonabil după ora de închidere a porţii PZU;

e) înainte de închiderea porţii PZU, OPEE poate refuza acceptarea ofertelor unui participant la PZU din motive de depăşire a limitei de tranzacţionare cantitative sau valorice.

Art. 10. - OPEE înscrie toate ofertele primite în registrul ofertelor.

Art. 11. - OPEE anonimizează ofertele primite şi le transmite coordonatorului sub formă de curbe agregate ale cererii şi ale ofertei, la care adaugă ofertele bloc.

Art. 12. - Preţul de închidere a licitaţiei corespunde intersecţiei curbelor agregate ale cererii şi ofertei rezultate din combinarea ofertelor orare şi a ofertelor bloc din pieţele naţionale participante, în limita capacităţii disponibile de interconexiune.

Art. 13. - Fiecare tranzacţie corespunde unei livrări de energie electrică la o putere constantă de-a lungul intervalului de tranzacţionare respectiv.

Art. 14. - Rezultatul licitaţiei este publicat de către OPEE.

Art. 15. - OPEE este contraparte pentru fiecare participant la PZU, în tranzacţiile încheiate pe PZU.

Art. 16. - Tranzacţiile sunt finalizate prin livrarea fizică a energiei electrice în SEN, în ziua de livrare.

Art. 17. - Livrarea energiei electrice se consideră realizată prin transmiterea notificărilor fizice în conformitate cu prevederile din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi consumurilor dispecerizabile şi cu procedurile OTS aferente, pentru tranzacţiile încheiate pe PZU.

Art. 18. - În vederea îndeplinirii sarcinilor de programare şi notificare faţă de OTS şi în scopul realizării decontării fizice a tranzacţiilor încheiate pe PZU, OPEE înregistrează un PRE dedicat tranzacţiilor încheiate pe PZU, în calitatea sa de contraparte în aceste tranzacţii.

Art. 19. - În scopul integrării în piaţa de echilibrare a rolului de agent de transfer şi participant implicit pe PZU al OTS, acesta înregistrează un PRE distinct pentru tranzacţiile înregistrate în această calitate.

Art. 20. - În PRE-PZU înregistrat de OPEE nu mai pot intra alţi membri, iar toate tranzacţiile sunt executate prin intermediul schimburilor bloc notificate cu alte PRE-uri în sistemul pieţei de echilibrare administrate de OTS.

Art. 21. - Livrarea energiei electrice se face în orice punct de injecţie sau extracţie al SEN.

Art. 22. - Tranzacţiile încheiate pe PZU la preţuri pozitive determină o obligaţie a respectivului participant la PZU de a livra energia electrică, în cazul în care tranzacţiile s-au bazat pe oferte de vânzare, sau o obligaţie de a accepta livrarea energiei electrice, în cazul în care tranzacţiile s-au bazat pe oferte de cumpărare, în conformitate cu specificaţiile respectivei tranzacţii.

Art. 23. - Tranzacţiile se pot încheia la preţuri negative. O tranzacţie cu preţ negativ are semnificaţia furnizării unui serviciu de debarasare/îndepărtare a energiei electrice, de către partea care primeşte energia către partea care o livrează, neavând semnificaţia livrării de bunuri de către partea care livrează energia.

Art. 24. - Fiecare tranzacţie pe PZU se referă la un interval de tranzacţionare, acesta fiind o oră a unei zile, primul interval de tranzacţionare fiind intervalul dintre ora 0,00, CET, şi ora 1,00, CET (intervalul 1,00-2,00, ora României).

            Art. 25. - Ziua de livrare are 24 de intervale de tranzacţionare, cu excepţia zilei de trecere de la ora de vară la cea de iama, care are 25 de intervale de tranzacţionare, şi a zilei de trecere de la ora de iarnă la cea de vară, care are 23 de intervale de tranzacţionare.

 

CAPITOLUL II

Participarea la PZU

 

Art. 26. - Participarea la PZU este voluntară, fiind permisă titularilor de licenţă, precum şi producătorilor mici, care au fost înregistraţi ca participanţi la PZU.

Art. 27. - Pentru îndeplinirea funcţiei de agent de transfer, OTS se înscrie ca participant implicit la PZU.

Art. 28. - În calitate de participant implicit, OTS nu poate introduce oferte pe PZU.

Art. 29. - O ofertă este acceptată doar dacă este introdusă de un participant la PZU sau de OPEE în numele acestuia, dacă este mandatat în acest sens, şi anume dacă oferta conţine codul de identificare al participantului la PZU înregistrat.

Art. 30. - Pentru a deveni participant la PZU, un titular de licenţă sau producător mic trebuie să fie înregistrat de OPEE conform prevederilor unei proceduri publice elaborate de OPEE în acest scop, în urma unui proces de consultare publică.

Art. 31. - Operatorii de reţea pot deveni participanţi la PZU şi pot participa la PZU numai în scopul îndeplinirii funcţiilor lor prevăzute expres în lege. Niciun operator de reţea nu are dreptul să tranzacţioneze pe PZU doar în scopul obţinerii unui profit.

Art. 32. - Un titular de licenţă/producător mic care doreşte să devină participant la PZU are obligaţia să achite tarifele aplicabile stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare.

Art. 33. - Participantul la PZU care are intenţia să transmită oferte de cumpărare cu preţuri pozitive sau oferte de vânzare cu preţuri negative trebuie să depună la OPEE o garanţie financiară, determinată conform prevederilor unei proceduri publice a OPEE, realizată cu consultare publică.

Art. 34. - Înregistrarea la PZU se realizează ulterior înregistrării ca PRE a titularului de licenţă sau pe baza dovezii includerii într-un PRE.

Art. 35. - OPEE stabileşte conţinutul convenţiei de participare la PZU, care trebuie să cuprindă drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPEE şi ale participantului la PZU. Înregistrarea ca participant la PZU devine efectivă după semnarea de către părţi a convenţiei de participare, de la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 36. - La înregistrare, fiecare participant la PZU primeşte un cod de identificare pe PZU.

Art. 37. - Un participant la PZU se poate retrage de la PZU, iar OPEE poate suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la PZU, dacă acesta nu mai îndeplineşte condiţiile de înregistrare sau nu respectă convenţia de participare/regulile aplicabile.

Art. 38. - Retragerea, suspendarea sau revocarea unui participant la PZU nu exonerează părţile de îndeplinirea Obligaţiilor angajate pe PZU până la acei moment.

            Art. 39. - OPEE întocmeşte şi păstrează un registru al ofertelor, care conţine informaţiile relevante despre flecare participant la PZU şi prin care sunt administrate ofertele acestora.

 

CAPITOLUL III

Condiţii aplicabile ofertelor pe PZU

 

Art. 40. - Participanţii la PZU introduc oferte pe PZU la nivel agregat pe portofoliul propriu de vânzare/cumpărare.

Art. 41. - O ofertă exprimă angajamentul ferm al participantului la PZU de a intra într-un contract având ca obiect vânzarea sau cumpărarea ori debarasarea/îndepărtarea de energie electrică, ai cărui termeni şi condiţii sunt descrise în prezentul regulament şi detaliate în procedurile aplicabile elaborate de OPEE.

Art. 42. - Ofertele transmise de către participanţii înregistraţi la PZU conţin cel puţin următoarele informaţii:

a) codul de identificare al participantului la PZU;

b) identificarea ca ofertă de vânzare sau ca ofertă de cumpărare;

c) identificarea ca ofertă orară sau ca ofertă bloc;

d) valabilitatea (ziua de livrare, intervalele de tranzacţionare la care se referă);

e) cantitatea, pentru fiecare pereche preţ-cantitate;

f) preţul-limită, pentru fiecare pereche preţ-cantitate. Art. 43. - Ofertele pot fi de următoarele categorii:

a) oferte corespunzătoare unui singur interval de tranzacţionare, identificate ca oferte orare;

b) oferte corespunzătoare mai multor intervale de tranzacţionare, interdependente, identificate ca oferte bloc.

Art. 44. - Preţurile ofertelor de vânzare sau de cumpărare pe PZU sunt numere cu două zecimale, exprimate în Iei/MWh, iar în vederea corelării, sunt echivalate de către OPEE în euro/MWh, la cursul oficial leu/euro comunicat de Banca Naţională a României (BNR) valabil pentru ziua de tranzacţionare, cu maximum 11 zecimale.

Art. 45. - Preţurile ofertelor după echivalare trebuie să se încadreze în scala de preţ, şi anume să fie mai mari sau egale cu echivalentul în lei al preţului minim al scalei de preţ şi mai mici sau egale cu echivalentul în lei al preţului maxim al scalei de preţ care se rotunjesc la două zecimale, la cea mai apropiată valoare.

Art. 46. - Preţul maxim al scalei de preţ este +3.000 euro/MWh, iar preţul minim al scalei de preţ este -500 euro/MWh; aceste valori pot fi modificate în urma acordului tuturor burselor de energie electrică şi al autorităţilor de reglementare.

Art. 47. - OPEE publică pe site-ul său limitele scalei de preţ exprimate în lei valabile pentru ziua de tranzacţionare următoare, în cel mult o oră de la publicarea de către BNR a cursului de schimb leu/euro valabil pentru acea zi.

Art. 48. - Cantităţile ofertelor de vânzare sau de cumpărare pe PZU sunt exprimate în MWh, cu o zecimală.

Art. 49. - Fiecare ofertă orară de vânzare sau de cumpărare pe PZU conţine minimum una şi maximum 32 de perechi preţ - cantitate.

Art. 50. - Fiecare pereche preţ-cantitate a unei oferte orare de cumpărare pentru un interval de tranzacţionare defineşte preţul unitar maxim, la care participantul la PZU este dispus să cumpere o cantitate de energie electrică ce nu depăşeşte cantitatea menţionată în perechea preţ-cantitate.

Art. 51. - Fiecare pereche preţ-cantitate a unei oferte orare de vânzare pentru un interval de tranzacţionare defineşte preţul unitar minim la care participantul la PZU este dispus să vândă o cantitate de energie electrică ce nu depăşeşte cantitatea menţionată în perechea preţ-cantitate.

Art. 52. - Ofertele de cumpărare şi ofertele de vânzare nu pot fi combinate într-o singură ofertă.

Art. 53. - Ofertele orare de vânzare sau de cumpărare pe PZU sunt monotone.

Art. 54. - O ofertă orară de vânzare monotonă constă în perechi preţ-cantitate pentru un interval de tranzacţionare, în care preţurile menţionate în perechile preţ-cantitate consecutive vor fi constant crescătoare.

Art. 55. - O ofertă orară de cumpărare monotonă constă în perechi preţ-cantitate pentru un interval de tranzacţionare, în

care preţurile menţionate în perechile preţ-cantitate consecutive vor fi constant descrescătoare.

Art. 56. - Ofertele bloc de vânzare sau de cumpărare reprezintă o combinaţie de oferte simple de vânzare sau de cumpărare pentru cel puţin două intervale de tranzacţionare, a căror executare este interdependentă.

Art. 57. - Intervalele de tranzacţionare cuprinse în ofertele bloc pot fi consecutive sau nu.

Art. 58. - Ofertele bloc sunt caracterizate de o cotă minimă de acceptare a cantităţilor orare.

Art. 59. - Ofertele bloc pot fi interdependente una faţă de alta, şi anume acceptarea unei oferte bloc să poată avea loc doar dacă a fost acceptată altă ofertă bloc a participantului la PZU pentru ziua de tranzacţionare respectivă.

Art. 60. - Ofertele bloc pot fi executate prin corelarea cu alte oferte bloc sau cu oferte orare pe aceeaşi combinaţie de intervale de tranzacţionare.

Art. 61. - (1) Tipul şi caracteristicile ofertelor bloc, numărul maxim de oferte bloc din fiecare zi de livrare pentru fiecare portofoliu şi numărul maxim de oferte bloc dependente, precum şi regulile de introducere a ofertelor bloc sunt stabilite de OPEE într-o procedură publică, elaborată în urma desfăşurării unui proces de consultare publică.

(2) Procedura trebuie să prevadă expres termene pentru includerea etapizată, în setul de oferte bloc puse la dispoziţia participanţilor la PZU, a tuturor tipurilor de oferte bloc care pot fi prelucrate de algoritmul de cuplare şi care sunt disponibile la celelalte burse de energie electrică ale pieţelor cuplate, nu mai târziu de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Art. 62. - Preţurile ofertelor nu includ TVA.

Art. 63. - Introducerea ofertelor se poate face, pentru orice zi de tranzacţionare pentru care au fost publicate de către OPEE limitele scalei de preţ, începând cu ora la care au fost publicate acestea, în intervalul orar zilnic stabilit şi publicat de OPEE.

Art. 64. - Intervalul orar de introducere a ofertelor se încheie la ora de închidere a porţii PZU, intervalele orare în care este deschis registrul ofertelor fiind prevăzute în procedurile elaborate conform prevederilor art. 193.

Art. 65. - Înainte de ora de închidere a porţii PZU, ofertele pot fi oricând modificate sau anulate de către participantul la PZU care Ie-a introdus. Fiecare modificare stabileşte o nouă ofertă, aceasta fiind cea luată în considerare de algoritmul de corelare.

Art. 66. - Ofertele sunt transmise electronic de către participanţii la PZU, prin intermediul unei interfeţe electronice către sistemul de tranzacţionare în vederea corelării şi executării.

Art. 67. - OPEE primeşte şi înregistrează ofertele în registrul ofertelor, iar după ora de închidere a porţii PZU le conferă acestora caracter de anonimitate, în vederea aplicării mecanismului de corelare.

Art. 68. - După ora de închidere a porţii PZU, ofertele nu mai pot fi modificate sau anulate, fiind irevocabile.

            Art. 69. - Formatul şi conţinutul-cadru pentru oferte sunt stabilite de OPEE şi sunt publicate pe site-ul OPEE cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în vigoare a regulamentului.

 

CAPITOLUL IV

Validarea ofertelor

 

Art. 70. - OPEE poate stabili şi modifica în orice moment limita de tranzacţionare pentru un participant la PZU, pe baza garanţiilor financiare disponibile ale acestuia sau la solicitarea acestuia.

Art. 71. - Limitele de tranzacţionare se aplică sub formă de limite de cantitate sau limite de valoare.

Art. 72. - Fiecare participant la PZU poate solicita OPEE invalidarea ofertelor care conţin o cantitate orară totală mai mare decât o anumită limită specificată în avans de respectivul participant la PZU. Participanţii la PZU pot specifica limite de cantitate diferite pentru ofertele de cumpărare şi ofertele de vânzare.

            Art. 73. - Dacă oferta nu respectă limita de tranzacţionare valorică stabilită de către OPEE conform unei proceduri publice elaborate cu consultare publică, aceasta este respinsă. Participantul la PZU este notificat despre respingere printr-un mesaj transmis de către OPEE şi poate modifica oferta pentru încadrarea în limita de tranzacţionare, înainte de închiderea porţii PZU.

 

CAPITOLUL V

Algoritmul utilizat pentru stabilirea rezultatelor PZU

 

Art. 74. - Algoritmul utilizat pentru corelarea ofertelor şi determinarea PIP în procesul de cuplare a pieţelor sau în funcţionarea decuplată are ca principiu maximizarea bunăstării sociale la nivelul pieţelor cuplate, respectiv pieţei naţionale, în cazul decuplării, şi anume a sumei dintre surplusul vânzătorului, surplusul cumpărătorului şi renta aferentă congestiilor pe liniile de interconexiune, dacă este cazul.

Art. 75. - Prin utilizarea unui astfel de algoritm, se urmăreşte alocarea eficientă a resurselor din piaţa de energie electrică şi a capacităţilor de interconexiune din regiunile cuplate, luând în considerare toate ofertele introduse în fiecare din pieţele cuplate şi toate informaţiile privind capacităţile disponibile de interconexiune.

Art. 76. - Algoritmul utilizat pentru cuplarea pieţelor este cel recomandat de ACER pentru cuplarea prin preţ a regiunilor în vederea creării pieţei interne europene de energie electrică, şi anume cel utilizat de Euphemia sau oricare succesor al acestuia care corespunde aceloraşi criterii de performanţă, în baza agreării sale de către ACER şi de către toate guvernele, autorităţile de reglementare, bursele de energie electrică şi OTS-urile statelor participante la cuplare.

Art. 77. - Soluţia de cuplare PCR are în vedere utilizarea unui singur algoritm pentru toată piaţa internă europeană, care să asigure determinarea echitabilă şi transparentă a preţurilor cu o zi înainte de livrare şi alocarea capacităţilor transfrontaliere, să respecte principiul partajării descentralizate a datelor ceea ce asigură robusteţe şi siguranţă în operare, precum şi pe cel al responsabilităţii individuale a burselor, prin schimbul de oferte anonimizate şi de capacităţi de transfer interzonale între burse pentru calcularea preţurilor zonale şi a altor preţuri de referinţă, precum şi a fluxurilor de energie electrică între zone, pentru toate zonele incluse în mecanism.

Art. 78. - Scopul algoritmului Euphemia este acela de a determina ofertele bloc care se execută şi pe cele care rămân neexecutate şi de a determina preţurile de tranzacţionare zonale şi poziţiile nete pe zonele de ofertare, astfel încât să se maximizeze bunăstarea socială ta nivelul regiunilor generată de executarea ofertelor, iar fluxurile de energie generate de executarea ofertelor să nu depăşească capacitatea elementelor de reţea relevante.

Art. 79. - Euphemia tratează în mod egal toate ofertele de acelaşi tip, ofertele bloc care se concurează fiind testate în ordine aleatorie. Euphemia ţine seama de configuraţia interconexiunilor dintre reţelele de transport, care sunt modelate sub formă de restricţii care trebuie respectate de soluţia finală.

Art. 80. - Pentru cuplarea pieţelor Hu-Sk-Cz-Ro, cantitatea maximă de energie electrică schimbată între zonele de ofertare se determină pe baza unui model tip ATC. Modelul ATC porneşte de la ipoteza că zonele de ofertare sunt legate prin linii de interconexiune cu o anumită topologie, iar energia trece de la o

zonă la alta prin intermediul acestor linii, fiind limitată de capacitatea disponibilă de transfer (ATC) a acestora.

Art. 81. - Existenţa ofertelor bloc, care sunt acceptate doar dacă sunt respectate pe toate intervalele orare condiţiile specifice prestabilite de fiecare piaţă la definirea acestor oferte, transformă problema într-una complexă, soluţia fiind utilizarea unui algoritm de optimizare combinatorială modelat ca o problemă de programare discretă mixtă cuadratică, care să rezolve problema principală, de maximizare a bunăstării.

Art. 82. - Ca regulă generală, o ofertă bloc este executată sau nu, prin compararea preţului său cu media preţurilor de închidere în orele respective, ponderate cu cantităţile din fiecare oră ale ofertei bloc. Având în vedere complexitatea problemei, este posibil ca o ofertă bloc să nu fie executată chiar dacă preţul său ar fi permis executarea la preţul de închidere.

Art. 83. - Următoarele condiţii sunt satisfăcute pentru zona de pieţe cuplate: preţul de închidere a pieţei în zona de ofertare importatoare este mai mare sau egal cu preţul de închidere a pieţei din zona de ofertare exportatoare, iar dacă fluxul de import sau export este mai mic decât capacitatea disponibilă de interconexiune, preţurile de închidere în cele două zone sunt egale.

Art. 84. - Algoritmul se opreşte în următoarele cazuri:

a) au fost explorate toate ramurile, caz în care este determinat rezultatul optim;

b) limita de timp a fost atinsă;

c) numărul limită de iteraţii a fost atins.

Art. 85. - Algoritmul Euphemia oferă ca rezultate următoarele date:

a) preţul de închidere aferent fiecărei zone de ofertare;

b) poziţia netă aferentă fiecărei zone de ofertare;

c) fluxurile de energie electrică prin fiecare interconexiune, aferente tranzacţiilor pe PZU;

d) cantităţile executate, pentru fiecare ofertă bloc.

            Art. 86. - OPEE utilizează rezultatele furnizate de Euphemia pentru determinarea tranzacţiilor pe PZU ale fiecărui participant la PZU.

 

CAPITOLUL VI

Caracteristicile rezultatelor corelării

 

Art. 87. - Ofertele orare de vânzare nu sunt executate pentru cantităţile oferite la preţuri mai mari decât PIP

Art. 88. - Ofertele orare de cumpărare nu sunt executate pentru cantităţile oferite la preţuri mai mici decât PIP.

Art. 89. - Ofertele orare de vânzare sunt executate pentru cantităţile oferite la preţuri strict mai mici decât PIP.

Art. 90. - Ofertele orare de cumpărare sunt executate pentru cantităţile oferite la preţuri strict mai mari decât PIP.

Art. 91. - Ofertele orare pot să nu fie executate sau pot fi executate parţial pentru cantităţile oferite la vânzare/cumpărare la preţuri egale cu PIP

Art. 92. - O ofertă bloc de vânzare nu va fi executată dacă preţul său este mai mare decât preţul mediu al pieţei rezultat din media PIP orare publicate pe intervalele de tranzacţionare la care se referă oferta bloc, ponderată cu volumele aferente fiecărui interval de tranzacţionare din oferta bloc.

Art. 93. - O ofertă bloc de cumpărare nu va fi executată dacă preţul său este mai mic decât preţul mediu al pieţei rezultat din media PIP orare publicate pe intervalele de tranzacţionare la care se referă oferta bloc, ponderată cu volumele aferente fiecărui interval de tranzacţionare din oferta bloc.

Art. 94. - În cazul în care intersecţia curbei cererii cu cea a ofertei are loc pe un interval comun de preţuri, PIP este stabilit la mijlocul intervalului comun de preturi.

            Art. 95. - În cazul în care intersecţia curbei cererii cu cea a ofertei are loc pe un interval comun de cantităţi, cantitatea tranzacţionată este cea maximă a intervalului comun de cantităţi.

 

CAPITOLUL VII

Procedura licitaţiei secundare

 

Art. 96. - Dacă licitaţia conduce, în orice zonă de ofertare, la un preţ în afara domeniului preţurilor-prag, atunci OPEE sau orice altă bursă de energie electrică declanşează procedura licitaţiei secundare.

Art. 97. - Domeniul preţurilor prag este cuprins între -150 euro/MWh şi +500 euro/MWh; acesta este prevăzut în procedura de funcţionare a PZU şi poate fi modificat de comun acord de bursele de energie electrică şi autorităţile de reglementare.

Art. 98. - Procedura licitaţiei secundare are ca scop informarea participanţilor la PZU cu privire la condiţiile severe ale pieţei într-o zonă de ofertare în anumite ore şi oferirea posibilităţii de a îmbunătăţi această situaţie, prin următoarele măsuri: adăugarea de cantităţi la vânzare/micşorarea cantităţilor la cumpărare sau reducerea preţurilor de vânzare/cumpărare, în cazurile în care situaţia se caracterizează prin preţuri prea mari, respectiv adăugarea de cantităţi la cumpărare/micşorarea cantităţilor la vânzare sau creşterea preţurilor de vânzare/cumpărare, în cazurile în care situaţia se caracterizează prin preţuri prea mici.

Art. 99. - În cazul în care se declanşează procedura licitaţiei secundare, OPEE informează toţi participanţii la PZU despre caracteristicile situaţiei în care se află piaţa, tipul de modificări admise şi despre amânarea orei de închidere a porţii PZU (închiderii registrului ofertelor)/redeschiderea perioadei de introducere a ofertelor.

Art. 100. - Informarea privind redeschiderea registrului ofertelor este făcută de toate bursele de energie electrică, care redeschid propriile registre ale ofertelor în acelaşi scop şi pe aceeaşi perioadă.

Art. 101. - Pe perioada redeschiderii registrului ofertelor nu este admisă modificarea sau ştergerea ofertelor existente, dacă aceste acţiuni nu sunt realizate în sensul permis de situaţia pieţei.

            Art. 102. - PIP rezultate în urma desfăşurării procedurii licitaţiei secundare sunt confirmate ca rezultate ale cuplării pieţelor, chiar dacă nu se încadrează în domeniul preţurilor-prag.

 

CAPITOLUL VIII

Condiţii aplicabile tranzacţiilor încheiate pe PZU

 

Art. 103. - PIP rezultat pentru zona de ofertare naţională în urma utilizării algoritmului pentru corelarea ofertelor în timpul licitaţiei este preţul la care au loc toate tranzacţiile aferente unui interval de tranzacţionare,

Art. 104. - Pentru perechile preţ-cantitate menţionate ca executate în rezultatele cuplării se stabileşte o tranzacţie fermă între OPEE, pe de o parte, şi participantul la PZU, pe de altă parte, pentru livrarea energiei electrice în cantitatea final executată, În zona de ofertare naţională, la timpul (ziua de livrare, intervalul de tranzacţionare) specificate în ofertă şi la un preţ egal cu PIP stabilit pentru zona şi timpul respectiv.

Art. 105. - Cantitatea aferentă poziţiei nete determină o tranzacţie între OPEE şi OTS român în calitatea sa de agent de transfer, la PIP aferent zonei de ofertare naţionale pentru intervalul de tranzacţionare respectiv.

Art. 106. - OPEE informează participanţii la PZU asupra tuturor tranzacţiilor încheiate pe PZU, conform prevederilor unei proceduri publice elaborate de OPEE în acest scop, în urma

derulării unui proces de consultare publică. Pentru fiecare zi de livrare, OPEE transmite confirmări de tranzacţie separate.

            Art. 107. - Livrarea energiei electrice aferentă unei tranzacţii încheiate pe PZU se consideră realizată odată cu transmiterea la OPE, în cadrul procedurii transmiterii notificărilor fizice ale PRE conform reglementărilor în vigoare, a schimbului bloc corespunzător, între PRE-PZU şi PRE-ul din care face parte participantul la PZU, respectiv PRE-ul agentului de transfer; toate PRE-urile au obligaţia de a transmite NF privind tranzacţiile pe PZU.

 

CAPITOLUL IX

Desfăşurarea procesului

 

Art. 108. - Perioada în care se desfăşoară activităţile aferente tranzacţionării pe PZU cuprinde trei subperioade consecutive:

a) perioada de precuplare;

b) perioada de cuplare;

            c) perioada postauplare.

 

SECŢIUNEA 1

Activităţile de precuplare

 

Art. 109. - OPEE deschide registrul ofertelor în vederea primirii/modificării ofertelor.

Art. 110. - OTS analizează reţeaua proprie şi realizează calculul coordonat al capacităţii disponibile de interconexiune, şi anume al ATC cu celelalte sisteme, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.

Art. 111. - Ulterior primirii notificărilor zilnice referitoare la graficele de schimb pentru ziua de livrare privind utilizarea capacităţilor de interconexiune deja alocate explicit la licitaţiile anuale, lunare, săptămânale, de către participanţii la licitaţii care le-au obţinut, OTS furnizează informaţiile privind ATC determinate individual către furnizorul funcţiei de management al OTS, şi anume operatorul funcţiei mTMF.

Art. 112. - Toate activităţile precuplare coordonate ale OTS-urilor sunt acoperite de funcţia de management la nivelul OTS, denumită în continuare mTMF, care este realizată la nivel central de către furnizorul mTMF. Aceasta asigură pregătirea în timp util şi fără erori a tuturor datelor de intrare în procesul de cuplare a pieţelor referitoare la capacitatea de interconexiune, provenite de la OTS-uri.

Art. 113. - OTS realizează calculul coordonat al capacităţii de interconexiune şi determină parametrii ATC prin intermediul mTMF a OTS-urilor şi pune la dispoziţie aceste informaţii prin intermediul unui mediu informatic numit nor OTS, care reprezintă sursa unică de date în responsabilitatea OTS-urilor, necesare atât acestora, cât şi burselor de energie electrică şi/sau furnizorilor lor de servicii de cuplare.

Art. 114. - Norul OTS foloseşte interfaţa PCR, respectiv standardele/formatele de fişiere PCR şi este accesibil părţilor implicate în cuplarea pieţelor.

Art. 115. - Furnizorul mTMF corelează informaţiile primite de la OTS şi furnizează valorile finale ale capacităţii disponibile de interconexiune, şi anume ale ATC pentru OTS-uri, iar prin intermediul norului OTS, le pune la dispoziţia furnizorului de servicii de cuplare şi a burselor de energie electrică.

Art. 116. - OPEE extrage din norul OTS informaţiile privind capacitatea disponibilă de interconexiune cu pieţele cuplate şi le publică pe site-ul propriu; furnizorul de servicii de cuplare extrage aceste informaţii din norul OTS;

Art. 117. - Participanţii la PZU introduc/modifică oferte de vânzare sau de cumpărare a energiei electrice pentru ziua de livrare.

Art. 118. - La ora de închidere a porţii PZU, OPEE închide registrul ofertelor.

Art. 119. - Până la ora de închidere a registrului ofertelor, participanţii la PZU pot introduce/modifica/anula oferte de vânzare sau de cumpărare, sistemul de tranzacţionare luând în considerare ultima formă a ofertei fiecărui participant la PZU. După această oră, ofertele nu mai pot fi modificate sau anulate, ele fiind ferme şi irevocabile.

Art. 120. - După închiderea registrului ofertelor, OPEE realizează curbele agregate de vânzare şi cumpărare anonimizate pe baza ofertelor orare colectate de la participanţi şi pune la dispoziţie aceste informaţii, alături de ofertele bloc, furnizorului de servicii de cuplare. Acesta distribuie informaţiile şi către bursa de energie electrică membru PCR care are calitatea de coordonator, prin intermediul unui mediu informatic comun, numit norul 4M MC PCR.

Art. 121. - OPEE determină curba ofertei prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate din ofertele orare de vânzare, sortate în ordine crescătoare a preţurilor, începând cu perechea preţ-cantitate cu preţul cel mai mic până la cea cu preţul cel mai mare.

            Art. 122. - OPEE determină curba cererii prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor perechilor preţ-cantitate din ofertele orare de cumpărare, sortate în ordinea descrescătoare a preţurilor, începând cu perechea preţ-cantitate cu preţul cel mai mare, până la cea cu preţul cel mai mic.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Activităţile de cuplare

 

Art. 123. - Corelarea ofertelor, în concordanţă cu principiile Euphemia, se realizează zilnic de către coordonator, care este o bursă de energie electrică a statelor implicate în cuplare, dacă aceasta este membru deplin al PCR sau furnizorul de servicii de cuplare al unei burse de energie electrică deservite, în cazul în care aceasta nu este membru PCR, pe baza principiului rotaţional; procesul de corelare este realizat şi în paralel, constituind soluţia de rezervă, de un operator de cuplare care are instalate activele PCR, pentru asigurarea validării rezultatelor.

Art. 124. - Funcţia de cuplare a pieţei, numită în continuare MCF, se află sub guvernanta burselor de energie electrica, fiind realizată de către acestea, fie direct, ca bursă membru deplin, fie prin intermediul furnizorului de servicii de cuplare cu care au contract bursele de energie electrică deservite.

Art. 125. - Bursa de energie electrică sau furnizorul de servicii de cuplare care asigură soluţia de rezervă poate prelua sesiunea de cuplare şi poate îndeplini roiul de coordonator în cazul unor probleme tehnice ale coordonatorului, în conformitate cu decizia comitetului de incidente.

Art. 126. - Sesiunea de cuplare este realizată zilnic de către coordonator şi constă în:

a) conducerea activităţilor de cuplare, inclusiv organizarea apelurilor operative şi apelurilor Comitetului de incidente, dacă este necesar;

b) efectuarea calculului rezultatelor cuplării;

c) distribuirea rezultatelor cuplării, prin intermediul norului 4M MC PCR, către bursele de energie electrică şi furnizorul de servicii de cuplare, care le validează în conformitate cu procedurile PCR;

d) distribuirea confirmării preliminare globale, sub rezerva aprobării rezultatelor cuplării de către bursele de energie electrică;

e) distribuirea confirmării finale globale către bursele de energie electrică membru PCR şi către furnizorul de servicii de cuplare, sub rezerva aprobării rezultatelor cuplării de către bursele de energie electrică.

Art. 127. - Bursele de energie electrică implicate în proiectul de cuplare asigură serviciul de cuplare prin rotaţie, pe perioade

de timp egale, fie direct, dacă bursa de energie electrică este membru PCR, fie prin furnizorul de servicii de cuplare care o deserveşte. Principiul rotaţional face obiectul unei proceduri detaliate convenite de către bursele de energie electrică.

Art. 128. - Fluxul de informaţii care derivă din rotaţia coordonatorilor este stabilit de comun acord în procedurile utilizate în cadrul cooperării OTS - Burse de energie electrică.

Art. 129. - Rezultatele furnizate de algoritmul de cuplare constau în:

a) poziţia netă a fiecărei zone de ofertare;

b) preţul de închidere din fiecare zonă de ofertare;

c) ofertele bloc executate;

d) fluxurile de energie transfrontaliere rezultate din tranzacţiile pe PZU.

Art. 130. - Fluxurile de energie transfrontaliere între zonele de ofertare sunt verificate de către bursele de energie electrică responsabile pentru fiecare flux transfrontalier. OPEE verifică încadrarea fluxului de energie rezultat pe interconexiunea Ungaria-România în ATC, în sensul respectiv aferent acestei interconexiuni.

Art. 131. - OTS nu condiţionează publicarea rezultatelor cuplării de aprobarea/validarea proprie a fluxurilor de energie transfrontaliere faţă de valorile ATC furnizate.

Art. 132. - OPEE verifică şi validează rezultatele cuplării.

Art. 133. - OPEE alocă pe participanţi rezultatele cuplării şi confirmă coordonatorului realizarea cu succes a acestei operaţii.

Art. 134. - După ce primeşte confirmările de la toate bursele de energie electrică sau/şi de la furnizorii serviciului de cuplare, coordonatorul transmite confirmarea globală către bursele de energie electrică care au acţionat în calitate de operatori de cuplare şi/sau către bursele de energie electrică deservite, prin intermediul furnizorului serviciului de cuplare.

Art. 135. - Toate bursele de energie electrică publică în acelaşi timp rezultatele finale ale cuplării: preţurile de închidere, volumele tranzacţionate, poziţiile nete, schimburile transfrontaliere,

Art. 136. - După publicarea rezultatelor, coordonatorul sau operatorul de cuplare care a derulat soluţia de rezervă, în cazul preluării responsabilităţilor coordonatorului, pune rezultatele la dispoziţia funcţiei mTMF prin intermediul norului OTS în vederea derulării activităţilor postcuplare.

            Art. 137. - OTS publică rezultatele prin intermediul funcţiei mTMF conform obligaţiilor de transparenţă pe care le are, dar nu înaintea publicării lor oficiale de către bursele de energie electrică.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Activităţile de postcuplare

 

Art. 138. - În procesul de postcuplare, OTS-urile au rol de agenţi de transfer ai energiei electrice rezultate din algoritmul de cuplare ca fiind transferată între două zone de ofertare adiacente.

Art. 139. - În această calitate, OTS transferă energia electrică, atât fizic, cât şi comercial, către OTS vecin şi administrează veniturile din congestii pe interconexiunea respectivă.

Art. 140. - OTS realizează notificarea fluxurilor bilaterale transfrontaliere rezultate din cuplarea pieţelor în concordanţă cu regulile aplicabile.

Art. 141. - OTS acţionează ca intermediar din punct de vedere comercial pentru transferul fluxurilor de energie electrică transfrontaliere, astfel:

a) dacă SEN a rezultat ca fiind zonă exportatoare, OTS cumpără energia electrică de la OPEE la preţul zonei de ofertare naţionale şi o vinde la acelaşi preţ denominat în euro către OTS vecin;

b) dacă SEN a rezultat ca fiind zonă importatoare, OTS cumpără energia electrică de la OTS vecin la preţul zonei de ofertare vecine şi o vinde către OPEE la preţul zonei de ofertare naţionale.

Art. 142. - Din acest tip de decontare, OTS care operează zona de ofertare importatoare obţine veniturile corespunzătoare alocării implicite a capacităţii de interconexiune respective pentru ziua următoare, în cazul în care pe interconexiunea respectivă a apărut o congestie, iar preţurile celor două zone de ofertare sunt diferite.

Art. 143. - Veniturile corespunzătoare congestiei sunt împărţite lunar între cei doi OTS conform regulilor aplicabile, implementate în mTMF.

Art. 144. - Pentru fiecare zi, mTMF determină valoarea netă a tranzacţiilor între cei doi OTS, care urmează regulile corespunzătoare procesului de decontare. Facturarea se efectuează lunar.

Art. 145. - OPEE pune la dispoziţie fiecărui participant la PZU, inclusiv agentului de transfer în calitate de participant implicit, informaţiile proprii privind tranzacţiile, sub forma confirmărilor de tranzacţie şi a notelor de decontare.

Art. 146. - Confirmarea tranzacţiilor pusă la dispoziţie de OPEE participanţilor la PZU conţine preţul şi cantitatea determinate de algoritmul de corelare pentru fiecare oră şi sinteza tranzacţiilor pentru ofertele bloc.

Art. 147. - Preţul de tranzacţionare pe PZU pentru fiecare interval de tranzacţionare este cel care rezultă din transformarea în lei a PIP pentru zona de ofertare naţională determinat de algoritmul de corelare, la acelaşi curs leu/euro utilizat pentru echivalarea ofertelor pentru ziua de livrare respectivă, rotunjit la cea mai apropiată sutime.

            Art. 148. - OTS primeşte datele privind schimburile de energie electrică de la mTMF şi realizează notificarea graficelor de schimb pentru energia transferată prin interconexiuni conform regulilor şi termenelor convenite cu OTS parteneri sau această activitate este realizată de către mTMF în numele său.

Art. 149. - În cazul în care valorile notificate ale fluxurilor transfrontaliere depăşesc capacitatea liniilor de interconexiune relevante, deoarece după publicarea rezultatelor aceasta s-a redus faţă de valoarea avută în vedere de MCF, OTS aplică măsurile de redispecerizare/schimburi în contrapartidă/ restricţionare conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.228/2003.

Art. 150. - În cazul apariţiei congestiei pe o interconexiune, reflectată prin preţuri diferite de închidere în cele două zone de ofertare vecine, mTMF calculează veniturile din congestie şi le publică, împreună cu datele relevante, în numele OTS.

Art. 151. - OPEE stabileşte notificări fizice corespunzătoare schimburilor bloc aferente tranzacţiilor pe PZU, pe care le pune la dispoziţia fiecărui PRE de care aparţin respectivii participanţi la PZU.

Art. 152. - PRE-PZU transmite notificări fizice către sistemul pieţei de echilibrare în conformitate cu prevederile Regulamentului de programare a unităţilor de producţie şi consumurilor dispecerizabile.

Art. 153. - Tranzacţiile între OPEE şi OTS în calitate de agent de transfer care rezultă din cuplarea pieţelor sunt notificate ca schimburi bloc între PRE-PZU şi PRE-ul înregistrat de OTS special pentru tranzacţiile realizate în calitate de participant implicit la PZU şi agent de transfer.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Decontarea

 

Art. 154. - OPEE elaborează procedurile pentru realizarea funcţiilor specifice decontării conform prezentelor prevederi.

Art. 155. - Fiecare titular de licenţă/producător mic care doreşte să fie înregistrat în calitate de participant la PZU, inclusiv OTS în calitate de participant implicit, trebuie să deschidă un cont în numerar la o bancă comercială care îndeplineşte criteriile prevăzute într-o procedură publică elaborată de OPEE, denumită în continuare bancă de decontam.

Art. 156. - OPEE deschide un cont central al PZU la o bancă comercială de pe teritoriul României, pentru plăţile aferente tranzacţiilor încheiate pe PZU.

Art. 157. - OTS în calitate de agent de transfer deschide, pentru plăţile aferente tranzacţiilor pe PZU, atât un cont în euro, cât şi un cont în lei, la o bancă comercială din România participantă în casa de compensare automată şi încheie o convenţie cu banca prin care sumele în euro să fie schimbate în lei, iar în conformitate cu mandatul de debitare directă încheiat cu banca, contravaloarea obligaţiilor de plată către OPEE să fie transferată în contul acestuia pe baza instrucţiunilor de debitare directă, respectiv sumele în lei să fie schimbate în euro conform obligaţiilor de plată, iar contravaloarea acestora să fie transferată în contul agentului de transfer vecin.

Art. 158. - Titularul de licenţă/Producătorul mic care doreşte să devină participant la PZU depune la OPEE, înainte de a transmite oferte de vânzare cu preţ negativ/oferte de cumpărare energie electrică cu preţ pozitiv, mandatul privind plata prin debitare directă încheiat cu banca sa de decontare care să permită OPEE încasarea sumelor la care este îndreptăţit conform notelor de decontare.

Art. 159. - OPEE are dreptul să solicite titularului de licenţă/producătorului mic constituirea unei garanţii financiare înainte ca respectivul titular de licenţă/producător mic să transmită oferte de cumpărare cu preţuri pozitive sau oferte de vânzare cu preţuri negative; participantul implicit nu este obligat să constituie garanţii financiare, dar ia toate măsurile astfel încât termenele de decontare să nu fie depăşite din cauza lipsei de disponibilităţi în conturile sale de decontare.

Art. 160. - OTS în calitate de agent de transfer stabileşte termenele de plată şi încasare aferente obligaţiilor de plată, respectiv drepturilor de încasare zilnice către/de la OTS vecin conform valorii nete a fluxurilor transfrontaliere pe PZU pe interconexiunea respectivă, ţinând seama de termenele de plată/încasare ale OPEE, respectiv ale OTS partener, şi asigură sumele necesare în conturile de decontare astfel încât să asigure fluiditatea decontării pe PZU.

Art. 161. - OPEE elaborează procedurile pentru determinarea necesarului şi a tipurilor de garanţii financiare solicitate, procedurile privind realizarea şi verificarea constituirii garanţiilor, precum şi procedurile privind efectuarea plăţilor aferente tranzacţiilor pe PZU.

Art. 162. - Pentru fiecare participant la PZU, OPEE determină zilnic valoarea în lei a obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare, prin însumarea produselor dintre cantităţile şi preţurile pentru toate tranzacţiile pe care respectivul participant la PZU Ie-a încheiat cu OPEE pe PZU pentru ziua de livrare corespunzătoare.

Art. 163. - Separat pentru fiecare participant la PZU şi pentru fiecare zi de livrare, OPEE întocmeşte o notă de decontare zilnică ce cuprinde toate valorile care trebuie debitate sau creditate în contul central al PZU. Nota de decontare zilnică conţine şi valorile rezultate din aplicarea tarifelor OPEE aferente tranzacţionării pe PZU şi a oricăror altor taxe aplicate conform legislaţiei aplicabile.

Art. 164. - OTS nu plăteşte tarife către OPEE aferente tranzacţionării pe PZU în calitate de participant implicit la PZU.

Art. 165. - OPEE pune la dispoziţia fiecărui participant la PZU, înainte de sfârşitul zilei de tranzacţionare, nota de decontare zilnică şi transmite instrucţiunile de debitare directă către banca unde este deschis contul central al PZU, conform prevederilor unei proceduri publice elaborate de OPEE cu respectarea principiului de consultare publică.

Art. 166. - Notele de decontare trebuie achitate prin mecanismul de debit direct în termenele prevăzute în procedura publică având acest obiect elaborată de OPEE, precum şi conform termenelor de plată/de încasare stabilite de OTS în calitate de agent de transfer cu OTS vecin. Plăţile se consideră efectuate la data la care valorile corespunzătoare au fost debitate sau creditate în contul central al PZU.

            Art. 167. - OTS reţine sau asigură, după caz, sumele corespunzătoare diferenţelor de curs valutar rezultate din decontarea tranzacţiilor realizate în calitate de agent de transfer, astfel încât fluxurile de numerar să nu fie afectate, iar costurile/veniturile aferente acestei activităţi sunt cumulate cu veniturile realizate din managementul congestiilor pe interconexiuni.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Contestaţii

 

Art. 168. - OPEE admite contestaţii cu privire la conţinutul confirmărilor de tranzacţie numai în cazul unor erori rezultate din acţiunile OPEE.

Art. 169. - Dacă, în intervalul de timp specificat într-o procedură publică elaborată de OPEE cu respectarea procedurii de consultare publică, un participant la PZU nu transmite nicio contestaţie la confirmările de tranzacţie primite, acestea se consideră ca fiind acceptate.

Art. 170. - Formularea unei contestaţii nu exonerează participanţii la PZU de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din tranzacţiile contestate.

            Art. 171. - OPEE este răspunzător pentru orice cost direct indus participantului la PZU ca urmare a faptului că acesta şi-a îndeplinit obligaţiile rezultate din tranzacţiile contestate, dovedite eronate.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Transparenţa

 

Art. 172. - OTS publică următoarele informaţii aferente cuplării pieţelor, pe pagina web a funcţiei mTMF, în mod centralizat: ATC, programele de schimburi transfrontaliere şi rentele aferente congestiilor.

Art. 173. - Informaţiile care trebuie publicate de OTS pe o pagină comună ENTSO-E (EMFIP) conform Regulamentului (CE) nr. 714/2009, sunt publicate în mod centralizat de furnizorul mTMF, în ceea ce priveşte ATC furnizat pentru cuplare şi rentele aferente congestiilor pe interconexiuni şi individual, de OTS, în ceea ce priveşte programele de schimburi transfrontaliere, PIP şi poziţia netă a zonei de ofertare naţionale.

Art. 174. - OPEE publică PIP al fiecărei zonei de ofertare, volumele vândute şi cumpărate pentru zona de ofertare naţională, poziţia netă a zonei de ofertare naţionale, curbele agregate ale cererii, respectiv ofertei, pentru zona de ofertare naţională, pentru toate intervalele de tranzacţionare, concomitent cu celelalte burse de energie electrică, conform orarului stabilit pentru fiecare situaţie a pieţei.

Art. 175. - OTS publică pe site-ul propriu descrierea metodei de calcul al capacităţii de interconexiune şi metoda folosită pentru managementul congestiilor.

Art. 176. - OPEE publică pe site-ul propriu descrierea algoritmului Euphemia.

 

CAPITOLUL X

Procedura pentru situaţii excepţionale

 

SECŢIUNEA 1

Soluţia de rezervă

 

            Art. 177. - Procedura zilnică normală include soluţia de rezervă, care constă În derularea tuturor operaţiunilor şi determinarea rezultatelor cuplării pieţelor de încă un operator de cuplare, în afara coordonatorului, în scopul preluării responsabilităţilor acestuia în cazul în care coordonatorul se află în imposibilitatea de a le duce la îndeplinire. Modul de aplicare a soluţiei de rezervă se stabileşte prin procedurile operaţionale stabilite şi elaborate de OPEE de comun acord de bursele de energie electrică.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura de ultimă Instanţă

 

Art. 178. - În cazul în care cuplarea pieţelor devine imposibilă, şi anume nu pot fi determinate şi validate rezultatele cuplării, de exemplu anumite date din cadrul rezultatelor nu pot fi determinate, algoritmul sau sistemul pe care acesta este rulat se avariază, din procesul de validare se constată că rezultatele nu sunt conforme etc, se aplică procedura decuplării totale, denumită procedura de ultimă instanţă.

Art. 179. - Dacă rezultatul cuplării nu a fost publicat până la termenul ţintă, un mesaj lansat de PCR prin intermediul OPEE informează participanţii la PZU cu privire la amânarea publicării şi o posibilă situaţie de aplicare a procedurii de ultimă instanţă.

Art. 180. - Procedura de ultimă instanţă constă în decuplarea pieţelor şi aplicarea de către OPEE a algoritmului de corelare pentru ofertele înregistrate în registrul propriu de oferte.

Art. 181. - Procedura de ultimă instanţă presupune aplicarea rezultatelor alocării explicite a capacităţii de interconexiune cu sistemele pieţelor cuplate, realizată ca licitaţie-umbră.

Art. 182. - Licitaţia-umbră este administrată de către unul dintre OTS care administrează interconexiunea respectivă, pe baza procedurii de licitaţie transparentă şi nediscriminatorie derulată conform regulilor publicate pe site-ul acestuia şi a responsabilităţilor convenite în acordurile de alocare a capacităţilor de interconexiune încheiate între OTS şi OTS vecin.

Art. 183. - Pentru derularea licitaţiilor-umbră pentru ziua următoare pe interconexiunea care este inclusă în mecanismul de cuplare a pieţelor, titularii de licenţă care doresc realizarea de schimburi transfrontaliere introduc/modifică/retrag oferte pentru alocarea de capacitate pe interconexiunea respectivă, în termenele indicate de procedura aplicabilă.

Art. 184. - Titularii de licenţă care doresc să participe la licitaţia-umbră se înregistrează la aceasta conform procedurilor publice elaborate de OTS care o derulează, înainte de începerea sesiunii de cuplare a PZU pentru ziua de tranzacţionare respectivă, independent de înregistrarea la PZU, devenind de drept parte semnatară a contractului de alocare a capacităţii de interconexiune împreună cu OTS care o derulează.

Art. 185. - Ofertele introduse de către participanţii la licitaţia-umbră sunt obligatorii şi irevocabile, aceştia fiind obligaţi să respecte drepturile şi obligaţiile ce rezultă din derularea licitaţiei-umbră, în situaţia declarării şi aplicării procedurii de ultimă instanţă.

            Art. 186. - Ofertele introduse de titularii de licenţă înregistraţi pentru alocarea explicită a capacităţii de interconexiune prin licitaţia-umbră pentru o zi de livrare nu sunt active decât în cazul aplicării procedurii de ultimă instanţă pentru ziua respectivă.

Art. 187. - OTS stabileşte valoarea ATC pentru fiecare sens al interconexiunii în conformitate cu regulile aplicabile, convenite în avans cu OTS vecin şi conforme cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 714/2009.

Art. 188. - Capacitatea de interconexiune câştigată de un participant în licitaţia-umbră este pierdută de acesta, aplicându-se principiul UIOLI, dacă nu notifică utilizarea acesteia conform procedurilor aplicabile.

Art. 189. - Termenele de înregistrare, introducere/ modificare/retragere a ofertelor pentru licitaţia-umbră, termenele pentru stabilirea şi publicarea rezultatelor, precum şi cele pentru confirmarea tranzacţiilor de alocare a ATC sunt stabilite de OTS care o administrează, fiind convenite de OTS implicaţi, în acord cu termenele stabilite de bursele de energie electrică pentru activităţile derulate în procedura de ultimă instanţă şi cu cele din procedurile privind notificările fizice pentru piaţa de echilibrare.

Art. 190. - Registrul ofertelor pe PZU se redeschide şi rămâne deschis suficient timp după publicarea rezultatelor licitaţiei-umbră, pentru introducerea/modificarea/retragerea ofertelor pe PZU în cadrul procedurii de ultimă instanţă.

Art. 191. - Aplicarea procedurii de ultimă instanţă poate fi declarată în orice moment înaintea termenului ţintă de publicare a rezultatelor cuplării pentru situaţii normale, iar termenele limită pentru ofertare sunt stabilite ţinând seama de situaţia cea mai defavorabilă, şi anume aceea a declarării aplicării procedurii de ultimă instanţă la termenul ţintă de publicare a rezultatelor cuplării pieţelor.

            Art. 192. - În cazul în care nici în urma aplicării procedurii de ultimă instanţă nu se poate determina PIP pentru zona de ofertare naţională, OPEE informează imediat participanţii la PZU, OTS şi ANRE că nu este posibilă închiderea pieţei, iar PIP este declarat la valoarea din intervalul de tranzacţionare respectiv al zilei anterioare, care este ziua bancară anterioară, dacă incidentul are efect asupra unei zile bancare, sau ziua nebancară anterioară, dacă incidentul are efect asupra unei zile nebancare.

 

CAPITOLUL XI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 193. - Orarul zilnic şi termenele limită în cazul situaţiilor normale, respectiv în cazul aplicării procedurii de ultimă instanţă, pentru efectuarea activităţilor aferente PZU în funcţionare cuplată, sunt stabilite şi pot fi modificate de către OPEE, respectiv OTS, în urma unui proces de consultare publică şi cu acordul tuturor burselor de energie electrică, operatorilor de transport şi sistem şi autorităţilor de reglementare ale statelor cuprinse în proiectul de cuplare, sunt cuprinse în procedurile operaţionale proprii şi sunt publicate cu cel puţin 30 de zile înainte de data aplicării.

Art. 194. - Ultima zi de livrare pe baza regulilor PZU naţional, înaintea celei de aplicare a mecanismului de cuplare a pieţelor bazat pe orar CET, va avea 25 de intervale de tranzacţionare.

Art. 195. - Dacă este cazul, pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentului regulament şi data aplicării efective a mecanismului de cuplare, se consideră că piaţa este decuplată şi se aplică procedura de ultimă instanţă.

 

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul ministrului culturii şi patrimoniului naţional nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată, şi a Listei monumentelor istorice dispărute, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 bis din 1 octombrie 2010, se face următoarea rectificare:

- în lista monumentelor istorice situate în judeţul Dolj, la nr. crt. 339, la coloana unde se menţionează adresa la care este situat monumentul istoric “Casa Boicescu”, cod LMI 2010 DJ-II-m-B-08145, în loc de: “Calea Unirii 44” se va citi: “Calea Unirii 48”.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.