MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 806/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 806         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Miercuri, 5 noiembrie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

955. - Hotărâre privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor şi limitelor în care se pot efectua plăţi în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Televiziune pentru producerea şi difuzarea emisiunilor de televiziune în străinătate în limba română, precum şi pentru amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie ale posturilor de televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Televiziune

 

957. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            3.933/C. - Ordin al ministrului justiţiei privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind stabilirea categoriilor de cheltuieli, a procedurilor şi limitelor în care se pot efectua plăţi în avans din fonduri publice de către Societatea Română de Televiziune pentru producerea şi difuzarea emisiunilor de televiziune în străinătate în limba română, precum şi pentru amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie ale posturilor de televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Televiziune

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 alin. (91) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plăţi în avans de până la 100% din fonduri publice de către Societatea Română de Televiziune pentru producerea şi difuzarea emisiunilor de televiziune în străinătate, în limba română, precum şi pentru amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie ale posturilor de televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Televiziune sunt următoarele:

a) cheltuieli de personal;

b) cheltuieli de cazare şi transport în cazul deplasărilor;

c) drepturi de autor, drepturi conexe;

d) cheltuieli de natura dotărilor cu mijloace fixe şi obiecte de inventar;

e) cheltuieli cu servicii şi materiale consumabile;

f) închirieri de spaţii şi aparatură;

g) amenajarea şi funcţionarea spaţiilor de producţie şi de emisie ale posturilor de televiziune în străinătate;

h) cheltuieli specifice, precum realizarea de studii şi cercetări, consultanţă de specialitate, tipărituri, acţiuni de promovare a posturilor de televiziune în străinătate.

Art. 2. - (1) Sumele aferente categoriilor de cheltuieli prevăzute la art. 1 lit. a)-e), g) şi h) se acordă în tranşe lunare, iar cele prevăzute la art. 1 lit. f) se acordă în tranşe trimestriale, prin virament bancar, pe bază de deviz estimativ de cheltuieli.

(2) Prima tranşă se acordă la semnarea contractului, iar următoarele tranşe se acordă pe baza prezentării documentelor justificative pentru tranşa anterioară.

Art. 3. - Prin contract se stabileşte obligaţia beneficiarului avansului de a depune la Societatea Română de Televiziune un raport, în termen de 20 de zile de la încheierea semestrului.

Art. 4. - În anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre sunt stabilite limitele până la care se pot acorda plăţi în avans din fonduri publice în vederea finanţării, producerii şi difuzării emisiunilor de televiziune în străinătate, în limba română, precum şi pentru amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie ale posturilor de televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Televiziune.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ion Moraru

Preşedinte, director general

al Societăţii Române de Televiziune,

Stelian Tănase

p. Ministrul finanţelor publice,

Dan Manolescu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,

Darius-Bogdan Vâlcov

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 955.

 

ANEXĂ

 

Limitele până la care se pot acorda plăţi în avans din fonduri publice în vederea finanţării producerii şi difuzării emisiunilor de televiziune în străinătate, în limba română,

precum şi pentru amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie ale posturilor de televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Televiziune

 

Acţiuni

Limitele maxime de acordare a avansurilor

- Societatea cu Răspundere Limitată “Filiala Societăţii Române de Televiziune” (Studioul Chişinău) din Republica Moldova - societate care este controlată de Societatea Română de Televiziune

100%

 

- Programele şi proiectele editoriale destinate difuzării în străinătate, în limba română, amenajarea spaţiilor de producţie şi emisie ale posturilor de televiziune din străinătate controlate de Societatea Română de Televiziune

100%

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Suceava”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 40, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situată în oraşul Solea, str. Tomşa Vodă nr. 33, judeţul Suceava, clădire P + 1, cu suprafaţă construită = 525 mp”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “1998”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins “925,669”;

- la poziţia nr. 41, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situată în oraşul Solea, str. Tomşa Vodă nr. 33, judeţul Suceava, clădire cu suprafaţă construită = 253 mp”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “1998”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins “192,908”;

- la poziţia nr. 43, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situat în oraşul Solea, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.072 mp, cu următoarele vecinătăţi: N - proprietate particulară Pipirigeanu Gheorghe, S - Grup Şcolar “Tomşa Vodă”, E - Grup Şcolar “Tomşa Vodă”, V - proprietate particulară Societatea Comercială Tricototex - S.R.L şi Dispensar veterinar”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins “1998”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins “54,669”.

2. La anexa nr. 27 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârlibaba”, secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 78 se introduc şapte noi poziţii, poziţiile nr. 79-85, potrivit anexei nr. 1.

3. La anexa nr. 44 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Frumosu”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 44, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal 33 A”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în sat Dragoşa, comuna Frumosu, judeţul Suceava, lungime 3.000 m, în suprafaţă totală de 26.683 mp, de la DJ 176 până la locuinţa lui Pelepciuc Alexandru”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1956”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins; “1.327”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Guvernului nr. 749/2011”;

- la poziţia nr. 49, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal 33 B”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în cătun Frumosu, comuna Frumosu, judeţul Suceava, lungime 2.500 m, în suprafaţă totală de 22.065 mp, de la DJ 176 până la locuitorul Humorean Alina”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: .1952”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.105”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea Guvernului nr. 749/2011”.

4. La anexa nr. 64 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ostra”, secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 70 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 71 şi 72, potrivit anexei nr. 2.

5. La anexa nr. 70 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pojorâta”, secţiunea l “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 71 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 72, potrivit anexei nr. 3.

6. La anexa nr. 93 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public ai comunei Vereşti”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 58, coloana nr. 1 va avea următorul cuprins: “1.3.7.2.”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, lungime = 5,650 m, lăţime = 8m, suprafaţă = 45.200 mp, de la pasaj CFR Hancea până la pod pârâu Sălăgeni Corocăieşti”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2014”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “131.304”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea consiliului local nr. 25/2011”.

7. La anexa nr. 98 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Zamostea”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 2, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal DC 36 E”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în sat Zamostea, comuna Zamostea, judeţul Suceava, în suprafaţă de 31.829 mp, de la DC 36 până la locuinţa Popescu Lucia”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1950”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “4.249”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea consiliului local nr. 25 din 27.09.2013 şi cartea funciară nr. 30.523, nr. 30.524 şi nr. 30.525”:

- la poziţia nr. 4, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal DC 36 I”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în sat Zamostea, comuna Zamostea, judeţul Suceava, în suprafaţă de 14.337 mp, de la DC 36 până la locuinţa Aolăriţei Dumitru”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1950”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “1.914”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea consiliului local nr. 24 din 27.09.2013 şi Extras de carte funciară nr. cadastral 30.532”;

- la poziţia nr. 14, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: «Drum comunal DC 36 L”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în sat Zamostea-Nicani, comuna Zamostea, judeţul Suceava, în suprafaţă de 33.782 mp, de la DJ 291 A până la locuinţa Hriţac Ionuţ”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1950”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “14.695”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea consiliului local nr. 24 din 27.09.2013 şi Extras de carte funciară nr. cadastral 30.541, 30.542, 30.543”;

- la poziţia nr. 45, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal DC 36 Gu, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din balast, situat în sat Zamostea-Nicani, comuna Zamostea, judeţul Suceava, în suprafaţă de 32.155 mp, de la Moara Lupaşcu până la locuinţa Hriţac Gheorghe”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “1950”, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,13.987”, iar coloana nr. 6 va avea următorul cuprins: “Hotărârea consiliului local nr. 24 din 27.09.2013 şi Extras de carte funciară nr. cadastral 30.538, 30.539, 30.540”.

8. La anexa nr. 108 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşna”, secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 46 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 47 şi 48, potrivit anexei nr. 4.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 957.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Cârlibaba

 

SECŢIUNEA 1 Bunuri imobile

Nr.

crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dani în

folosinţa

Valoarea de inventar

- mii lei -

Situaţia juridică actuală/Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

0

1

2

3

4

5

6

79.

1.3.7 3.

Drum comunal DC1

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Cârlibaba Nouă, intravilan şi extravilan, comuna Cârlibaba, judeţul Suceava, lungime 1.500 m, în suprafaţă de 8.104 mp, de la km 0 + 000 (Ghinda Iosif) până la km 1 + 500 (Calenici Teodor)

2014

1.363,012

Domeniul public al comunei Cârlibaba, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2014

80.

1.3.7.3.

Drum comunal DC 2

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în intravilanul satului Cârlibaba Nouă. comuna Cârlibaba, judeţul Suceava, lungime 1.470 m, în suprafaţă de 8.406 mp, de la km 1 + 856 (Şandru Petru) până la

km 3 + 326 (pârâul Fundoaia)

2014

1.740,157

Domeniul public al comunei Cârlibaba, potrivit Hotărârii Consiliului local nr, 41/2014

81.

1.3.7.3.

Drum comunal DC 3

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în satul Cârlibaba, comuna Cârlibaba, judeţul Suceava, lungime 225 m, în suprafaţă de 1.017 mp, de la km 0 + 000 (DC 86 A) până la km 0 + 225 (Borha Nicolae)

2014

193,792

Domeniul public al comunei Cârlibaba, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2014

82.

1.3.7 3.

Drum comunal DC 4

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în intravilanul satului Cârlibaba, comuna Cârlibaba, judeţul Suceava, lungime 220 m, în suprafaţă de 971 mp, de la km 0 + 000 (DC 86 A) până la kmO + 220 (Cimitirul ortodox)

2014

103,036

Domeniul public al comunei Cârlibaba, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2014

83.

1.3.7.3.

Drum comunal DC 5

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în intravilanul satului Cârlibaba, comuna Cârlibaba, judeţul Suceava, lungime 510 m, în suprafaţă de 2.099 mp, de la km 0 + 000 (DC 86 A) până la km 6 + 510 (Melenciuc Cristian)

2014

114

1.111,058

Domeniul public al comunei Cârlibaba, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2014

84.

1.3.7.3.

Drum comunal DC 6

Cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat în intravilanul şi extravilanul satului Ţibău, comuna Cârlibaba, judeţul Suceava, lungime 2.955 m, în suprafaţă de 16.377 mp, de la km 0 + 000 (DN 18) până la km 2 + 955 (Canton silvic Codreava)

2014

3.637,377

Domeniul publicai comunei Cârlibaba, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2014

85.

1.6.2.

Clădire „After School”

Situată în satul Cârlibaba, comuna Cârlibaba, judeţul Suceava, în curtea Şcolii cu clasele I-VIII, suprafaţa 330 mp, construită din cărămidă, cu acoperiş de ţiglă, regim de înălţime P, cu următoarele vecinătăţi: N - teren sport, S - DN 18, E - cale acces, V curtea şcolii

2014

953,467

Domeniul publicai comunei Cârlibaba, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 41/2014


ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Ostra

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţă

Valoarea

de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/ Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

71.

 

Teren

Situat în intravilanul comunei Ostra, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.798 mp, aferent parcării Căminului Cultural Ostra, judeţul Suceava, cu următoarele vecinătăţi:

Nord - drum comunal;

Sud - cartier blocuri;

Est - Parohia ortodoxă Ostra;

Vest - proprietate privată Nastiuc Virginia

2013

36

Domeniul public al comunei

Ostra, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 28/2014

72.

 

Teren

Situat în intravilanul comunei Ostra, judeţul Suceava, în suprafaţă de 870 mp, aferent sediului Primăriei şi Consiliului Local al Comunei Ostra, judeţul Suceava, cu următoarele vecinătăţi:

Nord - bloc nr. M4, proprietate privată a CNU Crucea;

Sud - drum comunal;

Est - proprietate privată Flocea Filaret;

Vest - proprietate privată Nastiuc Virginia

2013

21

Domeniul Public al Comunei Ostra, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 28/2014

 

ANEXA Nr 3

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Pojorâta

 

Nr.

crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în

folosinţa

Valoarea

de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

72.

 

Teren

Situat în comuna Pojorâta, judeţul Suceava, teren extravilan cu o suprafaţă de 200 mp, cu următoarele vecinătăţi:

Nord - Primăria comunei Pojorâta;

Sud - DN17;

Est - Primăria comunei Pojorâta;

Vest - Primăria comunei Pojorâta

2013

2,50

Domeniul public al comunei Pojorâta, potrivit Hotărârii

Consiliului local nr. 93/2014

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Coşna

 

Nr.

crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz.

al darii în

folosinţă

Valoarea

de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

47.

1.3.7.4.

Drum

Drum de acces la exploataţie forestieră, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, situat in U.P. III, u.a. 734 D %, FE 076 %, de la km 0 + 000 (intersecţia cu DJ 172 D) până la km 6 + 150, comuna Coşna, judeţul Suceava, cu o lungime de 6,150 km şi o suprafaţă de 2,62 ha

2014

8.650

Domeniul public al comunei

Coşna, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 72/2014

48.

1.3.7.4.

Drum

Drum de acces la exploataţie forestieră, cu îmbrăcăminte din piatră, situat în U.P. III, u.a. 734 D %, FE 076 %, de la km 6 +150 până la km 6 + 690 (intersecţia cu FE 090, D 904), comuna Coşna, judeţul Suceava, cu o lungime de 0,54 km şi o suprafaţă de 0,23 ha

2011

68,03

Domeniul public al comunei

Coşna, potrivit Hotărârii Consiliului local nr. 72/2014


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI

 

ORDIN

privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate schimbărilor de sedii

ale birourilor notariale pentru anul 2014

 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici nr. 81 din 13 august 2014 pentru aprobarea propunerilor privind actualizarea numărului notarilor publici pentru anul 2014,

în conformitate cu dispoziţiile art. 21 alin. (2) şi alin. (3) lit. d) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, precum şi cu dispoziţiile art. 31 lit. d) din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Numărul de 2.575 de posturi de notar public, din care 2.385 de notari publici în funcţie, 98 de notari publici suspendaţi, 74 de posturi destinate examenului de definitivat şi 18 posturi de notar public destinate persoanelor care au cel puţin 6 ani vechime în funcţii de specialitate juridică, se actualizează cu 17 posturi de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014, potrivit anexelor nr. 1-16, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Posturile de notar public destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale pentru anul 2014 sunt prevăzute în anexele nr. 1-15, întocmite pentru fiecare cameră a notarilor publici, şi în anexa nr. 16, cuprinzând situaţia centralizată.

Art. 3. - Serviciul profesii juridice conexe şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin. Un exemplar al ordinului se comunică Uniunii Naţionale a Notarilor Publici.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justiţiei, Antochi Alin Lucian,

secretar de stat

 

Bucureşti, 29 octombrie 2014.

Nr. 3.933/C.

 

ANEXA Nr. 1 

            I. Camera Notarilor Publici Alba Iulia

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Alba

Alba Iulia

Alba Iulia

15

15

-

-

-

-

 

 

 

Zlatna

1

-(2)

1

-

-

-

 

 

 

Cugir

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

Aiud

Aiud

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ocna Mureş

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Teiuş

1

1

-

-

-

-

 

 

Blaj

Blaj

4

3

1

-

-

-

 

 

Câmpeni

Câmpeni

4

4

-

-

-

-

 

 

Sebeş

Sebeş

7(1)

5

1

-

-

1. Brînzaş Elena Mihaela

 

Total judeţ

 

 

37(1)

33(2)

3

-

-

1

2.

Hunedoara

Hunedoara

Hunedoara

7

7

-

-

-

-

 

 

 

Călan

1

1

-

-

-

-

 

 

Brad

Brad

4(1)

3

-

-

-

1. Petruica Simona Adriana

 

 

Deva

Deva

14

14

-

-

-

-

 

 

 

Simeria

1

1

-

-

-

-

 

 

Orăştie

Orăştie

3

3

-

-

-

-

 

 

Petroşani

Petroşani

6

6

-

-

-

-

 

 

 

Petrila

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Lupeni

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Vulcan

1

1

-

-

-

-

 

 

Haţeg

Haţeg

3

3

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

42(1)

41

-

-

-

1

3.

Sibiu

Sibiu

Sibiu

44(1)

41

-

-

1

1. Leş Ioan
2. Munteanu Cismaşu Alexandra Elena

 

 

 

Cisnădie

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Ocna Sibiului

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

Agnita

Agnita

2

2

-

-

-

-

 

 

Avrig

Avrig

3(1)

2

-

-

-

1. Toma Ionela Laura

 

 

Mediaş

Mediaş

8

8

-

-

-

-

 

 

Sălişte

Sălişte

3

3

-

-

-

-

 

 

 

Miercurea Sibiului

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

63(1)

59(2)

-

-

1

3

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

142(1)

133(2)

3

-

1

5

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Zlatna, asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Cluj: Fornade Teodora Maria din 15.03.2010

1 notar public numit în Zlatna şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Cetinturk Adela din 8.01.2013

1 notar public numit în Ocna Sibiului, asociat pe durată nedeterminată în Sebeş: Beldean Violeta din 27.05.2014

1 notar public numit în Miercurea Sibiului, asociat pe 5 ani în Sibiu: Crăciun Mihaela din 25.09.2009

1 notar public numit în Aiud şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Cluj: Nyari Faur Andreea Mihaela din 7.05.2012

1 notar public numit în Cugir şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Oprea Simona din 2.07.2013

1 notar public numit în Târnăveni, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Deva: Mane Sigartău Mirona din 4.03.2014.

ANEXA Nr. 2 

            II. Camera Notarilor Publici Bacău

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Bacău

Bacău

Bacău

36(1)

32(2)

2, din care 1 loc rămas neocupat examen 2013

-

-

1. Ionescu Mircea
2. Blăgan Alexandru Iosif

 

 

 

Nicolae Bălcescu

1

-

1

-

-

-

 

 

 

Răcăciuni

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Sascut

1

1

-

-

-

-

 

 

Buhuşi

Buhuşi

2

2

-

-

-

-

 

 

Moineşti

Moineşti

4

4

-

-

-

-

 

 

 

Balcani

1(1)

-

-

-

-

1. Spiridon Cristina

 

 

 

Comăneşti

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Dărmăneşti

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Oneşti

Oneşti

10

10

-

-

-

-

 

 

 

Slănic Moldova

1

1

-

-

-

-

 

 

Podu Turcului

Podu Turcului

2

1

-

1

-

-

 

 

 

Răchitoasa

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

61(1)

54(2)

3

1

-

3

2.

Neamţ

Bicaz

Bicaz

2

1

1

-

-

-

 

 

 

Bicazu Ardelean

1

-

1

-

-

-

 

 

 

Poiana Teiului

2

2

-

-

-

-

 

 

Piatra- Neamţ

Piatra- Neamţ

22

22(2)

-

-

-

-

 

 

 

Borleşti

1(1)

-

-

-

-

1. Grigoraş Mihaela

 

 

 

Roznov

2

2

-

-

-

-

 

 

Roman

Roman

12

10(2)

2

-

-

-

 

 

Târgu- Neamţ

Târgu- Neamţ

5

5

-

-

-

-

 

 

 

Drăgăneşti

1

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

48(1)

43(2)

4

-

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

109(1)

97(2)

7

1

-

4

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.
(2) 1 notar public numit în Piatra-Neamţ şi asociat pe 5 ani în Târgu Neamţ: David Radu Constantin din 3.03.2011

1 notar public numit în Roman şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Iaşi: Vlad Cerasela din 15.05.2012

1 notar public numit în Răchitoasa şi asociat pe 5 ani în Poiana Teiului: Tudor V. Viorel din 3.03.2010

1 notar public numit în Bacău şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Ploieşti: Ioniţă Gheorghe din 12.04.2010

2 notari publici numiţi în Bacău şi asociaţi pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Antoniu Irina din 10.05.2010 şi Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012

1 notar public numit în Dărmăneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bacău: Bîrgăoanu Adina Beatrice din 28.03.2014.

ANEXA Nr. 3 

            III. Camera Notarilor Publici Braşov

 

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Braşov

Braşov

Braşov

63

62(2)

-

-

1

-

 

 

 

Budila

1

-

1 loc rămas neocupat examen 2013

-

-

-

 

 

 

Codlea

3

2

1

-

-

-

 

 

 

Cristian

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Feldioara

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Săcele

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Tărlungeni

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Teliu

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Prejmer

2(1)

-

-

-

-

1. Bobb Camelia
2. Dobrescu Iulia Nicoleta

 

 

 

Predeal

3

2(2)

1

-

-

-

 

 

 

Sânpetru

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Ghimbav

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Hălchiu

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Hărman

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Vama Buzăului

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Făgăraş

Făgăraş

7

7

-

-

-

-

 

 

 

Şinca Veche

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Şercaia

1(1)

-

-

-

-

1. Aioanei Genoveva

 

 

 

Ucea

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Victoria

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Voila

1

1

-

-

-

-

 

 

Rupea

Rupea

4

4(2)

-

-

-

-

 

 

 

Comăna

1

-

1

-

-

-

 

 

 

Ticuş

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Zărneşti

Râşnov

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Fundata

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Holbav

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Moeciu

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Zărneşti

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Vulcan

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Poiana Mărului

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Bran

1

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

101(1)

93(2)

4

-

1

3

2.

Covasna

Întorsura Buzăului

Întorsura Buzăului

3(1)

2

-

-

-

1. Barbu Silviu Gabriel

 

 

 

Sita Buzăului

1(1)

-

-

-

-

1. Tamaş Alina

 

 

Sfântu Gheorghe

Sfântu Gheorghe

9

9(2)

-

-

-

-

 

 

 

Bixad

1

-

1

-

-

-

 

 

 

Ozun

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Baraolt

2

2(2)

-

-

-

-

 

 

Târgu Secuiesc

Târgu Secuiesc

3

3

-

-

-

-

 

 

 

Breţcu

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Covasna

2

1(2)

1

-

-

-

 

 

 

Zagon

1

-

1

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

22(1)

17(2)

3

-

-

2

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

123(1)

110(2)

7

-

1

5

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Predeal şi asociat pe 5 ani în Braşov: Isbăşoiu Florentina Daniela din 13.08.2009

1 notar public numit în Săcele şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Cluj: Cosma Laura Ioana din 9.08.2010

1 notar public numit în Hălchiu şi asociat pe 5 ani în Braşov: Roşu Ramona Elena din 2.03.2012

1 notar public numit în Ghimbav şi asociat pe 5 ani în Braşov: Gonţea Ionuţ Dan Mircea din 1.08.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 19/18.06.2013

1 notar public numit în Moeciu şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Burlan Ioana Suzana din 12.04.2013

1 notar public numit în Covasna şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Burlan Silviu Cristian din 12.04.2013

1 notar public numit în Covasna şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Rizea Bianca Gabriela din 17.03.2014

1 notar public numit în Ucea şi asociat pe 5 ani în Braşov: Sârbu Adrian Ioan din 3.03.2010

1 notar public numit în Breţcu şi asociat pe 5 ani în Întorsura Buzăului: Iagăr Mihaela din 3.03.2010

1 notar public numit în Breţcu şi asociat până la 31.12.2017 în Braşov: Roth Jeno din 11.03.2013

1 notar public numit în Zărneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Cluj: Bejan Cristina din 2.07.2013

1 notar public numit în Sfântu Gheorghe şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Muşina Iulia din 26.11.2013

1 notar public numit în Hărman şi asociat pe 7 ani în Braşov: Bălan Mihai din 8.01.2013

2 notari publici numiţi în Rupea şi asociaţi pe 5 ani în Braşov: Vrabie Mircea din 4.05.2009, Oancea Răzvan din 28.01.2011

1 notar public numit în Vulcan şi asociat pe 5 ani în Rupea: Mija Cătălina din 28.03.2012

1 notar public numit în Poiana Mărului şi asociat pe 5 ani în Braşov: Gigîrtu Pumnea Sorin din 23.03.2011

1 notar public numit în Baraolt şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Filip Alitha Sorana din 9.04.2013

1 notar public numit în Fundata şi asociat pe durată nedeterminată în Braşov: Vlăsceanu Horia din 15.02.2013

1 notar public numit în Cristian şi asociat până la 15.05.2015 în Braşov: Petrescu Manuela Ada din 16.05.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 20/29.04.2014

1 notar public numit în Victoria şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Anghel Cristina Maria din 10.03.2014

1 notar public numit în Ozun şi asociat pe 3 ani şi 7 luni în Braşov: Ungureanu Bogdan Ilie din 7.05.2012

1 notar public numit în Ozun şi asociat pe durată nedeterminată în Sfântu Gheorghe: Profiroiu Toth Anca din 25.03.2013- conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 8/20.02.2013

1 notar public numit în Vama Buzăului şi asociat pe 3 ani în Braşov: Cobelschi Ana Mihaela din 10.03.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 11/24.02.2014

1 notar public numit în Holbav şi asociat pe durată nedeterminată în Zărneşti: Bălău Ioan Marian din 25.03.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 7/20.02.2013

1 notar public numit în Braşov şi asociat pe 5 ani în Camera Notarilor Publici Bucureşti: Vîrză Chiraţa din 27.05.2013

1 notar public numit în Feldioara şi asociat pe 3 ani în Braşov: Ion Cătălin din 8.01.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Braşov nr. 30/26.09.2013

1 notar public numit în Ticuş şi asociat pe 1 an în Braşov: Hotăran Violeta din 23.12.2013.

ANEXA Nr. 4 

            IV. Camera Notarilor Publici Bucureşti

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

521(1)

506(2)

2

-

2

1. Mateescu Adelaide Nicolet
2. Puiu Valeria
3. Teodorescu Margareta
4. Popa Alina Felicia
5. Jidovu Nicu
6. Buta Gheorghe
7. Trestianu Viorica
8. Niţă Marina Elisabeta
9. Diaconescu Adina
10. Bărbulescu Voica Ioana
11. Ilie Laura Marcela

 

Total

 

 

521(1)

506(2)

2

-

2

11

2.

Călăraşi

Călăraşi

Călăraşi

9

8(2)

1

-

-

-

 

 

 

Alexandru Odobescu

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Dorobanţu

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Dragalina

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Independenţa

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ştefan cel Mare

1

-(2)

1 loc rămas neocupat examen 2013

-

-

-

 

 

 

Ulmu

1

-(2)

1 loc rămas neocupat examen 2013

-

-

-

 

 

 

Vlad Ţepeş

1(1)

-

-

-

-

1. Marcu Manuela

 

 

 

Vâlcelele

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Lehliu-Gară

Lehliu-Gară

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Belciugatele

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Dor Mărunt

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Dragoş Vodă

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Frăsinet

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Fundulea

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Gurbăneşti

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ileana

1(1)

-(2)

-

-

-

1. Haranguş Bianca Teodora Ştefania

 

 

 

Nicolae Bălcescu

1(1)

-(2)

-

-

-

1. Trăilă Victoria

 

 

 

Săruleşti

1

1

-

-

-

-

 

 

Olteniţa

Olteniţa

6

5(2)

1

-

-

-

 

 

 

Budeşti

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Căscioarele

1(1)

-

-

-

-

1. Lixandru Iulian Tiberiu Eugen

 

 

 

Frumuşani

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Nana

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ulmeni

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Radovanu

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

26(1)

18(2)

4

-

-

4

3.

Giurgiu

Bolintin-Vale

Bolintin-Vale

4

4

-

-

-

-

 

 

 

Găiseni

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Letca Nouă

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Mihăileşti

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Roata de Jos

1

-(2)

1

-

-

-

 

 

 

Ulmi

1(1)

-(2)

-

-

-

1. Florovici Maria Magdalena

 

 

 

Vânătorii Mici

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Giurgiu

Giurgiu

8

8(2)

-

-

-

-

 

 

 

Băneasa

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Călugăreni

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Colibaşi

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Comana

1

-(2)

1

-

-

-

 

 

 

Găujani

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ghimpaţi

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Goştinu

1(1)

-

-

-

-

1. Kernveisz Mădălina

 

 

 

Greaca

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Hotarele

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Iepureşti

1(1)

-

-

-

-

1. Chivorchian Maria Arşaluis

 

 

 

Toporu

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Vedea

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

20(1)

15(2)

2

-

-

3

4.

Ialomiţa

Feteşti

Feteşti

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Borduşani

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Făcăeni

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Giurgeni

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ţăndărei

2

2(2)

-

-

-

-

 

 

 

Mihail Kogălniceanu

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Săveni

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Slobozia

Slobozia

5

4(2)

-

-

1

-

 

 

 

Amara

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ciulniţa

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Ciochina

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Căzăneşti

4(1)

2(2)

1 loc rămas neocupat examen 2013

-

-

1. Ianovici Sorigren Luminiţa

 

 

 

Colelia

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Traian

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Urziceni

Urziceni

4

4(2)

-

-

-

-

 

 

 

Adâncata

1(1)

-

-

-

-

1. Corici Maria Cristina Teodora

 

 

 

Axintele

1

-

1

-

-

-

 

 

 

Coşereni

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Fierbinţi

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Grindu

1

-(2)

1

-

-

-

 

 

 

Moviliţa

1

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

24(1)

18(2)

3

-

1

2

5.

Ilfov

Buftea

Afumaţi

3(1)

2(2)

-

-

-

1. Mălureanu Doru

 

 

 

Baloteşti

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Buftea

5

5(2)

-

-

-

-

 

 

 

Chiajna

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Chitila

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Corbeanca

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Gruiu

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Moara Vlăsiei

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Mogoşoaia

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Nuci

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Otopeni

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Periş

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Petrăchioaia

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Snagov

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Ştefăneştii de Jos

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Tunari

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Voluntari

8

8(2)

-

-

-

-

 

 

Cornetu

1 Decembrie

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Berceni

1

-(2)

1

-

-

-

 

 

 

Bragadiru

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Brăneşti

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Cernica

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Ciorogârla

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Clinceni

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Cornetu

2

2(2)

-

-

-

-

 

 

 

Dărăşti-Ilfov

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Domneşti

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Glina

1

-(2)

1 loc rămas neocupat examen 2013

-

-

-

 

 

 

Jilava

2

2(2)

-

-

-

-

 

 

 

Măgurele

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Pantelimon

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Popeşti- Leordeni

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

 

Vidra

1

1

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

57(1)

54(2)

2

-

-

1

6.

Teleorman

Alexandria

Alexandria

8

8

-

-

-

-

 

 

 

Drăgăneşti- Vlaşca

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Nanov

2

2(2)

-

-

-

-

 

 

 

Orbeasca

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Roşiori de Vede

Dobroteşti

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Balaci

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Roşiori de Vede

3

3(2)

-

-

-

-

 

 

Turnu Măgurele

Islaz

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Salcia

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Turnu Măgurele

3

3

-

-

-

-

 

 

Videle

Videle

4(1)

3(2)

-

-

-

1. Istvan Daniela

 

 

 

Botoroaga

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Poeni

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Sârbeni

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Zimnicea

Zimnicea

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Pietroşani

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

 

Smârdioasa

-

-(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

23(1)

22(2)

-

-

-

1

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

671(1)

633(2)

13

-

3

22

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe 5 ani în Buftea: Dan Georgeta din 23.04.2012

1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe 5 ani în Otopeni: Moise Alin Adrian din 3.03.2010

1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Feteşti: Moraru Raluca Ana din 30.01.2013

1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe durată nedeterminată în Călăraşi: Popa Octavian din 8.01.2014

1 notar public numit în Bucureşti şi asociat pe 5 ani în Olteniţa: Bucur Veronica din 27.09.2010

2 notari publici numiţi în Călăraşi şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Marian din 9.04.2013 şi Trandafirescu Calangiu Vlad Alexandru din 27.03.2013

1 notar public numit în Borduşani şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ion Adrian Alin din 9.04.2013

1 notar public numit în Dragalina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Bălan Diana Iulia din 8.01.2014

1 notar public numit în Dragalina şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Stan Mirela din 14.11.2012 (cu data de 16.01.2013)

1 notar public numit în Independenţa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gagiu Meda din 11.06.2013

2 notari publici numiţi în Olteniţa şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Grădinaru Carmen Aurora şi Ionescu Simona Aurora din 28.01.2013

1 notar public numit în Budeşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Moţatu Simona din 8.01.2014

1 notar public numit în Frumuşani şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Dumitrescu Luminiţa din 27.09.2010

1 notar public numit în Nana şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Moldoveanu Bogdan din 8.01.2014

1 notar public numit în Nana şi asociat pe 5 ani în Olteniţa: Căuş Mălina Veronica din 3.03.2010

1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Teşu Simona Diana din 24.03.2014

1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihail Cristian din 28.01.2013

1 notar public numit în Călugăreni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Manole Paul Alexandru din 4.10.2012

1 notar public numit în Toporu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Stănilă Liliana Ioana din 6.04.2012

1 notar public numit în Toporu şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Trică Constanţa din 20.12.2011

1 notar public numit în Amara şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Palaghia Eduard Filip din 2.08.2013

1 notar public numit în Jilava şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Florea Brânduşa Zoica din 22.01.2013

1 notar public numit în Popeşti-Leordeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Sassu Raluca Iulia din 20.10.2009

1 notar public numit în Cornetu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Constantin Delia din 8.01.2014

1 notar public numit în Cornetu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Bunea Raluca din 13.08.2012

1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chirpisizu Nicoleta din 30.10.2012

1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ştefănescu Alina Rozalia din 26.11.2013

1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe 5 ani în Periş: Drăghici Elena Marylen din 3.03.2010

1 notar public numit în Dobroteşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Racolţa Georgian din 22.01.2013

1 notar public numit în Ploieşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Feig Salişen din 25.03.2014

1 notar public numit în Gurbăneşti şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Rădulescu Dumitru Octavian din 20.12.2011

1 notar public numit în Dor Mărunt şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Totorean Bogdan Claudiu Constantin din 8.01.2014

1 notar public numit în Dor Mărunt şi asociat până la 1.12.2014 în Bucureşti: Cristea Dragoş Cristian din 22.04.2013

1 notar public numit în Lehliu-Gară şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Oprea Cătălin Iulian din 10.01.2014

1 notar public numit în Lehliu-Gară şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ivănică Magdalena din 24.03.2014

1 notar public numit în Ileana şi asociat până la 1.09.2019 în Bucureşti: Ionescu Olivia din 12.03.2014

2 notari publici numiţi în Ghimpaţi şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Stanciu Alina Mihaela din 3.03.2011, Boşca Oana Teodora din 20.12.2011

1 notar public numit în Ghimpaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihail Ioana Roxana din 28.01.2013

1 notar public numit în Ghimpaţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Marincaş Ana din 8.01.2014

1 notar public numit în Ghimpaţi şi asociat până la 8.06.2023 în Bucureşti: Morcov Alexandru din 28.10.2013

2 notari publici numiţi în Videle şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Bivolaru Florin din 5.01.2012, Rasovan Ivana din 21.04.2011

1 notar public numit în Fitioneşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Totis Eduard Anton din 8.01.2014

1 notar public numit în Buftea şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Stănescu Alexandra Gabriela din 25.06.2014

1 notar public numit în Giurgiu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ivănescu Adina din 8.01.2014

1 notar public numit în Comana şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Nechifor Ana Maria din 8.01.2014

1 notar public numit în Comana şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Silişteanu Silvana Alexandra din 17.01.2013

1 notar public numit în Vânătorii Mici şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Radu Ioana din 20.09.2013

1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chatzifilippidis Ioana Ruxandra Victoria din 18.01.2013

1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Tatu Vasile Daniel din 24.03.2014

1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe 5 ani în Mogoşoaia: Savici Florin Mihai din 12.04.2013

1 notar public numit în Slobozia şi asociat pe 2 ani în Bucureşti: Naidin Ana Maria din 30.04.2014

1 notar public numit în Căzăneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Beuran Oana Roxana din 8.01.2014

2 notari publici numiţi în Dorobanţu şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Tănase Ionela Corina din 3.03.2010, Neagu Dana Andreea din 21.03.2012

1 notar public numit în Dorobanţu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ivan Andrei Cosmin din 4.02.2013

1 notar public numit în Urziceni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Barbu Alina Andreea din 2.11.2011

1 notar public numit în Smârdioasa şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Lăncrănjan Mihail Marius din 23.06.2011

1 notar public numit în Smârdioasa şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Albu Răzvan Marian începând din 22.11.2013

1 notar public numit în Soveja, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Căzăneşti: Vasilescu Elena din 30.03.2012

1 notar public numit în Vintileasca, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Gurău Laura Adriana din 23.04.2012

1 notar public numit în Topliţa, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Popescu Ana Maria din 23.06.2011

1 notar public numit în Deleni, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat până la 20.04.2021 în Bucureşti: Marinescu Florentina din 27.03.2013

1 notar public numit în Săruleşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Nicolae Balaş Didina din 7.07.2010

1 notar public numit în Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Munteanu Laura Mirela din 4.06.2013

1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ion Zamfirescu Cristina din 8.01.2014

1 notar public numit în Găujani şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ionescu Ovidia Janina din 14.07.2014

1 notar public numit în Frăsinet şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Trăistaru Andreea din 23.12.2013

1 notar public numit în Ulmeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Chiraş Bianca Octavia din 22.01.2013

1 notar public numit în Amara şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihalache Cristina din 27.03.2013

1 notar public numit în Azuga, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Polihovici Daniela din 28.05.2013

1 notar public numit în Dăbuleni, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ţarălungă Ilinca din 15.03.2010

1 notar public numit în Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Gherghinoiu Emanoil Theodor din 25.09.2009

1 notar public numit în Slatina, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat până la 1.09.2019 în Bucureşti: Bura Vasilica Mihaela din 12.03.2014

1 notar public numit în Vatra Dornei, Camera Notarilor Publici Suceava, şi asociat pe 10 ani în Bucureşti: Ştefan Loredana Anca din 23.01.2013

1 notar public numit în Scorniceşti, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat până la 1.04.2018 în Bucureşti: Trofin Iulia din 9.07.2013

1 notar public numit în Focşani, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ionescu Cristi Ştefania din 25.03.2014

1 notar public numit în Fierbinţi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Leonte Alexandru din 29.04.2013

1 notar public numit în Domneşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Chiuzbaian Maria Luiza din 22.11.2013

1 notar public numit în Afumaţi şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Busuioc Iulia din 27.12.2010

1 notar public numit în Găiseni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gvinda Ariadna Iulia din 17.03.2014

1 notar public numit în Găiseni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mihalache Cristina Mihaela din 30.04.2014

1 notar public numit în Făcăeni şi asociat până la 27.01.2024 în Călăraşi: Şestacovschi Florin Adrian din 21.01.2014

1 notar public numit în Vedea şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Răuţă Alina Ruxanda din 15.03.2010

1 notar public numit în Vedea şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Marinca Alexandra Magdalena din 4.03.2014

1 notar public numit în Grindu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Matei Iulia Raluca din 3.08.2012

1 notar public numit în Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat până la 26.01.2024 în Jilava: Mocanu Ştefan Călin din 8.01.2014

1 notar public numit în Drăgăneşti-Vlaşca şi asociat până la 31.12.2017 în Bucureşti: Costache Mihaela Camelia din 19.05.2014

1 notar public numit în Glina şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Simionescu Iuliana din 8.01.2014

1 notar public numit în Glina şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Nistor Ruxandra din 25.07.2012

1 notar public numit în Ulmu şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Duminică Aniela din 12.12.2012

1 notar public numit în Ulmu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Schuster Cristina Hanelore din 26.04.2011

1 notar public numit în Alexandru Odobescu şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dobre Virginia Steluţa din 4.03.2014

1 notar public numit în Alexandru Odobescu şi asociat pe 2 ani în Brăneşti: Nicolae Leonardo Gabriel din 28.01.2013

1 notar public numit în Gruiu şi asociat până la 31.12.2019 în Voluntari: Dăescu Andrei Radu din 30.01.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bucureşti nr. 7/15.01.2014

1 notar public numit în Gruiu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Lazăr Daniela din 4.02.2013

1 notar public numit în Nanov şi asociat pe durată nedeterminată în Alexandria: Todireanu Mircea din 21.02.2014 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Bucureşti nr. 36/12.02.2014

1 notar public numit în Orbeasca şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ogrezeanu-Costescu Andra Maria din 24.03.2014

1 notar public numit în Ciochina şi asociat în Bucureşti: Buje Alexandru până la 10.05.2015

1 notar public numit în Feteşti şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Niculae Cristina Mihaela din 8.07.2013

1 notar public numit în Borsec, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe 25 de ani în Bucureşti: Munteanu Ovidiu Lazăr din 28.01.2013

1 notar public numit în Daneş, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Călborean Alina din 20.05.2014

1 notar public numit în Măxineni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nămoloşanu Mihaela din 27.03.2013

1 notar public numit în Slobozia, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Costache Oana Cristina din 17.03.2014

1 notar public numit în Huşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe 4 ani în Bucureşti: Paveliu Ileana din 23.06.2011

1 notar public numit în Ulmi şi asociat până la 31.12.2014 în Bucureşti: Mirea Dragoş Iulian din 25.03.2013

1 notar public numit în Mărăcineni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Vişinoiu Bogdan din 4.05.2012

1 notar public numit în Petrăchioaia şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Trifoi Aranca Arabela din 3.03.2010

1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Bunda Andrei din 3.03.2010

1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat până la 1.04.2018 în Bucureşti: Gurău Adriana Lucia din 9.07.2013

1 notar public numit în Roata de Jos şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ştefan Iulia Silvia din 11.06.2013

1 notar public numit în Roşiori de Vede şi asociat pe durată nedeterminată în Chitila: Zamfir Mihail din 25.03.2014

3 notari publici numiţi în Roşiori de Vede şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Melente Adrian din 27.12.2010, Grigore Cristian din 5.03.2012, Chiriţă Daniela Florentina din 8.01.2014

2 notari publici numiţi în Roşiori de Vede şi asociaţi pe durată nedeterminată în Bucureşti: Boroi Maria din 8.01.2013 şi Popovici Alexandra din 30.01.2013

1 notar public numit în Salcia şi asociat pe 25 de ani în Urziceni: Dan George din 7.03.2014

2 notari publici numiţi în Letca Nouă şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Dănilă Alexandra Irina din 2.05.2011, Nica Sanda din 2.04.2012

1 notar public numit în Letca Nouă şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Agavriloaei Damira Ioana din 2.08.2013

1 notar public numit în Mihail Kogălniceanu şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Năstase Ana Maria din 3.03.2010

2 notari publici numiţi în Nuci şi asociaţi pe 5 ani în Bucureşti: Anghelache Geanina Mădălina din 8.02.2012 şi Diaconescu Remus Ştefan din 25.05.2012

1 notar public numit în Giurgeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Caragea Nicolae din 23.12.2013

1 notar public numit în Giurgeni şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Pelizaru Elisabeta Alexandra din 24.03.2014

1 notar public numit în Amara şi asociat până la 31.12.2018 în Bucureşti: Richiţeanu Roxana Camelia din 20.03.2014

1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Antoniu Irina din 10.05.2010

1 notar public numit în Drobeta-Turnu Severin, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Buşoi Anne Marie Georgiana până la 10.05.2015

1 notar public numit în 1 Decembrie şi asociat pe 5 ani în Buftea: Dobrican Oana Maria din 6.01.2011

1 notar public numit în Islaz şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Chiriţă Angela Roxana din 27.09.2010

1 notar public numit în Băneasa şi asociat pe durată nedeterminată în Buftea: Coadă Florin Adrian din 25.03.2014

1 notar public numit în Călăraşi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Ciobanu Alin Constantin din 17.10.2013

1 notar public numit în Colelia şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Potra Bianca Florica din 14.11.2012

1 notar public numit în Berceni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Şulea Alexandru din 26.04.2011

1 notar public numit în Pietroşani şi asociat pe 5 ani în Voluntari: Crângureanu Steriana Ştefania din 26.04.2011

1 notar public numit în Colibaşi şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Nica Oana Raluca din 5.03.2013

1 notar public numit în Colibaşi şi asociat până la 31.12.2015 în Bucureşti: Bonţ Marinela din 2.07.2013

1 notar public numit în Săveni şi asociat pe durată nedeterminată în Bolintin-Vale: Mitescu Simona Elena din 9.10.2013

1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cetinturk Adela din 8.01.2013

1 notar public numit în Poeni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Mihai Cristina din 27.04.2011

1 notar public numit în Târgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Niţu Cristina Georgeta din 29.07.2014

1 notar public numit în Târgovişte, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Enache Raluca Andreea din 21.03.2012

1 notar public numit în Ţăndărei şi asociat până la 1.09.2019 în Bucureşti: Ion Andreea Elena din 12.03.2014

1 notar public numit în Botoroaga şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dinculescu Raluca Adriana din 29.04.2013

1 notar public numit în Belciugatele şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ianachievici Andra Mihaela din 21.03.2012

1 notar public numit în Sârbeni şi asociat până la 1.12.2014 în Bucureşti: Popescu Mihai Costin din 22.04.2013

1 notar public numit în Bragadiru şi asociat până la 1.12.2014 în Bucureşti: Georgescu Mădălina Elena din 22.04.2013

1 notar public numit în Greaca şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Cărăuşu Diana Teodora din 18.04.2014

1 notar public numit în Corabia, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Ţintă Alina Mihaela din 17.04.2012

1 notar public numit în Bacău, Camera Notarilor Publici Bacău, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Filip Ana Maria Cristina din 26.04.2012

1 notar public numit în Victoria, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Anghel Cristina Maria din 10.03.2014

1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Chiparcă Francesca Beatrice din 23.05.2012

1 notar public numit în Păuneşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat până la 1.09.2019 în Bucureşti: Lina Daniela din 12.03.2014

1 notar public numit în Câmpina, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Curpene Roxana din 10.05.2013

1 notar public numit în Coşereni şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Miclescu Bogdan Constantin din 16.10.2012

1 notar public numit în Balta Doamnei, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Surdescu Oana din 10.05.2013

1 notar public numit în Iaşi, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Turcu Doina din 29.04.2013

1 notar public numit în Ştefăneştii de Jos şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Anghel Andrei din 23.12.2013

1 notar public numit în Panciu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat până la 1.04.2018 în Bucureşti: Blăgan Andra din 9.07.2013

1 notar public numit în Homocea, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Burloi Cristinel din 28.05.2013

1 notar public numit în Găeşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dincă Andreia Georgiana din 29.05.2013

1 notar public numit în Breaza, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Bărbulescu Andreea din 29.05.2013

1 notar public numit în Săhăteni, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Trăistaru Ionel din 23.05.2013

1 notar public numit în Braşov, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Vîrză Chiraţa din 27.05.2013

1 notar public numit în Baia de Aramă, Camera Notarilor Publici Craiova, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Mărăcine Ramona Poliana din 25.03.2014

1 notar public numit în Corneşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Dinu Camelia Elena din 11.06.2013

1 notar public numit în Mizil, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Terzea Matei Tiberiu din 22.05.2013

1 notar public numit în Gropeni, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Doloiu Maria Roberta din 2.08.2013

1 notar public numit în Vâlcelele şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Şurlea Alexandru Valeriu din 10.05.2013

1 notar public numit în Matca, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 3 ani în Bucureşti: Luca Viorel din 4.07.2014

1 notar public numit în Dragoş Vodă şi asociat pe durată nedeterminată în Camera Notarilor Publici Constanţa: Pavlicu Cornelia din 8.01.2014

1 notar public numit în Ştefan cel Mare şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Gheorghe Ioana Andreea din 28.02.2014

1 notar public numit în Tudor Vladimirescu, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe 30 de ani în Bucureşti: Şeicaru Elena Mihaela din 15.05.2014

1 notar public numit în Bălţeşti, Camera Notarilor Publici Ploieşti, şi asociat pe durată nedeterminată în Bucureşti: Gheorghe Cătălina Mihaela din 27.05.2014

1 notar public numit în Peciu Nou, Camera Notarilor Publici Timişoara, şi asociat pe 1 an în Bucureşti: Tudor Andreea Violeta din 16.06.2014

1 notar public numit în Piteşti, Camera Notarilor Publici Piteşti, şi asociat pe 5 ani în Bucureşti: Brumă Sorana Cristina din 5.06.2014.

ANEXA Nr. 5 

            V. Camera Notarilor Publici Cluj

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Cluj

Cluj-Napoca

Cluj-Napoca

88(1)

87(2)

-

-

-

1. Jucan Andrieş Mariana Georgiana

 

 

 

Apahida

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Baciu

1

1(2)

-

-

-

-

 

 

 

Gilău

1

1

-

-

-

-

 

 

Dej

Dej

6

6(2)

-

-

-

-

 

 

Gherla

Gherla

3

3

-

-

-

-

 

 

Huedin

Huedin

4

3

-

-

1

-

 

 

Turda

Câmpia Turzii

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Mihai Viteazu

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Turda

7

7

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

114(1)

112(2)

-

-

1

1

2.

Bistriţa- Năsăud

Bistriţa

Bistriţa

16

16(2)

-

-

-

-

 

 

Năsăud

Năsăud

4

3(2)

1

-

-

-

 

 

 

Sângeorz-Băi

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Beclean

Beclean

5

5

 

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

25

24(2)

1

-

-

-

3.

Maramureş

Baia Mare

Baia Mare

24

23(2)

1

-

-

-

 

 

 

Seini

1

1

-

-

-

-

 

 

 

Şomcuta Mare

2

2

-

-

-

-

 

 

Sighetu Marmaţiei

Sighetu Marmaţiei

5

4(2)

1

-

-

-

 

 

Târgu Lăpuş

Târgu Lăpuş

3

3

-

-

-

-

 

 

Vişeu de Sus

Vişeu de Sus

2

2

-

-

-

-

 

 

 

Borşa

2(1)

1

-

-

-

1. Balaci Mihai Alexandru

 

 

Dragomireşti

Dragomireşti

2

1

-

1

-

-

 

Total judeţ

 

 

41(1)

37(2)

2

1

-

1

4.

Sălaj

Zalău

Zalău

9

8

-

-

1

-

 

 

 

Cehu Silvaniei

-

-(2)

-

-

-

-

 

 

Jibou

Jibou

4

3

-

-

1

-

 

 

Şimleu Silvaniei

Şimleu Silvaniei

3

3(2)

-

-

-

-

 

Total judeţ

 

 

16

14(2)

-

-

2

-

 

TOTAL CAMERĂ

 

 

196(1)

187(2)

3

1

3

2

 

(1) Numărul actualizat cuprinde şi notarii publici suspendaţi.

(2) 1 notar public numit în Săcele, Camera Notarilor Publici Braşov, este asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Cosma Laura Ioana din 9.08.2010

1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe 5 ani în Turda: Vasilescu Paul Dinu din 4.05.2009

1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe 5 ani în Baia Mare: Cardoş Laura Codruţa din 12.04.2010

1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe 3 ani în Jibou: Axinte Ana din 7.05.2012

1 notar public numit în Zlatna, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Fornade Teodora Maria din 15.03.2010

1 notar public numit în Baia Mare şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Ciugudean George Maximilian din 9.08.2010

1 notar public numit în Cehu Silvaniei şi asociat pe 5 ani în Baia Mare: Stoica Ioan Alin din 13.02.2012

1 notar public numit în Tăşnad, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe durată nedeterminată în Baia Mare: Rakoczi Ferencz Robert din 8.01.2014

1 notar public numit în Sighetu Marmaţiei şi asociat pe durată nedeterminată în Baia Mare: Mureşan Georgeta Marcela din 8.01.2014

1 notar public numit în Sighetu Marmaţiei şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Buzdugan Mariana din 15.03.2010

1 notar public numit în Şimleu Silvaniei şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Dorobanţu Simona Iustina din 18.09.2012

1 notar public numit în Miercurea-Ciuc, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pop Sergiu Mircea din 27.03.2013

1 notar public numit în Năsăud şi asociat pe 5 ani în Bistriţa: Pop Cristina Monica din 27.12.2010

1 notar public numit în Olcea, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Pop Smaranda Ramona din 9.04.2014

1 notar public numit în Vadu Crişului, Camera Notarilor Publici Oradea, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pădurean Călin Cristian din 12.04.2013

1 notar public numit în Brăila, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Chiş Mihaela Liliana din 2.07.2013

1 notar public numit în Lieşti, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe nedeterminată în Turda: Oneţ Ion Angheluş din 24.03.2014

1 notar public numit în Zărneşti, Camera Notarilor Publici Braşov, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Bejan Cristina din 2.07.2013

1 notar public numit în Galaţi, Camera Notarilor Publici Galaţi, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Buda Liliana din 12.04.2013

1 notar public numit în Şimleu Silvaniei şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Mureşan Corneliu Lucian din 27.04.2011

1 notar public numit în Odorheiu Secuiesc, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Handra Călugăr Diana din 2.07.2013

1 notar public numit în Aiud, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe 5 ani în Cluj-Napoca: Nyari Faur Andreea Mihaela din 7.05.2012

1 notar public numit în Sângeorz-Băi şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Budiu Alina Dorina din 2.07.2013

1 notar public numit în Glodeni, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Ilcaş Laura Mihaela din 2.07.2013

1 notar public numit în Cugir, Camera Notarilor Publici Alba Iulia, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Oprea Simona din 2.07.2013

1 notar public numit în Bistriţa şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Tofeni Alina Teodora din 27.03.2013

1 notar public numit în Baciu şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Pop Gabriela din 10.04.2013 - conform Deciziei Camerei Notarilor Publici Cluj nr. 74/16.03.2013

1 notar public numit în Cluj-Napoca şi asociat pe durată nedeterminată în Dej: Racolţa Oana din 12.04.2013

1 notar public numit în Dej şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Mesaroş Raluca Ileana din 28.05.2013

1 notar public numit în Sânsimion, Camera Notarilor Publici Târgu Mureş, şi asociat pe durată nedeterminată în Cluj-Napoca: Buteanu Andra Ioana din 2.07.2013

1 notar public numit în Şuletea, Camera Notarilor Publici Iaşi, şi asociat până la 12.07.2018 în Cluj-Napoca: Ielciu Doina Alexandrina din 1.10.2013.

ANEXA Nr. 6 

            VI. Camera Notarilor Publici Constanţa

Nr. crt.

Judeţul

Circumscripţia judecătoriei

Localitatea

Numărul locurilor actualizate în anul 2014

Numărul locurilor ocupate de notari publici în funcţie

Numărul locurilor vacante destinate examenului de definitivat

Numărul locurilor vacante destinate concursului de notar public

Numărul locurilor vacante destinate schimbărilor de sedii ale birourilor notariale

Numărul notarilor publici suspendaţi

0