MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 825/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 825         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 12 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

Decizia nr. 479 din 23 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

Decizia nr. 481 din 23 septembrie 2014 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.004. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Sanda Victor

 

1.005. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect ai judeţului Dâmboviţa de către domnul Marinescu Ioan

 

1.006. - Hotărâre privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Stoian Radu Nicolae

 

1.007. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către doamna Horgea Florentina

 

1.008. - Hotărâre privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru finanţarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.313. - Ordin al ministrului mediului şi schimbărilor climatice privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0203 - Poiana cu Narcise de la Negraşi

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

            7 - Ordin pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

 

DECIZII ALE CURŢII CONSTITUŢIONALE

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 479

din 23 septembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, excepţie ridicată de Nicolae Ciprian Popa în Dosarul nr. 772/115/2014 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 548D/2014.

2. La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este îndeplinită.

3. Preşedintele dispune a se face apelul şi în Dosarul nr. 636D/2Q14, având ca obiect aceeaşi excepţie de neconstituţionalitate, ridicată de Ioan Bărbulescu, Vasile Maxim, Gheorghe Toma şi Iulian Leonte în Dosarul nr. 287/105/2014 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă.

4. La apelul nominal răspunde avocat Laurenţiu Mihalcea, cu delegaţie de substituire pentru avocat Constantin Leonardo, cu împuternicire avocaţială la dosar, pentru autorii excepţiei de neconstituţionalitate, Lipsesc celelalte părţi, Procedura de citare este legal îndeplinită.

5. Curtea, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor.

6. Reprezentantul autorilor excepţiei în Dosarul nr. 636D/2014 şi reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea cauzelor.

7. Curtea, având în vedere identitatea de obiect a cauzelor, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea Dosarului nr. 636D/2014 la Dosarul nr. 548D/2014, care a fost primul înregistrat.

8. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului autorilor excepţiei de neconstituţionalitate în Dosarul nr. 636D/2014, care solicită admiterea acesteia, deoarece dispoziţiile de lege criticate nu respectă criteriile de previzibilitate şi instituie discriminări între pensionari în ceea ce priveşte indexarea pensiilor.

9. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a excepţiei de neconstituţionalitate, deoarece Legea nr. 241/2013 este un act normativ cu caracter special, iar pensionarii vizaţi de acesta nu se află în aceeaşi situaţie cu ceilalţi pensionari.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:

10. Prin Sentinţa civilă nr. 697 din 26 mai 2014, pronunţată în Dosarul nr. 772/115/2014, Tribunalul Caraş-Severin - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de contestatorul Nicolae Ciprian Popa în cadrul unei cauze având ca obiect soluţionarea contestaţiei la decizia de pensionare privind repunerea în plată a cuantumului pensiei din decembrie 2010.

11. Prin încheierea din 23 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 287/105/2014, Tribunalul Prahova - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de contestatorii Ioan Bărbulescu, Vasile Maxim, Gheorghe Toma şi Iulian Leonte în cadrul unei cauze având ca obiect soluţionarea contestaţiei la decizia de pensionare privind repunerea în plată a cuantumului pensiei din decembrie2010.

12. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin, în esenţă, că prevederile de lege criticate contravin dispoziţiilor art. 1 alin. (5) şi art. 16 din Constituţie, precum şi jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului referitoare la previzibilitatea şi accesibilitatea normei juridice. În acest sens susţin că textul de lege criticat nu cuprinde o normă previzibilă cu privire la cuantumul pensiilor prin utilizarea expresiei „până când cuantumul [...]”, din redactare rezultând caracterul incert al reglementării. Ca atare, susţin lipsa de previzibilitate a art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013, determinată de inexistenţa unei reglementări clare şi precise în privinţa modalităţii de aplicare a majorării cuantumului pensiei prin aplicarea valorii punctului de pensie.

13. Referitor la încălcarea art. 16 alin. (1) din Constituţie, autorii excepţiei de neconstituţionalitate arată că neindexarea/majorarea pensiei raportată la cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010 creează o discriminare faţă de ceilalţi pensionari care, indiferent de cuantum, beneficiază de indexarea/majorarea anuală a pensiilor. Invocă în acest sens şi prevederile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind interzicerea discriminării. Or, aplicarea unui tratament diferenţiat între beneficiarii sistemului public de pensii aflaţi în aceeaşi situaţie juridică, în ceea ce priveşte drepturile de pensie, este contrară prevederilor art. 16 din Constituţie, precum şi principiului enunţat de art. 2 lit. d) din Legea nr. 263/2010.

14. Tribunalul Caraş-Severin - Secţia I civilă şi Tribunalul Prahova - Secţia I civilă şi-au exprimat opinia îh sensul că textul de lege criticat este constituţional. Astfel, nu sunt încălcate dispoziţiile constituţionale ale art. 1 alin. (5) şi ale art. 16, deoarece principiul egalităţii nu înseamnă uniformitate, aşa încât la situaţii diferite, tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. În acest sens invocă argumentele cuprinse în deciziile Curţii Constituţionale nr. 82/2002 şi nr. 116/2002. Or, în cazul pensionarilor proveniţi din sistemul de apărare, stabilirea cuantumului drepturilor de pensie este guvernată, la acest moment, de Legea nr. 241/2013 - act normativ special, distinct de Legea nr. 263/2010, incidenţă pentru ceilalţi beneficiari ai sistemului public de pensii. În consecinţă, situaţiile categoriilor analizate de pensionari nu sunt comparabile, soluţia adoptată de legiuitor prin art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 nefiind discriminatorie.

15. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actele de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

16. Avocatul Poporului, exprimându-şi punctul de vedere în Dosarul nr. 636D/2014, consideră, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate suni constituţionale, invocând în acest sens considerentele deciziilor Curţii Constituţionale nr. 611/2006 şi nr. 656/2007.

17. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând actele de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului autorilor excepţiei în Dosarul nr. 636D/2Q14, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

18. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

19. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţa naţională, publicată în Monitorul Oficial la României, Partea I, nr. 441 din 19 iulie 2013, cu modificările ulterioare, dispoziţii care au următorul conţinut: „Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin. (1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valoni punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.”

20. Autorii excepţiei de neconstituţionalitate susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor şi art. 16 privind egalitatea în faţa legii. De asemenea invocă şi prevederile art. 14 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, privind interzicerea discriminării.

21. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că, potrivit textului de lege criticat, beneficiarii Legii nr. 241/2013 vor avea în plată pensia în cuantumul din decembrie 2010 până când aceasta va fi mai mică decât pensia stabilită ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aceasta din urmă fiind indexată anual, potrivit Legii bugetului de stat. Aşadar, potrivit Legii nr. 241/2013, pensionarii proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională nu au un nou drept de pensie, ci doar beneficiul de a primi în plată pensia în cuantumul din decembrie 2010, până când acest cuantum va fi mai mic decât pensia stabilită potrivit Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, pensie care se calculează în funcţie de valoarea punctului de pensie, valoare care se indexează anual.

22. Referitor la invocarea art. 16 alin. (1) din Constituţie, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate nu contravin principiului egalităţii în faţa legii, consacrat prin art. 16 din Constituţie, deoarece acest principiu constituţional presupune instituirea unui tratament egal pentru situaţii care, în funcţie de scopul urmărit, nu sunt diferite. De aceea, el nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune soluţii diferite pentru situaţii diferite. (în acest sens este Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). Or, având în vedere dispoziţiile speciale ale Legii nr. 241/2013, nu se poate susţine că pensionarii proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ar fi în aceeaşi situaţie juridică cu ceilalţi pensionari. Pe de altă parte, Curtea reţine că doar pensionarii proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au beneficiul de a primi în plată pensia în cuantumul din decembrie 2010, până când acest cuantum va fi mai mic decât pensia stabilită potrivit Legii nr. 119/2010 şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, pensie care se calculează în funcţie de valoarea punctului de pensie, valoare care, de altfel, se indexează anual.

23. Cu privire la critica referitoare la încălcarea art. 1 alin. (5) din Constituţie, Curtea reţine că, potrivit normei constituţionale invocate, respectarea Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor este obligatorie. În ceea ce priveşte criteriile de claritate, accesibilitate şi previzibilitate ale legilor, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant că orice ingerinţă în cazul anumitor drepturi fundamentale trebuie să fie „În conformitate cu legea” şi că legea în cauză trebuie să fie clară, accesibilă şi previzibilă. Totodată, instanţa de contencios al drepturilor omului a reţinut că „ar putea fi dificil să se elaboreze legi cu o precizie absolută şi că este binevenit un anume grad de flexibilitate pentru a permite instanţelor naţionale să dezvolte legea în lumina evaluării lor cu privire la măsurile necesare a fi luate în interesul justiţiei” (Cauza Goodwin împotriva Regatului Unit, Hotărârea din 27 martie 1996, paragraful 33).

24. Aplicând aceste considerente de principiu la speţa de faţă, Curtea reţine, pe de-o parte, că nu s-a constatat încălcarea sau restrângerea vreunui drept sau a vreunei libertăţi fundamentale prin dispoziţiile de lege criticate, iar, pe de altă parte, în ceea ce priveşte conţinutul normativ al art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013, că acesta este clar, accesibil şi previzibil, stabilind că se menţine în plată cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010 până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.

25. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Nicolae Ciprian Popa în Dosarul nr. 772/115/2014 al Tribunalului Caraş-Severin - Secţia I civilă şi de Ioan Bărbulescu, Vasile Maxim, Gheorghe Toma şi Iulian Leonte în Dosarul nr. 287/105/2014 al Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin. (4) din Legea nr. 241/2013 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională sunt constituţionale în raport cu critici le formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Caraş-Severin - Secţia I civilă şi Tribunalului Prahova - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 septembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

DECIZIA Nr. 481

din 23 septembrie 2014

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ

 

Augustin Zegrean - preşedinte

Valer Dorneanu - judecător

Toni Greblă - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Mircea Ştefan Minea - judecător

Daniel Marius Morar - judecător

Mona-Maria Pivniceru - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Liviu-Daniel Arcer.

 

1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, excepţie ridicată de Liliana Constantinescu în Dosarul nr. 17779072014 al Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 594D/2014.

2. La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 31 din 5 februarie 2013.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

4. Prin încheierea din 5 iunie 2014, pronunţată în Dosarul nr. 177/90/2014, Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) şl (2), art. 2 alin. (1) şl art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de Liliana Constantinescu în cadrul soluţionării unei cauze având ca obiect acordare de drepturi băneşti.

5. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1 j şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor şi ale art. 147 alin. (4) referitor la caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale de la data publicării în Monitorul Oficial al României. Astfel, arată că prin Legea nr. 63/2011 salariile de încadrare a cadrelor didactice au fost micşorate prin scoaterea sporurilor din salariul de bază, cuantumul brut al salariilor rămânând la acelaşi nivel cu cel avut în baza Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice. Potrivit Deciziei Curţii Constituţionale nr. 877/2011, reîncadrarea salarială a cadrelor didactice începând cu data de 1 ianuarie 2010 trebuia făcută cu salariile prevăzute de Legea nr. 221/2008, coroborată cu Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice. De asemenea, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 872/2010, trebuia ca salariile cadrelor didactice sa revină, începând cu 1 ianuarie 2011, la cuantumul avut în luna iunie 2010, adică la nivelul prevăzut de Legea nr. 221/2006 coroborata cu Legea-cadru nr. 330/2009. Or, prin efectul Legii nr. 63/2011, salariile au scăzut în loc să revină la cuantumul iniţial.

6. Tribunalul Vâlcea - Secţia I civilă opinează, în esenţă, în sensul că dispoziţiile de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale invocate.

7. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

8. Avocatul Poporului consideră, în esenţă, că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale, sens în care invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 291din 22 mai 2014.

9. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

10. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2J, ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

11. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 1 alin. (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 10 mai 2011, dispoziţii care au următorul cuprins:

- Art. 1 alin. (1) şi (2): „(1) începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi şi până la 31 decembrie 2011, personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de drepturile de natură salarială stabilite în conformitate cu anexele la prezenta lege.

(2) Cuantumul brut al salariilor de încadrare pentru personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ este cel prevăzut în anexele nr. 1, 2, 3a şi 3b, după caz.”;

- Art. 2 alin. (1): „Încadrarea personalului prevăzut la art. 1 se face potrivit prevederilor prezentei legi.”;

- Art. 6: „Orice alte dispoziţii contrare cu privire la stabilirea salariilor şi a celorlalte drepturi de natură salariată, în anul 2011, pentru personalul prevăzut la art. 1 alin. (1), se abrogă”.

12. Autorul excepţiei de neconstituţionalitate susţine că aceste dispoziţii de lege contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (5) privind obligativitatea respectării Constituţiei, a supremaţiei sale şi a legilor şi ale art. 147 alin. (4) referitor la caracterul general obligatoriu al deciziilor Curţii Constituţionale de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

13. Examinând excepţia de neconstituţionalitate. Curtea reţine că asupra aceloraşi texte de lege, prin raportare la aceleaşi dispoziţii din Constituţie, s-a pronunţat prin Decizia nr. 31 din 5 februarie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 13 mai 2013, şi prin Decizia nr. 291 din 22 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451^ din 20 iunie 2014, constatând constituţionalitatea acestora. În aceste decizii, Curtea a reţinut că Legea nr. 63/2011 stabileşte drepturile salariale ale cadrelor didactice de la data intrării sale în vigoare, aşadar pentru viitor, fără a afecta în niciun mod drepturile salariale dobândite pentru perioada anterioară intrării sale în vigoare.

14. În ceea ce priveşte salariul care urmează a fi plătit în viitor, Curtea a constatat că este dreptul autorităţii legiuitoare de a elabora măsuri de politică legislativă în domeniul salarizării în concordanţă cu condiţiile economice şi sociale existente la un moment dat. În această privinţă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că statul este cel în măsură să stabilească valoarea sumelor care urmează a fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Statul poate dispune introducerea, suspendarea sau încetarea plăţii unor astfel de sume prin modificări legislative corespunzătoare (a se vedea, de exemplu, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23). De altfel, printr-o jurisprudenţă constanta, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că statele se bucură de o largă marjă de apreciere pentru a determina oportunitatea şi intensitatea politicilor lor în acest domeniu (spre exemplu, Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în Cauza Wieczorek împotriva Poloniei, paragraful 59, şi Hotărârea din 2 februarie 2010, pronunţată în Cauza Aizpurua Ortiz împotriva Spaniei, paragraful 57).

15. Totodată, examinând dispoziţiile criticate prin prisma exigenţelor referitoare la previzibilitatea normelor juridice şi protecţia aşteptărilor legitime ale cetăţenilor, Curtea a constatat că acestea nu sunt încălcate câtă vreme Legea nr. 63/2011 a fost adoptată pentru a realiza unificarea salarizării unei categorii profesionale, respectiv pentru reglementarea unitară a domeniului vizat. În plus, Curtea a reţinut că drepturile câştigate nu sunt cu nimic afectate prin reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate.

16. Curtea a mai constatat că, în materia salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, a existat o situaţie juridică specifică, determinată de succesiunea a numeroase acte normative cu acest obiect de reglementare şi de practica judiciară neunitară, care a condus la un sistem de salarizare neunitar.

În acest context specific salarizării personalului didactic şi didactic auxiliar, reglementarea criticată dă expresie unei măsuri de politică bugetară, determinată de impactul financiar major asupra cheltuielilor de personal aprobate pentru anul 2011, având în vedere consecinţele modificărilor legislative şi ale soluţiilor pronunţate de instanţele judecătoreşti, urmărind să elimine inechitatea în stabilirea salariilor din sistemul naţional de învăţământ.

17. Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, considerentele şi soluţiile deciziilor mai sus menţionate îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

18. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Liliana Constantinescu în Dosarul nr. 177/90/2014 al Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă şi constată că dispoziţiile art. 1 alin, (1) şi (2), art. 2 alin. (1) şi art. 6 din Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ sunt constituţionale în raport cu criticile formulate.

Definitivă şi general obligatorie.

Decizia se comunică Tribunalului Vâlcea - Secţia I civilă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Pronunţată în şedinţa din data de 23 septembrie 2014.

 

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Sanda Victor

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Sanda Victor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.004.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Dâmboviţa de către domnul Marinescu Ioan

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Marinescu Ioan exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Dâmboviţa.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.005.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Stoian Radu Nicolae

 

Având în vedere prevederile ari 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către domnul Stoian Radu Nicolae.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.006.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Arad de către doamna Horgea Florentina

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), ale art. 89 alin. (21) şi ale art. 92 alin. (11) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Doamna Horgea Florentina exercită, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului Arad.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.007.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, a bugetului Ministerului Afacerilor Externe pentru finanţarea proiectelor destinate românilor de pretutindeni

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2014, cu suma de 1.125 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, la titlul 59 „Alte cheltuieli”, pentru finanţarea proiectului „Reparaţia capitală a Casei memoriale Aron Pumnul din Cernăuţi, Ucraina”.

Art. 2. - Ordonatorul principal de credite răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Ministerului Afacerilor Externe aprobat pe anul 2014.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Teodor-Viorel Meleşcanu

p. Ministrul delegat pentru românii de pretutindeni,

Stejărel Olaru,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 11 noiembrie 2014.

Nr. 1.008.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL MEDIULUI ŞI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE

 

ORDIN

privind aprobarea Planului de management şi a Regulamentului sitului Natura 2000, ROSCI0203 - Poiana cu Narcise de la Negraşi

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 110.369/2014 al Direcţiei biodiversitate,

ţinând cont de Avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş nr. 17.751/2013, Avizul Ministerului Culturii nr. 2.574/2013, Avizul Ministerului Sănătăţii nr. 40.322/2013, Avizul Ministerului Apărării Naţionale nr. A-2.095/2013, Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 75.234/2013,

în temeiul prevederilor ari. 21 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul mediului şi schimbărilor climatice emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Planul de management al sitului Natura 2000, ROSCI0203 - Poiana cu Narcise de la Negraşi, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul sitului Natura 2000, ROSCI0203 - Poiana cu Narcise de la Negraşi, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

 

Bucureşti, 23 iulie 2014.

Nr. 1.313.


*) Anexele nr. 1 şi 2 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome .Monitorul Oficial”, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDIN

pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

 

Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 9/2010 privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară de către instituţiile de credit, ca bază a contabilităţii şi pentru întocmirea de situaţii financiare anuale individuale, începând cu exerciţiul financiar al anului 2012,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României,

Banca Naţională a României emite următorul ordin:

Art. I. - Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 şi 890 bis din 30 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015, cu excepţia prevederilor referitoare la modificarea pct. 67 alin. (2) din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute la pct. 3 din anexa la prezentul ordin, a prevederilor la pct. 8, pct. 9 lit. aa) şi pct. 10 lit. y), z) şi aa) din anexa la prezentul ordin, care intră în vigoare la data publicării.

 

Preşedintele Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucureşti, 30 octombrie 2014.

Nr. 7.

 

ANEXĂ

 

MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI

ale Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare

 

1. Punctul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„64. Operaţiunile între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele (conturi curente, depozite, credite, împrumuturi, valori de recuperat, alte sume datorate, creanţe ataşate, datorii ataşate şi sume de amortizat) se înregistrează într-o grupă distinctă «Operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei». Activele financiare din operaţiuni între organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul aceleiaşi reţele, precum şi dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 1781 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 1782 «Active financiare depreciate».”

2. Punctul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„66. Activele financiare din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 181 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 182 «Active financiare depreciate».”

3. La punctul 67, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Ajustările pentru depreciere se analizează şi se regularizează periodic, precum şi la derecunoaşterea activelor financiare şi la reducerea directă a valorii activelor financiare nerecuperabile acoperite integral sau parţial cu ajustări pentru depreciere, astfel:

a) prin debitul conturilor de cheltuieli, în cazul majorării pierderilor din depreciere;

b) prin creditul conturilor de venituri, când ajustările pentru depreciere trebuie diminuate sau anulate, respectiv când se constată o scădere sau anularea valorii deprecierii activelor financiare aferente;

c) când are loc derecunoaşterea activelor financiare sau reducerea directă a valorii activelor financiare nerecuperabile acoperite integral sau parţial cu ajustări pentru depreciere, conturile de ajustări pentru depreciere constituite anterior se închid prin creditul conturilor în care sunt evidenţiate activele respective.

(3) Veniturile din dobânzi, calculate prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilă a activelor financiare depreciate din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (înainte de deducerea ajustărilor pentru depreciere), se înregistrează în contul 7018 «Dobânzi din active financiare depreciate».

(4) Ulterior recunoaşterii deprecierii creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, în condiţiile în care valoarea estimată a fluxurilor de trezorerie viitoare nu se modifică, determinarea veniturilor din dobânzi prin aplicarea ratei efective a dobânzii la valoarea contabilă a activului financiar (după deducerea ajustărilor pentru depreciere) face necesară ajustarea veniturilor din dobânzi înregistrate potrivit alin. (3) cu diferenţa dintre acestea şi veniturile din dobânzi calculate în condiţiile deprecierii activului. Această ajustare se înregistrează în contul 6617 «Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate» în contrapartidă cu contul de ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate. Veniturile din dobânzi aferente creanţelor depreciate, prezentate în situaţiile financiare, sunt date de diferenţa dintre veniturile din dobânzi corespunzătoare înregistrate în contul 7018 «Dobânzi din active financiare depreciate» şi sumele înregistrate în contul 6617 «Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate».”

4. Punctul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„90. Activele financiare din operaţiuni cu clientela, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul

281 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul

282 «Active financiare depreciate».1

5. Punctul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„123. Titlurile şi alte active financiare şi creanţele din operaţiuni diverse, inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 381 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 382 «Active financiare depreciate».”

6. La punctul 124, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„124. (1) Ajustările pentru depreciere privind creanţele din operaţiuni diverse se constituie/regularizează similar prevederilor pct. 67.”

7. Punctul 137 se modifică şi va avea următorul cuprins: „137. Activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate, creanţele din operaţiuni de leasing financiar şi, după caz, titlurile de participare), inclusiv dobânzile şi sumele de amortizat aferente, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, se evidenţiază în contul 481 «Active financiare restante nedepreciate», iar cele care sunt depreciate la nivel individual se evidenţiază în contul 482 «Active financiare depreciate».”

8. La punctul 164, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„164. (1) Angajamentele îndoielnice cuprind angajamentele de creditare date, garanţiile financiare date şi alte angajamente date în cazul cărora potenţialul debitor se află în stare de «nerambursare» ca urmare a producerii unor evenimente dintre cele prevăzute la art. 178 din Regulamentul nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012.”

9. Punctul 202 cuprinzând Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit se modifică şi se completează după cum urmează:

a) în cadrul Clasei 1 „Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare”, denumirea grupei 19 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare” se modifică şi devine 19 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări” şi se introduc două conturi sintetice de gradul 1,după cum urmează:

„P 197 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate

B 199- Alte ajustări”;

b) în cadrul Clasei 2 „Operaţiuni cu clientela”, denumirea grupei 29 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela” se modifică şi devine 29 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări” şi se introduc două conturi sintetice de gradul I, după cum urmează:

„P 297 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate

B 299- Alte ajustări”;

c) în cadrul Clasei 3 „Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, denumirea grupei 39 .Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 39 „Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”;

d) în cadrul Clasei 3 „Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, grupa 39 „Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”, denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 392 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică după cum urmează:

„B 392 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”;

e) în cadrul Clasei 3 „Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, grupa 39 „Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”, la contul sintetic de gradul I - 392 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări” se introduc două conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:

„P 3927 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate

B 3929- Alte ajustări”;

f) în cadrul Clasei 4 „Active imobilizate”, denumirea grupei 49 „Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” se modifică şi devine 49 „Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”;

g) în cadrul Clasei 4 „Active imobilizate”, grupa 49 „Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 493 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar” se modifică după cum urmează:

„B 493 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări”;

h) în cadrul Clasei 4 „Active imobilizate”, grupa 49 „Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, la contul sintetic de gradul I - 493 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări” se introduc două conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:

„P 4937 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate

B 4939 - Alte ajustări”;

i) în cadrul Clasei 4 „Active imobilizate”, grupa 49 „Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, denumirea şi funcţiunea contabilă a contului 494 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate” se modifică după cum urmează.”

„B 494 - Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări”;

j) în cadrul Clasei 4 „Active imobilizate”, grupa 49 „Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, la contul sintetic de gradul I - 494 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări” se introduc două conturi sintetice de gradul II, după cum urmează:

„P 4947 - Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate

B 4949 - Alte ajustări”;

k) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, denumirea grupei 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe” se modifică şi devine 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”;

l) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 661 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare” se modifică şi devine 661 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I - 661 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:

„A 6619 - Cheltuieli cu alte ajustări”;

m) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 662 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela” se modifică şi devine 662 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I - 662 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II. după cum urmează:

„A 6629 - Cheltuieli cu alte ajustări”;

n) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 663 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 663 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”;

o) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 6632 „Cheltuieli cu ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 6632 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II - 6632 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:

„A 66329 - Cheltuieli cu alte ajustări”;

p) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 664 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” se modifică şi devine 664 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”;

q) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 6643 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar” se modifică şi devine 6643 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul fi - 6643 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul IU, după cum urmează:

„A 66439 - Cheltuieli cu alte ajustări”;

r) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 6644 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate” se modifică şi devine 6644 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II - 6644 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:

„A 66449 - Cheltuieli cu alte ajustări”;

s) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, denumirea grupei 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe” se modifică şi devine 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”;

t) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 761 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare” se modifică şi devine 761 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I - 761 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:

„P 7619 - Venituri din alte ajustări”;

u) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 762 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela” se modifică şi devine 762 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I - 762 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II, după cum urmează:

„P 7629 - Venituri din alte ajustări”;

v) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 763 „Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 763 „Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”;

w) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 7632 „Venituri din ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 7632 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II - 7632 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:

„P 76329 - Venituri din alte ajustări”;

x) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 764 „Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” se modifică şi devine 764 „venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”;

y) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 7643 „Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar” se modifică şi devine 7643 „Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II - 7643 „Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:

„P 76439 - Venituri din alte ajustări”;

z) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 7644 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate” se modifică şi devine 7644 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II - 7644 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III, după cum urmează:

„P 76449 - Venituri din alte ajustări”;

aa) în cadrul Clasei 9 „Operaţiuni în afara bilanţului”, la grupa 99 „Alte conturi în afara bilanţului” se introduce un cont sintetic de gradul I - 996 „Active financiare nerecuperabile”, cu următoarea detaliere:

„A 996 - Active financiare nerecuperabile A 9961 - Credite nerecuperabile A 99611 - Credite nerecuperabile A99612 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile A 99617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat A 9962 - Alte active financiare nerecuperabile A 99621 - Alte active financiare nerecuperabile A 99622 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile A 99627 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat”. 10. Punctul 204 cuprinzând Conţinutul conturilor prevăzute de Planul de conturi aplicabil instituţiilor de credit se modifică ŞI se completează după cum urmează:

a) în cadrul Clasei 1 „Operaţiuni de trezorerie şi operaţiuni interbancare”, denumirea grupei 19 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare” se modifică şi devine 19 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări” şi se introduc două conturi sintetice de gradul I - 197 „Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate” şi 199 „Alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„197 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, depreciate;

199 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni de trezorerie şi interbancare (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat).”;

b) în cadrul Clasei 2 „Operaţiuni cu clientela”, denumirea grupei 29 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela” se modifică şi devine 29 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări” şi se introduc două conturi sintetice de gradul I - 297 „Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate” şi 299 „Alte ajustări”, cu următorul conţinut;

„297 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe din operaţiuni cu clientela, depreciate;

299 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni cu clientela (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat)”;

c) în cadrul Clasei 3 „Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, grupa 38 „Active financiare restante şi active financiare depreciate”, la contul 381 „Active financiare restante nedepreciate”, conţinutul conturilor 3811 „Active financiare restante nedepreciate”, 38171 „Creanţe ataşate” şi 38172 „Sume de amortizat” se modifică după cum urmează:

„3811 - valoarea titlurilor şi altor active financiare şi a creanţelor din operaţiuni diverse, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate;

38171 - dobânzi aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate;

38172 - alte sume aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse şi/sau dobânzilor aferente acestora, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;”;

d) în cadrul Clasei 3 „Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, grupa 38 „Active financiare restante şi active financiare depreciate”, la contul 382 „Active financiare depreciate”, conţinutul conturilor 3821 „Active financiare depreciate”, 38271

„Creanţe ataşate” şi 38272 „Sume de amortizat” se modifică după cum urmează:

„3821 - valoarea titlurilor şi altor active financiare şi a creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate la nivel individual;

38271 - dobânzi aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate la nivel individual;

38272 - alte sume aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la nivel individual, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.”;

e) în cadrul Clasei 3 „Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, denumirea grupei 39 „Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 39 „Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”, iar denumirea contului 392 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi”devine 392 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”; la contul 392 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”, conţinutul conturilor 3921 „Ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual”, 3922 „Ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare” şi 3923 „Ajustări colective pentru pierderi generate dar ne identifica te” se modifică după cum urmează:

„3921 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni diverse;

3922 - ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creanţe din operaţiuni diverse, care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii;

3923 - ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate, aferente tuturor creanţelor din operaţiuni diverse (indiferent dacă sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustări specifice de depreciere;”;

f) în cadrul Clasei 3 „Operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse”, grupa 39 „Ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”, la contul sintetic de gradul I - 392 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări” se introduc două conturi sintetice de gradul II - 3927 „Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate” şi 3929 „Alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„3927 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate;

3929 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor din operaţiuni diverse, a datoriilor constituite prin titluri evaluate la cost amortizat, precum şi a altor datorii financiare din operaţiuni diverse (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat).”;

g) în cadrul Clasei 4 „Active imobilizate”, grupa 48 „Active financiare restante şi active financiare depreciate”, la contul 481 „Active financiare restante nedepreciate”, conţinutul conturilor 4811 „Active financiare restante nedepreciate”, 48171 „Creanţe ataşate” şi 48172 „Sume de amortizat” se modifică după cum urmează:

„4811 - activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate;

48171 - dobânzi aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate;

48172 - alte sume aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), şi/sau dobânzilor aferente acestora, care înregistrează restanţe, dar nu sunt depreciate, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective;”;

h) în cadrul Clasei 4 .Active imobilizate”, grupa 48 „Active financiare restante şi active financiare depreciate”, la contul 482 „Active financiare depreciate”, conţinutul conturilor 4821 „Active financiare depreciate”, 48271 „Creanţe ataşate” şi 48272 „Sume de amortizat” se modifică după cum urmează:

„4821 - activele financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate, creanţele din operaţiuni de leasing financiar şi titlurile de participare) depreciate la nivel individual;

48271 - dobânzi aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), depreciate la nivel individual;

48272 - alte sume aferente activelor financiare de natura activelor imobilizate (creditele subordonate şi creanţele din operaţiuni de leasing financiar), şi/sau dobânzilor aferente acestora, depreciate la nivel individual, care sunt avute în vedere la determinarea ratei efective a dobânzii şi care sunt amortizate prin metoda dobânzii efective.”;

i) în cadrul Clasei 4 „Active imobilizate”, denumirea grupei 49 Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” se modifică şi devine 49 Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, iar denumirea contului 493 Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar” se modifica şi devine 493 Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări”; la contul 493 Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări” se introduc două conturi sintetice de gradul II - 4937 Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate” şi 4939 Alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„4937 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creanţelor din operaţiuni de leasing financiar, depreciate;

4939 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor şi a datoriilor financiare din operaţiuni de leasing financiar (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat);”;

j) în cadrul Clasei 4 Active imobilizate”, grupa 49 „Ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, denumirea contului 494 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate” se modifică şi devine 494 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări”; la contul 494 „Ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări” se introduc două conturi sintetice de gradul II - 4947 „Ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate” şi 4949 „Alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„4947 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, depreciate;

4949 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate (care nu pot fi înregistrate în conturile de ajustări pentru depreciere, ajustări pentru dobânzi aferente creanţelor depreciate sau sume de amortizat).”;

k) în cadrul Clasei 5 „Capitaluri proprii, asimilate şi provizioane”, grupa 52 „Alte conturi de capitaluri proprii”, conţinutul contului 529 „Alte conturi de capitaluri proprii” se modifică după cum urmează:

„529- alte elemente ale rezultatului global, precum şi alte sume înregistrate în conturile de capitaluri proprii, care nu se regăsesc în conturile 516, 521-527;”;

l) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, denumirea grupei 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane şi pierderi din creanţe” se modifică şi devine 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, iar denumirea contului 661 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare” se modifică şi devine 661 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I - 661 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II - 6619 „Cheltuieli cu alte ajustări”, cu următorul conţinut:

6619 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, înregistrate pe cheltuieli.”;

m) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 662 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela” se modifică şi devine 662 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I - 662 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II - 6629 „Cheltuieli cu alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„6629 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni cu clientela, înregistrate pe cheltuieli.”;

n) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 6B3 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 663 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverseşi alte ajustări”, iar denumirea contului 6632 „Cheltuieli cu ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 6632 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”; la contul 6632 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”, conţinutul conturilor 66321 „Cheltuieli cu ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual”, 66322 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare”, 66323 „Cheltuieli cu ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate” şi 66327 „Cheltuieli cu ajustări pentru dobânzi calculate aferente creanţelor depreciate” se modifică după cum urmează:

„66321 - ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni diverse, înregistrate pe cheltuieli;

66322 - ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creanţe din operaţiuni diverse care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii, înregistrate pe cheltuieli;

66323 - ajustări colective pentru pierderi generata, dar neidentificate, aferente tuturor creanţelor din operaţiuni diverse (indiferent dacă sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustări specifice de depreciere, înregistrate pe cheltuieli;

66327 - ajustări pentru dobânzi calculate, aferente creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate, înregistrate pe cheltuieli;”;

o) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, la contul sintetic de gradul II - 6632 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III - 66329 „Cheltuieli cu alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„66329 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni diverse, înregistrate pe cheltuieli.”;

p) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 664 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” se modifică şi devine 664 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, iar denumirea contului 6643 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar” se modifică şi devine 6643 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II - 6643 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III - 66439 „Cheltuieli cu alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„66439 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor şi a datoriilor financiare din operaţiuni de leasing financiar, înregistrate pe cheltuieli.”;

q) în cadrul Clasei 6 „Cheltuieli”, grupa 66 „Cheltuieli cu ajustări pentru depreciere, provizioane, pierderi din creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 6644 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate” se modifică şi devine 6644 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II - 6644 „Cheltuieli cu ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III - 66449 „Cheltuieli cu alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„66449 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, înregistrate pe cheltuieli.”;

r) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 70 „Venituri din activitatea de exploatare”, conţinutul contului 7038 „Dobânzi din active financiare depreciate” se modifică după cum urmează:

„7038 - venituri din dobânzi aferente titlurilor şi altor active financiare şi creanţelor din operaţiuni diverse, depreciate, în cazul cărora s-au constituit ajustări specifice pentru depreciere;”;

s) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, denumirea grupei 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane şi recuperări de creanţe” se modifică şi devine 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, iar denumirea contului 761 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare” se modifică şi devine 761 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I - 761 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din Operaţiuni de trezorerie şi interbancare şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II - 7619 „Venituri din alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„7619 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni de trezorerie şi interbancare, înregistrate pe venituri.”;

t) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 762 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela” se modifică şi devine 762 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul I - 762 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu clientela şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul II - 7629 „Venituri din alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„7629 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni cu clientela, înregistrate pe venituri.”;

u) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 763 „Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 763 „Venituri din ajustări pentru depreciere privind operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse şi alte ajustări”, iar denumirea contului 7632 „Venituri din ajustări pentru creanţe din operaţiuni cu titluri şi operaţiuni diverse” se modifică şi devine 7632 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”; la contul 7632 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări”, conţinutul conturilor 76321 „Venituri din ajustări specifice constituite pentru deprecieri identificate la nivel individual”, 76322 „Venituri din ajustări constituite pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active financiare” şi

76323 „Venituri din ajustări colective pentru pierderi generate dar neidentificate” se modifică după cum urmează:

„76321 - anulări sau diminuări de ajustări specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual, aferente creanţelor din operaţiuni diverse;

76322 - anulări sau diminuări de ajustări pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creanţe din operaţiuni diverse care nu sunt semnificative la nivel individual şi pentru care nu a fost efectuată o evaluare individuală a deprecierii;

76323 - anulări sau diminuări de ajustări colective pentru pierderi generate, dar neidentificate, aferente tuturor creanţelor din operaţiuni diverse (indiferent dacă sunt sau nu semnificative la nivel individual), pentru care nu s-au înregistrat ajustări specifice de depreciere;”;

v) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, la contul sintetic de gradul II - 7632 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni diverse şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III - 76329 „Venituri din alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„76329 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor, precum şi a datoriilor financiare, din operaţiuni diverse, înregistrate pe venituri.”;

w) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 764 „Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate” se modifică şi devine 764 „Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor imobilizate şi alte ajustări”, iar denumirea contului 7643 „Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar” se modifică şi devine 7643 „Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II - 7643 „Venituri din ajustări pentru depreciere aferente operaţiunilor de leasing financiar şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III - 76439 „Venituri din alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„76439 - alte ajustări ale valorii contabile a creanţelor şi a datoriilor financiare din operaţiuni de leasing financiar, înregistrate pe venituri.”;

x) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, denumirea contului 7644 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate” se modifică şi devine 7644 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări”; la contul sintetic de gradul II - 7644 „Venituri din ajustări pentru deprecierea creanţelor aferente activelor imobilizate şi alte ajustări” se introduce un cont sintetic de gradul III - 76449 „Venituri din alte ajustări”, cu următorul conţinut:

„76449 - alte ajustări ale valorii contabile a creditelor şi altor creanţe privind activele imobilizate, înregistrate pe venituri.”;

y) în cadrul Clasei 7 „Venituri”, grupa 76 „Venituri din ajustări pentru depreciere, provizioane, recuperări de creanţe şi alte ajustări”, conţinutul contului sintetic de gradul I - 767 „Venituri din recuperări de creanţe” se modifică după cum urmează:

„767 - venituri reprezentând recuperări din creanţe derecunoscute sau din active financiare nerecuperabile care anterior au făcut obiectul operaţiunilor de reducere directă.”;

z) în cadru) Clasei 9 „Operaţiuni în afara bilanţului”, grupa 99 „Alte conturi în afara bilanţului”, conţinutul contului sintetic de gradul I - 995 „Filtre prudenţiale” se modifică după cum urmează:

„995 - filtre prudenţiale reprezentând diferenţele pozitive dintre ajustările prudenţiale de valoare/pierderile aşteptate determinate pe baza metodologiilor aplicabile începând cu exerciţiul financiar al anului 2012 şi ajustările pentru depreciere determinate potrivit IFRS, corespunzătoare activelor financiare care intră sub incidenţa respectivelor metodologii, în limitele în care se deduc din fondurile proprii potrivit reglementărilor prudenţiale aplicabile.”;

aa) în cadrul Clasei 9 „Operaţiuni în afara bilanţului”, grupa 99 „Alte conturi în afara bilanţului”, se introduce un cont sintetic de gradul I - 996 „Active financiare nerecuperabile”, având următoarea detaliere şi cu următorul conţinut:

„996 - Active financiare nerecuperabile

9961 - Credite nerecuperabile

99611 - Credite nerecuperabile

99612 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile

99617 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

9962 - Alte active financiare nerecuperabile

99621 - Alte active financiare nerecuperabile

99622 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile

99627 - Creanţe ataşate şi sume de amortizat

99611 - credite nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, evidenţiate în acest cont până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit sau până la recuperare;

99612 - creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente creditelor nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, evidenţiate în acest cont până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit sau până la recuperare;

99617 - creanţe ataşate şi alte sume aferente creditelor nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, calculate de la data evidenţierii în afara bilanţului a respectivelor credite;

99621 - alte active financiare nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, evidenţiate în acest cont până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit sau până la recuperare;

99622 - creanţe ataşate şi sume de amortizat aferente altor active financiare nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, evidenţiate în acest cont până la stingerea totală a tuturor drepturilor instituţiei de credit sau până la recuperare;

99627 - creanţe ataşate şi alte sume aferente altor active financiare nerecuperabile a căror valoare a fost redusă direct, calculate de la data evidenţierii în afara bilanţului a respectivelor active financiare.”

11. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul denumirii următoarelor conturi/grupe de conturi: 178 „Creanţe restante şi creanţe depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei”, 1781

„Creanţe restante nedepreciate”, 17811 „Creanţe restante nedepreciate”, 1782 „Creanţe depreciate”, 17821 „Creanţe depreciate”, 18 „Creanţe restante şi creanţe depreciate”, 181 „Creanţe restante nedepreciate”, 1811 „Creanţe restante nedepreciate”, 182 „Creanţe depreciate”, 1821 „Creanţe depreciate”, 28 „Creanţe restante şi creanţe depreciate”, 281 „Creanţe restante nedepreciate”, 2811 „Creanţe restante nedepreciate”, 282 „Creanţe depreciate”, 2821 „Creanţe depreciate”, 38 „Creanţe restante şi creanţe depreciate”, 381 „Creanţe restante nedepreciate”, 3811 „Creanţe restante nedepreciate”, 382 „Creanţe depreciate”, 3821 „Creanţe depreciate”, 48 „Creanţe restante şi creanţe depreciate”, 481 „Creanţe restante nedepreciate”, 4811 „Creanţe restante nedepreciate”, 482 „Creanţe depreciate”, 4821 „Creanţe depreciate”, 70168 „Dobânzi din creanţe depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei”, 7018 „Dobânzi din creanţe depreciate”, 7028 „Dobânzi din creanţe depreciate”, 7038 „Dobânzi din creanţe depreciate”, 7048 „Dobânzi din creanţe depreciate”, 7058 „Dobânzi din creanţe depreciate”, referirile la termenul „creanţe” se vor citi ca referiri la expresia „active financiare”.

12. În cuprinsul Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul conţinutului următoarelor conturi: 17811 „Active financiare restante nedepreciate”, 17817 „Creanţe ataşate şi sume de amortizat”, 17821 „Active financiare depreciate”, 17827 „Creanţe ataşate şi sume de amortizat”, 1811 „Active financiare restante nedepreciate”, 18171 „Creanţe ataşate”, 18172 „Sume de amortizat”, 1821 .Active financiare depreciate”, 18271 „Creanţe ataşate”, 18272 „Sume de amortizat”, 2811 „Active financiare restante nedepreciate”, 28171 „Creanţe ataşate”, 28172 „Sume de amortizat”, 2821 „Active financiare depreciate”, 28271 „Creanţe ataşate”, 28272 „Sume de amortizat”, 70168 „Dobânzi din active financiare depreciate privind operaţiunile cu organizaţiile cooperatiste de credit din cadrul reţelei”, 7018 „Dobânzi din active financiare depreciate”, 7028 „Dobânzi din active financiare depreciate”, 7048 „Dobânzi din active financiare depreciate”, 7058 „Dobânzi din active financiare depreciate”, referirile la termenul „creanţe/lor” se vor citi ca referiri ta expresia „active/lor financiare”.

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.