MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 761/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 761         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 21 octombrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

590/1.847/1.371. - Ordin al secretarului general al Guvernului, al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului delegat pentru buget privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în Reţele Electrice de Transport “Teletrans” - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A.

 

837. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate

 

1.732. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere

 

3.093. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Nr. 590 din 8 octombrie 2014

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE

Nr. 1.847 din 17 septembrie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.371 din 9 octombrie 2014

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în Reţele Electrice de Transport “Teletrans” - S.A., filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A

 

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2014 privind exercitarea drepturilor şi îndeplinirea Obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar al statului la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A. şi la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Mediaş şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 117/2014,

în temeiul art. 4 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, al art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind funcţionarea Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative,

Secretarul general al Guvernului, ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 al Societăţii Comerciale pentru Servicii de Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în Reţele Electrice de Transport “Teletrans” - SA, filială a Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice “Transelectrica” - S.A., aflată sub autoritatea Guvernului României, prin Secretariatul General al Guvernului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Secretarul general al Guvernului,

Costin Mihalache,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

ANEXA

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Operatorul economic: Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei în Reţele Electrice de Transport “Teletrans” - S.A.

Sediul/Adresa: bd. Hristo Botev nr. 16-18, sectorul 3, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: RO 15061510

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Program 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

67373

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

66.084

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

260

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

55.666

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

55.605

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

33.646

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

555

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

20.198

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

15.459

C1

ch. cu salariile

13

14.404

C2

bonusuri

14

1.055

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

88

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

302

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

4.349

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1.206

2

 

Cheltuieli financiare

20

61

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

10.678

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

2.268

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

6.409

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

 

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

8.409

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

100

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

7.233

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

7.233

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

1.176

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

0

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

0

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

0

 

 

e)

alte cheltuieli

42

0

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

11.853

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

 

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

11.853

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

242

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

240

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

5-368

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

5.001

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

275

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

839

8

 

Plăţi restante

55

2

9

 

Creanţe restante

56

1.220

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 32.806 din 25 septembrie 2014 al Direcţiei politici, strategii şi proiecte în silvicultură, în temeiul prevederilor art. 3 alin. (11) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 583/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor economici legate de acesta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 23 septembrie 2008, se abrogă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

 

Bucureşti, 8 octombrie 2014.

Nr. 837.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura si modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - SUMAL este un sistem informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase realizat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumită În continuare APCRS, şi pus la dispoziţia profesioniştilor prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Principalele obiective ale SUMAL sunt: a) creşterea eficienţei controlului ca parte a politicilor publice de reducere a infracţionalităţii în domeniul forestier, pentru prevenirea şi combaterea activităţilor ilegale, prin controlul provenienţei lemnului şi al asigurării trasabilităţii acestuia;

b) obţinerea de informaţii statistice la nivel naţional privind volumul de lemn exploatat şi al materialelor lemnoase rezultate;

c) practică unitară în evidenţa gestionară a materialelor lemnoase prin punerea la dispoziţia profesioniştilor a unei aplicaţii informatice gratuite.

Art. 3. - (1) Categoriile de utilizatori SUMAL sunt:

a) personalul cu atribuţii de control din cadrul APCRS şi al structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumite în continuare ITRSV,

b) ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră special abilitaţi;

c) personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice, din cadrul structurilor de rang superior, din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi unităţilor din subordinea acesteia, precum şi din cadrul Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti şi al subunităţilor subordonate acestuia;

d) angajaţi ai operatorilor economici deţinători ai acordului de distribuire a avizelor de însoţire pentru transportul materialelor lemnoase, denumit în continuare acord, care a fost emis conform prevederilor legale;

e) angajaţi ai operatorilor economici specializaţi în transport cu care operatorii economici deţinători ai acordului au încheiat contracte pentru transportul materialelor lemnoase;

f) angajaţi ai autorităţilor vamale unde se efectuează vămuirea materialelor lemnoase, special abilitaţi de către Direcţia Generală a Vămilor.

(2) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. a), acolo unde există deja conturi de utilizatori create în SUMAL, se acordă în continuare drepturile de acces la aplicaţiile de raportare online/control al raportării pentru toate conturile active.

(3) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. b), acolo unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV în raza de competenţă are obligaţia de a asigura împreună cu administratorul IT introducerea în SUMAL a persoanelor juridice denumite “inspectorate judeţene de poliţie/structurile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră” şi, după caz, “Inspectoratul General al Poliţiei Române/Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Române”, care vor accesa sistemul SUMAL, setând funcţia “POLIŢIST”, cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale ofiţerilor şi subofiţerilor împuterniciţi.

(4) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. c), ITRSV are obligaţia de a introduce în SUMAL ocoalele silvice şi, după caz, structurile de rang superior, precum şi Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice Bucureşti şi subunităţile acestuia, de pe teritoriul de competenţă al ITRSV; acestea vor fi setate ca angajatori, iar în cadrul fiecărei structuri silvice de administrare se introduc datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, setându-se funcţia “SILVICULTOR”, cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.

(5) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. d), acolo unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV are obligaţia de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, setând ca angajator operatorul economic respectiv şi funcţia “OPERATOR AVIZE ONLINE”, cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.

(6) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. e), acolo unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV are obligaţia de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care vor accesa SUMAL, în cazul în care se impune generarea codului offline la expedierea din platformele primare, setând ca angajator operatorul economic respectiv şi rolul “TRANSPORTATOR”, cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.

(7) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. a), în situaţia în care nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, APCRS are obligaţia de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care utilizează componenta “IWood Tracking”.

(8) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. f), care utilizează componenta “IWood Tracking, în situaţia în care nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, ITRSV în raza de competenţă, în baza aprobării APCRS, are obligaţia de a introduce în SUMAL datele persoanelor fizice care vor accesa sistemul SUMAL, setând ca angajator instituţia respectivă şi funcţia “INSPECTOR”, cu verificarea prealabilă a validităţii adreselor de e-mail ale persoanelor fizice respective.

(9) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. b)-f), acolo unde nu există conturi de utilizatori create în SUMAL, angajatorul va transmite către ITRSV în raza de competenţă/APCRS, după caz, pentru introducerea în sistemul SUMAL, următoarele:

a) lista persoanelor fizice care vor accesa sistemul SUMAL, semnată şi stampilată de angajator;

b) fotocopie a cărţii de identitate a fiecărei persoane fizice care va accesa sistemul SUMAL;

c) adresă de e-mail validă pentru fiecare persoană fizică, pentru a primi numele de utilizator şi parola transmise de administratorul IT al SUMAL.

(10) În toate situaţiile prevăzute la alin (2)-(9), APCRS aprobă numărul de utilizatori SUMAL şi nivelurile de acces pentru aceştia.

Art. 4. - SUMAL cuprinde 3 componente:

a) aplicaţii client utilizate de profesionişti pentru:

1. Înregistrarea sau generarea actelor de punere în valoare, autorizaţiilor de exploatare a partizilor, a actelor de reprimire a parchetelor şi a proceselor-verbale de confiscare, acestea fiind aplicaţii grupate în softul SUMAL Ocol;

2. operarea avizelor de însoţire a materialelor lemnoase, a recepţiilor în depozitele finale şi a situaţiilor gestionare obligatorii, acestea fiind aplicaţii grupate în softul SUMAL Agent;

b) aplicaţii pentru urmărirea şi controlul în timp real a provenienţei şi a modului de asigurare a trasabilităţii materialelor lemnoase;

c) unitatea centrală - hardware şi software - de centralizare, prelucrare şi analiză a informaţiilor şi control, aflată în custodia Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, denumită în continuare SUMAL Central.

Art. 5. - (1) Aplicaţia SUMAL Ocol se distribuie gratuit de către APCRS către ocoalele silvice, iar softul de urmărire şi control în timp real a provenienţei şi a modului de asigurare a trasabilităţii materialelor lemnoase, cu aplicaţiile Agent tip mobile - “Wood Tracking”, folosite de către categoriile de utilizatori SUMAL prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c)-e), precum şi aplicaţiile Inspector tip mobile/desktopIWood Tracking”, folosite de către categoriile de utilizatori SUMAL prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-c) şi f) se descarcă gratuit de pe site-ul “www.apepaduri.gov.ro“.

(2) Aplicaţia SUMAL Agent se distribuie gratuit de către ITRSV, la cerere, tuturor operatorilor economici şi ocoalelor silvice care exploatează, achiziţionează, transbordează, prelucrează, depozitează sau comercializează materiale lemnoase.

 

CAPITOLUL II

Modul de utilizare a SUMAL

 

Art. 6. - (1) Accesul la aplicaţia SUMAL Ocol se face cu numele de utilizator şi parolă, cu drepturi diferenţiate pentru:

a) şeful ocolului silvic;

b) responsabilul cu fondul forestier;

c) responsabilul cu paza fondului forestier;

d) responsabilul cu producţia, special împuternicit de şeful ocolului silvic.

(2) Accesul se comunică de către administratorul aplicaţiei SUMAL Central, iar persoanele nominalizate pentru acces se comunică ITRSV, sub semnătura şefului ocolului silvic.

Art. 7. - (1) La iniţierea aplicaţiei, ocoalele silvice autorizate după intrarea în vigoare a prezentului ordin introduc în SUMAL Ocol următoarele informaţii:

a) fişele de proprietate pentru fondul forestier pe care îl administrează sau pentru care asigură servicii silvice;

b) dispozitivele speciale de marcat deţinute.

(2) Ocoalele silvice care utilizează SUMAL Ocol au obligaţia permanentă de a actualiza informaţiile prevăzute la alin. (1) şi să introducă/actualizeze lista persoanele fizice sau juridice partenere.

Art. 8. - (1) Accesul la aplicaţia SUMAL Agent se face de către o persoană desemnată prin act administrativ al operatorului economic.

(2) Numele de utilizator şi parola se comunică de către administratorul aplicaţiei SUMAL Central, iar persoana nominalizată pentru acces se comunică în scris ITRSV sub semnătura administratorului operatorului economic.

Art. 9. - La iniţierea aplicaţiei, operatorii economici introduc în SUMAL Agent următoarele informaţii:

a) gestiunile depozitelor de materiale lemnoase;

b) persoanele fizice şi juridice partenere;

c) utilajele de prelucrare a materialelor lemnoase;

d) dispozitivele speciale de marcat cu amprentă dreptunghiulară înregistrate la birourile notariale.

Art. 10. - (1) Accesul la aplicaţia prevăzută la art. 4 lit. b) se face de către persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1), desemnate prin act administrativ de operatorul economic/instituţia publică respectivă.

(2) La iniţierea aplicaţiei prevăzută la art. 4 lit. b), utilizatorii au obligaţia să realizeze cu succes o primă autentificare online, prin completarea corectă a combinaţiei nume de utilizator - parolă de acces; în urma primei autentificări, aceste date rămân memorate în dispozitivul electronic, dacă nu se părăseşte aplicaţia prin delogare, iar în cazul delogării este necesară reluarea autentificării.

Art. 11. - Accesul personalului cu atribuţii de control din cadrul ITRSV la aplicaţiile SUMAL se face cu numele de utilizator şi parolă, cu drepturi diferenţiate, de către următoarele persoane;

a) conducătorul ITRSV şi/sau împuterniciţii acestuia nominalizaţi prin act administrativ al APCRS;

b) persoana care are în responsabilitate SUMAL, nominalizată prin act administrativ al conducătorului ITRSV;

c) persoana care are în responsabilitate gestionarea acordurilor de utilizare şi distribuire a formularelor cu regim special, nominalizată prin act administrativ al conducătorului ITRSV;

d) persoanele care realizează controlul folosind aplicaţia „IWood Tracking”, nominalizate prin act administrativ al conducătorului ITRSV.

Art. 12. - Accesul persoanelor cu atribuţii de control din cadrul APCRS la aplicaţiile SUMAL se face cu numele de utilizator şi parolă, fiind nominalizate prin act administrativ al conducătorului APCRS.

Art. 13. - Personalul silvic cu atribuţii de control din cadrul APCRS/ITRSV, precum şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Poliţiei Române şi Poliţiei de Frontieră special abilitaţi au posibilitatea verificării actelor de punere în valoare, denumite în continuare APV, a autorizaţiilor de exploatare, a proceselor-verbale de reprimire şi a proceselor-verbale de confiscare generate în SUMAL, precum şi a tuturor rapoartelor generate prin interogarea aplicaţiei SUMAL.

Art. 14. - Toate rapoartele de avertizare rezultate în urma prelucrării datelor introduse în SUMAL se transmit persoanelor cu atribuţii de control din cadrul APCRS/ITRSV special abilitate, desemnate prin act administrativ al conducătorului entităţii respective.

 

SECŢIUNEA 1

Utilizarea SUMAL pentru elaborarea APV, autorizarea partizilor şi reprimirea parchetelor, înregistrarea şi operarea proceselor-verbale de confiscare a materialelor lemnoase

 

Art. 15. - Aplicaţia SUMAL Ocol se accesează online pe SUMAL Central, cu numele de utilizator şi parolă şi cu drepturi diferenţiate conform atribuţiilor specifice, de către: şeful ocolului silvic, responsabilul cu fondul forestier şi responsabilul cu paza fondului forestier.

Art. 16. - Aplicaţia SUMAL Ocol este obligatorie pentru:

a) generarea APV în SUMAL, utilizând metoda ecuaţiei de regresie a volumelor relative, recomandată pentru tratamentele şi tipul de structură prevăzute în tabelul 4.1 “Alegerea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării” din Normele tehnice pentru evaluarea volumului de lemn destinat comercializării, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.651/2000.*);

b) introducerea APV în SUMAL şi generarea numărului unic al acestuia pentru tratamentele şi tipul de structură din tabelul 4.1, pentru care la calculul APV nu se recomandă utilizarea metodei ecuaţiei de regresie a volumelor relative; calculul APV se face prin celelalte metode dendrometrice de evaluare a volumului de lemn recomandate de normele tehnice prevăzute la lit. a);

c) modificarea/anularea/casarea APV;

d) emiterea/prelungirea/suspendarea/retragerea autorizaţiilor de exploatare;

e) operarea actelor de reprimire a parchetelor.

f) înregistrarea şi operarea proceselor-verbale de confiscare a materialelor lemnoase.

Art. 17. - (1) Pentru fiecare APV, autorizaţie de exploatare şi act de reprimire, aplicaţia SUMAL Ocol generează un număr unic de înregistrare la nivel naţional, iar actul respectiv nu va mai putea fi modificat.

(2) Procesele-verbale de confiscare a materialelor lemnoase se introduc în SUMAL Ocol de către ocolul silvic care a primit în custodie materialele lemnoase, actul de înregistrare generat de SUMAL Ocol constituind documentul de provenienţă pentru materialele lemnoase respective.

Art. 18. - Actele emise şi aprobate în SUMAL Ocol vor fi tipărite, semnate în original şi ataşate la dosarul APV, conform competenţelor legale.


*) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.651/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Utilizarea SUMAL Agent pentru activitatea de exploatare

 

Art. 19. - Emitenţii avizelor de însoţire desemnează prin act administrativ angajaţii care vor opera datele din avizele de însoţire primare pe măsura exploatării partizii, cu obligaţia operării şi transmiterii raportării datelor în SUMAL Agent până în data de 15 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

Art. 20. - Operarea datelor din avizele de însoţire se face în aplicaţia SUMAL Agent de către emitenţii acestora, înscrişi în autorizaţia de exploatare.

Art. 21. - După reprimirea parchetului este permisă eliberarea şi operarea de documente cu partida respectivă înscrisă la rubrica “Provenienţa” numai în limita stocului înregistrat în platforma primară la reprimire.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Utilizarea SUMAL Agent în depozitele de materiale lemnoase şi în centrele de sortare şi prelucrare primară a lemnului

 

Art. 22. - Utilizarea SUMAL Agent este obligatorie în depozitele de materiale lemnoase şi în centrele de sortare şi prelucrare primară a lemnului, după caz, pentru:

a) operarea notelor de intrare-recepţii;

b) operarea proceselor-verbale de sortare;

c) operarea proceselor-verbale de gaterare a materialelor lemnoase;

d) operarea consumurilor interne, dacă operatorul economic prelucrează în continuare materialele lemnoase în produse semifinite sau finite;

e) operarea transferurilor între gestiunile aceluiaşi operator;

f) operarea livrărilor;

g) operarea stocurilor gestionare la sfârşitul fiecărei luni, pe specii şi sortimente.

Art. 23. - (1) După generarea în SUMAL Agent a situaţiilor rezultate în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 22, profesionistul verifică existenţa corelaţiilor stoc iniţial + total intrări = stoc final + total ieşiri pentru fiecare specie şi sortiment.

(2) Stocurile finale ale lunii precedente devin stocuri iniţiale pentru luna în curs.

Art. 24. - Profesionistul înregistrează ca gestiune temporară în SUMAL Agent locul unde realizează depozitarea temporară în spaţiile prevăzute la art. 19 alin (1) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cu obligaţia întocmirii situaţiilor gestionare prevăzute la art. 22, după caz. precum şi asigurării conexiunii la internet cu determinarea coordonatelor geografice ale spaţiului de depozitare temporară pe care le comunică la ITRSV.

Art. 25. - (1) Datele rezultate lunar în urma efectuării operaţiunilor prevăzute la art. 22-24 se cuprind în rapoarte pentru care SUMAL nu va permite modificări.

(2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se tipăresc, se semnează în original şi se păstrează la contabilitatea profesionistului.

 

SECŢIUNEA a 4-a

Utilizarea SUMAL Agent în activităţi de prelucrare a lemnului altele decât prelucrarea primară

 

Art. 26. - În cazul activităţilor în care se recepţionează materiale lemnoase şi se prelucrează integral ca materie primă, fără a se face expediţie de materiale lemnoase, profesioniştii vor opera în SUMAL Agent doar recepţiile de materiale lemnoase şi consumul de materie primă.

Art. 27. - În cazul activităţilor în care materialele lemnoase recepţionate se prelucrează parţial în capacităţile proprii şi se expediază stocul neprelucrat, se întocmesc situaţiile gestionare prevăzute la art. 22, după caz.

 

SECŢIUNEA a 5-a

Utilizarea aplicaţiei Agent tip mobile “Wood Tracking” şi Inspector tip mobile şi desktopIWood Tracking

 

Art. 28. - (1) Pentru logarea utilizatorilor din categoriile prevăzute la art. 3 care nu au conturi create în SUMAL se generează în SUMAL Central conturile de utilizator - nume de utilizator şi parola de acces - şi se trimit pe e-mail persoanelor care vor utiliza aplicaţiile mobile/desktop de raportare/control ale sistemului.

(2) Generarea şi transmiterea conturilor de utilizator prevăzute la alin. (1) se realizează automatizat, urmându-se o procedură strictă prin care informaţiile necesare generării se introduc în baza de date SUMAL de către personalul din cadrul ITRSV/APCRS, după caz.

Art. 29. - (1) Acordarea/Retragerea drepturilor de acces se face de către administratorul IT al SUMAL în baza solicitărilor angajatorilor adresate ITRSV/APCRS, după caz.

(2) Retragerea drepturilor de acces se face, după caz, la desfiinţarea persoanei juridice, la retragerea acordului de utilizare şi distribuire a formularelor cu regim special, în baza unui înscris cu privire la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile de retragere a accesului, rezoluţiei parchetelor judiciare, la încetarea raporturilor de muncă ale utilizatorului SUMAL, precum şi în alte situaţii în care persoana cu acces în SUMAL nu mai are un interes legitim.

(3) Angajatorul are obligaţia să comunice către ITRSV/APCRS, după caz, schimbările prevăzute la alin. (2) care determină retragerea drepturilor de acces la toate aplicaţiile SUMAL, în termen de 5 zile de la data constatării unei situaţii.

Art. 30. - Utilizatorii terminalelor electronice pe care rulează aplicaţiile Agent tip mobile “Wood Tracking” şi Inspector tip mobile şi desktopIWood Tracking” au nevoie de următoarele dotări minime:

a) terminalul electronic să permită conexiune de date mobilă, să aibă receptor GPS integrat, iar ca sisteme de operare să folosească: fie Android - minim versiunea 2.2 sau oricare dintre versiunile următoare acesteia, fie Windows Phone 8.

b) abonament de date care să dispună de cel puţin 100 MB trafic lunar.

Art. 31. - (1) Utilizatorii din categoriile de prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), d) şi e) au următoarele obligaţii:

a) să instaleze aplicaţia Agent tip mobile “Wood Tracking” şi să realizeze cu succes o primă autentificare online la aceasta, prin completarea corectă a combinaţiei nume de utilizator - parolă de acces; datele de logare ale utilizatorului rămân memorate în situaţia în care nu se părăseşte aplicaţia prin delogare; în cazul delogării este necesară reluarea autentificării;

b) să opereze în “Wood Tracking”, online sau offline, informaţiile standardizate la începerea transportului materialelor lemnoase de la locul de recoltare/depozitare/achiziţie/ custodie/transbordare/locul liberului de vamă, în cazul importului, de pe terminalul electronic pe care rulează aplicaţia, aflat în mod obligatoriu la locul începerii transportului;

c) să completeze informaţiile standardizate în câmpurile generate de aplicaţie, care, după verificarea corectitudinii acestora de către utilizator, se transmit în SUMAL Central, în vederea obţinerii codului unic sau codului offline, după caz.

(2) Informaţiile standardizate care se completează şi se transmit în mod obligatoriu sunt următoarele:

a) În cazul în care APV reprezintă documentul ce face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează numărul unic al APV generat de SUMAL, seria şi numărul avizului de însoţire primar, punctul de încărcare, specia, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare; aplicaţia face legătura dintre numărul APV şi autorizaţia de exploatare generate din SUMAL, cu emitentul avizului de însoţire primar;

b) în cazul în care registrele de evidenţă a intrărilor-ieşirilor materialelor lemnoase reprezintă documentul care face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează seria registrului unic, numărul paginii şi poziţiei din registrul unic, seria şi numărul avizului de însoţire punctul de încărcare, specia, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare; poziţia din fiecare pagină din registrul unic de evidenţă a intrărilor-ieşirilor materialelor lemnoase se numerotează începând cu cifra 1;

c) în cazul transbordaţii materialelor lemnoase dintr-un mijloc de transport în altul, situaţie în care avizul de însoţire reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează seria şi numărul avizului de însoţire în baza căruia urmează să se elibereze un nou aviz de însoţire, punctul de încărcare, seria şi numărul noului aviz de însoţire, specia, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare; în acest caz utilizatorii au şi obligaţia obţinerii codului unic online care se înscrie atât în noul aviz, cât şi în avizul de însoţire în baza căruia s-a eliberat acesta;

d) în cazul achiziţionării materialelor lemnoase de la proprietarii de păduri persoane fizice, situaţie în care avizul de însoţire reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează seria şi numărul avizului de însoţire în baza căruia urmează să se elibereze unul sau mai multe avize, seria şi numărul noului aviz de însoţire/noilor avize de însoţire, punctul de încărcare, specia, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul/punctele de descărcare;

e) în cazul în care procesul-verbal de confiscare reprezintă documentul ce face dovada provenienţei legale, în câmpurile generate de aplicaţie se completează numărul unic generat de SUMAL al procesului-verbal de confiscare, seria şi numărul avizului de însoţire, specia, sortimentul, volumul în mc, punctul de încărcare, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare;

f) în cazul materialelor lemnoase importate din state terţe, provenienţa se identifică prin declaraţia vamală de import şi/sau, după caz, licenţa FLEGT; în această situaţie, în câmpurile generate de aplicaţie se completează elementele declaraţiei vamale de import şi, după caz, ale licenţei FLEGT: punctul de încărcare, sortimentul, volumul în mc, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport, punctul de descărcare.

(3) Profesioniştii care achiziţionează/depozitează/ transbordează/prelucrează/comercializează materiale lemnoase sau efectuează operaţiuni vamale de export al materialelor lemnoase au obligaţia să verifice validitatea codului unic online şi să urmeze procedurile legale, după caz.

Art. 32. - (1) în situaţia în care la locul de încărcare nu există semnal GSM, după ce transportatorul a instalat şi s-a logat pe aplicaţia “agent Wood Tracking”, emitentul avizelor de însoţire a materialelor lemnoase de la punctul de încărcare se loghează pe acelaşi terminal electronic al transportatorului; în urma introducerii informaţiilor standardizate pe aplicaţia transportatorului, se generează codul offline care se înscrie pe avizul de însoţire. Atât emitentul avizului, cât şi transportatorul semnează pe avizul de însoţire, iar transportatorul are obligaţia să menţină terminalul electronic de pe care a fost generat codul offline în stare de funcţionare şi, de îndată ce este primit codul online, să îl înscrie pe avizul de însoţire. După obţinerea codului offline/online, după caz, aplicaţia nu va mai permite generarea unui alt cod de către transportator. Dacă transportatorul nu are aplicaţia “agent Wood Tracking” şi/sau terminalul electronic adecvat, emitentul avizului de însoţire nu va înmâna transportatorului avizul de însoţire.

(2) Pentru continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate sau pentru continuarea transportului în cazul imobilizării mijlocului de transport din cauze de forţă majoră, dintr-o zonă fără accesibilitate GSM este obligatorie obţinerea codului unic online, precum şi a datei, orei, minutului şi secundei şi înscrierea lor în avizul de însoţire care însoţeşte transportul, pentru cantităţile care se transbordează sau sunt imobilizate, prin deplasarea în zonă cu semnal GSM.

(3) în situaţia în care de la locul de încărcare fără semnal GSM transportul materialelor lemnoase aparţinând proprietarilor/cumpărătorilor persoane fizice se face către domiciliul acestora, cu mijloace de transport pentru care deţinătorul mijlocului de transport nu deţine aplicaţia ,.agent Wood Tracking”, emitentul avizului de însoţire introduce informaţiile standardizate pe aplicaţia sa şi înscrie codul offline pe avizul de însoţire; exemplarul 1 al avizului însoţeşte transportul cu codul offline, iar emitentul va opera codul online pe exemplarele 2 şi 3 ale avizului în termen de 12 ore de la ora la care a fost emis codul offline.

 

SECŢIUNEA a 6-a

Utilizarea SUMAL Central

 

Art. 33. - Centralizarea, prelucrarea şi analiza datelor furnizate de către profesioniştii care recoltează/depozitează/ achiziţionează/custodiază/transbordează/după acordarea liberului de vamă în cazul importului materiale lemnoase se fac pe unitatea centrală găzduită de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

Art. 34. - În scop statistic, SUMAL Central generează, în principal, următoarele rapoarte:

a) statistica volumului de lemn pus în valoare/autorizat pe proprietar, administraţie silvică, tip de lucrări şi pe unităţi amenajistice;

b) statistica materialelor lemnoase transportate din partizile în exploatare, pe specii şi sortimente;

c) statistica modului de utilizare industrială a materialelor lemnoase;

d) statistica importului şi exportului de buşteni şi cherestea. Art. 35. - (1) în vederea asigurării informaţiilor necesare

controlului provenienţei şi asigurării trasabilităţii materialelor lemnoase, SUMAL Central generează, în principal, următoarele rapoarte:

a) calculul rezultatului exploatării;

b) exploatarea partizilor în perioada autorizată;

c) justificarea tuturor formularelor cu regim special procurate de către beneficiarii acordului;

d) identificarea documentelor de transport utilizate ilegal;

e) compararea cantităţilor expediate cu avize de însoţire cu cele efectiv recepţionate;

f) corectitudinea situaţiilor gestionare raportate de profesionişti - existenţa corelaţiilor stocuri iniţiale + total intrări = stocuri finale + total ieşiri.

(2) în momentul depăşirii volumului prevăzut de APV, SUMAL Central nu mai generează cod unic online valid şi emite o alertă pe terminalul electronic al emitentului avizului de însoţire şi al transportatorului, referitoare la depăşirea volumului prevăzut de APV, aceştia având obligaţia de a comunica despre alertă către ocolul silvic şi către ITRSV competent teritorial.

(3) Titularul autorizaţiei de exploatare colectează în platforma primară lemnul aflat în faze tehnologice, după care ocolul silvic retrage autorizaţia de exploatare şi împreună cu proprietarul masei lemnoase, după caz, efectuează inventarele stocurilor din platforma primară, precum şi reprimirea parchetului; pentru stabilirea provenienţei se întocmeşte un proces-verbal în care se consemnează masa lemnoasă inventariată în platforma primară, pentru care procedura de înregistrare în SUMAL este similară cu cea stabilită pentru înregistrarea proceselor-verbale de confiscare, iar masa lemnoasă se predă în gestiunea ocolului silvic; pentru lemnul rămas pe picior se constituie APV nou, care se evidenţiază în SUMAL; valorificarea masei lemnoase aflate pe picior şi în platforma primară se face conform prevederilor legale în vigoare.

 

SECŢIUNEA a 7-a

Alte funcţii ale SUMAL Agent

 

Art. 36. - Aplicaţia SUMAL Agent realizează gestionarea formularelor cu regim special tipărite de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A., în baza acordurilor de utilizare şi distribuire generate de aplicaţia electronică în care şi Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A. are acces.

Art. 37. - (1) Profesioniştii prevăzuţi la art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să verifice în aplicaţia SUMAL Agent dacă seriile şi numerele formularelor cu regim special de transportai materialelor lemnoase, achiziţionate de la Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - S.A., conform acordului eliberat de ITRSV, au fost introduse automat prin intermediul aplicaţiei dezvoltate de Compania Naţională “Imprimeria Naţională” - SA; în situaţia în care profesioniştii constată că seriile şi numerele formularelor cu regim special de transport al materialelor lemnoase nu au fost introduse, profesioniştii îndreptăţiţi să le folosească le vor introduce manual.

(2) Avizele de însoţire a materialelor lemnoase anulate se vor opera în SUMAL, cu obligaţia existenţei tuturor celor 3 exemplare ale documentului în blocul de avize.

(3) Pe măsura utilizării formularelor cu regim special pentru transportul materialelor lemnoase şi a operării documentelor în SUMAL, profesioniştii vor urmări justificarea tuturor formularelor ridicate în ordinea blocurilor de formulare.

(4) Aplicaţia “Wood Tracking” generează codul unic online numai pentru seriile şi numerele formularelor cu regim special procurate de la unităţile tipografice abilitate care funcţionează sub supravegherea Companiei Naţionale “Imprimeria Naţională”- S.A., alocate profesionistului îndreptăţit să folosească documentele cu regim special, care se înregistrează în SUMAL Agent.

(5) în cazul avizelor de însoţire primare, aplicaţia “Wood Tracking” generează codul unic online numai în perioada autorizată pentru exploatare şi în termen de maximum 60 de zile de la data reprimirii partizilor în situaţia reprimirilor cu stoc; în cazul reprimirilor cu stoc se vor genera coduri unice online numai în limita volumului înscris în procesul-verbal de reprimire, pe specii.

(6) în cazul transbordării, care implică încărcarea/ descărcarea în/din mijloace de transport cu capacităţi diferite de cea a mijloacelor de transport în/din care se transbordează, precum şi al achiziţiei de la mai mulţi proprietari şi transportului cu acelaşi mijloc de transport pentru mai mulţi beneficiari, se vor genera coduri unice online numai pentru avizele de însoţire emise pentru fiecare beneficiar care transportă cu acelaşi mijloc de transport; în cazul transbordării/achiziţiei unui volum mai mare care urmează să fie distribuit în alte mijloace de transport cu capacităţi mai mici, sistemul SUMAL permite generarea codurilor unice online pentru noile avize numai în limita volumului înregistrat în avizul de provenienţă, pe specii.

 

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

 

Art. 38. - (1) Dreptul de proprietate intelectuală asupra SUMAL aparţine APCRS.

(2) Profesioniştii care utilizează softuri proprii de gestiune pot exporta date din softurile proprii în sistemul SUMAL, cu obligaţia de a furniza datele minime solicitate în sistemul SUMAL. Transferul de date se va face în formatul solicitat de aplicaţia SUMAL.

Art. 39. - (1) Operarea în SUMAL a datelor primare obligatorii pentru fiecare profesionist şi transmiterea acestora se fac până în data de 15 a fiecărei luni pentru Suna precedentă, inclusiv pentru lunile în care aceştia nu desfăşoară activitate.

(2) Transmiterea datelor prevăzute la alin. (1) către JTRSV se face de către profesionişti astfel;

a) direct, prin intermediul internetului; b) pe suport electronic.

(3) După transmiterea datelor lunare, ITRSV confirmă în scris profesioniştilor despre preluarea datelor, în maximum 5 zile lucrătoare. Confirmările de primire se îndosariază, se păstrează de către profesionişti şi constituie dovada îndeplinirii obligaţiilor legale de raportare în SUMAL.

(4) în termen de 5 zile de la data confirmării, ITRSV are obligaţia efectuării în SUMAL Central a exportului datelor preluate de la profesionişti.

(5) Compartimentul SUMAL şi direcţia de specialitate cu atribuţii de control din cadrul APCRS elaborează şi asigură procedurile interne pentru: avizarea solicitărilor privind operarea datelor la acordarea/retragerea drepturilor de acces în SUMAL, transferul fişelor de proprietate şi a APV, casarea/ modificarea/anularea APV, revenirea la stadiul datelor culese din teren la generarea APV, modificări ale autorizaţiilor de exploatare, recuperarea bazelor de date SUMAL Agent, remedieri ale funcţionării SUMAL şi altele asemenea; ITRSV are obligaţia să asigure o evidenţă cu istoricul acestor solicitări, să monitorizare îndeplinirea schimbărilor avizate şi să raporteze la direcţia de specialitate cu atribuţii de control din cadrul APCRS despre rezultatul verificărilor efectuate şi despre măsurile luate în cazul constatării de solicitări nejustificate.

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere

 

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr. 3.648 din 24 septembrie 2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şt schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 10 octombrie 2014.

Nr. 1.732.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANŢARE

a Programului privind managementul integrat al zonei costiere

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

ARTICOLUL 1

Rolul Ghidului de finanţare

 

(1) Ghidul de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului de finanţare din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului privind managementul integrat al zonei costiere, denumit în continuare Program.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:

a) scopul şi obiectivele Programului;

b) eligibilitatea solicitantului finanţării, a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;

c) condiţiile şi termenele de depunere, analiză, evaluare şi selectare, avizare şi aprobare, finanţare şi implementare a proiectului propus.

 

ARTICOLUL 2

Obiectul, scopul, obiectivele şl Indicatorii de performanţă ai Programului

 

(1) Obiectul Programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu a proiectelor care vizează gospodărirea integrată a zonei costiere prin realizarea de lucrări de protecţie şi reabilitare costieră şi de protejare a plajelor şi/sau falezelor adiacente liniei ţărmului, în care

ecosistemele de uscat şi marine se întâlnesc şi interacţionează, în vederea:

a) protejării infrastructurii şi obiectivelor social economice aflate în pericol şi care, în cazul în care nu se intervine imediat, se distrug;

b) protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului şi a standardelor de viaţă în zona litoralului românesc al Mării Negre;

c) creşterii siguranţei în zona sudică a Mării Negre, prin protejarea arealelor în vecinătatea cărora există clădiri de locuinţe şi alte utilităţi publice care, în lipsa unor intervenţii urgente, vor fi distruse ca efect al eroziunii costiere.

(2) Scopul Programului îl constituie combaterea fenomenelor de prăbuşire şi de alunecare a falezelor, având drept consecinţă pierderi importante de suprafeţe de teren şi a infrastructurii existente în amplasament şi zonele limitrofe.

(3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:

a) protecţia şi reabilitarea zonei costiere româneşti şi a factorilor de mediu, prin lucrări inginereşti de combatere a fenomenului de eroziune costieră;

b) protejarea biodiversităţii marine şi a zonei litorale;

c) dezvoltarea durabilă a zonei costiere;

d) realizarea unui program de măsuri structurale şi nestructurale pe termen lung pentru reabilitarea zonei costiere.

(4) Indicatorul de performanţă este reprezentat de lungimea/suprafaţa zonei costiere reabilitate/realizate în cadrul programului.

 

ARTICOLUL 3

Sursa de finanţare pentru derularea Programului

 

            Programul se finanţează de Administraţia Fondului pentru Mediu, în baza contractelor multianuale încheiate în limita fondurilor prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

 

ARTICOLUL 4

Definiţii

 

În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar - persoana juridică eligibilă, al cărei proiect a fost aprobat în vederea finanţării şi care a încheiat contract de finanţare cu Autoritatea;

c) cerere de finanţare - document completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 şi depus în cadrul sesiunii de depunere de către solicitant, în vederea obţinerii finanţării din Fondul pentru mediu;

d) cerere de tragere - solicitare a beneficiarului adresată în scris Autorităţii, în baza căreia se face decontarea eşalonată a lucrărilor;

e) cheltuieli eligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care sunt suportate din Fondul pentru mediu, conform prevederilor art. 18, sub condiţia îndeplinirii în mod cumulativ a criteriilor de eligibilitate şi a încadrării lor în categoriile de cheltuieli eligibile;

f) cheltuieli neeligibile - cheltuieli efectuate de către beneficiar cu achiziţia de servicii, produse sau lucrări necesare implementării proiectului şi care nu sunt suportate din Fondul pentru mediu, neîndeplinind condiţia prevăzută la lit. e);

g) contribuţie proprie - parte a cheltuielilor eligibile necesare implementării proiectului nefinanţată din Fondul pentru mediu, susţinută de către beneficiar;

h) criterii de eligibilitate - normele sau principiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către solicitant pentru obţinerea finanţării;

i) criterii de selecţie - normele sau principiile pe baza cărora proiectul este analizat şi selectat în vederea avizării şi aprobării finanţării;

j) dosar de finanţare - cererea de finanţare definită la lit. c), însoţită de întreaga documentaţie care trebuie depusă de către solicitant în vederea analizării, selectării, avizării şi aprobării de către Autoritate;

k) dosar de decontare - cererea de tragere definită la lit. d), însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative a căror listă este prevăzută în anexa nr. 4 la contractul pentru finanţare;

            l) eroziune - proces de erodare şi de săpare a scoarţei terestre prin acţiunea unor agenţi externi;

m) finanţare nerambursabilă - modalitate de susţinere financiară a proiectului, caracterizată prin decontarea de către Autoritate a cheltuielilor eligibile realizate de către beneficiar cu achiziţia serviciilor, produselor sau lucrărilor;

n) gospodărirea integrată - amenajarea şi utilizarea durabilă a zonei costiere luând în considerare dezvoltarea economică şi socială în strânsă interdependenţă cu marea, în vederea menţinerii, pentru generaţiile prezente şi viitoare, a echilibrului biologic şi ecologic fragil al zonei de coastă şi a peisajului;

o) sesiune de depunere - perioadă de timp determinată, etapă a sesiunii de finanţare, pe parcursul căreia se poate depune la registratura Autorităţii dosarul de finanţare al solicitantului;

p) solicitant - persoana juridică care a depus dosar de finanţare la sediul Autorităţii;

q) zonă costieră - spaţiul geografic situat la contactul mării cu uscatul, incluzând apele de coastă de suprafaţă şi subterane şi terenurile adiacente, inclusiv apele de suprafaţă şi subterane

aferente acestora, puternic intercondiţionate şi în imediata apropiere a liniei ţărmului, insule şi lacuri sărate, zone umede în contact cu marea, plaja şi faleza.

 

ARTICOLUL 5

Organizarea sesiunii de finanţare

 

(1) Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finanţare, în limita sumei alocate în condiţiile prevăzute la art. 3.

(2) Prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii, se aprobă:

a) sesiunea de depunere;

b) suma alocată sesiunii de finanţare.

(3) Dispoziţia preşedintelui prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorităţii, cu cel puţin 10 zile înainte de data deschiderii sesiunii de depunere.

(4) Componenţa comisiei de analiză şi selectare a proiectelor, denumită în continuare Comisia, precum şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor, se aproba prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.

 

ARTICOLUL 6

Etapele sesiunii de finanţare

 

Etapele sesiunii de finanţare sunt următoarele:

a) publicarea ghidului şi a dispoziţiei prevăzute la art. 5 alin. (2) pe pagina de internet a Autorităţii;

b) depunerea dosarelor de finanţare;

c) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului;

d) analiza şi selectarea proiectelor pe baza documentaţiei tehnico-economice;

e) avizarea proiectelor selectate şi aprobarea proiectelor respinse;

f) transmiterea scrisorilor de respingere a finanţării;

g) soluţionarea contestaţiilor depuse în urma scrisorilor de respingere;

h) aprobarea finanţării proiectelor avizate;

i) transmiterea scrisorilor de aprobare a finanţării;

j) semnarea contractelor.

 

ARTICOLUL 7

Depunerea dosarului de finanţare

 

(1) Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere.

(2) Un solicitant poate depune, în cadrul sesiunii de finanţare, o singură cerere de finanţare care poate include mai multe proiecte (studii de fezabilitate), pentru acelaşi amplasament sau pentru amplasamente diferite. Pentru fiecare proiect se va acorda punctaj separat, iar, în funcţie de punctajul fiecărui proiect, pot fi aprobate unul, mai multe sau toate proiectele aferente cererii de finanţare.

(3) Dosarul de finanţare, conţinând toate documentele obligatorii menţionate la art. 19 alin. (2), va fi depus la registratura Autorităţii în două exemplare, copie şi original, în plic sigilat, iar solicitantul va înscrie pe plic următoarele informaţii:

a) denumirea completă şi adresa sa completă;

b) titlul programului: “Programul privind managementul integrat al zonei costiere”;

c) titlul proiectului,

d) sesiunea de depunere.

(4) Dosarul de finanţare poate fi transmis prin orice modalitate care asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de depunere.

(5) Cererea de finanţare se completează prin tehnoredactare computerizată. Nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual.

(6) Dosarul de finanţare va avea ordinea prezentată în art. 19 alin. (2). Documentele depuse de solicitanţi trebuie să fie legate, numerotate şi opisate.

(7) Autoritatea poate solicita documente sau informaţii suplimentare referitoare la dosarul de finanţare, dacă se constată necesitatea furnizării lor.

(8) Beneficiarul are obligaţia de a furniza, în maximum 10 zile lucrătoare de la solicitare, documentele şi informaţiile solicitate.

(9) Neprezentarea documentului/informaţiei”solicitate în termenul prevăzut sau prezentarea sub o altă formă decât cea solicitată ori ieşirea sa din perioada de valabilitate determină respingerea dosarului de finanţare.

 

ARTICOLUL 8

Analiza şi selectarea

 

(1) După închiderea sesiunii de depunere, Comisia procedează la:

a) verificarea informaţiilor înscrise pe plicurile conţinând dosarul de finanţare;

b) deschiderea plicurilor conţinând dosarul de finanţare al solicitantului;

c) analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente, pe baza grilei prevăzute în anexa nr. 2;

d) proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate a modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente, pe baza grilei prevăzute în anexa nr. 2, nu trec în etapa următoare de analiză;

e) analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului, pe baza grilelor pentru analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, prevăzute în anexele nr. 3, 4 şi 5;

f) proiectele care nu îndeplinesc criteriile de conformitate administrativă şi a eligibilităţii solicitantului/proiectului nu trec în etapa următoare de analiză;

g) analiza şi evaluarea tehnică a proiectelor propuse spre finanţare, pe baza grilei pentru analiza tehnică, prevăzută în anexa nr. 5; pentru a fi selectat, proiectul trebuie să obţină minimum 50 de puncte.

(2) Fiecare grilă de analiză/analiză şi evaluare este completată de către 3 evaluatori; în cazul în care există rezultate diferite ale analizei/evaluării, se va considera rezultat final cel care întruneşte ponderea de două treimi;

(3) Proiectele vor fi selectate în ordinea descrescătoare a punctajului până la convergenţa sumei alocate sesiunii respective şi se includ într-un centralizator, în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, cu indicarea următoarelor:

a) valoarea eligibilă a proiectului;

b) suma propusă spre finanţare;

c) procentul pe care îl reprezintă din valoarea eligibilă.

(4) Proiectele respinse în urma analizei conformităţii administrative şi a eligibilităţii, precum şi cele neselectate se includ într-un alt centralizator.

(5) în cazul obţinerii aceluiaşi punctaj de către doi sau mai mulţi solicitanţi, criteriul de departajare îl constituie ordinea depunerii proiectelor la registratura Autorităţii. În cazul obţinerii aceluiaşi punctaj de către două proiecte din aceeaşi cerere de finanţare, Autoritatea va hotărî care proiect va fi finanţat în limita sumei alocate programului.

(6) în baza grilelor întocmite de evaluator, preşedintele Comisiei înaintează Comitetului director centralizatoarele cu cererile de finanţare propuse spre avizare şi cererile de finanţare propuse spre respingere.

 

ARTICOLUL 9

Avizarea proiectelor

 

(1) Comitetul director al Autorităţii avizează proiectele propuse spre selectare în cadrul Comisiei şi le înaintează spre aprobare Comitetului de avizare, în limita bugetului alocat.

(2) Comitetul director al Autorităţii analizează şi aprobă proiectele propuse spre respingere de către Comisie.

(3) Comitetul director al Autorităţii poate solicita Comisiei orice document relevant, în vederea avizării/respingerii proiectelor.

(4) Comitetul director al Autorităţii înaintează Comitetului de avizare al Autorităţii centralizatorul cu proiectele avizate, în vederea aprobării acestora.

 

ARTICOLUL 10

Aprobarea finanţării proiectelor

 

(1) Comitetul de avizare aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanţate din Fondul pentru mediu dintre cele propuse de Comitetul director.

(2) Comitetul de avizare poate solicita Comisiei şi/sau Comitetului director al Autorităţii orice document relevant, în vederea fundamentării şi adoptării hotărârii.

 

ARTICOLUL 11

Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare

 

(1) Comunicarea rezultatelor sesiunii de finanţare se face pentru fiecare solicitant, prin transmiterea către acesta a unei scrisori de aprobare/respingere a finanţării.

(2) Scrisoarea de aprobare a finanţării se transmite solicitantului prin poştă, cu confirmare de primire, şi cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a) titlul proiectului, suma aprobată în vederea finanţării şi cheltuielile eligibile;

b) documentele care trebuie prezentate de către solicitant, în vederea perfectării contractului pentru finanţare cu Autoritatea.

(3) Scrisoarea de respingere a finanţării, care cuprinde motivul neselectării, se transmite solicitantului prin poştă, cu confirmare de primire.

(4) Data confirmării de primire a scrisorii de aprobare/respingere a finanţării se consideră ca fiind data recepţionării acesteia de către beneficiar

 

ARTICOLUL 12

Contestaţiile

 

(1) Decizia Comitetului director/Comitetului de avizare poate fi contestată în termen de 5 zile de la data recepţionării scrisorii de respingere.

(2) Comisia de soluţionare a contestaţiilor analizează motivele respingerii şi înaintează Comitetului director propunerea de admitere/respingere a contestaţiei.

(3) în vederea soluţionării contestaţiei, Comisia de soluţionare a contestaţiilor are dreptul de a solicita un punct de vedere Comisiei/Comitetului director/Comitetului de avizare, în măsura în care acesta este relevant în raport cu obiectul contestaţiei.

(4) Autoritatea soluţionează contestaţia în termen de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.

 

CAPITOLUL II

Eligibilitatea

 

ARTICOLUL 13

Eligibilitatea dosarului de finanţare

 

(1) Este eligibil dosarul care respectă cumulativ următoarele condiţii:

a) cererea de finanţare este completată prin tehnoredactare computerizată; nu se acceptă cereri de finanţare cu ştersături sau completări făcute manual;

b) documentele depuse de solicitanţi sunt legate, numerotate şi opisate;

c) sunt depuse toate documentele aferente cererii de finanţare, sub forma solicitată de ghid şi în perioada de valabilitate;

d) depune la registratura Autorităţii un singur dosar de finanţare, pentru unul sau mai multe proiecte, în cadrul sesiunii de depunere.

(2) Neîndeplinirea oricărei condiţii din cele prevăzute la alin. (1) determină respingerea dosarului de finanţare.

 

ARTICOLUL 14

Cuantumul finanţării

 

(1) Finanţarea se acordă în proporţie de până la 100% din cheltuielile eligibile ale unui proiect.

(2) Suma alocată programului se stabileşte prin dispoziţia preşedintelui Autorităţii

 

ARTICOLUL 15

Categorii de solicitanţi eligibili

 

            Sunt solicitanţi eligibili în cadrul Programului instituţiile publice, inclusiv unităţile administrativ-teritoriale care au în administrare terenul pe”care se implementează proiectul.

 

ARTICOLUL 16

Criterii de eligibilitate ale solicitantului

 

Este eligibil solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:

a) acţionează în nume propriu;

b) deţine în administrare terenul pe care se implementează proiectul; terenul este liber de sarcini, nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun;

c) organele de decizie au adoptat hotărârea privind participarea la Program;

d) are îndeplinite obligaţiile exigibile de plată, la data depunerii cererii de finanţare, către bugetul de stat, bugetul local şi către Fondul pentru mediu;

e) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiară;

f) nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului;

g) terenul face parte din domeniul public al statului.

 

ARTICOLUL 17

Criterii de eligibilitate ale proiectului

 

(1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele criterii;

a) studiul de fezabilitate este elaborat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

b) în conţinutul studiului de fezabilitate se menţionează suprafaţa protejată, obiectivele social-economice protejate; evoluţia suprafeţei de teren protejate, cum ar fi creşterea acesteia, stoparea fenomenelor erozionale sau diminuarea acestora; numărul populaţiei care beneficiază de proiect, rezultatele aşteptate, respectiv dacă lucrările propuse conduc la posibilitatea dezvoltării economice a zonei în anii viitori;

c) în conţinutul studiului de fezabilitate sunt cuantificate efectele asupra mediului pentru perioada de după implementarea proiectului;

d) studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic (acesta din urmă se poate depune înainte de semnarea contractului de finanţare) sunt întocmite conform legislaţiei în vigoare;

e) indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate sunt aprobaţi conform prevederilor legale în vigoare;

f) terenul este afectat de procese de eroziune;

g) proiectul propus nu face obiectul unui alt program de finanţare;

h) proiectul care, în urma evaluării, obţine un punctaj de minimum 50 de puncte.

(2) Pentru proiectele la care lucrările au demarat anterior depunerii cererii de finanţare, sunt eligibile proiectele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

a) sunt îndeplinite cumulativ criteriile de la alin (1);

b) sunt prezentate documentele precizate la art. 19 alin. (2) lit. I);

c) sunt sistate lucrările de execuţie în cadrul contractului de lucrări.

 

ARTICOLUL 18

Categorii de cheltuieli eligibile

 

Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) elaborarea sau actualizarea studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice necesare realizării investiţiilor, cu excepţia detaliilor de execuţie, avizelor şi conţinutului documentaţiei tehnice pentru autorizare construcţie, numai pentru solicitanţii ale căror proiecte au fost aprobate în vederea finanţării, în limita a maximum 3% din valoarea investiţiei de bază, inclusiv în condiţiile în care cheltuiala a fost angajată anterior depunerii cererii de finanţare şi nu a fost efectuată plata;

b) taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile în care, potrivit prevederilor legale în vigoare, aceasta nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată prin orice mijloace;

c) cheltuieli diverse şi neprevăzute, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, în limita a maximum 10% din cheltuielile eligibile aferente investiţiei de bază, stabilite de către comisia de evaluare;

d) cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier, în limita a maximum 5% din valoarea investiţiei de bază;

e) construcţii, instalaţii, echipamente tehnologice, inclusiv montaj, dotări pentru protecţia şi reabilitarea zonei costiere, cu excepţia profitului firmei executante şi TVA aferente acestuia, pentru proiectele ce au început lucrările; pentru proiectele ce nu au început lucrările, cuantumul profitului firmei executante va fi stabilit pe parcursul implementării, după încheierea contractului de lucrări şi prezentarea ofertei câştigătoare şi va fi scăzut din valoarea finanţării;

f) asigurarea asistenţei tehnice conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, în limita a maximum 3% din cheltuielile eligibile aferente investiţiei de bază, stabilite de către comisia de evaluare;

g) cheltuielile efectuate pentru realizarea, instalarea şi întreţinerea panoului de informare;

h) cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C. pentru controlul calităţii lucrărilor în construcţii, inclusiv în condiţiile în care cheltuiala a fost angajată anterior depunerii cererii de finanţare şi nu a fost efectuată plata;

i) pentru beneficiarii care au lucrări executate la depunerea cererii de finanţare, organizarea de şantier şi asistenţa tehnică vor fi considerate cheltuieli neeligibile.

 

CAPITOLUL III

Selecţia solicitantului

 

ARTICOLUL 19

Dosarul de finanţare

 

(1) Selecţia solicitantului se face în baza dosarului de finanţare depus de către solicitant la Autoritate, în cadrul sesiunii de finanţare.

(2) Documentele necesare pentru solicitarea finanţării, care însoţesc cererea de finanţare, sunt:

a) cererea de finanţare conform anexei nr. 1, în original;

b) hotărârea organului de decizie al solicitantului privind participarea la Program, în original, care va cuprinde suprafaţa terenului pe care se implementează proiectul cu descrierea vecinătăţilor, indicându-se şi documentele care atestă regimul juridic al terenului pe care se implementează proiectul şi acordul cu privire la asigurarea tuturor cheltuielilor neeligibile, precum şi a contribuţiei proprii, dacă este cazul. În cazul în care solicitantul prin cererea de finanţare solicită finanţarea pentru mai multe proiecte, se va preciza pentru fiecare proiect în parte care este documentul prin care se identifică amplasamentul pe care acesta se va realiza;

c) certificat de înregistrare fiscală, emis conform legii, în copie certificată “conform cu originalul”;

d) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizată;

e) certificat de atestare fiscală, privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea public locală pe a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

f) certificat de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată;

g) certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de Autoritate, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau în copie legalizată;

h) documentul/documentele din care rezultă faptul că terenul/terenurile pe care se implementează proiectul/proiectele este/sunt proprietate publică şi se află în administrarea solicitantului, în copie certificată “conform cu originalul”;

i) documentul prin care se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, avizaţi de instituţiile abilitate în acest sens, conform prevederilor legale în vigoare, în copie certificata “conform cu originalul”;

j) studiul de fezabilitate elaborat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, în original, însoţit de studiile de teren, în original;

k) declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal din care să reiasă că terenul nu face obiectul vreunui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, în original;

            l) în cazul în care lucrările prezentate în proiect au fost realizate parţial se vor prezenta:

1. procesul verbal privind stadiul fizic al lucrărilor semnat şi ştampilat de dirigintele de şantier şi situaţiile de lucrări executate la data prezentării cererii de finanţare, în copie certificată “conform cu originalul”;

2. contractul încheiat cu executantul lucrării în copie certificată “conform cu originalul”;

3. oferta câştigătoare ce a stat la baza încheierii contractului în copie certificată “conform cu originalul”;

4. proiectul tehnic elaborat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, în original;

5. factura/facturile aferentă/aferente lucrărilor executate şi dovada plăţii acestora în copie certificată “conform cu originalul”;

6. contractul privind serviciile de proiectare în copie certificată “conform cu originalul”;

7. facturile aferente proiectării, asistenţei tehnice şi cotei Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., acordate şi dovada plăţii acestora în copie certificată “conform cu originalul”;

8. centralizator cu lucrările executate verificat, avizat şi aprobat de instituţia care administrează zona costieră.

 

ARTICOLUL 20

Perfectarea şl acordarea finanţării

 

(1) Lucrările aferente proiectului aprobat spre finanţare realizate înaintea semnării contractului de finanţare devin neeligibile în cadrul finanţării din Fondul pentru mediu, cu excepţia cheltuielilor pentru proiectare.

(2) în termen de 30 de zile de la primirea scrisorii de aprobare, solicitantul finanţării va transmite la sediul Autorităţii următoarele documente:

a) documentul doveditor emis de Trezoreria Statului a deschiderii contului de venituri şi cheltuieli al beneficiarului;

b) proiectul tehnic, în cazul în care nu a fost prezentat la depunerea cererii de finanţare;

c) documentele solicitate prin scrisoarea de aprobare, dacă este cazul.

(3) Netransmiterea în termenul stabilit la alin. (2) constituie renunţare la finanţare, solicitantul nemaiavând dreptul de a încheia contractul de finanţare.

(4) înainte de semnarea contractului, reprezentanţii Autorităţii fac o vizită la sediul solicitantului, precum şi la locul de implementare a proiectului/proiectelor, pentru a verifica aspectele tehnico-economice necesare implementării menţionate în cererea de finanţare şi în anexele la aceasta. Concluziile reprezentanţilor Autorităţii sunt înscrise într-o notă de control. În cazul în care există neconcordanţe între declaraţiile solicitantului şi constatările pe teren, reprezentanţii Autorităţii înştiinţează Comitetul director, care poate propune Comitetului de Avizare retragerea finanţării. Pentru beneficiarii care au lucrări executate înainte de depunerea cererii de finanţare, aceştia vor prezenta la data vizitei autorizaţia de construire valabilă, procesul-verbal de predare-primire amplasament, ordinul de începere a lucrărilor, ordinul de sistare a lucrării, contract de lucrări în termen.

(5) În vederea încheierii contractului, Autoritatea transmite scrisoare prin care informează solicitantul cu privire la perioada în care trebuie să se prezinte pentru încheierea contractului.

(6) Neprezentarea în termen de 30 de zile de la ultima zi a perioadei stabilite în scrisoarea menţionată la alin. (5) constituie renunţare la finanţare, solicitantul nemaiavând dreptul de a încheia contractul de finanţare.

(7) Beneficiarul, împreună cu Autoritatea, stabileşte planificarea temporală a implementării proiectului şi acordarea finanţării, prin întocmirea listei cuprinzând capitolele şi subcapitolele de cheltuieli eligibile, prevăzută în anexa nr. 1 la contractul pentru finanţare, precum şi a graficului de finanţare, prevăzut în anexa nr. 2 la contractul pentru finanţare. Prima cerere de tragere va fi depusă nu mai târziu de 12 luni de la data încheierii contractului pentru finanţare.

(8) Modelul contractului pentru finanţare este prevăzut în anexa nr. 6. Modelul contractului poate fi modificat de Autoritate, în condiţiile în care modificarea este esenţială pentru îndeplinirea contractului şi atingerea scopului şi obiectivelor Programului.

(9) Contractul pentru finanţare se întocmeşte în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

(10) Contractul pentru finanţare intră în vigoare la data semnării acestuia de către părţile contractante sau la data prevăzută în acesta, iar durata de realizare va fi cea solicitată prin cererea de finanţare.

(11) Durata maximă de realizare a proiectului, stabilită în cadrul contractului pentru finanţare, este de 60 de luni. Prin excepţie, în baza unei motivări, durata de realizare a proiectului poate fi prelungită cu acordul Comitetului director al Autorităţii.

(12) Valoarea aprobată spre finanţare nu va putea fi suplimentată faţă de cea aprobată iniţial.

 

ARTICOLUL 21

Decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) Personalul Autorităţii cu atribuţii în implementarea proiectelor verifică modul de implementare a Programului de către beneficiarul finanţării, în conformitate cu prevederile contractuale. Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea cu privire la verificarea respectării ofertei şi caietului de sarcini, precum şi la verificarea în teren a lucrărilor solicitate la finanţare.

(2) Suma aprobată nu se poate suplimenta, beneficiarul trebuind să asigure din surse proprii finalizarea investiţiei.

(3) Autoritatea nu acordă plăţi în avans şi finanţează cheltuieli eligibile angajate şi efectuate după semnarea contractului pentru finanţare.

(4) Cu excepţia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecărei cereri de tragere beneficiarul este obligat să depună la sediul Autorităţii dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioară, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii (dacă este cazul). Cheltuielile indirecte vor fi decontate în limita a 17% din valoarea cheltuielilor directe aferente situaţiilor de lucrări.

(5) Beneficiarul este obligat să facă dovada achitării ultimei tranşe din finanţare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii (dacă este cazul), în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii de către Autoritate.

 

ARTICOLUL 22

Documente obligatorii necesare decontării

 

(1) Beneficiarul finanţării depune la sediul Autorităţii cereri de tragere, însoţite de următoarele documente obligatorii:

a) contracte de achiziţii de servicii/produse/lucrări şi acte adiţionale care intervin pe parcursul derulării acestora - în copie, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare. Contractele trebuie să conţină prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finanţării a garanţiei de bună execuţie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, valabile pentru prima cerere de tragere;

b) oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de achiziţie de lucrări, prezentată în conformitate cu modelul formularului F3 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificările şi completările ulterioare, valabilă pentru prima cerere de tragere;

c) declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice;

d) documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale care însoţesc cererea de tragere (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru facturile finanţate la tragerile anterioare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii (dacă este cazul);

e) certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale, în original;

f) certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat, în original;

g) certificat de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în original;

h) proces-verbal de stadiu fizic al lucrărilor, procese-verbale privind calitatea lucrărilor ce devin ascunse, semnate şi ştampilate de către dirigintele de şantier, executant, beneficiar şi de autoritatea în administrarea căreia se află terenul ce face obiectul implementării proiectului;

i) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de

recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, la ultima cerere de tragere; acesta va fi asumat şi validat de către autoritatea competentă în administrarea căreia se află terenul;

j) situaţii de lucrări întocmite de executantul lucrărilor, însuşite de beneficiar şi de persoana care asigură asistenţă tehnică; acestea vor fi asumate şi validate de către autoritatea competentă în administrarea căreia se află terenul;

k) factura fiscală însoţită de situaţii de lucrări, cuantificate valoric - în copie, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu “Bun de plată”, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe aceasta se vor menţiona şi numărul şi data contractului de execuţie lucrări în baza căruia se va emite;

            l) centralizatorul situaţiilor de lucrări; acesta va fi asumat şi validat de către autoritatea competentă în administrarea căreia se află terenul;

m) alte documente relevante solicitate de Autoritate.

(2) În cazul în care intervin modificări ale soluţiei tehnice faţă de proiectul iniţial, acestea vor fi analizate şi asumate de către beneficiar şi vor fi finanţate de Autoritate în limita sumei aprobate. Autoritatea va fi informată şi în acest sens se va depune un memoriu justificativ care să evidenţieze necesitatea modificărilor ce au intervenit, acestea fiind însuşite şi de către proiectant.

 

ARTICOLUL 23

Condiţii generale cu privire la decontarea cheltuielilor eligibile

 

(1) în cazul în care intervin modificări ale soluţiei tehnice faţă de proiectul iniţial, se va depune un memoriu justificativ care să evidenţieze necesitatea modificărilor ce au intervenit, acestea fiind însuşite şi de către proiectant. Pentru noua soluţie tehnică se solicită punct de vedere, cu privire la menţinerea eligibilităţii potrivit prevederilor art. 17, de la Direcţia evaluare proiecte şi strategii programe şi se supune aprobării Comitetului director al Autorităţii.

(2) Dispoziţia de şantier trebuie însoţită de:

a) liste de cantităţi privind renunţările, conform notelor de renunţare;

b) liste de cantităţi privind suplimentările de lucrări, conform notelor de comandă suplimentare;

c) devizul-ofertă pentru lucrările suplimentare care nu sunt evidenţiate în oferta iniţială; în vederea finanţării cantităţilor suplimentare de lucrări evidenţiate în documentele mai sus menţionate, beneficiarul solicită Autorităţii, înaintea realizării acestora, analiza oportunităţii finanţării.

(3) La fiecare cerere de tragere, Autoritatea decontează suma cheltuielilor eligibile în limita procentului aprobat (în urma verificării documentelor justificative), dar nu mai mult decât este alocat prin graficul de finanţare al respectivei cereri de tragere, inclusiv reporturile de la tragerile anterioare.

(4) în cazul în care Comitetul director al Autorităţii a acceptat în baza memoriului justificativ modificări, se va solicita şi proces-verbal de negociere pentru aceste categorii.

(5) Ulterior verificării şi stabilirii conformităţii documentelor aferente cererii de tragere, personalul Autorităţii efectuează o vizită la punctul de lucru unde se implementează proiectul şi întocmeşte o notă de control. Beneficiarul este obligat să prezinte toate documentele solicitate care au legătură cu proiectul odată cu efectuarea controlului. Pe baza documentaţiei depuse şi în urma controlului efectuat se întocmeşte o notă de constatare.

 

ARTICOLUL 24

Achiziţiile publice

 

(1) Întreaga responsabilitate pentru întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea şi derularea procedurii de achiziţie publică şi realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice revine beneficiarului.

(2) La stabilirea condiţiilor contractelor de achiziţie publică, beneficiarul finanţării trebuie să aibă în vedere faptul că Autoritatea va proceda la decontarea cererilor de tragere doar pentru cheltuieli eligibile efectiv realizate, conform graficului de finanţare.

 

ARTICOLUL 25

Reguli de publicitate

 

(1) Beneficiarul finanţării este obligat să instaleze în zona de implementare a proiectului, într-un loc vizibil, un panou de informare inscripţionat cu sintagma “Programul de gospodărire integrată a zonei costiere, finanţat de Administraţia Fondului pentru Mediu”, menţionându-se:

a) denumirea beneficiarului;

b) cuantumul finanţării;

c) termenul de finalizare.

(2) Panoul prevăzut la alin. (1) va fi menţinut şi întreţinut în bună stare pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului.

 

ARTICOLUL 26

Publicarea informaţiilor relevante privind Programul

 

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autorităţii, www.afm.ro, la secţiunea “Informaţii privind «Programul privind managementul integrat al zonei costiere»“.

(2) Singurele informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice.

 

ARTICOLUL 27

Păstrarea documentelor de către Autoritate

 

(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul Programului, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.

(2) Documentaţia depusă de către solicitant şi care nu a fost deschisă în cadrul Comisiei se poate retrage pe bază de cerere scrisă.

(3) Documentaţia depusă de către solicitant care se află în procedură de analiză şi evaluare, precum şi cea care a fost aprobată nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera solicitantului copii ale documentelor depuse.

(4) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentaţia depusă, dacă Finanţarea a fost respinsă.

(5) Solicitarea de restituire trebuie să cuprindă declaraţia solicitantului de acceptare a respingerii cererii de finanţare.

(6) Restituirea se face pe bază de proces-verbal.

 

ARTICOLUL 28

Anexele

 

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ghid.

 

ANEXA Nr. 1

la ghidul de finanţare

 

- model –

 

CERERE DE FINANŢARE

 

Antetul solicitantului ..................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la solicitant .................................................................... din data de .........................

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu ...................din data de..........................

 

A. Date generale

Titlul proiectului ................................................................................................................................

Denumirea solicitantului ..................................................................................................................

Forma juridică de organizare ............................................................................................................

Codul de înregistrare fiscală ............................................................................................................

Adresa sediului: str. ............................................................................................ nr. .......................

Localitatea ..........................................................................................................................................

                        (municipiu/oraş/comună-sat)

Judeţul ................................................................ cod poştal ............................................................

Telefon (fix/mobil) ............/................................. fax .........................., e-mail .................................

Website ...............................................................................................................................................

Reprezentant legal ..............................................................................................................................

                        (numele şi prenumele)

Act de identitate: B.I./C.I. seria ............. nr. ......................., C.N.P .................................................

Telefon (fix/mobil) .............../.......................... fax........................... e-mail .......................................

Responsabil de proiect .......................................................................................................................

                        (numele şi prenumele)

Act de identitate: B.I./C.I. seria ............. nr. ....................... C.N.P ...................................................

Telefon (fix/mobil) .............../.......................... fax ........................... e-mail .......................................

 

B. Finanţare solicitată

Solicitantul ............................................ prin reprezentantul legal .............................................. solicită o finanţare nerambursabilă în sumă de ................................ lei (în litere:..........................................), reprezentând ...........% din valoarea totală eligibilă a proiectului, pe un termen de ........... luni.

Valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile + cheltuieli neeligibile) este de ............................ lei

(în litere: ...............................................................).

Contribuţia proprie reprezintă .............% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului şi va fi susţinută financiar, din surse proprii, în cuantum de ................................. lei (în litere: ........................).

Finanţarea se solicită pentru următoarele proiecte:

1. Titlul proiectului ................................................................................................., valoarea cheltuielilor eligibile .............., valoarea cheltuielilor neeligibile ............................................

2. Titlul proiectului ................................................................................................., valoarea cheltuielilor eligibile .............., valoarea cheltuielilor neeligibile .....................................

3. Titlul proiectului ................................................................................................., valoarea cheltuielilor eligibile .............., valoarea cheltuielilor neeligibile .....................................

 

C. Declaraţie pe propria răspundere

Subsemnatul............................................................... având datele de identificare menţionate la lit. A “Date generale”, reprezentant legal al solicitantului ........................................................... luând cunoştinţă de prevederile Hotărârii ............................. nr. ........./............. privind participarea la Programul privind managementul integrat al zonei costiere, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii declar, pe propria răspundere, următoarele:

a) am depus dosarul de finanţare în nume propriu;

b) instituţia/unitatea administrativ-teritorială are îndeplinite obligaţiile exigibile de către bugetul de stat, bugetul local şi bugetul fondului pentru mediu; terenul pe care se implementează proiectul este liber de sarcini, sunt achitate taxele şi/sau impozitele aferente, nu face obiectul vreunui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun;

c) instituţia/unitatea administrativ-teritorială nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală sau care privesc disciplina financiară;

d) instituţia/unitatea administrativ-teritorială nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului;

e) unitatea administrativ-teritorială nu se află în stare de insolvenţă, conform prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de insolvenţă;

f) instituţia/unitatea administrativ-teritorială nu susţine activităţi cu efect negativ asupra mediului, iar pe întreaga durată a contractului pentru finanţare nu va încuraja şi nu va susţine astfel de activităţi;

g) instituţia/unitatea administrativ-teritorială va asigura şi va susţine contribuţia proprie, în cazul aprobării finanţării proiectului, în procentul şi prin modalitatea prevăzute la lit. B “Finanţare solicitată”;

h) activităţile pentru care solicit finanţarea prin Proiectul ........................................................... nu fac obiectul unui alt program de finanţare;

i) confirm că suprafaţa terenului pe care se implementează proiectul este de ............ ha, conform datelor din ....................................................;

j) am depus întreaga documentaţie, conform cerinţelor Programului privind managementul integrat al zonei costiere, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.732/2014 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere;

k) sunt de acord cu faptul că în timpul procesului de analiză şi selectare poate apărea ca necesară completarea dosarului de finanţare cu noi documente, pe care, la solicitarea Comisiei de analiză şi selectare a proiectelor propuse spre finanţare, mă oblig să le depun în termenul prevăzut în cuprinsul Ghidului de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere;

            l) taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor proiectului |_| este/|_| nu este recuperabilă, rambursabilă sau compensată;

m) finanţarea nerambursabilă solicitată, în situaţia aprobării şi acordării, va fi utilizată în mod exclusiv pentru scopurile declarate în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare;

n) am luat cunoştinţă de faptul că prezentarea eronată sau falsă a datelor şi informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare va duce automat la respingerea acestuia ori la neselectarea proiectului sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finanţare în cadrul Proiectului..................................................................

Subsemnatul, ........................................................, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte documente cuprinse în dosarul de finanţare depus, inclusiv documentele financiare, garantând, de asemenea, că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete.

Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.

 

Numele, prenumele şi funcţia reprezentantului legal

...................................................................

Semnătura reprezentantului legal şi ştampila solicitantului

...................................................................

Numele, prenumele şi funcţia responsabilului de proiect

...................................................................

Semnătura responsabilului de proiect

...................................................................

 

ANEXA Nr. 2

la ghidul de finanţare

 

GRILĂ

pentru analiza conformităţii modului de depunere a cererii de finanţare şi a documentelor aferente

 

Solicitant: ...................................................................

Localitatea/Judeţul: .....................................................

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare:

Suma solicitată: ..................................(lei)

 

Nr. crt.

Conformitate

Îndeplinire criterii

Observaţii

 

 

Da

Nu

 

1.

Dosarul a fost depus în cadrul sesiunii de depunere organizată de Administraţia Fondului pentru Mediu

 

 

 

2.

Dosarul conţine două exemplare: original şi copie.

 

 

 

3.

Exemplarul depus în copie este conform cu exemplarul depus în original.

 

 

 

4.

Documentele depuse de solicitanţi sunt legate, numerotate şi opisate.

 

 

 

 

SELECTAT/NESELECTAT

 

NOTĂ:

Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

...................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura: ......................

Data:. ..............................

 

Persoana care completează prezenta anexă poate fi oricare dintre membrii comisiei, inclusiv preşedintele şi secretarul.

 

ANEXA Nr. 3

la ghidul de finanţare

 

GRILĂ

pentru analiza conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului

 

Solicitant:..............................................................

Localitatea/Judeţul:....................................

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare:

Suma solicitată:........................(lei)

 

Grilă pentru analiză juridică

 

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate

Îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Solicitantul

I. CONFORMITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Cererea de finanţare este completată prin tehnoredactare computerizată, nu prezintă ştersături sau completări făcute manual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Hotărârea organului de decizie privind participarea la Programul privind managementul integrat al zonei costiere, în original.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Documentul/Documentele din care rezultă faptul că terenul/terenurile pe care se implementează proiectul proiectele este/sunt proprietate publică şi se află în administrarea solicitantului. În copie certificată “conform cu originalul”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Declaraţie pe propria răspunderea reprezentantului legal din care să rezulte că terenul nu face obiectul vreunui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, nu face obiectul vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, în original.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ELIGIBILITATE

 

2.1.

Cererea de finanţare nerambursabilă corespunde formularului prevăzut în anexa nr. 1 la Ghidul de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.732/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Cererea de finanţare nerambursabilă conţine toate elementele, este semnată şi ştampilată de reprezentantul legal şi responsabilul de proiect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Hotărârea organului de decizie al solicitantului privind participarea la Programul privind managementul integrat al zonei costiere cuprinzând: suprafaţa terenului pe care se implementează proiectul cu descrierea vecinătăţilor, indicându-se şi documentele care atestă regimul juridic al terenului pe care se implementează proiectul şi acordul cu privire la asigurarea tuturor cheltuielilor neeligibile, precum şi a contribuţiei proprii, dacă este cazul. În cazul în care solicitantul prin cererea de finanţare solicită finanţarea pentru mai multe proiecte, este precizat pentru fiecare proiect în parte care este documentul prin care se identifică amplasamentul pe care acesta se va realiza, în original.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Concluzii:

 

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

 

 

 

 

Rezultatul analizei

SELECTAT/NESELECTAT

 

Consilier juridic,

...................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura:.......................................

Data:.................................................

 

Consilier juridic,

...................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura:.......................................

Data:.................................................

 

Consilier juridic,

...................................................................

(numele şi prenumele)

Semnătura:.......................................

Data:.................................................

 

Grila este completată integral şi însuşită de consilierii juridici.

 

Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare,

...................................................................

 (numele şi prenumele)

Semnătura:.......................................

Data:.................................................

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau „Nu”îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorităţii.

 

ANEXA Nr. 4

la ghidul de finanţare

 

Grilă pentru analiză economică

 

Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate

îndeplinirea criteriului de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

Da

Nu

Comentarii

 

Solicitantul

I. CONFORMITATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:

1.1.

Certificat de înregistrare fiscală, emis conform legii, în copie certificată “conform cu originalul”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

Certificat de cazier fiscal, eliberat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii la Administraţia

Fondului pentru Mediu, în original sau copie legalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.

Documentul prin care se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, avizaţi de instituţiile abilitate în acest sens, conform prevederilor legale în vigoare, în copie certificată “conform cu originalul”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.

Certificat de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de Administraţia Fondului pentru Mediu, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.

Certificat de atestare fiscală, privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, valabil la data depunerii cererii de finanţare în original sau copie legalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.

Certificat de atestare fiscală emis de direcţia taxe şi impozite locale, valabil la data depunerii cererii de finanţare, în original sau copie legalizată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ELIGIBILITATE

 

2.1.

Indicatorii economici rezultaţi din studiul de fezabilitate sunt avizaţi de instituţiile abilitate în acest sens, conform prevederilor legale în vigoare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Solicitantul nu are obligaţii restante, la data depunerii cererii de finanţare, la bugetul de stat, bugetul local, bugetul Fondului pentru mediu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.

Nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi cu fapte care privesc disciplina financiară.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.

TVA-ul este eligibil, conform declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Concluzii:

 

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

 

 

 

 

Rezultatul analizei conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului:

ACCEPTAT/RESPINS

 

Referent de specialitate,

...................................................................

 (numele şi prenumele)

Semnătura:.......................................

Data:.................................................

 

Referent de specialitate,

...................................................................

 (numele şi prenumele)

Semnătura:.......................................

Data:.................................................

 

Referent de specialitate,

...................................................................

 (numele şi prenumele)

Semnătura:.......................................

Data:.................................................

 

Grila este completată integral şi însuşită de referenţii de specialitate-economişti.

 

Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare.

...................................................................

 (numele şi prenumele)

Semnătura:.......................................

Data:.................................................

 

NOTE:

1. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.

2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite se va lua în considerare opinia majorităţii.

 

ANEXA Nr. 5

la ghidul de finanţare

 

Grilă pentru analiză tehnică

 

Solicitantul:............................................................

Nr. de înregistrare la Administraţia Fondului pentru Mediu a dosarului de finanţare:

Suma solicitată:........................(lei)

A. Analiza conformităţii proiectului

 

Nr. crt.

Criteriu de eligibilitate

Evaluator 1

Evaluator 2

Evaluator 3

 

 

Da

Nu

Obs.

Da

Nu

Obs.

Da

Nu

Obs.

1.

Studiul de fezabilitate se încadrează în cerinţele art. 17 din Ghidul de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.732/2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

În cazul în care lucrările prezentate în proiect au fost realizate parţial sunt prezentate, în copie:

- procesul-verbal privind stadiul fizic al lucrărilor semnat şi ştampilat de dirigintele de şantier şi situaţiile de lucrări executate la data prezentării cererii de finanţare, în copie certificată “conform cu originalul”;

- contractul încheiat cu executantul lucrării, în copie certificata “conform cu originalul”;

- oferta câştigătoare ce a stat la baza încheierii contractului, în copie certificată “conform cu originalul”;

- proiectul tehnic elaborat conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, în original;

- factura/facturile aferentă/aferente lucrărilor executate şi dovada plăţii acestora, în copie certificată “conform cu originalul”;

- contractul privind serviciile de proiectare şi asistenţă tehnică, în copie certificată “conform cu originalul”;

- facturile aferente proiectării, asistenţei tehnice şi cotei Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C., acordate şi dovada plăţii acestora, în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE:

1. Neîndeplinirea criteriilor prevăzute la pct. 1 atrage respingerea cererii de finanţare.

2. Exclusiv pentru proiectele care au realizat parţial lucrările prezentate în proiect, neîndeplinirea criteriului nr. 2 atrage respingerea cererii de finanţare.

 

B. Evaluare proiect

 

Nr. crt.

Criterii de punctaj

Condiţii

Punctaj

Ev. 1

Ev. 2

Ev. 3

1.

Suprafaţa protejată

Suprafaţă mai mică de 5.000 mp

Suprafaţă cuprinsă între 5.000-10.000 mp

Suprafaţă mai mare de 10.000 mp

5

10

15

 

 

 

2.

Obiective social-economice protejate

Terenuri

Terenuri şi obiective de infrastructură existente

Terenuri, obiective de infrastructură existente, obiective de interes strategic şi ansambluri de locuinţe

5

10

15

 

 

 

3.

Numărul populaţiei care beneficiază de proiect

Mai mic de 500 locuitori

10

 

 

 

500-2.500

15

 

 

 

2500-5.000

20

 

 

 

Peste 5.000

25

 

 

 

4.

Efecte asupra mediului

Fără efecte asupra mediului raportat la condiţiile de mediu existente

Implementarea proiectului determină îmbunătă­ţirea condiţiilor de mediu existente.

10

15

 

 

 

5.

Fezabilitatea tehnică

Dacă prin soluţia aprobată este diminuat fenomenul erozional

Dacă prin soluţia aprobată este stopat fenomenul erozional

Dacă prin soluţia aprobată rezultă noi suprafeţe mărind domeniul public al statului

5

10

15

 

 

 

6.

Rezultate aşteptate

Dacă lucrările propuse conduc la posibilitatea dezvoltării economice a zonei în anii viitori

15

 

 

 

PUNCTAJ OBŢINUT

 

 

 

 

 

Lista cheltuielilor eligibile propuse spre finanţare

Lista cheltuielilor pentru proiectele la care există lucrări/

 

Cheltuieli eligibile *

Cantitatea

Valoare/Unitate

Valoarea totala

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

* Pentru situaţiile în care există lucrări executate, cheltuielile eligibile se vor calcula în baza ofertei câştigătoare din care se vor scădea sumele aferente listelor cu cantităţi de lucrări deja executate.

 

Valoarea totală a cheltuielilor eligibile:...................................

Suma propusă spre finanţare........., reprezentând................% din totalul cheltuielilor eligibile.

 

Concluzii:

 

 

 

 

 

 

Rezultatul evaluării proiectului

SELECTAT/NESELECTAT

 

 

Referent de specialitate,

...................................................................

 (numele şi prenumele)

Semnătura:.......................................

Data:.................................................

 

Referent de specialitate,

...................................................................

 (numele şi prenumele)

Semnătura:.......................................

Data:.................................................

 

Referent de specialitate,

...................................................................

 (numele şi prenumele)

Semnătura:.......................................

Data:.................................................

 

            Grila este completată integral şi însuşită de referenţii de specialitate-tehnicieni.

 

            Preşedintele Comisiei de analiză şi selectare a proiectelor,

...................................................................

 (numele şi prenumele)

Semnătura:.......................................

Data:.................................................

 

NOTE:

1. Va fi selectat proiectul care obţine un punctaj minim de 50 puncte.

2. Evaluarea se va realiza pentru fiecare proiect (studiu de fezabilitate).

3. În cazul în care opiniile evaluatorilor sunt diferite, se va lua în considerare opinia majorităţii.

 

ANEXA Nr. 6

la ghidul de finanţare

 

CONTRACT

pentru finanţare

Nr. ................ din ......................

Între:

Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în .................. …......... nr. .........., sectorul ........, cod fiscal ....................... cont nr. .......................... deschis la Trezoreria Sectorului ...............reprezentată legal prin .......................................................-

preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în continuare AFM,

şi

................................. cu sediul în ......................... cod fiscal ............................. cont nr. ................ deschis la ....................... reprezentată legal prin ..........................-..................., în calitate de beneficiar, denumită în continuare beneficiar, a intervenit

următorul contract:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

(1) AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în valoare de ................. lei, reprezentând ..........% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat ............................... denumit în continuare proiect, conform Hotărârii Comitetului de avizare nr. .... din ...................

(2) Valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului este de ...........................lei.

(3) În toate cazurile, finanţarea se raportează doar la valoarea cheltuielilor eligibile.

(4) Cheltuielile proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea proiectului;

b) sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor şi realizarea unui raport optim cost-beneficiu;

c) sunt realizate după semnarea contractului pentru finanţare şi pe perioada de execuţie a proiectului, cu excepţia cheltuielilor cu proiectarea;

d) sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi pot fi dovedite prin documente originale.

(5) Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

(6) Beneficiarul acceptă finanţarea şi se angajează să desfăşoare proiectul pe propria răspundere.

 

ARTICOLUL 2

Destinaţia finanţării

 

            Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se s-o utilizeze integral şi numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr. 1.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării

 

(1) Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi încetează la 90 de zile de la data depunerii raportului de finalizare. Raportul de finalizare va fi depus în termen de 30 de zile de la efectuarea plăţii aferente ultimei cereri de tragere de către AFM.

(2) Durata de realizare a proiectului este de.............(nr. de luni) de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

(3) Suma neutilizată la finalul execuţiei proiectului se consideră anulată şi finanţarea se diminuează în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

 

(1) Beneficiarul va utiliza finanţarea în mai multe tranşe, în conformitate cu graficul de finanţare prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor şi prin creditarea contului nr. ..................... deschis de către beneficiar la ........ numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, însoţită de documentele justificative prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferenţe de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

(4) Valoarea acordată beneficiarului se calculează prin aplicarea la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri a procentului aprobat.

 

ARTICOLUL 5

Obligaţiile beneficiarului

 

Beneficiarul are următoarele obligaţii: 1. să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;

2. să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului, dacă este cazul;

3. să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;

4. să respecte prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice pentru achiziţionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finanţarea acordată din Fondul pentru mediu;

5. să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;

6. să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

7. să furnizeze AFM copii ale situaţiilor sale financiare trimestriale/semestriale şi anuale, inclusiv balanţele lunare de verificare aferente acestora, şi să transmită AFM orice altă/alte informaţie sau documente relevante pentru prezentul contract solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;

8. să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune certificat de atestare fiscală la fiecare cerere de tragere, fără datorii, în original;

9. să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achiziţionate în baza acestui contract să le inscripţioneze cu sintagma “Finanţat din Fondul pentru mediu”, să le utilizeze şi conserve cu diligentele unui bun proprietar şi să le păstreze pe toată perioada de valabilitate a contractului în domeniul public al statului;

10. să nu vândă, cesioneze, închirieze sau disponibilizeze active din patrimoniul propriu legate de proiect în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel puţin egală cu cele existente;

11. să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediile sale şi la amplasamentul proiectului pentru inspectarea activităţilor care se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a evidenţelor contabile legate de proiect;

12. să permită personalului AFM să controleze modul în care îndeplineşte obiectivele proiectului;

13. să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe perioada de valabilitate a contractului;

14. să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare, în termen de 7 zile de la apariţia unor evenimente cum ar fi criza financiară sau insolvenţa, precum şi în orice altă împrejurare similară;

15. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente;

16. să notifice AFM cu privire la orice alocaţie nerambursabilă pentru proiect pe care o primeşte până la încetarea contractului pentru finanţare.

 

ARTICOLUL 6

Obligaţiile AFM

 

AFM are următoarele obligaţii:

1. să asigure finanţarea proiectului în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetele anuale ale acesteia;

2. să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în contract;

3. să verifice, prin inspecţie la faţa locului, dacă tot ceea ce a declarat beneficiarul este conform cu realitatea înainte de aprobarea ultimei cereri de tragere;

4. să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare;

5. să analizeze şi să aprobe, dacă este cazul, modificarea de soluţie tehnică propusă de beneficiar conform prevederilor art. 22, în condiţiile stabilite la art. 17 din Ghidul de finanţare a Programului privind managementul integrat al zonei costiere.

 

ARTICOLUL 7

Cazuri de culpă

 

(1) Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

(2) Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:

a) face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva beneficiarului a fost demarată procedura de insolvenţă;

d) situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizare a proiectului.

(3) AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitiva şi rezilierea unilaterala a contractului. cu recuperarea sumelor virate către beneficiar, în condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea contractului

 

(1) Contractul încetează de drept: a) la data prevăzută în contract;

b) în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data intervenţiei unui act de autoritate;

d) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în termen de 2 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.

(2) Contractul încetează prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:

a) beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;

b) beneficiarul este în procedură de executare silită sau oricare altă procedură asemănătoare;

c) în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7 alin. (2).

(3) Rezilierea contractului pentru finanţare din culpa beneficiarului va opera de plin drept şi fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi are drept consecinţă restituirea, în termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată de către beneficiar a finanţării primite, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.

(4) Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare).

(5) în cazul în care încetarea contractului intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

(6) Pentru nedepunerea primei cereri de tragere în primele 12 luni de la data semnării contractului, acesta se reziliază fără alte notificări prealabile.

 

ARTICOLUL 9

Forţa majoră şi cazul fortuit

 

(1) Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.

(2) Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:

a) de a o notifica celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;

b) să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(3) Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi la termenele prevăzute, partea care invocă forţa majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.

(4) îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(5) Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile alin. (2), exonerează de răspundere partea care o invocă.

(6) Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei cele mai bune:

a) încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

(7) Prevederile cuprinse la alin. (2)-(6) se aplică, în mod corespunzător, şi în situaţia cazului fortuit.

 

ARTICOLUL 10

Alte clauze

 

(1) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

(2) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protecţia muncii personalului însărcinat cu implementarea proiectului.

(3) în nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăţi suplimentare.

(4) În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala beneficiarului.

(5) Contractul, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

(6) Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese şi va informa imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de conflict,

(7) AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi informaţiilor legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi numai cu acordul părţilor la prezentul contract.

(8) Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării proiectului, precum şi alte documente legate de proiect vor rămâne în patrimoniul beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit şi după cum consideră necesar informaţia cuprinsă în rapoartele proiectului, precum şi rezultatele obţinute, oricare ar fi forma acestora.

(9) Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie care rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri, taxe şi alte cheltuieli, de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

(10) Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.

(11) Beneficiarul se obligă ca în orice notă, raport, material publicat, conferinţă şi seminar cu privire la proiect să specifice că acesta a beneficiat de finanţare din Fondul pentru mediu.

(12) Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de aceasta.

(13) în situaţia în care, ca urmare a rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli anual al AFM, finanţarea se diminuează/elimină, contractul poate fi prelungit sau încetat, după caz.

(14) în cazul în care referitor la prezentul contract apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au obligaţia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.

(15) Oferta financiară ce a stat la baza încheierii contractului de achiziţie de lucrări va fi prezentată în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008 pentru aprobarea “Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii”, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la listele cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3).

(16) Suma aprobată nu se poate suplimenta; beneficiarul trebuie să asigure din surse proprii realizarea integrală a proiectului.

(17) Beneficiarul este obligat să depună factura fiscală însoţită de situaţii de lucrări, cuantificate valoric - în copie, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu “Bun de plată”, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice.

(18) Cu excepţia primei cereri de tragere, la data depunerii fiecărei cereri de tragere beneficiarul este obligat să depună la sediul AFM dovada achitării valorii finanţate din Fondul pentru mediu la cererea de tragere anterioară, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii pentru realizarea întregului proiect (dacă este cazul). Cheltuielile indirecte vor fi decontate în limita a 17% din valoarea cheltuielilor directe aferente situaţiilor de lucrări.

 

ARTICOLUL 11

Jurisdicţie

 

(1) Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

(2) în cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 12

Notificări

 

(1) Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:

a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;

b) pentru beneficiar: ....................................................

(2) în cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris AFM.

(3) Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la alin. (1) se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.

(4) Notificările se pot transmite şi pe fax, la numărul .......... pentru AFM şi numărul ...............pentru beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior,

 

ARTICOLUL 13

Amendamente

 

(1) Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, consemnat într-un act adiţional.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) nu este necesară întocmirea unui act adiţional pentru modificările aduse coloanei 1 din anexa nr. 2 (“Data depunerii cererii de tragere*), dacă acestea nu implică şi modificarea duratei de realizare a proiectului. În acest caz, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare.

(3) Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de tragere în condiţiile prevăzute la alin. (2) se transmite cu cel puţin două zile înaintea momentului la care se doreşte ca această modificare să intre în vigoare.

 

ARTICOLUL 14

Dispoziţii finale

 

(1) Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.

(2) Prin semnarea prezentului contract, noi, reprezentanţii legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.

(3) Anexele ............*, pe care beneficiarul declară că le cunoaşte şi acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

(4) Prezentul contract s-a semnat la data de ....... la sediul AFM, în două exemplare, ambele având valoare juridică egală, din care un exemplar pentru AFM şi unul pentru beneficiar.

 

AFM Preşedinte,

...................................................................

Director Direcţia generală economică-financiară,

...................................................................

Director Direcţia generală proiecte,

...................................................................

Director Direcţia juridică şi resurse umane,

...................................................................

Consilier juridic,

...................................................................

Beneficiar,

...................................................................

Numele şi funcţia persoanelor menţionate în preambulul contractului şi ştampila

 

Întocmit,

...................................................................

 

NOTĂ:

În contractul ce se încheie cu beneficiarul:

- se vor completa toate rubricile rămase libere;

- se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele şi paragrafele şi se vor face corelările corespunzătoare;

- se vor elimina, dacă este cazul, toate variantele înscrise cu bară care nu corespund.


* Se va completa identificând corespunzător fiecare anexă sau se va elimina dacă nu sunt anexe.

 

ANEXA Nr. 1

la contractul pentru finanţare

 

Nr. .........../.............

 

Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile

 

Capitole şi subcapitole de cheltuieli eligibile

 

 

 

 

 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)

Preşedinte,

...................................................................

Director Direcţia economică,

...................................................................

Director Direcţia generală proiecte,

...................................................................

Consilier juridic,

...................................................................

Beneficiar,

...................................................................

Numele şi funcţia persoanelor menţionate în preambulul contractului şi ştampila

Întocmit

Referent de specialitate,

...................................................................

 (numai exemplarele care rămân la AFM)

 

ANEXA Nr. 2

la contractul pentru finanţare

 

            Nr. .........../.............

GRAFICUL DE FINANŢARE

 

Nr. crt.

Data depunerii cererii de tragere

Suma

0

1

2

1

 

 

2

 

 

….

 

 

TOTAL

X

 

 

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM)

Preşedinte,

...................................................................

Director Direcţia economică,

...................................................................

Director Direcţia generală proiecte,

...................................................................

Consilier juridic,

...................................................................

Beneficiar,

...................................................................

Numele şi funcţia persoanelor menţionate în preambulul contractului şi ştampila

Întocmit

Referent de specialitate,

...................................................................

 (numai exemplarele care rămân la AFM)

 

ANEXA Nr. 3

la contractul de finanţare

 

- model –

 

CERERE DE TRAGERE

Nr. ......./..........

Sediul: ..................................................................

C.I.F. .....................................................................

Cont nr. ....................... deschis la Trezoreria ...................

În baza Contractului pentru finanţare nr. .......... din ..../....../....., vă rugăm să aprobaţi prezenta cerere de tragere, pentru suma de ............... lei (în litere: ........................................................), din finanţarea nerambursabilă în valoare de .................. lei (în litere: .....................................................).

Aceasta sumă va fi utilizată pentru plata cheltuielilor eligibile aferente activităţilor desfăşurate în perioada .........................................

Documentele justificative sunt anexate la prezenta cerere de tragere, în original şi/sau în copie. Situaţia finanţării la data prezentei cereri de tragere:

 

Suma totală aprobată conform contractului de finanţare

Suma acordată până la data prezentei cereri de tragere

Suma solicitată prin prezenta cerere de tragere

Suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma totală trasă din finanţare, inclusiv suma aprobată prin prezenta cerere de tragere

Suma rămasă de tras din finanţarea aprobată

(col. 1-5)

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

Cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta cerere şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă.

 

Reprezentantul legal al beneficiarului

Numele şi prenumele..................

Funcţia..............................

Semnătura............................

L.S.

 

Aprobat

Administraţia Fondului pentru Mediu

 

Preşedinte,

...................................................................

Directorul Direcţiei economice,

...................................................................

Directorul Direcţiei generale proiecte,

...................................................................

Şeful Serviciului implementare,

...................................................................

Referent de specialitate,

...................................................................

 

NOTĂ;

Coloanele 1, 2 şi 3 se completea2ă de către beneficiar, iar coloanele 4, 5 şi 6 se completează de către personalul Administraţiei Fondului pentru Mediu. După aprobare, o copie a cererii de tragere va fi înmânată beneficiarului.

 

ANEXA Nr. 4

la contractul pentru finanţare

 

LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE

pentru efectuarea decontărilor şi care însoţesc cererea de tragere

 

1. Contracte de achiziţii de servicii/produse/lucrări şi acte adiţionale ce intervin pe parcursul derulării acestora - în “copie, încheiate în conformitate cu reglementările în vigoare. Contractele trebuie să conţină prevederi referitoare la constituirea în favoarea beneficiarului finanţării a garanţiei de bună execuţie (modalitate de constituire, cuantum, valabilitate). Garanţia de bună execuţie se constituie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

2. Oferta financiară care a stat la baza încheierii contractului de achiziţie de lucrări, prezentată în conformitate cu modelul formularului F3 din anexa nr. 1 la Instrucţiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de investiţii şi lucrării de intervenţii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 863/2008, cu modificările şl completările ulterioare.

3. Centralizator situaţii de lucrări.

4. Declaraţia reprezentantului legal al beneficiarului privind respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice şi ale actelor normative aplicabile în materie de investiţii publice.

5. Documentele bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate la finanţare (extrase de cont cu viza instituţiei financiare/bancare însoţite de ordine de plată, bilete la ordin, dispoziţii de plată externe) pentru facturile finanţate la tragerile anterioare, inclusiv dovada achitării contribuţiei proprii (dacă este cazul).

6. Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor locale, în original şi fără datorii.

7. Certificat de atestare fiscală privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat în original şi fără datorii.

8. Certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată la Fondul pentru mediu, în original şi fără datorii.

9. Proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, semnat de o comisie numită în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare, la ultima cerere de tragere.

10. Proces-verbal de recepţie a stadiului fizic al lucrărilor.

11. Situaţii de lucrări întocmite de executanţii lucrărilor, însuşite de beneficiar şi de persoana care asigură asistenţa tehnică.

12. Factura fiscală însoţită de situaţii de lucrări, cuantificate valoric - în copie, certificată din punctul de vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii pentru efectuarea cheltuielilor şi avizată cu “Bun de plată”, conform prevederilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice, iar pe aceasta se va menţiona şi numărul şi data contractului de execuţie lucrări în baza dăruia se va emite.

13. Alte documente relevante.

 

NOTA:

Cu excepţia documentelor pentru care se menţionează expres prezentarea acestora în original, documentele justificative se depun în copie certificată “conform cu originalul”.

Se consideră că documentele justificative care însoţesc cererea de tragere sunt asumate, verificate, aprobate şi validate de către autoritatea competentă în administrarea căreia se află terenul ce face obiectul implementării proiectului.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri

 

Având în vedere prevederile art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 106/2012,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă modelul, conţinutul şi caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi de păstrare ale următoarelor formulare:

1. adeverinţă, prevăzută în anexa nr. 2;

2. cerere de eliberare a adeverinţei care atestă modul de îndeplinire a obligaţiei de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 2. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 14 octombrie 2014.

Nr. 3.093.

 

ANEXA Nr. 1

 

Procedura privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat

 

1. Certificarea modului de îndeplinire de către persoanele fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, se face pe baza unei cereri, ai cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la ordin. Cererea se depune de contribuabil la organul fiscal în a cărui rază teritorială acesta are domiciliul fiscal, denumit în continuare organ fiscal competent.

2. Organul fiscal competent verifică în baza de date dacă în evidenţa fiscală a contribuabilului există obligaţii fiscale neachitate reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acesteia, atât comunicate, cât şi instituite şi necomunicate.

3. În situaţia în care se constată că în evidenţa fiscală există obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 2, organul fiscal competent înmânează contribuabilului decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii, împreună cu foaia de vărsământ, în care este individualizată suma datorată.

4. În aceeaşi zi, contribuabilul se prezintă cu foaia de vărsământ la unitatea Trezoreriei Statului, în vederea achitării obligaţiei de plată.

5. În ziua imediat următoare plăţii, organul fiscal competent verifică înregistrarea sumelor achitate în evidenţa fiscală şi efectuează stingerea obligaţiilor fiscale prevăzute la pct. $., potrivit legii.

6. După efectuarea stingerii, organul fiscal competent reverifică dacă în evidenţa fiscală mai există astfel de obligaţii fiscale, iar în situaţia în care nu mai există, eliberează adeverinţa, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin.

7. Nu se eliberează adeverinţa în următoarele situaţii:

a) obligaţiile fiscale principale sunt neachitate şi obligaţiile fiscale accesorii sunt comunicate şi neachitate;

b) obligaţiile fiscale accesorii sunt instituite şi necomunicate.

8. Adeverinţa este scutită de taxă extrajudiciară de timbru şi se emite în două exemplare, din care un exemplar se comunică contribuabilului, iar al doilea exemplar se arhivează de către organul fiscal competent la dosarul fiscal al contribuabilului.

9. Adeverinţa se eliberează în vederea stabilirii stagiului de cotizare de către organele competente din subordinea Casei Naţionale de Pensii Publice.

10. Adeverinţa se emite în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii şi este valabilă 90 de zile de la data emiterii.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALA

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice..........

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice...................

Serviciul Fiscal Municipal/Orăşenesc/Comunal................

Nr. de înregistrare......

Data emiterii...........

 

ADEVERINŢĂ

 

Ca urmare a Cererii nr. ....... din data de .............., se adevereşte faptul că, la data prezentei, domnul/doamna ............................................... cu domiciliul fiscal în .......................... str. .............................. nr. ..... bl. ..... sc. ..... et. ..... ap. ...., judeţul/sectorul ............................ CNP....................................., nu înregistrează obligaţii fiscale neachitate reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat, inclusiv obligaţii fiscale accesorii aferente acesteia.

S-a eliberat prezenta adeverinţă spre a-i servi la Casa de Pensii Publice a municipiului Bucureşti/Casa de Pensii Publice a Judeţului ............................................. şi este valabilă 90 de zile de la data emiterii.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele...............

Semnătura.........................

L.S.

Întocmit

Numele şi prenumele...............

Semnătura.........................

 

Număr de operator de date cu caracter personal – 759

 

Caracteristicile de tipărire, modul de utilizare şi păstrare ale formularului “Adeverinţă”

 

1. Denumire: “Adeverinţă”

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 106/2012.

5. Se întocmeşte, în două exemplare, de compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori, în format hârtie pentru comunicare şi arhivare.

6. Circulă:

            - 1 exemplar la contribuabil, în format hârtie;

            - 1 exemplar la dosarul fiscal, în format hârtie.

7. Se arhivează în format hârtie la dosarul fiscal.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERERE

de eliberare a adeverinţei care atestă modul de îndeplinire a obligaţiei de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat

 

A.

DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI

 

1. Numele şi prenumele ..........................................

2. Codul numeric personal ......................................

3. Datele privind domiciliul fiscal

Judeţul ............., sectorul ............., localitatea ..........., str. ........................ nr. .........., bl. ............. sc. ......., et. ......, ap. ....... codul poştal .................

Fax ........................... telefon .........................

E-mail .........................................................

B.

DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI

 

1. Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire ....................... data ..................

2. Date de identificare a împuternicitului Numele şi prenumele ..............................................

Adresa: judeţul ............ sectorul .......... localitatea .............. str. ....................... nr. ......... bl. ........... sc. ....... et. ....... ap. ....... codul poştal..............

Fax ......................... telefon ........................

E-mail ......................................................

Cod numeric personal .........................................

Solicit:

Confirmarea faptului că nu înregistrez în evidenţa fiscală obligaţii fiscale neachitate, reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat, inclusiv obligaţii fiscale accesorii aferente acesteia.

Menţionez că adeverinţa îmi este necesară pentru a o prezenta la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti/Judeţului ........................... în vederea stabilirii stagiului de cotizare.

 

Numele şi prenumele.............................

C.N.P.........................................

Semnătura..................................

Data....../........../........

 

Se completează de către organul fiscal.

 

Denumirea organului fiscal......................................................

Nr. de înregistrare.................Data înregistrării...../......../....

Numele şi prenumele persoanei care a verificat.............................Numărul legitimaţiei..............................

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

 

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularului “Cerere de eliberare a adeverinţei care atestă modul de îndeplinire a obligaţiei de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat”

 

1. Denumire: “Cerere de eliberare a adeverinţei care atestă modul de îndeplinire a obligaţiei de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de stat”

2. Format: A4/t1

3. Caracteristici de tipărire: se editează din sistem informatic.

4. Se utilizează: în baza art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a art. V alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată prin Legea nr. 106/2012.

5. Se întocmeşte într-un exemplar de către contribuabil sau de către împuternicit.

6. Circulă:        1 exemplar la organul fiscal.

7. Se arhivează în format hârtie la dosarul fiscal al contribuabilului.

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.