MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 664/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 664         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 10 septembrie 2014

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            569. - Decret privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

742. - Hotărâre privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice

 

766. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

 

768. - Hotărâre pentru organizarea în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)

 

769. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, precum şi pentru stabilirea unor masuri pentru anul 2014

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.506. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Piatra-Neamţ

 

4.507. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Dr. Lind” din satul Câmpeniţa

 

4.508. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Elite” din municipiul Bucureşti

 

4.509. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Nicholas Kindergarten” din municipiul Bucureşti

 

4.510. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Reformată “Talentum” din municipiul Cluj-Napoca

 

DECRETE

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere propunerea directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul general de brigadă cu o stea Pasăre Ion Sergiu trece în rezervă.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

 

Bucureşti, 8 septembrie 2014.

Nr. 569.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexele nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 28 august 2008, se modifică după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, la articolul 19, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Şedinţele adunării generale a Asociaţiei vor fi conduse de preşedintele Asociaţiei sau, în absenţa acestuia, de persoana desemnată de acesta, împuternicită în acest scop.”

2. În anexa nr. 2, la articolul 20, alineatele (3), (5), (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:

“(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi lit. j)-I) se iau în prezenţa a două treimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a două convocare adunarea generală a Asociaţiei este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi.

………………………………………………………………………………………………………………..

 (5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare.

(6) în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia.

(7) în cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate.”

3. În anexa nr. 2, la articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-j) şi art. 16 alin. (3) lit. ... [Se vor indica acele litere de la art. 16 alin. (3) care prevăd atribuţii pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată] nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.”

4. În anexa nr. 4, articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adiţional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz.”

5. În anexa nr. 4, la articolul 20, alineatele (3), (5), (6) şi (7) vor avea următorul cuprins:

“(3) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a)-h) şi lit. j)-I) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) se iau în prezenţa a două treimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală a Asociaţiei se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a două convocare adunarea generală a Asociaţiei este valabil întrunită indiferent de numărul de asociaţi prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi.

………………………………………………………………………………………………………………..

(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la orice convocare.

(6) în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3)-(5), dacă o hotărâre a adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuţiei prevăzute de art. 16 alin. (3) lit. a) din prezentul statut-cadru este necesar votul favorabil al reprezentantului judeţului, dacă acesta este membru al Asociaţiei.

(7) În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la şedinţa unei adunări generale a Asociaţiei la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii administrativ-teritoriale asociate.”

6. În anexa nr. 4, la articolul 21, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - (1) Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i)-j) şi art. 16 alin. (3) lit. a),c), d) şi f) nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.”

Art. II. - Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară fac parte din sectorul public potrivit Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind Sistemul european de conturi naţionale şi regionale din Uniunea Europeană şi au obligaţia să raporteze anual Ministerului Finanţelor Publice date cu privire la situaţia economico-financiară a acestora, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Art. III. - Asociaţiile constituite anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care au ca scop gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice, administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice, înfiinţarea, reabilitarea, modernizarea, extinderea şi/sau, după caz, dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii, îşi vor modifica actul constitutiv şi statutul în conformitate cu actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru aplicabile, potrivit prezentei hotărâri, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

p. Ministrul delegat pentru buget,

Daniela Pescaru,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Iulian-Ghiocel Matache,

secretar de stat

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

 

Bucureşti, 26 august 2014.

Nr. 742.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere

 

Având în vedere prevederile art. 19 din Decizia Comisiei Europene 2009/750/CE din 6 octombrie 2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică şi a elementelor tehnice ale acestuia,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 101 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2007 privind interoperabilitatea sistemelor electronice de tarifare pentru utilizarea infrastructurii rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 157/2009,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentei hotărâri constituie cadrul general pentru înfiinţarea Registrului electronic naţional al serviciului european de tarifare rutieră electronică, denumit în continuare Registrul SETRE, şi pentru stabilirea procedurilor de înregistrare în România a domeniilor SETRE aflate pe teritoriul naţional şi a furnizorilor serviciului european de tarifare rutieră electronică, stabiliţi în România.

(2) Prin prezenta hotărâre se creează cadrul legal general pentru implementarea prevederilor art. 3, 6,19 şi ale anexei I la Decizia Comisiei Europene 2009/750/CE din 6 octombrie 2009 privind definirea serviciului european de taxare rutieră electronică şi a elementelor tehnice ale acestuia, denumită în continuare Decizia Comisiei 2009/750/CE, în legătură cu cerinţele care trebuie îndeplinite pentru înfiinţarea Registrului SETRE.

(3) Prezenta hotărâre nu se aplică domeniilor SETRE aflate pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România, şi furnizorilor serviciului european de tarifare rutieră electronic, stabiliţi şi înregistraţi într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât România.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) domeniu SETRE- un domeniu de tarifare care intră sub incidenţa Directivei 2004/52/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică pentru utilizarea infrastructurii rutiere în cadrul Comunităţii;

b) domeniu de tarifare - o zonă din teritoriul României, o parte din reţeaua de drumuri europene sau un element al infrastructurii rutiere, precum un tunet, un pod sau infrastructura de acces la un feribot, unde se percepe un tarif rutier;

c) furnizor SETRE - o persoană juridică ce îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 3 din Decizia Comisiei 2009/750/CE, stabilită în România şi înregistrată în Registrul SETRE, care acordă accesul la SETRE unui utilizator SETRE;

d) utilizator SETRE- persoana fizică sau juridică ce încheie un contract cu un furnizor SETRE pentru a obţine accesul la SETRE;

e) tarif - un tarif rutier sau o obligaţie de plată percepută în legătură cu un autovehicul sau un ansamblu de vehicule într-un domeniu de tarifare;

f) informaţii privind tariful - datele definite de autoritatea care impune tariful, necesare pentru stabilirea sumelor datorate pentru circulaţia unui autovehicul sau ansamblu de vehicule pe un anumit domeniu de tarifare şi pentru tranzacţiile legate de plata tarifului;

g) autoritate care impune tariful - o organizaţie publică sau privată care impune tarife pentru circulaţia autovehiculului sau ansamblului de vehicule într-un domeniu SETRE.

 

CAPITOLUL II

Registrul SETRE

 

Art. 3. - (1) Se înfiinţează Registrul SETRE, care se întocmeşte, se administrează şi se actualizează de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., denumită în continuare A.R.R., aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.

(2) Registrul SETRE conţine următoarele date:

a) domeniile SETRE aflate pe teritoriul României, inclusiv informaţii cu privire la:

(i) autorităţile care impun tarife rutiere;

(ii) tehnologiile de tarifare electronică utilizate;

(iii) informaţii privind tarifele rutiere;

(iv) declaraţia privind domeniul SETRE;

(v) furnizorii de servicii care deţin contracte SETRE cu autorităţile care impun tarifele rutiere şi care îşi desfăşoară activitatea în sfera lor de competenţă;

b) furnizorii SETRE stabiliţi în România cărora li se acordă înregistrarea.

Art. 4. - (1) în vederea înregistrării domeniilor SETRE în Registrul SETRE, fiecare autoritate care impune tarife rutiere şi are în responsabilitatea sa unul sau mai multe domenii SETRE depune la A.R.R. un dosar care conţine informaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a).

(2) înregistrarea în România a domeniilor SETRE se realizează în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 5. - (1) în vederea înregistrării în Registrul SETRE în calitate de furnizor SETRE, fiecare persoană juridică interesată, stabilită în România, depune la A.R.R. un dosar care conţine informaţiile necesare prin care să facă dovada că îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 3 din Decizia Comisiei 2009/750/CE.

(2) înregistrarea în România a furnizorilor SETRE se realizează în conformitate cu procedura prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 6. - (1) Datele aferente furnizorilor SETRE sunt accesibile publicului, în conformitate cu dispoziţiile relevante prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)A.R.R. asigură accesul publicului la datele înregistrate, aferente domeniilor SETRE şi furnizorilor SETRE, prin afişarea conţinutului Registrului SETRE pe site-ul propriu.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 7. - (1) A.R.R. reprezintă punctul naţional de contact responsabil de schimbul de informaţii cu Comisia Europeană, cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, cu utilizatorii SETRE, cu autorităţile care impun tarifarea rutieră şi cu orice alte autorităţi/instituţii implicate, privind înregistrarea în România a domeniilor SETRE şi a furnizorilor SETRE.

(2) Până la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic, A.R.R. comunică autorităţilor omoloage din statele membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene datele actualizate aferente furnizorilor SETRE înregistraţi în Registrul SETRE.

Art. 8. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Ministrul pentru societatea informaţională,

Alexandru-Răzvan Cotovelea

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 766.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de înregistrare a domeniilor SETRE

 

Art. 1. - În vederea înregistrării domeniului SETRE în Registrul SETRE, autoritatea care impune tarifele rutiere depune la A.R.R., cu cel puţin 3 luni înainte de începerea activităţii de tarifare pe domeniul SETRE aflat în responsabilitatea sa, un dosar care conţine informaţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit.          a) din hotărâre.

Art. 2. - Dosarul prevăzut la art. 1 trebuie să conţină următoarele documente:

a) cerere de înregistrare a domeniului SETRE în Registrul SETRE;

b) declaraţie privind tarifele rutiere impuse, în original;

c) declaraţia privind domeniul SETRE;

d) lista furnizorilor SETRE care deţin contracte cu autoritatea care impune tarifele rutiere şi care îşi desfăşoară activitatea în sfera lor de competenţă.

Art. 3. - (1) Modelul cererii de înregistrare a domeniului SETRE, prevăzută la art. 2 lit. a), se publică pe site-ul A.R.R., în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii.

(2) Declaraţia privind tarifele rutiere impuse, prevăzută la art. 2 lit. b), trebuie să conţină următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale autorităţii care impune tarifele rutiere şi informaţiile de contact ale acesteia;

b) baza legală privind aplicarea tarifelor rutiere pentru domeniul SETRE;

c) descrierea domeniului SETRE, care să includă întinderea geografică şi tipul de infrastructură care face obiectul tarifelor;

d) natura tarifului şi principiile de percepere a acestuia;

e) categoriile de vehicule supuse tarifarii, categoriile de vehicule exceptate de la obligativitatea achitării tarifelor, utilizatorii exceptaţi de la obligativitatea achitării tarifelor şi/sau reduceri ale tarifelor aplicate;

f) corespondenţa dintre setul de parametri de clasificare a vehiculelor şi clasele tarifare pentru fiecare schemă tarifară aplicată în domeniul SETRE aflat sub responsabilitatea autorităţii care impune tarifele rutiere, conform prevederilor anexei VI la Decizia Comisiei 2009/750/CE;

g) tehnologiile utilizate pentru tarifarea rutieră electronică, inclusiv cerinţele tehnice care trebuie îndeplinite de echipamentele de bord.

(3) Declaraţia privind domeniul SETRE, prevăzută la art. 2 lit. c), trebuie să conţină următoarele informaţii:

a) o secţiune privind cerinţele aplicate furnizorilor SETRE, care include, după caz, următoarele informaţii:

(i) taxele fixe impuse furnizorilor SETRE, care reprezintă costurile suportate de autoritatea care impune tarifele rutiere pentru punerea la dispoziţie, operarea şi întreţinerea unui sistem SETRE compatibil în domeniul său de tarifare;

(ii) o garanţie bancară sau un instrument financiar echivalent, care nu depăşeşte valoarea medie a tranzacţiilor aferente tarifului rutier plătit lunar de furnizorul SETRE pentru domeniul de tarifare respectiv. Această valoare este determinată pe baza sumei totale a tranzacţiilor aferente tarifului rutier plătit de furnizorul SETRE pentru acest domeniu de tarifare în anul anterior. Pentru furnizorii SETRE noi, valoarea se determină în baza mediei lunare a tranzacţiilor aferente tarifului rutier prevăzut a fi plătită de către furnizorul SETRE pentru acest domeniu de tarifare, în funcţie de numărul de contracte şi de tariful mediu per contract estimat în planul de afaceri al furnizorului SETRE;

b) o secţiune privind condiţiile procedurale, care include, după caz, următoarele informaţii:

(i) politica tranzacţiilor aferente tarifului rutier;

(ii) procedurile şi acordul privind nivelul serviciilor;

(iii) politica de facturare;

(iv) politica de plată;

(v) condiţiile comerciale convenite prin negocieri bilaterale între autoritatea care im pune tarife le rutiere şi furnizorul SETRE, inclusiv cerinţele privind nivelul serviciilor;

(vi) informaţii suplimentare.

(4) Informaţiile privind politica tranzacţiilor aferente tarifului rutier, prevăzută la alin. (3) lit. b) pct. (i), cuprind următoarele:

a) descrierea procesului pentru fiecare fază/etapă a acestuia;

b) interfaţa de date între furnizorul SETRE şi autoritatea care impune tarife rutiere;

c) parametrii autorizaţiei;

d) listele de exceptări - listele negre;

e) listele utilizatorilor - listele albe;

f) obligaţia de cooperare a utilizatorilor SETRE în relaţia cu furnizorii SETRE privind transmiterea în mod corect a informaţiilor necesare pentru funcţionarea sistemului.

(5) Informaţiile privind procedurile şi acordul privind nivelul serviciilor, prevăzute la alin. (3) lit. b) pct. (ii), cuprind următoarele:

a) parametri de calitate privind tranzacţiile: rata tranzacţiilor eronate, rata tranzacţiilor lipsă, modalitatea de determinare a calităţii tranzacţiilor, sistem nefuncţional/defect;

b) măsuri în cazul în care calitatea tranzacţiilor este insuficientă: măsurarea şi managementul calităţii, măsuri în cazul în care parametrii de calitate sunt insuficienţi, măsuri pentru probleme temporare, măsuri pentru nefuncţionarea/ defectarea sistemului;

c) calitatea datelor stocate în echipamentele de bord;

d) calitatea serviciului privind interfaţa de date între furnizorul SETRE şi autoritatea care impune tarife rutiere;

e) monitorizarea furnizorului SETRE de către autoritatea care impune tarife rutiere;

f) serviciu clienţi/relaţia cu publicul;

g) proceduri detestare/adecvarea pentru utilizare.

(6) Informaţiile privind politica de facturare, prevăzută la alin. (3) lit. b) pct. (iii), cuprind următoarele:

a) frecvenţă;

b) monedă;

c) datele efective pentru efectuarea operaţiunilor;

d) condiţii pentru acceptarea liniilor de facturare.

(7) Informaţiile privind politica de plată, prevăzută la alin. (3) lit. b) pct. (iv), cuprind următoarele:

a) mijloace de plată/proceduri generale privind plata tarifelor rutiere;

b) taxe de penalizare aplicate;

c) mijloace/proceduri de plată în caz de penalizări.

(8) Informaţiile privind condiţiile comerciale convenite prin negocieri bilaterale între autoritatea care impune tarifele rutiere şi furnizorul SETRE cuprind următoarele:

a) procedura pentru iniţierea şi semnarea contractului între părţi;

b) condiţii pentru remunerarea furnizorului SETRE;

c) penalităţi aplicate în funcţie de nivelul serviciului;

d) procedura în caz de litigii între părţi.

(9) Informaţiile suplimentare cuprind în principal următoarele:

a) cooperarea între furnizorii SETRE şi autoritatea care impune tarifele rutiere în scopul aplicării legislaţiei specifice în vigoare şi a prevederilor contractuale;

b) modalitatea de lucru în cazul efectuării de către autoritatea care impune tarifele rutiere a unor teste neanunţate;

c) arhivarea datelor de către furnizorii SETRE;

d) procedurile pentru actualizarea şi îmbunătăţirea sistemului;

e) alte informaţii considerate relevante de către autoritatea care impune tarifele rutiere.

Art. 4. - (1) în termen de 60 de zile de la data depunerii dosarului de către autoritatea care impune tarifele rutiere, A.R.R. evaluează dosarul şi transmite o notificare scrisă către aceasta prin care o informează dacă sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea în Registrul SETRE a domeniului SETRE aflat în responsabilitatea sa.

(2) în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru înregistrarea domeniului SETRE respectiv, notificarea va cuprinde motivele care au stat la baza respingerii dosarului de înregistrare şi, după caz, termenul-limită până la care solicitantul poate completa dosarul în conformitate cu datele prevăzute în notificare.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2), A.R.R. reevaluează dosarul cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).

Art. 5. - În cazul în care intenţionează să introducă noi parametri de clasificare a vehiculelor sau o nouă schemă de tarifare rutieră, autoritatea care impune tarifele rutiere trebuie să respecte prevederile aplicabile din anexa VI la Decizia Comisiei 2009/750/CE.

Art. 6. - (1) A.R.R. anulează înregistrarea unui domeniu SETRE din Registrul SETRE, prin decizie motivată a conducătorului instituţiei, în următoarele cazuri:

a) autoritatea care impune tarifele rutiere a furnizat informaţii/date eronate/false la momentul depunerii dosarului de înregistrare în Registrul SETRE;

b) autoritatea care impune tarifele rutiere nu mai are în responsabilitatea sa domeniul SETRE în cauză;

c) autoritatea care impune tarifele rutiere îşi încetează activitatea;

d) la solicitarea scrisă a autorităţii care impune tarifele rutiere.

(2) Decizia privind anularea înregistrării, prevăzută la alin. (1), se comunică autorităţii care impune tarifele rutiere în termen de 3 zile lucrătoare de la data aplicării măsurii.

(3) împotriva măsurii de anulare a înregistrării domeniului SETRE, autoritatea care impune tarifele rutiere şi care are în responsabilitatea sa domeniul SETRE în cauză se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

de înregistrare a furnizorilor SETRE

 

Art. 1. - În vederea înregistrării în Registrul SETRE în calitate furnizor SETRE, fiecare persoană juridică interesată depune la A.R.R. un dosar care conţine informaţiile necesare prin care să facă dovada că îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 3 din Decizia Comisiei 2009/750/CE.

Art. 2. - Dosarul prevăzut la art. 1 trebuie să conţină, după caz, următoarele documente:

a) cerere de înregistrare a solicitantului în Registrul SETRE, care cuprinde datele de identificare şi informaţiile de contact ale acestuia. Modelul cererii de înregistrare se publică pe site-ul A.R.R., în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii;

b) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta confirmă că îndeplineşte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului prin care acesta confirmă că nu se găseşte în niciuna dintre următoarele situaţii:

(i) în faliment, în insolvenţă, în stare de suspendare a activităţii companiei sau în orice situaţie asemănătoare determinată de o procedură similară, conform legislaţiei specifice în vigoare;

(ii) este subiectul unei proceduri de declarare a falimentului sau insolvenţei sau oricărei altei proceduri similare, conform legislaţiei specifice în vigoare;

(iii) a fost sancţionat/condamnat definitiv pentru încălcarea legislaţiei în legătură cu conduita sa profesională;

(iv) nu şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;

d) un document care să ateste că solicitantul deţine o certificare EN ISO 9001 sau o certificare echivalentă;

e) un document care să conţină descrierea detaliată a echipamentelor tehnice deţinute de solicitant, care urmează a fi puse la dispoziţie de către acesta în vederea furnizării SETRE;

f) certificatul care atestă conformitatea cu prevederile anexei IV la Decizia Comisiei 2009/750/CE;

g) un document care să conţină informaţii suficiente pentru a demonstra competenţa solicitantului în domeniul serviciilor electronice sau în domenii similare. În acest scop, solicitantul trebuie să prezinte o descriere detaliată a experienţei sale profesionale din ultimii trei ani financiari în furnizarea de servicii de tarifare electronică sau în domenii similare, precum:

(i) servicii bancare sau de asigurări;

(ii) servicii auxiliare serviciilor fiscale;

(iii) operatori de telecomunicaţii;

(iv) companii de utilitate publică;

(v) sisteme de informaţii şi servere;

(vi) sisteme telematice.

Solicitantul trebuie să enumere serviciile furnizate pentru domeniile relevante, indicând pentru fiecare dintre aceste servicii tipul serviciilor furnizate, scopul activităţilor desfăşurate şi descrierea sistemelor utilizate şi dezvoltate;

h) declaraţii financiare auditate pentru ultimii trei ani financiari. În cazul în care solicitantul este un consorţiu/asociere de companii sau o organizaţie similară, trebuie incluse în dosarul de înregistrare declaraţiile financiare pentru fiecare organizaţie/companie care face parte din consorţiu/organizaţia similară;

i) declaraţie a solicitantului prin care acesta prezintă cifra generală de afaceri a companiei pentru ultimii trei ani financiari, indicând separat, pentru fiecare dintre cei trei ani, partea din cifra de afaceri aferentă serviciilor de colectare electronică a taxelor/tarifelor. În cazul în care solicitantul este un/o consorţiu/asociere de companii sau o organizaţie similară, trebuie incluse în dosarul de înregistrare declaraţiile indicând cifra de afaceri generală pentru fiecare organizaţie/companie care face parte din consorţiu/organizaţia similară;

j) un document prin care solicitantul descrie instrumentul/instrumentele de garanţie sau instrumentele financiare echivalente pe care acesta le poate pune la dispoziţie în vederea îndeplinirii cerinţelor de garanţie solicitate de către autoritatea care impune tarifarea rutieră;

k) o listă a acţionarilor principali ai companiei şi a procentelor de acţiuni/capital deţinute de fiecare dintre aceşti acţionari;

            l) declaraţie care să indice totalul fondurilor proprii ale companiei şi totalul garanţiilor care trebuie acordate la prima cerere sau un instrument echivalent care poate fi furnizat de acţionari;

m) declaraţie care indică totalul capitalului disponibil şi totalul rezervelor companiei la data depunerii cererii de înregistrare;

n) declaraţie care să conţină politica de contractare propusă de solicitant în relaţia cu utilizatorii SETRE, incluzând termenii esenţiali şi condiţiile de contractare. Această declaraţie trebuie să includă şi măsurile sau garanţiile propuse de solicitant în favoarea utilizatorilor SETRE care au conturi pre-plătite, astfel încât utilizatorii SETRE să fie protejaţi împotriva insolvenţei companiei sau a altor circumstanţe/situaţii similare în care s-ar afla compania;

o) un plan global de management al riscurilor care să indice măsurile de evaluare şi atenuare a riscurilor relevante pentru sectorul de colectare electronică a tarifelor/taxelor, în particular pentru sectorul SETRE. Planul global de management al riscurilor trebuie să cuprindă următoarele: (i) descrierea organizaţiei;

(ii) lista tuturor riscurilor identificate, evaluate şi calificate;

(iii) măsurile şi strategiile de atenuare planificate pentru a preveni apariţia riscurilor identificate sau pentru a remedia impactul acestora, în special în domeniile economic, financiar şi tehnic;

p) un raport întocmit de un organism independent care să certifice că sistemele de contabilitate ale solicitantului îndeplinesc toate cerinţele prevăzute la art. 8 din Decizia 2009/750/CE, în cazul în care solicitantul care intenţionează să devină furnizor SETRE este în acelaşi timp şi autoritate care impune tarifarea rutieră;

q) declaraţie a solicitantului care să indice acoperirea propusă de acesta pentru domeniile SETRE existente, în primele 12 luni în care va opera ca furnizor SETRE;

r) declaraţie a solicitantului prin care acesta confirmă că acceptă şi este de acord să adere la prevederile aplicabile din Decizia Comisiei 2009/750/CE.

Art. 3. - (1) în termen de 60 de zile de la data depunerii dosarului de către solicitant, A.R.R. evaluează dosarul şi transmite o notificare scrisă solicitantului prin care îl informează dacă îndeplineşte condiţiile pentru a fi înregistrat ca furnizor SETRE.

(2) în cazul în care se constată că solicitantul nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi înregistrat ca furnizor SETRE, notificarea va cuprinde motivele care au stat la baza respingerii dosarului de înregistrare şi, după caz, termenul-limită până la care solicitantul poate completa dosarul în conformitate cu datele indicate în notificare.

(3) în cazul prevăzut la alin. (2), A.R.R. reevaluează dosarul cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (1).

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la împlinirea termenului de 1 an de la data înregistrării în Registrul SETRE sau de la data ultimei raportări, furnizorul SETRE va depune la A.R.R. un dosar de informare, care va conţine, după caz, următoarele informaţii, în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) din Decizia Comisiei 2009/750/CE:

a) un document care să ateste că furnizorul SETRE deţine o certificare EN ISO 9001 sau o certificare echivalentă;

b) declaraţii financiare auditate pentru ultimul an financiar;

c) declaraţie a furnizorului SETRE prin care acesta prezintă Cifra generală de afaceri a companiei pentru ultimii trei ani financiari, indicând separat, pentru fiecare dintre cei trei ani, partea din cifra de afaceri aferentă serviciilor de colectare electronică a taxelor/tarifelor;

d) un document prin care furnizorul SETRE descrie instrumentul/instrumentele de garanţie sau instrumentele financiare echivalente pe care acesta le poate pune la dispoziţie în vederea îndeplinirii cerinţelor de garanţie înaintate de către autoritatea care impune tarifarea rutieră, în cazul în care aceste garanţii au fost modificate sub orice formă;

e) nota care să indice totalul sumelor reprezentând garanţii solicitate de către autoritatea care impune tarifarea rutieră în ultimul an financiar;

f) o listă a acţionarilor principali ai companiei şi a procentelor de acţiuni/capital deţinute de fiecare dintre aceşti acţionari, în cazul în care datele raportate anterior s-au modificat;

g) declaraţie care indică totalul capitalului disponibil şi totalul rezervelor furnizorului SETRE la data depunerii dosarului de informare;

h) declaraţie care să conţină politica de contractare propusă de solicitant în relaţia cu utilizatorii SETRE, incluzând termenii esenţiali şi condiţiile de contractare. Această declaraţie trebuie să includă şi măsurile sau garanţiile propuse de furnizorul SETRE în favoarea utilizatorilor SETRE care au conturi preplătite, astfel încât utilizatorii SETRE să fie protejaţi împotriva insolvenţei companiei sau a altor circumstanţe/situaţii similare în care s-ar afla compania;

i) un plan global de management al riscurilor şi ultimul raport de audit întocmit de către un organism independent. Auditul se va efectua la fiecare doi ani;

j) declaraţie pe proprie răspundere a furnizorului SETRE prin care acesta confirmă că îndeplineşte prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Legii nr. 506/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

k) declaraţie pe propria răspundere a furnizorului SETRE prin care acesta confirmă că nu se găseşte în niciuna dintre următoarele situaţii:

(i) în faliment, în insolvenţă, în stare de suspendare a activităţii companiei sau în orice situaţie asemănătoare determinată de o procedură similară, conform legislaţiei specifice în vigoare;

(ii) este subiectul unei proceduri de declarare a falimentului sau insolvenţei sau oricărei altei proceduri similare, conform legislaţiei specifice în vigoare;

(iii) a fost sancţionat/condamnat definitiv pentru încălcarea legislaţiei în legătură cu conduita sa profesională;

(iv) nu şi-a îndeplinit obligaţiile fiscale prevăzute de legislaţia specifică în vigoare; I) declaraţie a furnizorului SETRE care să indice domeniile SETRE acoperite şi orice modificare intervenită de la data depunerii ultimului dosar de informare. Declaraţia trebuie să includă şi orice modificare propusă privind acoperirea domeniilor SETRE în următoarele 12 luni de la data depunerii dosarului de informare;

m) declaraţie a furnizorului SETRE care să indice natura serviciilor specifice furnizate pentru fiecare domeniu SETRE.

Art. 5. - (1) A.R.R. anulează înregistrarea unui furnizor SETRE din Registrul SETRE, prin decizie motivată a conducătorului instituţiei, în următoarele cazuri:

a) furnizorul SETRE a furnizat informaţii/date eronate/false la momentul depunerii dosarului de înregistrare în Registrul SETRE;

b) furnizorul SETRE nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezenta procedură, care au stat la baza înregistrării acestuia în Registrul SETRE;

c) furnizorul SETRE nu a îndeplinit una sau mai multe dintre obligaţiile stabilite în sarcina sa conform prevederilor Deciziei Comisiei 2009/750/CE şi/sau ale prezentei proceduri;

d) compania care este înregistrată ca furnizor SETRE îşi încetează activitatea;

e) la solicitarea scrisă a furnizorului SETRE.

(2) Decizia privind anularea înregistrării, prevăzută la alin. (1), se comunică furnizorului SETRE în termen de 3 zile lucrătoare de la data aplicării măsurii.

(3) împotriva măsurii de anulare a înregistrării ca furnizor SETRE, persoana juridică în cauză se poate adresa cu plângere instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru organizarea în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În scopul organizării în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE), prin derogare de la prevederile cap. I pct. 4, precum şi ale cap. II pct. 2 şi pct. 5 lit. C din Normele privind organizarea în ţară a acţiunilor de protocol şi a unor manifestări cu caracter cultural-ştiinţific, precum şi cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către instituţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991 privind normele de organizare în ţară a acţiunilor de protocol, cu modificările ulterioare, se aprobă cheltuielile ocazionate de invitarea unui număr de 50 de persoane oficiale pentru fiecare eveniment, precum şi cheltuielile pentru organizarea activităţilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finanţarea cheltuielilor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea evenimentelor prevăzute la art. 1, în limita de maximum 135 mii lei, se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate, de la capitolul 68.04 “Asigurări şi asistenţă socială”, titlul II “Bunuri şi servicii”, articolul 30 “Alte cheltuieli”, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 768.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV DE CHELTUIELI

pentru organizarea în anul 2014, în România, a două conferinţe internaţionale în cadrul Centrului Serviciilor Publice de Ocupare din Ţările din Sud-Estul Europei (CSPOTSEE)

 

Recepţie de bun venit

50 x 200 lei/persoană x 2 conferinţe

Cina oficială

50 x 180 lei/persoană x 2 conferinţe

Prânz x 2

50 x 150 lei/persoană x 2 prânzuri x 2 conferinţe

Pauză de cafea x 3

50 x 20 lei/persoană x 3 pauze de cafea x 2 conferinţe

Cadouri x 30 de invitaţi

30 x 100 lei/persoana x 2 conferinţe

Materiale informative şi promoţionale

50 x 200 lei/persoană x 2 conferinţe

Chirie sală şi echipamente (sonorizare şi proiecţie)

850 lei x 2 conferinţe

Servicii de interpretariat

2.000 lei x 2 conferinţe

Vizite obiective turistice

50 x 200 lei/persoană x 2 conferinţe

Transport intern

50 x 60 lei/persoană x 2 conferinţe

Alte servicii (secretariat, fotograf, diverse)

50 x 30 lei/persoană x 2 conferinţe

Total:

134.700 lei

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru anul 2014

 

Având în vedere prevederile art. 68 alin. (1) lit. a) şi alin. (8) şi art. 69 alin. (1) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.310/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1.307/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul 2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 5 august 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

“(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru anul 2014, valoarea ajutorului financiar specific este în cuantum total de 7.098.000 euro, calculat în lei, la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Europeană la ultima cotaţie a lunii septembrie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, pentru plafonul total maxim alocat pentru plăţile anuale suplimentare, prevăzut în anexa nr. 5.”

2. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, al cărei cuprins este prevăzut în anexa care face parte Integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Pentru anul 2014, cererea de solicitare a ajutorului specific, prevăzută la art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările şi completările ulterioare, se poate depune până la data de 28 noiembrie 2014.

Art. III. - Pentru anul 2014, beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pot solicita organismelor de inspecţie şi certificare eliberarea documentului justificativ prevăzut la art. 8 alin, (2) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 5 decembrie 2014.

Art. IV. - Pentru anul 2014, controlul la faţa locului prevăzut la art. 12 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează conform manualului de proceduri elaborat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu data de 29 decembrie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 4 septembrie 2014.

Nr. 769.

 

ANEXĂ

(Anexe nr. 5 le Hotărârea Guvernului nr. 759/2010)

 

Plafonul total maxim alocat pentru plăţile anuale suplimentare în anul 2014

 

Sectoarele pentru care se acordă sprijin

Plafonul alocat (euro)

Producţia vegetală

 5.798.000

Producţia animalieră

 1.300.000

Total:

7.098.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Piatra-Neamţ

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iunie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education, cu sediul în municipiul Piatra-Neamţ, str. Petru Rareş nr. 26, judeţul Neamţ, pentru nivelul de învăţământ “postliceal” (nivel 3 avansat, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv nivel 5, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), domeniul “sănătate şi asistenţă pedagogică”, calificările profesionale “asistent medical generalist” şi “asistent medical de farmacie”, limba de predare “română”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Piatra-Neamţ, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Piatra-Neamţ dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Piatra-Neamţ revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Piatra-Neamţ.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Piatra-Neamţ este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundaţia Ecologică Green Education - Filiala Piatra-Neamţ, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Postliceală FEG Education din municipiul Piatra-Neamţ, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Neamţ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea J.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 septembrie 2014.

Nr. 4.506.

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Dr. Lind” din satul Câmpeniţa

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iunie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Dr. Lind”, cu sediul în comuna Ceauşu de Câmpie, satul Câmpeniţa, judeţul Mureş, pentru nivelul de învăţământ “liceal” (nivel 3, conform Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare), respectiv nivel 4, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, profilul “real”, specializarea “ştiinţe ale naturii”, limba de predare “română, maghiară”, forma de învăţământ “cu frecvenţă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Dr. Lind” din satul Câmpeniţa, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Dr. Lind” din satul Câmpeniţa dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Dr. Lind” din satul Câmpeniţa revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic “Dr. Lind” din satul Câmpeniţa.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic “Dr. Lind” din satul Câmpeniţa este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureş, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia “Educaţie pentru o Viaţă Sănătoasă” din satul Câmpeniţa, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Liceul Teoretic “Dr. Lind” din satul Câmpeniţa, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Judeţului Mureş vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Elite” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iunie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Elite”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Str. Lânăriei nr. 136, sectorul 4, pentru nivelul de Învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română”, program “normal” şi “prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Elite” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. -. (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Elite” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Elite” din municipiul Bucureşti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Elite” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Elite” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială “Elite Childs Educaţional” - S.R.L. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Elite” din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 septembrie 2014.

Nr. 4.508.

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Nicholas Kindergarten” din municipiul Bucureşti

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iunie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Nicholas Kindergarten”, cu sediul în municipiul Bucureşti, Drumul Valea Cricovului nr. 41-47, sectorul 6r pentru nivelul de învăţământ “preşcolar”, limba de predare “română”, program “normal” şi “prelungit”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Nicholas Kindergarten” din municipiul Bucureşti, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Nicholas Kindergarten” din municipiul Bucureşti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de Învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Nicholas Kindergarten” din municipiul Bucureşti revine fondatorilor

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Nicholas Kindergarten” din municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa “Nicholas Kindergarten” din municipiul Bucureşti este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Comercială “Nicholas Educaţional” - S.R.L. din municipiul Bucureşti, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Grădiniţa “Nicholas Kindergarten” din municipiul Bucureşti, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 septembrie 2014.

Nr. 4.509.

 

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Reformată “Talentum” din municipiul Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar,

ţinând cont de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 6 din 26 iunie 2014 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular evaluate în perioada 24 martie-13 iunie 2014,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Reformată “Talentum”, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Deleu nr. 2-4, judeţul Cluj, pentru nivelul de învăţământ “gimnazial” (nivel 1, conform Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor), limba de predare “maghiară”, forma de învăţământ “cu frecventă (zi)”.

Art. 2. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Reformată “Talentum” din municipiul Cluj-Napoca, acreditată potrivit dispoziţiilor art. 1, este persoană juridica de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege, începând cu anul şcolar 2014-2015.

Art. 3. - (1) Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Reformată “Talentum” din municipiul Cluj-Napoca dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului.

(2) în cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Reformată “Talentum” din municipiul Cluj-Napoca revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar şi personalul nedidactic din unitatea de învăţământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială Reformată “Talentum” din municipiul Cluj-Napoca.

Art. 5. - Unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Reformată “Talentum” din municipiul Cluj-Napoca este monitorizată şi controlată periodic de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar al Judeţului Cluj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Asociaţia “Pro Schola Montessori” din municipiul Cluj-Napoca, unitatea de învăţământ preuniversitar particular acreditată Şcoala Gimnazială Reformată “Talentum” din municipiul Cluj-Napoca, Ministerul Educaţiei Naţionale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în învăţământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Şcolar ai Judeţului Cluj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul educaţiei naţionale,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 septembrie 2014.

Nr. 4.510.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.