MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 835/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 835         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 17 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

            Decizia nr. 483 din 23 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, ambele cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            917. - Ordin al ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014, şi a Procedurii privind avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

25. - Normă pentru modificarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009

 

Rectificări la:

 - Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 483

din 23 septembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, ambele cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, ambele cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, excepţie ridicată de Minai Babiţchi în Dosarul nr. 818/107/2014 ai Tribunalului Alba - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 719D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele;

4. Prin încheierea din 11 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 818/107/2014, Tribunalul Alba - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor ari. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 şi a art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013. Excepţia a fost ridicată de reclamantul Mihai Babiţchi în cadrul unui litigiu având ca obiect drepturi de asigurări sociale.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile criticate, prin care a fost suspendată plata indemnizaţiilor prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 în anii 2013 şi 2014, contravin dispoziţiilor constituţionale ale art. 1, art. 11 alin. (1) şi (3), art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1) şi (2), art. 20, art. 21 alin. (1)-(3), art. 22 alin. (1) şi (2), art. 31 alin. (1) şi (2), art. 40 alin. (1), art. 41 alin. (1), art. 44 alin. (1), art. 47alin. (1), art. 51 alin. (1) şi (2), art. 52 alin. (1) şi (2). art. 102 alin. (1) şi (2) şi art. 124 alin. (1) şi (2). În acest sens arată, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt discriminatorii şi afectează substanţa dreptului la indemnizaţie, deoarece, deşi a fost suspendată temporar, aceasta nu se mai acordă de 3 ani. Invocă şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 88/2013, prin care s-a statuat că indemnizaţia reprezintă un „bun” în sensul Primului Protocol adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. De asemenea, invocă şi prevederile art. 26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, privind dreptul la ocrotire egală din partea legii.

6. Tribunalul Alba - Secţia I civilă apreciază, în esenţă, că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, invocând în acest sens deciziile Curţii Constituţionale nr. 88/2013 şi nr. 42/2014.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate,

8. Avocatul Poporului apreciază, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, sens în care invocă deciziile Curţii Constituţionale nr. 554/2013, nr. 42/2014 şi nr. 244/2014. Astfel, arată că, în acord cu jurisprudenţa Curţii Constituţionale, deşi autorităţile au dreptul de a dispune cu privire la acordarea drepturilor băneşti pretinse de autorii excepţiei de neconstituţionalitate, restrângerea ori suspendarea acestor drepturi şi în viitor, în condiţiile în care textele de lege care le prevăd nu au fost abrogate, ar putea justifica întrebarea dacă aceste drepturi mai există şi dacă nu cumva textele de lege care le prevăd au fost în fapt lipsite de eficienţă, aşa încât speranţa titularilor acestor drepturi, deşi are un suport legal, este în realitate lipsită de conţinut. Astfel, deşi formal limitată în timp, respectiv vizând durata unui an calendaristic, măsura de suspendare repetată a acestor drepturi, pentru mai mulţi ani la rând, ar putea afecta caracterul previzibil al normelor de lege, creând incertitudine cu privire la existenţa acestor drepturi. Referitor la acest aspect, menţionează că Avocatul Poporului întreprinde demersuri în sensul reluării acordării drepturilor suspendate.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, precizările şi notele de şedinţă depuse la dosar de către autorul excepţiei de neconstituţionalitate, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate, astfel cum este menţionat în încheierea de sesizare, îl constituie dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012, aprobată prin Legea nr. 36/2014, şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 30 august 2013, dispoziţii care au următorul cuprins:

- Art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012: „Prevederile art. 15, 18, 19 şi 20 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.”;

- Art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013: „Prevederile art. 18 şi 19 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor masuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2014.”

12. Din susţinerile autorului excepţiei de neconstituţionalitate reiese că ceea ce se critică este soluţia legislativă de prelungire a suspendării acordării indemnizaţiei prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, soluţie cuprinsă în conţinutul normativ al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 şi al art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013, ambele cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, lege publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011, cu următorul conţinut:

„Art. II. - Pentru anul 2012 se aprobă instituirea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, după cum urmează: [..,]

Art. 18. - În anul 2012, indemnizaţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu se acordă.”

13. Prin urmare, Curtea constată că obiect al excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013, ambele cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011.

14. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 privind statul român, art. 11 alin. (1) şi (3) privind dreptul internaţional şi dreptul intern, art. 15 alin. (1) privind universalitatea, art. 16 alin. (1) şi (2) privind egalitatea în drepturi, art. 20 referitor la tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie, art. 22 alin. (1) şi (2) privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, art. 31 alin. (1) şi (2) privind dreptul la informaţie, art. 40 alin. (1) privind dreptul de asociere, art. 41 alin. (1) privind munca şi protecţia sociala a muncii, art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată, art. 47 alin. (1) privind nivelul de trai, art. 51 alin. (1) şi (2) privind dreptul de petiţionare, art. 52 alin. (1) şi (2) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 102 alin. (1) şi (2) privind rolul şi structura Guvernului şi art. 124 alin. (1) şi (2) privind înfăptuirea justiţiei. De asemenea, invocă şi prevederile art. 26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, privind dreptul la ocrotire egală din partea legii.

15. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că acordarea indemnizaţiilor reparatorii” prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004 a fost suspendată, după cum urmează:

- în anul 2012, potrivit art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, introdus prin Legea nr. 283/2011 de aprobare a acesteia, lege publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 14 decembrie 2011;

- în anul 2013, potrivit art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 din 13 decembrie 2012;

- în anul 2014, potrivit art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 550 din 30 august 2013.

16. Dispoziţiile de lege prin care - în anii 2012, 2013 şi 2014 - s-a suspendat plata indemnizaţiilor prevăzute de art. 4 alin, (4) din Legea nr. 341/2004 au făcut obiect al controlului de constituţionalitate, fiind analizate aceleaşi critici ca şi cele invocate în prezenta cauză, spre exemplu, prin Decizia nr. 88 din 28 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 167 din 28 martie 2013, prin Decizia nr. 373 din 24 septembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 25 noiembrie 2013, prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 210 din 25 martie 2014, şi prin Decizia nr. 314 din 5 iunie 2014. publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 21 iulie 2014. Cu acele prilejuri, Curtea a reţinut că textul de lege criticat stabileşte că, temporar, nu se mai acordă indemnizaţiile prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004. De aceste indemnizaţii, calculate prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea asigurărilor sociale de stat, beneficiau persoanele care au obţinut titlul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite cu prilejul Revoluţiei Române din Decembrie 1989, numai dacă acestea aveau un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

17. În ceea ce priveşte critica de neconstituţionalitate raportată la dispoziţiile art. 47 din Constituţie, prin Decizia nr. 1.576 din 7 decembrie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 16 ianuarie 2012, Curtea a constatat că prevederile legale criticate nu pot fi privite ca aducând atingere dreptului constituţional la un nivel de trai decent, ci mai degrabă ca instituind un set de măsuri de adaptare la condiţiile economico-sociale existente. În acest context, Curtea a reţinut că legiuitorul este chemat „să instituie un ansamblu de măsuri prin care statul să asigure protejarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor atât prin reglementarea unor drepturi fundamentale, precum dreptul la securitate socială, dreptul la muncă - condiţie principală pentru un trai decent -, dreptul la o salarizare echitabilă, dreptul la protecţia sănătăţii şi altele asemenea, dar şi prin drepturi care nu au o consacrare constituţională şi care tind către acelaşi obiectiv.

În acelaşi spirit, Constituţia consacră, în chiar art. 1 alin. (3), caracterul de stat social al României, obligă statul, prin dispoziţiile art. 135 alin. (2) lit. f), să creeze condiţiile necesare pentru creşterea calităţii vieţii, iar prin art. 41 alin. (2) şi art. 47 alin. (2) prevede dreptul salariaţilor, respectiv al cetăţenilor, şi la alte măsuri de protecţie socială şi de asistenţă socială decât cele nominalizate expres în Legea fundamentală, măsuri stabilite prin lege. Caracteristic tuturor acestor drepturi ale cetăţenilor şi obligaţii corelative ale statului este faptul că, în măsura în care nu sunt nominalizate expres de Constituţie, legiuitorul este liber să aleagă, în funcţie de politica statului, de resursele financiare, de prioritatea obiectivelor urmărite şi de necesitatea îndeplinirii şi a altor obligaţii ale statului consacrate deopotrivă la nivel constituţional, care sunt măsurile prin care va asigura cetăţenilor un nivel de trai decent şi să stabilească condiţiile şi limitele acordării lor.

18. Referitor la art. 53 din Constituţie, Curtea a reţinut că drepturile a căror plată s-a suspendat prin dispoziţiile de lege criticate fac parte dintr-un ansamblu de măsuri pe care Legea nr. 341/2004 Ie-a instituit în semn de gratitudine faţă de cei care au luptat pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989. În ceea ce priveşte prevederile actului normativ criticat vizând limitarea ori chiar neacordarea în anul 2012 a unor drepturi ce nu sunt consacrate la nivel constituţional, neavând în consecinţă un caracter fundamental, Curtea a reţinut că dispoziţiile art. 53 din Constituţie nu sunt incidente, acestea având în vedere doar restrângerea exerciţiului unor drepturi fundamentale. Totodată, Curtea a constatat că, deşi temeiul moral al acordării acestor beneficii, izvorât din sentimentul de recunoştinţă pentru cei care, prin jertfa şi contribuţia proprie, au condus la căderea regimului comunist şi la instaurarea democraţiei, este incontestabil, acesta nu constituie totuşi, potrivit Constituţiei, o obligaţie de reglementare a statului în acest sens, neputându-se vorbi astfel de existenţa unui drept fundamental la obţinerea unor indemnizaţii în virtutea calităţii de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite în cadrul Revoluţiei Române din Decembrie 1989.

19. Prin Decizia nr. 42 din 22 ianuarie 2014, Curtea a subliniat că, „deşi autorităţile au dreptul de a dispune cu privire la acordarea drepturilor băneşti pretinse de autorii excepţiei de neconstituţionalitate, restrângerea ori suspendarea acestor drepturi şi în viitor, în condiţiile în care textele de lege care le prevăd nu au fost abrogate, ar putea justifica întrebarea dacă aceste drepturi mai există şi dacă nu cumva textele de lege care le prevăd au fost în fapt lipsite de eficienţă, aşa încât speranţa titularilor acestor drepturi, deşi are un suport legal, este în realitate lipsită de conţinut. Astfel, deşi formal limitată în timp, respectiv vizând durata unui an calendaristic, măsura de suspendare repetată a acestor drepturi, pentru mai mulţi ani la rând, ar putea afecta caracterul previzibil al normelor de lege, creând incertitudine cu privire la existenţa acestor drepturi”.

20. Prin Decizia nr. 314 din 5 iunie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 21 iulie 2014, Curtea a precizat că „măsura suspendării anuale a plăţii drepturilor prevăzute de art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, măsură adoptată deja pentru trei ani consecutivi, 2012,2013 şi 2014, nu poate fi repetată sine d/e, caz în care ar putea afecta proporţionalitatea măsurii.”

21. Întrucât criticile de neconstituţionalitate din prezenta cauză privesc aspecte similare cu cele relevate în jurisprudenţa Curţii şi având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudenţei acesteia, considerentele şi soluţiile deciziilor menţionate îşi păstrează valabilitatea.

22. Referitor la încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (1)-(3) privind accesul liber la justiţie, art. 22 alin. (1) şi (2) privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, art. 31 alin. (1) şi (2) privind dreptul la informaţie, art. 40 alin. (1) privind dreptul de asociere, art. 41 alin. (1) privind munca şi protecţia socială a muncii, art. 51 alin. (1) şi (2) privind dreptul de petiţionare, art. 52 alin. (1) şi (2) privind dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică, art. 102 alin. (1) şi (2) privind rolul şi structura Guvernului şi art. 124 alin. (1) şi (2) privind înfăptuirea justiţiei, Curtea reţine că acesta nu au incidenţă în cauza de faţă.

23. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Minai Babiţchi în Dosarul nr. 818/107/2014 al Tribunalului Alba - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare, ambele cu referire la art. II art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Alba - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 septembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PĂDURI ŞI PISCICULTURA

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă Aşi B, NTLH-014, şi a Procedurii privind avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 51.260/SON din 29 octombrie 2014 al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor,

în baza prevederilor art. 1 alin. (3) şi art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale avizului tehnic consultativ al Biroului operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice - B.O. CONSIB din data de 20 octombrie 2014,

în temeiul art. 6 alin. (5) şi art. 4 pct. IV.24 din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultura, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şt funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Procedura privind avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, membrii comisiilor de certificare/avizare a experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor, precum şi membrii corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 114/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014 şi a Procedurii de avizare a specialiştilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 19 iunie 2002, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Cătălin Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucureşti, 5 noiembrie 2014.

Nr. 917.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULAMENT

privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - În sensul prezentului regulament, următoarele sintagme au semnificaţiile detaliate mai jos:

a) experţi certificaţi-experţi tehnici şi verificatori de proiecte atestaţi de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice pentru construcţii hidrotehnice în domeniile de exigenţă A7 (rezistenţă şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi B5 (siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi certificaţi de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B;

b) evaluarea siguranţei barajelor - evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice în vigoare;

c) comisie de certificare - comisie organizată pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru certificarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă Aşi B.

Art. 2. - Evaluarea siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanţă Aşi B, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă/acordului de funcţionare în siguranţă, se realizează în conformitate cu Metodologia privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare - NTLH-022 sau, după caz, cu Metodologia privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale-NTLH-023, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 116/289/2002, de către experţi certificaţi, denumiţi în continuare experţi. În cazul evaluării siguranţei lucrărilor hidrotehnice speciale, experţii vor adapta în mod corespunzător metodologiile mai sus amintite.

Art. 3. - Membrii corpurilor de experţi certificaţi pot evalua starea de siguranţă în exploatare şi a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, în limitele domeniului pentru care sunt certificaţi.

 

CAPITOLUL II

Corpurile de experţi

 

Art. 4. - Se constituie corpurile de experţi certificate să realizeze evaluarea stării de siguranţă în exploatare pentru barajele încadrate în categoriile de importanţă Aşi B, după cum urmează:

a) corpul de experţi pentru domeniul baraje, diguri şi cuvetele lacurilor de acumulare, inclusiv pentru construcţiile şi instalaţiile-anexă aferente acestora;

b) corpul de experţi pentru domeniul baraje şi diguri care realizează depozite de deşeuri industriale;

c) corpul de experţi pentru domeniul lucrări hidrotehnice speciale.

 

CAPITOLUL III

Certificarea şi structura corpurilor de experţi

 

Art. 5. - (1) Certificarea experţilor este realizată de către o comisie de certificare a cărei componenţă nominală este aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, conform prevederilor prezentului regulament.

(2) Certificarea experţilor se face pe bază de analiză de dosar de activitate şi calificare profesională şi prin susţinerea unui concurs de către candidaţi.

(3) Comisia de certificare are următoarea structură organizatorică: un preşedinte, un vicepreşedinte, 5 membri, 2 membri supleanţi şi un secretariat tehnic.

Art. 6. - (1) Componenţa comisiei de certificare este următoarea:

a) preşedinte - reprezentantul conducerii autorităţii publice centrale din domeniul apelor, care coordonează activitatea din acest domeniu;

b) vicepreşedinte - directorul cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul direcţiei tehnice de specialitate a autorităţii publice centrale din domeniul apelor;

c) membri:

- un reprezentant al autorităţii publice centrale din domeniul apelor;

- 2 reprezentanţi din învăţământul tehnic superior de specialitate;

- 2 reprezentanţi ai Comitetului Naţional Român al Marilor Baraje - CROMB;

d) 2 membri supleanţi, asigurând aceeaşi reprezentare cu cea menţionată la lit. c), care îi înlocuiesc pe membrii comisiei care nu pot participa la şedinţele de certificare;

e) un secretariat tehnic, asigurat de personalul direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

(2) Comisia de certificare este valabil constituită prin prezenţa obligatorie a preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a

cel puţin jumătate plus unu din numărul total al membrilor (minimum 3 membri).

(3) Deciziile comisiei de certificare se iau cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi la şedinţa de certificare.

(4) Membrii comisiei de certificare beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă stabilită prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) Comisia de certificare are un casier numit prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Art. 7. - (1) Corpul de experţi pentru baraje, diguri şi cuvetele lacurilor de acumulare, inclusiv pentru construcţiile şi instalaţii le-anexă aferente acestora, este constituit din maximum 25 de experţi.

(2) Corpul de experţi pentru baraje şi diguri care realizează depozite de deşeuri industriale este constituit din maximum 15 experţi.

(3) Corpul de experţi pentru lucrări hidrotehnice speciale este constituit din maximum 10 experţi.

Art. 8. - Un expert poate face parte din unul sau mai multe corpuri de experţi, în limita numărului maxim de experţi ai fiecărui corp.

 

CAPITOLUL IV

Selecţia, certificarea şi revocarea experţilor certificaţi

 

Art. 9. - Pentru obţinerea certificatului de expert se pot înscrie persoanele fizice, absolvenţi de învăţământ superior tehnic de specialitate, care au atestate de expert tehnic şi, respectiv, verificator de proiecte, eliberate de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în domeniile de exigenţă A7 (rezistenţă şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi B5 (siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice), şi cel puţin 10 ani de activitate în domeniul proiectării, exploatării sau execuţiei barajelor ori, după caz, a depozitelor de deşeuri industriale, respectiv a lucrărilor hidrotehnice speciale.

Art. 10. - (1) în vederea înscrierii la concursul pentru obţinerea certificatelor de expert, candidaţii vor depune un dosar de activitate şi calificare profesională cuprinzând următoarele documente:

a) cerere-tip, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1;

b) copie de pe atestatele de expert tehnic şi verificator de proiecte, eliberate de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în domeniile de exigenţă prevăzute la art. 9;

c) copie legalizată de pe diploma de studii;

d) cel puţin o recomandare, semnată de reprezentanţii legali ai unor unităţi din domeniul proiectării, construirii sau exploatării barajelor ori, după caz, a depozitelor de deşeuri industriale, respectiv a lucrărilor hidrotehnice speciale, în care candidatul şi-a desfăşurat activitatea profesională, sau din partea unei/unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu, care să confirme experienţa de 10 ani a solicitantului; activitatea didactică în domeniul construcţiilor hidrotehnice se asimilează cu cea de proiectare în domeniu;

e) curriculum vitae;

f) memoriu de activitate în domeniul de certificare;

g) cazier judiciar la zi;

h) dovada achitării tarifului de verificare a dosarului.

(2) Candidaţii care solicită obţinerea certificatului de expert pentru evaluarea siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B trebuie să aibă cel puţin un ciclu de 5 ani de experienţă activă ca expert avizat pentru evaluarea siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, în domeniul respectiv.

(3) Certificatele de expert obţinute în baza prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 114/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B - NTLH-014 şi a Procedurii de avizare a specialiştilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D - NTLH-015, cu modificările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea, inclusiv pentru prelungirea acestora.

(4) în cazul în care unul dintre membrii titulari ai comisiei de certificare solicită dobândirea calităţii de expert, pentru analiza dosarului de activitate şi calificare profesională, precum şi pentru concurs, acesta va fi înlocuit, în cadrul comisiei, cu un membru supleant.

Art. 11. - (1) Anunţul privind organizarea certificării experţilor se publică şi se actualizează pe site-ul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

(2) Dosarele de activitate şi calificare profesională în vederea certificării se depun şi se ţin în evidenţă la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, prin grija secretariatului comisiei de certificare.

Art. 12. - (1) înainte de data concursului, comisia de certificare se întruneşte într-o şedinţă de lucru, iar, în urma verificării dosarelor de activitate şi calificare profesională ale candidaţilor, poate decide:

a) admiterea pentru susţinerea concursului în vederea obţinerii certificatului de expert;

b) solicitarea de completări sau clarificări la dosar;

c) respingerea dosarului.

(2) Deciziile comisiei de certificare se consemnează într-un proces-verbal al şedinţei, întocmit de secretariatul comisiei de certificare, care se va transmite candidaţilor de către direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la data şedinţei de lucru pentru verificarea şi analiza dosarelor de activitate şi calificare profesională.

(3) în cazul în care comisia de certificare solicită completări sau clarificări, candidatului i se vor comunica termenul de depunere şi documentele solicitate. Nedepunerea în termen a documentelor solicitate conduce automat la respingerea dosarului.

(4) în cazul în care comisia de certificare decide respingerea dosarului de activitate şi calificare profesională, candidatului i se vor comunica motivele care au condus la această decizie. Dosarele respinse se restituie candidatului, pe bază de semnătură.

(5) Decizia de respingere a dosarului de activitate şi calificare profesională poate fi contestată în scris la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la comunicare.

(6) Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate, în termen de 30 de zile de la data depunerii, de către o comisie de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 reprezentanţi ai învăţământului superior tehnic de specialitate şi/sau ai unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu, la propunerea direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi cu aprobarea conducerii acesteia. Deciziile comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor vor fi comunicate candidaţilor în termen de 5 zile de la emitere, prin grija direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, fiind definitive şi obligatorii pentru contestatari.

(7) Candidaţii care, conform conţinutului dosarului de activitate şi calificare profesională, îndeplinesc condiţiile pentru participarea la concurs vor fi convocaţi, prin grija secretariatului comisiei de certificare, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei de certificare.

Art. 13. - (1) Concursul constă în examinarea orală a candidaţilor, efectuată de comisia de certificare, având la bază normativele tehnice specifice în vigoare şi experienţa corespunzătoare domeniului respectiv, precum şi analiza uneia dintre lucrările reprezentative din activitatea solicitanţilor.

(2) în urma examinării, fiecare membru al comisiei de certificare acordă calificativul „admis” sau „respins” pentru evaluarea cunoştinţelor fiecărui candidat. Un candidat poate fi „admis” sau „respins” în funcţie de numărul cel mai mare de calificative de acelaşi tip date de membrii comisiei, respectiv majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

(3) Candidaţii care nu se prezintă la examinare la data stabilită vor fi consideraţi respinşi. Aceştia se pot înscrie la un alt concurs care se va organiza ulterior.

(4) Rezultatul concursului se afişează la sediul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, precum şi pe site-ul acesteia, în termen de 5 zile de la data desfăşurării şedinţei de certificare.

(5) Contestaţiile privind rezultatul concursului se depun la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 5 zile de la data afişării rezultatelor.

(6) Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate, în termen de 30 de zile de la data depunerii, de către o comisie de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 reprezentanţi ai învăţământului superior tehnic de specialitate şi/sau ai unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu, la propunerea direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi cu aprobarea conducerii acesteia. Deciziile comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor vor fi comunicate candidaţilor în termen de 5 zile de la emitere, prin grija direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, fiind definitive şi obligatorii pentru contestatari.

Art. 14. - (1) Listele corpurilor de experţi constituite în baza prevederilor prezentului regulament se avizează de către Biroul operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, denumit în continuare B.O. CONSIB, se actualizează periodic şi se publică pe site-ul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi în publicaţiile de specialitate din domeniu.

(2) Experţii vor răspunde solicitărilor direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, la propunerea B.O. CONSIB, în cazul necesităţii efectuării în regim de urgenţă a evaluării siguranţei barajelor în situaţii excepţionale (după viituri sau cutremure importante, incidente, avarii, accidente, ruperi/cedări), în cazul contraexpertizelor solicitate de beneficiarii expertizelor şi/sau de organele abilitate conform legii să controleze starea de siguranţă a barajelor, precum şi în cazul solicitărilor făcute de autorităţi similare din alte ţări sau de organisme internaţionale de profil.

Art. 15. - (1) în termen de 30 de zile de la data şedinţei de certificare sau a soluţionării unor eventuale contestaţii, autoritatea publică centrală din domeniul apelor emite Certificatul de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă Aşi B, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Certificatul se înmânează personal fiecărui expert după achitarea tarifului de eliberare a acestuia.

(3) Certificatul de expert este valabil pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii acestuia pentru perioade succesive de câte 5 ani.

Art. 16. - (1) Prelungirea valabilităţii certificatului de expert se face la solicitarea expertului, în baza analizării de către comisia de certificare a unui nou dosar de activitate şi calificare profesională, pe care expertul îl depune la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate.

(2) Dosarul de activitate şi calificare profesională pentru prelungirea valabilităţii certificatului de expert va conţine următoarele documente:

a) cerere de prelungire;

b) memoriu de activitate în domeniul de certificare pentru perioada de valabilitate a certificatului sau, în cazul neefectuării de expertize, memoriu care să justifice lipsa activităţii;

c) cel puţin două recomandări de la beneficiarii expertizelor efectuate de solicitant;

d) copie de pe atestatele de expert tehnic şi verificator de proiecte, eliberate de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în domeniile de exigenţă prevăzute la art. 9, din care să rezulte valabilitatea acestora;

e) dovada de achitare a tarifului de prelungire a valabilităţii certificatului de expert;

f) cazier judiciar la zi sau declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu se află înscris în cazierul judiciar,

Art. 17. - (1) Tariful pentru verificarea dosarului de activitate şi calificare profesională este de 200 lei.

(2) Tariful pentru eliberarea certificatului de expert este de 400 lei.

(3) Tariful pentru prelungirea valabilităţii certificatului de expert este de 300 lei.

(4) Tarifele prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi actualizate periodic, în raport cu rata inflaţiei, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

(5) Sumele prevăzute la alin. (1)-(3) încasate de la persoanele fizice care solicită certificarea se depun în contul pentru siguranţa barajelor deschis de Administraţia Naţională „Apele Române” la Trezoreria Municipiului Bucureşti. Numărul de cont va fi comunicat candidaţilor prin grija secretariatului comisiei de certificare. Copiile dovezilor de plată a tarifelor se depun la dosarele de activitate şi calificare profesională ale candidaţilor.

(6) Pentru fiecare membru sau, după caz, membru supleant al comisiei de certificare, indemnizaţia de şedinţă este de până la 75% din nivelul salariului minim brut pe ţară: pentru membrii secretariatului comisiei de certificare, indemnizaţia de şedinţă este de până la 50% din nivelul salariului minim brut pe ţară; pentru casierul comisiei de certificare, indemnizaţia de şedinţă este de până Sa 25% din nivelul salariului minim brut pe ţară.

(7) Sumele depuse în contul precizat la alin. (5) au următoarele destinaţii:

a) plata indemnizaţiilor cuvenite membrilor comisiei de certificare şi persoanelor menţionate la alin. (6);

b) plata unor studii de fundamentare a unor acte normative, de reglementare sau norme tehnice din domeniul siguranţei barajelor;

c) plata pentru efectuarea de contraexpertize dispuse de Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, denumită în continuare CONSIB, în situaţia unor contestaţii ale beneficiarului, sau de organele abilitate cu controlul în domeniul siguranţei barajelor;

d) plata unor expertize pentru evaluarea siguranţei barajelor, determinate de situaţii speciale;

e) cheltuieli de dotare cu aparatură de secretariat şi birotică pentru desfăşurarea activităţii comisiei de certificare;

f) cheltuieli pentru organizarea şedinţelor comisiei de certificare;

g) cheltuieli de documentare, achiziţionarea de publicaţii de specialitate (periodice, manuale, cărţi de specialitate, volume ale unor conferinţe etc.);

h) cheltuieli de participare la manifestări interne sau internaţionale pe probleme din domeniul siguranţei barajelor.

(8) Plata indemnizaţiilor de şedinţă către membrii comisiei de certificare, achiziţiile, precum şi cheltuielile de organizare în vederea bunei desfăşurări a şedinţelor de certificare se efectuează pe bază de referat de necesitate aprobat de B.O. CONSIB; decontările se fac prin grija casierului, pe bază de documente justificative şi cu respectarea prevederile legale în vigoare.

Art. 18.- (1) Membrii corpurilor de experţi vor deţine şi utiliza ştampile individuale de experţi certificaţi.

(2) Ştampila experţilor are formă rotundă, cu două cercuri concentrice, unul exterior, cu diametrul de 40 mm, şi altul interior, cu diametrul de 25 mm. În partea superioară se înscriu numele, prenumele şi iniţiala tatălui expertului, iar în partea inferioară se va înscrie „Expert evaluarea siguranţei barajelor”, în interior se înscrie în partea superioară „ROMÂNIA”, iar în partea inferioară, denumirea actualizată a autorităţii publice centrale din domeniul apelor. În partea centrală se va înscrie numărul certificatului emis de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru expert, domeniul/domeniile de certificare, şi categoriile de importanţă.

(3) Ştampilele se confecţionează pe cheltuială proprie de către experţi; în momentul schimbării denumirii autorităţii publice centrale din domeniul apelor, ştampilele rămân valabile conform certificatelor emise.

(4) Ştampilele se aplică de experţi pe documentaţiile de evaluare a siguranţei barajelor, precum şi pe alte documente întocmite în activităţi desfăşurate în domeniul siguranţei barajelor şi sunt valabile împreună cu semnătura olografă a acestora.

Art. 19. - Experţii încetează să mai facă parte din corpurile de experţi certificaţi în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului pentru care s-a eliberat certificatul de expert, dacă prelungirea acestuia nu a fost solicitată de expert;

b) prin decesul titularului;

c) la cererea titularului, înregistrată la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 20. - (1) Certificatul de expert se revocă în următoarele condiţii:

a) dacă persoana fizică certificată a fost condamnată prin sentinţă definitivă pentru fapte comise care au legătură cu exercitarea calităţii de expert;

b) în caz de inactivitate a titularului pe o perioadă mai mare de 5 ani, fără a exista motive obiective, semnalate de expert, care să justifice lipsa de activitate;

c) dacă pentru persoana fizică certificată a fost efectuată o sesizare a organelor abilitate cu controlul în domeniul siguranţei barajelor sau lucrărilor publice, în legătură cu abateri grave în exercitarea calităţii de expert, sesizare analizată şi validată de comisia de certificare şi B.O. CONSIB.

(2) Revocarea se va face de către comisia de certificare în baza unui referat întocmit de secretariatul comisiei, în care vor fi prezentate argumentele care susţin necesitatea revocării certificatului de expert.

(3) Decizia de revocare va fi consemnată într-un proces-verbal al şedinţei comisiei de certificare şi va fi comunicată expertului în termen de 10 zile de la data şedinţei.

(4) Decizia de revocare a certificatului de expert poate fi contestată în scris la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la comunicare.

(5) Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate de B.O. CONSIB în termen de 30 de zile de la data depunerii, iar decizia luată este definitivă şi obligatorie pentru contestatar.

Art. 21. - (1) Certificatul de expert este suspendat în următoarele condiţii:

a) pe perioada în care titularul certificatului ocupă o funcţie prin care, în conformitate cu prevederile legale, intră în situaţie de incompatibilitate cu exercitarea calităţii de expert; declaraţia expertului prin care se precizează situaţia de incompatibilitate se depune la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor;

b) pentru o perioadă determinată, dacă pentru persoana fizică certificată a fost emisă o decizie a comisiei de certificare privind suspendarea, ca urmare a unei sesizări privind exercitarea necorespunzătoare a calităţii de expert din partea organelor abilitate cu controlul în domeniul siguranţei barajelor şi/sau lucrărilor publice ori din partea altor autorităţi din domenii de specialitate conexe. Sesizarea se depune la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi va fi analizată de comisia de certificare, care va decide, după caz, suspendarea sau menţinerea calităţii de expert.

(2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. b) decisă de comisia de certificare va fi de maximum 2 ani.

(3) Suspendarea se va face de către comisia de certificare în baza unui referat întocmit de secretariatul comisiei, în care vor fi precizate argumentele care susţin necesitatea suspendării certificatului de expert.

(4) Decizia de suspendare va fi consemnată într-un proces-verbal al şedinţei comisiei de certificare şi va fi comunicată expertului în termen de 10 zile de la data şedinţei.

(5) Decizia de suspendare a certificatului de expert poate fi contestată în scris la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la comunicare.

(6) Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate de B.O. CONSIB în termen de 30 de zile de la data depunerii, iar decizia luată este definitivă şi obligatorie pentru contestatar.

Art. 22. - Experţii revocaţi pentru motivele prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a) nu se mai pot înscrie la concursul pentru redobândirea calităţii de expert.

Art. 23. - Locurile de experţi devenite vacante în unul dintre cazurile prevăzute la art. 19 şi 20 vor fi scoase la concurs.

Art. 24. - Şedinţele de certificare şi/sau de prelungire a valabilităţii certificatului de expert se vor organiza dacă există un număr de minimum 5 dosare care îndeplinesc condiţiile specificate în prezentul regulament, depuse la secretariatul comisiei de certificare.

 

CAPITOLUL V

Condiţiile de exercitare a calităţii de expert

 

Art. 25. - (1) Evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B se realizează, pentru fiecare obiectiv, de către un expert certificat în domeniul respectiv.

(2) Contractarea serviciilor expertului se face de către deţinătorul cu orice titlu sau titularul de investiţie, în condiţiile legii.

(3) Nu este permisă contractarea serviciilor experţilor care sunt angajaţi ai deţinătorilor cu orice titlu sau titularilor de investiţie ai barajelor care se expertizează.

(4) În exercitarea activităţii de evaluare a siguranţei barajelor, experţii vor respecta condiţiile de evitare a situaţiilor de conflict de interese. În acest sens vor depune o declaraţie pe propria răspundere că nu au fost sau nu sunt implicaţi în diferite etape de proiectare, execuţie sau urmărire a comportării în timp a barajului respectiv.

(5) Pentru realizarea unor expertize, expertul poate angaja, în nume propriu, şi alţi specialişti.

Art. 26. - (1) Expertul este direct răspunzător, în condiţiile legii, pentru soluţiile, concluziile şi recomandările formulate în documentaţiile pentru evaluarea siguranţei barajelor, inclusiv pentru consecinţele acestora.

(2) Aplicarea soluţiilor şi/sau a recomandărilor expertului reprezintă responsabilitatea deţinătorului cu orice titlu sau titularului de investiţie, care răspunde, în conformitate cu prevederile legale, de siguranţa barajelor din patrimoniul propriu.

Art. 27. - (1) Contestarea soluţiilor, concluziilor şi recomandărilor formulate în documentaţiile pentru evaluarea siguranţei barajelor se poate face, în conformitate cu prevederile legale, de deţinătorul cu orice titlu sau titularul de investiţie, precum şi de organele abilitate să controleze siguranţa barajelor.

(2) Contestaţia se soluţionează prin reanalizarea documentaţiei de evaluare a siguranţei barajului sau printr-o contraexpertiză realizată de experţi nominalizaţi de B.O. CONSIB, care se analizează şi se avizează în cadrul B.O. CONSIB, concluziile şi recomandările acesteia devenind definitive şi obligatorii pentru contestatar.

Art. 28. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

(Model)

 

CERERE-TIP

în vederea obţinerii Certificatului de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B

 

Subsemnatul/Subsemnata ..................................., domiciliat/domiciliată în ........................... str. ........................ nr. ....... judeţul/sectorul ........, bl. ..........., sc. ........, ap. ..........., codul numeric personal ............................, buletin/carte de identitate seria ......... nr. .........., eliberat/eliberată de ........... la data de ............., solicit obţinerea/prelungirea valabilităţii Certificatului de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, pentru domeniul ........, eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.

Anexez toate documentele precizate la art. 10 şi 16 din Regulamentul privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 917/2014.

 

Data

...................................

Numele şi prenumele

...................................

Semnătura

...................................

 

ANEXA Nr. 2

 la regulament

 

(Model)

(Autoritatea publică centrală din domeniul apelor)

 

CERTIFICAT

de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B

nr. .............. din ....................

În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 917/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă Aşi B, NTLH-014, şi a Procedurii de avizare a experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatarea barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015, ale Ordinului*) nr. ......../............ pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de certificare a corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B şi ale Procesului-verbal nr. ..... din data de ...... al comisiei de certificare,

 

(Autoritatea publică centrală din domeniul apelor) emite următorul

 

CERTIFICAT

 

Domnul/Doamna .................................., domiciliat/domiciliată în  ........................... str. ........................ nr. ....... judeţul/sectorul ......... bl. ..........., sc. ........, ap. .........., codul numeric personal ............................, buletin/carte de identitate seria ......... nr. .........., eliberat/eliberată de ........... la data de ............., având atestatul de expert tehnic nr. ................ şi de verificator de proiect nr. ..............., eliberate de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, este certificat/certificată ca expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă Aşi B, în domeniul ...................

pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.

 

Prezentul certificat a fost emis la data de ....... şi este valabil până la data de ......... .

 

Preşedintele comisiei de certificare,

...........................................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi parafa reprezentantului conducerii autorităţii publice centrale din domeniul apelor)

 

Expert certificat,

...........................................................

(ştampila şi semnătura expertului)

 

Prezentul certificat a fost emis în două exemplare, egal valabile.                                                                                                       Exemplarul nr. 1 din 2

 

NOTĂ:

Exemplarul nr. 2 din 2 al certificatului se contrasemnează de vicepreşedintele şi secretarul comisiei de certificare.


*) Se precizează denumirea conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURĂ

privind avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - În sensul prezentei proceduri, următoarele sintagme au semnificaţiile detaliate mai jos:

a) experţi avizaţi - experţi tehnici sau verificatori de proiecte atestaţi de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice pentru construcţii hidrotehnice în domeniile de exigenţă A7 (rezistenţă şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice), B5 (siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi avizaţi de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D;

b) evaluarea siguranţei barajelor - evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, în conformitate cu prevederile normativelor tehnice specifice în vigoare;

c) comisie de avizare - comisie organizată pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D.

Art. 2. - Evaluarea siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă/acordului de funcţionare în siguranţă, se realizează în conformitate cu Metodologia privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare - NTLH-022 sau, după caz, cu Metodologia privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale - NTLH-023, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 116/289/2002, de către experţi avizaţi, denumiţi în continuare experţi. În cazul evaluării siguranţei lucrărilor hidrotehnice speciale, experţii vor adapta în mod corespunzător metodologiile mai sus amintite.

 

CAPITOLUL II

Corpurile de experţi

 

Art. 3. - Se constituie corpurile de experţi avizate să realizeze evaluarea stării de siguranţă în exploatare pentru barajele încadrate în categoriile de importanţă C şi D, după cum urmează:

a) corpul de experţi pentru domeniul baraje, diguri şi cuvetele lacurilor de acumulare, inclusiv pentru construcţiile şi instalaţii le-anexă aferente acestora;

b) corpul de experţi pentru domeniul baraje şi diguri care realizează depozite de deşeuri industriale;

c) corpul de experţi pentru domeniul lucrări hidrotehnice speciale.

 

CAPITOLUL III

Avizarea şi structura corpurilor de experţi

 

Art. 4. - (1) Avizarea experţilor este realizată de către o comisie de avizare a cărei componenţă nominală este aprobată prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, conform prevederilor prezentei proceduri.

(2) Avizarea experţilor se face pe bază de analiză de dosar de activitate şi calificare profesională şi prin susţinerea unui interviu de către candidaţi.

(3) Comisia de avizare are următoarea structură organizatorică: un preşedinte, un vicepreşedinte, 5 membri, 2 membri supleanţi şi un secretariat tehnic.

Art. 5. - (1) Componenţa comisiei de avizare este următoarea:

a) preşedinte - reprezentantul conducerii autorităţii publice centrale din domeniul apelor, care coordonează activitatea din acest domeniu;

b) vicepreşedinte - directorul cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul direcţiei tehnice de specialitate a autorităţii publice centrale din domeniul apelor;

c) membri:

- un reprezentant al autorităţii publice centrale din domeniul apelor;

- 2 reprezentanţi din învăţământul tehnic superior de specialitate;

- 2 reprezentanţi ai Comitetului Naţional Român ai Marilor Baraje - CROMB;

d) 2 membri supleanţi, asigurând aceeaşi reprezentare cu cea menţionată la lit. c), care îi înlocuiesc pe membrii comisiei care nu pot participa la şedinţele de avizare;

e) un secretariat tehnic, asigurat de personalul direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

(2) Comisia de avizare este valabil constituită prin prezenţa obligatorie a preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a cel puţin jumătate plus unu din numărul total ai membrilor (minimum 3 membri).

(3) Deciziile comisiei de avizare se iau cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la şedinţa de avizare.

(4) Membrii comisiei de avizare beneficiază de o indemnizaţie de şedinţă stabilită prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(5) Comisia de avizare are un casier numit prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale „Apele Române”.

Art. 6. - (1) Corpul de experţi pentru baraje, diguri şi cuvetele lacurilor de acumulare, inclusiv pentru construcţiile şi instalaţii le-anexă aferente acestora, este constituit din maximum 50 de experţi.

(2) Corpul de experţi pentru baraje şi diguri care realizează depozite de deşeuri industriale este constituit din maximum 20 de experţi.

(3) Corpul de experţi pentru lucrări hidrotehnice speciale este constituit din maximum 15 experţi.

Art. 7. - Un expert poate face parte din unul sau din mai multe corpuri de experţi, în limita numărului maxim de experţi ai fiecărui corp.

 

CAPITOLUL IV

Selecţia, avizarea şi revocarea experţilor avizaţi

 

Art. 8. - Pentru obţinerea avizului de expert se pot înscrie persoanele fizice, absolvenţi de învăţământ superior tehnic de specialitate, care au atestat de expert tehnic sau verificator de proiecte, eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în domeniile de exigenţă A7 (rezistenţă şi stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi B5 (siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice) şi cel puţin 10 ani de activitate în domeniul proiectării, exploatării sau execuţiei barajelor ori, după caz, a depozitelor de deşeuri industriale, respectiv a lucrărilor hidrotehnice speciale.

Art. 9. - (1) În vederea înscrierii la interviul pentru obţinerea avizului de expert, candidaţii vor depune un dosar de activitate şi calificare profesională cuprinzând următoarele documente:

a) cerere-tip, conform modelului prezentat în anexa nr. 1;

b) copie de pe atestatul de expert tehnic sau verificator de proiecte, eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în domeniile de exigenţă prevăzute la art. 8;

c) copie legalizată de pe diploma de studii;

d) cel puţin o recomandare, semnată de reprezentanţii legali ai unor unităţi din domeniul proiectării, construirii sau exploatării barajelor ori, după caz, a depozitelor de deşeuri industriale, respectiv a lucrărilor hidrotehnice speciale, în care candidatul şi-a desfăşurat activitatea profesională, sau din partea unei/unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu, care să confirme experienţa de 10 ani a solicitantului; activitatea didactică în domeniul construcţiilor hidrotehnice se asimilează cu cea de proiectare în domeniu;

e) curriculum vitae;

f) memoriu de activitate în domeniul de avizare;

g) cazier judiciar la zi;

h) dovada achitării tarifului de verificare a dosarului.

(2) Avizele de expert obţinute în baza prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 114/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă Aşi B - NTLH-014 şi a Procedurii de avizare a specialiştilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D - NTLH-015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 175/2006*) privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de certificare/avizare, a listelor actualizate ale corpurilor de experţi certificaţi şi a specialiştilor avizaţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi a tarifelor de emitere şi prelungire a valabilităţii certificatelor/avizelor de expert, cu modificările şi completările ulterioare, îşi păstrează valabilitatea, inclusiv pentru prelungirea acestora, dar nu mai mult de un ciclu de 5 ani. După expirarea valabilităţii acestora, prelungirea avizelor de expert sus­menţionate se va face conform prevederilor prezentei proceduri.

(3) în cazul în care unul dintre membrii titulari ai comisiei de avizare solicită dobândirea calităţii de expert, pentru analiza dosarului de activitate şi calificare profesională, precum şi pentru interviu, acesta va fi înlocuit în cadrul comisiei cu un membru supleant.

Art. 10. - (1) Anunţul privind organizarea avizării experţilor se publică şi se actualizează pe site-ul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

(2) Dosarele de activitate şi calificare profesională în vederea avizării se depun şi se ţin în evidenţă la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, prin grija secretariatului comisiei de avizare.

Art. 11. - (1) înainte de data interviului, comisia de avizare se întruneşte într-o şedinţă de lucru, iar, în urma verificării dosarelor de activitate şi calificare profesională ale candidaţilor, poate decide:

a) admiterea pentru susţinerea interviului în vederea obţinerii avizului de expert;

b) solicitarea de completări sau clarificări la dosar;

c) respingerea dosarului.

(2) Deciziile comisiei de avizare se consemnează într-un proces-verbal al şedinţei, întocmit de secretariatul comisiei de avizare, şi se vor transmite candidaţilor de către direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la data şedinţei de lucru pentru verificarea şi analiza dosarelor de activitate şi calificare profesională.

(3)în cazul în care comisia de avizare solicită completări sau clarificări, candidatului i se vor comunica termenul de depunere şi documentele solicitate. Nedepunerea în termen a documentelor solicitate conduce automat la respingerea dosarului.

(4) în cazul în care comisia de avizare decide respingerea dosarului de activitate şi calificare profesională, candidatului i se vor comunica motivele care au condus la această decizie. Dosarele respinse se restituie candidatului, pe bază de semnătură.

(5) Decizia de respingere a dosarului de activitate şi calificare profesională poate fi contestată în scris la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la comunicare.

(6) Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate, în termen de 30 de zile de la data depunerii, de către o comisie de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 reprezentanţi ai învăţământului superior tehnic de specialitate şi/sau ai unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu, la propunerea direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi cu aprobarea conducerii acesteia. Deciziile comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor vor fi comunicate candidaţilor în termen de 5 zile de la emitere, prin grija direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, fiind definitive şi obligatorii pentru contestatari.

(7) Candidaţii care, conform conţinutului dosarului de activitate şi calificare profesională, îndeplinesc condiţiile pentru participarea la interviu vor fi convocaţi, prin grija secretariatului comisiei de avizare, cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru desfăşurarea şedinţei de avizare.

Art. 12. - (1) Interviul constă în examinarea orală a candidaţilor, efectuată de comisia de avizare, având la bază normativele tehnice specifice în vigoare şi experienţa corespunzătoare domeniului respectiv, precum şi analiza uneia dintre lucrările reprezentative din activitatea solicitanţilor.

(2) În urma examinării, fiecare membru al comisiei de avizare acordă calificativul „admis” sau „respins” pentru evaluarea cunoştinţelor fiecărui candidat. Un candidat poate fi „admis” sau „respins” în funcţie de numărul cel mai mare de calificative de acelaşi tip date de membrii comisiei, respectiv majoritatea simplă a voturilor celor prezenţi.

(3) Candidaţii care nu se prezintă la interviu la data stabilită vor fi consideraţi respinşi. Aceştia se pot înscrie la un alt interviu care se va organiza ulterior.

(4) Rezultatul interviului se afişează la sediul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, precum şi pe site-ul acesteia, în termen de 5 zile de la data desfăşurării şedinţei de avizare.

(5) Contestaţiile privind rezultatul interviului se depun la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 5 zile de la data afişării rezultatelor.

(6) Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate, în termen de 30 de zile de la data depunerii, de către o comisie de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, formată din 3 reprezentanţi ai învăţământului superior tehnic de specialitate şi/sau ai unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu, la propunerea direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi cu aprobarea conducerii acesteia. Deciziile comisiei de analiză şi soluţionare a contestaţiilor vor fi comunicate candidaţilor în termen de 5 zile de la emitere, prin grija direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, fiind definitive şi obligatorii pentru contestatari.

Art. 13. - (1) Listele corpurilor de experţi constituite în baza prevederilor prezentei proceduri se avizează de către Biroul operativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, denumit în continuare B.O. CONSIB, se actualizează periodic şt se publică pe site-ul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi în publicaţiile de specialitate din domeniu.

(2) Experţii vor răspunde solicitărilor direcţiei tehnice de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, la propunerea B.O. CONSIB, în cazul necesităţii efectuării în regim de urgenţă a evaluării siguranţei barajelor în situaţii excepţionale (după viituri sau cutremure importante, incidente, avarii, accidente, ruperi/cedări), în cazul contraexpertizelor solicitate de beneficiarii expertizelor şi/sau de organele abilitate conform legii să controleze starea de siguranţă a barajelor, precum şi în cazul solicitărilor făcute de autorităţi similare din alte ţări sau de organisme internaţionale de profil.

Art. 14. - (1) în termen de 30 de zile de la data şedinţei de avizare sau a clarificării unor eventuale contestaţii, autoritatea publică centrală din domeniul apelor emite Avizul de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D., conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Avizul se înmânează personal fiecărui expert după achitarea tarifului de eliberare a acestuia.

(3) Avizul de expert este valabil pe o perioadă de 5 ani de la data eliberării, cu posibilitatea prelungirii valabilităţii acestuia pentru perioade succesive de câte 5 ani.

Art. 15. - (1) Prelungirea valabilităţii avizului de expert se face la solicitarea expertului, în baza analizării de către comisia de avizare a unui nou dosar de activitate şi calificare profesională, pe care expertul îl depune la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data expirării termenului de valabilitate.

(2) Dosarul de activitate şi calificare profesională pentru prelungirea valabilităţii avizului de expert va conţine următoarele documente:

a) cerere de prelungire;

b) memoriu de activitate în domeniul de avizare pentru perioada de valabilitate a avizului sau, în cazul neefectuării de expertize, memoriu care să justifice lipsa activităţii;

c) cel puţin două recomandări de la beneficiarii expertizelor efectuate de solicitant;

d) copie de pe atestatul de expert tehnic sau verificator de proiecte, eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, în domeniile de exigenţă prevăzute la art. 8, din care să rezulte valabilitatea acestuia; în cazul prelungirii avizelor experţilor care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (2), este suficientă o recomandare din partea unei/unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu;

e) dovada de achitare a tarifului de prelungire a valabilităţii avizului de expert;

f) cazier judiciar la zi sau declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu se află înscris în cazierul judiciar.

Art. 16. - (1) Tariful pentru verificarea dosarului de activitate şi calificare profesională este de 150 lei.

(2) Tariful pentru eliberarea avizului de expert este de 300 lei.

(3) Tariful pentru prelungirea valabilităţii avizului de expert este de 250 lei.

(4) Tarifele prevăzute la alin. (1)-(3) vor fi actualizate periodic, în raport cu rata inflaţiei, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

(5) Sumele prevăzute la alin. (1)-(3) încasate de la persoanele fizice care solicită avizarea se depun în contul pentru siguranţa barajelor deschis de Administraţia Naţională „Apele Române” la Trezoreria Municipiului Bucureşti. Numărul de cont va fi comunicat candidaţilor prin grija secretariatului comisiei de avizare. Copiile dovezilor de plată a tarifelor se depun la dosarele de activitate şi calificare profesională ale candidaţilor.

(6) Pentru fiecare membru sau, după caz, membru supleant al comisiei de avizare, indemnizaţia de şedinţă este de până la 75% din nivelul salariului minim brut pe ţară; pentru membrii secretariatului comisiei de avizare, indemnizaţia de şedinţă este de până la 50% din nivelul salariului minim brut pe ţară; pentru casierul comisiei de avizare, indemnizaţia de şedinţă este de până la 25% din nivelul salariului minim brut pe ţară.

(7) Sumele depuse în contul precizat la alin. (5) au următoarele destinaţii:

a) plata indemnizaţiilor cuvenite membrilor comisiei de avizare şi persoanelor menţionate la alin. (6);

b) plata unor studii de fundamentare a unor acte normative, de reglementare sau norme tehnice din domeniul siguranţei barajelor;

c) plata pentru efectuarea de contraexpertize dispuse de Comisia naţională pentru siguranţa barajelor şi a altor lucrări hidrotehnice, denumită în continuare CONSIB, în situaţia unor contestaţii ale beneficiarului, sau de organele abilitate cu controlul în domeniul siguranţei barajelor;

d) plata unor expertize pentru evaluarea siguranţei barajelor, determinate de situaţii speciale;

e) cheltuieli de dotare cu aparatură de secretariat şi birotică pentru desfăşurarea activităţii comisiei de avizare;

f) cheltuieli pentru organizarea şedinţelor comisiei de avizare;

g) cheltuieli de documentare, achiziţionarea de publicaţii de specialitate (periodice, manuale, cărţi de specialitate, volume ale unor conferinţe etc.);

h) cheltuieli de participare la manifestări interne sau internaţionale pe probleme din domeniul siguranţei barajelor.

(8) Plata indemnizaţiilor de şedinţă către membrii comisiei de avizare, achiziţiile, precum şi cheltuielile de organizare în vederea bunei desfăşurări a şedinţelor de avizare se efectuează pe bază de referat de necesitate aprobat de B.O. CONSIB; decontările se fac prin grija casierului, pe bază de documente justificative şi cu respectarea prevederile legale în vigoare.

Art. 17. - (1) Membrii corpurilor de experţi vor deţine şi utiliza ştampile individuale de experţi avizaţi.

(2) Ştampila experţilor avizaţi are formă rotundă, cu două cercuri concentrice, unul exterior, cu diametrul de 40 mm, şi altul interior, cu diametrul de 25 mm. În partea superioară se înscriu numele, prenumele şi iniţiala tatălui expertului, iar în partea inferioară se va înscrie „Expert evaluarea siguranţei barajelor”, în interior se înscrie în partea superioară „ROMÂNIA”, iar în partea inferioară denumirea actualizată a autorităţii publice centrale din domeniul apelor. În partea centrală se va înscrie numărul avizului emis de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru expertul în cauză, domeniul/domeniile de avizare şi categoriile de importanţă.

(3) Ştampilele se confecţionează pe cheltuială proprie de către experţi; în momentul schimbării denumirii autorităţii publice centrale din domeniul apelor, ştampilele rămân valabile conform avizelor emise.

(4) Ştampilele se aplică de experţi pe documentaţiile de evaluare a siguranţei barajelor, precum şi pe alte documente întocmite în activităţi desfăşurate în domeniul siguranţei barajelor şi sunt valabile împreună cu semnătura olografă a acestora.

Art. 18. - Experţii încetează să mai facă parte din corpurile de experţi avizaţi în următoarele cazuri:

a) la expirarea termenului pentru care s-a eliberat avizul de expert, dacă prelungirea acestuia nu a fost solicitată de expert;

b) prin decesul titularului;

c) la cererea titularului, înregistrată la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

Art. 19. - (1) Avizul de expert se revocă în următoarele condiţii:

a) dacă persoana fizică avizată a fost condamnată prin sentinţă definitivă pentru fapte comise care au legătură cu exercitarea calităţii de expert;

b) în caz de inactivitate a titularului pe o perioadă mai mare de 5 ani, fără a exista motive obiective, semnalate de expert, care să justifice lipsa de activitate;

c) dacă pentru persoana fizică avizată a fost efectuată o sesizare a organelor abilitate cu controlul în domeniul siguranţei barajelor sau lucrărilor publice, în legătură cu abateri grave în exercitarea calităţii de expert, sesizare analizată şi validată de comisia de avizare şi B.O. CONSIB.

(2) Revocarea se va face de către comisia de avizare în baza unui referat întocmit de secretariatul comisiei, în care vor fi precizate argumentele care susţin necesitatea revocării avizului de expert.

(3) Decizia de revocare va fi consemnată într-un proces-verbal al şedinţei comisiei de avizare şi va fi comunicată expertului în termen de 10 zile de la data şedinţei.

(4) Decizia de revocare a avizului de expert poate fi contestată în scris la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la comunicare.

(5) Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate de către B.O. CONSIB, în termen de 30 de zile de la data depunerii, iar decizia luată este definitivă şi obligatorie pentru contestatar.

Art. 20. - (1) Avizul de expert este suspendat în următoarele condiţii:

a) pe perioada în care titularul avizului ocupă o funcţie prin care, în conformitate cu prevederile legale, intră în situaţie de incompatibilitate cu exercitarea calităţii de expert; declaraţia expertului prin care se precizează situaţia de incompatibilitate se depune la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor;

b) pentru o perioadă determinată, dacă pentru persoana fizică avizată a fost emisă o decizie a comisiei de avizare privind suspendarea, ca urmare a unei sesizări privind exercitarea necorespunzătoare a calităţii de expert din partea organelor abilitate cu controlul în domeniul siguranţei barajelor şi/sau lucrărilor publice ori din partea altor autorităţi din domenii de specialitate conexe. Sesizarea se depune la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniul siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor şi va fi analizată de comisia de avizare, care va decide, după caz, suspendarea sau menţinerea calităţii de expert.

(2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. b) decisă de comisia de avizare va fi de maximum 2 ani.

(3) Suspendarea se va face de către comisia de avizare în baza unui referat întocmit de secretariatul comisiei, în care vor fi precizate argumentele care susţin necesitatea suspendării avizului de expert.

(4) Decizia de suspendare va fi consemnată într-un proces-verbal al şedinţei comisiei de avizare şi va fi comunicată expertului în termen de 10 zile de la data şedinţei.

(5) Decizia de suspendare a avizului de expert poate fi contestată în scris la direcţia tehnică de specialitate cu atribuţii în domeniu] siguranţei construcţiilor hidrotehnice din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor, în termen de 10 zile de la comunicare.

(6) Contestaţiile vor fi analizate şi soluţionate de către B.O. CONSIB, în termen de 30 de zile de la data depunerii, iar decizia luată este definitivă şi obligatorie pentru contestatar.

Art. 21. - Experţii revocaţi pentru motivele prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. a) nu se mai pot înscrie la interviul pentru redobândirea calităţii de expert.

Art. 22. - Locurile de experţi devenite vacante în unul dintre cazurile prevăzute la art. 18 şi 19 vor fi completate cu respectarea prevederilor prezentei proceduri.

Art. 23. - Şedinţele de avizare şi/sau de prelungire a valabilităţii avizului de expert se vor organiza dacă există un număr de minimum 5 dosare care îndeplinesc condiţiile specificate în prezenta procedură, depuse la secretariatul comisiei de avizare.


*) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 175/2006 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL V

Condiţiile de exercitare a calităţii de expert

 

Art. 24. - (1) Evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D se realizează, pentru fiecare obiectiv, de către un expert avizat în domeniul respectiv.

(2) Contractarea serviciilor expertului se face de către deţinătorul cu orice titlu sau titularul de investiţie, în condiţiile legii.

(3) Nu este permisă contractarea serviciilor experţilor care sunt angajaţi ai deţinătorilor cu orice titlu sau titularilor de investiţie ai barajelor care se expertizează.

(4) în exercitarea activităţii de evaluare a siguranţei barajelor, experţii vor respecta condiţiile de evitare a situaţiilor de conflict de interese. În acest sens vor depune o declaraţie pe propria răspundere că nu au fost sau nu sunt implicaţi în diferite etape de proiectare, execuţie sau urmărire a comportării în timp a barajului respectiv.

(5) Pentru realizarea unor expertize, expertul poate angaja, în nume propriu, şi alţi specialişti.

Art. 25. - (1) Expertul este direct răspunzător, în condiţiile legii, pentru soluţiile, concluziile şi recomandările formulate în documentaţiile pentru evaluarea siguranţei barajelor, inclusiv pentru consecinţele acestora.

(2) Aplicarea soluţiilor şi/sau a recomandărilor expertului reprezintă responsabilitatea deţinătorului cu orice titlu sau titularului de investiţie, care răspunde, în conformitate cu prevederile legale, de siguranţa barajelor din patrimoniul propriu.

Art. 26. - (1) Contestarea soluţiilor, concluziilor şi recomandărilor formulate în documentaţiile pentru evaluarea siguranţei barajelor se poate face, în conformitate cu prevederile legale, de deţinătorul cu orice titlu sau titularul de investiţie, precum şi de organele abilitate să controleze siguranţa barajelor.

(2) Contestaţia se soluţionează prin reanalizarea documentaţiei de evaluare a siguranţei barajului sau printr-o contraexpertiză realizată de experţi nominalizaţi de B.O. CONSIB, care se analizează şi se avizează în cadrul B.O. CONSIB, concluziile şi recomandările acesteia devenind definitive şi obligatorii pentru contestatar.

Art. 27. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

 

(Model)

 

CERERE-TIP

în vederea obţinerii Avizului de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D

 

Subsemnatul/Subsemnata, .................................... domiciliat/domiciliată în ........................... str. ........................ nr. ....... judeţul/sectorul ......... bl. ........... sc. ........., ap. ........... codul numeric personal ............................, buletin/carte de identitate seria ......... nr. .........., eliberat/eliberată de ............ la data de .............., solicit obţinerea/prelungirea valabilităţii Atestatului de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate În categoriile de importanţă C şi D, pentru domeniul ........, eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor.

Anexez toate documentele precizate la art. 9 şi 15 din Procedura privind avizarea experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 917/2014.

 

Data

...................................

Numele şi prenumele

...................................

Semnătura

...................................

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

(Model)

(Autoritatea publică centrală din domeniul apelor)

 

AVIZ

de expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D

nr. .............. din ....................

 

În baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultura nr. 917/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi certificarea corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă A şi B, NTLH-014, şi a Procedurii de avizare a experţilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, NTLH-015, ale Ordinului*) nr. ........./............ pentru aprobarea componenţei nominale a Comisiei de avizare a corpurilor de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D şi ale Procesului-verbal nr. ..... din data de ...... al comisiei de avizare,

 

(Autoritatea publică centrală din domeniul apelor) emite următorul

 

AVIZ

 

Domnul/Doamna ...................................., domiciliat/domiciliată în ........................., str. ........................ nr. ...... judeţul/sectorul ......... bl. ........... sc. ........, ap. .........., codul numeric personal ............................, buletin/carte de identitate seria ......... nr. .........., eliberat/eliberată de ........... la data de ............., având atestatul de expert tehnic/verificator de proiect nr. ................ eliberat de autoritatea publică centrală din domeniul lucrărilor publice, este avizat/avizată ca expert pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţă C şi D, în domeniul .................., pentru o perioadă de 5 (cinci) ani.

 

Prezentul aviz a fost emis la data de ....... şi este valabil până la data de ..........

 

Preşedintele comisiei de certificare,

...........................................................

(numele, prenumele, funcţia, semnătura şi parafa reprezentantului conducerii autorităţii publice centrale din domeniul apelor)

 

Expert certificat,

...........................................................

(ştampila şi semnătura expertului)

 

Prezentul certificat a fost emis în două exemplare, egal valabile.                                                                                                       Exemplarul nr. 1 din 2

 

NOTĂ:

Exemplarul nr. 2 din 2 al avizului se contrasemnează de vicepreşedintele şi secretarul comisiei de avizare.

În cazul prelungirii avizelor de expert, care se încadrează în prevederile art. 10 alin. (2) din procedură, se va menţiona în aviz recomandarea unei/unor asociaţii profesionale reprezentative pentru domeniu.


*) Se precizează denumirea conducătorului autorităţii publice centrale din domeniul apelor.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

NORMĂ

pentru modificarea Normelor privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009

 

Potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 21 octombrie 2014,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b), precum şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:

Art. I. - Normele privind principiile de organizare a unui sistem de control intern şi management al riscurilor, precum şi organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit intern la asigurători/reasiguratori, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 18/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 16 septembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 54, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Asigurătorii/Reasiguratorii nu pot externaliza fără notificarea prealabilă a Autorităţii de Supraveghere Financiară următoarele activităţi: activitatea de investiţii, în ceea ce priveşte plasarea şi gestionarea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute, administrarea bazelor de date şi a sistemelor informatice, administrarea portofoliului de asigurări, generare de rapoarte sau date statistice privind informaţiile electronice asociate contractelor de asigurare, activitatea de constatare şi lichidare a daunelor.”

2. La articolul 55, litera d) se abrogă.

Art. II. - Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

 

Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Mişu Negriţoiu

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.

Nr. 25.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa la Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 şi 571 bis din 31 iulie 2014, se fac următoarele rectificări:

- la art. 162 alin. (3), în loc de: „În condiţiile art. 196 alin. (5).” se va citi: „În condiţiile art. 195 alin. (5).”;

- la art. 167 alin. (1), în loc de: „.....în condiţiile art. 163 alin. (2), precum şi...” se va citi: „...în condiţiile art. 162 alin. (2), precum şi...” şi în loc de: „.....conform art. 196 alin. (5)...” se va citi: „... conform art. 195 alin. (5)...”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.