MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 855/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 855         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 24 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

651. - Ordin al ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academica a studenţilor

 

930. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura privind aprobarea Listei personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 

1.191. - Ordin al ministrului fondurilor europene pentru aprobarea instrucţiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenţilor

 

Având în vedere prevederile art. 142, 199, 200 şi 222 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind mobilitatea academică a studenţilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educaţiei naţionale,

Remus Pricopie

p. Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,

Gigel Paraschiv,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 noiembrie 2014.

Nr. 651.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind mobilitatea academică a studenţilor

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Potrivit legii, mobilitatea academică reprezintă dreptul studenţilor şi al studenţilor doctoranzi de a li se recunoaşte creditele transferabile dobândite, în condiţiile legii, la alte instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu din ţară sau din străinătate. Mobilitatea poate fi internă sau internaţională, respectiv definitivă sau temporară, pentru toate formele de învăţământ.

Art. 2. - Calitatea de student, respectiv student doctorand se menţine pe perioada mobilităţilor interne şi internaţionale.

Art. 3. - Recunoaşterea creditelor transferabile în cazul mobilităţilor academice internaţionale se poate realiza de către instituţiile de învăţământ superior numai pentru persoana care dovedeşte calitatea de student cu documente relevante emise de către instituţia de învăţământ superior pe care a frecventat-o.

Art. 4. - (1) Mobilitatea academică se poate efectua ca urmare a demersului studentului, respectiv a studentului doctorand:

a) în baza unor acorduri interinstituţionale;

b) numai cu acceptul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz, de provenienţă, respectiv primitoare.

(2) Acordurile interinstituţionale stabilesc condiţiile de desfăşurare a mobilităţilor între instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu: tipul mobilităţii, durata mobilităţii, numărul de mobilităţi, domeniul, programul de studiu, finanţarea mobilităţii temporare etc.

(3) Acceptul interinstituţional constă în completarea şi semnarea cererii-tip de mobilitate prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta metodologie, astfel:

a) studentul, respectiv studentul doctorand depune cererea de mobilitate la instituţia de învăţământ superior unde doreşte mobilitatea;

b) după obţinerea acceptului de mobilitate, studentul, respectiv studentul doctorand solicită mobilitate instituţiei de învăţământ superior de unde doreşte mobilitatea;

c) instituţia de învăţământ superior care acceptă mobilitatea semnează prima cererea de mobilitate a studentului, apoi semnează instituţia de la care se pleacă;

d) în cerere sunt trecute şi condiţiile în care are loc mobilitatea.

 

CAPITOLUL II

Mobilitatea internă temporară a studenţilor

 

Art. 5. - (1) Studentul sau studentul doctorand poate beneficia de mobilitate temporară internă între două instituţii de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, după caz.

(2) Recunoaşterea creditelor de studii transferabile şi a compatibilităţii curriculei se realizează atât la începutul, cât şi la sfârşitul perioadei de mobilitate, în baza regulamentelor instituţiilor de învăţământ superior implicate.

Art. 6. - Mobilitatea internă temporară, pe locuri bugetate sau taxă, poate surveni după parcurgerea primului an de studii, cu finalizarea sesiunii de examene.

Art. 7. - Instituţiile de învăţământ superior acreditate/ autorizate provizoriu au obligaţia de a include în regulamentele privind activitatea profesională a studenţilor prevederi privind procedurile referitoare la mobilitatea internă temporară, precum şi cu privire la situaţiile în care mobilitatea internă temporară nu poate fi acordată.

Art. 8. - În cazul mobilităţii interne temporare pe locuri bugetate finanţarea urmează studentul.

 

CAPITOLUL III

Mobilitatea internaţională temporară

 

Art. 9. - Mobilitatea internaţională temporară prin programe internaţionale se realizează în conformitate cu reglementările ce privesc respectivele programe.

Art. 10. - Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu reprezintă mobilitatea temporară efectuată în afara cadrului stabilit de un program internaţional.

Art. 11. - Mobilitatea internaţională temporară pe cont propriu se realizează cu acceptul instituţiei de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă, respectiv primitoare.

Art. 12. - Mobilitatea internaţională temporară poate surveni după finalizarea primului an de studii.

Art. 13. - În cazul mobilităţilor academice internaţionale temporare, recunoaşterea creditelor transferabile se realizează de către instituţiile de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu de provenienţă, respectiv primitoare, în temeiul autonomiei universitare.

 

CAPITOLUL IV

Mobilitatea definitivă

 

Art. 14. - Mobilitatea academică internă definitivă este valabilă atât pentru studenţii finanţaţi de la bugetul de stat, cât şi pentru studenţii cu taxă şi se realizează cu respectarea prevederilor legale privind capacitatea de şcolarizare şi finanţarea învăţământului superior, prin acordul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu, în conformitate cu prevederile regulamentelor privind activitatea profesională a studenţilor.

Art. 15. - Instituţia de învăţământ superior acreditată/autorizată provizoriu are obligaţia de a include în regulamentele privind activitatea profesională a studenţilor prevederi privind procedurile referitoare la mobilitatea internă definitivă.

Art. 16. - Mobilitatea definitivă se poate realiza după primul an şi până la sfârşitul penultimului an de studii, la aceeaşi specializare.

Art. 17. - Mobilitatea definitivă se realizează numai după sfârşitul unui an de studii, după satisfacerea tuturor cerinţelor prevăzute în programul de învăţământ, iar înmatricularea se realizează odată cu începerea noului an universitar.

Art. 18. - În cazul unei mobilităţi definitive, diploma se emite absolventului de instituţia de învăţământ superior care l-a acceptat.

Art. 19. - Mobilitatea definitivă se face pe principiul “subvenţiile urmează studentul”.

Art. 20. - Prevederile privind mobilitatea internă definitivă se aplică şi în cazul studenţilor şi studenţilor doctoranzi proveniţi din statele membre ale UE, SEE şi din Confederaţia Elveţiană.

Art. 21. - Pentru ţările terţe se aplică prevederile acordurilor bilaterale şi ale acordurilor internaţionale în materie, în vigoare la data efectuării mobilităţii.

Art. 22. - (1) Prezenta metodologie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La aceeaşi dată se abrogă orice alte reglementări contrare referitoare la mobilităţi ale studenţilor.

 

ANEXĂ

Ia metodologie

 

CERERE DE MOBILITATE

 

UNIVERSITATEA

.............................................................

.............................................................

(de unde vine)

De acord

Rector,

UNIVERSITATEA

.............................................................

.............................................................

(unde vine)

De acord

Rector,

 

Către Universitatea..................................

 

Subsemnatul ......................................... student/student doctorand în cadrul Universităţii .................................. Facultatea ................................................ Specializarea ...................................... anul ..................... cursuri (zi/l F/l FR/ID) cu taxă/fără taxă, prin prezenta vă rog să binevoiţi a-mi aproba mobilitatea ca student/student doctorand în anul ............ la Facultatea ......................... Specializarea/Domeniul ..................................

Solicit această mobilitate din următoarele motive: .................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Anexez următoarele documente:...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

 

Data.................................

Semnătura............................

 

AVIZUL FAVORABIL DECANATUL FACULTĂŢII

.............................................................

(de unde vine)

AVIZUL FAVORABIL DECANATUL FACULTĂŢII

.............................................................

(unde vine)

 

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

privind aprobarea Listei personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 88.246/D.A. din 5 noiembrie 2014 al Direcţiei managementul resurselor forestiere,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (1) lit. w), art. 6 alin. (1) şi art. 7 şi art. 36-38 din Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1- - Se aprobă Lista personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere de reproducere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin,

Art. 2. - Personalul împuternicit prevăzut la art. 1 are dreptul să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute de Legea nr. 107/2011 privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere.

Art. 3. - Controlul se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind controlul producătorilor, furnizorilor şi beneficiarilor de materiale forestiere de reproducere, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.644/2013.

Art. 4. - Autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură deleagă Institutului de Cercetări şi Amenajări Silvice sarcinile care îi revin privind certificarea materialelor forestiere de reproducere importate sau destinate exportului, prevăzute la art. 36-38 din Legea nr. 107/2011.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 609/2005 pentru aprobarea listei personalului împuternicit cu controlul producerii, comercializării şi utilizării materialelor forestiere de reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere de reproducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 26 iulie 2005, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Cătălin Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 noiembrie 2014.

Nr. 930.

 

ANEXĂ

 

LISTA

personalului împuternicit cu controlul comercializării materialelor forestiere de reproducere şi cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

Instituţia

Atribuţii

0

1

2

3

1

Mircea Vasile

Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura

de control al comercializării materialelor forestiere de reproducere

2

Ridichie Gheorghe

Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura

3

Ciurea Vasile

Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura

4

Moian Adrian

Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura

5

Ignat Cristian Vasilică

Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura

6

Calance Vasile

Departamentul pentru ape, păduri şi piscicultura

7

Criţ Ioan Gavril

ITRSV*) Braşov

de control al comercializării materialelor forestiere de reproducere şi de certificare a materialelor forestiere de reproducere

8

Nicolae Ioan

ITRSV Braşov

9

Roman George Ionel

ITRSV Braşov

10

Chirteş Florin Ilie

ITRSV Braşov

11

Suciu Sorin Cătălin

ITRSV Braşov

12

Sava Petrică

ITRSV Braşov

13

Ciurea Codrin

ITRSV Bucureşti

14

Popa Dacian

ITRSV Bucureşti

15

Şchiop Traian

ITRSV Cluj-Napoca

16

Moisil Savir

ITRSV Cluj-Napoca

17

Ghiran Dănuţ

ITRSV Cluj-Napoca

18

Timiş Vasile

ITRSV Cluj-Napoca

19

Cherciu Ionică

ITRSV Focşani

20

Huzuneanu Daniel

ITRSV Focşani

21

Antal Maria

ITRSV Oradea

22

Maxim Dan

ITRSV Oradea

23

Popa Vasile

ITRSV Oradea

24

Oaida Ioan

ITRSV Oradea

25

Stoica Bogdan

ITRSV Ploieşti

26

Mănescu Marian

ITRSV Râmnicu Vâlcea

27

Zărnescu Ion

ITRSV Râmnicu Vâlcea

28

Doinea Ion

ITRSV Râmnicu Vâlcea

29

Târsu Ana Livia

ITRSV Râmnicu Vâlcea

30

Ştefan Cornel

ITRSV Râmnicu Vâlcea

31

Breaz Mihaela Cristina

ITRSV Suceava

32

Modan Valeriu Dorinald

ITRSV Suceava

33

Marcu Dumitru

ITRSV Suceava

34

Untea Antonela

ITRSV Suceava

35

Duminică Mihaela Daniela

ITRSV Suceava

36

Marina Ciprian Gheorghe

ITRSV Timişoara

37

Magdaş Marius

ITRSV Timişoara

38

Radu Elena Luminiţa

ITRSV Timişoara


*) Inspectoratul teritorial de regim silvic şi de vânătoare.

 

MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE

 

ORDIN

pentru aprobarea Instrucţiunii aferente Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 

Având în vedere prevederile:

- art. 9 lit. c) şi c1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 60 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, cu modificările ulterioare,

ţinând cont de clarificările din:

- Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2011)325.248 din 24 martie 2011 emisă de Direcţia Generală pentru Politică;

- Scrisoarea Comisiei Europene nr. Ares (2013)2.548.289 din 1 iulie 2013 emisă de Direcţia Generală Piaţa Internaşi Servicii, în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunea aferentă Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Listele de verificare din anexă sunt obligatorii pentru autorităţile de management/operatorii de program.

Art. 2. - Autorităţile de management/Operatorii de program au obligaţia de a modifica procedurile operaţionale şi orice alte reglementări incidente, în sensul conformării acestora cu prevederile prezentului ordin, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

 

p. Ministrul fondurilor europene,

Alin-Sorin Mitrică,

secretar de stat

 

Bucureşti, 19 noiembrie 2014.

Nr. 1.191.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCŢIUNE

aferentă Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

 

Pentru a asigura o interpretare unitară în etapa de verificare a achiziţiilor private şi pentru a răspunde întrebărilor frecvente transmise de beneficiarii privaţi în legătură cu prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, cu modificările ulterioare,

ministrul fondurilor europene emite următoarea instrucţiune:

 

A. Pentru capitolul I - Domeniul de aplicare

 

I. Ordinul nr. 1.050/2012

Prevederile Ordinului ministrului afacerilor europene nr. 1.050/2012 privind aprobarea Procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privaţi de proiecte finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”, denumit în continuare Ordinul nr. 1.050/2012, au fost în vigoare până la data de 22 octombrie 2013, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de abrogare (Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 1.120/2013).

Pentru procedurile de achiziţie aflate în curs de derulare înainte de apariţia Ordinului nr. 1.120/2013, beneficiarul privat avea dreptul să decidă fie să continue procedura de achiziţie începută, conform prevederilor Ordinului nr. 1.050/2012, având obligaţia să respecte prevederile acestui ordin până la finalizarea procedurii de achiziţie, fie să anuleze procedura şi să iniţieze o nouă procedură de achiziţie în baza prevederilor Ordinului nr. 1.120/2013.

În cazul anulării procedurii de achiziţie lansate în baza Ordinului nr. 1.050/2012, pe motivul lipsei a minimum 3 oferte acceptabile înainte de abrogarea ordinului, şi al demarării unei noi proceduri după intrarea în vigoare a Ordinului nr. 1.120/2013, beneficiarul privat are obligaţia iniţierii noii proceduri cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1.120/2013.

II. Ordinul nr. 1.120/2013

1-Scop

Scopul Ordinului nr. 1.120/2013 constă în simplificarea cadrului procedural aplicabil beneficiarilor privaţi, iar principiul care stă la baza acestuia este acela că beneficiarii privaţi care utilizează în cadrul proiectului şi resurse financiare proprii aleg oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului aprobat şi cu cel mai bun raport calitate/preţ.

 

Recomandare

Beneficiarul privat va utiliza numai termenii şi definiţiile reglementate prin Ordinul nr. 1.120/2013, în vederea evitării unor confuzii faţă de termenii uzitaţi de legislaţia aferentă domeniului achiziţiilor publice, respectiv:

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare (O.U.G, nr. 34/2006);

- Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. nr. 925/2006).

Prezentul ordin foloseşte noţiunile “achiziţii” sau “achiziţii private”, şi nu noţiunea “achiziţii publice”.

 

2. Sfera de implementare a Ordinului nr. 1.120/2013

a) Se aplică pentru:

- achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi care au semnat contracte de finanţare derulate în cadrul programelor operaţionale finanţate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenţă”;

- achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi care au semnat contracte finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian.

b) Nu se aplică pentru:

- programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului Cooperare teritorială europeană;

- programul operaţional finanţat din Fondul European pentru Pescuit;

- programele operaţionale finanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European de Garantare Agricolă.

Beneficiarii privaţi care au proiecte finanţate prin programele operaţionale menţionate la pct. 2 lit. b) nu pot publica anunţuri pe pagina web www.fonduri-ue.ro - secţiunea “Achiziţii privaţi”.

Acest ordin permite achiziţia directă până la nivelul pragurilor valorice stabilite de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006. Peste aceste praguri valorice beneficiarii privaţi aplică procedura simplificată.

În cazul procedurilor de achiziţie derulate în cadrul unui proiect, beneficiarii privaţi trebuie să respecte clauzele contractelor de finanţare semnate.

3. Achiziţiile beneficiarilor privaţi reglementate de O.U.G. nr. 34/2006

a) Când se aplică?

Conform prevederilor art. 9* din O.U.G. nr. 34/2006, beneficiarii privaţi trebuie să respecte şi să aplice prevederile acestui act normativ numai în cazul atribuirii de contracte de servicii şi lucrări, dacă se respectă, în mod cumulativ, următoarele condiţii: Pentru lucrări [art. 9 lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006]:

- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

- valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 5.186.000 euro. Pentru servicii [art. 9 lit. c1) din O.U.G. nr. 34/2006]:

- respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă;

- valoarea estimată a respectivului contract este egală sau mai mare decât echivalentul în lei al sumei de 207.000 euro.

Pentru contractele de furnizare nu este prevăzută o reglementare expresă în O.U.G. nr. 34/2006 (nici directivele europene în materie nu au o reglementare în acest sens). Pentru această categorie de contracte se aplică numai prevederile Ordinului nr. 1.120/2013, indiferent de valoarea estimată.

 

* Orice modificare care vizează prevederile art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006 conduce în mod automat şi la actualizarea prevederilor Ordinului nr. 1.120/2013 şi a prezentei instrucţiuni.

 

b) Cum se aplică prevederile O.U.G. nr. 34/2006?

Dacă sunt îndeplinite cumulativ cele două condiţii stabilite la art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006, beneficiarul privat va publica, pentru atribuirea contractelor de servicii şi lucrări, un anunţ de participare în SEAP/JOUE, după caz, respectând rigorile stabilite de legiuitor pentru achiziţiile publice.

4. Verificări efectuate de autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program

Elementele principale ale analizei:

- clauzele contractului de finanţare cu privire la achiziţia respectivă;

- valoarea estimată a achiziţiei;

- procedura aplicată (achiziţia directă, procedura simplificată sau procedura de achiziţie publică reglementată de O.U.G. nr. 34/2006), precum şi modalitatea de derulare a acesteia;

- respectarea:

- Ordinului nr. 1.050/2012 sau a Ordinului nr. 1.120/2013 (în funcţie de momentul achiziţiei);

- O.U.G. nr. 34/2006;

- prevederilor specifice obiectului contractului de achiziţie.

 

B. Pentru capitolul II - Achiziţia directă

 

a) Sfera de implementare

Dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, nu depăşeşte pragurile valorice prevăzute de art. 19* din O.U.G. nr. 34/2006 pentru fiecare achiziţie, beneficiarul privat achiziţionează direct produse, servicii sau lucrări.

 

* Orice modificare care vizează pragurile stabilite la  art. 9 din O.U.G. nr. 34/2006 conduce în mod automat şi la actualizarea pragurilor prevăzute în Ordinului nr. 1.120/2013

 

Achiziţia directă

Achiziţie de produse

Valoarea estimată este mai mică decât echivalentul în lei a 30.000 euro, exclusiv TVA.

Achiziţie de servicii

Valoarea estimată este mai mică decât echivalentul în lei a 30.000 euro, exclusiv TVA.

Achiziţie de lucrări

Valoarea estimată este mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro, exclusiv TVA.

 

b) Reguli aplicabile

- Achiziţia directă nu trebuie să respecte o procedură şi nu trebuie să respecte reguli de publicitate. În cazul în care beneficiarul privat alege să publice informaţiile aferente achiziţiilor directe, acesta trebuie să respecte regulile stabilite pentru procedura simplificată.

- Beneficiarul privat nu are obligaţia de a publica o notificare în SEAP în cazul în care achiziţia de lucrări/produse/servicii depăşeşte valoarea echivalentă în lei, fără TVA, a sumei de 5.000 euro, aşa cum este specificat de prevederile art. 191 din O.U.G. nr. 34/2006

- Justificarea necesităţii achiziţiei şi studiul de piaţă necesar în scopul determinării valorii estimate nu sunt elemente obligatorii potrivit Ordinului nr. 1.120/2013, deoarece acestea au fost avute în vedere de beneficiar la momentul depunerii cererii de finanţare.

Cu toate acestea, beneficiarul privat este obligat să întreprindă toate măsurile pe care le consideră necesare în vederea respectării principiului bunei gestionări financiare, pornind de la premisa că procedează de o manieră similară şi în organizarea activităţii proprii. Principiul bunei gestionări financiare implică definirea unor obiective verificabile care sunt urmărite prin intermediul unor indicatori de performanţă măsurabili, pentru a se trece de la o gestiune axată pe mijloace la o gestiune orientată spre rezultate. Autorităţile de management/Organismele intermediare/Operatorii de program trebuie să efectueze evaluări ex ante şi ex post, în conformitate cu orientările definite de Comisie [Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene].

Astfel, înainte de efectuarea achiziţiei trebuie verificată actualitatea valorii estimate. Modalitatea de realizare a actualizării valorii estimate este similara cu studiul de piaţă realizat anterior la momentul depunerii cererii de finanţare (prezentarea de oferte de preţ, cataloage etc.).

În cazul în care valoarea estimată iniţial se modifică prin creştere, depăşind linia bugetară alocată prin contractul de finanţare, beneficiarul are obligaţia să respecte prevederile contractului de finanţare în acest sens.

- Achiziţia se realizează pe bază de documente justificative (de exemplu: contract - dacă este cazul, comandă, bon fiscal/factură, ordin de plată, extras de cont, notă de recepţie, fişă de cont, documente de transport etc.).

- Nu este obligatorie semnarea unui contract.

- Beneficiarul privat trebuie să facă dovada realităţii cheltuielii efectuate, inclusiv prin înregistrări contabile şi în cazul vizitelor la faţa locului ale autorităţilor de management/organismelor intermediare/operatorilor de program.

- Orice modificare care vizează pragurile stabilite la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 conduce în mod automat şi la actualizarea pragurilor prevăzute în Ordinul nr. 1.120/2013.

c) Dosarul achiziţiei

 

Documente care trebuie introduse În dosarul achiziţiei directe

Contract de

 

lucrări

furnizare

servicii

Nota privind determinarea valorii estimate (cu valoarea estimată actualizată la momentul achiziţiei)

da

da

da

Documentele justificative ale achiziţiei

da

da

da

Documentele care dovedesc realizarea achiziţiei, respectiv efectuarea livrării de produse/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor

da

da

da

 

Exemple de documente justificative care stau la baza efectuării unei achiziţii: comandă, factură, bon fiscal, contract, documentele de transport, după caz.

Exemple de documente care dovedesc realizarea achiziţiei: ordine de plată, extrase de cont, procese-verbale de recepţie servicii şi lucrări, rapoarte de activitate, procese-verbale de predare-primire etc.

d) Verificări efectuate de autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program

 

Nr. crt.

Elemente de verificat

Verificare Da/Nu

Instrucţiuni

1.

Valoarea estimată a achiziţiei este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006

 

Se verifică dacă s-a elaborat Nota privind determinarea valorii estimate. Valoarea menţionată în Nota privind determinarea valorii estimate trebuie să fie mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006. Valoarea estimată trebuie să fie corelată cu valoarea prevăzută în contractul de finanţare.

 

Sancţiune

- În cazul în care se divide achiziţia pentru a se evita aplicarea procedurii simplificate, se aplică o corecţie de 25% din valoarea eligibilă a achiziţiei, deoarece în cazul procedurii simplificate ar fi trebuit publicat anunţul pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro.

2.

Sunt depuse la dosar documentele achiziţiei?

 

Se verifică existenţa documentelor.

În cazul vizitei la faţa locului se verifică, după caz, şi existenţa bunurilor livrate/lucrărilor executate sau dovada acceptată de beneficiar privind existenţa prestării serviciilor (foi de prezenţă, procese-verbale, livrabile etc.).

 

Sancţiune

- Dacă anumite cheltuieli din cadrul unei achiziţii nu se pot proba cu documente justificative, se aplică sancţiunea prevăzută la partea a 3-a pct. 3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, denumită în continuare H.G. nr. 519/2014.

 

Atenţie!

În cazul în care realizarea obiectului achiziţiei presupune o serie de aprobări, avize, autorizaţii sau alte formalităţi stabilite de prevederi legale incidente, beneficiarul privat trebuie să se asigure că efectuarea cheltuielilor se realizează cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

 

C. Pentru capitolul V - Principii aplicabile prezentei proceduri

 

Pe parcursul întregului proces de achiziţie, la adoptarea oricărei decizii, trebuie avute în vedere următoarele principii:

- principiul transparenţei;

- principiul economicităţii;

- principiul eficienţei;

- principiul eficacităţii.

a) Principiul transparenţei:

- Respectarea acestui principiu este obligatorie numai în situaţia în care valoarea achiziţiei depăşeşte pragul stabilit la art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, deci numai în cazul procedurilor simplificate.

- Excepţiile reglementate sunt de strictă interpretare, fiind expres şi limitativ enumerate. Conform acestei reguli, norma care derogă de la dreptul comun este de strictă interpretare, iar excepţiile nu pot fi create prin interpretare, întrucât ele nu există decât în cazul în care sunt reglementate expres prin texte legale ce conţin enumerări limitative.

- Având în vedere faptul că respectarea acestui principiu asigură premisele pentru respectarea celorlalte 3 principii, sunt prevăzute sancţiuni pentru nerespectarea cerinţelor de publicitate, respectiv:

- nepublicarea anunţului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, însoţit de specificaţiile tehnice, atrage după sine o corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie (Nu este suficient să se menţioneze adresa de la care se pot obţine specificaţiile. Trebuie să se asigure accesul neîngrădit la aceste informaţii.).

Dovada respectării acestor cerinţe de publicitate se poate prezenta sub formă de print screen. Informaţiile pot fi vizualizate permanent pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro;

- dacă beneficiarul privat nu completează informaţiile referitoare la câştigătorul contractului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, în termen de 5 zile, se aplică o corecţie de 5% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie.

Termenul este exprimat în zile calendaristice şi se calculează din ziua imediat următoare semnării contractului.

Dacă termenul se împlineşte într-o zi nelucrătoare, acesta se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare.

b) Principiul economicităţii/Principiul eficienţei/Principiul eficacităţii

- Aceste principii trebuie respectate indiferent de valoarea estimată a achiziţiei.

- Beneficiarul privat va întreprinde toate măsurile pe care ie consideră necesare în vederea asigurării unui bun management financiar, pornind de la premisa că procedează de o manieră similară şi în organizarea activităţii proprii.

 

Atenţiei

în situaţia în care la nivelul contractului de finanţare se constată că după semnarea tuturor contractelor de achiziţie se înregistrează economii, acestea pot fi utilizate de beneficiar în cadrul proiectului aflat în implementare numai după aprobarea autorităţii de management/organismului intermediar/operatorului de program. Modalitatea concretă prin care se pot accesa aceste fonduri diferă în funcţie de clauzele care guvernează fiecare contract de finanţare în parte.

Utilizarea economiilor trebuie să aibă legătură directă cu scopul contractului de finanţare şi să asigure, în primul rând, îndeplinirea/îmbunătăţirea indicatorilor de rezultat asumaţi, la nivel de proiect şi de program.

 

D. Pentru capitolul VI - Evitarea conflictului de interese

 

 

Pentru a atenţiona beneficiarul privat în legătură cu situaţiile de conflict de interese care pot interveni în derularea procedurii de achiziţie, Ordinul nr. 1.120/2013 menţionează prevederile art. 14 şi 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 66/2011.

Dacă beneficiarul privat constată că se află în una din situaţiile menţionate la art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011, acesta va menţiona în Nota justificativă de atribuire motivele pentru care respinge oferta respectivă.

Beneficiarul privat trebuie să aibă la dosarul achiziţiei, atunci când solicită rambursarea cheltuielilor, declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.

 

E. Pentru capitolul VII - Procedura simplificată

 

Procedura simplificată se aplică pentru orice tip de achiziţie dacă valoarea estimată depăşeşte echivalentul în lei, fără TVA, a valorilor specificate de prevederile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 (30.000 euro pentru produse şi servicii/100.000 euro pentru lucrări).

 

Atenţie!

Este interzisă divizarea contractelor în contracte de valoare mai mică cu acelaşi obiect în scopul de a se evita aplicarea procedurii simplificate şi a regulilor de publicitate aferente.

 

E.1. Etapa 1 - Elaborarea specificaţiilor tehnice şi verificarea valorii estimate

a) Elaborarea specificaţiilor tehnice

Specificaţiile tehnice trebuie să cuprindă toate cerinţele tehnice necesare pentru elaborarea ofertei. Beneficiarul trebuie să elaboreze aceste specificaţii într-o manieră obiectivă/clară/detaliată pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului.

Specificaţiile tehnice prezentate generic în cererea de finanţare trebuie detaliate în documentele procedurii simplificate.

În cazul în care se constată că specificaţiile tehnice menţionate în cererea de finanţare nu mai sunt actuale, beneficiarul privat trebuie să comunice aceste aspecte autorităţii de management/organismului intermediar/operatorului de program înainte de lansarea procedurii de achiziţie, pentru a evalua din timp, împreună cu reprezentanţii acestor instituţii, un eventual impact asupra clauzelor din contractul de finanţare şi pentru a lua măsurile care se impun.

Întrebări frecvente

1. Fişa de date şi criteriile de calificare

- Ordinul nr. 1.120/2013 nu menţionează aceste noţiuni. Elaborarea unei fişe de date nu este obligatorie.

Stabilirea unor criterii de calificare nu este obligatorie şi nu reprezintă o regulă.

Dacă beneficiarul consideră că pentru îndeplinirea obligaţiilor din contractul ce urmează a fi implementat este nevoie de o anumită capacitate financiară, experienţă similară anterioară, un anumit tip de personal sau alte cerinţe, atunci acesta poate include astfel de cerinţe, dar trebuie să le justifice. În această situaţie beneficiarul privat nu va putea renunţa în etapa de analiză a ofertelor la cerinţele scrise.

 

Atenţie!

Utilizarea modelor de documentaţii de atribuire specifice achiziţiilor publice poate conduce la erori, deoarece aceste documentaţii cuprind prevederi care se pot justifica în cazul autorităţilor contractante, dar care nu se aplică beneficiarilor privaţi (de exemplu, cerinţe privind plata taxelor şi impozitelor pentru ofertanţi etc.).

 

2. Garanţia de participare/Garanţia de bună execuţie/Depozite valorice

- Prevederile Ordinului nr. 1.120/2013 nu impun solicitarea de garanţii de natura celor menţionate mai sus, în cazul achiziţiilor private.

- Constituirea de astfel de garanţii presupune costuri suplimentare care pot îngreuna participarea la procedura simplificată şi care se vor reflecta în preţul ofertat de operatorii economici.

- Pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor contractuale, beneficiarul privat poate include în contract clauze care să garanteze implementarea în bune condiţii a contractului (de exemplu, penalităţi, verificări la anumite intervale prestabilite etc.).

3. Criteriul de atribuire

Ordinul nr. 1.120/2013 nu menţionează noţiunea de criteriu de atribuire. În vederea respectării principiilor economicităţii, eficienţei şi eficacităţii, beneficiarul privat va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului. De asemenea, în Nota justificativă de atribuire se vor prezenta avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea.

În cadrul documentului “Specificaţii tehnice” vor fi prezentate, în ordinea priorităţii, elementele de departajare a ofertelor primite.

b) Verificarea valorii estimate

- În cazul în care există un interval de timp semnificativ între depunerea cererii de finanţare/aprobării contractului de finanţare şi efectuarea achiziţiei, se pot înregistra modificări (creşteri/diminuări) de preţuri pe piaţă.

- Din acest motiv, se va verifica actualitatea valorii estimate a achiziţiei şi, dacă este cazul, se va actualiza această valoare. Verificarea actualităţii valorii estimate se va realiza înainte de publicare, deoarece, în caz contrar, există riscul depunerii de oferte necorespunzătoare (oferte care depăşesc valoarea estimată şi/sau oferte sub valoarea estimată, dar care nu îndeplinesc cerinţele tehnice). Modalitatea prin care se va realiza actualizarea valorii estimate este similară cu studiul de piaţă realizat la depunerea cererii de finanţare şi va fi descrisă în Nota privind determinarea valorii estimate.

Măsuri:

- Dacă preţurile aferente achiziţiei au crescut, beneficiarul privat poate trece mai departe la publicare, cu condiţia să identifice modalitatea în care va suplimenta valoarea estimată (fie din bugetul propriu, fie din bugetul contractului de finanţare), cu respectarea clauzelor din contractul de finanţare. În ambele cazuri, suplimentarea valorii estimate se poate realiza dacă aceasta nu conduce la eludarea aplicării prevederilor referitoare la plafoanele specifice ajutorului de stat/pragurile stabilite prin O.U.G nr. 34/2006, sau la nerespectarea prevederilor cap. VII din Ordinul nr. 1.120/2013.

- Beneficiarul privat poate să atribuie contractul de achiziţie cu o valoare mai mare decât valoarea estimată din bugetul propriu, în condiţiile descrise mai sus, dacă justifică decizia în Nota justificativă de atribuire. Suplimentarea valorii se poate face şi din economiile rezultate din bugetul proiectului, cu aprobarea prealabilă a autorităţii de management/organismelor intermediare/operatorilor de program.

- Dacă preţurile aferente achiziţiei au scăzut, se va diminua valoarea estimată şi se va reanaliza dacă se poate efectua o achiziţie directă sau o procedură simplificată.

 

E.2. Etapa 2 - Prospectarea pieţii

a) Publicarea unui anunţ întrebări frecvente:

1. Accesarea paginii web

- În vederea obţinerii dreptului de publicare, beneficiarul privat va solicita autorităţii de management/organismului intermediar/operatorului de program emiterea “codului de acces, cu parola”, care vor fi utilizate de acesta în vederea publicării anunţului.

Pentru suport în procesul de înscriere în site, beneficiarii privaţi pot contacta persoanele din autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program, desemnate în acest scop.

Lista persoanelor de contact din cadrul autorităţilor de management/organismelor intermediare/operatorilor de program poate fi consultată la adresa: https://www.fonduri-ue/info/lista-contact.

2. Subsecţiunea “Dată publicare”

- Data menţionată la această subsecţiune este generată de aplicaţie la publicarea anunţului.

3. Subsecţiunile “Dată expirare” şi “Oră expirare”

- În aceste două subsecţiuni apar data şi ora-limită până la care trebuie depuse ofertele. Beneficiarul privat trebuie să acorde o atenţie deosebită atunci când completează aceste subsecţiuni.

- Termenele se pot modifica doar în sensul prelungirii perioadei de elaborare a ofertelor, dacă sunt solicitări de clarificare în acest sens.

 

Atenţiei

Dacă se greşeşte anul de publicare (spre exemplu, se alege anul 2018 în loc de anul curent), beneficiarul privat nu mai poate modifica anul, iar anunţul va fi activ până la expirarea datei, fără posibilitatea de a completa câmpurile cu datele ofertantului câştigător.

 

- La stabilirea datei de prezentare a ofertei nu se iau în calcul ziua de publicare/transmitere a anunţului/invitaţiei şi ziua în care se depun ofertele.

4. Subsecţiunea “Descriere”

În cadrul acestei subsecţiuni este prezentat succint obiectul contractului ce urmează a fi atribuit. Nu este nevoie de o detaliere a specificaţiilor tehnice deoarece există o secţiune separată dedicată.

5. Publicarea anunţului în situaţia unei proceduri care se va finaliza cu semnarea mai multor contracte (achiziţie cu mai multe loturi)

- În cazul în care se doreşte derularea unei proceduri care se va finaliza cu semnarea mai multor contracte, trebuie introdus un anunţ pentru fiecare contract de achiziţie ce urmează a fi atribuit şi semnat (deci pentru fiecare lot în parte).

- Fiecare anunţ se va completa ulterior, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie, cu informaţii privind câştigătorul contractului.

6. Subsecţiunea “Specificaţii”

- Nepublicarea anunţului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, însoţit de specificaţiile tehnice, atrage după sine o corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie.

- Nu este suficient să se menţioneze adresa de la care se pot obţine specificaţiile. Trebuie să se asigure accesul neîngrădit la aceste informaţii.

- Specificaţiile tehnice trebuie să cuprindă toate cerinţele tehnice necesare pentru elaborarea ofertei. Beneficiarul privat trebuie să elaboreze aceste specificaţii într-o maniera obiectivă/clară/detaliată pentru a se asigura de îndeplinirea corespunzătoare a scopului proiectului.

- Definirea unor cerinţe care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici ori a anumitor produse, nu reprezintă o bună practică. Se admite o astfel de indicaţie numai însoţită de menţiunea “sau echivalent”.

- Beneficiarul privat poate transmite potenţialilor ofertanţi invitaţii de participare la procedura simplificată şi prin intermediul altor mijloace de comunicare (fax, e-mail, poştă etc.), aceasta nefiind o condiţie obligatorie.

 

Atenţie!

Transmiterea invitaţiilor de participare nu exclude obligaţia publicării pe site a anunţului.

 

- În cazul în care capacitatea documentelor ce urmează a fi postate pe site-ul https://www.fonduri-ue.ro depăşeşte 10 MB, se recomandă utilizarea aplicaţiilor software gratuite de arhivare care comprimă informaţia, reducându-se astfel dimensiunea fişierului de ataşat. Dacă nici această soluţie nu reduce dimensiunea fişierului sub limita menţionată mai sus, recomandăm utilizarea soluţiilor gratuite de stocare de fişiere sau a site-ului propriu. Linkul/urile de descărcare astfel obţinut/e trebuie inserate în fişierul ce se uploadează în câmpul “Specificaţii”. Trebuie avut în vedere ca accesul la fişierele astfel publicate să fie nerestricţionat pentru vizualizare/descărcare (să nu fie necesară utilizarea unui “username” şi/sau a unei parole pentru accesarea lor).

7. Publicarea clarificărilor

- Conform prevederilor Ordinului nr. 1.120/2013, beneficiarul privat răspunde la solicitările de clarificări şi publică răspunsurile pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, secţiunea “Achiziţii privaţi”.

- Din punct de vedere tehnic, clarificările se pot insera în documentul ataşat la subsecţiunea “Specificaţii”, prin modificarea documentului ataşat şi prin evidenţierea textului introdus faţă de forma iniţială. Aplicaţia semnalează automat actualizarea informaţiilor în subsecţiunea “Specificaţii actualizate” (în detaliile anunţului se afişează data şi ora ultimei actualizări a aplicaţiei).

În situaţia în care intervin clarificări care pot duce la modificări/ajustări ale specificaţiilor tehnice, beneficiarul poate să prelungească termenul de depunere a ofertelor, astfel încât să asigure timpul necesar pentru elaborarea ofertelor. Această măsură îl va ajuta să primească oferte care să răspundă specificaţiilor tehnice astfel cum au fost clarificate prin răspunsurile publicate.

8. Subsecţiunile care se modifică

Beneficiarul privat poate modifica următoarele subsecţiuni:

- data şi ora expirării (se poate prelungi durata de elaborare a ofertelor dacă se realizează acest aspect înainte de data şi ora expirării);

- specificaţiile tehnice, în sensul completării documentului iniţial.

9. Comunicarea în scris a rezultatului procedurii

- Ordinul nr. 1.120/2013 nu impune această regulă. Prin urmare, beneficiarul privat nu trebuie să elaboreze o comunicare scrisă, având doar obligaţia de a publica pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro date despre câştigătorul contractului. Astfel, după alegerea ofertei pentru contractare, beneficiarul privat va completa şi va publica, în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie, anunţul de pe pagina web www.fonduri-ue.ro cu informaţii despre câştigătorul contractului.

10. Contestarea

- În situaţia în care beneficiarul privat lansează o procedură care îndeplineşte cumulativ condiţiile prevăzute de art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006 şi un operator economic este nemulţumit de modul în care s-a desfăşurat procedura de achiziţie, acesta se poate adresa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

- În situaţia în care beneficiarul privat lansează o procedură care nu îndeplineşte cumulativ condiţiile art. 9 lit. c) şi C) din O.U.G. nr. 34/2006 şi un operator economic este nemulţumit de modul în care s-a desfăşurat procedura de achiziţie, acesta se poate adresa instanţelor de judecată competente pentru soluţionarea cauzei. Atenţie, în cazul în care se va adresa CNSC, această instituţie va declina competenţa către instanţa de judecată.

b) Analiza ofertelor

- Beneficiarul privat compară ofertele primite în raport cu toate specificaţiile tehnice publicate şi alege oferta care îndeplineşte cerinţele tehnice şi prezintă avantaje faţă de acestea, la un raport calitate/preţ competitiv.

- Pentru a asigura o justificare corespunzătoare în alegerea ofertei pentru contractare, beneficiarul privat trebuie să elaboreze Nota justificativă de atribuire pornind de la specificaţiile tehnice solicitate, detaliind avantajele şi dezavantajele ofertelor primite în raport cu fiecare specificaţie în parte/celelalte oferte. De asemenea, având în vedere că scopul procedurii de achiziţie este realizarea optimă a obiectivelor proiectului finanţat, este recomandat ca în notă să se precizeze modalitatea în care avantajul din ofertă contribuie la realizarea proiectului.

 

NOTA JUSTIFICATIVĂ DE ATRIBUIRE

SPECIFICAŢIILE TEHNICE

OFERTA

 

JUSTIFICARE

 

Conformitatea ofertei cu specificaţiile tehnice

Avantaje tehnice/financiare

Dezavantaje tehnice/financiare

 

….

….

….

….

….

 

- Dacă în conţinutul documentului “Specificaţii tehnice” sunt menţionate şi cerinţe care ţin de verificarea capacităţii tehnice/financiare a operatorilor economici sau alt tip de cerinţe, acestea vor face obiectul analizei.

 

Atenţie!

Cerinţele care ţin de verificarea capacităţii tehnice/financiare a operatorilor economici nu reprezintă o regulă impusă prin Ordinul nr. 1.120/2013. Beneficiarul privat trebuie să justifice necesitatea acestor cerinţe în raport cu obiectul contractului de achiziţie. Aceste criterii nu trebuie să conducă la eliminarea ofertanţilor pe motive artificiale (nu s-a prezentat un formular, dar informaţiile puteau fi identificate în alte documente; nu s-a transmis o traducere legalizată, dar exista o traducere etc.). Întotdeauna este importantă analiza pe fond a ofertei.

 

- Dacă se primeşte o singură ofertă, beneficiarul privat poate să o analizeze şi să procedeze la atribuirea contractului de achiziţie daca oferta respectă specificaţiile tehnice elaborate conform etapei 1.

- Dacă se depun numai oferte care nu respectă prevederile de la subsecţiunea “Specificaţii”, procedura se va anula. În acest caz, procedura se poate relua (cu respectarea tuturor prevederilor aferente procedurii simplificate) după o analiză a cauzelor care au condus la această situaţie. Dacă specificaţiile tehnice au fost detaliate în contractul de finanţare, orice modificare se va efectua numai după ce se verifică impactul asupra clauzelor din contractul de finanţare, cu aprobarea autorităţii de management/organismului intermediar/operatorilor de program.

- În situaţia în care nu se depune nicio ofertă, procedura de atribuire se poate relua cu respectarea tuturor prevederilor aferente procedurii simplificate, după o analiză a cauzelor care au condus la această situaţie.

Întrebări frecvente

1. Procesul-verbal de deschidere

Elaborarea acestui document nu este prevăzută de Ordinul nr. 1.120/2013. Dacă în documentele procedurii se prevede elaborarea procesului-verbal de deschidere, beneficiarul privat trebuie să respecte această prevedere.

2. Ofertele transmise peste termenul prevăzut pentru elaborarea ofertelor

Beneficiarul nu este obligat să evalueze ofertele care sunt transmise după data de expirare (data şi ora din anunţ). Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia reprezentanţilor autorităţii de management/organismului intermediar, cu prilejul vizitelor la faţa locului, documente justificative care confirmă data şi ora la care au fost primite ofertele,

3. Comisia de evaluare

Ordinul nr. 1.120/2013 nu stabileşte în cuprinsul său existenţa unei comisii de evaluare. Prin urmare, nu este obligatorie constituirea unei comisii de evaluare.

Beneficiarul privat va desemna persoana care va elabora şi va semna Nota justificativă de atribuire.

4. Oferta admisibilă

Noţiunea “ofertă admisibilă” nu este utilizată în Ordinul nr. 1.120/2013. c) Elaborarea Notei justificative de atribuire

Se va alege oferta cu cele mai multe avantaje pentru realizarea scopului proiectului şi se vor prezenta avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea în raport cu specificaţiile tehnice/celelalte oferte.

În analiza ofertelor beneficiarul privat trebuie să ţină cont de toate cerinţele pe care Ie-a menţionat în documentele procedurii.

În analiza ofertelor beneficiarul privat nu poate adăuga alte cerinţe şi nu poate renunţa la specificaţiile deja enunţate în anunţ/specificaţii/clarificări/modificări.

Dacă s-au identificat erori de fond în documentele procedurii care nu au fost clarificate înainte de data de expirare a anunţului, procedura nu se va încheia cu atribuirea contractului. În acest caz beneficiarul va corecta erorile identificate şi va relua procedura.

Pentru procedura simplificată autorităţile de management/organismele intermediare/operatorii de program verifică următoarele elemente:

 

Nr. crt.

Elemente de verificat

Verificare

Instrucţiuni

 

 

Da/Nu/NA

 

0

1

2

3

Verificarea etapei 1 - Elaborarea specificaţiilor tehnice şi verificarea valorii estimate

1.

Au fost motivate detaliat specificaţiile tehnice particulare/scopul achiziţiei?

 

În cazul în care nu există o motivare cam să justifice încadrarea în excepţiile prevăzute, specificaţiile trebuie să fie obiective şi publice.

Se verifică dacă beneficiarul privat a motivat detaliat specificaţiile tehnice particulare (dacă este cazul).

Pe baza specificaţiilor tehnice particulare beneficiarul motivează încadrarea în excepţiile prevăzute la nivelul ordinului.

Se verifică scopul achiziţiei.

 

Atenţie!

 

Publicarea anunţului şi a specificaţiilor tehnice nu este obligatorie în următoarele cazuri:

- atunci când, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecţia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziţie poate fi atribuit numai unui anumit operator economic;

- produsele sunt fabricate numai pentru cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare, cu excepţia testelor de viabilitate comercială şi a producţiei pe scară largă destinate recuperării costurilor de cercetare şi dezvoltare.

 

Sancţiune

 

Nepublicarea anunţului pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, însoţit de specificaţiile tehnice - corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie (partea a 3-a pct. 1 din anexa la HG. nr. 519/2014 Publicarea unor specificaţii tehnice care nu au un caracter obiectiv/renunţarea pe parcursul evaluării la anumite specificaţii tehnice publicate - corecţie conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014 (proporţional cu prejudiciul).

2.

a) Valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile valorice prevăzute în O.U.G. nr. 34/2006?

 

1. Se verifică dacă valoarea menţionată în Nota privind valoarea estimată este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006.

2. Se verifică dacă valoarea estimată corespunde cu valoarea din contractul de finanţare.

 

 

b) Contractul nu a fost divizat în mai multe contracte distincte de valoare mai mică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor art. 9 lit. c) şi c1) din O.U.G. nr. 34/2006/ cap. VII din Ordinul nr. 1.120/2013?

 

Se verifică dacă contractul a fost divizat, prin raportare la Planul de achiziţii al proiectului, luând în calcul scopul şi/sau obiectul achiziţiei.

 

 

c) Beneficiarul privat a ales corect procedura aplicabilă?

 

Se verifică dacă s-a ales corect procedura pornind de la valoarea estimată. Dacă valoarea estimată depăşeşte pragul valoric prevăzut de art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, beneficiarul privat trebuia să aplice procedura simplificată.

Dacă valoarea estimată depăşeşte pragul valoric prevăzut de art. 9 lit. c) sau c1) din O.U.G. nr. 34/2006 şi respectivul contract este finanţat/subvenţionat în mod direct, în proporţie de mai mult de 50%, de către o autoritate contractantă, beneficiarul privat trebuia să aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006.

 

Sancţiune pentru literele a), b) şi c)

 

1. Dacă beneficiarul privat trebuia să aplice prevederile O.U.G. nr. 34/2006 şi a aplicat prevederile Ordinului nr. 1.120/2013, se vor aplica sancţiunile prevăzute m anexa la H.G. nr. 519/2014 (partea 1 - Achiziţii publice).

2. Dacă beneficiarul privat trebuia să aplice procedura simplificată şi a ales să achiziţioneze direct, fără publicarea unui anunţ, se va aplica o corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie, ca urmare a nepublicării anunţului. La fel se va proceda dacă motivarea Încadrării pe excepţiile de la publicare nu este corectă.

Verificarea etapei 2 - Prospectarea pieţei

1.

S-a publicat anunţul pe pagina web www.fonduri-ue.ro, secţiunea .Achiziţii privaţi”, însoţit de specificaţiile tehnice?

 

Se verifică dacă anunţul este postat pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro, însoţit de specificaţiile tehnice.

Nu trebuie să existe obstacole în vizualizarea specificaţiilor tehnice.

De asemenea, se verifică dacă pentru contractele de furnizare s-a acordat un termen pentru elaborarea şi prezentarea ofertei de minimum 6 zile calendaristice, iar pentru contractele de servicii şi lucrări de minimum 10 zile calendaristice.

 

Sancţiune

 

- corecţie de 25% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie (partea a 3-a pct. 1 din anexa la H.G. nr. 519/2014).

2.

S-a elaborat corespunzător

Nota justificativă de Atribuire?

 

Nota justificativă de atribuire a fost completată corespunzător, în sensul că au fost prezentate avantajele tehnice şi financiare care motivează alegerea ofertei pentru contractare în raport cu celelalte oferte primite/specificaţiile tehnice.

În situaţiile de excepţie când publicarea anunţului şi a specificaţiilor tehnice nu este obligatorie, nota justificativă trebuie motivată prin raportare la specificaţiile tehnice particulare/scopul achiziţiei.

 

Sancţiune

 

- În cazul în care sunt identificate specificaţii tehnice ofertate care nu corespund specificaţiilor tehnice solicitate, se aplică o corecţie conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G, nr. 519/2014) (proporţional cu prejudiciul).

Verificarea etapei 3 - Semnarea contractului de achiziţie

1.

Contractul a fost semnat cu ofertantul menţionat în Nota justificativă de atribuire?

 

Se compară cele două documente.

 

Sancţiune

 

- Dacă se schimbă câştigătorul desemnat şi, implicit, oferta câştigătoare aferentă, se va aplica sancţiunea prevăzută în partea a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014.

2.

S-a publicat un anunţ de atribuire pe pagina web

https://www.fonduri-ue.ro în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie?

 

Se verifică anunţul.

 

Sancţiune

 

- Dacă în termen de 5 zile calendaristice de la semnarea contractului de achiziţie beneficiarul privat nu a completat anunţul pe pagina web https://www.fonduri-ue.ro cu informaţii despre câştigătorul contractului, se aplică o corecţie de 5% din valoarea eligibilă a contractului de achiziţie (partea a 3-a pct. 2 din anexa la H.G. nr. 519/2014). Nu se aplică corecţie financiară în cazul erorilor de tehnoredactare justificate de beneficiarii privaţi.

3.

Contractul este însoţit de declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.

 

Se verifică existenţa declaraţiei menţionate.

4.

Ajustarea preţului s-a realizat cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1.120/2013?

 

Se verifică respectarea regulilor prevăzute la etapa 3 - Semnarea contractului de achiziţie lit. b) din ordin.

 

Sancţiune

 

- Dacă nu s-au respectat prevederile etapei 3 lit. b) se aplică o corecţie conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014 (proporţional cu prejudiciul).

Verificarea etapei 4 - Implementarea contractului de achiziţie

1.

Modificările clauzelor contractuale respectă prevederile Ordinului nr. 1.120/2013?

 

Se verifică respectarea regulilor prevăzute la etapa 4 - Implementarea contractului de achiziţie din ordin. Se verifică, de asemenea, impactul modificărilor efectuate (modificarea clauzelor nu trebuie să aibă impact asupra condiţiilor impuse prin anunţ/să afecteze avantajele menţionate în Nota justificativă de atribuire).

 

Sancţiune

 

- Se aplică o corecţie conform părţii a 3-a pct. 3 din anexa la H.G. nr. 519/2014 (proporţional cu prejudiciul).

 

Atenţie!

În cazul în care realizarea obiectului achiziţiei presupune o serie de aprobări, avize, autorizaţii sau alte formalităţi stabilite de prevederi legale incidente, beneficiarul privat trebuie să se asigure că efectuarea cheltuielilor se realizează cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

 

 


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.