MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 810/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 810         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Joi, 6 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

970. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MlNVEST” -S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

971. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval Mangalia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

975. - Hotărâre privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat ai acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

982. - Hotărâre privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

983. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 940/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

 

984. - Hotărâre privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “M IN VEST” - S.A. Deva, aflată sub autoritatea

Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

            în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” - S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 970.

 

ANEXĂ

MINISTERUL ECONOMIEI

Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului “MINVEST” - S.A. Deva

Piaţa Unirii nr. 9, Deva, judeţul Hunedoara

Cod unic de înregistrare: RO 2117946

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

6.909

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

6.864

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

 

2

 

Venituri financiare

5

45

3

 

Venituri extraordinare

6

 

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

6.740

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

6.740

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

1.519

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

448

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

2.739

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

1.727

C1

ch. cu salariile

13

1.727

C2

bonusuri

14

 

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

38

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

312

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

662

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

2.034

2

 

Cheltuieli financiare

20

 

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

 

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

169

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

27

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

142

 

1

 

Rezerve legale

25

 

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

142

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

 

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

 

 

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

34

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

 

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

 

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

 

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

97

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

49

91

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

1.582

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

1.582

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

52

75

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

53

 

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

54

976

8

 

Plăţi restante

55

3.733

9

 

Creanţe restante

56

695

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval Mangalia” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comercială “Şantierul Naval Mangalia” - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministru] economiei,

Constantin Niţă

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 971.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL ECONOMIEI

Operatorul economic Societatea Comercială “Şantierul Naval Mangalia” – SA

Sediul/Adresa: Intrarea Portului nr. 1, Mangalia

Cod unic de înregistrare RO 14325290

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

 

- mii lei -

 

INDICATORI

 

Nr. rd.

 

Propuneri an curent 2014

0

1

2

3

4

I.

 

 

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

2.314

 

1

 

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.313

 

 

a)

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

3

 

 

 

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

203

2

 

Venituri financiare

5

1

3

 

Venituri extraordinare

6

0

II.

 

 

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2.275

 

1

 

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.273

 

A.

cheltuieli cu bunuri şi servicii

9

337

B.

cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

10

48

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

952

C0

Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)

12

507

C1

ch. cu salariile

13

469

C2

bonusuri

14

38

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

72

 

cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

 

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete

17

177

C5

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale

18

196

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

937

2

 

Cheltuieli financiare

20

2

3

 

Cheltuieli extraordinare

21

0

III.

 

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

39

IV.

 

 

IMPOZIT PE PROFIT

23

0

V.

 

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

39

 

1

 

Rezerve legale

25

0

2

 

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

26

 

3

 

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

27

39

4

 

 

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

 

 

5

 

Alte repartizări prevăzute de lege

29

 

6

 

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

0

7

 

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

31

 

8

 

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

0

 

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

 

 

 

b)

- dividende cuvenite bugetului local

 

 

 

c)

- dividende cuvenite altor acţionari

 

 

9

 

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

35

0

VI.

 

 

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

 

VII.

 

 

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

 

 

 

a)

cheltuieli materiale

38

 

 

 

b)

cheltuieli cu salariile

39

 

 

 

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

 

 

 

d)

cheltuieli cu reclama şi publicitate

41

 

 

 

e)

alte cheltuieli

42

 

VIII.

 

 

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

43

0

 

1

 

Alocaţii de la buget

44

 

 

 

 

 

alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori

45

 

IX.

 

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII

46

0

X.

 

 

DATE DE FUNDAMENTARE

47

 

 

1

 

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

38

 

a)

nr. salariaţi nucleu cf. OUG 95

49

8

2

 

Nr. mediu de salariaţi total

50

30

3

 

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

51

1.408

4

 

Câştigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

52

1.303

5

 

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)

53

55

6

 

Productivitatea muncit în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

0

7

 

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000

55

983

8

 

Plăţi restante

56

8.574

9

 

Creanţe restante

57

538

 


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind transmiterea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri imobile aflate în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, având datele de identificare înscrise în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. - După scoaterea din funcţiune şi casarea bunurilor imobile, Administraţia Naţională “Apele Române” îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică, iar Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice şi Ministerul Finanţelor Publice vor opera modificările corespunzătoare în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 975.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării

 

1. Ordonator principal de credite (ministere sau autorităţi ale administraţiei publice centrale)

16335444

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice

2. Ordonator secundar de credite

RO 24326056

Administraţia Naţională “Apele Române”

3. Ordonator terţiar de credite

4. Regii autonome şi companii/societăţi naţionale aflate sub autoritatea ordonatorului principal de credite, institute naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, după caz, societăţi comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul public de stat


Nr. crt.

Nr. M.F.

Cod clasificare

Denumirea bunurilor imobile

Descrierea tehnică a bunurilor imobile

conform anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

Descrierea tehnică a bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar

Adresa

Valoarea bunurilor imobile care vor fi scoase din inventar

(lai)

1

63969 parţial

8.03.11

foraje

19 buc.

1 buc.

Ţara: România; judeţul Harghita; -; -; Nr: -; DA Mureş

450

2

63970 parţial

8.03.11

foraje

82 buc.

13 buc.

Ţara: România; judeţul: Mureş; -; -; Nr: -; DA Mureş

396.358

3

63973 parţial

8.03.11

foraje

6 buc.

1 buc.

Ţara: România; judeţul: Cluj; -; -; Nr: -; DA Mureş

352

4

63971 parţial

8.03.11

foraje

18 buc.

1 buc.

Ţara: România; judeţul: Sibiu; -; -; Nr, -; DA Mureş

276

5

63972 parţial

8.03.11

foraje

63 buc.

7 buc.

Ţara: România; judeţul: Alba; -;- ;Nr:-; DA Mureş

266,292

6

63975 parţial

8.03.11

foraje

82 buc.

6 buc.

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -; Nr: -; DA Mureş

50.190

7

63959 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea

judeţului Buzău

nr. foraje = 168, resursa teoretică de apă = 190.000 mii mc

6 buc.

Ţara: România; judeţul: Buzău; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

1.412

8

63965 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Prahova

nr. foraje = 104

foraje de observaţie + 40

puţuri de exploatare, resursa teoretică de apă = 204.227 mii mc

3 buc.

Ţara: România; judeţul: Prahova; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

1.664

9

63963 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Ialomiţa

nr. foraje = 113

resursa teoretică de apă = 147.000 mii mc (cu Dunăre)

3 buc.

Ţara: România; judeţul: Ialomiţa; - ; -; Nr: -;

DA Ialomiţa-Buzău

218.033

10

63961 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Dâmboviţa

nr. foraje = 18, resursa teoretică de

apa = 75.000 mii mc,7 foraje Ilfov

3 buc.

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

1.061

11

63958 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Brăila

nr. foraje = 82, resursa teoretică de

apă = 310.000 mii mc

1 buc.

Ţara: România; judeţul: Brăila; -; - ; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

855

12

63960 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Călăraşi

nr. foraje = 72, resursa teoretică de apă = 260.000 mii mc

4 buc.

Ţara: România; judeţul: Călăraşi; - ; -; Nr: -; DA Ialomiţa-Buzău

1.749

13

63980 parţial

8.03.11

foraje DA Şiret

42 foraje

4 buc.

Ţara: România; judeţul: Suceava; - ; -; Nr: -; DA Şiret

54.386

14

108472 parţial

8.03.11

foraje de studii

49 foraje

1 buc.

Ţara: România; judeţul: Neamţ; -; -; Nr: -; DAS

385

15

108476 parţial

8.03.11

foraje de studii

112 foraje

8 buc.

Ţara: România; judeţul: Vrancea; -; -; Nr: -; DAS

190.239

16

63989 parţial

8.03.11

foraje DA Prut

43 foraje de studiu

4 buc.

Ţara: România; judeţul: laşi; -;- ;Nr:-; DA Prut

173

17

63991 parţial

8.03.11

foraje DA Prut

60 foraje de studiu

1 buc.

Ţara: România; judeţul: Vaslui; -; - ; Nr: -; DA Prut

349.103

18

63988 parţial

8.03.11

foraje DA Prut

28 foraje de studiu

3 buc.

Ţara: România; judeţul: Galaţi; -; -; Nr: -; DA Prut

456.884

19

63949 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare în BH Someş

nr. foraje = 101

1 buc.

Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; Nr: -; DA Someş

398

20

63977 parţial

8.03.11

foraje DA Jiu

266 buc.

66 buc.

Tara: România; judeţul: Dolj; -; - ;Nr:-; DA Jiu

117.356

21

63979 parţial

8.03.11

foraje DA Jiu

27 buc.

1 buc.

Tara: România; judeţul: Gorj; -; - ;Nr:-; DA Jiu

174

22

63978 parţial

8.03.11

foraje DA Jiu

70 buc.

17 buc.

Ţara: România; judeţul: Mehedinţi; -; -; Nr: -; DA Jiu

4.856

23

63957 parţial

8,03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Olt

nr. foraje = 44, supr. totală = 63,36 mp

7 buc, supr. = 10,08 mp

Tara: România; judeţul: Olt; -;-;Nr:-; DA Olt

19.256

24

116171 parţial

8.03.11

foraje de studii

60 foraje, supr. = 60 mp

7 buc, supr. = 7 mp

Tara: România; judeţul: Vâlcea; -; -; Nr: -; DÂO

12.532

25

116174 parţial

8.03.11

foraje de studii

21 foraje, supr. = 21 mp

7 buc, supr. = 7 mp

Tara: România; judeţul: Sibiu;-;-;Nr:-;DAO

10.084

26

116179 parţial

8.03.11

foraje de studii

42 foraje, supr. = 42 mp

13 buc, supr. = 13 mp

Ţara: România; judeţul: Braşov; -; -; Nr: -; DAO

29.720

27

116180 parţial

8.03.11

foraje de studii

21 foraje, supr. = 21 mp

5 buc, supr. = 5 mp

Ţara: România; judeţul Covasna; -; -; Nr: -; DAO

14.260

28

116182 parţial

8.03.11

foraje de studii

13 foraje, supr. = 13 mp

2 buc, supr. = 2 mp

Tara: România; judeţul: Harghita;-;-; Nr:-; DÂO

5.864

29

63982 parţial

8.03.11

foraje DA Crişuri

176 foraje

7 buc.

Ţara: România; judeţul: Bihor; -; - ; Nr: -; DA Crişuri

320.753

30

63981 parţial

8.03.11

foraje DA Crişuri

107 foraje

4 buc.

Ţara: România; judeţul: Arad; -; -;Nr:-; DA Crişuri

90.700

31

63984 parţial

8.03.11

foraje DA Crişuri

2 foraje

1 buc.

Ţara: România; judeţul: Sălaj; - ;-; Nr: -; DA Crişuri

2.500

32

63985 parţial

8.03.11

foraje DA Crişuri

32 foraje

1 buc.

Ţara: România; judeţul: Satu Mare; -; -; Nr: -; DA Crişuri

92.469

33

63952 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Argeş

nr. foraje = 64

18 buc.

Ţara: România; judeţul: Argeş; -; - ; Nr: -; DA Argeş-Vedea

73.435

34

63953 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Giurgiu

nr. foraje = 95

43 buc.

Ţara: România; judeţul: Giurgiu; - ; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea

91.532

35

63954 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Teleorman

nr. foraje = 134

85 buc.

Ţara: România; judeţul: Teleorman; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea

298.064

36

63955 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Dâmboviţa

nr. foraje = 60

20 buc.

Ţara: România; judeţul: Dâmboviţa; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea

26.710

37

63956 parţial

8.03,11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrarea judeţului Ilfov

nr. foraje = 27

9 buc.

Ţara: România; judeţul: Ilfov; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea

9.321

38

63962 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare

nr. foraje = 24

10 buc.

Ţara: România; judeţul: Olt; -; -; Nr: -; DA Argeş-Vedea

16.480

39

113186 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare

10 foraje

3 buc.

Ţara: România; judeţul: municipiul Bucureşti; sectorul 6; -; Nr: -;

4.613

40

113179 parţial

8.03.11

Foraje de studii

75 foraje

2 foraje

Ţara: România; judeţul: Caraş-Severin; -; -; Nr -; DAB

105

41

63951 parţial

8.03.11

foraje de studii, de reţea şi de exploatare din administrare

nr. foraje = 518 buc, resursa teoretică = 0,83 miliarde mc/an

17 foraje

Ţara: România; judeţul: Timiş; -; -; Nr: -; DA Banat

2.205

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea temporară, pentru luna noiembrie a anului 2014, a unor sume din venituri din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 111 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1 - (1) în scopul asigurării necesarului de finanţare al autorităţilor de management pentru programele operaţionale finanţate din instrumente structurale în cadrul Obiectivului Convergenţă - Programul operaţional sectorial Mediu (POS M), Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice (POS CCE), Programul operaţional Dezvoltarea resurselor umane (POSDRU) şi Programul operaţional regional (POR), denumite în continuare programe operaţionale, aferent lunii noiembrie a anului 2014, în vederea efectuării plăţilor pentru rambursarea cheltuielilor eligibile către beneficiari şi pentru plata cheltuielilor eligibile rambursabile din cererile de plată aferente instrumentelor structurale, se aprobă alocarea temporară din venituri din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a sumei de 1.105.996,00 mii lei, în echivalent euro, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operaţionale, care beneficiază de prevederile alin. (1), sunt cei prevăzuţi în anexă.

(3) Sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare şi utilizate vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 27 martie 2015.

Art. 2. - (1) Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică, efectuează transferul integral în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) în termen de două zile lucrătoare de la data solicitării de către Autoritatea de certificare şi plată.

(2) Echivalentul în euro al sumei prevăzute la art. 1 alin. (1) se determină pe baza cursului Băncii Naţionale a României valabil la data efectuării transferului sumelor în valută din contul 3216.800000EUR “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice, în contul analitic denominat în euro 3216.800100EUR “Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României, administrat de Autoritatea de certificare şi plată.

(3) Autoritatea de certificare şi plată efectuează schimbul valutar al întregii sume în euro transferate potrivit alin. (1) şi virează echivalentul în lei al sumei rezultate în contul 54.01.03.00. “Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale”, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de certificare şi plată.

(4) Autoritatea de certificare şi plată efectuează transferul în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autorităţi de management, integrai sau în tranşe, în limita sumei rezultate în urma operaţiunii de schimb valutar prevăzute la alin, (3), proporţional cu sumele prevăzute în anexă, pe baza solicitărilor de fonduri ale autorităţilor de management cuprinzând cereri de rambursare ale beneficiarilor autorizate la plată şi cereri de plată înregistrate la autorităţile de management.

(5) Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în conturile beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată conform alin. (4), în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de data de 28 noiembrie 2014.

(6) Ordonatorii principali de credite cu rol de autorităţi de management pentru programele operaţionale şi Autoritatea de certificare şi plată restituie Ministerului Finanţelor Publice contravaloarea în euro a sumelor neutilizate în lei din venituri din privatizare în contul prevăzut la alin. (2), până la data de 10 decembrie 2014.

(7) Autorităţile de management notifică Autoritatea de certificare şi plată cu privire la cheltuirea integrală a sumelor transferate potrivit alin. (4) sau cu privire la restituirea sumelor neutilizate, prevăzute la alin. (6), în termen de două zile lucrătoare de la efectuarea operaţiunii.

Art. 3. - (1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizează de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autorităţii de certificare şi plată, din sumele primite de la Comisia Europeană, ca urmare a transmiterii către aceasta a aplicaţiilor de plată aferente programelor operaţionale. Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia transmiterii la Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii fondurilor, a declaraţiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal naţional şi comunitar, a căror valoare totală aferentă finanţării din instrumente structurale să fie cel puţin egală cu valoarea sumei primite. Autoritatea de certificare şi plată va asigura procesarea şi transmiterea declaraţiilor de cheltuieli către Comisia Europeană în termen de 20 de zile lucrătoare de la data primirii acestora de la autorităţile de management, în condiţiile în care nu este necesară întreruperea termenului de procesare ca urmare a identificării unor deficienţe.

(2) Reconstituirea sumelor transferate potrivit art. 2 alin. (4) se va efectua prin transferarea echivalentului în euro din contul denominat în euro .Disponibil din contribuţia financiară a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Autorităţii de certificare şi plată din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în contul “Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO”, deschis la Banca Naţională a României pe numele Ministerului Finanţelor Publice până la incidenţa sumei în euro prevăzute la art. 2 alin. (2), luând în considerare notificările autorităţilor de management prevăzute la art. 2 alin. (7).

(3) Sumele necesare pentru finanţarea eventualelor diferenţe nefavorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se asigură din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management.

(4) Sumele reprezentând diferenţe favorabile de curs valutar rezultate ca urmare a restituirii sumelor neutilizate din veniturile din privatizare, conform art. 2 alin. (6), se fac venit la bugetul de stat.

Art. 4. - Sumele în euro încasate potrivit art. 2 alin. (6) şi art. 3 alin. (2) şi (3) până la concurenţa totală a sumei alocate de Ministerul Finanţelor Publice potrivit art. 2 alin. (2) se înregistrează ca venituri din privatizare în valută şi se stinge obligaţia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în euro a ordonatorilor principali de credite prevăzuţi în anexă.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul fondurilor europene,

Eugen Orlando Teodorovici

p. Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Mihail Facă,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 982.

 

ANEXĂ

 

REPARTIŢIA

sumelor alocate temporar, pentru luna noiembrie a anului 2014, din venituri din privatizare, ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

 

- mii lei -

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar fonduri noiembrie 2014 (FEN)

1

2

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice - POS Mediu

100.000,00

Ministrul fondurilor europene - POS CCE

320.000,00

Ministrul fondurilor europene - POS DRU

385.996,00

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - POR

300.000,00

TOTAL:

1.105.996,00

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 940/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Poziţiile nr. 170-172 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 940/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 31 octombrie 2014, se modifică după cum urmează:

 

Nr. crt.

Nume şi prenume

Adresa

Judeţul

Suma

- lei -

„170

Tătulescu Ionica Cati

Municipiul Târgovişte, calea Bucureşti nr.11,bl.H1CIap.34

Dâmboviţa

500

171

Nicolae Mihai

Comuna Ocniţa, Str. Veteranilor nr. 9

Dâmboviţa

10.000

172

Tabiet Lucica Rodi ca

Municipiul Moreni, Str. Mioriţei nr. 6

Dâmboviţa

1.500”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 983.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 8272001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 27 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„c) restaurarea şi conservarea, care includ operaţii de proiectare şi execuţie, a lăcaşurilor de cult care sunt monumente istorice şi care aparţin cultelor recunoscute din România;”.

2. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

“(2) Consiliile locale, judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti au obligaţia de a comunica anual Secretariatului de Stat pentru Culte sumele alocate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2).”

3. La articolul 14 alineatul (1), literele b), c) şi h) se modifică şl vor avea următorul cuprins:

“b) devizul de lucrări pentru construcţii şi reparaţii, întocmit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru lucrările rămase de executat, datat pe anul în curs şi vizat de diriginţii de şantier;

c) copie de pe autorizaţia de construire, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau legislaţiei aplicabile în ţara pe teritoriul căreia se află lăcaşul de cult aparţinând cultului recunoscut din România;

h) avizul cultului sau al unităţii centrale de cult, pe anul în curs, pentru obţinerea sprijinului financiar de la Secretariatul de Stat pentru Culte;”.

4. La articolul 14 alineatul (1), litera k) se abrogă.

5. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Pentru lucrările propuse în devizul ce însoţeşte documentaţia necompletată în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), unitatea de cult/unitatea centrală de cult va putea depune o nouă cerere de alocare a unui sprijin financiar numai în anul calendaristic următor.”

6. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - (1) La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanţă se vor avea în vedere următoarele:

a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor purta menţiunea «conform cu originalul» şi vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar. Documentele justificative trebuie să fie întocmite potrivit reglementărilor în vigoare privind activitatea financiar-contabilă;

b) nu se vor admite la justificare documente care conţin achiziţii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar, care nu sunt cuprinse în devizul înaintat pentru obţinerea sprijinului financiar;

c) documentele justificative trebuie să fie lizibile şi să nu prezinte ştersături; nu se admit documente trimise prin fax;

d) facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată, chitanţe, bonuri de casă, extrase privind viramente bancare, după caz;

e) chitanţele care atestă plăţi trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele: scopul plăţii, operaţiunea pentru care se face plata, numărul şi data eîiberârii. Chitanţele care atestă plăţi vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

f) chitanţele de mână prin care se atestă anumite plăţi - pentru pictură şi procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului, în clar, precum şi seria şi numărul actului de

identitate al acestuia. Chitanţele vor fi certificate de primarul localităţii pe raza căreia se află unitatea de cult solicitantă sau de un împuternicit al acestuia;

g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor sau chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

h) pentru lucrările de pictură bisericească se vor trimite o copie a documentului de plată şi o copie a ordinului de plată prin care s-au virat impozitul pe venit, contribuţiile individuale de asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate şi asigurări de şomaj, conform legii, în cazul în care lucrările de pictură sunt executate ca activitate dependentă, de un pictor angajat de unitatea de cult, prin contract de prestări de servicii încheiat în baza Codului civil. Pentru lucrările de pictură de restaurare bisericească executate de către o persoană fizică autorizată se vor trimite documentele justificative prevăzute la lit. d);

i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia;

j) facturile aferente executării lucrărilor de construcţie, reparaţie, pictură vor fi însoţite, după caz, de situaţii de lucrări, contracte, acte adiţionale, anexe contract/contracte, note privind stadiul lucrărilor, vizate de diriginţii de specialitate;

k) pentru sprijinul financiar alocat, indiferent pentru care dintre categoriile lucrărilor prevăzute la art. 3 din ordonanţă, solicitantul va depune alături de documentele justificative şi un raport de justificare, prevăzut la art. 18, al utilizării sprijinului primit.

            l) facturile de avans vor fi însoţite de facturi de regularizare a avansului;

m) actele justificative vor fi însoţite de fotografii care atestă stadiul lucrărilor executate, la data justificării.

(2) Nu se admit la justificare facturi emise sau plătite înainte de primirea sprijinului financiar.

(3) Unităţile de cult care nu justifică sprijinul financiar conform termenelor precizate la alin. (1) lit. i) sunt obligate să restituie sumele rămase nejustificate în maximum 30 de zile de la expirarea termenului de justificare.”

7. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Modelul şi conţinutul cererii-tip, al declaraţiei pe propria răspundere tip, al raportului de justificare tip, al protocolului de finanţare tip, precum şi procedurile de alocare şi justificare a fondurilor se aprobă prin ordin al secretarului de stat pentru culte.”

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Vlad Ştefan Stoica

Secretariatul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

 

Bucureşti, 4 noiembrie 2014.

Nr. 984.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.