MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 727/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 727         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 3 octombrie 2014

 

SUMAR

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

61. - Ordonanţă de urgenţa pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 

836. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.120. - Ordin al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

1.126. - Ordin al ministrului sănătăţii privind stabilirea cuantumului taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014

 

1.128. - Ordin al ministrului sănătăţii privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 23 noiembrie 2014

 

1.344. - Ordin al ministrului delegat pentru buget privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2014

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII Şl ASIGURĂRI

 

            166. - Hotărâre pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-W0)

 

ORDONANŢE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

 

Având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri pentru optimizarea fluxurilor financiare care se derulează în relaţia dintre autorităţile de management, beneficiarii direcţi de fonduri externe nerambursabile şi ordonatorii de credite ai bugetelor în vederea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor structurale alocate României în perioada 2007-2013, precum şi pentru a evita riscul dezangajării automate şi pentru a asigura realizarea obiectivelor proiectelor şi/sau a programelor finanţate din instrumente structurale,

ţinând cont de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 210 din 31 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare,

întrucât autorităţilor române le revine obligaţia îndeplinirii angajamentelor asumate în cadrul memorandumurilor de finanţare în ceea ce priveşte asigurarea funcţionalităţii şi sustenabilităţii investiţiilor (condiţionalităţile 8.1 şi 8.2) şi după finalizarea perioadei de eligibilitate,

ţinând cont de faptul că pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA este necesară asigurarea fondurilor de la bugetul de stat pentru onorarea obligaţiilor de plată către contractori,

întrucât prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică sumelor alocate de la bugetul de stat,

deoarece mecanismul de finanţare şi verificare a cheltuielilor se realizează de către organismele abilitate să verifice realitatea, legalitatea şi conformitatea procedurilor de achiziţie publică pentru proiectele de investiţii finanţate din fonduri de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile în acest domeniu,

întrucât neonorarea obligaţiilor contractuale de plată către contractorii ex-ISPA transmite un semnal negativ pieţei şi investitorilor, fapt ce poate afecta imaginea autorităţilor române în pian intern şi extern, poate conduce la creşterea riscului de ţară şi nu în ultimul rând ar conduce la imposibilitatea îndeplinirii angajamentelor asumate de România,

având în vedere că nerealizarea obiectivelor stabilite prin memorandumurile de finanţare va duce, de asemenea, la neîndeplinirea angajamentelor asumate de România în domeniul transportului, cu impact negativ asupra standardelor de viaţă ale populaţiei,

ţinând cont de faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor necesare pentru finanţarea măsurilor ex-ISPA conduce la imposibilitatea efectuării plăţilor către contractori, cu consecinţe în aplicarea de penalităţi de întârziere şi acţionarea în instanţă a beneficiarilor finali/autorităţilor contractante, rezultând o creştere a costului total al proiectelor şi riscul de nefinalizare a acestora în termen de 5 ani de la data expirării perioadei de eligibilitate,

având în vedere faptul că o parte din proiectele aflate în implementare în cadrul POS T au fost pregătite prin măsuri de asistenţă tehnică ex-ISPA, iar lipsa finanţării acestora conduce la blocaje în execuţia lucrărilor din POS T (prin, între altele, imposibilitatea participării proiectanţilor la faze determinante, conform prevederilor legale) cu efect negativ în absorbţia fondurilor europene,

în considerarea faptului că aceste aspecte vizează interesul public şi constituie o situaţie urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 27 mai 2013, aprobată prin Legea nr. 222/2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 14 se introduc două noi articole, articolele 141 şi 142, cu următorul cuprins:

„Art. 141. - (1) Beneficiarii direcţi, finanţaţi din fonduri structurale, au obligaţia de a solicita de la executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, cu care au încheiate contracte, orice informaţii/date/indicatori/rapoarte care sunt în legătură cu implementarea proiectelor de infrastructură de transport finanţate din fonduri structurale, la orice solicitare a Autorităţii de Management POS Transport şi în termenul stabilit de aceasta.

(2) Modalitatea de raportare către Autoritatea de Management POS Transport a informaţiilor/datelor/indicatorilor/ rapoartelor prevăzute la alin. (1) de către beneficiarii direcţi, finanţaţi din fonduri structurale, se aprobă prin instrucţiune a conducătorului Autorităţii de Management POS Transport.

(3) în vederea punerii în aplicare a instrucţiunilor Autorităţii de Management POS Transport beneficiarii direcţi, finanţaţi din fonduri structurale, emit ordine administrative/instrucţiuni administrative conform contractelor încheiate cu executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri prevăzuţi la alin. (1), încheind cu aceştia, dacă este cazul, acte adiţionale.

(4) Instrucţiunile/Ordinele administrative emise de beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri structurale conform contractelor încheiate sunt obligatorii pentru executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri prevăzuţi la alin. (1).

Art. 142. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei următoarele fapte:

a) netransmiterea de către executanţii de lucrări, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri prevăzuţi la art. 141 alin. (1) beneficiarilor direcţi, finanţaţi din fonduri structurale, în termenul stabilit de Autoritatea de' Management POS Transport, a informaţiilor/datelor/indicatorilor/rapoartelor care sunt în legătură cu implementarea proiectelor de infrastructură de transport finanţate din fonduri structurale;

b) neemiterea de către beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri structurale a instrucţiunilor/ordinelor administrative pentru punerea în aplicare a instrucţiunilor emise de Autoritatea de Management POS Transport;

c) neducerea la îndeplinire de către executanţii de lucrări/prestatorii de servicii a instrucţiunilor/ordinelor administrative emise de beneficiarii direcţi, finanţaţi din fonduri structurale în aplicarea instrucţiunilor Autorităţii de Management POS Transport.

(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează de către structurile de evaluare şi control cu atribuţii în domeniul evaluării şi controlului capacităţii administrative, cu respectarea prevederilor legale."

2. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Sumele necesare pentru finalizarea proiectelor ex-ISPA din sectorul transporturilor, inclusiv cele aferente încheierii de noi contracte de achiziţie publică, se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor de credite cu atribuţii în sectorul transporturilor."

3. Articolul 19 se abrogă.

4. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Implementarea proiectelor ex-ISPA se asigură până la data de 31 decembrie 2017.

(2) Ordonatorii principali de credite din bugetele cărora se asigură finanţarea cheltuielilor destinate finalizării proiectelor ex-ISPA au obligaţia să asigure cu prioritate sume în bugetul propriu astfel încât proiectele să fie implementate până la data de 31 decembrie 2017."

5. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Beneficiarii fondurilor alocate de la bugetul de stat în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă asigură realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor care se solicită a fi decontate din bugetul de stat pentru finalizarea şi implementarea proiectelor ex-ISPA.

(2) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, şi Ministerul Transporturilor, în calitatea de autoritate de implementare pentru proiectele ex-ISPA, acordă avizul prealabil în limita creditelor bugetare şi/sau a creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, pentru toate proiectele ex-ISPA din sectorul transport, inclusiv pentru situaţia în care sursa de finanţare este prevăzută în bugetul altor ordonatori de credite.

(3) Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de autoritate de management, şi Ministerul Transporturilor, în calitatea de autoritate de implementare pentru proiectele ex-ISPA, îndeplinesc atribuţiile stabilite prin memorandumul de finanţare, memorandumul de înţelegere, precum şi prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunităţii Europene şi Guvernul României."

6. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Beneficiarii fondurilor alocate de la bugetul de stat în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă răspund de modul de utilizare a fondurilor alocate, în limita creditelor bugetare prevăzute cu această destinaţie, precum şi de încadrarea în termenul prevăzut la art. 20.

(2) Controlul contului de execuţie bugetară pentru plăţile realizate în baza prezentei ordonanţe de urgenţă se face conform prevederilor legale în vigoare de către organele abilitate în acest sens."

7. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - (1) Autoritatea de Management ex-ISPA din cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi Autoritatea de implementare din cadrul Ministerului Transporturilor monitorizează periodic realizarea de către beneficiari a indicatorilor de proiect care sunt obligatorii potrivit memorandumurilor de finanţare ex-ISPA încheiate în acest sens cu Comisia Europeană.

(2) Pentru realizarea monitorizării indicatorilor de proiect prevăzuţi la alin. (1) beneficiarii ex-ISPA au obligaţia raportării până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară Autorităţii de Management şi Autorităţii de implementare ex-ISPA stadiul realizării acestor indicatori, pe baza unui raport de monitorizare al cărui model se stabileşte prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."

Art. II. - (1) Dispoziţiile art. I pct. 1 intră în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Transporturilor şi Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor vor modifica în mod corespunzător Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/573/303/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici,

Ministrul transporturilor,

Ioan Rus

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Departamentul pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea Exporturilor,

Alexandru Năstase,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 61.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru luna octombrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. W din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul Obiectivului Convergenţă - Programul operaţional sectorial mediu (POS M), Programul operaţional sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice'1 (POS CCE) şi Programul operaţional regional (POR), denumite în continuare programe Operaţionale, aferent lunii octombrie a anului 2014, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 891.823,00 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale care beneficiază de prevederile alin. (1) sunt cei prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 27 februarie 2015.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Naţională a României, administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integral sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin. (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 31 octombrie 2014.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 10 noiembrie 2014.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro „Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul „Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice până la incidenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), luând în considerare notificările autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Shhaideh Sevil,

secretar de stat

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 836.

 

ANEXĂ

 

Repartiţia sumelor alocate temporar, pentru luna octombrie a anului 2014, din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

 

- mii lei –

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar fonduri octombrie 2014

1

2

Ministrul Mediului şi Schimbărilor Climatice-POS Mediu

311.823,00

Ministrul Fondurilor Europene - POS CCE

280.000,00

Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice - POR

300.000,00

TOTAL

891.823,00

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.037/2014 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale, având în vedere prevederile art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de

sănătate pentru anii 2013 şi 2014, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.275/2011 privind aprobarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 şi 609 bis din 30 august 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: „Art. 2. - (1) Se aprobă Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 2. (2) Lista prevăzută la alin. (1) se actualizează trimestrial sau ori de câte ori este nevoie."

2. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

3. în anexa nr. 3, după poziţia nr. 80 se introduc zece noi poziţii, poziţiile nr. 81-90, prevăzute în anexa nr. 2*), care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 30 septembrie 2014.

Nr. 1.120.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.159/2014 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - {1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi

farmacie, sesiunea 23 noiembrie 2014, se stabileşte la suma de 360 lei/participant.

(2) Taxa se va plăti în contul IBAN nr. RO85TREZ7005003XXX000092, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, sectorul 1, municipiul Bucureşti, cod 010024.

Art. 2. - (1) Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Ministerului Sănătăţii şi se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal şi materiale necesare susţinerii concursului de rezidenţiat.

(2) Din sumele încasate o cotă de maximum 80% se va repartiza universităţilor de medicină şi farmacie din Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, laşi, Târgu Mureş şi Timişoara, în vederea acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat.

(3) Repartizarea sumelor între universităţi se va face proporţional cu numărul de candidaţi care susţin concursul în centrul universitar respectiv şi nota de calcul estimativ privind cheltuielile ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat, însuşită sub semnătură de rector.

(4) Ministerul Sănătăţii va încheia contracte cu universităţile de medicină şi farmacie prevăzute la alin. (2), contracte pe baza cărora se stabilesc atât obligaţiile şi responsabilităţile părţilor, cât şi sumele ocazionate de cheltuielile de organizare şi desfăşurare suportate din taxa de înscriere la concurs.

Art. 3. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios şi Direcţia generală buget şi contabilitate din Ministerul Sănătăţii, respectiv universităţile de medicină şi farmacie din Bucureşti, Craiova, Cluj-Napoca, laşi, Târgu Mureş şi Timişoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 1.126.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

ORDIN

privind stabilirea specialităţilor deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 23 noiembrie 2014

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 8.165/2014 al Direcţiei generale resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii,

având în vedere prevederile art. 18 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) şi art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc specialităţile deficitare pentru care se organizează rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea 23 noiembrie 2014, după cum urmează: anestezie şi terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară, epidemiologie, farmacie clinică, hematologie, medicină de laborator, medicină de urgenţă, neonatologie, oncologie medicală, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, radioterapie, radiologie şi imagistică medicală.

Art. 2. - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios din cadrul Ministerului Sănătăţii va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătăţii,

Francisk Iulian Chiriac,

secretar de stat

 

Bucureşti, 1 octombrie 2014.

Nr. 1.128.

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu diaconi şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2014

 

În temeiul:

- art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 109/2008, cu modificările ulterioare, al Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentului privind operaţiunile cu titluri de stat emise în formă dematerializată, aprobat prin Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.509/2008, al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 12/2005 privind piaţa secundară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României şi al Convenţiei nr. 184.575/13/2005, încheiate între Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României,

ministrul delegat pentru buget emite următorul ordin:

Art. 1. - In vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna octombrie 2014 se aprobă prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark, în valoare nominală totală de 3.600 milioane lei, la care se poate adăuga suma de 345 milioane lei din alocările sesiunilor suplimentare de oferte necompetitive organizate exclusiv pentru instrumentele de tip benchmark, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru buget,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucureşti, 2 octombrie 2014.

Nr. 1.344.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a certificatelor de trezorerie cu discont lansate în luna octombrie 2014

 

            Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna octombrie 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea de emisiuni de certificate de trezorerie cu discont, astfel:

 

Cod ISIN

Data licitaţiei

Data emisiunii

Data scadenţei

Nr. de zile

Valoarea emisiunii

- lei -

RO1415CTN0E5

27.10.2014

29.10.2014

28.09.2015

334

800.000.000

RO1415CTN0F2

27.10.2014

29.10.2014

18.05.2015

201

500.000.000

 

Art. 2. - Valoarea nominală individuală a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 lei.

Art. 3. - Metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de mal sus, iar adjudecarea se va face după metoda cu preţ multiplu.

Art. 4. - Certificatele de trezorerie cu discont pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor depune oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor persoane fizice şi juridice.

Art. 5. - (1) Ofertele de cumpărare sunt competitive şi necompetitive.

(2) în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Numărul de tranşe valorice la rate diferite ale randamentului nu este restricţionat.

(4) Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice cu excepţia instituţiilor de credit astfel cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

(5) în cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.1 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitivă depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al randamentului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

(6) Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitivă va fi de minimum 5.000 lei.

Art. 6. - Preţul şi randamentul se vor determina utilizând următoarele formule:

P = 1 - d x r / 360

Y = r/P,

în care:

P = preţul titlului cu discont, exprimat cu 4 zecimale;

d = număr de zile până la scadenţă;

r = rata discontului, exprimată cu două zecimale;

y = randamentul, exprimat cu două zecimale.

Art. 7. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei, în intervalul orar 10,00-12,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin. (1).

Art. 8. - Rezultatul licitaţiei se va stabili în aceeaşi zi la sediul Băncii Naţionale a României de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi va fi dat publicităţii.

Art. 9. - Evenimentele de plată aferente certificatelor de trezorerie cu discont se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de înregistrare şi decontare a operaţiunilor cu titluri de stat - SaFIR.

Art. 10. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 11. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROSPECT DE EMISIUNE

a obligaţiunilor de stat de tip benchmark lansate în luna octombrie 2014

 

            Art. 1. - În vederea finanţării deficitului bugetului de stat şi refinanţării datoriei publice în luna octombrie 2014, Ministerul Finanţelor Publice anunţă lansarea unei noi emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3 ani, redeschiderea emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark cu scadenţă la 3, 5, 10 ani şi organizarea de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive CSSONV astfel:

 

Cod ISIN*)

Data licitaţiei

Data SSON

Data emisiunii

Data scadenţei

Maturitate Nr. de ani

Maturitate reziduala Nr. de ani

Rata cuponului

%

Dobânda acumulată - lei/titlu -

Valoare nominală licitaţie

de referinţă

- lei -

Valoare nominala SSON

- lei -

RO0717DBN038

6.10.2014

7.10.2014

8.10.2014

11.06.2017

10

2,68

6.75

220,07

300.000.000

45.000.000

RO1323DBN018

9.10.2014

10.10.2014

13102014

26.04,2023

10

8,54

5.85

272,47

200.000.000

30.000.000

RO1316DBN053

13.10.2014

14.10.2014

15.10.2014

29,08.2016

3

1,87

4,75

61,16

200.000.000

30.000.000

RO1121DBN032

16.10.2014

17.10.2014

20.10.2014

11.06.2021

10

6,65

5,95

213,55

300.000.000

45.000.000

RO1419DBN014

20.10.2014

21.10.2014

22.10.2014

24.06.2019

5

4,67

4,75

78,08

300.000.000

45.000.000

RO1425DBN029

23.10.2014

24.10.2014

27.10.2014

24.02.2025

10

10,34

4,75

159,42

500.000.000

75.000.000

RO1418DBN040

28.10.2014

29.10.2014

30.10.2014

17.01.2018

3

3,22

3.25

127,33

500.000.000

75.000.000


*) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.231/2008 privind titlurile de stat ce urmează a fi tranzacţionate şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti" - SA, aceste serii se tranzacţionează simultan pe piaţa secundară administrată de Banca Naţională a României şi pe piaţa reglementată administrată de Societatea Comercială „Bursa de Valori Bucureşti" - S.A.

 

Art. 2. - Valorile nominale totale ale emisiunilor de obligaţiuni de stat de tip benchmark pot fi majorate prin redeschideri ulterioare ale acestora.

Art. 3. - Valoarea nominală individuală a unei obligaţiuni de stat de tip benchmark emise înainte de data de 1 octombrie 2013 este de 10.000 lei, ulterior acestei date valoarea nominală individuală a noilor obligaţiuni de stat de tip benchmark este de 5.000 lei.

Art. 4. - (1) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark redeschise, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte la datele specificate în prospectele de emisiune aferente, după cum urmează:

 

ISIN

Ordinul privind prospectul de emisiune aferent emisiunii iniţiale

Luna lansării

RO0717DBN038

266/28.05.2007

Iunie 2007

RO1323DBN018

1750/21.12.2012

Ianuarie 2013

RO1316DBN053

740/30.05.2013

Iunie 2013

RO1121DBN032

1924/26.04.2011

Mai 2011

RO1419DBN014

119/30.01.2014

Februarie 2014

RO1425DBN029

855/27.06.2014

Iulie 2014

 

(2) Pentru obligaţiunile de stat de tip benchmark, cod ISIN RO1418DBN040, specificate la art. 1, dobânda (cuponul) se plăteşte anual începând cu data de 17 ianuarie 2015 şi terminând cu 17 ianuarie 2018 inclusiv.

(3) Dobânda se determină conform formulei:

D = VN* r/frecvenţa anuală a cuponului (1), în care:

D = dobânda (cupon); VN = valoarea nominală; r= rata cuponului.

(4) Pentru licitaţiile de referinţă metoda de vânzare este licitaţia şi va avea loc la dalele menţionate în tabelul de la art. 1, iar adjudecarea se va efectua după metoda cu preţ multiplu. Cotaţia de preţ va fi exprimată sub formă procentuală, cu 4 zecimale.

(5) Pentru SSON: metoda de vânzare este subscripţia şi va avea loc la datele menţionate în tabelul de la art. 1, preţul de vânzare fiind preţul mediu de adjudecare stabilit în licitaţia de referinţă.

Art. 5. - (1) La licitaţia de referinţă, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate de către dealerii primari, care vor transmite oferte atât în cont propriu, cât şi în contul clienţilor, persoane fizice şi juridice.

(2) în cadrul SSON, obligaţiunile de stat de tip benchmark pot fi cumpărate exclusiv de dealerii primari, care vor transmite oferte în nume şi cont propriu.

Art. 6. - La licitaţia de referinţă:

1. Ofertele de cumpărare sunt competitive şl necompetitive.

2. în cadrul ofertei de cumpărare competitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 5.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012 în aplicarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României, cu modificările şi completările ulterioare.

3. Numărul rotaţiilor de preţ nu este restricţionat.

4. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse de persoane fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor de credit aşa cum sunt acestea definite în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, în calitate de clienţi ai dealerilor primari.

5. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.2 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Se admit oferte de cumpărare necompetitive într-o pondere de 25% din totalul valorii nominale totale a licitaţiei de referinţă aferente fiecărei emisiuni anunţate. Oferta necompetitive depusă de dealerul primar în contul unui singur client nu va putea depăşi valoarea calculată prin aplicarea ponderii anterior menţionate. Executarea acestora se va efectua la nivelul mediu ponderat al preţului la care s-au adjudecat ofertele competitive.

6. Fiecare tranşă a ofertei de cumpărare competitive sau necompetitive va avea o valoare minimă egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis.

Art. 7. - Pentru SSON:

1. Ofertele de cumpărare sunt necompetitive.

2. Ofertele de cumpărare necompetitive pot fi depuse exclusiv de dealerii primari, conform prevederilor din „Secţiunea a 2-a - Sesiunea de oferte necompetitive adresată dealerilor primari" a „Capitolului III - Plasarea titlurilor de stat pe piaţa primară11 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012 privind piaţa primară a titlurilor de stat administrată de Banca Naţională a României.

3. În cadrul ofertei de cumpărare necompetitive se vor indica elementele cuprinse în anexa nr. 4.3 la Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Valoarea minimă a ofertei necompetitive transmise în cadrul SSON va fi egală cu valoarea nominală unitară aferentă fiecărui instrument emis, plafonul maxim fiind, după caz, cel prevăzut în art. 24 din Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 11/2012.

Art. 8. - (1) Ofertele de cumpărare se transmit la Banca Naţională a României, ce acţionează în calitate de administrator al pieţei primare şi secundare a titlurilor de stat şi al sistemului de înregistrare/depozitare, în ziua licitaţiei de referinţă, în intervalul orar 10,00-12,00, respectiv în ziua SSON, în intervalul orar 10,00-11,00.

(2) Şedinţa de licitaţie începe după încheierea orarului de transmitere a ofertelor de cumpărare specificat la alin, (1).

Art. 9. - Rezultatele licitaţiei de referinţă/SSON se vor stabili în ziua desfăşurării, la sediul Băncii Naţionale a României, de către Comisia de licitaţie constituită în acest scop şi vor 1 date publicităţii.

Art. 10. - Evenimentele de plată aferente obligaţiunilor de stat de tip benchmark se gestionează în conformitate cu Regulile Sistemului de depozitare şi decontare a instrumentelor financiare - SaFIR.

Art. 11. - Dacă data la care trebuie efectuată una dintre plăţile aferente titlurilor de stat este o zi de sărbătoare sau o zi nelucrătoare, plata se va face în următoarea zi lucrătoare, fără obligarea la dobânzi moratorii. Titlurile de stat care se regăsesc în această situaţie rămân în proprietatea deţinătorului înregistrat şi nu pot fi tranzacţionate.

Art. 12. - Regimul fiscal al titlurilor de stat prevăzute la art. 1 este reglementat de legislaţia în vigoare.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANŢĂRI, GARANŢII Şl ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nori pi aţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-VI/0)"

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, cu modificările şi completările ulterioare,

luând în analiză propunerea de aprobare a Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-VI/0)" şi ţinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota de aprobare nr. 3483 din 22 septembrie 2014 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA,

Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, întrunit în şedinţa din ziua de 26 septembrie 2014, hotărăşte;

Art. 1. - Se aprobă Norma „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-VI/Of, cu intrare în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări nr. 208/2013 pentru aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-V/0)", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 13 ianuarie 2014.

 

Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări,

Enache Jiru

 

Bucureşti, 26 septembrie 2014.

Nr. 166.

 

ANEXĂ

 

NORMA

„Asigurarea pe termen scurt, în numele şi în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiaţă şi riscuri temporar nonpiaţă (NI-ASR-07-VI/0)"

 

Prezenta normă a fost elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată1, cu Comunicarea Comisiei Europene către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 103 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt2, cu Decizia Comisiei Europene C (2014) 5701, cu modificările şi completările ulterioare, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în numele şi în contul statului3, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă stabileşte termenii şi condiţiile în baza cărora Banca de Export-Import a României EXIMBANK- S.A. (denumită în continuare EximBank) realizează, în numele şi în contul statului, operaţiuni de asigurare a creditelor la export pe termen scurt, prin preluarea riscurilor „nonpiaţă", a riscurilor temporar nonpiaţă şi a riscurilor temporar nonpiaţă autorizate în baza Deciziei Comisiei Europene C (2014) 5701.

(2) EximBank realizează aceste operaţiuni în limitele competenţelor ce i-au fost stabilite, potrivit reglementărilor în vigoare.

Art. 2. - Pentru asigurarea creditelor la export pe termen scurt, EximBank poate încheia contracte, convenţii, acorduri de reasigurare/coasigurare. Acestea se încheie pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

Art. 3. - (1) Sursa de realizare a acestor operaţiuni este, potrivit art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EximBank - S.A., republicată, „Fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garanţiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale", denumit în continuare Fondul.

            (2) Fondul va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de către C.I.F.G.A.

 

CAPITOLUL II

Definiţii

 

Art. 4. - În sensul prezentei norme, următorii termeni se definesc după cum urmează:

1. asigurat - exportatorul român care acordă creditul la export sau instituţia financiară care realizează finanţarea exportului;

2. contract de export - orice contract încheiat în orice formă, inclusiv comenzi ferme confirmate, obligatorii pentru debitor şi exportator din punct de vedere juridic, având ca obiect vânzarea de bunuri sau servicii în ţări cu riscuri nonpiaţă sau temporar nonpiaţă. Vânzările încheiate cu condiţia aprobării şi vânzările în consignaţie nu sunt considerate contracte de export;

3. credit la export - facilitate financiară care permite cumpărătorului extern să achiziţioneze bunuri/servicii de la exportatorul român şi să le achite la un anumit termen de la livrare (plata pe credit);

4. datoria - valoarea facturilor scadente, exigibile, nedisputate;

5. debitor - cumpărătorul extern (public sau privat) sau garantul acestuia, care are obligaţia de a plăti contravaloarea bunurilor/serviciilor exportate;

6. debitor public - orice entitate care reprezintă, sub orice formă, însăşi autoritatea publică şi care nu poate fi declarată insolvabilă din punct de vedere juridic sau administrativ: fie entităţi suverane care acţionează în numele şi cu garanţia statului {ministerul de finanţe, banca centrală, alte asemenea), entităţi publice subordonate (autorităţi regionale, locale sau parastatale), alte instituţii similare;

7. insolvenţa debitorului extern - insolvenţa va fi considerată ca apărând în oricare dintre următoarele situaţii:

a) procedurile de insolvenţa au fost fie iniţiate de către instanţă, fie încetate de către aceasta din cauza lipsei de active;

b) planul de reorganizare a fost aprobat de către instanţă;

c) o înţelegere de plată a creanţelor a fost stabilită cu toţi creditorii în afara instanţei;

d) executarea sarcinii asupra proprietăţii debitorului instituite de către asigurat nu a avut ca rezultat stingerea completă a datoriei;

e) există anumite condiţii care, în alt sistem legislativ, produc efecte în mare măsură similare cu cele de mai sus;

8. limită de credit - suma maximă a facturilor neîncasate la un moment dat şi asigurate de EximBank pe un debitor;

9. neplata - neplata datoriei de către debitor la data scadenţei, în moneda şi locul specificate în contractul de export.

10. operator economic asociat - orice companie controlată de solicitant în mod direct/indirect sau care controlează solicitantul în mod direct/indirect sau care este direct/indirect controlată de aceeaşi companie care controlează solicitantul.

Situaţia de control poate apărea în următoarele cazuri:

a) compania care controlează altă companie deţine în mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot în cadrul acesteia (compania controlată), respectiv majoritatea indirectă a drepturilor de vot prin intermediul oricăror altor companii (controlate) sau ca urmare a acordurilor încheiate cu alţi acţionari, sau

b) în cazul în care compania (ce deţine controlul) are dreptul de a numi sau de a revoca membrii organelor de conducere, inclusiv administratorii companiei, directorii executivi şi alte persoane deţinând funcţii similare în cadrul unei companii (controlate); sau

c) mai mult de jumătate din membrii organelor de conducere ale companiei (controlate) fac parte din organele de conducere, incluzând administratorii, directorii executivi şi alte funcţii similare, sau din orice alte organe administrative sau persoane împuternicite ale companiei (ce deţine controlul) sau ale oricărei altei companii asociate acesteia; sau

d) compania (ce deţine controlul) poate avea o influenţă de control (decisivă) asupra conducerii altei companii;

11. perioada de aşteptare - perioada care corespunde duratei stabilite pentru ca riscul acoperit să se materializeze, după expirarea căreia asiguratul are dreptul să solicite despăgubirea;

12. poliţa de asigurare - contractul încheiat între EximBank şi asigurat, prin care EximBank se obligă să plătească asiguratului, în termenii şi condiţiile stabilite, o parte din pierderea înregistrată de acesta, ca urmare a producerii unui risc asigurat;

13. răspundere maximă - totalul despăgubirilor care ar putea fi plătite de către EximBank ca urmare a producerii riscurilor asigurate printr-o poliţă de asigurare;

14. riscuri nonpiaţă - riscuri aferente debitorilor publici şi privaţi stabiliţi în ţări din afara Uniunii Europene şi în anumite ţări membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), conform listei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta normă. Lista se completează de drept cu ţările declarate de către Comisia Europeană definitiv sau temporar cu riscuri nonpiaţă;

15. riscuri temporar nonpiaţă - riscuri aferente debitorilor publici sau privaţi stabiliţi în ţările înscrise în lista prevăzută în anexă pe care Comisia Europeană decide să le îndepărteze temporar din această listă datorită incapacităţii asigurătorilor privaţi de credite la export de a le acoperi;

16. riscuri temporar nonpiaţă autorizate în baza Deciziei Comisiei Europene C (2014) 5701 - riscuri aferente debitorilor publici sau privaţi stabiliţi în ţările înscrise în lista prevăzută în anexă, respectiv:

a) riscurile pe termen scurt la care sunt expuse întreprinderile mici şi mijlocii cu o cifră de afaceri anuală totală a exporturilor care nu depăşeşte 2 milioane euro; şi

            b) acoperirea tuturor livrărilor către un singur debitor sau livrărilor aferente unui singur contract cu un singur debitor cu o perioadă a riscului (care include durata de fabricaţie şi durata de rambursare) de cel puţin 181 de zile si de mai puţin de 2 ani.

 

CAPITOLUL III

Bugetul şi durata schemei de asigurare a riscurilor temporar n ori piaţă autorizate în baza Deciziei Comisiei Europene C (2014) 5701

 

Art. 5. - Bugetul schemei de asigurare a riscurilor temporar nonpiaţă autorizate în baza Deciziei Comisiei Europene C (2014) 5701 este de 35,65 milioane lei (aproximativ 8 milioane euro) pe perioada de implementare septembrie 2014-31 decembrie 2016.

 

CAPITOLUL IV

Descrierea asigurării

 

Art. 6. - (1) EximBank asigură, în numele şi în contul statului, pe o perioadă de asumare a riscului mai mică de 2 ani (care include durata de fabricaţie şi durata de rambursare), creanţele rezultate din tranzacţiile de export bunuri şi servicii, împotriva riscurilor nonpiaţă şi temporar nonpiaţă.

(2) în cazul asigurării riscurilor temporar nonpiaţă, poliţele aferente ţârilor temporar eliminate pot fi valabile pentru o perioadă de cel mult 180 de zile de la data la care încetează eliminarea temporară. După această dată nu pot fi semnate noi poliţe de asigurare pentru ţările respective.

(3) în cazul asigurării riscurilor temporar nonpiaţă autorizate în baza Deciziei Comisiei Europene C (2014) 5701, EximBank acoperă riscurile până la data de 31 decembrie 2016. Nicio nouă poliţă de asigurare nu se semnează după această dată.

Art. 7. - (1) Asigurarea acoperă maximum 85% din pierderile suportate de asigurat în perioada de prelivrare sau postlivrare, ca urmare a producerii următoarelor riscuri:

a) riscuri comerciale:

(i) rezilierea arbitrară a unui contract de către un debitor privat, respectiv orice decizie arbitrară de a întrerupe sau de a suspenda contractul;

(ii) insolvenţa debitorului privat şi a garantului său;

(iii) neplata prelungită de către un debitor privat şi de către garantul său a unei datorii;

b) riscuri politice:

(i) riscul ca un debitor public să nu plătească la timp;

(ii) riscul ca un debitor public sau o ţară să împiedice realizarea unei tranzacţii de export;

(iii) riscuri care exced voinţa cumpărătorilor individuali sau care nu sunt în responsabilitatea cumpărătorilor individuali;

(iv) riscul ca o ţară să nu transfere sau să nu permită transferul în ţara asiguratului a sumelor plătite de debitorii situaţi în acea ţară;

(v) riscul apariţiei unui caz de forţă majoră în afara ţării asiguratului, care ar putea include evenimente de tipul războaielor, în măsura în care acestea nu sunt asigurate în alt mod.

(2) Asigurarea poate acoperi livrările realizate prin intermediari sau prin operatori economici asociaţi, în cazul în care documentele contractuale prevăd obligaţia intermediarului/operatorului economic asociat de a plăti exportatorului în funcţie de încasarea la extern. Plata se consideră efectuată de îndată ce şi la nivelul la care suma respectivă a ajuns în posesia intermediarului/operatorului economic asociat.

(3) Pierderea asigurată în perioada prelivrare este reprezentată de costurile efective de producţie pentru îndeplinirea obligaţiilor la export ocazionate până în momentul producerii riscului, din care se scad toate veniturile încasate, inclusiv veniturile obţinute din revalorificarea bunurilor care nu au fost livrate şi vânzarea materiilor prime/materialelor aferente exportului, fără a depăşi valoarea exportului asigurat.

(4) Pierderea asigurată în perioada postlivrare este reprezentată de valoarea facturilor neîncasate, fără a depăşi limita de credit aprobată.

Art. 8. - (1) De regulă, EximBank asigură riscurile comerciale împreună cu riscurile politice.

(2) EximBank poate asigura numai riscuri politice în cazul în care plata este garantată prin alte modalităţi.

Art. 9. - Asigurarea nu acoperă:

a) exportul de mărfuri înscrise în Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin EximBank4;

b) exporturi efectuate fără deţinerea licenţelor sau autorizaţiilor necesare;

c) livrările către persoane fizice, livrările către operatori economici asociaţi care au calitate de cumpărători finali;

d) livrările efectuate de către exportator pe riscul său;

e) pierderile:

(i) datorate unui litigiu între asigurat şi debitor motivat de neîndeplinirea de către asigurat a termenilor şi condiţiilor contractuale. în acest caz, asigurarea se suspendă până la soluţionarea litigiului în favoarea asiguratului;

(ii) care depăşesc limita de credit aprobată de EximBank;

(iii) înregistrate ulterior comunicării de către EximBank a retragerii limitei de credit;

(iv) reprezentând dobânzi pentru întârzierea plăţii, penalităţi sau daune-interese.

Art. 10. - Asigurarea intră în vigoare la data semnării poliţei de asigurare, dar nu înainte de plata primei de asigurare sau a primei rate de primă de asigurare în cazul plăţii în rate a primei de asigurare.

Art. 11. - (1) Data producerii riscului este:

a) data la care exportatorul/intermediarul sau operatorul economic asociat a primit notificarea debitorului privind rezilierea unilaterală a contractului de export sau decizia arbitrară a debitorului de a întrerupe sau de a suspenda contractul;

b) data scadenţei creditului la export;

c) data deschiderii procedurii de insolvenţa împotriva debitorului.

(2) Termenul de transmitere a notificării privind producerea riscului este de 30 de zile de la data producerii riscului.

(3) Perioada de aşteptare este de 90 de zile de la data notificării producerii riscului de către asigurat.

(4) Nu se aplică nicio perioadă de aşteptare în cazul insolvenţei debitorului.

Art. 12. - (1) Dacă solicitantul/asiguratul are interese în firma debitoare, asigurarea poate fi refuzată sau procentul poate fi diminuat proporţional cu partea independentă, dar nu sub 50%.

(2) Dacă se asigură numai riscul politic, prevederile alin. (1) nu se aplică.

Art. 13. - (1) Poliţa de asigurare este formată din Condiţiile generale de asigurare şi Lista condiţiilor specifice. Orice acte adiţionale încheiate ulterior fac parte integrantă din poliţa de asigurare.

            (2) Poliţa de asigurare se încheie în lei sau valută liber convertibilă.

 

CAPITOLUL V

Criterii de eligibilitate

 

Art. 14. - (1) Pentru acordarea asigurării este necesar a fi

îndeplinite cumulativ criteriile de eligibilitate, la data înregistrării cererii de asigurare, însoţită de documentaţia completă:

a) exportatorul este persoană juridică română legal constituită;

b) împotriva exportatorului nu a fost instituită procedura judiciară a insolvenţei conform legislaţiei în vigoare;

c) exportatorul nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice, inclusiv Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, şi cu EximBank.

(2) Criterii particulare pentru asigurarea riscurilor temporar nonpiaţă:

a) în cazul în care exportatorul are deja o relaţie de afaceri cu debitorul, aceasta este pozitivă din punctul de vedere al comportamentului în plăţi al debitorului;

b) rapoartele de informaţii comerciale despre debitor nu evidenţiază incidente privind plăţile;

c) debitorul extern are un rating acceptabil5.

            (3) Criteriu specific pentru asigurarea riscurilor temporar nonpiaţă autorizate în baza Deciziei Comisiei Europene C (2014) 5701 - exportatorul trebuie să furnizeze dovezi că doi dintre cei mai importanţi asigurători de credite la export au refuzat să subscrie riscurile aferente operaţiunii subiacente.

 

CAPITOLUL VI

Documentaţia, analiza şi aprobarea solicitării de asigurare

 

Art. 15. - Solicitantul depune la EximBank cererea de asigurare completată, însoţită de documentele necesare analizei solicitării.

Art. 16. - (1) EximBank analizează solicitarea de asigurare, potrivit reglementărilor proprii, pe următoarele coordonate:

a) riscul de neplată din partea debitorului extern;

b) riscurile asociate tranzacţiei de export;

c) riscurile asociate ţării de destinaţie a exportului;

d) alte elemente relevante pentru acordarea asigurării.

(2) EximBank are dreptul să solicite informaţii suplimentare în situaţia în care elementele cuprinse în cererea de asigurare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea termenilor şi condiţiilor specifice ale operaţiunii de asigurare.

Art. 17. - (1) în funcţie de riscurile asociate tranzacţiei, EximBank stabileşte termenii şi condiţiile specifice de asigurare referitoare la riscurile acoperite, limita de credit, perioada maximă de credit, procent asigurat, alte condiţii specifice de asigurare.

(2) Limita de credit solicitată poate fi acceptată în totalitate, acceptată parţial sau refuzată, în funcţie de informaţiile deţinute la momentul analizei (inclusiv cele transmise de către reasigurator, dacă este cazul) şi de rezultatul acesteia. Decizia privind refuzarea limitei de credit aparţine C.I.F.G.A. Refuzul şi motivele acestuia vor fi comunicate, în scris, solicitantului de către EximBank.

Art. 18. - (1) în situaţia în care tranzacţia de export pentru care se solicită asigurare este în stadiu incipient, EximBank poate emite o promisiune de asigurare, valabilă 6 luni de la data emiterii.

(2) Contractele de export introduse de către asigurat, ulterior încheierii poliţei de asigurare, pot fi asigurate în cadrul aceleiaşi poliţe, pe baza cererii transmise de către asigurat la EximBank.

Art. 19. - Încheierea poliţelor de asigurare şi a promisiunilor de asigurare se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 20. - (1) EximBank monitorizează poliţele de asigurare emise, prin acţiuni şi operaţiuni specifice, pe întreaga perioadă de valabilitate a acestora.

(2) Pe parcursul etapei de monitorizare a poliţelor de asigurare se pot diminua sau retrage limita/limitele de credit aferentă/aferente unui/unor debitori. în acest caz, EximBank poate propune reducerea sau retragerea unei/unor limite de credit, pe baza informaţiilor despre debitor sau despre ţara acestuia.

            (3) C.I.F.G.A. aprobă reducerea, retragerea sau suspendarea unei limite de credit, indiferent de valoarea acesteia, pentru limitarea cât mai grabnică a riscului asigurat. EximBank va aduce la cunoştinţa asiguratului decizia C.I.F.G.A.

 

CAPITOLUL VII

Despăgubiri/Recuperări

 

Art. 21. - (1} în termen de maximum 30 de zile de la expirarea perioadei de aşteptare, asiguratul este îndreptăţit să solicite EximBank acordarea despăgubirii.

(2) Despăgubirea se calculează prin aplicarea procentului asigurat la pierderea asigurată.

(3) Plata despăgubirii se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A., în maximum 90 de zile de la solicitare.

            Art. 22. - Odată cu plata despăgubirii, EximBank se subrogă, proporţional cu despăgubirea plătită, în drepturile, acţiunile şi garanţiile asiguratului faţă de debitorul extern. EximBank va întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea de la debitorul extern a sumelor plătite din fondurile statului.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii finale

 

Art. 23. - În scopul aplicării prezentei norme, EximBank elaborează proceduri care se supun aprobării C.I.F.G.A.


1 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 392/5 din 19 decembrie 2012.

3 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

4 Lista în vigoare la data aprobării prezentei norme este prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004 privind stabilirea perioadei de fabricaţie a produselor cu ciclu lung de fabricaţie şi a valorii contractelor de export aferente acestora, precum şi a listei mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumente de susţinere a comerţului exterior derulate prin Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

5 În cazul în care debitorul nu are un rating atribuit de o agenţie internaţională de rating sau de o bancă din ţara sa, EximBank poate atribui un rating pe baza informaţiilor disponibile publicului în ţara debitorului.

 

ANEXĂ

la normă

 

LISTA

ţărilor cu riscuri nonpiaţă

 

Ţările cu riscuri nonpiaţă sunt toate ţările care nu sunt înscrise în tabelul următor:

 

Uniunea Europeană

State membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)

Austria

Australia

Belgia

Canada

Bulgaria

Islanda

Cehia

Japonia

Cipru

Noua Zeelandă

Danemarca

Norvegia

Estonia

Elveţia

Finlanda

Statele Unite ale Americii

Franţa

 

Germania

 

Grecia

 

Irlanda

 

Italia

 

Letonia

 

Lituania

 

Luxemburg

 

Malta

 

Olanda

 

Polonia

 

Portugalia

 

Slovacia

 

Slovenia

 

Spania

 

Suedia

 

Ungaria

 

Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord

 

 

            Prezenta listă se revizuieşte ca urmare a deciziilor Comisiei Europene ce sunt publicate în „Official Journal of the European Union".

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.