MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 773/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 773         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 23 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

916. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

922. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General ai Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

155.- Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

 

1.063. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 174 “Dezvoltarea carierei didactice” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 1.3., a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 “Firme de exerciţiu pentru elevi” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1., a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 “România Start-up” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1., şi a schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori” finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1

 

1.064. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului si Schimbărilor Climatice

 

În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale .Apele Române”, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzut în anexele nr. 1 şi 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Cătălin Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 916.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

- mii lei -

Cod

Denumire indicator

BVC RECTIFICAT 2014

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

1.442.968

 

I. VENITURI CURENTE

891.000

 

CI VENITURI DIN PROPRIETATE

174

3110

Venituri din dobânzi

174

31 1003

Alte venituri din dobânzi

174

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

890.826

3310

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

876.731

33 1008

Venituri din prestări de servicii

876.731

35 10

Amenzi, penalităţi şi confiscări

6.144

35 10 50

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

6.144

36 10

Diverse venituri

7.951

36 10 50

Alte venituri, din care:

7.951

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

6.800

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

1.151

 

IV. SUBVENŢII

551.968

42 10

Subvenţii de la bugetul de stat

489.260

42 10 38

Subvenţii de la bugetul de stal pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

164.260

 

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

800

 

Credite externe pentru investiţii (BDCE V)

30.177

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

133.083

 

Construcţii

133.023

 

Alte active fixe

60

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

42 10 39

Subvenţii de la bugetul de stal către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

325.000

4310

Subvenţii de la alte administraţii

1.054

 

Lucrări destinate prevenirii, înlăturării si/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului (fond de mediu)

1.054

45 10

Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări

61.654

45 10 15

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

52.477

45 10 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare (FSUE)

9.177

 

TOTAL CHELTUIELI

1.442.968

01

CHELTUIELI CURENTE

1.197.481

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

20

BUNURI SI SERVICII

377.980

30

DOBÂNZI

66

55

ALTE TRANSFERURI

1.054

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (TEN) POSTADERARE

392.504

65

CHELTUIELI AFERENTE FROGRAMENLOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

30,177

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

245.487

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

0

 

TOTAL CHELTUIELI (I+II+III)

1.442.968

 

I.CHELTUD2LI DIN SURSE PROPRH

943.477

7010

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

943.477

01

CHELTUDSLI CURENTE

831.073

10

CHELTUDSLI DE PERSONAL

395.700

10 01

Cheltuieli salariale în bani

310.197

10 01 01

Salarii de baza

298.116

10 01 05

Sporuri pentru condiţii de munca

0

10 01 06

Alte sporuri

5.137

1001 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

1.032

1001 13

Indemnizaţii de delegare

797

10 0130

Alte drepturi salariale în bani

5,115

10 03

Contribuţii

85.503

10 03 01

Contribuţii de asigurări sociale de stat

64.521

10 03 02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

1.551

10 03 03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

16.130

10 03 04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de munca şi boli profesionale

664

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

2.637

 

20

BUNURI SI SERVICII

376.980

2001

Bunuri şi servicii

112.511

20 01 01

Furnituri de birou

3.277

20 01 02

Materiale pentru curăţenie

528

20 01 03

Încălzit, iluminat şi forţa motrica

17.161

20 01 04

Apa. canal şi salubritate

1.290

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

27.087

20 01 06

Piese de schimb

6.011

20 01 07

Transport

539

20 01 08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv. internet

4.809

20 0109

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

34.238

20 01 30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

17.571

20 02

Reparaţii curente

18.770

20 03

Hrana

610

20 03 01

Hrana pentru oameni

610

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

1.825

20 04 01

Medicamente

31

20 04 02

Materiale sanitare

67

20 04 03

Reactivi

1.721

20 04 04

Dezinfectanţi

6

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

12.450

20 05 01

Uniforme şi echipament

2.022

20 05 02

Lenjerie şi accesorii de pat

62

20 05 30

Alte obiecte de inventar

10.366

20 06

Deplasări detaşări transferări

4.325

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

3.108

20 06 02

Deplasări în străinătate

1.217

20 09

Materiale de laborator

1.893

2010

Cercetare-dezvoltare

0

2011

Cârti, publicaţii şi materiale documentare

155

2012

Consultanta şi expertiza

2.496

2013

Pregătire profesionala

2.252

2014

Protecţia muncii

2.215

2016

Studii şi cercetări

16.029

2022

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

15.107

2023

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi Îngheţurilor

1349

2024

Comisioane şi alte costuri aferente Împrumuturilor

138

2024 02

Comisioane şi alte costuri aferente Împrumuturilor interne

138

2025

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

1.535

2030

Alte cheltuieli

183320

20 30 01

Reclame şi publicitate

575

20 30 02

Protocol şi reprezentare

750

20 30 03

Prime de asigurare non-viata

2.450

20 30 04

Chirii

2,844

20 30 09

Executarea silita a creanţelor bugetare

55

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

176.646

 

30

DOBÂNZI

66

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

10

30 0102

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

10

30 03

Alte dobânzi

56

30 03 05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

56

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

58.327

56 03

Programe din fondul de coeziune (IC)

58.277

56 03 01

Finanţare naţionala

8.895

56 03 02

Finanţare externa nerambursabila

44.732

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

4.650

5617

MECANISMUL FINANCIAR SEE

50

56 1703

Cheltuieli neeligibile

50

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

112.404

71

Active nefinanciare

112.404

7101

Active fixe

112.404

71 01 01

Construcţii

40.096

71 0102

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

53.216

71 01 03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

1.955

71 01 30

Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale)

17.137

 

II. CHELTUIELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

489.260

7010

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

488.460

01

CHELTUIELI CURENTE

355.377

20

BUNURI SI SERVICII

200

20 30

Alte cheltuieli

200

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABDLE (FEN)

325.000

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

325.000

56 03 01

Finanţare naţionala

38.297

56 03 02

Finanţare externa nerambursabila

245.780

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

40.923

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABELA

30.177

65 01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă (BDCE V)

30.177

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

133.083

71

Active nefinanciare

133.083

7101

Active fixe

133.083

71 01 01

Construcţii

133.023

71 01 30

Alte active fixe

60

8010

Cap. Acţiuni generale economice comerciale şi de munca

800

01

CHELTUIELI CURENTE

800

20

BUNURI SI SERVICII

800

2023

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

800

 

III. CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

10.231

7010

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

10.231

01

CHELTUIELI CURENTE

10.231

55

ALTE TRANSFERURI

1.054

55 01

Transferuri interne

1.054

55 01 18

Alte transferuri curente interne

1.054

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

9.177

56 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare (FSUE)

9.177

 

ANEXA Nr. 2

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)

 

 

 

- mii lei -

Cod

Denumire indicator

BVC 2014

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

600

 

I. VENITURI CURENTE

600

 

IV. SUBVENŢII

600

42 08

Subvenţii de la bugetul de stat

100

42 08 60

Cofinanţare publica acordata în cadrul mecanismului financiar SEE

100

45 08

SUME PRIMITE DE LA UE- ALŢI DONATORI IN CONTUL PLAŢILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

500

45 08 17 03

Prefinanţarea mecanismului financiar SEE

500

 

TOTAL CHELTUIELI

600

01

CHELTUIELI CURENTE

600

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

600

 

TOTAL CHELTUIELI

600

 

CHELTUIELI DIN ALTE SURSE

600

7008

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

600

01

CHELTUIELI CURENTE

600

56

PROIECTE CU FTNANTARE EXTERNA NERAMBURSABILA

600

5617

MECANISMUL FINANCIAR SEE

600

5617 01

Finanţare naţionala

100

561702

Finanţare externa nerambursabila

500

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţilor cultelor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 3 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, cu completările ulterioare, şi al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2014 privind unele măsuri pentru completarea reţelei sanitare proprii a Ministerului Transporturilor şi pentru aprobarea unor măsuri financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 14.000 mii lei, la capitolul 67.01 “Cultură, recreere şi religie”, titlul 59 “Alte cheltuieli”, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte, în vederea susţinerii activităţii cultelor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se utilizează potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, republicată, şi ale dispoziţiilor Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, republicată, cu completările ulterioare.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2014.

Art. 4. - Secretariatul General al Guvernului, prin Secretariatul de Stat pentru Culte, va controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 21 octombrie 2014.

Nr. 922.

 

ANEXĂ

 

Repartizarea sumelor pentru finanţarea unor unităţi de cult

 

Nr. crt.

Unitatea de cult

Judeţul/ Ţara

Eparhia

Sume alocată

- mii lei -

1.

Mănăstirea “Sfinţii Trei Ierarhi”, municipiul Iaşi

Iaşi

Arhiepiscopia Iaşilor

500

2.

Mănăstirea Miclăuşeni, comuna Butea

Iaşi

Arhiepiscopia Iaşilor

500

3.

Mănăstirea Agapia, comuna Agapia

Neamţ

Arhiepiscopia Iaşilor

1.000

4.

Mănăstirea Văratic, comuna Agapia

Neamţ

Arhiepiscopia Iaşilor

1.000

5.

Mănăstirea Buna Vestire, Petculeşti - aşezământ mănăstire - Colegiul Naţional de Fete, comuna Grădinari

Olt

Arhiepiscopia Craiovei

2.000

6.

Centrul Eparhial Cluj - Campusul Teologic “Nîcolae Ivan”. municipiul Cluj-Napoca

Cluj

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

2.000

7.

Catedrala Mitropolitană “Adormirea Maicii Domnului3, municipiul Cluj-Napoca

Cluj

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

1.000

8.

Centrul Eparhial Sibiu

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

200

9.

Catedrala Sfântul Ioan Botezătorul Făgăraş

Braşov

Arhiepiscopia Sibiului

2.350

10.

Centrul Eparhial Sibiu - Centrul social-cultural-misionar “Buna Vestire” Copşa Mică

Sibiu

Arhiepiscopia Sibiului

450

11.

Centrul Eparhial Galaţi

Galaţi

Arhiepiscopia Dunării de Jos

1.000

12.

Centrul Eparhial Tulcea

Tulcea

Episcopia Ţuicii

1.600

13.

Protoieria Tulcea

Tulcea

Episcopia Ţuicii

400

TOTAL

14.000

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale juridice, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 100/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 8 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 9 - (1) Conducerea direcţiei generale este asigurată de directorul general, ajutat de 3 directori generali adjuncţi.”

2. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Directorii generali adjuncţi răspund în condiţiile legii, potrivit fişelor posturilor prevăzute în anexele nr. 4-6, în faţa directorului general de activitatea serviciilor, biroului şi, după caz, compartimentelor care le sunt încredinţate spre coordonare şi îndrumare, precum şi de îndeplinirea altor atribuţii sau competenţe, care le sunt dispuse sau delegate de către directorul general.”

3. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 25. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.”

4. Anexele nr. 1, 4 şi 5 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

5. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 6, având conţinutul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 23 octombrie 2014.

Nr. 155.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

ORGANIIGRAMA

Direcţiei generale juridice

 

 

DIRECTOR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

 

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciul 1

Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională

 

Serviciul 2

Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul

 

Biroul

Drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului

 

 

Serviciul 3

Contencios

 

Serviciul 4

Contracte, coordonare, asistenţă

juridică şi jurisdicţia imputaţiilor

 

Compartimentul

Secretariat şi evidenţă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Structura de securitate/

CSTIC

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 4 la regulament)

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia generală juridică

 

FIŞA POSTULUI

directorului general adjunct

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală

2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic)

3. Poziţia postului în statul de organizare: 2

4. Gradul corespunzător postului: chestor-şef

5. Relaţii:

a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 1 - Reglementări pentru ordine publică şi securitate naţională, Serviciului 2 - Relaţia cu Guvernul şi Parlamentul şi pe cea a Biroului drept european, internaţional, umanitar şi drepturile omului; are în subordine nemijlocită pe şefii structurilor pe care le coordonează;

b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează;

c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice. În scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii;

e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.

6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.

B. Specificarea cerinţelor postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă;

3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare ori studii universitare de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management;

3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/ drept european/legislaţia muncii;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret;

3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister;

4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;

4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare.

6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului

3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, alte autorităţi şi instituţii publice; în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.

4. Condiţii de muncă:

- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor

solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;

- condiţii speciale de muncă.

5. Riscuri implicate de post:

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC);

- surmenaj, oboseală psihică;

- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.

6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoare

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;

2. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;

3. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;

4. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;

5. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;

6. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;

7. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale;

8. analizează şi propune avizarea proiectelor de acte normative elaborate pentru exprimarea consimţământului de a deveni parte la tratate;

9. coordonează colectivele de specialişti şi participă, la ordin, la elaborarea proiectelor actelor normative iniţiate de unităţile şi structurile aparatului central al ministerului şi de unităţile, instituţiile şi structurile din subordinea, coordonarea sau din cadrul ministerului;

10. organizează şi coordonează activităţile de pregătire a materialelor pentru şedinţele Guvernului;

11. coordonează activităţile de elaborare a punctelor de vedere ale ministrului la propunerile legislative ale parlamentarilor;

12. asistă prezentarea şi susţinerea de către cei în drept la comisiile parlamentare a proiectelor actelor normative care reglementează în domeniile ordinii publice şi securităţii naţionale, dreptului european, internaţional, umanitar şi drepturilor omului, iniţiate sau care au ca avizator ministerul;

13. participă, la ordin, în delegaţiile de negociere a tratatelor, convenţiilor, protocoalelor şi a altor documente internaţionale;

14. analizează şi propune avizarea proiectelor documentelor internaţionale care vizează competenţele ministerului;

15. asigură, prin activităţile specifice, împreună cu şefii structurilor pe care la coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate;

16. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;

17. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale;

18. Îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale;

3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează.

5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.

 

Secretar de stat,

....................................................

Directorul general al Direcţiei generale juridice,

....................................................

 

Titularul postului

Numele şi prenumele ....................................................

Semnătura ....................................................

Data ...........................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 5 la regulament)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia generală juridică

 

FIŞA POSTULUI

directorului general adjunct

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală

2. Denumirea postului: director general adjunct (consilier juridic)

3. Poziţia postului în statul de organizare: 3

4. Gradul corespunzător postului: chestor-şef

5. Relaţii:

a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 3 contencios şi a Structurii de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor; are în subordine nemijlocită şeful serviciului pe care îl coordonează şi personalul ce încadrează Structura de securitate/Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;

b) funcţionale: conduce întreaga activitate a structurilor pe care le coordonează;

c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii;

e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.

6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează; îndeplineşte atribuţiile specifice şefului structurii de securitate a direcţiei generale.

B. Specificarea cerinţelor postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer de poliţie

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin subcomisar de poliţie

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: licenţiat în ştiinţe juridice;

3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare ori studii universitare de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management;

3.3. alte cunoştinţe în domeniile: teoria generală a dreptului/drept parlamentar (instituţional şi procedural)/drept administrativ/drept european/tehnici de negociere/informatică/ management instituţional;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: autorizaţie de acces la informaţii clasificate: secret de stat - strict secret;

3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani în minister;

4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;

4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere în cadrul ministerului;

4.4.perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere,

coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare

6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul ministerului - direcţia generală

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului

3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, la Guvern, Parlament şi alte autorităţi şi instituţii publice, în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.

4. Condiţii de muncă:

- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere ori de sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;

- condiţii speciale de muncă.

5. Riscuri implicate de post:

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC);

- surmenaj, oboseală psihică;

- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.

6. Compensări: sporuri, indemnizaţie de conducere

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;

2. coordonează activitatea de reprezentare şi apărare a intereselor ministerului în faţa instanţelor de judecată şi a autorităţilor jurisdicţionale;

3. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;

4. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;

5. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;

6. coordonează activităţile de soluţionare a petiţiilor adresate direcţiei generale sau repartizate spre soluţionare de către conducerea ministerului;

7. organizează, îndrumă şi controlează activitatea de pregătire continuă la nivelul direcţiei generale şi analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale;

8. prezintă periodic directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;

9. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;

10. analizează necesitatea şi asigură măsurile necesare participării personalului din cadrul structurilor pe care le coordonează la activitatea de perfecţionare a pregătirii profesionale;

11. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate;

12. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;

13. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale;

14. Îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale;

15. Îndeplineşte atribuţiile şefului structurii de securitate a direcţiei generale, desfăşurând următoarele activităţi:

a) elaborează şi supune aprobării conducerii unităţii normele interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

b) întocmeşte programul de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării instituţiilor abilitate, iar după aprobare acţionează pentru aplicarea acestuia;

c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

d) asigură relaţionarea cu instituţia abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii;

e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;

f) consiliază conducerea unităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;

g) informează conducerea unităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai instituţiilor abilitate, potrivit competenţelor” legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;

i) organizează activităţi de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;

j) asigură păstrarea şi organizează evidenţa certificatelor de securitate şi autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;

k) actualizează permanent evidenţa certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;

            l) întocmeşte şi actualizează listele informaţiilor clasificate elaborate sau păstrate de unitate, pe clase şi niveluri de secretizare;

m) prezintă conducătorului unităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul instituţiilor abilitate;

n) efectuează, cu aprobarea conducerii unităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;

o) este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, conform normelor în vigoare;

p) pune la dispoziţia şefului Componentei de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul ministerului;

q) monitorizează echipamentele care intră/ies din zonele de securitate;

r) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, potrivit legii.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale.

3. Costuri; dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează.

5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.

 

Secretar de stat,

....................................................

Directorul general al Direcţiei generale juridice,

....................................................

Avizat

Secretar de stat, şef al Departamentului de informaţi şi protecţie internă,

....................................................

 

Titularul postului

Numele şi prenumele ....................................................

Semnătura ....................................................

Data ...........................

 

ANEXA Nr. 4

(Anexa nr. 6 la regulament)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Direcţia generală juridică

 

FIŞA POSTULUI

directorului general adjunct (locţiitor şef direcţie generală)

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: conducerea Direcţiei generale juridice, denumită în continuare direcţie generală

2. Denumirea postului: locţiitor şef direcţie generală

3. Poziţia postului în statul de organizare: 3/a

4. Gradul corespunzător postului: general locotenent

5. Relaţii:

a) ierarhice: este subordonat nemijlocit directorului general; coordonează în mod nemijlocit activitatea Serviciului 4 contracte, coordonare asistenţă juridică şi jurisdicţia imputaţiilor şi a Compartimentului evidenţă şi secretariat; are în subordine nemijlocită şeful serviciului pe care îl coordonează şi personalul ce încadrează Compartimentul evidenţă şi secretariat;

b) funcţiona le: conduce activitatea de înregistrare, evidenţă, multiplicare, difuzare, depozitare sau, după caz, asigură măsurile necesare publicării În Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne avizate pentru legalitate de direcţia generală; conduce activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial;

c) de control: controlează activitatea structurilor cărora le coordonează nemijlocit activitatea;

d) de colaborare: colaborează cu şefii structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare minister, şi cu celelalte autorităţi sau instituţii publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor din domeniul de competenţă al direcţiei generale, potrivit legii;

e)de reprezentare: reprezintă direcţia generală în raporturile cu conducerea ministerului sau cu structurile acestuia, cu celelalte autorităţi ori instituţii publice din ţară sau din străinătate, pe baza delegaţiei de reprezentare.

6. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

- asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile specifice structurilor pe care le coordonează nemijlocit; organizează, coordonează şi conduce întreaga activitate care se desfăşoară pe liniile de muncă pe care le coordonează.

B. Specificarea cerinţelor postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiţer/magistrat militar

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel puţin colonel/magistrat militar

3. Pregătire:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată în domeniul juridic cu diplomă de licenţă;

3.2. pregătire de specialitate: studii postuniversitare ori studii universitare de masterat sau doctorat în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei sau în domeniul management;

3.3. alte cunoştinţe: în domeniile management/drept civil/drept penal/drept comercial/drept procesual civil/drept administrativ/drept european/legislaţia muncii;

3.4. autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor postului: certificat de securitate: secret de stat - strict secret;

3.5. limbi străine: cel puţin o limbă străină de circulaţie internaţională - citit, scris şi vorbit.

4. Experienţă:

4.1. vechime în muncă: cel puţin 7 ani;

4.2. vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: cel puţin 7 ani;

4.3. vechime în funcţii de conducere: cel puţin 4 ani vechime în funcţii de conducere;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerinţele postului: 6 luni.

5. Aptitudini şi abilităţi necesare: manageriale (organizatorice, decizionale, de prevedere, conducere, coordonare şi control); oportunitate şi operativitate în luarea deciziilor; capacitate de lucru sub presiunea timpului; spirit de observaţie; capacitate de lucru în echipă; putere de mobilizare

6. Atitudini necesare/comportament: spirit de iniţiativă, sociabilitate, comportament adecvat (limbaj, vestimentaţie, reguli de politeţe), trăsături pozitive de caracter, exigenţă, obiectivitate, spirit critic, organizare a activităţilor, fermitate, consecvenţă în acţiune, motivaţie intrinsecă, devotament şi loialitate faţă de instituţie, disponibilitate la schimbare

7. Parametri privind starea sănătăţii somatice: apt pentru funcţii de conducere

8. Trăsături psihice şi de personalitate: inteligenţă, flexibilitate a gândirii, stabilitate comportamentală, echilibru emoţional

C. Condiţii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul ministerului - Direcţia generală juridică

2. Programul de lucru: conform programului de lucru aprobat pentru personalul ministerului

3. Deplasări curente: în instituţiile/structurile ministerului, la sediile altor autorităţi, instituţii publice ori organizaţii; în străinătate pentru participarea la conferinţe şi simpozioane, negocierea unor proiecte de convenţii, acorduri, înţelegeri internaţionale în domeniile de competenţă ale ministerului, schimb de experienţă etc.

4. Condiţii de muncă:

- activitate de o dinamică deosebită, cu volum mare de operaţii mentale, de maximă complexitate, presupunând un nivel ridicat de atenţie şi cu opţiuni diversificate, ale căror efecte pot fi de importanţă majoră pentru securitatea naţională, pentru activitatea instituţiei sau pentru personalul acesteia;

- schimbări frecvente şi imprevizibile de program, implicând solicitări neuropsihice mari, datorate şi nivelului maxim al calităţii lucrărilor şi inacceptabilităţii erorilor în lucrările elaborate sau avizate;

- necesitatea asigurării confidenţialităţii unui mare număr de lucrări elaborate sau avizate;

- ritm alert de lucru, obligativitatea prezenţei zilnice la unitate, program prelungit determinat de urgenţa lucrărilor solicitate de conducerea ministerului, de Guvern, Parlament sau reprezentanţi ai structurilor Uniunii Europene, inclusiv în zilele libere sau de sărbători legale;

- expunere la radiaţii electromagnetice, stres;

- condiţii speciale de muncă.

5. Riscuri implicate de post:

- afecţiuni ale coloanei vertebrale;

- ulcer şi afecţiuni cardiovasculare din cauza nivelului ridicat de stres;

- afecţiuni ale vederii cauzate de solicitările intense (scris, citit, utilizare PC);

- surmenaj, oboseală psihică;

- antrenarea, în cazul unor decizii sau avize nefundamentate, a răspunderii juridice.

6. Compensări: potrivit legislaţiei în vigoare

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor şi responsabilităţilor postului

1. organizează, îndrumă şi controlează activitatea structurilor pe care le coordonează în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce le revin;

2. coordonează activităţile specifice desfăşurate în vederea acordării asistenţei juridice pentru rezolvarea unor sarcini de serviciu de către unităţi, instituţii sau structuri care nu dispun de asistenţă juridică proprie;

3. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;

4. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;

5. reprezintă ministerul, conform împuternicirilor primite;

6. coordonează activităţile de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate la unităţile, instituţiile şi structurile ministerului, în scopul verificării îndeplinirii atribuţiilor specifice activităţii de asistenţă juridică;

7. Îndrumă personalul specializat al direcţiei generale care participă în comisiile de evaluare/negociere constituite potrivit legii;

8. Îndrumă personalul specializat al direcţiei generale care participă în comisiile de cercetare administrativă, în comisiile de soluţionare a unor reclamaţii administrative sau în comisiile de soluţionare a unor contestaţii sau alte astfel de comisii, constituite potrivit legii;

9. organizează, îndrumă şi controlează activitatea de implementare a sistemului de control intern/managerial;

10. conduce activitatea de înregistrare, evidenţă, multiplicare, difuzare, depozitare şi asigură măsurile necesare publicităţii ordinelor şi instrucţiunilor ministrului afacerilor interne avizate pentru legalitate de direcţia generală, inclusiv, după caz, publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I;

11. asigură fundamentarea, elaborarea şi aplicarea politicilor şi procedurilor în domeniile asigurării resurselor umane la nivelul direcţiei generale;

12. coordonează activitatea personalului responsabil pe linie de organizare-mobilizare, de securitate şi sănătate în muncă şi de apărare împotriva incendiilor la nivelul direcţiei generale;

13. coordonează activităţile de informare şi documentare la nivelul direcţiei generale;

14. rezoluţionează şi repartizează pentru soluţionare, în termenul legal, corespondenţa şi celelalte lucrări structurilor pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;

15. semnează/aprobă lucrările elaborate de către structurile pe care le coordonează, în baza delegării de competenţă;

16. reprezintă direcţia generală ori ministerul, conform împuternicirilor primite;

17. prezintă, periodic, directorului general stadiul îndeplinirii obiectivelor activităţii structurilor pe care le coordonează şi face propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii şi creşterea eficienţei muncii;

18. aprobă aprecierile de serviciu anuale ale personalului din structurile pe care le coordonează şi întocmeşte fişele de evaluare anuală a activităţii profesionale desfăşurate de şefii acestor structuri;

19. asigură prin activităţi specifice, împreună cu şefii structurilor pe care le coordonează, condiţiile necesare integrării socioprofesionale a personalului nou-încadrat în unitate;

20. avizează încadrarea sau modificarea raporturilor de serviciu ale personalului din structurile pe care le coordonează, potrivit legii;

21. Îndeplineşte orice alte atribuţii dispuse de către directorul general, potrivit competenţelor legale ale direcţiei generale;

22. Îndeplineşte atribuţiile directorului general în perioada desemnării la conducerea direcţiei generale.

E. Standarde de performanţă asociate postului

1. Indicatori cantitativi: asigură îndeplinirea atribuţiilor, sarcinilor şi responsabilităţilor care revin structurilor pe care le coordonează şi postului pe care îl ocupă.

2. Indicatori calitativi: dispune măsuri pentru realizarea obiectivelor stabilite, conform prevederilor legale, cerinţelor postului, dispoziţiilor conducerii ministerului şi ale directorului general, conform competenţelor legale.

3. Costuri: dispune măsuri pentru planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice, cu respectarea şi încadrarea strictă în limitele resurselor materiale şi financiare aprobate în acest scop.

4. Timp: îndeplineşte atribuţiile ce îi revin în timpul programului de lucru; alocă timp cu prioritate pentru activităţi de documentare, concepţie, analiză şi control al activităţii desfăşurate de structurile pe care le coordonează.

5. Utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităţi de concepţie, analiză şi sinteză, precum şi în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonaţilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea faţă de instituţie şi integritatea morală în toate acţiunile pe care acesta le întreprinde.

6. Mod de realizare: individual şi în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă şi antrenează subordonaţii; deleagă din atribuţii personalului cu funcţii de conducere aflat în subordine.

 

Secretar de stat,

....................................................

Directorul general al Direcţiei generale juridice,

....................................................

 

Titularul postului

Numele şi prenumele ....................................................

Semnătura ....................................................

Data ...........................

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 174 “Dezvoltarea carierei didactice” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 1.3., a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 “Firme de exerciţiu pentru elevi” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013,  domeniul major de intervenţie 2.1., a Ghidului Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 “România Start-up” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1., şi a schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori” finanţate prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1.

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 174 “Dezvoltarea carierei didactice” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 1.3., prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 175 “Firme de exerciţiu pentru elevi” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 2.1., prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Ghidul Solicitantului Condiţii Specifice pentru cererea de propuneri de proiecte nr. 176 “România Start-up” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1., prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se aprobă schema de ajutor de minimis “Sprijin pentru antreprenori” finanţată prin Programul operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, domeniul major de intervenţie 3.1. “Promovarea culturii antreprenoriale”, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 1.063.


*) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, şos. Panduri nr. 1.

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane”, aprobat prin Decizia Comisiei nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007,

în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Documentul-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2007-2013, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 835/2014 pentru aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operaţional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” 2D07- 2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 585 şi 585 bis din 5 august 2014 se abrogă.

Art. 3. - Ministerul Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Bucureşti, 20 octombrie 2014.

Nr. 1.064.


*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.