MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 748/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 748         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 13 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            865. - Hotărâre privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

122/1.750. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 99/2.914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016

 

1.317. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

            1.047. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

100. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de CREDIDAM pentru radiodifuza rea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

101. - Decizie privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Naţională a Artiştilor din România - UNART drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de UNART pentru radiodifuza rea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileşte cadrul juridic de instituire a unei scheme de ajutor de minimis în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, denumit în continuare Regulament.

Art. 2. - În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) ajutoare de minimis - ajutoare acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, în conformitate cu art. 1 din Regulament;

b) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. 4 din Regulament, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;

c) întreprindere unică - în sensul art. 2 alin. (2) din Regulament, este o întreprindere care include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:

(i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;

(ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;

(iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;

(iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

d) autoritatea competentă - direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, autorităţi responsabile cu administrarea schemei de ajutor de stat;

e) fenomene hidrometeorologice nefavorabile - grindină, ploi torenţiale, viituri, inundaţii, infiltraţii de apă produse de ploi torenţiale, vânt puternic, căderi masive de zăpadă, îngheţ;

f) culturi agricole - culturi de grâu, porumb, sorg, floarea-soarelui, rapiţă, orz, legume în câmp, pepeni, cartofi, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaica, sfeclă de zahăr, lucerna, căpşuni, muştar şi tutun;

g) plantaţii pomicole, viticole.

Art. 3. - Schema de ajutor de minimis reglementată de prezenta hotărâre nu se aplică următoarelor categorii de ajutoare:

a) ajutoarelor a căror valoare este fixată pe baza preţului sau a cantităţii de produse cumpărate sau introduse pe piaţă;

b) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea cu precădere a produselor naţionale faţă de produsele importate.

Art. 4. - Ajutoarele de minimis se acordă întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru compensarea pierderilor datorate fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014 asupra culturilor agricole/plantaţiilor pomicole, viticole, constatate de către comisiile de specialişti constituite prin ordin al prefectului conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. i) din Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.422/192/2012.

 

CAPITOLUL II

Beneficiarii, criterii de eligibilitate, cuantumul sprijinului financiar şi modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

 

Art. 5. - Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice definite la art. 2 lit. b)şi c) care exploatează culturi agricole/plantaţii pomicole, viticole, respectiv:

a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările şi completările ulterioare;

b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare;

c) producătorilor agricoli persoane juridice, precum şi oricăror forme asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii.

Art. 6. - Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumulative de eligibilitate:

a) să solicite ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei hotărâri;

b) să fie înregistrate în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cu culturile agricole/plantaţiile pomicole, viticole, afectate de fenomenele hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014;

c) să deţină proces-verbal de constatare a pagubelor produse, întocmit de comisiile locale pentru situaţii de urgenţă constituite potrivit legii.

Art. 7. - (1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulament.

(2) Cuantumul sprijinului financiar/cultură agricolă/plantaţie pomicolă, viticolă, reprezentând ajutor de minimis care se acordă potrivit prezentei hotărâri, este următorul:

a) grâu, porumb, sorg, floarea-soarelui, rapiţă, orz, secară, triticale, ovăz, soia, orzoaica - 335 lei/ha;

b) legume în câmp, pepeni - 610 lei/ha;

c) cartof - 700 lei/ha;

d) plantaţii pomicole - 1.200 lei/ha;

e) plantaţii viticole - 500 lei/ha;

f) sfeclă de zahăr - 400 lei/ha;

g) lucerna, muştar, tutun - 250 lei/ha; h) căpşuni - 300 lei/ha.

(3) Sprijinul financiar prevăzut la alin. (2) se calculează pentru fiecare beneficiar în funcţie de suprafaţa/suprafeţele cu care este înscris în procesul-verbal de constatare a pagubelor, întocmit de comisiile locale.

(4) Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

Art. 8. - Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc întreprinderilor într-o singură tranşă, până la 31 decembrie 2014.

Art. 9. - Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzută de prezenta hotărâre sunt de 53.866.842,4 lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014, la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare”, titlul 40.15 “Sprijinirea producătorilor agricol”.

 

CAPITOLUL III

Reguli procedurale

 

Art. 10. - (1) Schema de ajutor de minimis se aplică pentru suprafeţele de culturi agricole/plantaţii pomicole, viticole conform listei prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) este elaborată pe baza informaţiilor comunicate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de către instituţia prefectului din judeţele afectate, în conformitate cu procesele-verbale de constatare a pagubelor, întocmite de comisiile locale şi înaintate direcţiilor pentru agricultură judeţene şi comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă.

(3) Procesele-verbale de constatare a pagubelor prevăzute la alin. (2) atestă producerea fenomenelor definite la art. 2 lit. e).

Art. 11. - (1) Pentru obţinerea sprijinului financiar, solicitanţii întocmesc cereri, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi le depun la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cu culturi agricole/plantaţii pomicole, viticole, afectate de fenomenele meteorologice nefavorabile şi pentru care s-au întocmit procesele-verbale, însoţite de următoarele documente:

a) o copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

b) o copie a certificatului de producător vizat la zi, în cazul persoanelor fizice;

c) o copie a certificatului de înregistrare la registrul comerţului/registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum şi copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului persoană fizică;

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e) adeverinţa în original, care să ateste, conform înscrisurilor din registrul agricol, suprafaţa de teren utilizată de solicitant în anul 2014 în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză;

f) copie a procesului-verbal de constatare a pagubelor întocmit de comisiile locale.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) sunt prezentate în original şi în copie, în vederea certificării de reprezentantul primăriei, prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

(3) În situaţia în care solicitantul deţine în exploataţie suprafeţe de teren arabil care sunt situate în raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din acelaşi judeţ sau din judeţe diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la fiecare dintre primăriile în a căror rază teritorială se află suprafeţele în cauză.

(4) Termenul final de depunere a cererilor şi documentelor însoţitoare prevăzute la alin. (1) este 7 noiembrie 2014.

Art. 12. - (1) Primăriile înregistrează cererile, le verifică împreună cu documentele anexate şi întocmesc Registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la expirarea perioadei prevăzute la art. 11 alin. (4), primăriile transmit direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar cuprinzând cererea solicitantului şi documentele prevăzute la art. 11 alin. (1), în copie certificată de reprezentantul primăriei, prin înscrierea pe copie a sintagmei “conform cu originalul”.

(3) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează documentele în Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, verifică conformitatea datelor înregistrate, calculează, determină şi aprobă sumele aferente reprezentând sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar în parte.

(4) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti se asigură că sumele totale care se acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, potrivit art. 7 alin. (4).

(5) În cazul prevăzut la art. 11 alin. (3), direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti implicate determină sumele cuvenite beneficiarului astfel:

a) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului se încadrează în plafonul maxim, respectiv echivalentul în lei a sumei de 15.000 euro/3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente, fiecare direcţie pentru agricultură judeţeană aprobă suma calculată;

b) dacă totalul sumelor care se cuvin beneficiarului depăşeşte plafonul maxim, direcţia pentru agricultură judeţeană la care suma calculată este cea mai mare aplică o reducere corespunzătoare a acestei sume, până la concurenţa totalului drepturilor de plată cu plafonul maxim, respectiv cu echivalentul în lei al sumei de 15.000 euro/3 exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(6) Din sumele de plată rezultate prin aplicarea prevederilor alin. (3) şi (5) se scad, după caz, sumele acordate anterior în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, al Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon şi al Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, precum şi alte ajutoare de minimis acordate producătorilor agricoli în anul 2014.

Art. 13. - Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc Situaţia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pe care o transmit Direcţiei generale buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 21 noiembrie 2014.

Art. 14. - Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 15. - (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Direcţiile pentru agricultura judeţene virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 16. - (1) Registrele de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar acordat potrivit prezentei hotărâri se păstrează la primării, respectiv la direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

(2) Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc Lista cuprinzând beneficiarii ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri, precum şi orice alte sume acordate acestor beneficiari prin alte scheme de ajutor de minimis în exerciţiul financiar actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.

(3) Lista se publică pe site-ul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi se transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru publicare pe site-ul oficial la instituţiei.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziţii finale

 

Art. 17. - Ajutoarele de minimis acordate în temeiul prezentei hotărâri sunt avute în vedere pentru a fi deduse din orice schemă viitoare de ajutor de stat aprobată pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea/valoarea maximă stabilită pentru respectivul ajutor de stat.

Art. 18. - (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele aferente solicitării ajutorului prevăzut de schema de minimis sau încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutorului de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare.

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, verifică permanent modul de respectare a prevederilor prezentei hotărâri de către beneficiarii sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 19. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 865.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

suprafeţelor de culturi agricole/plantaţii pomicole, viticole afectate de fenomenele hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014

 

Nr. crt.

Judeţul

Grâu

Porumb + sorg

Floarea soarelui

Rapiţă

Orz

Legume în

câmp + pepeni

Cartof

Plantaţii pomicole

Plantaţii

viticole

Secară +  tiriticale

Ovăz

Soia

Orzoaică

Sfeclă de

zahăr

Lucernă

Căpşuni

Muştar

Tutun

TOTAL

(ha)

1.

ALBA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2.

ARAD

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

3.

ARGEŞ

729-8.8

3358

1845

2918

548,1

66

71

76.3

 

852

20

 

26

 

36,33

 

 

68,82

17184,35

4.

BIHOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5.

BACĂU

144

367

47

 

20

22

3

361

15

 

 

 

 

32

 

 

 

 

1011

6.

BISTRIŢA

 

15,8

 

 

 

0,6

14,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31,2

7.

BOTOŞANI

105

50

78

 

 

0,15

5

 

 

 

 

60

 

70

 

 

 

 

368,15

8.

BRAŞOV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

9.

BRĂILA

555

112

5

880

2195

152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3899

10.

BUZÂU

2110,23

1266

1128,7

 

325

368

 

26

470

 

 

 

120

 

 

 

 

 

5813,93

11.

CARAŞ-SEVERIN

2099

2971

237

1148

180

178

248

 

 

130

243

18

 

 

 

 

 

 

7452

12.

CĂLĂRAŞI

50

 

300

400

220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

970

13.

CLUJ

 

 

 

 

 

0,6

10

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,6

14.

CONSTANŢA

7363

620

2044

819

3146

464,49

 

246,2

340

 

12

 

 

 

 

 

 

 

15054,69

15.

COVASNA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

16.

DÂMBOVIŢA

2447

1507

247

 

5

154,65

3275

235

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

7880,65

17.

DOLJ

3317

2927.31

1822

104

35

273,16

4

 

87,08

3

68

 

15

 

 

 

12,44

 

8667,99

18.

GALAŢI

911,3

1140,23

1232,13

147.28

219,3

96,22

 

6,47

 

0,3

1,18

 

145,45

 

47,09

 

 

 

3946,95

19.

GIURGIU

1683

638

239

168

 

 

 

 

1

 

39

 

 

 

88

 

 

 

2856

20.

GORJ

394

580,5

 

 

 

1,9

 

 

 

11,85

10

 

 

 

156

 

 

 

1154,25

21.

HARGHITA

 

 

 

 

 

 

833

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

833

22.

HUNEDOARA

 

7,5

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

23.

IALOMIŢA

132

10

 

600

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

743,5

24.

IAŞI

19

29

31,51

 

 

65,38

 

54,9

 

 

 

 

 

35

 

 

 

1,69

236,48

25.

MARAMUREŞ

 

25

 

 

 

 

25

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

26.

MEHEDINŢI

1896

1911

172

12

135

287,36

23

1

8

 

30

 

20

 

121

 

 

 

4622,36

27.

MUREŞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

28.

NEAMŢ

 

 

 

 

 

38,37

 

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72,37

29.

OLT

6612,2

6084,44

3265,5

460

265

1401,37

 

18.6

132

196

485,5

335

 

 

62

 

124

 

18441,61

30.

PRAHOVA

705

278,9

379

67.9

11

5

 

134,23

 

 

 

 

30

 

41,5

 

26

 

1678,53

31.

SATU MARE

 

36.49

 

 

 

 

 

 

4

 

6

 

 

 

 

 

 

 

46,49

32.

SĂLAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

33.

SIBIU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

34.

SUCEAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

35.

TELEORMAN

753,59

393.97

483,24

298,73

283,18

23,14

513

0,04

2,23

1012

422

 

700

 

431

 

 

 

5316,12

36.

TIMIŞ

694

2209

1531

52

 

4

 

 

 

170

 

 

 

 

 

0,98

 

 

4660,98

37.

TULCEA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

38.

VASLUI

514

1035

295

366

35

21

 

481

 

 

 

 

63

 

64

 

 

 

2874

39.

VÂLCEA

5701,34

7104.46

330

 

185,7

1926,5

128.57

816

947

5

336

 

 

 

3,22

10,2

 

 

17493,99

40.

VRANCEA

227

237

207

20

 

0,46

 

284

1396

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2371,46

41.

ILFOV

1850

277

714

1032,6

575,42

401,28

 

 

 

5

10

 

24

 

 

 

52

 

4941,33

42.

BUCUREŞTI

 

 

 

 

 

4,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,35

TOTAL (ha)

47381,46

35191,60

16633,08

9493,54

8383,70

5955,98

5159,37

2848,24

3403,81

2385,15

1692,68

413,00

1143,45

137,00

1050,14

11,18

214,44

70,51

141568,33

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE

pentru ajutor de minimis agricultură

(model)

 

Primăria...............

Judeţul.......................

Numărul cererii şi data din Registrul de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis................./..................

Verificat

Reprezentant primărie:

Nume, prenume/Semnătura................

Primar

(nume, prenume)...................

Semnătura

Ştampila

 

Numele şi prenumele persoanei fizice

 

 

Numele şi prenumele împuternicitului (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)

 

Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale

 

 

 

CNP titular/împuternicit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresa

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Codul poştal

Bl.

Ap.

Telefonul

Fax

E-mail

 

Trezoreria/Banca

Sucursala/Agenţia/Filiala

 

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumirea persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF

 

 

Cod unic de înregistrare (CUI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cod de identificare fiscală (CIF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele titularului/administratorului/reprezentantului legal

Prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal

 

 

 

CNP titular/administrator/reprezentant legal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sediul social al persoanei juridice/PFA/ÎÎ/ÎF

Judeţul/Sectorul

Localitatea

Satul/Strada

Nr.

Codul poştal

Bl.

Ap.

Telefonul

Fax

E-mail

 

 

Trezoreria/Banca

Sucursala/Agenţia/Filiala

 

 

IBAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicit sprijin financiar prin schema “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 865/2014, în conformitate cu

datele din Procesul-verbal de constatare nr. ........ din ............ întocmit cu ocazia verificării suprafeţelor

afectate.

Anexez la prezenta cerere următoarele documente:

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

NOTĂ:

Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul şi data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul primăriei împuternicit cu primirea şi verificarea cererii şi a documentelor însoţitoare.

Declar că am depus/nu am depus o altă cerere pentru acordare de “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal”, la Direcţia pentru Agricultură a Judeţului......................../a Municipiului Bucureşti.

Declar că:

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 606/2014 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie-iulie 2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal;

 

Da  Suma............................ Nu 

 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 562/2012 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor meteorologice nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-februarie 2012 asupra culturilor de legume şi/sau flori în spaţii protejate” care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal;

 

Da  Suma........................... Nu 

 

- am beneficiat de ajutoare de minimis În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 897/2012 privind schema “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole”, care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal;

 

Da  Suma............................ Nu 

 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achiziţionarea de tancuri de răcire a laptelui, cu modificările ulterioare;

 

Da  Suma........................... Nu 

 

- am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 962/2013 privind aprobarea acordării de ajutoare de minimis pentru conservarea raselor de animale în pericol de abandon;

 

Da  Suma........................... Nu 

 

- am beneficiat de alte ajutoare de minimis care fac obiectul altor acte normative.

 

Da  Suma........................... Nu 

 

Declar că întreprinderea se încadrează în categoria întreprinderilor unice definite la art. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 865/2014 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie-august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal, având în componenţă următoarele întreprinderi........(*), întreprinderi ce cad sub incidenţa prezentului ajutor de minimis, precum şi a ajutoarelor de minimis listate mai sus.

Da                            Nu D

(*) lista include denumirea, sediul, datele de contact.

 

Mă angajez să furnizez orice document justificativ care îmi va fi solicitat, să mă supun oricărui control şi să înapoiez, la cererea motivată a direcţiilor pentru agricultură judeţene sau a altor instituţii abilitate, suma care a fost virată de acestea sub titlul de ajutor de minimis, fără a prejudicia eventualele urmări ce ar putea fi angajate împotriva mea.

Cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.

Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice.

 

Beneficiar,

………………………………………………….

(Semnătura şi ştampila, după caz)

 

            Secţiune pentru Direcţia pentru Agricultură a Judeţului.....................

 

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului................/Municipiului Bucureşti

Numărul şi data din Registrul judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.................../.....................

 

Se aprobă suma de..................(*) lei

Verificat,

Reprezentant DAJ:

Numele, prenumele/Semnătura................

Aprobat,

Director executiv

(numele şi prenumele)...................

Semnătura                      Ştampila


(*) Suma se aprobă după aplicarea prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 865/2014, după caz.

 

ANEXA Nr. 3

 

Judeţul ……………….

Primăria ………………

 

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ

a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis

- model –

 

Nr. crt./

data

Producător agricol

(Numele şi prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)

Cerere pentru ajutor de minimis

(nr./data)

Suprafaţa pentru care se solicită sprijinul

Proces-verbal de constatare

(nr./data)

 

 

Total (ha)

Din care

(pe culturi)

(ha)

(0)

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

………………………………………………….

Numele şi prenumele, funcţia, semnătura, ştampila

 

ANEXA Nr. 4

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului.............../a Municipiului Bucureşti

 

REGISTRUL

judeţean de evidenţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis

 

- model -

Nr. crt./

data

Producător agricol

(Numele şi prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)

Cerere pentru ajutor de minimis

(nr. /data)

Suprafaţa pentru care se solicită sprijinul

Proces-verbal de constatare

(nr./data)

Suma totală aprobată (*)

(lei)

Din care pe culturi

(lei)

Total

(ha)

Din care

(pe culturi)

(ha)

(0)

(D

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit,

………………………………………………….

Numele şi prenumele, funcţia, semnătura, ştampila

 


(*) Nu poate depăşi valoarea de 66.000 lei (echivalentul în lei a 15.000 euro).

 

ANEXA Nr. 5

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Direcţia pentru Agricultură a Judeţului................./a Municipiului Bucureşti

 

SITUAŢIA CENTRALIZATOARE

a sumelor necesare reprezentând sprijin financiar prevăzut de schema “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidro meteorolog ic© nefavorabile manifestate în perioada ianuarie-august 2014”

- model –

 

Nr. crt.

Număr beneficiari

Suprafaţa pentru care se acordă sprijin

Suma aprobată

 

 

Total (ha)

Din care pe culturi (ha)

Total (lei)

Din care pe culturi (lei)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

………………………………………………….

(numele şi prenumele, semnătura, ştampila)

Întocmit,

………………………………………………….

(numele şt prenumele, funcţia, semnătura)

 

ANEXA Nr. 6

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

 

Se aprobă,

Ordonator principal de credite,

………………………………………………….

 

SITUAŢIE CENTRALIZATOARE

- model –

 

Nr. crt.

Judeţul

Suma totală aprobată (lei)

(0)

(1)

(2)

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

….

 

 

TOTAL:

 

 

 

Direcţia Generală Buget-Finanţe şi Fonduri Europene

………………………………………………….

Director general,

(semnătura şi ştampila)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Nr. 122 din 30 iulie 2014

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 1.750 din 29 septembrie 2014

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului afacerilor interne şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 99/2.914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, şi viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului afacerilor interne şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 99/2.914/2013 privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere şi atribuţii În domeniul situaţiilor de urgenţă din administraţia publică locală, servicii descentralizate şi deconcentrate, în perioada 2013-2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 612 din 2 octombrie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Baza de calcul al necesarului de pregătire, repartizarea pe grupe, categorii de personal din judeţele arondate centrelor zonale de pregătire Bacău, Craiova şi Cluj-Napoca pentru perioada menţionată la alin. (1) se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi se aprobă prin ordin al inspectorului general.”

2. La articolul 3, alineatul (4) se abrogă.

3. La articolul 3, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Prefecţii şi subprefecţii vor desfăşura pregătirea la Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, pe serii de pregătire, conform planificării elaborate de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, avizate de Direcţia generală pentru îndrumarea şi controlul instituţiei prefectului şi aprobate prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.”

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - Anual, în baza solicitărilor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă centralizează şi întocmeşte, anexat la ordinul inspectorului general specificat la art. 3 alin. (3), planificarea numerică pe categorii de personal, precum şi seriile de pregătire organizate în centrul naţional şi în centrele zonale de pregătire.”

5. Anexele nr. A-8 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice

În temeiul prevederilor art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.405/2010 prind aprobarea utilizării unor condiţii contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă condiţiile contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice, prevăzute în anexele nr. 1 b, 2b, precum şi în anexele nr. 3 şi 4*) (acord contractual şi anexa la ofertă).

Art. 2. - Anexele nr. 1b, 2b, precum şi anexele nr. 3 şi 4 (acord contractual şi anexa la ofertă) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 774/2013 pentru aprobarea condiţiilor contractuale speciale privind contractele pentru echipamente şi construcţii, inclusiv proiectare, şi cele privind contractele pentru construcţii clădiri şi lucrări inginereşti proiectate de către beneficiar ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport feroviar, finanţate din fonduri publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 şi 294 bis din 23 mai 2013, se abrogă,

 

p. Ministrul transporturilor,

István Zoltán,

secretar de stat

 

Bucureşti, 11 septembrie 2014.

Nr. 1.317.


*) Anexele nr. 1b, 2b, 3 şi 4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII

 

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

PLENUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006

În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 58 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I, - Regulamentul privind transferul şi detaşarea judecătorilor şi procurorilor, delegarea judecătorilor, numirea judecătorilor şi procurorilor în alte funcţii de conducere, precum şi numirea judecătorilor în funcţia de procuror şi a procurorilor în funcţia de judecător, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 193/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 71, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Judecătorii şi procurorii care intenţionează să participe la un concurs pentru ocuparea unui post de expert naţional detaşat sunt obligaţi să solicite acordul secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la eventuala detaşare la o instituţie sau organism a/al Uniunii Europene, anterior participării la procedurile de selecţie. Acordul secţiei corespunzătoare a Consiliului Superior ai Magistraturii poate fi solicitat anterior participării la procedurile de selecţie şi în situaţia detaşării la alte organizaţii internaţionale.”

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

 

Bucureşti, 23 septembrie 2014.

Nr. 1.047.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de CREDIDAM pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/8.197 din 9 octombrie 2014,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Deciziei civile nr. 10Adin 23 ianuarie 2013 şi ale încheierii de şedinţă din 5 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 30 august 2013, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 106/2013,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi a Deciziei prim-ministrului nr. 73/2014 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi - CREDIDAM, cu sediul social în municipiul Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 15-17, et. 2, ap. 11, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de CREDIDAM pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune.

Art. 2. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.

Art. 3. -. Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro

 

Directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

 

Bucureşti, 9 octombrie 2014.

Nr. 100.

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Uniunea Naţională a Artiştilor din România - UNART drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de UNART pentru radiodifuzarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune

 

Ţinând cont de Referatul Direcţiei registre şi gestiune colectivă nr. RG 11/8.197 din 9 octombrie 2014,

în conformitate cu prevederile art. 138 alin. (1) lit. a) şi f) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile Deciziei civile nr. 10Adin 23 ianuarie 2013 şi ale încheierii de şedinţă din 5 iunie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a civilă şi pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă şi asigurări sociale, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 30 august 2013, în baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 106/2013,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, a Deciziei prim-ministrului nr. 427/2012 privind numirea doamnei Irina Lucan-Arjoca

în funcţia de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, precum şi a Deciziei prim-ministrului nr. 73/2014 privind exercitarea atribuţiilor directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se desemnează Uniunea Naţională a Artiştilor din România - UN ART, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Calea Dorobanţilor nr. 50 B, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor datorate artiştilor interpreţi sau executanţi reprezentaţi de UNART pentru radiodifuza rea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune.

Art. 2. - Prezenta decizie poate fi atacată la instanţele judecătoreşti de contencios administrativ.

Art. 3. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul www.orda.ro

 

Director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Irina Lucan-Arjoca

 

Bucureşti, 9 octombrie 2014.

Nr. 101.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.