MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 222/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 222         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Vineri, 28 martie 2014

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            219. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

46. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea art. 46 din Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011

 

338/219. - Ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul “Totul pentru Ţară”

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Regiunea Extracarpatică şi filialele sale

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Sibiu

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Deva, judeţul Hunedoara

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice

 

În baza prevederilor art. 4 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale “Apele Române”, aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 pentru Administraţia Naţională “Apele Române”, instituţie publică finanţată din venituri proprii, aflată în coordonarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Angajarea sumelor alocate de la bugetul de stat se face cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2014 nr. 356/2013.

Art. 3. - Lunar, Administraţia Naţională “Apele Române” va întocmi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli aferente lunii precedente, pe care o va depune la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice până la data de 10 a lunii curente, urmând ca Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice să o transmită până la data de 15 a lunii curente Ministerului Finanţelor Publice.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,

Attila Korodi

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultura,

Adriana Doina Pană

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,

Rovana Plumb

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 219.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI

pe anul 2014

 

 

- mii lei -

Cod

Denumire indicator

PROGRAM 2014

1

2

3

 

TOTAL VENITURI

1.220.4351

 

I. VENITURI CURENTE

891.00o

 

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

891.00o

3310

Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi

876,905

33 10 08

Venituri din prestări de servicii

876,905

35 10

Amenzi, penalităţi şi confiscări

6.144

35 10 50

Alte amenzi, penalităţi şi confiscări

6U44

36 10

Diverse venituri

7.951

36 10 50

Alte venituri, din care:

7.951

 

Prestări servicii pentru finanţarea acţiunilor în domeniul apelor (Hidrologie)

6.800

 

Veniturile comisiilor teritoriale privind siguranţa barajelor

1.151

 

IV. SUBVENŢII

329.435

42 10

Subvenţii de la bugetul de stat

266.727

42 10 38

Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii

66.727

 

Transferuri curente pentru prevenirea şi combaterea inundaţiilor (stoc de apărare)

800

 

Credite externe pentru investiţii (BDCE V)

30.177

 

Alocaţii bugetare pentru investiţii

35.550

 

Construcţii

35.500

 

Alte active fixe

50

 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

42 10 39

Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii pentru proiecte finanţate din FEN postaderare

200.000

43 10

Subvenţii de la alte administraţii

1.054

43.10.09

Subvenţii pentru instituţii publice

1.054

45 10

Sume primite de la l 1 ulii donatori în contul plaţilor efectuate şi prefinanţări

61.654

45 10 15

Programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013

52.477

45 10 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare (FSUE)

9.177

 

REDISTRIBUIRI

0

 

TOTAL CHELTUIELI

1.220.435

01

CHELTUIELI CURENTE

1.072.481

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

20

BUNURI SI SERVICH

377.980

30

DOBÂNZI

66

55

ALTE TRANSFERURI

1.054

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARAE

267.504

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMENLOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

30.177

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

147.954

 

TOTAL CHELTUTELI (H-H+HI)

1.220.435

 

I.CHELTUTELI DIN SURSE PROPRH

943.477

7010

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

943.477

01

CHELTUIELI CURENTE

831.073

10

CHELTUIELI DE PERSONAL

395.700

10 01

Cheltuieli salariale în bani

310.197

1001 01

Salarii de baza

298.116

10 01 05

Sporuri pentru condiţii de munca

0

10 01 06

Alte sporuri

5.137

10 01 12

Indemnizaţii plătite unor persoane din afara unităţii

1.032

1001 13

Indemnizaţii de delegare

797

1001 30

Alte drepturi salariale în bani

5.115

10 03

Contribuţii

85.503

10 0301

Contribuţii de asigurări sociale de stat

64.521

10 03 02

Contribuţii pentru asigurările de şomaj

1.551

10 03 03

Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate

16.130

10 03 04

Contribuţii pentru asigurările de accidente de munca şi boli profesionale

664

10 03 06

Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

2.637

20

BUNURI SI SERVICII

376.980

2001

Bunuri şi servicii

111.620

20 01 01

Furnituri de birou

3.277

20 01 02

Materiale pentru curăţenie

528

20 0103

Încălzit, iluminat şi forţa motrica

17.161

20 01 04

Apa, canal şi salubritate

1.290

20 01 05

Carburanţi şi lubrifianţi

27.087

20 01 06

Piese de schimb

5.511

20 01 07

Transport

539

20 01 08

Posta, telecomunicaţii, radio, tv. internet

4.418

20 01 09

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional

34.238

20 01 30

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

17.571

20 02

Reparaţii curente

18.770

20 03

Hrana

540

20 03 01

hrana pentru oameni

540

20 04

Medicamente şi materiale sanitare

1.825

20 04 01

Medicamente

31

2004 02

Materiale sanitare

67

20 04 03

Reactivi

1.721

20 04 04

Dezinfectanţi

6

20 05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

11.946

20 05 01

Uniforme şi echipament

1.591


20 05 03

Lenjerie şi accesorii de pat

62

20 05 30

Alte obiecte de inventar

10.293

20 06

Deplasări detaşări transferări

4,32s

20 06 01

Deplasări interne, detaşări, transferări

3.108

20 06 02

Deplasări în străinătate

1.217

20 09

Materiale de laborator

1.893

2010

Cercetare-dezvoltare

0

2011

Cârti, publicaţii şi materiale documentare

155

2012

Consultanta şi expertiza

2.496

2013

Pregătire profesionala

2,389

2014

Protecţia muncii

2.73o

2016

Studii şi cercetări

16.029

20 22

Finanţarea acţiunilor din domeniul apelor

15.107

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

1.349

20 24

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor

937

20 24 02

Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor interne

937

20 25

Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale

1.865

20 30

Alte cheltuieli

183.004

20 3001

Reclame şi publicitate

575

20 30 02

Protocol şi reprezentare

750

20 30 03

Prime de asigurare non-viata

2.450

20 30 04

Chirii

2.844

20 30 09

Executarea silita a creanţelor bugetare

55

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

176.330

30

DOBÂNZI

66

30 01

Dobânzi aferente datoriei publice interne

10

30 01 02

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

10

30 03

Alte dobânzi

56

30 03 05

Dobânzi la operaţiunile de leasing

56

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

58.327

56 03

Programe din fondul de coeziune (IC)

58.327

56 03 01

Finanţare naţionala

8.895

56 03 02

Finanţare externa nerambursabila

44.732

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

4.700

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

112.404

71

Active nefinanciare

112.404

71 01

Active fixe

112.404

71 01 01

Construcţii

40.096

71 01 02

Maşini, echipamente şi mijloace de transport

53.216|

71 01 03

Mobilier, aparatura birotica şi alte active corporale

1.955

710130

Alte active fixe

17.137

 

II. CHELTUTELI DIN BUGETUL DE STAT, total din care:

266.727

7010

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

265.927

01

CHELTLTELI CURENTE

230.377


20

BUNURI SI SERVICII

200

20 30

Alte cheltuieli

200

20 30 30

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii

200

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

200.000

56 03

Programe din fondul de coeziune (FC)

200.000

56 03 01

Finanţare naţionala

24.858

56 03 02

Finanţare externa nerambursabila

151.815

56 03 03

Cheltuieli neeligibile

23.327

65

CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANŢARE RAMBURSABILA

30.177

65 01

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabila (BDCE V)

30.177

71)

CHELTUIELI DE CAPITAL

35.550

71

Active nefinanciare

35.550

71 01

Active fixe

35.550

71 01 01

Construcţii

35.500

71 01 30

Alte active fixe

50

80 10

Cap. Acţiuni generale economice comerciale şi de munca

800

01

CHELTUIELI CURENTE

800

20

BUNURI SI SERVICII

800

20 23

Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor

800

 

III. CHEUTUIELI DIN AUTE SURSE

10.231

70 10

Cap. Locuinţe, servicii şi dezvoltare publica

10.231

01

CHELTUIELI CURENTE

10.231

55

ALTE TRANSFERURI

1.054

55 01

Transferuri interne

1.054

55.01.18

Alte transferuri curente interne

1.054

56

PROIECTE CU FINANŢARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARAE

9.177

56 16

Alte facilitaţi şi instrumente postaderare

9.177

56 16 02

Finanţare externa nerambursabila

9.177

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

pentru modificarea art. 46 din Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

Art. I. - Art. 46 din Normele metodologice privind utilizarea unor spaţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 243/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2011, se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 46. - Beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine: a) personalul Ministerului Afacerilor Interne, pe timpul cât se află în interesul serviciului, în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea ori îşi are domiciliul, pe baza ordinului de serviciu/similar sau unui alt document de serviciu;

b) personalul Ministerului Afacerilor Interne care nu are domiciliul, locuinţă proprietate personală, nu a primit locuinţă de serviciu sau de intervenţie şi care, după caz, nu beneficiază, el sau soţul/soţia, de compensaţia pentru chirie prevăzută de lege, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, ca urmare a mutării în interesul serviciului sau a împuternicirii pe funcţie;

c) membrii Asociaţiei Veteranilor de Război din cadrul Ministerului Afacerilor Interne şi ai Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, când se deplasează în interesul organizaţiilor respective, în baza ordinului de serviciu;

d) membrii delegaţiilor străine, precum şi personalul ministerelor de interne ale altor state, pentru care cheltuielile de cazare revin în sarcina Ministerului Afacerilor Interne.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 26 martie 2014.

Nr. 46.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Nr. 338 din 26 martie 2014

CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 219 din 25 martie 2014

 

ORDIN

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.  23/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. N.B. 972 din 26 martie 2014 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 465 din 25 martie 2014 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- art. 217 alin. (4) şi art. 281 alin. (2) din titlul VIII “Asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 117/2013 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin;

Art. I. - (1) Termenul prevăzut la art. 1 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.538/1.014/2013 privind prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea J, nr. 324 din 23 decembrie 2013, se prorogă până la data de 30 aprilie 2014 inclusiv.

(2) Pe perioada menţionată la alin. (1) se abrogă dispoziţiile referitoare la pachetul de servicii medicale pentru persoanele care se asigură facultativ cuprinse în Normele metodologice de aplicare în anul 2013 a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 423/191/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 174 şi 174 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. IJ. - Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătăţii,

Nicolae Bănicioiu

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asiguri de Sănătate.

Gheorghe-Radu Ţibichi

 

 

ACTE ALE PARTIDELOR POLITICE

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Democrat Liberal

 

1. Venituri totale: - 5.474.992 lei,

din care:

Cotizaţii totale: 2.015.042 lei Donaţii totale: 2.153.998 lei Alte venituri: 1.305.952 lei

2. Lista persoanelor fizice care au făcut donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară în anul 2013

 

Numele şi prenumele

CNP

Cetăţenia

Felul donaţiei (bunuri/bani)

Valoarea donaţiei

(lei)

Data donaţiei

Nitulescu Teodor

1591204340034

română

bani

10.000

03.01.2013

Meca Marian

1670808170506

română

bani

1.000

15.02.2013

Meca Marian

1670808170506

română

bani

14.320

20.02.2013

Copaci Alexandru Theodor

1790525430011

română

bani

5.000

23.04.2013

Copaci Alexandru Theodor

1790525430011

română

bani

5.000

24.04.2013

Copaci Alexandru Theodor

1790525430011

română

bani

9.000

25.04.2013

Copaci Alexandru Theodor

1790525430011

română

bani

5.000

26.04.2013

Schelean Dorina

2550816354814

română

bani

2.900

23.05.2013

Schelean Dorina

2550816354814

română

bani

250

31.05.2013

Schelean Dorina

2550816354814

română

bani

500

28.06.2013

Schelean Dorina

2550816354814

română

bani

700

25.09.2013

Schelean Dorina

2550816354814

română

bani

600

26.09.2013

Schelean Dorina

2550816354814

română

bani

800

27.09.2013

Schelean Dorina

2550816354814

română

bani

700

21.10,2013

Schelean Dorina

2550816354814

româna

bani

520

22.10.2013

Schelean Dorina

2550816354814

română

bani

700

20.12.2013

Schelean Dorina

2550816354814

română

bani

1.500

23.12.2013

Schelean Dorina

2550816354814

română

bani

700

24.12.2013

Babasan Sergiu Lucian

1810717303924

română

bani

4.000

09.01.2013

Babasan Sergiu Lucian

1810717303924

română

bani

8.820

21.01.2013

Babasan Sergiu Lucian

1810717303924

română

bani

5.000

01.02.2013

Babasan Sergiu Lucian

1810717303924

română

bani

1.900

14.02.2013

Babasan Sergiu Lucian

1810717303924

română

bani

500

17.052013

Muresan Petre

1640727301012

română

bani

2.500

08.02.2013

Muresan Petre

1640727301012

română

bani

1.900

12.02.2013

Muresan Petre

1640727301012

română

bani

5.000

19.07.2013

Beres Jozsef

1571001301975

română

bani

10.000

19.07.2013

Paul Maria Andreea

2780910312971

română

bani

4.000

13.02.2013

Paul Maria Andreea

2780910312971

română

bani

4.450

14.05.2013

Chiru Gigi Christian

1660201135056

română

bani

10.235

15.02.2013

Chiru Gigi Christian

1660201135056

română

bani

4.400

08.08.2013

Chiru Gigi Christian

1660201135056

română

bani

4.300

13.05.2013

Chiru Gigi Christian

1660201135056

română

bani

4.500

08.07.2013

Chiru Gigi Christian

1660201135056

română

bani

2.200

16.10.2013

Mandila Gheorghe

1680501131320

română

bani

5.000

04.03.2013

Mandila Gheorghe

1680501131320

română

bani

5.000

15.03.2013

Mandila Gheorghe

1680501131320

română

bani

1.050

22.11.2013

Gheorghe Florin

1781215131251

română

bani

7.000

17.01.2013

Gheorghe Florin

1781215131251

română

bani

6.400

15.02.2013

Gheorghe Florin

1781215131251

română

bani

5.000

15.02.2013

Gheorghe Florin

1781215131251

română

bani

5.000

04.03.2013

Gheorghe Florin

1781215131251

română

bani

900

22.11.2013

Luhan Petru

1770319333225

română

bani

4.000

15.07.2013

Luhan Petru

1770319333225

română

bani

4.000

20.08.2013

Luhan Petru

1770319333225

română

bani

4.000

10.10.2013

Luhan Petru

1770319333225

română

bani

4.000

18.10.2013

Luhan Petru

1770319333225

română

bani

4.000

28.11.2013

Luhan Petru

1770319333225

română

bani

4.000

23.12.2013

Luhan Petru

1770319333225

română

bani

10.000

20.01.2013

Luhan Petru

1770319333225

română

bani

12.000

15.04.2013

Luhan Petru

1770319333225

romana

bani

15.000

02.10.2013

Pantis Carmen

2640430054683

română

bani

5.000

04.01.2013

Pantis Carmen

2640430054683

română

bani

5.000

13.01.2013

Pantis Carmen

2640430054683

română

bani

5.000

20.01.2013

Pantis Carmen

2640430054683

română

bani

5.000

02.02.2013

Pantis Carmen

2640430054683

română

bani

4.000

10.03.2013

Pîrvu Iosif

1601118054681

română

bani

5.000

05.01.2013

Pîrvu Iosif

1601118054681

română

bani

5.000

05.02.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

70

01.02.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

200

01.02.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

500

01.02.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

200

26.02,2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

75

26.02.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

400

30.04.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

75

21.05.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

200

21.05,2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

275

08.07.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

275

29.07.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

1.500

29.07.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

475

26.09.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

200

04.11.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

679

04.11.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

2.000

18.11.2013

Fusea Marian Paul

1810629210320

română

bani

2.000

02.12.2013

Nazare Alexandru

1800625045411

română

bani

4.300

17.05.2013

Nazare Alexandru

1800625045411

română

bani

4.400

17.07.2013

Nazare Alexandru

1800625045411

română

bani

800

06.03.2013

Nazare Alexandru

1800625045411

română

bani

1.000

14.05.2013


Nazare Alexandru

1800625045411

română

bani

1.600

19.06.2013

Nazare Alexandru

1800625045411

română

bani

250

08.07.2013

Nazare Alexandru

1800625045411

română

bani

400

18.07.2013

Nazare Alexandru

1800625045411

română

bani

1.360

31.07.2013

Nazare Alexandru

1800625045411

română

bani

1.350

31.07.2013

Andrei Florin Mircea

1640219287141

română

bani

16.100

09.04.2013

Matula Iosif

1580823021872

română

bani

4.000

25.02.2013

Matula Iosif

1580823021872

română

bani

2.785

07.05.2013

Matula Iosif

1580823021872

română

bani

2.033

12.06.2013

Matula Iosif

1580823021872

română

bani

1.140

09.07.2013

Matula Iosif

1580823021872

română

bani

1.165

09.09.2013

Matula Iosif

1580823021872

română

bani

1.456

07.10,2013

Matula Iosif

1580823021872

română

bani

1.393

11.11.2013

Matula Iosif

1580823021872

română

bani

1.770

09.12.2013

Matula Iosif

1580823021872

română

bani

17.500

15.04.2013

Matula Iosif

1580823021872

româna

bani

16.800

11 12.2013

Harlau Dacian Alin

1790311020047

română

bani

7.000

07.05.2013

Harlau Dacian Alin

1790311020047

română

bani

10.000

21.08.2013

Baiu Marius

1681104250568

română

bani

6.500

07.01.2013

Baiu Marius

1681104250568

română

bani

1.100

28.11.2013

Baiu Marius

1681104250568

română

bani

4.200

14.05.2013

Popescu Dan Cristinel

1751231423021

română

bani

60.000

22.01.2013

Marculescu Dumitru

1651209250527

română

bani

6.500

07.01.2013

Marculescu Dumitru

1651209250527

română

bani

50

15.03.2013

Marculescu Dumitru

1651209250527

română

bani

2.750

07.08.2013

Marculescu Dumitru

1651209250527

română

bani

100

17.10.2013

Cantaragiu Bogdan

1720314470026

română

bani

1.000

19.02.2013

Cantaragiu Bogdan

1720314470026

română

bani

2.000

18.06.2013

Cantaragiu Bogdan

1720314470026

română

bani

2.500

02.07.2013

Cantaragiu Bogdan

1720314470026

română

bani

2.000

25.09.2013

Cantaragiu Bogdan

1720314470026

română

bani

4.300

14.05.2013

Cantaragiu Bogdan

1720314470026

română

bani

4.400

04.11.2013

Negrut Clement

1641107011102

română

bani

10.000

31.01.2013

Bardan Cornel Ştefan

1620806011095

română

bani

8.650

06,03.2013

Calescu Mihaela

2891105114399

română

bani

7.000

27.02.2013

Gaiţa Ionut

1831017114555

română

bani

7.000

01.03.2013

Ciorascu Bogdan Florin

1820213430051

româna

bani

21.000

28.10.2013

Pruna Tudorel

1540906400161

română

bani

4.500

10.01.2013

Pruna Tudorel

1540906400161

română

bani

5.500

28.01.2013

Cocos Valentin

1670723421541

română

bani

7.000

28.01.2013

Cocos Valentin

1670723421541

română

bani

6.500

08.02.2013

Cocos Valentin

1670723421541

română

bani

6.500

27.02.2013

Dutulescu Augustin Mihail

1740801431531

română

bani

7.000

16.07.2013

Cruceanu Elena

2500925400036

română

bani

4.500

04.03.2013

Cruceanu Elena

2500925400036

română

bani

5.500

08.03.2013

Moţa Maria

2710709180798

română

bani

3.200

04.03.2013

Moţa Maria

2710709180798

română

bani

6.800

08.03.2013

Loghin Daniela

2680307205890

română

bani

17.100

25.01.2013

Loghin Daniela

2680307205890

română

bani

5.000

28.03.2013

Loghin Daniela

2680307205890

română

bani

6.000

29.05.2013

Loghin Daniela

2680307205890

română

bani

5.000

06.06.2013

Loghin Daniela

2680307205890

română

bani

5.730

11.11.2013

Ivascu Ion

1590823400178

română

bani

11.000

19.02.2013

Brad Daniall

1810915430134

română

bani

20.000

01.02.2013

Brad Daniall

1810915430134

română

bani

21.000

04.02.2013

Brad Daniall

1810915430134

română

bani

20.000

15.02.2013

Anghel Iulian Minai

1810310152520

română

bani

8.300

18.03.2013

Udrea Elena Gabriela

2731226100089

română

bani

7.000

02.04.2013

Pîrvu Adi Catalin

1720327034986

română

bani

20.000

08.04.2013

Atanasoaei Mihai Cristian

1750113332151

română

bani

7.000

22.05.2013

Atanasoaei Mihai Cristian

1750113332151

română

bani

7.000

19.09.2013

Atanasoaei Mihai Cristian

1750113332151

română

bani

7.000

08.10.2013

Atanasoaei Mihai Cristian

1750113332151

română

bani

10.000

06.11.2013

Enache Ştefan

1570726070044

română

bani

19.000

27.05.2013

Enache Ştefan

1570726070044

română

bani

21.000

12.07.2013

Cristescu Eugen

1681007424516

română

bani

20.000

14.06.2013

Cristescu Eugen

1681007424516

română

bani

20.000

14.08.2013

Codrescu Aurel

1630721400213

română

bani

22.000

12.07.2013

Codrescu Aurel

1630721400213

română

bani

22.000

15.07.2013

Cruceanu Alexandru

1861017410089

română

bani

17.000

19.09.2013

Cruceanu Alexandru

1861017410089

română

bani

13.000

23.09.2013

Cruceanu Alexandru

1861017410089

română

bani

10.000

15.10.2013

Nepotean Laurentiu

1570925400568

română

bani

18.000

19.09.2013

Nepotean Laurentiu

1570925400568

română

bani

13.000

23,09.2013

Nepotean Laurentiu

1570925400568

română

bani

9.000

15.10.2013

Văduva Gheorghe

1410802400383

română

bani

7.000

15.11.2013

Văduva Alexandrina

2500502400526

română

bani

7.000

15.11.2013

Deaconescu Ionel Cristinel

1670822421534

română

bani

13.000

18.12.2013

Antonie Ion

1450416400011

română

bani

4.300

04.06.2013

Antonie Ion

1450416400011

română

bani

4.400

02.07.2013

Antonie Ion

1450416400011

română

bani

4.500

18.07.2013

Axenie Ionela

2890410171698

română

bani

5.000

21.10.2013

Axenie Ionela

2890410171698

română

bani

6.000

25.11.2013

Hazem Kansou

1810908460024

română

bani

10.000

09.12.2013


Gheorghe Ştefan

1610219400311

română

bani

4.300

13.05.2013

Gheorghe Ştefan

1610219400311

română

bani

4.300

14.05.2013

Gheorghe Ştefan

1610219400311

română

bani

4.450

01.07.2013

Gheorghe Ştefan

1610219400311

română

bani

4.450

18.07.2013

Gheorghe Ştefan

1610219400311

română

bani

4.450

09.09.2013

Ivascu Ion

1590823400178

română

bani

4.300

14.05.2013

Ivascu Ion

1590823400178

română

bani

4.400

26.06.2013

Ivascu Ion

1590823400178

română

bani

4.400

17.07.2013

Ivascu Ion

1590823400178

română

bani

4.500

15.10.2013

Marinescu Marian Jean

1520811163247

română

bani

10.000

12.02.2013

Marinescu Marian Jean

1520811163247

română

bani

4.500

13.05.2013

Marinescu Marian Jean

1520811163247

română

bani

12.500

28.05.2013

Marinescu Marian Jean

1520811163247

română

bani

4.400

25.06.2013

Marinescu Marian Jean

1520811163247

română

bani

4.300

18.07.2013

Marinescu Marian Jean

1520811163247

română

bani

4.400

26.08.2013

Marinescu Marian Jean

1520811163247

română

bani

10.000

16.10.2013

Marinescu Marian Jean

1520811163247

română

bani

15.000

21.10.2013

Marinescu Marian Jean

1520811163247

română

bani

2.200

11.11.2013

Marinescu Marian Jean

1520811163247

română

bani

2.300

09.12.2013

Păun Gabriel

1830630150437

română

bani

8.900

21.10.2013

Păun Gabriel

1830630150437

română

bani

4.600

25.11.2013

Predoiu Cătălin

1680827100050

română

bani

5.000

27.12.2013

Predoiu Cătălin

1680827100050

română

bani

5.000

30.12.2013

Stolojan Theodor

1431024400126

română

bani

8.000

14.03.2013

Stolojan Theodor

1431024400126

română

bani

8.000

08.05.2013

Stolojan Theodor

1431024400126

română

bani

4.300

14.05.2013

Stolojan Theodor

1431024400126

română

bani

8.000

04.07.2013

Stolojan Theodor

1431024400126

română

bani

8.000

28.08.2013

Stolojan Theodor

1431024400126

română

bani

8.600

09.09.2013

Stolojan Theodor

1431024400126

română

bani

4.400

09.09.2013

Stolojan Theodor

1431024400126

română

bani

4.300

15.10.2013

Stolojan Theodor

1431024400126

română

bani

4.300

04.11.2013

Stolojan Theodor

1431024400126

română

bani

4.300

04.11.2013

Stolojan Theodor

1431024400126

română

bani

4.300

09.12.2013

Traila Cristina

2760927170399

română

bani

4.300

14.05.2013

Traila Cristina

2760927170399

română

bani

2.200

26.08.2013

Traila Cristina

2760927170399

română

bani

1.800

26.08.2013

Vlad Alexandru

1720317461512

română

bani

8.800

02.10.2013

Zlotea Marian

1710630165959

română

bani

4.300

03.06.2013

Zlotea Marian

1710630165959

română

bani

6.000

25.11.2013

 

            Total donaţii persoane fizice: 1.247.901 lei

 

            3. Lista persoanelor juridice care au făcut donaţii a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară în anul 2013

 

Denumirea societăţii

Sediul social

Naţionalitatea

CUI

Felul donaţiei

(bunuri/bani)

Valoarea donaţiei

(lei)

Data donaţiei

GS ARHITECTURE CONSULTING - S.R.L

Arad, bd. Decebal nr. 2, cam. 108, judeţul Arad

română

R018753320

bani

4.000

13.06.2013

GS ARHITECTURE CONSULTING - S.R.L.

Arad, bd. Decebal nr. 2, cam. 108, judeţul Arad

romana

R018753320

bani

4.000

14.06.2013

OMA GRUP INSTAL - S.R.L.

Alba Iulia, str. G. Topârceanu nr. 14, judeţul Alba

română

R019487804

bani

15.000

20.12.2013

MIG VAS -S.R.L.

Călăraşi, str. Dunărea nr. 20, judeţul Călăraşi

română

ROI1390766

bani

10.000

17.12.2013

ART NATURAL STONE -S.R.L.

Bucureşti, sectorul 1, str. Aron Cotruş nr. 57

română

RO30536290

bani

11.100

05.11.2013

 

            Total donaţii persoane juridice: 44.100 lei

 

            4. Lista cotizaţiilor a căror valoare cumulată depăşeşte baremul de 10 salarii minime brute pe ţară în anul 2013

 

Numele şi prenumele

Cetăţenia

CNP

Valoarea cotizaţiei

(lei)

Luhan Petru

română

1770319333225

28.000

Surdu Gabriel Minai

română

1531003227805

7.135

Ivinis Gheorghe Ioan

română

1540804014300

7.632

Iliuta Vasile

română

1680504510056

24.518

Preda Cezar Florin

română

1590427100082

7.220

Paul Maria Andreea

română

2780910312971

8.700

Total cotizaţii:

 

 

83.205 lei

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Comunitatea Ruşilor Lipoveni din România

 

            Cuantumul total al veniturilor din cotizaţiile membrilor asociaţiei este de 14.269 lei.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul “Totul pentru Ţară”

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii în anul 2013: 6.020 lei

2.  Cuantumul total al veniturilor din donaţii în anul 2013: 14.529 lei

3. Nu au fost înregistrate donaţii care să depăşească echivalentul a 10 salarii minime brute pe ţară.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Partidul Popular Maghiar din Transilvania

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii: 0 lei

2. Nu s-au înregistrat situaţii în care membrii de partid să fi plătit cotizaţii a căror valoare însumată să depăşească 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

3. Nu s-au înregistrat situaţii în care donaţia unei persoane fizice sau juridice să depăşească nivelul de 10 salarii de bază minime brute pe ţară.

4. Suma totală a donaţiilor confidenţiale: 3.000 lei

5. Nu s-au înregistrat donaţii primite de la organizaţii politice internaţionale la care partidul politic este afiliat sau de la partide politice ori formaţiuni politice aflate în relaţii de colaborare politică.

6. Cuantumul total al veniturilor din alte surse: 54 lei

7. Cuantumul total al sumelor aduse ca aport financiar de o formaţiune nepolitică asociată cu EMNP-PPMT: 0 lei

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Regiunea Extracarpatică şi filialele sale

 

            1. Forumul Democrat al Germanilor din România - Regiunea Extracarpatică

 

a) Cotizaţii:

631 lei

b) Redirecţionare 2% din impozitul pe venit:

1.619 lei

TOTAL:

2.250 lei

 

            2. Forumul Democrat al Germanilor din Bacău

 

a) Cotizaţii:

1.254 lei

b) Redirecţionare 2% din impozitul pe venit:

499 lei

c) Sponsorizări:

S.C. Condiţional - S.R.L. Bacău, CUI: ROI0439381;

SC. Geliconf - S.R.L. Bacău, CUI: R0948574

1.000 lei

TOTAL:

2.753 lei

 

            3. Forumul Democrat al Germanilor din Bucureşti

 

Cotizaţii:

 4.268 lei

TOTAL:

4.268 lei

 

            4. Forumul Democrat al Germanilor din Buhuşi

 

a) Cotizaţii:

 946 lei

b) Redirecţionare 2% din impozitul pe venit:

83 lei

TOTAL:

1.029 lei

 

            5. Forumul Democrat al Germanilor din Constanţa

 

a) Cotizaţii:

b) Sponsorizări:

S.C. Neg Project - S.R.L. Bucureşti, CUI: R021373274;

S.C. Energy Competence Centre - S.R.L. Constanta, CUI: R027421443

2.202 lei

2.100 lei

TOTAL:

4.302 lei

 

            6 Forumul Democrat al Germanilor din Craiova

 

Cotizaţii:

2.370 lei

TOTAL:

2.370 lei

 

            7. Forumul Democrat al Germanilor din Galaţi

 

a) Cotizaţii:

954 lei

b) Donaţii: Juchum Dieter, Brăila, CNP: 1380830090024

40 lei

TOTAL:

994 lei

 

            8. Forumul Democrat al Germanilor din Iaşi

 

Cotizaţii:

360 lei

TOTAL:

360 lei

 

            9. Forumul Democrat al Germanilor din Piatra-Neamţ

 

a) Cotizaţii:

5.679 lei

b) Redirecţionare 2% din impozitul pe venit:

1.438 lei

TOTAL:

7.117 lei

 

            10. Forumul Democrat al Germanilor din Ploieşti

 

Donaţii: S.C. Wylze Logistik - S.R.L. Ploieşti, CUI: R011021882

3.500 lei

 TOTAL:

3.500 lei

 

            11. Forumul Democrat al Germanilor din Tulcea

 

Cotizaţii:

417 lei

TOTAL:

417 lei

 

            TOTAL VENITURI (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11): 29.360 lei

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Forumul Democrat al Germanilor din România - Organizaţia Judeţeană Sibiu

 

1. Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii:

15.188,00 lei

2. Donaţii:

13.893,00 lei

3. Venituri din alte surse: -

 

a) dividende: -

 

b) acţiuni în parteneriat: -

 

c) dobânzi de plasament: -

 

d) alte venituri conform statutului: -

 

e) venituri economice: -

 

TOTAL VENITURI (1+2+3): 29.081,00 lei

 

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finanţările private ale partidelor politice în anul 2013, conform Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale - Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Deva, judeţul Hunedoara

 

Asociaţia Forumul Democrat al Germanilor din Deva, judeţul Hunedoara

Cuantumul total al veniturilor din cotizaţii, obţinute în anul 2013

Total lei: 1.740

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.