MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 225/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A 

Anul 182 (XXVI) - Nr. 225         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 31 martie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            143. - Hotărâre pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            17. - Ordin al directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate pentru sisteme informatice şi de comunicaţii - DS – 1

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DEREGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

            19. - Ordin privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2014

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiară din România

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Republică

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Democrat al Germanilor Regiunea Banat

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat ai Germanilor din Transilvania de Nord

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 şi 642 bis din 30 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:

1. La anexa nr. 13 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălcăuţi”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 71 şi 72.

2. La anexa nr. 14 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bilca”, la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 79 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 80, potrivit anexei nr. 1.

3. La anexa nr. 20 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Brodina”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 117 şi 118.

4. Anexa nr. 24 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Calafindeşti” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) la secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică următoarele poziţii:

- la poziţia nr. 183, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “aferent centrului after school, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.781 mp, cu următoarele vecinătăţi: N - izlaz comunal, S - drum sătesc DS 913, E - izlaz comunal, V - Şcoala gimnazială Calafindeşti”;

- la poziţia nr. 184, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “aferent staţiei de epurare, situat în extravilanul satului Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 4.079 mp, cu următoarele vecinătăţi: N - izlaz comunal, S- drum comunal DC 39, E - pârâul Horaiţ, V - izlaz comunal”;

- la poziţia nr. 185, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “aferent rezervorului de alimentare cu apă, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.930 mp, cu următoarele vecinătăţi: N - drum sătesc DS 841, S - izlaz comunal, E - izlaz comunal, V - piaţă ţărănească”;

b) la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 189 se introduc şase noi poziţii, poziţiile nr. 190-195, potrivit anexei nr.2.

5. La anexa nr. 35 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorneşti”, la secţiunea I

“Bunuri imobile”, după poziţia nr. 97 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 98, potrivit anexei nr. 3.

6. La anexa nr. 47 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grămeşti”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţiile nr. 117 şi 119;

b) la poziţia nr. 119, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “situat în satul Grămeşti, comuna Grămeşti, judeţul Suceava, suprafaţă = 3.011 mp, aferent curţi construcţii Căminul Cultural Grămeşti, cu următoarele vecinătăţi: N - DJ 291 A, S - Teren Primăria Grămeşti, E - S.C. «TUDACOS» - S.R.L., V - moştenitori Apărcioaie Alexandru”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: “34”;

c) după poziţia nr. 142 se introduce o nouă poziţie, poziţia nr. 143, potrivit anexei nr. 4.

7. La anexa nr. 83 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suceviţa”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică şi se completează după cum urmează:

a) se abrogă poziţia nr. 46;

b) după poziţia nr. 102 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 103 şi 104, potrivit anexei nr. 5.

8. La anexa nr. 90 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Valea Moldovei”, la secţiunea I “Bunuri imobile” se abrogă poziţiile nr. 70 şi 71.

9. La anexa nr. 92 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vatra Moldoviţei”, la secţiunea I “Bunuri imobile”, după poziţia nr. 174 se introduc două noi poziţii, poziţiile nr. 175 şi 176, potrivit anexei nr. 6.

10. La anexa nr. 102 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iaslovăţ”, la secţiunea I “Bunuri imobile1, după poziţia nr. 72 se introduc trei noi poziţii, poziţiile nr. 73-75, potrivit anexei nr. 7.

11. La anexa nr. 104 “Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bălăceana”, secţiunea I “Bunuri imobile” se modifică după cum urmează:

- la poziţia nr. 39, coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: “Drum comunal 22”, coloana nr. 3 va avea următorul cuprins: “cu îmbrăcăminte din pământ stabilizat, situat în satul Bălăceana, comuna Bălăceana, judeţul Suceava, cu o suprafaţă totală de 44.016 mp, de la km 0+000 până la limita cu satul Vâlcele, comuna Stroieşti, judeţul Suceava, km 3+380”, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: “2004”, iar coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: ,1.105 mii lei”.

Art. II. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

 

Bucureşti, 6 martie 2014.

Nr. 143.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bilca

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte

doveditoare

80.

1.3.7

Teren arabil

Situat în comuna Bilca, judeţul Suceava, nr. cadastral 38567, cu vecinătăţi: Nord - uliţa DS 2193; Vest - Muca Corneliu; Sud - Şcoala Generală nr. 1, Est - uliţa DS 2161, în suprafaţă de 1.400 mp

2013

21

Domeniul public al comunei Bilca, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 33/2013

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Calafindeşti

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

190.

1.6.2

Centru de asistenţă după programul şcolar tip “After School”

Situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, demarat prin programul P.N.D.R., măsura 322, în suprafaţă de 337 mp, cu fundaţii izolate din beton simplu, structură autoportantă pe stâlpi, grinzi de fundare din beton, pereţi din cărămida cu goluri verticale, şarpantă din lemn, tâmplărie din lemn stratificat cu geam termopan, învelitoare din ţiglă ceramică

2013

1.004,033

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2013

191.

1.8.8

Staţie de epurare

Situată în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 121 mp

2013

1.125,389

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2013

192.

1.8.15

Rezervor de apă

Rezervor metalic cu un volum de 200 mc, pe fundaţii izolate din beton simplu, nu deţine lift, amplasat pe o suprafaţa de 70 mp teren, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava

2013

520,560

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2013

193.

 

Teren

Aferent investiţiei “Înfiinţare teren de sport în comuna Calafindeşti, judeţul Suceava”, în suprafaţă de 5.784 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - izlaz comunal; Sud - drum sătesc DS 913; Est - izlaz comunal; Vest - centru de asistenţă după programul şcolar tip “After School”

2013

6.999

Domeniul public al comunei Calafindeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 46/2013

194.

 

Teren

Aferent investiţiei «Alimentare cu apă”, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.396 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - Lazurca Vasile; Sud - teren domeniu public comuna Calafindeşti; Est - drum exploatare DE 415; Vest - Racolţa Augustin

2013

14.376

Domeniul public al comune Calafindeşti, potrivit Hotărâri Consiliului Local nr. 46/2013

195.

 

Teren

Aferent investiţiei “Alimentare cu apă”, situat în satul Calafindeşti, comuna Calafindeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.500 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - Teren domeniu public comuna Calafindeşti; Sud - Lazurca

Margareta; Est - Bujdei Călin; Vest -

Drum exploatare DE 415

2013

6.750

Domeniul public al comune Calafindeşti, potrivit Hotărâri Consiliului Local nr. 46/2013

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dorneşti

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire

act de proprietate sau alte acte

doveditoare

 98.

1.3.7.

Teren

Situat în intravilanul comunei Dorneşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 1.000 mp, ocupat de rezervor distribuţie apă potabilă, cu următoarele vecinătăţi: Nord - proprietate privată, comuna Dorneşti, judeţul Suceava; Sud - proprietate privată, comuna Dorneşti, judeţul Suceava; Vest - proprietate privată, comuna Dorneşti, judeţul Suceava; Est - proprietate privată, comuna Dorneşti, judeţul Suceava.

2008

14,320

Domeniul public al comune Dorneşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 41/2013

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Grămeşti

 

Nr. crt.

Codul de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

143.

1.3.7.

Teren

Situat în satul Grămeşti, comuna Grămeşti, judeţul Suceava, în suprafaţă de 2.300 mp, cu următoarele vecinătăţi: Nord - teren curte Cămin Cultural Grămeşti; Sud - teren Primăria Grămeşti; Est - teren curte Căminul Cultural Grămeşti; Vest - D.S. 1369.

1991

26,00

Domeniul public al comunei Grămeşti, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 27/2013

 

ANEXA Nr. 5

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Suceviţa

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

103.

1.6.2.

Clădire “Centru de informare turistică”

Situată în comuna Suceviţa, judeţul Suceava, în suprafaţă de 88 mp, construită din cărămidă, acoperită cu tablă, parter, cu următoarele vecinătăţi: N - teren domeniu public, S - parcare; E - domeniul public, V - domeniul public.

2013

308

Domeniul public al comune Suceviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 31/2013

104.

1.3.7.

Teren

Situat în comuna Suceviţa, judeţul Suceava, la “Stadion”, identic cu parcela cadastrală 30990, suprafaţă totală = 3.779 mp, cu vecinătăţile: N - proprietăţi particulare, S - drum acces din drumul naţional şi proprietăţi particulare; E - proprietăţi particulare, V - proprietăţi particulare.

1955

174

Domeniul public al comune Suceviţa, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 56/2013

 

ANEXA Nr. 8

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Vatra Moldoviţei

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau. după caz, al dării în folosinţă

Valoarea de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire act de proprietate sau alte acte doveditoare

175.

1.6.4.

Clădire “Centru local de informare şi promovare turistică”

Situată în intravilanul comunei Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava, tip D+P, din cărămidă, cu suprafaţă desfăşurată de 168 mp

2013

640.48

Domeniul public al comunei Vatra Moldoviţei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 78/2013

176.

1.6.8.

Clădire “Centru de zi pentru copii”

Situată în intravilanul comunei Vatra Moldoviţei, judeţul Suceava, tip parter, din cărămida, cu suprafaţă desfăşurată de 359 mp

2013

806,44

Domeniul public al comunei Vatra Moldoviţei, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 78/2013

 

ANEXA Nr. 7

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Iaslovăţ

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosinţă

Valoarea

de inventar

(mii lei)

Situaţia juridică actuală/denumire

act de proprietate sau alte acte

doveditoare

73.

1.3.7.1.

Drum

îmbrăcăminte din balast, situat în comuna Iaslovăţ, judeţul Suceava, în suprafaţă de 3.092 mp, de la drum naţional 2 K până la DC42E

2002

15

Domeniul public al comunei Iaslovăţ, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 28/2013

74.

1.3.7.3.

Drum

Drum de acces la exploataţiile agricole, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, compus din 22 de podeţe, situat în comuna Iaslovăţ, judeţul Suceava, suprafaţa = 16,775 mp, de la locuinţa numitului Atudorei Ioan până la hotarul cu comuna Burla, judeţul Suceava

2013

3.200.247

Domeniul public al comunei Iaslovăţ, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2013

75.

1.3.7.3.

Drum

Drum de acces la exploataţiile agricole, cu îmbrăcăminte din beton de ciment, compus din 5 podeţe, situat în comuna Iaslovăţ, judeţul Suceava, suprafaţa = 13.630 mp, de la locuinţa numitului Secrieri Petru până la hotarul cu satul Bodnăreni, comuna Arbore, judeţul Suceava

2013

1.904,522

Domeniul public al comunei Iaslovăţ, potrivit Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2013

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

OFICIUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL INFORMAŢIILOR SECRETE DE STAT

 

ORDIN

privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate pentru sisteme informatice şi de comunicaţii - DS - 1

În temeiul:

- art. 1 alin. (4) lit. b) şi art. 3 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153/2002 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, aprobată prin Legea nr. 101/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

- art. 55 alin. (3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009,

directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat emite prezentul ordin.

Art. 1 - Se aprobă Ghidul pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate pentru sisteme informatice şi de comunicaţii - DS - 1, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat nr. 488/2003 privind aprobarea Ghidului pentru elaborarea documentaţiei cu cerinţele de securitate (DCS) pentru sisteme informatice şi de comunicaţii (SIC) - DS - 1, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 5 decembrie 2003.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Directorul general al Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat,

Marius Petrescu

 

Bucureşti, 21 martie 2014.

Nr. 17.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice de drept public sau privat îndreptăţite, fiind clasificată, potrivit legii.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII NAŢIONALE DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2014

 

Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

în temeiul dispoziţiilor art. 179 alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Metodologia pentru stabilirea veniturilor reglementate unitare şi a veniturilor totale unitare aferente activităţii de furnizare reglementată şi de aprobare a preţurilor finale reglementate în sectorul gazelor naturale, pentru a treia perioadă de reglementare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2614, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 18 februarie 2014, se modifică după cum urmează:

- La articolul 20, alineatul (2) va avea următorul cuprins: “(2) Capitalul de lucru se referă la capitalul necesar titularului de licenţă pentru desfăşurarea activităţii curente din perioada de reglementare, pentru o durată medie de 30 de zile calendaristice, şi se determină ca fiind a 12-a parte din valoarea estimată de ANRE pentru acoperirea costurilor cu achiziţia gazelor naturale din producţia internă şi din import, exclusiv serviciile aferente şi TVA, pentru fiecare din cele două categorii de clienţi pentru care se stabilesc structuri distincte de amestec import/intern.”

Art. II. - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii licenţiaţi de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

 

Bucureşti, 28 martie 2014.

Nr. 19.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Democrată Maghiara din România

 

Total donaţii încasate pe anul 2013: 812.073,78 lei - din care: confidenţiale: 117.105,00 lei

- persoane fizice: 116.435,00 lei

- persoane juridice: 670 lei neconfidenţiale: 694.968,78 lei

- persoane fizice: 693.508,78 lei

- persoane juridice: 1.460,00 lei

Lista donaţiilor de la persoane fizice neconfidenţiale pe anul 2013

 

Nr. cit

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

0

1

2

3

4

5

6

1

Ács Valéria

2620729240016

romana

bani

500,00

11.02.2013

2

Adorjan Maria

2761104264371

română

bani

6.700,00

22.01.2013

3

Antal Annamaria

2821018060046

română

bani

50,00

23.08.2013

4

Antal Arpad Andras

1750810141059

română

bani

6.800,00

29.01.2013

5

Antal Attila

1771128060806

română

bani

50,00

23.08.2013

6

Antal István

1480623192470

română

bani

20.800,00

01.07.2013

7

Antal Lehel

1680905267403

română

bani

500,00

11.02.2013

8

Antal Zoltán

1581113260019

română

bani

1.700,00

11.02.2013

9

Asztalos Ferencz

1450516192467

română

bani

6.900,00

21.01.2013

10

Bajzath Andras

1670810062955

română

bani

50,00

07.08.2013

11

Bako Botond Levente

1820804260010

română

bani

6.700,00

18.01.2013

12

Balazs Denes

1560104060011

română

bani

50,00

13.09.2013

13

Balind Gyorgy Mihaly

1840521051153

română

bani

6.400,00

22.01.2013

14

Balog Elemer

1680502267398

română

bani

5.000,00

11.02.2013

15

Balogh István

1730929264368

română

bani

5.000,00

11.02.2013

16

Balogh Judith-Gizella

2671124054667

română

bani

1.725,00

05.02.2013

17

Balogh Sandor

1750129304008

română

bani

3.800,00

24.01.2013

18

Barabási Attila Csaba

1760206264361

română

bani

500,00

11.02.2013

19

Barcui Barna

1590808052850

română

bani

6.500,00

23.01.2013

20

Bardócz Rózalia Gabriela

2690409141035

română

bani

5.000,00

17.01.2013

21

Barta Margareta

2500708120651

română

bani

5.300,00

31.01.2013

22

Bencze Monika

2780608192474

română

bani

6.500,00

21.01.2013

23

Bende Sandor

1696529193804

română

bani

6.700,00

18.01.2013

24

Benedek István

1481020264371

română

bani

500,00

11.02.2013

25

Beres Csaba

1750319052869

română

bani

7.500,00

29.07; 22.01.2013

26

Beres Lóránt

1751006264363

română

bani

2.400,00

11.02.2013

27

Beres Ştefan

161809241631

română

bani

6.900,00

17.01.2013

28

Bernath István

1801209311033

română

bani

1.000,00

29.08.2013

29

Biro Bela Attila

1760424120669

română

bani

5.000,00

30.01.2013

30

Biro Gyula

1701128060761

română

bani

50,00

04.09.2013

31

Bogdan Elisabeta

2611210264362

română

bani

500,00

11.02.2013

32

Bojte Csongor Erno

1801229190445

română

bani

1.200,00

23.10.2013

33

Bonczidai Csaba

1651206311821

română

bani

1.000,00

06.09.2013

34

Borbáth Kinga

2930915260019

română

bani

100,00

11.02.2013

35

Borsos Laszlo

1550626060016

română

bani

50,00

21.08.2013

36

Bözödi Alexandru

1520201261486

română

bani

3.635,00

11.02.2013

37

Bradacs Aliz Ildiko

2641025052852

română

bani

6.700,00

23.01.2013

38

Brassai Zsombor

1710404264449

română

bani

6.900,00

18.01.2013

39

Bunta Levente-Zoltán

1630209192465

română

bani

3.700,00

06.12; 31.07; 10.07; 03.11.2013

40

Cremene Liviu Ioan

1730719123140

română

bani

5.600,00

30.01.2013

41

Csarnó László

1531122057068

română

bani

535,00

18.12.2013

42

Csato Gabor

1730703191330

română

bani

240,00

24.10.2013

43

Csep Éva Andrea

2761027264367

română

bani

500,00

11.02.2013

44

Csiki Zsuzsa

2550310264451

română

bani

500,00

11.02.2013

45

Csóka Tiberiu

1521122312954

română

bani

1.000,00

19.08.2013

46

Csüdöm István

1851006054769

română

bani

1.500,00

16.05.2013

47

Czika Petru

1510426141034

română

bani

10,00

28.10.2013

48

Daroczi Mihaly

1571223052891

română

bani

6.500,00

22.01.2013

49

David Csaba

1560211264323

română

bani

500,00

11.02.2013

50

Dénes Irén

2601221264362

română

bani

500,00

11.02.2013

51

Dicu Henrietta

2870525142598

română

bani

5.700,00

30.01.2013

52

Doboş Ştefan

1590213302006

română

bani

6.900,00

17.01.2013

53

Domokos Alexandru

1550427301961

română

bani

480,00

31.01.2013

54

Dosa Margareta

2500116191337

română

bani

800,00

24.10.2013

55

Eckstein-Kovacs Otto

1281103120651

română

bani

6.424,00

14.01.2013

56

Elekes Alexandru

1450318054676

română

bani

50,00

14.01.2013

57

Erdei D. Istvan

1550501301968

română

bani

4.625,00

14.03.2013

58

Faluvegi Francisc Ştefan

1611103030018

română

bani

1.000,00

09.09.2013

59

Fancsali Janos

1870126194051

română

bani

6.200,00

21.01.2013

 

60

Fancsali Kalman

1820807191122

romana

bani

6.500,00

18.01.2013

61

Fazakas Attila

1880108323948

română

bani

6.500,00

18.01.2013

62

Fazakas Nicolae

1770331312981

română

bani

1.000,00

04.09.2013

63

Feher Gabor

1760205002706

română

bani

100,00

13.09.2013

64

Fehér Tamás-Lenárd

1850930055076

română

bani

1.000,00

17.10; 17.06.2013

65

Fejér Lászlo Ödön

1611111142051

română

bani

19.452,00

28.02; 02.04; 24.01; 02.04.2013

66

Fenyi Laurentiu

1571011300012

română

bani

400,00

05.04.2013

67

Ferencz Gábor

1591103264377

română

bani

500.00

11.02.2013

68

Ferencz Levente Zoltán

1650702203138

română

bani

6.800,00

21.01.2013

69

Fodré Gabriella

2730511054679

română

bani

600,00

17.06.2013

70

Forró Enikö

2600512054689

română

bani

300,00

31.03.2013

71

Füstös Arpád

1620922264411

română

bani

24,00

11.02.2013

72

Fustos Elemer Francisc

1670305060014

română

bani

50,00

14.09.2013

73

Gereb Nicolae

1570211304008

română

bani

6.800,00

23.01.2013

74

Gergely Anna Mária

2751108264241

română

bani

100,00

11.02.2013

75

Gyorgy Ervin

1630309141057

română

bani

6.400,00

24.01.2013

76

Hajdu Kinga

2750714264378

română

bani

500,00

11.02.2013

77

Halász Francisc

1680610051116

română

bani

2.700,00

18.10; 10.08.2013

78

Haller Béla

1531128264372

română

bani

500,00

11.02.2013

79

Henning Lászlo Janos

1580113141037

română

bani

6.900,00

24.01.2013

80

Horvath Bela

1880221054759

română

bani

8.000,00

17.07; 22.01.2013

81

Ianosi Andrea Katalin

2791023261471

română

bani

6.900,00

18.01.2013

82

Incze Ludovic

1520601301991

română

bani

750,00

11.04.2013

83

Iuhasz Eva

2790618060031

română

bani

42,00

06.09.2013

84

Jakabffy Ladislau-Gheorghe

1361022054669

română

bani

1.100,00

19.04; 14.01.2013

85

Józsa Tibor

1780526264374

română

bani

500,00

11.02.2013

86

Juhasz Ludovic

1491225301990

română

bani

750,00

11.04.2013

87

Kallay Sandor

1591213304000

română

bani

6.900,00

21.01.2013

88

Kalmár Erzsébet

2550302054699

română

bani

4.441,79

29.06; 30.12; 01.03.2013

89

Karácsony-Erdei Etel

2670815191368

română

bani

500,00

11.02.2013

90

Kaszonyi Sandor

1500515120027

română

bani

40,00

17.01.2013

91

Kedei Mária Réka

2800604260051

română

bani

5.500,00

11.02.2013

92

Kedei Pál Elöd

1780525260040

română

bani

2.000,00

11.02.2013

93

Kedves Robert

1770501190144

română

bani

675,00

24.10.2013

94

Kelemen Atilla Bela Laszlo

1480504264387

română

bani

6.800,00

17.01.2013

95

Kelemen Márton

1740704264436

română

bani

500,00

11.02.2013

96

Kelemen Zoltán

1730901054753

română

bani

1.000,00

18.07.2013

97

Kerekes Aurora

2590126010315

română

bani

400,00

31.01.2013

98

Kilyen József

1750331192490

română

bani

100,00

11.02.2013

99

Kindle Walter

1681024054660

română

bani

840,00

24.12.2013

100

Kinizsi Zoltán

1790122264377

română

bani

430,00

11.01.2013

101

Kis Gábor

1671203054673

română

bani

250,00

31.03.2013

102

Kiss Alexandru-Iosif-Francisc

1520325054683

română

bani

2.151,00

28.05.2013

103

Klarik Laszlo Attila

1680529141031

română

bani

7.122,00

01.03; 29.01.2013

104

Köblös Domokos

1471207190344

română

bani

1.100,00

05.04.2013

105

Kocsis Andras

1500417060015

română

bani

50,00

07.08.2013

106

Kocsis Boldizsár János

1900310142599

română

bani

1.000,00

27.11.2013

107

Konrád Judit

2590927264379

română

bani

500,00

11.02.2013

108

Koreck Mária Magdolna

2670314354751

română

bani

1.177,00

11.02.2013

109

Kotfasz Tibor

1590921060761

română

bani

50,00

04.09.2013

110

Kotlár Norbert

1850410054771

română

bani

100,00

27.05.2013

111

Koto Iosif

1390808120689

română

bani

6.500,00

18.01.2013

112

Kovács Attila

1741227080049

română

bani

900,00

02.12.2013

113

Kovacs Endre

1650502300017

româna

bani

6.700,00

21.01.2013

114

Kovács Zoltán Róbert

1741022264453

română

bani

2.537,00

11.02.2013

115

Kroner Zoltán

1670323264385

română

bani

500,00

11.02.2013

116

Lajos Zsolt

1880505190457

română

bani

1.000,00

24.10.2013

117

Laszlo Ştefan

1510818013917

română

bani

800,00

31.01.2013

118

Lazar Kis Bârna Andras

1680417140017

română

bani

6.800,00

29.01.2013

119

Lengyel Istvan

1490923301973

română

bani

750,00

11.04.2013

 

120

Létai Zoltán

1720208050017

română

bani

900,00

18.07.2013

121

Lokodi Edit Emöke

2530623264407

română

bani

500,00

11.02.2013

122

Lörinczi Zoltán

1640317191326

română

bani

500,00

11.02.2013

123

Ludroczki Alexandru

1610319301005

română

bani

6.900,00

21.01.2013

124

Lungulescu Lóránt

1800414194052

română

bani

6.186,00

05.10; 31.07; 04.11.2013

125

Mados Attila Ferenc

1761008054694

română

bani

1.000,00

29.04.2013

126

Major Zsófia

2910811260834

română

bani

100,00

11.02.2013

127

Márk Endre

1661018261459

română

bani

422,00

11.02.2013

128

Markó Attila Gábor

1680927080023

română

bani

21.285,00

01.03; 24.01; 17.01.2013

129

Marosi Zsolt

1760827060789

română

bani

50,00

13.09.2013

130

Marton Arpad Francisc

1550305141057

română

bani

6.900,00

29.01.2013

131

Martonos Tamas

1740722060013

română

bani

150,00

14.09.2013

132

Masculik Csaba

1650713301962

română

bani

3.500,00

14.02.2013

133

Mate Jozsef

1851218314008

română

bani

5.000,00

17.01.2013

134

Mathe Ştefan

1511107060026

română

bani

50,00

21.08.2013

135

Matyas Jeno

1741220060010

română

bani

50,00

14.09.2013

136

Miclau Claudiu-Valentin

1880312055073

română

bani

2.486,00

16.07; 16.12; 30.09; 31.03.2013

137

Mihalci Ioan

1500611060796

română

bani

50,00

07.08.2013

138

Mike Fogarasi Tamara Beáta

2890531260017

română

bani

100,00

11.02.2013

139

Miklds Zoltán

1750816141039

română

bani

150,00

21.10.2013

140

Miklósi Ildiko Ilona

2760703124040

română

bani

6.900,00

17.01.2013

141

Miklósi Olga

2700221141031

română

bani

537,00

18.06.2013

142

Mózes Levente-Sándor

1750304264456

română

bani

500,00

11.02.2013

143

Muzsi Aniko

2460419060787

română

bani

290,00

15.03.2013

144

Muzsi Annabella

2711027060786

română

bani

50,00

06.09.2013

145

Muzsi Laszlo

1450920060786

română

bani

20,00

15.01.2013

146

Nagy András

1580620261461

română

bani

8.780,00

11.02.2013

147

Nagy Bege Zoltán

1760426190691

română

bani

5.000,00

14.11.2013

148

Nagy Csaba

1650425010323

română

bani

300,00

29.03.2013

149

Nagy Gergely Levente

1620712141041

română

bani

50,00

09.07.2013

150

Nagy Gizella

2570807054218

română

bani

1.000,00

18.07.2013

151

Nagy Iosif

1490101302056

română

bani

750,00

11.04.2013

152

Nagy István

1690618264433

română

bani

500,00

11.02.2013

153

Nagy Jozsef

1610927140013

română

bani

6.500,00

24.01.2013

154

Nagy Magdalena

2340718054694

română

bani

200,00

06.02.2013

155

Nagy Miklós

1670523054674

română

bani

1.500.00

17.07.2013

156

Nagy Zoltán

1780325192466

română

bani

6.000,00

18.01.2013

157

Naykó József

1540817057894

română

bani

1.997,00

29.04.2013

158

Nemeş Melinda

2690625190141

română

bani

6.600,00

21.01.2013

159

Olah Szabolcs

1610102304682

română

bani

750,00

11.04.2013

160

Olosz Gergely

1760930141061

română

bani

17.906,99

04.03; 03.04; 07.06; 29.01; 17.01.2013

161

Ofosz Szabolcs

1771214141047

română

bani

5.000,00

07.06.2013

162

Orosz Attila

1771004264428

română

bani

390,00

11.02.2013

163

Orosz Csaba

| 1751224322253

română

bani

6.700,00

17.01.2013

164

Palosi Ianos

1570621013915

română

bani

200,00

29.03.2013

165

Pap Andras

1710622060031

română

bani

50,00

30.08.2013

166

Pápai József

1711105052863

română

bani

100,00

27.05.2013

167

Papp Tibor

1710730300035

română

bani

6.900,00

23.01.2013

168

Pelok Levente

1610429300037

română

bani

400,00

05.04.2013

169

Peter David

1820901190435

română

bani

1.050,00

24.10.2013

170

Petö Dalma

2810717055051

română

bani

250,00

30.12.2013

171

Piricsi Arthur

1710622301009

română

bani

7.300,00

21.01;8.04.2013

172

Pokomyi László

1530409264411

română

bani

500,00

11.02.2013

173

Pop Emeric

1581010314304

română

bani

1.000,00

26.08.2013

174

Posszert Timea

2750728054669

română

bani

770,00

24.04; 30.09; 16.12.2013

175

Racz Levente

1660802010319

română

bani

1.850,00

28.02.2013

176

Rezik Ladislau

1531208054723

română

bani

6.500,00

22.01.2013

177

Sandor Imre Vilmos

1610928301018

română

bani

7.450,00

22.01; 11.04.2013

178

Sárközi Zoltán

1640803054688

română

bani

1.000,00

29.04.2013

179

Sauer Andras-Kalman

1431130054699

română

bani

1.000,00

19.04.2013

 

180

Schmidt Loránd

1631004054668

română

bani

500,00

11.02.2013

181

Simon András

1541214140013

română

bani

50,00

11.07.2013

182

Simon István

1650825260032

română

bani

2.000,00

11.02.2013

183

Simon Levente

1800619301879

română

bani

6.800,00

23.01.2013

184

Simon Maria

2600520312954

română

bani

5.000,00

21.01.2013

185

Sipos Levente

1771018264416

română

bani

6.500,00

22.01.2013

186

Sófalvi György Zsolt

1720131204096

română

bani

500,00

11.02.2013

187

Soós Zoltán

1740813264360

română

bani

500,00

11.02.2013

188

Sorbán Levente

1800928055100

română

bani

8.200,00

23.01; 17.07.2013

189

Stejerean Julia

2740818060773

română

bani

50,00

23.08.2013

190

Szabo Arpad

1510102264490

română

bani

7.400,00

23.01.2013

191

Szabo Ignac Nemere

1770828301001

română

bani

600,00

18.04.2013

192

Szabó Mária

2670206010318

română

bani

500,00

11.02.2013

193

Szabó Mária Magdolna

2801208190461

română

bani

200,00

11.02.2013

194

Szabó Ödön

1750704311824

română

bani

310,00

31.05.2013

195

Szabó Sándor

1750812057066

română

bani

500,00

12.11.2013

196

Szabo Zsiga Zoltán

1660407261454

română

bani

6.500,00

17.01.2013

197

Szász János

1531111140320

română

bani

500,00

11.02.2013

198

Székely Róbert

1870518142611

română

bani

2,724,00

11.07; 31.10; 18.06.2013

199

Székely Vilhelm

1620812060799

română

bani

50,00

06.09.2013

200

Szilagyi Nona

2690304060765

română

bani

50,00

19.08.2013

201

Szilagyi Zsolt

1800726194038

română

bani

138,00

14.06.2013

202

Szobosziai Attila

1631021311821

română

bani

500,00

01.07.2013

203

Szocs Laszlo

1800408190448

română

bani

1.350,00

24.10.2013

204

Szöcs Lászlo

1860202190435

română

bani

1.200,00

23.10.2013

205

Szocs Monika

2851228190437

română

bani

700.00

24.10.2013

206

Sztakics Eva Judit

2691107141031

română

bani

6.300,00

24.01.2013

207

Takács Mária Magdolna

2570315052863

română

bani

6.367,00

18.07; 26.09; 27.05; 28.10; 29.04; 25.02; 29.03; 07.06.2013

208

Tarnas Sandor

1660922142057

română

bani

6.700,00

24.01.2013

209

Tánczos Barna

1760525191334

română

bani

900,00

17.05.2013

210

Tar Nicolae

1720604301968

română

bani

3.500,00

14.02.2013

211

Thiesz János

1630203140311

română

bani

1.800,00

25.01.2013

212

Timaru Margit Eniko

2760705054676

română

bani

6.900,00

23.01.2013

213

Tischler Ferenc

1751126141031

română

bani

6.400,00

24.01.2013

214

Took Ecaterina

2540206060786

română

bani

120,00

07.10.2013

215

Török Csaba

1601129264369

română

bani

500,00

23.10.2013

216

Törzsök Sándor

1541210264422

română

bani

500,00

24.11.2013

217

Toth Birtan Csaba

1640110141059

română

bani

6.200,00

08.05; 17.01.2013

218

Tötös Norbert

1900917054764

română

bani

500,00

17.09.2013

219

Vaida Andrei

1610222300022

română

bani

1.380,00

27.08; 30.12; 26.11.2013

220

Vaida Maria Erzsebet

2801116260020

română

bani

6.950,00

17.01.2013

221

Vajda Gheorghe

1591221060767

română

bani

50,00

13.09.2013

222

Vajna Kinga Enikö

2741016301990

română

bani

5.000,00

17.01.2013

223

Varga Andrei

1650613310016

română

bani

1.000,00

02.09.2013

224

Varga Zoltán Miklós

1710704054670

română

bani

500,00

21.11.2013

225

Varosi Maria Melinda

2611012264360

română

bani

6.700,00

22.01.2013

226

Vegh Alexandru

1641030312071

română

bani

1.000,00

19.08.2013

227

Vékony Éva

2580106054769

română

bani

1.000,00

21.05.2013

228

Verestoy Attila

1540301400818

română

bani

36.742,00

01.18; 02.28; 04.02; 04.30; 05.10; 01.07.2013

229

Vemes Attila

1621016267400

română

bani

2,00

19.09.2013

230

Vida Noemi Erika

2700217240033

română

bani

6.900,00

18.01-2013

231

Vizoli Miklos

1760216191357

română

bani

1.050,00

24.10.2013

232

Zabolai Ştefan

1570104060034

română

bani

50,00

30.08.2013

233

Zoltan Attila

1561024060763

română

bani

50,00

14.09.2013

 

TOTAL donaţii persoane fizice neconfidenţiale încasate în anul 2013:

693.508,78

 

 

Lista donaţiilor de la persoane juridice neconfidenţiale pe anul 2013

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii crt.

Adresa

Cetăţenia

CF

Administrator

Felul donaţiei

Valoarea

Data donaţiei

1

Asociaţia Culturală MM Podium

Oradea, str. Apostol Andrei 77/14

română

26217780

Meleg Attila

bani

180,00

24.01.2013

2

Aquapol Izolare -  S.R.L.

Salonta, 1 Decembrie 4A

română

30372650

Brahota Ágnes

bani

500,00

17.07.2013

3

Asociaţia Culturală MM Podium

Oradea, str. Apostol Andrei 77/14

română

26217780

Meleg Attila

bani

140,00

22.11.2013

4

Asociaţia Culturală MM Podium

Oradea, str. Apostol Andrei 77/14

română

26217780

Meleg Attila

bani

140,00

30.10.2013

5

SC Sova Import Export -S.R.L

Gherla, str. Al. Vlahuţă nr. 18/11

română

7528446

Szovati Ioan

bani

500,00

07.06.2013

 

TOTAL donaţii persoane juridice neconfidenţiale încasate în anul 2013:

 

1.460,00

 

 

TOTAL DONAŢII

812.073,78

neconfidenţiale

694.968,78

persoane fizice

693.508,78

persoane juridice

1.460,00

confidenţiale

117.105,00

persoane fizice

116.435,00

persoane juridice

670,00

 

Centralizator de donaţii

- anul 2013 –

 

Date despre donaţii

 

 

- lei -

Tipul donaţiei

Nr. de donatori

Valoarea donaţiei

Donaţii persoane fizice

233

693.50878

Donaţii persoane juridice

5

1.460,00

Donaţii confidenţiale

30

117.105,00

TOTAL:

268

812.073,78

 

Lista membrilor de partid care au plătit în anul 2013 cotizaţii a căror valoare însumată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară: nu este cazul

 

Cuantumul total al cotizaţiilor încasate pe anul 2013: 801.072,23

- cotizaţii ce depăşesc 10 salarii minime brute pe ţară pe anul 2013:0 lei;

- cotizaţii ce nu depăşesc 10 salarii minime brute pe ţară pe anul 2013: 801.072,23 lei.

 

Situaţia anuală privind alte venituri

- anul 2013 -

            Date despre venituri

 

Venituri realizate conform art. 12 din Legea nr. 334/2006

Suma

Editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii

18,00

Organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială

 

Acţiunile culturale, sportive şi distractive, dobânda

24.482,48

Închirierea spaţiilor aflate în patrimoniul propriu pentru conferinţe sau acţiuni social-culturale şi pentru organizarea birourilor parlamentare

47.253,92

Înstrăinarea terenurilor şi clădirilor din patrimoniu, dar numai cel puţin după 10 ani de la înregistrarea în patrimoniu, cu excepţia partidelor politice aflate în curs de dizolvare

 

Înstrăinarea bunurilor mobile din patrimoniu, numai dacă nu reprezintă acte de comerţ

20.342,20

TOTAL:

92.096,60

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Noua Republică

 

1. Venituri totale:

- din care:

140.756 lei

Venituri din cotizaţiile membrilor:

27.397 lei

Venituri din donaţii persoane fizice:

76.159 lei

Venituri din donaţii persoane juridice

6.000 lei

Alte surse:

31.200 lei

- din care:

 

Venituri din organizarea de întruniri şi seminare cu tematică politică, economică sau socială:

31.200 lei

 

            2. Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2013 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei

Valoarea (lei)

Data donaţiei

1.

Mioc George

1510420354769

română

bani

2.000

17.05.2013

2.

Mioc George

1510420354769

română

bani

2.000

20.05.2013

3.

Mioc George

1510420354769

română

bani

3.300

23.05.2013

4.

Mioc George

1510420354769

română

bani

4.000

5.06.2013

5.

Mioc George

1510420354769

română

bani

4.000

8.07.2013

6.

Mioc George

1510420354769

română

bani

10.000

23.07.2013

7.

Mioc George

1510420354769

română

bani

5.320

7.08.2013

8.

Mioc George

1510420354769

română

bani

2.000

9.09.2013

9.

Mioc George

1510420354769

română

bani

2.000

11.10.2013

10.

Mioc George

1510420354769

română

bani

2.000

1.11.2013

11.

Mioc George

1510420354769

română

bani

2.000

8.11 2013

12.

Mioc George

1510420354769

română

bani

5.000

15.11 2013

13.

Mioc George

1510420354769

română

bani

2.000

6.12.2013

Total donaţii persoane fizice:

 

 

 

45.620

 

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Forumul Democrat al Germanilor Regiunea Banat

 

1.

Forumul Democrat al Germanilor Regiunea Banat

 

a)

Venituri din cotizaţii

11.362

b)

Venituri din donaţi

14.106,44

c)

Alte venituri

31.973,49

d)

Venituri din dobânzi bancare

134,89

 

Total:

57.576,82

2.

Forumul German al Tineretului Bănăţean

 

a)

Venituri din donaţii

310

b)

Redirecţionare 2% din venit

17,49

c)

Alte venituri

3.640

d)

Venituri din dobânzi bancare

2,87

 

Total:

3.970,36

3.

Forumul Democrat al Germanilor din Jimbolia

 

a)

Venituri din cotizaţii

825

b)

Venituri din donaţii

435

c)

Alte venituri

8.456,72

d)

Venituri din dobânzi bancare

1,91

 

Total:

9.718,63

4.

Forumul Democrat al Germanilor din Lugoj

 

a)

Venituri din cotizaţii

185

b)

Alte venituri

7.836

 

Total:

8.021

5.

Forumul Democrat al Germanilor din Timişoara

 

a)

Venituri din cotizaţii

16.928

b)

Venituri din donaţii

11.720

c)

Alte venituri

5.155

d)

Venituri din dobânzi bancare

4,42

 

Total:

33.807,42

6.

Forumul Democrat al Germanilor din Arad

 

a)

Venituri din cotizaţii

1.420

b)

Venituri din donaţii

433

c)

Alte venituri

73

 

Total:

1.926

7.

Forumul Democrat al Germanilor din Anina

 

a)

Venituri din cotizaţii

1.786

b)

Alte venituri

11.757,63

 

Total:

13,543,63

8.

Forumul Democrat al Germanilor din Oţelu-Roşu

 

a)

Venituri din cotizaţii

820

b)

Venituri din dobânzi bancare

232

 

Total:

1.052

9.

Forumul Democrat al Germanilor din Orşova

 

a)

Venituri din cotizaţii

516

b)

Redirecţionare 2% din venit

1.603

 

Total:

2.119

 

TOTAL VENITURI

131.734,86

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord

 

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN SATU MARE

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 5.238,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 10.400,00 lei

Lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2013 donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte 10 salarii minime brute pe ţară:

 

Nr. crt.

Denumirea societăţii

Sediul

Naţionalitatea

CUI

Felul donaţiei

Suma donaţiilor

1.

Asociaţia Culturală Sathmarense

Satu Mare

română

26341990

lei

10.400,00

 

            3. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 139.163,00

 

a) Venituri din donaţii a căror valoare cumulată nu depăşeşte 10 salarii de bază

7.235,00 lei

b) Venituri din contribuţii 20% pentru piese de schimb, ulei

34.638,00 lei

c) Venituri din diferenţe de curs valutar

2.895,00 lei

d) Venituri din dobânzi

2.194,00 lei

e) Cota-parte amortizare recunoscută la venituri

28.261,00 lei

f) Venituri pentru evenimentele zilelor culturale de la Primăria Satu Mare

10.000,00 lei

g) Alte venituri

53.940,00 lei

Total venituri (1+2+3):

154.801,00 lei

 

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BAIA MARE, JUDEŢUL MARAMUREŞ

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 1.865,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 5.500,00 lei

3. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 19.774,00 lei

 

a) Alte venituri pentru evenimente culturale

19.774,00 lei

Total venituri (1+2+3):

27.139,00 lei

 

 

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN VIŞEU DE SUS, JUDEŢUL MARAMUREŞ

1. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 6.900,00 lei

 

a) Alte venituri pentru evenimente culturale

6.900,00 lei

Total venituri:

6.900,00 lei

 

 

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ORADEA, JUDEŢUL BIHOR

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 8.976,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor din donaţii: 16,907,00 lei

3. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 56.677,00 lei

 

a) Venituri din dobânzi

10.522,00 lei

b) Alte venituri pentru evenimente culturale

46.155,00 lei

Total venituri (1+2+3):

82.560,00 lei

 

 

FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN ZALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 583,00 lei

2. Cuantumul total al veniturilor provenite din alte surse: 7.483,00 lei

a) Venituri din dobânzi

6,00 lei

b) Alte venituri

7.477,00 lei

Total venituri (1+2):

8.066,00 lei

 

            Total general la Forumul Democrat al Germanilor din Transilvania de Nord: 279.466,00 lei

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.