MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI Nr. 207/2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul 182 (XXVI) - Nr. 207         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ŞI ALTE ACTE         Luni, 24 martie 2014

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

 

            32. - Ordin al viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

            82. - Decizie privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

REPUBLICĂRI

 

            Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDIN

privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne

 

Având în vedere prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, şi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 50 alin. (3) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi al art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

            viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.:

a) activităţile de inspecţie a muncii, în domeniul raporturilor de muncă/serviciu şi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

b) activităţile de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă, denumite în continuare activităţi de prevenire şi protecţie, ca modalităţi concrete de realizare a măsurilor de securitate şi sănătate în muncă.

Art. 2. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplică unităţilor aparatului central al MAL, unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în coordonarea/în cadrul MAI., denumite în continuare structuri M.A.I.

(2) Prevederilor prezentului ordin sunt incidente tuturor categoriilor de personal care încadrează structurile MAL, denumit în continuare personalul ministerului.

Art. 3. - Scopul principal al activităţilor de inspecţie a muncii şi al celor de prevenire şi protecţie, în M.A.I., constă în creşterea nivelului de securitate şi sănătate ocupaţională pentru personalul ministerului.

Art. 4. - (1) Activităţile de inspecţie a muncii în M.A.I. au ca Obiectiv principal controlul în domeniile relaţiilor de muncă/serviciu şi al securităţii şi sănătăţii în muncă în structurile MAI.

(2) Activităţile de inspecţie a muncii în M.A.I. se efectuează de către structurile specializate organizate la nivelul Direcţiei generale management resurse umane, denumită în continuare D.G.M.R.U., inspectoratelor generale şi Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, denumită în continuare A.N.R.S.RS.

Art. 5. - (1) Activităţile de securitate şi sănătate în muncă în MAI. reprezintă ansamblul de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii fizice şi psihice, sănătăţii lucrătorilor şi a altor persoane participante la procesul de muncă în toate structurile MAI.

(2) Activitatea de securitate şi sănătate în muncă în MAI. se efectuează de către lucrătorii desemnaţi/structurile de prevenire şi protecţie organizate la nivelul fiecărei structuri a MAI.

            Art. 6. - În desfăşurarea activităţilor de inspecţie a muncii şi de prevenire şi protecţie, inspectorii de muncă şi lucrătorii desemnaţi utilizează formularele potrivit modelelor instituite prin actele normative în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Activitatea de inspecţie a muncii în structurile MAI.

 

SECŢIUNEA 1

Organizarea şi coordonarea activităţii de inspecţie a muncii

 

Art. 7. - (1) Organizarea şi coordonarea activităţii de inspecţie a muncii la nivelul M.A.I. se realizează de către D.G.M.R.U., prin Serviciul inspecţia muncii.

(2) La nivelul structurilor M.A.I., altele decât cele subordonate inspectoratelor generale şi A.N.R.S.P.S., activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează de către D.G.M.R.U., prin Serviciul inspecţia muncii.

(3) La nivelul inspectoratelor generale şi A.N.R.S.RS., activităţile prevăzute la alin. (1) se realizează pentru structurile subordonate de către structurile de inspecţia muncii, care funcţionează în cadrul structurilor de resurse umane.

Art. 8. - Persoanele cu atribuţii de coordonare şi control în domeniul raporturilor de muncă/serviciu, precum şi persoanele cu atribuţii de coordonare şi control în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, încadrate în structura de specialitate a D.G M.R.U. şi în cele de la nivelul inspectoratelor generale şi al A.N.R.S.RS., sunt denumite în continuare inspectori de muncă.

            Art. 9. - Numărul posturilor prevăzute a fi încadrate cu inspectori de muncă se stabileşte în funcţie de numărul şi dimensiunea structurilor M.A.I. din domeniul de competenţă, precum şi de repartizarea teritorială a acestora şi se prevede ca atare în statele de organizare ale D.G.M.R.U., inspectoratelor generale şi A.N.R.S.RS.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile inspectorilor de muncă

 

Art. 10. - (1) Inspectorilor de muncă le revin obligaţiile şi drepturile prevăzute de Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată.

(2) Atribuţiile inspectorilor de muncă sunt stabilite prin fişa postului, în condiţiile prezentului ordin.

Art. 11. - Inspectorii de muncă pe linia raporturilor de muncă/serviciu din structura de specialitate a D.G.M.R.U. au următoarele atribuţii:

a) coordonează, îndrumă metodologic şi controlează activitatea inspectorilor de muncă pe linia raporturilor de muncă/serviciu din inspectoratele generale şi din A.N.R.S.RS.;

b) elaborează anteproiecte de ordine, regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări interne cu privire la inspecţia muncii, în domeniul raporturilor de muncă/serviciu;

c) elaborează şi prezintă anual conducerii D.G.M.R.U. rapoarte cu privire la activitatea de inspecţie a muncii în domeniul raporturilor de muncă/serviciu;

d) colaborează în domeniul inspecţiei muncii cu organele de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, denumit în continuare M.M.F.P.S.P.V., şi din alte ministere şi instituţii;

e) reînnoiesc sau, după caz, anulează avizele de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite pentru personalul civil al MAL, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

f) ţin evidenţa registrelor generale de evidenţă a salariaţilor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

g) efectuează controale pe linia raporturilor de muncă/serviciu în structurile MAL, potrivit prevederilor prezentului ordin;

h) soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile primite;

i) organizează şi efectuează activităţi de perfecţionare profesională cu personalul de specialitate din structurile coordonate, în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare;

j) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite conform legii.

Art. 12. - Inspectorii de muncă pe linia raporturilor de muncă/serviciu din cadrul inspectoratelor generale şi al A.N.R.S.P.S. au următoarele atribuţii:

a) efectuează controale pe linia raporturilor de muncă/serviciu în structurile M.A.I. subordonate inspectoratelor generale şi ale A.N.R.S.P.S., potrivit prevederilor prezentului ordin;

b) soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile primite;

c) organizează şi efectuează activităţi de perfecţionare profesională cu personalul de specialitate din structurile M.A.I. coordonate, în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare;

d) participă la elaborarea anteproiectelor de ordine, regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări interne cu privire la activitatea de inspecţia muncii, în domeniul raporturilor de muncă/serviciu;

e) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite conform legii.

Art. 13. - (1) Inspectorii de muncă pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă din structura de specialitate a D.G.M.R.U. au următoarele atribuţii:

a) coordonează, îndrumă metodologic şi controlează activitatea inspectorilor de muncă pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă din inspectoratele generale şi A.N.R.S.P.S.;

b) elaborează anteproiecte de ordine, regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări interne cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;

c) elaborează şi prezintă anual conducerii D.G.M.R.U. rapoarte cu privire la activitatea de securitate şi sănătate în muncă;

d) colaborează în domeniul inspecţiei muncii cu organele de specialitate din cadrul M.M.F.PS.PV. şi din alte ministere şi instituţii;

e) efectuează controale pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă în structurile M.A.I., potrivit prevederilor prezentului ordin;

f) soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile primite;

g) acordă asistenţă tehnică structurilor M.A.I. la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora;

h) solicită efectuarea de măsurători şi determinări, examinarea de probe de produse şi de materiale în unităţi şi în afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situaţii de pericol;

i) dispun sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;

j) acordă structurilor MAL, altele decât cele subordonate inspectoratelor generale şi A.N.R.S.P.S., autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

k) retrag autorizaţia prevăzută la lit. j), respectiv la art. 14 lit. h), în cazul în care constată că prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei nu se respectă prevederile legislaţiei în vigoare;

l) cercetează evenimentele, avizează cercetarea şi stabilesc sau confirmă caracterul accidentelor, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

m) coordonează activitatea de instruire şi informare a personalului M.A.I. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

n) coordonează activităţile de prevenire şi protecţie din structurile M.A.I.;

o) organizează şi efectuează activităţi de perfecţionare profesională cu personalul de specialitate din structurile MAL, în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare;

p) furnizează informaţii structurilor M.A.I. cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

q) controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale referitoare la sănătatea în muncă şi la înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale;

r) avizează buletinele de măsurători, de analiză şi de determinare prin expertizare emise de instituţiile abilitate prin lege pentru structurile M.A.I. prevăzute la art. 7 alin. (2);

s) verifică modul în care se respectă măsurile de protecţie a maternităţii la locurile de muncă pentru salariatele gravide, mame, lăuze şi care alăptează, din structurile M.A.I. prevăzute la art. 7 alin. (2);

ş) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite conform legii.

(2) Modalitatea de comunicare, cercetare a evenimentelor, avizare a cercetării, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase sunt prevăzute în anexa nr. 1.

Ari. 14. - Inspectorii de muncă pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă din cadrul inspectoratelor generale şi din A.N.R.S.P.S. au următoarele atribuţii:

a) efectuează controale pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă în structurile M.A.I. subordonate inspectoratelor generale şi A.N.R.S.P.S., potrivit prevederilor prezentului ordin;

b) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea lucrătorilor desemnaţi din structurile M.A.I. subordonate inspectoratelor generale şi A.N.R.S.P.S.;

c) soluţionează sesizările, reclamaţiile şi petiţiile primite;

d) participă la elaborarea anteproiectelor de ordine, regulamente, instrucţiuni şi alte reglementări interne cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă;

e) acordă asistenţă tehnică structurilor MAI. subordonate inspectoratelor generale şi A.N.R.S.P.S. la elaborarea programelor de prevenire a riscurilor profesionale şi controlează realizarea acestora;

f) solicită efectuarea de măsurători şi determinări, examinarea de probe de produse şi de materiale în inspectoratele generale şi A.N.R.S.P.S., în structurile M.A.I.

subordonate, precum şi în afara acestora, pentru clarificarea unor evenimente sau situaţii de pericol;

g) dispun sistarea activităţii sau scoaterea din funcţiune a echipamentelor tehnice, în cazul în care constată o stare de pericol iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională, şi sesizează, după caz, organele de urmărire penală;

h) acordă structurilor M.A.I. subordonate inspectoratelor generale şi A.N.R.S.P.S. autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu dispoziţiile Normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

i) retrag autorizaţia prevăzută la lit. h) în cazul în care constată că prin modificarea condiţiilor care au stat la baza emiterii autorizaţiei nu se respectă prevederile legislaţiei în vigoare;

j) comunică, cercetează evenimentele, avizează cercetarea şi stabilesc sau confirmă caracterul accidentelor, potrivit prevederilor anexei nr. 1;

k) coordonează activitatea de instruire şi de informare a personalului din inspectoratele generale şi A.N.R.S.P.S-, precum şi din structurile M.A.I. subordonate acestora, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

l) coordonează activităţile de prevenire şi protecţie din inspectoratele generale şi A.N.R.S.P.S., precum şi din structurile M.A.I. subordonate acestora;

m) organizează şi efectuează activităţi de perfecţionare profesională cu personalul de specialitate din inspectoratele generale şi A.N.R.S.P.S,, precum şi din structurile M.A.I. subordonate acestora, în vederea asigurării aplicării unitare a prevederilor legislaţiei în vigoare;

n) furnizează informaţii personalului din cadrul inspectoratelor generale şi A.N.R.S.P.S., precum şi al structurilor M.A.I. subordonate acestora cu privire la cele mai eficiente mijloace de respectare a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

o) controlează respectarea îndeplinirii cerinţelor legale în structurile M.A.I. subordonate inspectoratelor generale şi A.N.R.S.P.S., referitoare la sănătatea în muncă şi la înlăturarea riscurilor de îmbolnăviri profesionale;

p) avizează, pentru structurile M.A.I. subordonate inspectoratului general/A.N.R.S.P.S., buletinele de măsurători, de analiză şi de determinare prin expertizare emise de instituţiile abilitate prin lege;

q) verifică modul în care se respectă măsurile de protecţie a maternităţii la locurile de muncă pentru salariatele gravide, mame, lăuze sau care alăptează din inspectoratele generale şi A.N.R.S.P.S. şi structurile M.A.I. subordonate acestora;

            r) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite conform legii.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Raportări ale structurilor de inspecţia muncii din cadrul inspectoratelor generale şi A.N.R.S.P.S. către D.G.M.R.U.

 

Art. 15. - Structurile de inspecţia muncii din cadrul inspectoratelor generale şi A.N.R.S.P.S. transmit la D.G.M.R.U. următoarele documente:

a) planul de muncă, aprobat de conducătorul inspectoratului general din care face parte structura sau al A.N.R.S.P.S., în luna ianuarie a fiecărui an, pentru anul respectiv;

b) sinteza controalelor executate, până la data de 15 a primei luni din semestrul calendaristic, pentru controalele efectuate în semestrul anterior;

c) planificarea controalelor, până la data de 15 a ultimei luni din semestrul calendaristic, pentru controalele planificate în semestrul următor;

            d) sinteza rapoartelor prevăzute la art. 18, pentru structurile MAI. subordonate inspectoratului general/A.N.R.S.P.S., în luna ianuarie a fiecărui an, pentru anul anterior.

 

CAPITOLUL III

Activităţile de prevenire şi protecţie în structurile M.A.I.

 

SECŢIUNEA 1

Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie în structurile M.A.I.

 

Art. 16. - (1) Responsabilitatea organizării activităţilor de prevenire şi protecţie în M.A.I. revine conducătorilor structurilor MAI.

(2) Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie se realizează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, în funcţie de numărul personalului încadrat în structura MAI., în una dintre următoarele modalităţi:

a) prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători, în cazul structurilor MAI. cu până la 249 de lucrători, care nu desfăşoară activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 5 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b) prin înfiinţarea unei structuri de prevenire şi protecţie, prevăzută cu minimum două posturi, pentru structurile MÂI. care au peste 250 de lucrători sau care desfăşoară activităţi dintre cele prevăzute în anexa nr. 5 la Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) în cazul în care, potrivit prevederilor alin. (2) lit. a)r într-o structură M.A.I. este desemnat un singur lucrător pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie, acesta se desemnează din structura de resurse umane, dacă aceasta este înfiinţată în unitate, şi trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare cel puţin nivelului mediu, conform prevederilor art. 49 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) în cazul în care, potrivit prevederilor alin. (2) lit. a), într-o structură M.A.I. sunt desemnaţi mai mulţi lucrători pentru a se ocupa de activităţile de prevenire şi protecţie, unul dintre aceştia va coordona activităţile respective. În situaţia în care în structura M.A.I. este înfiinţată o structură de resurse umane, desemnarea lucrătorului coordonator se va realiza din cadrul acesteia.

(5) în cazul D.G.M.R.U., inspectoratelor generale şi A.N.R.S.P.S., dacă activităţile de prevenire şi protecţie sunt organizate potrivit prevederilor alin. (2) lit. a), lucrătorii desemnaţi fac parte din structura de inspecţia muncii, fără a desfăşura activităţi de inspecţie a muncii.

(6)Structurile de prevenire şi protecţie menţionate la alin. (2) lit. b) funcţionează în cadrul structurii de resurse umane, dacă aceasta este înfiinţată.

(7) Lucrătorii desemnaţi din cadrul structurilor de prevenire şi protecţie menţionate la alin. (2) lit. b) trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului mediu şi/sau superior, conform prevederilor art. 49 şi 50 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Conducătorii structurilor de prevenire şi protecţie menţionate la alin. (2) lit. b) trebuie să îndeplinească cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă corespunzătoare nivelului superior, conform prevederilor art. 50 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Atribuţiile lucrătorilor desemnaţi şi ale structurilor de prevenire şl protecţie

 

Art. 17. - Lucrătorii desemnaţi/Structurile de prevenire şi protecţie desfăşoară activităţile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi alte activităţi specifice prevăzute în actele normative în vigoare.

            Art. 18. - Lucrătorii desemnaţi/Structurile de prevenire şi protecţie elaborează şi transmit, până la data de 10 ianuarie, structurilor de inspecţia muncii coordonatoare raportul scris privind activităţile de prevenire şi protecţie desfăşurate în anul precedent, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2.

 

SECŢIUNEA a 3-a

Obligaţiile conducătorilor structurilor M.A.I. ŞI ale personalului ministerului

 

Art. 19. - Pentru realizarea activităţilor de prevenire şi protecţie, conducătorii structurilor MAI. au următoarele obligaţii:

a) stabilesc în luna ianuarie a fiecărui an, prin dispoziţie de zi pe unitate/ordin de zi pe unitate/similar, persoanele, comisiile şi comitetele cu atribuţii pe linia activităţilor de securitate şi sănătate în muncă;

b) asigură perfecţionarea continuă a pregătirii lucrătorilor desemnaţi, a personalului structurilor de prevenire şi protecţie şi a reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, definiţi la art. 5 lit. d) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, din subordine, la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare, în timpul programului de lucru şi pe cheltuiala unităţii.

Art. 20. - Conducătorii structurilor M.A.I. Îndeplinesc şi obligaţiile angajatorilor prevăzute de legislaţia muncii şi de legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă.

            Art. 21. - Obligaţiile personalului ministerului sunt cele prevăzute la art. 22 şi 23 din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Reprezentanţii lucrătorilor

 

Art. 22, - Reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, denumiţi în continuare reprezentanţii lucrătorilor, sunt persoanele astfel definite de art. 5 lit. d) din Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, alese, selectate sau desemnate de personalul M.A.I. să îl reprezinte în ceea ce priveşte problemele referitoare la protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în muncă.

            Art. 23. - Reprezentanţii lucrătorilor au drepturile, obligaţiile şi responsabilităţile prevăzute de Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, şi Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL V

Organizarea şi executarea controalelor

 

Art. 24. - Controalele pe linia raporturilor de muncă/serviciu şi a securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează de către inspectorii de muncă desemnaţi prin act administrativ al directorului general al D.G.M.R.U./inspectorilor

generali/conducătorului A.N.R.S.P.S., potrivit competenţelor.

Art. 25. - Organizarea şi desfăşurarea controalelor pe linia raporturilor de muncă/serviciu şi a securităţii şi sănătăţii în muncă se realizează conform procedurilor proprii specifice structurilor de inspecţie a muncii elaborate de D.G.M.R.U./inspectoratele generale /A.N.R.S.P.S.

Art. 26. - Obiectivele controalelor efectuate de inspectorii de muncă pe linia raporturilor de muncă/serviciu şi a securităţii şi sănătăţii în muncă sunt prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 27. - (1) în timpul executării controlului, inspectorii de muncă din D.G.M.R.U., inspectoratele generale şi A.N.R.S.P.S. au competenţa să constate şi să sancţioneze faptele care, potrivit legislaţiei în vigoare, constituie contravenţii.

(2) în cazul constatării unei contravenţii, inspectorii de muncă, în calitate de agenţi constatatori, întocmesc procesul-verbal de constatare a contravenţiilor şi înştiinţarea de plată. Modelul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi modelul înştiinţării de plată sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) Sancţiunile contravenţionale prevăzute a fi aplicate angajatorilor^ conform legislaţiei în vigoare, se aplică conducătorilor unităţilor.

(4) Reglementările legale în vigoare cu privire la regimul juridic al contravenţiilor se aplică în mod corespunzător.

            Art. 28. - În cazul constatării, în timpul executării controlului pe linia raporturilor de muncă/serviciu şi a securităţii şi sănătăţii în muncă, de fapte care reprezintă încălcări, cu vinovăţie, ale normelor referitoare la îndeplinirea atribuţiilor/îndatoririlor profesionale, inspectorii de muncă pot propune declanşarea procedurii privind cercetarea disciplinară conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 29. - (1) în situaţia în care condiţiile în baza cărora a fost acordată autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă se modifică ori se schimbă conducătorul structurii M.A.I. autorizate, structura M.A.I. respectivă va înştiinţa, după caz, Serviciul inspecţia muncii din D.G.M.R.U. sau structura de specialitate din inspectoratul general ori din A.N.R.S.P.S. care a emis autorizaţia, în termen de cel mult 30 de zile de la producerea modificării, şi va solicita o nouă autorizaţie, în baza documentelor întocmite potrivit prevederilor art. 6 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Autorizaţia emisă anterior rămâne valabilă până la emiterea noii autorizaţii, dacă a fost declanşată procedura prevăzută la alin. (1).

Art. 30. - În cazul personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul misiunilor internaţionale, cercetarea evenimentelor se efectuează conform prevederilor acordurilor în baza cărora participă la misiunile respective.

Art. 31. - (1) Procedurile prevăzute la art. 25 se elaborează în termen de 60 de zile de Sa data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(2) Procedurile elaborate de inspectoratele generale şi A.N.R.S.P.S. se avizează de către D.G.M.R.U.

Art. 32. - Prevederile art. 9, art. 16 alin. (2) lit. b) şi art. 22 se duc la îndeplinire în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 33. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 34. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 498/2008 privind organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor de inspecţie a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale şi de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

Art. 35. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

Gabriel Oprea

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 32.

 

ANEXA Nr. 1

 

Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, avizarea cercetării, înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şl a Incidentelor periculoase

 

A. Comunicarea evenimentelor

1. Orice eveniment, aşa cum este definit la art. 5 lit. f) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare, se comunică de îndată conducătorului structurii M.A.I. la care s-a produs evenimentul sau care a condus/a organizat activitatea în timpul căreia s-a produs evenimentul şi lucrătorului desemnat/structurii de prevenire şi protecţie de către conducătorul locului de muncă sau orice altă persoană care are cunoştinţă despre producerea acestuia.

2. Conducătorul structurii M.A.I. prevăzute la pct. 1 are obligaţia să comunice evenimentele, de îndată, după cum urmează:

a) inspectoratului general/A.N.R.S.P.S., în cazul structurilor M.A.I. subordonate acestora, respectiv D.G.M.R.U., în cazul celorlalte structuri;

b) asigurătorului, după caz, potrivit prevederilor legale în vigoare;

c) organelor de urmărire penală, după caz.

3. Inspectoratele generale şi A.N.R.S.RS. au obligaţia de a comunica de îndată D.G.M.R.U.: incidentul periculos, evenimentul care a avut ca urmare un deces, evenimentul care a avut ca urmare un accident colectiv, evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate evidentă, evenimentul care a avut ca urmare un accident urmat de invaliditate.

4. Dacă printre victime se află şi personalul altor structuri, evenimentul se comunică conducătorilor acestora de către conducătorul structurii M.A.I. la care s-a produs evenimentul sau care a condus/a organizat activitatea în timpul căreia s-a produs evenimentul.

5. În situaţiile prevăzute la pct. 2-4, comunicarea evenimentelor se face în scris, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare Norme metodologice.

B. Cercetarea evenimentelor

1. Cercetarea evenimentelor este obligatorie şi se efectuează imediat după comunicare, astfel:

a) în cazul evenimentelor care au produs incapacitate temporară de muncă: de către structura M.A.I. la care s-a produs evenimentul sau care a condus/a organizat activitatea în timpul căreia s-a produs evenimentul;

b) în cazul evenimentelor care au produs invaliditate evidentă sau confirmată, deces, accidente colective, incidente periculoase şi situaţii cu persoane date dispărute, de către structura M.A.I. la care s-a produs evenimentul sau care a condus/a organizat activitatea în timpul căreia s-a produs evenimentul, sub coordonarea inspectorilor de muncă din inspectoratul general sau A.N.R.S.RS. pentru inspectoratele generale, A.N.R.S.RS. şi structurile M.A.I. subordonate acestora, respectiv din D.G.M.R.U., pentru celelalte structuri MAL;

c) în cazul accidentelor colective generate de evenimente deosebite, precum avariile sau exploziile: de către structura M.A.I. la care s-a produs evenimentul sau care a condus/a organizat activitatea în timpul căreia s-a produs evenimentul, sub coordonarea inspectorilor de muncă din D.G.M.R.U.;

d) în cazul suspiciunilor de boală profesională şi al bolilor profesionale, de către Direcţia medicală;

e) în cazul unor situaţii care nu sunt prevăzute în prezenta anexă, structura de specialitate din cadrul D.G.M.R.U. stabileşte modul în care se efectuează cercetarea, la solicitarea structurii M.A.I. care comunică evenimentul.

2. Pentru cercetarea evenimentelor, conducătorul structurii M.A.I. la care s-a produs evenimentul sau care a condus/a organizat activitatea în timpul căreia s-a produs evenimentul numeşte prin ordin de zi pe unitate/dispoziţie de zi pe unitate/similar o comisie compusă din cel puţin 3 persoane, denumită în continuare comisie de cercetare; una dintre aceste persoane trebuie să fie lucrător desemnat sau să facă parte din structura de prevenire şi protecţie. În cazurile prevăzute la pct. 1 lit. b) şi c), comisia de cercetare va fi coordonată de inspectorul de muncă din inspectoratul general sau A.N.R.S.RS. pentru inspectoratul general, A.N.R.S.RS. şi structurile subordonate acestora, respectiv din D.G.M.R.U. pentru celelalte structuri MAL, desemnat de conducătorii acestor unităţi.

3. (1) Dacă se consideră necesar, pentru efectuarea cercetării evenimentului poate fi cooptat şi personal al altor structuri MAI.

(2) Cooptarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face la propunerea scrisă a comisiei de cercetare, cu aprobarea scrisă a conducătorului structurii M.A.I. din care face parte persoana cooptată.

(3) în baza documentelor menţionate la alin. (2), persoanele cooptate devin membri ai comisiei de cercetare.

4. Persoanele numite în comisia de cercetare prevăzută la pct. 2 trebuie să aibă pregătire tehnică corespunzătoare, să nu fie implicate în organizarea şi conducerea locului de muncă unde a avut loc evenimentul şi să nu fi avut o responsabilitate în producerea evenimentului.

5. Dacă în eveniment sunt implicate victime din diferite structuri M.A.I., în comisia de cercetare numită de conducătorul structurii M.A.I. la care s-a produs evenimentul sau care a condus/a organizat activitatea în timpul căreia s-a produs evenimentul se nominalizează şi persoanele numite de conducătorii celorlalte structuri M.A.I.

6. Conducătorul structurii M.A.I. care a organizat transportul răspunde pentru cercetarea accidentului de circulaţie produs pe drumurile publice urmat de incapacitate temporară de muncă, cu respectarea prevederilor pct. 4.

7. În cazul accidentelor de circulaţie produse pe drumurile publice, în care printre victime sunt şi persoane încadrate în structurile M.A.I. aflate în îndeplinirea unor sarcini de serviciu sau care se deplasau de la domiciliu la locul de muncă ori invers, conducătorul structurii M.A.I. care a condus/a organizat activitatea sau la care este încadrată victima, în cazul accidentelor de traseu, solicită serviciilor de poliţie rutieră competente un exemplar al procesului-verbal de cercetare la fata locului, precum şi orice alte documente existente, necesare cercetării - copii ale declaraţiilor, foaia de parcurs, ordin de deplasare/similar, schiţe. Cercetarea se efectuează în baza acestor acte, precum şi în baza altor documente din care rezultă că victima se afla în îndeplinirea unor îndatoriri de serviciu sau se deplasa de la domiciliu la locul de muncă ori invers.

8. În caz de deces al persoanei accidentate, Inspectoratul General al Poliţiei Române sau structura MAI. din subordinea acestuia care a solicitat unităţii medico-legale raportul de constatare medico-legală este obligată să furnizeze o copie a acestui raport conducătorului structurii MAI. la care s-a produs evenimentul sau care a condus/a organizat activitatea în timpul căreia s-a produs evenimentul, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare sau, după caz, de la obţinere.

9. Persoanele împuternicite să efectueze cercetarea au drepturile prevăzute în art. 118 din Normele metodologice.

10. Termenele în care se încheie cercetarea evenimentelor sunt termenele prevăzute de actele normative în vigoare privind securitatea şi sănătatea în muncă.

11. Cercetarea evenimentelor se finalizează cu întocmirea unui dosar ce cuprinde documentele prevăzute la art. 122 din Normele metodologice.

12. Dosarul de cercetare a evenimentului trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 123 din Normele metodologice şi se întocmeşte în numărul de exemplare prevăzut în art. 124 din Normele metodologice.

C. Avizarea cercetării evenimentelor

1. Dosarul de cercetare întocmit de comisia de cercetare numită de conducătorul structurii MAI. se avizează de către inspectorii de muncă din inspectoratul general sau A.N.R.S.P.S., pentru structurile M.A.I. subordonate inspectoratului general sau A.N.R.S.P.S, respectiv din D.G.M.R.U. pentru celelalte structuri M.A.I., potrivit prevederilor art. 125 din Normele metodologice.

2. Dosarul de cercetare întocmit de comisia de cercetare numită de conducătorul structurii M.A.I. şi coordonată de inspectorii de muncă din cadrul inspectoratului general sau A.N.R.S.P.S. se avizează de către inspectorii de muncă din D.G.M.R.U., potrivit prevederilor art. 126 şi 127 din Normele metodologice.

3. Procesul-verbal de cercetare a evenimentului se întocmeşte potrivit prevederilor art. 128 lit. a)-v) şi art. 129- 132 din Normele metodologice. Procesul-verbal întocmit de comisia de cercetare numită de conducătorul structurii M.A.I. se avizează de către acesta. Procesul-verbal întocmit de comisia coordonată de inspectori de muncă din cadrul inspectoratelor generale sau A.N.R.S.P.S. se avizează de inspectorii generali/conducătorul A.N.R.S.P.S. Procesul-verbal întocmit de comisia coordonată de D.G.M.R.U. se avizează de către directorul general al acesteia.

4. În cazul în care accidentul de muncă s-a produs la o structură M.A.I., alta decât cea care îl înregistrează, un exemplar din procesul-verbal de cercetare se trimite şi acesteia.

5. În cazul evenimentelor care nu au fost comunicate şi cercetate, dar persoana vătămată prezintă un certificat medical cu cod “accident de muncă”, structura M.A.I. la care este încadrată va solicita acesteia o declaraţie scrisă privind data, locul, modul şi împrejurările în care s-a produs evenimentul.

6. În baza declaraţiei prevăzute la pct. 5 şi în funcţie de data, locul, modul şi împrejurările producerii evenimentului, evenimentul va fi comunicat şi cercetat potrivit legii sau, în situaţia în care evenimentul prevăzut la pct. 5 nu a avut loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu ori în timpul şi pe traseul normal al deplasării de la locul de muncă la domiciliu şi invers, structura M.A.I. la care este încadrată persoana vătămată va arhiva declaraţia originală împreună cu o copie a certificatului medical.

D. Înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a evenimentelor periculoase

1. Înregistrarea accidentelor de muncă şi a evenimentelor periculoase se face potrivit prevederilor art. 135 şi 136 din Normele metodologice.

2. Pentru situaţiile neprevăzute la art. 135 şi 136 din Normele metodologice, structura de specialitate din cadrul D.G.M.R.U., la solicitarea scrisă a comisiei de cercetare, stabileşte modul de înregistrare a accidentelor de muncă.

3. În baza procesului-verbal de cercetare, lucrătorul desemnat/structura de prevenire şi protecţie din cadrul structurii M.A.I. la care se înregistrează accidentul completează Formularul de înregistrare a accidentului de muncă, denumit în continuare FIAM.

4. FIAM se completează pentru fiecare persoană accidentată în câte 3 exemplare. În cazul în care persoana accidentată este sau era asigurată pentru accidente de muncă şi îmbolnăviri profesionale, potrivit legii, se va completa un exemplar suplimentar al FIAM care se va distribui la asigurătorul pe raza căruia angajatorul îşi are sediul social, domiciliul sau reşedinţa.

5. FIAM se înaintează spre avizare inspectorilor de muncă din inspectoratul general sau A.N.R.S.P.S. pentru structurile M.A.I. subordonate inspectoratului general şi A.N.R.S.P.S., respectiv D.G.M.R.U. pentru celelalte structuri M.A.I., care verifică şi avizează FIAM în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestuia. Un exemplar al FIAM, se păstrează la structura M.A.I. care l-a avizat. În rubrica destinată inspectorului-şef al inspectoratului teritorial de muncă semnează şeful nemijlocit al inspectorului de muncă care a avizat FIAM.

6. Angajatorul la care se înregistrează accidentul anexează FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare şi distribuie un exemplar la persoana accidentată, FIAM, avizat de către inspectoratul general/A.N.R.S.P.S., se transmite la D.G.M.R.U. În format letric, în copie, sau în format electronic.

7. În cazul în care victima unui accident de muncă a fost propusă pentru pensionare, odată cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupă de invaliditate se completează un exemplar al FIAM, care se anexează la dosarul de pensionare şi care se înaintează comisiei de expertiză medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.

8. Angajatorul la care se înregistrează accidentul are obligaţia de a anunţa încheierea perioadei de incapacitate temporară de muncă la structura de inspecţia muncii care a avizat FIAM, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea perioadei de incapacitate temporară de muncă.

9. Fiecare structură M.A.I. ţine evidenţa evenimentelor înregistrate conform prevederilor art. 141 din Normele metodologice.

10. În baza FIAM şi a proceselor-verbale de cercetare a incidentelor periculoase, inspectoratele generale, A.N.R.S.P.S. şi D.G.M.R.U. ţin evidenţa tuturor accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase înregistrate, potrivit prevederilor art. 142 alin. (2) din Normele metodologice.

 

ANEXA Nr. 2

 

- Model –

 

Raport privind desfăşurarea activităţilor de prevenire şi protecţie

 

Structura M.A.I. ..............

Aprob.

 

Raportul privind desfăşurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în anul ........

 

Raportul va fi completat de către lucrătorul desemnat cu activităţile de prevenire şi protecţie şi va fi aprobat de conducătorul structurii M.A.I. Pentru detalierea răspunsurilor se pot folosi file suplimentare. Termen de raportare:...........(prima decadă a lunii ianuarie)

 

1. Datele de identificare a structurii M.A.I.:

Denumirea structurii M.A.I./număr personal încadrat............................................................................................................

Categorii de personal încadrat: militari  DA/ NU, poliţişti  DA/ NU, funcţionari publici  DA/ NU, soldaţi şi gradaţi voluntari  DA/ NU, personal contractual  DA/ NU

Adresa sediului principal ...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Adresele sediilor secundare:

Telefon .................................., fax............................, e-mail ............................................

 

2. Datele de identificare ale lucrătorului desemnat/lucrătorilor desemnaţi

2.1. Numele şi prenumele:........................, telefon fix:...................., mobil:..................................

Studii tehnice  DA/ NU

Data numirii/încadrării în funcţia de lucrător desemnat:....................................................................

Dacă funcţia este îndeplinită prin cumul:  DA/ NU

Structura în care este încadrat...................................................................................................................................................

Studii de securitate şi sănătate în muncă:...........................................................................................................................

2.2. Numele şi prenumele:.....................................................telefon fix:......................................mobil:...........................

Studii tehnice  DA/ NU

Data numirii/încadrării în funcţia de lucrător desemnat:........................................................................................................

Dacă funcţia este îndeplinită prin cumul:  DA/ NU

Structura în care este încadrat.............................................................................................................................................

Studii de securitate şi sănătate în muncă:.............................................................................................................................

 

3. Autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

3.1. Certificat constatator nr. .......................................din data ..................................., emis de ............................................

3.2. Se menţin condiţiile în baza cărora a fost eliberată autorizaţia  DA/ NU

 

4. Fonduri alocate pentru activităţile de prevenire şi protecţie şi modul de cheltuire a acestora ...............................................

 

5. Accidente de muncă înregistrate în anul ...............

5.1. Număr de evenimente cercetate:.....................

5.2. Număr de accidente de muncă înregistrate:.....................dintre care .................individuale şi ..................... colective

5.3. Număr de victime ale accidentelor de muncă (pentru care s-a întocmit Formularul de înregistrare a accidentului de muncă):.......................dintre care ......................... cu incapacitate temporară de muncă .............................. cu invaliditate şi ........ decedaţi.

 

6. Situaţia instruirii de securitate şi sănătate în muncă

6.1. Numărul de persoane care nu au fişă de instruire individuală:......

6.2. Numărul de persoane care nu au efectuat instruirea introductiv-generală:......

6.3. Numărul de persoane care nu au efectuat instruirea la locul de muncă:......

6.4. Intervalul între două instruiri periodice, stabilit la nivelul structurii M.A.I.:...............

6.5. Numărul de fişe de instruire colectivă întocmite în anul ...... (ari. 82 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare):.....

 

7. S-a realizat şi s-a revizuit evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, pe locuri de muncă/posturi de lucru ?

 DA/ NU

Observaţii:........................................................................................................................................................

 

8. Stadiul îndeplinirii măsurilor din planul de prevenire şi protecţie:

8.1. Acţiuni întreprinse în anul ............

8.2. Acţiuni programate pentru anul ............ a căror realizare nu a fost posibilă/motivul/termen modificat cu aprobarea conducătorului structurii MAI.:

......................................................../............................................................................/...........................................................

......................................................../............................................................................/...........................................................

8.3. Data ultimei revizuiri a planului de prevenire şi protecţie ................................

8.4. Planul de prevenire şi protecţie a fost elaborat în baza evaluării riscurilor  DA/ NU

 

9. Stadiul întocmirii instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă

9.1. Existenţa instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în munc㠁 DA/ NU

9.2. Data ultimei actualizări a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă ................................

 

10. Au fost întocmite fişe de identificare a factorilor de risc profesional, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare

 DA/ NU

 

11. Alte acţiuni întreprinse în anul ..........pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

 

12. Numărul de controale interne pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă în anul .....:

 Planificate/ Efectuate

 

13. Comitetul de securitate şi sănătate în muncă (CSSM)

13.1. Data numirii:...................................., prin OZU/DZU/similar nr. ......................................................

13.2. A fost întocmit regulamentul propriu de funcţionare al CSSM  DA/ NU

13.3. Numărul de întruniri ale CSSM în anul ...... consemnate în procese-verbale .........

 

14. Numărul de persoane din structura M.A.I. care au beneficiat de măsurile legale de protecţie a maternităţii la locurile de muncă în anul ..... ...........

 

15. Alte informaţii referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă

15.1. Propuneri:.............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

15.2. Probleme specifice structurii M.A.I.:...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

 

Data ...................

Lucrător desemnat,

 

ANEXA Nr. 3

 

OBIECTIVELE

controalelor efectuate de inspectorii de muncă

 

I. Pe linia raporturilor de muncă/serviciu:

1. respectarea legalităţii privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă/serviciu ale personalului M.A.I.;

2. legalitatea clauzelor înscrise în contractele individuale de muncă ale personalului contractual, respectarea lor de către conducătorii unităţilor;

3. modul de întocmire şi completare a Registrului general de evidenţă a salariaţilor;

4. modul de completare a documentelor de evidenţă pentru personalul M.A.I.; aplicarea prevederilor legale referitoare la încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii;

5. documentele din care rezultă că s-au achitat contribuţiile către bugetul asigurărilor sociale de stat, fondul pentru plata ajutorului de şomaj, precum şi cea de asigurări de sănătate;

6. stabilirea şi respectarea duratei timpului de lucru, evidenţa orelor lucrate în condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, respectarea prevederilor legale cu privire la reducerea sub 8 ore a timpului de lucru zilnic;

7. stabilirea şi acordarea sporurilor pentru condiţii de pericol deosebit şi pentru activităţile desfăşurate în condiţii vătămătoare, grele, periculoase, deosebit de periculoase, care solicită o încordare psihică foarte ridicată, precum şi respectarea prevederilor legale referitoare la plata orelor suplimentare care nu au fost compensate prin timp liber;

8. acordarea concediului de odihnă, a concediului de odihnă suplimentar plătit, a concediului de studii, a permisiilor, învoirilor plătite şi a concediilor fără plată;

9. asigurarea unui tratament egal şi înlăturarea oricărei forme de discriminare în derularea raporturilor de muncă şi de serviciu.

II. Pe linia securităţii şi sănătăţii în muncă:

1. Îndeplinirea de către conducătorii structuri/or M.A.I. a obligaţiilor ce le revin conform prevederilor ordinului;

2. modul de aplicare a reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă a căror nerespectare este sancţionată potrivit prevederilor art. 39 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare;

3. modul de îndeplinire de către structurile de prevenire şi protecţie sau de către lucrătorii desemnaţi, după caz, a atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile ordinului.

 

ANEXA Nr. 4

 

I. Modelul procesul ui-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Structura M.A.I............................................

Ex. nr. ......

 

PROCES-VERBAL

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

Seria ....... nr. .........

Încheiat astăzi: ziua .............. luna ................. anul ..............., în localitatea ........................., sectorul/judeţul .......................

Agent constatator ....................................................................................................................... (gradul, numele şi prenumele)  din ................................... (structura M.A.I.), în baza ........................ nr. ....... din ....................... emisă de .................................. constat că:

Dl/Dna .............................................. fiul/fiica lui ..................................... şi al/a .......................... născut/născută la .................. în localitatea ..................................... sectorul/judeţul .................................... act de identitate ...................... seria ...... nr. ................. eliberat de ............................ CNP...................................., cu domiciliul/reşedinţa în ............................................. str. .................................... nr. ......bl. ..... sc. ....., ap. ..... sectorul/judeţul ................................, ocupaţia ........................................, loc de muncă ..............................

Persoana juridică ................................................, cu sediul în ........................................, str. ................................... nr. ........ bl. ..... sc. ...... ap. ..... sectorul/judeţul ................................., CUI ............................... reprezentată de dl/dna ..................................... CNP.......................................... act de identitate ............ seria ......... nr. ............................... eliberat de ....................................., cu domiciliul/reşedinţa în ....................................... str. ................................................... nr. .....bl. ..... sc. ...... ap. ...... sectorul/judeţul ..........................................

În ziua de ................ luna ................ anul .................., ora ...., locul .................., a săvârşit următoarele:................................

Fapta săvârşită este prevăzută de:

- art. ....... din ................................. şi sancţionată de art. ........ din ..........................;

- art. ....... din ................................. şi sancţionată de art. ........ din ..........................;

- art. ....... din ................................. şi sancţionată de art. ........ din ..........................;

Stabilesc:

AMENDA, în sumă de .................. lei.

Contravenientul nu este de faţă/refuză/nu poate lua cunoştinţă de conţinutul procesului-verbal, lucru atestat de martorul ............................................., cu domiciliul/reşedinţa în ........................................, str. ............................. nr. ...., bl. ...., sectorul/judeţul ........................ posesor al actului de identitate ...... seria ..... nr. ...... eliberat de ..............CNP.............................

Contravenientul poate face plângere împotriva procesului-verbal de constatare în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. Plângerea va fi depusă la ..........................

Contravenientul achită pe loc, cu Chitanţa nr. ............ sau poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, adică suma de ............ lei.

Alte menţiuni .......................................................

Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, dintre care un exemplar s-a înmânat contravenientului, astăzi, ziua ..... luna ...... anul ......./se va comunica contravenientului în termen de cel mult o lună de la data aplicării acestuia, prin poşta specială.

 

Agent constatator,

..........................................

Martor,

..........................................

Contravenient,

..........................................

Am luat cunoştinţă.

 

II. Modelul înştiinţării de plată a debitorului

- Faţă -

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Structura M.A.I............................................

Seria. ... nr. .......

 

ÎNŞTIINŢARE DE PLATĂ

 

Dl/Dna .............................. fiul/fiica lui ..................... şi al/a ........................ născut/născută la ................................................ în localitatea ................................., sectorul/judeţul ........................ act de identitate ...................... seria ..... nr. ................ eliberat de .............................CNP.............................. cu domiciliul/reşedinţa în ...................................... str. ..................................... nr. ..... bl. ..... sc. ...... ap. ...., sectorul/judeţul .............................ocupaţia .................................... loc de muncă ..............................................

Persoana juridică ............................... cu sediul în ............................ str. ....................... nr. ....., bl. ..... sc. ....., ap. ..... sectorul/judeţul .....................................................CUI..................................., reprezentată de dl/dna ............................................, CNP................................, act de identitate ......................... seria ......... nr. ........................, eliberat de ......................................., cu domiciliul/reşedinţa în ................................ str. ............................. nr. .....bl. ..... sc. ....... ap. ...... sector/judeţ..............................

Conform Procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ....... nr. ............................ încheiat în ziua de .............. luna .................... anul .................. la ............................. s-a stabilit drept amendă suma de ................... lei, pe care va trebui să o achitaţi la .....................................................................

Chitanţa şi copia procesului-verbal se transmit în termen de 15 zile de la comunicare structurii MAI. din care face parte agentul constatator. În caz de neplată a obligaţiilor se va trece la executarea silită.

 

- Verso –

 

Către

..........................................

 

            În temeiul art. ....... din ..................................................trimitem alăturat Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria ..... nr. ........................... încheiat pe numele dlui/dnei/persoanei juridice ..........................................................., în vederea executării silite.

 

....................................*)

            Recomandat nr. ........... din ........

Data prezentării

..........................................

Data primirii

..........................................

 

            Loc pentru francare ................


*) Se va semna de către conducătorul structurii M.A.I. în care este încadrat agentul constatator.

 

ACTE ALE AUTORITĂŢII DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

 

DECIZIE

privind autorizarea funcţionării ca broker de asigurare a Societăţii REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) coroborate cu art. 2 alin. (1) lit. b) şi art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Notei Direcţiei autorizare avizare cu nr. SA-DAI 815 din 20 februarie 2014, aprobată de prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, privind aprobarea cererii societăţii REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. de obţinere a autorizaţiei de funcţionare ca broker de asigurare,

Autoritatea de Supraveghere Financiară decide:

Art. 1. - Societatea REMY BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Piaţa Montreal nr. 10, Centrul Comercial Regus International - S.R.L., Clădirea WTC, intrarea F, et. 1, biroul 1.38, campusul 28, sectorul 1, număr de ordine în registrul comerţului J40/14235/18.11.2013, cod unic de înregistrare 32484480/19.11.2013, este autorizată să funcţioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate activitatea de broker de asigurare conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea are obligaţia de a raporta Direcţiei autorizare avizare pe adresa de e-mail: autorizari@csa-isc.ro, copia scanată a contractului de asigurare/a poliţei de asigurare de răspundere civilă profesională şi a condiţiilor de asigurare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia/acesteia, precum şi trimestrial copia scanată a documentelor care atestă plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, să deschidă Jurnalul asistenţilor în brokeraj şi să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Prim-vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,

Daniel Dăianu

 

Bucureşti, 12 martie 2014.

Nr. 82.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA

muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003*)

 


*) Republicata în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, rectificată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare, dându-se textelor o nouă numerotare.

Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 15 noiembrie 2006, iar ulterior a mai fost modificată prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu modificările ulterioare, abrogată prin Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.

 

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează regimul juridic general, clasificarea şi principiile organizării şi funcţionării muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi ale colecţiilor private accesibile publicului.

Art. 2. - În înţelesul prezentei legi, următorii termeni sunt definiţi astfel:

a) muzeu - instituţia de cultură, de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, aflată în serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează, restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător;

b) colecţie - ansamblul de bunuri culturale şi naturale, constituit în mod sistematic şi coerent de către persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori de drept privat.

Art. 3. - (1) în sensul prezentei legi, colecţiile publice sunt colecţiile accesibile publicului şi specialiştilor, indiferent de titularul dreptului de proprietate, care reunesc bunuri semnificative prin valoarea lor artistică, documentară, istorică, ştiinţifică, culturală şi memorialistică.

(2) Colecţiile private accesibile publicului sunt colecţiile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice de drept privat, la care publicul şi specialiştii au acces numai cu acordul deţinătorilor.

Art. 4. - Funcţiile principale ale muzeului sunt:

a) constituirea ştiinţifică, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;

b) cercetarea ştiinţifică, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului muzeal;

c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul cunoaşterii, educării şi recreerii.

Art. 5. - Funcţiile principale ale colecţiilor publice sunt:

a) constituirea, administrarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului propriu;

b) cercetarea, evidenţa, documentarea, protejarea şi dezvoltarea patrimoniului propriu;

c) punerea în valoare a patrimoniului propriu.

Art. 6. - Statul, prin autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale, protejează muzeele, colecţiile publice şi colecţiile private accesibile publicului, garantează libera lor funcţionare şi dezvoltare şi poate acorda proprietarilor şi titularilor de alte drepturi reale sprijin financiar şi logistic, conform prevederilor legale.

            Art. 7. - Cultele susţin propriile muzee şi colecţii publice şi pot beneficia în acest scop de sprijin financiar şi logistic din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform prevederilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Patrimoniul muzeal

 

Art. 8. - (1) Patrimoniul muzeal este alcătuit din totalitatea bunurilor, a drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial ale muzeului sau, după caz, ale colecţiilor publice, asupra unor bunuri aflate în proprietate publică şi/sau privată.

(2) Bunurile care alcătuiesc patrimoniul muzeal pot face obiectul dreptului de proprietate publică a statului şi/sau a unităţilor administrativ-teritoriale ori, după caz, al dreptului de proprietate privată.

(3) Regimul juridic al dreptului de proprietate publică şi/sau privată asupra bunurilor care se află în patrimoniul muzeal este reglementat conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 9. - Pot face obiectul unui patrimoniu muzeal, conform legii:

a) bunurile imobile de valoare excepţională, arheologică, istorică, etnografică, artistică, documentară, memorialistică, ştiinţifică şi tehnică;

b) siturile şi rezervaţiile care au caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic, tehnic şi arhitectural, constituite din terenuri, parcuri naturale, grădini botanice şi zoologice, precum şi construcţiile aferente;

c) bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional mobil, de valoare excepţională, arheologică, istorică, etnografică, artistică, documentară, ştiinţifică şi tehnică, literară, memorialistică, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale şi spirituale ale evoluţiei comunităţilor umane, ale mediului înconjurător şi ale potenţialului creator uman;

d) alte bunuri care au rol documentar, educativ, recreativ, ilustrativ şi care pot fi folosite în cadrul expoziţiilor şi al altor manifestări muzeale.

Art. 10. - (1) Evidenţa bunurilor care fac parte din patrimoniul muzeal este ţinută prin Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale, document permanent, având caracter obligatoriu, cu menţinerea registrelor de inventar şi a documentelor primare.

(2) Registrul informatizat pentru evidenţa analitică a bunurilor culturale este alcătuit pe baza unui model unic, aprobat prin ordin al ministrului culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

Art. 11. - (1) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice au, potrivit Codului civil şi prezentei legi, următoarele obligaţii;

a) să asigure integritatea, securitatea, conservarea şi restaurarea bunurilor clasate în patrimoniul cultural naţional mobil care fac obiectul patrimoniului muzeal;

b) să realizeze documentarea, evidenţa şi, după caz, clasarea bunurilor care fac obiectul patrimoniului muzeal;

c) să pună în valoare patrimoniul muzeal;

d) să asigure şi să garanteze accesul publicului şi al specialiştilor la bunurile care constituie patrimoniul muzeal;

e) să asigure cercetarea sau, după caz, punerea la dispoziţie, pentru cercetare, a bunurilor din patrimoniul muzeal;

f) să prevină folosirea patrimoniului muzeal în alte scopuri decât cele prevăzute de reglementările legale în vigoare;

g) să obţină autorizarea funcţionării, acreditarea şi, după caz, reacreditarea muzeului sau a colecţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

h) să asigure prevenirea, localizarea şi stingerea incendiilor;

i) să asigure paza muzeului sau a colecţiilor publice şi dotarea acestora cu sisteme de protecţie eficiente;

j) să ia măsuri pentru prevenirea şi diminuarea pagubelor care pot fi aduse patrimoniului muzeal, în caz de calamitate naturală sau conflict armat.

(2) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă naţională sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală, în funcţie de obligaţiile ce le revin potrivit prevederilor Codului civil, pentru bunurile mobile şi imobile care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(3) Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă regională, judeţeană şi locală sunt obligaţi să încheie contracte de asigurare parţială sau integrală pentru bunurile clasate în patrimoniul cultural naţional, categoria Tezaur, respectiv pentru monumentele istorice din categoriile A şi B, care fac obiectul patrimoniului muzeal, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

(4) încheierea contractelor de asigurare prevăzute la alin. (2) şi (3) se face treptat, acordându-se prioritate bunurilor clasate în categoria Tezaur, respectiv monumentelor istorice din categoriile A şi B, precum şi monumentelor etnografice transferate în muzeele în aer liber.

(5) Autorităţile administraţiei publice centrale sau locale, după caz, au obligaţia să prevadă în bugetele proprii fondurile necesare pentru asigurarea bunurilor clasate în categoria Tezaur, precum şi a imobilelor clasate în categoriile A şi B, potrivit legii.

(6) Sumele alocate de persoanele fizice şi juridice de drept privat, pentru asigurarea bunurilor mobile clasate în categoria Tezaur, sunt deductibile din impozitul pe profit sau, după caz, din impozitul pe venit

            Art. 12. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile publice de specialitate subordonate acestora, precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice pot coopera, după caz, cu organizaţii neguvernamentale, în vederea dezvoltării, protejării, conservării, restaurării, cercetării şi punerii în valoare a patrimoniului muzeal, în interes ştiinţific sau cultural-turistic.

 

CAPITOLUL III

Clasificarea, înfiinţarea şi acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice

 

SECŢIUNEA 1

Clasificarea

 

Art. 13. - (1) în funcţie de forma de proprietate, de constituire şi de modul de administrare a patrimoniului muzeal, muzeele şi colecţiile publice se pot afla în proprietate publică sau privată.

(2) Muzeele şi colecţiile aflate în proprietate publică se înfiinţează şi se organizează în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi publice ori instituţii şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii de organizare şi funcţionare, aprobate de autorităţile sau instituţiile tutelare.

(3) Muzeele şi colecţiile publice aflate în proprietate privată se înfiinţează, se organizează şi funcţionează în subordinea persoanelor juridice private sau a persoanelor fizice.

(4) După forma de organizare, muzeele şi colecţiile publice au personalitate juridică; prin excepţie de la regulă, se pot organiza muzee şi colecţii publice fără personalitate juridică.

Art. 14. - În funcţie de aria de acoperire teritorială, de mărimea şi de importanţa patrimoniului, muzeele şi colecţiile publice se clasifică astfel:

a) muzee şi colecţii publice de importanţă naţională;

b) muzee şi colecţii publice de importanţă regională;

c) muzee şi colecţii publice de importanţă judeţeană;

d) muzee şi colecţii publice de importanţă locală.

Art. 15. - (1) Muzeele şi colecţiile publice de importanţă naţională sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunuri de valoare excepţională, semnificative în plan naţional pentru istorie, arheologie, etnologie, artă, arhivistică, ştiinţă, tehnică, literatură, cinematografie, numismatică, filatelie, heraldică, bibliofilie, cartografie şi epigrafie.

(2) Muzeele şi colecţiile publice de importanţă regională sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în pian regional.

(3) Muzeele şi colecţiile publice de importanţă judeţeană sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan judeţean.

(4) Muzeele şi colecţiile publice de importanţă locală sunt muzeele şi colecţiile publice de drept public sau de drept privat, care deţin în patrimoniul lor muzeal bunurile prevăzute la alin. (1), semnificative în plan municipal, orăşenesc sau comunal.

Art. 16. - (1) Acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională, regională, judeţeană sau locală, după caz, se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor,

(2) Schimbarea titulaturii muzeelor şi colecţiilor publice se realizează prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, la propunerea autorităţii în subordinea căreia se află muzeul sau colecţia publică.

            (3) Muzeele şi colecţiile publice, indiferent de constituire şi de forma de proprietate şi administrare a patrimoniului muzeal, funcţionează în concordanţă cu normele metodologice privind muzeele şi colecţiile publice, elaborate de Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, şi aprobate prin ordin al ministrului culturii.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Înfiinţarea şi acreditarea

 

Art. 17. - (1) înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este reglementată prin prezenta lege.

(2) Pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice este necesar avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

(3) Obligaţia obţinerii avizului prealabil revine, de drept, persoanei fizice sau juridice care solicită înfiinţarea unui muzeu sau a unei colecţii publice.

Art. 18. - (1) Funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice, indiferent de forma de constituire, proprietate şi administrare a patrimoniului, este condiţionată de acreditarea acestora.

(2) Autorităţile prevăzute la art. 13 alin. (2), altele decât Ministerul Culturii, care au în subordine muzee şi colecţii publice, sunt obligate să solicite Ministerului Culturii acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Culturii.

(3) Persoanele fizice şi persoanele juridice de drept privat, care au înfiinţat sau înfiinţează muzee şi colecţii publice în baza avizului prealabil prevăzut la art. 17 alin. (2), sunt obligate să solicite Ministerului Culturii acreditarea acestora; cererea de acreditare se depune la direcţia pentru cultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în a cărei rază teritorială se află sediul muzeului sau al colecţiei publice respective.

(4) Acreditarea muzeelor şi a colecţiilor publice se aprobă, la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prin ordin al ministrului culturii.

(5) Acreditarea temporară poate conţine condiţii sau recomandări în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

Art. 19. - (1) Revocarea acreditării muzeelor şi a colecţiilor publice are loc în cazul nerespectării prevederilor legale în vigoare sau a condiţiilor de acreditare.

(2) Revocarea acreditării muzeelor şi a colecţiilor publice se face la propunerea Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, prin ordin al ministrului culturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Din momentul revocării acreditării, proprietarul sau titularii de alte drepturi reale sunt obligaţi să respecte prevederile privind protejarea patrimoniului muzeal.

Art. 20. - (1) Ordinul ministrului culturii de revocare a acreditării muzeelor şi colecţiilor publice poate fi contestat în termen de 15 zile de la publicare; contestaţia se depune la Ministerul Culturii.

(2) Persoana nemulţumită de răspunsul primit la contestaţia prevăzută la alin. (1) se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 21. - (1) în subordinea muzeelor şi a colecţiilor publice pot funcţiona, ca unităţi fără personalitate juridică, secţii şi filiale, organizate în aceeaşi localitate sau în alte localităţi decât cea în care îşi au sediul muzeele şi colecţiile publice respective.

(2) Secţiile şi filialele muzeelor şi colecţiilor publice pot fi denumite muzee sau colecţii, cu obligaţia precizării muzeului sau a colecţiei publice în a cărei subordine se află şi a obţinerii, pentru secţiile sau filialele respective, a avizului prealabil prevăzut la art. 17 alin. (2) şi a acreditării prevăzute la art. 18.

            (3) Organizarea şi funcţionarea secţiilor şi filialelor teritoriale ale muzeelor şi colecţiilor publice se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a muzeului sau a colecţiei publice în a cărei subordine se află.

 

CAPITOLUL IV

Finanţarea muzeelor şi a colecţiilor publice

 

Art. 22. - (1) Activitatea muzeelor şi a colecţiilor publice de drept public se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.

(2) Veniturile proprii provin din tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice, din donaţii şi sponsorizări, din alte activităţi specifice.

(3) veniturile prevăzute la alin. (2) sunt gestionate în regim extrabugetar, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 23. - (1) Sunt scutite de la plata taxelor de timbru succesiunile prin care se transmite un patrimoniu muzeal sau o colecţie, în care persoanele fizice sau juridice au calitatea de moştenitori, numai dacă persoanele respective îşi asumă obligaţia, printr-o convenţie încheiată cu direcţia pentru cultură judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, să menţină la dispoziţia publicului, spre vizitare, patrimoniul muzeal respectiv, în condiţiile prezentei legi.

(2) în cazul în care moştenitorii nu îndeplinesc obligaţia asumată prin convenţia prevăzută la alin. (1), taxa de timbru se recuperează pe baza notei de constatare întocmite de direcţia generală regională a finanţelor publice judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la sesizarea direcţiei pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Se consideră neîndeplinire a obligaţiei asumate potrivit alin. (1) cazul în care accesul publicului este interzis pe o perioadă mai mare de 60 de zile într-un an calendaristic, cu excepţia situaţiilor în care obligaţia respectivă a devenit imposibil de executat pentru cauze neimputabile.

Art. 24. - (1) Preţurile şi tarifele pentru serviciile oferite de muzee şi colecţii publice sunt stabilite de conducerea acestora.

            (2) în cazul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public, tarifele stabilite de acestea sunt aprobate de autoritatea în a cărei subordine se află, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

 

CAPITOLUL V

Conducerea, organizarea şi funcţionarea muzeelor şi a colecţiilor publice de drept public

 

Art. 25. - Muzeele şi colecţiile publice de drept public sunt organizate şi funcţionează conform prevederilor prezentei legi şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare propriu, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 26. - (1) Angajarea personalului de specialitate din muzee şi colecţii publice se realizează prin concurs, organizat de conducerea muzeului sau a colecţiei publice, potrivit legii.

(2) Atribuţiile personalului din muzee şi colecţii publice se stabilesc prin fişa postului, conform structurii organizatorice, programelor de activitate şi sarcinilor de serviciu.

(3) Pregătirea şi formarea profesională continuă a personalului de specialitate din muzee şi colecţii publice se asigură prin instituţii de specialitate acreditate; învăţământ postliceal, învăţământ superior de lungă şi scurtă durată, inclusiv învăţământ la distanţă, cursuri postuniversitare, programe de masterat şi doctorat, precum şi prin alte forme de pregătire profesională.

Art. 27. - (1) în cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public sunt organizate şi funcţionează consilii de administraţie, ca organe deliberative de conducere.

(2) Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului de administraţie se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 28. - (1) în cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public pot funcţiona consilii ştiinţifice, ca organe de specialitate alcătuite din specialişti de profil, cu rol consultativ în domeniul cercetării ştiinţifice, organizării sau structurării serviciilor, colecţiilor muzeale şi activităţilor culturale.

(2) în cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public de importanţă naţională, regională şi judeţeană funcţionarea consiliilor ştiinţifice este obligatorie.

(3) Componenţa, atribuţiile, organizarea şi funcţionarea consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare, aprobat de autoritatea în subordinea căreia se află muzeele şi colecţiile publice de drept public, potrivit dispoziţiilor legale În vigoare.

(4) Membrii consiliului ştiinţific sunt numiţi, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colecţiei publice de drept public.

Art. 29. - (1) în cadrul muzeelor şi al colecţiilor publice de drept public funcţionează comisii de evaluare şi/sau comisii de achiziţii de bunuri culturale.

(2) Membrii comisiilor menţionate la alin. (1) sunt numiţi, prin decizie, de directorul general sau, după caz, de directorul muzeului sau al colecţiei publice de drept public.

Art. 30. - (1) Desfiinţarea muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice tutelare, cu votul a două treimi din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil conform al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

            (2) Orice reorganizare a muzeelor sau colecţiilor publice de drept public care se află în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se aprobă prin hotărâre a autorităţilor publice tutelare, cu votul a jumătate plus unu din numărul total de consilieri, cu avizul prealabil al Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.

 

CAPITOLUL VI

Instituţii şi organisme cu atribuţii în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice

 

Art. 31. - (1) Ministerul Culturii elaborează şi asigură aplicarea strategiei naţionale şi urmăreşte respectarea prevederilor legale, a normelor şi metodologii lor din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice.

(2) Ministerul Culturii reprezintă statul în relaţiile internaţionale din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice.

Art. 32. - În domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice Ministerul Culturii exercită, prin direcţia sa de specialitate sau prin instituţiile sale subordonate, următoarele atribuţii:

a) organizează sistemul naţional de cercetare, evidenţă, conservare, restaurare şi protejare a patrimoniului, de inspecţie şi clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice şi avizează reglementările tehnice aplicabile în domeniu;

b) aprobă normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

c) aprobă criteriile de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

d) acordă şi revocă, în condiţiile prezentei legi, acreditarea funcţionării muzeelor şi a colecţiilor publice;

e) propune acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională;

f) aprobă clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice;

g) verifică respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale;

h) acordă asistenţă ştiinţifică şi de specialitate muzeelor, colecţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale cu activitate în domeniu;

i) colaborează cu Ministerul Educaţiei Naţionale, respectiv cu Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, în vederea pregătirii specialiştilor şi a personalului auxiliar din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

j) colaborează cu Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice cu atribuţii în domeniu, în vederea stabilirii măsurilor speciale de protejare a patrimoniului muzeal în caz de conflict armat, tulburări civile şi catastrofe naturale;

k) avizează programele de dezvoltare muzeală;

            l) sprijină şi iniţiază cooperarea cu instituţii şi organizaţii din străinătate cu activitate în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice;

m) finanţează activitatea editorială a Revistei muzeelor, publicată de Centrul de Pregătire Profesională în Cultură*).


*) A se vedea Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 24 decembrie 2013, rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 21 ianuarie 2014.

 

Art. 33. - Direcţiile pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au, în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, următoarele atribuţii:

a) propun Ministerului Culturii acreditarea colecţiilor publice de drept privat;

b) verifică respectarea condiţiilor de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a muzeelor şi a colecţiilor publice de drept privat;

c) constată contravenţii şi aplică sancţiuni în domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice de pe raza lor de competenţă teritorială, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 34. - (1) Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor este, potrivit legii, organismul ştiinţific consultativ şi de avizare în domeniu al Ministerului Culturii.

(2) în domeniul muzeelor şi al colecţiilor, Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor are următoarele atribuţii:

a) propune reglementări de specialitate privind domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice, obligatorii pentru întreaga reţea de instituţii muzeale şi colecţii publice, indiferent de forma de proprietate, administrare şi finanţare;

b) acordă aviz consultativ pentru aprobarea strategiei naţionale de cercetare-dezvoltare din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice;

c) elaborează criteriile de acordare a avizului prealabil în vederea înfiinţării muzeelor şi a colecţiilor publice;

d) emite avize prealabile în vederea înfiinţării muzeelor şi a colecţiilor publice;

e) elaborează normele de clasificare a muzeelor şi a colecţiilor publice;

f) propune Ministerului Culturii clasificarea muzeelor şi a colecţiilor publice;

g) propune revocarea acreditării muzeelor şi a colecţiilor publice;

h) avizează acordarea titulaturii de muzeu sau, după caz, de colecţie publică de importanţă naţională;

i) avizează priorităţile de dezvoltare a muzeelor şi a colecţiilor publice aflate în subordinea Ministerului Culturii;

j) avizează programele de pregătire a specialiştilor din domeniul muzeelor şi al colecţiilor publice;

            k) propune Ministerului Culturii acordarea unor distincţii şi recompense persoanelor care au adus contribuţii deosebite la dezvoltarea, cercetarea, evidenţa, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a patrimoniului muzeal.

 

CAPITOLUL VII

Contravenţii şi sancţiuni

 

Art. 35. - Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală.

Art. 36. - (1) Constituie contravenţii următoarele fapte:

a) încălcarea normelor de conservare a patrimoniului muzeal;

b) înfiinţarea de muzee şi colecţii publice fără obţinerea avizului prealabil şi/sau funcţionarea acestora fără obţinerea acreditării;

c) împiedicarea, prin orice mijloace, a accesului publicului la patrimoniul muzeal, cu excepţia cazurilor în care aceasta este generată de cauze neimputabile;

d) schimbarea titulaturii muzeului sau, după caz, a colecţiei publice, cu nerespectarea procedurii prevăzute la art. 16 alin. (1) Şi (2);

e) neîncheierea contractelor de asigurare prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3).

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei.

(3) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 37. - Contravenţiile prevăzute la art. 36 se constată, iar sancţiunile se aplică de specialişti din cadrul Ministerului Culturii şi ai direcţiilor pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi ca atare prin ordin al ministrului culturii.

            Art. 38. - Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător şi contravenţiilor prevăzute în prezenta lege.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

Art. 39. - Proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă naţională, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (2), precum şi proprietarii şi titularii de alte drepturi reale asupra muzeelor şi colecţiilor publice de importanţă regională, judeţeană şi locală, care nu au încheiat contractul prevăzut la art. 11 alin. (3), au obligaţia ca, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), să încheie aceste contracte.

Art. 40. - (1) în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi*), Comisia Naţională a Muzeelor şi Colecţiilor va elabora criteriile de acordare a avizului prealabil necesar pentru înfiinţarea muzeelor şi a colecţiilor publice, criteriile şi normele metodologice de acreditare a muzeelor şi a colecţiilor publice, precum şi normele de clasificare a muzeelor şi colecţiilor publice, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea J.

(2) în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi*), Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor, va elabora normele metodologice cu privire la funcţionarea muzeelor şi colecţiilor publice, precum şi normele de securitate şi protejare a patrimoniului muzeal, aprobate fiecare prin ordin al ministrului culturii, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 23 iulie 2003.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.