MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 781/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 781         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 27 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            53. - Hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

918. - Hotărâre privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite şi de modificare a numărului poştal al unui imobil

 

919. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.104. - Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul 47 din unitatea administrativ-teritorială Livezile, judeţul Timiş

 

1.532. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind evaluarea stabilităţii la alunecare a barajelor de beton Indicativ NP 136/1-2014”

 

1.866. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind modificarea art. 15 alin. (2) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014

 

2.656. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul culturii, privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Spitalul Orăşenesc Buziaş” din Buziaş, Str. Spitalului nr. 4-6, judeţul Timiş

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

105. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare a energiei electrice

 

106. - Ordin privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea unui vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor

 

În temeiul prevederilor art. 23 alin. (3) şi ale art. 28 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul deputat Marian Neacşu, aparţinând Grupului parlamentar al PSD, se alege în funcţia de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor, în locul devenit vacant ca urmare a demisiei din calitatea de deputat a domnului Viorel Hrebenciuc.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 octombrie 2014,

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER1U-ŞTEFAN ZGONEA

 

Bucureşti, 27 octombrie 2014.

Nr. 53.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite şi de modificare a numărului poştal al unui imobil

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unor imobile înregistrate la poziţiile nr. MF 39218, 104491, 65428, 39052, 34704, 34707, 102216,102218. 102220, 39407, 27918, 27348, 37005, 37832, 39718, 26338 - parţial, 62672, 102097, cuprinse în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii.

Art. 2. - Imobilele menţionate la art. 1 au datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - La poziţia MF nr. 27348 se modifică numărul poştal conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,

Art. 4. - Ministerul Educaţiei Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea şi completarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Emil Florin Albotă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 918.

 

ANEXA Nr. 1

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se scoate imobilul

Caracteristici tehnice

Valoarea de inventar

(lei)

Numărul de identificare atribuit de M.F.P.

Judeţul Timiş, municipiul Timişoara,

bd. Constantin Loga Diaconovici nr. 3

Ministerul Educaţiei Naţionale -

Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş (CUI 4483439)

S + P + 1E

96

104491

Judeţul Timiş,

satul Gladna Montana

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş (CUI 4483439)

- Liceul cu Program Sportiv Banatul (CUI 4605528)

P + 1E

1

39218

Judeţul Alba, municipiul Sebeş, bd. Lucian Blaga nr. 31

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba (CUI 4562648)

- Palatul Copiilor Alba (CUI 12817394)

S + P + 1E + M, fundaţii de beton, zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare ţiglă, S teren = 1.426 mp; Adc = 929 mp

285.390

65428

Judeţul Dolj, comuna Poiana Mare

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj (CUI 5046912)

- Palatul Copiilor Craiova (4941510)

1. Clădire D + P, pereţi din zidărie de cărămidă, planşee de lemn, acoperiş ţiglă, Sc = 220 mp

2. Anexe: magazie, garaj, grup sanitar - P, pereţi de cărămidă, planşee de lemn, acoperiş ţiglă, Sc = 140 mp

9

39052

Judeţul Sibiu, oraşul Agnita,

Str. Nouă nr. 16

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu (CUI 4240707)

- Clubul Copiilor şi Elevilor Sibiu (CUI 4241044)

Clădire zidărie din piatră şi cărămidă

1

34704

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu,

Str. Constituţiei nr. 2

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu (CUI 4240707)

- Clubul Copiilor şi Elevilor Sibiu (CUI 4241044)

S + P + E

1

34707

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 36

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu (CUI 4240707)

P+ 1E + M

29

W2216

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Berăriei nr. 2

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu (CUI 4240707)

Clădire S + P + 2E + M, S teren = 3.225 mp

4.224.474

102218

Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Berăriei nr. 2

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu (CUI 4240707)

Garaj - pereţi de cărămidă, acoperiş ţiglă

21.258

102220

Judeţul Braşov, localitatea Timişu de Sus

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Braşov (CUI 4384290)

- Clubul Sportiv Braşovia (CUI 4688604)

Clădire P + 2E pe fundaţie de beton, pereţi de cărămidă, planşee de lemn, şarpantă de lemn, învelitoare ţiglă

81

39407

Judeţul Arad, municipiul Arad,

bd. Decebalnr. 32

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad (CUI 3861838)

D + P + 2E, fundaţie de beton ciclopian, pereţi de cărămidă, acoperiş

şarpantă

686.293

27918

Judeţul Arad, oraşul Sebiş, str. Parcul Libertăţii nr. 3

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad (CUI 3861838)

- Palatul Copiilor şi Elevilor Arad (CUI 3520075)

P, fundaţie de piatră,

pereţi de cărămidă

15

27348

Judeţul Mureş, municipiul Târgu Mureş

 Str. Crinului nr. 2

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş (CUI 4322548)

- Casa Personalului Didactic (CUI 4323390)

S + P + 1E, fundaţie de beton, pereţi de cărămidă, planşeu de beton, şarpantă de

lemn, învelitoare ţiglă, Sc = 284 mp, Sd = 772 mp

317.303

37005

Judeţul Mureş, oraşul Sovata,

Str. Lacului nr. 2

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş (CUI 4322548)

- Clubul Copiilor şi Elevilor (CUI 4322300)

P + 1E, fundaţie de beton, pereţi de cărămidă, planşeu de lemn, învelitoare ţiglă Sc = 392 mp, Sd = 654 mp

38.884

37832

Municipiul Bucureşti, sectorul 1,

str. Ioan Zalomit nr. 12

Ministerul Educaţiei Naţionale

- Biblioteca Pedagogică Naţională “I.C. Petrescu” Bucureşti (CUI 4736051)

S + P + 2E, fundaţie de beton, zidărie de cărămidă, planşee de lemn şi şarpantă de lemn, învelitoare de tablă, S = 526 mp

181

39718

Judeţul Prahova, Oraşul Vălenii de Munte,

Str. Berceni nr. 1,

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova (CUI 2844588)

- Centrul Financiar Casa Corpului Didactic Prahova (CUI 4322300)

S teren = 181,42 mp

1

26338 - parţial

judeţul Covasna, Municipiul Sfântu Gheorghe,

str. K. Csoma Sandor nr. 19,

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna (CUI*4201767)

- Palatul Copiilor şi Elevilor Sfântu Gheorghe (CU111649357)

Palatul copiilor - clădirea A; clădire P + 1E, structură de zidărie de cărămidă, planşee din profile metalice cu boltă de cărămidă, acoperiş şarpantă de lemn

2724

62672

judeţul Satu Mare, Municipiul Cărei,

str. 1 Decembrie 1918 nr. 3

 

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare (CUI 2896976)

- Palatul Copiilor Satu Mare (CUI 3897483)

Clubul Elevilor Cărei, clădire P + 1E, fundaţie şi zidărie de cărămidă, şarpantă de lemn, învelitoare ţiglă

207.555

102097

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului la care se modifică numărul poştal Ministerul Educaţiei Naţionale - CU113729380

 

Vechea adresă

Noua adresă

Persoana juridică

Numărul da identificare atribuit de Ministerul Finanţelor Publice

Judeţul Arad, oraşul Sebiş,

str. Parcul Libertăţii nr. 18

Judeţul Arad, oraşul Sebiş,

str. Parcul Libertăţii nr. 3

Ministerul Educaţiei Naţionale - Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad (CUI 3861838)

- Palatul Copiilor şi Elevilor Arad (CUI 3520075)

27348

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 9/2014 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Companiei Naţionale de Rad iocomu nicaţii Navale “Radionav” - SA., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 919.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Compania Naţională de Radiocomunicaţii Navale “Radionav” - S.A.

Agigea, Str. Ecluzei nr. 3, Constanţa

CUI 11121156

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

4.772.00

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

4.690,00

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

2.911,00

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

82,00

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

4.721,30

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

4.631,17

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

643,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

120,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

3.072,30

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.978,70

C1

ch. cu salariile

13

1.943,30

C2

bonusuri

14

35,40

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

 

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

437,83

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

655,77

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

795,87

2

 

Cheltuieli financiare

20

90,13

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

50,70

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0,00

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

50,70

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

50,70

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0,00

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

6.390,00

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

700,00

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

6.390,00

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

67

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

66

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

2.498,36

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

2.453,66

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

71,06

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

989,38

8

 

Plăţi restante

55

5,75

9

 

Creanţe restante

56

225,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

 

ORDIN

pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul 47 din unitatea administrativ-teritorială Livezile, judeţul Timiş

 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1,288/2012, cu modificările ulterioare,

directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se declară închise vechile evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în sectorul 47 din unitatea administrativ-teritorială Livezile, judeţul Timiş.

Art. 2. - (1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc pentru sectorul 47 din unitatea administrativ-teritorială Livezile, judeţul Timiş, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.

(2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.

Art. 3. - Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în actele de proprietate şi planuri anterior deschiderii noilor cărţi funciare în sectorul 47 pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale Livezile, judeţul Timiş, îşi pierd valabilitatea.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,

Marius Arthur Ursu

 

Bucureşti, 15 octombrie 2014.

Nr. 1.104.

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind evaluarea stabilităţii la alunecare a barajelor de beton. Indicativ NP136/1-2014”

În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 alin. (3) şi (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice şi de cheltuieli aferente activităţii de reglementare în construcţii, urbanism, amenajarea teritoriului şi habitat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 1/2014 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 7 - Construcţii hidrotehnice şi hidroedilitare şi Procesul-verbal de avizare nr. 1/2014 al Comitetului tehnic de coordonare generală,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind evaluarea stabilităţii la alunecare a barajelor de beton. Indicativ NP 136/1-2014”, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de (a data publicării.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

 

Bucureşti, 25 august 2014.

Nr. 1.532.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul a Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

privind modificarea art. 15 alin. (2) din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 830 din 16 octombrie 2014 privind modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional,

în temeiul art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 15 din Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Solicitarea unităţilor de către proprietarii persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică, sau proprietarii organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai târziu de data de 29 noiembrie a anului de desfăşurare a programului.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 27 octombrie 2014.

Nr. 1.866.

MINISTERUL CULTURII

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Spitalul Orăşenesc Buziaş” din Buziaş, Str. Spitalului nr. 4-6, judeţul Timiş

 

Având în vedere Referatul nr. 1.637 din 4 iunie 2014 de aprobare a proiectului de ordin al ministrului culturii de clasare în Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorică B, a imobilului “Spitalul Orăşenesc Buziaş” din Buziaş, Str. Spitalului nr. 4-6, judeţul Timiş,

în conformitate cu dispoziţiile ari 21 alin. (2) şi ale art. 33 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 pct. 1 lit. a) şi ale art. 16 alin. (2) şi (3) din Normele metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul culturii, emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se clasează monument istoric “Spitalul Orăşenesc Buziaş” din Buziaş, Str. Spitalului nr. 4-6, judeţul Timiş, în categoria monument, grupa valorică B, cu codul în Lista monumentelor istorice TM-ll-m-B-21091.

(2) Coordonatele punctelor de contur ale zonei de protecţie a monumentului istoric sunt date în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Kelemen Hunor

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 2.656.

 

ANEXĂ

 

Zona de protecţie “Spitalul Orăşenesc Buziaş” din Buziaş, Str. Spitalului nr. 4-6, judeţul Timiş

 

            Coordonatele punctelor de contur

 

Nr. crt.

Coordonate stereo 70

X

Y

1

467200.189

235222.272

2

467200.607

235277.943

3

467194.411

235343.876

4

467181.486

235353.333

5

467160.891

235412.377

6

467123.190

235483.311

7

466952.511

235449.830

8

466915.695

235451.746

9

466914.798

235425.724

10

466907.971

235322.375

11

466899.795

235300.058

12

466901.513

235276.968

13

466932.054

235286.609

14

466938.341

235263.840

15

466939.831

235202.932

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final şi pentru modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare a energiei electrice

 

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii de energie electrică, operatorul de transport şi de sistem, operatorii de distribuţie şi clienţii finali de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2009 pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 5. - Alineatul (1) al articolului 8 din anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piaţa de echilibrare de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 7 decembrie 2010, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Un titular de licenţă participant la piaţa angro de energie electrică îşi poate modifica statutul asumat faţă de operatorul pieţei de echilibrare (OPE) privind responsabilitatea echilibrării pentru punctele de racordare proprii sau ale clienţilor finali pe care îi deserveşte, în oricare zi a unei luni calendaristice, având obligaţia de a furniza toate informaţiile necesare către operatorii de reţea, operatorul central de măsurare (QMEPA) şi OPE cu minimum două zile lucratoare anterior zilei calendaristice din care se aplică respectivul statut.”

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 105.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

SECŢIUNEA 1

Scop

 

            Art. 1. - Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, denumită în continuare procedură, stabileşte etapele procesului de schimbare a furnizorului, modalitatea de stingere a obligaţiilor de plată datorate de clientul final furnizorului ce urmează a fi schimbat/operatorului de reţea, după caz, precum şi schimbul de date dintre clientul final şi operatorii economici implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - (1) Procedura se aplică clienţilor finali, furnizorilor de energie electrică, operatorilor de reţea, operatorilor pentru măsurarea energiei electrice, inclusiv operatorului pentru măsurarea energiei electrice pe piaţa angro şi operatorului pieţei de echilibrare, implicaţi în procesul de schimbare a furnizorului.

(2) Prezenta procedură nu se aplică în cazul trecerii clientului final la furnizorul de ultimă instanţă pentru furnizarea energiei electrice în condiţii de ultimă instanţă.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Definiţii şi abrevieri

 

Art. 3. - (1) în înţelesul prezentei proceduri, termenii şi expresiile folosite au semnificaţiile următoare:

a) client noncasnic mic - client noncasnic pentru care puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare este mai mică sau egală cu 100 kW;

b) client noncasnic mare - client noncasnic pentru care puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare depăşeşte 100 kW;

c) contract de reţea - contract pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice şi/sau contract pentru prestarea serviciului de transport;

d) furnizor actual - furnizorul care prestează serviciul de furnizare a energiei electrice până la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului;

e) furnizor nou - furnizorul care va presta serviciul de furnizare a energiei electrice pentru clientul final, pe baza unui nou contract de furnizare, a cărui derulare începe de la data finalizării procesului de schimbare a furnizorului, dată menţionată în contract;

f) profil de consum - algoritm pentru repartizarea orară, pe baza unui model matematic, a consumului de energie electrică înregistrat lunar;

g) profil rezidual de consum - profil de consum care se obţine considerând, pentru fiecare loc de consum, aceeaşi repartizare orară a consumului lunar ca şi repartizarea orară a consumului lunar al întregii categorii de locuri de consum căreia i se aplică acest profil;

h) profil specific de consum - algoritm pentru repartizarea orară a consumului înregistrat lunar, pentru o categorie de locuri de consum care au un specific de consum asemănător, stabilit prin prelucrarea statistică a valorilor orare măsurate la un eşantion reprezentativ de locuri de consum din categoria respectiva, pe baza unei proceduri elaborate de operatorul de distribuţie şi aprobate de ANRE;

i) schimbarea furnizorului - procesul prin care, pe parcursul derulării unui contract de furnizare a energiei electrice, clientul final decide prin opţiune liber exprimata să înceteze raportul contractual cu furnizorul actual şi să încheie un contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor nou, reprezentând totalitatea etapelor parcurse în acest sens.

(2) Definiţiile prevăzute la alin. (1) se completează cu definiţiile din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu definiţiile din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Abrevierile utilizate în cadrul prezentei proceduri au următoarele semnificaţii:

a) PRE- parte responsabilă cu echilibrarea;

b) OR - operator de reţea la care este racordat locul de consum al clientului final;

c) OTS - operator de transport şi de sistem;

d) FUI - furnizor de ultimă instanţă;

e) OMEPA - operatorul de măsurare a energiei electrice pe piaţa angro de energie electrică, entitate din cadrul Companiei Naţionale “Transelectrica” - SA;

f) OPE- operatorul pieţei de echilibrare;

g) OM - operator de măsurare, altul decât OMEPA.

 

CAPITOLUL II

 

SECŢIUNEA 1

Condiţii generale

 

Art. 4. - Procesul de schimbare a furnizorului se desfăşoară pentru unul sau mai multe locuri de consum ale unui client final.

Art. 5. - (1) în procesul de schimbare a furnizorului de către un client final sunt implicaţi: clientul final, furnizorul actual, furnizorul nou, OR, OM, OPE şi OMEPA, care au obligaţia de a acţiona astfel încât clientul final să poată schimba furnizorul în termen de 21 de zile, cu respectarea condiţiilor contractuale.

(2) Dacă termenul de transmitere a notificării referitoare la încetarea contractului existent nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (5), procesul de schimbare a furnizorului se reia, cu respectarea acestor condiţii.

Art. 6. - Procesul de schimbare a furnizorului este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Etapele procesului

 

Art. 7. - (1) Iniţierea procesului de schimbare a furnizorului nu poate avea loc decât după ce clientul final a optat pentru noul furnizor.

(2) Pentru a încheia noul contract de furnizare a energiei electrice, clientul final are obligaţia de a transmite furnizorului nou cel puţin următoarele date: adresa locului de consum, denumirea furnizorului actual, codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris pe factura de energie electrică, valoarea facturilor scadente şi neachitate până la data notificării, aferente energiei electrice furnizate, respectiv serviciilor de reţea, dacă este cazul, precum şi datele referitoare la puterile absorbite/cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurată furnizarea energiei electrice şi, după caz, alte documente prevăzute în reglementările în vigoare.

(3) După ce clientul final şi furnizorul nou convin asupra clauzelor contractuale, inclusiv asupra preţului energiei electrice, încheie contractul de furnizare a energiei electrice.

(4) Contractul de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor produce efecte de la data încetării contractului încheiat cu furnizorul actual, dată care trebuie să coincidă cu cea a schimbării PRE sau a structurii PRE existente.

(5) Clientul final de energie electrică este obligat să notifice furnizorului actual încetarea contractului de furnizare cu cel puţin 21 de zile înainte, cu respectarea condiţiilor contractuale.

(6) La aceeaşi dată cu transmiterea notificării prevăzute la alin. (5) către furnizorul actual, clientul final transmite câte un exemplar al notificării atât către OR la care este racordat locul de consum, cât şi noului furnizor.

(7) Notificarea trebuie să fie clară, să exprime în mod neechivoc decizia de schimbare a furnizorului actual şi să precizeze în mod expres data încetării contractului de furnizare existent. Modelul de notificare este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

Art. 8. - (1)în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, la solicitarea clientului final şi pe baza contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu clientul final, noul furnizor are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare încheierii contractului/contractelor pentru asigurarea serviciului/serviciilor de reţea.

(2) în vederea încheierii contractului de reţea, noul furnizor, respectiv clientul final, comunică OR, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea, respectiv transmiterea notificării prevăzute la art. 7 alin. (5), următoarele date/documente:

a) denumirea clientului final;

b) adresa locului/locurilor de consum;

c) codul unic de identificare a punctului/punctelor de măsurare înscris/înscrise pe factura de energie electrică;

d) data propusă pentru intrarea în vigoare a noului contract de furnizare;

e) perioada de valabilitate a contractului de furnizare încheiat cu clientul final;

f) datele de identificare ale furnizorului nou;

g) denumirea PRE la care va fi alocat locul/locurile de consum de la data prevăzută la lit. d);

h) datele referitoare la puterile absorbite şi cantităţile de energie electrică pentru care trebuie asigurat serviciul de reţea.

(3) OR verifică şi validează corectitudinea datelor prevăzute la alin. (2), în termen de două zile lucrătoare de la primirea acestora, şi transmite:

a) către clientul final şi noul furnizor confirmarea privind corectitudinea datelor, împreună cu informaţiile la zi privind măsurarea consumului de energie electrică, respectiv:

(i) data şi intervalul de timp al citirii indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului, luat în considerare pentru determinarea consumului de energie electrică realizat în baza contractului cu furnizorul actual şi, respectiv, a consumului de energie electrică ce se va realiza în baza contractului cu furnizorul nou;

(ii) modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanţă sau la faţa locului;

(iii) seria şi tipul contorului existent, precum şi constanta generală a grupului de măsurare;

(iv) data programată pentru înlocuirea contorului, în cazul în care este necesară această operaţiune;

(v) profilul de consum, dacă este cazul;

b) către furnizorul actual notificarea pentru încetarea contractului de reţea, dacă este cazul, împreună cu următoarele informaţii:

(i) denumirea clientului final, adresa locului/locurilor de consum;

(ii) codul punctului/punctelor de măsurare;

(iii) data şi ora citirii indexului contorului, conform lit. a) pct. (i);

(iv) modul de determinare a indexului corespunzător datei schimbării furnizorului, respectiv estimare sau citire: la distanţă sau la faţa locului.

(4) OR are obligaţia să încheie cu furnizorul nou ori, după caz, în condiţiile legii, direct cu clientul final, în termen de 5 zile lucrătoare de la transmiterea datelor conform alin. (3), contractul

de reţea pentru asigurarea serviciului de reţea la locul de consum. În cazul în care pentru locul de consum respectiv clientul final a fost titularul contractului de reţea şi nu solicită preluarea acestuia de către noul furnizor, contractul de reţea existent rămâne în vigoare.

(5) Noul contract de reţea produce efecte la data intrării în vigoare a noului contract de furnizare a energiei electrice.

(6) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în cazul în care operatorul de reţea are încheiat contract de reţea cu noul furnizor pentru alte locuri de consum, se poate încheia un act adiţional la contractul de reţea existent, conform reglementărilor în vigoare.

Art. 9. - După încheierea contractului de reţea, în termen de două zile lucrătoare, PRE-ul noului furnizor solicită OTS înregistrarea locului de consum în PRE-ul respectiv, conform reglementărilor în vigoare. OTS are obligaţia de a efectua toate operaţiunile necesare astfel încât data schimbării PRE sau a structurii PRE să coincidă cu data intrării în vigoare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu noul furnizor.

Art. 10. - (1) Responsabilitatea stabilirii/validării indexului contorului corespunzător datei schimbării furnizorului revine OR la care este racordat locul de consum.

(2) Pentru clienţii noncasnici mari este obligatoriu ca OR la care este racordat locul de consum să citească indecşii contorului. Citirea se va efectua de către OR în prezenţa clientului final, furnizorului actual şi furnizorului nou, în ziua în care are loc schimbarea furnizorului; neprezentarea uneia sau a mai multor părţi, la data şi ora fixate pentru citire, nu împiedică derularea procesului de schimbare a furnizorului.

(3) După efectuarea citirii, părţile prezente semnează procesul-verbal în care sunt consemnaţi indecşii citiţi. OR este obligat să pună la dispoziţia clientului final, furnizorului actual şi furnizorului nou câte un exemplar al procesului-verbal de citire.

(4) Dacă contorul este cu telecitire, integrat într-un sistem de transmitere la distanţă a indecşilor, OR preia indexul teletransmis aferent datei de schimbare a furnizorului.

(5) Pentru clienţii casnici şi clienţii noncasnici mici nu este obligatorie citirea contorului de către OR în ziua în care are loc schimbarea furnizorului, fiind permisă preluarea indexului autocitit de clientul final. Dacă OR are suspiciuni privind corectitudinea indexului comunicat de clientul final sau dacă clientul respectiv nu a transmis indexul autocitit, atunci OR determină valoarea măsurată corespunzătoare momentului schimbării prin citire, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin estimarea consumului pe baza istoricului de consum sau a convenţiei de consum încheiate de clientul final respectiv.

Art. 11. - În termen de maximum 42 de zile de la încetarea contractului, furnizorul/OR are obligaţia de a transmite clientului final factura cu decontul final de regularizare a tuturor obligaţiilor de plată. Clientul final are obligaţia să plătească contravaloarea facturii până la termenul scadent.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Condiţii speciala privind măsurarea

 

Art. 12. - (1) Pentru punctul/punctele de măsurare la care, conform prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice, nu există obligaţia legală de înregistrare orară a consumului de energie electrică, OR determină valorile orare ale consumului pe baza unui profil specific de consum aprobat de AN RE, aplicabil pentru categoria respectivă de client final sau pe baza profilului rezidual de consum.

(2) Profilul specific de consum se determină de către OR în baza unei proceduri elaborate de acesta şi aprobate de ANRE.

 

CAPITOLUL III

Alte reguli privind procedura de schimbare a furnizorului

 

Art. 13. - (1) În cazul în care pentru un singur loc de consum clientul final de energie electrică achiziţionează energie electrică simultan de la mai mulţi furnizori, schimbarea unuia dintre furnizorii actuali se realizează astfel:

a) cu respectarea prevederilor prezentei proceduri, dacă are loc schimbarea furnizorului care asigură echilibrarea consumului de energie electrică pentru locul de consum respectiv;

b) doar cu notificarea acestuia, cu cel puţin 21 de zile înainte de data schimbării, dacă se schimbă oricare dintre furnizorii care nu asigură echilibrarea consumului de energie electrică pentru locul de consum respectiv.

(2) în cazul în care pentru un singur loc de consum clientul final de energie electrică optează pentru achiziţionarea energiei electrice simultan de la mai mulţi furnizori, schimbarea furnizorului actual se face cu furnizorul care asigură echilibrarea consumului de energie electrică, respectiv care asigură compensarea abaterilor consumului faţă de cantitatea totală contractată.

Art. 14. - Clientul final căruia i se furnizează energie electrică în condiţii de ultimă instanţă poate opta pentru schimbarea furnizorului conform prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2014.

 

 

ANEXĂ

 la procedură

 

Către: ...............................................................................

(denumirea operatorului de reţea de energie electrică)

Spre ştiinţă: ....................................................................

 (denumirea noului furnizor de energie electrică)

Subiect:

NOTIFICARE

privind încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice nr. ........ din data de .......

În conformitate cu prevederile art. 7 din Procedura privind schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2014

Clientul final de energie electrică

 

(pentru clientul casnic se va scrie]

........................................, având cod client ........................., buletinul/cartea de identitate seria  .....  nr. ............ eliberat/eliberată la data de ........................... de către ................................, codul numeric personal ......................, domiciliat în localitatea........................... str. .................. nr. ......, bl. ......... sc. ......, et. ..... ap. ........ Judeţul ......................, tel. .................;

 

[pentru clientul final noncasnic se va scrie]

S.C. .................................... S.A. (S.R.L.), cu sediul în ............................ certificat de înregistrare la Camera de Comerţ şi

Industrie - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ..................  cod fiscal .............., contul bancar de virament .................. denumirea băncii prin care clientul derulează plăţile ......................... (clientul final care, conform legislaţiei, nu deţine aceste documente, prezintă documente de identificare conform legislaţiei aplicabile), str. .................... nr. ....., tel. ............, fax. ......... cod IBAN .............., reprezentat prin ......................

 

notifică prin prezenta încetarea Contractului de furnizare a energiei electrice nr. .................. din data de .........., cu efect de la data de ............................, pentru locul de consum ....................................................................................................................

(adresa şi datele de identificare ale locului de consum)

în vederea schimbării furnizorului de energie electrică.

Valoarea totală a soldului la data prezentei notificări, emise în baza Contractului de furnizare a energiei electrice nr. .................. din data de .........., este de ..............lei.

Indecşii contoarelor de decontare la data prezentei notificări sunt:

-.........,........., pentru contorul seria......., având codul unic al punctului de măsurare..........;

-.........,........., pentru contorul seria......., având codul unic al punctului de măsurare.......... .

 

Client final,

........................................

 

AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 99 lit. c) şi d), ale art. 143 alin. (1) lit. h), i), j), k), p), art. 145 alin. (4) lit. b), c), e), f), k), p) şi ale art. 177 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (1) lit. c) şi art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul prevederilor art. 10 alin (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Obiect şi domeniu de aplicare

 

Art. 1. - (1) Prezentul ordin stabileşte modalităţile de informare a clienţilor finali de către furnizorii de gaze naturale cu privire la condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.

(2) Ordinul se aplică în relaţia dintre furnizorii de gaze naturale şi clienţii finali

Art. 2. - (1) Furnizorii de gaze naturale, denumiţi în continuare furnizori, au obligaţia de a pune la dispoziţia clienţilor finali, în etapa precontractuală şi în etapa contractuală, informaţii transparente, prezentate într-un manieră clară, completă şi lizibilă, privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale.

(2) în etapa precontractuală, informaţiile privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale sunt puse la dispoziţia clienţilor finali prin următoarele modalităţi:

a) prin mijloace proprii, în condiţiile prevăzute la art. 3 şi 4;

b) prin intermediul unei aplicaţii web interactive, realizată şi administrată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE, în condiţiile prevăzute la art. 5

(3) în etapa contractuală, informaţiile privind condiţiile comerciale de furnizare a gazelor naturale sunt puse la dispoziţia clienţilor finali prin următoarele modalităţi:

a) prin intermediul contractului privind furnizarea gazelor naturale, în condiţiile prevăzute la art. 6;

b) prin intermediul facturilor şi/sau documentelor anexate acesteia, în condiţiile prevăzute la art. 7.

 

CAPITOLUL II

Informaţii în etapa precontractuală

 

SECŢIUNEA 1

Informarea prin mijloacele proprii ale furnizorilor

 

Art. 3. - (1) Pentru a asigura posibilitatea clientului final de a lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, pe baza clauzelor şi a condiţiilor de contractare oferite de către furnizor, precum şi, după caz, a opţiunilor exprimate de către clientul final, furnizorul pune la dispoziţia clientului final, în mod gratuit, informaţiile necesare privind condiţiile sale comerciale, cu respectarea cerinţelor în materie de informare prevăzute de legislaţia în vigoare.

(2) Furnizorul pune la dispoziţia clientului final, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă se solicită astfel, în formă electronică, o copie a contractului de vânzare-cumpărare a gazelor naturale, înainte de încheierea sau confirmarea încheierii acestuia.

Art. 4. - (1) Clientul final are dreptul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale prin negocierea directă cu furnizorul sau prin acceptarea unei oferte-tip publicate de furnizor.

(2) Pentru a da posibilitatea clientului final de a compara mai multe oferte, furnizorul are obligaţia să elaboreze oferte-tip pentru categoriile de clienţi finali aflaţi în portofoliul propriu, care se încadrează în categoriile A1- A2 şi B1-B4.

(3) Furnizorii publică ofertele-tip prevăzute la alin. (2), cumulativ, prin următoarele mijloace proprii:

a) pe pagina proprie de internet; b) la punctul unic de contact.

(4) Oferta-tip se pune la dispoziţia clientului final, la cerere, în mod gratuit, în formă tipărită sau, dacă se solicită astfel, în formă electronică.

(5) În situaţia acceptării de către clientul final a unei oferte-tip, furnizorul are obligaţia să includă în contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale toate informaţiile din respectiva ofertă-tip, fără a se limita la acestea.

(6) Ofertele-tip prevăzute la alin, (2) trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) datele de identificare ale furnizorului ofertant;

b) data întocmirii ofertei-tip, cu precizarea duratei de valabilitate, în situaţia în care aceasta are un termen limitat;

c) categoria şi tipul de client final care poate opta pentru oferta-tip respectivă;

d) descrierea serviciilor oferite; în cazul în care este oferit un “pachet de servicii”, prin includerea în acesta, pe lângă furnizarea gazelor naturale, şi a altor servicii, se vor prezenta condiţiile în care se oferă acestea, iar pentru fiecare serviciu se vor specifica informaţiile corespunzătoare categoriei de servicii din care face parte;

e) preţul de furnizare (Iei/MWh) şi tarifate aferente serviciilor incluse în “pachetul de servicii”, după caz; în situaţia în care oferta-tip are ca obiect furnizarea gazelor naturale cu servicii reglementate de distribuţie/transport/înmagazinare subterană a gazelor naturale incluse, se va preciza tipul serviciului reglementat care este inclus în preţul final de furnizare;

f) garanţiile solicitate, după caz;

g) termenele, modalităţile şi condiţiile de plată a facturii;

h) opţiunile privind modul de transmitere a facturii, printre care şi transmiterea pe cale electronică;

i) durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală a acestuia;

j) modalitatea de acceptare a ofertei-tip;

k) documentele necesare pentru încheierea contractului.

(7) Informaţiile prevăzute la alin. (6) sunt redactate şi prezentate într-o manieră simplă, clară, lizibilă şi accesibilă, care să faciliteze înţelegerea acestora. Condiţiile sau termenele care afectează oferta-tip sunt prezentate în acelaşi format, cu caractere de acelaşi tip şi de aceeaşi dimensiune ca şi cele folosite pentru redactarea acesteia.

(8) Informaţiile prevăzute la alin. (6) sunt actualizate ori de câte ori intervine modificarea acestora, precizându-se data ultimei actualizări.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Informarea prin intermediul ANRE

 

Art. 5. - (1) ANRE va realiza, va administra şi va pune la dispoziţia clienţilor finali o aplicaţie web interactivă care va oferi informaţii comparative privind ofertele-tip ale furnizorilor.

(2) Aplicaţia web interactivă prevăzută la alin. (1) va efectua, pe baza unui set de opţiuni introduse de utilizator, analize comparative ale ofertelor-tip existente pe piaţă şi va returna o listă a ofertelor care corespund opţiunilor exprimate de utilizator.

(3) Criteriile şi opţiunile utilizate de aplicaţia web interactivă prevăzută la alin. (1) în scopul realizării listei ofertelor-tip care corespund opţiunilor exprimate de utilizator, formatul în care furnizorii introduc ofertele-tip pentru a asigura conţinutul necesar funcţionării aplicaţiei, precum şi orice alte elemente şi condiţii necesare pentru dezvoltarea şi funcţionarea aplicaţiei vor fi stabilite de către ANRE, pe baza consultării furnizorilor.

(4) În termen de 30 de zile de la data primirii unei notificări din partea ANRE cu privire la finalizarea aplicaţiei web interactive prevăzute la alin. (1), furnizorii au obligaţia să introducă ofertele-tip proprii în formă electronică. În baza de date a aplicaţiei prevăzute la alin. (1), prin intermediul unei interfeţe web puse la dispoziţie în acest scop de ANRE.

(5) În cazul în care furnizorii lansează o nouă oferta-tip sau o modifică pe cea existentă, aceştia au obligaţia de a le introduce în formă electronică în baza de date a aplicaţiei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data lansării sau modificării ofertei-tip. Furnizorii sunt obligaţi să precizeze perioada de valabilitate şi orice condiţii care afectează ofertele-tip, cu respectarea formatului stabilit de ANRE.

(6) Ofertele-tip se introduc în baza de date a aplicaţiei web interactive prevăzute la alin. (1) într-un mod securizat, care să garanteze autenticitatea şi integritatea informaţiilor.

 

CAPITOLUL III

Informaţii în etapa contractuală

 

SECŢIUNEA 1

Informaţiile cuprinse în contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale

 

Art. 6. - (1) Furnizorul are obligaţia să încheie cu clientul final un contract care să prevadă condiţii/clauze contractuale echitabile şi transparente, prezentate într-o manieră clară, completă şi lizibilă, şi care să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) identitatea şi adresa furnizorului;

b) serviciile oferite, calitatea serviciilor oferite, precum şi termenul de începere a derulării contractului, respectiv termenul prevăzut pentru începerea alimentării iniţiale cu gaze naturale, după caz;

c) tipurile serviciilor de mentenanţă oferite, după caz;

d) mijloacele prin care se pot obţine informaţii actualizate privind toate preţurile/tarifele aplicabile, inclusiv cele pentru mentenanţă, după caz;

e) durata contractului, condiţiile de reînnoire/prelungire şi de încetare a prestării serviciilor şi a contractului, cu precizarea termenelor şi a condiţiilor de denunţare unilaterală a acestuia;

f) eventualele compensaţii/despăgubiri şi modalitatea de rambursare aplicabilă în cazul nerespectării calităţii serviciilor prevăzute în contract, inclusiv în cazul facturării inexacte şi/sau realizate cu întârziere;

g) informaţii privind drepturile clienţilor finali, inclusiv privind modalitatea de soluţionare a plângerilor;

h) modalităţile de iniţiere a procedurilor de soluţionare a litigiilor.

(2) Furnizorul are obligaţia să notifice clientul final cu privire la orice intenţie de modificare a condiţiilor/clauzelor contractuale şi să informeze în momentul notificării cu privire la dreptul de a denunţa contractul, în cazul în care clientul final nu acceptă noile condiţii notificate; notificarea clientului final cu privire la orice majorare a preţului/tarifului practicat se face de către furnizor în mod direct şi în timp util, dar nu mai târziu de sfârşitul primei perioade de facturare care urmează intrării în vigoare a majorării, într-o manieră simplă, clară, lizibilă şi accesibilă.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Informaţiile cuprinse în facturile emise de furnizor şi/sau în documentele anexate acestora

 

Art. 7. - Furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clientului final, într-o formă clară, completă, lizibilă şi uşor de înţeles, prin intermediul facturii şi/sau a documentelor anexate acesteia, următoarele date:

a) elementele componente ale preţului final, cu precizarea celor care sunt reglementate şi care, pe cale de consecinţă, nu pot face obiectul negocierii cu clientul final;

b) modul de determinare a consumului facturat, respectiv prin citire directă a indexului echipamentului de măsurare, prin autocitire sau prin estimare consum;

c) informaţii privind dreptul clientului final de a schimba furnizorul, în mod gratuit, cu respectarea condiţiilor contractuale, cu precizarea că “Lista operatorilor economici, titulari de licenţă de furnizare a gazelor naturale” este publicată pe pagina de internet a ANRE;

d) informaţii privind modalităţile de transmitere a plângerilor.

(2) Furnizorul are obligaţia să transmită clientului final, la cerere, o explicaţie clară şi uşor de înţeles a modului de stabilire a sumelor de plată cuprinse în factură, în special în cazul în care facturile nu sunt bazate pe consumul real.

(3) în cazul în care contractul de vânzare-cumpărare a gazelor naturale este încheiat pe durată determinată, cu cel puţin 45 de zile înainte de expirarea duratei de valabilitate a acestuia, furnizorul are obligaţia de a transmite, preferabil anexată facturii, o informare cu privire la data la care expiră contractul.

(4) Pentru a oferi clienţilor finali posibilitatea să îşi ajusteze propriul consum de gaze naturale, furnizorul are obligaţia să pună la dispoziţia clienţilor finali, cel puţin o dată la 6 luni, într-o formă clară, completă, lizibilă şi uşor de înţeles, prin intermediul facturii şi/sau a documentelor anexate acesteia, următoarele date:

a) preţul actual şi consumul real de gaze naturale;

b) comparaţii între consumul actual al clientului final şi consumul corespunzător aceleiaşi perioade a anului anterior, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile, preferabil sub formă grafică;

c) informaţii privind conceptul de eficienţă energetică, respectiv datele de contact ale unor instituţii cu atribuţii în domeniul energiei, de unde clienţii finali pot obţine informaţii privind măsurile disponibile de îmbunătăţire a eficienţei energetice, profilurile de referinţă privind consumul individual şi alte specificaţii tehnice ale aparatelor energetice care pot contribui la reducerea consumului.

(5) Informaţiile prevăzute la alin. (4) se transmit de către furnizor, cel puţin trimestrial:

a) clientului final care a optat să primească factura în formă electronică;

b) la cererea clientului final.

(6) Pentru a oferi clienţilor finali informaţii complete, corecte şi precise privind consumul efectiv de gaze naturale, facturarea consumului de gaze naturale trebuie să fie efectuată de către furnizor pe baza consumului real, cel puţin o dată la 6 luni.

(7) Clienţii finali primesc în mod gratuit toate facturile şi toate informaţiile privind facturarea consumului de gaze naturale, precum şi datele privind propriul consum.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 8. - Furnizorii de gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 10 zile de la data publicării, cu excepţia prevederilor art. 7, care intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 22 octombrie 2014.

Nr. 106.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.