MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 733/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 733         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Marţi, 7 octombrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

843. - Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446- km 128+823, Zalău-Râstoci”

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

278. - Decizie privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 

279. - Decizie privind numirea domnului colonel Cornea Nicolae în funcţia de inspector generai al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţa

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.346. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fideiusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

 

1.347. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 820/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin

 

3.001. - Ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

1. - Hotărâre cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România

 

2. - Hotărâre cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

“Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci”

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.146/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446- km 128+823, Zalău-Răstoci”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional “Programul VI de reabilitare a drumurilor, Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci”, potrivit planului de amplasament/hărţii topografice prevăzute în anexa nr. 1*).

Art. 2. - (1) Se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Programul VI de reabilitare a drumurilor. Lot C Reabilitare DN 1H, km 75+446-km 128+823, Zalău-Răstoci”, prevăzută la art. 1, expropriator fiind statul român, reprezentat de Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.

(2) Lista cuprinzând imobilele supuse exproprierii potrivit alin. (1), situate pe raza localităţilor Jibou, Băbeni, Ileanda, Letca, Mirşid, Surduc, Crişeni din judeţul Sălaj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor este prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Sumele individuale estimate de către expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzută la art. 1, situate pe raza localităţilor Jibou, Băbeni, Ileanda, Letca, Mirşid, Surduc, Crişeni din judeţul Sălaj, sunt în cuantum total de 42 mii lei şi se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, pentru Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în limita sumelor alocate Secretariatului General al Guvernului prin Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013, capitolul 84.01 “Transporturi”, titlul 65 “Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă”.

Art. 4. - Sumele individuale prevăzute la art. 3 se virează de către Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, în termen de cel mult 30 de zile de la data solicitării acestora, într-un cont bancar deschis pe numele Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. la dispoziţia proprietarilor de imobile, pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional prevăzute fa art. 1, în vederea efectuării despăgubirilor în cadrul procedurilor de expropriere, în condiţiile legii.

Art. 5. - Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor, prin Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., răspunde de realitatea datelor înscrise în lista cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, de corectitudinea datelor înscrise în documentele care au stat la baza stabilirii acestora, precum şi de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6. - Planul cu amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul consiliilor locale implicate şi, respectiv, prin afişare pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

Art. 7. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură,

Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat

şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 843.


*) Anexa nr. 1 se comunică persoanelor fizice şi juridice interesate, la solicitarea acestora, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A., care este depozitarul acesteia, imposibilitatea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hărţii topografice fiind determinată de impedimente de natură tehnico-redacţională.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional “Reabilitare DN1 H Zalău-Răstoci km 75+446-km 128+823”, situate pe raza localităţilor Jibou, Băbeni, Ileanda, Letca, Mirşid, Surduc, Crişeni din judeţul Sălaj, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor

 

Nr. crt.

Judeţul

Unitatea administrativ-

teritorială

Numele şi prenumele proprietarului/deţinătorului terenului

Tarlaua/ parcela

Categoria

de folosinţă

Numărul

cadastral

(număr topo)

Nr. C.F.

Total

suprafaţă

mp

Suprafaţă

de expropriat

mp

Valoarea de despăgubire

teren,

conform Legii

nr. 255/2010

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Sălaj

Jibou

Noje Ioan

Ratu Cuceului

F

406

149/N/COL

19.003

194 259

200,79

2

Sălaj

Jibou

Fechete Ioan

Valea Bochii

F

456

 

4177

 

268,07

3

Sălaj

Jibou

Mesaros Gavril

Valea Bochii

F

273

 

29209

312

322,92

4

Sălaj

Jibou

Meszaros Ioan

Ratu Cuceului

F

50423

 

16478

54

55,89

5

Sălaj

Jibou

Fechete Alexandru

Valea Bochii

F

50643

 

5800

42

43,47

6

Sălaj

Jibou

Farcas Ioan

Valea Bochii

F

50251

 

7250

39

40,37

7

Sălaj

Jibou

Farcas Ioan

Valea Bochii

F

50250

 

7250

40

41,40

8

Sălaj

Jibou

Marian Valentin, Marian Ioan

Valea Bochii

F

1139

 

9954

46

47,61

9

Sălaj

Jibou

Pernes Elesabeta

Valea Bochii

F

1137

1828N

17056

208

215,28

10

Sălaj

Jibou

Matyus Nicolae

Cc1320

Cc

 

 

 

6

69,00

11

Sălaj

Jibou

Matyus Nicolae

F1365

F

 

 

 

4786

4953,51

12

Sălaj

Jibou

Muresan Melinda, Veg Arpad

A 1365

A

 

 

3600

700

885,50

13

Sălaj

Jibou

Ianicicau Eva Maria

Jibou Pădure

Pd

 

 

3120075

83

143,18

14

Sălaj

Jibou

Molnar Ştefan

Bocterie

F

 

 

3800

31

32,09

15

Sălaj

Jibou

S.C. CONFECŢII - S.A.

In Tog

A

 

 

7180

204

258,06

16

Sălaj

Jibou

S.C. SUPER MAX - SRL

Jibou intravilan

Cc

 

 

9815

130

1495,00

17

Sălaj

Jibou

SC. SUPER MAX - SRL

Jibou intravilan

F

 

 

3510

23

158,70

18

Sălaj

Jibou

S.C. SUPER MAX - S.R.L

Jibou intravilan

F

 

 

1028

11

75,90

19

Sălaj

Jibou

Noje Sabin

La Lunca

A

 

 

3400

38

48,07

20

Sălaj

Jibou

Noje Sabin

La Lunca

A

 

 

3400

1

1,27

21

Sălaj

Jibou

Iancu Venturia Rodica

La Lunca

F

 

 

3785

12

12,42

22

Sălaj

Jibou

Iancu Venturia Rodica

La Lunca

F

 

 

3785

50

51,75

23

Sălaj

Jibou

Mărginean

La Lunca

A

 

 

8523

16

20,24

24

Sălaj

Jibou

Mărginean

La Lunca

A

 

 

8523

88

111,32

25

Sălaj

Jibou

Marian Ioan

La Lunca

A

 

 

2400

86

108,79

26

Sălaj

Jibou

Turcu Lina

La Lunca

A

 

 

2900

46

58,19

27

Sălaj

Jibou

Varga Floare

La Lunca

A

 

 

2900

11

13,92

28

Sălaj

Jibou

Balanean Eugen-Ciprian

La Lunca

A

 

 

8000

1015

1,283,98

29

Sălaj

Jibou

Ortelecan Ioan

În Pusta Onoaie

F

50263

 

2902

93

96,26

30

Sălaj

Jibou

Ortelecan Ioan

În Pusta Onoaie

F

50264

 

2897

81

83,84


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31

Sălaj

Jibou

Roşu Vasile şi alţii

În Pusta Onoaie

F

50752

 

2326

4

4,14

32

Sălaj

Jibou

Trestian Irina Gabriela

Var Gradina

P

50555

 

5771

138

142,83

33

Sălaj

Jibou

Brebla Maria, Prodan Eugenia

Var Puste

P

50595

 

5694

Î29

133,52

34

Sălaj

Jibou

Prodan Florean

Var Grădină

Cc

50199

 

2519

28

322,00

35

Sălaj

Jibou

Foltis Traian

Jibou, Delnite

F

691

428N

2231

4

27,60

36

Sălaj

Jibou

Szilachi Vasile

Var nr. 128/B

cc

208

11/N/IND

1567

701,50

37

Sălaj

Jibou

Lazar Rodica, Lazar Adrian

Var

Ce

263

9/N/IND, 13/N/IND

1757

64

736,00

38

Sălaj

Jibou

Lazar Adrian

Var

F

261/1

118/N/COL

1775

67

462,30

39

Sălaj

Jibou

Tripon Viorica Teglas Simion

Var

F

261/2

818

119/N/COL

B05N

1828 5791

64 166

441,60

40

Sălaj

Jibou

 

 

Var Moine

F

 

 

 

 

 

 

 

 

1145,40

41

Sălaj

Jibou

Teglas Ambrozie

Var Moara

A

393

 

1036

8

57,04

42

Sălaj

Bâbeni

Luose Ioan

Ciocmani nr. 7

Ce

210

106N

3768

29

333,50

43

Sălaj

Băbeni

Both Gheorghe

Ciocmani nr. 20

Ce

50135

50135

2488

30

345,00

44

Sălaj

Băbeni

Proprietari particulari*

A735

A

 

 

 

300

2070,00

45

Sălaj

Băbeni

Proprietari particulari*

A737

A

 

 

 

3.125

2875,00

46

Sălaj

Băbeni

Proprietari particulari*

A739

A

 

 

 

1.084

997,28

47

Sălaj

Băbeni

Proprietari particulari*

A288

A

 

 

 

171

157,32

48

Sălaj

Băbeni

Ciulean Ioan

Ciocmani nr. 176

Cc

84

12/N/COL

979

22

253,00

49

Sălaj

Ileanda

Crăciun Ludovica şi Marian Rozalia

Rastoci grădină

Ce

160/2

478N

1091

36

621,00

50

Sălaj

Ileanda

Chis Maria

Rastoci grădină

Cc

160/1

477N

1915

26

448,50

51

Sălaj

Ileanda

Dolha S. Nicolae

Rastoci nr. 77

Cc

319

538N

1428

50

862,50

52

Sălaj

Ileanda

Hossu Ioan şi Lucreţia

Rastoci nr. 97

Cc

337

557N

6307

50

862,50

53

Sălaj

Ileanda

Avram Hossu, Daiana Rodica

Rastoci grădină

Cc

285

495N

1015

18

310,50

54

Sălaj

Ileanda

Catuna Juliana

Rastoci nr. 18

Cc

170

 

749

19

327,75

55

Sălaj

Ileanda

Composesoratul Rastoci

Pe Baciu

F

 

 

1000

86

791,20

56

Sălaj

Ileanda

Luputeanu Eugen

Rastoci

curţi construcţii

Cc

 

 

1000

144

2484,00

57

Sălaj

Ileanda

Grand Alexandru

Rastoci între drumuri

A

50138

 

34590

32

294,40

58

Sălaj

Ileanda

Vecean I. Silvia

Rastoci între drumuri

A

443/2

 

22587

10

92,00

59

Sălaj

Letca

IIies Alexandru

1196

A

1196

 

1100

25

23,00

60

Sălaj

Letca

IIies Alexandru

1199

A

1199

 

1200

3

2776

61

Sălaj

Letca

IIies Alexandru

1200

A

1200

 

2500

Î3

11,96

62

Sălaj

Letca

Man Viorica

1203

A

1203

 

3500

60

55,20

63

Sălaj

Letca

Viman Ion

1204

A

1204

 

2000

49

45,08

64

Sălaj

Letca

Zah Petru

1205

A

1205

 

2600

48

44,16


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

65

Sălaj

Letca

Irimus Traian

1206

A

1206

 

1500

16

14,72

66

Sălaj

Letca

Pop Ioan

1208

A

1208

 

3500

17

15,64

67

Sălaj

Letca

Pocal Traian

1209

A

1209

 

1800

2

1,84

68

Sălaj

Letca

Zah Ana

1213

A

1213

 

1900

11

10,12

69

Sălaj

Letca

Silinc Gheorghe

1215

A

1215

 

800

7

6,44

70

Sălaj

Letca

Ghete Gavril

1216

A

1216

 

2000

14

12,88

71

Sălaj

Letca

Ilies Teodor

1220, 1221, 1222, 1223

A

1220:1221: 1222:1223

 

6100

47

43,24

72

Sălaj

Letca

Peter Ana

1224

A

1224

 

1500

17

15,64

73

Sălaj

Letca

Hosu Ion

1225

A

1225

 

3000

44

40,48

74

Sălaj

Letca

Irimus Vasile

1229

A

1229

 

6600

9T

83,72

75

Sălaj

Letca

Pop Leonid

1230

A

1230

 

1200

24

22,08

76

Sălaj

Letca

Bene Vasile, Bene Ion,

Bene Ada

1236

A

1236

 

200

58

53,36

77

Sălaj

Mirşid

Verseny Istvan Attila

Mirşid Pădure

Pd

50119

 

235330

40

46,00

78

Sălaj

Mirşid

Verseny Istvan Attila

Mirşid Pădure

Pd

50119

 

235330

20

23,00

79

Sălaj

Mirşid

Verseny Istvan Attila

Mirşid Pădure

Pd

50120

 

11000

21

24,15

80

Sălaj

Mirşid

Banffy Toma Stelian

Mirşid Pădure

Pd

293

 

52110

923

1061,45

81

Sălaj

Mirşid

Banffy Toma Stelian

Mirşid Pădure

Pd

50080

 

10136

221

254,15

82

Sălaj

Mirşid

Banffy Toma Stelian

Mirşid Pădure

Pd

50080

 

10136

17

19,55

83

Sălaj

Mirşid

Csosz Morar Karoly

Mirşid Pădure fundătura

P

537

 

69000

1571

1264,66

84

Sălaj

Mirşid

Csosz Morar Karoly

Mirşid Pădure fundătura

P

537

 

69000

78

62,79

85

Sălaj

Mirşid

Minut Maria

Fundătura

F

313

176N

1243

52

41,86

86

Sălaj

Mirşid

Avram Maria

Fundătura

F

407

 

1181

21

16,91

87

Sălaj

Mirşid

Muresan Ana, Muresan Valentin

Fundătura

F

50164

 

286

49

39,45

88

Sălaj

Mirşid

Avram Vasile

Fundătura

F

470

337N

494

1

0,81

89

Sălaj

Mirşid

Ureche Ioan, Ureche Ludovica

Fundătura

F

438

286N

520

37

29,79

90

Sălaj

Mirşid

Ciontos Ioan Valter, Florentina

Fundătura

F

436

284N

59

5

4,03

91

Sălaj

Mirşid

Ciontos ioan Valter, Florentina

Fundătura

F

434

282N

59

5

4,03

92

Sălaj

Mirşid

Ureche Ioan, Ureche

Ludovica

Fundătura

F

443

291N

526

49

39,45

93

Sălaj

Mirşid

Lung Carolina

Sub Grajd

F

50309

 

1231

125

100,63

94

Sălaj

Mirşid

Duscas Vasile, Duscas Viorica

Mirşid nr. 20

Cc

117

 

1713

24

276,00

95

Sălaj

Mirşid

Pop Gheorghe

Mirşid nr. 23

Cc

82

 

2700

66

759,00

96

Sălaj

Mirşid

Pinte Rodica

Mirşid intravilan

Cc

125

 

1168

45

517,50

97

Sălaj

Mirşid

Babos Victoria

Pope ni Rat

F

291/1

 

2602

44

35,42

98

Sălaj

Mirşid

Magdos Comei

Popeni Rat

F

291/2

 

2600

46

37,03

99

Sălaj

Mirşid

Babos Lucretia

Tintirim

A

217

75N

1166

34

234,60


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100

Sălaj

Mirşid

Duma Doina

Tintirim

A

134

 

1221

25

172,50

101

Sălaj

Mirşid

Chis Floare

Popeni intravilan

Cc

159

 

2951

35

402,50

102

Sălaj

Mirşid

Cazacu Maria

Popeni la Buca

A

541

448N

5295

3

20,70

103

Sălaj

Mirşid

Catuna Dorel

Mirşid nr. 63

Cc

84

 

9201

217

2495,50

104

Sălaj

Mirşid

Catuna Dorel

Mirşid nr. 63

A

84

 

9201

19

131,10

105

Sălaj

Mirşid

Prodan Anastasia

Mirşid nr. 63

Cc

85

 

1014

127

1460,50

106

Sălaj

Mirşid

Babos Lucretia

Mirşid nr. 62

cc

138

 

2976

2

23,00

107

Sălaj

Mirşid

Marian Alexandru

Mirşid nr. 64

Cc

175

41/N/COL

2982

52

598,00

108

Sălaj

Mirşid

Jecan Danut

Mirşid nr. 159

A

260/2

 

1957

27

186,30

109

Sălaj

Mirşid

Jecan Danut

Mirşid nr. 159

Cc

260/1

 

4439

83

954,50

110

Sălaj

Mirşid

Terhes Ioan

Popeni Racova

F

153

 

5858

195

156,98

111

Sălaj

Surduc

Consiliul Local Surduc

Tihau Şes

A

 

 

5000

38

34,96

112

Sălaj

Surduc

Casuneanu Costel, Casuneanu Paulina

Tihau Şes

A

412

 

10169

31

28,52

113

Sălaj

Surduc

Matan Maria

Tihau Şes

A

 

 

2900

46

42,32

114

Sălaj

Surduc

Matan Maria

Tihau Şes

A

 

 

2900

44

40,48

115

Sălaj

Surduc

Varga Maria

Tihau Şes

A

 

 

1400

23

21,16

116

Sălaj

Surduc

Marin Ioan

1596

A

1596

 

5413

9

8,28

117

Sălaj

Surduc

Bot Gheorghe

1596

A

1596

 

4529

69

63,48

118

Sala)

Surduc

Şina Victor

1596

A

1596

 

2839

65

59,80

119

Sălaj

Surduc

Nemeti Valentina, Serghedi Nicu

1596

A

1596

 

1417

29

26,68

120

Sălaj

Surduc

Martin Radu

1596

A

1596

 

2215

21

19,32

121

Sălaj

Surduc

Nore Ioan

1596

A

1596

 

1184

19

17,48

122

Sălaj

Crişeni

Pastor Iacob

Crişeni nr. 179

Cc

708

 

754

1

17,25

123

Sălaj

Crişeni

Crisan Aurel

Crişeni nr. 178

Cc

598/1

 

3100

1

17,25

124

Sălaj

Crişeni

S.C. Terec - S.R.L.

Crişeni

Cc

960

790/N

1073

6

103,50

125

Sălaj

Crişeni

Composesorat Crisana

Patalau

P

754

 

38584

56

51,52

126

Sălaj

Crişeni

Composesorat Crisana

Peste deal

P

50549

 

274365

36

33,12

127

Sălaj

Crişeni

Composesorat Crisana

Peste deal

P

50549

 

274365

2

1,84

128

Sălaj

Crişeni

Composesorat Crisana

Pod Jibou

P

748

742/N

39366

504

463,68

129

Sălaj

Crişeni

Composesorat Crisana

Pod Jibou

P

748

742/N

39366

20

18,40

TOTAL

20.515

41.277,39

 


* Pentru toate poziţiile în care se regăseşte menţiunea “Proprietari particulari”, numele proprietarilor va fi identificat ulterior, în vederea completării documentaţiilor necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de expropriere, în condiţiile legii.

 

DECIZII ALE PRIM-MINISTRULUI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura C rişti na Stanislav Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism

 

Având în vedere propunerea ministrului delegat pentru Întreprinderi mici şi mijlocii, mediul de afaceri şi turism formulată prin Adresa nr. 28.853 din 26 septembrie 2014, precum şi Avizul favorabil nr. 39.276/2014 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 19 alin. (1) lit. b) şi al art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Laura Cristina Stanislav Bogdan exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Departamentului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 278.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIM-MINISTRUL

 

DECIZIE

privind numirea domnului colonel Cornea Nicolae în funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

 

Având în vedere propunerea formulată de viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, prin Adresa nr. 181.679 din 6 octombrie 2014, precum şi Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării nr. 90 din 30 septembrie 2014,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 14 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

 

prim-ministrul emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul colonel Cornea Nicolae se numeşte în funcţia de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă.

Art. 2. - La data prevăzută la art. 1, Decizia prim-ministrului nr. 236/2014 privind prelungirea împuternicirii domnului colonel Cornea Nicolae pentru a îndeplini atribuţiile funcţiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 15 iulie 2014, îşi încetează aplicabilitatea.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

 

Bucureşti, 7 octombrie 2014.

Nr. 279.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fidejusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin

În temeiul art. 10 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.179/1.528/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, a Contractului de garantare, a Convenţiei de fideiusiune şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii - S.A. - IFN în numele şi în contul statului român în cadrul măsurilor de sprijin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 10 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, FNGCIMM va transmite MFP următoarele raportări:

a) situaţia derulării garanţiilor acordate de către FNGCIMM în cadrul Programului de reabilitare termică a clădirilor de locuit (anexa nr. 1 la convenţie);

b) scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente creditelor garantate de către FNGCIMM în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit (anexa nr. 2 la convenţie).

(2) Anexele nr. 1 şi 2 se transmit lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.”

2. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta convenţie.”

3. Anexa nr. 3 se abrogă.

4. Anexele nr. 1 şi 2 la Convenţia privind implementarea măsurilor de sprijin pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea l.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

 

Bucureşti, 2 octombrie 2014.

Nr. 1.346.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la convenţie)

 

Situaţia derulării garanţiilor acordata de către FNGCIMM în cadrul Programului de reabilitare termică

a clădirilor de locuit în luna ...

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea beneficiarului de garanţie

Data contractului de garantare

Valoarea garantată

Rambursări de

rate de capital

efectuate în luna

de raportare

Data

rambursării

ratei de

capital

Total rambursări de

rate de capital în anul de raportare

Total rambursări

de rate de capital

- cumulat de la

acordare

Valoarea garanţiilor anulate - cumulat de la începutul anului

 

lei

lei

 

lei

lei

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

A 1

Instituţia de credit 1

Asociaţii de proprietari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asociaţia de proprietari 1

 

 

 

 

 

 

 

 

asociaţia de proprietari 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Persoane fizice proprietare ale clădirilor de locuit de tip unifamilial supuse intervenţiilor în vederea

reabilitării termice

 

 

 

 

 

 

 

 

persoana fizică 1

 

 

 

 

 

 

 

 

persoana fizică 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal instituţie de credit 1

 

 

 

 

 

 

 

R 1

Instituţia de credit 2

Asociaţii de proprietari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asociaţia de proprietari 1

 

 

 

 

 

 

 

 

asociaţia de proprietari 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Persoane fizice proprietare ale clădirilor de locuit de tip unifamilial supuse intervenţiilor în vederea reabilitării termice

 

 

 

 

 

 

 

 

persoana fizică 1

 

 

 

 

 

 

 

 

persoana fizică 2

 

 

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal instituţie de credit 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la convenţie)

 

Scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente creditelor garantate de către FNGCIMM în cadrul măsurilor de sprijin în vederea reabilitării termice a clădirilor de locuit în luna...

.


 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea beneficiarului de garanţie

Data contractului de garantare

Rambursări de rate de

capital în primul an al contractului

de credit

(valoarea în

lei)

Rambursări de rate de capital în al 2-lea an al contractului

de credit

(valoarea în

lei)

Rambursări

de rate de

capital în al

3-lea an al

contractului

de credit

(valoarea în

lei)

Rambursări de rate de

capital în al 4-lea an al

contractului de credit

(valoarea în lei)

Rambursări de rate de capital în al 5-lea an al contractului

de credit

(valoarea în

lei)

Rambursări de rate de capital în

ultimul an al

contractului de credit

(valoarea în lei)

Valoarea totală a

ratelor de

capital

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A. 1

Instituţia de credit 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţii de proprietari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asociaţia de proprietari 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asociaţia de proprietari 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Persoane fizice proprietare ale clădirilor de locuit de tip unifamilial supuse intervenţiilor în vederea reabilitării termice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persoana fizică 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persoana fizică 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal instituţie de credit 1

 

 

 

 

 

 

 

 

B. 1

Instituţia de credit 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociaţii de proprietari

 

 

 

 

 

 

 

 

asociaţia de proprietari 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asociaţia de proprietari 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Persoane fizice proprietare ale clădirilor de locuit de tip unifamilial supuse intervenţiilor în vederea

reabilitării termice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persoana fizică 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

persoana fizică 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal instituţie de credit 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod de completare

Se completează cu informaţii privind garanţiile emise în luna de raportare, detaliat pe fiecare beneficiar de garanţie. Pentru fiecare garanţie formularul se completează şi se transmite o singură dată, pentru luna de raportare în care s-a emis garanţia.

Valoarea totală a ratelor de capital trebuie să fie egală cu valoarea garanţiei emise.

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 820/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin

În temeiul art. 10 alin. (12) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 820/2010 pentru aprobarea Convenţiei privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, a Contractului de garantare şi a modelului înscrisului prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanţiilor acordate de FNGCIMM în numele şi în contul statului român în cadrul Programului de sprijin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 19 martie 2010, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Pe parcursul derulării prezentei convenţii, FNGCIMM va transmite MFP următoarele raportări:

a) situaţia derulării garanţiilor acordate de către FNGCIMM în cadrul Programului de sprijin (anexele nr. 1A şi 1B la convenţie);

b) scadenţarul estimativ al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate în cadrul Programului de sprijin de către FNGCIMM (anexa nr. 2 la convenţie).

(2) Anexele nr. 1A, 1B şi 2 se transmit lunar, până în penultima zi lucrătoare a lunii curente pentru luna precedentă.

2. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Anexele nr. 1A, 1B şi 2 fac parte integrantă din prezenta convenţie.”

3. Anexa nr. 3 se abrogă.

4. Anexa nr. 1 la Convenţia privind implementarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, devine anexa nr. 1A şi 1B.

5. Anexele nr. 1 şi 2 la Convenţie se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 2 octombrie 2014.

Nr. 1.347.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1A la convenţie)

 

SITUAŢIA

derulării garanţiilor acordate de către FNGCIMM în cadrul Programului de sprijin în luna...........

 

- RON -

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

crt.

Denumirea beneficiarului de garanţie

Data contractului

de garantare

Valoarea garantata

Rambursări de

rate de capital

efectuate

în luna de

raportare

Data

rambursării

ratei de

capital

Total rambursări de

rate de capital în anul de raportare

Total rambursări de rate de capital - cumulat de la acordarea garanţiei

Valoarea garanţiilor anulate - cumulat de la începutul anului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Instituţia de credit 1

Unităţi administrativ-teritoriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unitatea administrativ-teritorială 1

 

 

 

 

 

 

 

 

unitatea administrativ-teritorială 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de învăţământ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de învăţământ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţii de cercetare-dezvoltare de drept public

 

 

 

 

 

 

 

3

instituţia de cercetare-dezvoltare 1

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de cercetare-dezvoltare 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Operatori regionali de servicii de alimentare

cu apă şi canalizare

 

 

 

 

 

 

 

 

operator 1

 

 

 

 

 

 

 

 

operator 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal Instituţie de credit 1

 

 

 

 

 

 

 

1

Instituţia de credit 2

Unităţi administrativ-teritoriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unitatea administrativ-teritorială 1

 

 

 

 

 

 

 

 

unitatea administrativ-teritorială 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de învăţământ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de învăţământ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţii de cercetare-dezvoltare de drept public

 

 

 

 

 

 

 

3

instituţia de cercetare-dezvoltare 1

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de cercetare-dezvoltare 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Operatori regionali de servicii de alimentare cu apă şi canalizare

 

 

 

 

 

 

 

 

operator 1

 

 

 

 

 

 

 

 

operator 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal Instituţie de credit 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1B la convenţie)

 

SITUAŢIA derulării garanţiilor acordate de către FNGCIMM în cadrul Programului de sprijin în luna.........

 

- Euro -

 

 

Nr.

crt.

Denumirea beneficiarului de garanţie

Data contractului

da garantare

Valoarea garantata

Rambursări de

rate de capital

efectuate

în luna de

raportare

Data rambursării

ratei de capital

Total rambursări de

rate de capital în anul de raportare

Total rambursări de rate de capital - cumulat de la acordarea garanţiei

Valoarea garanţiilor anulate - cumulat de la începutul anului

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Instituţia de credit 1

Unităţi administrativ-teritoriale

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

unitatea administrativ-teritorială 1

 

 

 

 

 

 

 

 

unitatea administrativ-teritorială 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de învăţământ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de învăţământ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţii de cercetare-dezvoltare de drept public acreditate

 

 

 

 

 

 

 

3

instituţia de cercetare-dezvoltare 1

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de cercetare-dezvoltare 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Operatori regionali de servicii de alimentare cu apă şi canalizare

 

 

 

 

 

 

 

 

operator 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal instituţie de credit 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituţia de credit 2

Unităţi administrativ-teritoriale

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

unitatea administrativ-teritorială 1

 

 

 

 

 

 

 

 

unitatea administrativ-teritorială 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de învăţământ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de învăţământ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Instituţii de cercetare-dezvoltare de drept public

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de cercetare-dezvoltare 1

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de cercetare-dezvoltare 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Operatori regionali de servicii de alimentare cu apă şi canalizare

 

 

 

 

 

 

 

 

operator 1

 

 

 

 

 

 

 

 

operator 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subtotal Instituţie de credit 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 2 la convenţie)

 

SCADENŢARUL  ESTIMATIV

al rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor garantate în cadrul Programului de sprijin de către FNGCIMM SA IFN în luna..........

 

Nr

crt.

Denumirea

beneficiarului

de garanţie

Denumirea

proiectului

finanţat prin

credit

garantat/

domeniu/

program

operaţional

Data garantării

Valuta de contracta creditelor garantate

Rambursări de rate

de capital în primul

an al contractului

de credit

Rambursări de rate

de capital în al doilea

an al contractului

de credit

Rambursări de rate

de capital Tn ultimul

an al contractului

de credit

Valoarea totală a ratelor de capital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valoare (în valuta

de contract)

data

rambursării ratei de capital

valoare (în valuta

da contract)

data

rambursării

ratei de

capital

valoare în valuta

de contract)

data

rambursării

ratei de

capital

(în valuta

de contract)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

Instituţia de credit 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Unităţi administrativ-teritoriale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unitatea administrativ-teritorială 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unitatea administrativ-teritorială 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Instituţii de învăţământ superior de drept public acreditate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de învăţământ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

instituţia de învăţământ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 <