MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 794/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 794         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 31 octombrie 2014

 

SUMAR

 

LEGI ŞI DECRETE

 

145. - Lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

 

643. - Decret privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 486 din 25 septembrie 2014 referitoare la excepţia de ne constituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

860. - Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apa Crişuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

 

931. - Hotărâre privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant

 

934. - Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori

 

935. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

 

936. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.477. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2014

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează modul de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse.

Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:

a) activitate economică în sectorul agricol - activitatea desfăşurată în propria fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică, pentru obţinerea unor produse agricole care depăşesc necesarul de consum propriu şi sunt destinate vânzării pe piaţă;

b) comerţ cu produse agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie - comerţul cu ridicata sau comerţul cu amănuntul, care se desfăşoară în structuri de vânzare cu locaţie permanentă sau temporară în teritorii delimitate special amenajate şi dotate corespunzător, precum pieţe agroalimentare, târguri, pieţe ambulante, de către producătorii agricoli persoane fizice;

c) atestat de producător - documentul eliberat persoanei fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, şi care atestă calitatea de producător agricol persoană fizică;

d) carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol - documentul utilizat de persoana fizică care deţine atestat de producător, precum şi de soţul/soţia, rudele/afinii de gradul I, după caz, pentru exercitarea actului de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie.

 

CAPITOLUL II

Procedura de obţinere a atestatului de producător

 

Art. 3. - (1) Atestatul de producător cuprinde informaţii şi date privind:

a) numele şi prenumele producătorului agricol;

b) denumirea produselor şi suprafaţa de teren exploatată, respectiv efectivele de animale, care sunt înregistrate în registrul agricol organizat de autorităţile administraţiei publice locale pe a căror rază se află terenul/ferma/gospodăria.

(2) valabilitatea atestatului de producător este de un an calendaristic de la data emiterii şi se vizează semestrial, prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz.

(3) Atestatul de producător se eliberează, la cerere, persoanelor fizice care optează pentru desfăşurarea unei activităţi economice în sectorul agricol, după verificarea cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător.

(4) Verificările prevăzute la alin. (3) se fac în condiţiile legii, atât pe baza datelor din registrul agricol, cât şi în teren, la fermele/gospodăriile agricole deţinute de solicitanţi, de către reprezentanţi împuterniciţi, prin dispoziţie a primarului comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, după caz, şi de către reprezentaţi ai oricărora dintre entităţile prevăzute la art. 4,

(5) în cazul verificărilor efectuate de entităţile prevăzute la art. 4 alin. (1), rezultatul acestora se consemnează în cadrul unui aviz consultativ, care se eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este membru sau nu al acestora, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producător sau respingerea solicitării.

Art. 4. - (1) Atestatul de producător se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, după caz, constituite potrivit legii şi organizate la nivel local şi judeţean, care se înregistrează la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi care nominalizează cel puţin un reprezentant în acest scop.

(2) Pentru autorităţile administraţiei publice locale la care nu s-a înregistrat nicio structură asociativă prevăzută la alin. (1), prevederile art. 3 alin. (4) şi (5) se duc la îndeplinire de către o entitate teritorială din subordine sau în coordonare, stabilită în condiţiile legii, în acest scop, de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sau de către consiliul judeţean/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(3) în vederea înregistrării, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură depun la primăriile la care solicită înregistrarea următoarele documente:

a) certificatul de identificare fiscală;

b) hotărârea judecătorească definitivă de constituire;

c) statutul, care să prevadă exercitarea de atribuţii privind furnizarea de servicii de consultanţă, informarea şi certificarea calităţii de producător a fermierilor;

d) situaţiile financiare anuale pentru exerciţiul financiar anterior înregistrării prevăzute la alin. (1), depuse/transmise la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia structurilor asociative constituite În cursul anului În care se solicită înregistrarea la primărie;

e) documentul care atestă afilierea la o organizaţie/federaţie/ confederaţie reprezentativă la nivel naţional, după caz.

(4) Primarii asigură condiţiile necesare pentru informarea publică cu privire la structurile şi entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2), prin afişarea şi actualizarea listelor cu acestea la primării, precum şi prin publicarea pe paginile de internet ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale respective.

Art. 5. - (1) Modelul atestatului de producător, al registrului pentru evidenţa atestatelor de producător, regimul de completare şi utilizare al acestuia, precum şi procedurile şi condiţiile specifice anulării atestatului se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Costurile generate de tipărire a atestatului de producător din sectorul agricol se suportă de către consiliile judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive.

(3) Formularul atestatului de producător are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte în condiţiile legii de către Imprimeria Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti.

Art. 6. - (1) Preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti transmit la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultură, înregistrate în scopurile prevăzute la art. 3 alin. (4) şi (5), întocmită pe baza listelor comunicate de primari de comune, municipii, oraşe, sectoare, după caz.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură accesul la informaţia publică, prin afişarea, pe site-ul oficial, a listelor prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Regimul de întocmire, de eliberare şi de utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

 

Art. 7. - (1) Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

(2) Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare.

Art. 8. - (1) Formularul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol are regim special, este prevăzut cu elemente de siguranţă şi se tipăreşte, în condiţiile legii, de către Imprimeria Naţională, la solicitarea consiliilor judeţene/Consiliul General al Municipiului Bucureşti, care le distribuie primarilor, la solicitarea acestora.

(2) Costurile generate de tipărire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suportă din bugetele locale ale judeţelor sau, după caz, din bugetul local al municipiului Bucureşti, iar sumele cheltuite de acestea se recuperează prin grija primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele achitate de solicitanţi pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotărâri ale autorităţilor deliberative, la propunerea autorităţilor executive.

(3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se eliberează la cerere solicitantului de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, după verificarea existenţei atestatului de producător şi după verificarea faptică în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale ţin evidenţa carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol printr-un registru special deschis în acest sens şi condus, de regulă, de persoanele cărora le revine sarcina completării şi ţinerii la zi a registrului agricol.

(5) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizează exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum şi pentru produse apicole.

(6) Prima filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care conţine datele privind identitatea producătorului agricol ca titular şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I, informaţiile privind suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi producţiile estimate a fi destinate comercializării, este semnată de primar şi rămâne nedetaşabilă la carnet.

Art. 9. - (1) Modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol şi modul de completare a acestuia şi modelul registrului de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se aprobă prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Refuzul privind eliberarea atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se motivează în scris şi poate fi atacat la instanţa de contencios administrativ.

Art. 10. - (1) Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este următorul:

a) primul exemplar se înmânează cumpărătorului;

b) al doilea exemplar se păstrează de vânzător;

c) al treilea exemplar se păstrează la carnet.

(2) Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, se restituie la primăriile care au emis carnetul, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice cantitate şi structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, pentru care se aplică prevederile art. 15.

Art. 11. - (1) Pe durata transportului produselor achiziţionate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie să deţină fila din carnet care justifică provenienţa mărfii, cu excepţia achiziţiei acestor produse din pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, pentru care se aplică prevederile art. 15.

(2) în cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, aceştia completează o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor transportate de producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate.

(3) Fila prevăzută la alin. (2) constituie documentul justificativ pe timpul transportului, al desfacerii mărfii, precum şi al eventualelor retururi ale produselor necomercializate.

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică transportului produselor agricole proprii de la locul de producţie/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. În acest caz, producătorii agricoli trebuie să deţină documentul de identitate şi atestatul de producător.

Art. 12. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a comunica organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, trimestrial, informaţii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum şi datele cuprinse în acestea, potrivit art. 8 alin. (6).

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

Exercitarea activităţilor de comerţ cu amănuntul în zonele publice

 

Art. 13. - (1) în cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amănuntul este obligatorie organizarea de spaţii de vânzare distincte, care sunt rezervate în exclusivitate producătorilor agricoli persoane fizice deţinătoare ale unui atestat de producător şi ale unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie,

(2) Procentul de alocare a spaţiilor de vânzare prevăzute la alin. (1) este de minimum 40% din totalul spaţiilor de vânzare existente.

(3) Spaţiile de vânzare distincte prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte cerinţele legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.

Art. 14. - (1) Comercializarea produselor din sectorul agricol obţinute din gospodăria/ferma proprie de către producătorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate, a atestatului de producător şi a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

(2) Producătorii agricoli, cetăţeni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care comercializează produsele agricole proprii în spaţiile publice din România, sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1). Aceştia îşi desfăşoară activitatea în baza documentaţiei legale din statul membru de origine.

(3) Producătorii agricoli au obligaţia afişării la locul de vânzare a etichetei de produs, care conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare.

Art. 15. - Pentru vânzările zilnice cu amănuntul efectuate în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, producătorii agricoli au obligaţia să înscrie, la sfârşitul fiecărei zile, în fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol prevăzută la art. 11 alin. (2), produsele agricole şi cantităţile totale vândute în ziua respectivă.

 

CAPITOLUL V

Contravenţii şi sancţiuni

 

Art. 16. - Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:

a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;

b) transportul produselor achiziţionate de la producători agricoli, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1), cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, şi cu amendă de la 6.000 lei la 10.000 lei şi confiscarea cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice;

c) transportul de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei;

d) organizarea de spaţii de vânzare în cadrul structurilor de vânzare cu amănuntul din zonele publice, cu nerespectarea de către administratorii pieţelor a prevederilor art. 13 alin. (1) şi (2), cu amendă de la 12.000 lei la 37.500 lei;

e) neafişarea etichetei de produs, prevăzute la art. 14 alin. (3), cu amendă de la 100 lei la 300 lei;

f) desfăşurarea activităţilor de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse în ferma proprie, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

g) eliberarea de către primar a atestatului de producător şi/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi, cu amendă de la 15.000 lei la 22.500 lei;

h) vânzarea unor produse agricole, altele decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezentei legi, cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

Art. 17. - Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 16 se realizează de persoanele împuternicite de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Finanţelor Publice, prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi de agenţii şi ofiţerii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, de către poliţia locală şi de către persoanele împuternicite de primar.

Art. 18. - Contravenţiilor prevăzute la art. 16 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele provenite din aceste amenzi se fac venit integral la bugetele locale.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 19. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificările şi completările ulterioare;

b) art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 225/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea şi plata impozitului pe veniturile băneşti din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unităţi specializate pentru colectare, unităţi de procesare industrială sau către alte unităţi, pentru utilizare ca atare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, cu modificările ulterioare.

Art. 20. - După 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, se interzice utilizarea următoarelor documente la cumpărarea produselor agricole de la producători agricoli persoane fizice:

a) borderoul de achiziţie (de la producători individuali) (cod 14-4-13/b), prevăzut la nr. IV, nr. crt. 39 - Mijloace băneşti şi deconturi - din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 şi 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completările ulterioare;

b) borderoul de achiziţie prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006.

Art. 21. - Certificatele de producător emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 661/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi utilizate până la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai târziu de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 22. - Prelucrările de date cu caracter personal realizate în temeiul prezentei legi se efectuează cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 23. - Prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică activităţilor reglementate de prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

VIOREL HREBENCIUC

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN- ANTON POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 145.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind promulgarea Legii pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,

 

Preşedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 643.

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 486

din 25 septembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Mi nea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ingrid Alina Tudora - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Detect Serv” - S.R.L. din municipiul Cluj-Napoca în Dosarul nr. 7.355/211/2013 al Judecătoriei Cluj-Napoca. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 84D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

3. Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că partea Societatea Română de Radiodifuziune a depus la dosar note scrise prin care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate.

4. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere, ca devenită inadmisibilă, a excepţiei de neconstituţionalitate. În acest sens, invocă Decizia nr. 448 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2014, prin care Curtea Constituţională a constatat că prevederile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune sunt constituţionale în măsura în care taxa pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune se aplică numai persoanelor juridice care beneficiază de aceste servicii.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

5. Prin Sentinţa civilă nr. 16.310 din 20 decembrie 2013, pronunţată în Dosarul nr. 7.355/211/2013, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. Excepţia a fost ridicată de Societatea Comercială “Detect Serv” - S.R.L. din municipiul Cluj-Napoca în contradictoriu cu Societatea Română de Radiodifuziune într-o cauză având ca obiect pretenţii.

6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autoarea acesteia susţine că prevederile de lege criticate sunt neconstituţionale, deoarece obligă societăţile comerciale (persoane juridice) la plata unor taxe pentru serviciul public de radiodifuziune şi pentru cel de televiziune, indiferent dacă acestea beneficiază sau nu de aceste servicii.

7. Judecătoria Cluj-Napoca - Secţia civilă opinează în sensul respingerii excepţiei de neconstituţionalitate, întrucât art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994, republicată, prevede că taxa este datorată de persoanele juridice în calitate de beneficiari. Prin urmare, singura interpretare a acestor prevederi legale nu poate fi decât în sensul că această taxă este datorată numai în măsura în care se face dovada faptului că persoana juridică a beneficiat de serviciul public de radiodifuziune sau de serviciul public de televiziune, iar o asemenea interpretare este, evident, constituţională.

8. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actul de sesizare, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum a fost reţinut în dispozitivul încheierii de sesizare, îl constituie prevederile art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare. Din examinarea criticii formulate, Curtea constată că, în realitate, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă doar prevederile alin. (3) ale art. 40 din Legea nr. 41/1994, potrivit cărora “Persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agenţiile şi reprezentanţele acestora, precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia Să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune şi O taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii.”

12. În susţinerea neconstituţionalităţii reglementării legale criticate se invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 56 alin. (2) potrivit căruia “Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure aşezarea justă a sarcinilor fiscale” şi a celor ale art. 136 alin. (5) care prevede că “Proprietatea privată este inviolabilă, în condiţiile legii organice.”

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că prevederile ari. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 au mai fost supuse controlului de constituţionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 297 din 6 iulie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 19 august 2004, sau Decizia nr. 331 din 18 aprilie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 12 mai 2006, Curtea a reţinut că, “Într-adevăr, ari 40 din Legea nr. 41/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, stabileşte că veniturile proprii ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune provin, între altele, şi din taxe pentru serviciul public de radiodifuziune, respectiv pentru serviciul public de televiziune, dar, aşa cum prevede chiar alin. (3) al acestui articol, (...) taxele sunt datorate de către subiectele de drept acolo menţionate, «în calitate de beneficiari ai acestor servicii». Aşadar, obligaţia prevăzută de text este doar în sarcina persoanelor juridice care beneficiază, în diferite modalităţi, de serviciile publice respective şi, în consecinţă, niciuna dintre criticile formulate nu poate fi reţinută”.

14. Cu toate că instanţa de contencios constituţional a stabilit prin jurisprudenţa sa în materie reperele unui comportament constituţional, în practică s-a constatat o nesocotire a acestora şi implicit o nesocotire a deciziilor Curţii Constituţionale care, potrivit art. 147 alin. (4) din Constituţie, sunt obligatorii erga omnes.

15. În acest context, prin Decizia nr. 448 din 29 octombrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 7 ianuarie 2014, Curtea a reţinut că “aplicarea dispoziţiilor de lege criticate în sensul că obligaţia de plată a taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune incumbă tuturor persoanelor juridice, cu excepţia persoanelor fizice autorizate, şi nu este condiţionată de deţinerea receptoarelor radio/TV, denotă faptul că statuările instanţei de contencios constituţional în sensul că «obligaţia plăţii acestor taxe este doar în sarcina persoanelor juridice care beneficiază, în diferite modalităţi, de serviciile publice respective» sunt nesocotite în practică.” Prin această decizie, Curtea a stabilit că numai interpretarea prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994, în sensul că persoanele juridice cu sediul în România, inclusiv filialele, sucursalele, agenţiile şi reprezentanţele acestora, precum şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine, au obligaţia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune şi o taxă pentru serviciul public de televiziune, în calitate de beneficiari efectivi ai acestor servicii, este singura interpretare care poate înlătura viciul de neconstituţionalitate de care textul de lege suferă prin lipsa unei menţiuni exprese în acest sens. Întrucât există o modalitate de interpretare a textului conformă Constituţiei, ce rezultă chiar din jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi având în vedere faptul că neconstituţionalitatea este atât o ultimă sancţiune aplicată de instanţa constituţională cu repercusiuni asupra existenţei normative a legii, cât şi parte integrantă a ordinii juridice normative, prin Decizia nr. 448 din 29 octombrie 2013, Curtea a constatat că prevederile art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune sunt constituţionale în măsura în care taxa pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune se aplică numai persoanelor juridice care beneficiază de aceste servicii.

16. Potrivit art. 29 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, “Nu pot face obiectul excepţiei prevederile constatate ca fiind neconstituţionale printr-o decizie anterioară a Curţii Constituţionale”, Aşa fiind, poate forma obiect al controlului de constituţionalitate exercitat pe calea ridicării unei excepţii de neconstituţionalitate numai acea interpretare a normei legale care nu a fost exclusă din cadrul constituţional, în caz contrar excepţia fiind inadmisibilă.

17. În prezenta cauză, Curtea Constituţională a fost sesizată la data de 20 decembrie 2013, deci anterior publicării Deciziei nr. 448 din 29 octombrie 2013 în Monitorul Oficial al României, Partea I, la data de 7 ianuarie 2014, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune urmează să fie respinsă ca devenită inadmisibilă.

18. În cauză se impune precizarea că, deşi Curta a va pronunţa o soluţie de respingere ca devenită inadmisibilă a excepţiei, urmează ca cele statuate prin Decizia nr. 448 din 29 octombrie 2013 să îşi găsească aplicarea, de la momentul publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în cauza pendinte în cadrul căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate, având în vedere că prin această decizie a fost stabilită în mod definitiv şi general obligatoriu modalitatea de interpretare constituţională a textului ce constituie obiectul excepţiei. De altfel, de la acelaşi moment, instanţele judecătoreşti vor interpreta şi aplica prevederile art. 40 alin.(3) din Legea nr. 41/1994 în acord cu această decizie în toate cauzele pendinte în care acestea sunt incidente, precum şi în cauzele în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate până la data sus-menţionată; în această ultimă ipoteză, dacă litigiul a fost soluţionat, deciziile pronunţate de Curtea Constituţională constituie temei al revizuirii potrivit art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din anul 1865 sau art. 509 alin. (1) pct. 11 din noul Cod de procedură civilă, după caz.

19. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, excepţie ridicată de Societatea Comercială “Detect Serv” - S.R.L. din municipiul Cluj-Napoca în Dosarul nr. 7.355/211/2013 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Judecătoriei Cluj-Napoca şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 25 septembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ingrid Alina Tudora

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile ce alcătuiesc domeniul public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române* - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a reevaluării, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 860.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române” - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, a căror valoare de inventar se actualizează ca urmare a reevaluării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională “Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat

 


Nr. crt.

Nr. MFP

Codul de clasificare

Denumirea

Descrierea tehnică

Adresa

Valoarea de inventar actualizata

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

1

63773

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral

Direcţia Apelor Crişuri

 

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

136.249

2

63774

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral

Direcţia Apelor Crişuri

curs de apă Vărsând Bocsig

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

166.022

3

63775

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral

Direcţia Apelor Crişuri

curs de apă Teuz 1-45

Ţara: România;

judeţul: Arad; -;-; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

36.708

4

63776

8.16.08

Reţea geodezică de sprijin, ax cadastral

Direcţia Apelor Crişuri

 

Ţara: România;

judeţul: Sălaj; -; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

146.057

5

64205

8.17.02

Baraj Leşu, din an roca mente, cu echipament tehnic

33,8 mii. mc, lungime = 170 m, lăţime = 7 m, înălţime = 61 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Leş; -; nr.:-;

Bihor

56.836.399

6

64206

8.17.02

Baraj din beton armat CETI

0,85 mii. mc, lungime =101 m, înălţime = 9 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; nr.: -;

Bihor

12.156.846

7

64207

8.17.03

Baraj atenuare Asău

volum = 0,639 mii. mc, lungime = 220 m, lăţime = 6 m, înălţime = 8m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

Asău

860.673

8

64208

8.17.03

Baraj atenuare Irina

volum = 0,9 mii. Mc. lungime = 400 m, lăţime = 3 m, înălţime = 7 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Belfir; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

835.615

9

64209

8.17.03

Baraj atenuare Petid Cărăsău

volum = 1,82 mii. mc, lungime = 354 m, lăţime = 5 m, înălţime = 14 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Petid; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

3.772.780

10

64210

8.17.03

Baraj atenuare Felix

volum = 2.48 mii. mc, lungime . 930 m, lăţime = 4 m, înălţime = 14 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Băile Felix; -; nr.: -;

Bihor

871.340

11

64211

8.17.03

Baraj atenuare 1 Mai

volum . 1,24 mii. mc, lungime = 202 m, lăţime = 3 m, înălţime = 10 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Băile Felix; -; nr.: -;

1 Mai

271.957

12

64212

817.03

Baraj atenuare Adona

volum = 0,945 mii. mc, lungime = 335 m, lăţime = 3 m, înălţime = 9 m

Ţara; România;

judeţul: Bihor; satul Adoni; -; nr.: -;

Bihor

404.740

13

64213

8.17.03

Baraj atenuare Sânnicolau

volum = 3,84 mii. mc, lungime = 325 m, lăţime = 4 m, înălţime = 8 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Sânnicolau Român; -; nr.: -;

Bihor

619.850

14

64214

8.17.03

Baraj atenuare Echer

volum = 174 mii. mc, lungime = 277 m, lăţime = 4 m, înălţime = 7 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

Bihor

910.626

15

64215

8.17.03

Baraj atenuare Paleu

volum = 2,237 mii. mc, lungime = 270 m, lăţime = 3 m, înălţime = 9 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Paleu; -; nr.: -;

Bihor

1.675.957

16

64216

8.17.03

Baraj atenuare Uileacu de Munte

volum = 3,4 mii. mc, lungime = 372 m, lăţime = 4 m, înălţime = 6 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Uileacu de Munte; -; nr.: -;

Bihor

1.581.829

17

64219

8.17.02

Baraj şi acumulare Miersig

S_teren = 48217 mp,

S_lac_de_acumulare = 39945 mp,

S_zona_de_protecţie = 8272 mp,

S C1-baraj_din_pământ şi canal deversor dalat = 1148mp,

CF nr. 51196, UAT Husasău de Tinca

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Miersig; -; nr.: -;

Bihor

74.197


0

1

2

3

4

5

6

18

64225

8.17.02

Baraj şi acumulare Botean I

volum = 0,033 mii. mc, lungime = 156 m, lăţime = 3 m, înălţime = 4 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Botean; -; nr.: -;

Bihor

105.831

19

64226

8.17.03

Baraj Carand Răpsig

volum = 15 mii. mc, lungime = 8560 m, lăţime - 4 m, înălţime = 6 m, S teren canton = 1511 mp, CF nr. 302236, UAT Beliu

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Beliu; -; nr.: -;

6.442.854

20

64227

8.17.03

Baraj Tauţ

S_teren = 2691510 mp,

S_C1-bazin_colectare = 7005 mp,

S_C2-canal deversor = 1069 mp,

S_C3-taluz_aval = 30766 mp,

S_C4- canal_golire_fund = 756 mp,

S_C5-casa_de_pompe = 17 mp,

S_C6-canal_colectare = 1029 mp,

S_C7-coronament baraj = 4669 mp,

F36S_C8-deversor lateral = 204 mp,

S_C9-taluz_amonte = 4315 mp,

S_C10-pasarelă_acces = 59 mp,

S C11- A36 deversor central turn = 46 mp,

S_C12-taluz_amonte = 17250 mp,

S_C13-dig_coadă_lac = 1118 mp,

S_C14-golirejund = 169 mp,

S_C15-golire fund = 171 mp,

CF nr. 300900, UAT Tauţ

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Tauţ; -; nr.: -;

Arad

15.795.562

21

64228

8.17.02

Acumulare Tămaşda

volum = 22,12 mii, mc, lungime = 4425 m, lăţime = 4 m, înălţime = 7 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Tămaşda; -; nr.: -;

Bihor

9.511.390

22

64229

8.17.03

Acumulare nepermanentă Beliu

volum = 2.7 mii. mc, lungime = 3440 m, lăţime = 4 m, înălţime = 6 m

Ţara; România;

judeţul: Arad; comuna Beliu; -; nr.: -;

Arad

2.203.289

23

64230

8.17.03

Acumulare nepermanentă Leveles

volum = 6,2 mii. mc, lungime = 9250 un, lăţime = 4 m, înălţime = 6 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Leveles

3.065.352

24

64231

8.17.02

Acumulare Zerindu Mic

volum = 23,38 mii. mc, lungime = 5400 m, lăţime = 4 m, înălţime = 6 m

Ţara: România;

judeţul: Arad;

satul Zerindu Mic; -; nr.: -;

Arad

10.392.744

25

64232

8.17.02

Acumulare nepermanentă Sartiş

volum = 3,6 mii. mc, lungime = 5960 m, lăţime = 4 m, înălţime = 5 m

Ţara; România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Arad

1.838.333

26

64233

8.17.03

Polder Tămaşda

volum = 15 mii. mc, lungime = 4425 m, lăţime = 4 m, înălţime = 7 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Tămaşda; -; nr.: -;

Bihor

3.515.379

27

64234

8.17.03

Polder Coşdeni

volum = 2,6 mii. mc, lungime = 2460 m, lăţime = 4 m, înălţime = 9m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Coşdeni; -; nr.: -;

Bihor

6.401.533

28

64235

8.17.03

Polder Sâmbăta

volum = 4,5 mii. mc, lungime = 4770 m, lăţime = 3 m, înălţime = 3 m

I OHV

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Sâmbăta; -; nr.: -;

Bihor

4.534.013

29

64236

8.17.03

Polder Ginta

volum = 4,5 mii. mc, lungime = 8800 m, lăţime = 3 m, înălţime = 4 m

Ţara; România;

judeţul: Bihor; satul Ginta; -; nr.: -;

Bihor

2.597.561

30

64237

8.17.03

Polder Ciutelec

Suprafaţă expropriată = mp;

suprafaţă la nivelul coronamentului = mp;

CF = 50856, UAT Tăuteu,

Sconstr_C1-polder_Ciutelec = 26418 mp,

Steren = 30900 mp,

înălţime = 8 m, lăţime = 3 m, lungime = 1030 m,

volum = 4,2 mii. mc

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Tăuteu; -; nr.: -;

Bihor

1.912.346


0

1

2

3

4

5

6

31

64238

8.17.03

Polder Sălard

volum = 15 mii. mc, lungime = 5181 m, lăţime - 3 m,

înălţime = 3 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Sălard; -; nr.: -;

Bihor

12.647.823

32

64352

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Crişul Negru

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

3.361.099

33

64377

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig Crişul Repede lungime = 3200 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

7.430.407

34

64378

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime = 1000 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Uileacu de Beiuş; -; nr.: -;

Bihor

90.624

35

64379

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime = 6100 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Tăut; -; nr.: .;

Bihor

27.882.557

36

64381

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lungime = 1200 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Remetea; -; nr.: -;

Bihor

19.459

37

64382

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lungime = 1200 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Pocluşa de Beiuş; -; nr.: -;

Bihor

32.381

38

64383

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng şi drept lungime = 6500 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; municipiul Beiuş; -; nr.: -;

Bihor

484.604

39

64384

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng şi drept lungime = 1000 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; municipiul Beiuş; -; nr.: -;

Bihor

894.520

40

64385

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime = 1100 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; municipiul Beiuş; -; nr.: -;

Bihor

439.745

41

64386

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lungime = 2700 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Finiş; -; nr.: -;

Bihor

1.525.987

42

64387

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lungime = 2300 m

Ţara; România;

judeţul: Bihor; comuna Tărcaia; -; nr.: -;

Bihor

1.249.124

43

64388

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime = 250 im

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Tărcaia; -; nr.: -;

Bihor

2.094.328

44

64389

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lungime = 500 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Cusuiuş; -; nr.: -;

Bihor

1.211.895

45

64390

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig apărare lungime = 500 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

oraşul Stei; -; nr.: -;

Bihor

334.347

46

64391

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng şi drept lungime = 200 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

oraşul Stei; -; nr.: -;

Bihor

337.986

47

64392

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng şi drept lungime = 7700 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Sâmbăta; -; nr.: -;

Bihor

2.265.253


0

1

2

3

4

5

6

48

64393

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng şi drept lungime = 18700 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Holod; -; nr.: -;

Bihor

6.207.322

49

64394

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng şi drept lungime = 300 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Şuncuiuş; -; nr.: -;

Bihor

158.152

50

64395

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime = 300 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Gheghie; -; nr.: -;

Bihor

394.352

51

64396

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Criş lungime = 800 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Cacuciu Vechi;-; nr.: -;

Bihor

54.356

52

64397

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Criş lungime = 2400 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Fughiu; -; nr.: -;

Bihor

375.330

53

64398

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Criş lungime = 4100 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; nr.: -;

Bihor

981.294

54

64399

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lungime = 2000 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; MRJ Oradea;-;nr.:-: Bihor

207.474

55

64400

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Valea lungime = 1800 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Chiribiş; -; nr.: -;

Bihor

989.070

56

64402

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime = 1600 m

Ţara; România;

judeţul: Bihor; satul Chiribiş; -; nr.; -;

Bihor

50.269

57

64404

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig dirijare mal drept Criş lungime = 400 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Vadu Crişului; -; nr.: -;

Bihor

329.309

58

64405

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime . 7000 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

satul Sântimreu;-; nr.: -;

Bihor

2.400.795

59

64406

8.1607

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime = 2600 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Sâniob; .; nr.: -;

Bihor

2.488.313

60

64407

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime = 7500 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; municipiul Marghita; -; nr.: -;

Bihor

2.989.935

61

64408

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime = 1400 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Făncica; -; nr.: -;

Bihor

4.789.695

62

64409

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime = 1500 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Făncica; -; nr.: -;

Bihor

293.600

63

64410

8.18.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept, Valea lungime = 1200 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Făncica; -; nr.: -;

Bihor

254.255


0

1

2

3

4

5

6

64

64411

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime = 1400 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; municipiul Marghita; -; nr.: -;

Bihor

496.746

65

64412

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept lungime = 7000 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Bale; -; nr.: -;

Bihor

1.029.170

66

64413

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lungime = 4100 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

Bihor

919.691

67

64414

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lungime = 5200 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Sâniob; -; nr.: -;

Bihor

1.025.631

68

64415

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lungime = 1300 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

satul Sânlazar; -; nr.: -;

Bihor

4.391.896

69

64416

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mai stâng lungime = 7100 m

Ţara; România;

judeţul: Bihor; satul Almaşu Mare; -; nr.: -;

Bihor

433.424

70

64417

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng lungime * 1500 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; Fânaţe

338.995

71

64418

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig Valea lungime = 1300 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -; V. Albu

705.770

72

64420

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig dirijare mal drept 300 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Bratca; -; nr.: -;

Bihor

124.994

73

64425

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept Valea Susag, lungime = 1000 m

Ţara; România;

judeţul: Arad; satul Susag; -; nr.: -;

Arad

419.923

74

64426

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Valea Susag, lungime = 1100 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; satul Susag; -; nr.: -;

Arad

408.587

75

64427

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept Valea Sartiş, lungime = 1000 m

Ţara; România;

judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -;

Arad

48.718

76

64428

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept Crişul Alb, lungime = 6300 m

Ţara: România;

judeţul: Arad: comuna Bocsig; -; nr.: -;

Arad

8 362.611

77

64429

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Crişul Alb, lungime = 5300 m

Ţara: România;

judeţul: Arad;

oraşul Ineu; -; nr.: -;

Arad

3.824.547

78

64430

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept Cihos, lungime = 10300 m

Ţara; România;

judeţul: Arad; comuna Grăniceri; -; nr.:-;

Arad

342.842

79

64431

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Cihos, lungime = 1000 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Grăniceri; -; nr.:-;

Arad

299.343

80

64432

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Cigher, lungime = 13200 m

Ţara: România;

judeţul: Arad;

satul Chier; -; nr.: -;

Arad

775.214


0

1

2

3

4

5

6

81

64433

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept Canal Morilor

Ţara: România;

judeţul:Arad;-;-; nr.:-;

Arad

69.562

82

64434

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Teuz, lungime = 14800 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Sintea Mare; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

371.663

83

64435

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Cermei, lungime = 24200 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Tauţ; -; nr.: -;

Arad

1.107.569

84

64436

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept Cermei

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Tauţ; -; nr.: -;

Arad

1.026.330

85

64437

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Vale Mocirla, lungime = 600 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; satul Avram Iancu; -; nr.: -;

Arad

77.446

86

64438

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept Vale Mocirla, lungime = 700 m

Ţara; România;

judeţul: Arad; satul Avram Iancu; -; nr.: -;

Arad

57.050

87

64439

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Crişul Alb, lungime = 476Q0 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; satul Vărsând; -; nr.: -;

Arad

3.806.559

88

64440

8,16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept Crişul Alb, lungime = 66900 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; satul Vărsând; -; nr.: -;

Arad

6.171.461

89

64441

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal drept Cigher, lungime = 35100 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Cigher

5.777.297

90

64442

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig mal stâng Cigher, lungime = 400 m

Ţara: România;

judeţul:Arad; -;-; nr.:-;

Cigher

2.583.184

91

64443

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig baraj Chier L = 5300 m

Ţara: România;

judeţul: Arad;

satul Chier; -; nr.: -;

Arad

3243.552

92

64444

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig stâng Valea Bighiu, lungime = 600 m

Ţara: România;

judeţul:Arad; -;-; nr.:-;

Bighiu

57.233

93

64445

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig drept Valea Bighiu, lungime = 2700 m

Ţara: România;

judeţul:Arad; -;-; nr.:-;

Arad

43.214

94

64446

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig drept pârâu Dudiţa, lungime = 2000 m

Ţara: România;

judeţul:Arad;-;-; nr.:-;

Arad

431.420

95

64447

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig stâng Valea Şilindia, lungime = 400 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Şilindia; -; nr.: -;

Arad

13.169

96

64448

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig drept Valea Şilindia, lungime = 400 m

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Şilindia; -; nr.: -;

Arad

17.555

97

64449

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig stâng Crişul Alb, lungime = 47600 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Arad

24.350


0

1

2

3

4

5

6

98

64450

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig stâng Dudiţa lungime = 2600 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; -;-;nr.: -;

Arad

380.841

99

64451

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig apărare Vata lungime = 300 m

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; comuna Vata de Jos; -; nr.: -;

Hunedoara

50.254

100

64452

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig apărare Ribiţa lungime = 100 m

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; -; -;

nr.: -; Hunedoara

4.069.587

101

64453

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig remuu stâng Teuz lungime = 24200 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -;

Arad

726.948

102

64454

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig pământ Ineu, lungime = 66900 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; satul Vărsând; -; nr.: -;

Arad

1.135.706

103

64455

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig stâng Grisul Negru, lungime = 37000 m

Ţara: România;

judeţul:Arad;-; -; nr.: -;

Arad

11.055.429

104

64456

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig drept Frunziş lungime = 1100 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Arad

503.857

105

64457

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig stâng Teuz lungime = 24200 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -;

Arad

973.713

106

64459

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig drept Cermei Tauţ lungime = 30000 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

4.028.060

107

64460

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig drept remuu Valea Galacea lungime = 1100 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Arad

137.999

108

64461

81607

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig remuu Valea Galacea lungime = 1000 m

Ţara: România;

judeţul: Arad;

satul Galşa; -; nr.: -;

Arad

77.272

109

64462

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

îndiguire şi regularizare lungime = 10100 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -: Arad

3.866.942

110

64463

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

îndiguire şi regularizare lungime = 10300 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; satul Vărsând; -; nr.: -;

Arad

8.590.371

111

64464

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

îndiguire şi supraînălţare Criş

Ţara: România;

judeţul: Arad; satul Vărsând; -; nr.: -;

Arad

1.666.094

112

64465

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

. impermeabilizare dig Crişul Negru

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Zerind; -; nr.: -;

Arad

830.924

113

64466

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

supraînălţare stâng Beliu lungime = 31100 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Beliu; -; nr.: -;

Arad

1.219.835

114

64467

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

supraînălţare dig Teuz lungime = 24200 m

Ţara: România;

judeţul: Arad;-;-;nr.:-;

Arad

1.838.507


0

1

2

3

4

5

6

115

64468

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

supraînălţare Criş Negru lungime = 37000 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; satul Iermata; -; nr.: -;

Arad

7.315.311

116

64469

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig Barcău-Bancheta

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

Bihor

5.784.599

117

64726

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

prag Valea Crăiasa 6 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Sudrigiu; -; nr.: -;

Bihor

13.676

118

64728

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Nimăieşti

prag Valea 14 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; municipiul Beiuş; -; nr.: -;

Bihor

81.078

119

64729

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Nimăieşti

prag de reţinere, Valea 12 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; municipiul Beiuş -; nr.: -;

Bihor

8.461

120

64730

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Băiţa

prag de fund = 8 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

oraşul Stei; .; nr.: -;

Bihor

81.078

121

64731

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Băiţa

L_prag de fund = 7 m; L_prism anrocamente =* 0.02 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; oraşul Stei; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

48.536

122

64733

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Crişul Alb

prag fund Crişul Alb 35 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

Bihor

50.314

123

64735

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Călata

regularizare Valea lungime = 1,2 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

satul Sânlazăr; -; nr.: -;

Bihor

560.347

124

64736

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Barcău

regularizare lungime = 2 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Sânlazăr; -; nr.: -;

Bihor

393.186

125

64737

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Sighiştel

regularizare lungime = 0,35 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

oraşul Stei; -; nr.: -;

Bihor

75.974

126

64739

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

regularizare lungime = 2 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; oraşul Vaşcău; -; nr.: -;

Bihor

338.485

127

64740

80309

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

regularizare râu Valea pe lungime = 2,908 km

Ţara; România;

judeţul: Bihor; oraşul Stei; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

1.232.060

128

64741

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Topa + afluenţi

regularizare lungime = 10,8 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Sâmbăta; .; nr.: -;

Bihor

2.796.650

129

64742

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Holod

regularizare lungime = 16,2 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

satul Coşdeni; -; nr.: -;

Bihor

6.592.631

130

64743

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Holod

regularizare lungime = 6 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Sâmbăta; -; nr.: -;

Bihor

1.750.615

131

64744

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Băiţa

regularizare lungime = 0,1 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

oraşul Stei; -; nr.: -;

Bihor

307.973


0

1

2

3

4

5

6

132

64745

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Peţa + afluenţi

regularizare lungime = 7 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

satul Băile Felix; -; nr.: -;

Bihor

3.031.005

133

64746

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Gropind

regularizare lungime = 7 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Tileagd; -; nr.: -;

Bihor

1.540.116

134

64747

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri, Valea Izbindiş

regularizare lungime = 1,2 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Şuncuiuş; -; nr.: -;

Bihor

668.376

135

64749

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Viţeilor

regularizare lungime = 12,4 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Sălard; -; nr.: -;

Bihor

2.556.021

136

64758

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Călata

regularizare - 9,625 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

Bihor

6.386.889

137

64759

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Barcău

regularizare - 8 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Bale; -; nr.: -;

Bihor

7.457.379

138

64761

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Fonău

regularizare - 2 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Fonău; -; nr.: -;

Bihor

915.469

139

64765

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Gepiu

regularizare - 1 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Gepiu; -; nr.: -;

Bihor

130.963

140

64766

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

regularizare - 6 km

Ţara; România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

Bihor

632.906

141

64767

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Teuz

regularizare Teuz 6,81 km

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Arad

2.033.760

142

64768

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Honea

regularizare Moneasa 0,29 km

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Moneasa; -; nr.: -;

Arad

72.040

143

64769

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Caib

regularizare Crişul Alb - Ineu 6 km

Ţara: România;

judeţul: Arad;

oraşul Ineu; -; nr.: -;

Arad

1.705.618

144

64770

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Moneasa

regularizare Izoi - Moneasa 0,76 km

Ţara: România;

judeţul: Arad; satul Moneasa; -; nr.: -;

Arad

292.485

145

64774

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Crişul Alb 5,6 km

Ţara; România;

judeţul: Hunedoara; municipiul Brad; -; nr.: -;

Hunedoara

4.158.985

146

64775

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Brad 6,6 km

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; municipiul Brad; -; nr.: -; Hunedoara

530.338

147

64776

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Luncoi 1,8111 km

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; municipiul Brad; -; nr.: -;

Hunedoara

150.549

148

64777

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Chisindia 17,2 km

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Chisindia; -; nr.:-;

Arad

1.436.196


0

1

2

3

4

5

6

149

64778

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Hodiş 2,18 km

Ţara: România;

judeţul: Arad;

satul Hodiş; -; nr.: -;

Arad

248.963

150

64779

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Vale Sebiş 1,7 km

Ţara: România;

judeţul: Arad;

oraşul Sebiş; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

2.341.787

151

64780

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Megheş 0,11 km

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Arad

291.922

152

64781

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

regularizare Sodom Pâncota 4,65 km

Ţara: România;

judeţul: Arad;

oraşul Pâncota; -; nr.: -;

Arad

1.987.609

153

64782

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

canal Cermei-Tauţ 22,95 km

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Cermei; -; nr.: -;

Arad

3.148.528

154

64783

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

canal Cihos 10,3 km

Ţara: România;

judeţul: Arad; -;-; nr.: -;

Arad

116.864

155

64784

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Morilor

canal Morilor 6,2 km

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Arad

138.528

156

64785

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

canal Cermei-Tauţ 5,15 km

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr.. -;

Arad

871.655

157

64786

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

tăiere cot Bârsa Aldeşti 0.625 km

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Bârsa; -; nr.: -;

Arad

202.444

158

64787

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

corecturi mal Crişul Alb 1,27 km

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Arad

1.508.260

159

64788

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

reprofilare vale Teuz

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -;

Arad

3.421.917

160

64789

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

calibrare Crişul Negru

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Arad

590.465

161

64790

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

reprofilare vale Teuz amonte

Ţara: România;

judeţul:Arad;-;-; nr.:-;

Arad

755.808

162

64791

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

bucla I amenajare Crişul Alb Şicula

Ţara; România;

judeţul: Arad; comuna Şicula; -; nr.: -;

Arad

376.731

163

64792

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

bucla II amenajare Crişul Alb Şicula

- 02014

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Şicula; -; nr.: -;

Arad

63.487

164

64793

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri

amenajare Hălmăgel

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Hălmăgel; -; nr.:-;

Arad

2.704.341

165

64794

8.03.09

Regularizări

Direcţia Apelor Crişuri,

Valea Frumoasa

lungime = 117,972 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

Bihor

6.691.827

166

64813

8.03.09

Consolidări mal Criş

12 lucrări de consolidare

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

Bihor

1.130.823


0

1

2

3

4

5

6

167

64814

8.03.09

Consolidare mal stâng

Valea Morii (Peştiş)

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor; localitatea Peştiş; -; nr.: -;

Bihor

12.630

168

64815

8.03.09

Consolidare mal stâng, drept

Izvor

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

Bihor

266.411

169

64816

8.03.09

Lucrări de apărare Sebiş

pereu piatră şi consolidare, L_consolidare = 250 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; oraşul Sebiş; -; nr. -;

Arad

388.608

170

64818

8.03.09

Consolidare mal

Cermei-Tauţ 807 m

Ţara: România;

judeţul:Arad;-;-;nr.:-;

Arad

388.374

171

64820

8.03.09

Consolidare mal

râu Dezina 150 m +100 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; -;-; nr.: -;

Arad

152.573

172

64821

8.03.09

Consolidare mal

3 consolidări Crişul Alb

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Arad

2.612.923

173

64823

8.03.09

Consolidare mal

din piatră 445 m, Bocsig

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Bocsig; -; nr.: -;

Arad

283.552

174

64824

8.03.09

Consolidare mal

lungime = 3,4 km

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Arad

2.718.735

175

64825

8.03.09

Apărare mal

lungime = 3,6 km

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; -; -; nr.: -;

Hunedoara

654.815

176

64826

8.03.09

Apărare mai

lungime = 0,2 km

Ţara: România;

judeţul: Arad;-;-; nr.:-;

Arad

633.518

177

64828

8.03.09

Reprofilare Vale Bighiu

 

Ţara: România;

judeţul:Arad;-;-; nr.:-;

Arad

455.807

178

64829

8.03.09

Apărare Crişul Alb

 

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; -; -; nr.: -;

Hunedoara

401.526

179

64830

8.03.09

Apărare mal

cădere 1 + 375

Ţara; România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

Bihor

40.540

180

64831

8.03.09

Apărare mal

Crişul Alb - Şicula

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Şicula; -; nr.: -;

Arad

224.605

181

64832

8.03.09

Amenajare torenţi

Sebiş 500 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; -; -; nr.: -;

Arad

161.221

182

64833

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

râul Criş 21 lucrări, 1 buc. prism anrocamente, 2 buc. pereu

Ţara: România;

judeţul: Bihor; oraşul Stei; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

6.303.168

183

64834

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

râul Valea 9 lucrări

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; -; nr.: -;

Bihor

386.161

184

64835

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

lucrări de apărare Canal Morilor şi Valea Sighişoara L_canal_Cihosi = 1,2 km; L_dig_Valea Sighişoara = 1,9 km; L_consolidare_mal = 0,28 km

Ţara: România;

judeţul: Arad; -;-;nr.:-;

Direcţia Apelor Crişuri

8.353.271


0

1

2

3

4

5

6

185

64836

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

Criş

Ţara: România;

judeţul: Sălaj; -; -; nr.: -;

77.693

186

64837

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

curs apă Archiş - 293 m, 7 lucrări

Ţara: România;

judeţul Arad;-;-; nr.:-;

Arad

250.324

187

64838

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

curs apă Hăşmaş-100 m, 3 lucrări - zid sprijin

Ţara: România;

judeţul Arad;-;-; nr.:-;

Arad

46.374

188

64840

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

zid sprijin Sebiş - 79 m, 2 lucrări

Ţara: România;

judeţul Arad;-;-; nr.:-;

Arad

132.143

189

64841

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

zid beton Ineu - 0,8 m

Ţara: România;

judeţul Arad;

oraşul Ineu; -; nr.: -;

Arad

146.078

190

64842

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

zid sprijin Hamangiu 722 m - 2 lucrări, unul din piatră şi altul din beton

Ţara: România;

judeţul Arad; -;-; nr.: -;

Arad

97.483

191

64844

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

zid sprijin Carand

Ţara: România;

judeţul Arad; -;-; nr.:-;

Arad

69.712

192

64851

8.16.07

Diguri Direcţia Apelor Crişuri

dig stâng Ineu

Ţara: România;

judeţul Arad;

oraşul Ineu; -; nr.: -;

Arad

208.617

193

65189

8.28.01

Canton Boiu

Suprafaţă teren = 4318 mp;

suprafaţă construită = C1 - canton_vechi = 134 mp,

C2 - canton_nou = 95 mp,

C3 - magazie . 80 mp;

suprafaţă desfăşurată = C1 - canton_vechi = 134 mp,

C2 - canton_nou = 95 mp,

C3 - magazie * 80 mp;

tip clădire = P; CF = 51962, UAT Ciumeghiu;

suprafaţă utilă . mp

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

satul Boiu; -; nr.: -;

Bihor

60.638

194

65191

8.28.01

Canton Ant

Suprafaţă teren = 1125 mp;

suprafaţă construită = C1 - canton = 66 mp;

suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 66 mp;

tip clădire = P; CF = 51011. UAT Avram Iancu; suprafaţă utilă . mp

Ţara; România;

judeţul: Bihor;

satul Ant;-;nr.:-;

Bihor

6.172

195

65192

8.28.01

Canton Iernata

S_totală = 8562 mp,

S_teren = 6083 mp,

S_constr_C1 - canton mal drept = 99 mp,

S_desf_C1 - canton_mal_drept = 99 mp,

S_constr_C2 - magazie » 66 mp,

S_desf C2 - magazie = 66 mp,

clădire tip P, CF nr. 301597, UAT Zerind

S_teren = 2479 mp,

S_constr_C1 - canton_mal_stâng = 106 mp,

S_desf_C1 - canton_mal_stâng = 106 mp,

S_constr_C2 - grajd = 54 mp,

S_desf C2 - grajd = 54 mp,

clădire tip P.

CF nr. 301596, UAT Zerind

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Zerind; satul Iermata Neagră;

nr.: -;

90.020

196

65193

8.28.01

Canton Tăut

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

satul Tăut; -; nr.: -;

Bihor

26.473

197

65194

8.28.01

Canton Ginta

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

satul Ginta; -; nr.: -;

Bihor

7.863

198

65195

8.28.01

Canton Sobolciu

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

-; -; nr.: -; Soboliciu

30.977


0

1

2

3

4

5

6

199

65196

8.28.01

Canton Tărian

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Tărian;-; nr.:-;

Bihor

37.030

200

65197

8.28.01

Canton Petid Cărăsău

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor;

satul Petid; -; nr.: -;

Bihor

52.459

201

65198

8.28.01

Canton Somonta

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor; -; - nr.: -;

Somota

19.165

202

65202

8.28.01

Canton Cheresig

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Cheresig; -; nr.: -;

Bihor

44.189

203

65203

8.28.01

Canton Frunziş

S_teren= 1159 mp,

S_constr_C1 - canton = 88 mp,

S_desf_C1 - canton = 88 mp, clădire tip P,

CF nr. 301748, UAT Mişca

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Mişca; -; nr.: -;

Arad

66.490

204

65210

8.28.01

Canton Ineu

S_teren = 847 mp,

S_constr C1 - staţie hidro = 111 mp,

S_desf C1 - staţie hidro = 222mp.

clădire tip P + M, CF nr. 303991, UAT Ineu

Ţara: România;

judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: -;

132.824

205

65216

8.28.01

Canton Horingea

S_teren = 3036 mp,

S_constr C1 - canton = 163 mp,

S_desf_C1 - canton = 163 mp,

clădire tip P, CF nr. 51959, UAT Ciumeghiu

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Ciumeghiu;-; nr.: -;

Bihor

24.686

206

65218

8.28.01

Staţia hidro Beiuş

S_teren = 345 mp,

S_constr C1 - staţie_hidro = 108 mp,

S_desf_C1 - staţie_hidro = 216 mp.

clădire tip P + E, CF nr. 102204, UAT Beiuş

Ţara: România;

judeţul: Bihor; municipiul Beiuş; Str. Burgundia Mică nr. 6

162.790

207

65219

8.28.01

Canton Toboliu

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Toboliu; -; nr.: -;

Bihor

32.882

208

65221

8,28.01

Canton Talpoş

Suprafaţă teren = 3262 mp;

suprafaţă construită = C1 - canton = 131,

C2 - grajd = 37 mp;

suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 131,

C2 - grajd = 37 mp;

tip clădire = P; CF = 51537, UAT Batăr;

suprafaţă utilă = mp;

Ţara; România;

judeţul: Bihor; satul Talpoş; -; nr.: -;

Talpoş

37.971

209

65222

8.28.01

Canton Tămaşda

S_totală = 8369 mp,

S_teren = 3336 mp,

S_constr_C1 - canton_mal_stâng = 105 mp,

S_desf_C1 - canton_mal_stâng = 105 mp,

S_constr_C2 - anexă = 77 mp,

S_desf_C2 - anexă = 77 mp,

S_constr_C3 - grajd = 109 mp,

S_desf_C3 - grajd = 109 mp,

clădire tip P, CF nr. 51013, UAT Avram Iancu

S_teren = 5033 mp,

S_constr_C1 - can1on_mal_drept = 163 mp,

S_desf_C1 - canton_mal_drept =163 mp,

S_constr_C2 - grajd = 61 mp,

S_desf_C2 - grajd = 61 mp,

clădire tip P, CF nr. 50966, UAT Avram Iancu

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Avram Iancu; -; nr.: -;

24.522

210

65223

8.28.01

Canton Şilindia

S_teren = 1717 mp, S_constr_C1 - canton = 62 mp,

S_desf_C1 - canton = 62 mp,

S_constr_C2 - anexă = 85 mp,

S_desf_C2 - anexă = 85 mp,

S_constr_C3 - anexă = 64 mp,

S_desf C3 - anexă = 64 mp,

clădire tip P, CF nr. 301343, UAT Şilindia

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Şilindia; satul Şilindia; nr. 37

92.076


0

1

2

3

4

5

6

211

65224

8.28.01

Canton Zărand

S_teren = 2789 mp,

S_constr_C1 - canton = 133 mp,

S_desf_C1 - canton = 133 mp,

S_constr_C2 - grajd = 35 mp,

S_desf C2-grajd = 35 mp,

clădire tip P, CF nr. 301433, UAT Zărand

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Zărand; satul Zărand; nr.: -;

7.610

212

65225

8.28.01

Canton Pilu

Stotală = 11883 mp, Steren = 4095 mp,

Sconstr_C1 – canton_Pilu_I = 95 mp,

Sdesf_C1 - canton_Pilu_I = 95 mp,

Sconstr_C2 - magazie = 95 mp,

Sdesf C2 - magazie = 95 mp,

clădire tip P, CF nr. 300989, UAT Pilu

Steren = 2204 mp,

Sconstr_C1 - canton_Pilu_II = 117 mp,

Sdesf C1 - canton Pilu III = 117 mp,

clădire tip P, CF nr. 300990, UAT Pilu

Steren = 5584 mp,

Sconstr_C1 - canton_Pilu_III = 151 mp,

Sdesf_C1 – canton Pilu_III = 151 mp.

clădire tip P, CF nr. 301926, UAT Socodor

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Pilu; -; nr.: -;

19.498

213

65226

8.28.01

Canton Ţipari

S totală . 8247 mp,

S_teren = 3934 mp,

S_constr_C1 - canton_Ţipari_l = 143 mp,

S_desf_C1 – canton_Ţipari I . 143 mp,

S_constr_C2 - magazie = 78 mp,

S_desf_C2 - magazie . 78 mp,

clădire tip P, CF nr. 302697, UAT Sintea Mare

S_teren = 4313 mp,

S_constr_C1 - canton_Ţipari_II - 139 mp,

S_desf C1 - canton Tipări II = 139 mp,

clădire tip P, CF nr. 301446, UAT Zărand

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Sintea Mare; -; nr.; -;

38.479

214

65227

8.28.01

Canton Vărsând

S_totală = 7968 mp,

S teren = 1411 mp, CF nr. 301003,

UAT Pilu S_teren = 2779 mp,

S_constr_C1 - canton = 133 mp,

S_desf C1 - canton = 133mp, clădire tip P,

CF nr. 300988, UAT Pilu S_teren = 3778 mp,

S_constr_C1 - canton . 143 mp,

S_desf C1 - canton = 143mp, clădire tip P,

CF nr. 300987. UAT Pilu

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Pilu; -;nr.: -;

12.911

215

65228

8.28.01

Canton Berechiu

S_teren = 3985 mp,

S_constr_C1 - canion = 69 mp.

S_desf_C1 - canton = 69 mp,

S_constr_C2 - grajd = 55 mp,

S_desf C2 - grajd = 55 mp,

clădire tip P, CF nr. 301747, UAT Apateu

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Apateu; satul Berechiu; nr.: -;

Bihor

31.570

216

 

 

65229

 

 

8.28.01

 

 

Canton Seleuş

 

 

S_teren = 825 mp, S_constr_C1 - canton = 63 mp,

S_desf_C1 - canton = 63 mp, S_constr

C2 - anexă = 86 mp, S_desf

C2 - anexă = 86 mp, S_constr

C3 - anexă = 65 mp,

S_desf C3 - anexă = 65 mp,

clădire tip P. CF nr. 301326, UAT Seleuş

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Seleuş; Sat Seleuş; -; nr.: -;

 

 

105.446

 

 

217

65230

8.28.01

Canton Harcai

S_teren = 1508 mp,

S_constr_C1 - canton = 61 mp,

S_desf_C1 - canton = 81 mp,

S_constr_C2 - anexă = 73 mp,

S_desf_C2 - anexă = 73 mp,

clădire tip P, CF nr. 301432, UAT Zărand

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Zărand; satul Cintei; nr.: -;

Arad

75.763

218

65231

8.28.01

Canton Sintea Mare

S_teren = 938 mp,

S_constr_C1 - canton = 90 mp,

S_desf_C1 - canton = 90 mp,

S_constr_C2 - anexă = 4 mp,

S_desf_C2 - anexă = 4 mp,

clădire tip P, CF nr. 302698, UAT Sintea Mare

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Sintea Mare; -; nr.: -;

49.853


0

1

2

3

4

5

6

219

65232

8.28.01

Canton Moţiori

S_teren = 1335mp, S_constr_C1 - canton = 90 mp,

S_desf_C1 - canton = 90 mp,

S_constr_C2 - anexă = 89 mp,

S_desf_C2 - anexă = 89 mp,

S_constr_C3 - anexă = 31 mp,

S_desf_C3 - anexă = 31 mp,

clădire tip P, CF nr. 301749, UAT Apateu

Ţara: România;

judeţul: Arad;

comuna Apateu; -; nr.: -;

39.433

220

65233

8.28.01

Canton Mocirla

S_teren = 2300 mp, S_constr_C1 - canton = 91 mp,

S_desf_C1 - canton = 91 mp,

S_constr C2 - anexă = 93 mp,

S_desf_C2 - anexă = 93 mp,

S_constr_C3 - anexă = 28 mp,

S_desf C3 - anexă = 28 mp,

clădire tip P, CF nr. 302235, UAT Beliu

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Beliu; satul Vasile Goldiş; nr.: -;

62.357

221

65235

8.28.01

Canton Tămand

S_teren = 3678 mp,

S_constr C1 - canton = 129 mp,

S_desf_C1 - canton = 129 mp,

clădire tip P, CF nr. 303981, UAT Ineu

Ţara: România;

judeţul: Arad; oraşul Ineu; -; nr.: -;

9.415

222

65236

8.28.01

Canton Cermei

Suprafaţă teren = 1296 mp;

suprafaţă construită = C1 - canton = 90 mp,

C2 - magazie = 92 mp;

suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 90 mp,

C2 - magazie = 92 mp;

tip clădire = P; CF = 302818, UAT Cermei;

suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Cermei; -; nr.: -;

Arad

40.232

223

65237

8.28.01

Canton Mişca

 

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Mişca; -; nr.: -;

Arad

50.662

224

65238

8.28.01

Canton Marghita

Suprafaţă teren = 1118 mp;

suprafaţă construită = C1 - adăpost_hidro = 59 mp;

suprafaţă desfăşurată = C1 – adăpost_hidro = 59 mp;

tip clădire = P; CF = 102608, UAT Marghita; suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul: Bihor; municipiul Marghita; Str. Gării nr. 17;

Bihor

95.638

225

65240

8.28.01

Canton Şicula

Suprafaţă teren = 1543 mp;

suprafaţă construită = C1 - canton = 110 mp;

suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 110 mp;

tip clădire = P; CF = 304310, UAT Şicula; suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Şicula; -; nr.: -;

Arad

29.589

226

65241

8.28.01

Canton Cintei

Suprafaţă teren = 4980 mp;

suprafaţă construită = C1 - canton = 131 mp;

suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 131 mp;

tip clădire = P; CF = 301436, UAT Zărand; suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul: Arad;

satul Cintei; -; nr.: -;

Arad

17.733

227

65242

8.28.01

Canton Socodor

Suprafaţă teren = 3008 mp;

suprafaţă construită = C1 - canton = 105 mp;

suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 105 mp;

tip clădire = P; CF = 302781, UAT Chişineu-Criş; suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: -;

Arad

13.006

228

65243

8.28.01

Canton Hâda

Suprafaţă teren = 5404 mp;

suprafaţă construită = C1 - canton = 131 mp;

suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 131 mp;

tip clădire = P; CF = 302778, UAT Chişineu-Criş; suprafaţa utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: -; Hâda

41.521

229

65244

8.28.01

Canton Becheni

Suprafaţă teren = 4429 mp;

suprafaţă construită = C1 - canton = 91 mp;

suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 91 mp;

tip clădire = P; CF = 302783, UAT Chişineu-Criş; suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul: Arad; oraşul Chişineu-Criş; -; nr.: -; Becheni

41.563

230

65245

8.28.01

Canton Rica

S_teren = 4662 mp,

S_constr_C1 - canton = 86 mp,

S_desf C1 - canton = 86 mp,

clădire tip P, CF nr. 301993, UAT Socodor

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Socodor; -; nr.: -;

Rica

39.745


0

1

2

3

4

5

6

231

65246

8.28.01

Canton Zerindu Mic

Suprafaţă teren = 5106 mp;

suprafaţă construită = C1 - canton = 61 mp;

suprafaţă desfăşurată = C1 - canton = 61 mp;

tip clădire = P; CF = 301750, UAT Mişca; suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul: Arad;

satul Zerindu Mic; -; nr.: -;

Arad

24.710

232

65394

8.03.12

Pod Husasău

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Husasău de

Tinca; -; nr.: -;

Bihor

136.073

233

65395

8.03.12

Pod Şumugiu

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Şumugiu; -; nr.: -;

Bihor

73.454

234

65396

8.03.12

Pod Fonău

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Fonău; -; nr.: -;

Bihor

162.767

235

65397

8.03.12

Pod Sânlazăr

 

Ţara; România;

judeţul: Bihor; satul Sânlazăr; -; nr.: -;

Bihor

3.957.156

236

65398

8.03.12

Pod Ciuleşti

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Ciuleşti; -; nr.: -;

Bihor

1.240.193

237

65399

8.03.12

Pod Cohani

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Cohani; -; nr.: -;

Bihor

3.243.445

238

65400

8.03.12

Pod Ghida

 

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Ghida; -; nr.: -;

Bihor

5.544.294

239

64843

8.03.09

Apărări de mal şi consolidări

zid sprijin Moneasa 205 m, 3 lucrări

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Moneasa: -; nr.: -;

Arad

28.865

240

121013

8.03.09

Consolidări Crişul Pietros

consolidare de mal din gabioane

Ţara; România;

judeţul: Bihor; comuna Pietroasa; -; nr.: -;

3.848.911

241

121014

8.16.07

Diguri Crişul Pietros

apărare comuna Pietroasa râul Crişul Negru

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Pietroasa; -; nr.: -;

415.296

242

121015

8.28.01

Canton Săud

Suprafaţă teren = 2121 mp;

suprafaţă construită =

C1 - canton = 126 mp,

C2 - magazie = 68 mp,

C3 - şopron = 23 mp,

C4 - filigorie = 25 mp;

suprafaţă desfăşurată =

C1 - canton = 378 mp,

C2 - magazie = 68 mp,

C3 - şopron = 23 mp,

C4-filigorie = 25 mp;

tip clădire = P+E+M; CF = 50601, UAT Bunteşti;

suprafaţă utilă = mp;

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Săud; -; nr.: -;

1.425.948

243

121018

8.28.01

Prevenirea inundaţiilor în BH

Crişuri

staţii hidro automate - fonduri PHARE

Ţara: România;

judeţul: Bihor; MRJ Oradea; -; nr.: -;

792.585


0

1

2

3

4

5

6

244

121019

8.16.07

Dig Dema şi Valea Fâneţelor

lungime = 1,93 km,

regularizare valea Dema şi valea Fâneţelor la Sărsig

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Sărsig; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

362.820

245

121020

8.03.09

Regularizare valea Dema şi valea Fâneţelor

Consolidare mal lungime = 0,83 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Chişlaz; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

1.249.953

246

153368

8.03.09

Apărare împotriva inundaţiilor a localităţii Suplacu de Tinca

L_consolidare mal = 350 m; 1 prag de fund;

L_reprofilare albie = 475 m; L_parapet= 125 m;

L_dig = 1595m; L_pereu = 110m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Suplacu de Tinca; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

1.892.619

247

153369

8.03.09

Consolidare de mal Crişul Alb

în localitatea Buteni

L protecţie mal = 120 m; L_dig = 40 m

Ţara: România;

judeţul: Arad; comuna Buteni; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

81.100

248

153370

8.03.09

Amenajare Valea Mărguţa

L_recalibrare albie = 500 m; L_zid sprijin = 250 m; 2 buc. praguri de fund

Ţara: România;

judeţul: Cluj; -: -; nr.: -;

Mărguţa

484.126

249

153371

8.03.09

Amenajare Valea Bucureşci

L_recalibrare albie = 1517 m; L_consolidare gabioane = 601 m

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; comuna Bucureşci; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

851.596

250

153372

8.03.09

Amenajare Valea Luncoi

L_recalibrare albie = 453 m; L_protecţie mal saltea = 453 m

Ţara: România;

judeţul: Hunedoara; comuna Luncoiu de Jos; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

501.514

251

153374

8.03.09

Consolidare mal drept amonte pod Cacuci

L_consolidare = 520 m

Ţara; România;

judeţul: Bihor; comuna Auşeu; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

1.608.751

252

153375

8.03.09

Consolidare de maluri râul Crişul Negru la Rieni

L_consolidare mal drept = 177 m

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Rieni; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

260.238

253

153376

8.03.09

Consolidare de mal

Valea Crişului-Băiţa la Nucet

L_subzidiri = 105 m;

L zid sprijin = 22 m; 3 buc.

Praguri de fund

Ţara: România;

judeţul: Bihor; oraşul Nucet; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

99.007

254

153377

8.03.09

Amenajare Crişul Negru la incinta Tăut

L_dig_apărare = 3,161 km;

L_recalibrare_albie = 0,53 km; L_consolidare_mal = 1,295 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; satul Tăut; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

8.952.251

255

153378

8.16.07

Amenajare Crişul Negru la incinta Tinca

L_dig_apărare = 2,003 km; L_recalibrare_albie = 1,14 km

Ţara: România;

judeţul: Bihor; comuna Tinca; -; nr.: -;

Direcţia Apelor Crişuri

3.531.294

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi ren urnirea în funcţie pe postul rămas vacant

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 26 alin. (7) şi alin. (16) lit. a) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - La data de 6 noiembrie 2014 încetează mandatul de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, exercitat de domnul Bogdan Minai Martimof, reprezentant al Asociaţiei Române a Băncilor, ca urmare a expirării termenului pentru care a fost numit.

Art. 2. - Începând cu data prevăzută la art. 1 se renumeşte în funcţia de membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor domnul Bogdan Minai Martimof, reprezentant al Asociaţiei Române a Băncilor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,

Neculae Plăiaşu

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 931.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 din 27 iulie 2004, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei,

Măricel Popa,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 934.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale, la titlul 10 “Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariate personalului din sectorul bugetar, de Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

În temeiul ari 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 46 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2014 cu suma de 14.583 mii lei, la capitolul 65.01 “Învăţământ”, titlul 10 “Cheltuieli de personal”, din suma globală prevăzută cu această destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - “Acţiuni generale”.

Art. 2. - Sumele alocate potrivit prezentei hotărâri vor fi utilizate numai pentru plata titlurilor executorii care intră sub incidenţa prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, ale Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 280/2013, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice Să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Educaţiei Naţionale pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 935.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 21 şi 22 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- la poziţia M.F.R nr. 62603 se modifică valorile de inventar, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Mihnea Cosmin Costoiu

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 936.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor a căror valoare de inventar se modifică ca urmare a reevaluării

 

 

Codul fiscal

Denumirea

1. Ordonator principal de credite

13729380

Ministerul Educaţiei Naţionale

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator terţiar de credite

 

 

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale subordonate ordonatorului principal

 

 

Grupa 8 (bunuri aflate în patrimoniul public)

Elemente de identificare

 

Nr. crt.

Nr. M.F.R

Codul de

clasificaţie

Denumirea

Descriere tehnică

Adresa

Noua valoare de inventar

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

1

62603

8.29.06

imobil

Construcţie şi teren

Suprafaţa construită = 8.953,17 mp

Suprafaţa desfăşurată = 10.922,87 mp

Suprafaţă teren = 2.715,00 mp

Str. I. D. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1, cod 010362, municipiul Bucureşti

56.642.594,10 clădire

23.635.407 teren

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2014

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1 - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna noiembrie 2014 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.300 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 345 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2 - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 octombrie 2014.

Nr. 1.477.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna noiembrie 2014

 

            Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna noiembrie 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1415CTN0G0

10.11.2014

12.11.2014

11.11.2015

364

1.000.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la data menţionată în tabelul de mai sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice, la rate diferite ale randamentului, nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va fi de minimum 5.000 lei. Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 (d x r) / 360

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d - numărul de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

Y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna noiembrie 2014

 

Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna noiembrie 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 7, 10, 15 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive (SSON), astfel:

 

Cod ISINJ

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. de ani

Maturitate reziduala Nr. de ani

Rata cuponului - %-

HI

Valoarea nominală licitaţie de referinţă

- lei -

Valoarea nominală SSON

- lei -

RO1425DBN029

3.11.2014

4.11.2014

5.11.2014

24.02.2025

10

10,31

4,75

165,27

500.000.000

75.000.000

RO1419DBN014

6.11,2014

7.11.2014

10.11.2014

24.06.2019

5

4,62

4,75

90,45

500.000.000

75.000.000

RO1323DBN018

13.11.2014

14.11.2014

17.11.2014

26.04.2023

10

8,44

5,85

328,56

300.000.000

45.000.000

RO1227DBN011

17.11.2014

18.11.2014

19.11.2014

26.07.2027

15

12,69

5,80

184,33

200.000.000

30.000.000

RO1418DBN040

20.11.2014

21.11.2014

24.11.2014

17.01.2018

3

3,15

3,25

138,46

500.000.000

75.000.000

RO1320DBN022

24.11.2014

25.11.2014

26.11.2014

29.04.2020

7

5,43

5,75

332,40

300.000.000

45.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucureşti” - SA, aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială “Bursa de Valori Bucureşti” - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO1425DBN029

855/27.06.2014

Iulie 2014

RO1419DBN014

119/30.01.2014

Februarie 2014

RO1323DBN018

1.750/21.12.2012

Ianuarie 2013

RO1227DBN011

107/30.01.2012

Februarie 2012

RO1418DBN040

1.344/2.10.2014

Octombrie 2014

RO1320DBN022

287/1.03.2013

Martie 2013

 

(2) Dobânda se determină conform formulei;

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1),

în care:

D = dobânda (cupon);

VN = valoarea nominală; r= rata cuponului.

(3) Pentru licitaţiile de referinţă, metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate În tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

(4) Pentru SSON, metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

2. În cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Numărul cotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit, aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dea Ieri lor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din Secţiunea a 2-a “Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari” a cap. III “Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară” din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de Stat administrată de Banca Naţională a României.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 9. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor fi date publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.