MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 746/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 746         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 13 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            45. - Hotărâre cu privire la Comunicarea Comisiei privind sistemele de sănătate eficace, accesibile şi reziliente COM (2014) 215 final

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

 

            52. – Hotărâre privind cererea de urmărire penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al Camerei Deputaţilor

 

HOTĂRÂRI A LE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

857. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

862. - Hotărâre privind darea unui imobil în folosinţă gratuită Asociaţiei “Grupul pentru Dialog Social”

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.656/1.202. – Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru buget pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

33. - Circulară privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională

 

34. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

cu privire la Comunicarea Comisiei privind sistemele de sănătate eficace, accesibile şi reziliente COM (2014) 215 final

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din Constituţia României, republicata, şi Protocolului (nr. 1) anexat Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin Legea nr. 13/2008,

având în vedere Raportul Comisiei pentru afaceri europene nr. LXII/352 din 2014,

 

Senatul României adoptă următoarea hotărâre:

 

Art. 1. - Senatul consideră următoarele:

1. O parte din recomandările prevăzute în textul Comunicării Comisiei sunt deja puse în aplicare în România în ceea ce priveşte noua paradigmă pe care se doreşte a fi construit sistemul de sănătate.

2. În ceea ce priveşte accesibilitatea sistemului naţional de sănătate, legislaţia românească defineşte în cadrul pachetelor de servicii medicale de bază şi pachetului de servicii minimal tipurile de servicii de care beneficiază asiguraţii, dar şi persoanele neasigurate. Prin programe naţionale de sănătate publică şi programe naţionale de sănătate curative, cetăţenilor, indiferent de statutul de contribuabil sau de necontribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, li se acordă anumite servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale, pentru afecţiunile cu impact major în starea de sănătate a populaţiei. România urmăreşte promovarea unor investiţii eficiente în sectorul de sănătate şi în resurse umane, prin dezvoltarea adecvată a sistemului de e-sănătate şi utilizarea eficientă a resursele financiare ale Uniunii Europene disponibile, care pot contribui la inovarea sistemului de sănătate şi la reducerea inegalităţilor în materie de sănătate.

3. În cadrul reuniunilor Consiliului Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Protecţia Consumatorilor, România a apreciat că investiţiile în tehnologii moderne sunt o forţă motrică a creşterii şi permit realizarea de schimbări structurale şi sistemice substanţiale. Utilizarea tehnologiilor de sănătate are potenţialul de a contribui fa sustenabilitatea sistemelor de sănătate prin creşterea eficienţei, eficacităţii, transparenţei, egalităţii în ceea ce priveşte accesul la servicii, în adresarea provocărilor generate de asistenţa medicală transfrontalieră, de îmbătrânirea populaţiei şi deficitul de personal medical, dar şi prin dezvoltarea de modele inovative de îngrijiri medicale. Astfel, implementarea unor soluţii interoperabile în domeniul sănătăţii reprezintă o direcţie prioritară pe agenda naţională.

4. Informatizarea sistemului de sănătate face parte din proiectul reformei sectorului sanitar, având ca obiective finale îmbunătăţirea managementului şi a finanţării sectorului sanitar, permiţând un control mai eficient al distribuţiei resurse lor financiare, consolidarea posibilităţii de control, eficientizarea sistemului, îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate.

5. Prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.571/1.047/2010 pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România şi e-Sănătate şi implementarea proiectelor informatice SIVI actualizat (on-line), cadrul naţional de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical, cu modificările şi completările ulterioare, au fost aprobate măsurile de punere în aplicare a strategiei e-România şi e-sănătate. Ca direcţii de acţiune se pot menţiona o serie de iniţiative implementate sau aflate în curs de derulare:

a) sistemul de prescriere electronică este în funcţiune din ianuarie 2013;

b) la nivelul asigurărilor de sănătate a fost implementat şi se află în exploatare Sistemul informatic unic integrat pentru înregistrarea asiguraţilor şi pentru gestionarea şi administrarea fondurilor

c) proiectul fişei electronice a pacientului este în curs de implementare, fiind realizate testele referitoare la instalarea şi configurarea infrastructurii şi software-ului standard;

d) prescripţia medicală electronică a devenit obligatorie începând cu data de 1.01.2013. Pentru creşterea accesibilităţii pacienţilor la prescrieri începând cu data de 1.06.2014 a fost introdusă şi posibilitatea prescrierii fracţionate în sensul în care pacientul cronic cu schema terapeutică stabilizată şi căruia prescripţia medicală i-a fost emisă pentru 3 luni se poate prezenta lunar la farmacie pentru a ridica medicaţia necesară fără să fie nevoie să mai acceseze medicul de familie sau specialistul pentru prescripţie;

e) un alt proiect în curs de implementare este cel al cârdului de sănătate, pentru care a fost finalizată instalarea soluţiei informatice, au fost realizate testele tehnice cu privire la funcţionarea cârdurilor şi s-a finalizat faza de implementare-pilot. Acesta atestă calitatea de asigurata posesorului în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

f) Ministerul Sănătăţii, împreună cu Agenţia US pentru Comerţ şi Dezvoltare, a dezvoltat un proiect-pilot de extindere a reţelei de telemedicină pentru zonele rurale. Acest proiect se bazează pe experienţa importantă deţinută de România în cadrul implementării sistemului de telemedicină pentru sectorul asistenţei de urgenţă. România a implementat în anul 2009 primul proiect-pilot de telemedicină la Târgu Mureş. Sistemul implementat presupune existenţa unui sistem de interconectare audiovideo şi de date, prin care spitalele mai mici din ţară pot primi sprijin şi recomandări medicale, pentru transferul bolnavilor aflaţi în stare critică, din partea unui centru de coordonare aflat la Târgu Mureş.

Dezvoltarea de soluţii de e-sănătate reprezintă o necesitate a sistemelor de sănătate în contextul actual al unei pieţe unice şi al liberalizării serviciilor medicale. Prin serviciile de e-sănătate se are în vedere dezvoltarea acelor servicii electronice îndreptate către necesităţile cetăţeanului, pentru eficientizarea timpului acestuia, precum şi eficientizarea serviciilor de sănătate publică, prin realizarea de baze de date la nivel naţional privind starea de sănătate a pacienţilor din spitale şi la nivelul cabinetelor medicale şi a dezvoltării de servicii care să permită monitorizarea permanentă a stării de sănătate a bolnavilor de inimă, diabet şi alte afecţiuni, precum şi a persoanelor cu handicap.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar opinia cuprinsă în această hotărâre se transmite către instituţiile europene.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senatul României în şedinţa din 30 septembrie 2014, în conformitate cu prevederile art. 5 lit. f), art. 27 lit. b) şi c), art. 30 lit. b) şi c) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin Hotărârea Senatului nr. 39/2014.

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

 

Bucureşti, 30 septembrie 2014.

Nr. 45.

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTAŢILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR

 

HOTĂRÂRE

privind cererea de urmărire penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al Camerei Deputaţilor

 

Având în vedere solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie privind formularea cererii de urmărire penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al Camerei Deputaţilor, transmisă Camerei Deputaţilor cu Adresa nr. 2.448/C/2014,

în temeiul prevederilor art. 109 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputaţilor cere urmărirea penală a domnului Valerian Vreme, fost ministru al comunicaţiilor şi societăţii informaţionale, membru al Camerei Deputaţilor, pentru faptele care fac obiectul Dosarului nr. 187/P/2013 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

 

            Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 13 octombrie 2014, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 156 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEÂ

 

Bucureşti, 13 octombrie 2014.

Nr. 52.

 

HOTĂRÂRI A LE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*) semnate la Bucureşti la 27 iunie 2014 şi la Paris la 24 iulie 2014 între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”, ratificat prin Legea nr. 224/2007, cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 857.


*) Traducere.

 

ROMÂNIA

            MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

Domnului: dr. Rolf Wenzel, guvernator

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

fax: 331.47.55.37.52

 

Bucureşti, 27 iunie 2014

 

Subiect: Ref. Împrumut nr. F/P 1568 - “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

 

Stimate domnule Wenzel,

 

La solicitarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi în baza ultimelor cifre furnizate de Compania Naţională de Investiţii, vă rugăm să fiţi de acord cu amendarea anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut menţionat mai sus, respectiv cu modificarea paragrafului “Localizare”, după cum urmează:

«Localizare - împrumutatul a transmis către BDCE o listă provizorie cuprinzând 20 de judeţe în care se vor efectua activităţile Proiectului (Bihor, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Gorj, Harghita, Mureş. Tulcea, Vaslui, Covasna, Braşov, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Suceava, Vrancea, Caraş-Severin, Mehedinţi şi Teleorman), judeţe localizate în 12 bazine hidrografice (Crişuri, Someş-Tisa, Mureş, Olt, Prut, Şiret, Jiu, Argeş-Vedea, Buzău-Ialomiţa, Dunărea, Bazinul Hidrografic Dobrogea-Litoralul Mării Negre, Bârzava-Timiş-Cerna, Dunăre).

Acest amendament este justificat de următoarele:

Au fost realizate economii în costul proiectului, care ar putea să fi folosite pentru finanţarea altor 4 subproiecte suplimentare localizate în 3 (trei) judeţe adiţionale (Caraş-Severin, Mehedinţi şi Teleorman), aflate într-un (unu) bazin hidrografic adiţional Bârzava-Timiş-Cerna-Bistra, şi în alte 2 (două) bazine hidrografice, deja existente, respectiv Argeş-Vedea şi Dunărea.

În speranţa că solicitarea noastră se va bucura de înţelegerea şi sprijinul dumneavoastră, aşteptăm răspunsul dumneavoastră prompt.

 

Cu stimă,

Ioana-Maria Petrescu,

ministrul finanţelor publice

 

BANCA DE DEZVOLTARE A CONSILIULUI EUROPEI

Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială

 

Paris, 24 iulie 2014

 

Doamnei Ioana-Maria Petrescu,

ministrul finanţelor publice Ministerul Finanţelor Publice

Strada Apolodor nr. 17, Bucureşti, sectorul 5

ROMÂNIA

 

Ref: Amendarea anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut

 

F/P 1568 (2006): “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”

Stimată doamnă ministru,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră din data de 27 iunie 2014, referitoare la amendarea anexei 1 la Acordul-cadru de împrumut menţionat mai sus, dorim să vă informăm că BDCE nu are nicio obiecţie în a lua cunoştinţă că patru noi subproiecte vor fi realizate în trei judeţe adiţionale: Caraş-Severin, Mehedinţi şi Teleorman, localizate într-un bazin hidrografic adiţional Bârzava-Timiş-Cerna-Bistra, şi în alte 2 (două) bazine hidrografice deja existente, respectiv Argeş-Vedea şi Dunărea.

Dorim să vă asigurăm de aprecierea noastră privind strânsa cooperare stabilită între instituţiile noastre.

 

Cu stimă,

Thierry Poirel,

director general Direcţia Generală pentru împrumuturi şi Dezvoltare Socială

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind darea unui imobil în folosinţă gratuită Asociaţiei “Grupul pentru Dialog Social”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 874 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă darea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 10 ani, cu destinaţia de sediu, Asociaţiei “Grupul pentru Dialog Social”, persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de utilitate publică, a imobilului monument istoric, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Darea în folosinţă gratuită Asociaţiei “Grupul pentru Dialog Social” a imobilului încetează la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) ori, după caz, la data la care Asociaţia îşi schimbă sediul, dacă aceasta survine anterior expirării termenului.

Art. 2. - (1) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, protocolul pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 1.603/2004 privind darea unui imobil în folosinţă gratuită Asociaţiei “Grupul pentru Dialog Social”, cu modificările ulterioare, încheiat între Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Guşti” şi Asociaţia “Grupul pentru Dialog Social”, se modifică în mod corespunzător.

(2) Prin protocolul prevăzut la alin. (1), părţile vor stabili modul de utilizare şi punere în valoare a imobilului.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 18 octombrie 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru, ministrul culturii,

Mihaela-Ioana Kaitor,

secretar general

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 862.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Culturii - Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Guşti” în folosinţa gratuită a Asociaţiei “Grupul pentru Dialog Social”

 

Nr. MF

Codul de clasificare

Datele de identificare a bunului

Instituţia publică din administrarea căreia bunul se transmite în folosinţă gratuită

Persoana juridică în a cărei folosinţă gratuită se transmite bunul

39747

8.29.08

Clădire a Muzeului Naţional al Satului “Dimitrie Guşti” - Bucureşti

Ministerul Culturii – Muzeul Naţional al Satului “Dimitrie Guşti”

Asociaţia “Grupul pentru Dialog Social”

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE Şl ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Nr. 1.656 din 15 septembrie 2014

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

Nr. 1.202 din 9 septembrie 2014

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 3 şi 4 din Hotărârea Guvernului nr. 595/2007 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului pentru finanţe publice locale,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrul finanţelor publice şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, şi al ministrului finanţelor publice nr. 7/433/2009 privind constituirea Comitetului pentru finanţe publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 155 din 12 martie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1 - (1) Membrii Comitetului pentru finanţe publice locale sunt:

a) Daniela Pescaru - secretar de stat, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice:

b) Sirma Caraman - secretar de stat, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

c) Emil Drăghici - primarul comunei Vulcana-Băi, preşedintele Asociaţiei Comunelor din România;

d) Ion Georgescu - primarul oraşului Mioveni, reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România;

e) Tudor Pendiuc - primarul municipiului Piteşti, preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România;

f) Dan Ocheşelu - director executiv - Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.

(2) Membrii supleanţi ai Comitetului pentru finanţe publice locale sunt:

a) Daniel Iustin Marinescu - director general al Direcţiei generale administraţie publică, reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

b) Marin Cojoc - director general adjunct al Direcţiei generale de sinteză a politicilor bugetare, reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice;

c) Nicolae Pândea - primarul comunei Ştefan cel Mare, reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România;

d) Viorel Miron - primarul oraşului Comăneşti, reprezentant al Asociaţiei Oraşelor din România;

e) Andrei Ioan Chiliman - primarul sectorului 1, reprezentant al Asociaţiei Municipiilor din România;

f) Diţă Dumitru - reprezentant al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARA

privind modificarea ratei rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014, rata rezervelor minime obligatorii pentru mijloacele băneşti în monedă naţională cu scadenţa mai mică de 2 ani de la finele perioadei de observare şi mijloacele băneşti în monedă naţională cu scadenţa reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare care prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate se stabileşte la un nivel de 10%.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2014.

Nr. 33.

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă naţională începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014

 

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

în aplicarea prevederilor art. 12 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,

            în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României hotărăşte:

începând cu perioada de aplicare 24 octombrie-23 noiembrie 2014, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă naţională este de 8,75% pe an.

 

p. Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Florin Georgescu

 

Bucureşti, 3 octombrie 2014.

Nr. 34.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.