MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI nr. 223/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 223         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 31 martie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

224. - Hotărâre pentru aprobarea cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014

 

227. - Hotărâre pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 23,69 ha, din domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi din concesiunea Societăţii Comerciale „A&S Internaţional 2000” - S.R.L. în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în vederea înfiinţării unor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa, cu destinaţie fond forestier

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

            17. - Hotărâre privind încetarea calităţii de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Mataragiu Carmen

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

            Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Sârbilor din România

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului

 

Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

 

Rectificări la:

 - Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea cotei de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III alin. (1) din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pentru anul 2014 cota de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi este de 11,1% din consumul final brut de energie electrică.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,

Constantin Niţă

Ministrul delegat pentru energie,

Răzvan-Eugen Nicolescu

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Metresei

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul afacerilor externe,

Titus Corlăţean

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 224.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea transmiterii unor terenuri cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 23,69 ha, din domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi din concesiunea Societăţii Comerciale “A&S Internaţional 2000” - S.R.L. în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în vederea înfiinţării unor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa, cu destinaţie fond forestier

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 863 lit. e) şi art. 867 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 6 alin. (3) din Legea nr. 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie, republicată,

având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea terenurilor cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 23,69 ha, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi din concesiunea Societăţii Comerciale “A&S Internaţional 2000” - S.R.L. în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în vederea înfiinţării unor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 Bucureşti - Constanţa, cu destinaţie fond forestier, în conformitate cu reglementările în vigoare.

(2) Contractul de concesiune nr. 10 din 5 august 2004, încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Societatea Comercială „A&S Internaţional 2000” - S.R.L, având ca obiect suprafaţa de teren care se transmite potrivit alin. (1), se modifică corespunzător, în condiţiile legii.

Art. 2. - În cazul neîndeplinirii scopului pentru care se transmit terenurile, în termen de 2 ani acestea vor reveni în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în condiţiile legii.

Art. 3. - (1) Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Agenţia Domeniilor Statului şi Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, prin Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultura, va modifica în mod corespunzător anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Daniel Constantin

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice.

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 227.

 

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenurilor cu destinaţie agricolă, în suprafaţă totală de 23,69 ha, din domeniul privat al statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului şi din concesiunea Societăţii Comerciale “A&S Internaţional 2000” - S.R.L. în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în vederea înfiinţării unor tronsoane de perdele forestiere de protecţie a autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa, cu destinaţie fond forestier

 

Amplasamentul terenurilor

Persoana juridica de la care se transmite

terenul

Persoana juridica la care se transmite terenul

Carte funciară

Codul de clasificare corespunzător destinaţiei terenului

Caracteristicile terenurilor

Judeţul

Comuna

Tarlaua

Parcela

Suprafaţa

(ha)

0

1

2

3

4

 

 

5

8

Ialomiţa

Stelnica

Agenţia Domeniilor Statului CUI

RO 14818116

Regia Naţională a Pădurilor Romsilva

CUI RO 1590120

TOTAL

Nr. 20094, provenită din conversia pe hârtie a Cf vechi nr. 296

Neproductiv

127/2

824/2/1A

2,39

Ialomiţa

Stelnica

128/1

840/1A

7,01

Ialomiţa

Stelnica

130/1

850/1

6,72

Ialomiţa

Stelnica

134/1

890/1A

5,65

Ialomiţa

Stelnica

137/1

922/1

0,52

Ialomiţa

Stelnica

137/1

922/1

0,90

TOTAL

23,69

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea calităţii de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Mataragiu Carmen

 

Având în vedere demisia înaintată de doamna Mataragiu Carmen din funcţia de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, formulată în temeiul art. 18 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011, înregistrată cu nr. 237 din 16 ianuarie 2014,

în temeiul prevederilor:

- art. 6 alin. (3) şi art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- art. 15 alin. (3) şi (4), art. 18 alin. (1) lit. d) şi alin. (2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din 21 februarie 2014, hotărăşte:

Art. 1. - Se constată încetarea de drept a calităţii de membru al Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România a doamnei Mataragiu Carmen.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Horia Neamţu

 

Cluj-Napoca, 21 februarie 2014.

Nr. 17.

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Uniunea Sârbilor din România

 

            1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii:

 

Nr. crt.

Instituţia/persoana

Destinaţia

Valoarea - lei -

1

Cotizanţi

Cotizaţii

50,00

 

            2. Lista persoanelor fizice/juridice care au făcut în anul 2013 donaţii

 

Nr. crt.

Instituţia/persoana

Destinaţia

Valoarea - lei -

1

 Stoici Milanca, persoană fizică de cetăţenie română, naţionalitate sârbă, domiciliată în Timişoara, str. L. Rebreanu, bl. 272, sc. A, ap. 3, CNP 2490702354802

donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale

1.000

2

 Cun Ştefan, persoană fizică de cetăţenie română, domiciliat în Timişoara, Bd. Cetăţii nr. 30A, CNP 1420715354727

 donaţii pentru copii sârbi fără posibilităţi materiale

1.000

3

 Asociaţia “Tommyland Moldova Nouă”, str. Nicolae Bălcescu nr. 11, CUI 27853921

 donaţie

825

 

            3. Alte venituri:

 

Nr. crt.

Instituţia/persoana

Destinaţia

Valoarea - lei -

1

Vânzare cărţi şi publicaţii

alte surse de venituri

1.233

2

Acţiunea “Sfântul Sava”

acţiune culturală

7.233

3

Anunţuri, decese şi comemorări

alte surse de venituri

9.819

4

Sume privind 2% din impozitul pe venitul global destinate susţinerii entităţii nonprofit

alte surse de venituri

1.986

 

            4. Sponsorizări:

 

Nr. crt.

Instituţia/persoana

Destinaţia sponsorizare

Valoarea - lei -

1

S.C. AUTOALEX -S.R.L., CUI RO 1074871, Str. Nicolae Bălcescu nr. 13, Moldova Nouă

sponsorizare

1.500

2

S.C. SUPER COM - S.R.L., CUI RO 3884955, Str. Gherghiţei nr. 23 C, sectorul 2, Bucureşti

sponsorizare

1.000

3

HS TEHNOSIL VEG - S.R.L., CUI 8628257, Sînmartinu Sârbesc nr. 431

sponsorizare

500

4

S.C. DANUBIUS IMPORTS - S.R.L, CUI RO 29440298, Str. Nicolae Bălcescu nr. 95, Timişoara

sponsorizare

5.000

5

S.C. GRADIMEX -S.R.L, CUI 9237940

sponsorizare

2.500

6

HEINEKEN ROMÂNIA- SA, CUI 13240781

sponsorizare

8.000

7

PORSCHE INTER AUTO ROMÂNIA, CUI 22188461

sponsorizare

4.459

8

VÂRVONI CLAUDIU FLORIN

sponsorizare

1.000

9

DAN ELENA ANA

sponsorizare

500

10

ANDREAS LUNA PARK - S.R.L., CUI 30375681

sponsorizare

1.000

 

            5. Subvenţii:

 

Nr. crt.

Instituţia/persoana

Destinaţia

Valoarea - lei -

1

Ministerul Culturii şi Informaţiilor - Belgrad, str. Vlajkoviceva 3

subvenţie - proiecte etnoculturale

1.724 euro sau 7.677,14 lei la cursul B.N.R. din data de 12.11.2013 de 4,4531 lei/euro

2

Cancelaria pentru Colaborare cu Diaspora şi Sârbii din Regiune - Belgrad, str. Vase Carapica nr. 20

subvenţie - proiecte etnoculturale

1.740 euro sau 7.764,40 lei la cursul B.N.R. din data de 11.10.2013 de 4,4623 lei/euro

3

Cancelaria pentru Colaborare cu Diaspora şi Sârbii din Regiune - Belgrad, str. Vase Carapica nr. 20

subvenţie - proiecte etnoculturale

3.481 euro sau 15.533,27 lei la cursul B.N.R. din data de 11.10.2013 de 4,4623 lei/euro

4

Secretariatul General al Guvernului României CF 4283422

subvenţie - proiect C152

12.993,15 lei

5

Secretariatul General al Guvernului României CF 4283422

subvenţie - proiect C084

12.002,00 lei

6

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional Bucureşti CF 4192812

subvenţie - proiecte etnoculturale

15.000 lei

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 101/2011

pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului*)

 


*) Republicată în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea În aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea nr. 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 28 iunie 2011.

 

Art. 1. - Prezenta lege stabileşte măsuri de natură penală pentru a asigura o protecţie eficace a mediului.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu - nerespectarea prevederilor privind acţiuni sau inacţiuni interzise potrivit actelor normative în domeniu, prin care se transpun actele juridice prevăzute în anexele A şi B la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicata în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, astfel cum sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2;

b) specii de floră şi faună sălbatică protejate - speciile prevăzute în anexele A şi B la Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor, faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L61 din 3 martie 1997, cu modificările ulterioare;

c) comerţ - comerţul astfel cum este definit în art. 2 lit. u) din Regulamentul (CE) nr. 338/97, cu modificările ulterioare;

d) materiale nucleare - materiale nucleare, astfel cum sunt definite de art. 1 pct. 1 lit. h) din Convenţia privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, încheiată la Viena la 21 mai 1963, la care România a aderat prin Legea nr. 106/1992, cu modificările ulterioare;

e) prejudiciu semnificativ adus mediului - o daună ireversibilă sau de lungă durată, cuantificabilă ori nu în bani, produsă în orice mod asupra mediului, sau care a provocat ori este de natură să provoace decesul sau vătămarea gravă a integrităţii corporale ori a sănătăţii unei persoane;

f) instalaţie în care se desfăşoară o activitate periculoasă - instalaţie prevăzută de legislaţia în vigoare în care se desfăşoară activităţi care pot avea un impact semnificativ asupra mediului;

g) materiale în sensul art. 8 alin. (1) - orice material chimic, biologic, radioactiv sau nuclear, prevăzut de actele normative menţionate în anexele nr. 1 şi 2, care poate produce un impact semnificativ asupra mediului;

h) materiale radioactive periculoase - substanţe care prezintă un risc radiologie deosebit potrivit legislaţiei în vigoare.

Art. 3. - Colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deşeuri, inclusiv supravegherea acestor operaţiuni şi întreţinerea ulterioară a spaţiilor de eliminare, precum şi acţiunile întreprinse de brokeri în procesul de gestionare a deşeurilor, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, care pot provoca decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 4. - Exportul sau importul de deşeuri cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, în cazul în care această activitate intră în domeniul de aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 190 din 12 iulie 2006, cu modificările ulterioare, indiferent dacă transportul se efectuează prin una sau mai multe operaţiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 5. - Exploatarea cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu a unei instalaţii în care se desfăşoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate ori utilizate substanţe sau preparate periculoase, de natură a provoca în afara instalaţiei decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Art. 6. - (1) Comerţul cu exemplare din speciile de faună sau floră sălbatică protejate ori cu părţi sau derivate ale acestora, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, cu excepţia cazurilor în care fapta afectează o cantitate mică de astfel de exemplare şi are un impact nesemnificativ asupra stării de conservare a speciilor, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă,

(2) în cazul în care comerţul se realizează cu specii de faună din cele prevăzute la art. 33 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se aplică sancţiunile prevăzute la art. 52 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

Art. 7. - Producţia, importul, exportul, introducerea pe piaţă sau folosirea de substanţe care diminuează stratul de ozon, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Art. 8. - (1) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, a unei cantităţi de materiale în aer sau sol care pot provoca decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Deversarea, emiterea sau introducerea, cu încălcarea dispoziţiilor legale în domeniu, de surse de radiaţii ionizante în aer, apă sau sol care pot provoca decesul ori vătămarea gravă a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.

Art. 9. - (1) Infracţiunile prevăzute la art. 3, 7 şi 8, săvârşite din culpă, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de acel articol, ale cărei limite se reduc la jumătate.

(2) Faptele prevăzute la art. 4, 5 şi 6, săvârşite din culpă, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de acel articol, ale cărei limite speciale se reduc la jumătate, sau cu amendă.

Art. 10. - Faptele prevăzute la art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, săvârşite din culpă, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de acel articol, ale cărei limite se reduc la jumătate.

Art. 11. - Faptele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, săvârşite din culpă, se sancţionează cu amendă.

Art. 12. - Faptele prevăzute la art. 2-8 se pedepsesc potrivit prezentei legi, dacă nu constituie, conform legislaţiei în vigoare, infracţiuni mai grave.

Art. 13. - Orice persoană care în exercitarea atribuţiilor legale constată săvârşirea unei infracţiuni prevăzute de prezenta lege are obligaţia de a sesiza de îndată organele de urmărire penală.

Art. 14. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.

- Prezenta lege transpune Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 328 din 6 decembrie 2008.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA ACTELOR NORMATIVE

care cuprind prevederi a căror nerespectare reprezintă o încălcare a dispoziţiilor legale în domeniu potrivit art. 2 lit. a) din lege şi care transpun actele juridice prevăzute în anexa A la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şl a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin Intermediul dreptului penal

 

- Legea apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 12 decembrie 2011, şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 24 ianuarie 2012;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 29 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările şi completările ulterioare*);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 438 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008;

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare**);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările şi completările ulterioare***);

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 28 iunie 2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2009;

- Hotărârea Guvernului nr. 472/2000 privind unele măsuri de protecţie a calităţii resurselor de apă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 15 iunie 2000;

- Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 526 din 25 octombrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerinţelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compuşi organici volatili rezultaţi din depozitarea, încărcarea, descărcarea şi distribuţia benzinei la terminale şi la staţiile de benzină, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 29 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 100/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafaţă utilizate pentru potabilizare şi a Normativului privind metodele de măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză a probelor din apele de suprafaţă destinate producerii de apă potabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 19 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 20 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare****);

- Hotărârea Guvernului nr. 202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafaţa care necesită protecţie şi ameliorare în scopul susţinerii vieţii piscicole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 22 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;


*) Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.078 din 30 noiembrie 2005, aprobată ou modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, cu modificările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.

**) Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 22 iunie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 25 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare.

***) Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 243/2000 privind protecţia atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 633 din 6 decembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 655/2001, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011.

****) Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 6 martie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.

 

- Hotărârea Guvernului nr. 459/2002 pentru aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2002, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 659 din 5 septembrie 2002, cu completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003*);

- Hotărârea Guvernului nr. 2.406/2004 privind gestionarea vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 11 ianuarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare**);

- Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 26 iulie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 19 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 6 ianuarie 2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 20 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.360/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1,061 din 28 noiembrie 2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 10 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 20 mai 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.037/2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 728 din 2 noiembrie 2010;

- Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 800 din 2 septembrie 2005;

- Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005, şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare***);

- Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 şi 852 bis din 21 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecţiei mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 19 martie 2007;

- Hotărârea Guvernului nr. 470/2007 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 332/2007 privind stabilirea procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe maşini mobile nerutiere şi a motoarelor secundare destinate vehiculelor pentru transportul rutier de persoane sau de marfă şi stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze şi de particule poluante provenite de la acestea, în scopul protecţiei atmosferei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 şi 472 bis din 13 iulie 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 804/2007 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 8 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 546/2008 privind gestionarea calităţii apei de îmbăiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 mai 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 856/2008 privind gestionarea deşeurilor din industriile extractive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 27 august 2008;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de baterii şi acumulatori, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,


*) Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 662/2011 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 29 iulie 2011.

**) Hotărârea Guvernului nr. 689/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 442 din 18 mai 2004, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a benzinei şi motorinei şi de introducere a unui mecanism de monitorizare şi reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 1 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare.

***) Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 12 septembrie 2005 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 13 iunie 2013.

nr. 667 din 25 septembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

 

- Hotărârea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 din 18 februarie 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 27 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010*);

- Ordinul ministrului agriculturii, al alimentaţiei şi pădurilor, ministrului sănătăţii şi familiei şi al ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 396/707/1.944/2002 privind interzicerea utilizării pe teritoriul României a produselor de uz fitosanitar conţinând anumite substanţe active, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 829 din 18 noiembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului de stat, al ministrului economiei şi comerţului nr. 751/870/2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2005*);

- Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 19 octombrie 2004, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.281/2005/1.121/2006 privind stabilirea modalităţilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicării colectării selective, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 19 ianuarie 2006;

- Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 644/2005 pentru stabilirea unor reguli privind transportul mărfurilor periculoase pe calea ferată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 17 mai 2005;

- Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României,” Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005*”*);

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.523/2008 pentru încadrarea vehiculelor rutiere care efectuează transporturi internaţionale de marfă, în categorii de poluare şi de siguranţă a circulaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 2009;

- Ordinul ministrului mediului nr. 137/2009 privind aprobarea valorilor de prag pentru corpurile de ape subterane din România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 18 martie 2009;

- Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.681/2005 pentru aprobarea Listei standardelor româneşti care adoptă standardele europene armonizate, ale căror prevederi se referă la ambarcaţiunile de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 941 din 21 octombrie 2005, cu modificările ulterioare;

- Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2008 privind aprobarea cerinţelor tehnice pentru navele de navigaţie interioară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 19 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecţia speciilor faunei şi florei sălbatice prin controlul comerţului cu acestea (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L61 din 3 martie 1997), cu modificările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 286 din 31 octombrie 2009), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanţii organici persistenţi şi de modificare a Directivei 79/117/CEE (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 158 din 30 aprilie 2004), cu modificările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 31 martie 2004 privind detergenţii (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 104 din 8 aprilie 2004), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L161 din 14 iunie 2006), cu modificările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deşeuri (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L190 din 12 iulie 2006), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce priveşte emisiile provenind de la vehiculele uşoare pentru pasageri şi de la vehiculele uşoare comerciale (Euro 5 şi Euro 6) şi privind accesul la informaţiile referitoare la repararea şi întreţinerea vehiculelor (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 171 din 29 iunie 2007), cu modificările şi completările ulterioare;

- Regulamentul (CE) nr. 1.418/2007 al Comisiei din 29 noiembrie 2007 privind exportul anumitor deşeuri destinate recuperării enumerate în anexa III sau III Ala Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului în anumite ţări în care Decizia OCDE privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor nu se aplică (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 316 din 4 decembrie 2007), cu modificările ulterioare.


*) Hotărârea Guvernului nr. 440/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru limitarea emisiilor în aer ale anumitor poluanţi proveniţi de la instalaţiile mari de ardere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 27 mai 2010, va fi abrogată potrivit art. 77 alin. (2) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013, începând cu data de 1 ianuarie 2016.

**) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului, nr. 751/870/2004 privind gestionarea deşeurilor din industria dioxidului de titan, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 5 ianuarie 2005, a fost abrogat prin Legea nr. 27872013 privind emisiile industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.

***) Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005, a fost abrogat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 23 februarie 2012.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA ACTELOR NORMATIVE

care cuprind prevederi a căror nerespectare reprezintă o încălcare a dispoziţiilor legale în domeniu, potrivit art. 2 lit. a) din lege, şl care transpun actele Juridice prevăzute în anexa B la Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecţia mediului prin intermediul dreptului penal

 

- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 29 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 356/2005 pentru aprobarea Normelor privind sursele orfane şi controlul surselor închise de mare

activitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.109 din 8 decembrie 2005;

- Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 443/2008 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea şi controlul expedierilor internaţionale de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat implicând teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 27 noiembrie 2008.

 

ORDINUL

preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat*)

 


*) Republicat în temeiul art. IV din Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 217/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 11 ianuarie 2014, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 56/2004 a fost publicat În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 4 mai 2004.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele fundamentale pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. - Direcţia radiaţii ionizante, Direcţia rad io protecţie şi deşeuri radioactive, Direcţia reactori nucleari, Direcţia controlul calităţii, Direcţia materiale speciale din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ANEXĂ

 

NORME FUNDAMENTALE

pentru gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

 

CAPITOLUL I

Scop şi definiţii

 

Art. 1. - Prezenta reglementare stabileşte principiile şi cerinţele generale privind aplicarea gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, inclusiv a combustibilului nuclear uzat, potrivit prevederilor Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 111/1996.

Art. 2. - Prezenta reglementare completează cadrul legislativ pentru gestionarea responsabilă şi în condiţii de siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive pentru a evita impunerea de sarcini inutile generaţiilor următoare.

Art. 3. - Prezenta reglementare completează prevederile Normelor fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 14/2000, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 şi nr. 404 bis din 29 august 2000, denumite în continuare NFSR.

Art. 4. - (1) Etapele de bază în gospodărirea deşeurilor radioactive sunt definite în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta reglementare.

            (2) Definiţiile termenilor la care se referă prezenta reglementare se regăsesc în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta reglementare. Pentru termenii care nu sunt definit» în anexa nr. 2, se vor utiliza definiţiile din Legea nr. 111/1996 şi din NFSR.

 

CAPITOLUL II

Domeniul de aplicabilitate

 

Art. 5. - (1) Prezenta reglementare se aplică:

a) tuturor etapelor gestionării combustibilului nuclear uzat, atunci când acesta rezultă în urma activităţilor desfăşurate exclusiv în scopuri paşnice;

b) tuturor etapelor gestionării deşeurilor radioactive, de la generare la depozitarea definitivă, atunci când acestea rezultă în urma activităţilor desfăşurate exclusiv în scopuri paşnice.

(2) Prezenta reglementare se aplică atât deşeurilor radioactive şi surselor orfane rezultate din practici prezente sau desfăşurate în trecut, cât şi deşeurilor radioactive rezultate în urma unei intervenţii în caz de accident nuclear.

            Art. 6. - Prezenta reglementare se aplică, împreună cu reglementările specifice emise de autorităţile competente, şi în cazul activităţilor legate de gospodărirea deşeurilor radioactive care prezintă pericole suplimentare, cum ar fi cele chimice, biologice, piroforice, inflamabile etc.

 

CAPITOLUL III

Obiectivul gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şl a combustibilului nuclear uzat

 

 

            Art. 7. - Obiectivul gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat este protejarea sănătăţii oamenilor şi a mediului, atât în prezent, cât şi în viitor, fără transferarea nejustificată a răspunderii către generaţiile viitoare.

 

CAPITOLUL IV

Principiile fundamentale ale gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat şi cerinţele generale privind aplicarea principiilor

 

Principiul 1: Protecţia sănătăţii populaţiei

Art. 8. - Titularul de autorizaţie trebuie să gestioneze deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat astfel încât să respecte următoarele principii:

1. protecţia sănătăţii populaţiei;

2. protecţia mediului;

3. protecţia dincolo de graniţele naţionale;

4. protecţia generaţiilor viitoare;

5. evitarea impunerii de sarcini inutile asupra generaţiilor viitoare;

6. existenţa cadrului legislativ naţional;

7. controlul generării deşeurilor radioactive;

8. interdependenţele referitoare la generarea şi gospodărirea deşeurilor;

9. menţinerea securităţii instalaţiilor;

10. poluatorul plăteşte.

Art. 9. - Deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat trebuie să fie gospodărite astfel încât să asigure un nivel acceptabil al sănătăţii oamenilor.

Art. 10. - În gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie luate în considerare diversele căi posibile de expunere a fiinţei umane la radiaţii, asigurându-se că expunerile se încadrează în cerinţele prevăzute de NFSR şi de reglementările specifice emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN.

Art. 11. - În justificarea oricărei practici, care trebuie realizată conform prevederilor NFSR, trebuie să fie luată în considerare gospodărirea deşeurilor radioactive rezultate din practica respectivă.

Art. 12. - Planificarea activităţilor de gospodărire în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie să acopere întreaga perioadă de timp în care radioactivitatea acestora prezintă pericole pentru sănătatea oamenilor, cu luarea în considerare a următoarelor circumstanţe:

a) beneficiile practicii şi expunerile potenţiale se pot referi la grupuri de populaţie separate în timp de mai multe generaţii;

b) perioadele mari de timp conduc la incertitudini crescute în ce priveşte rezultatele evaluării securităţii;

c) radionuclizii se dezintegrează în timp.

Art. 13. - Sursele orfane recuperate, precum şi deşeurile rezultate în urma unei intervenţii trebuie predate ca deşeu radioactiv unei unităţi specializate pentru tratarea, condiţionarea, depozitarea intermediară şi/sau depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive.

Principiul 2: Protecţia mediului

Art. 14. - Deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat trebuie să fie gospodărite astfel încât să asigure un nivel acceptabil de protecţie a mediului.

Art. 15. - La depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat se va prefera concentrarea şi izolarea radionuclizilor faţă de diluţia şi dispersia în mediu.

Art. 16. - În evaluările de securitate pentru activităţile de depozitare definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie să fie considerate, pe termen lung:

a) impactul eliberărilor de radionuclizi în mediu, normale sau potenţiale, asupra organismelor umane;

b) impactul eliberărilor de radionuclizi în mediu, normale sau potenţiale, asupra altor specii decât specia umană;

c) efectele adverse asupra viitoarei disponibilităţi a resurselor naturale: pământ, ape de suprafaţă, ape freatice, materii prime;

d) impactul neradiologic: poluare chimică, alterarea habitatului natural.

Art. 17. - În stabilirea limitelor derivate de emisie a efluenţilor radioactivi din cadrul oricărei practici trebuie să se ţină seama de efectul acumulărilor de radioactivitate rezultate în urma evacuărilor îndelungate.

Art. 18. - Limitele derivate de emisie a efluenţilor radioactivi trebuie stabilite la niveluri care să asigure că atât dozele primite de un membru al grupului critic, cât şi radioactivitatea mediului sunt menţinute la valori cât mai scăzute rezonabil posibil.

Art. 19. - La stabilirea limitelor derivate de emisie a efluenţilor radioactivi trebuie să se ţină seama şi de impactul neradiologic asupra mediului, asigurându-se ca nivelul de protecţie faţă de acest impact să fie cel puţin la fel de bun ca acela cerut pentru activităţi industriale similare.

Art. 20. - Importul şi transferul intracomunitar în România de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat sunt interzise, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Legea nr. 111/1996.

Principiul 3: Protecţia dincolo de graniţele naţionale

Art. 21. - Deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat trebuie să fie gospodărite astfel încât să fie luate în considerare efectele asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului, atât din ţară, cât şi de dincolo de graniţele ţării.

Art. 22. - Evaluările de securitate pentru activităţile de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie să demonstreze că impactul asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului din alte ţări nu este mai mare decât cel considerat acceptabil pentru interiorul ţării.

Art. 23. - În cazul activităţilor de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat care pot avea impact asupra sănătăţii oamenilor şi asupra mediului din alte ţări, trebuie asigurat schimbul de informaţii cu autorităţile competente din ţările respective privind emisiile normale şi potenţiale de efluenţi radioactivi şi migrările de radionuclizi, conform prevederilor legislaţiei româneşti şi ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte.

Art. 24. - Exportul şi transferul intracomunitar din România de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat sunt interzise, cu excepţia situaţiilor prevăzute de Legea nr. 111/1996.

Art. 25. - (1) în vederea îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 24, CNCAN verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii şi criterii de evaluare a oricărui stat în care exportul sau transferul intracomunitar este permis:

a) este stat membru al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică şi adoptă standardele de securitate relevante;

b) este semnatar al Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, face dovada îndeplinirii obligaţiilor ce rezultă din convenţie şi demonstrează conformitatea cu prevederile relevante de securitate;

c) este semnatar al Convenţiei privind protecţia fizică a materialelor nucleare şi al Amendamentului la aceasta şi îndeplineşte obligaţiile de prevenire, detecţie şi pedepsire ce decurg din aceasta;

d) este semnatar al Convenţiei privind securitatea nucleară, ca cel mai important instrument legal în domeniul securităţii nucleare;

e) este semnatar al Tratatului cu privire la neproliferarea armelor nucleare;

f) este semnatar al Convenţiei privind răspunderea civilă pentru daune nucleare;

g) este semnatar al Convenţiei cu privire la asistenţa în caz de accident nuclear sau urgenţă radiologică;

h) dovedeşte conformitatea cu instrumentele internaţionale pentru siguranţa transportului de mărfuri periculoase;

i) dispune de programe de gestionare şi depozitare definitivă a deşeurilor radioactive cu obiective reprezentând un nivel crescut de siguranţă echivalente cu cele instituite de reglementările Uniunii Europene;

j) deţine instalaţii de depozitare definitivă în operare autorizate, care să poată accepta deşeurile radioactive, respectiv combustibilul nuclear uzat, provenite din România, ce urmează a fi depozitate definitiv.

(2) Prevederile de la alin, (1) lit. i) şi j) nu se aplică:

a) repatrierii surselor închise scoase din utilizare;

b) exportului şi transferului intracomunitar din România de combustibil nuclear uzat de la reactoare de cercetare către o ţară în care combustibilul de la reactoarele de cercetare este furnizat sau produs, ţinând seama de acordurile internaţionale aplicabile;

c) exportului şi transferului intracomunitar din România de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat, în vederea prelucrării, în afara teritoriului României, în baza prevederilor unor acorduri internaţionale sau unor contracte încheiate cu parteneri comerciali cu sediul în străinătate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 111/1996, cu condiţia returnării deşeurilor radioactive rezultate din această prelucrare.

(3) Prevederile de la alin. (1) lit. j) nu se aplică transferului intracomunitar din România de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat.

(4) înaintea efectuării exportului în vederea depozitării definitive, CNCAN informează Comisia Europeană cu privire la conţinutul acordului dintre România şi ţara terţă, prevăzut la art. 7 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 111/1996, şi ia măsurile adecvate pentru a se asigura îndeplinirea criteriilor de export menţionate la alin. (1).

Principiul 4: Protecţia generaţiilor viitoare

Art. 26. - Deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat trebuie să fie gospodărite astfel încât impactul estimat asupra generaţiilor viitoare să nu depăşească impactul considerat acceptabil în prezent.

Art. 27. - Importul sau transferul intracomunitar în România de surse radioactive care conţin radionuclizi de viaţă lungă, având activităţi superioare valorilor care permit depozitarea definitivă la suprafaţă sau în apropierea suprafeţei solului, este permis numai daca există un angajament din partea producătorului, exportatorului sau furnizorului din afara României ori altei entităţi cu responsabilităţi din ţara de unde provin sursele, privind acceptarea returnării în ţara de origine a surselor după utilizare.

Art. 28. - Depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat se poate face numai dacă este asigurată confinarea radionuclizilor, printr-un sistem multibarieră, care constă din forma deşeului, ambalaj, bariere inginereşti ale depozitului şi bariere naturale corespunzătoare aflate pe amplasamentul depozitului definitiv.

Art. 29. - Prima barieră pentru a asigura confinarea radionuclizilor, reprezentată de forma deşeului, trebuie să fie compatibilă atât cu deşeurile şi ambalajul, cât şi cu mediul de depozitare.

Art. 30. - Depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat într-un anumit depozit se poate face numai dacă activitatea totală şi concentraţia de activitate a deşeurilor radioactive, respectiv a combustibilului nuclear uzat, sunt inferioare unor valori-limită, stabilite pentru fiecare radionuclid în procesul de evaluare a securităţii şi aprobate de CNCAN prin autorizaţia depozitului.

Art. 31. - Valorile-limită prevăzute la art. 30 sunt stabilite astfel încât să fie asigurate protecţia sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului la orice moment de timp.

Art. 32. - Deşeurile radioactive de viaţă lungă, având concentraţia activităţii superioară valorilor care permit depozitarea definitivă la suprafaţa sau în apropierea suprafeţei solului, pot fi depozitate definitiv în depozite geologice adânci, amenajate astfel încât să fie asigurate protecţia sănătăţii oamenilor şi protecţia mediului la orice moment de timp.

Art. 33. - În evaluarea securităţii pentru amplasarea depozitului definitiv trebuie să se ţină seama de prezenţa în zonă a resurselor naturale, a căror viitoare explorare sau exploatare ar putea avea efecte negative asupra capacităţii de reţinere a depozitului definitiv.

Art. 34. - Depozitarea intermediară pe termen lung a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat se poate face numai dacă deşeurile sunt condiţionate corespunzător, asigurând izolarea acestora pe durata depozitării intermediare.

Art. 35. - Condiţionarea în vederea depozitării intermediare pe termen lung a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie astfel realizată încât să nu prejudicieze viitoarea depozitare definitivă a acestor deşeuri.

Art. 36. - Sistemul de evidenţă a gestionării deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie să permită păstrarea tuturor informaţiilor relevante privind deşeurile, respectiv combustibilul uzat gestionat.

Art. 37. - Sistemul de evidenţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie conceput şi realizat astfel încât să permită păstrarea informaţiilor cel puţin pe durata cât deşeurile radioactive, respectiv combustibilul nuclear uzat, prezintă risc pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

Principiul 5: Evitarea impunerii de sarcini inutile asupra generaţiilor viitoare

Art. 38. - Deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat vor fi gospodărite astfel încât să nu impună sarcini inutile asupra generaţiilor viitoare.

Art. 39. - (1) Responsabilitatea pentru realizarea activităţilor principale de gospodărire a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive produse în cadrul unei practici revine generaţiilor care au beneficiat de pe urma practicii respective.

(2) Anumite activităţi limitate, cum ar fi continuarea controlului instituţional al unui depozit definitiv de deşeuri radioactive, pot fi trecute în responsabilitatea generaţiilor viitoare.

(3) Responsabilitatea generaţiei prezente include dezvoltarea tehnologiei, construirea şi operarea instalaţiilor de tratare şi depozitare, asigurarea fondurilor necesare pentru gospodărirea deşeurilor radioactive, asigurarea controlului şi a planurilor pentru gospodărirea deşeurilor radioactive.

Art. 40. - Planificarea în timp şi implementarea depozitării definitive a diverselor tipuri de deşeuri radioactive depind de factori ştiinţifici, tehnici, sociali şi economici, cum ar fi disponibilitatea, acceptabilitatea, caracterizarea şi amenajarea unor amplasamente potrivite şi scăderea nivelului de radioactivitate şi a generării căldurii pe durata depozitării intermediare.

Art. 41. - (1) Gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie realizată în condiţii de siguranţă, inclusiv pe termen lung, cu caracteristici de siguranţă pasivă, şi nu trebuie să se bazeze pe aranjamente sau acţiuni instituţionale îndelungate.

(2) Aplicarea prevederilor de la alin. (1) trebuie să nu împiedice generaţiile viitoare să poată utiliza asemenea aranjamente, de exemplu pentru a monitoriza depozitele definitive de deşeuri radioactive sau de combustibil nuclear uzat ori pentru a recupera deşeuri le radioactive, respectiv combustibilul nuclear uzat, după ce a avut loc închiderea depozitului definitiv.

Principiul 6: Existenţa cadrului legislativ naţional

Art. 42. - Deşeurile radioactive şi combustibilul nuclear uzat trebuie gestionate într-un cadru legislativ naţional care să prevadă alocarea clară a responsabilităţilor şi prevederi pentru independenţa funcţiilor de reglementare.

Art. 43. - (1) Practicile care implică gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat necesită autorizare din partea CNCAN, conform prevederilor reglementărilor specifice.

(2) Cerinţele pentru autorizarea practicilor care implică gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilul nuclear uzat sunt prevăzute în Legea nr. 111/1996, în NFSR şi în reglementările specifice.

(3) Condiţiile pentru desfăşurarea activităţii autorizate privind gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, inclusiv cerinţele de raportare, se stabilesc prin autorizaţie.

(4) Repartizarea responsabilităţilor şi stabilirea surselor financiare destinate susţinerii şi realizării activităţilor de gospodărire a deşeurilor radioactive, inclusiv a combustibilului nuclear uzat, sunt prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Principiul 7: Controlul generării deşeurilor radioactive

Art. 44. - Generarea deşeurilor radioactive trebuie menţinută la nivelul minim practic posibil.

Art. 45. - Minimizarea generării deşeurilor radioactive trebuie să fie asigurată, atât ca volum, cât şi ca activitate, prin proiectare corespunzătoare şi prin practici adecvate de operare şi dezafectare.

Art. 46. - În scopul îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 45, este necesar, între altele, să se asigure:

a) selecţionarea şi controlul materialelor;

b) reciclarea şi refolosirea materialelor, inclusiv prin eliberarea de sub cerinţele de autorizare;

c) implementarea procedurilor adecvate de operare, inclusiv a celor referitoare la caracterizarea din punct de vedere fizic, chimic şi radiologie a deşeurilor şi la sortarea diverselor tipuri de materiale şi deşeuri.

Principiul 8: Interdependenţele referitoare la generarea şi gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

Art. 47. - Interdependenţele referitoare la generarea şi gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie luate în considerare în mod adecvat.

Art. 48. - În vederea îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 47:

a) decizia privind o anumită etapă a gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie luată numai după ce au fost analizate implicaţiile asupra etapelor ulterioare, inclusiv eventualitatea închiderii unei viitoare alternative, precum şi consecinţele privind generarea suplimentară de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat;

b) la luarea deciziei privind o anumită etapă a gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat sau o anumită operaţie care generează deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat, trebuie optimizate securitatea şi eficacitatea gospodăririi deşeurilor radioactive şi a

combustibilului nuclear uzat, luându-se în considerare, între altele, identificarea căilor de generare, caracterizare şi implicaţiile privind transportul a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat;

c) decizia trebuie să fie luată cu evitarea unor cerinţe care ar putea compromite securitatea operaţională sau securitatea în etapele ulterioare.

Principiul 9: Menţinerea securităţii instalaţiilor

Art. 49. - Securitatea instalaţiilor pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie asigurată corespunzător pentru toată durata de viaţă a acestora.

Art. 50. - (1) în vederea îndeplinirii cerinţei prevăzute la art. 49, în procesul de autorizare a tuturor etapelor gospodăririi deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, titularul de autorizaţie trebuie să demonstreze, pe bază de probe şi documentat, că este asigurată securitatea lucrătorilor, a populaţiei şi a mediului, în condiţii normale de funcţionare, precum şi în cazul evenimentelor anticipate în exploatare şi în caz de accidente bază de proiect.

(2) Amploarea demonstrării securităţii trebuie să fie proporţională cu complexitatea activităţii şi cu magnitudinea pericolelor asociate deşeurilor radioactive şi combustibilului nuclear uzat şi instalaţiei sau activităţii.

Art. 51. - Titularul de autorizaţie trebuie să instituie măsuri pentru prevenirea accidentelor şi diminuarea consecinţelor accidentelor, inclusiv verificarea barierelor fizice şi a procedurilor administrative de protecţie pentru a asigura că lucrătorii şi populaţia nu sunt afectaţi semnificativ de radiaţiile ionizante.

Art. 52. - Selectarea amplasamentului unei instalaţii pentru gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, în special în cazul unui depozit definitiv, trebuie să ţină seamă de toţi factorii relevanţi care pot afecta securitatea instalaţiei sau care pot fi afectaţi de instalaţie.

Art. 53. - Proiectarea, construcţia, operarea şi activităţile desfăşurate în timpul dezafectării unei instalaţii sau închiderii unui depozit definitiv trebuie să asigure şi să menţină, după caz, un nivel adecvat de protecţie pentru a limita posibilele impacturi radiologice.

Art. 54. - Pe toată durata de viaţă a instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat:

a) sistemul de management al calităţii trebuie să corespundă cerinţelor CNCAN;

b) punerea în aplicare a unor măsuri urmează o abordare graduală;

c) pregătirea personalului instalaţiilor respective trebuie menţinută la un nivel corespunzător.

Art. 55. - Pe toată durata de viaţă a instalaţiilor de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat trebuie să fie realizate evaluări periodice de securitate, pentru a fi analizate securitatea şi impactul asupra mediului.

Principiul 10: Poluatorul plăteşte

            Art. 56. - Costurile gestionării combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive sunt suportate de cei care au generat aceste materiale.

 

CAPITOLUL V

Strategia de gospodărire a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

 

Art. 57. - Gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat se face în conformitate cu prevederile Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, elaborată de către Agenţia Nucleară şi pentru Deşeuri Radioactive, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Strategie naţională.

Art. 58. - (1) Titularii de autorizaţii pentru instalaţii nucleare şi radiologice, care produc sau deţin deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat, precum şi titularii de autorizaţii pentru staţii de tratare a deşeurilor radioactive sau depozite de deşeuri radioactive şi combustibil nuclear uzat trebuie să prezinte la CNCAN:

a) strategia pe termen mediu şi lung privind activitatea proprie, care trebuie să fie în concordanţă cu Strategia naţională;

b) evaluarea costurilor implicate de implementarea strategiei proprii;

c) dovada disponibilităţii fondurilor pentru acoperirea costurilor identificate la lit. b).

(2) Strategia proprie prevăzută la alin. (1) trebuie stabilită în conformitate cu principiile şi cerinţele prevăzute în prezenta reglementare şi trebuie să fie în acord cu prevederile Strategiei naţionale.

            (3) Strategia şi evaluarea costurilor vor fi revizuite ori de câte ori apar modificări importante la nivelul strategiei naţionale de gospodărire a deşeurilor radioactive, la nivelul cerinţelor de reglementare sau în ceea ce priveşte cerinţele tehnice.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 59. - Prezenta reglementare intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 60. - Autorizaţiile eliberate de CNCAN unităţilor implicate în gospodărirea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat rămân valabile până la data expirării lor.

Art. 61. - Nerespectarea prevederilor prezentei reglementări atrage după sine, după caz, sancţionarea administrativă, contravenţională sau penală, conform legii.

 

ANEXA Nr. 1

la normele fundamentate

 

ETAPELE DE BAZĂ

în gospodărirea deşeurilor radioactive

 

1. Etapele gospodăririi deşeurilor radioactive sunt: pretratarea, tratarea, condiţionarea, depozitarea intermediară, depozitarea definitivă.

2. Gospodărirea deşeurilor radioactive consideră etapele de bază ca părţi ale unui sistem total, de la generare până la depozitarea definitivă.

3. Deoarece deciziile luate într-o etapă pot închide alternative în alte etape, în timpul planificării, proiectării, construcţiei, Operării şi dezafectării instalaţiilor implicate în gospodărirea deşeurilor radioactive, trebuie asigurată interdependenţa dintre toate etapele.

4. Etapele gospodăririi deşeurilor radioactive pot fi aplicate în funcţie de tipul acestora.

5. Deşeurile radioactive trebuie caracterizate în scopul determinării proprietăţilor lor fizice, chimice şi radiologice şi în scopul de a facilita păstrarea înregistrărilor şi a acceptabilităţii lor de la o etapă la alta. Caracterizarea se poate realiza, de exemplu, în scopul separării (segregării) materialelor excluse sau a celor reutilizabile ori datorită metodei de depozitare sau pentru asigurarea conformităţii coletelor cu deşeuri cu cerinţele de depozitare intermediară şi depozitare definitivă. Gospodărirea deşeurilor radioactive trebuie să ia în considerare şi implicaţiile transportului de deşeuri radioactive.

6. Pretratarea reprezintă totalitatea operaţiunilor care au loc după generarea deşeurilor, înaintea tratării. Pretratarea constă în una sau mai multe operaţii: colectare, sortare, neutralizare şi decontaminare şi poate include şi o perioadă de depozitare intermediară.

7. Prima etapă a pretratării se face la producătorul deşeurilor, care, în orice caz, trebuie să asigure colectarea şi sortarea deşeurilor pe care le produce.

8. Ulterior, deşeurile radioactive sunt transferate la unităţi specializate unde se continuă pretratarea sau se trece la tratare.

9. Pretratarea este extrem de importantă deoarece asigură în multe cazuri cea mai bună oportunitate de sortare, de exemplu, pentru reciclare sau pentru depozitare ca deşeuri neradioactive când conţin cantităţi de materiale radioactive excluse de la regimul de control.

De asemenea această etapă asigură oportunitatea de sortare a deşeurilor radioactive, de exemplu, pentru depozitarea la suprafaţă sau pentru depozitarea geologică.

10. Tratarea deşeurilor radioactive include acele operaţiuni făcute cu intenţia de a asigura securitatea acestora sau din motive economice, realizate prin schimbarea caracteristicilor acestora.

11. Conceptele de bază ale tratării sunt reducerea volumului, eliminarea radionuclizilor sau schimbarea compoziţiei. Exemple de astfel de operaţiuni sunt: incinerarea deşeurilor combustibile, compactarea deşeurilor solide uscate, evaporarea, filtrarea sau tratarea cu schimbători de ioni a deşeurilor lichide, precipitarea sau flocularea speciilor chimice. Cel mai des, pentru decontaminarea avansată a deşeurilor lichide, se utilizează procese combinate. Acestea pot conduce la producerea de deşeuri secundare ce necesită gospodărire separată: cartuşe filtrante, răşini uzate, şlam etc.

12. Condiţionarea deşeurilor radioactive implică acele operaţiuni care transformă deşeurile radioactive într-o formă potrivită pentru manipulare, transport, depozitare intermediară şi depozitare definitivă. Operaţiunile pot include imobilizarea deşeurilor radioactive, plasarea deşeurilor în containere şi ambalarea suplimentară. Cea mai comună metodă de imobilizare include solidificarea deşeurilor de joasă şi medie activitate, de exemplu, în ciment sau bitum, sau vitrifierea deşeurilor înalt active în matrice de sticla. Deşeurile imobilizate pot fi ambalate în containere, de la butoaie standard de 200 litri la containere cu construcţie complicată, aceasta depinzând de natura radionuclizilor şi a concentraţiei acestora. În multe cazuri tratarea şi condiţionarea pot avea loc în strânsă legătură una cu cealaltă.

13. Depozitarea intermediară a deşeurilor radioactive implică menţinerea deşeurilor radioactive astfel încât:

a) să fie asigurată izolarea, protecţia populaţiei şi a mediului şi monitorizarea;

b) să fie asigurate acţiuni, cum ar fi: tratarea, condiţionarea şi depozitarea definitivă.

            În unele cazuri depozitarea intermediară poate fi practicată din considerente tehnice cum ar fi:

(i) stocarea deşeurilor de viaţă scurtă pentru asigurarea dezintegrării şi apoi eliberarea nerestrictivă; (ii) stocarea deşeurilor înalt active din considerente termice înainte de depozitarea  eologică. În unele cazuri depozitarea intermediară poate fi practicată din considerente economice sau politice.

14. Depozitarea definitivă este ultima etapă din sistemul de gospodărire a deşeurilor radioactive. Aceasta constă, în principal, în plasarea deşeurilor radioactive în instalaţii de depozitare cu asigurarea unei securităţi rezonabile, fără intenţia de a fi mutate şi fără a asigura supravegherea şi întreţinerea pe termen lung. Securitatea este, în principal, realizată prin concentrare şi reţinere care implică izolarea deşeurilor radioactive condiţionate în depozitul definitiv.

15. Izolarea este realizată prin plasarea de bariere în jurul deşeurilor radioactive în scopul reducerii eliberării radionuclizilor în mediul înconjurător. Barierele pot fi naturale sau inginereşti şi sistemul de izolare poate consta în una sau mai multe bariere. Un sistem multibariere asigură o izolare mai bună şi asigură că orice eliberare de radionuclizi în mediul înconjurător va avea loc la un nivel acceptabil scăzut.

Barierele pot asigura o reţinere absolută pentru o perioadă, aşa cum ar fi containerul cu pereţi metalici, sau pot întârzia eliberarea materialelor radioactive în mediul înconjurător, aşa cum ar fi materialele de umplutură sau roca gazdă. În timpul perioadei când deşeurile radioactive sunt reţinute printr-un sistem de bariere, radionuclizii din deşeuri se vor dezintegra. Sistemul de bariere este proiectat conform opţiunii de depozitare alese şi matricii de depozitare.

16. Depozitarea definitivă cuprinde şi eliberarea efluenţilor în mediul înconjurător în limitele autorizate, cu dispersie ulterioară. Aceasta este considerată potrivită numai pentru cantităţi limitate din anumite deşeuri.

 

ANEXA Nr. 2

la normele fundamentale

 

Definiţii

 

a) Barieră - obstacol fizic care previne sau întârzie mişcarea (migrarea) radionuclizilor sau a altor materiale între componentele unui sistem, de exemplu ale unui depozit de deşeuri. În general o barieră poate fi o barieră inginerească sau naturală.

b) Barieră multiplă - două sau mai multe bariere naturale ori inginereşti.

c) Coletul cu deşeuri - produsul rezultat în urma condiţionării care include forma deşeului, containerul şi orice barieră internă (de exemplu, materiale absorbante sau ecrane), pregătit în conformitate cu cerinţele pentru manipulare, transport, depozitare intermediară şi/sau depozitare definitivă.

d) Combustibil nuclear uzat - combustibil nuclear îndepărtat definitiv din reactor după iradiere; combustibilul nuclear uzat poate fi considerat o resursă utilizabilă care poate fi reprocesată sau poate fi depozitat definitiv ca deşeu radioactiv.

e) Condiţionare - operaţiunea prin care se produce coletul cu deşeuri, corespunzător pentru manipulare, transport, depozitare intermediară şi/sau depozitare definitivă. Condiţionarea poate include conversia deşeului într-o formă solidă, includerea deşeului într-un container şi includerea acestuia într-un supraambalaj.

f) Control instituţional - controlul zonei amplasamentului depozitului definitiv de deşeuri radioactive după închiderea acestuia, realizat de către o instituţie sau autoritate desemnată prin lege, care include monitorizarea, supravegherea, lucrări de remediere şi controlul utilizării terenului.

g) Instalaţie de depozitare definitivă - orice instalaţie a cărei principală destinaţie este depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive.

h) Depozitare definitivă - amplasarea şi păstrarea deşeurilor radioactive într-un depozit amenajat sau o anumită locaţie fără intenţia de a fi recuperate. Termenul de “depozitare definitivă” include şi eliberările directe, aprobate, de efluenţi radioactivi în mediu. În afara termenului de “depozitare definitivă” se utilizează, cu sens echivalent, termenul “dispunere finală”.

i) Depozitare intermediară - plasarea deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat într-o instalaţie nucleară în scopul izolării, protecţiei mediului şi controlului de către personal, cu intenţia de a fi recuperate. Se utilizează, cu sens echivalent, termenul “stocare intermediară”.

j) Deşeuri de viaţă lungă - deşeuri conţinând radionuclizi cu timp de înjumătăţire mai mare de 30 de ani, în cantităţi şi/sau concentraţii superioare valorilor stabilite de CNCAN, pentru care se impune izolarea de biosferă.

k) Deşeuri excluse - deşeuri radioactive eliberate de sub regimul de autorizare conform nivelurilor de eliberare de sub regimul de autorizare aprobate de CNCAN.

            l) Deşeuri radioactive - materiale radioactive în stare gazoasă, lichidă sau solidă pentru care deţinătorul nu poate demonstra CNCAN că se prevede sau se consideră o altă utilizare şi care conţin radionuclizi în concentraţii sau cu contaminări de suprafaţă superioare unor valori stabilite de CNCAN în conformitate cu reglementările specifice aplicabile emise de aceasta conform art. 5 din Legea nr. 111/1996.

m) Dezafectare - totalitatea activităţilor necesare a se desfăşura la o instalaţie nucleară sau radiologică oprită definitiv, alta decât depozitul definitiv, în vederea eliberării nerestrictive sau utilizării amplasamentului.

n) Dispersie - efectul rezultat din procese cum ar fi: transportul, difuzia sau amestecarea deşeurilor ori efluenţilor în apă sau aer.

o) Eliberare în mediu - eliminarea planificată şi controlată a radionuclizilor în mediu, care întruneşte toate condiţiile impuse de autoritatea competentă din domeniul nuclear.

p) Forma deşeului - deşeu radioactiv în forma sa fizică şi chimică, care rezultă după tratare şi/sau condiţionare înainte de ambalare (produs solid). Forma deşeului este o componentă a coletului cu deşeuri radioactive.

q) Gospodărirea deşeurilor radioactive - totalitatea activităţilor administrative şi operaţionale care sunt implicate în manipularea, transportul, pretratarea, tratarea, condiţionarea, depozitarea intermediară şi depozitarea definitivă a deşeurilor radioactive. Gospodărirea deşeurilor radioactive include şi evacuarea efluenţilor radioactivi. În afara termenului de “gospodărire a deşeurilor radioactive” se utilizează, cu sens echivalent, termenul de “gestionare a deşeurilor radioactive”.

r) Gospodărirea combustibilului nuclear uzat - totalitatea activităţilor care au legătură cu manipularea, transportul, depozitarea intermediară, reprocesarea sau depozitarea definitivă a combustibilului nuclear uzat. Gospodărirea combustibilului nuclear uzat include şi evacuarea efluenţilor radioactivi. În afara termenului de “gospodărire a combustibilului nuclear uzat” se utilizează, cu sens echivalent, termenul de “gestionare a combustibilului nuclear uzat”.

s) Imobilizare - conversia deşeurilor într-o matrice prin solidificare, fixare sau încapsulare în scopul reducerii riscului de migrare ori dispersie în timpul manipulării, transportului, stocării şi depozitării.

ş) Instalaţie de gospodărire a deşeurilor radioactive - orice instalaţie sau amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea deşeurilor radioactive, incluzând şi instalaţiile nucleare în curs de dezafectare, cu condiţia ca aceste instalaţii să fie definite de către partea contractantă ca fiind instalaţii de gospodărire a deşeurilor radioactive.

t) Instalaţie de gospodărire a combustibilului nuclear uzat - orice instalaţie sau orice amenajare care are ca principal obiectiv gospodărirea combustibilului nuclear uzat.

ţ) închidere - finalizarea tuturor operaţiunilor după o anumită perioadă de la amplasare a combustibilului nuclear uzat sau a deşeurilor radioactive Intr-o instalaţie de depozitare definitivă, inclusiv amenajările tehnice finale sau alte lucrări necesare pentru aducerea instalaţiei într-o stare de siguranţă pe termen lung.

u) Migrare - mişcarea materialelor prin diferite medii, datorată curgerii fluidelor.

v) Monitorizare - măsurări de parametri radiologiei sau neradiologici, în vederea evaluării sau controlului expunerii şi interpretarea acestor măsurători. Monitorizarea poate fi continuă sau discontinuă.

w) Pretratare - oricare dintre sau toate operaţiile anterioare tratării, cum ar fi: colectarea, sortarea, neutralizarea şi decontaminarea.

x) Remedierea mediului - acţiunea de corectare sau curăţare a amplasamentelor contaminate radioactiv, în care este posibilă existenţa şi a altor substanţe periculoase.

y) Reprocesare - un proces sau o operaţiune care are drept obiect extragerea izotopilor radioactivi din combustibilul nuclear uzat, în scopul utilizării ulterioare.

z) Termen lung - în contextul prezentei reglementări:

1. pentru depozitare intermediară: peste 20 de ani;

2. pentru depozitare definitivă: perioadă care depăşeşte durata prevăzută pentru controlul instituţional,

aa) Tratare - operaţiile efectuate în scopul creşterii securităţii sau din motive economice prin schimbarea caracteristicilor deşeurilor. Obiectivele tratării sunt: reducerea volumului, îndepărtarea radionuclizilor din deşeuri şi schimbarea compoziţiei.

 

RECTIFICĂRI

 

În cuprinsul anexei nr. 2 la Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 364/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 martie 2014, se fac următoarele rectificări:

- la pct. 1 din NOTE, în loc de:.....prevăzut la pct. 9 din grilă,...” se va citi:.....prevăzut la pct. 8 din grilă,...”;

- la pct. 4 din NOTE, în loc de: “4. Pct. 1-4 şi 10-14 sunt evaluate de către consilierul juridic, iar pct. 5-9 şi 16 sunt evaluate de către economist.” se va citi: “4. Pct. 1-3 şi 9-13 sunt evaluate de către consilierul juridic, iar pct. 4-8 şi 14-16 sunt evaluate de către economist.”

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.